Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie"

Transkrypt

1 Sabina Zalewska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie Mediacja w polskiej rzeczywistości prawnej pojawiła się wraz ze zmianą ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku w kodeksie postępowania cywilnego i niektórych ustaw wspomagających. 1 Od grudnia 2005 roku wszystkie sprawy cywilne mogą być odsyłane z sądu do mediacji. Nie znaczy to, że nie była obecna wcześniej. Jednak dopiero od tego momentu zaczęła wzrastać świadomość społeczna, co do znaczenia mediacji rodzinnej i sposobów jej wykorzystania. W Polsce ludzie, nie wiadomo dlaczego, stosunkowo rzadko korzysta się z pomocy profesjonalistów w sytuacjach kryzysowych w rodzinie. Niezależnie od tego, czy konflikt dotyczy ustalenia sytuacji w rodzinie, czy warunków rozwodu i opieki nad dziećmi. W przypadku konfliktu rodzinnego i małżeńskiego należy zdefiniować to co jest do ustalenia, to co może nam pozwolić na lepsze funkcjonowanie i życie. Mowa tu o wszystkich kwestiach, których ustalenie z różnych powodów jest utrudnione. W literaturze przedmiotu utożsamiana jest z ADR - Alternative (Appropriate) Dispute Resolution (Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów), która oznacza szereg różnych metod alternatywnych dla rozstrzygania sporów w procesie przed sądem powszechnym. W skład pojęcia ADR wchodzą metody i procedury polegające na rozwiązaniu sporu przy pomocy neutralnego, bezstronnego podmiotu trzeciego. W ramach ADR można wyróżnić metody, które przyjęły za swoją podstawę negocjacje: mediacja, koncyliacja - stąd ich nazwa "negocjacje prowadzone za pomocą osoby trzeciej" (assisted negotiation). Inne, jak chociażby arbitraż, zawierają elementy o charakterze adjudykacyjny 2. W polskim prawie brak definicji legalnej mediacji. Samo słowo mediacja wywodzi się z greckiego medos - pośredniczący, neutralny, nie przynależny do żadnej ze stron, i łacińskiego mediatio - pośrednictwo. Pozostawiając na marginesie spory dotyczące definicji mediacji, można ją generalnie określić 1 Z dniem 10 grudnia 2005 r. weszły w życie uchwalone przez Sejm w dniu przepisy ustawy o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z , Nr 172, poz. 1438) wprowadzające do kodeksu mediację. Dzięki wprowadzeniu nowej instytucji rozszerzony został dostępny stronom katalog środków prowadzących do rozwiązania zaistniałego pomiędzy nimi sporu. 2 Inaczej sądowym. Tryb adjudykacyjny jest to najbardziej sformalizowany i zinstytucjonalizowany sposób rozstrzygania konfliktu. W tym przypadku strony ani nie wybierają reguł rozstrzygnięcia, ani procedury. Postępowanie toczy się według z góry ustalonych reguł i procedury np. według przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. Strony nie wybierają adjudykatorów. Są oni powoływani zgodnie z przepisami o właściwości sądu: pl.shvoong.com 1

2 jako dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności akceptowalnej, bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej - mediatora. Powodzenie mediacji zależy od gotowości stron do dyskusji na temat swoich potrzeb, niepokojów oraz pomysłów na rozwiązanie sporu. Dzięki otwartości stron zaangażowanych w proces mediacji możliwe jest osiągnięcie porozumienia, które jest jakby "uszyte na miarę" konkretnych okoliczności danej sprawy, a nade wszystko potrzeb samych stron. 3 Co to jest mediacja? Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnych mediatorów, którzy towarzyszą stronom w procesie uzgodnień. Mediacje rodzinne najczęściej prowadzi para specjalnie do tego przygotowanych mediatorów - kobieta i mężczyzna. Ich zadaniem jest usprawnienie komunikacji, zdefiniowanie tematów spornych, pomoc w określeniu potrzeb i interesów stron oraz pomoc w wypracowaniu porozumienia. W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadających obydwu stronom uzgodnień. 4 Mediacja jest nieformalną rozmową na temat rozwiązywania problemu, którą osoba trzecia umożliwia i ułatwia. Polega na usprawnianiu komunikacji pomiędzy stronami i budowaniu wzajemnego zrozumienia interesów. Mediator pomaga rozważać wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obu stron, będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie. 5 Mediacja staje się coraz bardziej znaną i popularną formą rozwiązywania konfliktów rodzinnych; może pomóc w uzgodnieniu rozwiązania trudnych rodzinnych problemów, które będzie odpowiadało obydwu stronom. W Polsce działa wiele ośrodków mediacyjnych i organizacji zrzeszających profesjonalnych mediatorów, między innymi Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych czy Centrum Mediacji Partners Polska, w którym usługi prowadzone są od prawie 10 lat. Kim jest mediator i jaką pełni funkcję w procesie mediacyjnym? Wystarczy, że konflikty rodzinne są zawiłe i często, z różnych powodów, trudno jest dać sobie z nimi radę. Tu pojawia się mediator Materiały szkoleniowe Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Warszawa, wrzesień listopad

3 Mediatorzy są bezstronni, czyli nie stają za żadną ze stron. Nie oceniają nie tylko osób, ale również ich zachowań oraz proponowanych rozwiązań. Profesjonalizm mediatorów polega również na neutralności wobec sposobu rozwiązania konfliktu i uzgodnień proponowanych przez strony. Mediatorzy akceptują każde rozwiązanie (nawet brak porozumienia), które strony uważają za odpowiednie w ich sytuacji. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz kształt porozumienia spoczywa na stronach! Mediacja NIE jest terapią, arbitrażem ani sądem. Mediatorzy potrafią określić, czy sprawa nadaje się do mediacji, czy do terapii. Mediatorzy nie decydują i nie oceniają - tym mogą zająć się sędziowie i arbitrzy. Jakie są zadania mediatora: 6 Stworzyć warunki dobrej komunikacji między stronami, umożliwiając lepsze wzajemne zrozumienie. Pomóc stronom ustalić najważniejsze kwestie do rozwiązania. Skupić uwagę stron na problemie i jego rozwiązaniu. Skupić uwagę stron na przyszłości, nie na przeszłości. Dbać o atmosferę spotkania, sprzyjającą konstruktywnym rozmowom. Dbać o zachowanie równowagi sił, nie pozwolić, by któraś ze stron zdominowała drugą. Umożliwić formułowanie wielu różnych propozycji rozwiązań. Dbać, aby porozumienie było realizowane i możliwe do wcielenia w życie. Jak przebiega mediacja? Mediację zwykle prowadzi para wykwalifikowanych mediatorów (kobieta i mężczyzna). Ich rolą jest przede wszystkim ułatwienie procesu porozumiewania się między stronami. Mediatorzy są w tym procesie bezstronni, czyli nie opowiadają się za żadną ze stron i w równym stopniu angażują się w pomoc każdej z nich. Nie oceniają zarówno osób, ich zachowań jak i proponowanych rozwiązań. Pozostają neutralni wobec sposobu rozwiązania konfliktu i czynionych przez strony uzgodnień. Mediatorzy akceptują wszelkie rozwiązania (w tym również brak porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz kształt porozumienia spoczywa na stronach. Mediacja ma charakter poufny. Sesja mediacyjna trwa średnio od dwóch do czterech godzin. Na ogół potrzebne są dwa lub trzy spotkania. Właściwy proces mediacji poprzedza spotkanie konsultacyjne, podczas którego strony konfliktu i 6 Tamże. 3

4 mediatorzy wzajemnie się poznają. Mediatorzy informują o przebiegu i zasadach procesu mediacji i potwierdzają dobrowolność udziału obydwu stron. Klienci przedstawiają wstępnie problem, który chcą rozwiązać oraz swoje oczekiwania wobec mediacji. Spotkanie konsultacyjne kończy się podjęciem decyzji zarówno przez mediatorów, jak i strony, czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji. Aby rozpocząć proces mediacji, potrzebna jest zgodna wola wszystkich zainteresowanych. Jeśli jej nie ma, strony otrzymują pełną informację o innych możliwych formach pomocy: terapeutycznej, prawnej, duchowej. 7 Jakie są zasady mediacji? Mediacja opiera się na pięciu zasadach. Ich przestrzeganie stanowi o sukcesie mediacji. 1) Dobrowolność Mediacja jest dobrowolna, a prowadzi się ją na podstawie uprzednio zawartej między stronami umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji (umowna lub sądowa). Co do zasady prowadzić ją można w każdym momencie, z tym że po wszczęciu postępowania sądowego po zamknięciu pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę sąd może skierować strony do mediacji tylko na ich zgodny wniosek. 8 2) Poufność Poufność mediacji jest zagwarantowana przez kodeks postępowania cywilnego i dotyczy głównie mediatora. Strony zaś nie mogą powołać mediatora na świadka w sprawie, chyba że obie wyrażą zgodę na zwolnienie go z tajemnicy mediacji. Ponadto strony w ewentualnym dalszym postępowaniu sądowym nie mogą się powoływać na żadne oświadczenia, deklaracje czy oferty złożone podczas mediacji przez drugą stronę - sąd nie weźmie ich pod uwagę. Także w umowie o mediację (ustnej lub pisemnej) strony i mediatorzy zobowiązują się do przestrzegania zasady poufności. Jeśli taka jest wola stron, możliwe jest prowadzenie mediacji, w której strony komunikują się jedynie za pośrednictwem mediatora, który przekazuje drugiej stronie tylko uzgodnione wcześniej oświadczenia i propozycje. Mediator nie udostępnia swoich notatek do wglądu dla stron czy innych osób. Sporządzone w toku mediacji notatki podlegają zniszczeniu po jej zakończeniu. 9 Poufność ujawniania w mediacji faktów, opinii, uczuć czy zachowań stron zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i buduje większą otwartość. 3) Bezstronność mediatora

5 Zasada bezstronności także znalazła odzwierciedlenie w treści przepisów Kodeksu postępowania cywilnego - art Kpc mówi, iż mediator powinien zachować bezstronność. Wskazać w tym miejscu należy, iż ustawodawca nie zagwarantował jednak mechanizmów pozwalających na wyłączenie mediatora, co do bezstronności którego powstałyby wątpliwości. Jednakowoż w świetle zasady dobrowolności wydaje się to usprawiedliwione, albowiem w sytuacji, gdy strony powezmą wątpliwość co do bezstronności mediatora, każda z nich może wnieść o zmianę mediatora lub też wskazać innego, bądź - w ostateczności - zrezygnować z mediacji. 10 Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich. Nie ocenia zarówno osób jak i ich zachowań, nie poszukuje winnych zaistniałej sytuacji. 11 4) Neutralność mediatora Mediator jest osobą neutralną i bezstronną. Neutralność mediatora oznacza, iż nie będzie on naciskał stron do przyjęcia preferowanych rozwiązań, ale pomoże im samym wypracować takie rozwiązania, które uznają za najlepsze. Bezstronność zaś oznacza, że mediator nie będzie faworyzował żadnego z uczestników, ani też popierał kosztem drugiej osoby. Zadaniem mediatora jest zadbanie o to, by każdy z uczestników był pełnoprawnym partnerem we wspólnym rozwiązywaniu problemu. 12 5) Samodzielność stron w podejmowaniu decyzji Mediator nie podejmuje decyzji za strony, nie rozstrzyga sporu. Nie jest sędzią, ani arbitrem. Rolą mediatora jest zachęcenie stron do aktywnej współpracy przy poszukiwaniu rozwiązania. To do nich należy decyzja. Jest ona rezultatem wolnego wyboru stron i płynie z przekonania, że wypracowane rozwiązanie zaspokaja ich najważniejsze potrzeby. 13 W jakich sprawach stosuje się mediację rodzinną? Rozwiązywanie konfliktów, w szczególności rodzinnych, wiąże się z dużymi emocjami. Dlatego, że są to dla stron ważne tematy. Mediatorzy mogą pomóc w rozwiązaniu tych trudnych sytuacji, bo są do tego profesjonalnie przygotowani. Jest jeden warunek mediacji - strony muszą chcieć! Mediatorzy mogą pomóc w rozwiązywaniu najróżniejszych konfliktów związanych z życiem w rodzinie. Oto wybrane przykłady: Rozstanie - w sytuacji, gdy małżonkowie stają w obliczu decyzji o rozstaniu Materiały szkoleniowe Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Warszawa, wrzesień listopad Materiały szkoleniowe Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Warszawa, wrzesień listopad

6 Rozwód - w sytuacji okołorozwodowej, czyli przed rozwodem, (kiedy małżonkowie podjęli już decyzję o rozstaniu), w trakcie rozwodu, a także po rozwodzie. Konflikty małżeńskie / partnerskie Uzgodnienie zasad podziału obowiązków domowych. Ustalenie sposobów oszczędzania lub wydawania pieniędzy. Ustalenie zasad wychowywania dzieci (zakres swobód i obowiązków dzieci). Ustalenie zasad spędzania wolnego czasu (dorosłych i dzieci). Konflikty pomiędzy członkami bliższej i dalszej rodziny: Uzgodnienie zasad opieki nad członkami rodziny - chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku. Rozstrzyganie sporów majątkowych (np. podział spadku, lub zarządzanie wspólną własnością). Ustalenie kontaktów z rodziną współmałżonki/współmałżonka. Nie chodzi tylko o konflikty między teściami, teściowymi, zięciami i synowymi. Zasady porozumiewania się pomiędzy dziećmi (adolescentami/dorosłymi) a rodzicami. Konflikt - w sytuacji konfliktu rodzinnego i małżeńskiego wynikające z odmienności kultur, religii, konflikt w rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi (po rozstaniu), sprawy dotyczące zmiany wyroku sądu rodzinnego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków. Zasadniczo wszystkie konflikty i spory, w których strony chcą wspólnie wypracować porozumienie, nadają się do mediacji. Może to zabrzmi dziwnie, ale w drodze mediacji można rozwiązywać prawie wszystkie rodzaje konfliktów. Najlepiej korzystać z mediacji, kiedy zauważa się, że nie można się dogadać. Zanim sprawa się skomplikuje i będzie nadawała się do terapii, a warto zaznaczyć, że mediacja to nie terapia. Mediatorzy potrafią określić, które sprawy nadają się do mediacji, a które do terapii. W jakich sprawach mediacja nie będzie podejmowana? - Kiedy w rodzinie ma miejsce przemoc. - Kiedy do rozwiązania problemu potrzebna jest pomoc terapeutyczna. - Kiedy jedna ze stron nie wyraża chęci udziału w mediacji. - Kiedy jedna ze stron chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub posłużyć się nią do osiągnięcia jakiś ukrytych celów. - Kiedy stosunek sił między stronami konfliktu sprawia, że wspólne podejmowanie decyzji jest w praktyce niemożliwe. - Kiedy żadna ze stron nie bierze pod uwagę możliwości ugodowego załatwienia spornych kwestii. 6

7 - Kiedy jakieś niedawne traumatyczne przeżycia uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w mediacji jednej lub obu stronom konfliktu. Mediacja rodzinna - metoda na konflikt Czasami ciężko jest dojść do porozumienia z partnerem, partnerką lub innym członkiem rodziny. To się zdarza, ponieważ konflikty są nieodłącznym elementem naszego życia; są też czymś naturalnym. Czasami udaje się je rozwiązać własnymi siłami, a czasami wydaje się to być zbyt trudne i wtedy chciałoby się skorzystać z pomocy. Właśnie taką pomocą w rozwiązywaniu konfliktów jest mediacja. Wiele osób twierdzi, że konflikty są po to, aby je rozwiązywać. Jest to słuszne stwierdzenie, ale w praktyce wymaga ono pewnego wysiłku. Nie zawsze można rozwiązać konflikt samemu. Zdarzają się osoby, które nigdy nie zechcą, aby w rozwiązaniu ich konfliktu uczestniczył ktoś z zewnątrz. Rozwiązanie konfliktu zależy przede wszystkim od stron konfliktu, ale też od osób pomagających w jego rozwiązywaniu. Czasem nie jest łatwo podjąć decyzję: chcę rozwiązać konflikt, bo nie mogę już dłużej z tym żyć, chcę, aby ktoś mi pomógł rozwiązać konflikt, bo nie daję rady. Bywa też tak, że osoby pomagające w rozwiązywaniu konfliktu inspirowane są przez strony konfliktu do podejmowania takich metod wspomagających szybkie dojście do satysfakcjonujących ustaleń, że rzeczywiście cel zostaje osiągnięty szybko. 14 Mediacja pomaga stronom osiągnąć porozumienie i zawrzeć ugodę przy pomocy neutralnej osoby trzeciej, tj. mediatora. Mediator nie rozstrzyga sporu, nie udziela rad ani nie wydaje opinii, pomaga tylko udrożnić kanały komunikacji w celu znalezienia rozwiązania, które pozwoli jak najlepiej zaspokoić potrzeby obu stron; pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny i uporządkowany. Podstawowymi cechami mediacji są bezstronność, poufność i dobrowolność. Mediacja prawie zawsze jest szybsza od procesu sądowego, a co bardzo ważne, jest dużo tańsza. 15 Mediacja doprowadza do rozwiązania akceptowanego przez obie strony, a nie do werdyktu, w którym jedna ze stron może czuć się poszkodowana. W wielu wypadkach oznacza to zamknięcie długotrwałego sporu, a co najważniejsze, niweluje prawie całkowicie ryzyko powrotu do niego. Jest to bardzo ważne w sprawach rodzinnych, gdzie rozwiązanie 14 Katarzyna Beata Olszewska, Mediacja jako szansa na rozwiązanie konfliktu i pojednanie, 15 A. Pietrzak, Mediacje rodzinne zagadnienia ogólne, Nowiny Psychologiczne 2000, nr 4, s

8 dzieci. 16 Mediacja może być przydatna zarówno w sytuacji przejściowego kryzysu konfliktu znacząco poprawia sytuację psychiczną (samopoczucie) stron, w szczególności małżeńskiego, w przypadku, kiedy małżonkowie podjęli decyzję o rozstaniu, lub po rozwodzie. Pomaga ustalić zasady opieki nad dziećmi, wysokość alimentów, podział majątku oraz wszystkie inne kwestie, które są ważne dla rozwodzących się. Ich ustalenie na drodze mediacji może zmniejszyć niszczący wpływ negatywnych emocji, które zwykle towarzyszą rozstaniu. 17 To co wyróżnia mediację spośród innych sposobów rozwiązywania konfliktów to skuteczność. Z danych Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie wynika, że ok. 90 % postępowań mediacyjnych kończy się zawarciem ugody pomiędzy stronami. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań w kilku krajach okazało się, że mediacja: 18 - poprawia komunikację pomiędzy członkami rodziny; - redukuje konflikty na drodze dialogu; - prowadzi do polubownych rozstrzygnięć; - zapewnia ciągłość kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi; - zmniejsza społeczne i ekonomiczne koszty rozwodów; - skraca czas konieczny do osiągnięcia wspólnych i zadawalających obie strony rozwiązań. Mediacja rodzinna - nowy sposób pomocy małżeństwu i rodzinie Mediacja służy dobru człowieka i społeczeństwa. Coraz częściej i chętniej z tej formy pomocy w rozwiązywaniu konfliktów korzystają różni ludzie, którzy znaleźli się w trudnej dla siebie sytuacji. Często są to małżonkowie stojący w obliczu podjęcia decyzji o rozwodzie czy separacji, małżonkowie będący już po rozwodzie, czy też przeżywający kryzysy. Na mediację zgłaszają się narzeczeni, rodzice z dziećmi, sąsiedzi, nauczyciele i uczniowie, sprawcy i ofiary przemocy. Problematyka mediacji jako szansy na rozwiązanie konfliktu i pojednanie jest dziś bardzo ważna. Naświetlenie mediacji z takiej właśnie perspektywy może stać się inspiracją do praktykowania jej również jako sposobu pomocy rodzinie. Niezaprzeczalny jest fakt, że 16 Tamże. 17 M. Płatek, Mediacja szansa dla pokrzywdzonego?, Niebieska Linia 2003, nr 2, s Zbigniew i Elżbieta Czwartosz, Mediacje między ofiarą i sprawcą, materiały robocze dla uczestników kursu; J. Waluk, Mediacja jako instytucja dla pokrzywdzonego, Mediator 2006, nr 20. 8

9 mediacja służy dobru osób do niej przystępujących. Dobro w mediacji jest szeroko rozumiane. Z pewnością jego pierwszorzędnym dobrem jest samo rozwiązanie konfliktu, ale w specyficzny sposób, nie przez mediatora, ale samych zainteresowanych. Czyli rozwiązanie nie podaje się tu małżeństwu i rodzinie niejako na tacy. Rozwiązanie to muszą sami zainteresowani sobie wypracować. Co więcej, musi to być rozwiązanie możliwe do zrealizowania i wcielenia w życie. Kolejnym dobrem, które wyraźnie się tu jawi, to zabezpieczenie stron przed ekspansją jednej z nich. To znaczy, że strony muszą być tak samo silne i zaangażowane w proces. Jeśli tak nie jest, mediator stara się wyrównać pozycje obu stron. Ma to ogromne znaczenie, gdy w rodzinie występuje przemoc. Oto wyniki badań Chander z 1990 roku porównanie efektów mediacji w zależności od obecności przemocy: 19 Ogólna liczba porozumień 60% - w rodzinach przemocowych 69%; - w rodzinach normalnych 53%; Ocena porozumienia - uczciwe (66%); - trwałe (62%); - dobrze działające (75%); - kompleksowe (66%). Dobrem jest także to, że w mediacji małżonkowie mają czas na wyciszenie emocji, przemyślenie problemu. Nie jest to łatwe, lecz dzięki technikom stosowanym w mediacji możliwe do osiągnięcia. Sytuacje, które wzbudzają emocje u stron są trudne. Najczęściej strony nie myślą o rozwiązaniu dogodnym dla obu stron. Myślą o własnych uczuciach i emocjach. Jednak czas, który dają mediatorzy, sposób rozważania możliwości rozwiązań, daje im możliwość spojrzenia na ich sytuację z innej strony. Jest to o tyle cenne dla rodziny, że najczęściej wtedy dopiero można skupić się na DOBRZE wszystkich. Wspomagają to wszystko zasady mediacji wspomniane wyżej, które pozwalają małżonkom zachować twarz, uporządkować uczucia, poczuć się w tym procesie bezpiecznymi i zaangażowanymi w proces. Zakończenie 19 Cyt za: Materiały szkoleniowe Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Warszawa, wrzesień listopad

10 Mediacja przychodzi z Zachodu. Doskonałym uzupełnieniem dla rozwijającego się w Polsce arbitrażu może stać się instytucja mediacji, która od lat z powodzeniem jest wykorzystywana w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Przykładowo na Florydzie gdzie w 1987 r. uchwalono jedną z pierwszych ustaw dotyczących mediacji obecnie około 200 tys. spraw cywilnych rozwiązywanych jest właśnie tą drogą. Od 55 do 75 proc. z nich kończy się ugodą zawartą przed mediatorem. W Polsce nie ma tradycji. Zdaniem ekspertów, żeby mediacja przyjęła się na polskim gruncie, potrzeba czasu. Nad Wisłą brakuje tradycji ugodowego rozstrzygania sporów wiele osób nie jest zainteresowanych mediacją, wierząc w większą moc wyroku sądowego. Dlatego argument, że można taniej, szybciej i w sposób mało stresowy, może być niewystarczający, aby przekonać Polaków, że spór można rozwiązać poza sądem, ale z takim samym skutkiem, jak na drodze sądowej. Jak długo nie przekonamy naszego społeczeństwa do korzystania z takiej formy pomocy, tak długo będzie to marginalny sposób pomocy rodzinie. Jednak mam szczerą nadzieję (i na to wskazują badania), że świadomość społeczna wartości mediacji wzrasta i tym samym upowszedni się ona jako skuteczna pomoc rodzinie. Bibliografia: źródła trwałe Czwartosz Zbigniew i Elżbieta, Mediacje między ofiarą i sprawcą, materiały robocze dla uczestników kursu. Kodeks Postępowania Cywilnego. Materiały szkoleniowe Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Warszawa, wrzesień listopad Pietrzak A., Mediacje rodzinne zagadnienia ogólne, Nowiny Psychologiczne 2000, nr 4, s Płatek M., Mediacja szansa dla pokrzywdzonego?, Niebieska Linia 2003, nr 2, s Waluk J., Mediacja jako instytucja dla pokrzywdzonego, Mediator 2006, nr 20. Źródła nietrwałe Olszewska K. B., Mediacja jako szansa na rozwiązanie konfliktu i pojednanie, 10

11 Streszczenie anglojęzyczne: Mediation is a way of solving conflicts with a help from impartial mediators who accompany the two sides in the process of agreements. Family mediations are most often run by a couple of specialised mediators a woman and a man. Their job is to make the communication easier, to define dispute topics, to assess needs and interests of the sides, and to help them find the agreement. In family affairs a mediator helps family members have a hard talk in a safe, orderly and peaceful way, so that it could achieve the purpose expected by both sides. Solving conflicts, especially in family, is connected with high emotions because these are important matters. Mediators can help with solving these difficult situations as they are specialised in it. However, there is one condition both sides really need to want to find a solution. People in Poland, with no reason, relatively seldom use the help from professionals in family crisis situations. Mediation is becoming a common and popular form of solving family conflicts; it can help the sides find the solution in difficult family problems, which can be suitable for both sides. In Poland, there are a lot of mediation centers and organisations which associate professional mediators, among others, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych (Family Mediators Association). Centrum Mediacji Partners Polska is one of the centres. 11

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r.

MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości MEDIACJE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r. dr Agata Gójska adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 (przyjęta przez Komitet Ministrów 21 stycznia 1998 roku na 616-tym

Bardziej szczegółowo

ABC MEDIACJI. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna

ABC MEDIACJI. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna publikacja bezpłatna wydawnictwo Fika info Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska ABC MEDIACJI Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Broszurę opracowała: Marzena Radzka-Wiśniewska Projekt:

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

Gdy rodzina się rozpada: potrzeby, decyzje,rozwiązania

Gdy rodzina się rozpada: potrzeby, decyzje,rozwiązania Gdy rodzina się rozpada: potrzeby, decyzje,rozwiązania Sytuacja rozpadu rodziny jest sytuacją szczególną. Silne emocje jakie jej towarzyszą utrudniają rozstającym się małżonkom racjonalny ogląd Przy rozwodzie

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 Według Joseph'a Grynbaum'a: uncja mediacji jest warta funta arbitrażu i tony sporów. Zgodzą się z tym twierdzeniem, ci, którzy choć raz mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Przemoc w rodzinie a mediacja

Przemoc w rodzinie a mediacja Anna Sitarska Przemoc w rodzinie a mediacja I. Wprowadzenie Mediacja w polskim postępowaniu karnym jest nadal stosunkowo nową instytucją, liczącą sobie niecałe 8 lat 1. Jeżeli uwzględnilibyśmy zmiany,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGN I E SZKA ŁAD A MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawodawstwie rodzinnym na świecie a rozwój praktyki mediacyjnej 1

Zmiany w prawodawstwie rodzinnym na świecie a rozwój praktyki mediacyjnej 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach 1. Wprowadzenie Zmiany w prawodawstwie rodzinnym na świecie a rozwój praktyki mediacyjnej 1 Dla praktyka zajmującego

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA RODZINNA W PRAKTYCE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE 2

MEDIACJA RODZINNA W PRAKTYCE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE 2 PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2015, 26 ISSN 2300-3952 Agata Gójska 1 MEDIACJA RODZINNA W PRAKTYCE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE 2 Streszczenie Artykuł przedstawia wnioski z analizy akt spraw sądowych

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.

MEDIACJA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości MEDIACJE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA MEDIACJA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. sędzia Rafał Cebula Warszawa 2012 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI?

SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI? CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Rok IX: 2005, z. 2 ISSN 1506-1817 MICHAŁ FAJST, MARIA NIEŁACZNA SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI? Wprowadzanie każdej instytucji powinno

Bardziej szczegółowo

7. Konferencja Europejskiego Forum Sędziów Prawa Handlowego

7. Konferencja Europejskiego Forum Sędziów Prawa Handlowego 7. Konferencja Europejskiego Forum Sędziów Prawa Handlowego Materiały konferencyjne Warszawa, 27-28 września 2012 r. Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej Siódma Konferencja Europejskiego Forum Sędziów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Małgorzata Hanna Kurtasz adwokat Anna Marek aplikant radcowski Krystian Mularczyk radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca

Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje Wsparcia Przedsiębiorców Warszawa 2015 Spis

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO TEN PORADNIK?

DLA KOGO TEN PORADNIK? WSTĘP Od wielu lat, w jednej z dużych warszawskich poradni, prowadzę spotkania konsultacyjne. Rozmawiam z osobami, które szukają pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Stąd wiem, jak trudno czasami

Bardziej szczegółowo

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Skierowanie stron do mediacji przez sąd Tomasz Strumiłło doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski Skierowanie stron do mediacji przez sąd I. Wprowadzenie Regulacja instytucji mediacji w sprawach

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA NOWOCZESNY ŚRODEK NA KRYZYS RODZINNY

MEDIACJA NOWOCZESNY ŚRODEK NA KRYZYS RODZINNY MARIA J. ZAJĄCZKOWSKA MEDIACJA NOWOCZESNY ŚRODEK NA KRYZYS RODZINNY G lobalizację wiąże się z kluczowymi zmianami, jakie zaszły w kilku ostatnich dekadach poprzedniego i obecnego stulecia w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) działa na rzecz osób, które przejściowo bądź trwale znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Reprezentuje je w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W RODZINIE. Urszula Nowakowska, Emilia Piwnik WSTĘP

KOBIETY W RODZINIE. Urszula Nowakowska, Emilia Piwnik WSTĘP 5. KOBIETY W RODZINIE Urszula Nowakowska, Emilia Piwnik WSTĘP W polskiej historii kobiety zawsze odgrywały znaczącą rolę. Były nie tylko matkami i żonami, ograniczonymi kuchnią i domowymi pracami; ale

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

Mediacja w sprawach o rozwód i o separację wybrane zagadnienia

Mediacja w sprawach o rozwód i o separację wybrane zagadnienia Małgorzata Malczyk-Herdzina doktor nauk prawnych, Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny Mediacja w sprawach o rozwód i o separację wybrane zagadnienia Ustawa z 28.7.2005

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Public relations w służbie samorządów

Rozdział 6. Public relations w służbie samorządów Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 6. Public relations w służbie samorządów Arleta Ciarczyńska

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Wstęp Bartosz Łuć str. 1 Opracowania prawnicze Mariola Więckowska

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora

Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora Joanna Kuźmicka-Sulikowska doktorantka w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka sądowa Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora

Bardziej szczegółowo