ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika strona: ZAŁĄCZNIKI. Robobat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 371 9. ZAŁĄCZNIKI. Robobat www.robobat.com"

Transkrypt

1 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: ZAŁĄCZNIKI Robobat

2 stroa: 37 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika 9.. Załącik - Elemet prętowe (ieliiowa aalia w programie ROBO Prjęte oaceia: E - moduł Youga G - moduł Kircoffa - współcik Poissoa fd - graica sprężstości A - powiercia prekroju I - momet bewładości pr skręcaiu I - momet bewładości pr giaiu w płascźie XZ I - momet bewładości pr giaiu w płascźie YZ k k - współciki poprawkowe dla stwości ściaia w kieruku Y i Z - długość pręta.. Uwagi wstępe i ałożeia Prjęte ostał astępujące ałożeia dla elemetów prętowc (belkowc: Jedolite sformułowaie dla D i 3D (ram D i 3D rust Jedolit elemet umożliwiając aalię materiałowo i/lub geometrcie ieliiową Elemet użwa jedie stadardowc stopi swobod w węłac skrajc d { u φ} [ u u u ] Dopuscale jest wkorstaie: - wpłwu ściaia (model imoseki - mieego prekroju - tlko dla ieliiowości geometrcej - podłoże Wiklera Dostępe są poiom ieliiowości geometrcej: Nieliiowość teoria II rędu P-DEA możliwie jak ajdokładiejsa teoria - duże premiesceia i obrot (podejście prrostowe aktualiacją geometrii tw. Aktualiowa Opis agrage a - AO W graic pr ałożeiu małc premiesceń i braku ieliiowości ficej wiki są idetce jak w stadardowc elemetac liiowc W aaliie ieliiowości materiałowej użwa się podejścia warstwowego i prawa kosttutwego aprężeie odkstałceie dla stau jedoosiowego a sceblu puktu (warstw Sta ściaia i skręcaia są traktowae jako liiowo sprężste i ie sprężoe e staem sił osiowc / giaia a sceblu prekroju Zwolieia i pregub o carakterstce ieliiowej mogą bć realiowae jedie jako elemet DSC Dopuscale są wsstkie rodaje obciążeń elemetowc (tak jak dla stadardowc elemetów. Z tm ałożeiem że sił węłowe diałające a kostrukcję są wacae a pocątku procesu (to ac ie są uwględiae mia w prekawaiu się obciążeń elemetowc do węłów wwołae ieliiowością geometrcą bądź materiałową Opróc elemetu sprężsto-plastcego możliwa jest rówież geeracja pregubów sprężstoplastcc w wbrac prekrojac pręta jako rosereie opcji pregub ieliiowe (patr pukt 5 Robobat

3 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 373. Geometria kiematka i aproksmacja pola deformacji Geometria kowecja akowaia sił premiesceń aprężeń i odkstałceń Podstawowe ależości kiematce W układie lokalm elemetu w akresie geometrcie liiowm odkstałceia uogólioe E a poiomie prekroju staowią (smbol ( oaca różickowaie wdłuż kieruku osi pręta: Ε { o } gdie: Odkstałceie podłuże w osi pręta: Krwi: Średie kąt odkstałceia postaciowego : Jedostkow kąt skręceia: o u w v Aproksmacja pola premiesceń Z uwagi a możliwość uwględieia wpłwu ściaia i godości wików uskac dla elemetu liiowego wprowadoe ostał tak wae fice fukcje kstałtu uwględiające wpłw ściaia. Robobat

4 stroa: 374 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Robobat Pręt D: ( N Nu u Fukcje kstałtu i ic pocode dae są worami: ] 3 ( [ ( ] ( [ ( ] 6 6 [ ( ] 3 [ ( 9 ] 3 ( ( [ ( ] ( ( [ ( 8 ] 6 6 [ ( ] [( ( 7 ] 6 ( [ ( ] 3 ( [ ( 6 ] 6 [ ( ] 6 6 [ ( 5 ] 6 ( [ ( ] 3 ( [( 4 ] [6 ( ] 6 [6 ( 3 / / i i i gdie: 6 6 GA k EI GA k EI odpowiedio dla płasc XY i XZ. Relacje kiematce w apisie macierowm (teoria geometrcie liiowa Ogólie pr uwględieiu wpłwu odkstałceń arucoc } { o o E Prrost odkstałceń uogólioc (prekrojowc: o oc Ε u B E

5 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 375 Robobat oc u Glo u - macier trasformacji global local D: u u ε o 3D: u u E o gdie: u u u u u u D u u u u D } :{ 3 } :{ } { u u u Odkstałceia w pukcie (warstwie Mając dae odkstałceia uogólioe o prekroju odkstałceie l lub jego prrost l w dowolm pukcie prekroju l o współrędc l l waca jest jako l l o l l l l l } ; { v E v ostatecie prrost odkstałceia w warstwie: ( ( o l o l l E u B v E E v 3. Naprężeia i sił wewętre w elemecie Prawo kosttutwe a sceblu puktu Prjmuje się je w postaci ogólej prrostowej gdie aprężeia aktuale waca się jako fukcję aprężeia w ostatim staie rówowagi i aktualego prrostu odkstałceń uwględieiem odkstałceń arucoc (termicc ( l l l F

6 stroa: 376 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika baując a fukcji = f( opisującej ależość w procesie aktwego obciążeia i a specfikacji prawa odciążeia i powtórego obciążeia. W scególości może to bć prawo sprężsto - plastce e wmocieiem liiowm i wspecfikowam prawem odciążeia tj.: (a sprężste (b plastce (c isceie (d miesae. Dla odciążeia sprężstego proces bier i aktw odbwa się po tej samej ścieżce = f(. Dla poostałc odbwa się po prostej określoej pocątkowm puktem daego procesu odciążeia { UN UN} i modułem odciążeia DUN wacam jako ( b : DUN _ P E; ( c : DUN _ D ; ( d : D UN _ M ( a DUN _ P adun _ D. e e jest apamiętam odkstałceiem pr którm ropocął się aktual proces c ropocęt po prejściu pre w aprężeiac pr odciążaiu ( e. W aaliie koieca jest też aktuala stwość roumiaa jako pocoda D Wacaie sił i stwości prekrojowc Na poiomie prekroju wektor sił prekrojowc (aprężeń uogólioc tworą: (D : Σ { N M Q } (3D : Σ { N M M Sta ściaia i skręcaia Q Q M } osiowc/giaia a sceblu prekroju. Q Q S są traktowae jako liiowo sprężste i ie sprężoe e staem sił Q M Sta ściskaia / rociągaia i giaia Q M NM k GA k GA GI są w ogólości traktowae jako sprężoe pr użciu podejścia warstwowego. Dopóki jedak agwaratowa jest sta sprężst tj. dopóki odkstałceia uogólioe aktuale spełiają astępując waruek stau sprężstego: gdie: o EA mi( f l dl o o EA / E ; l Y Y EA Y EA Z Z EA mi ( f l dl /( E l l ; Z EA mi ( f prekrój traktowa jest jako sprężst i podejście warstwowe ie jest uaktwiae. l dl /( E l l Robobat

7 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 377 N M M N M M EA EI EI o Po stwierdom aruseiu waruku stau sprężstego aprężeia wwołae odkstałceiami osiowmi i giaiem są wacae osoba dla każdej warstw i a ic podstawie wacae są wielkości prekrojowe M M N Nlaer l Nlaer l Nlaer l l l l A l l l A l A l NM M N M Nlaer l v l l A l Stwość a poiomie prekroju D wacaa jest: w staie sprężstm jako: D diag{ EA EI EI k GA k GA GI } po prekroceiu waruku stau sprężstego jako: D NM D D S gdie: D D NM S Nlaer l D A v l l l v l diag{ k GA k GA GI } Nlaer l l Dl Al l l l l l l l l l Wektor sił węłowc i macier stwości elemetu Wacae są worami stadardowmi pr użciu kwadratur Gaussa (Ngauss=3. f K e B Σd NGAUSS ig B DBd B ig ( Σ ig NGAUSS B ig ig W ig ig dj ig ( D B( ig W ig dj ig Robobat

8 stroa: 378 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika 4. Nieliiowość geometrca Roważa się astępujące kofiguracje: B -pocątkowa B -odiesieia (ostatia dla której spełioe są waruki rówowagi B - aktuala (iterowaa Puktem wjścia sformułowaia elemetu premiesceń w formie: jest asada prac wirtualc apisaa dla prrostów ij ij dv V C ijkl kl ij dv F V ij e dv ij u gdie: prrost odkstałceia pr prejściu B do B e są jego cęściami odpowiedio: liiowa i ieliiową wględem prrostu premiesceń u a jest aprężeiem odiesiom do kofiguracji odiesieia a Cijkl tesorem stcc modułów sprężstości. Opcja Nieliiowość Odpowiada dotccasowemu sformułowaiu ieliiowemu tj. teorii II rędu. Zmiaa dotc jedie faktu że wobec możliwej ieliiowości materiałowej wprowada się sformułowaie prrostowe ale be modfikacji geometrii elemetu. Zwiąki kiematce Prrost odkstałceń w apisie macierowm: E e η Βu oc / g H g { u ; v ; w ; ; ; } N g gdie: gradiet prrostu premiesceń g Γu a Γ N ;( ; (3 H D N D jest macierą wboru. Robobat

9 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 379 Robobat Wektor sił węłowc i macier stwości elemetu N s N et et oc d N d d it it ( Γ H Γ K DB B K f f f u K Σ B f f K K K Algortm a poiomie elemetu Nie ma modfikacji geometrii elemetu trasformacja local-global preprowadoa pr użciu pocątkowej macier trasformacji oc u Glo u / E Hg g u Β E oc waceie odkstałceń uogólioc E Σ Σ Σ ( waceie aprężeń (sił prekrojowc ( Σ K K macier stwości aprężeiowej N et oc it it f f f f oc Glo f f K K K oc K K oc Glo Opcja P-DEA Jest to pewie wariat opisu pręta dopusceiem dużc premiesceń. Wkorstuje się podejście uaktualiaego opisu agrage a. Wektor sił węłowc i macier stwości elemetu (3 ( ( it D N M N M M M N D N M M N d d d s et et oc O O Σ Σ Γ Σ Γ K DB B K f f Σ B f f K K K

10 stroa: 38 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Algortm a poiomie elemetu Modfikacji geometrii elemetu trasformacja local-global preprowadoa pr użciu aktualc macier trasformacji u oc uglo E ( Β Β N u oc E waceie odkstałceń uogólioc Σ Σ ( Σ E waceie aprężeń (sił prekrojowc wg p.3 K K ( Σ macier stwości aprężeiowej dla aktualc aprężeń f oc f et f it modfikacja geometrii u oc aktualiowaa długość elemetu kąt Eulera wacae jak dla elemetu o współrędc { v w} ( / ( ; macier trasformacji dla kątów f Glo K K oc Glo K f oc K K oc rasformacja do układu globalego Po osiągięciu stau rówowagi w dam kroku prrostowm adpiswae są precowwae miee opisujące geometrię elemetu: 5. Pregub sprężsto-plastce Alteratwie sprężsto-plastcą pracę kostrukcji moża modelować wprowadając pregub ieliiowe w wbrac prekrojac pręta. Carakterstkę pregubu repreetowaego pre - wuwęłow elemet tpu DSC twor się wkorstując algortm aali prekroju opisa w p 3. pr cm rolę odkstałceń uogólioc E pełią wajeme premiesceia węłów (odiesioe do kieruków lokalc pręta podieloe pre umową (fikcją długość elemetu rówą miimalej wsokości prekroju pełiąca formalą rolę objętości elemetu dv =. Sił i premiesceia owo utworoc węłów elemetu DSC staowią globale stopie swobod to ac ie są oe kodesowae. Robobat

11 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 38 Robobat Algortm a sceblu elemetu - waceie odkstałceń uogólioc w prekroju u Glo B E - waceie sił prekrojowc (aprężeń uogólioci stwości prekroju wg p.3. ( ( E Σ D D E Σ Σ Σ - waceie sił (reakcji prwęłowc i stwości elemetu DSC B D B K Σ B f gdie: (3 ; ( ; ; D D c s s c Τ Τ B

12 stroa: 38 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika 9.. Załącik - Prkład geeracji siatki powierciowc elemetów skońcoc (płt i powłoki Metoda Coos a Metoda ta polega a utworeiu powierci Coos a a koture którego preciwległe krawędie są podieloe a jedakową licbę odcików. Preciwległe bregi łącoe są liiami prostmi w te sposób liie preciając się tworą elemet skońcoe. Metodę Coos a stosuje się w programie ROBO dla obsarów trójwmiarowc 3D ora dla koturów płaskic o kstałcie cworokątm lub trójkątm. Dla paeli otworami aleca się stosowaie metod Delaua a. Opcje sterujące podiałem koturu - Podiał i Podiał Parametr odpowiediale a podiał koturu ajdują się w wżej omówiom okie dialogowm Opcje siatkowaia w polu Geeracja siatki i są to: Podiał - określa ilość odcików a drugiej krawędi Podiał - określa ilość odcików a pierwsej krawędi. Krawędie koturu determiowae są kolejością rsowaia pierwsa arsowaa krawędź ma umer koleje mają cora wżsą umerację (rosącą co. Np. jeżeli wprowadim kotur prostokąt tak jak a poiżsm rsuku i ustalim Podiał = 8 ora Podiał = 4 to krawędź umer ostaie podieloa a 8 odcików a krawędź umer a 4. o determiuje podiał a preciwległc bokac - odpowiedio krawędź 4 a tle samo co krawędź (cli 8 odcików krawędź 3 tle co krawędź. Kotur i wgeerowaa siatka dla parametrów: Podiał = 8 i Podiał = 4 Jeżeli waruków kompatbilości wika że wstęp poda pre użtkowika podiał jest bt mał to program automatcie więks ilość odcików a daej krawędi. Np. dla dwóc paeli stkającc się bokami ustalm parametr a Podiał = 4 ora Podiał = 4. Następie dla prawego paela więksm podiał a Podiał = 6 ora Podiał = 6 lew pael iec poostaie be mia. Widim że ab acować kompatbilość a wspólm boku program więksł podiał a lewm paelu. Robobat

13 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 383 Parametr odpowiediale a tp geerowaej siatki Opróc ustawiaia wartości podiału boków koturów program powala am a kotrolę rodaju geerowaej siatki. Opcje służące do wboru tpu powierci ajdują się w polu Parametr metod Coos a. Pr ustawiaiu opcji w tm polu ależ pamiętać o wbraiu odpowiedic elemetów skońcoc. W preciwm prpadku jeżeli ustawim p. p podiału obsaru: Kwadrat w obsare prostokątm a w polu Elemet skońcoe: rójkąt to amiast spodiewaej siatki łożoej elemetów cworokątc uskam siatkę trójkątą. Prkład: Parametr wspóle dla wsstkic prkładów: Dopuscale metod siatkowaia Coos: Cęsto Stopień wmuseia: Rekomedowa Prkład Pole Geeracja siatki Podiał = 4 Podiał = 5 Pole Parametr metod Coos a p podiału obsaru: rójkąt w obsare trójkątm Stopień wmuseia: Rekomedowa Pole Elemet skońcoe p: rójkąt 3-węłowe Stopień wmuseia: Rekomedowa Robobat

14 stroa: 384 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Dla p podiału obsaru: rójkąt w obsare trójkątm ora rójkąt i kwadrat w obsare trójkątm program twor regulare siatki (każd bok trójkątego paela jest podielo a tle samo odcików. Dlatego jeżeli wprowadim róże wartości Podiał ora Podiał program użje tej więksej (w asm prpadku Podiał = 5. UWAGA: Jeżeli dla tego tpu siatki w polu Elemet skońcoe wbierem cworokąte to stopień ic wmuseia musi bć iżs bądź rów od stopia wmuseia rodaju siatki. W preciwm raie ostaie wgeerowaa siatka łożoa elemetów cworokątc i trójkątc (cli taka jakbśm wbrali p podiału obsaru: rójkąt i kwadrat w obsare trójkątm. Prkład Pole Geeracja siatki Podiał = 5 Podiał = 6 Pole Parametr metod Coos a p podiału obsaru: rójkąt i kwadrat w obsare trójkątm Stopień wmuseia: Rekomedowa Pole Elemet skońcoe p: rójkąt 3-węłowe Stopień wmuseia: Propoowa W tm prpadku stopień wmuseia elemetów skońcoc (Propoowa jest iżs iż stopień wmuseia tpu siatki (Rekomedowa. Wika to faktu iż musą tu bć użte elemet trójkąte i cworokąte atem wmuseie jedego rodaju elemetów (trójkątc spowodowałob wgeerowaie jedorodej siatki łożoej tlko takic elemetów. Prkład 3 Pole Geeracja siatki Podiał = 5 Podiał = 4 Pole Parametr metod Coos a p podiału obsaru: rójkąt i trape w obsare trójkątm Stopień wmuseia: Rekomedowa Pole Elemet skońcoe p: Cworokąt 4-węłowe Stopień wmuseia: Propoowa Robobat

15 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 385 Mam tutaj do cieia podobą stuacją co w popredim prkładie. Gdbśm użli elemetów trójkątc wmuseiem wżsm iż wmuseie tpu siatki to otrmalibśm siatkę łożoą samc trójkątów. Poieważ ccem mieć siatkę łożoą miesac elemetów moża wbrać cworokąt jako tp elemetów skońcoc. W tm prpadku ustawieie wmuseia więksego iż tp siatki ie spowoduje am wgeerowaia samc elemetów cworokątc. Niemiej jedak może się stać tak że siatka w ogóle się ie wgeeruje atem lepiej jest adać wmuseie iżse. Jak widać a powżsm rsuku w preciwieństwie do popredic tpów siatek (rójkąt rójkąt i kwadrat tutaj jede boków może mieć i podiał. Dieleie krawędi odbwa się w te sposób że krawędź umer jest dieloa a Podiał odcików atomiast to c Podiał ostaie prpisa do krawędi 3 c (lub do obdwu ara wika orietacji siatki. Orietacja jest wacaa w te sposób że wiercołek od którego siatka rocodi się promieiście ajduje się w wiercołku trójkąta o ajwięksm kącie rowarcia. Najlepiej obrauje to astęp prkład - 3 trójkąte paele o idetcc parametrac siatkowaia różiące się umeracją krawędi. Prkład 4 Pole Geeracja siatki Podiał = 5 Podiał = 3 Pole Parametr metod Coos a p podiału obsaru: rójkąt i trape w obsare trójkątm Stopień wmuseia: Rekomedowa Pole Elemet skońcoe p: Cworokąt 4-węłowe Stopień wmuseia: Propoowa Robobat

16 stroa: 386 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Prkład 5 Pole Geeracja siatki Podiał = 3 Podiał = 6 Pole Parametr metod Coos a p podiału obsaru: Kwadrat w obsare prostokątm Stopień wmuseia: Dowol Pole Elemet skońcoe p: Cworokąt 4-węłowe Stopień wmuseia: Dowol Wstarcą tutaj dosć iskie wartości wmuseia (Dowol poieważ obsar jest regular. ak jak bło powiediae wceśiej treba uważać a tp elemetów skońcoc. Gdb wbrać tutaj elemet trójkąte be wmusaia (Stopień wmuseia: Brak to awet wartość Stopień wmuseia: Naruco dla tego tpu siatki ie apewiłab wgeerowaia cworokątów. Aalogicie jest w prpadku p podiału obsaru: rójkąt w obsare prostokątm. Robobat

17 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 387 Prkład 6 Pole Geeracja siatki Podiał = 3 Podiał = 6 Pole Parametr metod Coos a p podiału obsaru: rójkąt w obsare prostokątm Stopień wmuseia: Dowol Pole Elemet skońcoe p: rójkąt 3-węłowe Stopień wmuseia: Dowol Prkład 7 Pole Geeracja siatki Podiał = Podiał = 5 Pole Parametr metod Coos a p podiału obsaru: Kwadrat w obsare prostokątm Stopień wmuseia: Rekomedowa Pole Elemet skońcoe p: Cworokąt 4-węłowe Stopień wmuseia: Dowol Robobat

18 stroa: 388 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Dla płt którc jeda krawędi jest obiektem arucom już podiałem (p. łuk ależ pamiętać że program ie wgeeruje miejsego podiału iż to wika defiicji obiektu. Np. a powżsm rsuku defiiowao kotur którego jeda krawędi jest łukiem podiałem rówm 5 (Łuk - Parametr - w polu Dskretacja ustawić Kątowo: 5. Pomimo ustawieia w opcjac siatkowaia Podiał = program i tak geeruje 5 odcików. Dopiero wprowadeie więksego podiału spowoduje miaę a krawędi i w kosekwecji a 4. Wika to faktu iż łuk utworo jest określoej licb węłów połącoc odcikami a algortm siatkując geerując elemet skońcoe dopasowuje podiał do ilości węłów. Utworeie więc miejsego podiału iż to wika defiicji łuku wiąałob się usuięciem istiejącc węłów jest to jedak operacja iedowoloa. Metoda Delaua a i Kag a Metoda Delaua a Metoda triagularacji polega a podiale dowolej powierci płaskiej D a siatkę trójkątów. Metoda Delaua a bardo dobre sobie radi otworami w koturac treba je jedak wceśiej defiiować jako bregi koturu. Do geeracji siatki pr pomoc tej metod użwam tlko jedego parametru - Podiał. Podiał koturu odbwa się w te sposób iż tworo ostaje kwadrat o obwodie takim samm jak iteresując as obsar. Następie każd bok kwadratu jest dielo a Podiał odcików wacając w te sposób długość baową służącą do rówomierego podiału bregów asego koturu. Poiżs rsuek bardo dobre ilustruje tą stuację obdwa paele mają ustawio Podiał = 4. W wiku podiału kwadratu o tm samm obwodie co prostokąta płta wacoa ostała długość odcika rówa.5 atem as prostokąt jest podielo a 6 rówc odcików (6*.5 = 4 = obwód płt. Robobat

19 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 389 W metodie Delaua a mam wpłw a rodaj geerowaej siatki popre ustawiaie opcji w polu Elemet skońcoe. Możem tutaj wbrać tp elemetów skońcoc ora defiiować współcik kowersji elemetów trójkątc a cworokąte (UWAGA: W polu Elemet skońcoe opcja Stopień wmuseia dla metod Delaua ie jest braa pod uwagę. Współcik kowersji ma istote aceie poieważ dięki amiaie a elemet kwadratowe uskujem miejsą licbę elemetów. Zawcaj dodatkowo pr pomoc elemetów kwadratowc otrmujem dokładiejse wiki obliceń. Współcik jest wielkością wagową prjmującą wartość pomięd - a +. - oaca iż tlko te trójkąt ostaą amieioe które wspólie tworą figur bardo bliżoe do kwadratów + oaca że program będie tworł elemet kwadratowe we wsstkic możliwc miejscac (UWAGA: może to doprowadić do wgeerowaia źle uwarukowac elemetów UWAGA: Po to ab moża bło kowertować elemet trójkąte w polu Elemet skońcoe musą bć wbrae elemet cworokąte. Prkład: Parametr wspóle dla wsstkic prkładów: Dopuscale metod siatkowaia Delaua: Cęsto Stopień wmuseia: Rekomedowa Prkład 8 Pole Geeracja siatki Podiał = 5 Pole Elemet skońcoe p: Cworokąt 4-węłowe Współcik kowersji: - Robobat

20 stroa: 39 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Prkład 9 Pole Geeracja siatki Podiał = 5 Pole Elemet skońcoe p: Cworokąt 4-węłowe Współcik: + Prkład 8 i 9 bardo ładie obraują wpłw współcika kowersji dla - tlko trójkąt w środku płt ostał amieioe poieważ tworł kwadrat. Natomiast dla + program we wsstkic możliwc miejscac prekowertował trójkąt. Należ dodać że kowersja odbwa się po wgeerowaiu siatki cli jest to post-processig. Jeżeli ccem wgeerować siatkę łożoą tlko trójkątów to wstarc w polu Elemet skońcoe wbrać elemet trójkąte wówcas współcik kowersji ie będie bra pod uwagę. Robobat

21 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 39 Prkład Pole Geeracja siatki Podiał = 5 Pole Elemet skońcoe p: rójkąt 3-węłowe Współcik: ie wpłwa - poieważ wbrae są elemet trójkąte Delaua + Kag Metoda Kaga polega a agęsceiu siatki w pobliżu emiterów. Emiter są specjalmi węłami które defiiuje się w miejscac kostrukcji wmagającc więkseia dokładości obliceń. Dostępe są dwa rodaje emiterów: emiter użtkowika - wskawae pre użtkowika dostępe po włąceiu opcji Emiter: Użtkowika w polu Parametr metod Delaua a w okie dialogowm Opcje siatkowaia. Same emiter defiiujem w okie dialogowm Aalia / Model obliceiow / Emiter Robobat

22 stroa: 39 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika emiter domśle - tworoe automatcie pre program w arożac pr otworac dostępe po ustawieiu Emiter: Domśle. Zagęsceie siatki pr pomoc metod Kaga polega a wgeerowaiu fali rocodącej się od emitera w głąb obsaru. Dostępe są astępujące parametr: H - długość pierwsej fali (bepośredio pr emitere Hma - długość ostatiej fali Q - współcik określając relację międ astępą i popredią falą. Oaca to iż długości kolejc fal układają się w astępując ciąg H H*Q H*Q... Hma Z ocwistc powodów współcik Q musi spełiać ależość Q >. Prkład Pole Geeracja siatki Podiał = 5 Pole Elemet skońcoe p: Cworokąt 4-węłowe Współcik: + Parametr metod Delaua a Emiter: Domśle Delaua + Kag: H =.5 Hma = 3 Q =.35 Robobat

23 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 393 Poieważ ostał wbra emiter domśl dlatego program wgeerował fale w arożac. Poa agęscom obsarem geeracja siatki prebiegała metodą Delaua. Dodatkowo ostał ustalo współcik kowersji + co apewiło maksmalą kowersję trójkątc elemetów a kwadratowe. Ustaleie parametrów H=.5 Hma=3 Q=.35 spowodowało wgeerowaie seściu fal o astępującc długościac: Najlepiej preetuje to bliżeie lewego dolego rogu płt. Parametr: H=.5 Hma=3 Q=.35. Długości fal Ab wgeerować siatkę emiterem użtkowika ależ pamiętać ab w okie dialogowm Opcje siatkowaia w polu Parametr metod Delaua a bła włącoa opcja Emiter: Użtkowika. Ab defiiować emiter użtkowika ależ meu wbrać opcję Aalia / Model obliceiow / Emiter. Defiiuje się je podając węeł/pukt płt ora wprowadając długość pierwsej fali H. Natomiast poostałe parametr t. Q i Hma ustala się w okie dialogowm Opcje siatkowaia. Poiżej ajduje się prkład w którm defiiowao emiter użtkowika w lewm dolm rogu płt. Emiter domśle są włącoe. Robobat

24 stroa: 394 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Prkład Pole Geeracja siatki Podiał = 5 Pole Elemet skońcoe p: Cworokąt 4-węłowe Współcik: -.6 Parametr metod Delaua a Emiter: Użtkowika Delaua + Kag: H =. (defiiowa w okie Emiter Hma = Q =. Emiter domśle są włącoe dlatego parametr H któr wstępuje w okie dialogowm Opcje siatkowaia ie ma wpłwu a defiiowa emiter użtkowika. Ustawieie Hma = oaca że wtworoa fala Kaga geeruje się do wętra płt. Prkład 3 Pole Dopuscale metod siatkowaia Coos: Cęsto (włąco Delaua: Cęsto Stopień wmuseia: Propoowa Pole Geeracja siatki Podiał = 6 Podiał = 6 Parametr metod Coos a p podiału obsaru: Kwadrat w obsare prostokątm Stopień wmuseia: Rekomedowa Pole Elemet skońcoe p: Cworokąt 4-węłowe Współcik: -.8 Stopień wmuseia: Rekomedowa Parametr metod Delaua a Emiter: Domśle Delaua + Kag: H =.3 Hma = Q =. Robobat

25 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 395 Prkład te preetuje użcie globalc ustawień do geeracji siatki: powżse oko dialogowe otwiera się meu górego Narędia / Preferecje adaia / Opcje siatkowaia / Modfikacja / Opcje aawasowae. Na podstawie tc ustawień wgeerowae ostał siatki dla dwóc kwadratowc płt t. a lewm paelu ostała wgeerowaa siatka Coosa a a prawm siatka Delauaa. Opcje siatkowaia ostał dobrae tak ab ie wmusić tlko jedej dostępc metod t. wmuseie w polu Dopuscale metod siatkowaia jest wbrae jako Propoowae. Dlatego program automatcie ropoaje regulare obsar (lew pael i tam użwa metod Coos a a wsędie gdie pojawiają się jakieś abureia regularości (praw pael otworem użwa metod Delaua a. Robobat

26 stroa: 396 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Jeżeli ie ccem użwać metod Coos a to wstarc ustawić w polu Dopuscale metod siatkowaia w liście wboru Coos: Nigd poostałe parametr poostawić takie jak popredio. Pr takic ustawieiac a obdwu paelac uskam siatkowaie pr pomoc metod Delauaa. Idetc efekt uskam popre aruceie metod Delauaa tj.: Zobacm jak a taką siatkę wpłwa współcik kowersji elemetów trójkątc a cworokąte. Zmieńm jego wartość -.8 a -.5 poostałe parametr (w tm wmuseie metod Delauaa a obdwu paelac poostawiam takie jak popredio. Robobat

27 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 397 W wiku ustaleia owego współcika otrmaliśm bardo ładą regularą siatkę dobre uwarukowami elemetami cworokątmi. W tm prpadku ustawieie współcika rówego -.5 jest optmale. Prkład użcia opcji kosolidacji i agęscaia siatek Pole Dopuscale metod siatkowaia Delaua: Cęsto (włąco Pole Geeracja siatki Podiał = 5 Pole Elemet skońcoe p: rójkąt 3-węłowe Prjęte parametr powodują wgeerowaie siatki Delaua a łożoej samc trójkątów. Robobat

28 stroa: 398 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Ab dokoać kosolidacji siatki ależ aacć cał pael a astępie otworć oko dialogowe Kosolidacja siatki wbierając opcję Aalia / Model obliceiow / Kosolidacja siatki meu. Następie ależ prjąć współcik kowersji rów -.4 ora włącć opcję amrażaie siatki ab moża bło modfikować późiej kostrukcję. Po wkoaiu kosolidacji prjętmi parametrami otrmam siatkę pokaaą a poiżsm rsuku. Ab dokoać agęsceia elemetów ajdującc się w arożu płt (patr powżs rsuek ależ wselekcjoować pokaae elemet i otworć oko dialogowe do agęscaia siatki (opcja Aalia / Model obliceiow / Zagęscaie siatki meu. Numer wbrac elemetów automatcie pojawią się w polu ista elemetów. Następie ależ wbrać opcję agęscaie podwóje. ak jak popredio ależ włącć opcję amrażaia siatki. Jak widać a powżsm rsuku boki wbrac elemetów ostał podieloe a dwa odciki; w miejsce każdego cworokątów powstał cter miejse. Rówoceśie dla acowaia ciągłości stopi swobod elemet sąsiadujące wbrami elemetami też ostał podieloe. Dokoujem tera geeracji modelu obliceiowego ab poowie uskać siatkę łożoą samc trójkątów. Z meu ależ wbrać opcję Aalia / Model obliceiow / Geeracja a astępie wbrać cał pael i pr pomoc opcji Kosolidacja siatki dokoać kowersji a elemet cworokąte tm raem prjmując współcik kowersji rów Robobat

29 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 399 Dla otrmaej siatki dokoam tera agęscaia be podiału boków elemetów skońcoc. W tm celu ależ wbrać cał pael otworć oko dialogowe Zagęscaie siatki i wbrać opcję p agęscaia: Proste. Po wgeerowaiu modelu kostrukcji otrmam poiżsą siatkę. Robobat

30 stroa: 4 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika 9.3. Załącik 3 - Projektowaie profili prętów litc/ciekościec Wstęp Kied podcas modelowaia kostrukcji prcodi koiecość astosowaie pręta o ietpowm prekroju a ie możem aleźć w dostępc baac profili potrebego rowiąaia możem taki profil samodielie aprojektować i apisać do własej ba. Prkładem może tu bć prekrój łożo dwóc ceowików tworącc rurę prostokątą o określoej wsokości którego ie ajdiem w żadej e stadardowc ba profili. Do projektowaia dowolc profili służ moduł Projektowaie profili dostęp po wbraiu ekrau NARZĘDZIA / PROJEKOWANIE PROFII (lub meu Narędia / Defiicja prekroju. Projektowaie profili polega a: Zdefiiowaiu geometrii: - wkorstując bibliotekę prekrojów łożoc - wkorstując istiejące ba profili walcowac - rsując obrs profilu samodielie - importując obrs w formacie DXF dowolego programu CAD Wliceiu carakterstk Zapisaiu prekroju w baie profili użtkowika Defiiowaie prekroju ależ ropocąć od wboru rodaju profilu: - lit (opcja Plik / Now prekrój / it lub ikoa - ciekoście (opcja Plik / Now prekrój / Ciekoście lub ikoa Robobat

31 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 4 Wbór rodaju prekroju poprecego wmusa akres prowadoc obliceń określa w jaki sposób prekrój i wiki obliceń będą preetowae a ekraie ora aruca użwae algortm obliceiowe. Modelowaie profili litc Defiicja geometrii Z biblioteki prekrojów Najłatwiejsą metodą tworeia owego profilu jest skorstaie biblioteki prekrojów łożoc. W baie dostępc jest kilkadiesiąt tpów prekrojów łożoc. Podając odpowiedie wmiar dla wbraego tpu w łatw sposób moża defiiować awet dość skomplikowa prekrój łożo. Opcja jest dostępa meu: Plik / Now prekrój / Biblioteka prekrojów litc lub paska arędiowego. Po wwołaiu biblioteki pokauje się oko dialogowe pokaae a poiżsm rsuku. Opcja ta umożliwia użtkowikowi wctaie do modułu Projektowaie profili odpowiediego prekroju aktwej ba prekrojów która jest preetowaa w górej cęści oka dialogowego. Oko dialogowe jest podieloe a tr cęści: pierwsą - lewej stro w której preetowae są tp dostępc prekrojów (scematcie są oe predstawiae pr pomoc iko i smbolu drugą - prawej stro w której preetowa jest scematc rsuek prekroju wmiarami Robobat

32 stroa: 4 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika trecią ajiżej położoą cęść która składać się może kilku akładek w ależości od wbraego tpu prekroju; a poscególc akładkac użtkowik może określić parametr (wmiar składowc elemetów prekroju Ab wctać profil do modułu Projektowaie profili ależ: otworć oko biblioteki prekrojów łożoc list wbrać tp rodi (p. dwa ceowiki - C a akładkac defiiować parametr profilu (tp ceowika wmiar materiał acisąć klawis OK. Oko dialogowe automatcie się amkie i w okie główm pojawi się wbra prekrój łożo dla którego moża już oblicć carakterstki. Z ba profili walcowac Gd w bibliotece profili łożoc ie ajdiem odpowiediego rowiąaia a potreb prekrój składa się profili walcowac to możem go samodielie łożć wctując ba profili walcowac odpowiedie prekroje. Służ do tego opcja Import ba (meu Plik / Import ba lub paska arędiowego. Po jej włąceiu pojawia się oko dialogowe w którm wbieram baę rodię profili a w iej wskaujem kokret prekrój. Po wbore i wciśięciu klawisa OK profil pojawi się a ekraie. Moża tera poddać go modfikacji jak rówież aimportować kolej profil i w te sposób budować łożo prekrój. Import DXF Gd ccem aprojektować profil którego prekrój poprec mam arsowa w programie CAD (p. AutoCAD MegaCAD itp. możem wctać rsuek do modułu Projektowaie profili i a jego baie utworć potreb prekrój. Pierwsm krokiem jest apisaie rsuku w programie CAD w formacie DXF. Jest to uiwersal format grafic któr prawie wsstkie program grafice potrafią obsługiwać. Następie meu Plik / Import DXF urucamiam oko w którm musim wskaać plik rsukiem w formacie DXF. Na ekraie pojawi się wówcas oko dialogowe pokaae a poiżsm rsuku. Robobat

33 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 43 W okie dialogowm ajdują się parametr dskretacji łuków (kątowo mi stała licba licba podiałów a kąt peł cli w jaki sposób (a ile cęści dieloe mają bć łuki. Dodatkowo wbraa może ostać płasca w której ajdować się będie wctwa profil (jest to istote gd rsuek w pliku DXF bł prestre. Po wbore odpowiedic parametrów wctwaia pliku o formacie DXF ależ acisąć klawis OK. Profil ostaie podda aaliie a astępie wcta do modułu do defiicji prekrojów. Wsstkie obsar amkięte ostaą automatcie wpełioe materiałem domślm. Rsowaie prekroju poprecego W okie główm modułu Projektowaie profili możem samodielie arsować dowol prekrój. Kotur defiiowaego profilu mogą bć tworoe pr pomoc astępującc opcji: wielokąt prostokąt i okrąg. Wielokąt (meu Kotur / Wielobok lub ikoa powala a arsowaie różego tpu wieloboków (liii łuków. iia lub łuk mogą bć defiiowae graficie (ależ klikać lewm klawisem mski wskaując pukt carakterstce liii lub łuku lub wpisując współręde carakterstcc puktów liii lub łuku klawiatur w odpowiedic polac edcjc oka dialogowego (patr rsuek poiżej. Jeżeli kotur defiiowa będie pr pomoc liii to istieje możliwość określaia w arożac koturu aokrągleń. Po defiiowaiu liii koturu w okie dialogowm pojawia się opcja Promień aokrągleia. Jeżeli ostaie oa włącoa to w arożu koturu utworoe ostaie aokrągleie o podam promieiu. Robobat

34 stroa: 44 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Opcja Relatwie powoduje że współręde owego puktu mogą bć wpiswae jako relatwe do poprediego puktu. Prostokąt (meu Kotur / Prostokąt lub paska arędiowego powala a rsowaie prostokątów. Współręde dwóc preciwległc wiercołków prostokąta możem podobie jak w prpadku opcji Wielokąt wprowadać graficie lub wpiswać klawiatur. Okrąg (meu Kotur / Okrąg lub paska arędiowego powala a rsowaie okręgów. Współręde środka okręgu i jego promieia moża rówież wprowadać graficie lub klawiatur. Jeśli podcas rsowaia stworm obsar amkięt program automatcie wpełi go materiałem. Stadardowo materiałem tm jest SA ale a pomocą opcji meu Kotur / Właściwości domśle możem mieić domśl materiał. Natomiast jeśli wewątr wpełioego materiałem obsaru defiiujem ią amkiętą powiercię wewątr iej program usuie materiał tworąc otwór. Modfikacje Zdefiiowa kotur może ocwiście ostać modfikowa; służą temu opcje: Normaliacja akładającc się koturów Modfikacja puktów ora Modfikacja elemetów. Po defiiowaia wielu akładającc się (preciającc się koturów istieje możliwość utworeia owego koturu profilu któr staowi obwiedię wsstkic dotccasowc koturów. Służ do tego opcja Normaliacja akładającc się koturów (meu Kotur / Normaliacja akładającc się koturów lub paska arędiowego. Pred ropocęciem ormaliacji koturów ależ wselekcjoować te kotur które będą podlegał ormaliacji. Na rsuku lewej tr akładające się kotur prawej jede kotur powstał w wiku astosowaia ormaliacji. Po utworeiu koturu istieje możliwość modfikacji położeia puktów defiiującc kotur. Służ do tego opcja Modfikacja puktów (meu Kotur / Modfikacja puktów lub paska arędiowego. a opcja umożliwia miaę położeia węłów a co a tm idie a automatce modfikowaie koturu. Po wbraiu tej opcji ależ wskaać kursorem mski a jede puktów carakterstcc koturu a astępie określić jego owe położeie graficie lub popre wpisaie współrędc. Aalogicie diała opcja Modfikacja elemetów (meu Kotur / Modfikacja elemetów. Po jej wwołaiu wskaujem dowol odciek prost lub łuk a astępie graficie lub a pomocą oka dialogowego określam owe parametr. Możem mieić promień aokrągleia podielić odciek a dwa miejse jak rówież usuąć da odciek. Robobat

35 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 45 Do mia położeia defiiowaego koturu wkorstae mogą bć rówież astępujące opcje edcje: raslacja Rotacja Smetria i Skalowaie. raslacja (meu Edcja / raslacja lub paska arędiowego powala a presuięcie lub skopiowaie koturu profilu lub pewc jego cęści do owego położeia. Pred ropocęciem traslacji koturów ależ wselekcjoować te kotur które będą podlegał presuięciu lub kopiowaiu. Po wbraiu opcji raslacja ależ defiiować wektor presuięcia (graficie a ekraie lub wpisując współręde wektora w odpowiedic polac edcjc oka dialogowego pokaaego poiżej. Rotacja (meu Edcja / Rotacja lub paska arędiowego powala a obrót (presuięcie lub kopiowaie koturu profilu lub pewc jego cęści wokół wbraego puktu. Diała aalogicie jak traslacja tle tlko że określam tu środek obrotu i kąt o jaki kotur będie obraca. Smetria (meu Edcja / Smetria lub paska arędiowego powala a smetrce odbicie koturu profilu lub pewc jego cęści wględem wbraej osi (pioowej lub poiomej. W okie dialogowm ależ wbrać kieruek osi smetrii (pioowa lub poioma a astępie defiiować położeie tej osi (graficie a ekraie lub wpisując współrędą. Zaaceie opcji Kopiowaie spowoduje iż ostaie stworoa kopia koturu. Skalowaie (meu Edcja / Skalowaie powala a dokoaie skalowaia koturu profilu lub pewc jego cęści wględem wbraego puktu. W okie dialogowm ależ defiiować środek i możik skalowaia. Dodatkowo możem adecdować o utworeiu kopii koturu. Poa modfikacjami geometrcmi mam ocwiście możliwość adaia różc własości materiałowc poscególm koturom defiiowaego profilu. Służ temu opcja Właściwości (meu Kotur / Właściwości. Robobat

36 stroa: 46 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika a opcja powala a miaę materiału w wbraej cęści prekroju poprecego. Ab defiiować i materiał wbra musi bć ajpierw kotur któremu adawae będą owe własości. Kotur może określać powiercię profilu lub diurę ajdującą się w defiiowam profilu. Następie urucamiam opcję Właściwości i w okie dialogowm (patr rsuek decdujem c kotur opisuje profil lit c diurę. W prpadku litego podajem materiał dla wbraego koturu. W dolej cęści oka preetowaa jest tabela w której ajdują się współręde carakterstcc puktów koturu. Możem je mieiać wpisując w poscególe komórki owe wartości. Możem atem łatwo defiiować profil p. betou w którm umiesco jest i profil ale już stalow lub alumiiow. Ostatim trbem modfikacji jest możliwość mia wświetlaia carakterstcc elemetów. Służ do tego opcja Atrbut widoku (meu Widok / Atrbut. Po jej urucomieiu pojawia się oko dialogowe w którm możem decdować c ccem wświetlić umer węłów carakterstcc oaceie układu współrędc ora puktów carakterstcc a dla profili ciekościec włącć wświetlaie ic grubość. Robobat

37 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 47 Wlicaie carakterstk Jeśli posiadam już amodelowa prekrój poprec możem prstąpić do obliceń carakterstk geometrcc profilu. Wwołaie opcji Reultat (meu Reultat / Carakterstki geometrce / Reultat lub paska arędiowego powoduje ropocęcie obliceń defiiowaego profilu. W okie graficm preetowae jest wówcas położeie cetralego i główego układu współrędc a a ekraie pojawia się oko dialogowe Reultat. Robobat

38 stroa: 48 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika W okie tm ajdują się cter akładki: Geerale Układ głów Układ cetral Układ dowol. Na akładce Geerale wiki obejmują astępujące wielkości (wartości podawae są jako wartości geometrce i ważoe: pole powierci: A współręde środka ciężkości: Yc Zc wmiar i obwód: ma H ma obwód parametr materiału baowego (moduł Youga - E gęstość - ciężar a jedostkę - CJ. Dodatkowo preprowadoe mogą ostać obliceia astępującc wielkości: momet bewładości a skręcaie I współciki stwości ściaia (redukowae pole powierci prekroju pr uwględiaiu wpłwu sił ściającc A A wskaźik wtrmałości a ściaie W W plastc wskaźik wtrmałości Wpl Wpl. Wielkości te stadardowo ie są wlicae. Ab je oblicć ależ włącć odpowiedią opcję p. momet bewładości a skręcaie i acisąć klawis Oblic w polu Dodatkowe obliceia. Wartości wmieioc wielkości będą dostępe a akładce Układ głów. Dla prekrojów pełc wartości podawae są jako geometrce. Dla prekrojów kompotowc dodatkowo oblicae są carakterstki ważoe (oacoe smbolem * defiiowae astępującm worem: gdie: i - i-t materiał profilu kompotowego b - materiał baow profilu kompotowego. Na akładce Układ głów preetowae są carakterstki geometrce pełego prekroju poprecego ora carakterstki ważoe wględem główego układu współrędc. Kąt obrotu pomięd osią układu główego a osią Y jest podawa polu alfa. Robobat

39 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 49 Na tej akładce preetowae są astępujące wielkości: momet bewładości: I I I kąt acleia pierwsej osi główej wględem dodatiego kieruku globalej osi Y: alfa promieie bewładości: i i współciki stwości ściaia (redukowae pole powierci prekroju pr uwględiaiu wpłwu sił ściającc: A A wskaźik wtrmałości a ściaie: W W plastc wskaźik wtrmałości Wpl Wpl ekstremale odległości skrajc włókie prekroju od osi Z i Y: V Vp V Vp. Na akładce Układ cetral preetowae są carakterstki geometrce pełego prekroju poprecego ora carakterstki ważoe wględem cetralego układu współrędc. Preetowae są a iej astępujące carakterstki: momet bewładości i dewiacji: Ic Ic Icc promieie bewładości: ic ic ekstremale odległości skrajc włókie prekroju od osi i : Vc Vpc Vc Vpc. Na akładce Układ dowol preetowae są carakterstki geometrce pełego prekroju poprecego ora carakterstki ważoe wględem dowolego układu współrędc którego położeie może ostać defiiowae w polu Położeie układu. Współręde pocątku układu współrędc ależ określić w polu ( atomiast kąt obrotu pomięd osią defiiowaego pre użtkowika układu a osią Y jest podawa pre użtkowika w polu edcjm Kąt. Ab atwierdić położeie owego układu współrędc ależ acisąć klawis Zastosuj. Robobat

40 stroa: 4 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Na akładce tej preetowae są astępujące wielkości wględem owego układu współrędc: momet bewładości i dewiacji: I I I momet statce: S S promieie bewładości: i i ekstremale odległości skrajc włókie prekroju od osi i : V Vp V Vp. Po wliceiu carakterstk możem wgeerować dokumet w postaci otki w wewętrm edtore tekstowm. Moża to ucić aciskając klawis Notka obliceiowa w okie Reultat albo wwołać meu Reultat / Carakterstki geometrce / Notka Obliceiowa lub paska arędiowego. Program otwor wówcas oko edtora tekstowego wikami a wśród ic: rsuek profilu opis geometrii (współręde puktów carakterstcc wsstkie reultat akładek: Geerale Układ głów Układ cetral i Układ dowol. Dokumet taki możem poddać edcji wdrukować apisać w formacie RF lub też robić rut ekrau (meu edtora Plik / Zruć ekra w celu dołąceia otki do rutów w dokumetacji kostrukcji. Robobat

41 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 4 Zapis do ba Po wliceiu carakterstk prekrojowc każd owo aprojektowa profil moża apisać do ba użtkowika. Dięki apisowi w baie profili moża korstać daego prekroju podcas modelowaia kostrukcji w programie ROBO. Ab apisać jakikolwiek profil musim go atem amodelować i wlicć jego carakterstki. Następie możem urucomić opcję Zapis profilu do ba (meu Plik / Zapis do ba lub paska arędiowego której wbraie powoduje otwarcie poiżsego oka dialogowego. Robobat

42 stroa: 4 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika W okie tm po pierwse decdujem do jakiej ba da profil apisać. Domślie program oferuje baę użtkowika o awie Utilisateur (fr. użtkowik. Jeśli stworliśm sobie wceśiej ową baę (co moża ucić w okie preglądarki profili - meu Narędia / Baa profili to po dodaiu jej do list katalogów profili którc ccem korstać (meu Narędia / Preferecje adaia / Katalog profili pojawi się jej awa tuż pod Utilisateur. Do takie owej ba rówież moża apiswać owe profile. Następm krokiem pr apisie prekroju jest podaie aw pod którą ma bć acowa. W polu Nawa wpisujem maksmalie do cterec liter jako pierws cło aw profilu. Uwaga: iedowoloe jest w tm polu wpiswaie cfr. W poostałc polac: Wmiar Wmiar i Wmiar 3 moża wpisać wmiar carakterstce owego profilu. Musą to bć t raem tlko licb recwiste. W prpadku defiiowaia tlko jedego wmiaru ależ podać Wmiar. W prpadku defiiowaia dwóc wmiarów ależ podać: Wmiar i Wmiar 3. Pr wpiswaiu trec wmiarów ocwiście wpełiam wsstkie tr pola. Poiżej predstawioe są prkład różc aw: Nawa: Now Wmiar : Wmiar : Wmiar 3: W reultacie otrmam awę: Now Nawa: IPE Wmiar : Wmiar : Wmiar 3: W reultacie otrmam awę: IPE Nawa: Ceow Wmiar : Wmiar : Wmiar 3: W reultacie otrmam awę: Ceow Po wbraiu ba profili i podaiu aw prekroju moża acisąć klawis OK; astąpi apis profilu. Dodatkowo klikając jesce pred apisem w pole p profilu moża defiiować aturę/rodaj profilu. Pojawi się wówcas lista kilku ajcęściej spotkac kstałtów profili pośród którc wbieram te ajbardiej bliżo do owo aprojektowaego profilu. Jeśli żada pocji a liście Robobat

43 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 43 ie jest odpowiedia ależ wbrać ikoę e akiem aptaia (tp domśl - ogól. p profilu jest wkorstwa podcas wmiarowaia kostrukcji. Iacej bowiem sprawda się p. dwuteowiki a iacej prekroje rurowe. Jako że podcas projektowaia profilu mam dowolość w kstałtowaiu geometrii możem w te sposób wskaać programowi do jakiej grup prekrojów ccem alicć ow profil. Gd dobierem jede tpów profili w dolej cęści oka dialogowego pojawi się rsuek wra dodatkowmi polami służące do wprowadeia wmiarów. Wmiar te potrebe są do opisaia profilu w baie (takie wmiar będą m. i. wświetlae a rsukac prekrojów podcas preglądaia w baie profili. Poa apisem profili do ba moża rówież apisać geometrię prekroju do pliku rosereiem SEC (meu Plik / Zapis lub Zapis jako. Dięki temu moża w dowolm momecie powrócić do geometrii projektowaego profilu a prkład w celu dokoaia pewc modfikacji i poowego preliceia. Stosowaie owc profili w kostrukcji Po wliceiu i apisaiu w baie owc profili możem ocwiście użwać ic podcas modelowaia kostrukcji. W tm celu postępujem podobie jak podcas wprowadaia stadardowego profilu. W pierwsej kolejości otwieram oko dialogowe Now prekrój. Robobat

44 stroa: 44 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika W polu Baa dac wbieram awę ba do której apisaliśm profil (p. Utilisateur. Następie pola Prekrój wbieram kokret profil i popre klawis Dodaj umiescam go w liście aktwc profili. era ostaje już tlko modelowaie prętów owo aprojektowami prekrojami. Modelowaie profili ciekościec Profile ciekościee cora cęściej ajdują astosowaie w kostrukcjac budowlac co jest ocwiście asługą ic wielu alet którc ajważiejsą jest ic stosukowo mał ciężar. Niestet pręt takie różią się w dość acm stopiu od profili litc. Cofijm się do teorii. Pręt ciekoście jest to taki pręt którego jede wmiar prekroju poprecego (grubość jest ieporówwalie mał w stosuku do drugiego. Prjmuje się pręt awać ciekościem gd grubość ściaki jest co ajmiej ośmiokrotie miejsa iż długość liii środkowej prekroju która kolei jest co ajmiej ośmiokrotie miejsa od długości pręta. Ocwiście taka różica w geometrii prekroju ma wpłw a jego opis teoretc. Nie moża stosować tc samc ipote uprascającc pr opisie teoretcm prętów ciekościec jak dla prętów litc. Codi tu główie o asadę płaskic prekrojów - J.Beroulliego (prekrój płaski pred prłożeiem obciążeia poostaje płaski po jego prłożeiu i ostaje prostopadł do ugiętej osi ora asadę de Sait Veata (obciążeie prłożoe a iewielkiej powierci astąpić możem im statcie rówoważm. Kosekwecje są międ imi takie że w wiąku e skomplikowaą teorią opisującą obliceia dla takic prętów bardo ciężko algortmiować. Praktcie ie ma możliwości stosowaia prętów ciekościec w klascej metodie elemetów skońcoc tak ab uwględić ic carakterstce acowaie. Wstarc sobie prpomieć że w metodie elemetów skońcoc (a więc rówież w programie ROBO wsstkie elemet prętowe obciążae są w ic osi ciężkości co już wkluca stosowaie prętów ciekościec. Ocwiście prjmując pewe uprosceia i świadomie regując traktowaia daego pręta jako ciekoście moża w kostrukcji stosować każd rodaj pręta jedak ależ wówcas mieć świadomość wsstkic różic. Modelowaie profili ciekościec w programie ROBO polega a wliceiu carakterstk dla dowolego prekroju ciekościeego e scególm uwględieiem carakterstk wcikowc. W dalsej cęści podae są koleje etap projektowaia takiego profilu. Robobat

45 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 45 Defiicja geometrii W okie główm modułu Projektowaie profili możem samodielie arsować dowol prekrój ciekoście. Kstałt defiiowaego profilu awcaj tworoe są pr pomoc opcji: Wielokąt. Wielokąt (meu Kotur / Wielobok lub ikoa powala a arsowaie różego tpu wieloboków (liii łuków. iia lub łuk mogą bć defiiowae graficie (ależ klikać lewm klawisem mski wskaując pukt carakterstce liii lub łuku lub wpisując współręde carakterstcc puktów liii lub łuku klawiatur w odpowiedic polac edcjc oka dialogowego (patr rsuek poiżej. W okie tm dostępe jest pole Grubość. Rsując odciek określam położeie liii środkowej daej ściaki a jej grubość jest braa właśie pola Grubość. Powala to a defiicję prekroju którego poscególe ściaki mają róże długości i grubości. Rsować możem prekroje arówo otwarte jak i amkięte. Robobat

46 stroa: 46 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Jeżeli kotur defiiowa będie pr pomoc liii to istieje możliwość określaia w arożac koturu aokrągleń. Po defiiowaiu liii koturu w okie dialogowm pojawia się opcja Promień aokrągleia. Jeżeli ostaie oa włącoa to w arożu koturu utworoe ostaie aokrągleie o podam promieiu. Opcja Relatwie powoduje że współręde owego puktu mogą bć wpiswae jako relatwe do poprediego puktu. Modfikacje Podobie jak dla profili litc mam możliwość preprowadaia modfikacji geometrii i materiału. Do mia położeia defiiowac elemetów wkorstae mogą bć te same opcje edcje jak dla profili litc: raslacja Rotacja Smetria i Skalowaie. Rówież same gałęie moża modfikować a pomocą opcji: Modfikacja puktów ora Modfikacja elemetów. Diałają oe rówież dokładie tak samo jak dla profili litc. Ab mieić grubości ściaek jak rówież materiał korstam opcji Właściwości (meu Kotur / Właściwości. Jeśli aacm sobie wceśiej jedą gałęi (ewetualie kilka lec o tej samej grubości otwor się oko dialogowe w którm moża mieić grubość ora współręde poscególc puktów. Robobat

47 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 47 Ab mieić materiał musim aacć wceśiej cał prekrój. (Najłatwiej robić to aciskając lew prcisk ms i trmając go wciśięt aacć okem wsstkie elemet. Jest to spowodowae tm iż wsstkie gałęie musa bć wkoae tego samego materiału. Gd wwołam opcję Właściwości aacom całm prekrojem otwor się to samo oko dialogowe jedak tlko możliwością mia materiału. Podobie jak dla profili litc istieje możliwość mia wświetlaia carakterstcc elemetów. Służ do tego ta samo opcja Atrbut widoku (meu Widok / Atrbut. Po jej urucomieiu pojawia się oko dialogowe w którm możem decdować c ccem wświetlić umer węłów carakterstcc oaceie układu współrędc ora puktów carakterstcc jak rówież włącć wświetlaie grubość gałęi profili. Po amodelowaiu profilu ciekościeego awse istieje możliwość skowertowaia jego geometrii do modułu projektowaia profili litc. Służ do tego opcja Kowersja do litego (meu Kotur / Kowersja do litego. Po jej wwołaiu program automatcie precodi modułu projektowaie prekrojów ciekościec do modułu projektowaia prekrojów litc a poscególe gałęie iteligetie amieiae są w kotur (patr rsuek. Reultat Pr oblicaiu wielkości carakterstcc geometrii prekrojów ciekościec wkorstwaa jest metoda oparta a ałożeiu redukcji prekroju poprecego do liii środkowej prekroju każdemu puktowi której prpisaa jest masa: m(s = (s d(s=*d(s gdie d(s jest grubością ściaki prekroju atomiast s jest współrędą wcikową a liii środkowej. Ciekoście prekrój poprec jest traktowa jako jedowmiarowa figura i jest podielo a dowolą ale skońcoą licbę odcików i/lub łuków. Robobat

48 stroa: 48 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika Cęść wików dla profili ciekościec jest tego samego tpu jak dla litc (carakterstki geometrce a cęść jest wlicaa jest tlko dla tc profili (carakterstki wcikowe. Wwołaie opcji Reultat (meu Reultat / Carakterstki geometrce / Reultat lub paska arędiowego powoduje ropocęcie obliceń defiiowaego profilu. W okie graficm preetowae jest wówcas położeie cetralego i główego układu współrędc a a ekraie pojawia się oko dialogowe Reultat. W okie tm ajdują się cter akładki: Geerale Układ głów Układ dowol abelarcie. Na akładce Geerale wiki obejmują astępujące wielkości: pole powierci: A współręde środka ciężkości: Yc Zc współręde środka giaia: Yr Zr wmiar: ma H ma parametr materiału baowego (moduł Youga - E gęstość - ciężar a jedostkę - CJ. Na akładce Układ głów preetowae są carakterstki geometrce ciekościeego prekroju poprecego ora carakterstki wcikowe wględem główego układu współrędc. Kąt obrotu pomięd osią układu główego a osią Y jest podawa polu alfa. Robobat

Nowa metoda oceny dokładności wyznaczeń GNSS na potrzeby monitoringu pojazdów

Nowa metoda oceny dokładności wyznaczeń GNSS na potrzeby monitoringu pojazdów NOWAK Aleksader Nowa metoda oce dokładości waceń GN a potreb moitorigu pojadów WĘP Wkorstaie satelitarch sstemów awigacjch GN od ag.: Global Navigatio atellite stems do moitorigu pojadów staje się cora

Bardziej szczegółowo

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych 3. Metod rowiąwania agadnień polowch 3.. Dokładne metod anali pola Dokładne metod anali pola powalają na uskanie dokładnego rowiąania równania róŝnickowego lub całkowego w dowolnm punkcie obsaru diałania

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił 3.7.. Reducja dowolego uładu sił do sił i par sił Dowolm uładem sił będiem awać uład sił o liiach diałaia dowolie romiescoch w prestrei. tm pucie ajmiem się sprowadeiem (reducją) taiego uładu sił do ajprostsej

Bardziej szczegółowo

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej II PRACOWNIA FIZYCZNA Akustyczo-foetycze cechy mowy polskiej Opis ćwiczeia w ramach II Pracowi Fizyczej Adrzej Wicher Aleksader Sęk Jacek Koieczy Istytut Akustyki UAM Pozań, 5 . WSTĘP... 3. SYGNAŁY ORAZ

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Grafika komputerowa, ajogóliej ujmując, dotyczy tworzeia obrazów za pomocą komputera. Jest to rozległa i dyamiczie rozwijająca się dziedzia. Zajmują się ią zarówo artyści

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych 8. Optymalizacja decyzji iwestycyjych 8. Wprowadzeie W wielu różych sytuacjach, w tym rówież w czasie wyboru iwestycji do realizacji, podejmujemy decyzje. Sytuacje takie azywae są sytuacjami decyzyjymi.

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968)

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968) 5. MEODY MONE CARLO A SYMULACJA POOKÓW RUCHU (wg Drew, 968) 5.. Wprowadzeie Moeta jest rzucaa aż do osiągięcia orła. Jeżeli to zdarzy się w pierwszym rzucie, gracz otrzymuje zł od baku. Jeżeli poraz pierwszy

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych MBA. CE 5/202 Artuł 3 Maagemet ad Busiess Admiistratio. Cetral Europe 5/202 (8): s. 3 28, ISSN 2084 3356, Copright b Aademia Leoa Koźmińsiego Zastosowaie modeli cziowch w zarządzaiu portfelowm rziem redtowm

Bardziej szczegółowo

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ DECYZJE r 3 czerwiec 005 TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Grzeorz Lissowski * Uiwerstet Warszawski Artkł przedstawia propozcję tpoloii zasad sprawiedliwości dstrbtwej Wróżia się w im trz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych Insttut Mechaniki i Inżnierii Obliceniowej Wdiał Mechanicn echnologicn Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl LBORORIUM WYRZYMŁOŚCI MERIŁÓW Wnacanie środka ścinania w prętach o prekrojach niesmetrcnch WYZNCZNIE

Bardziej szczegółowo

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej 4..1. Środek ciężkości rł jednorodnej Brłą jednorodną nawam ciało materialne, w którm masa jest romiescona równomiernie w całej jego ojętości. Dla takic ciał arówno gęstość, jak i ciężar właściw są wielkościami

Bardziej szczegółowo

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERWOAPLIKACJE DYNAMICZNE POZYCJONOWANIE Magazy wysokiego

Bardziej szczegółowo

5.3.1. Zmiana układów odniesienia

5.3.1. Zmiana układów odniesienia 531 Zmi ukłdów odieiei Z kżdą brłą twą możem wiąć ukłd wółrędch oiując ruch tej brł w retrei Dltego w dlm ciągu w kiemtce brł będiem ię jmowć główie wjemm ruchem ukłdów wółrędch Zjąc ruch ukłdu wółrędch

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej *

Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej * Automatcza detekcja i pomia makeów w otogametczm sstemie tójwmiaowego pozcjoowaia ciała dla celów ehabilitacji lecziczej * D iż. Regia Tokaczk, iż. Michał Huppet Steszczeie Fotogametcz sstem pozcjoowaia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo