Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych *)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych *)"

Transkrypt

1 wi kszych pr dkoêci poczàtkowych takie sterowanie dynamikà natrafia na powa ne trudnoêci, a nawet staje si praktycznie niemo liwe (rys. 6, 7). LITERATURA 1. Bernardo di M., Budd C. J., Champneys A. R., Kowalczyk P.: Bifurcations and Chaos in Piecewise Smooth Dynamical Systems. Theory and Applications. Springer-Verlag, Berlin Mita M., Arai M., Tensaka S., Kobayashi D., Fujita H.: A micromachined impact microactuator driven by electrostatic force. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems Vol. 12(1), 2003, pp Stronge W. J.: Impact Mechanics. Cambridge University Press, Cambridge Okniƒski A., Radziszewski B.: Stability and bifurcations in certain systems with impacts. Proc. 8th Conference on Dynamical Systems Theory and Application Vol. 1/2003, pp Okniƒski A., Radziszewski B.: Grazing dynamics and dependence on initial conditions in certain systems with impacts. Nonlinear Dynamics, Manuscript Number NODY757) (w druku). Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych *) CEZARY GRABOWIK BO ENA SKO UD KRZYSZTOF KALINOWSKI DAMIAN KRENCZYK Obserwowany obecnie trend rynkowy zwiàzany z dà eniem do pe nej integracji systemów technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji implikowany jest ch cià oraz koniecznoêcià usprawnienia procesu wymiany danych pomi dzy poszczególnymi systemami wspomagajàcymi wybrane obszary dzia alnoêci przedsi biorstwa. Wymiana danych dotyczyç mo e danych o produkcie, procesie, kosztach wytwarzania, dost pnych zasobach produkcyjnych itp. Najbardziej krytycznym ogniwem w procesie wymiany danych jest po àczenie informatyczne pomi dzy systemami klasy CAD, CAPP, CAP/PPC. Systemy te dzia ajà obecnie najcz Êciej w sposób wyizolowanych wysp automatyzacji, co powoduje, e na etapie projektowania produktu projektant w zasadzie nie dysponuje wiedzà odnoênie do ca kowitego kosztu projektowanego wytworu, co mo e mieç istotny wp yw na koƒcowà efektywnoêç ekonomicznà projektu. Odmiennà kwestià pozostaje pytanie, kto Rys. 1. Zastosowanie systemu CAPP jako integratora systemów CAD/CAM * ) Prezentowana praca naukowa finansowana jest ze Êrodków na nauk w latach jako projekt badawczy nr N /1906. Dr in. Cezary Grabowik, prof. dr hab. in. Bo ena Sko ud, prof. Polit. Âlàskiej, dr in. Krzysztof Kalinowski, dr in. Damian Krenczyk sà pracownikami Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Âlàskiej. powinien byç u ytkownikiem du ych zintegrowanych systemów klasy CAD/CAM/CAE, takich jak dla przyk adu NX 5.0, CATIA itp., w zakresie realizacji dzia aƒ i funkcji zwiàzanych z przygotowaniem programów na obrabiarki NC. Czy ma to byç konstruktor posiadajàcy pewien zasób wiedzy z zakresu projektowania procesów technologicznych obróbki? Czy mo e dzia ania te powinny byç realizowane wy àcznie przez technologa? Tak sformu owane pytanie wynika z faktu, i w wi kszoêci przypadków mówi si o integracji systemów CAD/CAM, zapominajàc o podaniu informacji, skàd pochodzi technologia wytwarzania produktu, zgodnie z którà tworzony jest program NC. Odpowiedzià na tak sformu owane pytanie mo e byç wprowadzenie systemu klasy CAPP jako elementu integrujàcego oraz poêredniczàcego w procesie wymiany danych pomi dzy systemami klasy CAD, CAM (patrz: rys. 1). Dodatkowà zaletà takiego rozwiàzania jest mo liwoêç analizy potencjalnych kosztów wytwarzania produktu praktycznie ju na etapie projektowania wytworu. Z kolei cechà charakterystycznà wi kszoêci systemów CAPP jest ich s abe powiàzanie informatyczne z pozosta ymi systemami wspomagajàcymi dzia ania wytwórczo-organizacyjne w przedsi biorstwie, tj.: systemami CAM, CAP, ERP. Systemy wspomagania planowania procesów obróbki dzia- ajà najcz Êciej w trybie wsadowym (pe niàc niejako rol postprocesora), co oznacza, e dzia ania zwiàzane z projektowaniem procesu technologicznego podejmowane sà dopiero po zakoƒczeniu fazy projektowania, co odpowiada tradycyjnemu sekwencyjnemu modelowi dzia aƒ w aƒcuchu projektowo-wytwórczym (patrz: rys. 2). Ten sposób wspó pracy pomi dzy systemami (sekwencyjny uk ad dzia aƒ) wynika bezpoêrednio z braku dwukierunkowej komunikacji pomi dzy systemami CAD/CAPP, co decyduje o niemo noêci 36 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/2009

2 Rys. 2. Schemat klasycznego sekwencyjnego procesu wytwórczego wdro enia wspó bie nego projektowania produktu oraz przygotowania procesu technologicznego obróbki. Brak dwukierunkowej komunikacji pomi dzy systemami skutkuje równie tym, e w zasadzie niemo liwy jest transfer informacji o wprowadzanych modyfikacjach konstrukcji na etapie przygotowania procesu technologicznego obróbki w systemie CAPP. Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji W procesach integracji technicznego i organizacyjnego przygotowanie produkcji wyró niç mo na trzy g ówne kierunki komputerowej integracji procesów konstruowania, planowania oraz wytwarzania, tj. integracji przez: zastosowanie zintegrowanych systemów w obszarze komputerowego wspomagania konstrukcyjnego przygotowania produkcji systemy klasy IDEAS, CATIA, NX 5.0, a w obszarze organizacyjnego przygotowania produkcji oraz zarzàdzania systemy klasy MRP/ERP BAAN, IFS, ISOF. W systemach tych integracja odbywa si przez zastosowanie wydzielonych modu ów programowych odpowiedzialnych za realizacj poszczególnych dzia aƒ z obszarów konstruowania, projektowania procesów, wytwarzania oraz zarzàdzania. Integracja mo liwa jest dzi ki zastosowaniu jednolitego, spójnego modelu informatycznego jako podstawy dzia ania wszystkich modu ów systemu; integracja przez zastosowanie uniwersalnych formatów wymiany danych (np.: IGES, STEP) pomi dzy niezale nie dzia ajàcymi systemami; zastosowanie konstrukcyjnych, technologicznych oraz funkcyjnych obiektów elementarnych umo liwiajàce opracowanie Êrodowiska programowego integrujàcego dzia ania w obszarze funkcji techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji oraz zarzàdzania produkcjà przemys owà, a tak e integracj w ramach jednego Êrodowiska systemów klasy CAD, CAPP, CAM oraz MRP/ERP. Zdaniem autorów artyku u najbardziej atrakcyjnym rozwiàzaniem w zakresie integracji technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji jest rozwiàzanie trzecie polegajàce na zastosowaniu technik obiektowych ze wzgl du na elastycznoêç ich zastosowania oraz atwoêç modelowania rzeczywistoêci. Zastosowanie technik obiektowych w techniczno-organizacyjnym przygotowaniu produkcji Poj cie technik obiektowych w przypadku ich zastosowania w procesie komputerowego wspomagania technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji rozumiane jest dualnie, co oznacza, e u y- wajàc poj cia technik obiektowych, autorzy z jednej strony majà na myêli technik znanà jako technika obiektów elementarnych (ang. features technique), z drugiej zaê tzw. techniki OOT (ang. object oriented techniques). W pierwszym przypadku technika obiektów elementarnych znalaz a zastosowanie do reprezentacji konstrukcji wytworu. Konstrukcja wytworu przedstawiona jest za pomocà zbioru obiektów elementarnych reprezentujàcych wyró nione cechy konstrukcyjne modelu produktu. W przypadku zastosowania techniki obiektów elementarnych do celów reprezentacji konstrukcji konieczne jest podj cie decyzji odnoênie do metody tworzenia konstrukcyjnej bazy wiedzy zawierajàcej informacje o prototypach obiektów konstrukcyjnych umo liwiajàcych zapis dowolnej konstrukcji elementu, opracowanie dowolnego modelu oraz sposobu zapisu informacji o wytworze, modelu. Obecnie najcz Êciej stosowanymi metodami sà: Metoda rozpoznawania obiektów elementarnych Du e znaczenie w procesie kodowania form obiektów elementarnych, czyli w sposobie zapisu reprezentacji obiektów w bazach danych, zyska a sobie metoda rozpoznawania (ang. recognition) form obiektów elementarnych. G ównym jej celem jest rozpoznanie nowo wprowadzanego obiektu elementarnego do bazy i zapami tanie go w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyç rozrost obj toêci bazy danych. Jednà z metod bazujàcych na kodowaniu form obiektów elementarnych geometrycznych jest metoda rozpoznawania obiektów elementarnych geometrycznych (ang. Graphic Feature Recognition GFR). GFR u atwia rozpoznawanie szerokiej gamy spotykanych obiektów elementarnych geometrycznych oraz umo liwia w prosty sposób rozbudow istniejàcej ju bazy danych obiektów. Wyklucza przy tym cz Êç niekorzystnych cech, tj.: ograniczenie w liczbie typów rozpoznawanych obiektów elementarnych, potrzeby obszernych obliczeƒ, trudnoêci w rozbudowie baz obiektów elementarnych. Metoda GFR wykorzystuje metod MAAG/MAAM (ang. Multi Attributed Adjacency Graph/Matrix), która polega na przypisaniu atrybutów do istniejàcych kraw dzi i powierzchni, a nast pnie zapisaniu ich w postaci macierzy. Celem metody jest próba definiowania i rozpoznawania nowych obiektów elementarnych, które powsta y przez wzajemne oddzia ywania na siebie dwóch innych obiektów. Baz danych FDB (ang. Feature Data Base) dzieli si na trzy cz Êci (patrz: rys. 3): PTF (ang. Primitive/Template Feature) zawiera skoƒczonà list podstawowych obiektów elementarnych wraz z ich opisem, Complex zawiera zespo owe obiekty elementarne, identyfikowane jako wariacje obiektów, PTF VPTF (ang. Variations of PTF), ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/

3 Special Features zawiera specjalne, dotàd niespotykane obiekty elementarne, których nie mo na by o w àczyç do dwóch wczeêniejszych grup. Rys. 3. Podzia obiektów elementarnych w bazie danych wg metody GFR Metoda automatycznej ekstrakcji obiektów elementarnych Procedury ekstrakcji majà za zadanie rozpoznawanie i wyodr bnianie form obiektów elementarnych z modeli CAD na podstawie zaawansowanych algorytmów bez koniecznoêci stosowania rozbudowanych baz zawierajàcych wzorce obiektów elementarnych. ZdolnoÊci ekstrakcji (wyodr bniania) obiektów elementarnych, które wczeêniej nie zosta y predefiniowane, mogà przyczyniç si do rozwoju systemów samouczàcych si przez rozpoznanie i wyodr bnienie obiektu elementarnego, a nast pnie zachowanie go w bibliotekach obiektów elementarnych systemów CAD, dajàc mo liwoêç ponownego ich wykorzystania. Procedury ekstrakcji majà charakter sekwencyjny, oparte sà przewa nie na Êledzeniu efektu dzia ania klas obiektów elementarnych na reprezentacj B-Rep modelu i wymagajà ciàg ej rekonstrukcji tej reprezentacji. Procedury ekstrakcji opierajà si na rozpoznawaniu tzw. p tli (ang. loop), które charakteryzujà cykliczne ustawienia kraw dzi odnoszàcych si do powierzchni modelu. Brzegi powierzchni obiektu, definiowane jako cykliczne ustawienia kraw dzi, tworzà p tle zewn trzne. P tle wewn trzne sk adajà si natomiast z cyklicznych ustawieƒ kraw dzi zawierajàcych si wewnàtrz brzegów powierzchni. P tle tworzà p aszczyzny rzeczywiste oraz wirtualne, czyli takie, w których p tle reprezentujà miejsca wydrà one bàdê wkl s e na p aszczyznach obiektu. Ogólny algorytm procedury ekstrakcji form obiektów elementarnych przebiega nast pujàco: dany jest obiekt elementarny o ustalonej postaci poczàtkowej, nast pnie przeprowadzany jest sekwencyjnie etap przemiany danego obiektu z wykorzystaniem metod ekstrakcji obiektów elementarnych, po ka dym etapie ekstrakcji nast puje odbudowa reprezentacji brzegowej przedmiotu przez odbudowanie jego struktury B-Rep, ostateczny kszta t obiektu uzyskiwany jest po wykonaniu finalnego etapu procedury ekstrakcji. Zapisu rozpoznawanych form obiektów elementarnych dokonuje si przez zdefiniowany wirtualny graf graniczàcych p tli (ang. Loop Adjacency Hyper Graph LAHG), jako ustawienia w z ów, kraw dzi, atrybutów. Metoda dekompozycji form obiektów elementarnych Metody dekompozycji wynikajà z metod ekstrakcji. Ich zaletà jest to, e wyró niane i wyodr bniane obiekty elementarne nie muszà byç predefiniowane, jak to ma miejsce w procesach rozpoznawania (ang. recognition) obiektów elementarnych. Jednà z metod dekompozycji jest metoda otrzymania przestrzennej reprezentacji obiektu wykorzystujàca jedynie jego reprezentacj granicznà (ang. Alternating Sum of Volumes with Partitioning ASVP). Dzi ki ASVP mo liwa sta a si ogólna reprezentacja obiektu elementarnego dla ró nych systemów wykorzystujàcych formy dekompozycji obiektów elementarnych (ang. Form Feature Decomposition FFD). Metoda FFD opiera si na hierarchicznej strukturze dekompozycji obiektu i ma za zadanie okreêliç nowà form drzewa B-Rep opisujàcego dany obiekt (bry ), wówczas gdy jego reprezentacja brzegowa uleg a zmianie (eliminowane sà procedury polegajàce na budowie od podstaw drzewa B-Rep). Metoda bazuje na lokalnej powierzchni, która uleg a zmianie, a pod uwag brane sà tylko komponenty drzewa, które wymagajà uaktualnienia. Obliczany zostaje tzw. wspó czynnik delta, który okreêla ró nic obj toêci pomi dzy starà a nowà postacià bry y i jest jednym z towarzyszàcych sk adników drzewa. Uaktualniane komponenty drzewa B-Rep umieszczane sà w tzw. aktywnym poddrzewie (ang. active subtree). Algorytm metody ASVP w znaczny sposób potrafi przyspieszyç aktualizacj metody B-Rep. Metoda manualnej arbitralnej dekompozycji obiektów elementarnych Autorzy artyku u jako metod tworzenia konstrukcyjnej bazy obiektów elementarnych wybrali metod czwartà, g ównie ze wzgl du na jej zalety wynikajàce z: mo liwoêci udzia u ekspertów w procesie dekompozycji obiektów elementarnych, co pozwala zapewniç du à reprezentatywnoêç opracowanej konstrukcyjnej bazy obiektów elementarnych, du à szybkoêç procesu dekompozycji w porównaniu z pozosta ymi metodami, atwoêç implementacji oraz rozbudowy opracowanej w ramach badaƒ bazy danych. Zakres prowadzonych obecnie badaƒ ograniczony jest do grupy elementów obrotowo-symetrycznych. W przypadku tej grupy przedmiotów proces identyfikacji cech konstrukcyjnych jest znacznie uproszczony w odró nieniu od grupy np. korpusów, dla której tylko cz Êç powierzchni przedmiotu poddawana jest obróbce skrawaniem, a pozosta a cz Êç powierzchni pozostaje w stanie wynikajàcym z poprzednich etapów procesu produkcyjnego, w przypadku rozwa anej grupy przedmiotów, w zasadzie niezale nie od rodzaju pó fabrykatu, wszystkie powierzchnie sà obrabiane. Na rys. 4 przedstawiono otwartà struktur obiektów elementarnych opracowanà na obecnym etapie badaƒ nad integracjà techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji realizowanego w ramach grantu N /1906. Proces identyfikacji cech konstrukcyjnych prowadzony jest w ten sposób, e danej wyró nianej cesze konstrukcyjnej powinien odpowiadaç pojedynczy zabieg technologiczny, alternatywne zabiegi 38 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/2009

4 Rys. 4. Otwarta struktura obiektów elementarnych stan obecny technologiczne lub grupa zabiegów technologicznych, grupa alternatywnych zabiegów technologicznych. Odpowiada to sytuacji, w której cesze konstrukcyjnej obiektowi konstrukcyjnemu odpowiada obiekt technologiczny (zabieg, grupa zabiegów), co odpowiada relacji typu jeden do jednego lub jeden do wielu. Taki sposób definiowania relacji w znacznej mierze upraszcza proces projektowania oraz implementacji systemu CAPP. Wyst powanie relacji jeden do wielu jest bardzo istotne ze wzgl du na mo liwoêci wspó pracy (integracji) systemu CAPP z systemami klasy CAP/PPC, w których prowadzony jest proces harmonogramowania produkcji. Dost pnoêç relacji jeden do wielu pozwala na tworzenie wielowariantowych marszrut technologicznych, co jest szczególnie istotne w przypadku systemów harmonogramowania oraz reharmonogramowania produkcji w warunkach wystàpienia zak óceƒ w procesie wytwarzania. Opracowany na etapie dekompozycji konstrukcji zbiór obiektów konstrukcyjnych zaimplementowany zosta programowo w Êrodowisku systemu NX 5.0 (Unigraphics Solution) z zastosowaniem j zyka GRIP (ang. Graphics Interactive Programming). Techniki OOT stosowane sà zale nie od etapu implementacji, tj. analizy, projektowania, programowania obiektowego do opracowania systemu CAPP, a w szczególnoêci do implementacji zbioru technologicznych obiektów elementarnych, zapisu technologicznej bazy wiedzy oraz budowy mechanizmu wnioskowania systemu. Implementacja systemu CAPP prowadzona jest równolegle z rozwojem oraz implementacjà modu u CAD w Êrodowisku DELPHI Modelowanie konstrukcji wytworu z zastosowaniem metody konstrukcyjnych obiektów elementarnych mo e byç realizowane trzema metodami: metodà przyrostowà tzw. konstrukcyjnà odpowiadajàcà sytuacji, w której model tworzony jest przez kolejne dodawanie do siebie obiektów elementarnych, metodà ubytkowà tzw. technologicznà, w której model wytworu powstaje przez odejmowanie od materia u pó fabrykatu kolejnych obiektów elementarnych, w przypadku obiektów obrotowo-symetrycznych odpowiada to obróbce elementu na drodze obróbki skrawaniem, mieszanà tzw. konstrukcyjno-technologicznà, w której model powstaje przez dodawanie bàdê odejmowanie od siebie obiektów konstrukcyjnych. Z uwagi na potencjalnà przydatnoêç w procesie projektowania systemu CAPP najlepsza wydaje si metoda technologiczna, ze wzgl du na jej podobieƒstwo do procesu wytwórczego. W przypadku zaimplementowania metody technologicznej w systemie CAD jako êródle danych o produkcie mo liwe jest takie opracowanie interfejsu u ytkownika, które pozwala oby na tworzenie procesu technologicznego w tle. Oznacza to, e u ytkownik systemu CAD, tworzàc model wytworu, a w zwiàzku z tym jego struktur, tworzy by jednoczeênie proces technologiczny. KolejnoÊç obiektów konstrukcyjnych w strukturze modelu odpowiada aby kolejnoêci zabiegów w strukturze projektowanego procesu technologicznego, co znacznie uproêci oby budow mechanizmu wnioskowania systemu CAPP. Pomimo niewàtpliwych zalet takiego rozwiàzania jego skutecznoêç ograniczy aby si jedynie do grupy elementów obrotowo-symetrycznych typu: wa, tuleja itp. W celu rozszerzenia obszaru dzia ania systemu na pozosta e grupy elementów, konieczne jest opracowanie aplikacji dzia ajàcej w systemie CAD na podstawie zastosowanej metody konstrukcyjno-technologicznej. Ponadto autorzy artyku u uwa ajà, e metoda konstrukcyjno-technologiczna, z punktu widzenia potencjalnego u ytkownika systemu, jest bardziej przyjazna, w szczególnoêci gdy u ytkownikiem zintegrowanego systemu jest konstruktor. Dla przyk adu tworzenie modelu wa u metodà mieszanà sprowadza si w tym przypadku do wstawienia kolejnych czopów oraz powierzchni swobodnych wa u, uzyskujàc tym samym zarys wa u odpowiadajàcy w zasadzie stanowi procesu technologicznego po obróbce zgrubnej. Ró nica polega jedynie na tym, e w przypadku procesu technologicznego na powierzchniach obrabianych pozosta by naddatek obróbkowy, natomiast proces modelowania prowadzony jest na wymiar nominalny. W kolejnych etapach gotowy model wa u uzyskiwany jest przez odejmowanie obiektów elementarnych od surowej postaci wa u. Na rys. 4 przedstawiajàcym otwartà struktur konstrukcyjnych obiektów elementarnych linià kreskowo-kropkowà oznaczono granic klas obiektów elementarnych, u ywanych z zastosowaniem metody konstrukcyjnej (przyrostowej), natomiast linià kropkowà oznaczono granic klas obiektów u ywanych z zastosowaniem metody technologicznej (ubytkowej). Zastosowanie metody mieszanej pozwala na rozszerzenie w przysz oêci obszaru dzia ania systemu na klasy przedmiotów nienale àcych do klasy ele- ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/

5 mentów obrotowo-symetrycznych. Rozwój oprogramowania mo liwy jest ze wzgl du na przyj te w procesie implementacji otwartej struktury zbioru obiektów elementarnych (patrz: rys. 4) rozwiàzanie polegajàce na zapisie struktury poszczególnych obiektów w postaci oddzielnych podprogramów, co w znacznej mierze upraszcza dokonywanie wszelkiego rodzaju modyfikacji opisu obiektu, wprowadzanie nowych obiektów. Implementacja zbioru obiektów konstrukcyjnych w systemie NX 5.0 na przyk adzie elementu typu wa Na rys. 5 przedstawiono okno g ówne programu umo liwiajàcego modelowanie elementów obrotowo- -symetrycznych typu wa, tuleja, tarcza w Êrodowisku systemu NX 5.0. jako jednego z elementów zinteg- Rys. 5. Okno programu zarzàdzajàcego rowanego Êrodowiska wspomagajàcego techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji. Oprogramowanie sk ada si z programu zarzàdzajàcego, podprogramów, w których zapisano struktur obiektów konstrukcyjnych, podprogramów odpowiedzialnych za dobór danych normowych (obs ug bazy danych normowych), bazy danych normowych. Struktur programu przedstawiono na rys. 6, gdzie oznaczono odpowiednio: PZ program zarzàdzajàcy, BOK biblioteka obiektów konstrukcyjnych, BPOBN biblioteka programów obs ugujàcych baz danych, BDN baza danych normowych, NX 5.0 Rys. 6. Struktura modu u CAD Êrodowisko systemu CAD/CAM/CAE. U ytkownik opracowanego modu u CAD dzia ajàcego w Êrodowisku systemu NX 5.0, w przypadku wprowadzenia do modelu elementu konstrukcyjnego obiektu elementarnego, którego wartoêci wymiarów sà znormalizowane, wspomagany jest przez system automatycznym doborem wartoêci wymiarów. W przypadku gdy niemo liwy jest prawid owy dobór wartoêci wymiarów, system proponuje pewne wartoêci, natomiast u ytkownik podejmuje decyzje odnoênie do ich przyj cia bàdê odrzucenia. Informacja o strukturze gotowego elementu zapisywana jest w postaci pliku tekstowego stanowiàcego interfejs wymiany danych pomi dzy modu em CAD a CAPP. Plik wyjêciowy zawiera informacje odnoênie do rodzaju konstrukcyjnych obiektów elementarnych u ytych do budowy modelu, ich wartoêci wymiarów nominalnych, odchy ek wymiarów oraz relacji wià- àcych poszczególne obiekty. Na rys. 7. przedstawiono gotowy model wykonany w systemie NX 5.0 z zastosowaniem zaimplementowanej metody obiektów elementarnych. Podsumowanie Przedstawiona w artykule metoda integracji technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji opiera si na zastosowaniu podejêcia obiektowego zarówno na potrzeby reprezentacji: konstrukcji produktu, technologii wytwarzania, jak równie potrzeby budowy systemu harmonogramowania produkcji. Szczegó owo przedstawiono otwartà struktur obiektów elementarnych umo liwiajàcà reprezentacj konstrukcji przedmiotów obrotowo-symetrycznych. Struktura ta stanowi a podstaw, na bazie której opracowano modu programowy dzia ajàcy w Êrodowisku NX 5.0. Modu CAD zaimplementowano z zastosowaniem j zyka GRIP. Obecnie oprogramowanie to pozwala na przyspieszenie procesu modelowania 3D zarówno w przypadku zapisu 3D modelu zapisanego w postaci dokumentacji 2D, jak równie w przypadku Rys. 7. Model wa ka 40 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/2009

6 modelowania zupe nie nowego produktu. Autorzy artyku u, bioràc pod uwag ograniczenia Êrodowiska GRIP, widzà koniecznoêç podj cia dzia aƒ w zakresie implementacji opracowanej struktury obiektów elementarnych z zastosowaniem Êrodowiska NX Open for C/C++ lub innej z platform NX Open. Rozwiàzanie takie pozwala oby na wyeliminowanie ograniczeƒ zwiàzanych z zastosowaniem NX GRIP, takich jak: praca jedynie w trybie interaktywnym oraz ograniczeƒ zwiàzanych z mo liwoêcià zarzàdzania pami cià. W perspektywie mo liwa wydaje si budowa systemu CAPP dzia ajàcego bezpoêrednio w Êrodowisku systemu NX 5.0. LITERATURA 1. Grabowik C., Knosala R.: The method of knowledge representation for a CAPP system. Journal of Materials Processing Technology, Elsevier 133 (2003) pp Grabowik C., Kalinowski K., Monica Z.: Integration of the CAD/CAPP/PPC. Journal of Materials Processing Technology, Elsevier (2005) pp Sormaz D., Khoshnevies B.: Generation of alternative process plans in integrated manufacturing systems. Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 14, December Sormaz D., Ganduri J.: Integration of Rule-based Process Selection with Virtual Machining for Distributed Manufacturing Planning. Springer London, ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Planowanie przep ywów pracy w warunkach ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa produkcyjnego

Planowanie przep ywów pracy w warunkach ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa produkcyjnego Wyniki obliczeƒ zmodyfikowanego dêwigara pierêcieniowego analizowanej maszyny wykaza y znaczny spadek napr eƒ maksymalnych oraz zakresów napr eƒ zm czeniowych, które uwzgl dniajàc wytrzyma oêç zm czeniowà

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà JERZY WRÓBEL MARIUSZ FITOWSKI GRZEGORZ LINKIEWICZ Zarzàdzanie rosnàcà liczbà informacji we wspó czesnym przedsi biorstwie staje si coraz wi

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Nowe idee w budowie systemów monitorujàcych

Nowe idee w budowie systemów monitorujàcych Nowe idee w budowie systemów monitorujàcych WOJCIECH BATKO Monitorowanie zmiany stanu obiektu w trakcie eksploatacji jest bardzo z o onym zagadnieniem. Jego g ównym zadaniem jest identyfikacja wczesnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach BANK I KREDYT styczeƒ 2005 BankowoÊç Komercyjna 67 Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach Grzegorz Urbanek Wprowadzenie 1 Zob. T.H. Donaldson, (1992): The Treatment of Intangibles: A Banker

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowaç diagnoz?

Jak dobrze przygotowaç diagnoz? Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Redakcja naukowa: Marek W. Kozak Zespół redakcyjny: Rafał Krenz Katarzyna Werner Izabela

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem

Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem JAN BAGI SKI Mo na uznaç, e rozwój systemów kontroli, zapewniania i zarzàdzania jakoêcià rozpoczà si z poczàtkiem rewolucji przemys owej w

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej

Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej PAWE SWORNOWSKI Dr in. Pawe Swornowski jest pracownikiem Instytutu Technologii Mechanicznej Politechniki Poznaƒskiej.

Bardziej szczegółowo