Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny"

Transkrypt

1 Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny

2 Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole IV. Cele programu profilaktyki V. Planowane efekty VI. Plan zadań i działań profilaktycznych VII. Działania alternatywne VIII. Monitorowanie i ewaluacja IX. Literatura

3 WSTĘP Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniem i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne. Badania wykazały, że zachowania ryzykowne mogą się również nawzajem zastępować i najczęściej ze sobą współwystępują. Zachowania młodego człowieka zależy od jego indywidualnych cech oraz od czynników występujących w środowisku (J. Szymańska, 2002). Mogą to być czynniki chroniące lub czynniki ryzyka. Do czynników chroniących należą: silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, regularne praktyki religijne, poszanowanie praw, norm, wartości i autorytetów społecznych, przynależność do pozytywnej grupy (J. Szymańska 2002). Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych, takie jak: wysoki poziom lęku lub niepokoju, niska samoocena, niedojrzałość emocjonalna i społeczna, słaba kontrola wewnętrzna, nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i społeczeństwa, brak zainteresowania nauką szkolną, zaburzenia więzi z rodzicami, nieprawidłowa struktura rodziny. Wzmocnienie czynników chroniących i eliminowanie lub osłabianie czynników ryzyka to skuteczna profilaktyka. Działania te powinny być adresowane do całego środowiska szkolnego, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole. Działania profilaktyczne można realizować na trzech poziomach. Profilaktyka pierwszorzędowa (grupy niskiego ryzyka). Działaniami obejmuje się szerokie nie zdiagnozowane populacje. Realizatorami działań w polityce pierwszorzędowej są nauczyciele wspierani przez psychologów, pedagogów i innych specjalistów, a terenem działań jest głównie szkoła. Profilaktyka drugorzędowa (grupa podwyższonego ryzyka). Np. poradnictwo rodzinne i indywidualne, socjoterapia. Realizatorami są głównie specjaliści: psychologowie, pedagodzy, socjoterapeuci, trenerzy. Działania prowadzone są najczęściej w formie zajęć specjalistycznych w szkołach, świetlicach terapeutycznych, poradniach psychologiczno pedagogicznych i poradniach specjalistycznych. Profilaktyka trzeciorzędowa (grupy wysokiego ryzyka). Ma na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Leczenie, rehabilitacja, resocjalizacja (Z. Gaś, 1997). 3

4 I.Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2008r. Nr 1, poz.1) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96) Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz U. Nr 11, poz. 114 z późn. zm.) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226) Statut szkoły Program Wychowawczy szkoły Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz.483) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz z późn. zm.) Ustawa z 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst. jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198) Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.) 4

5 II.Diagnoza problemów Nauczyciele i pedagog szkolny dokonali diagnozy problemów dydaktyczno wychowawczych szkoły na podstawie: obserwacji zachowań uczniów, wywiadów z nauczycielami i pracownikami szkoły, rozmów z rodzicami, wywiadów środowiskowych, analizy dokumentacji szkolnej, informacji z instytucji wspomagających szkołę, na podstawie ewaluacji programu (ankietowanie). Przyczyny stwierdzonych problemów: Brak właściwych wzorców w rodzinie i najbliższym otoczeniu (np. rodziny niewydolne wychowawczo). Trudna sytuacja materialna rodziny. Niska samoocena dzieci i ich rodziców. Dzieci pod opieką jednego rodzica (jedno z rodziców nie żyje, bądź pracuje za granią). Brak zainteresowania nauką dziecka ze strony rodziców. Cechy osobowościowe niektórych uczniów. Przynależenie do grup rówieśniczych. W oparciu o powyższe informacje wyłoniono następujące obszary działań objęte programem: 1.Bezpieczeństwo w szkole i w środowisku poza szkolnym. 2. Wagary. 3. Wulgaryzmy, przemoc i agresja w szkole. 4. Zachowania ryzykowne wśród uczniów: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i dopalaczy. 5

6 5. Motywowanie uczniów do nauki. Aby zapobiec tego typu zjawiskom i tworzyć bezpieczną szkołę, szkołę wolną od nałogów i przemocy obecny Szkolny Program Profilaktyki koncentrować się będzie na eliminowaniu lub osłabianiu zachowań problemowych wśród uczniów. Działania adresowane są również do rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły w celu ścisłej współpracy owocującej pozytywnymi efektami działań. III.Profilaktyka w szkole Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli i rodziców jest spójny z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego i Programem Wychowawczym szkoły i dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. W szkole prowadzona będzie profilaktyka pierwszorzędowa, a wobec niektórych uczniów działania z obszaru profilaktyki drugorzędowej. Profilaktyka pierwszorzędowa skierowana będzie do grup niskiego ryzyka, czyli do wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji. Profilaktyka drugorzędowa skierowana będzie do grup podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczenie dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych. W przypadku zarejestrowania przez dyrektora lub pedagoga negatywnych i aspołecznych zachowań podejmowane będą w szkole działania wyeliminowania skutków tych zachowań. 1.Dyrektor lub pedagog podejmuje systematyczne rozmowy z uczniem, a następnie z włączeniem rodziców; 2.Dyrektor lub pedagog kieruje ucznia do specjalistycznych poradni lub lekarzy specjalistów; 3.Dyrektor lub pedagog obejmuje opieką uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej (zwolnienie z opłat PZU, dyskretne akcje charytatywne, itp.); 4.Dyrektor lub pedagog systematycznie współpracuje z Policją, Sądem dla Nieletnich; 5.Pedagog sprawuje opiekę nad uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie z PPP; 6.Stosowane będą również procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacji. 6

7 W ramach programu podjęte zostaną: Działania informacyjne ( z zakresu podnoszenia świadomości w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i dostarczenia adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych w celu umożliwienia dokonania racjonalnych wyborów), Działania edukacyjne ( pomoc w rozwijaniu np. umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia), Działania alternatywne ( pomoc w zaspokojeniu potrzeb np. sukcesu, przynależności oraz satysfakcji życiowej z zaangażowania się w działalność artystyczną, społeczną, sportową), Działania interwencyjne ( pomoc w rozwiązywaniu problemów i wsparcie w sytuacjach kryzysowych). Treści programowe realizowane będą podczas: 1. Lekcji, 2. Godzin do dyspozycji wychowawcy, 3. Zajęć z pedagogiem szkolnym, 4. Zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów, 5. Zajęć pozalekcyjnych, 6. Konkursów, 7. Wycieczek szkolnych. Instytucje wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych: 1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zwoleniu 2.MOPS w Zwoleniu 3.Komenda Miejska Policji w Zwoleniu 4.Sąd rejonowy w Zwoleniu (Kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich) 5.Urząd Miasta Zwoleń IV.Cele programu profilaktyki Cele ogólne: 1.Podejmowanie działań związanych z edukacją dla bezpieczeństwa i zapobiegania zachowaniom problemowym wśród uczniów. 2.Działania wzmacniające czynniki chroniące uczniów przed patologią. 3.Zintegrowanie działań szkoły z działaniami w tym zakresie w środowisku lokalnym. 7

8 4.Wsparcie rodziny w jej funkcji wychowawczej (psychoedukacja, pedagogizacja), ewentualnie interwencje z włączeniem instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. 5.Wypracowanie i konsekwentna realizacja jednolitych systemów: reagowania na przemoc i agresję, zapobiegania wagarowaniu i uzależnieniom. Cele szczegółowe: 1.Poznanie przyczyn absencji uczniów w szkole. 2.Ustalenie płaszczyzn przeciwdziałania tej patologii szkolnej. 3.Wdrażania programów interwencyjnych wobec uczniów o niskiej obecności w szkole. 4.Wdrażanie jednolitych zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów. 5.Eliminowanie agresywnych zachowań uczniów i stosowanej przez nich przemocy. 6.Pomoc psychologiczno pedagogiczna uczniom mającym problemy wychowawcze. 7.Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w życiu każdego człowieka. 8.Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną. 9.Przybliżenie negatywnych konsekwencji zachowań agresywnych. 10.Uwrażliwienie uczniów na poszanowanie godności innych. 11.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 12.Reagowanie na próby sięgania przez uczniów po substancje uzależniające i udzielanie pomocy w poradniach specjalistycznych. 13.Wzmacnianie postaw asertywnych w sytuacjach zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. 14.Wykształcenie właściwej postawy wobec problemów uzależnień. 15.Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. 16.Dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania narkotyków. 17.Dostarczenie wiedzy o prawie karnym stosowanym wobec nieletnich i uświadomienie konsekwencji życiowych wchodzenia w konflikt z prawem. V.Planowane efekty Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej: Wyeliminowanie nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów w zajęciach szkolnych. Poprawa frekwencji uczniów. Zmniejszenie przypadków zachowań agresywnych, łamania kodeksu ucznia, ulegania negatywnym wpływom rówieśników. Poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia z agresją i przemocą. Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia innych. Posiadanie przez nauczycieli umiejętności postępowania w sytuacjach problemowych i stosowania form pomocy. 8

9 Identyfikacja uczniów ze środowiskiem szkolnym. Uzyskanie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Nabycie przez uczniów, rodziców, wiedzy o szkodliwości używek i środków odurzających. Zaangażowanie i udział rodziców w oferowanych szkoleniach, warsztatach. Zdobycie przez uczniów, rodziców wiedzy na temat skutków prawnych i społecznych palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających i tzw. dopalaczy. Dostrzeganie korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia. Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki drugorzędowej: Zdobycie przez nauczycieli i rodziców wiedzy w zakresie profilaktyki drugorzędowej. Korzystanie przez rodziców ze wsparcia instytucji profesjonalnych (PPP, Policja, Poradnia Specjalistyczne). Wycofanie się uczniów z ryzykownych zachowań. Uczestnictwo młodzieży w zajęciach specjalistycznych na terenie placówek specjalistycznych. VI.Plan zadań i działań profilaktycznych Zadania Szkolnego programu Profilaktyki do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 (załącznik). VII.Działania alternatywne 1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych: Koła przedmiotowe Koła zainteresowań Zajęcia rekreacyjno sportowe SKS 2. Praca w organizacjach działających w szkole: Działalność Samorządu Uczniowskiego 3. Uczestnictwo w życiu szkoły: Filmy edukacyjne Spektakle teatralne Apele Gazetki Konkursy plastyczne, artystyczne 4. Propagowanie i organizacja konkursów i zawodów: Udział w konkursach wiedzy Udział w zawodach sportowych 5. Akcje charytatywne: Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Udział w akcji Góra grosza Udział w akcji charytatywnej organizowanej przez PG Zwoleń 9

10 6. Organizacja imprez i wycieczek Dyskoteki szkolne Wycieczki klasowe Seanse filmowe Akademie i uroczystości szkolne VIII.Monitorowanie i ewaluacja Informacje niezbędne do ewaluacji uzyskane zostaną poprzez: Analizowanie pracy profilaktycznej na bieżąco, zgodnie z potrzebami. Rozmowy z rodzicami uczniów o efektach realizacji programu profilaktycznego. Wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań na radach pedagogicznych. Obserwację zachowań uczniów (wpisy do zeszytów uwag, dokumentacji pedagoga i wychowawcy). Analizę dokumentów szkolnych (dzienniki, protokoły, plany pracy). Analizę sprawozdań z realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, zdrowotnych na posiedzeniach Rad pedagogicznych. Badania ankietowe wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. IX.Literatura 1.Szymańska J. Programy Profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. CMPPP, Warszawa Gaś Z. Profilaktyka w szkole. Zapobieganie uzależnieniom uczniów. CMPPP, Warszawa Kosińska E. Jak w szkole można przeciwdziałać zachowaniom agresywnym, Wszystko dla szkoły nr 5/ Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa Szostak S., Tabaka A. Porozmawiajmy o agresji, Rubikon, Kraków Gwizdek B., Sołtys E. Gimnazjalny projekt Profilaktyczno wychowawczy, WSiP, Warszawa

11 Załącznik Zadania Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2013/2014 Ad. 1. Bezpieczeństwo w szkole i w środowisku pozaszkolnym : Zadania Sposób realizacji Os. Odpowiedzialna Termin Cele szczegółowe Baza 1. Zapoznanie rodziców z opracowanym w szkole programem profilaktycznym spotkanie z rodzicami pogadanka twórcy programu X-XI rodzice znają założenia programu i współdziałają we wdrażaniu go Program profilaktyczny 2. Opracowanie regulaminu klasowego. praca nad regulaminem wychowawca wspólnie z uczniami IX uczniowie znają podstawowe normy zachowania Regulamin klasowy 3. Szkolenia rady pedagogicznej. referaty dyrektor nauczyciele raz na semestr n-le dostrzegają problemy występujące w szkole i zagrożenia Program Wychowawczy 4. Szkolenia dla rodziców na ogólnoszkolnych i klasowych zebraniach. prelekcja rozmowy indywidualne wych. klas pedagog 11 Według potrzeb rodzice znają problemy swoich pociech Program profilaktyczny 5. Zwiększenie kontroli - wzmocnione dyżury n-li n-le praca - zmniejszenie zachowań Program Wychowawczy

12 nad uczniami podczas przerw i imprez szkolnych. i wyznaczonych uczniów na korytarzach (gr. 5-os.) zagospodarowanie przerw dyżury przy odjazdach autobusów Samorząd Szkolny ciągła aroganckich - uczniowie znają i stosują zasady BHP, zachowują się spokojniej - rodzice dyżurują podczas imprez szkolnych (dyskoteki, wycieczki) 6. Zorganizowanie czasu wolnego ucznia. - tworzenie zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) - działalność w organizacjach szkolnych n-le - uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, potrafią efektywnie wykorzystać czas wolny Program Wychowawczy 7. Propagowanie fizycznych form aktywności. - zawody sportowe - prace porządkowe w klasie, na działce szkolnej, - udział w akcji Sprzątanie świata. n-le w-f, biologii, wychowawcy jesień - wiosna uczeń rozumie potrzebę włączenia się w działania na rzecz środowiska. Program Wychowawczy 8. Wykonywanie prac remontowych i porządkowych w szkole. - malowanie sal lekcyjnych, - naprawianie sprzętu (krzeseł, stolików) - prace porządkowe wokół szkoły rodzice wakacje ferie w razie potrzeb rodzice angażują się w sprawy szkoły Program Wychowawczy 12

13 9. Zorganizowanie bezpłatnego dożywiania dzieci biednych. stały kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pedagog - uczniowie mają zapewniony posiłek w szkole, nie wyłudzają pieniędzy i kanapek, nie kradną. Program Wychowawczy 10.Pomoc materialna dla uczniów biednych. zabieganie o pomoc dla dzieci od sponsora pedagog wychowawcy 1-2 razy w roku - uczniowie czują wsparcie i pomoc od innych osób, instytucji - uczniowie czują się pewniej wśród rówieśników Program Wychowawczy 11. Współpraca z policją. spotkania, pogadanki, prelekcje nt. skutków przemocy wśród młodzieży wychowawcy pedagog raz w roku - uczniowie przestrzegają ustalonych norm zachowania Program Wychowawczy 1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną prelekcje wychowawcy pedagog raz w roku - uczniowie przestrzegają ustalonych norm zachowania Program Wychowawczy 13

14 Ad. 2. Wagary. Zadania 1. Strategia informacyjna dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat konsekwencji opuszczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych Sposób realizacji - wywiadówka profilaktyczna zapoznanie z przepisami prawa i procedurami postępowania w sytuacji niespełniania obowiązku szkolnego, - pogadanka z uczniami na godzinie wych. - zapoznanie z przepisami prawa i procedurami postępowania w sytuacji wagarowania Os. Odpowiedzialna -dyrektor, wychowawcy klas, - wychowawcy klas Termin Cele szczegółowe Baza - wrzesień - wrzesień -rodzice uczestniczą w spotkaniach i znają przepisy prawa dotyczące obowiązku szkolnego, - uczniowie znają przepisy dotyczące obowiązku szkolnego, listy obecności, 2.Strategia edukacyjna - rozwijanie umiejętności psychologicznch i społecznych -spotkania z pedagogiem szkolnym doskonalenie umiejętności asertywnych, - pedagog szkolny - marzec - uczniowie posiadają podstawowe umiejętności asertywne, - analiza dokumentacji szkolnej, 3. Strategia alternatyw stwarzanie możliwości zaangażowania - międzyklasowy konkurs na najwyższą frekwencję na zajęciach w szkole: nagroda za 100% frekwencję na zakończenie roku szkolnego, - wychowawcy klas - szkolny - zjawisko absencji na zajęciach edukacyjnych zmniejsza się - scenariusze zajęć, 14

15 w działalność artystyczną, sportową i społ. 4.Strategia interwencyjna pomoc osobom mającym trudności ze spełnianiem obowiązku szkolnego - ścisłe przestrzeganie procedur dotyczących postępowania w sytuacji wagarów indywidualne spotkania z uczniami wagarującymi oraz z ich rodzicami, - zawieranie kontraktów z uczniami i ich przestrzeganie -wszyscy pracownicy szkoły, - pedagog, - szkolny, - szkolny - zjawisko absencji zmniejsza się, a rodzice mają w tym swój udział, -dokumentacja szkolna, - analiza dokumentacji szkolnej dzienniki - pedagoga, - kontrakty Ad. 3. Wulgaryzmy, przemoc i agresja w szkole. Zadania 1.Uswiadomienie młodzieży, czym jest agresja i przemoc Sposób realizacji -prelekcje, - pogadanki, - filmy, - spotkania z przedstawicielami policji, - pedagogiem Os. Odpowiedzialna -pedagog szk. -wychowawcy Termin Cele szczegółowe Baza I pół. - uczniowie znają podstawowe przepisy prawa związane z postępowaniem i konsekwencjami łamania prawa, Program Wychowawczy 2.Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w - program integracyjno adaptacyjny dla uczniów klas I, - pedagog, - wrzesień, październik - uczniowie klas I integrują się z klasą i społecznością j. w. 15

16 klasach szkolną, 3.Edukacja zachowań ryzykownych (ustalenie niepożądanych zachowań i przejawów agresji) -godz. wych. -scenariusze lekcji -indywidualne rozmowy z uczniem agresywnym jego rodzicami ( wspólne ustalenie przyczyn i odpowiednich form pomocy) -wych., -wych. -wych. - pedagog, -kierowanie za zgoda rodziców do PPP j. w. 4.Uczenie rozwiązywania konfliktów bez odwoływania sie do agresji i przemocy -lekcje wos (negocjacje, mediacje) -godz. wych. -film -scenki( nauka bycia asertywnym) -naucz. uczący -wych. -pedagog wych. - uczniowie wiedzą jak porozumieć się bez użycia agresji j. w. 5.Kształtowanie u uczniów kultury osobistej (zachowania, wyglądu, słownictwa). -pogadanki, -dyskusje -obserwacja wyglądu zewnętrznego (zarówno w dniu codziennym jak i odświętnym -strój galowy) i odświętnym-strój galowy) -wych., poloniści, wszyscy nauczyciele - uczniowie dbają o swój wygląd, znają zasady kulturalnego zachowania j. w. 6.Eliminowanie z języka uczniowskiego wulgaryzmów -zwrócenie uwagi na uczniów używających wulgaryzmów -nauczyciele, pracownicy szkoły -poloniści uczący danego ucznia - uczniowie szanują i dbają o piękno mowy ojczystej j. w. 16

17 7.Przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z mediów i uczenie krytycznego stosunku do mediów - pogadanki na temat uzależnień od komputera - dyskusje o negatywnym wpływie gier i programów komputerowych ukazujących przemoc i agresję - uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z sieci internetowej (rozmowy na czacie, wymiana adresów i telefonów z nieznajomymi, spotkania w realu ) - doskonalenie umiejętności selekcji oferowanych programów TV, np. poprzez pogadanki na temat - przeprowadzanie ankiet na temat jakości i ilości oglądanych programów TV - uwrażliwienie na upiększony obraz świata kreowany przez reklamy TV -naucz. uczący -wych. -pedagog -uświadomienie uczniom negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania z komputera -ostrzeganie uczniów przed oglądaniem niewłaściwych programów TV j. w. Ad. 4. Zachowania ryzykowne wśród młodzieży: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i dopalaczy Zadania Sposób realizacji Os. Odpowiedzialna 1.Uświadomienie Szkodliwego wpływu papierosów, alkoholu - ankieta - pogadanki - filmy - spotkania z pielęgniarką - prelekcje - uczniowie, - wychowawcy, - n le, - pedagog, Termin Cele szczegółowe Baza raz w miesiącu - uczeń widzi zagrożenia wynikające z palenia papierosów, picia alkoholu i brania Program Wych. Cząstkowy program profilaktyczny 17

18 i narkotyków na organizm - wywiadówka profilaktyczna narkotyków - wie na czym polega szkodliwy wpływ nikotyny, alkoholu i narkotyków na zdrowie młodego człowieka - rodzice znają zagrożenia wynikające z palenia papierosów i picia alkoholu - podejmują wspólne działania we wspólnym celu Spójrz inaczej, Dziękuję, nie, W zgodzie z sobą i grupą 2. Uświadomienie uczniom przyczyn sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze - cykl zajęć naświetlających uczniom mechanizm uzależniania się - pedagog, - wychowawca 5 godz. lekcyjne - uczeń zna przyczyny sięgania po papierosy i alkohol - uczeń wie, jak unikać sytuacji prowadzącej do uzależnienia 3.Rozwijanie umiejętności unikania zachowań ryzykownych. - cykl zajęć rozwijających asertywność - scenki dramowe - inscenizacja - plakaty - wychowawca godz. wych. - uczeń ma poczucie własnej wartości, nie będzie sięgał po papierosy; potrafi odmówić, jest asertywny i potrafi spędzać czas wolny w sposób kulturalny. 18

19 4. Propagowanie zdrowego stylu życia - konkurs plastyczny pod hasłem: Nie piję, nie palę, Nałogom krzyknę: nie!. - n-l - n l plastyki Cały rok - uczniowie znają zagrożenia wynikające z palenia papierosów i picia alkoholu i wyrażają swoje odczucia za pomocą różnych form plastycznych 5. Realizacja ścieżki edukacyjnej o tematyce prozdrowotnej. - przeprowadzenie lekcji nt. zdrowia, higieny osobistej, zdrowego trybu życia z zastosowaniem metod aktywizujących - zorganizowanie Dnia Sportu - aktywne spędzanie wolnego czasu - n-le biologii, - j. polskiego, - wych. fiz., - plastyki - uczeń dba o swoje zdrowie, prowadząc zdrowy styl życia - aktywnie spędza wolny czas (uprawia sport). 6.Przestrzeganie uczniów przed wczesną inicjacją seksualną - przeprowadzanie ankiet diagnozujących problem - pogadanki w klasach - projekcja filmów tematycznych - współpraca z rodzicami (przedstawienie problemu na tle klasy i szkoły, ustalenie wspólnych działań) - n-l biologii, - pedagog, - wychowawca Cały rok -ukazanie uczniom zagrożeń płynących z przedwczesnej inicjacji seksualnej Ad. 5. Motywowanie uczniów do nauki Zadania Sposób realizacji Os. Odpowiedzialna 1.Zainteresowanie uczniów -szkolenie rady pedagogicznej - przedstawienie sposobów skutecznego uczenia się - n le - pedagog - wychowawcy 19 Termin Cele szczegółowe Baza - nauczyciele znają i stosują metody i techniki motywacyjne Korelacja WSO Korelacja WSO z Programem

20 zdobywaniem wiedzy - uczenie efektywnych technik pracy umysłowej - indywidualizacja pracy z uczniem słabym i zdolnym - ścisła współpraca nauczyciel-uczeń - tworzenie zajęć pozalekcyjnych(koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze) - rodzice - uczniowie znają efektywne techniki uczenia się - uczniowie bardziej zainteresują się nauką; są bardziej aktywni, pogłębiają wiedzę Wychowawczym 2.Stosowanie oceniania wspierającego ucznia - szkolenie rady pedagogicznej - obiektywna i sprawiedliwa ocena osiągnięć ucznia - pedagog - n-le 2 razy w roku - uczniowie rozszerzają zainteresowania, wyrównują braki w nauce - zwiększy się ilość najlepszych uczniów pow. 4,75), którzy otrzymają nagrody książkowe, a najlepszy w szkole stypendium Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna - n-le oceniając podkreślają wysiłek, trud włożony w przygotowanie się ucznia do lekcji, jego chęci do nauki, do działania - uczniowie mają zaufanie do n-la który jest dla nich autorytetem; widzą sens pracy - poprawią się relacje: uczniowie nauczyciel Prog. Wych. Regulamin Rady Rodziców i SO Sycyna 20

21 3.Wspieranie ucznia z trudnościami w nauce przez PPP - indywidualne spotkania uczniów z psychologiem i pedagogiem - wychowawcy - rodzice - pedagog W miarę potrzeb - uczniowie wierzą we własne siły, widzą cel dalszego kształcenia się są zainteresowani zdobywaniem wiedzy Program Wych. WSO 4.Organizowanie pomocy koleżeńskiej - praca w grupach: uczeń słaby w nauce uczeń dobry, chętny do pomocy. - n-le - uczniowie Cały rok - uczeń słaby uzupełnia zaległości w nauce, poprawia swoje wyniki, nabiera pewności siebie, z czasem sam daje sobie radę Prog. Wych. 5.Udział uczniów w konkursach - konkursy przedmiotowe, tematyczne - olimpiady przedmiotowe - quizy - n-le - uczniowie - uczeń powtarza zdobyte wiadomości na dany temat, utrwala je, poszerza swą wiedzę Regulaminy konkursów 7. Udział w olimpiadach szkolnych. - przemówienie - recytacja - inscenizacja - śpiew n-le uczniowie wg terminarzu uroczystości szkolnych - uczeń zdobywa wiedzę, potrafi zaprezentować się na scenie - występując, wyzbywa się tremy, nabiera pewności siebie protokół rady pedag. 8. Wstępne zainteresowanie zawodem - zorganizowanie spotkania z przedstawicielami różnych szkół średnich pedagog 21 - II sem. - I sem. - uczeń zna specyfikę różnych zawodów protokół rady pedag.

22 - wyjazdy do MCK w Zwoleniu OPRACOWAŁY: Joanna Leśniewska, Agnieszka Sadkowska, Aneta Spytek 22

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W GDAŃSKU PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Profilaktyka-to ochrona człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Opracowała: Ewa Kołodziej pedagog szkolny

Szkolny Program Profilaktyki Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Opracowała: Ewa Kołodziej pedagog szkolny Szkolny Program Profilaktyki Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej Opracowała: Ewa Kołodziej pedagog szkolny Kolbuszowa, 2010 WSTĘP Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach na rok szkolny 2016/2017

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach na rok szkolny 2016/2017 Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach na rok szkolny 2016/2017 WSTĘP Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki 2016-2017 Opracował zespół w składzie: Joanna Struj Joanna Dutkowska Izabela Woronowicz PODSTAWY PRAWNE Szkolnego Programu Profilaktyki 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie PLAN ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w GIMNAZJUM W Zespole szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Lp. Zadania Formy realizacji Klasa Osoby odpowiedzialne 1. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie wychowawczym szkoły oraz wynikach ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHRZANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHRZANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHRZANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 CELEM GŁÓWNYM SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILATYKI JEST: Wykształcenie u uczniów umiejętności przewidywania zagrożeń,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 Podstawę prawną niniejszego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Wstęp W 2007 roku dokonano ewaluacji wdrażanego programu profilaktyki i na podstawie odpowiedzi uczniów zawartych w ankietach stwierdzono, że badani na ogół czują się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. WSTĘP Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM I. UWAGI WSTĘPNE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie I. PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum Nr 1 w Raszynie oraz o następujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014 Program profilaktyczny na rok 2013/2014 Strona 1 Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli rodziców jest zgodny z: Statutem Szkoły, Szkolnym Programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Kto ratuje jednego człowieka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w Kościelnej Wsi

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w Kościelnej Wsi PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w Kościelnej Wsi Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty, 2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, 3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, 4. Ustawa o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół w Rudkach rok szkolny 2013/2014

Szkolny Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół w Rudkach rok szkolny 2013/2014 Szkolny Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół w Rudkach rok szkolny 2013/2014 Zatwierdzony do realizacji w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Uchwałą Nr 3/2013/2014 Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 Zespół Szkół w Sieniawie SZKOLNY PROGRAM obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. PODSTAWA PRAWNA. 3. DIAGNOZA SRODOWISKA SZKOLNEGO. 4. IDENTYFIKACJA PROBLEMU. 5. CELE SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok 2016/2017 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Agresja i przemoc

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE NA LATA 2014-2018 I. Wstęp Program profilaktyki obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA W DĘBNIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA W DĘBNIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ARKADEGO FIEDLERA W DĘBNIE W ROKU SZKOLNYM /2010 1 Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki były: 1. Rozporządzenie w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 2017 z uwzględnieniem zadań wynikających z Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Cele programu profilaktycznego 1. Minimalizowanie zagrożeń zachowania poprzez

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych 1 ZACHOWANIE PROBLEMOWE UCZNIÓW: AGRESJA OBSZAR ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZATORZY DOWODY REALIZACJI 1. Uświadamianie uczniom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( PAPIEROSY, NARKOTYKI,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo