Fraktalne w lasności muzyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fraktalne w lasności muzyki"

Transkrypt

1 Fraktalne w lasności muzyki Marek Wolf Przyzwyczailiśmy sie ι w ostatnich latach do tego, że komputery wspomagaja ι cz lowieka w coraz to wie ι kszej liczbie dziedzin ludzkiej dzia lalności. Jednak wydawa loby sie ι, że komponowanie muzyki reprezentuje tak wyrafinowana ι twórczość, iż komputery nie znajda ι tutaj zastosowania. Odkrycie fraktalnych cech muzyki zmieni lo te ι sytuacje ι radykalnie. O fraktalach pisano już w poprzednich numerach FOTON-u, również w ksie ι garniach jest teraz doste ι pnych kilka ksia ι żek o chaosie i geometrii fraktalnej. Termin fraktal jest bardzo m lody pojawi l sie ι w roku 1975 w tytule ksia ι żki amerykańskiego matematyka Benoita Mandelbrota Les object fractales. Pochodzi od lacińskiego przymiotnika fractus, co oznacza z lamany, nieca lkowity (w domyśle: wymiar). Nie sposób podać tutaj ścis lej defincji tych obiektów, gdyż po pierwsze matematycy używaja ι kilka różnych definicji fraktali, a po drugie w każdej z nich wyste ι puja ι bardzo trudne poje ι cia i dlatego nie nadaja ι sie ι do przytoczenia w popularnym artykule. W 1983 roku na Mie ι dzynarodowym Kongresie Matematycznym w Warszawie Mandelbrot powiedzia l: Nie ma dobrej i ścis lej definicji fraktala, ponieważ cia ι gle jeszcze nie rozumiemy dostatecznie g le ι boko tego poje ι cia i w innym miejscu Chociaż ścis lość jest istota ι matematyki, w moim wyk ladzie unikna ι lem definicji poje ι cia fraktal. W skrócie można powiedzieć, że fraktal jest figura ι samopodobna ι, wykazuja ι ca ι niezmienniczość wzgle ι dem transformacji skalowania. Geometria, której uczono nas w szkole, operowa la regularnymi figurami: liniami prostymi, trójka ι tami, okre ι gami, sześcianami, wielościanami foremnymi żaden z tych obiektów nie jest fraktalem, gdyż w przeciwieństwie do nich ma on ca lkowity wymiar odpowiednio równy 1, 2 lub 3. Figura geometryczna zas luguja ι ca na miano fraktala musi być dostatecznie nieregularna (ale nie po prostu czysto losowa), dziurawa, a także być w pewien sposób pie ι kna i na pierwszy rzut oka powinna przycia ι gać uwage ι i intrygować swoja ι czasem barokowa ι - struktura ι (p. np. FOTON??, gdzie można zobaczyć zbiór MAndelbrota). Klasyczne fraktale wykazuja ι w lasność samopodobieństwa ze wzgle ι du na zmienne przestrzenne. Jednak zjawiska przyrodnicze obok rozcia ι g lości przestrzennej przebiegaja ι w czasie. Jak sie ι okazuje, dla wielu wielkości, be ι da ι cych funkcja ι czasu również ma miejsce skalowanie i w takim wypadku pos lugiwanie sie ι je ι zykiem geometrii fraktalnej może oddać nieocenione us lugi. Przyk ladem jest możliwość automatycznego,,komponowania fraktalnej muzyki. Muzyka jest dziedzina ι ludzkiej twórczości, która ι rza ι dza ι ścis le, matematyczne regu ly dotycza ι ce sposobów komponowania utworów. Już starożytni Pitagorejczycy, którzy poszukiwali harmonii w liczbach, wiedzieli o tym, że d lugości strun wydaja ι ce przyjemne dla ucha dźwie ι ki maja ι sie ι do siebie jak ilorazy liczb ca lkowitych. Na przyk lad dwukrotne skrócenie d lugości struny prowadzi do dźwie ι ków odleg lych od siebie o oktawe ι. W ten sposób Pitagorejczycy wykryli pokrewieństwo mie ι dzy matematyka ι a muzyka ι. Na pocza ι tku X wieku zasady kompozycji muzycznej zosta ly sformalizowane przez wprowadzenie polifonii zbioru zasad mówia ι cych, jak la ι czyć w jedna ι ca lość kilka jednocześnie brzmia ι cych samodzielnych melodii. Napisany w 1436 roku na uroczystość poświe ι cenia katedry Santa Maria del Fiore we Florencji przez Guillaume Dufaya motet Nuper Rosarium Flores jako stosunków mie ι dzy tempami różnych cze ι ści utworu używa l tych samych zależności, jakie wyste ι puja ι w budowie tej katedry. Wielu matematyków zajmowa lo sie ι analiza ι utworów muzycznych i poszukiwaniem prawid lowości w sk ladaja ι cych sie ι na nie dźwie ι kach. I tak sam wielki

2 Leonard Euler napisa l ksia ι żke ι A New Theory of Music, w której analizowa l drgania dzwonów i be ι bnów. Aczkolwiek stworzenie analizy harmonicznej przez Jeana Fouriera mia lo swe źród lo w badaniach nad przewodnictwem ciep la, to używa sie ι jej z dużym powodzeniem przy analizie fal dźwie ι kowych (akustyka). Jej najnowszymi spektakularnymi zastosowaniami jest rozpoznawanie i syntezowanie przez komputery mowy ludzkiej. Wśród wielu prób zautomatyzowania procesu komponowania wymienimy skonstruowanie przez Wolfganga Amadeusza Mozarta specjalnej tablicy, zwanej Musikalische Wurfelspiel (muzyczna gra w kości), która pozwala la na komponowanie kolejnych fragmentów utworu przez rzucanie kościami, co wprowadza lo element przypadkowości do utworów. Z kolei Bela Bartok używa l liczb z cia ι gu Fibonacciego dla uzyskania odpowiednich proporcji w swoich utworach. W 1900 roku ukaza lo sie ι obszerne dzie lo Vincentego Indy Cours de composition musicale zawieraja ι ce ca lość zasad rza ι dza ι cych budowa ι utworów muzycznych. W latach dwudziestych naszego stulecia Heinrich Schenker rozwina ι l metode ι analizowania utworów muzycznych, która pozwoli la na stwierdzenie wyste ι powania samopodobnych struktur w muzyce. W latach pie ι ćdziesia ι tych, zaraz po zbudowaniu pierwszych komputerów, rozpocze ι to pisanie programów komponuja ι cych muzyke ι. Prekursorami w tej dziedzinie byli dwaj Amerykanie: Lejaren Hiller i Leonard Isaacson a pierwszym utworem skomponowanym przez komputer Illiac by la suita Illiac na kwartet smyczkowy [24]. Da lo to pocza ι tek CAC: Computer Aided Composititon (komputerowo wspomaganemu komponowaniu, analogicznie do CAD: Computer Aided Design, czyli komputerowo wspomaganemu projektowaniu, konstruowaniu). Zauważmy, że regu ly gramatyki lub ortografii rownież można zaprogramować, ale nie znaczy to wcale, że komputer móg lby tworzyć utwory literackie, co ma miejsce w przypadku muzyki, tzn. komputer może wyprodukować przyjemna ι dla ucha melodie ι, maja ι c podane regu ly kontrapunktu, agogiki itd., ale nie napisze wiersza czy opowiadania. Nie można opisać wiersza wzorami, choć utwór muzyczny poddaje sie ι analizie matematycznej. Tutaj mial byc rysunek algo- Rys.10 Losowy przebieg zależności napie ι cia V(t) od czasu t otrzymany za pomoca ι rytmu użytego w programie zamieszczonym w Dodatku dla wartości β = Powsta lo już wiele programów s luża ι cych do komponowania, jednak dopiero odkrycie obecności szumu 1/f w utworach muzycznych umożliwi lo tworzenie muzyki ca lkowicie przez komputery. 1 Samopodobieństwo jest zasada ι maja ι ca ι podstawowe znaczenie dla budowy melodii pozwalaja ι ca ι komponowanie utworów sprowadzić do prostego algorytmu matematycznego wymagaja ι cego podania tylko jednej liczby: wymiaru fraktalnego zwia ι zanego z indeksem β opisuja ι cym szum 1/f β. Fizycy od dawna obserwowali w wielu zjawiskach obecność tzw. szumu 1/f. Widmo mocy wielu zmiennych fizycznych zachowuje sie ι jak 1/f β, gdzie 0.5 β 1.5. Pogla ι dowo można wyjaśnić co to jest widmo mocy w naste ι puja ι cy sposób: Duża ι klase ι funkcji zależa ι cych od czasu (np. napie ι cie V (t) przy lożone do elektromagnesu w g lośniku) można przedstawić 1 W programie zamieszczonym w Dodatku nie zapisano żadnych regu l harmonii, agogiki czy kontrapunktu zawiera on natomiast jedynie algorytm generowania zależa ι cej od czasu zmiennej V (t), której ge ι stość spektralna ma zachowanie typu 1/f β oraz przepis odwzorowania tej funkcji V (t) na cze ι stotliwości dźwie ι ków wyste ι puja ι ce w gamie A-dur. 2

3 jako sume ι drgań harmonicznych o cze ι stotliwościach f i amplitudach A(f). Typowy przebieg zależności V (t) przedstawiono na rys. 1. Widmo mocy S V (f) mówi z grubsza ile energii w fali dźwie ι kowej emitowanej przez membrane ι g lośnika pochodzi od drgań o cze ι stości f. Bardziej formalna definicja oparta jest na rozk ladzie Fouriera. Jeżeli funkcja V (t) spe lnione określone warunki natury matematycznej, to daje sie ι ona z lożyć z podstawowych drgań sinusoidalnych (harmonicznych) o cze ι stotliwościach f (Twierdzenie Fouriera): V (t) = + k= Ṽ (f k???)e 2πikft, gdzie f k = 1/T, i = 1.zobaczycdoP ress... Wielkość Ṽ (f) nosi nazwe ι transformaty Fouriera funkcji V (t). Wyraża ona zawartość ruchu o cze ι stotliwości f w pe lnej zależności od czasu wielkości V (t). Widmo mocy S V (t) sygna lu V (t) (ge ι stość spektralna) zdefiniowana jest jako wielkość proporcjonalna do modu lu (zespolonego) transformaty Fouriera: S V (f) Ṽ (f) 2. (11) W bardzo wielu zupe lnie różnych sytuacjach [25] obserwuje sie ι dla ma lych f zależność pote ι gowa ι S V (f) 1/f β, gdzie β jest bliskie jedności. Na przyk lad, zmienność w czasie nate ι żenia pra ι du w lampach elektronowych, na z la ι czu diodowym, w tranzystorach, liczba aut na autostradzie lub czekaja ι cych na odprawe ι celna ι oraz zjawiska dźwie ι kowe i ludzka mowa maja ι ge ι stość spektralna ι typu 1/f. W 1978 roku R.F. Voss i J. Clarke odkryli, że również muzyka wykazuje szum 1/f. Jak stwierdzili wymienieni autorzy, szum typu 1/f wyste ι puje prawie we wszystkich rodzajach melodii. Z wyja ι tkiem wspó lczesnych kompozycji atonalnych K.Stockhausena lub E.Cartera, które przypominaja ι bia ly szum ze sta la ι ge ι stościa ι spektralna ι S V (f) 1/f 0 = const, utwory średniowieczne, Beethovena, Straussa czy Beatlesów wykazuja ι zależność typu 1/f. Ponieważ szum 1/f β jest typowy dla zjawisk naturalnych, można powiedzieć, że muzyka imituje charakterystyczny sposób, w jaki zjawiska przyrodnicze przebiegaja ι w czasie. Samopodobieństwo melodii przejawia sie ι w tym, że nawet najmniejsza fraza przypomina ca lość. Zarówno muzyka, jak szum 1/f β zajmuja ι pośrednie miejsce mie ι dzy szumem losowym (bia lym) (β = 0), a klasycznym Brownowskim ruchem losowym (β = 2). Po odkryciu Vossa i Clarke pojawi la sie ι możliwość automatycznego komponowania utworów muzycznych. Robi sie ι to niejako od ty lu: najpierw generuje sie ι funkcje ι V (t) o dyskretnym zbiorze wartości V (k), k = 0, 1,..., N maja ι cej widmo mocy postaci 1/f β o zadanym indeksie β, a naste ι pnie odwzorowuje sie ι te wartości na dźwie ι ki w gamie. Znanych jest kilka algorytmów pozwalaja ι cych uzyskać procesu V (t) o zadanej wartości β. Jeden z nich zosta l użyty w programie zamieszczonym poniżej. Oparty jest on na metodzie kolejnych, losowych sumowań. doste ι pnych algorytmów, p.[29 (i)]. Można mianowicie pokazać [29 (i)], że proces o ge ι stości spektralnej 1/f β jest równoważny losowemu ruchowi Browna o wariancji: var V (t 1 ) V (t 2 ) t 1 t 2 2H, gdzie H = β 1. 2 Aby wygenerować ruch o liczbie kroków N be ι da ι cej pote ι ga ι 2, poste ι puje sie ι w sposób rekurencyjny: Najpierw la ι czymy pocza ι tkowa ι V (0) i końcowa ι wartość V (N) odcinkiem 3

4 linii prostej. Naste ι pnie w po lowie tego odcinka wartość (V (0) + V (N)) zmieniamy o losowa ι wartość delta, be ι da ι cy zmienna ι o rozk ladzie normalnym (jest to pe ι tla while w programie g lównym). Otrzymujemy teraz linie ι lamana ι sk ladaja ι ca ι sie ι z dwóch odcinków. Teraz procedure ι dzielenia odcinków na pó l i losowego przesuwania stosujemy do dwóch odcinków i otrzymujemy lamana ι 4 odcinki. Proces ten kontynuujemy rekurencyjnie aż otrzymamy lamana ι zbudowana ι z N 1 odcinków. Zmienna ι losowa ι o rozk ladzie Gaussowskim otrzymuje sie ι ze zmiennej o rozk ladzie jednostajnym korzystaja ι c z w lasności, że suma niezależnych od siebie wielkości ma rozk lad normalny. Zastosowany algorytm generuje zmienna ι losowa ι V (t) o liczbie elementów be ι da ι cej pote ι ga ι 2, a wie ι c melodia może sie ι sk lada tylko z 2,..., 512, 1024, 2048,... dźwie ι ków. Liczba tych dźwie ι ków zadana jest sta la ι Max na pocza ι tku programu i wia ι że sie ι ze sta la Maks poziom równaniem Max = Maks poziom. Czytelnik powinien wybrać wartość zmiennej tempo w zależności od szybkości używanego komputera i subiektywnych odczuć estetycznych oraz w lasnego temperamentu. Interesuja ι ca i przyjemna muzyka jest otrzymywana dla wartości parametru β rze ι du dla wie ι kszych wartości utwory sa ι zbyt monotonne. Innego odkrycia dokonali w 1990 roku K.J.Hsü i A.J.Hsü [27]. Wspomniani autorzy przeprowadzili analize ι statystyczna ι wyste ι powania po sobie dwóch kolejnych interwa lów w różnych utworach Bacha, Mozarta i Stockhausena. Jeśli F oznacza wzgle ι dna ι cze ι stotliwość wysta ι pienia interwa lu o d lugości i pó ltonów (tzn. i = 0 dla prymy, i = 1 dla ma lej sekundy,..., i = 8 dla oktawy), to materia l doświadczalny pozwoli l stwierdzić istnienie zależności: F i D. Jest to znowu znana nam zależność pote ι gowa, wyrażaja ι ca charakterystyczne dla fraktali skalowanie. Wielkość D można utożsamić z wymiarem fraktalnym; dla analizowanych utworów waha l sie ι on pomie ι dzy 1.34 dla toccaty fis moll Bacha (BWV 910) poprzez 1.73 dla sonaty F dur Mozarta (KV 533) do 2.42 dla Invention nr 1 C dur Bacha (BWV 772). Dla utworów Stockhausena punkty (log(f ), log(i)) nie leża ly na linii prostej i dlatego nie ma sensu wprowadzenie indeksu D. Powyższe rozważania wykazuja ι, że poje ι cie wymiaru fraktalnego dostarcza matematycznie ścis lego sposobu rozróżnienia różnych rodzajów muzyki. program Muzyka_fraktalna_8_dzwiekami; {$R-} uses crt; const maks_poziom=10; Max=1+1024; (* trunc(exp(maxlevel*ln(2))); *) var beta,sigma,ff:real; delta:array[1..maks_poziom] of real; c,i,k,j,n,d,d2,poziom,tempo:integer; V:array[0..Max] of real; f:word;b:boolean;a:char; function Gauss:real; 4

5 const Nrand=6; var i:integer; Add,Fac,suma:single; begin Add:=sqrt(3.0*Nrand); Fac:=2.0*Add/Nrand; suma:=0.0; for i:=1 to Nrand do suma:=suma+random; Gauss:=Fac*suma-Add; end; begin { MAIN PROGRAM } randomize; clrscr; write( beta= ); repeat readln(beta); until (beta>=0.0) and (beta<2.9); writeln( tempo= adagio lub presto (a/p) ); repeat a:=readkey; until (a= a ) or (a= A ) or (a= p ) or (a= P ); if (a= a ) or (a= A ) then tempo:=10000 else tempo:=5000; if beta<>0.0 then sigma:=beta else sigma:=0.02; for i:=1 to maks_poziom do delta[i]:=sigma*exp(i*(beta-1.0)/2.0*ln(0.5))*sqrt(0.5)* sqrt(1.0-exp((beta-3.0)*ln(2.0))); N:=Max-1; V[0]:=0.0;v[N]:=sigma*Gauss; D:=N; d2:=d div 2; poziom:=1; while (poziom<=maks_poziom) do begin k:=(n-d2) div D; for j:=0 to k do begin i:=d2+j*d; V[i]:=0.5*(v[i-d2]+v[i+d2]); end; k:=n div d2; for j:=0 to k do begin i:=j*d2; v[i]:=v[i]+delta[poziom]*gauss; end; D:=D div 2; d2:=d2 div 2; poziom:=poziom+1; 5

6 end; for i:=0 to Max do begin ff:=abs(660*exp(v[i]/12.0*ln(2.0))); if (ff>65110) then f:=65000 else f:=round(ff); case f of :sound(440); :sound(495); :sound(550); :sound(586); :sound(660); :sound(733); :sound(825); :sound(880); end; for j:=1 to tempo do begin b:=keypressed;if b then begin nosound;halt; end;end; end; nosound; end. References [1] B.B.Mandelbrot,Les object fractales (Flammarion, Paris, 1975); ang. t lumaczenie Fractals:Form, Chance, and Dimension, (W.H.Freeman and Co., San Francisco, 1977); w 1982 roku opublikowano zmienione wydanie tej ksia ι zki zatytu lowane The Fractal Geometry of Nature, (W.H.Freeman and Co., San Francisco, 1982) [2] T.S.Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, (PWN, Warszawa, 1966) [3] E.N.Lorentz, Deterministic Nonperiodic Flow, Journ.Atm.Sci. 20 (1963), str. 130; M.Henon, C.Heiles The Applicability of the Third Integral of the Motion: Some Nyumerical Results, Astron.J. 69 (1964), str. 73; [4] J.Gleick Chaos: Making a New Science (Viking, Nowy Jork, 1987) [5] B.Mandelbrot, The variation of some other speculative prices, J.Business Univ.Chicago 40(1967), ; B.Mandelbrot, H.M.Taylor, On the distribution of stock prices differences, Operations Res. 15 (1967) [6] (a) M.V.Berry, Z.V.Lewis, On the Weierstraß Mandelbrot fractal function Proc.R. Soc. Lond. A370 (1980), s ;(b) uogólnienie na dwa i wie ι cej wymiarów by lo 6

7 przedstawione w pracy: M.Ausloos, D.H. Berman, A multivariate Weierstraß Mandelbrot function, Proc.R.Soc.Lond. A400 (1985), str [7] M.Holshneider, Fractal Dimension: A New Definition, Marseille CNRS prepint CPT 88/2140 [8] W.Sierpiński, Sur une courbe cantorienne qui contient une image biunivoquet et continue detoute courbe donee, C.R.Acad.Paris, 162 (1916), str [9] M.F. Barnsley, S.Demko, Iterated Functions Systems and the global Construction of Fractals, Proc.R.Soc.Lond.A399(1985), s ; M.F. Barnsley, Fractals Everywhere, (Academic Press, Bosotn, 1988) [10] M.F.Barnsley, A.D.Sloan, A Better Way to compress Images, Byte, January 1988, s [11] T.A. Wittena i L.M.Sander,Diffusion Limited aggregation: A Kinetic Critical Phenomenon, Phys.Rev.Lett.47 (1981) s [12] R.Botet and R.Jullien, Aggregation and Fractal Aggregates (World Scientific, Singapore, 1987); T.Vicsek, Fractal Growth Phenomena (World Scientific, Singapore,1989);H.J.Hermann Phys.Rept. 136 (1986), p.153; H.E.Stanley, A.Coniglio, S.Havlin, J.Lee, S.Schwarzer, M.Wolf, Diffusion-Limited Aggregation: a paradigm of disorderly cluster growth, Physica A205 (1994) s [13] L.Niemeyer, L.Pietronero i H.J. Wiesmann, Fractal Dimension of Dielectric Breakdown, Phys.Rev.Lett.52 (1984), str [14] M.Matsuhita, M.Sanjo, Y.Hayakawa, H.Honjo, Y.Sawada, Fractal Structures of Zinc Metal Leaves grown by electrodeposition, Phys.Rev.Lett. 53 (1984), s.286 [15] A.D.Fowler, H.E.Stanley and G.Daccord, Disequilibrium silicate mineral textures: Fractal and Non-fractal features, Nature 341(1989) s.134 [16] F.Caserta, H.E.Stanley, W.D.Eldred, G.Daccord, R.E. Hausman, and J.Nittmann Physical Mechanism Underlying Neurite Outgrowth: A Quantitative Analysis of Neuronal Shape Phys.Rev.Lett. 64 (1990), s. 95 [17] J.Nittmann, H.E.Stanley, The fractal properties of some real snowflakes, J.Phys. A20 (1987), s. L1185 [18] P.J.E.Peebles Fractal Galaxy distribution, Physica D38 (1989), s.273 [19] A.Heck and J.M.Perdang Eds. Applying Fractals in Astronomy (Springer, Berlin, New York, 1991) [20] B.J.West, Fractal Forms in Physiology Int.J.Mod.Phys.B4 (1990), p.1629; B.J.West Fractal Physiology and Chaos in Medicine (World Scientific, Singapore, 1990) [21] A.L. Goldberger, D.R. Rigney, B.J. West, Chaos and fractals in human physiology, Scientific American, luty 1990, s.42 7

8 [22] C.K.Peng, S.V.Buldyryew, A.L.Goldberger,S.Havlin, F.Sciortino, M.Simons i H.E.Stanley, Long range correlations in nucleotide sequences, Nature 356, s [23] M.A.F.Gomes, Paper crushes fractally, J.Phys.A20 (1987), s.l283 L284. [24] L. Hiller, L.Isaacson Experimental Music, McGraw Hill, Nowy Jork, 1959 [25] D.Wolf, Noise in Physical Systems, (Springer, Heidelberg, Nowy Jork, 1978) [26] R.F.Voss, J.Clarke, 1/f noise in music and speech, Nature, 258(1975), s. 317; 1/f Noise in Music: Music from 1/f noise J.Accoust.Soc.Am. 63, s.258 [27] K.J.Hsü i A.J.Hsü, Fractal Geometry of Music, Proc.Natl.Acad.Sci. USA, 87, (1990) [28] L.Nyikos, L.Balazs, R. Schiller, Fractal Analysis of Artistic Images: From Cubism to Fractalism, Fractals, 2 (1994), str [29] (a) H.-O.Peitgen, P.H.Richter, The Beauty of Fractals (Springer, Berlin, Heidelberg, 1985); (b) Falconer K.J. The Geometry of Fractal Sets, (Cambridge University Press, 1985);(c) L. Pietronero and E.Tossati Fractals in Physics (North Holland, Amsterdma, 1986); (d) H.-O.Peitgen, D.Saupe The Science of Fractal Images (Springer, Berlin, Heidelberg, 1989); (e) J. Feder, Fractals (Pergamon, NY, 1988); B.H.Kaye, Random Walk Through Fractal Dimension, (VCH Publishers, 1989); (f) L. Pietronero, ed. Fractals: Physical Origin and Properties, (Plenum Publishing Co., London, 1990) [Proc Erice Workshop on Fractals];(g) Chaos+Kreativit at, specjalny numer Geo Wissen, May 1990; (h) E.Guyon and H.E.Stanley, Album of Fractal Forms (Elsevier/North-Holland, 1991);(i) H.-O.Peitgen, H.Jürgens, D.Saupe Chaos and Fractals: New Frontiers of Science, (Springer Verlag, Nowy Jork, Berlin, Heidelberg, 1992);(k) A.Bunde, S.Havlin, wyd., Fractals and disordered Systems (Springer, Berlin, Heidelberg, 1991); (l) A.Bunde, S.Havlin, wyd., Fractals in Science (Springer, Berlin, Heidelberg, 1994); [30] J.Eluszkiewicz, M.Cieplak, B la ι dzenie przypadkowe na fraktalach, Poste ι py Fizyki 37 (1986), s ; K.Ciesielski, Z. Pogoda, Z lamany wymiar Wiedza i Życie nr / 92,str.60 68; M.Wolf, Moda na fraktale, Computerworld 7(37) (1992), str.14; [31] P.Pierański, Fraktale. Od geometrii do sztuki (Poznań, OWN, 1992); J.Kudrewicz, Fraktale i Chaos (Warszawa, WNT, 1993). [32] The Mandelbrot Set: A Computer Animation of Complex Dynamical Systems, Institut Für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen,

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy,

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, że i = 1 zaś a i b sa liczbami rzeczywistymi. Suma liczb

Bardziej szczegółowo

Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD

Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD Jakub Nar ebski praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Stanis lawa G lazka w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FRAKTALE WOKÓŁ NAS I KILKA SŁÓW O CHAOSIE

FRAKTALE WOKÓŁ NAS I KILKA SŁÓW O CHAOSIE ZESZYTY NAUKOWE 169-184 Ireneusz WINNICKI 1 FRAKTALE WOKÓŁ NAS I KILKA SŁÓW O CHAOSIE Streszczenie W artykule zawarte są podstawowe informacje na temat geometrii fraktalnej oraz chaosu pojawiającego się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie

Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie Uniwersytet Warszawski Wydzia l Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Zalewska Nr albumu: 234712 Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA Praca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOFIZYKI: Elementy teorii ryzyka rynkowego wraz z elementami teorii zdarzeń ekstremalnych

WPROWADZENIE DO EKONOFIZYKI: Elementy teorii ryzyka rynkowego wraz z elementami teorii zdarzeń ekstremalnych WPROWADZENIE DO EKONOFIZYKI: NIEGAUSSOWSKIE PROCESY STOCHASTYCZNE ORAZ NIEDEBYE OWSKA RELAKSACJA W REALU. Elementy teorii ryzyka rynkowego wraz z elementami teorii zdarzeń ekstremalnych Ryszard Kutner

Bardziej szczegółowo

Interpolacja fraktalna jako stochastyczna odwrotność generalizacji kartograficznej

Interpolacja fraktalna jako stochastyczna odwrotność generalizacji kartograficznej Polski Przegląd Kartograficzny Tom 33, 2001, nr 4, s.339 350 ROBERT OLSZEWSKI Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej Interpolacja fraktalna jako stochastyczna odwrotność generalizacji kartograficznej

Bardziej szczegółowo

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie ciągłym Andrzej Kasprzak Praca doktorska wykonana w ramach Studiów Doktoranckich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Skrypt do wyk ladu. Teoria sprz eżonych klasterów i jej zastosowanie do w lasności molekularnych

Skrypt do wyk ladu. Teoria sprz eżonych klasterów i jej zastosowanie do w lasności molekularnych Skrypt do wyk ladu Teoria sprzeżonych klasterów i jej zastosowanie do w lasności molekularnych Tatiana Korona Pracownia Chemii Kwantowej Wydzia l Chemii Uniwersytet Warszawski (wersja 2.1d) 3 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Markowa w systemach generowania muzyki sztucznej

Łańcuch Markowa w systemach generowania muzyki sztucznej Łukasz MAZUROWSKI Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego E mail: lmazurowski@wi.ps.pl Łańcuch Markowa w systemach generowania muzyki sztucznej 1. Wprowadzenie muzyka w ujęciu

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU PRZYPADEK PORTRETY PRZYPADKU. W dalszej części artykułu pisząc o sztuce, będę miał na myśli wyłącznie sztuki wizualne.

TEMAT NUMERU PRZYPADEK PORTRETY PRZYPADKU. W dalszej części artykułu pisząc o sztuce, będę miał na myśli wyłącznie sztuki wizualne. TEMAT NUMERU PRZYPADEK Jakub Jernajczyk PORTRETY PRZYPADKU 1. WPROWADZENIE W pracy tej rozpatruję zagadnienie przypadku z perspektywy historii sztuk wizualnych 1. W szczególności pokazuję, jak artyści

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki FUNKCJE ANALITYCZNE WYK LADY DLA SEKCJI TEORETYCZNEJ INSTYTUT MATEMATYKI UJ, 2007 Zbigniew B locki Typeset by AMS-TEX 2 ZBIGNIEW B LOCKI Spis treści 1. Podstawowe w lasności liczb zespolonych 1 2. Różniczkowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Psychologia Spo eczna 2010 tom 5 2 3 (14) 199 216 ISSN 1896-1800 Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Barnaba Danieluk Instytut Psychologii UMCS, Lublin W praktyce badawczej

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Java Cluster - implementacja, zastosowanie oraz zagadnienia wydajnościowe

Java Cluster - implementacja, zastosowanie oraz zagadnienia wydajnościowe Java Cluster - implementacja, zastosowanie oraz zagadnienia wydajnościowe Piotr Paw lowski Instytut Informatyki Wydzia l Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska e-mail: P.S.Pawlowski@elka.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Ewa Drabik Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Risk cummulation in the financial market as a major threat to the market equilibrium Celem pracy jest pokazanie i pomimo,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgajacych z uwzględnieniem zmęczenia materia lu

Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgajacych z uwzględnieniem zmęczenia materia lu Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgajacych z uwzględnieniem zmęczenia materia lu mgr Tomasz Bednarek 18 kwietnia 2007r. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN TOMASZ BEDNAREK

Bardziej szczegółowo

Kryptografia wielu zmiennych

Kryptografia wielu zmiennych Kryptografia wielu zmiennych Nicolas Tadeusz Courtois Uniwersytet Paryż 6 i Uniwersytet w Toulon. courtois@minrank.org IV Krajowa Konferencja Zastosowaǹ Kryptografii, Enigma 2000 Warszawa, 22-25 maja 2000.

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONOŚĆ (complexity)

ZŁOŻONOŚĆ (complexity) ZŁOŻONOŚĆ (complexity) Pojęcie niezwykle trudne do jednoznacznego sprecyzowania. Najogólniej rzecz biorąc, oznacza coś bardzo skomplikowanego albo trudnego do zrozumienia. Ze zjawiskiem złożoności spotykamy

Bardziej szczegółowo

Topologia form strukturalnych

Topologia form strukturalnych Romuald Tarczewski Topologia form strukturalnych Naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2011 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Paweł Oświęcimka

AUTOREFERAT. Paweł Oświęcimka AUTOREFERAT Paweł Oświęcimka Kraków, 11 czerwca 2015 Spis treści 1 Dane Osobowe 4 1.1 Imię i nazwisko.......................... 4 1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA A TEORIA KONSONANSÓW. COMPENDIUM MUSICAE (1618) RENÉ DESCARTESA

GEOMETRIA A TEORIA KONSONANSÓW. COMPENDIUM MUSICAE (1618) RENÉ DESCARTESA Mi osz Aleksandrowicz (KUL) GEOMETRIA A TEORIA KONSONANSÓW. COMPENDIUM MUSICAE (1618) RENÉ DESCARTESA Tre Compendium musicae sprawia, e na dzie o to mo na spojrze w uj ciu muzykologicznym, estetycznym,

Bardziej szczegółowo

Fraktalność Człowieka i Wszechświata

Fraktalność Człowieka i Wszechświata Fraktalność Człowieka i Wszechświata Moje doznania mają naturę religijną w tym sensie, iż jestem świadomy, że umysł ludzki jest zbyt ograniczony, by głębiej wniknąć w harmonię Wszechświata, którą nazywamy

Bardziej szczegółowo

Ma gorzata Przedpe ska - Bieniek

Ma gorzata Przedpe ska - Bieniek Ma gorzata Przedpe ska - Bieniek D wi k w lmie Wydawnictwo Ma gorzata Przedpe ska - Bieniek D wi k w lmie Wydawnictwo Wydawca: Sonoria Warszawa 2009r. Książka przeznaczona jest dla realizatorów i producentów

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego

CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego Andrzej We³yczko ISBN: 978-83-246-2393-8 Format: 168 237, stron: 744 Odkryj tajniki modelowania powierzchniowego w programie CATIA V5! Jakie znaczenie w projektowaniu

Bardziej szczegółowo