BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ LINIE AUTOMATYCZNE MASZYNY MONTAśOWE STANOWISKA KONTROLNE LINIE TRANSPORTOWE AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR / SPRZEDAWCA ELEMENTÓW AUTOMATYKI I PNEUMATYKI...I INNE... PROMATIK R.Miernecki, R.Sinkiewicz i M.Strzelecki Spółka Jawna ul. Kusocińskiego 50, Kielce tel/fax: ; mobile: , ,

2 ENGINEERINGADVANTAGE

3 ZAWARTOÂå Wst p strona ii STRONY INFORMACYJNE Dobór si ownika i kontrola pr dkoêci 6 WartoÊç obcià enia dla si owników LINTRA 7 LINTRA niezawodna technologia 8 Si ownik ze zintegrowanym zaworem 67 Dost pnoêç CAD on-line 83 Norgren w przemyêle pakowalniczym 91 Sklep internetowy 95 Produkty odporne na korozj 101 Norgren w przemyêle elektronicznym Liniowe sto y Êlizgowe Norgren w przemyêle medycznym 147 Technologia sygnalizatorów ciênienia 205 Zawory elektromagnetyczne 303 Konfiguracja wyspy zaworowej VM Rozwiàzania sterowania mediami Technologia sterowania proporcjonalnego 355 System zaworów pneumatycznych VM Norgren dla przemys u samochodowego 545 Si owniki strona 1 PodciÊnienie strona 201 Zawory strona 213 Sygnalizatory ciênienia strona 385 Zespo y przygotowania powietrza strona 401 Z àczki strona 489 Indeks produktów strona 577 i

4 Wst p NOWE POZIOMY TECHNIKI W JAKOÂCI I OSIÑGACH Program rozwoju firmy Norgren w dziedzinie nowych produktów zapewnia ciàg e podwy szanie poziomu nowych technologii pomaga w optymalizowaniu efektywnoêci urzàdzeƒ i zwi ksza zakres konkurencyjnoêci. W naszym katalogu dodaliêmy ponad 20 nowych rozwiàzaƒ do ju istniejàcych, sprawdzonych wyrobów z zakresu pneumatyki. Sprawdê nasze nowe wysokowydajne, zwarte rozwiàzania szczegó y patrz strona VI. Liniowe sto y Êlizgowe Chwytaki kàtowe i równoleg e Si owniki bezt oczyskowe LINTRA kompakt M/44000/M Si owniki obrotowe miniaturowe i kompaktowe Miniaturowe si owniki okràg e Prowadnice QA/8000/81 i QA/8000/85 Wyspy zaworowe VM10 Zawory V drogowe zawory proporcjonalne VP22 Sygnalizatory ciênienia i podciênienia 40D Analogowe przetworniki ciênienia 18S Smart FRL Generatory podciênienia Smart Pump VMAA TWORZENIE KONKURENCYJNYCH ROZWIÑZA DLA NASZYCH KLIENTÓW ii

5 TO PROBLEM DO ZROZUMIENIA Norgren dzi ki wieloletniemu doêwiadczeniu zbudowa podstawy zrozumienia wielu ró nych dziedzinach przemys u. Nazwa Norgren jest znana w przemyêle od motoryzacji poprzez przemys drukarski i tekstylny, oraz od przemys u pakowalniczego i elektronicznego do medycznego - i w wielu innych dziedzinach przemys u. Nasza wiedza to oznaka naszego zrozumienia Waszych potrzeb i mówienia tym samym j zykiem w ka dym sensie tego s owa. Oznacza to, e jesteêmy w stanie zaoferowaç w aêciwy produkt i odpowiednie rozwiàzanie dzi ki odpowiedzialnym ludziom o wielkiej wiedzy. A nasi klienci mogà byç pewni, e otrzymajà to, czego potrzebujà. OSIÑGNI CIA TECHNIKI W S U BIE DLA CIEBIE JesteÊmy po to, by pomóc znaleêç w aêciwe rozwiàzanie w dochodowoêci i zmniejszeniu kosztów w Waszej firmie: Zwi kszenie przychodu Poprawa osiàgów urzàdzenia Podwy szona wartoêç rozwiàzaƒ i podzespo ów Szybsza dostawa na rynek Zwi kszony udzia rynku Zmniejszenie kosztów Zmniejszenie ca kowitego kosztu Jeden dostawca Identyfikacja produktów zast pczych (przesy kai zapasy magazynowe, warunki zwrotu dostawy ) Stworzenie aƒcucha dostaw na specjalne zamówienie ElastycznoÊç dostaw z uwzgl dnieniem JIT, liniowoêci i EDI Zmniejszenie kosztów magazynowych Szybsza produkcja Lepsza wydajnoêç iii

6 Wst p SERWIS ON-LINE ZWI KSZENIE ATWOÂCI DOST PU Zapoznaj si z wszystkimi zaletami unikalnych wyrobów firmy Norgren dzi ki serwisowi online. U atw sobie prac i oszcz dê czas znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, by wybraç, zaprojektowaç i nabyç; Pneumatyka firmy Norgren jest w jednym dogodnym miejscu, dost pnym przez 24 godziny na dob. Spraw, by twoja praca by a szybsza poczynajàc od wyboru poprzez ofert do zamówienia uzyskasz potrzebnà Ci wiedz w kilka minut, a nie godziny czy dni Decyzj podejmuj szybko zwróç uwag na rzeczywisty czas uzyskania informacji, przeka do swemu biuru informacje o cenie, dost pnoêci i czasie dostawy. Wykorzystaj przewag pomocy technicznej online Masz sta y dost p do bazy najcz Êciej zadawanych pytaƒ" lub rozmów online z ekspertami przez 24 godziny w jeden dzieƒ rozwià esz wszelkie pilne problem techniczny Wybierz odpowiedni produkt Sprawdê cen i dost pnoêç wyrobu Sprawdê sposób zamówienia i czas dostawy. Zamów online mo esz to wykonaç w dowolnym momencie w ciàgu doby Dost pnoêç plików 3D i 2D CAD Niezawodne programy konfiguracji wysp zaworowych Dost pnoêç biblioteki technicznej. Swobodny dost p do plików modu ów testowych iv

7 OSOBY S U ÑCE PORADÑ OSOBY PORADÑOSOBY S U ÑCE POMOCÑ Gdy wybierzesz firm Norgren, wybierzesz bezkonkurencyjne produkty i otrzymasz dodatkowy zakres us ug: pomoc w doborze produktu z uwzgl dnieniem dopuszczalnych rozwiàzaƒ, dostosowanie dokumentacji i êród a dostaw produkty specjalne i na zamówienie projektowanie uk adów pneumatycznych i sterowania konfiguracja uk adów, maszyn i podzespo ów pomoc ekspertów w konfiguracji uk adów i rozwiàzywaniu problemów elastyczny system dostawy jako odpowiedê na indywidualne potrzeby porady w zakresie przepisów i BHP szkolenia na zamówienie kontrola energetyczna Pracownicy Norgrena skupiajà si na znalezieniu odpowiedzi na wyst pujace problemy techniczne, ale równie na polepszeniu jakoêci istniejàcych wykonaƒ. Spraw, by wiedza Norgrena pracowa a dla Ciebie i da a Ci czas, by skoncentrowaç si na problemach twojej pracy. JAKOÂå, KTÓRA PRACUJE Zaawansowana jakoêç planowania w firmie Norgren oznacza pewnoêç we wszystkich procesach wytwarzania i monta u. Wytwarzanie i monta produktów odpowiada normom jakoêciowym ISO9001 i zgodne sà z ISO PARTNERTSWO NA CA YM ÂWIECIE JeÊli prowadzisz mi dzynarodowe interesy i zajmujesz si eksportem, Norgren s u y pomocà dzi ki Êwiatowej sieci dostaw. Oferujemy dost pnoêç produktów i pomoc technicznà niezale nie od miejsca na Êwiecie dzi ki sieci komputerowej i niezale nym dystrybutorom w ponad 72 krajach Êwiata szczegó y patrz strona xvi. v

8 Wst p NOWE PRODUKTY Liniowe sto y Êlizgowe Nasze nowe sto y Êlizgowe przenoszà i ustawiajà adunek bezpiecznie i dok adnie na wi ksze ni zazwyczaj odleg oêci. Nowe rozwiàzania uwzgl dniajà indywidualne potrzeby tak, by odpowiada y dowolnemu wykonaniu, co sprawia, e sà one jednymi z najbardziej kompleksowych sto ów liniowych na Êwiecie. JeÊli jesteê OEM lub u ytkownikiem koƒcowym oznacza to, e mo esz poprawiç swojà produkcj wysoka pr dkoêç dzia ania i zakres pracy w po àczeniu z d ugim czasem bez przeglàdów mo e zoptymalizowaç twoje urzàdzenie lub proces produkcyjny. Ró norodnoêç opcji mo e zmniejszyç koszty dostawy, a zwarta konstrukcja oznacza oszcz dnoêç przestrzeni i kosztów urzàdzenia. M/261000/M zwarty precyzyjny i M/261100/M precyzyjny Ta rodzina wyrobów jest idealna dla wykonaƒ wymagajàcych precyzyjnego ruchu. M/261000/M jest wyjàtkowo odpowiedni do pracy w ograniczonej przestrzeni.. M/261200/M niski profil Lekka, ale solidna konstrukcja sprawia, e seria ta jest idealnym rozwiàzaniem w przenoszeniu ci kich adunków w ruchu pionowym. M/261300/M zwarty Te produkty polecane sà do urzàdzeƒ ogólnego zastosowania, jak mocowanie i ustawianie adunku. Krótki, p ynny i praktycznie bez tarcia ruchu w prowadnicy. M/261400/M zsynchronizowane Stanowià idealne rozwiàzanie jako chwytaki i zapewniajà zsynchronizowany ruch dwustronnego sto u Êlizgowego. M/61200/M regulowany M/61200/MR precyzyjny Rodzina tych sto ów to kombinacja najwi kszego rozmiaru i najd u szych dost pnych skoków, jakie oferujemy. M/61200/M posiada zewn trze regulowane prowadnice; M/61200/MR posiada precyzyjne liniowe o yska kulkowe dla wykonaƒ wymagajàcych precyzyjnego ruchu. vi

9 NOWE PRODUKTY Seria M/ chwytaki kàtowe i równoleg e Kompleksowa nowa seria chwytaków kàtowych i równoleg ych to chwytaki: o kàcie 180, precyzyjne, niskoprofilowe, trzyszcz kowe i o d ugim skoku. Ma a waga, zwarta konstrukcja i agodny, dok adny ruch sprawiajà, e produkty te sà idealnym rozwiàzaniem dla szerokiego zakresu uk adów w przemyêle motoryzacyjnym, wymagajàcych szybkiego i dok adnego chwytania elementu. Wbudowany magnes zapewnia pozycyjne sprz enie zwrotne. ywotnoêç mechaniczna do 5 milionów cykli. LINTRA kompakt M/44000/M Si ownik bezt oczyskowy dwustronnego dzia ania z prowadnicà wewn trznà i pokrywami obrabianym mechanicznie. Si owniki M/60210/M miniaturowe i M/60270/M i obrotowe kompaktowe Nowa seria zwartych lekkich si owników obrotowych dost pna w szeêciu wymiarach du y zakres momentów obrotowych i agodny, dok adny, amortyzowany ruch. Idealne rozwiàzanie dla przemys u motoryzacyjnego, atwoêç regulacji, zapewnienie wymaganego kàta obrotu. ywotnoêç mechaniczna do 3 miliony cykli. Si owniki okràg e miniaturowe RM/59100/C Tylko o Êrednicy 2,5mm i 4mm, te miniaturowe si owniki sà idealnym rozwiàzaniem dla bardzo lekko obcià onych wykonaƒ, o szybko powtarzajàcym si ruchu, takim jak testowanie telefonów komórkowych i klawiatur. Ma e tarcie zapewnia du à pr dkoêç. Nie wymaga adnych dodatkowych z àczek tylko jedno wewn trzne po àczenie pneumatyczne. Prowadnice QA/8000/81 i QA/8000/85 Prowadnice dla si owników ISO/VDMA z o yskami Êlizgowymi vii

10 Wst p NOWE PRODUKTY Wyspy zaworowe VM10 Przedstawiamy nowà flagowà seri wysp zaworowych firmy Norgren zapewniamy przep yw 430 litrów/min dla zaworu 10mm. Wykonania z wielowtykiem i indywidualnym okablowaniem oraz wymienialnym protoko em Fieldbus. Oszcz dnoêç przestrzeni, dzi ki zwartej konstrukcji o wysokich osiàgach. Oszcz dnoêç czasu monta u i instalacji, dzi ki wst pnej konfiguracji i testowaniu wysp zaworowych, mo liwoêç w àczenia i pracy w kilka sekund. Oszcz dnoêç czasu dzi ki mo liwoêci szybkiej i atwej wymiany elemntów (brak szpilek). Oszcz dê swój czas i skorzystaj z konfiguratora zaworu dost pnego online i schematów w systemie CAD. Seria V60-63 Zawory elektromagnetyczne i pneumatyczne typu In-line. Dost pne we wszystkich wymiarach(1/8" do 1/2"). T oczki ze stali nierdzewnej i uszczelnienia statyczne zwi kszajà przep yw (do 4,200 litrów/min dla nowej wersji z przy àczem 1/2") i ywotnoêç (>10 milionów cykli). Jako nowoêç dwa zawory 3/2 w jednej obudowie, nowy system podwójnego pilota i system kolektorów u atwiajàcy monta. Trójdrogowe zawory proporcjonalne VP22 Grzybkowy zawór bezpoêredniego dzia ania z wbudowanym elektronicznym systemem regulacji ciênienia. Odpowiedni dla dok adnych i szybkich urzàdzeƒ. Ârednica nominalna 2 mm z przep ywem do 400 l/min. Nowa wersja ko nierzowa z gwintem 1/8". Sygnalizatory ciênienia i podciênienia 40D Elektryczny prze àcznik/sygnalizator ciênienia do sterowania nadciênieniem i podciênieniem z atwa kalibracjà i programowaniem wartoêci poczàtkowych. Wbudowany procesor elektroniczny zapewnia wysokà dok adnoêç. Elegancka, miniaturowa obudowa i obrotowy wyêwietlacz. viii

11 NOWE PRODUKTY Sygnalizator ciênienia 18S dla wszystkich mediów Analogowe przetwornik ciênienia dla wszelkich medów i hydrauliki o zakresie pracy 0 do 800 bar. Do wyboru dwuprzewodowe ( ma) lub trójprzewodowe (0...10V. Mocna konstrukcja i bardzo dobra stabilnoêç. Smart FRL Zespo y przygotowania powietrza z uk adem diagnostycznym, zapewniajàce maksymalne osiàgi urzàdzenia. Ciàg oêç monitorowania danych i sygnalizacja koniecznoêci wymiany wk adu filtrujàcego, smarowania, wartoêci ciênienia, terminu przeglàdu. Oszcz dnoêç energii, przeglàdów i kosztów pozwala na podniesienie produktywnoêci i zmniejszenie kosztów. Inteligentne pompy pró niowe serii VMAA Pompa serii VMAA to pojedynczy generator podciênienia z inteligentnym interfejsem. Inteligentna pompa pró niowa VMAA eliminuje potrzeb stosowania zaworów, wskaêników, sygnalizatorów, prze àczników, t umików i okablowania zewn trznego. Mo liwoêç sterowania wspó czynnikiem sprawnoêci, dzia aniem elementów inteligentnych i trybem automatycznego wydmuchu. ix

12 Wst p Z OTE ZASADY, KALIBRACJA, OBLICZENIA W PNEUMATYCE Projektowanie i kalibracja w pneumatyce opiera si cz sto na doêwiadczeniu i intuicji z elementem niepewnoêci przy zastosowaniu urzàdzeƒ w warunkach nieprzyjaznych. Dla pewnoêci dostarczenia wystarczajàcej iloêci energii in ynierowie cz sto muszà wybieraç wi kszy si ownik, nast pnie dobraç do niego odpowiednio wi kszy zawór, by zapewniç odpowiednià iloêç powietrza. Te same przyczyny mogà prowadziç do zwi kszenia wymiarów urzàdzeƒ dostarczajàcych powietrze, oprzyrzàdowania i rurociàgów. W rezultacie mamy komponenty wi ksze, zu ywajàce wi cej spr onego powietrza, energii i dro sze. Jednak e kierujàc si sprawdzonymi z otymi zasadami i prawami rzàdzàcymi pneumatykà, mo emy z atwoêcià dobraç wymiary instalacji pneumatycznej. PODSTAWY PROJEKTOWANIA Si ownik: Wymagana moc, dost pne ciênienie, pr dkoêç dzia ania i zu ycie powietrza. Normy ISO i VDMA, zwartoêç konstrukcji, amortyzacja i wy àczniki kraƒcowe. Zawór: Przep yw zsynchronizowany z ruchem si ownika. Dzia anie elektromagnetyczne, pneumatyczne lub mechaniczne. Monta liniowy, kolektorowy lub na p ycie, wyspa zaworowa o szczególnych w aêciwoêciach. Cewka z indywidualnym okablowaniem, z wielowtykiem lub Fieldbusem. Rurociàg pneumatyczne: Zakres przep ywu, dok adnoêç wk adu filtracyjnego. Spust automatyczny lub r czny, odleg oêç rurociàgu od odwadniacza. CiÊnienie pierwotne i optymalizacja ciênienia roboczego. Regulator ciênienia dla regulacji standardowej lub precyzyjnej. Smarowanie, mg a olejowa lub mikromg à. Z àczki i przewody: Z àczki z pierêcieniem zacinajàcym, typu Push-in" lub Push-on". Przewody metalowe, nylonowe lub z poliureatnu. W aêciwa wielkoêç z àczek i przewodów w zale noêci od wymaganego przep ywu. Ogólnie: Temperatura i warunki otoczenia. SI OWNIK W aêciwy dobór zale y od àdanej si y i podawanego ciênienia. Na stronie xii w tabelach podano teoretycznà si nacisku (wysuw i wsuw), wyra onà w N dla si owników dwustronnego i jednostronnego dzia ania. Obliczono jà przez pomno enie efektywnego obszaru pracy dla t oka w mm 2 i ciênienia roboczego na manometrze i podzielono przez 10 (10 bar =1 N/mm 2 ). T ok i wymiary t oczyska Dla si owników t oczyskowych powierzchnia po stronie t oczyska to powierzchnia t oka minus powierzchnia t oczyska (jeêli nie jest to si ownik bezt oczyskowy). Dla zapewnienia p ynnego, kontrolowanego i bezproblemowego ruchu, si ownik nale y dobraç tak, by teoretyczna si a nacisku mia a wartoêç 25-50% wi kszà ni si a wymagana w danym wykonaniu. Pozwoli to na kompensacj wewn trznych i zewn trznych zak óceƒ i ró nicy ciênienia, uk adu. Ró nice w doborze si y zale à od wykonania. Dla urzàdzeƒ zaciskowych wymagane sà niewielkie nadwy ki si y, natomiast przy ruchu z ma à pr dkoêcià ró nica powinna byç jak najwi ksza. Spadek ciênienia mo e spowodowaç zmniejszenie si y dzia ania na t ok o 10-20%. d D Z ota zasada: Si a teoretyczna si ownika powinna byç o 25% wi ksza dla du ych pr dkoêci, o 50% wi ksza dla ma ych pr dkoêci i o 100% wi ksza dla wyjàtkowo wolnych si owników (np. pozycjonujàcych). W tabeli zu ycia powietrza podano dane dla si owników ze strony xii. Dane dotyczà wsuwu, wysuwu lub kombinacji obu w jednym cyklu. Zu ycie powietrza podano w dm 3 /mm skoku i ciênienia roboczego 6 bar (manometr). Si si ownika obliczono przez pomno enie powierzchni t oka (mm 2 ) przez ciênienie absolutne w barach, zwielokrotnione o CiÊnienie absolutne to ciênienie robocze w bar (manometr) plus ciênienie atmosferyczne (zak ada si, e jest ono równe 1 bar). W celu obliczenia zu ycia powietrza na cykl pomnó zsumowane wartoêci z tabeli przez skok si ownika w mm. Podane teoretyczne wartoêci oparto na obj toêci skokowej. Dodatkowe obj toêci jak kawitacja w t oku i pokrywach koƒcowych, rurociàgu, oprzyrzàdowaniu i zaworach sterujàcych stanowi dodatkowe 5% -10%. Zwi kszenie wymiarów przewodów i z àczek oraz du a odleg oêç mi dzy si ownikiem a zaworem sterujàcym zwi ksza straty i mo e opóêniç powtarzalnoêç cyklu. Z ota zasada: W aêciwie dobrane wymiary z àczek i Êrednicy wew. przewodu oraz mo liwie najkrótsza ich d ugoêç zwi kszy powtarzalnoêç ruchu i oszcz dzi energi. ZAWÓR Rozwój w dziedzinie technologii zaworu da mo liwoêç zastosowania wi kszych przep ywów dla mniejszych zaworów, np. przep yw w tradycyjnym zaworze 42 mm ISO#1 wynosi oko o 1250 l/min, w zmodernizowanym ten sam przep yw mo emy uzyskaç dla zaworu 20mm. Wed ug starej, czasami u ywanej zasady, dobór zaworu sterujàcego z takim samym przy àczem jak w si owniku ma szereg wad. Po pierwsze przy àcze si ownika nie musia o mieç pe nego otworu, po drugie si ownik mo e nie wymagaç osiàgni cia maksymalnej pr dkoêci. Znacznie lepiej jest dopasowaç przep yw w zaworze do wymaganego przep ywu w si owniku dla okreêlonego zastosowania. Z ota zasada: Oblicz najwi kszy chwilowy przep yw wymagany dla si ownika. B dzie to zakres dla najszybszego skoku. Nie stosuj wartoêci Êrednich l/min. Wykres stanowiç b dzie wytyczne typowych zakresów dla zaworów o ró nych wymiarach nominalnych. WartoÊci przep ywu na liniach pionowych podano dla wartoêci ciênienia 6 bar i spadku ciênienia 1 bar. WielkoÊç zaworu Przep yw l/min. x

13 W PRAKTYCE Za ó my, e mamy trzy si owniki pracujàce w kolejnoêci Si ownik A: Ø 25 mm, d ugoêç skoku 100 mm Si ownik B: Ø 80 mm, d ugoêç skoku 200 mm Si ownik C: Ø 63 mm, d ugoêç skoku 900 mm KolejnoÊç: A+, B+ C+ C- A-, B- Czas cyklu: 5 s Max. 10 bar Do wejêcia oznaczone 6 bar Si ownik A Si ownik B Si ownik C KolejnoÊç: Ø 25 mm, skok 100 mm Ø 80 mm, skok 200 mm Ø 63 mm, skok 900 mm A+B+ C+ C- A-B- w tabeli na stronie xii znajdziesz zu ycie powietrza dla ciênienia roboczego 6 bar Si ownik A: VA+ = 0,00344 x 100 = 0,334 l VA- = 0,00289 x 100 = 0,289 l VA Razem = 0,623 l Si ownik B: VB = 13,750 l Si ownik C: VC = 39,28 l Mo na obliczyç ca kowite zu ycie powietrza dla cyklu 5 s: Q = (VA + VB + VC) + 5% / Czas cyklu = 11,27 l/s = 676 l/min Chwilowe zu ycie powietrza przy cyklu 2 s dla si ownika C wynosi 1237 l/min, a gdy si owniki A i B maja 3-sekundowe cykle, potrzebujà 302 l/min. Z danych wielkoêç zaworu/przep yw widzimy, e si owniki A i B potrzebujà jednego zaworu 1/8", si ownik C zaworu 1/4", a to okreêla wielkoêç przy àczy dla A to1/8", B to 3/8" i dla C to 1/2". JeÊli nie masz ochoty na obliczenia skorzystaj z tabeli z otych zasad. FILTROWANIE, SMAROWANIE I TEMPERATURA PRACY Ogólnie, pneumatyka jest projektowana dla szerokiego zakresu temperatur od - 20 C do +80 C. Cz Êci elektryczne, jak cewki ograniczone sà temperaturà pracy do +50 C, ale potrzebne wielkoêci mo na znaleêç w katalogu. Dla filtracji i temperatury punktu rosy stosuje si nast pujàce zasady: 5 C do 50 C temp. otoczenia, filtracja 40 mikronów, punktu rosy powinna wynosiç o 10 C mniej ni zalecana temperatura otoczenia. Poni ej 5 C i powy ej 50 C, zaleca si filtracj 25 lub 5 mikronów a dla temp. poni ej 5 C poni ej, zaleca si punktu rosy 5 C ni szà ni temp. otoczenia. Zawory i si owniki sà smarowane i pracujà w warunkach normalnych bez koniecznoêci dodatkowego smarowania. Jednak e stosowanie smarowania powietrza przed u a ich ywotnoêç. Z ota zasada: smarowanie powietrza zawsze nale y stosowaç, gdy: Cz stotliwoêç zaworu >3 Hz. Konieczna jest du a pr dkoêç si ownika. Temperatura otoczenia jest ni sza ni punkt zamarzania lub wy sza ni 50 C. Lub gdy wyst puje po àczenie podanych wy ej czynników. JeÊli to mo liwe, nale y stosowaç smarowanie powietrza, a jeêli zaczà eê smarowaç, nale y to kontynuowaç. U ywaj smarownic mikromg owych dla si owników i mg owych dla narz dzi pneumatycznych. Z ÀCZKI I PRZEWODY Pierwszà zasada: u ywaj jak najmniejszej liczby z àczy. Przewody powinien byç tak krótkie jak to mo liwe i z odpowiednio dobranym gwintem, np. Ø 8/6 mm dla G1/4. Z àczki typu Banjo i szybkoz àczki mogà ograniczaç przep yw. Zmniejsz iloêç kolanek, z àczek i trójników. W warunkach zamarzania lub du ych upa ów u ywaj przewodów w czarnym kolorze. NAJLEPSZE DOÂWIADCZENIA. Spr one powietrze nie jest swobodnym medium i musi byç stosowane z uwagà. Spr anie w zakresie 7-10 bar kosztuje tyle samo, co spr one od 0-7 bar, oznacza to, e ciênienie powinno byç jak najni sze. U ywaj regulatorów ciênienia, kiedy to tylko mo liwe. Si owniki i zawory powinny byç idealnie dobrane wymiarami. Przewody, które sà za d ugie lub o zbyt du ej Êrednicy, powodujà strat energii i wp ywajà na czas dzia ania. Lokalna wyspa zaworowa potrzebuje krótszego przewodu ni zawory umieszczone centralnie w szafce sterowniczej. JeÊli masz wàtpliwoêci lub potrzebujesz porady, zwróç si do firmy Norgren. Mamy dziesiàtki lat doêwiadczeƒ w sterowaniu pneumatykà, projektowaniu i kalibrowaniu. WielkoÊç zaworu Przep yw l/min Przewód Ø mm M /4 40 1/ /6 63 1/ /7 80 3/ /8, / / / / / Si ownik max Ø mm Przyjmij pr dkoêç si ownika 500 mm/s, obcià enie 50%, ciênienie w si owniku 5 bar, d ugoêç przewodu i dwie z àczki na przewód xi

14 Wst p TABELE I WSPÓ CZYNNIKI KONWERSJI W PNEUMATYCE Najcz Êciej zadawane pytania, dotyczàce pneumatyki to: jakoêç powietrza, obcià enie si ownika, zu ycie powietrza plus przep yw w zaworze oraz smarowanie. Tabel, podanych na tej stronie mo na u yç jako po àczenia poradnika i z otych zasad przy doborze si ownika i zaworu z poprzedniej strony x. JAKOÂå POWIETRZA Norma ISO okreêla klasy jakoêci dla spr onego powietrza. Klas stworzono w oparciu o dopuszczalnà zawartoêç elementów sta ych, wody, oleju w powietrzu i okreêlono, dla jakich wykonaƒ jaka klasa mo e byç zastosowana. Klasa Elementy sta e Woda WielkoÊç Maksymalne CiÊnienie czàstki max µm st enie mg/m 3 maksymalne, punkt rosy C St enie oleju mg/m 3 1 0,1 0,1-70 0, , Dla wi kszoêci wykonaƒ pracujàcych w temperaturze mi dzy +5 a +35 C, jakoêç powietrza wed ug normy ISO klasa Oznacza to wk ad filtrujàcy 40 µm, punkt rosy +10 C dla ciênienia maksymalnego i zawartoêç oleju maksymalnie 5 mg/m 3. CiÊnieniowy punkt rosy to temperatura, przy której spr one powietrze musi byç ch odzone zanim mg a wodna nie zacznie przetwarzaç si w wod. Otwór mm T oczysko mm Zu ycie przy wsuwie dm 3 /mm skoku dla 6 bar Zu ycie przy wysuwie dm 3 /mm skoku dla 6 bar Zu ycie àczne dm 3 /mm skok/cykl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67348 Tabela zu ycia powietrza ZU YCIE POWIETRZA. Dla si owników z okreêlonym wymiarem t oka i t oczyska wartoêci zu ycia powietrza okreêlono dla ciênienia 6 bar i skoku tylko 1 mm. Obliczenie zu ycia dla pojedynczego skoku lub dla ca ego cyklu nale y wartoêç z odpowiedniej kolumny pomno yç przez skok si ownika w mm. Ustawienie wartoêci dla innego ciênienia wejêciowego podziel wartoêç przez 7 i pomnó przez wymagane (absolutne) ciênienie, to jest ciênienie wskazane przez manometr w barach + 1. SI Y W SI OWNIKU Teoretyczna si a nacisku i ciàgu zale y od efektywnego zakresu dzia ania t oka i ciênienia. W tabelach przedstawiono si y teoretyczne dla si ownika jedno i dwustronnego dzia ania dla ciênienia wlotowego 6 bar. Dla si przy innym ciênieniu podziel cyfr przez 6 i pomnó przez ciênienie, jakie ma wskazaç manometr. Otwór Si a nacisku Min si a si ownika mm N przy 6 bar spr yny N Tabela si y nacisku i ciàgu, si owniki jednostronnego dzia ania Otwór si ownika mm T oczysko Êrednica Si a nacisku N przy 6 bar Si a ciàgu N przy 6 bar (cale) mm (cale) ,45 (1,75) ,2 (3) ,4 (6) (1Ë) ,8 (12) (2Ê) ,6 (14) (2Ê) Tabele si y nacisku, ciàgu, si owniki dwustronnego dzia ania xii

15 OBCIÑ ENIE I WYBOCZENIE Dla wykonaƒ o du ym bocznym obcià eniu nale y u ywaç si owników Êlizgowych lub standardowych si owników z prowadnicami. Powinny byç zastosowane zewn trzne prowadnice z o yskiem. W przypadku okreêlenia d ugoêci skoku, nale y zwróciç uwag, by d ugoêç t oczyska mia a wartoêç nie ulegajàcà wygi ciu. W tabeli pokazano maksymalnà wartoêç skoku dla ró nych instalacji. F F F F 1) 2) F F F 3) 4) F Si ownik Ø mm (cal) T oczysko Ø mm (cal) Warunki obcià enia 1 CiÊnienie (bar) Warunki obcià enia 2 CiÊnienie (bar) Warunki obcià enia 3 CiÊnienie (bar) Warunki obcià enia 4 CiÊnienie (bar) ,75 (1,25) ,45 (1,75) ,8 (2) ,5 (2,5) ,2 (3) ,6 (4 ) (5 ) 38,1 (1,5) ,4 (6 ) 38,1 (1,5) ,2 (8) 44,45 (1,75) (10) 57,15 (2,25) ,8 (12) 57,15 (2,25) ,6(14) 57,15 (2,25) PRZEP YW W ZAWORZE Istnieje wiele norm i metod do pomiaru i wskazaƒ przep ywu w zaworze. Mo e to prowadziç do nieporozumieƒ i trudnoêci, kiedy porównujemy ró ne publikacje dla ró nych zaworów. W tabeli poni ej podano wspó czynniki przekszta cania dla ró nych zaworów i wykonaƒ. TABELA WSPÓ CZYNNIKÓW KONWERSJI DLA PRZEP YWU Wspó. Przep yw * WielkoÊç otworu Cv Kv C m 3 /h l/min A S Cv 1 0,869 4,08 59, ,3 21,5 Kv 1,15 1 4,69 67, ,7 24,7 C 0,245 0, , ,11 5,27 M3/h 0,017 0,015 0, ,67 0,276 0,364 l/min 0,001 0,0088 0,0041 0,06 1 0,016 0,022 A 0,061 0,053 0,243 3,62 60,4 1 1,31 S 0,046 0,040 0,189 2,75 45,8 0,761 1 * Parametry przep ywu podano dla ciênienia wejêciowego 6 bar i wyjêciowego 5 bar przy temperaturze 20 C, 1013 mbar i wilgotnoêci 65% SPOSÓB STOSOWANIA: Wybierz jednostk, w której chcesz dokonaç pomiaru, a która jest podana w kolumnie po lewej i pomnó przez wspó czynnik podany w kolumnie dla u ytej jednostki pomiarowej. Cv to jednostka okreêlona przez ANSI/NFPA Kv u ywana jest w Niemczech i bazuje na przep ywie wody. C przewodnictwo w dzwi kowe w dm 3 /s/bar, okreêlone przez norm ISO 6358 A powierzchnia efektywna w mm 2 wg. ISO 6358 S powierzchnia efektywna w mm 2 wg. normy japoƒskiej JIS B 8375 Dalszy pomiar w jednostkach NW.To daje równowa nà Êrednic w mm 2 najmniejszej drogi przez zawór. To nie jest porównywalne i nie jest podane w tabeli. SMAROWANIE Sposób smarowania, czy to mg à olejowà czy smarownicà mikromg owà, podany jest w wi kszoêci przypadków w katalogu. Jednak e rodzaj oleju bardzo cz sto zale y od warunków pracy i nie jest wyszczególniony dla ka dego przypadku. W ka dym kraju firma Norgren poleca produkty równowa ne, dobór których oparty jest na informacjach, uzyskanych od lokalnych dostawców. Wi cej informacji uzyskasz w Internecie korzystajàc z technicznej goràcej linii 24 godziny na dob. Po prostu po àcz si z nami : xiii

16 Wst p Si owniki patrz rozdzia si owniki strona 1 Chwytaki - patrz rozdzia si owniki strona 134 Sto y Êlizgowe - patrz rozdzia si owniki strona 108 Wy àczniki kraƒcowe - patrz rozdzia si owniki strona 198 PodciÊnienie - patrz rozdzia podciênienie strona 201 Sygnalizatory ciênienia - patrz rozdzia sygnalizatory ciênienia strona 385 Zawory bezpoêredniego dzia ania - patrz rozdzia zawory strona 213 Zawory proporcjonalne - patrz rozdzia zawory strona 356 Zawory zwrotne - patrz rozdzia zawory strona 339, 340 i 381 Zawory d awiàco-zwrotne - patrz rozdzia zawory strona 350 Zespó przygotowania powietrza - patrz rozdzia zespó przygotowania powietrza strona 401 xiv Z àczki - patrz rozdzia z àczki strona 489 Przewody - patrz rozdzia z àczki strona 546 Szybkoz àcza - patrz rozdzia z àczki strona 560 Akcesoria - patrz rozdzia z àczki strona 554

17 SPOSÓB POSZUKIWANIA PRODUKTU. Si owniki patrz rozdzia si owniki strona 1 Chwytaki - patrz rozdzia si owniki strona 134 Sto y Êlizgowe - patrz rozdzia si owniki strona 108 Wy àczniki kraƒcowe - patrz rozdzia si owniki strona 198 PodciÊnienie - patrz rozdzia podciênienie strona 201 Sygnalizatory ciênienia - patrz rozdzia sygnalizatory ciênienia strona 385 Zawory bezpoêredniego dzia ania - patrz rozdzia zawory strona 213 Zawory proporcjonalne - patrz rozdzia zawory strona 356 Zawory zwrotne - patrz rozdzia zawory strona 339, 340 i 381 Zawory d awiàco-zwrotne - patrz rozdzia zawory strona 350 Zespó przygotowania powietrza - patrz rozdzia zespó przygotowania powietrza strona 401 Z àczki - patrz rozdzia z àczki strona 489 Przewody - patrz rozdzia z àczki strona 546 Szybkoz àcza - patrz rozdzia z àczki strona 560 Akcesoria - patrz rozdzia z àczki strona 554 PRZEGLÑD PRODUKTÓW POPRZEZ KATALOG ONLINE POMO E CI W SZYBKIM DOBORZE ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU. SPOSOBY RÓ NORODNEGO POSZUKIWANIA POMOGÑ CI ODNALEÂå NUMER CZ ÂCI, KTÓRÑ JESTEÂ ZAINTERESOWANY DOSKONA E KONFIGURACJE WYSP ZAWOROWYCH SKORZYSTAJ PO PROSTU Z MENU W CELU OKREÂLENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Wybierz, Znajdê i za aduj Potrzebujesz pomocy? Sprawdê cen i dost pnoêç Zamów Sprawdz Wybierz z tysiàca dost pnych produktów. Informacja techniczna i porady Online. Zamówienia Online 24 godziny na dob. Sprawdê cen i dost pnoêç w rzeczywistym czasie. Sprawdê poprawnoêç zamówienia i sposób dostawy. xv

18 Wst p MI DZYNARODOWA SIEå SPRZEDA Y I SERWISU Australia IMI Norgren Pty. Ltd. 33, South Corporate Avenue, Rowville, Melbourne Victoria, 3178 Telephone: Fax: Austria IMI Norgren GesmbH Industriezentrum NÖ-Süd, Straße Wiener Neudorf, Telephone: Fax: Belgium and Luxembourg IMI Norgren N.V. Frans Walravensstraat Lot (Beersel) Belgium Telephone: Fax: Brazil IMI Norgren Ltda Av. Eng. Alberto de Zagottis 696 A Sao Paulo SP, CEP Telephone: Fax: Canada IMI Norgren Ltd Jarrow Avenue, Mississauga, Ontario L4X 2C6 Telephone: Fax: /8273 China IMI Norgren Pneumatics (Shanghai) Co. Ltd. 3/F Block Guiping Road Caohejing Hi Tech Park Shanghai Telephone: Fax: IMI Norgren Beijing Rm. A-510 Kelun Building 12A Guangha Road Chaoyang District Beijing, China Telephone: Fax: IMI Norgren Guangzhou Rm 701 7/F Automation Building 707 Dongfang Road East Guangzhou Telephone: Fax: Herion Fluidtronik Co Ltd 1300 Zhong Shan North Road Shanghai Telephone: Fax: Norgren Inc Automotive Division, B-701 Kelun Building, 12A Guanghua Lu, Chaoyang District, Beijing, Telephone: Fax: Czech Republic IMI International s.r.o IMI Norgren CZ Central Trade Park Brnenska Modrice Telephone: Fax: Denmark IMI Norgren A/S Vesterlundvej 18, 2730 Herlev Telephone: Fax: Eastern Europe IMI Norgren GmbH Industriezentrum NÖ-Süd, Straße Wiener Neudorf, Telephone: Fax: Finland IMI Norgren Ny Konalantie 47 E FIN Helsinki Telephone: Fax: France IMI Norgren SA Zone Industrielle de Noisiel 1, Marne la Vallee, Cedex 2 Telephone: Fax: Germany IMI Norgren GmbH (North) Postfach 11 20, Alpen Bruckstraße 93, Alpen Telephone: Fax: IMI Norgren GmbH (South) Stuttgarter Sraße Fellbach Telephone: Fax: IMI Norgren Automotive GmbH Delta Forum Im Weiherfeld Ginsheim-Gustavsburg Telephone: Fax: Hong Kong IMI Norgren Ltd. 6/F Benson Tower 74 Hung To Road Kwun Tong, Kowloon Telephone: Fax: Hungary IMI International Kft Norgren Herion Division 1205 Budapest, Nagyk rösi u. 99. Telephone: ++36 (1) Fax: ++36 (1) India IMI Norgren Herion (P) Ltd C151 Okhla Industrial Area Phase 1 New Delhi Telephone: Fax: IMI Norgren Herion PVT Ltd 19 Ideal Chambers Paud Road Pune Tel/Fax: IMI Norgren Herion PVT Ltd No. 8/1-B (Old No. 15/1) Masilamani Street T.Nagar Chennai Tel/Fax: Ireland IMI Norgren Ltd. 137 Slaney Close, Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Telephone: Fax: Italy IMI Norgren S.p.A. Via Marzabotto, 2, Vimercate (MI) Telephone: Fax: ISI Norgren S.R.L. Automotive Division Corso Francia Rivoli, Torino Telephone: Fax: Japan CCI KK Norgren Division 14-1 Aobaoka-Kita, Suita-City, Osaka Telephone: Fax: Malaysia IMI Norgren Sdn. Bhd. No. 22, Jalan Tamborin, Seksyen 33/23, Shah Alam, Selangor, Malaysia Telephone: Fax: Mexico IMI Norgren S.A de C.V Cuitláhuac No. 34 Fracc.San Javier Tlalnepantla Estado de México Telephone: Fax: Netherlands IMI Norgren BV P.O. Box 8012, 1005 AA Amsterdam Kabelweg BB Amsterdam Telephone: Fax: New Zealand IMI Norgren Ltd. 3-5 Walls Road, P.O. Box Penrose, Auckland Telephone: Fax: Norway IMI Norgren AS Industriveien 12 N-1473 Lørenskog Telephone: Fax: Poland IMI Norgren International Sp. Z o.o. Oddzial Norgren Herion Zupnicza WARSZAWA Telephone: ++48 (22) Fax: ++48 (22) Singapore IMI Norgren Pte Ltd. 16 Tuas Street, Jurong Town Singapore, Telephone: Fax: /7 Slovenia IMI International d.o.o Mr Dipl. Ing. Borut Kralj Alpska c 37B SL 4248 LESCE Telephone: Fax: Spain IMI Norgren S.A. Calle del Aire 3 Poligono Industrial "ELS Bellots" Terrassa Telephone: Fax: Sweden IMI Norgren AB Box SE Malmo Telephone: Fax Switzerland IMI Norgren AG Werkstraße 8362 Balterswil Telephone: Fax: United Kingdom IMI Norgren Ltd. P.O. Box 22, Eastern Avenue Lichfield, Staffordshire WS13 6SB Telephone: Fax: USA IMI Norgren Inc 5400 South Delaware St., Littleton Colorado Telephone: Fax: Norgren Automotive Inc Groesbeck Highway Clinton Township Michigan USA Telephone: Fax: Niezale ni dostawcy. Argentina Bahrain / Bolivia Bosnia-Herzegovina Brunei Channel Islands Chile /1968 Colombia Costa Rica Croatia (64) Cyprus Dominican Rep Ecuador Egypt , El Salvador Greece Guatemala Honduras Hungary ++36 (20) (20) (20) (20) Iceland Indonesia Iran Israel Jamaica Korea /05 Kuwait Nicaragua Nigeria Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Portugal Puerto Rico Saudi Arabia Slovakia South Africa (0) Sri Lanka Taiwan Thailand Turkey United Arab Emirates Uruguay Venezuela Vietnam West Indies Zimbabwe xvi Skontaktuj si z firma Norgren na Êwiecie poprzez:

19 Przeglàd produktów...2 Si owniki jednostronnego dzia ania Miniaturowe okràg e (Ø 2,5 i 4 mm)...9 Okràg e ISO (Ø 10 do 25 mm)...10 Okràg e (Ø 8 do 40 mm)...20 Kompaktowe VDMA (Ø 20 do 63 mm)...32 Krótkoskowe (Ø 12 do 63 mm)...40 Mocujàce (Ø 8 do 63 mm)...46 Profilowe ISO/VDMA (Ø 32 do 100 mm)...50 Szpilkowe ISO/VDMA(Ø 32 do 100 mm)...56 Si owniki dwustronnego dzia ania Okràg e ISO (Ø 10 do 25 mm)...12 Okràg e (Ø 8 do 63 mm)...22 Okràg e (Ø 32 do 100 mm)...26 Z wydrà onym t oczyskiem (Ø 25 i 40 mm)...30 Kompaktowe VDMA (Ø 20 do 125 mm)...36 Krótkoskowe (Ø 12 do 100 mm)...42 Mocujàce (Ø 8 do 63 mm)...48 Profilowe ISO/VDMA (Ø 32 do 125 mm)...52 Szpilkowe ISO/VDMA (Ø 32 do 320 mm)...58 SMART (Ø 32 do 100 mm)...62 CNOMO (Ø 32 do 200 mm) Calowe (Ø 1 1 /4" do 14") Do du ych obcià eƒ (Ø 2 1 /2" do 12") Si owniki bezt oczyskowe LINTRA Kompaktowe LINTRA (Ø 25 do 40 mm)...80 LINTRA-LITE (Ø 25 do 40 mm)...84 LINTRA standard (Ø 16 do 80 mm)...86 LINTRA z hamulcem (Ø 25 do 63 mm)...92 LINTRA do du ych obcià eƒ (Ø 16 do 63 mm)...96 TWIN-LINTRA (Ø 25 i 40 mm)...98 LINTRA z nap dem Êrubowym (Ø 25 do 63 mm) Si owniki z prowadnicami Prowadnice dla si owników ISO/VDMA(Ø 32 do 100 mm)...70 Z podwójnym t oczyskiem (Ø 10 do 40 mm) Z pojedynczym t oczyskiem (Ø 32 do 100 mm) Stó Êlizgowy (Ø 6 do 32 mm) Komapktowy stó Êlizgowy VDMA (Ø 25 i 32 mm)...36 Chwytaki Chwytaki jednostronnego i dwustronnego dzai ania (Ø 8 do 50 mm) Si owniki obrotowe Miniaturowe (Ø 12 i 20 mm) Kompaktowe (Ø 14 do 22 mm) opatkowe Z batkowe (Ø 32 do 125 mm) Si owniki z pozycjonerami Pozycjoner zintergrowany (Ø 2 1 /2 " i 4") Foxboro/Siemens (Ø 63 do 320 mm)...61 Si owniki ze stali nierdzewnej i odporne na korozj Okràg e ISO (Ø 12 do 25 mm) Okràg e ISO Clean line" (Ø 32 do 125 mm) Szpilkowe ISO/VDMA (Ø 32 do 200 mm) Bezt oczyskowe odporne na korozj (Ø 25 do 80 mm) Mieszkowe (Ø 8" do 14 Ø ") Profilowe ISO/VDMA Clean line" (Ø 32 do 100 mm) Produkty specjalne Si owniki mieszkowe (Ø 80 do 700 mm) Inne produkty Przetworniki pneumo-hydrauliczne Zbiorniki powietrza Zespo y mocujàce (1:8, 1:11, 1:17) Si owniki udarowe (Ø 2" do 6") Amortyzatory Wy àczniki kraƒcowe

20 Si owniki Si owniki okràg e (równie si owniki zgodne z ISO 6432) RM/59100/C Ø 2, mm RM/28000/M ISO 6432 Ø mm RT/57100/M, RT/57300/M Ø mm Strona 9 Strona 10 Strona 20 RM/8000/M ISO 6432 Ø mm RT/57200/M Ø mm RM/55401/M Ø mm Strona 12 Strona 22 Strona 26 Si owniki kompaktow (tak e o wymiarach zgodnych z ISO 6431 oraz VDMA 24562) RM/191000/M, RM/193000/M ISO 6431, VDMA Ø mm RM/91000/M, RM/93000/M Ø mm M/50100 Ø mm Strona 32 Strona 40 Strona 46 RM/192000/M ISO 6431, VDMA Ø mm RM/92000/M Ø mm M/50200 Ø mm Strona 36 Strona 42 Strona 48 Si owniki profilowe Si owniki szpilkowe (wszystkie zgodne z ISO 6431 VDMA NFE ) PRA/181000,../M, PRA/183000,../M ISO, VDMA, NFE Ø mm Strona 50 RA/28000,../M, RA/28300,../M ISO, VDMA, NFE Ø mm Strona 56 PRA/ Si ownik SMART, ISO, VDMA Ø mm Strona 62 PRA/182000,../M ISO, VDMA, NFE Ø mm RA/8000,../M ISO, VDMA, NFE Ø mm PRA/282000/M/P Si owniki o ruchu oscylacyjnym Ø mm Strona 52 Strona 58 Strona 66 RA/8000/P1-P4, RA/8000/P5-P8 Pozycjone Foxboro/Siemens Ø mm PSA/182000/F1 Pozycjoner Ø mm QA/8000 Prowadnice dla RA/8000, PRA/ Ø mm Jednostronnego dzia ania Dwustronnego dzia ania Strona 61 Strona 52 Strona 70 2

21 LINTRA Pneumatyczne si owniki bezt oczyskowe A44000 LINTRA-LITE Ø mm M/44000 LINTRA-Compact Ø mm M/46000,../M Prowadnice wewn trzne Ø mm Strona 84 Strona 80 Strona 86 M/46000/L Prowadnice wewn trzne z hamulcem Ø mm M/46100,../M Prowadnica zewn trzna Ø mm M/46200,../M Precyzyjne prowadnice wa eczkowe Ø mm Strona 92 Strona 86 Strona 86 M/46800/M,.../HM Prowadnice wzmocnione Ø mm M/46800/PM Precyzyjne prowadnice wzmocnione Ø 16, 25, 40, 63 mm M/46900/IA,../M TWIN-LINTRA Ø mm Strona 96 Strona 96 Strona 98 LINTRA Si owniki liniowe z nap dem Êrubowym M/49000 Prowadnica wewn trzna Ø 32, 40, 63 mm M/49100 Prowadnice wewn trzne Ø mm M/49200 Precyzyjne prowadnice wa eczkowe Ø mm Strona 102 Strona 102 Strona 102 Si ownik z prowadnicà M/60100/M Si owniki z podwójnym t oczyskiem Ø mm M/61000/M,../MR Si ownik z prowadnicami z pojedynczym t oczyskiem Ø mm RM/192000/N6 Si owniki kompaktowe Ø 25, 32 mm Strona 104 Strona 106 Strona 36 Sto y Êlizgowe M/61200/M,../MR Sto y Êlizgowe Ø mm M/261000/... Kompaktowe precyzyjne liniowe sto y Êlizgowe Ø mm M/261100/... Precyzyjne liniowe sto y Êlizgowe Ø 10, 12 mm Strona 130 Strona 108 Strona 114 M/261200/... Liniowe sto y Êlizgowe o niskim profilu Ø mm M/261300/... Kompaktowe liniowe sto y Êlizgowe Ø 10, 16 mm M/261400/... Zsynchronizowane liniowe sto y obrotowe Ø 6 mm Jednostronnego dzia ania Dwustronnego dzia ania Strona 118 Strona 122 Strona 126 3

22 Si owniki Si owniki obrotowe (tak e o wymiarach zgodnych z ISO 6431 oraz VDMA ) M/60210/M Si owniki obrotowe miniaturowe 0, ,0 Nm/6 bar M/60270/M Si owniki obrotowe kompaktowe 1,5... 7,4 Nm/6 bar M/ , M/60284,../TI Miniaturowe opatkowe 0,2... 9,3 Nm/6 bar Strona 158 Strona 160 Strona 162 M/60281/IE..., M/60284/IE,../TE Miniaturowe opatkowe 0, ,3 Nm/6 bar M/ , M/60288 opatkowe 5, Nm/6 bar M/162000,. Z batkowe, ISO, VDMA, 7, Nm/6 bar Strona 162 Strona 162 Strona 168 Chwytaki M/160300/M/11 Chwytaki kàtowe Ø mm M/160340/M/11 M/160350/M/11 Chwytaki równoleg e Ø mm Strona 134 Strona 140 i 144 M/160300/M/12 M/160330/M/12 Chwytaki kàtowe Ø mm Strona 136 i 138 M/160340/M/12 M/160350/M/12 M/160360/M/12 M/160380/M/12 M/160390/M/12 Chwytaki równoleg e Ø mm Strona 142, 148 do 156 Stal nierdzewna Materia : AISI 303 AISI 304 AISI 316 KM/8000/M Stal nierdzewna, ISO 6432 Ø mm KM/55001/M Stal nierdzewna, ISO 6431 Ø mm KA/8000,../M Stal nierdzewna, ISO 6431, VDMA Ø mm "Clean line" Si owniki odporne na korozj Strona 174 KM/31000 Si owniki mieszkowe ze stali nierdzewnej rozbieralne Ø mm Strona 176 PVA/8000/M Profilowe Clean line", ISO 6431, VDMA Ø mm Strona 180 VM/46000,.../M, VM/46100,.../M Si owniki bezt oczyskowe odporne na korozj z prowadnicami wewn trznymi i zewn trznymi Ø mm Strona 184 Strona 186 Strona 182 NORGREN Si owniki nietypowe Seria CP/Ø Si owniki CNOMO Ø mm RM/900,../M Si owniki calowe Ø 1Ê... 14" M/1000 Si owniki do du ych obcià eƒ Ø 2Ë... 12" Jednostronnego dzia ania Dwustronnego dzia ania 4 Strona 188 Strona 196 Strona 196

23 Produkty specjalne PM/31000 Si owniki mieszkowe kompaktowe Ø mm M/31000 Si owniki mieszkowe - rozbieralne Ø mm VSM/55600/N2 Si owniki z wydrà onym t oczyskiem Ø 25 i 40 mm Strona 192 Strona 194 Strona 30 Dodatkowe serie LSE, LSE H Zespo y mocujàce 1:8, 1:11, 1:17 M/3000 Si owniki udarowe Ø " Amortyzatory 0, kg Strona 197 Strona 196 Strona 197 M/55900 Przetworniki pneumo - hydrauliczne 0, dm 3 M/1428, M/1429, M/163, M/164 Zbiorniki powietrza 0,1dm ,0 dm3 M/1525, M/1540 Si ownik ze zintegrowanym pozycjonerem Ø 21/2 i 4" Strona 197 Strona 197 Strona 170 Produkty podciênieniowe M/58300, M/58400 Ssawki p askie i mieszkowe Ø mm VMAA-M200-*5321, M/581*2 Generatory podciênienia -0, ,9 bar M/58028 (Pneumatyczny) M/58024 (Elektryczny) M/58027 (Elektroniczny) Sygnalizatory podciênienia Strona 208 Strona 202, 204 i 206 Strona 210 Wy àczniki kraƒcowe (Kontraktronowe i indukcyjne) M/50, M/369, M/370 (Kontaktronowe) M/50, M/418, M/419, M/420, M/421, M/344, M/345, M/346 (Indukcyjne) QM/32 (Kontraktronowe) QM/132 (Indukcyjne) TQM/31 (Kontraktronowe) TQM/33 (Kontraktronowe) Strona 199 M/40 (Kontraktronowe) M/41 (Indukcyjne) M/42 (Indukcyjne) Strona 199 D awik Banjo 10K51... Zawory d awiàco-zwrotne Banjo Przy àcze "push-in" Ø mm M5... G1/2 10TAO... Zawory d awiàco-zwrotne Banjo Przy àcze "push-in" Ø mm G1/8... G1/2 16K51... Zawory d awiàco-zwrotne Banjo Gwint wew. Gwint zew. G1/8... G1/2 Strona 351 Strona 351 Strona 544 Jednostronnego dzia ania Dwustronnego dzia ania PodciÊnienie Wy àczniki Zawory d awiàce 5

24 Dobór si ownika i kontrola pr dkoêci DOBÓR SI OWNIKÓW Teoretyczna si a wysuwu lub wsuwu si ownika jest obliczana jako iloczyn powierzchni skutecznej t oka i ciênienia roboczego. Powierzchnià skutecznà dla wysuwu jest ca kowita powierzchnia przekroju si ownika. Powierzchnia skuteczna dla wsuwu jest zmniejszona o przekrój t oczyska. Ârednica t oka i t oczyska W praktyce podawane sà: Êrednica t oka (D) i Êrednica t oczyska (d) d w milimetrach i ciênienie robocze (P) w barach nadciênienia. We D wzorze P jest dzielone przez10 dla wyra enia ciênienia w Niutonach na milimetr kwadratowy (1 bar = 0,1 N/mm 2 ) Si a teoretyczna (F) jest obliczona ze wzoru Wysuw F= πd 2 P N 40 Wsuw F= π(d 2 -d 2 )P N 40 Wymiary t oka i t oczyskadiameters Gdzie D = Ârednica si ownika w milimetrach d = Ârednica t oczyska w milimetrach P = CiÊnienie w bar F = Si a wsuwu lub wysuwu w Niutonach Przyk ad: Oblicz teoretycznà si wysuwu i wsuwu si ownika o Êrednicy t oka 50 mm zasilanego ciênieniem 8 bar Wysuw F= π =1571 N 40 Wsuw F= π( ).8 =1319 N 40 Tabela zu ycia powietrza Srednica Ârednica Zu ycie powietrza Zu ycie powietrza àczne zu ycie t oka t oczyska przy wysuwie przy wsuwie powietrza mm mm dm 3 /mm skoku dm 3 /mm skoku dm 3 /mm skoku przy 6 bar przy 6 bar na jeden cykl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67348 Tabela si y wysuwu i wsuwu dla si owników dwustronnego dzia ania Tabela si dzia ania t oka i spr yny dla si owników Srednica t oka T oczysko Si a wysuwu Si a wsuwu mm (cale) mm (cale) dla 6 bar dla 6 bar N N ,45 (1,75) ,2 (3) ,4 (6) (1 1 /2) ,8 (12) (2 1 /4) ,6 (14) (2 1 /4) Srednica Si a N Min si a t oka mm przy 6 bar spr yny N jednostronnego dzia ania

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281 Crown Centrala na Europ Moosacher Strasse 52 80809 Monachium Niemcy Tel.: +49(0)89-93002-0 Faks: +49(0)89-93002-133 Oddzia y w Niemczech: Hamburg Berlin Kolonia Dortmund Frankfurt Stuttgart Norymberga

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

ENERGOSZCZ DNE OSUSZACZE CH ODNICZE

ENERGOSZCZ DNE OSUSZACZE CH ODNICZE ENERGOSZCZ DNE OSUSZACZE CH ODNICZE z akumulacyjnà masà termicznà SERIA DE Standardowe komponenty najwy szaej klasy Bardzo dobre stopniowanie wydajnoêci Typoszereg do 3050 m 3 /h Elektronicznie sterowany

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowe 10. targi HaPeS

Jubileuszowe 10. targi HaPeS Jubileuszowe 10. targi HaPeS Mi dzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Nap dów HaPeS 2014 odby y si w dniach 21 23 paêdziernika 2014 r. w Katowicach. 10. edycja zgromadzi a na ponad 5 tys.

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. tel. (22) 481 71 00, fax (22) 606 14 59. http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR 0262 Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (22) 481 1 00, fax (22) 606 14 5 http://www.lge.pl DYSTRYBUTOR LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. LUTY

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo