BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ LINIE AUTOMATYCZNE MASZYNY MONTAśOWE STANOWISKA KONTROLNE LINIE TRANSPORTOWE AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR / SPRZEDAWCA ELEMENTÓW AUTOMATYKI I PNEUMATYKI...I INNE... PROMATIK R.Miernecki, R.Sinkiewicz i M.Strzelecki Spółka Jawna ul. Kusocińskiego 50, Kielce tel/fax: ; mobile: , ,

2 ENGINEERINGADVANTAGE

3 ZAWARTOÂå Wst p strona ii STRONY INFORMACYJNE Dobór si ownika i kontrola pr dkoêci 6 WartoÊç obcià enia dla si owników LINTRA 7 LINTRA niezawodna technologia 8 Si ownik ze zintegrowanym zaworem 67 Dost pnoêç CAD on-line 83 Norgren w przemyêle pakowalniczym 91 Sklep internetowy 95 Produkty odporne na korozj 101 Norgren w przemyêle elektronicznym Liniowe sto y Êlizgowe Norgren w przemyêle medycznym 147 Technologia sygnalizatorów ciênienia 205 Zawory elektromagnetyczne 303 Konfiguracja wyspy zaworowej VM Rozwiàzania sterowania mediami Technologia sterowania proporcjonalnego 355 System zaworów pneumatycznych VM Norgren dla przemys u samochodowego 545 Si owniki strona 1 PodciÊnienie strona 201 Zawory strona 213 Sygnalizatory ciênienia strona 385 Zespo y przygotowania powietrza strona 401 Z àczki strona 489 Indeks produktów strona 577 i

4 Wst p NOWE POZIOMY TECHNIKI W JAKOÂCI I OSIÑGACH Program rozwoju firmy Norgren w dziedzinie nowych produktów zapewnia ciàg e podwy szanie poziomu nowych technologii pomaga w optymalizowaniu efektywnoêci urzàdzeƒ i zwi ksza zakres konkurencyjnoêci. W naszym katalogu dodaliêmy ponad 20 nowych rozwiàzaƒ do ju istniejàcych, sprawdzonych wyrobów z zakresu pneumatyki. Sprawdê nasze nowe wysokowydajne, zwarte rozwiàzania szczegó y patrz strona VI. Liniowe sto y Êlizgowe Chwytaki kàtowe i równoleg e Si owniki bezt oczyskowe LINTRA kompakt M/44000/M Si owniki obrotowe miniaturowe i kompaktowe Miniaturowe si owniki okràg e Prowadnice QA/8000/81 i QA/8000/85 Wyspy zaworowe VM10 Zawory V drogowe zawory proporcjonalne VP22 Sygnalizatory ciênienia i podciênienia 40D Analogowe przetworniki ciênienia 18S Smart FRL Generatory podciênienia Smart Pump VMAA TWORZENIE KONKURENCYJNYCH ROZWIÑZA DLA NASZYCH KLIENTÓW ii

5 TO PROBLEM DO ZROZUMIENIA Norgren dzi ki wieloletniemu doêwiadczeniu zbudowa podstawy zrozumienia wielu ró nych dziedzinach przemys u. Nazwa Norgren jest znana w przemyêle od motoryzacji poprzez przemys drukarski i tekstylny, oraz od przemys u pakowalniczego i elektronicznego do medycznego - i w wielu innych dziedzinach przemys u. Nasza wiedza to oznaka naszego zrozumienia Waszych potrzeb i mówienia tym samym j zykiem w ka dym sensie tego s owa. Oznacza to, e jesteêmy w stanie zaoferowaç w aêciwy produkt i odpowiednie rozwiàzanie dzi ki odpowiedzialnym ludziom o wielkiej wiedzy. A nasi klienci mogà byç pewni, e otrzymajà to, czego potrzebujà. OSIÑGNI CIA TECHNIKI W S U BIE DLA CIEBIE JesteÊmy po to, by pomóc znaleêç w aêciwe rozwiàzanie w dochodowoêci i zmniejszeniu kosztów w Waszej firmie: Zwi kszenie przychodu Poprawa osiàgów urzàdzenia Podwy szona wartoêç rozwiàzaƒ i podzespo ów Szybsza dostawa na rynek Zwi kszony udzia rynku Zmniejszenie kosztów Zmniejszenie ca kowitego kosztu Jeden dostawca Identyfikacja produktów zast pczych (przesy kai zapasy magazynowe, warunki zwrotu dostawy ) Stworzenie aƒcucha dostaw na specjalne zamówienie ElastycznoÊç dostaw z uwzgl dnieniem JIT, liniowoêci i EDI Zmniejszenie kosztów magazynowych Szybsza produkcja Lepsza wydajnoêç iii

6 Wst p SERWIS ON-LINE ZWI KSZENIE ATWOÂCI DOST PU Zapoznaj si z wszystkimi zaletami unikalnych wyrobów firmy Norgren dzi ki serwisowi online. U atw sobie prac i oszcz dê czas znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, by wybraç, zaprojektowaç i nabyç; Pneumatyka firmy Norgren jest w jednym dogodnym miejscu, dost pnym przez 24 godziny na dob. Spraw, by twoja praca by a szybsza poczynajàc od wyboru poprzez ofert do zamówienia uzyskasz potrzebnà Ci wiedz w kilka minut, a nie godziny czy dni Decyzj podejmuj szybko zwróç uwag na rzeczywisty czas uzyskania informacji, przeka do swemu biuru informacje o cenie, dost pnoêci i czasie dostawy. Wykorzystaj przewag pomocy technicznej online Masz sta y dost p do bazy najcz Êciej zadawanych pytaƒ" lub rozmów online z ekspertami przez 24 godziny w jeden dzieƒ rozwià esz wszelkie pilne problem techniczny Wybierz odpowiedni produkt Sprawdê cen i dost pnoêç wyrobu Sprawdê sposób zamówienia i czas dostawy. Zamów online mo esz to wykonaç w dowolnym momencie w ciàgu doby Dost pnoêç plików 3D i 2D CAD Niezawodne programy konfiguracji wysp zaworowych Dost pnoêç biblioteki technicznej. Swobodny dost p do plików modu ów testowych iv

7 OSOBY S U ÑCE PORADÑ OSOBY PORADÑOSOBY S U ÑCE POMOCÑ Gdy wybierzesz firm Norgren, wybierzesz bezkonkurencyjne produkty i otrzymasz dodatkowy zakres us ug: pomoc w doborze produktu z uwzgl dnieniem dopuszczalnych rozwiàzaƒ, dostosowanie dokumentacji i êród a dostaw produkty specjalne i na zamówienie projektowanie uk adów pneumatycznych i sterowania konfiguracja uk adów, maszyn i podzespo ów pomoc ekspertów w konfiguracji uk adów i rozwiàzywaniu problemów elastyczny system dostawy jako odpowiedê na indywidualne potrzeby porady w zakresie przepisów i BHP szkolenia na zamówienie kontrola energetyczna Pracownicy Norgrena skupiajà si na znalezieniu odpowiedzi na wyst pujace problemy techniczne, ale równie na polepszeniu jakoêci istniejàcych wykonaƒ. Spraw, by wiedza Norgrena pracowa a dla Ciebie i da a Ci czas, by skoncentrowaç si na problemach twojej pracy. JAKOÂå, KTÓRA PRACUJE Zaawansowana jakoêç planowania w firmie Norgren oznacza pewnoêç we wszystkich procesach wytwarzania i monta u. Wytwarzanie i monta produktów odpowiada normom jakoêciowym ISO9001 i zgodne sà z ISO PARTNERTSWO NA CA YM ÂWIECIE JeÊli prowadzisz mi dzynarodowe interesy i zajmujesz si eksportem, Norgren s u y pomocà dzi ki Êwiatowej sieci dostaw. Oferujemy dost pnoêç produktów i pomoc technicznà niezale nie od miejsca na Êwiecie dzi ki sieci komputerowej i niezale nym dystrybutorom w ponad 72 krajach Êwiata szczegó y patrz strona xvi. v

8 Wst p NOWE PRODUKTY Liniowe sto y Êlizgowe Nasze nowe sto y Êlizgowe przenoszà i ustawiajà adunek bezpiecznie i dok adnie na wi ksze ni zazwyczaj odleg oêci. Nowe rozwiàzania uwzgl dniajà indywidualne potrzeby tak, by odpowiada y dowolnemu wykonaniu, co sprawia, e sà one jednymi z najbardziej kompleksowych sto ów liniowych na Êwiecie. JeÊli jesteê OEM lub u ytkownikiem koƒcowym oznacza to, e mo esz poprawiç swojà produkcj wysoka pr dkoêç dzia ania i zakres pracy w po àczeniu z d ugim czasem bez przeglàdów mo e zoptymalizowaç twoje urzàdzenie lub proces produkcyjny. Ró norodnoêç opcji mo e zmniejszyç koszty dostawy, a zwarta konstrukcja oznacza oszcz dnoêç przestrzeni i kosztów urzàdzenia. M/261000/M zwarty precyzyjny i M/261100/M precyzyjny Ta rodzina wyrobów jest idealna dla wykonaƒ wymagajàcych precyzyjnego ruchu. M/261000/M jest wyjàtkowo odpowiedni do pracy w ograniczonej przestrzeni.. M/261200/M niski profil Lekka, ale solidna konstrukcja sprawia, e seria ta jest idealnym rozwiàzaniem w przenoszeniu ci kich adunków w ruchu pionowym. M/261300/M zwarty Te produkty polecane sà do urzàdzeƒ ogólnego zastosowania, jak mocowanie i ustawianie adunku. Krótki, p ynny i praktycznie bez tarcia ruchu w prowadnicy. M/261400/M zsynchronizowane Stanowià idealne rozwiàzanie jako chwytaki i zapewniajà zsynchronizowany ruch dwustronnego sto u Êlizgowego. M/61200/M regulowany M/61200/MR precyzyjny Rodzina tych sto ów to kombinacja najwi kszego rozmiaru i najd u szych dost pnych skoków, jakie oferujemy. M/61200/M posiada zewn trze regulowane prowadnice; M/61200/MR posiada precyzyjne liniowe o yska kulkowe dla wykonaƒ wymagajàcych precyzyjnego ruchu. vi

9 NOWE PRODUKTY Seria M/ chwytaki kàtowe i równoleg e Kompleksowa nowa seria chwytaków kàtowych i równoleg ych to chwytaki: o kàcie 180, precyzyjne, niskoprofilowe, trzyszcz kowe i o d ugim skoku. Ma a waga, zwarta konstrukcja i agodny, dok adny ruch sprawiajà, e produkty te sà idealnym rozwiàzaniem dla szerokiego zakresu uk adów w przemyêle motoryzacyjnym, wymagajàcych szybkiego i dok adnego chwytania elementu. Wbudowany magnes zapewnia pozycyjne sprz enie zwrotne. ywotnoêç mechaniczna do 5 milionów cykli. LINTRA kompakt M/44000/M Si ownik bezt oczyskowy dwustronnego dzia ania z prowadnicà wewn trznà i pokrywami obrabianym mechanicznie. Si owniki M/60210/M miniaturowe i M/60270/M i obrotowe kompaktowe Nowa seria zwartych lekkich si owników obrotowych dost pna w szeêciu wymiarach du y zakres momentów obrotowych i agodny, dok adny, amortyzowany ruch. Idealne rozwiàzanie dla przemys u motoryzacyjnego, atwoêç regulacji, zapewnienie wymaganego kàta obrotu. ywotnoêç mechaniczna do 3 miliony cykli. Si owniki okràg e miniaturowe RM/59100/C Tylko o Êrednicy 2,5mm i 4mm, te miniaturowe si owniki sà idealnym rozwiàzaniem dla bardzo lekko obcià onych wykonaƒ, o szybko powtarzajàcym si ruchu, takim jak testowanie telefonów komórkowych i klawiatur. Ma e tarcie zapewnia du à pr dkoêç. Nie wymaga adnych dodatkowych z àczek tylko jedno wewn trzne po àczenie pneumatyczne. Prowadnice QA/8000/81 i QA/8000/85 Prowadnice dla si owników ISO/VDMA z o yskami Êlizgowymi vii

10 Wst p NOWE PRODUKTY Wyspy zaworowe VM10 Przedstawiamy nowà flagowà seri wysp zaworowych firmy Norgren zapewniamy przep yw 430 litrów/min dla zaworu 10mm. Wykonania z wielowtykiem i indywidualnym okablowaniem oraz wymienialnym protoko em Fieldbus. Oszcz dnoêç przestrzeni, dzi ki zwartej konstrukcji o wysokich osiàgach. Oszcz dnoêç czasu monta u i instalacji, dzi ki wst pnej konfiguracji i testowaniu wysp zaworowych, mo liwoêç w àczenia i pracy w kilka sekund. Oszcz dnoêç czasu dzi ki mo liwoêci szybkiej i atwej wymiany elemntów (brak szpilek). Oszcz dê swój czas i skorzystaj z konfiguratora zaworu dost pnego online i schematów w systemie CAD. Seria V60-63 Zawory elektromagnetyczne i pneumatyczne typu In-line. Dost pne we wszystkich wymiarach(1/8" do 1/2"). T oczki ze stali nierdzewnej i uszczelnienia statyczne zwi kszajà przep yw (do 4,200 litrów/min dla nowej wersji z przy àczem 1/2") i ywotnoêç (>10 milionów cykli). Jako nowoêç dwa zawory 3/2 w jednej obudowie, nowy system podwójnego pilota i system kolektorów u atwiajàcy monta. Trójdrogowe zawory proporcjonalne VP22 Grzybkowy zawór bezpoêredniego dzia ania z wbudowanym elektronicznym systemem regulacji ciênienia. Odpowiedni dla dok adnych i szybkich urzàdzeƒ. Ârednica nominalna 2 mm z przep ywem do 400 l/min. Nowa wersja ko nierzowa z gwintem 1/8". Sygnalizatory ciênienia i podciênienia 40D Elektryczny prze àcznik/sygnalizator ciênienia do sterowania nadciênieniem i podciênieniem z atwa kalibracjà i programowaniem wartoêci poczàtkowych. Wbudowany procesor elektroniczny zapewnia wysokà dok adnoêç. Elegancka, miniaturowa obudowa i obrotowy wyêwietlacz. viii

11 NOWE PRODUKTY Sygnalizator ciênienia 18S dla wszystkich mediów Analogowe przetwornik ciênienia dla wszelkich medów i hydrauliki o zakresie pracy 0 do 800 bar. Do wyboru dwuprzewodowe ( ma) lub trójprzewodowe (0...10V. Mocna konstrukcja i bardzo dobra stabilnoêç. Smart FRL Zespo y przygotowania powietrza z uk adem diagnostycznym, zapewniajàce maksymalne osiàgi urzàdzenia. Ciàg oêç monitorowania danych i sygnalizacja koniecznoêci wymiany wk adu filtrujàcego, smarowania, wartoêci ciênienia, terminu przeglàdu. Oszcz dnoêç energii, przeglàdów i kosztów pozwala na podniesienie produktywnoêci i zmniejszenie kosztów. Inteligentne pompy pró niowe serii VMAA Pompa serii VMAA to pojedynczy generator podciênienia z inteligentnym interfejsem. Inteligentna pompa pró niowa VMAA eliminuje potrzeb stosowania zaworów, wskaêników, sygnalizatorów, prze àczników, t umików i okablowania zewn trznego. Mo liwoêç sterowania wspó czynnikiem sprawnoêci, dzia aniem elementów inteligentnych i trybem automatycznego wydmuchu. ix

12 Wst p Z OTE ZASADY, KALIBRACJA, OBLICZENIA W PNEUMATYCE Projektowanie i kalibracja w pneumatyce opiera si cz sto na doêwiadczeniu i intuicji z elementem niepewnoêci przy zastosowaniu urzàdzeƒ w warunkach nieprzyjaznych. Dla pewnoêci dostarczenia wystarczajàcej iloêci energii in ynierowie cz sto muszà wybieraç wi kszy si ownik, nast pnie dobraç do niego odpowiednio wi kszy zawór, by zapewniç odpowiednià iloêç powietrza. Te same przyczyny mogà prowadziç do zwi kszenia wymiarów urzàdzeƒ dostarczajàcych powietrze, oprzyrzàdowania i rurociàgów. W rezultacie mamy komponenty wi ksze, zu ywajàce wi cej spr onego powietrza, energii i dro sze. Jednak e kierujàc si sprawdzonymi z otymi zasadami i prawami rzàdzàcymi pneumatykà, mo emy z atwoêcià dobraç wymiary instalacji pneumatycznej. PODSTAWY PROJEKTOWANIA Si ownik: Wymagana moc, dost pne ciênienie, pr dkoêç dzia ania i zu ycie powietrza. Normy ISO i VDMA, zwartoêç konstrukcji, amortyzacja i wy àczniki kraƒcowe. Zawór: Przep yw zsynchronizowany z ruchem si ownika. Dzia anie elektromagnetyczne, pneumatyczne lub mechaniczne. Monta liniowy, kolektorowy lub na p ycie, wyspa zaworowa o szczególnych w aêciwoêciach. Cewka z indywidualnym okablowaniem, z wielowtykiem lub Fieldbusem. Rurociàg pneumatyczne: Zakres przep ywu, dok adnoêç wk adu filtracyjnego. Spust automatyczny lub r czny, odleg oêç rurociàgu od odwadniacza. CiÊnienie pierwotne i optymalizacja ciênienia roboczego. Regulator ciênienia dla regulacji standardowej lub precyzyjnej. Smarowanie, mg a olejowa lub mikromg à. Z àczki i przewody: Z àczki z pierêcieniem zacinajàcym, typu Push-in" lub Push-on". Przewody metalowe, nylonowe lub z poliureatnu. W aêciwa wielkoêç z àczek i przewodów w zale noêci od wymaganego przep ywu. Ogólnie: Temperatura i warunki otoczenia. SI OWNIK W aêciwy dobór zale y od àdanej si y i podawanego ciênienia. Na stronie xii w tabelach podano teoretycznà si nacisku (wysuw i wsuw), wyra onà w N dla si owników dwustronnego i jednostronnego dzia ania. Obliczono jà przez pomno enie efektywnego obszaru pracy dla t oka w mm 2 i ciênienia roboczego na manometrze i podzielono przez 10 (10 bar =1 N/mm 2 ). T ok i wymiary t oczyska Dla si owników t oczyskowych powierzchnia po stronie t oczyska to powierzchnia t oka minus powierzchnia t oczyska (jeêli nie jest to si ownik bezt oczyskowy). Dla zapewnienia p ynnego, kontrolowanego i bezproblemowego ruchu, si ownik nale y dobraç tak, by teoretyczna si a nacisku mia a wartoêç 25-50% wi kszà ni si a wymagana w danym wykonaniu. Pozwoli to na kompensacj wewn trznych i zewn trznych zak óceƒ i ró nicy ciênienia, uk adu. Ró nice w doborze si y zale à od wykonania. Dla urzàdzeƒ zaciskowych wymagane sà niewielkie nadwy ki si y, natomiast przy ruchu z ma à pr dkoêcià ró nica powinna byç jak najwi ksza. Spadek ciênienia mo e spowodowaç zmniejszenie si y dzia ania na t ok o 10-20%. d D Z ota zasada: Si a teoretyczna si ownika powinna byç o 25% wi ksza dla du ych pr dkoêci, o 50% wi ksza dla ma ych pr dkoêci i o 100% wi ksza dla wyjàtkowo wolnych si owników (np. pozycjonujàcych). W tabeli zu ycia powietrza podano dane dla si owników ze strony xii. Dane dotyczà wsuwu, wysuwu lub kombinacji obu w jednym cyklu. Zu ycie powietrza podano w dm 3 /mm skoku i ciênienia roboczego 6 bar (manometr). Si si ownika obliczono przez pomno enie powierzchni t oka (mm 2 ) przez ciênienie absolutne w barach, zwielokrotnione o CiÊnienie absolutne to ciênienie robocze w bar (manometr) plus ciênienie atmosferyczne (zak ada si, e jest ono równe 1 bar). W celu obliczenia zu ycia powietrza na cykl pomnó zsumowane wartoêci z tabeli przez skok si ownika w mm. Podane teoretyczne wartoêci oparto na obj toêci skokowej. Dodatkowe obj toêci jak kawitacja w t oku i pokrywach koƒcowych, rurociàgu, oprzyrzàdowaniu i zaworach sterujàcych stanowi dodatkowe 5% -10%. Zwi kszenie wymiarów przewodów i z àczek oraz du a odleg oêç mi dzy si ownikiem a zaworem sterujàcym zwi ksza straty i mo e opóêniç powtarzalnoêç cyklu. Z ota zasada: W aêciwie dobrane wymiary z àczek i Êrednicy wew. przewodu oraz mo liwie najkrótsza ich d ugoêç zwi kszy powtarzalnoêç ruchu i oszcz dzi energi. ZAWÓR Rozwój w dziedzinie technologii zaworu da mo liwoêç zastosowania wi kszych przep ywów dla mniejszych zaworów, np. przep yw w tradycyjnym zaworze 42 mm ISO#1 wynosi oko o 1250 l/min, w zmodernizowanym ten sam przep yw mo emy uzyskaç dla zaworu 20mm. Wed ug starej, czasami u ywanej zasady, dobór zaworu sterujàcego z takim samym przy àczem jak w si owniku ma szereg wad. Po pierwsze przy àcze si ownika nie musia o mieç pe nego otworu, po drugie si ownik mo e nie wymagaç osiàgni cia maksymalnej pr dkoêci. Znacznie lepiej jest dopasowaç przep yw w zaworze do wymaganego przep ywu w si owniku dla okreêlonego zastosowania. Z ota zasada: Oblicz najwi kszy chwilowy przep yw wymagany dla si ownika. B dzie to zakres dla najszybszego skoku. Nie stosuj wartoêci Êrednich l/min. Wykres stanowiç b dzie wytyczne typowych zakresów dla zaworów o ró nych wymiarach nominalnych. WartoÊci przep ywu na liniach pionowych podano dla wartoêci ciênienia 6 bar i spadku ciênienia 1 bar. WielkoÊç zaworu Przep yw l/min. x

13 W PRAKTYCE Za ó my, e mamy trzy si owniki pracujàce w kolejnoêci Si ownik A: Ø 25 mm, d ugoêç skoku 100 mm Si ownik B: Ø 80 mm, d ugoêç skoku 200 mm Si ownik C: Ø 63 mm, d ugoêç skoku 900 mm KolejnoÊç: A+, B+ C+ C- A-, B- Czas cyklu: 5 s Max. 10 bar Do wejêcia oznaczone 6 bar Si ownik A Si ownik B Si ownik C KolejnoÊç: Ø 25 mm, skok 100 mm Ø 80 mm, skok 200 mm Ø 63 mm, skok 900 mm A+B+ C+ C- A-B- w tabeli na stronie xii znajdziesz zu ycie powietrza dla ciênienia roboczego 6 bar Si ownik A: VA+ = 0,00344 x 100 = 0,334 l VA- = 0,00289 x 100 = 0,289 l VA Razem = 0,623 l Si ownik B: VB = 13,750 l Si ownik C: VC = 39,28 l Mo na obliczyç ca kowite zu ycie powietrza dla cyklu 5 s: Q = (VA + VB + VC) + 5% / Czas cyklu = 11,27 l/s = 676 l/min Chwilowe zu ycie powietrza przy cyklu 2 s dla si ownika C wynosi 1237 l/min, a gdy si owniki A i B maja 3-sekundowe cykle, potrzebujà 302 l/min. Z danych wielkoêç zaworu/przep yw widzimy, e si owniki A i B potrzebujà jednego zaworu 1/8", si ownik C zaworu 1/4", a to okreêla wielkoêç przy àczy dla A to1/8", B to 3/8" i dla C to 1/2". JeÊli nie masz ochoty na obliczenia skorzystaj z tabeli z otych zasad. FILTROWANIE, SMAROWANIE I TEMPERATURA PRACY Ogólnie, pneumatyka jest projektowana dla szerokiego zakresu temperatur od - 20 C do +80 C. Cz Êci elektryczne, jak cewki ograniczone sà temperaturà pracy do +50 C, ale potrzebne wielkoêci mo na znaleêç w katalogu. Dla filtracji i temperatury punktu rosy stosuje si nast pujàce zasady: 5 C do 50 C temp. otoczenia, filtracja 40 mikronów, punktu rosy powinna wynosiç o 10 C mniej ni zalecana temperatura otoczenia. Poni ej 5 C i powy ej 50 C, zaleca si filtracj 25 lub 5 mikronów a dla temp. poni ej 5 C poni ej, zaleca si punktu rosy 5 C ni szà ni temp. otoczenia. Zawory i si owniki sà smarowane i pracujà w warunkach normalnych bez koniecznoêci dodatkowego smarowania. Jednak e stosowanie smarowania powietrza przed u a ich ywotnoêç. Z ota zasada: smarowanie powietrza zawsze nale y stosowaç, gdy: Cz stotliwoêç zaworu >3 Hz. Konieczna jest du a pr dkoêç si ownika. Temperatura otoczenia jest ni sza ni punkt zamarzania lub wy sza ni 50 C. Lub gdy wyst puje po àczenie podanych wy ej czynników. JeÊli to mo liwe, nale y stosowaç smarowanie powietrza, a jeêli zaczà eê smarowaç, nale y to kontynuowaç. U ywaj smarownic mikromg owych dla si owników i mg owych dla narz dzi pneumatycznych. Z ÀCZKI I PRZEWODY Pierwszà zasada: u ywaj jak najmniejszej liczby z àczy. Przewody powinien byç tak krótkie jak to mo liwe i z odpowiednio dobranym gwintem, np. Ø 8/6 mm dla G1/4. Z àczki typu Banjo i szybkoz àczki mogà ograniczaç przep yw. Zmniejsz iloêç kolanek, z àczek i trójników. W warunkach zamarzania lub du ych upa ów u ywaj przewodów w czarnym kolorze. NAJLEPSZE DOÂWIADCZENIA. Spr one powietrze nie jest swobodnym medium i musi byç stosowane z uwagà. Spr anie w zakresie 7-10 bar kosztuje tyle samo, co spr one od 0-7 bar, oznacza to, e ciênienie powinno byç jak najni sze. U ywaj regulatorów ciênienia, kiedy to tylko mo liwe. Si owniki i zawory powinny byç idealnie dobrane wymiarami. Przewody, które sà za d ugie lub o zbyt du ej Êrednicy, powodujà strat energii i wp ywajà na czas dzia ania. Lokalna wyspa zaworowa potrzebuje krótszego przewodu ni zawory umieszczone centralnie w szafce sterowniczej. JeÊli masz wàtpliwoêci lub potrzebujesz porady, zwróç si do firmy Norgren. Mamy dziesiàtki lat doêwiadczeƒ w sterowaniu pneumatykà, projektowaniu i kalibrowaniu. WielkoÊç zaworu Przep yw l/min Przewód Ø mm M /4 40 1/ /6 63 1/ /7 80 3/ /8, / / / / / Si ownik max Ø mm Przyjmij pr dkoêç si ownika 500 mm/s, obcià enie 50%, ciênienie w si owniku 5 bar, d ugoêç przewodu i dwie z àczki na przewód xi

14 Wst p TABELE I WSPÓ CZYNNIKI KONWERSJI W PNEUMATYCE Najcz Êciej zadawane pytania, dotyczàce pneumatyki to: jakoêç powietrza, obcià enie si ownika, zu ycie powietrza plus przep yw w zaworze oraz smarowanie. Tabel, podanych na tej stronie mo na u yç jako po àczenia poradnika i z otych zasad przy doborze si ownika i zaworu z poprzedniej strony x. JAKOÂå POWIETRZA Norma ISO okreêla klasy jakoêci dla spr onego powietrza. Klas stworzono w oparciu o dopuszczalnà zawartoêç elementów sta ych, wody, oleju w powietrzu i okreêlono, dla jakich wykonaƒ jaka klasa mo e byç zastosowana. Klasa Elementy sta e Woda WielkoÊç Maksymalne CiÊnienie czàstki max µm st enie mg/m 3 maksymalne, punkt rosy C St enie oleju mg/m 3 1 0,1 0,1-70 0, , Dla wi kszoêci wykonaƒ pracujàcych w temperaturze mi dzy +5 a +35 C, jakoêç powietrza wed ug normy ISO klasa Oznacza to wk ad filtrujàcy 40 µm, punkt rosy +10 C dla ciênienia maksymalnego i zawartoêç oleju maksymalnie 5 mg/m 3. CiÊnieniowy punkt rosy to temperatura, przy której spr one powietrze musi byç ch odzone zanim mg a wodna nie zacznie przetwarzaç si w wod. Otwór mm T oczysko mm Zu ycie przy wsuwie dm 3 /mm skoku dla 6 bar Zu ycie przy wysuwie dm 3 /mm skoku dla 6 bar Zu ycie àczne dm 3 /mm skok/cykl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67348 Tabela zu ycia powietrza ZU YCIE POWIETRZA. Dla si owników z okreêlonym wymiarem t oka i t oczyska wartoêci zu ycia powietrza okreêlono dla ciênienia 6 bar i skoku tylko 1 mm. Obliczenie zu ycia dla pojedynczego skoku lub dla ca ego cyklu nale y wartoêç z odpowiedniej kolumny pomno yç przez skok si ownika w mm. Ustawienie wartoêci dla innego ciênienia wejêciowego podziel wartoêç przez 7 i pomnó przez wymagane (absolutne) ciênienie, to jest ciênienie wskazane przez manometr w barach + 1. SI Y W SI OWNIKU Teoretyczna si a nacisku i ciàgu zale y od efektywnego zakresu dzia ania t oka i ciênienia. W tabelach przedstawiono si y teoretyczne dla si ownika jedno i dwustronnego dzia ania dla ciênienia wlotowego 6 bar. Dla si przy innym ciênieniu podziel cyfr przez 6 i pomnó przez ciênienie, jakie ma wskazaç manometr. Otwór Si a nacisku Min si a si ownika mm N przy 6 bar spr yny N Tabela si y nacisku i ciàgu, si owniki jednostronnego dzia ania Otwór si ownika mm T oczysko Êrednica Si a nacisku N przy 6 bar Si a ciàgu N przy 6 bar (cale) mm (cale) ,45 (1,75) ,2 (3) ,4 (6) (1Ë) ,8 (12) (2Ê) ,6 (14) (2Ê) Tabele si y nacisku, ciàgu, si owniki dwustronnego dzia ania xii

15 OBCIÑ ENIE I WYBOCZENIE Dla wykonaƒ o du ym bocznym obcià eniu nale y u ywaç si owników Êlizgowych lub standardowych si owników z prowadnicami. Powinny byç zastosowane zewn trzne prowadnice z o yskiem. W przypadku okreêlenia d ugoêci skoku, nale y zwróciç uwag, by d ugoêç t oczyska mia a wartoêç nie ulegajàcà wygi ciu. W tabeli pokazano maksymalnà wartoêç skoku dla ró nych instalacji. F F F F 1) 2) F F F 3) 4) F Si ownik Ø mm (cal) T oczysko Ø mm (cal) Warunki obcià enia 1 CiÊnienie (bar) Warunki obcià enia 2 CiÊnienie (bar) Warunki obcià enia 3 CiÊnienie (bar) Warunki obcià enia 4 CiÊnienie (bar) ,75 (1,25) ,45 (1,75) ,8 (2) ,5 (2,5) ,2 (3) ,6 (4 ) (5 ) 38,1 (1,5) ,4 (6 ) 38,1 (1,5) ,2 (8) 44,45 (1,75) (10) 57,15 (2,25) ,8 (12) 57,15 (2,25) ,6(14) 57,15 (2,25) PRZEP YW W ZAWORZE Istnieje wiele norm i metod do pomiaru i wskazaƒ przep ywu w zaworze. Mo e to prowadziç do nieporozumieƒ i trudnoêci, kiedy porównujemy ró ne publikacje dla ró nych zaworów. W tabeli poni ej podano wspó czynniki przekszta cania dla ró nych zaworów i wykonaƒ. TABELA WSPÓ CZYNNIKÓW KONWERSJI DLA PRZEP YWU Wspó. Przep yw * WielkoÊç otworu Cv Kv C m 3 /h l/min A S Cv 1 0,869 4,08 59, ,3 21,5 Kv 1,15 1 4,69 67, ,7 24,7 C 0,245 0, , ,11 5,27 M3/h 0,017 0,015 0, ,67 0,276 0,364 l/min 0,001 0,0088 0,0041 0,06 1 0,016 0,022 A 0,061 0,053 0,243 3,62 60,4 1 1,31 S 0,046 0,040 0,189 2,75 45,8 0,761 1 * Parametry przep ywu podano dla ciênienia wejêciowego 6 bar i wyjêciowego 5 bar przy temperaturze 20 C, 1013 mbar i wilgotnoêci 65% SPOSÓB STOSOWANIA: Wybierz jednostk, w której chcesz dokonaç pomiaru, a która jest podana w kolumnie po lewej i pomnó przez wspó czynnik podany w kolumnie dla u ytej jednostki pomiarowej. Cv to jednostka okreêlona przez ANSI/NFPA Kv u ywana jest w Niemczech i bazuje na przep ywie wody. C przewodnictwo w dzwi kowe w dm 3 /s/bar, okreêlone przez norm ISO 6358 A powierzchnia efektywna w mm 2 wg. ISO 6358 S powierzchnia efektywna w mm 2 wg. normy japoƒskiej JIS B 8375 Dalszy pomiar w jednostkach NW.To daje równowa nà Êrednic w mm 2 najmniejszej drogi przez zawór. To nie jest porównywalne i nie jest podane w tabeli. SMAROWANIE Sposób smarowania, czy to mg à olejowà czy smarownicà mikromg owà, podany jest w wi kszoêci przypadków w katalogu. Jednak e rodzaj oleju bardzo cz sto zale y od warunków pracy i nie jest wyszczególniony dla ka dego przypadku. W ka dym kraju firma Norgren poleca produkty równowa ne, dobór których oparty jest na informacjach, uzyskanych od lokalnych dostawców. Wi cej informacji uzyskasz w Internecie korzystajàc z technicznej goràcej linii 24 godziny na dob. Po prostu po àcz si z nami : xiii

16 Wst p Si owniki patrz rozdzia si owniki strona 1 Chwytaki - patrz rozdzia si owniki strona 134 Sto y Êlizgowe - patrz rozdzia si owniki strona 108 Wy àczniki kraƒcowe - patrz rozdzia si owniki strona 198 PodciÊnienie - patrz rozdzia podciênienie strona 201 Sygnalizatory ciênienia - patrz rozdzia sygnalizatory ciênienia strona 385 Zawory bezpoêredniego dzia ania - patrz rozdzia zawory strona 213 Zawory proporcjonalne - patrz rozdzia zawory strona 356 Zawory zwrotne - patrz rozdzia zawory strona 339, 340 i 381 Zawory d awiàco-zwrotne - patrz rozdzia zawory strona 350 Zespó przygotowania powietrza - patrz rozdzia zespó przygotowania powietrza strona 401 xiv Z àczki - patrz rozdzia z àczki strona 489 Przewody - patrz rozdzia z àczki strona 546 Szybkoz àcza - patrz rozdzia z àczki strona 560 Akcesoria - patrz rozdzia z àczki strona 554

17 SPOSÓB POSZUKIWANIA PRODUKTU. Si owniki patrz rozdzia si owniki strona 1 Chwytaki - patrz rozdzia si owniki strona 134 Sto y Êlizgowe - patrz rozdzia si owniki strona 108 Wy àczniki kraƒcowe - patrz rozdzia si owniki strona 198 PodciÊnienie - patrz rozdzia podciênienie strona 201 Sygnalizatory ciênienia - patrz rozdzia sygnalizatory ciênienia strona 385 Zawory bezpoêredniego dzia ania - patrz rozdzia zawory strona 213 Zawory proporcjonalne - patrz rozdzia zawory strona 356 Zawory zwrotne - patrz rozdzia zawory strona 339, 340 i 381 Zawory d awiàco-zwrotne - patrz rozdzia zawory strona 350 Zespó przygotowania powietrza - patrz rozdzia zespó przygotowania powietrza strona 401 Z àczki - patrz rozdzia z àczki strona 489 Przewody - patrz rozdzia z àczki strona 546 Szybkoz àcza - patrz rozdzia z àczki strona 560 Akcesoria - patrz rozdzia z àczki strona 554 PRZEGLÑD PRODUKTÓW POPRZEZ KATALOG ONLINE POMO E CI W SZYBKIM DOBORZE ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU. SPOSOBY RÓ NORODNEGO POSZUKIWANIA POMOGÑ CI ODNALEÂå NUMER CZ ÂCI, KTÓRÑ JESTEÂ ZAINTERESOWANY DOSKONA E KONFIGURACJE WYSP ZAWOROWYCH SKORZYSTAJ PO PROSTU Z MENU W CELU OKREÂLENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Wybierz, Znajdê i za aduj Potrzebujesz pomocy? Sprawdê cen i dost pnoêç Zamów Sprawdz Wybierz z tysiàca dost pnych produktów. Informacja techniczna i porady Online. Zamówienia Online 24 godziny na dob. Sprawdê cen i dost pnoêç w rzeczywistym czasie. Sprawdê poprawnoêç zamówienia i sposób dostawy. xv

18 Wst p MI DZYNARODOWA SIEå SPRZEDA Y I SERWISU Australia IMI Norgren Pty. Ltd. 33, South Corporate Avenue, Rowville, Melbourne Victoria, 3178 Telephone: Fax: Austria IMI Norgren GesmbH Industriezentrum NÖ-Süd, Straße Wiener Neudorf, Telephone: Fax: Belgium and Luxembourg IMI Norgren N.V. Frans Walravensstraat Lot (Beersel) Belgium Telephone: Fax: Brazil IMI Norgren Ltda Av. Eng. Alberto de Zagottis 696 A Sao Paulo SP, CEP Telephone: Fax: Canada IMI Norgren Ltd Jarrow Avenue, Mississauga, Ontario L4X 2C6 Telephone: Fax: /8273 China IMI Norgren Pneumatics (Shanghai) Co. Ltd. 3/F Block Guiping Road Caohejing Hi Tech Park Shanghai Telephone: Fax: IMI Norgren Beijing Rm. A-510 Kelun Building 12A Guangha Road Chaoyang District Beijing, China Telephone: Fax: IMI Norgren Guangzhou Rm 701 7/F Automation Building 707 Dongfang Road East Guangzhou Telephone: Fax: Herion Fluidtronik Co Ltd 1300 Zhong Shan North Road Shanghai Telephone: Fax: Norgren Inc Automotive Division, B-701 Kelun Building, 12A Guanghua Lu, Chaoyang District, Beijing, Telephone: Fax: Czech Republic IMI International s.r.o IMI Norgren CZ Central Trade Park Brnenska Modrice Telephone: Fax: Denmark IMI Norgren A/S Vesterlundvej 18, 2730 Herlev Telephone: Fax: Eastern Europe IMI Norgren GmbH Industriezentrum NÖ-Süd, Straße Wiener Neudorf, Telephone: Fax: Finland IMI Norgren Ny Konalantie 47 E FIN Helsinki Telephone: Fax: France IMI Norgren SA Zone Industrielle de Noisiel 1, Marne la Vallee, Cedex 2 Telephone: Fax: Germany IMI Norgren GmbH (North) Postfach 11 20, Alpen Bruckstraße 93, Alpen Telephone: Fax: IMI Norgren GmbH (South) Stuttgarter Sraße Fellbach Telephone: Fax: IMI Norgren Automotive GmbH Delta Forum Im Weiherfeld Ginsheim-Gustavsburg Telephone: Fax: Hong Kong IMI Norgren Ltd. 6/F Benson Tower 74 Hung To Road Kwun Tong, Kowloon Telephone: Fax: Hungary IMI International Kft Norgren Herion Division 1205 Budapest, Nagyk rösi u. 99. Telephone: ++36 (1) Fax: ++36 (1) India IMI Norgren Herion (P) Ltd C151 Okhla Industrial Area Phase 1 New Delhi Telephone: Fax: IMI Norgren Herion PVT Ltd 19 Ideal Chambers Paud Road Pune Tel/Fax: IMI Norgren Herion PVT Ltd No. 8/1-B (Old No. 15/1) Masilamani Street T.Nagar Chennai Tel/Fax: Ireland IMI Norgren Ltd. 137 Slaney Close, Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Telephone: Fax: Italy IMI Norgren S.p.A. Via Marzabotto, 2, Vimercate (MI) Telephone: Fax: ISI Norgren S.R.L. Automotive Division Corso Francia Rivoli, Torino Telephone: Fax: Japan CCI KK Norgren Division 14-1 Aobaoka-Kita, Suita-City, Osaka Telephone: Fax: Malaysia IMI Norgren Sdn. Bhd. No. 22, Jalan Tamborin, Seksyen 33/23, Shah Alam, Selangor, Malaysia Telephone: Fax: Mexico IMI Norgren S.A de C.V Cuitláhuac No. 34 Fracc.San Javier Tlalnepantla Estado de México Telephone: Fax: Netherlands IMI Norgren BV P.O. Box 8012, 1005 AA Amsterdam Kabelweg BB Amsterdam Telephone: Fax: New Zealand IMI Norgren Ltd. 3-5 Walls Road, P.O. Box Penrose, Auckland Telephone: Fax: Norway IMI Norgren AS Industriveien 12 N-1473 Lørenskog Telephone: Fax: Poland IMI Norgren International Sp. Z o.o. Oddzial Norgren Herion Zupnicza WARSZAWA Telephone: ++48 (22) Fax: ++48 (22) Singapore IMI Norgren Pte Ltd. 16 Tuas Street, Jurong Town Singapore, Telephone: Fax: /7 Slovenia IMI International d.o.o Mr Dipl. Ing. Borut Kralj Alpska c 37B SL 4248 LESCE Telephone: Fax: Spain IMI Norgren S.A. Calle del Aire 3 Poligono Industrial "ELS Bellots" Terrassa Telephone: Fax: Sweden IMI Norgren AB Box SE Malmo Telephone: Fax Switzerland IMI Norgren AG Werkstraße 8362 Balterswil Telephone: Fax: United Kingdom IMI Norgren Ltd. P.O. Box 22, Eastern Avenue Lichfield, Staffordshire WS13 6SB Telephone: Fax: USA IMI Norgren Inc 5400 South Delaware St., Littleton Colorado Telephone: Fax: Norgren Automotive Inc Groesbeck Highway Clinton Township Michigan USA Telephone: Fax: Niezale ni dostawcy. Argentina Bahrain / Bolivia Bosnia-Herzegovina Brunei Channel Islands Chile /1968 Colombia Costa Rica Croatia (64) Cyprus Dominican Rep Ecuador Egypt , El Salvador Greece Guatemala Honduras Hungary ++36 (20) (20) (20) (20) Iceland Indonesia Iran Israel Jamaica Korea /05 Kuwait Nicaragua Nigeria Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Portugal Puerto Rico Saudi Arabia Slovakia South Africa (0) Sri Lanka Taiwan Thailand Turkey United Arab Emirates Uruguay Venezuela Vietnam West Indies Zimbabwe xvi Skontaktuj si z firma Norgren na Êwiecie poprzez:

19 Przeglàd produktów...2 Si owniki jednostronnego dzia ania Miniaturowe okràg e (Ø 2,5 i 4 mm)...9 Okràg e ISO (Ø 10 do 25 mm)...10 Okràg e (Ø 8 do 40 mm)...20 Kompaktowe VDMA (Ø 20 do 63 mm)...32 Krótkoskowe (Ø 12 do 63 mm)...40 Mocujàce (Ø 8 do 63 mm)...46 Profilowe ISO/VDMA (Ø 32 do 100 mm)...50 Szpilkowe ISO/VDMA(Ø 32 do 100 mm)...56 Si owniki dwustronnego dzia ania Okràg e ISO (Ø 10 do 25 mm)...12 Okràg e (Ø 8 do 63 mm)...22 Okràg e (Ø 32 do 100 mm)...26 Z wydrà onym t oczyskiem (Ø 25 i 40 mm)...30 Kompaktowe VDMA (Ø 20 do 125 mm)...36 Krótkoskowe (Ø 12 do 100 mm)...42 Mocujàce (Ø 8 do 63 mm)...48 Profilowe ISO/VDMA (Ø 32 do 125 mm)...52 Szpilkowe ISO/VDMA (Ø 32 do 320 mm)...58 SMART (Ø 32 do 100 mm)...62 CNOMO (Ø 32 do 200 mm) Calowe (Ø 1 1 /4" do 14") Do du ych obcià eƒ (Ø 2 1 /2" do 12") Si owniki bezt oczyskowe LINTRA Kompaktowe LINTRA (Ø 25 do 40 mm)...80 LINTRA-LITE (Ø 25 do 40 mm)...84 LINTRA standard (Ø 16 do 80 mm)...86 LINTRA z hamulcem (Ø 25 do 63 mm)...92 LINTRA do du ych obcià eƒ (Ø 16 do 63 mm)...96 TWIN-LINTRA (Ø 25 i 40 mm)...98 LINTRA z nap dem Êrubowym (Ø 25 do 63 mm) Si owniki z prowadnicami Prowadnice dla si owników ISO/VDMA(Ø 32 do 100 mm)...70 Z podwójnym t oczyskiem (Ø 10 do 40 mm) Z pojedynczym t oczyskiem (Ø 32 do 100 mm) Stó Êlizgowy (Ø 6 do 32 mm) Komapktowy stó Êlizgowy VDMA (Ø 25 i 32 mm)...36 Chwytaki Chwytaki jednostronnego i dwustronnego dzai ania (Ø 8 do 50 mm) Si owniki obrotowe Miniaturowe (Ø 12 i 20 mm) Kompaktowe (Ø 14 do 22 mm) opatkowe Z batkowe (Ø 32 do 125 mm) Si owniki z pozycjonerami Pozycjoner zintergrowany (Ø 2 1 /2 " i 4") Foxboro/Siemens (Ø 63 do 320 mm)...61 Si owniki ze stali nierdzewnej i odporne na korozj Okràg e ISO (Ø 12 do 25 mm) Okràg e ISO Clean line" (Ø 32 do 125 mm) Szpilkowe ISO/VDMA (Ø 32 do 200 mm) Bezt oczyskowe odporne na korozj (Ø 25 do 80 mm) Mieszkowe (Ø 8" do 14 Ø ") Profilowe ISO/VDMA Clean line" (Ø 32 do 100 mm) Produkty specjalne Si owniki mieszkowe (Ø 80 do 700 mm) Inne produkty Przetworniki pneumo-hydrauliczne Zbiorniki powietrza Zespo y mocujàce (1:8, 1:11, 1:17) Si owniki udarowe (Ø 2" do 6") Amortyzatory Wy àczniki kraƒcowe

20 Si owniki Si owniki okràg e (równie si owniki zgodne z ISO 6432) RM/59100/C Ø 2, mm RM/28000/M ISO 6432 Ø mm RT/57100/M, RT/57300/M Ø mm Strona 9 Strona 10 Strona 20 RM/8000/M ISO 6432 Ø mm RT/57200/M Ø mm RM/55401/M Ø mm Strona 12 Strona 22 Strona 26 Si owniki kompaktow (tak e o wymiarach zgodnych z ISO 6431 oraz VDMA 24562) RM/191000/M, RM/193000/M ISO 6431, VDMA Ø mm RM/91000/M, RM/93000/M Ø mm M/50100 Ø mm Strona 32 Strona 40 Strona 46 RM/192000/M ISO 6431, VDMA Ø mm RM/92000/M Ø mm M/50200 Ø mm Strona 36 Strona 42 Strona 48 Si owniki profilowe Si owniki szpilkowe (wszystkie zgodne z ISO 6431 VDMA NFE ) PRA/181000,../M, PRA/183000,../M ISO, VDMA, NFE Ø mm Strona 50 RA/28000,../M, RA/28300,../M ISO, VDMA, NFE Ø mm Strona 56 PRA/ Si ownik SMART, ISO, VDMA Ø mm Strona 62 PRA/182000,../M ISO, VDMA, NFE Ø mm RA/8000,../M ISO, VDMA, NFE Ø mm PRA/282000/M/P Si owniki o ruchu oscylacyjnym Ø mm Strona 52 Strona 58 Strona 66 RA/8000/P1-P4, RA/8000/P5-P8 Pozycjone Foxboro/Siemens Ø mm PSA/182000/F1 Pozycjoner Ø mm QA/8000 Prowadnice dla RA/8000, PRA/ Ø mm Jednostronnego dzia ania Dwustronnego dzia ania Strona 61 Strona 52 Strona 70 2

21 LINTRA Pneumatyczne si owniki bezt oczyskowe A44000 LINTRA-LITE Ø mm M/44000 LINTRA-Compact Ø mm M/46000,../M Prowadnice wewn trzne Ø mm Strona 84 Strona 80 Strona 86 M/46000/L Prowadnice wewn trzne z hamulcem Ø mm M/46100,../M Prowadnica zewn trzna Ø mm M/46200,../M Precyzyjne prowadnice wa eczkowe Ø mm Strona 92 Strona 86 Strona 86 M/46800/M,.../HM Prowadnice wzmocnione Ø mm M/46800/PM Precyzyjne prowadnice wzmocnione Ø 16, 25, 40, 63 mm M/46900/IA,../M TWIN-LINTRA Ø mm Strona 96 Strona 96 Strona 98 LINTRA Si owniki liniowe z nap dem Êrubowym M/49000 Prowadnica wewn trzna Ø 32, 40, 63 mm M/49100 Prowadnice wewn trzne Ø mm M/49200 Precyzyjne prowadnice wa eczkowe Ø mm Strona 102 Strona 102 Strona 102 Si ownik z prowadnicà M/60100/M Si owniki z podwójnym t oczyskiem Ø mm M/61000/M,../MR Si ownik z prowadnicami z pojedynczym t oczyskiem Ø mm RM/192000/N6 Si owniki kompaktowe Ø 25, 32 mm Strona 104 Strona 106 Strona 36 Sto y Êlizgowe M/61200/M,../MR Sto y Êlizgowe Ø mm M/261000/... Kompaktowe precyzyjne liniowe sto y Êlizgowe Ø mm M/261100/... Precyzyjne liniowe sto y Êlizgowe Ø 10, 12 mm Strona 130 Strona 108 Strona 114 M/261200/... Liniowe sto y Êlizgowe o niskim profilu Ø mm M/261300/... Kompaktowe liniowe sto y Êlizgowe Ø 10, 16 mm M/261400/... Zsynchronizowane liniowe sto y obrotowe Ø 6 mm Jednostronnego dzia ania Dwustronnego dzia ania Strona 118 Strona 122 Strona 126 3

22 Si owniki Si owniki obrotowe (tak e o wymiarach zgodnych z ISO 6431 oraz VDMA ) M/60210/M Si owniki obrotowe miniaturowe 0, ,0 Nm/6 bar M/60270/M Si owniki obrotowe kompaktowe 1,5... 7,4 Nm/6 bar M/ , M/60284,../TI Miniaturowe opatkowe 0,2... 9,3 Nm/6 bar Strona 158 Strona 160 Strona 162 M/60281/IE..., M/60284/IE,../TE Miniaturowe opatkowe 0, ,3 Nm/6 bar M/ , M/60288 opatkowe 5, Nm/6 bar M/162000,. Z batkowe, ISO, VDMA, 7, Nm/6 bar Strona 162 Strona 162 Strona 168 Chwytaki M/160300/M/11 Chwytaki kàtowe Ø mm M/160340/M/11 M/160350/M/11 Chwytaki równoleg e Ø mm Strona 134 Strona 140 i 144 M/160300/M/12 M/160330/M/12 Chwytaki kàtowe Ø mm Strona 136 i 138 M/160340/M/12 M/160350/M/12 M/160360/M/12 M/160380/M/12 M/160390/M/12 Chwytaki równoleg e Ø mm Strona 142, 148 do 156 Stal nierdzewna Materia : AISI 303 AISI 304 AISI 316 KM/8000/M Stal nierdzewna, ISO 6432 Ø mm KM/55001/M Stal nierdzewna, ISO 6431 Ø mm KA/8000,../M Stal nierdzewna, ISO 6431, VDMA Ø mm "Clean line" Si owniki odporne na korozj Strona 174 KM/31000 Si owniki mieszkowe ze stali nierdzewnej rozbieralne Ø mm Strona 176 PVA/8000/M Profilowe Clean line", ISO 6431, VDMA Ø mm Strona 180 VM/46000,.../M, VM/46100,.../M Si owniki bezt oczyskowe odporne na korozj z prowadnicami wewn trznymi i zewn trznymi Ø mm Strona 184 Strona 186 Strona 182 NORGREN Si owniki nietypowe Seria CP/Ø Si owniki CNOMO Ø mm RM/900,../M Si owniki calowe Ø 1Ê... 14" M/1000 Si owniki do du ych obcià eƒ Ø 2Ë... 12" Jednostronnego dzia ania Dwustronnego dzia ania 4 Strona 188 Strona 196 Strona 196

23 Produkty specjalne PM/31000 Si owniki mieszkowe kompaktowe Ø mm M/31000 Si owniki mieszkowe - rozbieralne Ø mm VSM/55600/N2 Si owniki z wydrà onym t oczyskiem Ø 25 i 40 mm Strona 192 Strona 194 Strona 30 Dodatkowe serie LSE, LSE H Zespo y mocujàce 1:8, 1:11, 1:17 M/3000 Si owniki udarowe Ø " Amortyzatory 0, kg Strona 197 Strona 196 Strona 197 M/55900 Przetworniki pneumo - hydrauliczne 0, dm 3 M/1428, M/1429, M/163, M/164 Zbiorniki powietrza 0,1dm ,0 dm3 M/1525, M/1540 Si ownik ze zintegrowanym pozycjonerem Ø 21/2 i 4" Strona 197 Strona 197 Strona 170 Produkty podciênieniowe M/58300, M/58400 Ssawki p askie i mieszkowe Ø mm VMAA-M200-*5321, M/581*2 Generatory podciênienia -0, ,9 bar M/58028 (Pneumatyczny) M/58024 (Elektryczny) M/58027 (Elektroniczny) Sygnalizatory podciênienia Strona 208 Strona 202, 204 i 206 Strona 210 Wy àczniki kraƒcowe (Kontraktronowe i indukcyjne) M/50, M/369, M/370 (Kontaktronowe) M/50, M/418, M/419, M/420, M/421, M/344, M/345, M/346 (Indukcyjne) QM/32 (Kontraktronowe) QM/132 (Indukcyjne) TQM/31 (Kontraktronowe) TQM/33 (Kontraktronowe) Strona 199 M/40 (Kontraktronowe) M/41 (Indukcyjne) M/42 (Indukcyjne) Strona 199 D awik Banjo 10K51... Zawory d awiàco-zwrotne Banjo Przy àcze "push-in" Ø mm M5... G1/2 10TAO... Zawory d awiàco-zwrotne Banjo Przy àcze "push-in" Ø mm G1/8... G1/2 16K51... Zawory d awiàco-zwrotne Banjo Gwint wew. Gwint zew. G1/8... G1/2 Strona 351 Strona 351 Strona 544 Jednostronnego dzia ania Dwustronnego dzia ania PodciÊnienie Wy àczniki Zawory d awiàce 5

24 Dobór si ownika i kontrola pr dkoêci DOBÓR SI OWNIKÓW Teoretyczna si a wysuwu lub wsuwu si ownika jest obliczana jako iloczyn powierzchni skutecznej t oka i ciênienia roboczego. Powierzchnià skutecznà dla wysuwu jest ca kowita powierzchnia przekroju si ownika. Powierzchnia skuteczna dla wsuwu jest zmniejszona o przekrój t oczyska. Ârednica t oka i t oczyska W praktyce podawane sà: Êrednica t oka (D) i Êrednica t oczyska (d) d w milimetrach i ciênienie robocze (P) w barach nadciênienia. We D wzorze P jest dzielone przez10 dla wyra enia ciênienia w Niutonach na milimetr kwadratowy (1 bar = 0,1 N/mm 2 ) Si a teoretyczna (F) jest obliczona ze wzoru Wysuw F= πd 2 P N 40 Wsuw F= π(d 2 -d 2 )P N 40 Wymiary t oka i t oczyskadiameters Gdzie D = Ârednica si ownika w milimetrach d = Ârednica t oczyska w milimetrach P = CiÊnienie w bar F = Si a wsuwu lub wysuwu w Niutonach Przyk ad: Oblicz teoretycznà si wysuwu i wsuwu si ownika o Êrednicy t oka 50 mm zasilanego ciênieniem 8 bar Wysuw F= π =1571 N 40 Wsuw F= π( ).8 =1319 N 40 Tabela zu ycia powietrza Srednica Ârednica Zu ycie powietrza Zu ycie powietrza àczne zu ycie t oka t oczyska przy wysuwie przy wsuwie powietrza mm mm dm 3 /mm skoku dm 3 /mm skoku dm 3 /mm skoku przy 6 bar przy 6 bar na jeden cykl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67348 Tabela si y wysuwu i wsuwu dla si owników dwustronnego dzia ania Tabela si dzia ania t oka i spr yny dla si owników Srednica t oka T oczysko Si a wysuwu Si a wsuwu mm (cale) mm (cale) dla 6 bar dla 6 bar N N ,45 (1,75) ,2 (3) ,4 (6) (1 1 /2) ,8 (12) (2 1 /4) ,6 (14) (2 1 /4) Srednica Si a N Min si a t oka mm przy 6 bar spr yny N jednostronnego dzia ania

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ LINIE AUTOMATYCZNE MASZYNY MONTAśOWE STANOWISKA KONTROLNE LINIE TRANSPORTOWE AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR / SPRZEDAWCA ELEMENTÓW AUTOMATYKI I PNEUMATYKI...I

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ LINIE AUTOMATYCZNE MASZYNY MONTAśOWE STANOWISKA KONTROLNE LINIE TRANSPORTOWE AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR / SPRZEDAWCA ELEMENTÓW AUTOMATYKI I PNEUMATYKI...I

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne)

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Page 1 of 6 Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Na podstawie opracowania EURATEX'u przedstawiamy w tabelach stan prawny dotyczący oznaczania odzieży i produktów

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne Zawory Wolny od LABS. W jednej obudowie zawór i jednostka sterujàca. Doskona a liniowoêç. Doskona a czu oêç. Krótki czas odpowiedzi. Regulowane wzmocnienie sterowania. Regulowany zakres ciênienia. Element

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ UTOMTYK PRZEMYSŁOW UOW MSZYN I URZĄZEŃ LINIE UTOMTYCZNE MSZYNY MONTśOWE STNOWISK KONTROLNE LINIE TRNSPORTOWE UTORYZOWNY YSTRYUTOR / SPRZEWC ELEMENTÓW UTOMTYKI I PNEUMTYKI...I INNE... PROMTIK R.Miernecki,

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

NAVAL. Zawory kulowe Naval

NAVAL. Zawory kulowe Naval NAVAL Zawory kulowe Naval STALOWE ZAWORY KULOWE NAVAL Zawory kulowe NAVAL stosowane sà jako zawory odcinajàce w sieciach cieplnych i instalacjach ciep owniczych oraz w instalacjach olejowych, spr onego

Bardziej szczegółowo

Si ownik. ø mm. Siłowniki tłoczyskowe przeciwskrętne. Dane techniczne

Si ownik. ø mm. Siłowniki tłoczyskowe przeciwskrętne. Dane techniczne Dane techniczne iênienie rozumiane jako nadciênienie Parametry Symbol Jednost. Uwagi Ogólne Nazwa Si ownik t oczyskowy z 2 równoleg ymi t oczyskami Seria ZV Wersja ZV1... z t umieniem Wersja ZV2... bez

Bardziej szczegółowo

Si ownik krótkoskokowy

Si ownik krótkoskokowy Dane CiÊnienie rozumiane jako nadciênienie Parametry Znak Jednost. Uwagi Ogólne Nazwa Si ownik krótkoskokowy Seria SZ 6000 Funkcja dwustronnego dzia ania Rodzaj zamocowania 4 Êruby mocujàce patrz rysunek

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Arkusz informacyjny R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Zastosowanie Rys. 1. MSV-I Zawory MSV-I/M przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ych przep ywach. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE LINII PNEUMATYCZNEJ

WYPOSA ENIE LINII PNEUMATYCZNEJ WYPOSA ENIE LINII PNEUMATYCZNEJ Du a gama wyposa enia do narz dzi Ingersoll Rand w celu dopasowania ich do ka dej pracy. 63 Filtry, regulatory, smarownice Seria B Filtr po aczony z regulatorem (zaworofiltr)

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwny gazowy kocio grzewczy Konstrukcja kot a Niskotemperaturowy kocio grzewczy wg DIN EN 656 z mo liwoêcià regulacji pogodowej bez

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1 cennik us ugi Centrala DIATONIS 1 Ceny central Profil Sprzeda Tabela 1 Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda jednego portu w ramach Centrali (z ) Centrala 1) 5) DIATONIS XS (8-12 portów) e-diatonis

Bardziej szczegółowo

System smarowania QZ

System smarowania QZ System smarowania QZ Firma stworzy a nowy, zasymilowany system smarowania dla prowadnic liniowych. Siatka w ókien o w aêciwoêci du ej absorpcji smaru gwarantuje d ugoterminowe dzia anie prowadnic liniowych

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

DWUSTOPNIOWE PALNIKI GAZOWE

DWUSTOPNIOWE PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE PALNIKI GAZOWE SERIA RS 81/163 325 kw 15/232 44 kw 116/29 58 kw 192/465 814 kw 232/698 1163 kw 372/93 1512 kw 47/1279 229 kw i serii RS pokrywajà zakres mocy od 163 do 2 29 kw. Standardowo

Bardziej szczegółowo

R czne zawory równowa àce MSV-F2 PN 16/25, DN

R czne zawory równowa àce MSV-F2 PN 16/25, DN R czne zawory równowa àce PN 16/25, DN 5-3 Zastosowanie DN 5-15 DN 2-3 Zawory sà r cznymi zaworami równowa àcymi z nastawà wst pnà. Zawory przeznaczone sà do równowa enia hydraulicznego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Kanałowe

Klimatyzatory LG Kanałowe 18 Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 2. Podatki jako narzędzie polityki gospodarczej i społecznej Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN James, Nobes (2014), The economics of Taxation, Fiscal Publications Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Oximo io. ÍRg=È1AEÎ. instrukcja instalacji. Ref A. Telis 1 io. Situo io Situo io A/M Situo io mobile.

Oximo io. ÍRg=È1AEÎ.  instrukcja instalacji. Ref A. Telis 1 io. Situo io Situo io A/M Situo io mobile. i i i i www.somfy.com Oximo io instrukcja instalacji C ok C ok Ref. 5071291A ÍRg=È1AEÎ Situo io Situo io A/M Situo io mobile Telis 1 io Impresario Chronis io Telis Composio io Keytis io Oximo io Spis treści

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 01.11.2016 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

E X P R E S S S I Ł O W N I K I

E X P R E S S S I Ł O W N I K I S I Ł O W N I K I Szeroki zakres siłowników - od siłowników standardowej wielkości do kompaktowych, poprzez chwytaki, stoły ślizgowe, siłowniki obrotowe do wyłączników i wielu innych - są już dostępne

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych 1.1 Godziny graniczne czas przekazywania instrukcji rozrachunkowych na rynku polskim Tablica. Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Siłowniki. Szybka dostawa - zamów już dziś SIŁOWNIKI

Siłowniki.  Szybka dostawa - zamów już dziś SIŁOWNIKI Siłowniki Szeroki zakres siłowników - siłowniki okrągłe, szpilkowe i profilowe, siłowniki kompaktowe, beztłoczyskowe, obrotowe, a także amortyzatory ACE, oraz niektóre siłowniki Martonair w naszym dziale

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Przep ywomierze i sygnalizatory z kompensacjà lepkoêci dla cieczy lepkich

Przep ywomierze i sygnalizatory z kompensacjà lepkoêci dla cieczy lepkich Przep ywomierze i sygnalizatory z kompensacjà lepkoêci dla cieczy lepkich pomiary monitoring analiza : olej 0,1 0,45 do 5 80 l/min ok adnoêç pomiaru: ±4% zakresu pomiarowego pmaks 12 bar tmaks 100 C LepkoÊç:

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNE ZAWORY KULOWE NAVAL

REGULACYJNE ZAWORY KULOWE NAVAL REGUACYJNE ZAWORY KUOWE NAVA C E R T ISO 00 ENVIRONMENT NAVA VAVES I F I CAT E C E R T ISO 00 QUAITY NAVA VAVES I F I CAT E NAVA OY REGUACYJNE ZAWORY KUOWE NAVA Zawory regulacyjne NAVA stosowanie sà do

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 88) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Dr inż. Krzysztof Zieliński Dr inż. Arkadiusz Klimczyk PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 0 elektromagnetyczne G /8" (serie 468, 48) elektromagnetyczne G /4" (serie 464, 44) elektromagnetyczne G /4" - seria kompaktowa (seria 4/) elektromagnetyczne G /4" - seria kompaktowa

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Logano Plus GB 434 X Logano Plus SB 315 Logano Plus SB 615 Logano Plus SB 735. eliwne oraz stalowe kondensacyjne kot y grzewcze Êredniej i du ej mocy

Logano Plus GB 434 X Logano Plus SB 315 Logano Plus SB 615 Logano Plus SB 735. eliwne oraz stalowe kondensacyjne kot y grzewcze Êredniej i du ej mocy Logano Plus GB 434 X Logano Plus SB 315 Logano Plus SB 615 Logano Plus SB 735 eliwne oraz stalowe kot y grzewcze Êredniej i du ej mocy eliwne gazowe, atmosferyczne, stojàce kot y Logano Plus GB 434 kondensacyjny,

Bardziej szczegółowo

RSB/RSBK. Zastosowanie

RSB/RSBK. Zastosowanie Pompa olejowa RSB/RSBK Zastosowanie Pompy serii RSB przeznaczone sà do olejów opa owych o ró nych lepkoêciach. Ta sama pompa mo e byç zastosowana do oleju opa- owego lekkiego 2,5 cst jak i dla oleju do

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJ CE TYPU ZE G/8, /, /, / i / sterowane elektromagnetycznie sterowane jednostronnie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

KSN. Zastosowanie. Budowa

KSN. Zastosowanie. Budowa Pompa olejowa KSN Zastosowanie Pompa KSN jest przeznaczona dla ma ych i Êrednich palników przemys owych, zasilanych olejem lekkim lub ci kim. Pompa KSN posiada gniazdo do monta u wk adu grzejnego, u atwiajàcego

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 10/11 typ 6 stanowi rozszerzenie istniejàcego typoszeregu pomp BFP, BFP 10/11 i BFP 20/21 typ 3 i 5.

Pompa BFP 10/11 typ 6 stanowi rozszerzenie istniejàcego typoszeregu pomp BFP, BFP 10/11 i BFP 20/21 typ 3 i 5. Arkusz informacyjny Pompa olejowa BFP 10/11 typ 6 Zastosowanie Pompa BFP 10/11 typ 6 stanowi rozszerzenie istniejàcego typoszeregu pomp BFP, BFP 10/11 i BFP 20/21 typ 3 i 5. Pompy BFP sà przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PRZEMYS OWE

WENTYLATORY PRZEMYS OWE WENTYLATORY PRZEMYS OWE SPS TREÂC GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCENNE WOS 2 WOKS 4 WB-S 6 NV 20, VENA 300 8 EF 10 KANA OWE EURO 0 12 WK 14 WB 16 DACHOWE EURO 0D 18 WD 20 WDD 22 TORNADO 24 REGULATOR OBROTÓW

Bardziej szczegółowo

POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE

POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE TYP: POMPY WIRNIKOWE ZASTOSOWANIE: domy jednorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ma e gospodarstwa rolne, niewielkie zak ady produkcyjne. Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 wagi magazynowe Wagi medyczne wagi laboratoryjne WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Apriporta elettrici Gâches électriques Elektrozaczepy Electric strikes Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Wzmocniony elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych. Zatwierdzony do

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 330

Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 330 Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 33 Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 33 Zastosowanie. Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 33 sà przeznaczone do kontroli po o enia ruchomych elementów maszyn. Przy

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo