Pozasądowe metody rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami. Tobiasz Adam Kowalczyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozasądowe metody rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami. Tobiasz Adam Kowalczyk"

Transkrypt

1 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami Tobiasz Adam Kowalczyk

2 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami Tobiasz Adam Kowalczyk Warszawa

3 Broszura została przygotowana w ramach projektu Utworzenie Centrum Badań i Analiz realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Autor: Tobiasz Adam Kowalczyk Wydawca: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, Warszawa ISBN: Broszura bezpłatna Projekt, skład, łamanie, druk i oprawa: Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska ul. Czarnieckiego Wrocław tel tel./fax MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Synteza... 9 III. Mediacja oraz arbitraż jako podstawowe rodzaje ADR...11 IV. Europejskie doświadczenia w zakresie ADR na podstawie analiz eurochambres...27 V. Wnioski...39 Bibliografia...42 Spis tabel i wykresów

5 4

6 1. Wprowadzenie Spory od zawsze były częścią ludzkiej natury, a rozwiązywanie konfliktów najczęściej wiąże się ze znacznymi kosztami. Trend związany z globalizacją handlu doprowadził do wzrostu sporów transgranicznych w sektorze B2B 1, a tym samym do wzrostu kosztów związanych z prowadzeniem sporów transgranicznych. Nie chodzi tu jedynie o koszty ekonomiczne, w tym koszty obsługi prawnej, ponoszone przez przedsiębiorców, ale również koszty społeczne, koszty związane z rozwojem czy wreszcie strategiczne koszty konfliktu. Obok tradycyjnego postępowania sądowego, jako jednej z możliwości rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami, istnieją metody ich alternatywnego rozwiązywania, zwane również ADR 2. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby spraw rozpatrywanych w Unii Europejskiej w trybie ADR. Również i w Polsce można zaobserwować wzrost popularności polubownych form rozwiązywania sporów. Na szczeblu europejskim korzyści z ADR są dostrzegane już od dłuższego czasu 3. Rośnie również liczna publikacji wskazujących, iż socjoekonomiczne korzyści ADR jako efektywnego kosztowo i szybkiego sposobu rozwiązywania sporów bez udziału sądu, przy użyciu procedury dostosowanej do potrzeb stron konfliktu są nie do przecenienia. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów to narzędzia i instytucje służące stronom pozostającym w konflikcie prawnym. Z uwagi na wzrost liczby spraw gospodarczych napływających do sądów powszechnych, a co za tym idzie wzrost liczby sporów, zachodzi potrzeba popularyzacji pozasądowych metod ich rozwiązywania, które mogłyby stanowić bardziej efektywną alternatywę dla sądownictwa powszechnego. W klasycznym sporze jest zasadą, że sędzia, orzekając w sprawie, stosuje prawo oraz reguły dowodowe powszechnie obowiązujące 1 Z ang. Business to Business. Skrót używany do określania transakcji pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi, itp.) wykorzystujących środki elektroniczne do zawierania transakcji. 2 Z ang. Alternative Dispute Resolution. 3 Commission of the European Community, Green paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law, , COM(2002) 196 final. 5

7 i stoi na straży tego, by przepisy były przestrzegane, a strony uzyskały sprawiedliwy wyrok. Czasami jednak nawet strona wygrywająca spór pozostaje niezadowolona z jego wyniku, jako że przyczyny leżące u jego podstaw co do zasady nie są przedmiotem analizy sądu. Alternatywne metody rozwiązywania sporów pojawiły się w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na ich wysoką skuteczność zostały zastosowane również w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Ich efektem było wyraźne zmniejszenie liczby spraw, które od lat toczyły się przed sądami powszechnymi. Niesformalizowane i elastyczne postępowania rozjemcze przyniosły stronom możliwości nowych rozwiązań. Wśród alternatywach metod rozstrzygania sporów wyróżnia się mediację, arbitraż, koncyliację i negocjacje. Metody te, mimo iż stają się coraz popularniejsze, nadal stanowią w Polsce niewielki odsetek rozstrzyganych spraw. Obecnie do najważniejszych form alternatywnego rozwiązywania sporów należą mediacja oraz arbitraż. Obie formy zostały unormowane w nowoczesny sposób w polskim ustawodawstwie. W 2005 roku do ustawy Kodeks postępowania cywilnego dodano część piątą zatytułowaną Sąd polubowny, zmieniając postanowienia kodeksowe dotyczące arbitrażu. Również w 2005 roku do polskiego prawodawstwa poprzez zmianę ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw wprowadzona została instytucja mediacji. W niniejszej analizie autor skupi się na mediacji i arbitrażu, jako podstawowych formach alternatywnego rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji jako rzetelnej alternatywy dla tradycyjnego podejścia kontradyktoryjnego, promowanej m.in. przez Parlament Europejski 4. Celem niniejszej analizy jest wskazanie na potrzebę budowania wśród przedsiębiorców świadomości i zrozumienia ADR, jak również inspirować instytucje państwa do promowania działań, mających na celu szersze korzystanie przez środowiska biznesowe z polubownych metod rozwiązywania sporów. Powyższe wpisuje się w działania Parlamentu Europejskiego, jak również europejskich organizacji branżowych 5, zachęcających kraje członkowskie do tworzenia programów promujących wiedzę na temat ADR, ze szczególnym na- 4 Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy o mediacji w państwach członkowskich, jej wpływie na mediację i stosowaniu przez sądy (2011/2026(INI)). 5 Eurochambres wraz z partnerami europejskimi. 6

8 ciskiem na uwypuklenie zalet mediacji, takich jak niskie koszty, wysoki współczynnik zawieranych ugód oraz oszczędność czasu. W ocenie autora istnieje potrzeba przekazania przedsiębiorcom lepszej informacji dotyczącej schematów ADR, w szczególności o ich istnieniu, funkcjonowaniu i lokalizacji oraz ich zaletach w porównaniu z tradycyjnie pojmowanym systemem sądownictwa powszechnego. Niezbędne wydaje się również zorganizowanie kampanii informacyjnych, mających na celu edukację oraz podnoszenie świadomości na temat benefitów związanych z ADR, również poprzez gromadzenie i opracowywanie statystyk dotyczących korzystania z tej metody rozwiązywania sporów oraz rezultatów tych działań. Zdaniem autora organizacje pracodawców, izby branżowe oraz inne kompetentne instytucje powinny być forpocztą takich kampanii oraz działań na rzecz ADR. W niniejszej analizie określenie ADR dotyczyć będzie przede wszystkim mediacji, z tego względu, że w systemie prawa polskiego, a także w innych krajach prawa cywilnego i common law, jest ona w zasadzie wiodącą metodą ADR. Autor nie porusza szerzej także zagadnienia dotyczącego negocjacji, gdyż nie zawsze są one uznawane jako odrębna metoda ADR (gdyż są one stałym elementem mediacji oraz innych ADR). Ograniczono analizę porównawczą w zakresie zagadnień odnoszących się do arbitrażu, gdyż z doświadczeń instytucji europejskich wynika, że ta forma ADR jest dobrze znana przedsiębiorcom i z reguły znajduje zastosowanie w sporach pomiędzy dużymi podmiotami. Dodatkowo wskazać należy, iż zakres tematyki arbitrażu wymagałby oddzielnej analizy. 7

9 8

10 II. Synteza 1. ADR między przedsiębiorcami nie powinny być postrzegane jako antidotum na trudności wymiaru sprawiedliwości, lecz raczej jako konsensualna metoda na osiągnięcie harmonii społecznej, w większości przypadków bardziej odpowiednia niż uciekanie się do sporu sądowego; 2. ADR pozwalają stronom na spotkanie się w celu osiągnięcia konsensusu, w przeciwieństwie do walki w sądzie, gdzie z reguły mamy do czynienia z relacją wygrany - przegrany; 3. ADR przyczyniają się do bardziej efektywnego rozstrzygania sporów i zmniejszają obciążenie sądów; 4. Upowszechnianie wiedzy na temat ADR przyczyni się do eliminacji konfliktów społecznych, gospodarczych, w tym międzynarodowych, poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wzrostu wymiany handlowej z zagranicą, a także lepszego postrzegania Polski jako kraju przyjaznego przedsiębiorcom; 5. ADR pomagają zachować istniejące relacje biznesowe, nie niszcząc często budowanych latami kontaktów handlowych; 6. ADR charakteryzują się prywatnością i poufnością oraz tworzą atmosferę wzajemnych ustępstw w opozycji do konfrontacji; 7. Świadomość funkcjonowania ADR jako skutecznych środków rozwiązywania konfliktów w krajach członkowskich rośnie, a poszczególne państwa podejmują starania mające na cele uchwalenie odpowiednich przepisów w tej materii; 8. Wsparcie dla mechanizmów kierowania stron do mediacji przez sąd oraz klauzule mediacyjne zaczynają odgrywać istotną rolę w krzewieniu kultury mediowania ; 9. Zapotrzebowanie na usługi ADR wciąż stanowi niewielką niszę w obszarze sporów między przedsiębiorcami; 10. Mediacje dobrowolne stanowią dominujący typ mediacji, jednak odpowiednie regulacje mają szansę zmienić ten trend. 9

11 10

12 III. Mediacja oraz arbitraż jako podstawowe rodzaje ADR 1. Mediacja jest historycznie pierwszą i najważniejszą postacią alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Historia instytucji mediacji w Polsce ma swój początek w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pod wpływem poglądów polskiego filozofa prawa Leona Petrażyckiego zakorzeniła się w doktrynie prawnej idea sprawiedliwości naprawczej. Polegała ona na dążeniu zainteresowanych podmiotów do wspólnego naprawienia szkód i powstałych nieprawidłowości. Początkowo obejmowała jedynie mediację w sprawach karnych. Rozwój idei mediacyjnych nastąpił w okresie przemian ustrojowych. W latach 90. powołano do życia Zespół ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce. Owocem działań Zespołu były pierwsze ośrodki mediacji. Zapoczątkowany został również stopniowy rozwój regulacji prawnych dotyczących tej instytucji. Pierwszy zapis o mediacji pojawił się w polskim ustawodawstwie w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przepisy dotyczące postępowania mediacyjnego wprowadzone zostały w 1997 roku do Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego. Działania Zespołu koncentrowały się na edukacji i pozyskiwaniu mediatorów o odpowiednich kwalifikacjach, dających rękojmię jakości swojej działalności. Od 2000 roku zauważyć można wzrost zainteresowania instytucją mediacji. W 2005 roku mediację wprowadzono do procedury cywilnej. Przepisy zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego zostały wówczas dostosowane do regulacji unijnych. Instytucja mediacji jest owocem prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, w ramach prac Zespołu problemowego do spraw sądownictwa polubownego. W pracach Komisji uczestniczyli również eksperci ze środowisk prawniczych i gospodarczych, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Głównym celem regulacji było wprowadzenie do polskiego prawa procesowego cywilnego instytucji mediacji i w ten sposób ustanowienie alternatywnego do sądowego postępowania cywilnego sposobu 11

13 rozstrzygania spraw cywilnych. Postępowanie takie powinno prowadzić do szybkiego załatwienia części sporów, w sposób najbardziej korzystny dla obu stron w drodze ugody. Według założeń postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych powinno być atrakcyjne dla stron stosunku cywilnoprawnego. Dlatego też przyjęto jako zasadę, aby rozwiązania dotyczące mediacji były proste i nieskomplikowane. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom, które wybrały ten tryb dochodzenia roszczeń. Sprawy gospodarcze, czyli sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, rozpatrywane są jak każda inna sprawa cywilna. W 2012 roku zniesiono odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych, które obecnie rozpatrywane jest na zasadach ogólnych. Mediacja w sprawach gospodarczych prowadzona jest na podstawie ugruntowanego kanonu zasad, które obejmują dobrowolność, zasadę równości stron oraz bezstronność mediatorów. Zasada bezstronności w swej istocie pozostaje niezmieniona, często jednak spotykane jest w obrocie gospodarczym zjawisko uzależnienia zawarcia danego kontraktu od umieszczenia w umowie klauzuli mediacyjnej lub arbitrażowej. W ramach swobody kontraktowej jest to całkowicie dopuszczalny zapis, zaś z punktu widzenia efektywności obrotu gospodarczego bardzo rozsądny. Zasada równości w mediacji gospodarczej może doznać pewnych modyfikacji ze względu na to, iż jej formuła zawarta w Kodeksie postępowania cywilnego zapewnia stronom możliwość sięgnięcia po równoważne sobie środki prawne, takie jak pozew/odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe powoda/pozwanego, nie gwarantuje jednak umiejętności pełnego korzystania z nich. W sytuacji prawnego konfliktu gospodarczego możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie jedna ze stron sporu, dysponująca większym zapleczem osobowym, jest w lepszej sytuacji niż uczestniczący po drugiej stronie w sporze mały przedsiębiorca, który nie korzysta z reprezentacji przed mediatorem. Mediacja sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego, zwiększając tym samym gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami. Ponadto pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Mediacja zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku, gwarantując równorzędną pozycję dla wszystkich 12

14 stron sporu. Dzięki postępowaniu mediacyjnemu realizowana jest konstytucyjna zasada dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwana potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumiana nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów. W ustawodawstwie unijnym dokumentem stanowiącym o mediacji jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Zawiera ona rezultat wieloletnich analiz podejmowanych przez Komisję Europejską na polu poprawy szeroko rozumianego stanu wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich. Według Komisji zastosowanie mediacji w postępowaniu sądowym powinno mieć stosowne gwarancje praworządności i profesjonalizmu, w tym czytelne reguły wzajemnego stosunku mediacji i postępowania sądowego (przedawnienie, konstytucyjne prawo do drogi sądowej). Poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji należało promować instytucję mediacji cywilnej jako pełnoprawnego środka rozwiązywania sporów w sposób szybki, tani i profesjonalny. Ustawodawca widział w mediacji skuteczny środek na rozładowanie kongestii spraw w sądach powszechnych. Samo pojęcie mediacji zdefiniowane zostało w Dyrektywie jako zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo może je zaproponować lub zarządzić sąd, lub nakazać prawo państwa członkowskiego. Termin ten obejmuje mediację prowadzoną przez sędziego, który nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek postępowanie sądowe dotyczące rzeczonego sporu. Nie obejmuje on jednak prób podejmowanych przez sąd lub sędziego rozstrzygającego spór w toku postępowania sądowego dotyczącego rzeczonego sporu. Mediacja jako dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu różni się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, iż jej bezpośrednim celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu. 13

15 Podstawowymi cechami mediacji są konsensualny (dobrowolny) charakter procedury i jej rezultatu (ugoda), autonomia stron oraz neutralność mediatora, który jest bezstronnym rzecznikiem obydwu stron, przez nie wybieranym i podlegającym ich instrukcjom. Wyróżnić można dwie formuły mediacji: konwencjonalną oraz sądową. Mediacja konwencjonalna inicjowana jest przez strony na podstawie wcześniejszej umowy mediacyjnej bądź incydentalnego porozumienia tzw. kompromisu w trakcie zaistniałego sporu (mediacja umowna, mediacja pozasądowa). Druga z nich inicjowana jest przez sąd w trakcie postępowania sądowego. Mediatorem jest wówczas osoba wybrana z listy mediatorów utworzonej przy sądzie okręgowym. Ocena efektywności mediacji w sprawach gospodarczych w konfrontacji z postępowaniem sądowym przeprowadzona została na podstawie analizy poszczególnych jej kryteriów, przedstawionych poniżej. Kryterium Mediacja Sąd Koszty Bardzo niskie Wysokie Czas Bardzo krótki (dni/tygodnie) Kto decyduje? Strony Sędzia Kto kontroluje? Zasady postępowania dowodowego Strony Brak Poufność Pełna Brak Bardzo długi (lata) Prawnicy (adwokaci, radcowie prawni) Sformalizowane (wg K.p.c.) Cel Przyszłość Przeszłość Komunikacja stron Intensywna Ograniczona (komunikacja pisemna pełnomocników) Poziom satysfakcji stron Duży Bardzo niski Rezultat Sukces obydwu stron Wygrany/przegrany Czynnik napięcia Likwidacja stresu Kontynuacja stresu Źródło: opracowanie własne. 14

16 Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów gospodarczych jest narzędziem niezwykle skutecznym. Potwierdzają to liczne badania empiryczne podejmowane w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, m.in.: (i) Projekt badawczy Uniwersytetu Cornell Prawidłowe rozwiązywanie sporów korporacyjnych: raport na temat rosnącego stosowania ADR przez amerykańskie korporacje (1998); (ii) Studium Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association) z 2003 r. i 2006 r. Dispute-Wise Business Management, co można przetłumaczyć jako: Skuteczne zarządzanie sporami (Studium AAA); (iii) Zielona Księga Komisji Europejskiej o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w prawie cywilnym i handlowym z 2002 r.; (iv) Projekt zrealizowany w 2008 r. przez Oxford Institute of European and Comparative Law oraz Oxford Centre for Socio-Legal-Studies, przy współpracy z European Justice Forum oraz European Company Lawyers Association (ECLA); (v) Raport Centrum ADR w Rzymie z 2010 r. wykonany dla Komisji Europejskiej Koszt rozwiązywania sporów gospodarczych przez sąd, arbitraż i w trybie mediacji, obejmujący wszystkie kraje Unii (bez Danii). Jedną z idei mediacji jest jak najniższa kosztochłonność. Podczas badania średnich kosztów postępowania w krajach Unii Europejskiej widoczna jest znaczna różnica pomiędzy kosztami zwykłego postępowania sądowego a postępowania mediacyjnego. Zjawisko ekonomicznej przewagi postępowania mediacyjnego nad sądowym i arbitrażowym w krajach członkowskich UE ma charakter jednolity i niepodważalny. Kraj Czas (w dniach) Postępowanie sądowe Koszt (w euro) Procent WPS Postępowanie mediacyjne Czas (w dniach) Koszt (w euro) Austria , ,4 Belgia , ,5 Czechy , ,8 Procent WPS 15

17 Kraj Czas (w dniach) Postępowanie sądowe Koszt (w euro) Procent WPS Postępowanie mediacyjne Czas (w dniach) Koszt (w euro) Dania , ,5 Finlandia , ,5 Francja , ,0 Niemcy , ,5 Grecja , ,1 Włochy , ,5 Polska , ,0 Portugalia , ,5 Hiszpania , ,8 Szwecja , ,5 Anglia , ,5 Średnia ,7 * wartość przedmiotu sporu Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej. Procent WPS Dla przykładowej wartości przedmiotu sporu (tu: ) doskonale widać, jak dużą jego część stanowią koszty odzyskania należności dla przedsiębiorcy. Różnie natomiast kształtują się obciążenia publicznoprawne z tytułu postępowań sądowych. W krajach o relatywnie niskich kosztach postępowania, występuje także dosyć krótki czas rozstrzygania spraw czas trwania sporu w sądzie jest proporcjonalnie krótki w porównaniu do niskich kosztów sądowych oraz proporcjonalnie długi do wysokich kosztów. Na uwagę zasługuje fakt mniejszej kosztochłonności i zdecydowanie krótszego czasu trwania postępowania mediacyjnego. Dla Polski jest to ponad pięciokrotna oszczędność kosztów oraz prawie dziesięciokrotna oszczędność czasu postępowania. W państwach, gdzie postępowanie sądowe jest kosztowne i czasochłonne mediacja jest najbardziej skuteczna, zmniejszająca koszty i oszczędzająca czas. Z badań Centrum ADR w Rzymie wynika, że średnie koszty postępowań sądowych w sprawach gospodarczych dla wartości przedmiotu sporu ok euro wahają się w Unii Europejskiej od euro (Cypr) do euro (Szwe- 16

18 cja). W Polsce określono je na kwotę euro. Natomiast czas potrzebny na ich rozstrzygnięcie wynosi od 246 dni (Niemcy) do dni (Włochy) dla Polski 540 dni. Dla wszystkich krajów Unii średnia długość i koszty postępowań sądowych wynoszą odpowiednio: 647 dni i euro. Średni czas prowadzenia mediacji w Unii Europejskiej wynosi 87 dni, a koszty z nią związane euro. W Polsce średni czas prowadzenia mediacji określono na 42 dni, a koszty na euro. Z powyższych statystyk wynika, że zastosowanie w Polsce mediacji w celu rozwiązania sporu o wartości euro pozwala skrócić postępowanie o 498 dni i zaoszczędzić euro w porównaniu z postępowaniem sądowym. Mediacja gospodarcza w skali Unii Europejskiej jest osiem razy szybsza od postępowania sądowego i generuje ponad 2,5 razy mniejsze koszty. W Polsce postępowanie to jest trzynaście razy szybsze, generując 5 razy mniejsze koszty niż tradycyjne postępowanie. W pozasądowym postępowaniu mediacyjnym to strony decydują o wysokości wynagrodzenia dla mediatora. Biorąc pod uwagę swobodę kontraktową, jakiej podlega umowa z mediatorem, zapis ten jest słuszny. Inaczej wygląda sytuacja, w której mediacja przeprowadzana jest na podstawie skierowania wydanego przez sąd. Wysokość wynagrodzenia i wydatków podlegających zwrotowi regulowana jest w polskim ustawodawstwie przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Wśród wad postępowania mediacyjnego wymienić można możliwy brak równowagi stron/asymetria potencjałów (ekonomicznych, intelektualnych), rodzący ryzyko nadużycia przewagi przez silniejszą stronę. Jest to problem, którego rozwiązania poszukiwać należy w systemowych gwarancjach praworządności, wynikających z ustanowionych standardów postępowania mediacyjnego, w mechanizmach selekcji mediatora, kodeksie etycznym mediatora i jego profesjonalnym przygotowaniu, a także w aktywnej roli sądu zatwierdzającego ugodę mediacyjną pod kątem legalności i zasad uczciwego obrotu (zasady współżycia społecznego). W Polsce, mimo funkcjonowania mediacji w różnych dziedzinach prawa (mediacje pracownicze funkcjonują od 1991 r., mediacje w sprawach karnych od 1997 r., mediacje konsumenckie od 2000 r., a mediacje cywilne od 2005 r.), statystyka postępowań mediacyjnych we wszystkich sprawach wskazuje na 17

19 ich bardzo niską liczbę bezwzględną oraz niewielką dynamikę wzrostu. W mediacjach cywilnych w tym gospodarczych zauważalny jest niski ich udział w ogólnej liczbie spraw spornych w sądach. Mediacje gospodarcze dotyczą przede wszystkim takich obszarów, jak umowy handlowe, kontrakty międzynarodowe, ubezpieczenia, prawa autorskie i prasowe, reklama, znaki towarowe oraz usługi profesjonalne. Rok Cywilne Gospodarcze Pracownicze Rodzinne Nieletni Razem /6 mies Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości. W sprawach gospodarczych zwraca uwagę znaczący wzrost spraw skierowanych przez sądy do mediacji (blisko 70% wzrostu w roku 2011 w porównaniu z rokiem poprzednim), mimo stosunkowo niskiego udziału we wszystkich sprawach. W Polsce brak jest ustawowego uznania i jednoznacznego potwierdzenia wysokiej systemowej rangi mediacji oraz zdefiniowania instytucji mediacji jako pełnoprawnego, komplementarnego do postępowania sądowego sposobu rozwiązywania sporów społecznych. W wielu krajach europejskich wprowadza się obecnie przepisy kompleksowo regulujące mediacje oraz nadające jej większą rangę w systemie prawa. Niektóre z państw Unii Europejskiej, takie jak Niemcy, Czechy czy Włochy, posiadają już zaawansowane doświadczenia oraz szerokie regulacje prawne dotyczące mediacji. Efektywność mediacji mierzona jest liczbą zawartych ugód. Zawarcie ugody jest nadrzędnym celem mediacji, ale nie jedynym. Istotne jest bowiem przywrócenie konstruktywnej komunikacji między stronami i umożliwienie im przekona- 18

20 nia się, czy zawarcie ugody jest w danej sytuacji możliwe. Wśród badanych przez Społeczną Radę ds. ADR ośrodków mediacyjnych, średni odsetek zawieranych porozumień oscyluje między 27% a 54% 6. Mimo iż mediacja nie gwarantuje w każdej sytuacji ostatecznego zakończenia sprawy ugodą, to jednak z wypowiedzi wielu sędziów, pełnomocników oraz stron wynika, że w jej wyniku zmienia się nastawienie stron do siebie nawzajem i do prowadzonego sporu. W licznych przypadkach ugoda zawierana jest już po zakończeniu mediacji, w ramach postępowania sądowego. Na podstawie badań poziomu satysfakcji klientów (stron sporów) wybranych polskich ośrodków mediacyjnych można dostrzec, że ok. 90% osób, które nie osiągnęły porozumienia w mediacji, poleciłoby ten sposób rozwiązywania sporów innym. Te dane znajdują potwierdzenie w wynikach analogicznych badań przeprowadzonych w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii (mediacja w drobnych sprawach cywilnych ok. 97% uczestników postępowań mediacyjnych było zadowolonych z pomocy, jaką uzyskali od mediatora, a 95% skorzystałoby z niej ponownie). Zagraniczne i krajowe doświadczenia wskazują jednoznacznie na efektywność mediacji zarówno dla stron konfliktu, jak i wymiaru sprawiedliwości jako całości. Kwestię osoby mediatora reguluje Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi że mediatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów i tworzyć ośrodki mediacyjne. Informację o listach stałych mediatorów przekazuje się prezesowi sądu okręgowego. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Ze względu na fakt, iż postępowanie mediacyjne nie jest jawne, mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że zostanie zwolniony z tego obowiązku przez strony. Ponadto bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym. Ochrona osoby mediatora i innych osób uczestniczących w postępowaniu mediacyjnym przed wezwaniem tych osób do zeznawania przed sądem w charakterze świadka jest jednym z podstawowych zadań i celów regulacji mediacji cywilnej. Postanowienia 6 Stan na 2012 r. 19

21 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE w tej mierze są bardziej rozbudowane. Zakazują mediatorowi i innym uczestnikom postępowania mediacyjnego składania zeznań w charakterze świadka w postępowaniu przed sądem, z następującymi wyjątkami: jeśli jest to konieczne z ważnych powodów dotyczących porządku publicznego kraju członkowskiego, w szczególności dla zapewnienia ochrony praw dziecka lub niedopuszczenia do jakiegokolwiek zamachu na nietykalność cielesną i psychiczną danej osoby; gdy ujawnienie treści ugody zawartej w drodze mediacji jest konieczne w celu wprowadzenia w życie lub wykonania tej ugody; ze względów ochrony porządku publicznego kraju członkowskiego, np. dla ochrony praw dziecka lub usunięcia zagrożenia jednostki. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego na mediację. Umowa może być zawarta również przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację. W umowie strony określają przedmiot mediacji, osobę mediatora oraz sposób jego wyboru. Mediacja może być prowadzona przed wszczęciem postępowania, zaś w toku sprawy za zgodą stron. Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia drugiej stronie. W przypadku odmowy przeprowadzenia mediacji przez mediatora w ciągu tygodnia od dnia doręczenia przedmiotowego wniosku bądź też braku zgody na mediację przez drugą stronę, mediacja nie zostanie wszczęta. Ponadto, jeżeli strony zawarły umowę o mediację, w której jako osobę mediatora wskazano osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku odmówi przeprowadzenia mediacji, postępowanie mediacyjne nie zostanie wszczęte. Niemożność wszczęcia mediacji występuje również w sytuacji, gdy strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora, a osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora. Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku załącza się odpis tej umowy. 20

22 W przypadku mediacji sądowej sąd może skierować na nią strony aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Po jego zamknięciu skierowanie na mediację jest możliwe tylko za zgodą obu stron. Skierowanie na mediację może nastąpić tylko raz podczas toczącego się postępowania. W przypadku niewyrażenia zgody przez jedną ze stron w ciągu tygodnia od ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia, mediacji nie przeprowadza się. Sąd wyznacza stronom osobę mediatora, którą to strony mogą również wybrać same. Mediację przeprowadza się w ciągu miesiąca, na zgodny wniosek stron, termin ten jednak może ulec wydłużeniu. Z przebiegu mediacji sporządzony zostaje protokół. Obligatoryjnie wskazuje się w nim czas i miejsce przeprowadzonej mediacji, imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię, nazwisko i adres mediatora oraz wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. W przypadku zawarcia przez strony ugody, zostaje ona dołączona do protokołu i podpisana przez strony. Protokół wraz z załączoną ugodą mediator przedstawia w sądzie. Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Po nadaniu klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym. 2. Sądownictwo polubowne (arbitraż) ma długą tradycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie w zróżnicowanej postaci rozwijało się przez stulecia. W większości krajów arbitraż zaczął przybierać bardziej sformalizowaną formę na przełomie XIX i XX w. Działalność sądów polubownych w Polsce uregulowana jest w Kodeksie postępowania cywilnego. Przez sądownictwo polubowne należy rozumieć przewidziany przez prawo sposób rozstrzygania sporów przez tzw. sąd polubowny organ, który nie jest sądem powszechnym, a jego uprawnienie do działania wynika z umowy stron. Arbitraż polega na rozstrzyganiu spraw cywilnych (głównie gospodarczych) przez specjalnie do tego powołane osoby (arbitrów), według szczególnych zasad proceduralnych i materialnych. Generalną podstawą do poddawania sporów pod rozstrzygnięcie sądów arbitrażowych w miejsce powszechnych są konstytucyjne i systemowe zasady swobody przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobody umów i autonomii woli stron. Są one ideowym podłożem regulacji sądownictwa polubownego zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego. 21

23 Zasadą arbitrażu jest, iż strony postępowania mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wybór arbitrów oraz na zasady rozstrzygania sporów. Możliwość wpływania przez strony na samą procedurę stosowaną przez sąd arbitrażowy, któremu powierzyły rozstrzygnięcie sporu, jest jedną z przyczyn popularności arbitrażu. Sądy polubowne mogą być powoływane przez strony dla rozstrzygnięcia określonego sporu i są to tzw. sądy ad hoc, bądź też funkcjonują jako sądy stałe (zorganizowane instytucjonalnie). Po zakończeniu postępowania sąd ad hoc ulega rozwiązaniu. Stałe sądy polubowne funkcjonują najczęściej przy izbach gospodarczych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się problematyką gospodarczą. W Polsce do stałych sądów polubownych należą m.in.: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan czy Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga zgody stron wyrażonej specjalną umową zapisem na sąd polubowny. Jest to umowa, którą zawierają strony, ustalając, iż w przypadku powstania sporu poddają go pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu. W umowie strony wskazują przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Obecny stan prawny przewiduje trzy możliwości poddania się arbitrażowi: dokonanie zapisu na sąd polubowny w umowie, zawarcie dodatkowej umowy i poddanie się pod arbitraż w momencie pojawienia się sporu (kompromis) oraz wprowadzenie klauzuli arbitrażowej do statutu spółki, spółdzielni czy stowarzyszenia. W praktyce klauzule arbitrażowe są zawierane częściej od kompromisów. Dokonywanie zapisu na sąd polubowny już po zaistnieniu sporu zdarza się raczej sporadycznie, gdyż pozwanemu zależy wówczas na ogół na odsunięciu w czasie rozstrzygnięcia, stąd woli zmusić powoda do skorzystania z lokalnego sądu, niż zgodzić się na szybki arbitraż. W postanowieniach umownych regulujących polubowne rozstrzyganie sporów, strony stosunkowo rzadko skupiają uwagę na kwestiach procedury, ograniczając się do odesłania do wybranego regulaminu postępowania arbitrażowego. W myśl zasady swobody umów, strony mają możliwość ustalania sposobu rozstrzygania sporu. Zgodnie z przepisami kodeksowymi zapis na sąd polubowny powinien zostać sporządzony na piśmie i podpisany przez dwie strony. Mogą one w umowie wskazać osobę arbitra lub arbitrów, bądź też określić kryteria ich 22

24 wyboru. Z treści zapisu powinno również wynikać, czy spór ma zostać poddany pod rozstrzygnięcie sądu krajowego (jeśli tak, to którego) czy zagranicznego, stałego czy ad hoc. W celu ochrony postępowania arbitrażowego i wykonania zapisu na sąd polubowny sądy powszechne udzielają środka zabezpieczającego w postaci anti-suit injunctions (ASI). Istota zabezpieczenia w postaci anti-suit injunctions sprowadza się do ustanowienia zakazu wszczynania lub dalszego prowadzenia postępowania przez stronę postępowania sądowego przed innym sądem (najczęściej powszechnym) w celu zapewnienia wykonywania zapisu na sąd polubowny i tym samym wszczęcie wyłącznie jednego postępowania arbitrażowego. Strona, której prawo do wszczynania postępowania przez sądem powszechnym zostanie wyłączone na mocy ASI, będzie zmuszona do wypełnienia obowiązków wynikających z zapisu na sąd polubowny i wszczęcia tego rodzaju postępowania. W przypadku postępowań krajowych, gdy obie strony zapisu na sąd polubowny są podmiotami polskimi, stosowanie ASI będzie podlegało ogólnym przepisom dotyczącym postępowania zabezpieczającego, w tym zabezpieczenia udzielanego w związku z postępowaniem arbitrażowym. Zapis na sąd polubowny zawierany jest w celu definitywnego wyłączenia jurysdykcji sądów polskich na rzecz określonego sądu polubownego. Możliwość wyboru arbitrów jest jedną z fundamentalnych różnic między sądownictwem polubownym i powszechnym. Ustawodawca pozostawił stronom daleko idącą swobodę w tym zakresie, zastrzegając jedynie, że arbiter musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być jednocześnie czynnym sędzią państwowym. Dodatkowe kryteria mogą wynikać z zapisu na sąd polubowny, regulaminu stałego sądu polubownego lub z praktyki władz danego sądu. Mogą one dotyczyć m.in. posiadania pewnych kwalifikacji zawodowych lub właściwości osobistych, w szczególności określonego wykształcenia, doświadczenia, znajomości języków obcych. W przypadku arbitrażu instytucjonalnego możliwość dokonania przez strony wyboru arbitrów bywa ograniczana. Listy arbitrów mają na celu z jednej strony pomóc stronom w wyborze odpowiednich osób do rozstrzygnięcia ich sprawy, z drugiej zaś pozwalają na zapewnienie koniecznych kwalifikacji arbitrów stale współpracujących z tymi sądami i budowania w ten sposób ich renomy. Zasadą jest, że sąd polubowny skład się z trzech sędziów. Strony mają wpływ na wybór 23

25 arbitra, przesłanki jego wyłączenia oraz skład liczbowy sądu polubownego. Cechą postępowania arbitrażowego jest jednoinstancyjność. Naczelną zasadą postępowania przed sądem polubownym jest równouprawnienie stron. Każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie. Jeżeli strony nie uzgodniły zasad i sposobu postępowania przed sądem polubownym, może on prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Sąd polubowny decyduje o tym, czy przeprowadzić rozprawę w celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie, czy też postępowanie będzie prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism, bez wyznaczania rozprawy. Autonomia woli stron postępowania arbitrażowego przejawia się również w tym, że mogą one upoważnić sąd polubowny do rozstrzygnięcia ich sporu nie tylko według prawa wybranego, ale również według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności. Orzekanie na zasadach słuszności nie oznacza jednak dowolności w ocenie sprawy. Arbitrzy obowiązani są do przeprowadzenia postępowania dowodowego i przeanalizowania zebranego materiału w zwyczajnym zakresie. Jeżeli sąd polubowny rozpoznaje sprawę w składzie więcej niż jednego arbitra, jego orzeczenia zapadają większością głosów, chyba że strony uzgodniły inaczej. Wyrok arbitrażowy jest pod pewnymi względami instrumentem prawnym atrakcyjniejszym od ugody, w szczególności ze względu na to, że korzysta z powagi rzeczy osądzonej oraz z dogodnej możliwości uznania i wykonania za granicą na podstawie konwencji nowojorskiej z 1958 r. Wyrok sądu polubownego i ugoda zawarta przed sądem polubownym zyskują moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed takim sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności. Kontrola wyroków arbitrażowych przez sądy powszechne ma charakter ograniczony. Jedynym środkiem zaskarżenia ostatecznego wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce jest skarga o uchylenie tego wyroku uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego ma charakter sui generis i jest nadzwyczajnym środkiem kontroli orzecznictwa sądów polubownych przez sądy państwowe. Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego zostały wymienione w sposób wyczerpujący w art Kodeksu postępowania cywilnego. Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli: 24

26 1. brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego; 2. strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym; 3. wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu; 4. nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony; 5. wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony; 6. w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu. Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że: 1. według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny; 2. wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski (klauzula porządku publicznego). Mimo zalet, jakie niesie za sobą postępowanie arbitrażowe, zwraca się uwagę na fakt, iż czas trwania postępowań sądowych i arbitrażowych znacznie się nie różni. Niewiele jest dużych spraw arbitrażowych, w których wyrok zapadałby w okresie krótszym niż dwa lata od rozpoczęcie postępowania. Przyczyną jest skomplikowany charakter spraw, konieczność przeprowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego, często opierającego się o opinie biegłych. Opłaty 25

27 arbitrażowe i honoraria arbitrów są często znacznie wyższe niż opłaty sądowe. Istotne wydatki generuje również postępowanie dowodowe. Arbitraż jest metodą rozstrzygania sporów, która pozwala wyeliminować większość wad związanych z funkcjonowaniem sądownictwa powszechnego i stanowi dla niego atrakcyjną alternatywę. Niestety, nadal wykorzystywany jest w niewielkim stopniu. Szacuje się, że rocznie w Polsce toczy się ok. tysiąca postępowań arbitrażowych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się być niski poziom kapitału społecznego, w tym zaufania i zaangażowania w instytucje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W stosunkach międzynarodowych arbitraż jest stosunkowo często wybieraną metodą rozstrzygania sporów handlowych. Ideą arbitrażu jest przede wszystkim to, iż strony mają wpływ na to, kto będzie rozstrzygał ich spór, oraz mogą określić typ postępowania, który zostanie zastosowany w toku rozpatrywania sprawy. 3. Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych na przestrzeni lat staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Szczególnie zaś postępowanie mediacyjne ma przed sobą dobrą perspektywę rozwoju. Dla przedsiębiorców istotne bowiem będzie oszczędzanie kosztów postępowań oraz czasu ich trwania. Alternatywne metody są korzystne dla stron sporu, próbują bowiem wnikać w przyczyny konfliktu, opierać się na faktycznych interesach stron i niwelować rozbieżności, z których wynika spór. Mediacja w sprawach gospodarczych niesie za sobą istotne pozytywne aspekty, do których zaliczyć można dostosowanie procedury postępowania do charakteru sporu oraz możliwość udziału ekspertów z określonych dziedzin prawa, za czym idzie lepsze zrozumienie stron sporu. Dzięki mediacji możliwa jest również pomoc w zakresie lepszej komunikacji przedsiębiorców, którzy dzięki niej dostrzec mogą szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu i współpracę w przyszłości. 26

28 IV. Europejskie doświadczenia w zakresie ADR na podstawie analiz eurochambres 7 W ocenie ekspertów Eurochambres, alternatywne metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami są jednogłośnie uznawane za skuteczne narzędzia redukujące koszty oraz ułatwiające dostęp do sprawiedliwości. Na poziomie mikroekonomicznym wpływają korzystnie na relacje między stronami konfliktu, natomiast na poziomie makro pozytywnie oddziałują na całą gospodarkę europejską. Według badań Parlamentu Europejskiego 8, jeśli każdy proces cywilny systematycznie poprzedzany byłby mediacjami, roczne oszczędności z tego tytułu szacować by można na miliardów euro, zaś roczna skumulowana oszczędność czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie wyniosłaby 8 milionów lat (sic!). Usprawnienie rozwiązywania konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami jest, w opinii Eurochambres, drogą do uzyskania znacznych oszczędności i jedną z metod na podniesienie konkurencyjności europejskiej gospodarki. Eurochambres, w ślad za stanowiskiem Komisji Europejskiej, Parlamentu oraz Rady, szczególny nacisk kładzie na promowanie mediacji oraz wzywa organy publiczne oraz instytucje do podejmowania kroków mających na celu wcielanie jej w życie. Eurochambres wskazuje na kilka aspektów, które przyczynić się mogę do zwiększenia świadomości przedsiębiorców, a w konsekwencji spowodować, że liczba konfliktów rozwiązywanych przy udziela mediatora będzie rosła. 7 Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu. Organizacja założona w 1958 r., poprzez swoich 45 członków, reprezentuje w Europie ponad 20 milionów przedsiębiorców. 8 Rebooting the Mediation Directive: assesing the limited impact of implementation of the Mediation Directive and proposing measures to increase the number of mediations in EU. 27

29 1. W pierwszym rzędzie, wskazać należy na konieczność zachowania spójności definicji. Obecnie słowo mediacja używane jest w wielu różnych kontekstach i nadaje mu się różne znaczenie w aktach prawnych promulgowanych w krajach członkowskich. Powoduje to dezorientację wśród potencjalnych użytkowników tej metody rozwiązywania sporów, a także znacząco komplikuje działania mające na celu budowanie świadomości idei mediacji. 2. Mediacja jest procesem, który z założenia zwiększyć ma partycypację oraz samostanowienie stron w celu wypracowania obopólnie akceptowalnego rozwiązania. Jednakże doświadczenia wskazują, iż strona niezaznajomiona z procesem mediacji nie będzie skłonna w sposób spontaniczny do zajęcia miejsca przy stole mediacyjnym. Sytuacja ta legitymizuje poprzez klauzule mediacyjne sądowe postanowienie o skierowaniu na mediacje, przepisy prawne przewidujące obligatoryjne mediacje w określonych typach sporów próby zachęcenia stron do odbycia posiedzenia mediacyjnego. Ideą mediacji jest partycypacja stron w dobrej wierze, stąd nadrzędnym prawem uczestników jest możliwość rezygnacji z kontynuowania tego procesu, na każdym jego etapie. Strony nie mogą być w żaden sposób przymuszane (poprzez umowę, sędziego lub bezwzględnie obowiązujące przepisy) do zawarcia ugody. 3. Kluczową kwestią dla rozwoju mediacji jest budowa zaufania do tej instytucji. Osiągnięcie tego zależy od indywidualnych zdolności oraz szkolenia mediatorów. Jedno złe doświadczenie może co do zasady negatywnie rzutować na całość tej formy rozwiązywania sporów. Mediacja posiada strukturę, ramy czasowe oraz dynamikę, których nie posiadają zwyczajne formy negocjacji. Mediatorzy używają różnych technik, by zachęcić oraz poprawić sposób prowadzenia dialogu między skonfliktowanymi stronami, tak by uczestnicy zawarli ugodę. Rozwój standardów europejskich związanych z umiejętnościami i treningiem mediatorów, utoruje drogę dla systemów akredytacji (publicznych lub prywatnych) oraz wskazywać będzie kierunek dla kompetencji mediatorów oraz jakości mediacji. Obecnie, w przeciwieństwie do takich profesji, jak prawo czy medycyna, nie ma na poziomie europejskim regulacji dotyczących wykonywania zawodu mediatora. Niektóre kraje członkowskie, instytucje rządowe (w tym sądy) oraz centra mediacji ustanawiają różne standardy dla mediatorów oraz określają 28

30 dobrowolne albo obowiązkowe systemy akredytacji, czuwające nad kompetencjami mediatorów. Systemy akredytacji umożliwiają zidentyfikowanie liczby mediatorów, a poprzez ankiety pozwalają oszacować skalę rynku, a także wykonywanie zawodu mediatora. Niektóre systemy akredytacji rozróżniają obszar specjalizacji mediatora (mediacje rodzinne, w sprawach cywilnych, handlowych, w sporach zbiorowych itp.), oferując w ten sposób szerszą informację dla potencjalnych uczestników. Wskazać również należy, że poziom szkoleń dla mediatorów nie jest weryfikowany. Rozwój systemów akredytacji w zakresie programów szkoleniowych wpłynąłby dodatnio na jakość edukacji w tym zakresie. 4. Sędziowie powinni kierować strony (występujące same albo reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika) na mediacje oraz przekazywać sprawy mediatorom lub centrom mediacji, na każdym etapie postępowania sądowego. 5. Praktyka pokazuje, że nie jest trudno wyegzekwować ustalenia zawarte w ugodzie zawartej przez mediatorem. W większości przypadków ugoda jest wykonywana przez strony bez dodatkowych formalności. Jednakże mając na uwadze promowanie zaufania w postępowaniach mediacyjnych, wskazane jest wprowadzenie ułatwień w egzekwowaniu ugód. Większość państw członkowskich posiada regulacje dotyczące zatwierdzania ugody zawartej przed mediatorem. Warto wskazać, że strony mogłyby, w przypadku zawarcia ugody, z zastrzeżeniem zgody mediatora, powołać go na arbitra i zażądać potwierdzenia zawarcia ugody w wyroku. 6. W wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, w obszarze ADR funkcjonuje instytucja zobowiązania mediacyjnego. Koncepcja ta jest swego rodzaju oświadczeniem publicznym, w ramach którego podmioty je podpisujące (przedsiębiorcy, kancelarie prawne, instytucje rządowe) deklarują podjęcie systematycznych działań na rzecz ADR, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji. 7. Chociaż mediacja jest procesem obserwowanym we wszystkich krajach członkowskich, niemożliwe jest zebranie obszernych danych dotyczących jej sto- 29

31 sowania. Spowodowane jest to głównie właściwością tego postępowania, które co do zasady jest dobrowolne i poufne. Nie ma na dzień dzisiejszy obowiązku rejestracji postępowań mediacyjnych, a centra mediacyjne często nie są wykorzystywane przez uczestników mediacji. Dyrektywa mediacyjna 9 stanowi, że jej celem jest zachęcanie do korzystania z mediacji przez zapewnienie wyważonej relacji między mediacją a postępowaniem sądowym. Nie jest wiadomym natomiast, czy relacja ta wynosi 2 do 1 na korzyść mediacji, czy 1 do 100 na korzyść postępowań sądowych. BRTN 10 stanowi minimalny odsetek spraw, jakie powinny być kierowane do mediacji, by osiągnąć wyważoną relację w stosunku do spraw zawisłych w sądach powszechnych. Cele związane z BRTN powinny być ambitne. W opinii Eurochambres mediacja powinna być zasadą, zaś spór sądowy wyjątkiem. 8. Mediacja rzadko używana jest przez organy publiczne. Komisja Europejska często odwołuje się w swych umowach do polubownego rozwiązywania sporów, ale z jakim skutkiem? Takie standardowe postanowienie dotyczące polubownego rozstrzygania sporów, rutynowo umieszczane w umowach, nie stanowi klauzuli mediacyjnej, a jedynie zaproszenie do negocjacji rozwiązania, zanim sprawa eskaluje do poważnego problemu kończącego się w sądzie. Praktyka umieszczania klauzul mediacyjnych w umowach jest zobowiązaniem do próby poszukania kompromisu poprzez mediacje. Nie obliguje ona stron do zawarcia ugody i pozwala stronie na rezygnację z mediacji, w przypadku gdy nie zmierzają one do zakończenia satysfakcjonującego obie strony Eurochambers była inicjatorem raportu 11 dotyczącego stosowania mediacji, jako optymalnej formy ADR w rozwiązywaniu konfliktów między przedsiębiorcami. Raport obejmował dane przekazane przez sieć Partnerów, w której skład weszły: a) Brukselska Izba Przedsiębiorców, Handlu i Przemysłu we współpracy z bmediation; 9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. 10 Balanced Relationship Target Number 11 Raport obejmował lata

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów powstałych między przedsiębiorcami a ich klientami lub kontrahentami na gruncie transakcji e commerce w obrocie krajowym MAGDALENA ROMATOWSKA Plan Wykładu I. Mediacja

Bardziej szczegółowo

Czy mediacje w sprawach własności intelektualnej są potrzebne w Polsce? Kraków, 8 września 2017 r.

Czy mediacje w sprawach własności intelektualnej są potrzebne w Polsce? Kraków, 8 września 2017 r. Czy mediacje w sprawach własności intelektualnej są potrzebne w Polsce? Kraków, 8 września 2017 r. Dorota Rzążewska krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny mediator ds. własności intelektualnej,

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA DLA KAŻDEGO. - poradnik

MEDIACJA DLA KAŻDEGO. - poradnik MEDIACJA DLA KAŻDEGO - poradnik Czym jest mediacja? Mediacja należy do coraz bardziej rozpowszechnionych i promowanych form polubownego rozwiązywania sporów. Jest szybsza niż postępowanie sądowe, niedroga

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. 1. Cel regulacji. Celem projektu jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i innych

Bardziej szczegółowo

Centrum Mediacji Lewiatana Regulamin Postępowania Mediacyjnego

Centrum Mediacji Lewiatana Regulamin Postępowania Mediacyjnego Centrum Mediacji Lewiatana Regulamin Postępowania Mediacyjnego ARTYKUŁ 1 Zasady mediacji 1.1 Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację (umowa) lub na podstawie postanowienia sądu kierującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady prowadzenia postępowania zmierzającego do rozwiązania sporu przed Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Dzień bez długów 2016

Wielkopolski Dzień bez długów 2016 Wielkopolski Dzień bez długów 2016 Pomoc Prawna i Mediacje dla osób zadłużonych - Marcin Brambor Nowy Tomyśl, 24.11.2016 roku PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ: STAROSTA NOWOTOMYSKI PAN IRENEUSZ KOZECKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MEDIACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN MEDIACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE REGULAMIN MEDIACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE 1 Postanowienia wstępne 1. Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, lub w trakcie

Bardziej szczegółowo

Art. 8. Sprawy cywilne mogą być rozstrzygane także przez sądy polubowne na zasadach, określonych w niniejszym kodeksie.

Art. 8. Sprawy cywilne mogą być rozstrzygane także przez sądy polubowne na zasadach, określonych w niniejszym kodeksie. id: 10008 Tekst jednolity KPC ogłoszony został obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 934) które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1933 r. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.

Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. I. Przedmiot regulacji. Regulamin dotyczy postepowań mediacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów!

Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów! Podobają nam się mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów! Czym jest mediacja? Dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej mediatora. Jest

Bardziej szczegółowo

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE Regulamin Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie obowiązujący od 1 grudnia 2010 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

SPORY MIĘDZY INWESTOREM A WYKONAWCĄ:

SPORY MIĘDZY INWESTOREM A WYKONAWCĄ: SPORY MIĘDZY INWESTOREM A WYKONAWCĄ: DROGA SĄDOWA, MEDIACJE, DROGA POZASĄDOWA - WADY I ZALETY Z PUNKTU WIDZENIA STRON ORAZ INTERESU PUBLICZNEGO 20/02/2013 1 KANCELARIA PRAWNA TRUSIEWICZ SIWKO Prelegenci

Bardziej szczegółowo

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody.

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody. PL PL PL EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA DLA MEDIATORÓW Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, które mediatorzy mogą dobrowolnie przyjąć, na swoją własną odpowiedzialność. Może on być stosowany we

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

Regulamin. postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji. przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce.

Regulamin. postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji. przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce. Regulamin postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce. I. Przedmiot regulacji. Regulamin dotyczy postępowań mediacyjnych w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Negocjacje, mediacje i arbitraż stanowią podstawowe alternatywy dla postępowania sądowego.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia ogólne Wstęp... XV Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Sądownictwo polubowne w ogólności... 1 1. Istota sądownictwa polubownego... 1 2. Rodzaje sądownictwa polubownego...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci About the book Wstêp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdzia³ I. Historia i rozwój wspó³czesnego ruchu ADR Rozdzia³ II.

Spis treœci About the book Wstêp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdzia³ I. Historia i rozwój wspó³czesnego ruchu ADR Rozdzia³ II. Spis About treœci the book... Wstêp... Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XIII XV XVII Rozdzia³ I. Historia i rozwój wspó³czesnego ruchu ADR... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Rozwój wspó³czesnej mediacji w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty. 1 1. Uwagi wstępne... 10 I. Europeizacja............................................... 10 II.

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA

INFORMACJA DLA KONSUMENTA INFORMACJA DLA KONSUMENTA Sporządzona na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014, poz. 827) o prawach konsumenta (dalej: Ustawa o prawach konsumenta). Niniejsza informacja dotyczy umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach Załącznik nr 2 do Regulaminu Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach I. Zakres zastosowania Regulaminu 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KONTROLA WYROKÓW SĄDÓW POLUBOWNYCH PAWEŁ SZACIŁŁO 7 GRUDNIA 2015

KONTROLA WYROKÓW SĄDÓW POLUBOWNYCH PAWEŁ SZACIŁŁO 7 GRUDNIA 2015 KONTROLA WYROKÓW SĄDÓW POLUBOWNYCH PAWEŁ SZACIŁŁO 7 GRUDNIA 2015 Stan realizacji projektów POIiŚ Wykorzystanie alokacji w (%) koniec października 2015 101,24% 99,22% 96,58% 76,92% 83,71% 80,14% 84,87%

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów / 11 Akty prawne / 11 Periodyki / 11 Inne / 12 Od redaktorów / 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów / 11 Akty prawne / 11 Periodyki / 11 Inne / 12 Od redaktorów / 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów / 11 Akty prawne / 11 Periodyki / 11 Inne / 12 Od redaktorów / 13 Rafał Morek Rozdział 1. Wprowadzenie / 15 1.1. Pojęcie mediacje / 15 1.2. Podstawy języka mediacji / 17 1.3.

Bardziej szczegółowo

System pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów od 10 stycznia 2017

System pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów od 10 stycznia 2017 System pozas¹dowego rozwi¹zywania sporów od 10 stycznia 2017 Pytania i odpowiedzi Warszawa, listopad 2016 r. Spis treści Co to jest spór konsumencki?... 3 Jakie są formy pozasądowego dochodzenia roszczeń?...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r.

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r. REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK 18.06.2015 r. 1 1. Podstawą działania Sądu Koleżeńskiego jest Statut Polskiej Izby Książki ( PIK ) oraz niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r. Dz.U.2015.716 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r.) Na podstawie art. 23a 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania mediacyjnego Toruńskiego Ośrodka Mediacji przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin postępowania mediacyjnego Toruńskiego Ośrodka Mediacji przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin postępowania mediacyjnego Toruńskiego Ośrodka Mediacji przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Toruniu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Toruńskiego Ośrodka Mediacji Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW?

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? Marcin Czugan Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. z dnia 2 listopada 2015 roku. Postanowienia ogólne

REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. z dnia 2 listopada 2015 roku. Postanowienia ogólne REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA z dnia 2 listopada 2015 roku Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ADR określa zasady prowadzenia postępowania przez Stowarzyszenie Praw

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Nowa ustawa o ADR w sprawach konsumenckich Jakie zmiany w funkcjonowaniu firmy spowoduje ustawa? FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz 1 pozasądowe rozwiązywanie sporów Trwają prace nad kontrowersyjną ustawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kolegium Mediacyjne działające przy Śląskim Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub

Bardziej szczegółowo

Szybko post powania Koszty post powania.

Szybko post powania Koszty post powania. Arbitraż Sądownictwo polubowne stanowi alternatywną i zazwyczaj konkurencyjną metodę rozstrzygania sporów powstałych w ramach gałęzi prawa cywilnego. Sądy arbitrażowe są sądami niepaństwowymi, jednak wydane

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH (ADR)

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH (ADR) POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH (ADR) 10 stycznia wchodzą w życie przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące alternatywnego w stosunku do postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPÓŁDZIELCZEGO ARBITRAŻU KONSUMENCKIEGO

REGULAMIN SPÓŁDZIELCZEGO ARBITRAŻU KONSUMENCKIEGO REGULAMIN SPÓŁDZIELCZEGO ARBITRAŻU KONSUMENCKIEGO 1 1. Regulamin stosuje się do rozstrzygania przez Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki, zwany dalej: SAK działający przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego Dr Marta Janina Skrodzka Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego Ze względu na swoją nieformalność, elastyczność, a także brak szczegółowych 1 regulacji prawnych w polskim systemie prawnym w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO Przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO Przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO Przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach I.. Właściwości i zasady ogólne 1 Sąd Arbitrażowy jest samodzielną jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne CZĘŚĆ I. HISTORYCZNE ORAZ TEORETYCZNO- PRAWNE ASPEKTY ARBITRAŻU Rozdział I. Determinanty i propozycje w zakresie rozwoju sądownictwa arbitrażowego 1. Czynniki prawne

Bardziej szczegółowo

Karpackie Centrum Mediacji

Karpackie Centrum Mediacji Karpackie Centrum Mediacji SIEDZIBA: ul. Poniatowskiego 2/118 37-450 Stalowa Wola KONTAKT: e-mail: pgarbacik@wp.pl tel. (+48) 502 027 204 REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO 1. PRZEDMIOT REGULAMINU. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ PREZESA URE. Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki

ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ PREZESA URE. Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ PREZESA URE Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 Plan prelekcji Wprowadzenie: konflikt jako zjawisko społeczne, konsument

Bardziej szczegółowo

Mediacje - warto skorzystać

Mediacje - warto skorzystać 2017 ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej Mediacje - warto skorzystać /INSTRUKCJA/ Joanna Nowicka Współfinansowano ze środków Powiatu Kartuskiego Joanna Nowicka - radca prawny (nr wpisu WA - 4548), specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Elżbieta PAWŁOWSKA Tomasz MOLL

Elżbieta PAWŁOWSKA Tomasz MOLL Elżbieta PAWŁOWSKA Tomasz MOLL Granice sądowej kontroli ugody zawartej przed mediatorem glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt I ACz 2163/13 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Mediacja co warto wiedzieć

Mediacja co warto wiedzieć Małgorzata Budnik Mediacja co warto wiedzieć ADR-Alternative (Appropriate) Dispute Resolution (powszechnie: Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów) 1 jest to katalog metod, które stanowią alternatywę

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2009-06-04) Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 195) tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 710) Art. 1. [Prawo zrzeszania]

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

MAŁA USTAWA MEDIACYJNA

MAŁA USTAWA MEDIACYJNA MAŁA USTAWA MEDIACYJNA czyli zestaw regulacji prawnych mediacji w prawie cywilnym S t r o n a 1 KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Art. 10. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Mediacji Lewiatan 8 lutego 2016r.

Regulamin Centrum Mediacji Lewiatan 8 lutego 2016r. Centrum Mediacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 mediacje@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl/ mediacje REGULAMIN POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Mediacja konsumencka

Mediacja konsumencka Mediacja konsumencka Inspekcja Handlowa od ponad 10 lat prowadzi mediacje w formule określonej w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej /tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. nr

Bardziej szczegółowo

Mediacja definicja, podstawa prawna i korzyści tego postępowania w sektorze publicznym i samorządowym

Mediacja definicja, podstawa prawna i korzyści tego postępowania w sektorze publicznym i samorządowym Oprac. dr Marta Janina Skrodzka Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Mediacja definicja, podstawa prawna i korzyści tego postępowania w sektorze publicznym i samorządowym 1. Mediacja dogadajmy się Jedną

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z dnia U S T A W A o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Klauzula: mediacyjna, med-arb i arbitrażowa - czyli jak zapobiegać przyszłym konfliktom

Klauzula: mediacyjna, med-arb i arbitrażowa - czyli jak zapobiegać przyszłym konfliktom Klauzula: mediacyjna, med-arb i arbitrażowa - czyli jak zapobiegać przyszłym konfliktom Mediacja jest jedną z alternatyw dla postępowania sądowego w kestii rozwiązywania różnego rodzaju sporów, w tym także

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia kontraktu handlowego

Zabezpieczenia kontraktu handlowego Zabezpieczenia kontraktu handlowego Inne zabezpieczenia KAUCJA (NA RZECZ BANKU), DEPOZYT NOTARIALNY, BLOKADA RACHUNKU BANKOWEGO (Z SWAP, OPCJA, FORWARD, FUTURES (instrumenty finansowe przed ryzykiem kursowym

Bardziej szczegółowo

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH w oparciu o projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym radca prawny Leszek Koziorowski adwokat Aleksander Woźnicki GESSEL Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Skutki zawarcia ugody mediacyjnej oraz konsekwencje jej nie zawarcia w sektorze publicznym i samorządowym

Skutki zawarcia ugody mediacyjnej oraz konsekwencje jej nie zawarcia w sektorze publicznym i samorządowym Oprac. dr Marta Janina Skrodzka Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Skutki zawarcia ugody mediacyjnej oraz konsekwencje jej nie zawarcia w sektorze publicznym i samorządowym 3.3. Szybkość i koszt postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 77/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2015 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z wniosku D.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie

Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie Obecnie w Polsce mediacje i arbitraż są w sprawach gospodarczych stosowane w bardzo wąskim zakresie. W kraju działa

Bardziej szczegółowo

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH od 10 stycznia 2017 roku Warszawa 2016 Witaj! Mam na imię Adrian i chcę Ci przybliżyć zagadnienie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Warto,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia wstępne. Stosowanie przepisów Regulaminu

Rozdział I. Postanowienia wstępne. Stosowanie przepisów Regulaminu REGULAMIN ROZSTRZYGANIA SPORÓW O NARUSZENIE PRAW W NASTĘPSTWIE REJESTRACJI NAZWY DOMENY INTERNETOWEJ.PL SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Czy polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oznacza tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców?

Czy polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oznacza tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców? Czy polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich oznacza tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców? Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo 14.12.2017 Warszawa Powitanie Cel 3 Asysta w rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Rodzaj postępowania: skarga konstytucyjna Inicjator: osoba fizyczna Skład orzekający: 5 sędziów Zdania odrębne: 0 Przedmiot kontroli Wzorce kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO w sprawach dotyczących realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG Warszawa, lipiec 2009 Spis treści I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Artykuł 1: DEFINICJE... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamacji HABZA Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin reklamacji HABZA Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin reklamacji HABZA Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU Start > Stały Polubowny Sąd Konsumencki > Regulamin SPSK > Regulamin SPSK Regulamin SPSK REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACJI GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBIE BUDOWNICTWA W POZNANIU

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACJI GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBIE BUDOWNICTWA W POZNANIU REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACJI GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBIE BUDOWNICTWA W POZNANIU PRZY Regulamin uchwalony uchwałą nr 9/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Wielkopolskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy

Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Test sprawdzający 3 Prawo i sądy Grupa II Imię i nazwisko... Klasa... Data... 1. (1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedz. Prawo dziedziczenia dziecko nabywa w chwili: A. narodzin. B. poczęcia. C. uzyskania

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Co jeśli nie sąd? Alternatywne metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami

Co jeśli nie sąd? Alternatywne metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami Co jeśli nie sąd? Alternatywne metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami W dobie wciąż mnożących się i komplikujących się przepisów prawnych, a także przewlekłości postępowań przed sądami powszechnymi,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Art. 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn.

Bardziej szczegółowo

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA ZAKRES STOSOWANIA Artykuł 1 Stosowanie Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie, jeżeli strony wyraziły na piśmie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Dochodzenie roszczeń i rozstrzyganie sporów w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Poznań, 16 kwietnia 2013 r.

SZKOLENIE. Dochodzenie roszczeń i rozstrzyganie sporów w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Poznań, 16 kwietnia 2013 r. SZKOLENIE Dochodzenie roszczeń i rozstrzyganie sporów w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC Poznań, 16 kwietnia 2013 r. Organizator szkolenia Wykładowca radca prawny Tomasz Skoczyński Skoczyński Wachowiak

Bardziej szczegółowo

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1595) USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1595) USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. Tekst KPC po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kancelarii mediacyjnych Mediatorów z Listy Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Regulamin funkcjonowania kancelarii mediacyjnych Mediatorów z Listy Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP. Regulamin funkcjonowania kancelarii mediacyjnych Mediatorów z Listy Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP. ROZDZIAŁ I Nazwa i organizacja kancelarii mediacyjnej 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99 id: 20163 1. Możliwość wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego stanowi ( ) dla uczestników postępowania arbitrażowego szczególny środek zaskarżenia wyroku wydanego w tym postępowaniu, a orzeczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. A. Definicje i postanowienia ogólne 1 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem oznaczają: a. DM, Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykazskrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykazskrótów... Przedmowa... Wykazskrótów... XI XV I. Kodeks postępowania cywilnego Wprowadzenie... 3 Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego... 72 Wprowadzenie... 73 Art. 1096...................................

Bardziej szczegółowo

ROLA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW PRAWNYCH. r. pr. Paweł Szklarz, Kancelaria Korlex Wrocław

ROLA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW PRAWNYCH. r. pr. Paweł Szklarz, Kancelaria Korlex Wrocław ROLA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW PRAWNYCH r. pr. Paweł Szklarz, Kancelaria Korlex Wrocław WYKONYWANIE ZAWODU RADCY PRAWNEGO POLEGA NA UDZIELANIU POMOCY PRAWNEJ, POLEGAJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tytuł I. Przepisy ogólne.

Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tytuł I. Przepisy ogólne. Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tytuł I. Przepisy ogólne. Art. 1154 [Właściwość miejscowa] Przepisy części niniejszej stosuje się, jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo