RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 0 0 LIST OD PREZESA ZARZĄDU INFORMACJE OGÓLNE O WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A Misja Obszary działania Spółki Akcjonariusze WARR S.A Rada Nadzorcza Zarząd WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 00 ROKU Programy odrzańskie Strategie rozwoju lokalnego i strategie branżowe Obsługa Inwestorów Zagranicznych Współpraca z PARP w ramach wspierania sektora MŚP Inwestorstwo zastępcze Konferencje i szkolenia Program walki z bezrobociem Współpraca z Alzacką Agencją Rozwoju Regionalnego Polityka jakości Zespół Targowo Wystawienniczy Budownictwa przy ul. Karmelkowej BILANS SPÓŁKI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO LIST OD PREZESA ZARZ DU Szanowni Pañstwo, Z satysfakcj¹ sk³adam na Pañstwa rêce dokument, który stanowi syntetyczne podsumowanie dzia³alnoœci Wroc³awskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 00 roku. By³ to czas wyzwañ, wa nych i trudnych zadañ, którym, dziêki nabytemu doœwiadczeniu, zaanga owaniu i zespo³owej pracy, mogliœmy sprostaæ. Ze wzglêdu na znaczenie dla regionu i kraju cieszymy siê bardzo z przyjêcia w 00 r. przez Sejm ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 006. Uwa amy to po czêœci za swój sukces, gdy braliœmy udzia³ w tworzeniu tego Programu i konsekwentnie od kilku lat go upowszechnialiœmy i promowaliœmy. W roku 00 wydaliœmy m.in. polski i angielski folder o Programie przekazany wszystkim parlamentarzystom, samorz¹dowcom i innym osobistoœciom ycia publicznego. Nale y podkreœliæ, e wspólnie z kanadyjsk¹ firm¹ Roche International w 00 roku zakoñczyliœmy prace nad Studium Wykonalnoœci Programu dla Odry dokumentem, który w istotny sposób wspiera³ ustanowienie Programu dla Odry w formie ustawy. W naszych rêkach le a³a równie koordynacja miêdzyregionalnego projektu Zagospodarowanie przestrzenne pasma Odry. Braliœmy te udzia³ w miêdzynarodowej wspó³pracy w dorzeczu Odry, czego najlepszym przyk³adem jest projekt Oderregio w ramach programu Interreg. Pragnê w tym miejscu zaznaczyæ, e realizuj¹c projekty o znaczeniu ponadregionalnym, pamiêtaliœmy o naszej misji i szczególn¹ uwagê poœwiêciliœmy tym zadaniom, które wspiera³y rozwój Dolnego Œl¹ska. Mam tu na myœli dzia³ania WARR na rzecz pozyskiwania inwestorów zagranicznych oraz zapewnienie im wsparcia na ka dym etapie dzia³alnoœci w regionie. W tym w³aœnie celu, w WARR powsta³o Centrum Obs³ugi Inwestora, którego zadaniem jest wszechstronna obs³uga potencjalnych inwestorów zainteresowanych naszym regionem. Jednak naszym najbardziej spektakularnym sukcesem w tym obszarze dzia³alnoœci jest pozyskanie dla Dolnego Œl¹ska inwestycji firmy Bosch i ulokowanie nowej fabryki firmy w okolicach Wroc³awia. Jestem przekonany, e przyczyni siê to równie w wymierny sposób do stymulacji lokalnego rynku pracy. W ramach walki z bezrobociem WARR zrealizowa³a dwa projekty poœwiêcone Obs³udze œrodków z bud etu pañstwa przeznaczonych dla woj. dolnoœl¹skiego na wspieranie programów inicjowanych przez organy samorz¹du województwa. Programy te by³y realizowane w oparciu o us³ugi, których bezpoœrednimi beneficjantami by³y osoby bezrobotne, podmioty gospodarcze oraz pracownicy samorz¹dów gminnych. Jako wyró nienie i dowód uznania dla naszych dotychczasowych dzia³añ w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw traktujemy przyznanie WARR na zasadach konkursowych funkcji Regionalnej Instytucji Finansuj¹cej. Od po³owy 00 roku œwiadczyliœmy jako RIF pomoc doradcz¹ i poœredniczyliœmy w uzyskiwaniu pomocy finansowej z krajowych i unijnych funduszy pomocowych dla dolnoœl¹skich przedsiêbiorstw. Wykorzystuj¹c nasze doœwiadczenie i wypracowany przez nas solidny warsztat metodologiczny w dziedzinie us³ug doradczych dla gmin i powiatów, opracowaliœmy kolejne strategie rozwoju lokalnego. Ofertê strategii rozwoju poszerzyliœmy w minionym roku o specjalistyczne strategie bran owe. Wzbogacaj¹c nasze dotychczasowe doœwiadczenia i wiedzê rozwijaliœmy wspó³pracê z zaprzyjaÿnionymi regionami: Alzacji we Francji, Uppsali w Szwecji oraz z Kanad¹ i Niemcami. Mam nadziejê, e te s³owa wstêpu przekona³y Pañstwa, e rok 00 Wroc³awska Agencja Rozwoju Regionalnego mo e zaliczyæ do szczególnie interesuj¹cych. Wierzê, e po lekturze ca³ego Raportu zgodzicie siê Pañstwo, e by³ to bardzo dobry rok dla naszej instytucji. Prezes Zarz¹du Janusz Zaleski strona

3 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Dear Sirs and Madams, Hereby I hand in to you, with great satisfaction, a document which is a synthetic summary of operation of the Wroclaw Regional Development Agency (WARR) in the year 00. It was the period of challenges, important and difficult tasks which we were able to handle owing to the acquired experience, involvement and teamwork. In view of the significance for our region and our country, we are very pleased with the fact that in 00 the Sejm of the Republic of Poland passed an act on establishing a long-term programme Program for the Oder We consider it to be partially also our success, as we have participated in development of this Program and disseminated and promoted it consistently for several years. In the year 00 we issued, among other items, a brochure on the Program, in Polish and English language versions, forwarded to all Members of Parliament, employees of self-government institutions and other pulic personalities. One should emphasise that in 00 we completed, in cooperation with the Canadian company Roche International in 00, works on the Pre-feasibility Study for the Program for the Oder a document which supported significantly the establishment of the Program for Oder in form of an act. We were also responsible for coordination of a cross regional project Spatial Development of the strip of the Oder river. We also participated in an international cooperation within the strip of the Oder river, the best example of which is the project Oderregio under the Interreg programme. I would like to emphasise here that when completing projects with supraregional extent we remembered about our mission and we devoted special attention to tasks supporting the development of Lower Silesia. Here I have in mind WARR's actions in order to win foreign investors and to provide them with support at each level of operation in our region. Specifically for this purpose an Investor Service Centre was opened at WARR. Its responsibility is comprehensive service of prospect investors interested in our region. Yet, our most spectacular success in this area of operation has been winning for Lower Silesia an investment by Bosch company and situating its new plant near Wroc³aw. I am convinced that it will contribute in a measurable way to stimulating the local labour market. Under the fight against unemployment, WARR completed projects devoted to Handling of the means from the state budget designated for the voivodship of Lower Silesia for supporting the programmes initiated by the agencies of the voivodship's self-government. Those programmes were executed basing on the services the direct beneficiaries of which were the unemployed, economic entities and employees of the communes' self-governments. We consider it to be an honour and sign of recognition for our hitherto actions within the sector of small and medium-sized enterprises that WARR was accorded, by way of a competition, the function of a Regional Financing Institution (RIF). From the mid-00, as the RIF we provided advisory services and mediated in obtaining financial assistance from the domestic and EU aid funds for the Lower Silesian enterprises. Making use of our experience and reliable methodological background within the domain of advisory services for communes and districts, we developed the subsequent strategies for local development. In the past year we extended the offer of development strategies by specialist strategies for business branches. Enriching our experiences, we were developing cooperation with friendly regions: Alsace in France, Uppsala in Sweden and Canada and Germany. By these words of introduction I hope to have convinced you that the Wroclaw Regional Development Agency can rate the year 00 among especially interesting ones. I believe that having read the entire Report you will agree that it was a very good year for our institution. strona

4 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO INFORMACJE OGÓLNE O WROC AWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. MISJA Misją WARR jest wspieranie i stymulowanie rozwoju Dolnego Śląska, wspólnot lokalnych i ich podmiotów samorządowych, podmiotów gospodarczych i przygotowanie ich do integracji z Unią Europejską. OBSZARY DZIA ANIA SPÓ KI WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZKIM, POWIATAMI, GMINAMI I INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI Opracowywanie strategii i programów rozwoju Opracowywanie strategii branżowych Pomoc w pozyskiwaniu pomocowych środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej Prowadzenie projektów inwestycyjnych Szeroko pojęta działalność doradczo szkoleniowa Polityka jakości (procedury ISO) w jednostkach samorządowych USŁUGI DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Inwestorstwo zastępcze Restrukturyzacja Analizy rynku i konkurencji Treningi i szkolenia Aktywne poszukiwanie inwestorów OBSŁUGA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH Opracowywanie analiz dotyczących lokalizacji firmy, poszukiwanie nieruchomości Obsługa procesu inwestycyjnego w przypadku budowy nowego zakładu, tworzenie joint venture lub przeprowadzenie prywatyzacji Opracowywanie strategii wejścia na polski rynek Poszukiwanie partnerów handlowych i podwykonawców zleceń produkcyjnych Pomoc w rekrutacji kadr Uczestniczenie w negocjacjach i mediacjach Doradztwo w zakresie bieżących problemów firmy strona 4

5 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY GENERAL INFORMATION ABOUT THE WROC AW AGENCY FOR REGIONAL DEVELOPMENT S.A. MISSION The mission of WARR S.A. is providing support and stimulating development of Lower Silesia, local communities and self-government entities, and preparing them for Poland's integration with the European Union. AREAS OF COMPANY S OPERATION COOPERATION WITH THE VOIVODSHIP SELF-GOVERNMENT, DISTRICTS, COMMUNES AND PUBLIC INSTITUTIONS Preparing development strategies and programmes Preparing business branches related strategies Assistance in obtaining financial resources from EU funds Conducting investment projects A broadly understood advisory and training activity Quality policy (ISO procedures) in self-government entities SERVICES FOR ECONOMIC ENTITIES Investment projects management Restructuring Market and competition analyses Training Active search for investors FOREIGN INVESTOR SERVICE Preparation of analyses regarding company s location, searching out the real estate Investment process handling in the case of a new plant construction, establishing joint ventures or conducting privatisation processes Development of strategies for entering the market of Poland Seeking business partners and subcontractors for manufacturing orders Assistance in staff recruitment Participation in negotiations and mediations Advising on the current problems of a company strona 5

6 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AKCJONARIUSZE WARR S.A. / SHAREHOLDERS OF WARR S.A. Dolnośląska Izba Gospodarcza Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki TAN" SA HAMMILTON" Sp. z o.o. we Wrocławiu Elektromontaż Wrocław" SA we Wrocławiu Zakłady Chemiczne Viskoplast" SA we Wrocławiu Zakłady Chemiczne Rokita" SA we Brzegu Dolnym Kompania Spirytusowa Wratislavia", Polmos Wrocław SA Korporacja Budownictwa Przemysłowego Janusz Polewczyk" Sp. z o.o. we Wrocławiu Hutmen" SA we Wrocławiu Gmina Oborniki Śląskie Polifarb" Cieszyn Wrocław SA we Wrocławiu Gmina Miejska Oleśnica Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrostal" Wrocław SA Gmina Kobierzyce Gmina Długołęka Gmina Brzeg Dolny Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Polski SA w Warszawie Kredyt Bank PBI SA w Warszawie Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu Towarzystwo Inwestycyjne Dolmel" Sp. z o.o. we Wrocławiu 0,00% 0,0% 0,40% 0,60% 0,80%,00%,0% Inni Samorząd Województwa Dolnośląskiego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 00,00% strona 6

7 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RADA NADZORCZA / SUPERVISORY BOARD Zbigniew Sebastian Andrzej Czarkowski Joanna Tomkowiak Zbigniew Dynak Board Roman Galar Edward Kawicki Zbigniew Kozubek Board Przewodniczący / Chairman Zastępca Przewodniczącego / Vice-Chairman Sekretarz / Secretary Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory ZARZ D Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest dwuosobowy. Od lipca 998 roku Prezesem Zarządu jest Janusz Zaleski - profesor Politechniki Wrocławskiej, funkcję Wiceprezesa Zarządu sprawuje od lutego 000 roku Dariusz Podyma. JANUSZ ZALESKI ur , nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie polityki regionalnej i gospodarki wodnej, dr hab. inż., prof. Politechniki Wrocławskiej. Autor ponad 80 publikacji i licznych ekspertyz z obszaru inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, zastosowań matematyki, finansów publicznych i polityki regionalnej. W latach wojewoda wrocławski, autor i koordynator programu rządowego - Program dla Odry 006. Od 998 prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Od 000 r. członek Rady Polityki Regionalnej Państwa. DARIUSZ PODYMA ur , absolwent administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach z ramienia Wojewody Dolnośląskiego odpowiedzialny za prywatyzację przedsiębiorstw państwowych na terenie Dolnego Śląska Zastępca Sekretarza Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy Administracji Publicznej w Województwie Dolnośląskim. Od 000 roku wiceprezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. MANAGEMENT BOARD The Management Board of the Wrocław Agency for Regional Development S.A. is composed of two people. Janusz Zaleski - professor at the Wrocław Technical University has been the President of the Management Board from th July 998, the function of Vice President has been held from 4th February 000 by Dariusz Podyma. JANUSZ ZALESKI born on 0th April 955, academic tutor, expert in regional policy and water management, PhD, Eng., professor at the Wrocław Technical University. He is the author of more than 80 publications and numerous professional evaluations in the domain of environmental engineering, water management, application of mathematics, public finances and regional policy. In Voivod of Wrocław, author and coordinator of the government programme - Programme for Odra 006. From 998, President of the Wroclaw Regional Development Agency S.A. From 000, a member of the Regional Policy Council. DARIUSZ PODYMA born on 7th December 97, graduate in administration at the Faculty of Law and Administration, University of Wrocław and graduate in law at the Faculty of Law and Administration, University of Silesia. In , on behalf of the Voivod of Lower Silesia responsible for privatisation of state-owned enterprises in the region of Lower Silesia. In , Assistant Secretary of the Team for Implementation of the Public Administration Reform in the Lower Silesia voivodship. From 000, Vice President of the Wrocław Agency for Regional Development S.A. strona 7

8 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 00 ROKU PROGRAMY ODRZAÑSKIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROGRAMU DLA ODRY 006 W dniu 6 lipca 00 r. została przyjęta przez Sejm RP Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 006 (Dz. U ) jako podstawa prawna do realizacji Programu w okresie następnych 5 lat. Program dla Odry 006 został przyjęty przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w maju 000 r. z ustalonym celem zbudowania systemu zintegrowanej gospodarki wodnej uwzględniającej podstawowe potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jakości wody, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, leśnictwa oraz ogólnego rozwoju ekonomicznego regionu i transportu wodnego. WARR w 00 r. czynnie uczestniczyła w upowszechnianiu i promowaniu Programu wydając w języku polskim i angielskim materiały informacyjne o Programie i rozpowszechniając je wśród parlamentarzystów, samorządowców i innych osobistości życia publicznego. W 00 roku zakończona została praca nad Studium Wykonalności dla Programu dla Odry niezbędnym dokumentem przy rozmowach w sprawie finansowania Programu w międzynarodowych instytucjach finansowych. Dokument Studium Wykonalności Programu dla Odry 006 jest opracowaniem wspólnym firmy Roche International z Kanady i Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Studium zostało sfinansowane przez Kanadyjską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (CIDA) i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 5 województw zlokalizowanych w dorzeczu Odry. KOORDYNACJA PROJEKTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW NADODRZAŃSKICH STUDI- UM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASMA ODRY ORAZ PRAC PO POL- SKIEJ STRONIE PROJEKTU ODERREGIO W RAMACH PROGRAMU INTERREG IIC W roku 00 były kontynuowane prace nad Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry, które obejmuje uwarunkowania i koncepcję rozwoju całego pasma Odry. Opracowanie obejmuje m.in. poszczególne syntezy studiów zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Komitetem Sterującym projekt kieruje prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W roku 00 została zebrana dokumentacja do Studium i trwały prace nad opracowaniem części dotyczących poszczególnych województw. Prace studialne dotyczące zagospodarowania przestrzennego pasma Odry zostały również wykorzystane jako polski udział w projekcie prewencyjnej ochrony przeciwpowodziowej metodami zagospodarowania przestrzennego Oderregio Interreg IIC, który był po polskiej stronie koordynowany przez Prezesa WARR. strona 8

9 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SELECTED PROJECTS COMPLETED BY WARR IN 00 THE ODRA PROGRAMMES PRE-FEASIBILITY STUDY FOR THE PROGRAM FOR THE ODER 006 On 6th July 00 the Sejm of the Republic of Poland passed an act on the establishment of a long-term Program "Program for the Oder 006" (Journal of Laws ) as the legal basis for the Program completion over the period of the next 5 years. The Program for the Oder 006 was adopted by the Government of the Republic of Poland in May 000 with a specified objective of building a system of integrated water management taking into consideration the fundamental needs concerning protection against flood, quality of water, spatial planning, environmental protection, forestry and general economic development of the region and water transport. In 00 WARR actively participated in disseminating and promoting the Program by issuing brochures with information about the Program, in Polish and English language versions the and by distributing them among MPs, employees of self-government institutions and other public personalities. In the year 00 work on the Pre-feasibility Study for the Program for the Oder a document necessary for negotiations concerning funding of the Program with international financing institutions was completed. The Pre-feasibility Study for the Program for the Oder 006 document is a common development of the company Roche International from Canada and the Wrocław Agency for Regional Development. The Study was financed by the Canadian International Development Agency (CIDA) and Voivodship Funds for Environmental Protection and Water Management of the 5 voivodships located in the basin of the Odra river. COORDINATION OF THE PROJECT BY MARSHALLS OF VOIVODSHIPS LOCATED ON THE ODRA RIVER - STUDY OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE STRIP OF THE ODRA RIVER, AND OF THE WORKS ON THE POLISH SIDE ON THE ODERREGIO PROJECT UNDER THE PROGRAM INTERREG IIC In the year 00 work on Study of Spatial Development of the Odra river, which covers conditions and concepts of development of the entire strip of the Odra river. This study includes, among other things respective syntheses of the studies of spatial development of the Odra strip within the boundaries of voivodships: Lower Silesian, Silesian, opolskie, lubuskie and Western Pomeranian. The Steering Committee is led by the President of the Wroclaw Regional Development Agency. In the year 00 documentation for the Study were collected and works on processing parts regarding respective voivodships were in progress. Study work on spatial development of the strip of the Odra river has also been used as Poland's contribution in the project on preventive flood protection using methods of spatial development Oderregio Interreg IIC, which on the Polish side was coordinated by the President of WARR. In June 00 execution of the project Oderregio dealing with preventive spatial development in the entire basin of the Odra river was brought to an end. WARR President coordinated Poland's cooperation with the German executor of the project. strona 9

10 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ KOTLINY KŁODZKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY MIASTA KŁODZKA Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego od października 00 realizuje Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka. Studium stanowić będzie uszczegółowienie rozwiązań technicznych ujętych w Programie dla Odry 006. Dotyczy szczególnie górnej zlewni rz. Nysy Kłodzkiej. Zakończenie projektu przewidziano na grudzień 00. PROGRAMY SUBZLEWNIOWE Nabyte doświadczenie i wypracowana metodologia prac nad Programem dla Odry 006 są wykorzystywane przy tworzeniu mniejszych programów subzlewniowych, których zasięg jest bardziej lokalny. W roku 00 rozpoczęto prace przygotowawcze, które mają doprowadzić do powstania programu Zorganizowana gospodarka wodno-ściekowa zlewni rzeki Ślęży oraz zlewni rzeki Oławy. Program będzie przedstawił koncepcję uporządkowania gospodarki wodno- -ściekowej zlewni rzek Ślęzy i Oławy. Wdrożenie programu wpłynie m.in. na poprawę jakości produkcji rolniczej i ochronę przeciwpowodziową tych terenów. Dalsze działania zależą od porozumienia gmin i powiatów dorzecza w sprawie realizacji opracowania. STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO I STRATEGIE BRAN OWE - KONSULTING SAMORZ DOWY W roku 00 WARR opracował następujące strategie rozwoju lokalnego: STRATEGIA ROZWOJU GMINY DŁUGOŁĘKA Strategia została przyjęta przez Radę Gminy w grudniu 00. STRATEGIA ROZWOJU GMINY WISZNIA MAŁA Zakończenie prac planowane jest w II połowie roku 00 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO I GMIN WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD Zrealizowano strategię powiatu wołowskiego; miasta i gminy Wołów; miasta i gminy Brzeg Dolny oraz gminy Wińsko. Do końca 00 roku wszystkie ww. strategie zostały przyjęte przez Rady jako wieloletnie dokumenty programowe. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŁAWA Strategia została przyjęta przez Radę Miejską w kwietniu 00. STRATEGIA ENERGETYCZNA DLA KĄTÓW WROCŁAWSKICH W roku 00 WARR poszerzył swoją działalność konsultingową dla samorządów o tworzenie strategii branżowych. W październiku 00 nastąpiło przekazanie władzom gminy dokumentu zawierającego plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz. strona 0

11 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY STUDY OF PROTECTION OF KOTLINA KŁODZKA AGAINST FLOOD, WITH SPECIAL CONSIDERATION PAID TO PROTECTION OF THE CITY OF KŁODZKO From October 00 the Wrocław Agency for Regional Development has been preparing a Study of protection of Kotlina Kłodzka against flood, with special consideration paid to protection of the city of Kłodzko. He study shall present in greater detail technical solutions included in the Programme for Odra 006. In particular it refers to an upper reception basin of the Nysa Kłodzka river. Project completion is scheduled for December 00. SUB-RECEPTION BASINS RELATED PROGRAMMES Experience and worked out methodology acquired during the work on the "Programme for Odra 006" are used while creating smaller sub-reception basins related programmes of a more local scope. In 00 preparation works, which should lead to elaboration of the programme "Orderly water-sewage management of the reception basin of the river Ślęża and of the river Oława" were started. The programme will present a concept of putting the water-sewage management of the reception basin of the river Ślęża and of the river Oława in order. It anticipates building retention tanks in the area of the reception basins of both rivers. Implementation of the programme will influence, among other things, quality improvement of agricultural production and flood protection of this area. Further actions depend on the agreement between communes and districts located in the river basin with regard to the fulfilment of the study. STRATEGIES FOR LOCAL DEVELOPMENT AND BUSINESS BRANCHES RELATED STRATEGIES SELF-GOVERNMENTAL CONSULTING In the year 00 WARR developed the following strategies for local development: STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF DŁUGOŁĘKA COMMUNE The strategy was accepted by the Commune Council in December 00. Completion is planned for the second half of 00. STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF WISZNIA MAŁA COMMUNE STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE WOŁÓW DISTRICT AND COMMUNES WITHIN IT A strategy for the Wołów district; the city and commune of Wołów; the city and commune of Brzeg and the commune of Wińsko was completed. Until the end of 00 all above mentioned strategies were adopted by the Councils as long-term policy documents. The strategy was accepted by the Commune Council in April 00. STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE CITY OF OŁAWA POWER ENERGY STRATEGY FOR KĄTY WROCŁAWSKIE In the year 00 WARR extended its consulting activity for self-governments with development of strategies for business branches. In October 00 the authorities of the commune received a document containing the plan supplying power energy, electric energy and gas to the commune. strona

12 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO OBS UGA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W ramach działań skierowanych do inwestorów zagranicznych w WARR rozpoczęło działalność Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora. Prowadzona we współpracy z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych inicjatywa ma na celu wspieranie inwestycji zagranicznych, w szczególności wszystkich przedsięwzięć, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy. W roku 00 WARR uczestniczyła w obsłudze podmiotów zainteresowanych inwestycjami na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie udzielane potencjalnym inwestorom dotyczyło wielu dziedzin, od pomocy w poszukiwaniu nieruchomości (terenów pod inwestycje, hal, magazynów itp.), poprzez poszukiwanie kooperantów, aż do pomocy związanej z prawną obsługą inwestycji. Usługi były świadczone głównie na rzecz inwestorów z krajów UE (Niemcy, Francja, Irlandia), a także dla inwestorów ze Stanów Zjednoczonych i Japonii. W minionym roku taką kompleksową obsługą została objęta niemiecka firma Bosch. Sukcesem zakończył się proces lokalizacyjny i zakup gruntu w gminie Długołęka pod Wrocławiem. Agencja wspomagała inwestora w kontaktach z urzędami i instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień związanych z rozpoczęciem inwestycji. Szczególny nacisk położono na przygotowanie infrastruktury dla przyszłej fabryki - na tym etapie WARR pełniła rolę koordynatora i inwestora zastępczego. PUNKT INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BUSINESS INFORMATION POINT) Już drugi rok we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w ramach systemu informacji gospodarczej Polskie Oferty Biznesowe, działał Punkt Informacji Gospodarczej. Punkt funkcjonuje na mocy umowy podpisanej przez WARR z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Współpracy Gospodarczej. Ideą Punktu jest tworzenie i aktualizacja internetowej bazy ofert polskich producentów i usługodawców. WSPÓ PRACA Z PARP W RAMACH WSPIERANIA SEKTORA MŒP Od kilku lat w Polsce prowadzone są działania mające na celu stworzenie krajowego systemu wspierania MŚP. Stworzona została Sieć Ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP (KSU). Docelowa struktura zaangażowana we wdrażanie programów wsparcia sektora MŚP obejmuje współpracę na trzech poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. Na poziomie regionalnym (wojewódzkim) działają Regionalne Instytucje Finansujące. Ze względu na potencjał merotiryczny o organizacyjny oraz doświadczenie w realizacji projektów na rzecz MŚP, WARR została w ubiegłym roku wybrana na Regionalną Instytucję Finansującą (RIF). Od końca sierpnia 00 WARR jako RIF świadczy w ramach Punktu Konsultacyjno Doradczego (PKD) ogólnobiznesowe usługi doradcze. W ramach PKD, WARR udziela w miesiącu średnio 70 porad z zakresu prawa, marketingu, zarządzania, rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oprócz PKD, WARR w swoich strukturach Regionalnej Instytucji Finansującej prowadzi Punkt Refundacji Szkoleń dla podmiotów gospodarczych z Dolnego Śląska. Punkt refunduje szkolenia z zakresu zarządzania odbyte przez kadrę zarządzającą małych i średnich przedsiębiorstw. strona

13 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FOREIGN INVESTOR SERVICE LOWER SILESIAN CENTRE FOR INVESTOR SERVICE Within the framework of activities addressed to foreign investors, a Lower Silesian Investor Service Centre was opened at WARR. An initiative carried out in cooperation with the Polish Agency for Foreign Investment aims at providing support to foreign investment, and in particular to all undertakings that contribute to economic growth of the region and to creation of new work places. In 00 WARR participated in servicing entities interested in investing on the territory of Lower Silesia. Support given to possible investors concerned many domains: from assistance in searching out the real estate (suitable grounds for investments, halls, warehouses, etc.), through seeking partners to assistance related to handling the investments from the legal side. Services were provided mainly to investors from EU countries (Germany, France, Ireland), and also to investors from the United States and Japan. Last year such comprehensive service was provided to the German company Bosch. The process of situating the investment and purchase of grounds in Długołęka commune close to Wroclaw ended with a success. The Agency supported the investor in contacts with offices and government and self-government institutions, in obtaining the necessary permits and agreements with regard to initiation of the investment. Special emphasis was put on preparing internal infrastructure for the future plant - during this stage WARR played a role of coordinator and substitute investor. BUSINESS INFORMATION POINT For the second year already the Business Information Point operated at the Wroclaw Regional Development Agency S.A., within the framework of the economic information system Polish Business Offers. This Point has been functioning under the agreement signed by WARR with the Polish-German Economic Cooperation Association. The idea of this Point is development and maintenance of an Internet-based database of offers from Polish manufacturers and service providers. COOPERATION WITH PARP (THE POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT) UNDER THE ACTIVITY OF SUPPORT FOR SME For a few years now activities have been carried out in Poland, aiming at establishing a national system of support for SME. A network of centres of the National System of Services for SME (KSU) was established. A target structure involved in implementation of the support programmes for the SME sector includes cooperation on three levels: national, regional and local. On the regional (voivodship) level there operate the Regional Financing Institutions. In view of professional and organizational potential and experience in projects fulfilment for the benefit of SME, WARR was chosen last year to be the Regional Financing Institution (RIF). From the end of August 00, WARR acting as RIF provides, under the Advisory Point (PKD) advisory services related to general business issues. Under the activity of PKD, WARR provides on average 70 pieces of advice per month in the domains of law, marketing, management, starting economic activity. Except for PKD, WARR runs within its structures of the Regional Financing Institution a Cost of Training Reimbursement Point for enterprises from Lower Silesia. The point reimburses the cost of management training taken by managerial staff of small and medium enterprises. strona

14 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO INWESTORSTWO ZASTÊPCZE Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła swoją działalność w zakresie inwestorstwa zastępczego w 999 r. Zespół wysokiej klasy inżynierów i ekspertów świadczy usługi w celu zapewnienia realizacji inwestycji od fazy koncepcyjnej do ostatecznego zamknięcia projektu. W ramach usług inżynierskich zrealizowane zostały między innymi zadania inwestycyjne dla następujących klientów: Bank Zachodni WBK S.A, Uniwersytet Wrocławski, Bosch. KONFERENCJE I SZKOLENIA KONFERENCJA POLITYKA REGIONALNA - NARZĘDZIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - SZANSA DLA POLSKICH SAMORZĄDÓW. W maju 00 WARR zorganizowała konferencję: Polityka regionalna - narzędzie integracji europejskiej - szansa dla polskich samorządów pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Konferencja poświęcona była możliwościom wykorzystania przez samorządy z województwa Dolnośląskiego funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Referaty wygłosili wybitni specjaliści z zakresu polityki regionalnej: m.in. Radca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej John O Rourke, Profesor Jerzy Hausner z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pan Minister Jerzy Miller - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, pani Minister Grażyna Gęsicka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. SEMINARIUM DLA MŚP DOTACJE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROGRAMU PHARE 000 W listopadzie 00 WARR zorganizowała we Wrocławiu seminarium pn.: Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE 000, przygotowane wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem seminarium było przedstawienie instrumentów wsparcia dla sektora MSP, dokumentów, procedur aplikowania oraz systemu akredytacji wykonawców usług dla MSP w ramach programu Phare 000. KONFERENCJA ZARZĄDZANIE WODOCIĄGAMI NA DOLNYM ŚLĄSKU - SZANSE I ZAGROŻENIA W maju 00 r. WARR S.A. była współorganizatorem konferencji Zarządzanie wodociągami na Dolnym Śląsku - szanse i zagrożenia. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i zakończyła się podpisaniem Dolnośląskiej Karty Wodociągowej. PROGRAM WALKI Z BEZROBOCIEM W 00 r. WARR w ramach dwóch edycji (realizacja odpowiednio: VI i X-XII 00 r.) realizowała dwa zamówienia publiczne na Obsługę środków budżetu państwa przeznaczonych dla województwa dolnośląskiego na wspieranie programów inicjowanych przez organy samorządu województwa na obszarze 6 powiatów województwa dolnośląskiego. WARR S.A., wraz ze swoimi partnerami świadczyła usługi, których beneficjantami byli bezrobotni, podmioty gospodarcze oraz pracownicy samorządów gminnych. W trakcie realizacji całości zamówienia przeszkolono i przekwalifikowano 500 bezrobotnych oraz przeszkolono 50 pracowników samorządów gminnych; zatrudnienie uzyskało 500 bezrobotnych. strona 4

15 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROJECT MANAGEMENT (SUBSTITUTE INVESTOR) The Wrocław Agency for Regional Development S.A. began its activity in the domain of managing investment project (holding a function of a substitute investor) in 999. A team of top class engineers and experts provides services in order to ensure completion of an investment from the concept phase through to the project closing. Under provisions of engineering services, investment tasks, among other things, have been completed for the following customers: Bank Zachodni WBK S.A, Uniwersytet Wrocławski, Bosch. CONFERENCES AND TRAINING CONFERENCE REGIONAL POLICY A TOOL FOR EUROPEAN INTEGRATION OPPORTUNITY FOR POLISH SELF-GOVERNMENTS In May 00 WARR organized a conference: Regional policy - a tool for European integration - opportunity for Polish self-governments organised under the patronage of the Marshall of the Lower Silesia Voivodship. The conference was devoted to opportunities for self-governments from voivodship of Lower Silesia to take advantage of the assistance funds from the European Union. Papers were read by outstanding specialists in the domain of regional policy: inter alia Counsellor in Delegationof the European Commission John O'Rourke, Professor Jerzy Hausner from the Academy of Economics in Cracow, Minister Mr Jerzy Miller - Secretary of State in the Ministry of Finances, Minister Ms Grażyna Gęsicka - Under-Secretary of State in the Ministry of Labour and Social Policy. SEMINAR FOR SME SUBSIDIES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES UNDER THE PHARE 000 PROGRAMME In November 00 in Wrocław a seminar entitled Subsidies for small and medium-sized enterprises under the PHARE 000 programme was held. It was prepared by WARR, in cooperation with the Polish Agency for Enterprise Development. The seminar objective was to present support instruments for the SME sector, documents, application procedures and the system of accrediting executors of services for SME under Phare 000 programme. CONFERENCE WATER-SUPPLY SYSTEM MANAGEMENT IN LOWER SILESIA OPPORTUNITIES AND THREATS In May 00 WARR S.A. was a co-organiser of the conference Water-supply system management in Lower Silesia - opportunities and threats. The conference was held under the honorary patronage of the Marshall of the Lower Silesia Voivodship and ended with signing of a Lower Silesian Water-Supply System Chart. FIGHT AGAINST UNEMPLOYMENT PROGRAMME In the year 00, WARR fulfilled, under two editions (completion in VI and X-XII 00 respectively), two public orders for Handling of the means from the state budget designated for the voivodship of Lower Silesia for supporting the programmes initiated by the agencies of the voivodship's selfgovernment on the area of 6 districts of the Lower Silesia voivodship. WARR S.A. and its partners provided services the beneficiaries of which were the unemployed, economic entities and employees of the communes self-governments. During completion of the entire order 500 unemployed people were trained and retrained and 00 employees of the communes' self-governments were trained; 500 unemployed found jobs. strona 5

16 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WSPÓ PRACA Z ALZACK AGENCJ ROZWOJU REGIONALNEGO Współpraca Dolnego Śląska z regionem Alzacji, która została uznana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego za jeden z priorytetów współpracy zagranicznej stanowi od początku działalności ważny obszar aktywności WARR S.A. WARR stale współpracuje z partnerską instytucją - Agencją Rozwoju Alzacji. W ramach działań na rzecz promocji gospodarczej regionu w czerwcu 00, w czasie trwania Dni Alzacji na Dolnym Śląsku, WARR wspólnie z Agencją Rozwoju Alzacji i Wrocławskim Centrum Transferu Technologii zorganizowała seminarium nt.: Rola nowoczesnych technologii w rozwoju gospodarczym regionu" przeznaczone dla przedsiębiorców i przedstawicieli smaorządu. Prelegentami byli wybitni francuscy specjaliści z dziedziny finansów i bankowości, wśród nich Francis Mayer - Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym samym miesiącu WARR wraz z Agencją Rozwoju Alzacji przygotowała III edycję spotkania środowisk biznesowych z Dolnego Śląska i Alzacji zrzeszonych wokół Klubu Firm Francuskich, którego honorowymi gośćmi byli: Przewodniczący Rady Regionalnej Alzacji i Marszałek Województwa Dolnośląskiego. POLITYKA JAKOŒCI W drugiej połowie 00 roku Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła działania zmierzające do akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych. Opracowana została Księga Jakości, która określa zasady funkcjonowania firmy w strukturach KSU, w tym m. in. strategię promocyjną, odpowiedzialność, kierownictwo, procedury świadczenia usług. W styczniu 00 WARR pomyślnie przeszła audit zewnętrzny, który miał na celu dokonanie oceny zgodności funkcjonowania firmy z wymogami określonymi w Standaryzacji ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP. Polityka jakości WARR została oceniona jako zgodna z przyjętymi standardami. ZESPÓ TARGOWO WYSTAWIENNICZY BUDOWNICTWA PRZY UL. KARMELKOWEJ Teren Aktywizacji Gospodarczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. znajduje się we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 9 i funkcjonuje pod nazwą Zespół Targowo Wystawienniczy Budownictwa (ZTWB). Na powierzchni ponad ha funkcjonuje blisko 80 podmiotów gospodarczych (głównie małych i średnich przedsiębiorstw) z branży budowlanej, prowadzących sprzedaż materiałów i usług dla firm, instytucji i klientów indywidualnych. Jest to największy tego typu obiekt na Dolnym Śląsku. strona 6

17 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY COOPERATION WITH THE ALSACE AGENCY FOR REGIONAL DEVELOPMENT Cooperation of Lower Silesia with Alsace region, deemed by the Lower Silesia Voivodship s Management as one of the priorities in foreign cooperation, has been an important area of WARR S.A. activity from the beginning of its operation. WARR cooperates on a permanent basis with a partner institution - Alsace Development Agency. Under operation for the benefit of economic promotion of the region, in June 00, during Alsace Days in Lower Silesia, WARR together with the Alsace Development Agency and the Wrocław Centre of Technology Transfer organised a seminar on the subject of The role of modern technologies in economic development of a region designated for contractors. The lecturers were remarkable French specialists of finance and banking, among them Francis Mayer - Vice President of the European Investment Bank. During the same month WARR prepared, in cooperation with Alsace Development Agency - the rd edition of meeting of the business groups from Lower Silesia and Alsace, centred around the French Companies Club, where honorary guests were: Chairman of the Alsace Regional Council Marshall of the Lower Silesia voivodship. QUALITY POLICY In the second half of 00 the Wroclaw Regional Development Agency began activities aiming at receiving accreditation in the National SME Services Network within the scope of advisory, training and information provision services. A Quality Manual was drawn up; it determines the principles of company's functioning within KSU structures, of which the strategy for promotion, liability, management, service provision procedures. In January 00 WARR passed an external audit which aimed at evaluating compliance of the company functioning with requirements specified in Standardisation of the National SME Services Network centres. Quality policy pursued by WARR was evaluated as compliant with the adopted standards. FAIR AND EXHIBITION CENTRE FOR CONSTRUCTION INDUSTRY AT UL. KARMELKOWA The area of Economic Stimulation to Activity of the Wroclaw Regional Development Agency S.A. is situated in Wrocław, at ul. Karmelkowa 9 and functions under the name of the Fair and Exhibition Centre for Construction Industry (ZTWB). There are ca. 80 companies from the branch of construction industry (mainly small and medium-sized ones) operating on the area of more than ha. They sell materials and services to companies, institutions and individual customers. It is the largest facility of this kind in Lower Silesia. strona 7

18 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO RACHUNEK WYNIKÓW SPÓ KI / BALANCE SHEET BILANS NA DZIEŃ..00 / BALANCE SHEET DRAWN AS ON ST DEC 00 AKTYWA ASSETS..00 r. wartość / value A MAJĄTEK TRWAŁY FIXED ASSETS 5 I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE INTANGIBLE FIXED ASSETS 400,5 Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub Settlement of start-up expenses or organiza- 9 97,79 późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej tional expenses of raising additional capital 984,74 Koszty prac rozwojowych Research and development expenditures Wartość firmy Goodwill 4 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 5 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Prepayments on intangible assets 6 95,05 II RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY TANGIBLE FIXED ASSETS Grunty własne Freehold land 5 46,74 Budynki i budowle Buildings and plant ,00 Urządzenia techniczne i maszyny Equipment and machines 0 699,9 4 Środki transportu Vehicles 66 4,9 5 Pozostałe środki trwałe Other ,9 6 Inwestycje rozpoczęte Construction in progress 8 757,98 7 Zaliczki na poczet inwestycji Prepayments for investments III FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY FINANCIAL FIXED ASSETS Udziały i akcje Shares Papiery wartościowe Securities Udzielone pożyczki długoterminowe Long term loans granted 4 Inne składniki finansowego majątku trwałego Other financial fixed assets IV NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE LONG-TERM RECEIVABLES B MAJĄTEK OBROTOWY CURRENT ASSETS I ZAPASY STOCKS ,04 Materiały Raw materials 89,67 Półprodukty i produkty w toku Work in progress 89,67 Produkty gotowe Finished products 4 Towary Merchandise 5 Zaliczki na poczet dostaw Prepayments for stocks II NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA DEBTORS AND CLAIMS Należności z tytułu dostaw i usług Trade debtors ,0 Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych Taxation, subsidy and social security debtors ,70 Należności wewnątrz zakładowe Internal debtors 9 84,0 4 Pozostałe należności Other debtors 5 Należności dochodzone na drodze sądowej Debtors subject to legal proceedings 577,47 III PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU SECURITIES FOR TRADE Udziały lub akcje własne do zbycia Own shares for sale 0 50,07 Inne papiery wartościowe Other securities IV ŚRODKI PIENIĘŻNE CASH AND CASH EQUIVALENTS 0 50,07 Środki pieniężne w kasie Cash on hand ,0 Środki pieniężne w banku Cash in bank 5 604,64 Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) Other cash equivalents (bills, checks, etc.) 07 8,46 C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PREPAID EXPENSES Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Prepaid expenses 7 9,8 Inne rozliczenia międzyokresowe Other prepaid expenses 7 9,8 SUMA AKTYWÓW TOTAL ASSETS strona 8

19 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY BILANS NA DZIEŃ..00 / BALANCE SHEET DRAWN AS ON ST DEC 00 PASYWA LIABILITIES..00 r. wartość / value A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY EQUITY CAPITAL I KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY INITIAL CAPITAL 757,76 II NALEŻNE, LECZ NIE WNIESIONE, WKŁADY NA POCZET UNPAID CONTRIBUTIONS TO INITIAL CAPITAL ,00 KAPITAŁU PODSTAWOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA) (NEGATIVE VALUE) III KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY RESERVE CAPITAL Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości normalnej Share premium 9 50,06 Tworzony ustawowo Statutory reserves Tworzony zgodnie ze statutem lub umową Capital reserves established in accordance with the 9 50,06 statue / (deed), in excess of legal requirements 4 Z dopłat wspólników Additional capital paid in 5 Inny Other IV KAPITAŁ (FUNDUSZ) REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY REVALUATION RESERVE V POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE REMAINING RESERVE CAPITAL IV NIE PODZIELONY WYNIK FINANSOWY Z LAT UBIEGŁYCH ACCUMULATED PROFIT/LOSS FROM PREVIOUS YEARS 9 08,08 Zysk (wielkość dodatnia) Accumulated profit (positive figure) Strata (wielkość ujemna) Accumulated loss (negative figure) VII WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO INCOME/ LOSS FOR THE YEAR Zysk netto (wielkość dodatnia) Income for the year (positive figure) ,6 Strata netto (wielkość ujemna) Loss for the year (negative figure) ,6 Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego Allowances from the financial result of the current accounting year B REZERWY PROVISIONS Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych Provision for personal and corporate income tax lub osób fizycznych Pozostałe rezerwy Other provisions Pożyczki Loans C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE LONG-TERM LIABILITIES Długoterminowe pożyczki, obligacje Long-term loans, bonds and other long-term i inne papiery wartościowe securities issued Długoterminowe kredyty bankowe Long-term bank credits Pozostałe zobowiązania długoterminowe Other long-term liabilities D ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SHORT-TERM LIABILITIES AND SPECIAL FUND I FUNDUSZE SPECJALNE 779 5,99 I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SHORT-TERM LIABILITIES Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe Loans, bonds and other short-term securities issued 779 5,99 Kredyty bankowe Bank credits Zaliczki otrzymane na poczet dostaw Advance payment received 4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Trade liabilities payable 0 75,57 5 Zobowiązania wekslowe Bills of exchange payable 6 69,77 6 Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych Taxation, customs, social security payable 7 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Payroll creditors 88 89,9 8 Zobowiązania wewnątrzzakładowe Internal liabilities 9 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Other short-term liabilities II FUNDUSZE SPECJALNE SPECIAL FUND 40,46 E ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY ACCRUED EXPENSES AND DEFERRED INCOME PRZYSZŁYCH OKRESÓW Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów Accrued expenses Przychody przyszłych okresów Deferred income SUMA PASYWÓW TOTAL LIABILITIES strona 9

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Szanowni Państwo, Dear Sirs/Mesdames Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. It is

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC 2012 RAPORT ROCZNY AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ANNUAL REPORT OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC MISJA Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wzmacnianie zdolności polskich przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU............................................................... 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.............................

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents WYBRANE DANE FINANSOWE / FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ / LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 4 LIST PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2010 Raport roczny Annual report 2010 W Raporcie rocznym zostały wykorzystane obrazy Edwarda Dwurnika wybitnego polskiego malarza i grafika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo