GLOSY. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOSY. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07 1"

Transkrypt

1 R. A. Stefański GLOSY Ryszard A. Stefański Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07 1 Streszczenie Autor krytykuje pogląd Sądu NajwyŜszego, Ŝe na odcinku specjalnym rajdu samochodowego zawodnik nie jest obowiązany przestrzegać zasady prędkości bezpiecznej. Wywodzi, Ŝe rajd, w tym na odcinkach specjalnych, odbywa się z reguły na drodze publicznej, na której obowiązują zasady określone w prawie o ruchu drogowym, a gdy rajd odbywa się poza drogą publiczną, to obowiązują jego uczestników zasady ruchu drogowego w takim zakresie, w jakim byłoby to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia uczestników tego ruchu (art. 1 ust. 2 p.r.d.). Nie moŝna wymagać od uczestnika rajdu przestrzegania tylko ogólnych zasad ostroŝności, gdyŝ te wchodzą w grę tylko wówczas, gdy w danej dziedzinie nie obowiązują szczególne zasady ostroŝności. Na odcinku specjalnym rajdu samochodowego zawodnik nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym zasady prędkości bezpiecznej. 1. Glosowane orzeczenie zasługuje na uwagę z dwóch zasadniczych powodów: primo, jest to pierwsza wypowiedź tego organu w kwestii odpowiedzialności karnej zawodnika za skutki wynikłe w trakcie zawodów sportowych, secundo, jego teza budzi uzasadnione zastrzeŝenia. 1 OSNKW 2008, nr 5, poz i Prawo 6, 2009

2 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. Nie dziwi zatem zainteresowanie, z jakim spotkało się ono w literaturze 2. RóŜne jego oceny wywołują potrzebę odniesienia się nie tylko do argumentów przytoczonych w uzasadnieniu orzeczenia, ale takŝe do tych zawartych w wypowiedziach w literaturze oraz zgłoszenia propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji. 2. Sąd NajwyŜszy w uzasadnieniu glosowanego postanowienia odrzucił dokonanie w zaistniałej sytuacji oceny zachowania uczestnika rajdu w płaszczyźnie kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego, uznając, Ŝe oskarŝony nie naruszył zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 3. Przy takim załoŝeniu było to uzasadnione, gdyŝ wyłączenie bezprawności czynu ze względu na dozwolone ryzyko sportowe moŝe mieć miejsce wówczas, gdy czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa. Sprawca wprawdzie wypełnia znamiona przestępstwa, lecz nie ponosi odpowiedzialności, dlatego Ŝe działał w ramach tego ryzyka. Zasadnie w doktrynie podkreśla się, Ŝe nie zachodzi potrzeba odwoływania się do kontratypu dozwolonego ryzyka, skoro problem bezprawności moŝe być w zupełności rozstrzygnięty na płaszczyźnie naruszenia obowiązku wymaganej ostroŝności 4. W załoŝeniu przyjętym przez ten organ było to wystarczające, skoro przyjął, Ŝe oskarŝony nie naruszył zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie sposób jednak nie odnieść się do przesłanek wyłączenia bezprawności czynu ze względu na dozwolone ryzyko sportowe. Warunkami tego kontratypu są: 1) dopuszczalność danej dyscypliny sportu do uprawiania, 2) uregulowanie zasad uprawniania danej dyscypliny, np. w regulaminach, 3) zgodność zachowania z tymi regułami, 4) podjęcie działania w czasie gry lub ćwiczeń sportowych, 5) podjęcie działania w celu sportowym, 6) dobrowolnie uczestnictwo w grze lub zawodach 5. Z warunków tych nie wynika, Ŝe 2 Zob. glosy do tego postanowienia: aprobującą M. B o j a r s k iego, OSP 2008, nr 11, poz. 114 i krytyczną T. H u m i n i a k a, PnD 2009, nr 1, s. 7 24, a takŝe uwagi L. K. P a p r z y c k i e g o, Wypadek drogowy kierowcy rajdowego, PnD 2008, nr 7, s ; T. H u m i n i a ka, Odpowiedzialność karna kierowcy za wypadek podczas rajdu, PnD 2004, nr 10, s. 5 13; J. W i e r c ińskiego, Rajd samochodowy a przepisy ruchu drogowego, PnD 2008, nr 10, s Z nieporozumienia wynika twierdzenie, Ŝe organ ten wyłączył odpowiedzialność karną oskar- Ŝonego na zasadzie kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego (J. W i e r c iński, Rajd samochodowy, s. 74). 4 K. B u c h a ł a, Prawo karne materialne Warszawa 1989, s M. B o j a r s k i, W poszukiwaniu formuły wyłączającej odpowiedzialność za wypadki w sporcie, Pal. 1971, nr 12; t e nŝe, Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki w sporcie, NP 1970, nr 10; M. F i l a r, Problemy odpowiedzialności karnej zawodowych sportowców za wypadku sportowe, PPK 1997, nr 16; A. G u b iński, Wyłączenie bezprawności czynu, Warszawa 1961; t e nŝe, Ryzyko sportowe, funkcje reguł sportowych, NP 1959, nr 10; S. Jęd r u c h, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu, Warszawa 1972; R. K u b i a k, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, Prok. i Pr. 2006, nr 12; A. S z w a r c, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977; t e nŝe, Sport a prawo karne, Poznań 1971; t e n Ŝ e, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowie- i Prawo 6,

3 R. A. Stefański skutki zachowania uczestnika zawodów sportowych mają jak twierdzi się w piśmiennictwie dotknąć wyłączenie innego uczestnika, a nie osoby postronnej, np. kibica 6. Słusznie wskazuje się w doktrynie, Ŝe skutki zachowania uczestnika zawodów mogą dotknąć takŝe inne osoby Twierdzenie Sądu NajwyŜszego, Ŝe uczestnika rajdu nie obowiązują zasady bezpieczeństwu ruchu drogowego, w tym prędkości bezpiecznej, jest nie do zaakceptowania. Uzasadniając ten pogląd, organ ten przyjął, Ŝe rajd jako odmiana sportu wyczynowego z załoŝenia polega na pokonywaniu barier ograniczających codzienną ludzką egzystencję, balansowaniu na granicy praw kinetyki i dlatego zawodnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania się do ogólnych reguł obowiązujących normalnych uczestników ruchu. Na odcinkach specjalnych kierowcy dąŝą do uzyskiwania jak największych prędkości, gwarantujących najkrótsze czasy przejazdu i tym samym, jak najlepszy wynik sportowy. Z istoty rajdów, a zwłaszcza na odcinkach specjalnych, wcale nie wynika, Ŝe ich uczestników nie obowiązują zasady bezpieczeństwa. Obowiązani są oni dostosować się do reguł, które ustalają porządek przebiegu rajdu i gwarantują bezpieczeństwo zarówno jego uczestnikom, jak i osobom postronnym, np. kibicom. W trakcie zawodów sportowych ich uczestnicy obowiązani są przestrzegać ogólnych zasad ostroŝności, a jeŝeli są przewidziane szczególne zasady takŝe ich respektowania. W zakresie rajdów samochodowych ich uczestnicy biorą udział w ruchu drogowym i w związku z tym juŝ prima vista nasuwa się wniosek, Ŝe powinni przestrzegać zasad obowiązujących w ruchu drogowym. By odrzucić taka moŝliwość trzeba wskazać podstawę prawną. Sąd NajwyŜszy jako podstawę wyłączenia zasad bezpieczeństwu ruchu wskazał przepisy Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (pkt 64.1) i Przepisy Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA (pkt 19.1). Międzynarodowy Kodeks Sportowy stanowi, Ŝe zawody przeprowadzone na drogach otwartych dla ruchu drogowego muszą stosować się do krajowych przepisów ruchu drogowego (pkt 64 nota 1). Zawody rozgrywane na pętlach prędkościowych muszą stosować się do przepisów Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, ale mogą równieŝ do dodatkowych przepisów regulujących zasady jazdy samochodów wyścigowych na pętlach prędkościowych i wydadzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975; J. S a w i c k i, Ryzyko w sporcie, Warszawa T. H u m i n i a k, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. VKK 158/07, PnD 2009, nr 1, s A. M a r e k, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 179; L. G a r d o c k i, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 131; L. W i l k, (w:) T. D u k i e t - N a g ó r s k a, S. H o c, M. K a l i t o w s k i, O. S i t a r z, L. T y s z k i e w i c z, L. W i l k, Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, pod red. T. D u k i e t - N a g ó r s k i e j, Warszawa 2008, s i Prawo 6, 2009

4 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. nych specjalnie w tym celu (pkt 64 nota 2). Natomiast Przepisy Ogólne Rajdów Mistrzowskich FIA w dziele XIX, dotyczącym odcinków specjalnych, określają dodatkowe warunki, wymagane do przeprowadzenia tego etapu rajdu. Wynika z nich, Ŝe odcinki specjalne są próbą szybkościową rozgrywaną na drogach zamkniętych dla potrzeb rajdu (19.1.) i na ich na trasie przebywające w samochodzie członkowie załogi muszą mieć na głowach homologowane kaski ochronne oraz zapięte pasy bezpieczeństwa (19.2), zabroniona jest jazda w kierunku przeciwnym do kierunku rozgrywania odcinka specjalnego (19.3), a kaŝdy samochód uczestniczący w rajdzie musi być wyposaŝony w czerwony trójkąt odblaskowy, który w przypadku zatrzymania samochodu na trasie odcinka specjalnego musi być ustawiony w dobrze widocznym miejscu w odległości co najmniej 50 m za samochodem w celu ostrzegania kolejnych kierowców (19.7.). Ponadto dodatkowe warunki zawierają regulaminy krajowe, np. Regulamin rajdu samochodowego pucharu Polskiego Związku Motorowego na rok przewiduje, Ŝe kaŝdy samochód na trasie odcinka specjalnego musi poruszać się z włączonymi światłami mijania i musi mieć zamknięte okna (15.2.). Z przepisów tych wcale nie wynika, Ŝe nie obowiązują na odcinkach specjalnych krajowe przepisy określające bezpieczne uczestnictwo w ruchu, a jedynie podkreślają znacznie poszczególnych rodzajów przepisów. Punkt 64 nota 1 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego wprost nie wyłącza krajowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, co zdaje się przyjmować Sąd NajwyŜszy, a jedynie do wniosku takiego moŝna dojść poprzez wnioskowanie a contrario. Nawet gdyby przepisy te expressis verbis wyłączały stosowanie uregulowań krajowych, to przepisy takie w naszym porządku prawnym byłby bez znaczenia i nie mogłyby w stanie wyłączyć przepisów Prawa o ruchu drogowym, gdyŝ jak słusznie zauwaŝa się w piśmiennictwie nie są zawarte w ratyfikowanej umowie międzynarodowej, a w aktach niŝszej rangi 10. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. ratyfikowane umowy międzynarodowe. Ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustawa RP stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, o ile jej stosowanie nie jest uzaleŝnione do wydania ustawy (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). Za chybione zatem naleŝy uznać nałoŝenie na uczestnika rajdu na odcinku specjalnym obowiązku przestrzegania tylko wspomnianych regulaminów 11. Odwołanie się tylko do wspomnianych przepisów międzynarodowych oraz regulaminów poszczególnych rajdów, które nie określają szczegółowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników rajdów, doprowa T. H u m i n i a k, Glosa, s Tak przyjmuje L. K. P a p r z y c k i, Wypadek drogowy, s i Prawo 6,

5 R. A. Stefański dziłoby do tego, Ŝe w gruncie rzeczy na odcinkach tych nie obowiązywałyby Ŝadne zasady, a to musiałoby stwarzać zagroŝenie nie tylko dla innych uczestników rajdu, ale i dla postronnych obserwatorów. W istocie uczestników rajdu nie obowiązywałyby Ŝadne reguły bezpieczeństwa, co naleŝałoby uznać za absurd. Nie wiele zmienia odwołanie się do ogólnych reguł ostroŝności, gdyŝ ze względu na specyfikę rajdu, zwłaszcza na odcinkach specjalnych trudno byłoby wykazać, na czym miałaby polegać ta ogólna ostroŝność. Wprawdzie w literaturze wskazuje się na taką moŝliwość, lecz brak jest bliŝszego wskazania zakresu tej ostroŝności, a jedynie generalnie stwierdza się, Ŝe kierujący samochodem rajdowym sprawca wypadku będzie ponosić odpowiedzialność karna za skutku swego zachowania według przepisów karnych o dyspozycji ogólnej, nie relatywizowanych do szczególnych okoliczności działania lub zaniechania 12. Problem jednak w tym, Ŝe dla oceny zachowania kierującego niezbędne byłoby przeprowadzenie analizy prędkości w kontekście jej nadmierności, a tego moŝna byłoby dokonać, odnosząc ją do elementów wskazanych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 13. Tym samym tylnymi drzwiami wprowadzono by zasady obowiązujące w ruchu drogowym. 4. Tymczasem wbrew poglądowi Sądu NajwyŜszego uczestników rajdów, w tym na odcinkach specjalnych obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, które nie są sprzeczne z istotą rajdów. Przemawia za tym to, Ŝe po pierwsze, rajd, w tym na odcinkach specjalnych, odbywa się z reguły na drodze publicznej, na której zgodnie z art. 1 ust. 1 p.r.d. obowiązują zasady określone w tym akcie prawnym. Z faktu, Ŝe w trakcie rajdu droga ta nie jest ogólne dostępna i zostaje wyłączona dla innych uczestników, nie wynika, Ŝe traci charakter drogi publicznej. Okresowe wyłączenie pewnego odcinka szlaku kolejowego z normalnego ruchu, w celu przeprowadzenia na tym odcinku odpowiednich prób (testów) doświadczalnych (badawczych), jak słusznie zauwaŝył Sąd NajwyŜszy, nie ma w razie spowodowania wypadku na tym odcinku znaczenia dla oceny prawnokarnej zachowania się sprawcy w aspekcie art. 145 (ob. art. 177) k.k. 14. Ponadto, nawet gdyby rajd odbywał się poza drogą publiczną, to i tak obowiązywałyby ich uczestników zasady ruchu drogowego w takim zakresie, w jakim byłoby to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia uczestników tego ruchu, Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 p.r.d. przepisy tego aktu stosuje się 12 T. H u m i n i a k, Odpowiedzialność karna, s Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm. 14 Wyrok SN z dnia 30 września 1982 r., sygn. Rw 841/82, OSNKW 1983, nr 11 2, poz. 11 z uwagami R. G ó r a l a, Przegląd orzecznictwa Sądu NajwyŜszego, WZ 119/83, nr 5, s. 14; Z. Ć w iąk a l s k i e g o, A. Z o l l a, Przegląd orzecznictwa Sądu NajwyŜszego w zakresie części szczególnej kodeksu karnego (za rok 1983), NP 1985, nr 1, s. 55; H. K m i e c i a k, Przegląd orzecznictwa Izby Wojskowej Sądu NajwyŜszego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego, WPP 1985, nr 1, s i Prawo 6, 2009

6 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. równieŝ do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeŝeli jest to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W grę wchodzą te miejsca, w których ruch jest dostępny w pełnym lub ograniczonym zakresie dla kaŝdego. Nie jest nim kaŝde miejsce, gdzie obywa się ruch pojazdów, ale takie, które jest przeznaczone do ruchu. Ma to być ruch reglamentowany, a taki ze swej istoty moŝe odbywać się wyłącznie na drodze, tj. wydzielonym, przystosowanym do komunikacji pasie ziemi, łączącym poszczególne miejscowości lub punkty terenowe 15. O konieczności stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym w danym miejscu decyduje sytuacja rzeczywista, a mianowicie sam fakt odbywania się ruchu m.in. bez względu na szczególne warunki i specyficzny cel owego ruchu oraz uŝyte urządzenia i środki techniczne. Trafnie w orzecznictwie przyjmowano, Ŝe takimi miejscami są: podziemie kopalni, gdzie odbywa się transport materiałów i przewóz ludzi 16, oraz rampa kolejowa, na której odbywa się zarówno ruch pojazdów, jak i pieszych 17. Wprawdzie zawody sportowe, rajdy i wyścigi wymagają korzystania z drogi w szczególny sposób, lecz z tego powodu mogą się odbywać dopiero po uzyskaniu zezwolenia na ich przeprowadzenia oraz pod warunkiem zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy (art. 65 p.r.d.). Warunek zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji, gdy droga jest wykorzystywana do ruchu pojazdów w szczególny sposób, jest spełniony, jeŝeli przestrzegane są zasady jego bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa o ruchu drogowy, skoro chodzi o wykorzystanie drogi w sposób polegający na prowadzeniu na niej ruchu drogowego. Po drugie, uczestnicy rajdu są jednocześnie uczestnikami ruchu. Zgodnie z ustawową definicją uczestnikiem ruchu jest pieszy, kierujący, a takŝe inna osoba przebywająca w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze (art. 2 pkt 17 p.r.d.). Z tego tytułu obowiązują ich zasady bezpieczeństwa wynikające z Prawa o ruchu drogowym, a w szczególności zasada ostroŝności (art. 3 p.r.d.) oraz zasada prędkości bezpiecznej (art. 19 p.r.d.). Ta ostatnia zasada nakłada na kierującego pojazdem obowiązek jazdy z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natęŝenia ruchu. Kierowca rajdowy, takŝe na odcinku specjalnym, nie jest zwolniony od przestrzegania tych zasad, gdyŝ dają one gwarancję bezpiecznego w nim udziału. Pokonując zakręt jak to było w sprawie, na której 15 Postanowienie SN z dnia 20 sierpnia 1976 r., VII KZP 11/76, OSNPG 1976, nr 9, poz Wyrok SN z dnia 30 października 1973 r., II KR 156/73, OSNKW 1974, nr 3, poz Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 1979 r., V KRN 72/79, (w:) R. A. S t e f ański, Przestępstwa i wykroczenia drogowe w orzecznictwie Sądu NajwyŜszego, Warszawa 1997, poz i Prawo 6,

7 R. A. Stefański kanwie zapadło glosowane postanowienie kierujący obowiązany jest dostosować prędkość do takiej, która pozwoli na jego bezpieczne przejechanie. Oczywiście, nie mogą być w czasie rajdu przestrzegane te zasady, które pozostają w sprzeczności z istotą odbywającej się imprezy, w tym wypadku wyścigu samochodowego. Rację ma Sąd NajwyŜszy, twierdząc, Ŝe kierowcę nie obowiązują administracyjne ograniczenia prędkości. Chodzi o prędkość ustaloną w przepisach (art. 20 p.r.d.) lub znakiem drogowym, np. za pomocą znaku B-33 ograniczenie prędkości, oznaczającego zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Wymóg ich przestrzegania pozostawałby w sprzeczności z istotą rywalizacji sportowej w czasie rajdu. Jej istota na odcinku specjalnym polega na osiąganiu największych prędkości. Trafnie zwraca się uwagę w piśmiennictwie, Ŝe trudno byłoby sobie wyobrazić, aby kierowca musiał uwzględniać administracyjne ograniczenie prędkości 18. Podstawą określenia prędkości administracyjnie dozwolonej są róŝne elementy, o charakterze zmiennym, co w konkretnych warunkach drogowych z uwagi na róŝne natęŝenie tych czynników moŝe prowadzić do uznania za prędkość bezpieczną przekraczającą nominalne granic prędkości maksymalnej. Dotyczy to zwłaszcza prędkości rozwijanej na odcinkach specjalnych, na których nie odbywa się ruch innych pojazdów, a nadto kierujący pojazdami mają szczególnie wysokie kwalifikacje. Prędkość bezpieczna nie jest wartością ogólną dla wszystkich w danym miejscu i czasie; jest wartością zindywidualizowną, róŝną dla poszczególnych kierujących. Numeryczne określenie dopuszczalnej prędkości oznacza potencjalnie bezpieczną prędkość. Jest ona ustalona dla sytuacji typowych 19. Przyjmuje się, Ŝe przekroczenie tak określonej granicznej prędkości jazdy jest niebezpieczne dla większości statystycznych kierowców. KaŜdy kierowca powinien prowadzić pojazd w granicach swojej własnej prędkości bezpiecznej. Prędkość bezpieczna ma swoje granice; tylko bardzo dobry kierowca moŝe sobie pozwolić na prowadzenie pojazdu na granicy górnej teoretycznej prędkości bezpiecznej, czyli na tzw. granicy przyczepności kół Nie moŝna wymagać od uczestnika rajdu przestrzegania tylko ogólnych zasad ostroŝności, gdyŝ te wchodzą w grę tylko wówczas, gdy w danej dziedzinie nie obowiązują szczególne zasady ostroŝności. W trakcie rajdu jak wykazano obowiązują zasady bezpieczeństwa specyficzne dla ruchu drogowego. Z tego teŝ powodu nie mają znaczenia rozwaŝania Sądu NajwyŜszego odwołujące się do naleŝytej rozwagi, ostroŝności, które moŝna wywieść z ogólnych zasad bezpieczeństwa ocenionych przez pryzmat 18 J. W i e r c iński, Rajd samochodowy, s B. P i j a n o w s k i, Samochód kierowca droga, Warszawa 1989, s S. Z a s a d a, Szybkość bezpieczna, Warszawa 1992, s i Prawo 6, 2009

8 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. zdrowego rozsądku. Niewątpliwie mogą one wchodzić w grę w tych dyscyplinach sportowych, w których nie obowiązują specjalne reguły zachowania 21. Commentary on the Supreme Court decision of 7 January 2008, file no. V KK 158/07 Abstract This paper criticizes the Supreme Court s opinion that a competitor driving special stages of a car rally has no obligation to observe safe speed limits. It argues that rallies, including their special stages, are usually organized on public roads where rules set forth in the Traffic Law Act must be complied with; and where any rally is off public roads, its participants must obey traffic regulations to the extent necessary to avoid posing any threat to the traffic participants (Article 1, clause 2 of the Traffic Law Act). The rally participants cannot be required to obey just general safety rules for those rules are governing only where no other particular safety rules are binding. 21 R. K u b i a k, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, Prok. i Pr. 2006, nr 12, s. 32. i Prawo 6,

Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 5 marca 2008 r., sygn. V KK 343/07 1

Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 5 marca 2008 r., sygn. V KK 343/07 1 Jerzy Skorupka Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 5 marca 2008 r., sygn. V KK 343/07 1 Streszczenie Zachowanie sprawcy naleŝy kwalifikować jako wypełniające znamiona przestępstwa z art. 304 k.k. dopiero

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY

Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY Piła 2008 1. Organizatorzy Organizatorem Rajdu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, pod patronatem Prezydenta miasta Piły, a współorganizatorami

Bardziej szczegółowo

GLOSY. Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 20/08 1. Ryszard A. Stefański.

GLOSY. Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 20/08 1. Ryszard A. Stefański. GLOSY Ryszard A. Stefański Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 20/08 1 Streszczenie Przedmiotem glosy jest stanowisko Sądu NajwyŜszego, Ŝe nie jest moŝliwe

Bardziej szczegółowo

Z ORZECZNICTWA. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1. Jerzy Lachowski

Z ORZECZNICTWA. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1. Jerzy Lachowski Z ORZECZNICTWA Jerzy Lachowski Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1 Pojęcie przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności w rozumieniu art. 155 1k.k.w.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Informacje ogólne Kto ma prawo do obrony Prawo do obrony naleŝy do podstawowych praw i wolności osobistych kaŝdego człowieka i obywatela. Gwarantuje je Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych.

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie zostało opracowane na podstawie art. 95 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

W toku przeprowadzonych przez pracowników mojego Biura wizytacji szpitali

W toku przeprowadzonych przez pracowników mojego Biura wizytacji szpitali RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-726171-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55! 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Art.115 16 k.k. i art.46 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Sąd NajwyŜszy w składzie: SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Iwona Koper

Sąd NajwyŜszy w składzie: SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Iwona Koper id: 20378 1. [U]mowa o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością moŝe zawierać zapis na sąd polubowny (art. 697 k.p.c.) lub umowę derogacyjną (art. 1105 k.p.c.), obejmujące tak załoŝycieli spółki

Bardziej szczegółowo

GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R., I KZP 29/13 1. Teza

GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R., I KZP 29/13 1. Teza RYSZARD A. STEFAŃSKI GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R., I KZP 29/13 1 COMMENTARY TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT OF 26 FABRUARY 2014 IN THE CASE I KZP 29/13 Teza Sąd

Bardziej szczegółowo

Z ORZECZNICTWA. Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. II KK 137/08 1

Z ORZECZNICTWA. Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. II KK 137/08 1 Glosa do wyroku SN z dnia 9.VII.2008 r. Z ORZECZNICTWA Ryszard A. Stefański Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. II KK 137/08 1 W oparciu normę art. 72 2 k.k., sąd moŝe zobowiązywać

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek probacyjny I. Wprowadzenie W polskim prawie karnym zakaz prowadzenia pojazdów nie ma jednolitego charakteru prawnego,

Bardziej szczegółowo

GLOSY. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11 1

GLOSY. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11 1 Glosa do uchwały SN z dnia 19.I.2012 r. GLOSY Dariusz Drajewicz Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11 1 Streszczenie Przedmiotem glosy jest zagadnienie surowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 66/13. Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 66/13. Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CZ 66/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 grudnia 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Anna Owczarek w sprawie z wniosku I. S.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA Biuro Imprezy: ZO PZM Szczecin, al. Wojska Polskiego 237a ( do 18.07.2014 r.) Czaplinek ul. Rynek 6 (dn.20.07.2014 r.) MIEJSCE IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 189/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2015 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSA del.

Bardziej szczegółowo

Korygowanie błędów w orzekaniu zakazu prowadzenia

Korygowanie błędów w orzekaniu zakazu prowadzenia Aleksander Herzog Korygowanie błędów w orzekaniu zakazu prowadzenia pojazdów Analiza kilkudziesięciu orzeczeń Sądu NajwyŜszego 1, wydanych na przestrzeni ostatniego roku w wyniku rozpoznania kasacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 2. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami Art. 3. 1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna Oświęcim, dnia 2 lutego 2012 roku OPINIA PRAWNA w przedmiocie odpowiedzi na pytanie: jaka jest droga prawna dochodzenia przez mieszkańców odszkodowania wyrządzonego działaniem przedsiębiorstwa górniczego?

Bardziej szczegółowo

GLOSY. Glosa do postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. II KK 285/05 1

GLOSY. Glosa do postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. II KK 285/05 1 Glosa do postanowienia SN z dnia 28.VI.2006 r. GLOSY Jan Kulesza Glosa do postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. II KK 285/05 1 Art. 178 1 k.k. nie wskazuje znamion typów kwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 R. I KZP 31/06

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 R. I KZP 31/06 POSTANOWIENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 R. I KZP 31/06 Zwrot przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające (art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Temat: Granice obrony koniecznej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Temat: Granice obrony koniecznej w orzecznictwie Sądu Najwyższego Temat: Granice obrony koniecznej w orzecznictwie Sądu Najwyższego Obrona konieczna przez polski kodeks karny została ujęta na czołowym miejscu wśród okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną. 1

Bardziej szczegółowo

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego.

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego. I. Informacje ogólne 1. Organizatorem imprezy są Przeworska Grupa Rajdowa i Off Road Team Rzeszów 2. Rajd jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.

Bardziej szczegółowo

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. 2. Na

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

2003.09.24 uchwała SN III CZP 56/03 OSNC 2004/11/172

2003.09.24 uchwała SN III CZP 56/03 OSNC 2004/11/172 2003.09.24 uchwała SN III CZP 56/03 OSNC 2004/11/172 W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małŝeńskiej, w skład którego wchodzi prawo najmu lokalu mieszkalnego, sąd przyznając

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Regionalna izba notarialna nie ma kompetencji do podejmowania uchwał w przedmiocie zasad etyki zawodowej notariuszy. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 879 z późn. zm. 1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

Instytucja przewidziana w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a orzeczenie przepadku

Instytucja przewidziana w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a orzeczenie przepadku Instytucja przewidziana w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Piotr Gensikowski Instytucja przewidziana w art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a orzeczenie przepadku Streszczenie W art.

Bardziej szczegółowo

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2...

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2... 1 of 6 22/03/2010 13:09 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 879 stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt: KIO/2682/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały poddane analizie przepisy

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały poddane analizie przepisy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-683469-V-ll/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU: Organizator. AZT, czyli Automobilklub Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu. Cel Rajdu

REGULAMIN RAJDU: Organizator. AZT, czyli Automobilklub Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu. Cel Rajdu REGULAMIN RAJDU: Organizator AZT, czyli Automobilklub Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu Cel Rajdu 1. Wspólna zabawa dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka 2. Poznawanie przez dzieci i młodzież zasad

Bardziej szczegółowo

GLOSY. Glosa do wyroku naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. OSK 1376/11

GLOSY. Glosa do wyroku naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. OSK 1376/11 R. A. Stefański GLOSY Ryszard A. Stefański Glosa do wyroku naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. OSK 1376/11 Streszczenie Autor aprobuje pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Świadczenie pienięŝne jako środek probacyjny I. Wprowadzenie Kodeks karny wzbogacił katalog środków karnych o nowe środki karne, w tym o świadczenie pienięŝne

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

Interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu - Interpretacja indywidualna Sygnatura - WPOiE/III/DK/3110/6/465/2009 Data - 05-10-2009 r. Autor - Prezydent Miasta Szczecin Temat Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pasa drogowego,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 203/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Biurze Rzecznika Praw

Na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Biurze Rzecznika Praw RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-632772-XVIII/12/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartłomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Penalizacja nieudzielenia informacji w postępowaniu wykroczeniowym a art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym

Penalizacja nieudzielenia informacji w postępowaniu wykroczeniowym a art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXIII AUW No 3068 Wrocław 2008 Penalizacja nieudzielenia informacji w postępowaniu wykroczeniowym a art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym SZYMON MICHÓR Zakład Prawa

Bardziej szczegółowo

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę.

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Katedra Prawa Karnego UJ Adam Janisławski Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Obowiązek osobistego stawiennictwa w jednostce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magura, dn. 1 czerwiec 2013 r. Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 WSTĘP Testy dla zawodników posiadających licencję sportową, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 31 V.511.605.2014.TS Pani Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych Wpłynęło do mnie pismo obywatela, w którym kwestionuje konstytucyjność 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zespół warunków oraz czynników (organizacyjnych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi

Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi Ryszard A. Stefański Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi I. Wprowadzenie Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wypadek mniejszej wagi w polskim kodeksie karnym (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda)

Wypadek mniejszej wagi w polskim kodeksie karnym (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda) Piotr Lewczyk Wypadek mniejszej wagi w polskim kodeksie karnym (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda) Mimo iŝ instytucja wypadku mniejszej wagi była znana wszystkim dotychczasowym kodeksom karnym,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SZELMENT OFF ROAD 30.04-01.05.2016

REGULAMIN IMPREZY SZELMENT OFF ROAD 30.04-01.05.2016 Suwałki 10.03.2016 REGULAMIN IMPREZY SZELMENT OFF ROAD 30.04-01.05.2016 1. Informacje ogólne Impreza samochodowa SZELMENT OFF ROAD to dwudniowa terenowo- przeprawowa impreza zorganizowana na terenie zamkniętym,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. w przedmiocie wniosku Pana... o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie

OPINIA PRAWNA. w przedmiocie wniosku Pana... o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. OPINIA PRAWNA w przedmiocie wniosku Pana... o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie Pana... opracowana przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Departament Porządku Publicznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nietrzeźwi kierowcy

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Wymagane informacje

Artykuł 1 Wymagane informacje Warunki szczegółowe dotyczące obsługi domen.com,.net,.org,.info,.biz Wersja z dnia 31.10.2008 Niniejsze warunki szczegółowe są uzupełnieniem dla warunków ogólnych dotyczących obsługi domen i dotyczą zastosowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10 id: 20332 1. Spór o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy z powodu jej niewaŝności moŝe być poddany przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (art. 1157 k.p.c.). 2. [Z]datność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uwagi szczegółowe do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 824)

Uwagi szczegółowe do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 824) Warszawa, 24 lutego 2015 r. Uwagi szczegółowe do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 824) 1) W przedłożonej Senatowi ustawie w art. 1 w pkt 3 nowe brzmienie uzyskują

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 541 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DOLiS/DEC 967/09 dot. DOLiS-440-221/09 D E C Y Z J A

Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DOLiS/DEC 967/09 dot. DOLiS-440-221/09 D E C Y Z J A GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DOLiS/DEC 967/09 dot. DOLiS-440-221/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE NA SREBRNĄ RAJDOWĄ ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ PZJ

PYTANIA EGZAMINACYJNE NA SREBRNĄ RAJDOWĄ ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ PZJ PYTANIA EGZAMINACYJNE NA SREBRNĄ RAJDOWĄ ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ PZJ 1 Wymień podstawowe parametry konia podlegające badaniu przez lekarza weterynarii. - tętno - parametry fizjologiczne - poprawność ruchu -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 26.05.2012. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART"

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 26.05.2012. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego MOTOKART Suwałki 15.05.2012 REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 26.05.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART" 16-400 Suwałki ul. Gen. Sikorskiego 21 Organizacja pożytku publicznego KRS 0000059375

Bardziej szczegółowo

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników I. WSTĘP Time Attack jest imprezą towarzyską mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodu z elementami wzajemnej rywalizacji. Impreza jest

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy...

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... Wykaz skrótów... 11 Przedmowa do wydania drugiego... 13 Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... 20 ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Nowa praca nowa rola Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Godziny zajęć (należy wskazać Data dokładne godziny przerw między zajęciami) 16.04.2012 8:00-8:45 17.04.2012 8:00-8:45

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY. Odpowiedzialność za udostępnienie prowadzenia pojazdu osobie znajdującej się w stanie po. użyciu alkoholu albo podobnie działającego środka.

ARTYKUŁY. Odpowiedzialność za udostępnienie prowadzenia pojazdu osobie znajdującej się w stanie po. użyciu alkoholu albo podobnie działającego środka. Odpowiedzialność za udostępnienie prowadzenia pojazdu... ARTYKUŁY Ryszard A. Stefański Odpowiedzialność za udostępnienie prowadzenia pojazdu osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie

Bardziej szczegółowo