GLOSY. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOSY. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07 1"

Transkrypt

1 R. A. Stefański GLOSY Ryszard A. Stefański Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07 1 Streszczenie Autor krytykuje pogląd Sądu NajwyŜszego, Ŝe na odcinku specjalnym rajdu samochodowego zawodnik nie jest obowiązany przestrzegać zasady prędkości bezpiecznej. Wywodzi, Ŝe rajd, w tym na odcinkach specjalnych, odbywa się z reguły na drodze publicznej, na której obowiązują zasady określone w prawie o ruchu drogowym, a gdy rajd odbywa się poza drogą publiczną, to obowiązują jego uczestników zasady ruchu drogowego w takim zakresie, w jakim byłoby to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia uczestników tego ruchu (art. 1 ust. 2 p.r.d.). Nie moŝna wymagać od uczestnika rajdu przestrzegania tylko ogólnych zasad ostroŝności, gdyŝ te wchodzą w grę tylko wówczas, gdy w danej dziedzinie nie obowiązują szczególne zasady ostroŝności. Na odcinku specjalnym rajdu samochodowego zawodnik nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym zasady prędkości bezpiecznej. 1. Glosowane orzeczenie zasługuje na uwagę z dwóch zasadniczych powodów: primo, jest to pierwsza wypowiedź tego organu w kwestii odpowiedzialności karnej zawodnika za skutki wynikłe w trakcie zawodów sportowych, secundo, jego teza budzi uzasadnione zastrzeŝenia. 1 OSNKW 2008, nr 5, poz i Prawo 6, 2009

2 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. Nie dziwi zatem zainteresowanie, z jakim spotkało się ono w literaturze 2. RóŜne jego oceny wywołują potrzebę odniesienia się nie tylko do argumentów przytoczonych w uzasadnieniu orzeczenia, ale takŝe do tych zawartych w wypowiedziach w literaturze oraz zgłoszenia propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji. 2. Sąd NajwyŜszy w uzasadnieniu glosowanego postanowienia odrzucił dokonanie w zaistniałej sytuacji oceny zachowania uczestnika rajdu w płaszczyźnie kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego, uznając, Ŝe oskarŝony nie naruszył zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 3. Przy takim załoŝeniu było to uzasadnione, gdyŝ wyłączenie bezprawności czynu ze względu na dozwolone ryzyko sportowe moŝe mieć miejsce wówczas, gdy czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa. Sprawca wprawdzie wypełnia znamiona przestępstwa, lecz nie ponosi odpowiedzialności, dlatego Ŝe działał w ramach tego ryzyka. Zasadnie w doktrynie podkreśla się, Ŝe nie zachodzi potrzeba odwoływania się do kontratypu dozwolonego ryzyka, skoro problem bezprawności moŝe być w zupełności rozstrzygnięty na płaszczyźnie naruszenia obowiązku wymaganej ostroŝności 4. W załoŝeniu przyjętym przez ten organ było to wystarczające, skoro przyjął, Ŝe oskarŝony nie naruszył zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie sposób jednak nie odnieść się do przesłanek wyłączenia bezprawności czynu ze względu na dozwolone ryzyko sportowe. Warunkami tego kontratypu są: 1) dopuszczalność danej dyscypliny sportu do uprawiania, 2) uregulowanie zasad uprawniania danej dyscypliny, np. w regulaminach, 3) zgodność zachowania z tymi regułami, 4) podjęcie działania w czasie gry lub ćwiczeń sportowych, 5) podjęcie działania w celu sportowym, 6) dobrowolnie uczestnictwo w grze lub zawodach 5. Z warunków tych nie wynika, Ŝe 2 Zob. glosy do tego postanowienia: aprobującą M. B o j a r s k iego, OSP 2008, nr 11, poz. 114 i krytyczną T. H u m i n i a k a, PnD 2009, nr 1, s. 7 24, a takŝe uwagi L. K. P a p r z y c k i e g o, Wypadek drogowy kierowcy rajdowego, PnD 2008, nr 7, s ; T. H u m i n i a ka, Odpowiedzialność karna kierowcy za wypadek podczas rajdu, PnD 2004, nr 10, s. 5 13; J. W i e r c ińskiego, Rajd samochodowy a przepisy ruchu drogowego, PnD 2008, nr 10, s Z nieporozumienia wynika twierdzenie, Ŝe organ ten wyłączył odpowiedzialność karną oskar- Ŝonego na zasadzie kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego (J. W i e r c iński, Rajd samochodowy, s. 74). 4 K. B u c h a ł a, Prawo karne materialne Warszawa 1989, s M. B o j a r s k i, W poszukiwaniu formuły wyłączającej odpowiedzialność za wypadki w sporcie, Pal. 1971, nr 12; t e nŝe, Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki w sporcie, NP 1970, nr 10; M. F i l a r, Problemy odpowiedzialności karnej zawodowych sportowców za wypadku sportowe, PPK 1997, nr 16; A. G u b iński, Wyłączenie bezprawności czynu, Warszawa 1961; t e nŝe, Ryzyko sportowe, funkcje reguł sportowych, NP 1959, nr 10; S. Jęd r u c h, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu, Warszawa 1972; R. K u b i a k, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, Prok. i Pr. 2006, nr 12; A. S z w a r c, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977; t e nŝe, Sport a prawo karne, Poznań 1971; t e n Ŝ e, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowie- i Prawo 6,

3 R. A. Stefański skutki zachowania uczestnika zawodów sportowych mają jak twierdzi się w piśmiennictwie dotknąć wyłączenie innego uczestnika, a nie osoby postronnej, np. kibica 6. Słusznie wskazuje się w doktrynie, Ŝe skutki zachowania uczestnika zawodów mogą dotknąć takŝe inne osoby Twierdzenie Sądu NajwyŜszego, Ŝe uczestnika rajdu nie obowiązują zasady bezpieczeństwu ruchu drogowego, w tym prędkości bezpiecznej, jest nie do zaakceptowania. Uzasadniając ten pogląd, organ ten przyjął, Ŝe rajd jako odmiana sportu wyczynowego z załoŝenia polega na pokonywaniu barier ograniczających codzienną ludzką egzystencję, balansowaniu na granicy praw kinetyki i dlatego zawodnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania się do ogólnych reguł obowiązujących normalnych uczestników ruchu. Na odcinkach specjalnych kierowcy dąŝą do uzyskiwania jak największych prędkości, gwarantujących najkrótsze czasy przejazdu i tym samym, jak najlepszy wynik sportowy. Z istoty rajdów, a zwłaszcza na odcinkach specjalnych, wcale nie wynika, Ŝe ich uczestników nie obowiązują zasady bezpieczeństwa. Obowiązani są oni dostosować się do reguł, które ustalają porządek przebiegu rajdu i gwarantują bezpieczeństwo zarówno jego uczestnikom, jak i osobom postronnym, np. kibicom. W trakcie zawodów sportowych ich uczestnicy obowiązani są przestrzegać ogólnych zasad ostroŝności, a jeŝeli są przewidziane szczególne zasady takŝe ich respektowania. W zakresie rajdów samochodowych ich uczestnicy biorą udział w ruchu drogowym i w związku z tym juŝ prima vista nasuwa się wniosek, Ŝe powinni przestrzegać zasad obowiązujących w ruchu drogowym. By odrzucić taka moŝliwość trzeba wskazać podstawę prawną. Sąd NajwyŜszy jako podstawę wyłączenia zasad bezpieczeństwu ruchu wskazał przepisy Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (pkt 64.1) i Przepisy Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA (pkt 19.1). Międzynarodowy Kodeks Sportowy stanowi, Ŝe zawody przeprowadzone na drogach otwartych dla ruchu drogowego muszą stosować się do krajowych przepisów ruchu drogowego (pkt 64 nota 1). Zawody rozgrywane na pętlach prędkościowych muszą stosować się do przepisów Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, ale mogą równieŝ do dodatkowych przepisów regulujących zasady jazdy samochodów wyścigowych na pętlach prędkościowych i wydadzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975; J. S a w i c k i, Ryzyko w sporcie, Warszawa T. H u m i n i a k, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. VKK 158/07, PnD 2009, nr 1, s A. M a r e k, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 179; L. G a r d o c k i, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 131; L. W i l k, (w:) T. D u k i e t - N a g ó r s k a, S. H o c, M. K a l i t o w s k i, O. S i t a r z, L. T y s z k i e w i c z, L. W i l k, Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, pod red. T. D u k i e t - N a g ó r s k i e j, Warszawa 2008, s i Prawo 6, 2009

4 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. nych specjalnie w tym celu (pkt 64 nota 2). Natomiast Przepisy Ogólne Rajdów Mistrzowskich FIA w dziele XIX, dotyczącym odcinków specjalnych, określają dodatkowe warunki, wymagane do przeprowadzenia tego etapu rajdu. Wynika z nich, Ŝe odcinki specjalne są próbą szybkościową rozgrywaną na drogach zamkniętych dla potrzeb rajdu (19.1.) i na ich na trasie przebywające w samochodzie członkowie załogi muszą mieć na głowach homologowane kaski ochronne oraz zapięte pasy bezpieczeństwa (19.2), zabroniona jest jazda w kierunku przeciwnym do kierunku rozgrywania odcinka specjalnego (19.3), a kaŝdy samochód uczestniczący w rajdzie musi być wyposaŝony w czerwony trójkąt odblaskowy, który w przypadku zatrzymania samochodu na trasie odcinka specjalnego musi być ustawiony w dobrze widocznym miejscu w odległości co najmniej 50 m za samochodem w celu ostrzegania kolejnych kierowców (19.7.). Ponadto dodatkowe warunki zawierają regulaminy krajowe, np. Regulamin rajdu samochodowego pucharu Polskiego Związku Motorowego na rok przewiduje, Ŝe kaŝdy samochód na trasie odcinka specjalnego musi poruszać się z włączonymi światłami mijania i musi mieć zamknięte okna (15.2.). Z przepisów tych wcale nie wynika, Ŝe nie obowiązują na odcinkach specjalnych krajowe przepisy określające bezpieczne uczestnictwo w ruchu, a jedynie podkreślają znacznie poszczególnych rodzajów przepisów. Punkt 64 nota 1 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego wprost nie wyłącza krajowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, co zdaje się przyjmować Sąd NajwyŜszy, a jedynie do wniosku takiego moŝna dojść poprzez wnioskowanie a contrario. Nawet gdyby przepisy te expressis verbis wyłączały stosowanie uregulowań krajowych, to przepisy takie w naszym porządku prawnym byłby bez znaczenia i nie mogłyby w stanie wyłączyć przepisów Prawa o ruchu drogowym, gdyŝ jak słusznie zauwaŝa się w piśmiennictwie nie są zawarte w ratyfikowanej umowie międzynarodowej, a w aktach niŝszej rangi 10. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. ratyfikowane umowy międzynarodowe. Ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustawa RP stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, o ile jej stosowanie nie jest uzaleŝnione do wydania ustawy (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). Za chybione zatem naleŝy uznać nałoŝenie na uczestnika rajdu na odcinku specjalnym obowiązku przestrzegania tylko wspomnianych regulaminów 11. Odwołanie się tylko do wspomnianych przepisów międzynarodowych oraz regulaminów poszczególnych rajdów, które nie określają szczegółowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników rajdów, doprowa T. H u m i n i a k, Glosa, s Tak przyjmuje L. K. P a p r z y c k i, Wypadek drogowy, s i Prawo 6,

5 R. A. Stefański dziłoby do tego, Ŝe w gruncie rzeczy na odcinkach tych nie obowiązywałyby Ŝadne zasady, a to musiałoby stwarzać zagroŝenie nie tylko dla innych uczestników rajdu, ale i dla postronnych obserwatorów. W istocie uczestników rajdu nie obowiązywałyby Ŝadne reguły bezpieczeństwa, co naleŝałoby uznać za absurd. Nie wiele zmienia odwołanie się do ogólnych reguł ostroŝności, gdyŝ ze względu na specyfikę rajdu, zwłaszcza na odcinkach specjalnych trudno byłoby wykazać, na czym miałaby polegać ta ogólna ostroŝność. Wprawdzie w literaturze wskazuje się na taką moŝliwość, lecz brak jest bliŝszego wskazania zakresu tej ostroŝności, a jedynie generalnie stwierdza się, Ŝe kierujący samochodem rajdowym sprawca wypadku będzie ponosić odpowiedzialność karna za skutku swego zachowania według przepisów karnych o dyspozycji ogólnej, nie relatywizowanych do szczególnych okoliczności działania lub zaniechania 12. Problem jednak w tym, Ŝe dla oceny zachowania kierującego niezbędne byłoby przeprowadzenie analizy prędkości w kontekście jej nadmierności, a tego moŝna byłoby dokonać, odnosząc ją do elementów wskazanych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 13. Tym samym tylnymi drzwiami wprowadzono by zasady obowiązujące w ruchu drogowym. 4. Tymczasem wbrew poglądowi Sądu NajwyŜszego uczestników rajdów, w tym na odcinkach specjalnych obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, które nie są sprzeczne z istotą rajdów. Przemawia za tym to, Ŝe po pierwsze, rajd, w tym na odcinkach specjalnych, odbywa się z reguły na drodze publicznej, na której zgodnie z art. 1 ust. 1 p.r.d. obowiązują zasady określone w tym akcie prawnym. Z faktu, Ŝe w trakcie rajdu droga ta nie jest ogólne dostępna i zostaje wyłączona dla innych uczestników, nie wynika, Ŝe traci charakter drogi publicznej. Okresowe wyłączenie pewnego odcinka szlaku kolejowego z normalnego ruchu, w celu przeprowadzenia na tym odcinku odpowiednich prób (testów) doświadczalnych (badawczych), jak słusznie zauwaŝył Sąd NajwyŜszy, nie ma w razie spowodowania wypadku na tym odcinku znaczenia dla oceny prawnokarnej zachowania się sprawcy w aspekcie art. 145 (ob. art. 177) k.k. 14. Ponadto, nawet gdyby rajd odbywał się poza drogą publiczną, to i tak obowiązywałyby ich uczestników zasady ruchu drogowego w takim zakresie, w jakim byłoby to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia uczestników tego ruchu, Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 p.r.d. przepisy tego aktu stosuje się 12 T. H u m i n i a k, Odpowiedzialność karna, s Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm. 14 Wyrok SN z dnia 30 września 1982 r., sygn. Rw 841/82, OSNKW 1983, nr 11 2, poz. 11 z uwagami R. G ó r a l a, Przegląd orzecznictwa Sądu NajwyŜszego, WZ 119/83, nr 5, s. 14; Z. Ć w iąk a l s k i e g o, A. Z o l l a, Przegląd orzecznictwa Sądu NajwyŜszego w zakresie części szczególnej kodeksu karnego (za rok 1983), NP 1985, nr 1, s. 55; H. K m i e c i a k, Przegląd orzecznictwa Izby Wojskowej Sądu NajwyŜszego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego, WPP 1985, nr 1, s i Prawo 6, 2009

6 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. równieŝ do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeŝeli jest to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W grę wchodzą te miejsca, w których ruch jest dostępny w pełnym lub ograniczonym zakresie dla kaŝdego. Nie jest nim kaŝde miejsce, gdzie obywa się ruch pojazdów, ale takie, które jest przeznaczone do ruchu. Ma to być ruch reglamentowany, a taki ze swej istoty moŝe odbywać się wyłącznie na drodze, tj. wydzielonym, przystosowanym do komunikacji pasie ziemi, łączącym poszczególne miejscowości lub punkty terenowe 15. O konieczności stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym w danym miejscu decyduje sytuacja rzeczywista, a mianowicie sam fakt odbywania się ruchu m.in. bez względu na szczególne warunki i specyficzny cel owego ruchu oraz uŝyte urządzenia i środki techniczne. Trafnie w orzecznictwie przyjmowano, Ŝe takimi miejscami są: podziemie kopalni, gdzie odbywa się transport materiałów i przewóz ludzi 16, oraz rampa kolejowa, na której odbywa się zarówno ruch pojazdów, jak i pieszych 17. Wprawdzie zawody sportowe, rajdy i wyścigi wymagają korzystania z drogi w szczególny sposób, lecz z tego powodu mogą się odbywać dopiero po uzyskaniu zezwolenia na ich przeprowadzenia oraz pod warunkiem zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy (art. 65 p.r.d.). Warunek zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji, gdy droga jest wykorzystywana do ruchu pojazdów w szczególny sposób, jest spełniony, jeŝeli przestrzegane są zasady jego bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa o ruchu drogowy, skoro chodzi o wykorzystanie drogi w sposób polegający na prowadzeniu na niej ruchu drogowego. Po drugie, uczestnicy rajdu są jednocześnie uczestnikami ruchu. Zgodnie z ustawową definicją uczestnikiem ruchu jest pieszy, kierujący, a takŝe inna osoba przebywająca w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze (art. 2 pkt 17 p.r.d.). Z tego tytułu obowiązują ich zasady bezpieczeństwa wynikające z Prawa o ruchu drogowym, a w szczególności zasada ostroŝności (art. 3 p.r.d.) oraz zasada prędkości bezpiecznej (art. 19 p.r.d.). Ta ostatnia zasada nakłada na kierującego pojazdem obowiązek jazdy z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natęŝenia ruchu. Kierowca rajdowy, takŝe na odcinku specjalnym, nie jest zwolniony od przestrzegania tych zasad, gdyŝ dają one gwarancję bezpiecznego w nim udziału. Pokonując zakręt jak to było w sprawie, na której 15 Postanowienie SN z dnia 20 sierpnia 1976 r., VII KZP 11/76, OSNPG 1976, nr 9, poz Wyrok SN z dnia 30 października 1973 r., II KR 156/73, OSNKW 1974, nr 3, poz Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 1979 r., V KRN 72/79, (w:) R. A. S t e f ański, Przestępstwa i wykroczenia drogowe w orzecznictwie Sądu NajwyŜszego, Warszawa 1997, poz i Prawo 6,

7 R. A. Stefański kanwie zapadło glosowane postanowienie kierujący obowiązany jest dostosować prędkość do takiej, która pozwoli na jego bezpieczne przejechanie. Oczywiście, nie mogą być w czasie rajdu przestrzegane te zasady, które pozostają w sprzeczności z istotą odbywającej się imprezy, w tym wypadku wyścigu samochodowego. Rację ma Sąd NajwyŜszy, twierdząc, Ŝe kierowcę nie obowiązują administracyjne ograniczenia prędkości. Chodzi o prędkość ustaloną w przepisach (art. 20 p.r.d.) lub znakiem drogowym, np. za pomocą znaku B-33 ograniczenie prędkości, oznaczającego zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Wymóg ich przestrzegania pozostawałby w sprzeczności z istotą rywalizacji sportowej w czasie rajdu. Jej istota na odcinku specjalnym polega na osiąganiu największych prędkości. Trafnie zwraca się uwagę w piśmiennictwie, Ŝe trudno byłoby sobie wyobrazić, aby kierowca musiał uwzględniać administracyjne ograniczenie prędkości 18. Podstawą określenia prędkości administracyjnie dozwolonej są róŝne elementy, o charakterze zmiennym, co w konkretnych warunkach drogowych z uwagi na róŝne natęŝenie tych czynników moŝe prowadzić do uznania za prędkość bezpieczną przekraczającą nominalne granic prędkości maksymalnej. Dotyczy to zwłaszcza prędkości rozwijanej na odcinkach specjalnych, na których nie odbywa się ruch innych pojazdów, a nadto kierujący pojazdami mają szczególnie wysokie kwalifikacje. Prędkość bezpieczna nie jest wartością ogólną dla wszystkich w danym miejscu i czasie; jest wartością zindywidualizowną, róŝną dla poszczególnych kierujących. Numeryczne określenie dopuszczalnej prędkości oznacza potencjalnie bezpieczną prędkość. Jest ona ustalona dla sytuacji typowych 19. Przyjmuje się, Ŝe przekroczenie tak określonej granicznej prędkości jazdy jest niebezpieczne dla większości statystycznych kierowców. KaŜdy kierowca powinien prowadzić pojazd w granicach swojej własnej prędkości bezpiecznej. Prędkość bezpieczna ma swoje granice; tylko bardzo dobry kierowca moŝe sobie pozwolić na prowadzenie pojazdu na granicy górnej teoretycznej prędkości bezpiecznej, czyli na tzw. granicy przyczepności kół Nie moŝna wymagać od uczestnika rajdu przestrzegania tylko ogólnych zasad ostroŝności, gdyŝ te wchodzą w grę tylko wówczas, gdy w danej dziedzinie nie obowiązują szczególne zasady ostroŝności. W trakcie rajdu jak wykazano obowiązują zasady bezpieczeństwa specyficzne dla ruchu drogowego. Z tego teŝ powodu nie mają znaczenia rozwaŝania Sądu NajwyŜszego odwołujące się do naleŝytej rozwagi, ostroŝności, które moŝna wywieść z ogólnych zasad bezpieczeństwa ocenionych przez pryzmat 18 J. W i e r c iński, Rajd samochodowy, s B. P i j a n o w s k i, Samochód kierowca droga, Warszawa 1989, s S. Z a s a d a, Szybkość bezpieczna, Warszawa 1992, s i Prawo 6, 2009

8 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. zdrowego rozsądku. Niewątpliwie mogą one wchodzić w grę w tych dyscyplinach sportowych, w których nie obowiązują specjalne reguły zachowania 21. Commentary on the Supreme Court decision of 7 January 2008, file no. V KK 158/07 Abstract This paper criticizes the Supreme Court s opinion that a competitor driving special stages of a car rally has no obligation to observe safe speed limits. It argues that rallies, including their special stages, are usually organized on public roads where rules set forth in the Traffic Law Act must be complied with; and where any rally is off public roads, its participants must obey traffic regulations to the extent necessary to avoid posing any threat to the traffic participants (Article 1, clause 2 of the Traffic Law Act). The rally participants cannot be required to obey just general safety rules for those rules are governing only where no other particular safety rules are binding. 21 R. K u b i a k, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, Prok. i Pr. 2006, nr 12, s. 32. i Prawo 6,

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek probacyjny I. Wprowadzenie W polskim prawie karnym zakaz prowadzenia pojazdów nie ma jednolitego charakteru prawnego,

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Świadczenie pienięŝne jako środek probacyjny I. Wprowadzenie Kodeks karny wzbogacił katalog środków karnych o nowe środki karne, w tym o świadczenie pienięŝne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W. Greszta MATERIAŁY SZKOLENIOWE Wiesław Greszta Status procesowy prokuratora w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie Streszczenie Artykuł poświęcono analizie postępowania o odszkodowanie

Bardziej szczegółowo

Kontratypy w prawie karnym skarbowym

Kontratypy w prawie karnym skarbowym Igor Zduński, Igor Zgoliński Kontratypy w prawie karnym skarbowym Streszczenie W artykule autorzy poruszają zagadnienie kontratypów w prawie karnym skarbowym tak wąsko uregulowane przez ustawodawcę i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sygn. akt K 3/13 BAS-WPTK-420/13 Trybunał Konstytucyjny Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Jarosław Łupiński Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie Streszczenie Artykuł omawia zagadnienia dotyczące społecznego obowiązku denuncjacji. Zawiera analizę obowiązku

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego Piotr Lewczyk Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego Streszczenie Celem publikacji jest ukazanie róŝnic istniejących w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie Sądu NajwyŜszego

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym

Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym GraŜyna Nauka Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym W literaturze przedmiotu prawa podatkowego przyjmuje się stanowisko, albo proponuje się, aby przyjąć,

Bardziej szczegółowo

OPINIA O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO OSKARŻONEGO. AKTUALNE PROBLEMY

OPINIA O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO OSKARŻONEGO. AKTUALNE PROBLEMY CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Rok X: 2006, z. 2 ISSN 1506-1817 EWA HABZDA-SIWEK OPINIA O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO OSKARŻONEGO. AKTUALNE PROBLEMY W postępowaniu karnym dowodem o szczególnym

Bardziej szczegółowo

(Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową

(Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową (Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową 1 1. Aktualne stosunki społeczne w dziedzinie odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. Aktualnie w Polsce istnieje

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej

Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Tomasz Sroka Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Disciplinary Liability in the Light of Article 42 of the Constitution

Bardziej szczegółowo

Skutek w prawie karnym

Skutek w prawie karnym ElŜbieta Hryniewicz Skutek w prawie karnym Streszczenie Artykuł dotyczy pojęcia skutku w prawie karnym z punktu widzenia jego praktycznego zastosowania. Kodeks karny nie przewiduje definicji tego pojęcia,

Bardziej szczegółowo

GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R., I KZP 29/13 1. Teza

GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R., I KZP 29/13 1. Teza RYSZARD A. STEFAŃSKI GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R., I KZP 29/13 1 COMMENTARY TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT OF 26 FABRUARY 2014 IN THE CASE I KZP 29/13 Teza Sąd

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Daniel K. Nowicki DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Stosowanie wybranych instytucji Kodeksu postępowania administracyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty prawnokarne

Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty prawnokarne STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom VIII Szymon Krajnik, Alicja Ornowska Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty prawnokarne Wprowadzenie Problematyka przyczynienia się poszkodowanego

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny kart płatniczych w prawie karnym

Charakter prawny kart płatniczych w prawie karnym Renata Kędziora Charakter prawny kart płatniczych w prawie karnym Streszczenie Artykuł stanowi omówienie problematyki związanej z określeniem charakteru prawnego kart płatniczych, w tym kart bankomatowych.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 1629/11 KIO 1643/11 WYROK z dnia 9 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Nowosielski

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 *

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * 34 WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński przewodniczący Jerzy Ciemniewski Andrzej Mączyński sprawozdawca Marek Safjan Marian Zdyb, protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 235 /11 WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

DZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH

DZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH WYśSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH w Tychach Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych Kierunek Administracja DAWID MACIĄśKA Ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym. Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 17/3A/2004 WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb przewodniczący Adam Jamróz Marek Safjan sprawozdawca Jerzy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta 1

Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta 1 Małgorzata Szeroczyńska Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta 1 Streszczenie Artykuł prezentuje kwestie ewentualnej odpowiedzialności karnej psychologa w przypadku samobójczej

Bardziej szczegółowo

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym 2011 Piotr Cybula Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. PG VIII TK 109/13 P 40/13 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w W., czy art. 62 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

WYROK. z dnia 18 kwietnia 2013 r. Sygn. akt KIO 779/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 27 W a r s z a w a 2 0 0 6 1 BIULETYN PRAWNY NR 27 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

WYROK. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 maja 1999 r. Sygn. K. 13/98

WYROK. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 maja 1999 r. Sygn. K. 13/98 Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 431 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 maja 1999 r. Sygn. K. 13/98 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Stefan J. Jaworski

Bardziej szczegółowo