GLOSY. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOSY. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07 1"

Transkrypt

1 R. A. Stefański GLOSY Ryszard A. Stefański Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. V KK 158/07 1 Streszczenie Autor krytykuje pogląd Sądu NajwyŜszego, Ŝe na odcinku specjalnym rajdu samochodowego zawodnik nie jest obowiązany przestrzegać zasady prędkości bezpiecznej. Wywodzi, Ŝe rajd, w tym na odcinkach specjalnych, odbywa się z reguły na drodze publicznej, na której obowiązują zasady określone w prawie o ruchu drogowym, a gdy rajd odbywa się poza drogą publiczną, to obowiązują jego uczestników zasady ruchu drogowego w takim zakresie, w jakim byłoby to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia uczestników tego ruchu (art. 1 ust. 2 p.r.d.). Nie moŝna wymagać od uczestnika rajdu przestrzegania tylko ogólnych zasad ostroŝności, gdyŝ te wchodzą w grę tylko wówczas, gdy w danej dziedzinie nie obowiązują szczególne zasady ostroŝności. Na odcinku specjalnym rajdu samochodowego zawodnik nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym zasady prędkości bezpiecznej. 1. Glosowane orzeczenie zasługuje na uwagę z dwóch zasadniczych powodów: primo, jest to pierwsza wypowiedź tego organu w kwestii odpowiedzialności karnej zawodnika za skutki wynikłe w trakcie zawodów sportowych, secundo, jego teza budzi uzasadnione zastrzeŝenia. 1 OSNKW 2008, nr 5, poz i Prawo 6, 2009

2 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. Nie dziwi zatem zainteresowanie, z jakim spotkało się ono w literaturze 2. RóŜne jego oceny wywołują potrzebę odniesienia się nie tylko do argumentów przytoczonych w uzasadnieniu orzeczenia, ale takŝe do tych zawartych w wypowiedziach w literaturze oraz zgłoszenia propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji. 2. Sąd NajwyŜszy w uzasadnieniu glosowanego postanowienia odrzucił dokonanie w zaistniałej sytuacji oceny zachowania uczestnika rajdu w płaszczyźnie kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego, uznając, Ŝe oskarŝony nie naruszył zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 3. Przy takim załoŝeniu było to uzasadnione, gdyŝ wyłączenie bezprawności czynu ze względu na dozwolone ryzyko sportowe moŝe mieć miejsce wówczas, gdy czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa. Sprawca wprawdzie wypełnia znamiona przestępstwa, lecz nie ponosi odpowiedzialności, dlatego Ŝe działał w ramach tego ryzyka. Zasadnie w doktrynie podkreśla się, Ŝe nie zachodzi potrzeba odwoływania się do kontratypu dozwolonego ryzyka, skoro problem bezprawności moŝe być w zupełności rozstrzygnięty na płaszczyźnie naruszenia obowiązku wymaganej ostroŝności 4. W załoŝeniu przyjętym przez ten organ było to wystarczające, skoro przyjął, Ŝe oskarŝony nie naruszył zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie sposób jednak nie odnieść się do przesłanek wyłączenia bezprawności czynu ze względu na dozwolone ryzyko sportowe. Warunkami tego kontratypu są: 1) dopuszczalność danej dyscypliny sportu do uprawiania, 2) uregulowanie zasad uprawniania danej dyscypliny, np. w regulaminach, 3) zgodność zachowania z tymi regułami, 4) podjęcie działania w czasie gry lub ćwiczeń sportowych, 5) podjęcie działania w celu sportowym, 6) dobrowolnie uczestnictwo w grze lub zawodach 5. Z warunków tych nie wynika, Ŝe 2 Zob. glosy do tego postanowienia: aprobującą M. B o j a r s k iego, OSP 2008, nr 11, poz. 114 i krytyczną T. H u m i n i a k a, PnD 2009, nr 1, s. 7 24, a takŝe uwagi L. K. P a p r z y c k i e g o, Wypadek drogowy kierowcy rajdowego, PnD 2008, nr 7, s ; T. H u m i n i a ka, Odpowiedzialność karna kierowcy za wypadek podczas rajdu, PnD 2004, nr 10, s. 5 13; J. W i e r c ińskiego, Rajd samochodowy a przepisy ruchu drogowego, PnD 2008, nr 10, s Z nieporozumienia wynika twierdzenie, Ŝe organ ten wyłączył odpowiedzialność karną oskar- Ŝonego na zasadzie kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego (J. W i e r c iński, Rajd samochodowy, s. 74). 4 K. B u c h a ł a, Prawo karne materialne Warszawa 1989, s M. B o j a r s k i, W poszukiwaniu formuły wyłączającej odpowiedzialność za wypadki w sporcie, Pal. 1971, nr 12; t e nŝe, Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki w sporcie, NP 1970, nr 10; M. F i l a r, Problemy odpowiedzialności karnej zawodowych sportowców za wypadku sportowe, PPK 1997, nr 16; A. G u b iński, Wyłączenie bezprawności czynu, Warszawa 1961; t e nŝe, Ryzyko sportowe, funkcje reguł sportowych, NP 1959, nr 10; S. Jęd r u c h, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu, Warszawa 1972; R. K u b i a k, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, Prok. i Pr. 2006, nr 12; A. S z w a r c, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977; t e nŝe, Sport a prawo karne, Poznań 1971; t e n Ŝ e, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowie- i Prawo 6,

3 R. A. Stefański skutki zachowania uczestnika zawodów sportowych mają jak twierdzi się w piśmiennictwie dotknąć wyłączenie innego uczestnika, a nie osoby postronnej, np. kibica 6. Słusznie wskazuje się w doktrynie, Ŝe skutki zachowania uczestnika zawodów mogą dotknąć takŝe inne osoby Twierdzenie Sądu NajwyŜszego, Ŝe uczestnika rajdu nie obowiązują zasady bezpieczeństwu ruchu drogowego, w tym prędkości bezpiecznej, jest nie do zaakceptowania. Uzasadniając ten pogląd, organ ten przyjął, Ŝe rajd jako odmiana sportu wyczynowego z załoŝenia polega na pokonywaniu barier ograniczających codzienną ludzką egzystencję, balansowaniu na granicy praw kinetyki i dlatego zawodnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania się do ogólnych reguł obowiązujących normalnych uczestników ruchu. Na odcinkach specjalnych kierowcy dąŝą do uzyskiwania jak największych prędkości, gwarantujących najkrótsze czasy przejazdu i tym samym, jak najlepszy wynik sportowy. Z istoty rajdów, a zwłaszcza na odcinkach specjalnych, wcale nie wynika, Ŝe ich uczestników nie obowiązują zasady bezpieczeństwa. Obowiązani są oni dostosować się do reguł, które ustalają porządek przebiegu rajdu i gwarantują bezpieczeństwo zarówno jego uczestnikom, jak i osobom postronnym, np. kibicom. W trakcie zawodów sportowych ich uczestnicy obowiązani są przestrzegać ogólnych zasad ostroŝności, a jeŝeli są przewidziane szczególne zasady takŝe ich respektowania. W zakresie rajdów samochodowych ich uczestnicy biorą udział w ruchu drogowym i w związku z tym juŝ prima vista nasuwa się wniosek, Ŝe powinni przestrzegać zasad obowiązujących w ruchu drogowym. By odrzucić taka moŝliwość trzeba wskazać podstawę prawną. Sąd NajwyŜszy jako podstawę wyłączenia zasad bezpieczeństwu ruchu wskazał przepisy Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (pkt 64.1) i Przepisy Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA (pkt 19.1). Międzynarodowy Kodeks Sportowy stanowi, Ŝe zawody przeprowadzone na drogach otwartych dla ruchu drogowego muszą stosować się do krajowych przepisów ruchu drogowego (pkt 64 nota 1). Zawody rozgrywane na pętlach prędkościowych muszą stosować się do przepisów Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, ale mogą równieŝ do dodatkowych przepisów regulujących zasady jazdy samochodów wyścigowych na pętlach prędkościowych i wydadzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975; J. S a w i c k i, Ryzyko w sporcie, Warszawa T. H u m i n i a k, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. VKK 158/07, PnD 2009, nr 1, s A. M a r e k, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 179; L. G a r d o c k i, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 131; L. W i l k, (w:) T. D u k i e t - N a g ó r s k a, S. H o c, M. K a l i t o w s k i, O. S i t a r z, L. T y s z k i e w i c z, L. W i l k, Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, pod red. T. D u k i e t - N a g ó r s k i e j, Warszawa 2008, s i Prawo 6, 2009

4 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. nych specjalnie w tym celu (pkt 64 nota 2). Natomiast Przepisy Ogólne Rajdów Mistrzowskich FIA w dziele XIX, dotyczącym odcinków specjalnych, określają dodatkowe warunki, wymagane do przeprowadzenia tego etapu rajdu. Wynika z nich, Ŝe odcinki specjalne są próbą szybkościową rozgrywaną na drogach zamkniętych dla potrzeb rajdu (19.1.) i na ich na trasie przebywające w samochodzie członkowie załogi muszą mieć na głowach homologowane kaski ochronne oraz zapięte pasy bezpieczeństwa (19.2), zabroniona jest jazda w kierunku przeciwnym do kierunku rozgrywania odcinka specjalnego (19.3), a kaŝdy samochód uczestniczący w rajdzie musi być wyposaŝony w czerwony trójkąt odblaskowy, który w przypadku zatrzymania samochodu na trasie odcinka specjalnego musi być ustawiony w dobrze widocznym miejscu w odległości co najmniej 50 m za samochodem w celu ostrzegania kolejnych kierowców (19.7.). Ponadto dodatkowe warunki zawierają regulaminy krajowe, np. Regulamin rajdu samochodowego pucharu Polskiego Związku Motorowego na rok przewiduje, Ŝe kaŝdy samochód na trasie odcinka specjalnego musi poruszać się z włączonymi światłami mijania i musi mieć zamknięte okna (15.2.). Z przepisów tych wcale nie wynika, Ŝe nie obowiązują na odcinkach specjalnych krajowe przepisy określające bezpieczne uczestnictwo w ruchu, a jedynie podkreślają znacznie poszczególnych rodzajów przepisów. Punkt 64 nota 1 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego wprost nie wyłącza krajowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, co zdaje się przyjmować Sąd NajwyŜszy, a jedynie do wniosku takiego moŝna dojść poprzez wnioskowanie a contrario. Nawet gdyby przepisy te expressis verbis wyłączały stosowanie uregulowań krajowych, to przepisy takie w naszym porządku prawnym byłby bez znaczenia i nie mogłyby w stanie wyłączyć przepisów Prawa o ruchu drogowym, gdyŝ jak słusznie zauwaŝa się w piśmiennictwie nie są zawarte w ratyfikowanej umowie międzynarodowej, a w aktach niŝszej rangi 10. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. ratyfikowane umowy międzynarodowe. Ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustawa RP stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, o ile jej stosowanie nie jest uzaleŝnione do wydania ustawy (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). Za chybione zatem naleŝy uznać nałoŝenie na uczestnika rajdu na odcinku specjalnym obowiązku przestrzegania tylko wspomnianych regulaminów 11. Odwołanie się tylko do wspomnianych przepisów międzynarodowych oraz regulaminów poszczególnych rajdów, które nie określają szczegółowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników rajdów, doprowa T. H u m i n i a k, Glosa, s Tak przyjmuje L. K. P a p r z y c k i, Wypadek drogowy, s i Prawo 6,

5 R. A. Stefański dziłoby do tego, Ŝe w gruncie rzeczy na odcinkach tych nie obowiązywałyby Ŝadne zasady, a to musiałoby stwarzać zagroŝenie nie tylko dla innych uczestników rajdu, ale i dla postronnych obserwatorów. W istocie uczestników rajdu nie obowiązywałyby Ŝadne reguły bezpieczeństwa, co naleŝałoby uznać za absurd. Nie wiele zmienia odwołanie się do ogólnych reguł ostroŝności, gdyŝ ze względu na specyfikę rajdu, zwłaszcza na odcinkach specjalnych trudno byłoby wykazać, na czym miałaby polegać ta ogólna ostroŝność. Wprawdzie w literaturze wskazuje się na taką moŝliwość, lecz brak jest bliŝszego wskazania zakresu tej ostroŝności, a jedynie generalnie stwierdza się, Ŝe kierujący samochodem rajdowym sprawca wypadku będzie ponosić odpowiedzialność karna za skutku swego zachowania według przepisów karnych o dyspozycji ogólnej, nie relatywizowanych do szczególnych okoliczności działania lub zaniechania 12. Problem jednak w tym, Ŝe dla oceny zachowania kierującego niezbędne byłoby przeprowadzenie analizy prędkości w kontekście jej nadmierności, a tego moŝna byłoby dokonać, odnosząc ją do elementów wskazanych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 13. Tym samym tylnymi drzwiami wprowadzono by zasady obowiązujące w ruchu drogowym. 4. Tymczasem wbrew poglądowi Sądu NajwyŜszego uczestników rajdów, w tym na odcinkach specjalnych obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, które nie są sprzeczne z istotą rajdów. Przemawia za tym to, Ŝe po pierwsze, rajd, w tym na odcinkach specjalnych, odbywa się z reguły na drodze publicznej, na której zgodnie z art. 1 ust. 1 p.r.d. obowiązują zasady określone w tym akcie prawnym. Z faktu, Ŝe w trakcie rajdu droga ta nie jest ogólne dostępna i zostaje wyłączona dla innych uczestników, nie wynika, Ŝe traci charakter drogi publicznej. Okresowe wyłączenie pewnego odcinka szlaku kolejowego z normalnego ruchu, w celu przeprowadzenia na tym odcinku odpowiednich prób (testów) doświadczalnych (badawczych), jak słusznie zauwaŝył Sąd NajwyŜszy, nie ma w razie spowodowania wypadku na tym odcinku znaczenia dla oceny prawnokarnej zachowania się sprawcy w aspekcie art. 145 (ob. art. 177) k.k. 14. Ponadto, nawet gdyby rajd odbywał się poza drogą publiczną, to i tak obowiązywałyby ich uczestników zasady ruchu drogowego w takim zakresie, w jakim byłoby to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia uczestników tego ruchu, Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 p.r.d. przepisy tego aktu stosuje się 12 T. H u m i n i a k, Odpowiedzialność karna, s Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm. 14 Wyrok SN z dnia 30 września 1982 r., sygn. Rw 841/82, OSNKW 1983, nr 11 2, poz. 11 z uwagami R. G ó r a l a, Przegląd orzecznictwa Sądu NajwyŜszego, WZ 119/83, nr 5, s. 14; Z. Ć w iąk a l s k i e g o, A. Z o l l a, Przegląd orzecznictwa Sądu NajwyŜszego w zakresie części szczególnej kodeksu karnego (za rok 1983), NP 1985, nr 1, s. 55; H. K m i e c i a k, Przegląd orzecznictwa Izby Wojskowej Sądu NajwyŜszego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego, WPP 1985, nr 1, s i Prawo 6, 2009

6 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. równieŝ do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeŝeli jest to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W grę wchodzą te miejsca, w których ruch jest dostępny w pełnym lub ograniczonym zakresie dla kaŝdego. Nie jest nim kaŝde miejsce, gdzie obywa się ruch pojazdów, ale takie, które jest przeznaczone do ruchu. Ma to być ruch reglamentowany, a taki ze swej istoty moŝe odbywać się wyłącznie na drodze, tj. wydzielonym, przystosowanym do komunikacji pasie ziemi, łączącym poszczególne miejscowości lub punkty terenowe 15. O konieczności stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym w danym miejscu decyduje sytuacja rzeczywista, a mianowicie sam fakt odbywania się ruchu m.in. bez względu na szczególne warunki i specyficzny cel owego ruchu oraz uŝyte urządzenia i środki techniczne. Trafnie w orzecznictwie przyjmowano, Ŝe takimi miejscami są: podziemie kopalni, gdzie odbywa się transport materiałów i przewóz ludzi 16, oraz rampa kolejowa, na której odbywa się zarówno ruch pojazdów, jak i pieszych 17. Wprawdzie zawody sportowe, rajdy i wyścigi wymagają korzystania z drogi w szczególny sposób, lecz z tego powodu mogą się odbywać dopiero po uzyskaniu zezwolenia na ich przeprowadzenia oraz pod warunkiem zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy (art. 65 p.r.d.). Warunek zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji, gdy droga jest wykorzystywana do ruchu pojazdów w szczególny sposób, jest spełniony, jeŝeli przestrzegane są zasady jego bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa o ruchu drogowy, skoro chodzi o wykorzystanie drogi w sposób polegający na prowadzeniu na niej ruchu drogowego. Po drugie, uczestnicy rajdu są jednocześnie uczestnikami ruchu. Zgodnie z ustawową definicją uczestnikiem ruchu jest pieszy, kierujący, a takŝe inna osoba przebywająca w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze (art. 2 pkt 17 p.r.d.). Z tego tytułu obowiązują ich zasady bezpieczeństwa wynikające z Prawa o ruchu drogowym, a w szczególności zasada ostroŝności (art. 3 p.r.d.) oraz zasada prędkości bezpiecznej (art. 19 p.r.d.). Ta ostatnia zasada nakłada na kierującego pojazdem obowiązek jazdy z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natęŝenia ruchu. Kierowca rajdowy, takŝe na odcinku specjalnym, nie jest zwolniony od przestrzegania tych zasad, gdyŝ dają one gwarancję bezpiecznego w nim udziału. Pokonując zakręt jak to było w sprawie, na której 15 Postanowienie SN z dnia 20 sierpnia 1976 r., VII KZP 11/76, OSNPG 1976, nr 9, poz Wyrok SN z dnia 30 października 1973 r., II KR 156/73, OSNKW 1974, nr 3, poz Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 1979 r., V KRN 72/79, (w:) R. A. S t e f ański, Przestępstwa i wykroczenia drogowe w orzecznictwie Sądu NajwyŜszego, Warszawa 1997, poz i Prawo 6,

7 R. A. Stefański kanwie zapadło glosowane postanowienie kierujący obowiązany jest dostosować prędkość do takiej, która pozwoli na jego bezpieczne przejechanie. Oczywiście, nie mogą być w czasie rajdu przestrzegane te zasady, które pozostają w sprzeczności z istotą odbywającej się imprezy, w tym wypadku wyścigu samochodowego. Rację ma Sąd NajwyŜszy, twierdząc, Ŝe kierowcę nie obowiązują administracyjne ograniczenia prędkości. Chodzi o prędkość ustaloną w przepisach (art. 20 p.r.d.) lub znakiem drogowym, np. za pomocą znaku B-33 ograniczenie prędkości, oznaczającego zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Wymóg ich przestrzegania pozostawałby w sprzeczności z istotą rywalizacji sportowej w czasie rajdu. Jej istota na odcinku specjalnym polega na osiąganiu największych prędkości. Trafnie zwraca się uwagę w piśmiennictwie, Ŝe trudno byłoby sobie wyobrazić, aby kierowca musiał uwzględniać administracyjne ograniczenie prędkości 18. Podstawą określenia prędkości administracyjnie dozwolonej są róŝne elementy, o charakterze zmiennym, co w konkretnych warunkach drogowych z uwagi na róŝne natęŝenie tych czynników moŝe prowadzić do uznania za prędkość bezpieczną przekraczającą nominalne granic prędkości maksymalnej. Dotyczy to zwłaszcza prędkości rozwijanej na odcinkach specjalnych, na których nie odbywa się ruch innych pojazdów, a nadto kierujący pojazdami mają szczególnie wysokie kwalifikacje. Prędkość bezpieczna nie jest wartością ogólną dla wszystkich w danym miejscu i czasie; jest wartością zindywidualizowną, róŝną dla poszczególnych kierujących. Numeryczne określenie dopuszczalnej prędkości oznacza potencjalnie bezpieczną prędkość. Jest ona ustalona dla sytuacji typowych 19. Przyjmuje się, Ŝe przekroczenie tak określonej granicznej prędkości jazdy jest niebezpieczne dla większości statystycznych kierowców. KaŜdy kierowca powinien prowadzić pojazd w granicach swojej własnej prędkości bezpiecznej. Prędkość bezpieczna ma swoje granice; tylko bardzo dobry kierowca moŝe sobie pozwolić na prowadzenie pojazdu na granicy górnej teoretycznej prędkości bezpiecznej, czyli na tzw. granicy przyczepności kół Nie moŝna wymagać od uczestnika rajdu przestrzegania tylko ogólnych zasad ostroŝności, gdyŝ te wchodzą w grę tylko wówczas, gdy w danej dziedzinie nie obowiązują szczególne zasady ostroŝności. W trakcie rajdu jak wykazano obowiązują zasady bezpieczeństwa specyficzne dla ruchu drogowego. Z tego teŝ powodu nie mają znaczenia rozwaŝania Sądu NajwyŜszego odwołujące się do naleŝytej rozwagi, ostroŝności, które moŝna wywieść z ogólnych zasad bezpieczeństwa ocenionych przez pryzmat 18 J. W i e r c iński, Rajd samochodowy, s B. P i j a n o w s k i, Samochód kierowca droga, Warszawa 1989, s S. Z a s a d a, Szybkość bezpieczna, Warszawa 1992, s i Prawo 6, 2009

8 Glosa do postanowienia SN z dnia 7.I.2008 r. zdrowego rozsądku. Niewątpliwie mogą one wchodzić w grę w tych dyscyplinach sportowych, w których nie obowiązują specjalne reguły zachowania 21. Commentary on the Supreme Court decision of 7 January 2008, file no. V KK 158/07 Abstract This paper criticizes the Supreme Court s opinion that a competitor driving special stages of a car rally has no obligation to observe safe speed limits. It argues that rallies, including their special stages, are usually organized on public roads where rules set forth in the Traffic Law Act must be complied with; and where any rally is off public roads, its participants must obey traffic regulations to the extent necessary to avoid posing any threat to the traffic participants (Article 1, clause 2 of the Traffic Law Act). The rally participants cannot be required to obey just general safety rules for those rules are governing only where no other particular safety rules are binding. 21 R. K u b i a k, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, Prok. i Pr. 2006, nr 12, s. 32. i Prawo 6,

Glosa do postanowienia SN z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. III KK 41/08 1

Glosa do postanowienia SN z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. III KK 41/08 1 Ryszard A. Stefański Glosa do postanowienia SN z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. III KK 41/08 1 Streszczenie Autor polemizuje z poglądem Sąd NajwyŜszego, Ŝe zachowanie sprawcy kierującego pojazdem w stanie

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO RYSZARD A. STEFAŃSKI GLOSA do postanowienia SN z dnia 18 kwietnia 2012 r. - III KK 311/11* TEZA Choć przepis art. 51 ust. 3 prawa o ruchu drogowym nie nakłada na kierującego

Bardziej szczegółowo

GLOSA do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., III KK 232/ 13 1

GLOSA do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., III KK 232/ 13 1 RYSZARD A. STEFAŃSKI GLOSA do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., III KK 232/ 13 1 Commentary to the decision of the Supreme Court Penal Chamber made on August 8th, 2013, file ref. no. III

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 5 marca 2008 r., sygn. V KK 343/07 1

Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 5 marca 2008 r., sygn. V KK 343/07 1 Jerzy Skorupka Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 5 marca 2008 r., sygn. V KK 343/07 1 Streszczenie Zachowanie sprawcy naleŝy kwalifikować jako wypełniające znamiona przestępstwa z art. 304 k.k. dopiero

Bardziej szczegółowo

Z ORZECZNICTWA. Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. IV KK 408/08 1

Z ORZECZNICTWA. Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. IV KK 408/08 1 Z ORZECZNICTWA Blanka J. Stefańska Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. IV KK 408/08 1 Warunek uprzedniej niekaralności za przestępstwo umyślne, o którym mowa w art. 66 1 k.k. ma charakter

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY

Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY Piła 2008 1. Organizatorzy Organizatorem Rajdu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, pod patronatem Prezydenta miasta Piły, a współorganizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

GLOSY. Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2006 r., sygn. IV KK 416/05

GLOSY. Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2006 r., sygn. IV KK 416/05 GLOSY Ryszard A. Stefański Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2006 r., sygn. IV KK 416/05 Na kierowcy zamierzającym wykonać manewr zmiany kierunku jazdy w lewo, ciąży bowiem nie tylko obowiązek zawczasu

Bardziej szczegółowo

GLOSY. Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. IV KK 42/12 1

GLOSY. Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. IV KK 42/12 1 Glosa do wyroku SN z dnia 21.VIII.2012 r. GLOSY Tomasz Sroka Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. IV KK 42/12 1 Streszczenie Autor, wbrew stanowisku Sądu NajwyŜszego, jest

Bardziej szczegółowo

GLOSY. Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 20/08 1. Ryszard A. Stefański.

GLOSY. Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 20/08 1. Ryszard A. Stefański. GLOSY Ryszard A. Stefański Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 20/08 1 Streszczenie Przedmiotem glosy jest stanowisko Sądu NajwyŜszego, Ŝe nie jest moŝliwe

Bardziej szczegółowo

Z ORZECZNICTWA. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1. Jerzy Lachowski

Z ORZECZNICTWA. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1. Jerzy Lachowski Z ORZECZNICTWA Jerzy Lachowski Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 22/08 1 Pojęcie przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności w rozumieniu art. 155 1k.k.w.

Bardziej szczegółowo

GLOSY. Glosa do postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 3/12

GLOSY. Glosa do postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 3/12 GLOSY Leszek Wilk Glosa do postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 3/12 Streszczenie Autor wskazał na niekonstytucyjność przepisu art. 16a k.k.s. w kontekście zasady równości

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 145/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 maja 2017 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Kala SSN Eugeniusz Wildowicz

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. I KZP 17/02

POSTANOWIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. I KZP 17/02 POSTANOWIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. I KZP 17/02 Kwestia konstytucyjności ustawy nie może być przedmiotem zagadnienia prawnego przekazanego przez sąd odwoławczy do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu

Bardziej szczegółowo

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych.

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie zostało opracowane na podstawie art. 95 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Świecki

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Świecki Sygn. akt IV KK 156/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 maja 2016 r. SSN Dariusz Świecki w sprawie J. K. skazanego z art. 152 2 k.k. w zw. z art. 18 2 k.k. i art. 270 1 kk w zw. z art. 11

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt III KK 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r., III CZP 37/06

Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r., III CZP 37/06 Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r., III CZP 37/06 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Miasta

Bardziej szczegółowo

Marta Kowalczyk-Ludzia Wybrane aspekty ryzyka sportowego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Studia Prawnoustrojowe nr 29,

Marta Kowalczyk-Ludzia Wybrane aspekty ryzyka sportowego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Studia Prawnoustrojowe nr 29, Marta Kowalczyk-Ludzia Wybrane aspekty ryzyka sportowego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Studia Prawnoustrojowe nr 29, 125-132 2015 UWM Studia Prawnoustrojowe 29 2015 Marta Kowalczyk-Ludzia Katedra

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 240/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt III KK 415/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 marca 2017 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie J.J. w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce. Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Ściganie sprawców prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w Polsce Prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Art.115 16 k.k. i art.46 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Obszar niezabudowany Autostrada Droga ekspresowa dwujezdniowa Droga ekspresowa jednojezdniowa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Wirtualny Kierowca Roku Opolszczyzny. Turniej WRC Xbox 360

Regulamin Ramowy. Wirtualny Kierowca Roku Opolszczyzny. Turniej WRC Xbox 360 Regulamin Ramowy Wirtualny Kierowca Roku Opolszczyzny 2017 Turniej WRC Xbox 360 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem Wirtualnego Kierowcy Roku Opolszczyzny 2017 turnieju WRC Xbox jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt IV KK 362/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 listopada 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Informacje ogólne Kto ma prawo do obrony Prawo do obrony naleŝy do podstawowych praw i wolności osobistych kaŝdego człowieka i obywatela. Gwarantuje je Konstytucja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 213/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2012 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSA del. do SN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka Sygn. akt III KK 422/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

Bardziej szczegółowo

Sąd NajwyŜszy w składzie: SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Iwona Koper

Sąd NajwyŜszy w składzie: SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Iwona Koper id: 20378 1. [U]mowa o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością moŝe zawierać zapis na sąd polubowny (art. 697 k.p.c.) lub umowę derogacyjną (art. 1105 k.p.c.), obejmujące tak załoŝycieli spółki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt III KK 170/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 grudnia 2012 r. SSN Rafał Malarski (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11

WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 Grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów, a zatem nie korzysta z ochrony art. 178a 1

Bardziej szczegółowo

Z ORZECZNICTWA. Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. II KK 137/08 1

Z ORZECZNICTWA. Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. II KK 137/08 1 Glosa do wyroku SN z dnia 9.VII.2008 r. Z ORZECZNICTWA Ryszard A. Stefański Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. II KK 137/08 1 W oparciu normę art. 72 2 k.k., sąd moŝe zobowiązywać

Bardziej szczegółowo

GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R., I KZP 29/13 1. Teza

GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R., I KZP 29/13 1. Teza RYSZARD A. STEFAŃSKI GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R., I KZP 29/13 1 COMMENTARY TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT OF 26 FABRUARY 2014 IN THE CASE I KZP 29/13 Teza Sąd

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 66/13. Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 66/13. Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CZ 66/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 grudnia 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Anna Owczarek w sprawie z wniosku I. S.

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 291/10 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tomasz Grzegorczyk spraw. (przewodniczący) SSN Edward Matwijów SA del. do SN Henryk

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 10/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie obwinionego o wykroczenie z art. 96 3 k.w. na skutek zażalenia wniesionego przez Straż Miejską na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 15 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 253/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2014 r. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Irena LIPOWICZ. Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej

Irena LIPOWICZ. Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 737388 - I/13/NC 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 AL Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 357/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2014 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek probacyjny I. Wprowadzenie W polskim prawie karnym zakaz prowadzenia pojazdów nie ma jednolitego charakteru prawnego,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 327/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt V KK 252/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 października 2016 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 10/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 Względna przyczyna odwoławcza w postaci zarzutu rażącej niewspółmierności kary przewidziana w art. 438 pkt 4 zd. 1 k.p.k. może stanowić podstawę wniesienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt II CSK 428/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z powództwa "P. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i Z. B. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt V KK 382/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 lutego 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA Biuro Imprezy: ZO PZM Szczecin, al. Wojska Polskiego 237a ( do 18.07.2014 r.) Czaplinek ul. Rynek 6 (dn.20.07.2014 r.) MIEJSCE IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

W toku przeprowadzonych przez pracowników mojego Biura wizytacji szpitali

W toku przeprowadzonych przez pracowników mojego Biura wizytacji szpitali RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-726171-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55! 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

GLOSY. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11 1

GLOSY. Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11 1 Glosa do uchwały SN z dnia 19.I.2012 r. GLOSY Dariusz Drajewicz Glosa do uchwały Sądu NajwyŜszego z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11 1 Streszczenie Przedmiotem glosy jest zagadnienie surowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 417/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 27 czerwca 1960 r. 4 CR 874/59

Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 27 czerwca 1960 r. 4 CR 874/59 id: 20097 1. Zapis na sąd polubowny jest umową, która dla swej waŝności wymaga formy pisemnej. Aby zapis był waŝny, musi nastąpić w pisemnym oświadczeniu poddanie sporu pod rozpoznanie sądu polubownego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 229/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Józef

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2004 R. ( WK 27/03 )

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2004 R. ( WK 27/03 ) WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2004 R. ( WK 27/03 ) Sprawca, który znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd i nie zachowując przy tym należytej ostrożności powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 452/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 marca 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 240/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II BP 18/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 marca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa H.P. przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zapłatę, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Teresa Jarosławska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Teresa Jarosławska Sygn. akt III KK 129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 czerwca 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jarosław Matras SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

Wybór orzecznictwa dotyczącego opinii biegłych w postępowaniu karnym, oceny i kwestionowania opinii.

Wybór orzecznictwa dotyczącego opinii biegłych w postępowaniu karnym, oceny i kwestionowania opinii. Wybór orzecznictwa dotyczącego opinii biegłych w postępowaniu karnym, oceny i kwestionowania opinii. Kodeks postępowania karnego Art. 201. Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1403/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt KIO 1403/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt KIO 1403/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. zapytanie Zleceniodawcy. ustawa z dnia Kodeks Pracy. Opinia prawna

R E G U L U S. zapytanie Zleceniodawcy. ustawa z dnia Kodeks Pracy. Opinia prawna Warszawa, dnia 3 lutego 2009 r. Przedmiot opinii: Podmiotowość spółek dominujących w sporach zbiorowych pojęcie pracodawcy Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne opinii: Podstawy prawne opinii: Rada

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Sygn. akt III KK 280/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia grudnia 2007 r. GI-DEC-DOLiS- 269 /07 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 348/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bohdan Bieniek (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSA Jolanta Hawryszko (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bohdan Bieniek (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSA Jolanta Hawryszko (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 85/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 marca 2017 r. SSN Bohdan Bieniek (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSA Jolanta Hawryszko (sprawozdawca) w sprawie z wniosku C.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2011 R. II KO 38/11

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2011 R. II KO 38/11 POSTANOWIENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2011 R. II KO 38/11 Przez karę pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym górną granicę ustawowego zagrożenia w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO KARTA PYTAŃ DANE UCZESTNIKA Imię i Nazwisko... Nr zawodnika Nazwa szkoły... Przed tobą zestaw 25 pytań. Przeczytaj bardzo uwaŝnie kaŝde pytanie.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt V KK 200/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2014 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

Bardziej szczegółowo

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego.

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego. I. Informacje ogólne 1. Organizatorem imprezy są Przeworska Grupa Rajdowa i Off Road Team Rzeszów 2. Rajd jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 89/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2011 r. SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z powództwa Jadwigi N. i Krystiana N. przeciwko Jackowi O. oraz z powództwa wzajemnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 lutego 2015 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 189/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2015 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSA del.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE DNIA 8 GRUDNIA 2004 R. V KK 344/04

POSTANOWIENIE DNIA 8 GRUDNIA 2004 R. V KK 344/04 POSTANOWIENIE DNIA 8 GRUDNIA 2004 R. V KK 344/04 Przy określaniu, w trybie art. 611c 1 k.p.k., kary podlegającej wykonaniu po przejęciu orzeczenia do wykonania sąd związany jest górną granicą zagrożenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna Oświęcim, dnia 2 lutego 2012 roku OPINIA PRAWNA w przedmiocie odpowiedzi na pytanie: jaka jest droga prawna dochodzenia przez mieszkańców odszkodowania wyrządzonego działaniem przedsiębiorstwa górniczego?

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO Łęczyca, 24 czerwca 2017 r. Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 MARCA 2002 R. I KZP 3/2002

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 MARCA 2002 R. I KZP 3/2002 POSTANOWIENIE Z DNIA 28 MARCA 2002 R. I KZP 3/2002 Branie zakładnika w rozumieniu art. 252 1 k.k. to pozbawienie wolności jakiejś osoby wbrew jej woli. Przetrzymywanie zakładnika oznacza utrzymanie bezprawnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 306/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 kwietnia 2015 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak SSN Jerzy Steckiewicz Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E 1 Sygn. akt III CZP 31/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Firmy B. A. M. S. spółki jawnej z siedzibą w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę na skutek apelacji powódki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo