Różnorodny paradygmat mediacji odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Różnorodny paradygmat mediacji odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego"

Transkrypt

1 Adam Zienkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa i Państwa WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wykładowca podyplomowego studium Mediacja Sądowa i Pozasądowa WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny, mediator oraz politolog, kontakt z autorem: Różnorodny paradygmat mediacji odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego I. Wprowadzenie Głównym zadaniem artykułu1 jest modelowa prezentacja preferowanej przez autora koncepcji wielocelowości dyskursu mediacyjnego, która stanowi istotne uzasadnienie dla przyjmowania różnorodnego paradygmatu mediacji (the multiple paradigm of mediation) oraz stosowania uniwersalnej metastrategii mediacyjnej (the universal understanding meta-strategy of mediation). Konsekwencja i porządek rzeczy czynią właściwym rozpoczęcie prezentacji od przedstawienia fundamentalnych dla podjętych rozważań przekonań (intuicji semantycznych) autora, które syntetycznie i w pewnym uproszczeniu wyrażają poniższe tezy wyjściowe2: 1) Dyskurs mediacyjny postrzegam jako racjonalny, sekwencyjny proces (komunikacyjno-poznawczo-relacyjno-decyzyjny) prowadzony pomiędzy stronami sporu (lub ich reprezentantami) przy udziale neutralnej (bezstronnej) osoby trzeciej w postaci mediatora skoncentrowany na realizacji zakładanych celów tegoż dyskursu i oparty na regułach mediacyjnej etyki mowy oraz idealnej sytuacji mowy; 1 Tekst prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące optymalizacyjnego modelu dyskursu mediacyjnego oraz charakterystyki paradygmatów i strategii mediacyjnych, które zostały opisane w monografii A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa Stawiane tezy zostały rozwinięte w pracy: A. Zienkiewicz, op. cit.

2 2) Kardynalne cele dyskursu mediacyjnego stanowią jego główne determinanty. Modelowo mają one charakter założeń idealizacyjnych zbudowanych w oparciu o koncepcję podmiotowego rozumienia terminu cel oraz wielocelowości czynności przygotowawczych (cele dalsze nadrzędne, cele bliższe podrzędne); 3) Przez cel rozumiem szeroko pojęty zamiar (chęć, wolę, pragnienie, dążenie, świadomą intencję) wywołania pożądanego (postulowanego), dodatnio ocenianego stanu rzeczy poprzez określone zachowania (czynności przygotowawcze). Przedstawione rozumienie ma zatem wymiar wolitywny i jest skorelowane z elementem ocennym (wartościującym) podmiotu, który stawia określony cel3. Za T. Kotarbińskim przyjmuję, że wszelka (...) czynność w zamierzeniu swym przygotowawcza jest zarazem czynnością wielocelową. Służy ona bowiem jako taka przynajmniej dwóm celom: celowi dalszemu, nadrzędnemu oraz celowi bliższemu, podrzędnemu, którego osiągnięcie jest zamierzonym środkiem do tamtego celu 4; 4) Każdy wybór (określenie hierarchii) celów dyskursu mediacyjnego jest aksjologicznie uwikłany i związany z przyjmowanym przez podmiot (stawiający cele) paradygmatem mediacji5; 5) Podstawowymi terminami kategoryzującymi instytucję mediacji posługuję się w następujący sposób: a) terminy orientacja i paradygmat mediacji traktuję synonimicznie (mają one w moim mniemaniu najszersze i nadrzędne znaczenie). Odróżniam je głównie ze względu na katalog zakładanych przez nie celów nadrzędnych (dalszych) dyskursu mediacyjnego oraz specyfikę stosowanych dla ich realizacji strategii i tech- 3 Na temat różnorodnych sposobów rozumienia terminu cel, a w szczególności rozumienia potocznego, filozoficznego (finis in re, finis in intentione), podmiotowego (finis operantis), przedmiotowego (finis operis), psychologicznego oraz niepsychologicznego zob. I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000, s T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Łódź 1950, s W literaturze przedmiotu istnieje wiele kategoryzacji instytucji mediacji, dokonywanych w oparciu o indywidualne preferencje (kryteria) autorów, np. co do różnych zakładanych celów, reguł czy etapów dyskursu mediacyjnego. Tytułem przykładu: K. Kressel wyróżnia settlement oriented mediation style i problem-solving style ; S. Silbey i S. Marry the bargaining i the therapeutic styles; E. Galton case evaluation, evaluative mediation i pure form mediation (rozumianego synonimicznie z empowerment mediation i community model mediation ); J. Alfini trashing, bashing, hashing mediation; P. Carnevale integration, pressing, compensation, inaction mediation; R. Baruch Bush, J. Folger problem-solving, transformative mediation; E. Waldman norm-generating, norm-educating, norm-advocating mediation ; M. Umbreit controling, empowering mediation por. L. Riskin, Understanding Mediator s Orientations, Strategies and Techniques: A Grid for the Perplexed, 1 Harvard Negotiation L. Rev. 1996, s ; L. Riskin, J. Westbrook, Ch. Guthrie, T.J. Heinsz, R.C. Reuben, J.K. Robbennolt, Dispute Resolution and Lawyers, Third Edition, Saint Paul 2006, s ; szerzej zob. również III rozdział książki A. Zienkiewicza, op. cit., s

3 nik mediacyjnych; b) przyjmuję, że dany paradygmat (orientacja) mediacji urzeczywistniany jest poprzez określoną strategię lub strategie mediacyjne koncepcje generalne (plany zachowań) synonimicznie traktuję tu terminy style, modele, rodzaje mediacji które rozróżniam, uwzględniając głównie kryterium rodzaju realizowanych przez nie celów podrzędnych (bliższych) dyskursu mediacyjnego oraz kryterium poziomu interwencji mediatora i specyfiki stosowanych przez niego technik mediacyjnych; c) uznaję, że określona technika mediacji koncepcja szczegółowa (synonimicznie oznaczana przeze mnie również mianem metody lub taktyki mediacji) wyraża się głównie poprzez poszczególny typ i formę konkretnych zachowań (werbalnych i niewerbalnych aktywności) stosowanych w procesie mediacji przez mediatora wobec stron sporu (lub ich reprezentantów). W mojej ocenie w ramach określonego paradygmatu mediacji mogą funkcjonować jedna lub różne (dopuszczalne do zastosowania) strategie mediacyjne (tj. bardziej lub mniej skomplikowane i wieloaspektowe generalne koncepcje, plany, zachowań mediatora), które za pomocą wykorzystania odpowiednich technik mediacyjnych (konkretnych zachowań mediatora) realizują najpierw zakładane cele podrzędne (bliższe), a następnie cele nadrzędne (dalsze) dyskursu mediacyjnego; 6) Pomimo wielu zwolenników pure form mediation, opowiadających się za koniecznością stosowania wyłącznie jednego paradygmatu czy strategii mediacyjnej, uważanego przez nich za prawdziwą mediację (real mediaton) w mojej ocenie odpowiednie łączenie ( skrzyżowanie ) paradygmatów mediacji jest nie tylko możliwe, uprawnione, ale i konieczne6; 7) Paradygmaty, strategie oraz techniki mediacyjne egzystują zdecydowanie bardziej w postaci pewnego kontinuum niż jako odrębne, pozbawione ciągłości obszary, pomiędzy którymi można wytyczyć w praktyce bardzo wyraźne granice7; 6 Tezę o dopuszczalności skrzyżowania zwłaszcza dwóch najpopularniejszych paradygmatów, tj. orientacji problem-solving z orientacją transformative (pomimo istotnych głosów krytycznych), wyraża również J. Seul, How Transformative Is Transformative Mediation? A Constructive-Developmental Assessment, 15 Ohio State Journal on Dispute Resolution , s Podobne poglądy prezentują Z. Zumeta, J. Linden oraz K. Foster por. Z. Zumeta, Styles of Mediation: Falicitative, Evaluative and Transformative Mediation, J. Linden, Mediation Styles: The Purists vs. The Toolkit, K. Foster, A Study in Mediation Styles: A Comparative Analysis of Evaluative and Transformative Styles, 7 Szerzej zob. L. Riskin, Understanding Mediator s Orientations..., s. 7 51; L. Riskin, Mediator Orientations, Strategies, and Techniques, 111 Alternatives to the High Cost of Litigation 1994; R. Russel, Conflict Analysis in Relation to Mediator Strategy and Type, J. Folberg, D. Golann, L. Kloppenberg, T. Stipanowich, Resolving Disputes. Theory, Practice, and Law, New York 2005, s Podobnie uważają: S. Imperati, Z. Zumeta, J. Seul por. S. Imperati, Mediator practice models: the intersection of ethics and stylistic practices in mediation, 33 Willamette L. Rev. 1997, s ; Z. Zumeta, op. cit.; J. Seul, op. cit.,

4 8) Odpowiednie realizowanie wieloaspektowych, niewykluczających się celów postulowanych przez różne paradygmaty mediacyjne uważam za bardzo pożyteczne (korzystne zarówno dla stron sporu, jak i dla otoczenia społecznego)8; 9) Określonemu paradygmatowi czy strategii mediacyjnej w oderwaniu od potrzeb i specyfiki konkretnego przypadku nie można bowiem odmówić prawa do bycia urzeczywistnianym czy odpowiednio współ-urzeczywistnianym, jak również przyznać zdecydowanego pierwszeństwa9; 10) Zrealizowanie w praktyce możliwie szerokiego (wieloaspektowego) katalogu zakładanych celów (korzyści) wynikających z potrzeb konkretnej sprawy stanowi o wysokiej jakości i efektywności przeprowadzonego dyskursu mediacyjnego. II. Wielocelowość dyskursu mediacyjnego Zgodnie z internalizowaną potrzebą (postulatem) odpowiedniego łączenia paradygmatów mediacyjnych oraz fundamentalnym założeniem, że istota mediacji jest determinowana poprzez stawiane przed nią, a następnie realizowane wieloaspektowe cele10 mediację postrzegam jako jedną z podstawowych form ADR, służącą nie tylko rozwiązywaniu sporów na drodze porozumienia, której konstytutywny zespół cech stanowią: 1) obecność neutralnej (bezstronnej) osoby trzeciej (pośrednika/mediatora) pomagającej (w sposób zależny od wykorzystywanych strategii i technik mediacyjnych) stronom w osiągnięciu wzajemnie dogodnego (akceptowalnego) porozumienia (ugody) strategia win-win; 2) brak władzy osoby trzeciej (mediatora) do narzucenia stronom wiążącego rozstrzygnięcia sporu (non-binding); 3) posiadanie wyłącznej władzy decyzyjnej co do przedmiotu sporu, a w szczególności co do zawarcia i treści porozumienia (ugody) przez strony sporu (self-determination); ale także jako szczególnego rodzaju dyskurs skoncentrowany zarówno na potrzebach i interesach stron, wymianie ich stanowisk i argumentacji (negocjacjach), jak i na: s ; L. Riskin stwierdza, że nawet kategoryzacja orientacji, strategii oraz technik, których używa mediator w konkretnej sprawie jest często trudna L. Riskin, Understanding Mediator s Orientations..., s Podobnie L. Riskin, Understanding Mediator s Orientations..., s ; R. Russel, op. cit.; J. Folberg, D. Golann, L. Kloppenberg, T. Stipanowich, op. cit., s Tak samo twierdzi J. Linden, op. cit. 10 Podobnie R. Russel, op. cit.

5 1) wprowadzeniu i utrzymaniu niezakłóconej, dialogicznej komunikacji pomiędzy stronami; 2) zlikwidowaniu przyczyn konfliktu między stronami oraz zapewnianiu ich pozytywnych relacji i podstaw kooperacji (tak w trakcie samego dyskursu mediacyjnego, jak i na przyszłość orientacja prospektywna); 3) samopoznawaniu, samodoskonaleniu i wewnętrznym wzroście (rozwoju) moralnym stron; 4) interesach istotnych w wymiarze ogólnospołecznym. Posługując się stosunkowo wysokim poziomem abstrakcji, można ogólnie stwierdzić, że cele mediacji (dyskursu mediacyjnego) jako instytucji prawno-społecznej są generalnie zbieżne z celami samego prawa, sprowadzanymi często do czterech stanowisk, tj. realizacji sprawiedliwości, wprowadzenia pokoju i porządku (bezpieczeństwa prawnego), pomocy w realizacji wartości moralnych oraz dobra jednostkowego i wspólnego11. Klasyfikując kardynalne cele w ujęciu modelowym, należy podzielić je na dwa podstawowe katalogi12 cele nadrzędne (dalsze) oraz cele podrzędne (bliższe)13 jednocześnie pamiętając, że zakładane cele mediacji powinny zostać w praktyce skonfrontowane z potrzebami konkretnej sprawy (w tym z konkretnymi oczekiwaniami stron co do celów mediacji oraz zastosowania określonej strategii mediacyjnej lub ich kombinacji jako środków realizacji tych celów)14, w szczególności poprzez znalezienie odpowiedzi na następujące elementarne pytania: a) Czy istnieje faktyczna potrzeba dążenia do realizacji zakładanego celu? b) Czy pożądany stan rzeczy nie jest już częściowo lub całkowicie osiągnięty? c) Jakie cele należy uznać za nadrzędne (dalsze)? 11 Por. I. Bogucka, op. cit., s ; E.G. Maynez, The Philosophical Juridical Problem of the Validity of Law [w:] Latin-American Legal Philosophy, Cambridge 1948, s. 498, cyt. za J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s Prezentowane w artykule katalogi celów nie mają charakteru bezwzględnie zupełnego (wyczerpującego) oraz rozłącznego. 13 W literaturze przedmiotu można spotkać analogiczny podział na cele cząstkowe oraz zasadnicze zob. G. Goździewicz, Mediacja i arbitraż w polskim prawie pracy [w:] Arbitraż i mediacja w prawie pracy, pod red. G. Goździewicza, Lublin 2005, s. 10. G. Goździewicz wśród celów cząstkowych wymienia np. integrację, wywieranie presji na strony konfliktu, łagodzenie sprzecznych interesów czy nawet bierny udział mediatora, które za pomocą swojego oddziaływania na strony sporu mają doprowadzić do osiągnięcia celu zasadniczego, jakim jest porozumienie (ugoda); por. również A. Pietrzyk, Mediacja jako forma interwencji w sporze, Pal. 1994, Nr 5 6, s Por. również S. Imperati, op. cit., s ; J. Krivis, B. McAdoo, A Style Index for Mediators,

6 d) Jakie cele podrzędne (bliższe) należy osiągnąć dla zrealizowania celów nadrzędnych (dalszych) oraz przy udziale jakich środków (strategii, technik)? W modelowym ujęciu dyskursu mediacyjnego do katalogu jego kardynalnych celów nadrzędnych należy zaliczyć trzy grupy15: - cele w wymiarze personalnym (osobistym), - cele w wymiarze interpersonalnym, - cele w wymiarze społecznym. Cele w wymiarze personalnym (osobistym) są realizowane poprzez trzy główne procesy, które powinny zachodzić w trakcie dyskursu mediacyjnego, tj. przez proces samopoznawania, samodoskonalenia (nauki) oraz proces wewnętrznego wzrostu moralnego (rozwoju/przemiany/transformacji tzw. moral growth). W ramach tych procesów każda strona sporu powinna zdobywać i rozwijać16: a) samoświadomość zrozumienie samego siebie (self-understanding), b) szacunek do samego siebie (pozytywna samoocena), poczucie własnej godności (self- -respect), korespondujące z postawą niedyskryminacji drugiej strony (postawa uznania równości statusu drugiej strony w sporze), c) pewność siebie oraz wiarę we własne siły (self-confidence) umiejętność przełamywania nieśmiałości (self-consciousness), d) samostanowienie (self-determination, self-authoring) poczucie autonomii, kreatywność i samodzielność (self-reliance), określane również, jako poleganie na sobie (self--dependent) w rozwiązywaniu sporów, zażegnywaniu konfliktów oraz pokonywaniu innych życiowych trudności, e) umiejętność dostrzegania i prawidłowej identyfikacji istoty sporu, barier komunikacyjnych, a także własnych potrzeb i interesów (jak również drugiej strony sporu), f) zdolności komunikacyjne (umiejętność precyzyjnego i niekonfliktowego wyrażania swoich myśli oraz słuchania drugiej strony), 15 Por. L. Riskin, Understanding Mediator s Orientations..., s ; J. Folberg, D. Golann, L. Kloppenberg, T. Stipanowich, op. cit., s Por. L. Riskin, Understanding Mediator s Orientations..., s ; J. Seul, op. cit., s ; C. Menkel--Meadow, The Many Ways of Mediation: The Transformation of Traditions, Ideologies, Paradigms, and Practices, 11 Negotiation Journal 1996, s. 217 i n.; R. Kegan, L. Lahley, Adult Leadership and Adult Development: A Constructivist View [w:] Leadership: Multidiscyplinary Perspectives, pod red. B. Kellerman, New York: Prentice- -Hall 1984; R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation: Responding to conflict through empowerment and recognition, San Francisco 1994; R. Baruch Bush, Efficiency and Protection, or Empowerment and Recognition? The Mediator s Role, and Ethical Standards in Mediation, 41 Florida L. Rev. 1989, s. 253 i n.; J. Antes, Ten Years The Promise of Mediation: A Report From The First National Conference on Transfromative Mediation, V. Pynchon, Can Transformative Mediation Work in Commercial Litigation? A Conversation With Joseph P. Folger And Robert A. Baruch Bush,

7 g) samoprezentację oraz umiejętność rzeczowej argumentacji (zgodnie z habermasowską zasadą, która powinna organizować dyskurs, tj. nie argument przymusu, a przymus lepszego argumentu 17), h) zdolność do uznawania pewnych racji drugiej strony (acknowlegment), przyznawania się do własnych błędów oraz zrozumienia (empatii) uwarunkowań, uczuć i potrzeb drugiej strony (recognition)18, i) zdolność do współdziałania i kompromisów, j) potrzebę funkcjonowania w pokojowych relacjach z otoczeniem społecznym oraz stosowania polubownych form rozwiązywania sporów, k) umiejętność i świadomość potrzeby przepraszania oraz wybaczania, troski o losy drugiego człowieka, a także poszanowania społecznie akceptowanych zasad, norm i wartości. Procesy realizujące cele personalne dyskursu mediacyjnego mają charakter stadialny. Strony mogą zatrzymać się w rozwoju personalnym (osobowym) na określonym etapie (situational transformation) lub internalizować i kultywować ciągły rozwój personalny w przyszłości (developmental transformation) w kierunku takiego kształtowania swojej świadomości, tożsamości oraz postaw, które będzie skutkowało naturalnym ich dążeniem do pokojowego, kompromisowego i opartego na powszechnie akceptowanych wartościach współistnienia społecznego19. Celami dyskursu mediacyjnego w wymiarze interpersonalnym są: a) przywrócenie i utrzymanie niezakłóconej komunikacji oraz pozytywnych relacji pomiędzy stronami (tak w trakcie samego dyskursu mediacyjnego, jak i na przyszłość), b) rozwiązanie sporu poprzez osiągnięcie wzajemnie akceptowalnego (tj. uwzględniającego potrzeby i interesy obu stron) i możliwego do zrealizowania porozumienia (ugody), a tym samym zaoszczędzenie czasu oraz kosztów (emocjonalnych i finansowych), które mogłyby ponieść strony w postępowaniu sądowym, c) zlikwidowanie przyczyn konfliktu między stronami, d) zapewnienie podstaw pozytywnej kooperacji stron w przyszłości (np. w obszarach stosunków biznesowych, rodzinnych, majątkowych, pracowniczych czy sąsiedzkich). Celami dyskursu mediacyjnego w wymiarze społecznym są: 17 J. Habermas, N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt am Main 1971, s. 137 [za:] L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999, s Por. R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation, s Szerzej na temat etapów rozwoju osobowego w związku z mediacją oraz situational transformation i developmental transformation zob. J. Seul, op. cit., s

8 a) uzupełnianie, odciążenie oraz podniesienie sprawności sądowego wymiaru sprawiedliwości, b) włączenie społeczeństwa obywatelskiego w proces wymiaru sprawiedliwości, c) realizacja postulatu pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości oraz poszanowania autonomii woli podmiotów co do wyboru sposobu dochodzenia własnych roszczeń20, d) rozszerzenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, e) obniżenie ponoszonych przez strony sporów kosztów wymierzania sprawiedliwości, f) kształtowanie dyskursywnego podejmowania decyzji i wyrażania woli w stosunkach społecznych oraz szerokie umożliwianie konsensualnej regulacji konfliktów społecznych, g) przyczynianie się do tworzenia uniwersalnej, proceduralnej etyki rozwiązywania sporów, mającej pomóc w urzeczywistnianiu zasad sprawiedliwości społecznej21, h) ochrona porządku społecznego oraz stabilizacja (harmonizacja) stosunków społecznych poprzez rozwiązywanie konfliktów społecznych na drodze ugodowej, prowadzącej do utrwalania pokojowego i pojednawczego sposobu współpracy oraz współistnienia (peacemaking)22, i) zapobieganie odnawianiu się konfliktów społecznych w przyszłości poprzez likwidację ich przyczyn, j) wdrażanie w stosunki międzyludzkie wrażliwości, wartości (dobro, wolność, równość, sprawiedliwość) oraz postaw moralnych (rozwój/postęp moralny społeczeństwa), k) kreowanie postaw społecznych prowadzących do rozwiązywania sporów na drodze porozumienia (konsensusu lub kompromisu)23, 20 Por. L. Morawski, Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cywilnych), PiP 1993, Nr 1, s. 22; Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, s Na temat pojęcia zasad sprawiedliwości społecznej szerzej zob. Z. Ziembiński, Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996; J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 89 i n.; J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000, s Peacemaking zakłada użycie kooperacyjnych oraz konstruktywnych procesów dla rozwiązywania ludzkich konfliktów, które mają jednocześnie przywrócić ich pokojowe relacje. Peacemaking opiera się na pozytywnym rozumieniu terminu pokój (positive peace), zakładającym pojednanie (załagodzenie konfliktu, dojście do zgody) oraz odbudowanie relacji stron, a nie tylko doprowadzenie do zaprzestania wzajemnych aktów przemocy i wrogiego nastawienia (negative peace) szerzej zob. D. Noll, What is Peacemaking? 23 Na temat rozróżnienia i rozumienia pojęć kompromis i konsensus zob. H. Groszyk, A. Korybski, Konflikt interesów a prawo, Warszawa 1990, s. 105.

9 l) podniesienie poziomu świadomości prawnej, kultury prawnej oraz kultury dialogu, ł) budowanie efektywnej komunikacji społecznej (podporządkowanej regułom etyki mowy i idealnej sytuacji mowy)24, m) realizacja komunikacyjnej wizji racjonalizacji stosunków społecznych budowanie wspólnej kultury dialogu (dyskursu), komunikacji społecznej, kultury prawnej oraz tożsamości społecznej opartej na komunikacyjnej wizji prawa, państwa i społeczeństwa (integracja społeczna poprzez koordynowanie działań zbiorowych oraz wykształcanie tożsamości poszczególnych jednostek i ich kompetencji osobowych)25. Do kardynalnych celów podrzędnych w ujęciu modelowym (stanowiących środki realizacji celów nadrzędnych) należy zaliczyć trzy podstawowe grupy celów: 1) cele w wymiarze komunikacyjnym, 2) cele w wymiarze psychologicznym, 3) cele w wymiarze negocjacyjno-informacyjnym. Celami w wymiarze komunikacyjnym są przede wszystkim: a) doprowadzenie do otwarcia się stron na komunikację opartą na zasadach etyki mowy (zrozumiałość, prawdziwość, szczerość, słuszność, brak wykorzystywania nielojalnych forteli erystycznych), b) zapewnienie warunków idealnej sytuacji mowy (równość, wolność stron uczciwe procedury), c) stworzenie optymalnych warunków komunikacyjnych dla uczestników dyskursu mediacyjnego z punktu widzenia czasu, miejsca, sposobów i form komunikowania się, d) doprowadzenie do właściwego rozumienia wzajemnych przekazów i ich kontekstów, e) doprowadzenie do wzajemnego słuchania się stron, f) umiejętne zachęcanie stron do posługiwania się językiem o niekonfliktowym charakterze (np. poprzez stosowanie eufemizmów, brak radykalnych, jednostronnych ocen, adekwatne stosowanie kwantyfikatorów czy brak wykorzystywania argumentów ad personam), g) przezwyciężenie występujących (negatywnych dla poprawnej komunikacji i zawarcia porozumienia) zjawisk obciążenia (ograniczenia) kulturowego (środowiskowego) języka oraz zjawisk błędnej przedinterpretacji, 24 Na temat reguł etyki mowy i idealnej sytuacji mowy szerzej zob. np.: L. Morawski, Dyskurs w ujęciu Habermasa a inne koncepcje argumentacji [w:] Dyskursy rozumu: między przemocą a emancypacją, pod red. L. Witkowskiego, Toruń 1990, s ; L. Morawski, Główne problemy..., s Szerzej: J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I, Warszawa 1999; tenże, Teoria działania komunikacyjnego, tom II, Warszawa 2002; tenże, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków 2000; tenże, Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse. Theory of Law and Democracy. Trans. W. Rehg, Cambridge, MA: MIT Press 1996 (first ed. in German 1992); L. Morawski, Dyskurs w ujęciu Habermasa..., s ; tenże, Główne problemy..., s

10 h) używanie przez mediatora odpowiednich przeformułowań i reinterpretacji, i) zagwarantowanie możliwości przedstawiania przez każdą ze stron własnej wersji wydarzeń i ich ocen (own story/storytelling), j) spowodowanie otwarcia się stron na argumenty, interpretacje i twierdzenia drugiej strony (dialogiczna wymiana językowa)26, k) doprowadzenie stron do stworzenia wspólnej (zgodnej) wersji wydarzeń i ich ocen (alternative story), a nie pozostania przy własnych, różniących się wersjach reprezentujących punkt widzenia tylko jednej strony, l) spowodowanie zidentyfikowania i wyrażenia przez strony własnych potrzeb i oczekiwań co do sporu (przynajmniej mediatorowi), ł) stworzenie dogodnych możliwości współdziałania obu stron w tworzeniu porozumienia będącego wynikiem wymiany argumentacyjnej, m) zapewnienie stronom równego dostępu do jawnych dla nich informacji dotyczących sprawy. Cele w wymiarze psychologicznym koncentrują się przede wszystkim na wywoływaniu i kształtowaniu (pożądanych z punktu widzenia celów nadrzędnych mediacji) cech i postaw stron sporu oraz na zaspokajaniu (poprzez dyskurs mediacyjny) ich wewnętrznych potrzeb, do których w szczególności należą: a) potrzeba wyładowania negatywnych emocji (która powinna być zaspokajana już na samym początku mediacji, najlepiej tylko w obecności mediatora, tak aby doszło do ich całkowitego wygaszenia w dalszych etapach dyskursu), b) potrzeba bycia wysłuchanym, c) potrzeba bycia docenionym, d) potrzeba odczuwania, że odgrywa się istotną rolę w procesie decyzyjnym, e) potrzeba bycia akceptowanym i zrozumianym, f) potrzeba bycia przeproszonym (bądź przeproszenia), g) potrzeba wyzwolenia samodzielności i kreatywności, h) potrzeba przełamania psychologicznych barier komunikacyjnych (np. nieśmiałości, porywczości, łatwości dekoncentrowania się, nieustępliwości, kompleksów czy absolutnie nierealnych oczekiwań) oraz wyzbycia się wzajemnych uprzedzeń stron, i) potrzeba stworzenia relacyjnych warunków dla budowania przez strony wspólnej wersji wydarzeń i ich oceny (alternative story) oraz odejścia od swoich jednostronnych stanowisk27, j) postawa wzajemnego szacunku oraz tolerancji dla odmienności drugiej strony, 26 Por. J. Winslade, Mediation with a focus on discursive positioning, pdf. 27 Por. ibidem.

11 k) postawa współpracy stron, a nie współzawodnictwa nastawienie stron zogniskowane na wspólnym poszukiwaniu opcji rozwiązania sporu i zbudowaniu porozumienia, l) postawa wzajemnego wybaczenia sobie doznanych krzywd i poniesionych szkód, ł) postawa zakładająca przystępowanie do dyskursu mediacyjnego i jego prowadzenie z dobrą wiarą (własną i innych uczestników tego dyskursu good faith)28, m) postawa dialogicznego nastawienia stron (skoncentrowana na wymiarze autentycznego osobowego spotkania, wzajemnej relacji Ja Ty, a nie na instrumentalnym, przedmiotowym zawłaszczaniu Drugiego w relacji Ja ono29), n) postawa świadomości i akceptacji odpowiedzialności za wpływ zachowania się stron dyskursu mediacyjnego na ogólne relacje społeczne, o) postawa dostrzegania potrzeby i dążenia do coraz częstszego rozwiązywania sporów społecznych na drodze dyskursu opartego na idealnej sytuacji mowy i zgodności z regułami etyki mowy. Celami w wymiarze negocjacyjno-informacyjnym są przede wszystkim: a) uświadomienie stronom sporu najważniejszych kwestii dotyczących istoty, zalet oraz celów dyskursu mediacyjnego (przez mediatora), b) właściwe przygotowanie i zaplanowanie procesu mediacji, c) optymalny dobór strategii i technik mediacyjnych, d) zebranie danych na temat istniejących przeszkód w prowadzeniu niezakłóconej komunikacji pomiędzy stronami, e) dotarcie do wszystkich niezbędnych informacji o podłożu psychicznym, które należy uwzględnić podczas prób przywrócenia i utrzymania pozytywnych relacji stron, f) zebranie i odpowiednie ujawnienie obu stronom sporu danych istotnych dla osiągnięcia porozumienia, dotyczących zazwyczaj: stanowisk i argumentacji stron, interesów stron, potrzeb stron, oczekiwań jednej strony wobec drugiej, istoty i przyczyn sporu, charakteru i sposobów przezwyciężenia przeszkód stojących na drodze do zawar- 28 Na temat good faith szerzej zob. K. Kovach, Good Faith in Mediation Requested, Recommended or Required? A New Ethic, 38 South Texas L. Rev. 1997, s. 575 i n.; J. Lande, Using Dispute System Design Methods to Promote Good-Faith Participation in Court Connected Mediation Programs, 50 U.C.L.A. L. Rev. 2002, s. 69 i n.; E. Sherman, Good Faith Participation in Mediation: Aspirational, Not Mandatory, 4 Disp. Resol. Mag. 1997, s. 14 i n.; R. Carter, Oh, Ye of Little (Good) Faith: Questions, Concerns and Commentary on Efforts to Regulation Participant Conduct in Mediations, Dispute Resolution Journal 2002, s. 367 i n. 29 Por. M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992.

12 cia porozumienia, g) pozyskanie od stron i odpowiednie wykorzystanie przez mediatora informacji w przedmiocie zakresu alternatyw dla negocjowanego porozumienia, których przyjęcie dopuszczają strony, tj. odkrycie: BATNA najlepszej alternatywy dla negocjowanego porozumienia w ocenie każdej ze stron (Best Alternative to a Negotiated Agreement), WATNA najgorszej alternatywy dla negocjowanego porozumienia w ocenie każdej strony (Worst Alternative to a Negotiated Agreement), LATNA prawdopodobnej alternatywy dla negocjowanego porozumienia w ocenie każdej strony lub mediatora (Likely Alternative to a Negotiated Agreement), h) uświadomienie stronom stopnia realności ich oczekiwań (najczęściej poprzez reality testing), i) wypracowanie jednej opcji bądź kilku konkurencyjnych wariantów rozwiązania sporu, które spełnią warunek realności oraz akceptowalności przez obie strony sporu (np. poprzez drzewko decyzyjne czy burzę mózgów), j) przeprowadzenie efektywnych negocjacji (problem-solving) przez strony sporu, k) uświadomienie stronom prawdopodobnych skutków ich postaw w dyskursie mediacyjnym oraz zawarcia i realizacji porozumienia (np. dla ich przyszłych relacji korzyści wynikających ze współpracy i utrzymywania kontaktów). W związku z powyższym zakładane wieloaspektowe cele dyskursu mediacyjnego można zobrazować w uproszczeniu za pomocą poniższego schematu: Źródło: Opracowanie własne. III. Różnorodny paradygmat mediacji (the multiple paradigm of mediation) Mając na uwadze wielocelowość dyskursu mediacyjnego, mediator powinien potrafić wieloaspektowo określić niezbędne do osiągnięcia cele konkretnego dyskursu mediacyjnego, zbudować ich hierarchię (relację nadrzędności i podrzędności) oraz dobrać i zastosować optymalne strategie i techniki mediacyjne służące ich pełnej realizacji. Stąd też za J. Linden postuluję i przyjmuję instytucję the toolkit approach30, wyrażającą paradygmat różnorodny (the multiple paradigm of mediation), w ramach którego wyróżnia się cztery strategie (style) mediacyjne, tj.: 1) strategię mediacyjną facilitative, 30 J. Linden, op. cit.

13 2) strategię mediacyjną evaluative, 3) strategię transformatywną (wykorzystywaną głównie przez paradygmat transformative mediation), 4) strategię narracyjną (wykorzystywaną głównie przez paradygmat narrative mediation), które mogą być zastosowane przez mediatora w trakcie dyskursu mediacyjnego. Mediator ma obowiązek wykorzystania jednej z nich lub ich odpowiedniego łączenia w ramach dyskursu mediacyjnego, jeżeli tylko nie jest to niezgodne z wolą stron oraz jest niezbędne do realizacji założonych wieloaspektowych celów mediacji. Profesjonalny mediator (pomimo posiadanych preferencji) powinien dokładnie poznać i potrafić zastosować różne strategie mediacyjne, stając się użytkownikiem uniwersalnej metastrategii, którą proponuję określać mianem the universal understanding meta-strategy dopasowującej zachowania (interwencję) mediatora optymalnie do konkretnych okoliczności (potrzeb) danej sprawy (wieloaspektowych celów dyskursu mediacyjnego). W oparciu o kryterium poziomu, charakteru bądź celów interwencji mediatora w spór najczęściej wyróżnia się trzy podstawowe strategie (modele/style/rodzaje) mediacji: The Facilitative Strategy of Mediation (soft mediation), The Evaluative Strategy of Mediation (hard mediation) oraz The Empowerment and Recognition Strategy of Mediation (transformative mediation)31. Poniżej przedstawiam krótką, uproszczoną charakterystykę czterech głównych strategii mediacyjnych, których stosowanie zakłada różnorodny paradygmat mediacji. Ad 1) Strategia mediacyjna facilitative The Facilitative Strategy of Mediation zakłada całkowitą neutralność mediatora. Jest to model teoretycznie zakładający jak najmniejszą interwencję pośrednika w spór. Mediator powstrzymuje się od prezentowania osobistego punktu widzenia na istotę konfliktu nie wydaje stronom poleceń, nie udziela porad, nie przedstawia opinii na temat wariantów (opcji) rozwiązania sporu, nie proponuje treści porozumienia, nie prognozuje, jak rozstrzygnąłby sporne kwestie sąd. Szczególnie istotne jest to, aby strony procesu mediacji nie czuły się przymuszane do zawarcia ugody (mediator opiekuje się procesem mediacyjnym, strony zaś jego wynikiem) oraz były przekonane, że przyjęte 31 Szerzej zob. L. Riskin, Understanding Mediator s Orientations..., s. 7 i n.; S. Imperati, op. cit., s ; R. Moberly, Mediator gag rules: Is it ethical for mediators to evaluative or advise?, 38 South Texas L. Rev. 1997, s ; M. Levin, The Propriety of Evaluative Mediation: Concerns About the Nature and Quality of Evaluative Opinion, 16 Ohio State Journal on Dispute Resolution 2001, s. 267 i n.; J. Stulberg, Facilitative versus Evaluative Mediatior Orientations: Piercing the Grid Lock, 24 Florida State University L. Rev. 1997, s. 985 i n.; E. Waldmann, The evaluative-facilitative debate in mediation: applying the lens of therapeutic jurisprudence, 82 Marquette L. Rev. 1998, s ; R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation ; R. Baruch Bush, op. cit., s. 253 i n.; P. Franz, Habits of Highly Effective Transformative Mediation Program, 13 Ohio State Journal on Dispute Resolution , s ; J. Seul, How Transformative Is Transformative Mediation..., s

14 porozumienie jest dla nich wzajemnie korzystne. Mediator koncentruje uwagę uczestników postępowania na ich potrzebach i interesach, a nie na ich faktycznej i prawnej pozycji ocenianej w kontekście ewentualnej rozprawy sądowej. Swoją aktywność poświęca na doskonalenie procesu rozwiązania sporu (np. poprzez techniki służące odblokowaniu, rozwinięciu i porządkowaniu komunikacji między stronami, redukowanie ich negatywnych emocji czy pomoc w znalezieniu i wyartykułowaniu przez nie propozycji rozwiązania kwestii spornych), stosując najczęściej wariant wspólnych sesji stron (joint sessions). Ad 2) Strategia mediacyjna evaluative W ramach The Evaluative Strategy of Mediation mediator ma możliwość znacznej interwencji w spór32. Stosując evaluative mediation, pośrednik prezentuje otwarcie własne stanowisko co do meritum (wydaje opinie, a nawet doradza), uczestniczy w merytorycznym opracowywaniu porozumienia, mogąc jednocześnie zaproponować33 stronom własny projekt rozwiązania sporu, uwzględniający interesy obu stron34. Mediator koncentruje się raczej na pozycji/racjach (w tym prawnej) stron niż na ich potrzebach i interesach, przedstawiając im własne przewidywania co do rezultatu ewentualnego postępowania w spornej sprawie przed sądem lub w arbitrażu. Porozumienie stron jest zazwyczaj osiągane przede wszystkim w wyniku uświadomienia spierającym się słabości ich pozycji faktyczno-prawnej, ocenianej przez pryzmat ewentualnego postępowania sądowego. Mediator konstruuje etapy procesu rozwiązywania sporu, często decydując się na mediację pośrednią, spotykając się ze stronami na osobności (caucus, separate/private meeting) i kursując między nimi (shuttle diplomacy). W ramach stylu mediacyjnego evaluative dopuszcza się bezpośrednią interwencję mediatora w treść 32 The Evaluative Model of Mediation dopuszcza możliwość znacznej interwencji mediatora w spór (wywierania presji na strony i wpływu na treść porozumienia), co bywa ostro krytykowane przez zwolenników klasycznej mediacji, którzy uważają, że takie zachowanie mediatora podważa istotę mediacji. J. Alfini podnosi, że oferowanie przez mediatora porad prawnych i ocen merytorycznych sporu powinno być wprost zakazane. K. Kovach i L. Love stwierdzają, że evaluative mediation to oksymoron. Przeciwnicy stylu mediacyjnego evaluative widzą w możliwości znacznej interwencji mediatora w spór przede wszystkim zagrożenie dla samostanowienia stron (self-determination) oraz bezstronności mediatora por. R. Moberly, op. cit., s. 670; L. Love, The Top Ten Reasons That Mediators Should Not Evaluate, 24 Florida State University L. Rev. 1997, s. 937 i n.; K. Kovach, L. Love, Evaluative Mediation Is an Oxymoron, 14 Alternatives to The High Cost of Litigation 1996, s W ramach wyjątkowo interwencyjnych muscle mediation albo supervisory mediaton mediator odpowiednio nakłania strony do zawarcia określonej opcji ugody albo może (za uprzednią zgodą stron) narzucić im własną koncepcję treści ugody, jeżeli strony nie były w stanie jej stworzyć bądź porozumieć się co do niej szerzej zob. J. Folberg, A. Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation, San Francisco Por. R. Morek, ADR w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004, s

15 porozumienia, jeżeli w jego ocenie jest ona rażąco niesprawiedliwa dla którejś ze stron. Zasadnicze zatem pytanie dla skonfliktowanych stron i mającego prowadzić postępowanie mediatora, które powinno doczekać się odpowiedzi najlepiej już przed rozpoczęciem mediacji sensu stricto, dotyczy dopuszczalnego poziomu interwencji mediatora w spór, tj.: czy mediator powinien przyjąć postawę evaluate wieloaspektowo oceniać (szacować) sytuację (pozycję) stron, przewidywać prawdopodobny wynik, czas i koszty postępowania sądowego, doradzać i proponować opcje rozwiązania sporu (treść porozumienia) czy jedynie ograniczyć się do ułatwiania stronom ich procesu komunikacji i negocjacji postawa facilitate?35 Ad 3) Transformatywna strategia mediacyjna Istotną alternatywą dla pozornej dychotomii strategii facilitative i evaluative może być wybór stosowania trzeciej strategii mediacyjnej The Empowerment and Recognition Strategy of Mediation którą proponują w ramach koncepcji transformative mediation R. Baruch Bush i J. Folger36. Autorzy prezentują specyficzne rozumienie mediacji i konfliktu, oparte na ocenie osobowej siły stron sporu oraz na wzajemnym zrozumieniu i współodczuwaniu. R. Baruch Bush i J. Folger utrzymują, że stosowanie mediacji może powodować wzrost moralny (moral growth) poprzez występowanie w tym procesie empowerment i recognition. Empowerment definiują jako przywracanie jednostkom poczucia własnej wartości, siły oraz zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych (self-determination). Recognition określają jako wywoływanie w jednostkach wzajemnego uznania oraz empatii dla położenia i problemów innych ludzi37. Transformative mediatorzy koncentrują się na umożliwianiu stronom zdefiniowania spornych problemów i zdecydowaniu o warunkach ugody oraz na pomocy w lepszym zrozumieniu perspektywy i racji strony przeciwnej38. Autorzy koncepcji widzą w potencjale mediacji unikalną zdolność do pozytywnego przemieniania charakteru stron sporu (jednostek) oraz całego społeczeństwa (transformative potential of mediation). Mediator stosujący The Empowerment and Recognition Strategy ma za zadanie przede wszystkim zapewnić stronom jak najpełniejszą możliwość samostanowienia 35 Analogiczne pytanie sformułował L. Riskin, Mediator Orientations, s. 111; analizowana kwestia bywa również kategoryzowana jako problem-solving vs. predictive-mediation szerzej zob. C. McEwen, Mediator as Predictor or Problem Solver, 19 Florida State University L. Rev. 1991, s. 77 i n. 36 Szerzej R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation ; R. Baruch Bush, op. cit., s. 253 i n. 37 A. Rau, E. Sherman, S. Peppet, Processes of dispute resolution. The role of Lawyers. Third edition, New York 2002, s Ibidem.

16 (self-determination) oraz wzajemnego uznania (acknowlegment)39 tak aby w konsekwencji doprowadzić do osiągnięcia przez strony wymiaru empowerment i recognition podczas dyskursu mediacyjnego40. Pośrednik koncentruje uwagę stron na ich interakcjach (relacjach, wzajemnym oddziaływaniu) występujących podczas dyskursu oraz zniechęca je do prowadzenia komunikacji tylko przez pryzmat samej identyfikacji kwestii spornych i poszukiwania rozwiązania sporu (relational values based paradigm)41. Samo zawarcie porozumienia nie jest głównym celem mediacji, istotniejsze są poprawa relacji stron oraz ich pozytywna wewnętrzna przemiana w wymiarze empowerment i recognition, których osiągnięcie oznacza sukces przeprowadzonego postępowania mediacyjnego. Ad 4) Narracyjna strategia mediacyjna J. Winslade i G. Monk, inspirowani narrative therapy, social constructionist framework oraz postmodern movement/theory, proponują paradygmat narrative (discursive) mediation jako konkurencję zwłaszcza dla paradygmatu problem-solving mediation (opartego głównie na kategoriach interesu i potrzeb stron, wykorzystującego strategie facilitative lub evaluative mediation)42. Fundament paradygmatu narrative mediation stanowi bardziej podstawa filozoficzna niż praktyka (szczegółowe techniki/zachowania uczestników dyskursu mediacyjnego)43. Narrative mediation istotnie różni się charakterem i podstawowymi założeniami od problem-solving mediation. Odrzucony zostaje aksjomat o kluczowym znaczeniu interesów i potrzeb stron w procesie poszukiwania przyczyn i rozwiązywaniu sporu. W zamian przyjmuje się, że ludzie konstruują/powodują konflikty poprzez odmienne narracyjnie opisywanie/postrzeganie faktów. Zdaniem J. Winslade i G. Monk podejście skupione tylko na potrzebach i interesach stron (tym, co strony chcą) jest wyłącznie jedną z wielu perspektyw postrzegania, oceniania oraz nadawania sensu w świecie. Strony w konflikcie są uwikłane w różnorodne konteksty determinowane uwarunkowaniami historyczno-kulturowymi, a zwłaszcza ich 39 S. Imperati, op. cit., s R. Baruch Bush, J. Folger, Transformative Mediation and Third-Party Intervention: Ten Hallmarks of a Transformative Approach to Practice, 13 Mediation Quarterly 1996, s Szerzej zob. R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation, s Ibidem, s Szerzej zob: J. Winslade, G. Monk, Narrative mediation: A new approach to conflict resolution, San Francisco 2001; Zob. również J. Winslade, G. Monk, A Narrative Therapy in Practice: The Archaeology of Hope, San Francisco 1996; J. Winslade, G. Monk, A. Cotter, A Narrative Aproach to the Practice of Mediation, 14 Negotiation Journal 1998, s J. Winslade, G. Monk, Narrative mediation, s. 33.

17 językiem/narracją. W centrum narrative mediation znajduje się potrzeba rozwijania różnych kontekstów postrzegania sytuacji spornej dla wykreowania niekonfliktowych relacji stron. Przyjmowana przez autorów perspektywa social constructionist ujawnia, że określone potrzeby stron nie są tak nieodzowne (naturalne, niezbędne), jak deklarują to strony w konwersacji (dyskursie). Stąd też w różnych rodzajach dyskusji można potencjalnie doprowadzić do zrewidowania postrzegania tych potrzeb. Ta perspektywa zmienia optykę widzenia celu mediacji z odkrycia i spełnienia potrzeb (interesów) stron na dokonanie przemiany postrzegania własnych potrzeb przez strony sporu. Głównym celem mediacji jest stworzenie alternative story, która może zastąpić konflikt i spowodować nie tylko zawarcie wzajemnie akceptowalnego porozumienia, ale również ustalić dialogiczne (niedominujące) nastawienie w komunikacji stron na przyszłość. Autorzy koncepcji postulują zatem kierunek mediacyjny, który ma zmieniać sposób postrzegania siebie i faktów podczas dyskursu, prowadzący do stworzenia nowych możliwości rozwiązania sporu. Fundamentalne kwestie dla narrative mediation stanowią konstytutywna (performatywna) rola języka oraz social constructionism epistemology44. Autorzy wskazują, że język bardziej nadaje znaczenie światu (rzeczywistości/wydarzeniom/faktom) niż z nim koresponduje (odpowiada/jest zgodny/pozostaje w harmonii). Dla mediacji oznacza to, że konstytutywna funkcja języka jest główną determinantą (perspektywą) rozumienia natury konfliktów. Podczas mediacji powinno dochodzić do naturalnej aktywności polegającej na tworzeniu nowych sensów/znaczeń (making-meaning activity). Mówienie w mediacji ma sprawcze/twórcze/konstrukcyjne znaczenie. Jest to proces żywy, dynamiczny, produkujący relacyjną rzeczywistość, gdzie szczególnie uobecnia się performatywny charakter aktów mowy. J. Winslade i G. Monk przyznają się do inspiracji filozofią postmodernizmu, podkreślają istnienie ogromnej ilości wariacji, tego, w jaki sposób ludzie żyją, powodowanych różnorodnością dyskursywnych kontekstów, które ich otaczają. Autorzy sugerują, że nie ma jednej dającej się określić rzeczywistości. Jest wiele różnorodnych sposobów nadawania znaczeń/sensów naszemu życiu/trwaniu. Stąd też nie do uniknięcia jest to, że różnorodność będzie powodowała odmienne postrzeganie i konflikty pomiędzy ludźmi. Z perspektywy paradygmatu narrative mediation konflikt jest rozumiany bardziej jako konieczny skutek różnorodności/odmienności niż wynik wyrażania osobistych potrzeb lub interesów. J. Winslade i G. Monk pojmują mediację jako pewnego rodzaju możność zrekonstruowania/zrewidowania przez strony swoich dotychczasowych interpretacji sytuacji sporu w świetle alternatywnych perspektyw/nastawienia. Ludzie żyją bowiem w świecie wielu różnorodnych kontekstów, znaczeń, idei. Sensowniejsze jest przyjmowanie, że 44 Ibidem, preface XII XIII.

18 posiadają oni zatem tożsamość różnorodną. Dla mediatora oznacza to, że powinien postrzegać opowiedziane przez strony historie (wersje) sprawy, uwzględniając to, że artykułują je w szczególnej konfliktowej sytuacji, której obraz skonstruowany jest przez różne płaszczyzny dyskursu (dyskursy) dopuszczające zmianę, odmienności i sprzeczne formy subiektywności. Pośrednik, mając na uwadze kompleksowość/przenikanie dyskursów, powinien dążyć do określenia odpowiedniej przestrzeni, a potem wykreowania nowych znaczeń, które dadzą stronom możliwość zmiany i wejścia w alternatywny dyskurs umożliwiający poprawę ich relacji i zawarcie porozumienia. Przedstawione strategie mediacyjne mają charakter modelowy. W rzeczywistości występują w różnych odmianach, a także bywają łączone w ramach jednego postępowania (dyskursu) mediacyjnego. Wybór i zastosowanie przez mediatora określonego paradygmatu oraz strategii mediacyjnych (bądź ich kombinacji) determinowane są przede wszystkim zakładanymi celami dyskursu mediacyjnego (odpowiednio dostosowanymi do potrzeb/przyczyn konkretnej sprawy), oczekiwaniami stron sporu co do poziomu i charakteru aktywności mediatora oraz przyjmowanymi przez mediatora etycznymi zasadami postępowania mediacyjnego (najczęściej również zaakceptowanymi przez same strony). Ponadto korzystanie z określonej strategii mediacyjnej jest wynikiem posiadanej przez mediatora wiedzy, doświadczenia, typów odbytych treningów mediacyjnych oraz jego osobowości tzw. czynnik osobistych preferencji mediatora. Decyzja o wyborze lub zmianie (w trakcie trwania postępowania) określonej strategii mediacyjnej jest również często uzależniona od charakteru i przyczyn sporu oraz postawy stron w mediacji (stopnia ich współpracy i samodzielności w rozwiązywaniu konfliktu). Odpowiedni dobór i zastosowanie określonych strategii i technik mediacyjnych jest warunkiem sine qua non efektywności dyskursu mediacyjnego (szerokiej realizacji jego wieloaspektowych podrzędnych i nadrzędnych celów). Stąd też profesjonalny mediator powinien posiadać umiejętność stosowania większości strategii mediacyjnych, stając się użytkownikiem uniwersalnej metastrategii mediacyjnej, realizującej założenia różnorodnego paradygmatu mediacji, będącego odpowiedzią na wielocelową naturę dyskursu mediacyjnego45. ABSTRACT 45 W sytuacji wprowadzania reguł dyskursu mediacyjnego do ustaw, regulaminów postępowania mediacyjnego stałych ośrodków mediacyjnych czy np. kodeksów etyki radcy prawnego lub adwokata, szczególnie istotne wydaje się zatem niezawężanie możliwości pośrednictwa w sporze w charakterze mediatora tylko do jednej określonej strategii czy paradygmatu mediacyjnego, gdyż może to skutecznie wykluczyć szanse na optymalne dopasowanie zachowania (stopnia interwencji) mediatora do konkretnych okoliczności (potrzeb) danej sprawy (w tym woli stron sporu), a tym samym uniemożliwić mu realizację wieloaspektowych celów dyskursu mediacyjnego.

19 The article aims at describing the multi-purpose nature of the mediation discourse and analysing the further (personal, interpersonal, social) and closer (psychological, communicative, informational and negotional) multi-aspect goals of mediation. Moreover, the article presents the multiple paradigm of mediation and the universal understanding meta-strategy of mediation. The author postulates usage of the new multiple paradigm of mediation that reconciles particularly the concepts of the most popular mediation paradigms: problem-solving and transformative mediation. Mediators should use the universal understanding meta-strategy of mediation which means that they should know a lot of different mediation strategies and be able to apply the optimal one or find their combination according to the priority of mediation goals defined for the very dispute. Therefore, the most popular mediation strategies: facilitative, evaluative, narrative and transformative are briefly considered.

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 (przyjęta przez Komitet Ministrów 21 stycznia 1998 roku na 616-tym

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym pod redakcją Martyny Plucińskiej Poznań 2014 Komitet

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI?

SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI? CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Rok IX: 2005, z. 2 ISSN 1506-1817 MICHAŁ FAJST, MARIA NIEŁACZNA SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI? Wprowadzanie każdej instytucji powinno

Bardziej szczegółowo

AKSJOLOGIA PRAWA Jest subdyscypliną aksjologii, czyli ogólnej nauki o wartościach, będącą częścią obszerniejszych rozważań filozoficznych. Przedmiotem aksjologii prawa jest skomplikowany syndrom zależności

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

Społeczne problemy zarządzania projektami Część I

Społeczne problemy zarządzania projektami Część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Tom XIV, Zeszyt 11, Część I http://piz.san.edu.pl Społeczne problemy zarządzania projektami Część I Redakcja: Tadeusz Listwan Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Tomu XIV,

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZE OPBP_OR_IV_V_W3 Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I KIEROWANIE

ORGANIZACJA I KIEROWANIE ORGANIZACJA I KIEROWANIE ORGANIZATION AND MANAGEMENT NR 2 (140) ROK 2010 Indeks 367850 ISSN 0137-5466 KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca

Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje Wsparcia Przedsiębiorców Warszawa 2015 Spis

Bardziej szczegółowo

MENADŻER PRZYWÓDCA. UWAGI O ROLI DYREKTORÓW SZKÓŁ W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI

MENADŻER PRZYWÓDCA. UWAGI O ROLI DYREKTORÓW SZKÓŁ W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 JOANNA SZAFRAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MENADŻER PRZYWÓDCA. UWAGI O ROLI DYREKTORÓW SZKÓŁ W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI AB S T R A C T. Szafran Joanna, Menadżer

Bardziej szczegółowo

Abstrakt artykułu Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy dr Urszula Sadomska, Włodzimierz Wojtek Szymankiewicz

Abstrakt artykułu Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy dr Urszula Sadomska, Włodzimierz Wojtek Szymankiewicz Abstrakt artykułu Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy dr Urszula Sadomska, Włodzimierz Wojtek Szymankiewicz Wyzwania stojące przed współczesnymi przedsiębiorstwami oraz wzrost

Bardziej szczegółowo

Rok/liczba zakładów 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 Dział ubezpieczeń w tym: - z kapitałem krajowym - z kapitałem zagranicznym

Rok/liczba zakładów 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 Dział ubezpieczeń w tym: - z kapitałem krajowym - z kapitałem zagranicznym ANDRZEJ JANOWSKI SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ KIEROWNICZYCH JAKO DETERMINANTA EFEKTYWNOŚCI TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wprowadzenie Wszelkie procesy gospodarcze, a tym samym instytucje je obsługujące, mają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii wyborów

Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii wyborów Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Adam Mąka Nr albumu: 261793 Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 19. Arbitraż a alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych (ADR)

Rozdział 19. Arbitraż a alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych (ADR) Rozdział 9. Arbitraż a alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych (ADR) Spis treści Nb 9.. ADR w sprawach cywilnych: geneza, definicja i rodzaje.............. 9... Definicja ADR...........................................

Bardziej szczegółowo

Przemoc w rodzinie a mediacja

Przemoc w rodzinie a mediacja Anna Sitarska Przemoc w rodzinie a mediacja I. Wprowadzenie Mediacja w polskim postępowaniu karnym jest nadal stosunkowo nową instytucją, liczącą sobie niecałe 8 lat 1. Jeżeli uwzględnilibyśmy zmiany,

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo

Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification

Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification MPRA Munich Personal RePEc Archive Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification Andrzej Klimczuk 2014 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54976/

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. ISSN 2299-9299 PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA Zeszyt 3 Dzieci i młodzież ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo