Przyszły zmiany... Premiera: grudzień 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyszły zmiany... Premiera: grudzień 2012"

Transkrypt

1 Przyszły zmiany... Premiera: grudzień 2012 Instrukcja obsługi Program spełnia wymagania stawiane egzaminowi wewnętrznemu w ustawie o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniu Ministra ransportu, Budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

2 Ograniczenia wersji DEMO w stosunku do wersji pełnej programu Egzamin wewnętrzny OSK: 1) zmniejszona liczba pytań w działach 2) zmniejszona liczba możliwych zestawów egzaminacyjnych Licencja 1. W niniejszej umowie określenie Produkt oznacza program komputerowy Egzamin wewnętrzny - Wersja DEMO, dokumentację i inne związane z nim materiały, łącznie z wszystkimi aktualizacjami dostarczonymi Nabywcy przez Producenta, Grupę IMAGE sp. z o.o. 2. Produkt, łącznie z dokumentacją i wszystkimi związanymi materiałami, jest chroniony przez ustawodawstwo o ochronie praw autorskich, jak również inne ustawy i umowy o ochronie praw własności intelektualnej Producent udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Produktu w zakresie określonym postanowieniami niniejszej umowy. Użytkownik nie staje się właścicielem Produktu, a jedynie jego licencjonowanym użytkownikiem. 2. Jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej umowy, Producent może jednostronnie ją zakończyć. 4. Użytkownik może: a) korzystać z Produktu, na dowolnej liczbie komputerów przez czas nieokreślony. b) udostępniać nieodpłatnie Produkt innym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. 6. Użytkownik nie może: a) Wypożyczać, dzierżawić, udzielać licencji, sprzedawać lub w inny sposób rozpowszechniać odpłatnie Produktu, przewodnika użytkownika, dokumentacji lub innych związanych z nim materiałów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Producenta. b) Usuwać lub zasłaniać jakichkolwiek napisów dotyczących praw autorskich, znaków handlowych lub nazw handlowych. c) Modyfikować ani też dokonywać deasemblacji Produktu Producent nie udzieli (jak również żaden dostawca, żadna osoba, ani żadne przedsiębiorstwo nie zostało do tego upoważnione) żadnej gwarancji, że Produkt spełni wszelkie wymagania i oczekiwania Użytkownika lub też, że będzie działał bez przerwy lub bezbłędnie. 2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, jakie mogą wyniknąć z faktu zainstalowania Produktu na komputerze Nabywcy. 3. Producent ani nikt inny, mający związek z opracowaniem, produkcją i dostawą Produktu, nie będzie odpowiadał za żadne bezpośrednie, pośrednie, wynikające, przypadkowe lub inne uszkodzenia powstałe w czasie stosowania lub braku możliwości korzystania z Produktu mimo powiadomienia o możliwości takiego uszkodzenia. 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Producentowi przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

3 Instalacja programu Aby zainstalować program należy kliknąć dwukrotnie na jego ikonę oznaczoną EgzaminWewnetrzny_Demo.exe. Następnie należy: 1) potwierdzić chęć zainstalowania programu 2) zaakceptować umowę licencyjną 3) wybrać miejsce instalacji oprogramowania przy czym zalecamy pozostawienienie ustawień domyślnych bez zmian 4) zapoznać się z podsumowaniem wybranych ustawień Instalacja oprogramowania potwierdzenie chęci instalacji Instalacja oprogramowania akceptacja umowy licencyjnej Instalacja oprogramowania podsumowanie ustawień Zakończenie procesu instalacji oprogramowania Uwaga! Instalacja oprogramowania jest możliwa na koncie Admministratora

4 Pierwsze uruchomienie programu Aby po raz pierwszy raz uruchomić program należy po zakończeniu instalacji kliknąć Uruchom bądź też wybrać odpowiednią ikonę z Grupy w Menu. Wywołanie programu w systemie Windows XP Możliwość uruchomienia programu po zakończeniu procesu instalacji Wywołania programu w systemie Windows 7

5 Pierwsze uruchomienie programu logowanie przez Administratora Podczas pierwszego uruchomienia należy zdefiniować hasło Administratora danego systemu egzaminowania... Hasło te jest niezbędne do dostępu do modułu Administratora, a więc w szczególności: zmiany danych Ośrodka dodawania i modyfikacji danych użytkowników systemu raportowania wyników egzaminów wewnętrznych Aby zapoznać się z modułem Nauka lub Egzamin należy stworzyć konto Kandydata na Kierowcę. W tym celu należy w oknie widocznym po uruchomieniu programu wybrać Opcje programu, a następnie Administrator. W kolejnym oknie proszę podać zdefiniowane wcześniej hasło Administratora i kliknąć w przycisk Zaloguj się

6 Po podaniu hasła i zalogowaniu się, użytkownik przejdzie do modułu Administrator: Kliknięcie Dodaj otwiera okno dodawania nowego Kandydata na Kierowcę. Proszę wpisać jego dane i kliknąć: Dodaj Dane te są niezbędne do wydruku kart wyników egzaminu wewnętrznego Opcjonalnie w Module Administrator można też ustawić dane Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz zmienić hasło Administratora.

7 Moduł nauka logowanie przez kursanta Aby uruchomić moduł nauka należy w oknie głównym programu wybrać Nauka. Dział nauka w naszym programie jest spersonalizowany. Dzięki temu każdy Kandydat na Kierowcę może kontynuować ją od miejsca przerwania oraz ma dostęp do statystyk dotyczących jej postępu. Aby zalogować się, należy podać numer PESEL przypisany do konta użytkownika i hasło. Uwaga: Podczas pierwszego logowania Kandydata na Kierowcę hasłem jest także numer PESEL. Kliknij: Zaloguj się Kursant proszony jest o zmianę hasła na znane tylko sobie (hasło te będzie używane też w module Egzamin). Kliknij: Ustaw hasło. Przypominamy: Konto użytkownika tworzy administrator danego systemu egzaminowania w module Administrator (patrz: Pierwsze uruchomienie).

8 Po zalogowaniu do systemu Kandydat na Kierowcę musi wybrać dział, z którego pytania dotyczące chce poznać: W pełnej wersji programu Egzamin Wewnętrzny OSK, przed wyborem działu Kandydat na Kierowcę musi jeszcze wybrać kategorię prawa jazdy

9 Moduł nauka okno główne Elementy okna: 1) Wybrana kategoria prawa jazdy oraz dział 2) Obrazek lub film 3) reść pytania 4) Odpowiedzi do wyboru 5) Możliwość przejścia do kolejnego pytania ) Statystyki dotyczące nauki: ilośc pytań, na które Kandydat udzielił prawidłowej odpowiedzi; ilość pytań na które udzielił odpowiedzi nieprawidłowej; ilość pytań pominiętych 7) Przycisk Poprzednie wyświetla poprzednie pytanie 8) Przycisk Następne wyświetla kolejne pytanie. Jeżeli nie została zaznaczona żadna odpowiedź pytanie zostaje zaliczone jako pominiete 9) Przycisk Poprawna wyświetla prawidłową odpowiedź. Pytanie zostaje zaliczone do pytań, na które udzielono nieprawidłowej odpowiedzi 10) Przycisk Sprawdź pozwala sprawdzić udzielone odpowiedzi bez przechodzenia do następnego pytania 11) Przycisk Zmień dział powoduje powrót do listy działów 12) Przycisk Od początku pozwala zresetować statystyki pytań dotyczących działu 13) Powrót do menu powoduje powrót do Okna głównego programu i wylogowanie Użytkownika.

10 Moduł Egzamin Aby uruchomić moduł Egzamin należy w oknie głównym programu wybrać Egzamin. Dział Egzamin pozwala w naszym programie na przeprowadzenie Egzaminu Wewnętrznego zgodnego z wymogami prawa. Aby zalogować się należy podać numer PESEL przypisany do konta użytkownika i hasło, wybrane przez Kursanta. Kliknij: Zaloguj się Każdy Egzamin rozpoczyna się od planszy z krótkim przypomnieniem jego zasad.

11 Moduł Egzamin okno główne Elementy okna: 1) Wybrana kategoria prawa jazdy 2) Obrazek lub film 3) reść pytania 4) Odpowiedzi do wyboru ) Rodzaj pytania: podstawowe lub specjalistyczne 6) Numery pytań 7) Waga pytania 8) Czas na przeczytanie lub czas na odpowiedź 9) Dwukrotne kliknięcie powoduje przerwanie egzaminu wyświetlenia wyników. Egzamin zostanie zakończony równiez po upływie czasu przeznaczonego na niego.

12 Moduł Egzamin wyniki Egzamin zostaje zakończony po upływie czasu przeznaczonego na niego lub po przerwaniu przez użytkownika. Podsumowanie wyników egzaminu zawiera skrócny opis wyników oraz umożliwia: 1) Przycisk Drukuj Raport powoduje otworzenie dokumentu pdf zawierającego kartę wyników egzaminu wewnętrznego 2) Przycisk Drukuj Szczegóły powoduje otworzenie dokumentu pdf zawierającego kartę wyników egzaminu wewnętrznego oraz listę pytań z egzaminu 3) Przycisk Zobacz odpowiedzi umożliwia przejrzenie pytań i odpowiedzi udzielonych przez Kandydata Karta wyników egzaminu Uwaga! Raporty z wynikami egzaminu wewnętrznego są dostępne również w module Administrator Karta egzaminu teoretycznego Imię: Piotr Data egzaminu: Nazwisko: Kandydat Numer PESEL/data urodzenia: Numer profilu kandydata na kierowcę: 1234 Zakres egzaminu: B Wiedza podstawowa Wiedza specjalistyczna 2) 3) 4) Numer Numer Liczba Odpowiedź Liczba pytania pytania punktów zdobytych w Bazie 1) P/N punktów N N N N N N N N N N N N 0 2) 3) 4) Numer Numer Liczba Odpowiedź Liczba pytania pytania punktów zdobytych w Bazie 1) P/N punktów N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 WYNIK: Wiedza podstawowa + wiedza specjalistyczna Liczba Maksymalna Liczba Liczba punktów pytań liczba punktów zdobytych przez punktów 5) do zaliczenia egzaminowanego 6) N 0 Wynik egzaminu NEGAYWNY Podpis osoby egzaminowanej 1) Numer bezwzględny pytania w Bazie pytań egzaminacyjnych 2) Liczba punktów do zdobycia w przypadku prawidłowej odpowiedzi 3) Odpowiedź: P - prawidłowa, N - nieprawidłowa 4) Liczba punktów otrzymana przez osobę egzaminowaną 5) Liczba punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu 6) Liczba punktów niezbędnych do pozytywnego wyniku egzaminu Podpis i pieczęć instruktora przeprowadzającego egzamin

13 Karta wyników egzaminu (rozszerzona) Karta egzaminu teoretycznego 1/8 Imię: P Data egzaminu: Nazwisko: Wagner Numer PESEL/data urodzenia: Numer profilu kandydata na kierowcę: 5646 Zakres egzaminu: B Wiedza podstawowa Wiedza specjalistyczna Numer Numer Liczba Odpowiedź zdobytych pytania pytania punktów wiedź zdobytych Liczba Numer Numer Liczba Odpo- Liczba 2) 2) pytania pytania punktów w Bazie 1) 3) 4) P/N punktów w Bazie 1) 3) 4) P/N punktów P N N N 0 2/8 Karta egzaminu teoretycznego N N 0 Imię i nazwisko: P Wagner Data egzaminu: N N N N 0 Wiedza podstawowa N N 0 Numer Numer Liczba Pytanie / Odpowiedź Odpowiedź Liczba N 0 2) N 0 3) pytania pytania punktów udzielona zdobytych 1) 4) w Bazie punktów P N 0 Czy wolno ominąć pojazd, który zatrzymał się, P N przepuszczając pieszego? P N N 0 ak N 0 1 3/ N Karta N egzaminu 0 teoretycznego N 0 Imię i nazwisko: P Wagner Data egzaminu: N 0 WYNIK: Czy wolno wjechać za ten znak samochodem bez P Wiedza podstawowa Wiedza przyczepy, podstawowa którego rzeczywista + wiedza masa specjalistyczna całkowita wynosi 3 t? N 0 Numer Numer Liczba Pytanie / Odpowiedź Odpowiedź Liczba Liczba Maksymalna Liczba 2) Liczba punktów 3) pytania pytania punktów udzielona zdobytych 1) 4) N 0 ak pytań liczba w Bazie punktów zdobytych przez P 0 punktów punktów 5) do zaliczenia Czy musisz ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, jeśli N jedziesz 10na wprost? N 0 Wynik egzaminu NEGAYWNY 4/8 egzaminowanego N 0 6) Czy na tak oznakowaną drogę możesz ak Karta egzaminu teoretycznego skręcić, jadąc P samochodem osobowym? Imię i nazwisko: P Wagner Data egzaminu: Podpis osoby egzaminowanej 1) Numer bezwzględny pytania w Bazie pytań egzaminacyjnych 2) Liczba punktów do zdobycia w przypadku prawidłowej odpowiedzi 3) Odpowiedź: P - prawidłowa, N - nieprawidłowa 4 4) Liczba punktów otrzymana przez osobę egzaminowaną ) Liczba punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu 6) Liczba punktów niezbędnych do pozytywnego wyniku egzaminu ak Wiedza podstawowa P 0 Numer Czy w Numer tej sytuacji tramwaj Liczba ma pierwszeństwo przejazdu? Pytanie / Odpowiedź Odpowiedź Liczba 2) 3) pytania pytania punktów udzielona zdobytych 1) 4) w Bazie punktów Czy pas postojowy wyznacza ten znak ak poziomy? Czy wolno ci skręcić w lewo, gdy jedziesz P tym pasem ruchu? Podpis i pieczęć instruktora przeprowadzającego egzamin ak ak P 0 P 0 Czy nie upewniając się, że uda ci się opuścić skrzyżowanie, wolno ci w takiej sytuacji na nie wjechać? Czy znaki drogowe w tej sytuacji są mniej ak ważne niż wskazania sygnałów świetlnych? Czy w takiej sytuacji wolno ci wyprzedzić z lewej 2strony pojazd poruszający się prawym pasem? ak ak P 0 Czy wolno ci skręcić w prawo, jeśli widzisz taką postawę policjanta? P 0 ak Czy musisz ustąpić pierwszeństwa przechodzącemu 3 poza przejściem pieszemu, gdy wykonujesz manewr cofania? ak 1) Numer bezwzględny pytania w Bazie pytań egzaminacyjnych 2) Liczba punktów do zdobycia, w przypadku prawidłowej odpowiedzi Czy w odległości 5 m przed przejściem dla pieszych wolno 3) Odpowiedź: (na szarym tle) udzielona przez osobę egzaminowaną, 10 P 225 prawidłowa o ile inna 2 niż udzielona zaparkować pojazd? 4) Liczba punktów otrzymanych przez osobę egzaminowaną P 0 ak Czy należy zmienić w takiej sytuacji światła drogowe 2 na światła mijania? ak P 0 Czy w gęstej mgle zachowanie szczególnej ostrożności 1) Numer bezwzględny pytania w Bazie pytań egzaminacyjnych przez cały czas obowiązuje kierującego samochodem? 2) Liczba punktów do zdobycia, w przypadku prawidłowej odpowiedzi 3) Odpowiedź: (na szarym tle) udzielona przez osobę egzaminowaną, P prawidłowa o ile inna niż udzielona 4) Liczba punktów otrzymanych przez osobę egzaminowaną ak 2 1) Numer bezwzględny pytania w Bazie pytań egzaminacyjnych 2) Liczba punktów do zdobycia, w przypadku prawidłowej odpowiedzi 3) Odpowiedź: (na szarym tle) udzielona przez osobę egzaminowaną, P prawidłowa o ile inna niż udzielona 4) Liczba punktów otrzymanych przez osobę egzaminowaną

14 Moduł Egzamin wyniki przeglądanie Aby przeglądać/drukować wyniki archiwalnych egzaminów wewnętrznych, należy zalogować się do modułu Administrator. W tym celu należy w oknie widocznym po uruchomieniu programu wybrać Opcje programu, a następnie Administrator. W kolejnym oknie proszę podać zdefiniowane wcześniej hasło Administratora i kliknąć w przycisk Zaloguj się Następnie należy wybrać zakładkę Egzaminy W zakładce tej znajdziemy listę przeprowadzonych w systemie egzaminów wewnętrznych. Każdy z nich można wydrukować w formie skróconej lub rozszerzonej.

15

16 Nowa wersja sprawdzone rozwiązania Profesjonalne oprogramowanie dla Waszej szkoły jazdy

Instrukcja obsługi dla Kursantów

Instrukcja obsługi dla Kursantów wersja 2014.01.10 Zawartość systemu e-prawojazdy.eu ponad 800 slajdów. ponad 1300 ilustracji ponad 160 filmów ilustrujących ponad 10 godzin filmów instruktażowych 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 tel.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 2. Menu programu... 9

SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 2. Menu programu... 9 SPIS TREŚCI Uwagi ogólne... 3 Wymagania systemowe... 3 Instalowanie programu... 3 Pomoc elektroniczna... 4 Strona internetowa programu... 4 1. Zaczynamy korzystać z programu... 5 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Sterownik drukarki P/I OfficeMail dla Windows. Instalacja i przewodnik użytkownika

Sterownik drukarki P/I OfficeMail dla Windows. Instalacja i przewodnik użytkownika Sterownik drukarki P/I OfficeMail dla Windows Instalacja i przewodnik użytkownika Wersja: 3.6 Data wydania: wrzesień 2012 Pitney Bowes udostępnia ten dokument bez opłat, do użytku z oprogramowaniem w celu

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

1. Do czego służy program?

1. Do czego służy program? 1. Do czego służy program? Przeznaczeniem programu jest obsługa wydań magazynowych na potrzeby wykonywania usług z użyciem towarów z własnego magazynu. Użytkownikiem programu mogą być np. firmy budowlane

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech

Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców w Polsce i w Niemczech Wstęp Procedura ubiegania się o prawo jazdy na samochód osobowy (kategorii B) w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Komunikator danych. Instrukcja obsługi

Komunikator danych. Instrukcja obsługi 2013-03 Komunikator danych Instrukcja obsługi Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby można z niej było łatwo skorzystać w przyszłości. Przeczytaj instrukcję uważnie przed

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9230D

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9230D ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9230DAB INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS IM365_Nav_E_Pl_00 Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 10 Korzystanie z systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX9210BT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B64-4950-08C Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 10 Korzystanie z systemu nawigacji 10 Pomoc

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Dziêkujemy za zakup naszego produktu.

Dziêkujemy za zakup naszego produktu. Dziêkujemy za zakup naszego produktu. W spisie treœci odnajdziecie Pañstwo miejsce, gdzie znajduje siê opis zakupionej aplikacji (us³ugi). Staraliœmy siê w pe³ny sposób opisaæ stosowane rozwi¹zania, ulegaj¹

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Antywirus. Antyspyware. Copyright 2007 SOFTWIN

Instrukcja obsługi. Antywirus. Antyspyware. Copyright 2007 SOFTWIN Instrukcja obsługi Antywirus Antyspyware Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Antywirus v10 BitDefender Antywirus v10 Instrukcja obsługi BitDefender Data wydania 2007.06.14 Version 10.2 Copyright 2007 SOFTWIN

Bardziej szczegółowo