Fraktalne w lasności muzyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fraktalne w lasności muzyki"

Transkrypt

1 Fraktalne w lasności muzyki Marek Wolf Przyzwyczailiśmy sie ι w ostatnich latach do tego, że komputery wspomagaja ι cz lowieka w coraz to wie ι kszej liczbie dziedzin ludzkiej dzia lalności. Jednak wydawa loby sie ι, że komponowanie muzyki reprezentuje tak wyrafinowana ι twórczość, iż komputery nie znajda ι tutaj zastosowania. Odkrycie fraktalnych cech muzyki zmieni lo te ι sytuacje ι radykalnie. O fraktalach pisano już w poprzednich numerach FOTON-u, również w ksie ι garniach jest teraz doste ι pnych kilka ksia ι żek o chaosie i geometrii fraktalnej. Termin fraktal jest bardzo m lody pojawi l sie ι w roku 1975 w tytule ksia ι żki amerykańskiego matematyka Benoita Mandelbrota Les object fractales. Pochodzi od lacińskiego przymiotnika fractus, co oznacza z lamany, nieca lkowity (w domyśle: wymiar). Nie sposób podać tutaj ścis lej defincji tych obiektów, gdyż po pierwsze matematycy używaja ι kilka różnych definicji fraktali, a po drugie w każdej z nich wyste ι puja ι bardzo trudne poje ι cia i dlatego nie nadaja ι sie ι do przytoczenia w popularnym artykule. W 1983 roku na Mie ι dzynarodowym Kongresie Matematycznym w Warszawie Mandelbrot powiedzia l: Nie ma dobrej i ścis lej definicji fraktala, ponieważ cia ι gle jeszcze nie rozumiemy dostatecznie g le ι boko tego poje ι cia i w innym miejscu Chociaż ścis lość jest istota ι matematyki, w moim wyk ladzie unikna ι lem definicji poje ι cia fraktal. W skrócie można powiedzieć, że fraktal jest figura ι samopodobna ι, wykazuja ι ca ι niezmienniczość wzgle ι dem transformacji skalowania. Geometria, której uczono nas w szkole, operowa la regularnymi figurami: liniami prostymi, trójka ι tami, okre ι gami, sześcianami, wielościanami foremnymi żaden z tych obiektów nie jest fraktalem, gdyż w przeciwieństwie do nich ma on ca lkowity wymiar odpowiednio równy 1, 2 lub 3. Figura geometryczna zas luguja ι ca na miano fraktala musi być dostatecznie nieregularna (ale nie po prostu czysto losowa), dziurawa, a także być w pewien sposób pie ι kna i na pierwszy rzut oka powinna przycia ι gać uwage ι i intrygować swoja ι czasem barokowa ι - struktura ι (p. np. FOTON??, gdzie można zobaczyć zbiór MAndelbrota). Klasyczne fraktale wykazuja ι w lasność samopodobieństwa ze wzgle ι du na zmienne przestrzenne. Jednak zjawiska przyrodnicze obok rozcia ι g lości przestrzennej przebiegaja ι w czasie. Jak sie ι okazuje, dla wielu wielkości, be ι da ι cych funkcja ι czasu również ma miejsce skalowanie i w takim wypadku pos lugiwanie sie ι je ι zykiem geometrii fraktalnej może oddać nieocenione us lugi. Przyk ladem jest możliwość automatycznego,,komponowania fraktalnej muzyki. Muzyka jest dziedzina ι ludzkiej twórczości, która ι rza ι dza ι ścis le, matematyczne regu ly dotycza ι ce sposobów komponowania utworów. Już starożytni Pitagorejczycy, którzy poszukiwali harmonii w liczbach, wiedzieli o tym, że d lugości strun wydaja ι ce przyjemne dla ucha dźwie ι ki maja ι sie ι do siebie jak ilorazy liczb ca lkowitych. Na przyk lad dwukrotne skrócenie d lugości struny prowadzi do dźwie ι ków odleg lych od siebie o oktawe ι. W ten sposób Pitagorejczycy wykryli pokrewieństwo mie ι dzy matematyka ι a muzyka ι. Na pocza ι tku X wieku zasady kompozycji muzycznej zosta ly sformalizowane przez wprowadzenie polifonii zbioru zasad mówia ι cych, jak la ι czyć w jedna ι ca lość kilka jednocześnie brzmia ι cych samodzielnych melodii. Napisany w 1436 roku na uroczystość poświe ι cenia katedry Santa Maria del Fiore we Florencji przez Guillaume Dufaya motet Nuper Rosarium Flores jako stosunków mie ι dzy tempami różnych cze ι ści utworu używa l tych samych zależności, jakie wyste ι puja ι w budowie tej katedry. Wielu matematyków zajmowa lo sie ι analiza ι utworów muzycznych i poszukiwaniem prawid lowości w sk ladaja ι cych sie ι na nie dźwie ι kach. I tak sam wielki

2 Leonard Euler napisa l ksia ι żke ι A New Theory of Music, w której analizowa l drgania dzwonów i be ι bnów. Aczkolwiek stworzenie analizy harmonicznej przez Jeana Fouriera mia lo swe źród lo w badaniach nad przewodnictwem ciep la, to używa sie ι jej z dużym powodzeniem przy analizie fal dźwie ι kowych (akustyka). Jej najnowszymi spektakularnymi zastosowaniami jest rozpoznawanie i syntezowanie przez komputery mowy ludzkiej. Wśród wielu prób zautomatyzowania procesu komponowania wymienimy skonstruowanie przez Wolfganga Amadeusza Mozarta specjalnej tablicy, zwanej Musikalische Wurfelspiel (muzyczna gra w kości), która pozwala la na komponowanie kolejnych fragmentów utworu przez rzucanie kościami, co wprowadza lo element przypadkowości do utworów. Z kolei Bela Bartok używa l liczb z cia ι gu Fibonacciego dla uzyskania odpowiednich proporcji w swoich utworach. W 1900 roku ukaza lo sie ι obszerne dzie lo Vincentego Indy Cours de composition musicale zawieraja ι ce ca lość zasad rza ι dza ι cych budowa ι utworów muzycznych. W latach dwudziestych naszego stulecia Heinrich Schenker rozwina ι l metode ι analizowania utworów muzycznych, która pozwoli la na stwierdzenie wyste ι powania samopodobnych struktur w muzyce. W latach pie ι ćdziesia ι tych, zaraz po zbudowaniu pierwszych komputerów, rozpocze ι to pisanie programów komponuja ι cych muzyke ι. Prekursorami w tej dziedzinie byli dwaj Amerykanie: Lejaren Hiller i Leonard Isaacson a pierwszym utworem skomponowanym przez komputer Illiac by la suita Illiac na kwartet smyczkowy [24]. Da lo to pocza ι tek CAC: Computer Aided Composititon (komputerowo wspomaganemu komponowaniu, analogicznie do CAD: Computer Aided Design, czyli komputerowo wspomaganemu projektowaniu, konstruowaniu). Zauważmy, że regu ly gramatyki lub ortografii rownież można zaprogramować, ale nie znaczy to wcale, że komputer móg lby tworzyć utwory literackie, co ma miejsce w przypadku muzyki, tzn. komputer może wyprodukować przyjemna ι dla ucha melodie ι, maja ι c podane regu ly kontrapunktu, agogiki itd., ale nie napisze wiersza czy opowiadania. Nie można opisać wiersza wzorami, choć utwór muzyczny poddaje sie ι analizie matematycznej. Tutaj mial byc rysunek algo- Rys.10 Losowy przebieg zależności napie ι cia V(t) od czasu t otrzymany za pomoca ι rytmu użytego w programie zamieszczonym w Dodatku dla wartości β = Powsta lo już wiele programów s luża ι cych do komponowania, jednak dopiero odkrycie obecności szumu 1/f w utworach muzycznych umożliwi lo tworzenie muzyki ca lkowicie przez komputery. 1 Samopodobieństwo jest zasada ι maja ι ca ι podstawowe znaczenie dla budowy melodii pozwalaja ι ca ι komponowanie utworów sprowadzić do prostego algorytmu matematycznego wymagaja ι cego podania tylko jednej liczby: wymiaru fraktalnego zwia ι zanego z indeksem β opisuja ι cym szum 1/f β. Fizycy od dawna obserwowali w wielu zjawiskach obecność tzw. szumu 1/f. Widmo mocy wielu zmiennych fizycznych zachowuje sie ι jak 1/f β, gdzie 0.5 β 1.5. Pogla ι dowo można wyjaśnić co to jest widmo mocy w naste ι puja ι cy sposób: Duża ι klase ι funkcji zależa ι cych od czasu (np. napie ι cie V (t) przy lożone do elektromagnesu w g lośniku) można przedstawić 1 W programie zamieszczonym w Dodatku nie zapisano żadnych regu l harmonii, agogiki czy kontrapunktu zawiera on natomiast jedynie algorytm generowania zależa ι cej od czasu zmiennej V (t), której ge ι stość spektralna ma zachowanie typu 1/f β oraz przepis odwzorowania tej funkcji V (t) na cze ι stotliwości dźwie ι ków wyste ι puja ι ce w gamie A-dur. 2

3 jako sume ι drgań harmonicznych o cze ι stotliwościach f i amplitudach A(f). Typowy przebieg zależności V (t) przedstawiono na rys. 1. Widmo mocy S V (f) mówi z grubsza ile energii w fali dźwie ι kowej emitowanej przez membrane ι g lośnika pochodzi od drgań o cze ι stości f. Bardziej formalna definicja oparta jest na rozk ladzie Fouriera. Jeżeli funkcja V (t) spe lnione określone warunki natury matematycznej, to daje sie ι ona z lożyć z podstawowych drgań sinusoidalnych (harmonicznych) o cze ι stotliwościach f (Twierdzenie Fouriera): V (t) = + k= Ṽ (f k???)e 2πikft, gdzie f k = 1/T, i = 1.zobaczycdoP ress... Wielkość Ṽ (f) nosi nazwe ι transformaty Fouriera funkcji V (t). Wyraża ona zawartość ruchu o cze ι stotliwości f w pe lnej zależności od czasu wielkości V (t). Widmo mocy S V (t) sygna lu V (t) (ge ι stość spektralna) zdefiniowana jest jako wielkość proporcjonalna do modu lu (zespolonego) transformaty Fouriera: S V (f) Ṽ (f) 2. (11) W bardzo wielu zupe lnie różnych sytuacjach [25] obserwuje sie ι dla ma lych f zależność pote ι gowa ι S V (f) 1/f β, gdzie β jest bliskie jedności. Na przyk lad, zmienność w czasie nate ι żenia pra ι du w lampach elektronowych, na z la ι czu diodowym, w tranzystorach, liczba aut na autostradzie lub czekaja ι cych na odprawe ι celna ι oraz zjawiska dźwie ι kowe i ludzka mowa maja ι ge ι stość spektralna ι typu 1/f. W 1978 roku R.F. Voss i J. Clarke odkryli, że również muzyka wykazuje szum 1/f. Jak stwierdzili wymienieni autorzy, szum typu 1/f wyste ι puje prawie we wszystkich rodzajach melodii. Z wyja ι tkiem wspó lczesnych kompozycji atonalnych K.Stockhausena lub E.Cartera, które przypominaja ι bia ly szum ze sta la ι ge ι stościa ι spektralna ι S V (f) 1/f 0 = const, utwory średniowieczne, Beethovena, Straussa czy Beatlesów wykazuja ι zależność typu 1/f. Ponieważ szum 1/f β jest typowy dla zjawisk naturalnych, można powiedzieć, że muzyka imituje charakterystyczny sposób, w jaki zjawiska przyrodnicze przebiegaja ι w czasie. Samopodobieństwo melodii przejawia sie ι w tym, że nawet najmniejsza fraza przypomina ca lość. Zarówno muzyka, jak szum 1/f β zajmuja ι pośrednie miejsce mie ι dzy szumem losowym (bia lym) (β = 0), a klasycznym Brownowskim ruchem losowym (β = 2). Po odkryciu Vossa i Clarke pojawi la sie ι możliwość automatycznego komponowania utworów muzycznych. Robi sie ι to niejako od ty lu: najpierw generuje sie ι funkcje ι V (t) o dyskretnym zbiorze wartości V (k), k = 0, 1,..., N maja ι cej widmo mocy postaci 1/f β o zadanym indeksie β, a naste ι pnie odwzorowuje sie ι te wartości na dźwie ι ki w gamie. Znanych jest kilka algorytmów pozwalaja ι cych uzyskać procesu V (t) o zadanej wartości β. Jeden z nich zosta l użyty w programie zamieszczonym poniżej. Oparty jest on na metodzie kolejnych, losowych sumowań. doste ι pnych algorytmów, p.[29 (i)]. Można mianowicie pokazać [29 (i)], że proces o ge ι stości spektralnej 1/f β jest równoważny losowemu ruchowi Browna o wariancji: var V (t 1 ) V (t 2 ) t 1 t 2 2H, gdzie H = β 1. 2 Aby wygenerować ruch o liczbie kroków N be ι da ι cej pote ι ga ι 2, poste ι puje sie ι w sposób rekurencyjny: Najpierw la ι czymy pocza ι tkowa ι V (0) i końcowa ι wartość V (N) odcinkiem 3

4 linii prostej. Naste ι pnie w po lowie tego odcinka wartość (V (0) + V (N)) zmieniamy o losowa ι wartość delta, be ι da ι cy zmienna ι o rozk ladzie normalnym (jest to pe ι tla while w programie g lównym). Otrzymujemy teraz linie ι lamana ι sk ladaja ι ca ι sie ι z dwóch odcinków. Teraz procedure ι dzielenia odcinków na pó l i losowego przesuwania stosujemy do dwóch odcinków i otrzymujemy lamana ι 4 odcinki. Proces ten kontynuujemy rekurencyjnie aż otrzymamy lamana ι zbudowana ι z N 1 odcinków. Zmienna ι losowa ι o rozk ladzie Gaussowskim otrzymuje sie ι ze zmiennej o rozk ladzie jednostajnym korzystaja ι c z w lasności, że suma niezależnych od siebie wielkości ma rozk lad normalny. Zastosowany algorytm generuje zmienna ι losowa ι V (t) o liczbie elementów be ι da ι cej pote ι ga ι 2, a wie ι c melodia może sie ι sk lada tylko z 2,..., 512, 1024, 2048,... dźwie ι ków. Liczba tych dźwie ι ków zadana jest sta la ι Max na pocza ι tku programu i wia ι że sie ι ze sta la Maks poziom równaniem Max = Maks poziom. Czytelnik powinien wybrać wartość zmiennej tempo w zależności od szybkości używanego komputera i subiektywnych odczuć estetycznych oraz w lasnego temperamentu. Interesuja ι ca i przyjemna muzyka jest otrzymywana dla wartości parametru β rze ι du dla wie ι kszych wartości utwory sa ι zbyt monotonne. Innego odkrycia dokonali w 1990 roku K.J.Hsü i A.J.Hsü [27]. Wspomniani autorzy przeprowadzili analize ι statystyczna ι wyste ι powania po sobie dwóch kolejnych interwa lów w różnych utworach Bacha, Mozarta i Stockhausena. Jeśli F oznacza wzgle ι dna ι cze ι stotliwość wysta ι pienia interwa lu o d lugości i pó ltonów (tzn. i = 0 dla prymy, i = 1 dla ma lej sekundy,..., i = 8 dla oktawy), to materia l doświadczalny pozwoli l stwierdzić istnienie zależności: F i D. Jest to znowu znana nam zależność pote ι gowa, wyrażaja ι ca charakterystyczne dla fraktali skalowanie. Wielkość D można utożsamić z wymiarem fraktalnym; dla analizowanych utworów waha l sie ι on pomie ι dzy 1.34 dla toccaty fis moll Bacha (BWV 910) poprzez 1.73 dla sonaty F dur Mozarta (KV 533) do 2.42 dla Invention nr 1 C dur Bacha (BWV 772). Dla utworów Stockhausena punkty (log(f ), log(i)) nie leża ly na linii prostej i dlatego nie ma sensu wprowadzenie indeksu D. Powyższe rozważania wykazuja ι, że poje ι cie wymiaru fraktalnego dostarcza matematycznie ścis lego sposobu rozróżnienia różnych rodzajów muzyki. program Muzyka_fraktalna_8_dzwiekami; {$R-} uses crt; const maks_poziom=10; Max=1+1024; (* trunc(exp(maxlevel*ln(2))); *) var beta,sigma,ff:real; delta:array[1..maks_poziom] of real; c,i,k,j,n,d,d2,poziom,tempo:integer; V:array[0..Max] of real; f:word;b:boolean;a:char; function Gauss:real; 4

5 const Nrand=6; var i:integer; Add,Fac,suma:single; begin Add:=sqrt(3.0*Nrand); Fac:=2.0*Add/Nrand; suma:=0.0; for i:=1 to Nrand do suma:=suma+random; Gauss:=Fac*suma-Add; end; begin { MAIN PROGRAM } randomize; clrscr; write( beta= ); repeat readln(beta); until (beta>=0.0) and (beta<2.9); writeln( tempo= adagio lub presto (a/p) ); repeat a:=readkey; until (a= a ) or (a= A ) or (a= p ) or (a= P ); if (a= a ) or (a= A ) then tempo:=10000 else tempo:=5000; if beta<>0.0 then sigma:=beta else sigma:=0.02; for i:=1 to maks_poziom do delta[i]:=sigma*exp(i*(beta-1.0)/2.0*ln(0.5))*sqrt(0.5)* sqrt(1.0-exp((beta-3.0)*ln(2.0))); N:=Max-1; V[0]:=0.0;v[N]:=sigma*Gauss; D:=N; d2:=d div 2; poziom:=1; while (poziom<=maks_poziom) do begin k:=(n-d2) div D; for j:=0 to k do begin i:=d2+j*d; V[i]:=0.5*(v[i-d2]+v[i+d2]); end; k:=n div d2; for j:=0 to k do begin i:=j*d2; v[i]:=v[i]+delta[poziom]*gauss; end; D:=D div 2; d2:=d2 div 2; poziom:=poziom+1; 5

6 end; for i:=0 to Max do begin ff:=abs(660*exp(v[i]/12.0*ln(2.0))); if (ff>65110) then f:=65000 else f:=round(ff); case f of :sound(440); :sound(495); :sound(550); :sound(586); :sound(660); :sound(733); :sound(825); :sound(880); end; for j:=1 to tempo do begin b:=keypressed;if b then begin nosound;halt; end;end; end; nosound; end. References [1] B.B.Mandelbrot,Les object fractales (Flammarion, Paris, 1975); ang. t lumaczenie Fractals:Form, Chance, and Dimension, (W.H.Freeman and Co., San Francisco, 1977); w 1982 roku opublikowano zmienione wydanie tej ksia ι zki zatytu lowane The Fractal Geometry of Nature, (W.H.Freeman and Co., San Francisco, 1982) [2] T.S.Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, (PWN, Warszawa, 1966) [3] E.N.Lorentz, Deterministic Nonperiodic Flow, Journ.Atm.Sci. 20 (1963), str. 130; M.Henon, C.Heiles The Applicability of the Third Integral of the Motion: Some Nyumerical Results, Astron.J. 69 (1964), str. 73; [4] J.Gleick Chaos: Making a New Science (Viking, Nowy Jork, 1987) [5] B.Mandelbrot, The variation of some other speculative prices, J.Business Univ.Chicago 40(1967), ; B.Mandelbrot, H.M.Taylor, On the distribution of stock prices differences, Operations Res. 15 (1967) [6] (a) M.V.Berry, Z.V.Lewis, On the Weierstraß Mandelbrot fractal function Proc.R. Soc. Lond. A370 (1980), s ;(b) uogólnienie na dwa i wie ι cej wymiarów by lo 6

7 przedstawione w pracy: M.Ausloos, D.H. Berman, A multivariate Weierstraß Mandelbrot function, Proc.R.Soc.Lond. A400 (1985), str [7] M.Holshneider, Fractal Dimension: A New Definition, Marseille CNRS prepint CPT 88/2140 [8] W.Sierpiński, Sur une courbe cantorienne qui contient une image biunivoquet et continue detoute courbe donee, C.R.Acad.Paris, 162 (1916), str [9] M.F. Barnsley, S.Demko, Iterated Functions Systems and the global Construction of Fractals, Proc.R.Soc.Lond.A399(1985), s ; M.F. Barnsley, Fractals Everywhere, (Academic Press, Bosotn, 1988) [10] M.F.Barnsley, A.D.Sloan, A Better Way to compress Images, Byte, January 1988, s [11] T.A. Wittena i L.M.Sander,Diffusion Limited aggregation: A Kinetic Critical Phenomenon, Phys.Rev.Lett.47 (1981) s [12] R.Botet and R.Jullien, Aggregation and Fractal Aggregates (World Scientific, Singapore, 1987); T.Vicsek, Fractal Growth Phenomena (World Scientific, Singapore,1989);H.J.Hermann Phys.Rept. 136 (1986), p.153; H.E.Stanley, A.Coniglio, S.Havlin, J.Lee, S.Schwarzer, M.Wolf, Diffusion-Limited Aggregation: a paradigm of disorderly cluster growth, Physica A205 (1994) s [13] L.Niemeyer, L.Pietronero i H.J. Wiesmann, Fractal Dimension of Dielectric Breakdown, Phys.Rev.Lett.52 (1984), str [14] M.Matsuhita, M.Sanjo, Y.Hayakawa, H.Honjo, Y.Sawada, Fractal Structures of Zinc Metal Leaves grown by electrodeposition, Phys.Rev.Lett. 53 (1984), s.286 [15] A.D.Fowler, H.E.Stanley and G.Daccord, Disequilibrium silicate mineral textures: Fractal and Non-fractal features, Nature 341(1989) s.134 [16] F.Caserta, H.E.Stanley, W.D.Eldred, G.Daccord, R.E. Hausman, and J.Nittmann Physical Mechanism Underlying Neurite Outgrowth: A Quantitative Analysis of Neuronal Shape Phys.Rev.Lett. 64 (1990), s. 95 [17] J.Nittmann, H.E.Stanley, The fractal properties of some real snowflakes, J.Phys. A20 (1987), s. L1185 [18] P.J.E.Peebles Fractal Galaxy distribution, Physica D38 (1989), s.273 [19] A.Heck and J.M.Perdang Eds. Applying Fractals in Astronomy (Springer, Berlin, New York, 1991) [20] B.J.West, Fractal Forms in Physiology Int.J.Mod.Phys.B4 (1990), p.1629; B.J.West Fractal Physiology and Chaos in Medicine (World Scientific, Singapore, 1990) [21] A.L. Goldberger, D.R. Rigney, B.J. West, Chaos and fractals in human physiology, Scientific American, luty 1990, s.42 7

8 [22] C.K.Peng, S.V.Buldyryew, A.L.Goldberger,S.Havlin, F.Sciortino, M.Simons i H.E.Stanley, Long range correlations in nucleotide sequences, Nature 356, s [23] M.A.F.Gomes, Paper crushes fractally, J.Phys.A20 (1987), s.l283 L284. [24] L. Hiller, L.Isaacson Experimental Music, McGraw Hill, Nowy Jork, 1959 [25] D.Wolf, Noise in Physical Systems, (Springer, Heidelberg, Nowy Jork, 1978) [26] R.F.Voss, J.Clarke, 1/f noise in music and speech, Nature, 258(1975), s. 317; 1/f Noise in Music: Music from 1/f noise J.Accoust.Soc.Am. 63, s.258 [27] K.J.Hsü i A.J.Hsü, Fractal Geometry of Music, Proc.Natl.Acad.Sci. USA, 87, (1990) [28] L.Nyikos, L.Balazs, R. Schiller, Fractal Analysis of Artistic Images: From Cubism to Fractalism, Fractals, 2 (1994), str [29] (a) H.-O.Peitgen, P.H.Richter, The Beauty of Fractals (Springer, Berlin, Heidelberg, 1985); (b) Falconer K.J. The Geometry of Fractal Sets, (Cambridge University Press, 1985);(c) L. Pietronero and E.Tossati Fractals in Physics (North Holland, Amsterdma, 1986); (d) H.-O.Peitgen, D.Saupe The Science of Fractal Images (Springer, Berlin, Heidelberg, 1989); (e) J. Feder, Fractals (Pergamon, NY, 1988); B.H.Kaye, Random Walk Through Fractal Dimension, (VCH Publishers, 1989); (f) L. Pietronero, ed. Fractals: Physical Origin and Properties, (Plenum Publishing Co., London, 1990) [Proc Erice Workshop on Fractals];(g) Chaos+Kreativit at, specjalny numer Geo Wissen, May 1990; (h) E.Guyon and H.E.Stanley, Album of Fractal Forms (Elsevier/North-Holland, 1991);(i) H.-O.Peitgen, H.Jürgens, D.Saupe Chaos and Fractals: New Frontiers of Science, (Springer Verlag, Nowy Jork, Berlin, Heidelberg, 1992);(k) A.Bunde, S.Havlin, wyd., Fractals and disordered Systems (Springer, Berlin, Heidelberg, 1991); (l) A.Bunde, S.Havlin, wyd., Fractals in Science (Springer, Berlin, Heidelberg, 1994); [30] J.Eluszkiewicz, M.Cieplak, B la ι dzenie przypadkowe na fraktalach, Poste ι py Fizyki 37 (1986), s ; K.Ciesielski, Z. Pogoda, Z lamany wymiar Wiedza i Życie nr / 92,str.60 68; M.Wolf, Moda na fraktale, Computerworld 7(37) (1992), str.14; [31] P.Pierański, Fraktale. Od geometrii do sztuki (Poznań, OWN, 1992); J.Kudrewicz, Fraktale i Chaos (Warszawa, WNT, 1993). [32] The Mandelbrot Set: A Computer Animation of Complex Dynamical Systems, Institut Für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen,

FRAKTALE I SAMOPODOBIEŃSTWO

FRAKTALE I SAMOPODOBIEŃSTWO FRAKTALE I SAMOPODOBIEŃSTWO Mariusz Gromada marzec 2003 mariusz.gromada@wp.pl http://multifraktal.net 1 Wstęp Fraktalem nazywamy każdy zbiór, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny)

Bardziej szczegółowo

5. Obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej

5. Obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej Kiedy może być potrzebne numeryczne wyznaczenie pierwszej lub wyższej pochodnej funkcji jednej zmiennej? mamy f(x), nie potrafimy znaleźć analitycznie jej pochodnej, nie znamy postaci f(x), mamy stablicowane

Bardziej szczegółowo

Wzory Viete a i ich zastosowanie do uk ladów równań wielomianów symetrycznych dwóch i trzech zmiennych

Wzory Viete a i ich zastosowanie do uk ladów równań wielomianów symetrycznych dwóch i trzech zmiennych Wzory Viete a i ich zastosowanie do uk ladów równań wielomianów symetrycznych dwóch i trzech zmiennych Pawe l Józiak 007-- Poje cia wste pne Wielomianem zmiennej rzeczywistej t nazywamy funkcje postaci:

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna - wykład - część Podstawowe algorytmy kombinatoryczne

Matematyka dyskretna - wykład - część Podstawowe algorytmy kombinatoryczne A. Permutacja losowa Matematyka dyskretna - wykład - część 2 9. Podstawowe algorytmy kombinatoryczne Załóżmy, że mamy tablice p złożoną z n liczb (ponumerowanych od 0 do n 1). Aby wygenerować losową permutację

Bardziej szczegółowo

samopodobnym nieskończenie subtelny

samopodobnym nieskończenie subtelny Fraktale Co to jest fraktal? Według definicji potocznej fraktal jest obiektem samopodobnym tzn. takim, którego części są podobne do całości lub nieskończenie subtelny czyli taki, który ukazuje subtelne

Bardziej szczegółowo

Pojȩcie przestrzeni metrycznej

Pojȩcie przestrzeni metrycznej ROZDZIA l 1 Pojȩcie przestrzeni metrycznej Definicja 1.1. Dowolny niepusty zbiór X z funkcja ρ : X X [0, ), spe lniaja ca naste puja ce trzy warunki M1: ρ(x, y) = 0 x = y, M2: ρ(x, y) = ρ(y, x), M3: ρ(x,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

13 Zastosowania Lematu Szemerédiego

13 Zastosowania Lematu Szemerédiego 13 Zastosowania Lematu Szemerédiego 13.1 Twierdzenie Erdősa-Stone a (Rozdzia ly 7.1 i 7.5 podre cznika) Jednym z g lównych zagadnień ekstremalnej teorii grafów jest wyznaczenie parametru ex(n, H) = max{

Bardziej szczegółowo

Zbiór Cantora. Diabelskie schody.

Zbiór Cantora. Diabelskie schody. Zbiór Cantora. Diabelskie schody. Autor: Norbert Miękina Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera ul. Krakowska 20 32-700 Bochnia tel. 14 612-27-79 Opiekun: mgr Barbara Góra 1 W matematyce sztuka

Bardziej szczegółowo

Drzewa podstawowe poj

Drzewa podstawowe poj Drzewa podstawowe poj ecia drzewo graf reprezentujacy regularna strukture wskaźnikowa, gdzie każdy element zawiera dwa lub wiecej wskaźników (ponumerowanych) do takich samych elementów; wez ly (albo wierzcho

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 29 marca 2011 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 31 marca 2014 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie cia la doskonale czarnego

Promieniowanie cia la doskonale czarnego Rozdzia l 2 Promieniowanie cia la doskonale czarnego 2.1 Wste ι p 1. Stosunek zdolności emisyjnej dowolnego cia la do jego zdolności absorpcyjnej jest sta ly i równy zdolności emisyjnej cia la doskonale

Bardziej szczegółowo

DZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE. Eliminacje rejonowe. Czas trwania zawodów: 150 minut

DZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE. Eliminacje rejonowe. Czas trwania zawodów: 150 minut XLIII MIE DZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE Eliminacje rejonowe Czas trwania zawodów: 150 minut Każdy uczeń rozwia zuje dwadzieścia cztery zadania testowe, w których podano za lożenia oraz trzy (niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

Obrazy rekurencyjne. Zastosowanie rekurencji w algorytmice. AUTOR: Martin Śniegoń

Obrazy rekurencyjne. Zastosowanie rekurencji w algorytmice. AUTOR: Martin Śniegoń Obrazy rekurencyjne Zastosowanie rekurencji w algorytmice AUTOR: Martin Śniegoń Zdolność procedury/funkcji do wywoływania samej siebie Podstawowa i jedna z najważniejszych technik programistycznych Umożliwia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Analiza zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych *

Analiza zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych * Zeszyty Naukowe nr 724 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Informatyki Analiza zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych * Streszczenie: W artykule zaproponowano ilościową metodę

Bardziej szczegółowo

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6 XL OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody II stopnia Rozwi zania zada dla grupy elektryczno-elektronicznej Rozwi zanie zadania 1 Sprawno przekszta tnika jest r wna P 0ma a Maksymaln moc odbiornika mo na zatem

Bardziej szczegółowo

Drzewa AVL definicje

Drzewa AVL definicje Drzewa AVL definicje Uporzadkowane drzewo binarne jest drzewem AVL 1, jeśli dla każdego wez la różnica wysokości dwóch jego poddrzew wynosi co najwyżej 1. M D S C H F K Z typowe drzewo AVL minimalne drzewa

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 22 marca 2011 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste 1 Konstrukcja pierścienia wielomianów Niech P bedzie dowolnym pierścieniem, w którym 0 1. Oznaczmy przez P [x] zbiór wszystkich nieskończonych ciagów o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności Wyk lad 4 Cia la i ich w lasności Charakterystyka cia la Określenie cia la i w lasności dzia lań w ciele y ly omówione na algerze liniowej. Stosujac terminologie z teorii pierścieni możemy powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA l 13. Zbiór Cantora

ROZDZIA l 13. Zbiór Cantora ROZDZIA l 3 Zbiór Cantora Jednym z najciekawszych i najcze ściej spotykanych w matematyce zbiorów jest zbiór Cantora W tym rozdziale opiszemy jego podstawowe w lasności topologiczne Najprościej można go

Bardziej szczegółowo

12. Wykazać, że liczba podzbiorów zbioru {1, 2,..., n}, które nie zawieraja, dwu kolejnych liczb naturalnych

12. Wykazać, że liczba podzbiorów zbioru {1, 2,..., n}, które nie zawieraja, dwu kolejnych liczb naturalnych !"$# % # &(' )**"+ 1 Numer telefoniczny może zaczynać sie, od dowolnej z dziesie, ciu cyfr Ile jest siedmiocyfrowych numerów telefonicznych, których wszystkie cyfry sa, : a różne; b nieparzyste 9 osób

Bardziej szczegółowo

2a )2 a b2. = 2 4a ====== x + b. nawias

2a )2 a b2. = 2 4a ====== x + b. nawias Wielomiany kwadratowe Wielomian a + + c nazywamy kwadratowym lu wielomianem drugiego stopnia, jeśli a jest licza różna od 0. W dalszym cia gu zak ladamy, że a i a 0. Możemy napisać a + + c = a ( + a )

Bardziej szczegółowo

P. Urzyczyn: Materia ly do wyk ladu z semantyki. Uproszczony 1 j. ezyk PCF

P. Urzyczyn: Materia ly do wyk ladu z semantyki. Uproszczony 1 j. ezyk PCF 29 kwietnia 2013, godzina 23: 56 strona 1 P. Urzyczyn: Materia ly do wyk ladu z semantyki Uproszczony 1 j ezyk PCF Sk ladnia: Poniżej Γ oznacza otoczenie typowe, czyli zbiór deklaracji postaci (x : τ).

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

Programowanie funkcyjne. Wykªad 13

Programowanie funkcyjne. Wykªad 13 Programowanie funkcyjne. Wykªad 13 Siªa wyrazu rachunku lambda Zdzisªaw Spªawski Zdzisªaw Spªawski: Programowanie funkcyjne. Wykªad 13, Siªa wyrazu rachunku lambda 1 Wst p Warto±ci logiczne Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Układy stochastyczne

Układy stochastyczne Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 21 stycznia 2009 Definicja Definicja Proces stochastyczny to funkcja losowa, czyli funkcja matematyczna, której wartości leżą w przestrzeni zdarzeń losowych.

Bardziej szczegółowo

13. Cia la. Rozszerzenia cia l.

13. Cia la. Rozszerzenia cia l. 59 13. Cia la. Rozszerzenia cia l. Z rozważań poprzedniego paragrafu wynika, że jeżeli wielomian f o wspó lczynnikach w ciele K jest nierozk ladalny, to pierścień ilorazowy K[X]/(f) jest cia lem zawieraja

Bardziej szczegółowo

Rozdzia l 3. Laboratorium 3. danych zawierajac

Rozdzia l 3. Laboratorium 3. danych zawierajac Rozdzia l 3 Laboratorium 3 3.1. Tablice Tablica jest struktura danych zawierajac a zmienne tego samego typu. CLR środowiska.net Framework wspiera tworzenie tablic jedno oraz wielo wymiarowych. 3.1.1. Tablice

Bardziej szczegółowo

Filtracja obrazów w dziedzinie Fouriera

Filtracja obrazów w dziedzinie Fouriera Filtracja obrazów w dziedzinie Fouriera Filtracj mo na zinterpretowa jako mno enie punktowe dwóch F-obrazów - jednego pochodz cego od filtrowanego obrazu i drugiego b d cego filtrem. Wykres amplitudy F-

Bardziej szczegółowo

FRAKTALE. nie tworzą się z przypadku. Są tworzone naturalnie przez otaczającą nas przyrodę, bądź za pomocą

FRAKTALE. nie tworzą się z przypadku. Są tworzone naturalnie przez otaczającą nas przyrodę, bądź za pomocą Małgorzata Mielniczuk FRAKTALE Poniższy referat będzie traktować o fraktalach, majestatycznych wzorach, których kręte linie nie tworzą się z przypadku. Są tworzone naturalnie przez otaczającą nas przyrodę,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Turbo Pascal

Programowanie w Turbo Pascal Skróty: ALT + F9 Kompilacja CTRL + F9 Uruchomienie Struktura programu: Programowanie w Turbo Pascal Program nazwa; - nagłówek programu - blok deklaracji (tu znajduje się VAR lub CONST) - blok instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pisemny egzamin dyplomowy. na Uniwersytecie Wroc lawskim. na kierunku matematyka. zadania testowe. 22czerwca2009r. 60 HS-8-8

Pisemny egzamin dyplomowy. na Uniwersytecie Wroc lawskim. na kierunku matematyka. zadania testowe. 22czerwca2009r. 60 HS-8-8 EGZAMIN DYPLOMOWY, cze ść I (testowa) 22.06.2009 INSTRUKCJE DOTYCZA CE WYPE LNIANIA TESTU 1. Nie wolno korzystać z kalkulatorów. 2. Sprawdzić, czy wersja testu podana na treści zadań jest zgodna z wersja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

2. PRZELICZANIE OBIEKTÓW KOMBINATORYCZNYCH

2. PRZELICZANIE OBIEKTÓW KOMBINATORYCZNYCH 2. PRZELICZANIE OBIEKTÓW KOMBINATORYCZNYCH Typeset by AMS-TEX 2. PRZELICZANIE OBIEKTÓW KOMBINATORYCZNYCH 7 Zasada bijekcji. Jeżeli istnieje bijekcja f : A B, tj. f jest funkcja różnowartościowa i,,na (tzn.

Bardziej szczegółowo

Złożoność wokół nas. Część pierwsza: gra w chaos

Złożoność wokół nas. Część pierwsza: gra w chaos Złożoność wokół nas. Część pierwsza: gra w chaos Dawid Lubiszewski Złożone zjawiska takie jak struktury czy procesy interesują naukowców na całym świecie. Z wielu powodów, dla których złożoność jest tak

Bardziej szczegółowo

Geometria odwzorowań inżynierskich rzut środkowy 06A

Geometria odwzorowań inżynierskich rzut środkowy 06A Scriptiones Geometrica Volumen I (2014), No. 6A, 1 10. Geometria odwzorowań inżynierskich rzut środkowy 06A Edwin Koźniewski Zak lad Informacji Przestrzennej 1. Rzut środkowy i jego niezmienniki Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

K P K P R K P R D K P R D W

K P K P R K P R D K P R D W KLASA III TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i

Bardziej szczegółowo

Caªkowanie numeryczne - porównanie skuteczno±ci metody prostokatów, metody trapezów oraz metody Simpsona

Caªkowanie numeryczne - porównanie skuteczno±ci metody prostokatów, metody trapezów oraz metody Simpsona Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisªawa Staszica w Krakowie Wydziaª Fizyki i Informatyki Stosowanej Krzysztof Grz dziel kierunek studiów: informatyka stosowana Caªkowanie numeryczne - porównanie skuteczno±ci

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 2, cze ść dziesia ta

Analiza matematyczna 2, cze ść dziesia ta Analiza matematyczna 2, cze ść dziesia ta Informacja ogólna dla tych, którzy jeszcze ze mna chca rozmawiać o stopniach: zdecydowana wie kszość twierdzeń w matematyce, w analizie w szczególności, sk lada

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Obraz Pollocka. Eyes heat.

Rys.1. Obraz Pollocka. Eyes heat. Co wspólnego ze sztuką ma reaktor chemiczny? W lutowym numerze Świata Nauki z 2003 roku ukazał się ciekawy artykułu Richarda P. Taylora, profesora fizyki Uniwersytetu Stanu Oregon [1], dotyczący matematyczno

Bardziej szczegółowo

Modele i symulacje - Scratch i Excel

Modele i symulacje - Scratch i Excel Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański Literatura P. Szlagowski, Programowanie wizualne scratch 2.0 SCRATCH jest językiem programowania, w którym możesz stworzyć własne interaktywne historyjki, animacje,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Sieci Mobilne i Bezprzewodowe laboratorium 2 Modelowanie zdarzeń dyskretnych

Sieci Mobilne i Bezprzewodowe laboratorium 2 Modelowanie zdarzeń dyskretnych Sieci Mobilne i Bezprzewodowe laboratorium 2 Modelowanie zdarzeń dyskretnych Plan laboratorium Generatory liczb pseudolosowych dla rozkładów dyskretnych: Generator liczb o rozkładzie równomiernym Generator

Bardziej szczegółowo

Niech X bȩdzie dowolnym zbiorem. Dobry porz adek to relacja P X X (bȩdziemy pisać x y zamiast x, y P ) o w lasnościach:

Niech X bȩdzie dowolnym zbiorem. Dobry porz adek to relacja P X X (bȩdziemy pisać x y zamiast x, y P ) o w lasnościach: Teoria miary WPPT IIr semestr zimowy 2009 Wyk lad 4 Liczby kardynalne, indukcja pozaskończona DOBRY PORZA DEK 14/10/09 Niech X bȩdzie dowolnym zbiorem Dobry porz adek to relacja P X X (bȩdziemy pisać x

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Systemy Lindenmayera (L-systemy)

Systemy Lindenmayera (L-systemy) Systemy Lindenmayera (L-systemy) L-systemy Zastosowania: Generowanie fraktali Modelowanie roślin L-systemy Fraktale (łac. fractus złamany, cząstkowy) cechy samopodobieństwa Krzywa Kocha (płatek śniegu)

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

AUDIOMETRYCZNE BADANIE SŁUCHU ORAZ CECH WYPOWIADANYCH GŁOSEK

AUDIOMETRYCZNE BADANIE SŁUCHU ORAZ CECH WYPOWIADANYCH GŁOSEK AUDIOMETRYCZNE BADANIE SŁUCHU ORAZ CECH WYPOWIADANYCH GŁOSEK I. Zagadnienia 1. Wielkości Fizyczne opisują ce falę dź wię kową. 2. Powstawanie dź wię ków mowy. 3. Odbieranie dź wię ków przez narzą d słuchu.

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Co wspólnego ze sztuką ma reaktor chemiczny?

Co wspólnego ze sztuką ma reaktor chemiczny? 28 Co wspólnego ze sztuką ma reaktor chemiczny? Marek Berezowski Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno-Fizyczny Instytut Matematyki, Gliwice W lutowym numerze Świata Nauki 2003 roku ukazał się ciekawy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Robotów. Ćwiczenie 6. Mariusz Janusz-Bielecki. laboratorium

Zastosowanie Robotów. Ćwiczenie 6. Mariusz Janusz-Bielecki. laboratorium Zastosowanie Robotów laboratorium Ćwiczenie 6 Mariusz Janusz-Bielecki Zak lad Informatyki i Robotyki Wersja 0.002.01, 7 Listopada, 2005 Wst ep Do zadań inżynierów robotyków należa wszelkie dzia lania

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

która metoda jest najlepsza

która metoda jest najlepsza która metoda jest najlepsza dr inż. Marek Żabka Instytut Matematyki Wydział Matematyki Stosowanej Politechnika Śląska 20 września 2012r Nowa metoda tworzenia grafiki na stronie internetowej: element,,canvas

Bardziej szczegółowo

Symulacje komputerowe w fizyce Fraktale

Symulacje komputerowe w fizyce Fraktale Symulacje komputerowe w fizyce Fraktale Jakub Tworzydło Katedra Teorii Materii Skondensowanej Instytut Fizyki Teoretycznej telefon: (022)5532-919, pokój 5.19 Jakub.Tworzydlo@fuw.edu.pl 13 i 15/11/2017

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1 STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA PROGRAMOWANA W PASCALU ==================================

GRAFIKA PROGRAMOWANA W PASCALU ================================== GRAFIKA PROGRAMOWANA Cg to kompletne środowisko programistyczne do szybkiego tworzenia efektów specjalnych i grafiki o kinowej jakości w czasie rzeczywistym dla wielu platform. Ponieważ język jest niezależny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. MAC OCENA CELUJĄCA zna wszystkie tańce narodowe oraz stroje

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu kszta ltów kulistych

W poszukiwaniu kszta ltów kulistych W poszukiwaniu kszta ltów kulistych Piotr Mankiewicz April 4, 2005 Konwersatorium dla doktorantów Notacje 1 Cia lo wypuk le - wypuk ly, domkniȩty podzbiór ograniczony w R n. Odleg lość geometryczna dwóch

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Liczba szkód w każdym z trzech kolejnych lat dla pewnego ubezpieczonego ma rozkład równomierny:

Zadanie 1. Liczba szkód w każdym z trzech kolejnych lat dla pewnego ubezpieczonego ma rozkład równomierny: Matematyka ubezpieczeń majątkowych 5.2.2008 r. Zadanie. Liczba szkód w każdym z trzech kolejnych lat dla pewnego ubezpieczonego ma rozkład równomierny: Pr ( N = k) = 0 dla k = 0,, K, 9. Liczby szkód w

Bardziej szczegółowo

Granice funkcji, definicja cia

Granice funkcji, definicja cia Granice funkcji, definicja Jednym z najważniejszych poje ć w matematyce jest poje cie funkcji Przypomnimy definicje Definicja 61 funkcji, wartości, obrazu, dziedziny i przeciwdziedziny Przyporza dkowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Algorytmów. Informatyka, WPPT, Politechnika Wroclawska. 1 Zadania teoretyczne (ćwiczenia) Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Analiza Algorytmów. Informatyka, WPPT, Politechnika Wroclawska. 1 Zadania teoretyczne (ćwiczenia) Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Analiza Algorytmów Informatyka, WPPT, Politechnika Wroclawska 1 Zadania teoretyczne (ćwiczenia) Zadanie 1 Niech k będzie dodatnią liczbą całkowitą. Rozważ następującą zmienną losową Pr[X = k] = (6/π 2

Bardziej szczegółowo

LICZBY PIERWSZE. Jan Ciurej Radosław Żak

LICZBY PIERWSZE. Jan Ciurej Radosław Żak LICZBY PIERWSZE Jan Ciurej Radosław Żak klasa IV a Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie ul. Pędzichów 13, 31-152 Kraków opiekun - mgr Urszula Zacharska konsultacja informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Określenie podpierścienia Definicja 9.. Podpierścieniem pierścienia (P, +,, 0, ) nazywamy taki podzbiór A P, który jest pierścieniem ze wzgledu

Bardziej szczegółowo

Szeregi liczbowe wste

Szeregi liczbowe wste 3 grudnia 2007 orawi lem dowód twierdzenia o rzybliżeniach dziesie tnych Zajmiemy sie teraz cia gami nieskończonym, ale zaisywanymi w ostaci sum. Definicja 2. (szeregu) Niech (a n ) be dzie dowolnym cia

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Grupy i cia la, liczby zespolone

Grupy i cia la, liczby zespolone Rozdzia l 1 Grupy i cia la, liczby zespolone Dla ustalenia uwagi, b edziemy używać nast epuj acych oznaczeń: N = { 1, 2, 3,... } - liczby naturalne, Z = { 0, ±1, ±2,... } - liczby ca lkowite, W = { m n

Bardziej szczegółowo

Dyskretne modele populacji

Dyskretne modele populacji Dyskretne modele populacji Micha l Machtel Adam Soboczyński 17 stycznia 2007 Typeset by FoilTEX Dyskretne modele populacji [1] Wst ep Dyskretny opis modelu matematycznego jest dobry dla populacji w których

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKŁADÓW, WARSZTATÓW I LABORATORIÓW DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH

OFERTA WYKŁADÓW, WARSZTATÓW I LABORATORIÓW DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH OFERTA WYKŁADÓW, WARSZTATÓW I LABORATORIÓW DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH Strona 1 z 9 SPIS ZAJĘĆ WRAZ Z NAZWISKAMI WYKŁADOWCÓW dr hab. Mieczysław Kula Poznaj swój

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Procedury i funkcje. Piotr Chrząstowski-Wachtel

Wstęp do programowania. Procedury i funkcje. Piotr Chrząstowski-Wachtel Wstęp do programowania Procedury i funkcje Piotr Chrząstowski-Wachtel Po co procedury i funkcje? Gdyby jakis tyran zabronił korzystać z procedur lub funkcji, to informatyka by upadła! Procedury i funkcje

Bardziej szczegółowo

Geometria odwzorowań inżynierskich perspektywa wnȩtrza 06C

Geometria odwzorowań inżynierskich perspektywa wnȩtrza 06C Scriptiones Geometrica Volumen I (2014), No. 6C, 1 8. Geometria odwzorowań inżynierskich perspektywa wnȩtrza 06C Edwin Koźniewski Zak lad Informacji Przestrzennej 1. Perspektywa czo lowa wnȩtrza Rys. 6C-01:

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA KOMUNIKACJA WIZUALNA. Systemy Lindenmayera (L-systemy)

INTERAKTYWNA KOMUNIKACJA WIZUALNA. Systemy Lindenmayera (L-systemy) INTERAKTYWNA KOMUNIKACJA WIZUALNA Systemy Lindenmayera () Zastosowania: Generowanie fraktali Modelowanie roślin Fraktale (łac. fractus złamany, cząstkowy) cechy samopodobieństwa Krzywa Kocha (płatek śniegu)

Bardziej szczegółowo

Ksztaªt orbity planety: I prawo Keplera

Ksztaªt orbity planety: I prawo Keplera V 0 V 0 Ksztaªt orbity planety: I prawo Keplera oka»emy,»e orbit planety poruszaj cej si pod dziaªaniem siªy ci»ko±ci ze strony Sªo«ca jest krzywa sto»kowa, w szczególno±ci elipsa. Wektor pr dko±ci planety

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Matematyka w Finansach Sylwetka absolwenta Studia na tej specjalności realizują dwa główne cele: - poznanie narzędzi stosowanych w budowie modeli

Matematyka w Finansach Sylwetka absolwenta Studia na tej specjalności realizują dwa główne cele: - poznanie narzędzi stosowanych w budowie modeli Matematyka w Finansach Sylwetka absolwenta Studia na tej specjalności realizują dwa główne cele: - poznanie narzędzi stosowanych w budowie modeli matematycznych zjawisk ekonomicznych, które charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.

Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. Micha l Ramsza Szko la G lówna Handlowa Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 1 / 13 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Czy komputery potrafią mówić? Innowacyjne aplikacje wykorzystujące przetwarzanie dźwięku i mowy. Plan prezentacji.

Czy komputery potrafią mówić? Innowacyjne aplikacje wykorzystujące przetwarzanie dźwięku i mowy. Plan prezentacji. Czy komputery potrafią mówić? Innowacyjne aplikacje wykorzystujące przetwarzanie dźwięku i mowy Wydział Informatyki PB, Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej dr inż. Paweł Tadejko, p.tadejko@pb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości dźwięku w metalach

Pomiar prędkości dźwięku w metalach Pomiar prędkości dźwięku w metalach Ćwiczenie studenckie dla I Pracowni Fizycznej Barbara Pukowska Andrzej Kaczmarski Krzysztof Sokalski Instytut Fizyki UJ Eksperymenty z dziedziny akustyki są ciekawe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Paradygmaty programowania

Paradygmaty programowania Paradygmaty programowania Programowanie generyczne w C++ Dr inż. Andrzej Grosser Cz estochowa, 2016 2 Spis treści 1. Zadanie 3 5 1.1. Wprowadzenie.................................. 5 1.2. Obiekty funkcyjne................................

Bardziej szczegółowo

Luty 2001 Algorytmy (7) 2000/2001 s-rg@siwy.il.pw.edu.pl

Luty 2001 Algorytmy (7) 2000/2001 s-rg@siwy.il.pw.edu.pl System dziesiętny 7 * 10 4 + 3 * 10 3 + 0 * 10 2 + 5 *10 1 + 1 * 10 0 = 73051 Liczba 10 w tym zapisie nazywa się podstawą systemu liczenia. Jeśli liczba 73051 byłaby zapisana w systemie ósemkowym, co powinniśmy

Bardziej szczegółowo

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków 1998 20. i łączenie podprogramów a z programem napisanym w Ze względu na duże rozpowszechnienie języka, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIA DOSKONAL CYCH

PROGRAM DZIA DOSKONAL CYCH Zespó Szkó w Marcinkowie Marcinkowo 27,11-700 Mr gowo, tel. (089)741-87-83, e-mail: marcinkowo@op.pl PROGRAM DZIA DOSKONAL CYCH PODNOSZ CYCH JAKO KSZTA CENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo