DYSKURS KULTURY - DYSKURS JĘZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYSKURS KULTURY - DYSKURS JĘZYKA"

Transkrypt

1 Eugeniusz W i l k - prof. dr hab., dyrektor Instytutu Sztuk A u d i o w i z u a l n y c h Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktor n a c z e l n y Przeglądu K u l t u r o z n a w c z e g o " - c z a s o p i s m a n a u k o w e g o Komitetu N a u k o Kulturze P A N. Z a j m u j e się problematyką kultury a u d i o w i z u a l n e j. EUGENIUSZ WILK DYSKURS KULTURY - DYSKURS JĘZYKA 0 WAŻNEJ TENDENCJI BADAŃ KULTUROZNAWCZYCH Zacznijmy od nieco zapomnianych już uwag N o a m a Chomskiego, który swego czasu postulował powołanie g r a m a - t y k i f i l o z o f i c z n e j. W i n n a ona ustalać ogólne zasady stosujące się do wszelkich języków i wyjaśniać w jaki sposób język jest używany i dlaczego posiada te własności szczegółowe, do których gramatyk deskryptywny niesłusznie postanawia ograniczyć swoje zainteresowania" 1. Przypomnienie uwag Chomskiego jest o tyle uzasadnione, że jak w i d z i m y, te same w gruncie rzeczy dylematy powracają w nowych 1 N. Chomsky, Obecna sytuacja w lingwistyce, przeł. B. Stanosz, w: język w świetle nauki, B. Stanosz (red.), Warszawa 1980, s Warszawa

2 DYSKURS KULTURY - DYSKURS JĘZYKA... okolicznościach. Mało tego - możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że w dużej mierze kształtują one nasze podejście do problematyki językowej na polu audiowizualności. Przyrost urządzeń informatycznych", o którym czytamy w Kondycji ponowoczesnej, i towarzyszące nam zasadnicze technologiczne przekształcenia" 2 sprawiają, że rezultatem tych przemian jest pojawienie się nowego pola, nowej perspektywy, dzięki której możemy spojrzeć na język. Wolfgang Welsch mówi tutaj o powstaniu nowego instrumentalizmu technologicznego", który polegałby na ścisłym przypisaniu języka do informacji [...] pod w p ł y w e m technologii komunikacji" 3. Tym samym jednostki informacji w dziedzinie języka odrywałyby się niejako od człowieka i stawały w o b e c niego, do pewnego stopnia autonomiczne. A więc zarówno Francois Lyotard, jak i Welsch przyznają pośrednio, że stoimy w o b e c zupełnie nowych w y z w a ń. Zmieniły się diametralnie sposoby porozumiewania się ludzi - nowe technologie informatyczno-komunikacyjne wyznaczają nie tylko odmienne sposoby komunikowania, ale w gruncie rzeczy odmieniają podstawy organizacji społecznej i samej kultury. Możemy tutaj mówić więc o pojawieniu się Bolterowskiej t e c h n o l o g i i d e f i n i u j ą c e j. A zatem perspektywa nowego i n s t r u - m e n t a l i z m u t e c h n o l o g i c z n e g o może stać się punktem oznaczającym zmianę w naszym podejściu do komunikacji werbalnej (w obszarze mediów audiowizualnych). Pozostają nierozpoznane całe obszary zagadnień odnoszących się między innymi do w p ł y w ó w (bardzo zróżnicowanych), jakie na język wywierają nie tylko nowe technologie medialne, ale również, a może przede wszystkim, czynniki społeczne zrodzone w nowym układzie społeczno-kulturowym. C h o d z i w pierwszej kolejności o powstanie nowych instytucji, nowych grup i wspólnot definiowanych dzięki odniesieniu się do mediów. W k r a c z a m y w obszar złożonych relacji, które dopiero zaczynamy dostrzegać i rozumieć. Komunikacja językowa na tych polach winna być opisywana i analizowana ze świadomością tych głębokich zmian. Pytanie, które nieuchronnie pojawia się w kontekście powyższych uwag, można sformułować następująco: na ile dotychczasowe metody badania języka werbalnego w mediach audiowizualnych są wystarczające? C z y paradygmat współczesnego językoznawstwa w stopniu zadowalającym uwzględnia skutki głębokich przemian, jakim podlega język werbalny w obrębie mediów? W a r - to podkreślić, że sami językoznawcy dostrzegają istotę problemu. N i e ulega 2 F. Lyotard: Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 1997, s Tamże, s

3 EUGENIUSZ WILK wątpliwości - pisze Stanisław Gajda - że nowe technologie komunikacyjne zmieniają rolę i kształt tradycyjnych postaci istnienia języka, tj. m o w y ustnej, pisma i druku. Stały się one też podstawowym czynnikiem decydującym o formie i treści kultury współczesnej" 4. C z y zatem stoimy w obliczu powstawania alternatywnej wersji lingwistyki? Charakterystyczne jest tutaj stanowisko z a j m o- wane m.in. przez Normana Fairclougha 5. Pisze on, że taka właśnie opinia jest w pełni umotywowana, a podejście alternatywne w o b e c głównego nurtu badań lingwistycznych, jest nieodzowne po to właśnie, by rozpoznać i opisać nową sytuację. Taką orientację reprezentują więc naukowcy tworzący szkołę tzw. k r y t y c z n e j l i n g w i s t y k i (critical linguistics) 6 m.in.: Roger Fowler, Bob Hodge, Gunter Kress, Tony Trew 7 i wspomniany Norman Fairclough. Lingwistyka krytyczna w pewnej części odwołuje się do teorii lingwistycznej Michaela Hallidaya 8, a w szczególności do wyróżnionych przez niego trzech funkcji języka: 1) ideacyjnej - polegającej na t w o r z e n i u reprezentacji świata, 2) interpersonalnej - włączającej funkcjonowanie języka w obręb tworzenia się tożsamości i reakcji międzyludzkich, 3) tekstualnej - odnoszącej się do powstawania tekstu z poszczególnych zdań. Przedstawiciele lingwistyki krytycznej w tej perspektywie patrzą na przekazy werbalne - również w mediach. Wśród postulatów zgłaszanych przez wymienionych badaczy, jako istotny i ważny pojawia się postulat uwzględniania przekazu ideologicznego w komunikatach werbalnych. Ów przekaz ideologiczny mógłby być niejako odsłonięty dzięki m.in. analizie leksykalnej ujawniającej np. negatywne oceny odnoszone do rasy, płci, pozycji społecznej itd. W a ż n y m celem - zrealizowanym m.in. dzięki analizie aspektów gramatycznych (np. zaimków odwzorowujących relacje władzy i dominacji) jest odsłonięcie działających w języku mechanizmów dominacji władzy i przemocy. Jeśli w ten sposób spojrzeć na zadania, które stanęłyby przed badaniami komunikacji werbalnej w mediach audiowizualnych, to z całym przekonaniem można powiedzieć, że jest to propozycja alternatywna w o b e c głównego nurtu 4 S. Gajda, Media - stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, w: Język w mediach masowych, J. Bralczyk i K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Upowszechnianie Nauki-Oświata UN-O" Warszawa 2000, s N. Fairclough, Language and Power, London-New York 1996, s Zob. P. Scannell, Media - Language - World, w: Approaches to Media Discourse, A. Bell i P. Garrett (red.), Oxford-Malden 2001, s Zob. R. Fowler, B. Hodge, G. Kress, T. Trew, Language and Control, London Zob. M. Halliday, Introduction to Functional Grammar, London

4 DYSKURS KULTURY - DYSKURS JĘZYKA... refleksji językoznawczej. I nie jest to bynajmniej zarzut kierowany wobec lingwistyki, która w dużej mierze koncentrowała się na aspekcie syntaktycznym i semantycznym, zaś w obszarze pragmatyki sięgała np. do osiągnięć kognitywiz m u, a także do programu badań socjolingwistycznych. W tym wszystkim jednak brak takiego podejścia, które uwzględniałoby nową sytuację języka werbalnego w przestrzeni komunikacji audiowizualnej - a mamy tutaj przecież do czynienia z całym szerokim spektrum nowych, dodatkowych czynników, które sprawiają, że posługiwanie się językiem jest inne niż w komunikacji bezpośredniej. C h o d z i tutaj zarówno o czynniki związane z wprowadzeniem sygnalizowanego wcześniej instrumentalizmu technologicznego, jak i nowy rodzaj możliwości i w p ł y w ó w wywieranych na język ze strony samych mediów audiowizualnych, a w szczególności ich funkcjonowania w układach społecznych i kulturowych. Wczytując się w prace przedstawicieli krytycznej lingwistyki można pokusić się o sformułowanie hipotezy, że zmiany zachodzące w języku mediów są na tyle gruntowne i zasadnicze, że można je odnieść do trzech obszarów wskazanych przez Hallidaya. O z n a c z a to pokrótce, że język ten konstytuuje nową, odmienną wizję świata opartą na innej aksjologii; dalej można powiedzieć, że zmieniają się, dzięki stosowaniu tego języka, relacje międzyludzkie oraz ich charakter i wreszcie rewizji wymaga samo pojęcie tekstu językowego. Użycie medialne" radykalnie zmienia jego charakter i dotychczasowe (np. semiotyczne) próby jego definiowania okazują się w dużej mierze niewystarczające. Wszystko zatem wskazuje na to, że powinniśmy poszukiwać nowej perspektywy badawczej, która uwzględniałaby zasadnicze zmiany w prowadzone przez czynnik technologiczny". Chodzi zarówno o zmiany zachodzące w samym jęz y k u, jak i o te widoczne w kontekście społecznym i kulturowym języka. Ostatnie sformułowania sugerują, że dotykamy bardziej złożonej problematyki, i że najbardziej właściwym podejściem byłoby zastosowanie metod interdyscyplinarnych w badaniach medioznawczych - szczególnie tych, w których uwzględnia się rolę języka w komunikacji medialnej. Z pewnością na pierwszy plan wysuwa się nowa dyscyplina z wana a n a l i z ą d y s k u r s u. Z jednej strony opiera się ona w sposób oczywisty na językoznawstwie, szczególnie zaś sięga do tez wspomnianego wcześniej j ę z y k o z n a w s t w a k r y t y c z n e g o, ale z drugiej strony w sposób programowy przekracza granice lingwistyki po to, by sięgnąć do dorobku kulturoznawstwa, wiedzy o komunikowaniu, socjologii i innych nauk społecznych. Efekty tych poszukiwań są bardzo obiecujące - szczególnie w kręgu piśmiennictwa anglojęzycznego. M u s i m y tutaj przypomnieć, że pojęcie dyskursu należy do terminów uporczywie wymykających się jednoznacznej klasyfikacji. Termin ten wyposażany jest w rozliczne konotacje odsyłając m.in. 5 9

5 EUGENIUSZ WILK do tradycji badań psychoanalitycznych, filozoficznych czy wreszcie historycznych. Równie liczne są współczesne aplikacje badawcze, które odnajdujemy na terenie wspomnianych wyżej nauk. Ten niejednoznaczny obraz dodatkowo zaciemniany jest jeszcze przez liczne użycia zdroworozsądkowe i potoczne. Jednak pierwszeństwo - jak w i a d o m o - należy się z całą pewnością Emile'owi Benveniste'owi, który zaproponował użycie tego terminu na gruncie lingwistyki, zmieniając tym samym zasadniczo perspektywę badawczą tej dziedziny nauki. Benveniste był przede wszystkim przekonany, że językoznawstwo w i n n o zdecydowanie szerzej traktować materię języka. Z d a n i e oczywiście pozostaje nadal w polu zainteresowania, ale uwaga koncentruje się również na t e k ś c i e oraz na ponadtekstowym wymiarze komunikacji. Porzucamy obszar języka rozumianego jako system znaków i wkraczamy do innego uniwersum, uniwersum języka pojmowanego jako narzędzie komunikacji, którego wyrazem jest dyskurs" 9 - pisał. A zatem perspektywa dyskursu otwiera się przede wszystkim na m ó w i e n i e traktowane jako forma działania społecznego - oznacza to zarazem przyjęcie jako podstawowego punktu odniesienia - w y p o w i e d z i. Te stosunkowo dobrze znane propozycje oznaczają pojawienie się ważnych przewartościowań - nie tylko w polu samej lingwistyki. Można śmiało powiedzieć, że zmiany wykraczają poza granice językoznawstwa i doprowadzają do powstania wspomnianej wcześniej dziedziny zwanej a n a l i z ą d y s k u r s u. W jej obrębie d y s k u r s pojmowany jest - zgodnie z określeniem Teuna van Dijka - jako forma użycia języka" 1 0. To lapidarne sformułowanie kryje w sobie istotną dyrektywę funkcjonalnego traktowania sfery językowej - zawierają się w niej kluczowe pytania: k t o u ż y w a d a n e j f o r m y j ę z y k o w e j, j a k, d l a - c z e g o i k i e d y 1 1? Traktowanie języka jako społecznej praktyki komunikacyjnej jest podstawowym założeniem, do którego odwołują się autorzy zajmujący się problematyką dyskursu; wśród nich pozycję pierwszoplanową z pewnością zajmuje czołowy przedstawiciel I i n g w i s t y k i k r y t y c z n e j - Norman Fairclough. W s p o m n i a n y autor pojęcie d y s k u r s u odnosi do całego zjawiska interakcji społecznej, którego częścią jest tekst" 1 2. Zjawisko to - twierdzi Fairclough - obejmuje przede wszystkim teksty będące wynikiem p r o c e s u p r o d u k c j i 9 E. Berweniste, Problemes de linguistique generale, t. II, Paris 1966, s T. van Dijk, Badania nad dyskursem, przeł. G. Grochowski, w: Dyskurs jako struktura i proces, T. A. van Dijk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s Tamże. 12 N. Fairclough: Language and Power..., s

6 DYSKURS KULTURY - DYSKURS JĘZYKA... oraz p r o c e s u i n t e r p r e t a c j i. Z drugiej strony.nożna powiedzieć, że sam d y s k u r s ujawnia pewne ślady, nosi w sobie pewien zapis" uwarunkowań społecznych, w których powstaje. Idąc tropem Fairclougha należy powiedzieć, że chodzi o s p o ł e ć z n e w a r u n k i p r o d u k c j i oraz o s p o ł e c z n e war u n k i i n t e r p r e t a c j i - t e społeczne uwarunkowania wyznaczają trzy różne poziomy organizacji społecznej 1 3 : 1) poziom sytuacji społecznej lub środowiska społecznego, w którym dyskurs ujawnia się, 2) poziom instytucji społecznej, która konstytuuje wzorzec/schemat dla dyskursu, 3) poziom społeczeństwa jako całości. Fairclough d l a ilustracji p o w y ż s z y c h zależności pro ponuje następujący schemat 1 4 : Schemat 1. Dyskurs jako tekst, interakcja i kontekst Powyższe propozycje oznaczają zwrot zarówno w ujęciu problematyki dyskursu, jak i - co istotniejsze z naszego punktu widzenia - w podejściu do zmian w języku, które dokonują się pod w p ł y w e m czynnika technologicznego". Okazuje się, że pytania o kształt komunikacji językowej w mediach audiowizualnych muszą 13 Tamże, s Tamże. 6 1

7 EUGENIUSZ WILK być ściśle powiązane z szerokim spektrum zagadnień społeczno-kulturowych oraz stricte technologicznych. Analizowanie dyskursów medialnych wyłącznie jako struktur werbalnych, bez wskazanych zależności kontekstowych, pozwala jedynie na diagnozę symptomów, a nie na wskazanie czynników w sposób decydujący zmieniających kształt komunikacji werbalnej w mediach. Metodą, która z pewnością przybliża nas do tego celu badawczego jest k r y - t y c z n a a n a l i z a d y s k u r s u. Pojęcie dyskursu jest tutaj rozumiane tak, jak to zostało przedstawione wcześniej. A zatem te k s t y, i n t e r a k c j e oraz k o n - t e k s t y - to terminy konstytuujące pojęcie dyskursu. Można je zatem traktować jako trzy w y m i a r y dyskursu. Norman Fairclough przedstawiając powyższą propozycję, równocześnie proponuje, by wyróżnić trzy etapy k r y t y c z n e j a n a l i z y d y s k u r s u 1 5 : 1) o p i s - koncentruje się na formalnych właściwościach tekstu, 2) i n t e r p r e t a c j a - skupia się na związku między tekstem a interakcją. Tekst traktowany jest tutaj jako rezultat procesu produkcji oraz jako podstawa w procesie interpretacji, 3) w y j a ś n i a n i e - zajmuje się związkiem między interpretacją a kontekstem społecznym - przy szczególnym uwzględnieniu społecznych czynników procesu produkcji i interpretacji oraz ich społecznych skutków. Słowo krytyczny" w sposób naturalny odsyła nas do wspomnianego już nurtu lingwistyki krytycznej". Po drugie termin ten kojarzy nam się w sposób o c z y w i - sty z teorią krytyczną". Istotne są odniesienia do Foucaulta. W p ł y w myśli Foucaulta jest nie do przecenienia. Jego rozumienie kwestii dyskursu, rozszerzające o świat, a więc porządek" społeczny można traktować jako swoisty przewrót również w podejściu do komunikacji słownej. Autor Słów i rzeczy wprawdzie oddziela od siebie sferę znaków (przestrzeń semiosis) oraz świat rzeczy do których te znaki się odnoszą, tym niemniej z całą mocą podkreśla, że nie można poprzestać na rozszyfrowaniu znaków. Pozostaje jeszcze coś więcej". Właśnie to «coś więcej» należy ukazać i opisać" twierdzi Foucault. Co wskazuje nam zatem autor Archeologii wiedzy? Z całą pewnością m o ż n a p o w i e- dzieć, że chodzi o odsłanianie śladów czegoś, co pozostaje w języku, czegoś, co jest ukryte, ale z pewnością obecne w wypowiedziach i co winno zwracać naszą uwagę. A zatem w języku natrafiamy na obecne w nim ważne świadectwa 15 Tamże. 16 M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, PIW, Warszawa 1977, s

8 DYSKURS KULTURY - DYSKURS JĘZYKA... oddziaływania ze strony bezpośrednich kontekstów, w których pojawiały się wypowiedzi - chodzi więc o ślady kontekstów społecznych, lokalnych, kulturowych, ekonomicznych itd. A także oczywiście - co podkreśla Foucault - o prawidłowości, które w owych śladach dostrzegamy. W ten sposób uzyskujemy wiedzę o wypowiedziach, o języku; równocześnie jednak sięgamy poza język i docieramy do sfery, która najbardziej interesowała autora Archeologii wiedzy - a mianowicie do historii, do procesów, które ją tworzą i wyznaczają. To intrygująca perspektyw a. Należy z całym naciskiem podkreślić, że kategorie Foucaultowskie są bezpośrednio przejmowane przez badaczy zajmujących się analizą dyskursu. Chodzi o badan ia w ramach tzw. k r y t y c z n e j a n a l i z y d y s k u r s u (critical discourse analysis), której ważną częścią jest tzw. k r y t y c z n a a n a l i z a d y s k u r s u m e d i a l n e g o (critical analysis of media discourse). Norman Fairclough, na tym właśnie polu, definiuje p r a k t y k i d y s k u r s y w n e jako działania nastawione na produkowanie tekstów przez instytucje. Dzięki tym działaniom teksty medialne odbierane są przez publiczność (czytelników, słuchaczy, widzów) i w konsekwencji rozpowszechniane w sensie społecznym 1 7. Praktyka dyskursywana okazuje się więc kluczową kategorią konstytuującą przedmiot badawczy krytycznej analizy dyskursu. Faiclough ilustruje to następującym schematem 1 8 : Schemat 2. Relacje między tekstem - praktyką dyskursywną-praktyką socjokulturową 17 Tamże, s N. Fairclough, Media Discourse, London-New York-Sydney-Auckland 1995, s

9 EUGENIUSZ WILK Z powyższego schematu wyraźnie odczytujemy, że praktyka dyskursywna lokuje się między wymiarem tekstowym z jednej strony, a społecznym i kulturowym z drugiej. M ó w i ą c precyzyjniej za autorem: m i ę d z y praktyką społeczną, kulturową a tekstową. W y n i k a z tego istotna rola p r a k t y k i d y s k u r s y w n e j : jest ona pośrednikiem, swoistym medium przenoszącym" działania praktyk społecznych i kulturowych na tekst i w tym sensie kształtującym go. Równocześnie p r a k t y k a d y s k u r s y w n a wywiera znaczny w p ł y w n a procesy produkcji i odbioru tekstu. W i d z i m y więc, że ma zasadnicze znaczenie dla mechanizmów komunikacji w bardzo szerokim zakresie uwarunkowań. Jeśli podążymy dalej tropem myśli Fairclougha, jeśli będziemy nieco dokładniej rozpatrywać jego propozycje, to nieuchronnie z n ó w znajdziemy się w granicach w y z n a c z o n y c h przez Foucaulta. Tropem, który nas prowadzi w stronę autora Archeologii wiedzy jest właśnie pojęcie p r a k t y k i. W Language and Power Fairclough rozpatruje pojęcie p r a k t y k i zestawiając je z pojęciem d y s k u r s u, co naturalnie wzbogaca nasze rozumienie tego ostatniego kluczowego terminu i równocześnie zwraca w stronę pojęcia p o r z ą d k u d y s k u r s u (order of discourse). Por z ą d e k d y s k u r s u to równocześnie tytuł znanego tekstu M i c h e l a Foucaulta, w którym pisze m.in. o ograniczeniach narzucanych na praktyki dyskursu przez rytuały, wspólnoty dyskursywne i doktryny oraz przez wewnętrzne ograniczenia dyskursu: komentarze i dyscypliny 1 9. Jaka jest jednak droga autora Language and Power do rozważań o istocie p o r z ą d k u d y s k u r s u? Punktem wyjścia jest stwierdzenie 2 0 pewnej dwuznaczności, ambiwalencji obecnej nieuchronnie w terminach: p r a k t y k a i d y s k u r s - o b y d w a te terminy zawierają w sobie pierwiastek działania oraz pierwiastek konwencji, innymi słowy odnoszą nas ku temu, co ludzie robią w pewnych konkretnych sytuacjach i do tego, jak zachowują się uczestnicząc w pewnym typie sytuacji. Ta sytuacja wyraźnie nam uświadamia, że indywidualne przypadki i zdarzenia zawsze zawierają elementy konwencji społecznej. Każdy d y s k u r s i każda p r a k t y k a zawiera - pisze Fairclough - konwencjonalne typy dyskursu lub praktyki" 2 1. M o ż e m y to ująć jeszcze inaczej: jednostki są zdolne do działania w wymiarze społecznym o t y ł e, o ile podporządkowują się konwencjom społecznym, które w ten sposób pozostają nieuchronnie pod w p ł y w e m określonych typów praktyki i typów dyskursu. Z powyższego ujęcia w y s u w a Fairclough jeszcze jedną konstatację: 19 Tamże, s M. Foucault: L'Ordre du discours, Paris 1971, s N. Fairclough: Language and Power..., s

10 DYSKURS KULTURY - DYSKURS JĘZYKA... termin dyskurs należy w gruncie rzeczy odnosić do działania nazywanego tutaj d z i a ł a n i e m d y s k u r s y w n y m (discoursal action), a więc do aktualnych czynności mówienia lub pisania. Podobnie ujmować należy pojęcie p r a k t y - k i. W ten sposób docieramy d o Foucaultowskiego p o r z ą d k u d y s k u r s u (order of discourse) i związanego z nim blisko p o r z ą d k u s p o ł e c z n e g o (social order). Dyskurs i praktyka - pisze Fairclough - są ograniczone nie przez zróżnicowane, niezależne typy dyskursu i praktyki, lecz przez współzależne sieci, które możemy nazwać «porządkami» - p o r z ą d k a m i d y s k u r s u i por z ą d k a m i s p o ł e c z n y m i " 2 2. Relacje między d w o m a ostatnimi terminami są wyraziste. Porządek społeczny to termin bardziej ogólny. Autor proponuje, by pojęcie to odnosić do procesów strukturowania, porządkowania przestrzeni społecznej w zróżnicowanych dziedzinach związanych z różnymi typami praktyki. Natomiast porządek dyskursu byłby rzeczywistym porządkiem społecznym oglądanym ze specyficznie dyskursywnej perspektywy". Schemat 3. Relacje między porządkiem dyskursu a porządkiem społecznym Porządek społeczny Porządek dyskursu Typy praktyki Typy dyskursu Aktualne praktyki Aktualne dyskursy A zatem p o r z ą d e k d y s k u r s u jest terminem istotnym w strategii postępowania, którą narzuca nam k r y t y c z n a a n a l i z a d y s k u r s u. T o właśnie p o - r z ą d e k d y s k u r s u jest konstytuowany przez zróżnicowane typy dyskursów, które współtworzą określone sieci wzajemnych relacji. Inspiracje Foucaultowskie są swoistym fundamentem k r y t y c z n e j a n a l i z y d y s k u r s u - w tym również w k r y t y c z n e j a n a l i z i e d y s k u r s u med i a l n e g o. Propozycje Fairclougha z pewnością wysuwają się tutaj na plan pierwszy, tym niemniej autor Archeologii wiedzy inspiruje innych medioznaw- 22 Tamże, s

11 EUGENIUSZ WILK ców. Systemy znaczące na przykład - pisze Tolson - są teraz postrzegane, nie tylko jako systemy (strukturowane jak język), lecz także jako znaczące praktyki". I nieco dalej dodaje: Znaczenie j e s t praktyką - w teorii dyskursu" 2 3. To istotne stwierdzenie. W y n i k a z niego, że zarówno p o r z ą d e k s p o ł e c z n y, jak i p o r z ą d e k d y s k u r s u posiadają swoją teleologię", a więc są ukierunkowane na teksty, które ostatecznie winny być rozpatrywane jako swoiste struktury semantyczno-syntaktyczne. Z powyższych konstatacji wynika, że p o r z ą d e k d y s k u r s u to kategoria k l u c z o w a dla zrozumienia i odtworzenia społecznych, a w szczególności medialnych procesów komunikacyjnych. W Media Discourse 24 czytamy, że możemy wyróżnić d w a podstawowe typy dyskursów, które tworzą p o r z ą d k i d y s k u r s u - są to: g a t u n k i i d y s k u r s y. Pojęcie d y s k u r s u jest w tym miejscu rozumiane dość specyficznie: chodzi o język użyty do reprezentowania danej praktyki społecznej ze specyficznego punktu w i d z e n i a " 2 5. Jak w i d z i m y propozycje formułowane przez przedstawicieli krytycznej lingwistyki tworzą interesującą i obiecującą perspektywę rozwoju nie tylko samego językoznawstwa, lecz w gruncie rzeczy proponują kategorie i pojęcia włączające refleksję nad językiem w obręb badań kulturoznawczych. Ta uwaga dotyczy również badań języka werbalnego w mediach audiowizualnych. Język ten ulega głębokim przemianom wpływając na zmieniający się kształt współczesnej kultury. C z y nowe spojrzenie badawcze proponowane przez lingwistykę krytyczną pozwoli na formułowanie trafniejszych diagnoz dotyczących również samej kultury? M i e j m y nadzieję, że tak właśnie będzie. DISCOURSE OF CULTURE - DISCOURSE OF L A N G U A G E. ON IMPORTANT TRADITION OF CULTURAL STUDIES A verbal message, located in the space of audio-visual communication, differs radically from a verbal message which emerges in direct communication. Within audio-visuality words are exposed to various, differing agents, which in an important way changes their meanings. Some particular "interfaces" operate here: mostly institutional ones (as understood by Metz) and technological, which make a verbal message a part of complicated processes underlying communicative practices of audio-visuality. The alien character of verbal communication in the audio-visual media has been addressed by the representatives of the so-called 23 A. Tolson, Mediations: Text and Discourse in Media Studies, London-New York 1996, s N. Fairclough, Media Discourse..., s Tamże. 6 6

12 DYSKURS KULTURY - DYSKURS JĘZYKA... critical linguistics: Roger Flower, Bob Hodge, Gunter Kress, Tony Trew and especially, Norma Fairclough. It is her who introduced (as essential) the notion of discourse and related it to the phenomena of social interaction, of which text is a part. The naming of the social conditions of production and the social conditions of interpretation is crucial here; and, consequently, giving an answer to the following question: what is a discutsive practice and socio-cultural practice on the level of verbal media communication? 6 7

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Magdaleny Kempnej-Pieniążek Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa

Bardziej szczegółowo

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO universitas Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ /manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ Aleksandra Derra Język i jego problematyczne właściwości w teorii Noama Chomsky ego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Inne instytucje, które wsparły druk publikacji: Public Profits Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY KOMISJI JÊZYKOWEJ XL

ROZPRAWY KOMISJI JÊZYKOWEJ XL W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E ROZPRAWY KOMISJI JÊZYKOWEJ XL pod redakcj¹ Jana Miodka i W³odzimierza Wysoczañskiego WROC AW 2013 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Les³aw Cirko, Jan Cygan, Irena

Bardziej szczegółowo

STUDIA SLAVICA, Ostravska Univerzita, Ostrava 2013. LINGWISTYCZNA ANALIZA FREKWENCYJNA W BADANIACH SEMIOTYCZNYCH I RYNKOWYCH Rafał Paprocki

STUDIA SLAVICA, Ostravska Univerzita, Ostrava 2013. LINGWISTYCZNA ANALIZA FREKWENCYJNA W BADANIACH SEMIOTYCZNYCH I RYNKOWYCH Rafał Paprocki STUDIA SLAVICA, Ostravska Univerzita, Ostrava 2013 LINGWISTYCZNA ANALIZA FREKWENCYJNA W BADANIACH SEMIOTYCZNYCH I RYNKOWYCH Rafał Paprocki Title: Linguistic frequency analysis in semiotic and market research

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

Łukasz Guzek. Performatywność. kon cep tual nej. sztuki

Łukasz Guzek. Performatywność. kon cep tual nej. sztuki Performatywność sztuki kon cep tual nej 11 189 W historii sztuki sztuka performance i sztuka konceptualna to dwie odrębne historie. Obie mają swoje linie genealogiczne wywodzące się z historii awangard

Bardziej szczegółowo

Michał Wendland KOMUNIKOWANIE A WYMIANA INFORMACJI PYTANIE O ZAKRES POJĘCIA KOMUNIKACJI

Michał Wendland KOMUNIKOWANIE A WYMIANA INFORMACJI PYTANIE O ZAKRES POJĘCIA KOMUNIKACJI Michał Wendland KOMUNIKOWANIE A WYMIANA INFORMACJI PYTANIE O ZAKRES POJĘCIA KOMUNIKACJI Celem tego krótkiego artykułu jest zasygnalizowanie problemu dotyczącego interpretowania pojęcia komunikacji (komunikowania

Bardziej szczegółowo

Reklama Operacjonalizacja pojęcia

Reklama Operacjonalizacja pojęcia Reklama Operacjonalizacja pojęcia Copyright by Mariusz Wszołek Kraków 2015 ISBN 978-83-65148-24-7 recenzent: prof. dr hab. Tomasz Stępień Publikacja sfinansowana ze środków Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów.

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów. Tadeusz Ciecierski Kontekst 1. Wstęp Wyrażenie kontekst zrobiło w ostatnich latach w naukach społecznych i filozofii oszałamiającą karierę. Niestety autorzy prac, w których termin ten się pojawia, nie

Bardziej szczegółowo

TEORIA W PRAKTYCE/ PRAKTYKA W TEORII

TEORIA W PRAKTYCE/ PRAKTYKA W TEORII DIGITALNE DOTKNIĘCIA TEORIA W PRAKTYCE/ PRAKTYKA W TEORII Redakcja Piotr Zawojski Szczecin 2010 Spis treści Od redaktora...5 Ryszard W. Kluszczyński Przedmowa. W stronę (odnowionej) trzeciej kultury...9

Bardziej szczegółowo

Aktywność obywateli online

Aktywność obywateli online Jakub Nowak Aktywność obywateli online Teorie a praktyka WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2011 Spis treści 5 Wprowadzenie 7 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne 13 1.1. Nowe media

Bardziej szczegółowo

NOWI PRACOWNICY. Przegląd Socjologii Jakościowej. przez studentów. Wydziału Aktorskiego. Tom III Numer 1

NOWI PRACOWNICY. Przegląd Socjologii Jakościowej. przez studentów. Wydziału Aktorskiego. Tom III Numer 1 Przegląd Socjologii Jakościowej monografie Przegląd Socjologii Jakościowej Kamila monografie Hernik Doświadczenie Krzysztof T. Konecki konwersji przez studentów Wydziału Aktorskiego NOWI PRACOWNICY Akademii

Bardziej szczegółowo

Internet jako nowe dobro wspólne

Internet jako nowe dobro wspólne Internet jako nowe dobro wspólne W serii ukazały się: Yochai Benkler, Bogactwo sieci Jak kapitał społeczny zmienia rynki i wolność Don Tapscott, Anthony D. Williams, Wikinomia O globalnej współpracy, która

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka polskiej translatoryki na przykładzie nowopolskich tłumaczeń wybranych utworów Williama Shakespeare a i Johna Miltona

Teoria i praktyka polskiej translatoryki na przykładzie nowopolskich tłumaczeń wybranych utworów Williama Shakespeare a i Johna Miltona Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej Justyna Walczak Teoria i praktyka polskiej translatoryki na przykładzie nowopolskich tłumaczeń wybranych utworów Williama Shakespeare

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Studia Poradoznawcze Journal of Counsellogy

Studia Poradoznawcze Journal of Counsellogy Studia Poradoznawcze Journal of Counsellogy 2013 Copyright by Dolnośląska Szkoła Wyższa Copyright by Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze Wrocław 2013 Rada naukowa Annamaria Di Fabio (Włochy), Berndt Joachim

Bardziej szczegółowo

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Marketing współtworzenia wartości z klientem Marketing współtworzenia wartości z klientem Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Marketing współtworzenia wartości z klientem Społecznotwórcza rola marketingu

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Kultura repetycji w środowisku Web 2.0

Kultura repetycji w środowisku Web 2.0 KRZYSZTOF STANIKOWSKI Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych Kultura repetycji

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MIKRO I MAKRO PROCESÓW W FUNKCJONOWANIU I ROZWOJU SYSTEMU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

ZNACZENIE MIKRO I MAKRO PROCESÓW W FUNKCJONOWANIU I ROZWOJU SYSTEMU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 12 ZNACZENIE MIKRO I MAKRO PROCESÓW W FUNKCJONOWANIU I ROZWOJU SYSTEMU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO Redakcja naukowa Paweł Trippner Łódź 2011 Recenzent: Czesław

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych PRACA DOKTORSKA mgr Adam Rogala-Lewicki Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo