Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny"

Transkrypt

1 Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny

2 Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole IV. Cele programu profilaktyki V. Planowane efekty VI. Plan zadań i działań profilaktycznych VII. Działania alternatywne VIII. Monitorowanie i ewaluacja IX. Literatura

3 WSTĘP Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniem i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne. Badania wykazały, że zachowania ryzykowne mogą się również nawzajem zastępować i najczęściej ze sobą współwystępują. Zachowania młodego człowieka zależy od jego indywidualnych cech oraz od czynników występujących w środowisku (J. Szymańska, 2002). Mogą to być czynniki chroniące lub czynniki ryzyka. Do czynników chroniących należą: silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, regularne praktyki religijne, poszanowanie praw, norm, wartości i autorytetów społecznych, przynależność do pozytywnej grupy (J. Szymańska 2002). Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych, takie jak: wysoki poziom lęku lub niepokoju, niska samoocena, niedojrzałość emocjonalna i społeczna, słaba kontrola wewnętrzna, nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i społeczeństwa, brak zainteresowania nauką szkolną, zaburzenia więzi z rodzicami, nieprawidłowa struktura rodziny. Wzmocnienie czynników chroniących i eliminowanie lub osłabianie czynników ryzyka to skuteczna profilaktyka. Działania te powinny być adresowane do całego środowiska szkolnego, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole. Działania profilaktyczne można realizować na trzech poziomach. Profilaktyka pierwszorzędowa (grupy niskiego ryzyka). Działaniami obejmuje się szerokie nie zdiagnozowane populacje. Realizatorami działań w polityce pierwszorzędowej są nauczyciele wspierani przez psychologów, pedagogów i innych specjalistów, a terenem działań jest głównie szkoła. Profilaktyka drugorzędowa (grupa podwyższonego ryzyka). Np. poradnictwo rodzinne i indywidualne, socjoterapia. Realizatorami są głównie specjaliści: psychologowie, pedagodzy, socjoterapeuci, trenerzy. Działania prowadzone są najczęściej w formie zajęć specjalistycznych w szkołach, świetlicach terapeutycznych, poradniach psychologiczno pedagogicznych i poradniach specjalistycznych. Profilaktyka trzeciorzędowa (grupy wysokiego ryzyka). Ma na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Leczenie, rehabilitacja, resocjalizacja (Z. Gaś, 1997). 3

4 I.Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2008r. Nr 1, poz.1) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96) Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz U. Nr 11, poz. 114 z późn. zm.) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226) Statut szkoły Program Wychowawczy szkoły Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz.483) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz z późn. zm.) Ustawa z 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst. jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198) Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.) 4

5 II.Diagnoza problemów Nauczyciele i pedagog szkolny dokonali diagnozy problemów dydaktyczno wychowawczych szkoły na podstawie: obserwacji zachowań uczniów, wywiadów z nauczycielami i pracownikami szkoły, rozmów z rodzicami, wywiadów środowiskowych, analizy dokumentacji szkolnej, informacji z instytucji wspomagających szkołę, na podstawie ewaluacji programu (ankietowanie). Przyczyny stwierdzonych problemów: Brak właściwych wzorców w rodzinie i najbliższym otoczeniu (np. rodziny niewydolne wychowawczo). Trudna sytuacja materialna rodziny. Niska samoocena dzieci i ich rodziców. Dzieci pod opieką jednego rodzica (jedno z rodziców nie żyje, bądź pracuje za granią). Brak zainteresowania nauką dziecka ze strony rodziców. Cechy osobowościowe niektórych uczniów. Przynależenie do grup rówieśniczych. W oparciu o powyższe informacje wyłoniono następujące obszary działań objęte programem: 1.Bezpieczeństwo w szkole i w środowisku poza szkolnym. 2. Wagary. 3. Wulgaryzmy, przemoc i agresja w szkole. 4. Zachowania ryzykowne wśród uczniów: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i dopalaczy. 5

6 5. Motywowanie uczniów do nauki. Aby zapobiec tego typu zjawiskom i tworzyć bezpieczną szkołę, szkołę wolną od nałogów i przemocy obecny Szkolny Program Profilaktyki koncentrować się będzie na eliminowaniu lub osłabianiu zachowań problemowych wśród uczniów. Działania adresowane są również do rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły w celu ścisłej współpracy owocującej pozytywnymi efektami działań. III.Profilaktyka w szkole Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli i rodziców jest spójny z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego i Programem Wychowawczym szkoły i dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. W szkole prowadzona będzie profilaktyka pierwszorzędowa, a wobec niektórych uczniów działania z obszaru profilaktyki drugorzędowej. Profilaktyka pierwszorzędowa skierowana będzie do grup niskiego ryzyka, czyli do wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji. Profilaktyka drugorzędowa skierowana będzie do grup podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczenie dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych. W przypadku zarejestrowania przez dyrektora lub pedagoga negatywnych i aspołecznych zachowań podejmowane będą w szkole działania wyeliminowania skutków tych zachowań. 1.Dyrektor lub pedagog podejmuje systematyczne rozmowy z uczniem, a następnie z włączeniem rodziców; 2.Dyrektor lub pedagog kieruje ucznia do specjalistycznych poradni lub lekarzy specjalistów; 3.Dyrektor lub pedagog obejmuje opieką uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej (zwolnienie z opłat PZU, dyskretne akcje charytatywne, itp.); 4.Dyrektor lub pedagog systematycznie współpracuje z Policją, Sądem dla Nieletnich; 5.Pedagog sprawuje opiekę nad uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie z PPP; 6.Stosowane będą również procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacji. 6

7 W ramach programu podjęte zostaną: Działania informacyjne ( z zakresu podnoszenia świadomości w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i dostarczenia adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych w celu umożliwienia dokonania racjonalnych wyborów), Działania edukacyjne ( pomoc w rozwijaniu np. umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia), Działania alternatywne ( pomoc w zaspokojeniu potrzeb np. sukcesu, przynależności oraz satysfakcji życiowej z zaangażowania się w działalność artystyczną, społeczną, sportową), Działania interwencyjne ( pomoc w rozwiązywaniu problemów i wsparcie w sytuacjach kryzysowych). Treści programowe realizowane będą podczas: 1. Lekcji, 2. Godzin do dyspozycji wychowawcy, 3. Zajęć z pedagogiem szkolnym, 4. Zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów, 5. Zajęć pozalekcyjnych, 6. Konkursów, 7. Wycieczek szkolnych. Instytucje wspierające szkołę w działaniach profilaktycznych: 1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zwoleniu 2.MOPS w Zwoleniu 3.Komenda Miejska Policji w Zwoleniu 4.Sąd rejonowy w Zwoleniu (Kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich) 5.Urząd Miasta Zwoleń IV.Cele programu profilaktyki Cele ogólne: 1.Podejmowanie działań związanych z edukacją dla bezpieczeństwa i zapobiegania zachowaniom problemowym wśród uczniów. 2.Działania wzmacniające czynniki chroniące uczniów przed patologią. 3.Zintegrowanie działań szkoły z działaniami w tym zakresie w środowisku lokalnym. 7

8 4.Wsparcie rodziny w jej funkcji wychowawczej (psychoedukacja, pedagogizacja), ewentualnie interwencje z włączeniem instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. 5.Wypracowanie i konsekwentna realizacja jednolitych systemów: reagowania na przemoc i agresję, zapobiegania wagarowaniu i uzależnieniom. Cele szczegółowe: 1.Poznanie przyczyn absencji uczniów w szkole. 2.Ustalenie płaszczyzn przeciwdziałania tej patologii szkolnej. 3.Wdrażania programów interwencyjnych wobec uczniów o niskiej obecności w szkole. 4.Wdrażanie jednolitych zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów. 5.Eliminowanie agresywnych zachowań uczniów i stosowanej przez nich przemocy. 6.Pomoc psychologiczno pedagogiczna uczniom mającym problemy wychowawcze. 7.Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w życiu każdego człowieka. 8.Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną. 9.Przybliżenie negatywnych konsekwencji zachowań agresywnych. 10.Uwrażliwienie uczniów na poszanowanie godności innych. 11.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 12.Reagowanie na próby sięgania przez uczniów po substancje uzależniające i udzielanie pomocy w poradniach specjalistycznych. 13.Wzmacnianie postaw asertywnych w sytuacjach zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. 14.Wykształcenie właściwej postawy wobec problemów uzależnień. 15.Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. 16.Dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania narkotyków. 17.Dostarczenie wiedzy o prawie karnym stosowanym wobec nieletnich i uświadomienie konsekwencji życiowych wchodzenia w konflikt z prawem. V.Planowane efekty Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej: Wyeliminowanie nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów w zajęciach szkolnych. Poprawa frekwencji uczniów. Zmniejszenie przypadków zachowań agresywnych, łamania kodeksu ucznia, ulegania negatywnym wpływom rówieśników. Poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia z agresją i przemocą. Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia innych. Posiadanie przez nauczycieli umiejętności postępowania w sytuacjach problemowych i stosowania form pomocy. 8

9 Identyfikacja uczniów ze środowiskiem szkolnym. Uzyskanie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Nabycie przez uczniów, rodziców, wiedzy o szkodliwości używek i środków odurzających. Zaangażowanie i udział rodziców w oferowanych szkoleniach, warsztatach. Zdobycie przez uczniów, rodziców wiedzy na temat skutków prawnych i społecznych palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających i tzw. dopalaczy. Dostrzeganie korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia. Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki drugorzędowej: Zdobycie przez nauczycieli i rodziców wiedzy w zakresie profilaktyki drugorzędowej. Korzystanie przez rodziców ze wsparcia instytucji profesjonalnych (PPP, Policja, Poradnia Specjalistyczne). Wycofanie się uczniów z ryzykownych zachowań. Uczestnictwo młodzieży w zajęciach specjalistycznych na terenie placówek specjalistycznych. VI.Plan zadań i działań profilaktycznych Zadania Szkolnego programu Profilaktyki do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 (załącznik). VII.Działania alternatywne 1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych: Koła przedmiotowe Koła zainteresowań Zajęcia rekreacyjno sportowe SKS 2. Praca w organizacjach działających w szkole: Działalność Samorządu Uczniowskiego 3. Uczestnictwo w życiu szkoły: Filmy edukacyjne Spektakle teatralne Apele Gazetki Konkursy plastyczne, artystyczne 4. Propagowanie i organizacja konkursów i zawodów: Udział w konkursach wiedzy Udział w zawodach sportowych 5. Akcje charytatywne: Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Udział w akcji Góra grosza Udział w akcji charytatywnej organizowanej przez PG Zwoleń 9

10 6. Organizacja imprez i wycieczek Dyskoteki szkolne Wycieczki klasowe Seanse filmowe Akademie i uroczystości szkolne VIII.Monitorowanie i ewaluacja Informacje niezbędne do ewaluacji uzyskane zostaną poprzez: Analizowanie pracy profilaktycznej na bieżąco, zgodnie z potrzebami. Rozmowy z rodzicami uczniów o efektach realizacji programu profilaktycznego. Wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań na radach pedagogicznych. Obserwację zachowań uczniów (wpisy do zeszytów uwag, dokumentacji pedagoga i wychowawcy). Analizę dokumentów szkolnych (dzienniki, protokoły, plany pracy). Analizę sprawozdań z realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, zdrowotnych na posiedzeniach Rad pedagogicznych. Badania ankietowe wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. IX.Literatura 1.Szymańska J. Programy Profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. CMPPP, Warszawa Gaś Z. Profilaktyka w szkole. Zapobieganie uzależnieniom uczniów. CMPPP, Warszawa Kosińska E. Jak w szkole można przeciwdziałać zachowaniom agresywnym, Wszystko dla szkoły nr 5/ Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa Szostak S., Tabaka A. Porozmawiajmy o agresji, Rubikon, Kraków Gwizdek B., Sołtys E. Gimnazjalny projekt Profilaktyczno wychowawczy, WSiP, Warszawa

11 Załącznik Zadania Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2013/2014 Ad. 1. Bezpieczeństwo w szkole i w środowisku pozaszkolnym : Zadania Sposób realizacji Os. Odpowiedzialna Termin Cele szczegółowe Baza 1. Zapoznanie rodziców z opracowanym w szkole programem profilaktycznym spotkanie z rodzicami pogadanka twórcy programu X-XI rodzice znają założenia programu i współdziałają we wdrażaniu go Program profilaktyczny 2. Opracowanie regulaminu klasowego. praca nad regulaminem wychowawca wspólnie z uczniami IX uczniowie znają podstawowe normy zachowania Regulamin klasowy 3. Szkolenia rady pedagogicznej. referaty dyrektor nauczyciele raz na semestr n-le dostrzegają problemy występujące w szkole i zagrożenia Program Wychowawczy 4. Szkolenia dla rodziców na ogólnoszkolnych i klasowych zebraniach. prelekcja rozmowy indywidualne wych. klas pedagog 11 Według potrzeb rodzice znają problemy swoich pociech Program profilaktyczny 5. Zwiększenie kontroli - wzmocnione dyżury n-li n-le praca - zmniejszenie zachowań Program Wychowawczy

12 nad uczniami podczas przerw i imprez szkolnych. i wyznaczonych uczniów na korytarzach (gr. 5-os.) zagospodarowanie przerw dyżury przy odjazdach autobusów Samorząd Szkolny ciągła aroganckich - uczniowie znają i stosują zasady BHP, zachowują się spokojniej - rodzice dyżurują podczas imprez szkolnych (dyskoteki, wycieczki) 6. Zorganizowanie czasu wolnego ucznia. - tworzenie zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań) - działalność w organizacjach szkolnych n-le - uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, potrafią efektywnie wykorzystać czas wolny Program Wychowawczy 7. Propagowanie fizycznych form aktywności. - zawody sportowe - prace porządkowe w klasie, na działce szkolnej, - udział w akcji Sprzątanie świata. n-le w-f, biologii, wychowawcy jesień - wiosna uczeń rozumie potrzebę włączenia się w działania na rzecz środowiska. Program Wychowawczy 8. Wykonywanie prac remontowych i porządkowych w szkole. - malowanie sal lekcyjnych, - naprawianie sprzętu (krzeseł, stolików) - prace porządkowe wokół szkoły rodzice wakacje ferie w razie potrzeb rodzice angażują się w sprawy szkoły Program Wychowawczy 12

13 9. Zorganizowanie bezpłatnego dożywiania dzieci biednych. stały kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pedagog - uczniowie mają zapewniony posiłek w szkole, nie wyłudzają pieniędzy i kanapek, nie kradną. Program Wychowawczy 10.Pomoc materialna dla uczniów biednych. zabieganie o pomoc dla dzieci od sponsora pedagog wychowawcy 1-2 razy w roku - uczniowie czują wsparcie i pomoc od innych osób, instytucji - uczniowie czują się pewniej wśród rówieśników Program Wychowawczy 11. Współpraca z policją. spotkania, pogadanki, prelekcje nt. skutków przemocy wśród młodzieży wychowawcy pedagog raz w roku - uczniowie przestrzegają ustalonych norm zachowania Program Wychowawczy 1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną prelekcje wychowawcy pedagog raz w roku - uczniowie przestrzegają ustalonych norm zachowania Program Wychowawczy 13

14 Ad. 2. Wagary. Zadania 1. Strategia informacyjna dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat konsekwencji opuszczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych Sposób realizacji - wywiadówka profilaktyczna zapoznanie z przepisami prawa i procedurami postępowania w sytuacji niespełniania obowiązku szkolnego, - pogadanka z uczniami na godzinie wych. - zapoznanie z przepisami prawa i procedurami postępowania w sytuacji wagarowania Os. Odpowiedzialna -dyrektor, wychowawcy klas, - wychowawcy klas Termin Cele szczegółowe Baza - wrzesień - wrzesień -rodzice uczestniczą w spotkaniach i znają przepisy prawa dotyczące obowiązku szkolnego, - uczniowie znają przepisy dotyczące obowiązku szkolnego, listy obecności, 2.Strategia edukacyjna - rozwijanie umiejętności psychologicznch i społecznych -spotkania z pedagogiem szkolnym doskonalenie umiejętności asertywnych, - pedagog szkolny - marzec - uczniowie posiadają podstawowe umiejętności asertywne, - analiza dokumentacji szkolnej, 3. Strategia alternatyw stwarzanie możliwości zaangażowania - międzyklasowy konkurs na najwyższą frekwencję na zajęciach w szkole: nagroda za 100% frekwencję na zakończenie roku szkolnego, - wychowawcy klas - szkolny - zjawisko absencji na zajęciach edukacyjnych zmniejsza się - scenariusze zajęć, 14

15 w działalność artystyczną, sportową i społ. 4.Strategia interwencyjna pomoc osobom mającym trudności ze spełnianiem obowiązku szkolnego - ścisłe przestrzeganie procedur dotyczących postępowania w sytuacji wagarów indywidualne spotkania z uczniami wagarującymi oraz z ich rodzicami, - zawieranie kontraktów z uczniami i ich przestrzeganie -wszyscy pracownicy szkoły, - pedagog, - szkolny, - szkolny - zjawisko absencji zmniejsza się, a rodzice mają w tym swój udział, -dokumentacja szkolna, - analiza dokumentacji szkolnej dzienniki - pedagoga, - kontrakty Ad. 3. Wulgaryzmy, przemoc i agresja w szkole. Zadania 1.Uswiadomienie młodzieży, czym jest agresja i przemoc Sposób realizacji -prelekcje, - pogadanki, - filmy, - spotkania z przedstawicielami policji, - pedagogiem Os. Odpowiedzialna -pedagog szk. -wychowawcy Termin Cele szczegółowe Baza I pół. - uczniowie znają podstawowe przepisy prawa związane z postępowaniem i konsekwencjami łamania prawa, Program Wychowawczy 2.Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w - program integracyjno adaptacyjny dla uczniów klas I, - pedagog, - wrzesień, październik - uczniowie klas I integrują się z klasą i społecznością j. w. 15

16 klasach szkolną, 3.Edukacja zachowań ryzykownych (ustalenie niepożądanych zachowań i przejawów agresji) -godz. wych. -scenariusze lekcji -indywidualne rozmowy z uczniem agresywnym jego rodzicami ( wspólne ustalenie przyczyn i odpowiednich form pomocy) -wych., -wych. -wych. - pedagog, -kierowanie za zgoda rodziców do PPP j. w. 4.Uczenie rozwiązywania konfliktów bez odwoływania sie do agresji i przemocy -lekcje wos (negocjacje, mediacje) -godz. wych. -film -scenki( nauka bycia asertywnym) -naucz. uczący -wych. -pedagog wych. - uczniowie wiedzą jak porozumieć się bez użycia agresji j. w. 5.Kształtowanie u uczniów kultury osobistej (zachowania, wyglądu, słownictwa). -pogadanki, -dyskusje -obserwacja wyglądu zewnętrznego (zarówno w dniu codziennym jak i odświętnym -strój galowy) i odświętnym-strój galowy) -wych., poloniści, wszyscy nauczyciele - uczniowie dbają o swój wygląd, znają zasady kulturalnego zachowania j. w. 6.Eliminowanie z języka uczniowskiego wulgaryzmów -zwrócenie uwagi na uczniów używających wulgaryzmów -nauczyciele, pracownicy szkoły -poloniści uczący danego ucznia - uczniowie szanują i dbają o piękno mowy ojczystej j. w. 16

17 7.Przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z mediów i uczenie krytycznego stosunku do mediów - pogadanki na temat uzależnień od komputera - dyskusje o negatywnym wpływie gier i programów komputerowych ukazujących przemoc i agresję - uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z sieci internetowej (rozmowy na czacie, wymiana adresów i telefonów z nieznajomymi, spotkania w realu ) - doskonalenie umiejętności selekcji oferowanych programów TV, np. poprzez pogadanki na temat - przeprowadzanie ankiet na temat jakości i ilości oglądanych programów TV - uwrażliwienie na upiększony obraz świata kreowany przez reklamy TV -naucz. uczący -wych. -pedagog -uświadomienie uczniom negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania z komputera -ostrzeganie uczniów przed oglądaniem niewłaściwych programów TV j. w. Ad. 4. Zachowania ryzykowne wśród młodzieży: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i dopalaczy Zadania Sposób realizacji Os. Odpowiedzialna 1.Uświadomienie Szkodliwego wpływu papierosów, alkoholu - ankieta - pogadanki - filmy - spotkania z pielęgniarką - prelekcje - uczniowie, - wychowawcy, - n le, - pedagog, Termin Cele szczegółowe Baza raz w miesiącu - uczeń widzi zagrożenia wynikające z palenia papierosów, picia alkoholu i brania Program Wych. Cząstkowy program profilaktyczny 17

18 i narkotyków na organizm - wywiadówka profilaktyczna narkotyków - wie na czym polega szkodliwy wpływ nikotyny, alkoholu i narkotyków na zdrowie młodego człowieka - rodzice znają zagrożenia wynikające z palenia papierosów i picia alkoholu - podejmują wspólne działania we wspólnym celu Spójrz inaczej, Dziękuję, nie, W zgodzie z sobą i grupą 2. Uświadomienie uczniom przyczyn sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze - cykl zajęć naświetlających uczniom mechanizm uzależniania się - pedagog, - wychowawca 5 godz. lekcyjne - uczeń zna przyczyny sięgania po papierosy i alkohol - uczeń wie, jak unikać sytuacji prowadzącej do uzależnienia 3.Rozwijanie umiejętności unikania zachowań ryzykownych. - cykl zajęć rozwijających asertywność - scenki dramowe - inscenizacja - plakaty - wychowawca godz. wych. - uczeń ma poczucie własnej wartości, nie będzie sięgał po papierosy; potrafi odmówić, jest asertywny i potrafi spędzać czas wolny w sposób kulturalny. 18

19 4. Propagowanie zdrowego stylu życia - konkurs plastyczny pod hasłem: Nie piję, nie palę, Nałogom krzyknę: nie!. - n-l - n l plastyki Cały rok - uczniowie znają zagrożenia wynikające z palenia papierosów i picia alkoholu i wyrażają swoje odczucia za pomocą różnych form plastycznych 5. Realizacja ścieżki edukacyjnej o tematyce prozdrowotnej. - przeprowadzenie lekcji nt. zdrowia, higieny osobistej, zdrowego trybu życia z zastosowaniem metod aktywizujących - zorganizowanie Dnia Sportu - aktywne spędzanie wolnego czasu - n-le biologii, - j. polskiego, - wych. fiz., - plastyki - uczeń dba o swoje zdrowie, prowadząc zdrowy styl życia - aktywnie spędza wolny czas (uprawia sport). 6.Przestrzeganie uczniów przed wczesną inicjacją seksualną - przeprowadzanie ankiet diagnozujących problem - pogadanki w klasach - projekcja filmów tematycznych - współpraca z rodzicami (przedstawienie problemu na tle klasy i szkoły, ustalenie wspólnych działań) - n-l biologii, - pedagog, - wychowawca Cały rok -ukazanie uczniom zagrożeń płynących z przedwczesnej inicjacji seksualnej Ad. 5. Motywowanie uczniów do nauki Zadania Sposób realizacji Os. Odpowiedzialna 1.Zainteresowanie uczniów -szkolenie rady pedagogicznej - przedstawienie sposobów skutecznego uczenia się - n le - pedagog - wychowawcy 19 Termin Cele szczegółowe Baza - nauczyciele znają i stosują metody i techniki motywacyjne Korelacja WSO Korelacja WSO z Programem

20 zdobywaniem wiedzy - uczenie efektywnych technik pracy umysłowej - indywidualizacja pracy z uczniem słabym i zdolnym - ścisła współpraca nauczyciel-uczeń - tworzenie zajęć pozalekcyjnych(koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze) - rodzice - uczniowie znają efektywne techniki uczenia się - uczniowie bardziej zainteresują się nauką; są bardziej aktywni, pogłębiają wiedzę Wychowawczym 2.Stosowanie oceniania wspierającego ucznia - szkolenie rady pedagogicznej - obiektywna i sprawiedliwa ocena osiągnięć ucznia - pedagog - n-le 2 razy w roku - uczniowie rozszerzają zainteresowania, wyrównują braki w nauce - zwiększy się ilość najlepszych uczniów pow. 4,75), którzy otrzymają nagrody książkowe, a najlepszy w szkole stypendium Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna - n-le oceniając podkreślają wysiłek, trud włożony w przygotowanie się ucznia do lekcji, jego chęci do nauki, do działania - uczniowie mają zaufanie do n-la który jest dla nich autorytetem; widzą sens pracy - poprawią się relacje: uczniowie nauczyciel Prog. Wych. Regulamin Rady Rodziców i SO Sycyna 20

21 3.Wspieranie ucznia z trudnościami w nauce przez PPP - indywidualne spotkania uczniów z psychologiem i pedagogiem - wychowawcy - rodzice - pedagog W miarę potrzeb - uczniowie wierzą we własne siły, widzą cel dalszego kształcenia się są zainteresowani zdobywaniem wiedzy Program Wych. WSO 4.Organizowanie pomocy koleżeńskiej - praca w grupach: uczeń słaby w nauce uczeń dobry, chętny do pomocy. - n-le - uczniowie Cały rok - uczeń słaby uzupełnia zaległości w nauce, poprawia swoje wyniki, nabiera pewności siebie, z czasem sam daje sobie radę Prog. Wych. 5.Udział uczniów w konkursach - konkursy przedmiotowe, tematyczne - olimpiady przedmiotowe - quizy - n-le - uczniowie - uczeń powtarza zdobyte wiadomości na dany temat, utrwala je, poszerza swą wiedzę Regulaminy konkursów 7. Udział w olimpiadach szkolnych. - przemówienie - recytacja - inscenizacja - śpiew n-le uczniowie wg terminarzu uroczystości szkolnych - uczeń zdobywa wiedzę, potrafi zaprezentować się na scenie - występując, wyzbywa się tremy, nabiera pewności siebie protokół rady pedag. 8. Wstępne zainteresowanie zawodem - zorganizowanie spotkania z przedstawicielami różnych szkół średnich pedagog 21 - II sem. - I sem. - uczeń zna specyfikę różnych zawodów protokół rady pedag.

22 - wyjazdy do MCK w Zwoleniu OPRACOWAŁY: Joanna Leśniewska, Agnieszka Sadkowska, Aneta Spytek 22

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Chruślinie na rok szk. 2015/2016 Zatwierdzono do realizacji dnia 15 września 2015 r. Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada Rodziców 1. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU Czyli jak pracować z uczniem, żeby czuł się dobrze i bezpiecznie w szkole i był akceptowany w grupie. ( zmiany wprowadzone 26.09.2013

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo