RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 0 0 LIST OD PREZESA ZARZĄDU INFORMACJE OGÓLNE O WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A Misja Obszary działania Spółki Akcjonariusze WARR S.A Rada Nadzorcza Zarząd WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 00 ROKU Programy odrzańskie Strategie rozwoju lokalnego i strategie branżowe Obsługa Inwestorów Zagranicznych Współpraca z PARP w ramach wspierania sektora MŚP Inwestorstwo zastępcze Konferencje i szkolenia Program walki z bezrobociem Współpraca z Alzacką Agencją Rozwoju Regionalnego Polityka jakości Zespół Targowo Wystawienniczy Budownictwa przy ul. Karmelkowej BILANS SPÓŁKI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO LIST OD PREZESA ZARZ DU Szanowni Pañstwo, Z satysfakcj¹ sk³adam na Pañstwa rêce dokument, który stanowi syntetyczne podsumowanie dzia³alnoœci Wroc³awskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 00 roku. By³ to czas wyzwañ, wa nych i trudnych zadañ, którym, dziêki nabytemu doœwiadczeniu, zaanga owaniu i zespo³owej pracy, mogliœmy sprostaæ. Ze wzglêdu na znaczenie dla regionu i kraju cieszymy siê bardzo z przyjêcia w 00 r. przez Sejm ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 006. Uwa amy to po czêœci za swój sukces, gdy braliœmy udzia³ w tworzeniu tego Programu i konsekwentnie od kilku lat go upowszechnialiœmy i promowaliœmy. W roku 00 wydaliœmy m.in. polski i angielski folder o Programie przekazany wszystkim parlamentarzystom, samorz¹dowcom i innym osobistoœciom ycia publicznego. Nale y podkreœliæ, e wspólnie z kanadyjsk¹ firm¹ Roche International w 00 roku zakoñczyliœmy prace nad Studium Wykonalnoœci Programu dla Odry dokumentem, który w istotny sposób wspiera³ ustanowienie Programu dla Odry w formie ustawy. W naszych rêkach le a³a równie koordynacja miêdzyregionalnego projektu Zagospodarowanie przestrzenne pasma Odry. Braliœmy te udzia³ w miêdzynarodowej wspó³pracy w dorzeczu Odry, czego najlepszym przyk³adem jest projekt Oderregio w ramach programu Interreg. Pragnê w tym miejscu zaznaczyæ, e realizuj¹c projekty o znaczeniu ponadregionalnym, pamiêtaliœmy o naszej misji i szczególn¹ uwagê poœwiêciliœmy tym zadaniom, które wspiera³y rozwój Dolnego Œl¹ska. Mam tu na myœli dzia³ania WARR na rzecz pozyskiwania inwestorów zagranicznych oraz zapewnienie im wsparcia na ka dym etapie dzia³alnoœci w regionie. W tym w³aœnie celu, w WARR powsta³o Centrum Obs³ugi Inwestora, którego zadaniem jest wszechstronna obs³uga potencjalnych inwestorów zainteresowanych naszym regionem. Jednak naszym najbardziej spektakularnym sukcesem w tym obszarze dzia³alnoœci jest pozyskanie dla Dolnego Œl¹ska inwestycji firmy Bosch i ulokowanie nowej fabryki firmy w okolicach Wroc³awia. Jestem przekonany, e przyczyni siê to równie w wymierny sposób do stymulacji lokalnego rynku pracy. W ramach walki z bezrobociem WARR zrealizowa³a dwa projekty poœwiêcone Obs³udze œrodków z bud etu pañstwa przeznaczonych dla woj. dolnoœl¹skiego na wspieranie programów inicjowanych przez organy samorz¹du województwa. Programy te by³y realizowane w oparciu o us³ugi, których bezpoœrednimi beneficjantami by³y osoby bezrobotne, podmioty gospodarcze oraz pracownicy samorz¹dów gminnych. Jako wyró nienie i dowód uznania dla naszych dotychczasowych dzia³añ w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw traktujemy przyznanie WARR na zasadach konkursowych funkcji Regionalnej Instytucji Finansuj¹cej. Od po³owy 00 roku œwiadczyliœmy jako RIF pomoc doradcz¹ i poœredniczyliœmy w uzyskiwaniu pomocy finansowej z krajowych i unijnych funduszy pomocowych dla dolnoœl¹skich przedsiêbiorstw. Wykorzystuj¹c nasze doœwiadczenie i wypracowany przez nas solidny warsztat metodologiczny w dziedzinie us³ug doradczych dla gmin i powiatów, opracowaliœmy kolejne strategie rozwoju lokalnego. Ofertê strategii rozwoju poszerzyliœmy w minionym roku o specjalistyczne strategie bran owe. Wzbogacaj¹c nasze dotychczasowe doœwiadczenia i wiedzê rozwijaliœmy wspó³pracê z zaprzyjaÿnionymi regionami: Alzacji we Francji, Uppsali w Szwecji oraz z Kanad¹ i Niemcami. Mam nadziejê, e te s³owa wstêpu przekona³y Pañstwa, e rok 00 Wroc³awska Agencja Rozwoju Regionalnego mo e zaliczyæ do szczególnie interesuj¹cych. Wierzê, e po lekturze ca³ego Raportu zgodzicie siê Pañstwo, e by³ to bardzo dobry rok dla naszej instytucji. Prezes Zarz¹du Janusz Zaleski strona

3 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Dear Sirs and Madams, Hereby I hand in to you, with great satisfaction, a document which is a synthetic summary of operation of the Wroclaw Regional Development Agency (WARR) in the year 00. It was the period of challenges, important and difficult tasks which we were able to handle owing to the acquired experience, involvement and teamwork. In view of the significance for our region and our country, we are very pleased with the fact that in 00 the Sejm of the Republic of Poland passed an act on establishing a long-term programme Program for the Oder We consider it to be partially also our success, as we have participated in development of this Program and disseminated and promoted it consistently for several years. In the year 00 we issued, among other items, a brochure on the Program, in Polish and English language versions, forwarded to all Members of Parliament, employees of self-government institutions and other pulic personalities. One should emphasise that in 00 we completed, in cooperation with the Canadian company Roche International in 00, works on the Pre-feasibility Study for the Program for the Oder a document which supported significantly the establishment of the Program for Oder in form of an act. We were also responsible for coordination of a cross regional project Spatial Development of the strip of the Oder river. We also participated in an international cooperation within the strip of the Oder river, the best example of which is the project Oderregio under the Interreg programme. I would like to emphasise here that when completing projects with supraregional extent we remembered about our mission and we devoted special attention to tasks supporting the development of Lower Silesia. Here I have in mind WARR's actions in order to win foreign investors and to provide them with support at each level of operation in our region. Specifically for this purpose an Investor Service Centre was opened at WARR. Its responsibility is comprehensive service of prospect investors interested in our region. Yet, our most spectacular success in this area of operation has been winning for Lower Silesia an investment by Bosch company and situating its new plant near Wroc³aw. I am convinced that it will contribute in a measurable way to stimulating the local labour market. Under the fight against unemployment, WARR completed projects devoted to Handling of the means from the state budget designated for the voivodship of Lower Silesia for supporting the programmes initiated by the agencies of the voivodship's self-government. Those programmes were executed basing on the services the direct beneficiaries of which were the unemployed, economic entities and employees of the communes' self-governments. We consider it to be an honour and sign of recognition for our hitherto actions within the sector of small and medium-sized enterprises that WARR was accorded, by way of a competition, the function of a Regional Financing Institution (RIF). From the mid-00, as the RIF we provided advisory services and mediated in obtaining financial assistance from the domestic and EU aid funds for the Lower Silesian enterprises. Making use of our experience and reliable methodological background within the domain of advisory services for communes and districts, we developed the subsequent strategies for local development. In the past year we extended the offer of development strategies by specialist strategies for business branches. Enriching our experiences, we were developing cooperation with friendly regions: Alsace in France, Uppsala in Sweden and Canada and Germany. By these words of introduction I hope to have convinced you that the Wroclaw Regional Development Agency can rate the year 00 among especially interesting ones. I believe that having read the entire Report you will agree that it was a very good year for our institution. strona

4 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO INFORMACJE OGÓLNE O WROC AWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. MISJA Misją WARR jest wspieranie i stymulowanie rozwoju Dolnego Śląska, wspólnot lokalnych i ich podmiotów samorządowych, podmiotów gospodarczych i przygotowanie ich do integracji z Unią Europejską. OBSZARY DZIA ANIA SPÓ KI WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZKIM, POWIATAMI, GMINAMI I INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI Opracowywanie strategii i programów rozwoju Opracowywanie strategii branżowych Pomoc w pozyskiwaniu pomocowych środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej Prowadzenie projektów inwestycyjnych Szeroko pojęta działalność doradczo szkoleniowa Polityka jakości (procedury ISO) w jednostkach samorządowych USŁUGI DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Inwestorstwo zastępcze Restrukturyzacja Analizy rynku i konkurencji Treningi i szkolenia Aktywne poszukiwanie inwestorów OBSŁUGA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH Opracowywanie analiz dotyczących lokalizacji firmy, poszukiwanie nieruchomości Obsługa procesu inwestycyjnego w przypadku budowy nowego zakładu, tworzenie joint venture lub przeprowadzenie prywatyzacji Opracowywanie strategii wejścia na polski rynek Poszukiwanie partnerów handlowych i podwykonawców zleceń produkcyjnych Pomoc w rekrutacji kadr Uczestniczenie w negocjacjach i mediacjach Doradztwo w zakresie bieżących problemów firmy strona 4

5 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY GENERAL INFORMATION ABOUT THE WROC AW AGENCY FOR REGIONAL DEVELOPMENT S.A. MISSION The mission of WARR S.A. is providing support and stimulating development of Lower Silesia, local communities and self-government entities, and preparing them for Poland's integration with the European Union. AREAS OF COMPANY S OPERATION COOPERATION WITH THE VOIVODSHIP SELF-GOVERNMENT, DISTRICTS, COMMUNES AND PUBLIC INSTITUTIONS Preparing development strategies and programmes Preparing business branches related strategies Assistance in obtaining financial resources from EU funds Conducting investment projects A broadly understood advisory and training activity Quality policy (ISO procedures) in self-government entities SERVICES FOR ECONOMIC ENTITIES Investment projects management Restructuring Market and competition analyses Training Active search for investors FOREIGN INVESTOR SERVICE Preparation of analyses regarding company s location, searching out the real estate Investment process handling in the case of a new plant construction, establishing joint ventures or conducting privatisation processes Development of strategies for entering the market of Poland Seeking business partners and subcontractors for manufacturing orders Assistance in staff recruitment Participation in negotiations and mediations Advising on the current problems of a company strona 5

6 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AKCJONARIUSZE WARR S.A. / SHAREHOLDERS OF WARR S.A. Dolnośląska Izba Gospodarcza Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki TAN" SA HAMMILTON" Sp. z o.o. we Wrocławiu Elektromontaż Wrocław" SA we Wrocławiu Zakłady Chemiczne Viskoplast" SA we Wrocławiu Zakłady Chemiczne Rokita" SA we Brzegu Dolnym Kompania Spirytusowa Wratislavia", Polmos Wrocław SA Korporacja Budownictwa Przemysłowego Janusz Polewczyk" Sp. z o.o. we Wrocławiu Hutmen" SA we Wrocławiu Gmina Oborniki Śląskie Polifarb" Cieszyn Wrocław SA we Wrocławiu Gmina Miejska Oleśnica Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrostal" Wrocław SA Gmina Kobierzyce Gmina Długołęka Gmina Brzeg Dolny Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Polski SA w Warszawie Kredyt Bank PBI SA w Warszawie Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu Towarzystwo Inwestycyjne Dolmel" Sp. z o.o. we Wrocławiu 0,00% 0,0% 0,40% 0,60% 0,80%,00%,0% Inni Samorząd Województwa Dolnośląskiego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 00,00% strona 6

7 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RADA NADZORCZA / SUPERVISORY BOARD Zbigniew Sebastian Andrzej Czarkowski Joanna Tomkowiak Zbigniew Dynak Board Roman Galar Edward Kawicki Zbigniew Kozubek Board Przewodniczący / Chairman Zastępca Przewodniczącego / Vice-Chairman Sekretarz / Secretary Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory ZARZ D Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest dwuosobowy. Od lipca 998 roku Prezesem Zarządu jest Janusz Zaleski - profesor Politechniki Wrocławskiej, funkcję Wiceprezesa Zarządu sprawuje od lutego 000 roku Dariusz Podyma. JANUSZ ZALESKI ur , nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie polityki regionalnej i gospodarki wodnej, dr hab. inż., prof. Politechniki Wrocławskiej. Autor ponad 80 publikacji i licznych ekspertyz z obszaru inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, zastosowań matematyki, finansów publicznych i polityki regionalnej. W latach wojewoda wrocławski, autor i koordynator programu rządowego - Program dla Odry 006. Od 998 prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Od 000 r. członek Rady Polityki Regionalnej Państwa. DARIUSZ PODYMA ur , absolwent administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach z ramienia Wojewody Dolnośląskiego odpowiedzialny za prywatyzację przedsiębiorstw państwowych na terenie Dolnego Śląska Zastępca Sekretarza Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy Administracji Publicznej w Województwie Dolnośląskim. Od 000 roku wiceprezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. MANAGEMENT BOARD The Management Board of the Wrocław Agency for Regional Development S.A. is composed of two people. Janusz Zaleski - professor at the Wrocław Technical University has been the President of the Management Board from th July 998, the function of Vice President has been held from 4th February 000 by Dariusz Podyma. JANUSZ ZALESKI born on 0th April 955, academic tutor, expert in regional policy and water management, PhD, Eng., professor at the Wrocław Technical University. He is the author of more than 80 publications and numerous professional evaluations in the domain of environmental engineering, water management, application of mathematics, public finances and regional policy. In Voivod of Wrocław, author and coordinator of the government programme - Programme for Odra 006. From 998, President of the Wroclaw Regional Development Agency S.A. From 000, a member of the Regional Policy Council. DARIUSZ PODYMA born on 7th December 97, graduate in administration at the Faculty of Law and Administration, University of Wrocław and graduate in law at the Faculty of Law and Administration, University of Silesia. In , on behalf of the Voivod of Lower Silesia responsible for privatisation of state-owned enterprises in the region of Lower Silesia. In , Assistant Secretary of the Team for Implementation of the Public Administration Reform in the Lower Silesia voivodship. From 000, Vice President of the Wrocław Agency for Regional Development S.A. strona 7

8 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 00 ROKU PROGRAMY ODRZAÑSKIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROGRAMU DLA ODRY 006 W dniu 6 lipca 00 r. została przyjęta przez Sejm RP Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 006 (Dz. U ) jako podstawa prawna do realizacji Programu w okresie następnych 5 lat. Program dla Odry 006 został przyjęty przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w maju 000 r. z ustalonym celem zbudowania systemu zintegrowanej gospodarki wodnej uwzględniającej podstawowe potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jakości wody, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, leśnictwa oraz ogólnego rozwoju ekonomicznego regionu i transportu wodnego. WARR w 00 r. czynnie uczestniczyła w upowszechnianiu i promowaniu Programu wydając w języku polskim i angielskim materiały informacyjne o Programie i rozpowszechniając je wśród parlamentarzystów, samorządowców i innych osobistości życia publicznego. W 00 roku zakończona została praca nad Studium Wykonalności dla Programu dla Odry niezbędnym dokumentem przy rozmowach w sprawie finansowania Programu w międzynarodowych instytucjach finansowych. Dokument Studium Wykonalności Programu dla Odry 006 jest opracowaniem wspólnym firmy Roche International z Kanady i Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Studium zostało sfinansowane przez Kanadyjską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (CIDA) i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 5 województw zlokalizowanych w dorzeczu Odry. KOORDYNACJA PROJEKTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW NADODRZAŃSKICH STUDI- UM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASMA ODRY ORAZ PRAC PO POL- SKIEJ STRONIE PROJEKTU ODERREGIO W RAMACH PROGRAMU INTERREG IIC W roku 00 były kontynuowane prace nad Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry, które obejmuje uwarunkowania i koncepcję rozwoju całego pasma Odry. Opracowanie obejmuje m.in. poszczególne syntezy studiów zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Komitetem Sterującym projekt kieruje prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W roku 00 została zebrana dokumentacja do Studium i trwały prace nad opracowaniem części dotyczących poszczególnych województw. Prace studialne dotyczące zagospodarowania przestrzennego pasma Odry zostały również wykorzystane jako polski udział w projekcie prewencyjnej ochrony przeciwpowodziowej metodami zagospodarowania przestrzennego Oderregio Interreg IIC, który był po polskiej stronie koordynowany przez Prezesa WARR. strona 8

9 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SELECTED PROJECTS COMPLETED BY WARR IN 00 THE ODRA PROGRAMMES PRE-FEASIBILITY STUDY FOR THE PROGRAM FOR THE ODER 006 On 6th July 00 the Sejm of the Republic of Poland passed an act on the establishment of a long-term Program "Program for the Oder 006" (Journal of Laws ) as the legal basis for the Program completion over the period of the next 5 years. The Program for the Oder 006 was adopted by the Government of the Republic of Poland in May 000 with a specified objective of building a system of integrated water management taking into consideration the fundamental needs concerning protection against flood, quality of water, spatial planning, environmental protection, forestry and general economic development of the region and water transport. In 00 WARR actively participated in disseminating and promoting the Program by issuing brochures with information about the Program, in Polish and English language versions the and by distributing them among MPs, employees of self-government institutions and other public personalities. In the year 00 work on the Pre-feasibility Study for the Program for the Oder a document necessary for negotiations concerning funding of the Program with international financing institutions was completed. The Pre-feasibility Study for the Program for the Oder 006 document is a common development of the company Roche International from Canada and the Wrocław Agency for Regional Development. The Study was financed by the Canadian International Development Agency (CIDA) and Voivodship Funds for Environmental Protection and Water Management of the 5 voivodships located in the basin of the Odra river. COORDINATION OF THE PROJECT BY MARSHALLS OF VOIVODSHIPS LOCATED ON THE ODRA RIVER - STUDY OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE STRIP OF THE ODRA RIVER, AND OF THE WORKS ON THE POLISH SIDE ON THE ODERREGIO PROJECT UNDER THE PROGRAM INTERREG IIC In the year 00 work on Study of Spatial Development of the Odra river, which covers conditions and concepts of development of the entire strip of the Odra river. This study includes, among other things respective syntheses of the studies of spatial development of the Odra strip within the boundaries of voivodships: Lower Silesian, Silesian, opolskie, lubuskie and Western Pomeranian. The Steering Committee is led by the President of the Wroclaw Regional Development Agency. In the year 00 documentation for the Study were collected and works on processing parts regarding respective voivodships were in progress. Study work on spatial development of the strip of the Odra river has also been used as Poland's contribution in the project on preventive flood protection using methods of spatial development Oderregio Interreg IIC, which on the Polish side was coordinated by the President of WARR. In June 00 execution of the project Oderregio dealing with preventive spatial development in the entire basin of the Odra river was brought to an end. WARR President coordinated Poland's cooperation with the German executor of the project. strona 9

10 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ KOTLINY KŁODZKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY MIASTA KŁODZKA Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego od października 00 realizuje Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka. Studium stanowić będzie uszczegółowienie rozwiązań technicznych ujętych w Programie dla Odry 006. Dotyczy szczególnie górnej zlewni rz. Nysy Kłodzkiej. Zakończenie projektu przewidziano na grudzień 00. PROGRAMY SUBZLEWNIOWE Nabyte doświadczenie i wypracowana metodologia prac nad Programem dla Odry 006 są wykorzystywane przy tworzeniu mniejszych programów subzlewniowych, których zasięg jest bardziej lokalny. W roku 00 rozpoczęto prace przygotowawcze, które mają doprowadzić do powstania programu Zorganizowana gospodarka wodno-ściekowa zlewni rzeki Ślęży oraz zlewni rzeki Oławy. Program będzie przedstawił koncepcję uporządkowania gospodarki wodno- -ściekowej zlewni rzek Ślęzy i Oławy. Wdrożenie programu wpłynie m.in. na poprawę jakości produkcji rolniczej i ochronę przeciwpowodziową tych terenów. Dalsze działania zależą od porozumienia gmin i powiatów dorzecza w sprawie realizacji opracowania. STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO I STRATEGIE BRAN OWE - KONSULTING SAMORZ DOWY W roku 00 WARR opracował następujące strategie rozwoju lokalnego: STRATEGIA ROZWOJU GMINY DŁUGOŁĘKA Strategia została przyjęta przez Radę Gminy w grudniu 00. STRATEGIA ROZWOJU GMINY WISZNIA MAŁA Zakończenie prac planowane jest w II połowie roku 00 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO I GMIN WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD Zrealizowano strategię powiatu wołowskiego; miasta i gminy Wołów; miasta i gminy Brzeg Dolny oraz gminy Wińsko. Do końca 00 roku wszystkie ww. strategie zostały przyjęte przez Rady jako wieloletnie dokumenty programowe. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŁAWA Strategia została przyjęta przez Radę Miejską w kwietniu 00. STRATEGIA ENERGETYCZNA DLA KĄTÓW WROCŁAWSKICH W roku 00 WARR poszerzył swoją działalność konsultingową dla samorządów o tworzenie strategii branżowych. W październiku 00 nastąpiło przekazanie władzom gminy dokumentu zawierającego plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz. strona 0

11 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY STUDY OF PROTECTION OF KOTLINA KŁODZKA AGAINST FLOOD, WITH SPECIAL CONSIDERATION PAID TO PROTECTION OF THE CITY OF KŁODZKO From October 00 the Wrocław Agency for Regional Development has been preparing a Study of protection of Kotlina Kłodzka against flood, with special consideration paid to protection of the city of Kłodzko. He study shall present in greater detail technical solutions included in the Programme for Odra 006. In particular it refers to an upper reception basin of the Nysa Kłodzka river. Project completion is scheduled for December 00. SUB-RECEPTION BASINS RELATED PROGRAMMES Experience and worked out methodology acquired during the work on the "Programme for Odra 006" are used while creating smaller sub-reception basins related programmes of a more local scope. In 00 preparation works, which should lead to elaboration of the programme "Orderly water-sewage management of the reception basin of the river Ślęża and of the river Oława" were started. The programme will present a concept of putting the water-sewage management of the reception basin of the river Ślęża and of the river Oława in order. It anticipates building retention tanks in the area of the reception basins of both rivers. Implementation of the programme will influence, among other things, quality improvement of agricultural production and flood protection of this area. Further actions depend on the agreement between communes and districts located in the river basin with regard to the fulfilment of the study. STRATEGIES FOR LOCAL DEVELOPMENT AND BUSINESS BRANCHES RELATED STRATEGIES SELF-GOVERNMENTAL CONSULTING In the year 00 WARR developed the following strategies for local development: STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF DŁUGOŁĘKA COMMUNE The strategy was accepted by the Commune Council in December 00. Completion is planned for the second half of 00. STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF WISZNIA MAŁA COMMUNE STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE WOŁÓW DISTRICT AND COMMUNES WITHIN IT A strategy for the Wołów district; the city and commune of Wołów; the city and commune of Brzeg and the commune of Wińsko was completed. Until the end of 00 all above mentioned strategies were adopted by the Councils as long-term policy documents. The strategy was accepted by the Commune Council in April 00. STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE CITY OF OŁAWA POWER ENERGY STRATEGY FOR KĄTY WROCŁAWSKIE In the year 00 WARR extended its consulting activity for self-governments with development of strategies for business branches. In October 00 the authorities of the commune received a document containing the plan supplying power energy, electric energy and gas to the commune. strona

12 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO OBS UGA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W ramach działań skierowanych do inwestorów zagranicznych w WARR rozpoczęło działalność Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora. Prowadzona we współpracy z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych inicjatywa ma na celu wspieranie inwestycji zagranicznych, w szczególności wszystkich przedsięwzięć, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy. W roku 00 WARR uczestniczyła w obsłudze podmiotów zainteresowanych inwestycjami na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie udzielane potencjalnym inwestorom dotyczyło wielu dziedzin, od pomocy w poszukiwaniu nieruchomości (terenów pod inwestycje, hal, magazynów itp.), poprzez poszukiwanie kooperantów, aż do pomocy związanej z prawną obsługą inwestycji. Usługi były świadczone głównie na rzecz inwestorów z krajów UE (Niemcy, Francja, Irlandia), a także dla inwestorów ze Stanów Zjednoczonych i Japonii. W minionym roku taką kompleksową obsługą została objęta niemiecka firma Bosch. Sukcesem zakończył się proces lokalizacyjny i zakup gruntu w gminie Długołęka pod Wrocławiem. Agencja wspomagała inwestora w kontaktach z urzędami i instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień związanych z rozpoczęciem inwestycji. Szczególny nacisk położono na przygotowanie infrastruktury dla przyszłej fabryki - na tym etapie WARR pełniła rolę koordynatora i inwestora zastępczego. PUNKT INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BUSINESS INFORMATION POINT) Już drugi rok we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w ramach systemu informacji gospodarczej Polskie Oferty Biznesowe, działał Punkt Informacji Gospodarczej. Punkt funkcjonuje na mocy umowy podpisanej przez WARR z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Współpracy Gospodarczej. Ideą Punktu jest tworzenie i aktualizacja internetowej bazy ofert polskich producentów i usługodawców. WSPÓ PRACA Z PARP W RAMACH WSPIERANIA SEKTORA MŒP Od kilku lat w Polsce prowadzone są działania mające na celu stworzenie krajowego systemu wspierania MŚP. Stworzona została Sieć Ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP (KSU). Docelowa struktura zaangażowana we wdrażanie programów wsparcia sektora MŚP obejmuje współpracę na trzech poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. Na poziomie regionalnym (wojewódzkim) działają Regionalne Instytucje Finansujące. Ze względu na potencjał merotiryczny o organizacyjny oraz doświadczenie w realizacji projektów na rzecz MŚP, WARR została w ubiegłym roku wybrana na Regionalną Instytucję Finansującą (RIF). Od końca sierpnia 00 WARR jako RIF świadczy w ramach Punktu Konsultacyjno Doradczego (PKD) ogólnobiznesowe usługi doradcze. W ramach PKD, WARR udziela w miesiącu średnio 70 porad z zakresu prawa, marketingu, zarządzania, rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oprócz PKD, WARR w swoich strukturach Regionalnej Instytucji Finansującej prowadzi Punkt Refundacji Szkoleń dla podmiotów gospodarczych z Dolnego Śląska. Punkt refunduje szkolenia z zakresu zarządzania odbyte przez kadrę zarządzającą małych i średnich przedsiębiorstw. strona

13 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FOREIGN INVESTOR SERVICE LOWER SILESIAN CENTRE FOR INVESTOR SERVICE Within the framework of activities addressed to foreign investors, a Lower Silesian Investor Service Centre was opened at WARR. An initiative carried out in cooperation with the Polish Agency for Foreign Investment aims at providing support to foreign investment, and in particular to all undertakings that contribute to economic growth of the region and to creation of new work places. In 00 WARR participated in servicing entities interested in investing on the territory of Lower Silesia. Support given to possible investors concerned many domains: from assistance in searching out the real estate (suitable grounds for investments, halls, warehouses, etc.), through seeking partners to assistance related to handling the investments from the legal side. Services were provided mainly to investors from EU countries (Germany, France, Ireland), and also to investors from the United States and Japan. Last year such comprehensive service was provided to the German company Bosch. The process of situating the investment and purchase of grounds in Długołęka commune close to Wroclaw ended with a success. The Agency supported the investor in contacts with offices and government and self-government institutions, in obtaining the necessary permits and agreements with regard to initiation of the investment. Special emphasis was put on preparing internal infrastructure for the future plant - during this stage WARR played a role of coordinator and substitute investor. BUSINESS INFORMATION POINT For the second year already the Business Information Point operated at the Wroclaw Regional Development Agency S.A., within the framework of the economic information system Polish Business Offers. This Point has been functioning under the agreement signed by WARR with the Polish-German Economic Cooperation Association. The idea of this Point is development and maintenance of an Internet-based database of offers from Polish manufacturers and service providers. COOPERATION WITH PARP (THE POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT) UNDER THE ACTIVITY OF SUPPORT FOR SME For a few years now activities have been carried out in Poland, aiming at establishing a national system of support for SME. A network of centres of the National System of Services for SME (KSU) was established. A target structure involved in implementation of the support programmes for the SME sector includes cooperation on three levels: national, regional and local. On the regional (voivodship) level there operate the Regional Financing Institutions. In view of professional and organizational potential and experience in projects fulfilment for the benefit of SME, WARR was chosen last year to be the Regional Financing Institution (RIF). From the end of August 00, WARR acting as RIF provides, under the Advisory Point (PKD) advisory services related to general business issues. Under the activity of PKD, WARR provides on average 70 pieces of advice per month in the domains of law, marketing, management, starting economic activity. Except for PKD, WARR runs within its structures of the Regional Financing Institution a Cost of Training Reimbursement Point for enterprises from Lower Silesia. The point reimburses the cost of management training taken by managerial staff of small and medium enterprises. strona

14 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO INWESTORSTWO ZASTÊPCZE Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła swoją działalność w zakresie inwestorstwa zastępczego w 999 r. Zespół wysokiej klasy inżynierów i ekspertów świadczy usługi w celu zapewnienia realizacji inwestycji od fazy koncepcyjnej do ostatecznego zamknięcia projektu. W ramach usług inżynierskich zrealizowane zostały między innymi zadania inwestycyjne dla następujących klientów: Bank Zachodni WBK S.A, Uniwersytet Wrocławski, Bosch. KONFERENCJE I SZKOLENIA KONFERENCJA POLITYKA REGIONALNA - NARZĘDZIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - SZANSA DLA POLSKICH SAMORZĄDÓW. W maju 00 WARR zorganizowała konferencję: Polityka regionalna - narzędzie integracji europejskiej - szansa dla polskich samorządów pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Konferencja poświęcona była możliwościom wykorzystania przez samorządy z województwa Dolnośląskiego funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Referaty wygłosili wybitni specjaliści z zakresu polityki regionalnej: m.in. Radca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej John O Rourke, Profesor Jerzy Hausner z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pan Minister Jerzy Miller - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, pani Minister Grażyna Gęsicka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. SEMINARIUM DLA MŚP DOTACJE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROGRAMU PHARE 000 W listopadzie 00 WARR zorganizowała we Wrocławiu seminarium pn.: Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE 000, przygotowane wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem seminarium było przedstawienie instrumentów wsparcia dla sektora MSP, dokumentów, procedur aplikowania oraz systemu akredytacji wykonawców usług dla MSP w ramach programu Phare 000. KONFERENCJA ZARZĄDZANIE WODOCIĄGAMI NA DOLNYM ŚLĄSKU - SZANSE I ZAGROŻENIA W maju 00 r. WARR S.A. była współorganizatorem konferencji Zarządzanie wodociągami na Dolnym Śląsku - szanse i zagrożenia. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i zakończyła się podpisaniem Dolnośląskiej Karty Wodociągowej. PROGRAM WALKI Z BEZROBOCIEM W 00 r. WARR w ramach dwóch edycji (realizacja odpowiednio: VI i X-XII 00 r.) realizowała dwa zamówienia publiczne na Obsługę środków budżetu państwa przeznaczonych dla województwa dolnośląskiego na wspieranie programów inicjowanych przez organy samorządu województwa na obszarze 6 powiatów województwa dolnośląskiego. WARR S.A., wraz ze swoimi partnerami świadczyła usługi, których beneficjantami byli bezrobotni, podmioty gospodarcze oraz pracownicy samorządów gminnych. W trakcie realizacji całości zamówienia przeszkolono i przekwalifikowano 500 bezrobotnych oraz przeszkolono 50 pracowników samorządów gminnych; zatrudnienie uzyskało 500 bezrobotnych. strona 4

15 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROJECT MANAGEMENT (SUBSTITUTE INVESTOR) The Wrocław Agency for Regional Development S.A. began its activity in the domain of managing investment project (holding a function of a substitute investor) in 999. A team of top class engineers and experts provides services in order to ensure completion of an investment from the concept phase through to the project closing. Under provisions of engineering services, investment tasks, among other things, have been completed for the following customers: Bank Zachodni WBK S.A, Uniwersytet Wrocławski, Bosch. CONFERENCES AND TRAINING CONFERENCE REGIONAL POLICY A TOOL FOR EUROPEAN INTEGRATION OPPORTUNITY FOR POLISH SELF-GOVERNMENTS In May 00 WARR organized a conference: Regional policy - a tool for European integration - opportunity for Polish self-governments organised under the patronage of the Marshall of the Lower Silesia Voivodship. The conference was devoted to opportunities for self-governments from voivodship of Lower Silesia to take advantage of the assistance funds from the European Union. Papers were read by outstanding specialists in the domain of regional policy: inter alia Counsellor in Delegationof the European Commission John O'Rourke, Professor Jerzy Hausner from the Academy of Economics in Cracow, Minister Mr Jerzy Miller - Secretary of State in the Ministry of Finances, Minister Ms Grażyna Gęsicka - Under-Secretary of State in the Ministry of Labour and Social Policy. SEMINAR FOR SME SUBSIDIES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES UNDER THE PHARE 000 PROGRAMME In November 00 in Wrocław a seminar entitled Subsidies for small and medium-sized enterprises under the PHARE 000 programme was held. It was prepared by WARR, in cooperation with the Polish Agency for Enterprise Development. The seminar objective was to present support instruments for the SME sector, documents, application procedures and the system of accrediting executors of services for SME under Phare 000 programme. CONFERENCE WATER-SUPPLY SYSTEM MANAGEMENT IN LOWER SILESIA OPPORTUNITIES AND THREATS In May 00 WARR S.A. was a co-organiser of the conference Water-supply system management in Lower Silesia - opportunities and threats. The conference was held under the honorary patronage of the Marshall of the Lower Silesia Voivodship and ended with signing of a Lower Silesian Water-Supply System Chart. FIGHT AGAINST UNEMPLOYMENT PROGRAMME In the year 00, WARR fulfilled, under two editions (completion in VI and X-XII 00 respectively), two public orders for Handling of the means from the state budget designated for the voivodship of Lower Silesia for supporting the programmes initiated by the agencies of the voivodship's selfgovernment on the area of 6 districts of the Lower Silesia voivodship. WARR S.A. and its partners provided services the beneficiaries of which were the unemployed, economic entities and employees of the communes self-governments. During completion of the entire order 500 unemployed people were trained and retrained and 00 employees of the communes' self-governments were trained; 500 unemployed found jobs. strona 5

16 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WSPÓ PRACA Z ALZACK AGENCJ ROZWOJU REGIONALNEGO Współpraca Dolnego Śląska z regionem Alzacji, która została uznana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego za jeden z priorytetów współpracy zagranicznej stanowi od początku działalności ważny obszar aktywności WARR S.A. WARR stale współpracuje z partnerską instytucją - Agencją Rozwoju Alzacji. W ramach działań na rzecz promocji gospodarczej regionu w czerwcu 00, w czasie trwania Dni Alzacji na Dolnym Śląsku, WARR wspólnie z Agencją Rozwoju Alzacji i Wrocławskim Centrum Transferu Technologii zorganizowała seminarium nt.: Rola nowoczesnych technologii w rozwoju gospodarczym regionu" przeznaczone dla przedsiębiorców i przedstawicieli smaorządu. Prelegentami byli wybitni francuscy specjaliści z dziedziny finansów i bankowości, wśród nich Francis Mayer - Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym samym miesiącu WARR wraz z Agencją Rozwoju Alzacji przygotowała III edycję spotkania środowisk biznesowych z Dolnego Śląska i Alzacji zrzeszonych wokół Klubu Firm Francuskich, którego honorowymi gośćmi byli: Przewodniczący Rady Regionalnej Alzacji i Marszałek Województwa Dolnośląskiego. POLITYKA JAKOŒCI W drugiej połowie 00 roku Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła działania zmierzające do akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych. Opracowana została Księga Jakości, która określa zasady funkcjonowania firmy w strukturach KSU, w tym m. in. strategię promocyjną, odpowiedzialność, kierownictwo, procedury świadczenia usług. W styczniu 00 WARR pomyślnie przeszła audit zewnętrzny, który miał na celu dokonanie oceny zgodności funkcjonowania firmy z wymogami określonymi w Standaryzacji ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP. Polityka jakości WARR została oceniona jako zgodna z przyjętymi standardami. ZESPÓ TARGOWO WYSTAWIENNICZY BUDOWNICTWA PRZY UL. KARMELKOWEJ Teren Aktywizacji Gospodarczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. znajduje się we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 9 i funkcjonuje pod nazwą Zespół Targowo Wystawienniczy Budownictwa (ZTWB). Na powierzchni ponad ha funkcjonuje blisko 80 podmiotów gospodarczych (głównie małych i średnich przedsiębiorstw) z branży budowlanej, prowadzących sprzedaż materiałów i usług dla firm, instytucji i klientów indywidualnych. Jest to największy tego typu obiekt na Dolnym Śląsku. strona 6

17 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY COOPERATION WITH THE ALSACE AGENCY FOR REGIONAL DEVELOPMENT Cooperation of Lower Silesia with Alsace region, deemed by the Lower Silesia Voivodship s Management as one of the priorities in foreign cooperation, has been an important area of WARR S.A. activity from the beginning of its operation. WARR cooperates on a permanent basis with a partner institution - Alsace Development Agency. Under operation for the benefit of economic promotion of the region, in June 00, during Alsace Days in Lower Silesia, WARR together with the Alsace Development Agency and the Wrocław Centre of Technology Transfer organised a seminar on the subject of The role of modern technologies in economic development of a region designated for contractors. The lecturers were remarkable French specialists of finance and banking, among them Francis Mayer - Vice President of the European Investment Bank. During the same month WARR prepared, in cooperation with Alsace Development Agency - the rd edition of meeting of the business groups from Lower Silesia and Alsace, centred around the French Companies Club, where honorary guests were: Chairman of the Alsace Regional Council Marshall of the Lower Silesia voivodship. QUALITY POLICY In the second half of 00 the Wroclaw Regional Development Agency began activities aiming at receiving accreditation in the National SME Services Network within the scope of advisory, training and information provision services. A Quality Manual was drawn up; it determines the principles of company's functioning within KSU structures, of which the strategy for promotion, liability, management, service provision procedures. In January 00 WARR passed an external audit which aimed at evaluating compliance of the company functioning with requirements specified in Standardisation of the National SME Services Network centres. Quality policy pursued by WARR was evaluated as compliant with the adopted standards. FAIR AND EXHIBITION CENTRE FOR CONSTRUCTION INDUSTRY AT UL. KARMELKOWA The area of Economic Stimulation to Activity of the Wroclaw Regional Development Agency S.A. is situated in Wrocław, at ul. Karmelkowa 9 and functions under the name of the Fair and Exhibition Centre for Construction Industry (ZTWB). There are ca. 80 companies from the branch of construction industry (mainly small and medium-sized ones) operating on the area of more than ha. They sell materials and services to companies, institutions and individual customers. It is the largest facility of this kind in Lower Silesia. strona 7

18 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO RACHUNEK WYNIKÓW SPÓ KI / BALANCE SHEET BILANS NA DZIEŃ..00 / BALANCE SHEET DRAWN AS ON ST DEC 00 AKTYWA ASSETS..00 r. wartość / value A MAJĄTEK TRWAŁY FIXED ASSETS 5 I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE INTANGIBLE FIXED ASSETS 400,5 Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub Settlement of start-up expenses or organiza- 9 97,79 późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej tional expenses of raising additional capital 984,74 Koszty prac rozwojowych Research and development expenditures Wartość firmy Goodwill 4 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 5 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Prepayments on intangible assets 6 95,05 II RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY TANGIBLE FIXED ASSETS Grunty własne Freehold land 5 46,74 Budynki i budowle Buildings and plant ,00 Urządzenia techniczne i maszyny Equipment and machines 0 699,9 4 Środki transportu Vehicles 66 4,9 5 Pozostałe środki trwałe Other ,9 6 Inwestycje rozpoczęte Construction in progress 8 757,98 7 Zaliczki na poczet inwestycji Prepayments for investments III FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY FINANCIAL FIXED ASSETS Udziały i akcje Shares Papiery wartościowe Securities Udzielone pożyczki długoterminowe Long term loans granted 4 Inne składniki finansowego majątku trwałego Other financial fixed assets IV NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE LONG-TERM RECEIVABLES B MAJĄTEK OBROTOWY CURRENT ASSETS I ZAPASY STOCKS ,04 Materiały Raw materials 89,67 Półprodukty i produkty w toku Work in progress 89,67 Produkty gotowe Finished products 4 Towary Merchandise 5 Zaliczki na poczet dostaw Prepayments for stocks II NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA DEBTORS AND CLAIMS Należności z tytułu dostaw i usług Trade debtors ,0 Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych Taxation, subsidy and social security debtors ,70 Należności wewnątrz zakładowe Internal debtors 9 84,0 4 Pozostałe należności Other debtors 5 Należności dochodzone na drodze sądowej Debtors subject to legal proceedings 577,47 III PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU SECURITIES FOR TRADE Udziały lub akcje własne do zbycia Own shares for sale 0 50,07 Inne papiery wartościowe Other securities IV ŚRODKI PIENIĘŻNE CASH AND CASH EQUIVALENTS 0 50,07 Środki pieniężne w kasie Cash on hand ,0 Środki pieniężne w banku Cash in bank 5 604,64 Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) Other cash equivalents (bills, checks, etc.) 07 8,46 C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PREPAID EXPENSES Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Prepaid expenses 7 9,8 Inne rozliczenia międzyokresowe Other prepaid expenses 7 9,8 SUMA AKTYWÓW TOTAL ASSETS strona 8

19 ANNUAL REPORT 00 WROC AW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY BILANS NA DZIEŃ..00 / BALANCE SHEET DRAWN AS ON ST DEC 00 PASYWA LIABILITIES..00 r. wartość / value A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY EQUITY CAPITAL I KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY INITIAL CAPITAL 757,76 II NALEŻNE, LECZ NIE WNIESIONE, WKŁADY NA POCZET UNPAID CONTRIBUTIONS TO INITIAL CAPITAL ,00 KAPITAŁU PODSTAWOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA) (NEGATIVE VALUE) III KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY RESERVE CAPITAL Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości normalnej Share premium 9 50,06 Tworzony ustawowo Statutory reserves Tworzony zgodnie ze statutem lub umową Capital reserves established in accordance with the 9 50,06 statue / (deed), in excess of legal requirements 4 Z dopłat wspólników Additional capital paid in 5 Inny Other IV KAPITAŁ (FUNDUSZ) REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY REVALUATION RESERVE V POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE REMAINING RESERVE CAPITAL IV NIE PODZIELONY WYNIK FINANSOWY Z LAT UBIEGŁYCH ACCUMULATED PROFIT/LOSS FROM PREVIOUS YEARS 9 08,08 Zysk (wielkość dodatnia) Accumulated profit (positive figure) Strata (wielkość ujemna) Accumulated loss (negative figure) VII WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO INCOME/ LOSS FOR THE YEAR Zysk netto (wielkość dodatnia) Income for the year (positive figure) ,6 Strata netto (wielkość ujemna) Loss for the year (negative figure) ,6 Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego Allowances from the financial result of the current accounting year B REZERWY PROVISIONS Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych Provision for personal and corporate income tax lub osób fizycznych Pozostałe rezerwy Other provisions Pożyczki Loans C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE LONG-TERM LIABILITIES Długoterminowe pożyczki, obligacje Long-term loans, bonds and other long-term i inne papiery wartościowe securities issued Długoterminowe kredyty bankowe Long-term bank credits Pozostałe zobowiązania długoterminowe Other long-term liabilities D ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SHORT-TERM LIABILITIES AND SPECIAL FUND I FUNDUSZE SPECJALNE 779 5,99 I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SHORT-TERM LIABILITIES Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe Loans, bonds and other short-term securities issued 779 5,99 Kredyty bankowe Bank credits Zaliczki otrzymane na poczet dostaw Advance payment received 4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Trade liabilities payable 0 75,57 5 Zobowiązania wekslowe Bills of exchange payable 6 69,77 6 Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych Taxation, customs, social security payable 7 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Payroll creditors 88 89,9 8 Zobowiązania wewnątrzzakładowe Internal liabilities 9 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Other short-term liabilities II FUNDUSZE SPECJALNE SPECIAL FUND 40,46 E ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY ACCRUED EXPENSES AND DEFERRED INCOME PRZYSZŁYCH OKRESÓW Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów Accrued expenses Przychody przyszłych okresów Deferred income SUMA PASYWÓW TOTAL LIABILITIES strona 9

20 RAPORT ROCZNY 00 WROC AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD DO..00 PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ST JAN - ST DEC 00 TREŚĆ KOSZTY I STRATY A KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I Wartość sprzedanych towarów i materiałów II Zużycie materiałów i energii III Usługi obce IV Podatki i opłaty V Wynagrodzenia VI Świadczenia na rzecz pracowników VII Amortyzacja VIII Pozostałe B ZYSK NA SPRZEDAŻY C POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego II Pozostałe koszty operacyjne D ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ E KOSZTY FINANSOWE I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych II Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych III Pozostałe F ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI G GOSPODARCZEJ H STRATY NADZWYCZAJNE ZYSK BRUTTO I I OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU II FINANSOWEGO J Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obowiązkowe obciążenia ZYSK NETTO A I PRZYCHODY I ZYSKI II PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI Przychody ze sprzedaży produktów III Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość IV dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) B Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów C Koszt wytwarzania świadczeń na własne potrzeby I STRATA ZE SPRZEDAŻY II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE III Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego D Dotacje E Pozostałe przychody operacyjne I STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZYCHODY FINANSOWE II Dywidenda z tytułu udziałów - w tym jednostek III zależnych i stowarzyszonych F Odsetki uzyskane G Pozostałe H STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZYSKI NADZWYCZAJNE STRATA BRUTTO CONTENT COST AND LOSSES OPERATING EXPENSES Cost of merchandise sold Cost of raw materials and supplies sold Purchased services Taxes and dues Wages and salaries Social security contributions, pension and similar benefits Depreciation and amortization Other INCOME FROM SALES OTHER OPERATING EXPENSES Net book value of fixed assets sold Other operating expenses INCOME FROM OPERATING RESULT FINANCIAL EXPENSES Amortization of financial assets and short-term holdings of securities Interest and similar expenses - of which to affiliated companies Other INCOME FROM ORDINARY ACTIVITIES EXTRAORDINARY EXPENSES (LOSSES) INCOME BEFORE INCOME TAXES AND OTHER COMPULSORY LEVIES COMPULSORY LEVIES ON INCOME Income taxes Other compulsory levies NET PROFIT REVENUES AND PROFITS SALES AND SIMILAR REVENUES Revenues from product sales Increase/ decrease in finished goods and work in process inventories Revenues from merchandise sales Other capitalized costs LOSS FROM SALES OTHER OPERATING INCOME Proceeds from the sale of fixed assets Subsidies received Other operating income LOSS FROM OPERATING RESULT FINANCIAL INCOME Income from investments - of which from affiliated companies Interest and similar income Other LOSS FROM ORDINARY ACTIVITIES EXTRAORDINARY INCOME LOSS BEFORE INCOME TAXES AND OTHER COMPULSORY LEVIES LOSS FOR THE YEAR WYKONANIE ZA 00 r , , , , , 9 60, , ,69 945,80 77,09 77, , , ,6 6 96,6 75 7, , , , , , ,5 7 88, ,99 8 8,67 strona 0

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ Bilans na dzień 31.12.2012 r. Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0.00 0.00 I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 1 Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo