Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych *)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych *)"

Transkrypt

1 wi kszych pr dkoêci poczàtkowych takie sterowanie dynamikà natrafia na powa ne trudnoêci, a nawet staje si praktycznie niemo liwe (rys. 6, 7). LITERATURA 1. Bernardo di M., Budd C. J., Champneys A. R., Kowalczyk P.: Bifurcations and Chaos in Piecewise Smooth Dynamical Systems. Theory and Applications. Springer-Verlag, Berlin Mita M., Arai M., Tensaka S., Kobayashi D., Fujita H.: A micromachined impact microactuator driven by electrostatic force. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems Vol. 12(1), 2003, pp Stronge W. J.: Impact Mechanics. Cambridge University Press, Cambridge Okniƒski A., Radziszewski B.: Stability and bifurcations in certain systems with impacts. Proc. 8th Conference on Dynamical Systems Theory and Application Vol. 1/2003, pp Okniƒski A., Radziszewski B.: Grazing dynamics and dependence on initial conditions in certain systems with impacts. Nonlinear Dynamics, Manuscript Number NODY757) (w druku). Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych *) CEZARY GRABOWIK BO ENA SKO UD KRZYSZTOF KALINOWSKI DAMIAN KRENCZYK Obserwowany obecnie trend rynkowy zwiàzany z dà eniem do pe nej integracji systemów technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji implikowany jest ch cià oraz koniecznoêcià usprawnienia procesu wymiany danych pomi dzy poszczególnymi systemami wspomagajàcymi wybrane obszary dzia alnoêci przedsi biorstwa. Wymiana danych dotyczyç mo e danych o produkcie, procesie, kosztach wytwarzania, dost pnych zasobach produkcyjnych itp. Najbardziej krytycznym ogniwem w procesie wymiany danych jest po àczenie informatyczne pomi dzy systemami klasy CAD, CAPP, CAP/PPC. Systemy te dzia ajà obecnie najcz Êciej w sposób wyizolowanych wysp automatyzacji, co powoduje, e na etapie projektowania produktu projektant w zasadzie nie dysponuje wiedzà odnoênie do ca kowitego kosztu projektowanego wytworu, co mo e mieç istotny wp yw na koƒcowà efektywnoêç ekonomicznà projektu. Odmiennà kwestià pozostaje pytanie, kto Rys. 1. Zastosowanie systemu CAPP jako integratora systemów CAD/CAM * ) Prezentowana praca naukowa finansowana jest ze Êrodków na nauk w latach jako projekt badawczy nr N /1906. Dr in. Cezary Grabowik, prof. dr hab. in. Bo ena Sko ud, prof. Polit. Âlàskiej, dr in. Krzysztof Kalinowski, dr in. Damian Krenczyk sà pracownikami Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Âlàskiej. powinien byç u ytkownikiem du ych zintegrowanych systemów klasy CAD/CAM/CAE, takich jak dla przyk adu NX 5.0, CATIA itp., w zakresie realizacji dzia aƒ i funkcji zwiàzanych z przygotowaniem programów na obrabiarki NC. Czy ma to byç konstruktor posiadajàcy pewien zasób wiedzy z zakresu projektowania procesów technologicznych obróbki? Czy mo e dzia ania te powinny byç realizowane wy àcznie przez technologa? Tak sformu owane pytanie wynika z faktu, i w wi kszoêci przypadków mówi si o integracji systemów CAD/CAM, zapominajàc o podaniu informacji, skàd pochodzi technologia wytwarzania produktu, zgodnie z którà tworzony jest program NC. Odpowiedzià na tak sformu owane pytanie mo e byç wprowadzenie systemu klasy CAPP jako elementu integrujàcego oraz poêredniczàcego w procesie wymiany danych pomi dzy systemami klasy CAD, CAM (patrz: rys. 1). Dodatkowà zaletà takiego rozwiàzania jest mo liwoêç analizy potencjalnych kosztów wytwarzania produktu praktycznie ju na etapie projektowania wytworu. Z kolei cechà charakterystycznà wi kszoêci systemów CAPP jest ich s abe powiàzanie informatyczne z pozosta ymi systemami wspomagajàcymi dzia ania wytwórczo-organizacyjne w przedsi biorstwie, tj.: systemami CAM, CAP, ERP. Systemy wspomagania planowania procesów obróbki dzia- ajà najcz Êciej w trybie wsadowym (pe niàc niejako rol postprocesora), co oznacza, e dzia ania zwiàzane z projektowaniem procesu technologicznego podejmowane sà dopiero po zakoƒczeniu fazy projektowania, co odpowiada tradycyjnemu sekwencyjnemu modelowi dzia aƒ w aƒcuchu projektowo-wytwórczym (patrz: rys. 2). Ten sposób wspó pracy pomi dzy systemami (sekwencyjny uk ad dzia aƒ) wynika bezpoêrednio z braku dwukierunkowej komunikacji pomi dzy systemami CAD/CAPP, co decyduje o niemo noêci 36 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/2009

2 Rys. 2. Schemat klasycznego sekwencyjnego procesu wytwórczego wdro enia wspó bie nego projektowania produktu oraz przygotowania procesu technologicznego obróbki. Brak dwukierunkowej komunikacji pomi dzy systemami skutkuje równie tym, e w zasadzie niemo liwy jest transfer informacji o wprowadzanych modyfikacjach konstrukcji na etapie przygotowania procesu technologicznego obróbki w systemie CAPP. Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji W procesach integracji technicznego i organizacyjnego przygotowanie produkcji wyró niç mo na trzy g ówne kierunki komputerowej integracji procesów konstruowania, planowania oraz wytwarzania, tj. integracji przez: zastosowanie zintegrowanych systemów w obszarze komputerowego wspomagania konstrukcyjnego przygotowania produkcji systemy klasy IDEAS, CATIA, NX 5.0, a w obszarze organizacyjnego przygotowania produkcji oraz zarzàdzania systemy klasy MRP/ERP BAAN, IFS, ISOF. W systemach tych integracja odbywa si przez zastosowanie wydzielonych modu ów programowych odpowiedzialnych za realizacj poszczególnych dzia aƒ z obszarów konstruowania, projektowania procesów, wytwarzania oraz zarzàdzania. Integracja mo liwa jest dzi ki zastosowaniu jednolitego, spójnego modelu informatycznego jako podstawy dzia ania wszystkich modu ów systemu; integracja przez zastosowanie uniwersalnych formatów wymiany danych (np.: IGES, STEP) pomi dzy niezale nie dzia ajàcymi systemami; zastosowanie konstrukcyjnych, technologicznych oraz funkcyjnych obiektów elementarnych umo liwiajàce opracowanie Êrodowiska programowego integrujàcego dzia ania w obszarze funkcji techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji oraz zarzàdzania produkcjà przemys owà, a tak e integracj w ramach jednego Êrodowiska systemów klasy CAD, CAPP, CAM oraz MRP/ERP. Zdaniem autorów artyku u najbardziej atrakcyjnym rozwiàzaniem w zakresie integracji technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji jest rozwiàzanie trzecie polegajàce na zastosowaniu technik obiektowych ze wzgl du na elastycznoêç ich zastosowania oraz atwoêç modelowania rzeczywistoêci. Zastosowanie technik obiektowych w techniczno-organizacyjnym przygotowaniu produkcji Poj cie technik obiektowych w przypadku ich zastosowania w procesie komputerowego wspomagania technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji rozumiane jest dualnie, co oznacza, e u y- wajàc poj cia technik obiektowych, autorzy z jednej strony majà na myêli technik znanà jako technika obiektów elementarnych (ang. features technique), z drugiej zaê tzw. techniki OOT (ang. object oriented techniques). W pierwszym przypadku technika obiektów elementarnych znalaz a zastosowanie do reprezentacji konstrukcji wytworu. Konstrukcja wytworu przedstawiona jest za pomocà zbioru obiektów elementarnych reprezentujàcych wyró nione cechy konstrukcyjne modelu produktu. W przypadku zastosowania techniki obiektów elementarnych do celów reprezentacji konstrukcji konieczne jest podj cie decyzji odnoênie do metody tworzenia konstrukcyjnej bazy wiedzy zawierajàcej informacje o prototypach obiektów konstrukcyjnych umo liwiajàcych zapis dowolnej konstrukcji elementu, opracowanie dowolnego modelu oraz sposobu zapisu informacji o wytworze, modelu. Obecnie najcz Êciej stosowanymi metodami sà: Metoda rozpoznawania obiektów elementarnych Du e znaczenie w procesie kodowania form obiektów elementarnych, czyli w sposobie zapisu reprezentacji obiektów w bazach danych, zyska a sobie metoda rozpoznawania (ang. recognition) form obiektów elementarnych. G ównym jej celem jest rozpoznanie nowo wprowadzanego obiektu elementarnego do bazy i zapami tanie go w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyç rozrost obj toêci bazy danych. Jednà z metod bazujàcych na kodowaniu form obiektów elementarnych geometrycznych jest metoda rozpoznawania obiektów elementarnych geometrycznych (ang. Graphic Feature Recognition GFR). GFR u atwia rozpoznawanie szerokiej gamy spotykanych obiektów elementarnych geometrycznych oraz umo liwia w prosty sposób rozbudow istniejàcej ju bazy danych obiektów. Wyklucza przy tym cz Êç niekorzystnych cech, tj.: ograniczenie w liczbie typów rozpoznawanych obiektów elementarnych, potrzeby obszernych obliczeƒ, trudnoêci w rozbudowie baz obiektów elementarnych. Metoda GFR wykorzystuje metod MAAG/MAAM (ang. Multi Attributed Adjacency Graph/Matrix), która polega na przypisaniu atrybutów do istniejàcych kraw dzi i powierzchni, a nast pnie zapisaniu ich w postaci macierzy. Celem metody jest próba definiowania i rozpoznawania nowych obiektów elementarnych, które powsta y przez wzajemne oddzia ywania na siebie dwóch innych obiektów. Baz danych FDB (ang. Feature Data Base) dzieli si na trzy cz Êci (patrz: rys. 3): PTF (ang. Primitive/Template Feature) zawiera skoƒczonà list podstawowych obiektów elementarnych wraz z ich opisem, Complex zawiera zespo owe obiekty elementarne, identyfikowane jako wariacje obiektów, PTF VPTF (ang. Variations of PTF), ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/

3 Special Features zawiera specjalne, dotàd niespotykane obiekty elementarne, których nie mo na by o w àczyç do dwóch wczeêniejszych grup. Rys. 3. Podzia obiektów elementarnych w bazie danych wg metody GFR Metoda automatycznej ekstrakcji obiektów elementarnych Procedury ekstrakcji majà za zadanie rozpoznawanie i wyodr bnianie form obiektów elementarnych z modeli CAD na podstawie zaawansowanych algorytmów bez koniecznoêci stosowania rozbudowanych baz zawierajàcych wzorce obiektów elementarnych. ZdolnoÊci ekstrakcji (wyodr bniania) obiektów elementarnych, które wczeêniej nie zosta y predefiniowane, mogà przyczyniç si do rozwoju systemów samouczàcych si przez rozpoznanie i wyodr bnienie obiektu elementarnego, a nast pnie zachowanie go w bibliotekach obiektów elementarnych systemów CAD, dajàc mo liwoêç ponownego ich wykorzystania. Procedury ekstrakcji majà charakter sekwencyjny, oparte sà przewa nie na Êledzeniu efektu dzia ania klas obiektów elementarnych na reprezentacj B-Rep modelu i wymagajà ciàg ej rekonstrukcji tej reprezentacji. Procedury ekstrakcji opierajà si na rozpoznawaniu tzw. p tli (ang. loop), które charakteryzujà cykliczne ustawienia kraw dzi odnoszàcych si do powierzchni modelu. Brzegi powierzchni obiektu, definiowane jako cykliczne ustawienia kraw dzi, tworzà p tle zewn trzne. P tle wewn trzne sk adajà si natomiast z cyklicznych ustawieƒ kraw dzi zawierajàcych si wewnàtrz brzegów powierzchni. P tle tworzà p aszczyzny rzeczywiste oraz wirtualne, czyli takie, w których p tle reprezentujà miejsca wydrà one bàdê wkl s e na p aszczyznach obiektu. Ogólny algorytm procedury ekstrakcji form obiektów elementarnych przebiega nast pujàco: dany jest obiekt elementarny o ustalonej postaci poczàtkowej, nast pnie przeprowadzany jest sekwencyjnie etap przemiany danego obiektu z wykorzystaniem metod ekstrakcji obiektów elementarnych, po ka dym etapie ekstrakcji nast puje odbudowa reprezentacji brzegowej przedmiotu przez odbudowanie jego struktury B-Rep, ostateczny kszta t obiektu uzyskiwany jest po wykonaniu finalnego etapu procedury ekstrakcji. Zapisu rozpoznawanych form obiektów elementarnych dokonuje si przez zdefiniowany wirtualny graf graniczàcych p tli (ang. Loop Adjacency Hyper Graph LAHG), jako ustawienia w z ów, kraw dzi, atrybutów. Metoda dekompozycji form obiektów elementarnych Metody dekompozycji wynikajà z metod ekstrakcji. Ich zaletà jest to, e wyró niane i wyodr bniane obiekty elementarne nie muszà byç predefiniowane, jak to ma miejsce w procesach rozpoznawania (ang. recognition) obiektów elementarnych. Jednà z metod dekompozycji jest metoda otrzymania przestrzennej reprezentacji obiektu wykorzystujàca jedynie jego reprezentacj granicznà (ang. Alternating Sum of Volumes with Partitioning ASVP). Dzi ki ASVP mo liwa sta a si ogólna reprezentacja obiektu elementarnego dla ró nych systemów wykorzystujàcych formy dekompozycji obiektów elementarnych (ang. Form Feature Decomposition FFD). Metoda FFD opiera si na hierarchicznej strukturze dekompozycji obiektu i ma za zadanie okreêliç nowà form drzewa B-Rep opisujàcego dany obiekt (bry ), wówczas gdy jego reprezentacja brzegowa uleg a zmianie (eliminowane sà procedury polegajàce na budowie od podstaw drzewa B-Rep). Metoda bazuje na lokalnej powierzchni, która uleg a zmianie, a pod uwag brane sà tylko komponenty drzewa, które wymagajà uaktualnienia. Obliczany zostaje tzw. wspó czynnik delta, który okreêla ró nic obj toêci pomi dzy starà a nowà postacià bry y i jest jednym z towarzyszàcych sk adników drzewa. Uaktualniane komponenty drzewa B-Rep umieszczane sà w tzw. aktywnym poddrzewie (ang. active subtree). Algorytm metody ASVP w znaczny sposób potrafi przyspieszyç aktualizacj metody B-Rep. Metoda manualnej arbitralnej dekompozycji obiektów elementarnych Autorzy artyku u jako metod tworzenia konstrukcyjnej bazy obiektów elementarnych wybrali metod czwartà, g ównie ze wzgl du na jej zalety wynikajàce z: mo liwoêci udzia u ekspertów w procesie dekompozycji obiektów elementarnych, co pozwala zapewniç du à reprezentatywnoêç opracowanej konstrukcyjnej bazy obiektów elementarnych, du à szybkoêç procesu dekompozycji w porównaniu z pozosta ymi metodami, atwoêç implementacji oraz rozbudowy opracowanej w ramach badaƒ bazy danych. Zakres prowadzonych obecnie badaƒ ograniczony jest do grupy elementów obrotowo-symetrycznych. W przypadku tej grupy przedmiotów proces identyfikacji cech konstrukcyjnych jest znacznie uproszczony w odró nieniu od grupy np. korpusów, dla której tylko cz Êç powierzchni przedmiotu poddawana jest obróbce skrawaniem, a pozosta a cz Êç powierzchni pozostaje w stanie wynikajàcym z poprzednich etapów procesu produkcyjnego, w przypadku rozwa anej grupy przedmiotów, w zasadzie niezale nie od rodzaju pó fabrykatu, wszystkie powierzchnie sà obrabiane. Na rys. 4 przedstawiono otwartà struktur obiektów elementarnych opracowanà na obecnym etapie badaƒ nad integracjà techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji realizowanego w ramach grantu N /1906. Proces identyfikacji cech konstrukcyjnych prowadzony jest w ten sposób, e danej wyró nianej cesze konstrukcyjnej powinien odpowiadaç pojedynczy zabieg technologiczny, alternatywne zabiegi 38 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/2009

4 Rys. 4. Otwarta struktura obiektów elementarnych stan obecny technologiczne lub grupa zabiegów technologicznych, grupa alternatywnych zabiegów technologicznych. Odpowiada to sytuacji, w której cesze konstrukcyjnej obiektowi konstrukcyjnemu odpowiada obiekt technologiczny (zabieg, grupa zabiegów), co odpowiada relacji typu jeden do jednego lub jeden do wielu. Taki sposób definiowania relacji w znacznej mierze upraszcza proces projektowania oraz implementacji systemu CAPP. Wyst powanie relacji jeden do wielu jest bardzo istotne ze wzgl du na mo liwoêci wspó pracy (integracji) systemu CAPP z systemami klasy CAP/PPC, w których prowadzony jest proces harmonogramowania produkcji. Dost pnoêç relacji jeden do wielu pozwala na tworzenie wielowariantowych marszrut technologicznych, co jest szczególnie istotne w przypadku systemów harmonogramowania oraz reharmonogramowania produkcji w warunkach wystàpienia zak óceƒ w procesie wytwarzania. Opracowany na etapie dekompozycji konstrukcji zbiór obiektów konstrukcyjnych zaimplementowany zosta programowo w Êrodowisku systemu NX 5.0 (Unigraphics Solution) z zastosowaniem j zyka GRIP (ang. Graphics Interactive Programming). Techniki OOT stosowane sà zale nie od etapu implementacji, tj. analizy, projektowania, programowania obiektowego do opracowania systemu CAPP, a w szczególnoêci do implementacji zbioru technologicznych obiektów elementarnych, zapisu technologicznej bazy wiedzy oraz budowy mechanizmu wnioskowania systemu. Implementacja systemu CAPP prowadzona jest równolegle z rozwojem oraz implementacjà modu u CAD w Êrodowisku DELPHI Modelowanie konstrukcji wytworu z zastosowaniem metody konstrukcyjnych obiektów elementarnych mo e byç realizowane trzema metodami: metodà przyrostowà tzw. konstrukcyjnà odpowiadajàcà sytuacji, w której model tworzony jest przez kolejne dodawanie do siebie obiektów elementarnych, metodà ubytkowà tzw. technologicznà, w której model wytworu powstaje przez odejmowanie od materia u pó fabrykatu kolejnych obiektów elementarnych, w przypadku obiektów obrotowo-symetrycznych odpowiada to obróbce elementu na drodze obróbki skrawaniem, mieszanà tzw. konstrukcyjno-technologicznà, w której model powstaje przez dodawanie bàdê odejmowanie od siebie obiektów konstrukcyjnych. Z uwagi na potencjalnà przydatnoêç w procesie projektowania systemu CAPP najlepsza wydaje si metoda technologiczna, ze wzgl du na jej podobieƒstwo do procesu wytwórczego. W przypadku zaimplementowania metody technologicznej w systemie CAD jako êródle danych o produkcie mo liwe jest takie opracowanie interfejsu u ytkownika, które pozwala oby na tworzenie procesu technologicznego w tle. Oznacza to, e u ytkownik systemu CAD, tworzàc model wytworu, a w zwiàzku z tym jego struktur, tworzy by jednoczeênie proces technologiczny. KolejnoÊç obiektów konstrukcyjnych w strukturze modelu odpowiada aby kolejnoêci zabiegów w strukturze projektowanego procesu technologicznego, co znacznie uproêci oby budow mechanizmu wnioskowania systemu CAPP. Pomimo niewàtpliwych zalet takiego rozwiàzania jego skutecznoêç ograniczy aby si jedynie do grupy elementów obrotowo-symetrycznych typu: wa, tuleja itp. W celu rozszerzenia obszaru dzia ania systemu na pozosta e grupy elementów, konieczne jest opracowanie aplikacji dzia ajàcej w systemie CAD na podstawie zastosowanej metody konstrukcyjno-technologicznej. Ponadto autorzy artyku u uwa ajà, e metoda konstrukcyjno-technologiczna, z punktu widzenia potencjalnego u ytkownika systemu, jest bardziej przyjazna, w szczególnoêci gdy u ytkownikiem zintegrowanego systemu jest konstruktor. Dla przyk adu tworzenie modelu wa u metodà mieszanà sprowadza si w tym przypadku do wstawienia kolejnych czopów oraz powierzchni swobodnych wa u, uzyskujàc tym samym zarys wa u odpowiadajàcy w zasadzie stanowi procesu technologicznego po obróbce zgrubnej. Ró nica polega jedynie na tym, e w przypadku procesu technologicznego na powierzchniach obrabianych pozosta by naddatek obróbkowy, natomiast proces modelowania prowadzony jest na wymiar nominalny. W kolejnych etapach gotowy model wa u uzyskiwany jest przez odejmowanie obiektów elementarnych od surowej postaci wa u. Na rys. 4 przedstawiajàcym otwartà struktur konstrukcyjnych obiektów elementarnych linià kreskowo-kropkowà oznaczono granic klas obiektów elementarnych, u ywanych z zastosowaniem metody konstrukcyjnej (przyrostowej), natomiast linià kropkowà oznaczono granic klas obiektów u ywanych z zastosowaniem metody technologicznej (ubytkowej). Zastosowanie metody mieszanej pozwala na rozszerzenie w przysz oêci obszaru dzia ania systemu na klasy przedmiotów nienale àcych do klasy ele- ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/

5 mentów obrotowo-symetrycznych. Rozwój oprogramowania mo liwy jest ze wzgl du na przyj te w procesie implementacji otwartej struktury zbioru obiektów elementarnych (patrz: rys. 4) rozwiàzanie polegajàce na zapisie struktury poszczególnych obiektów w postaci oddzielnych podprogramów, co w znacznej mierze upraszcza dokonywanie wszelkiego rodzaju modyfikacji opisu obiektu, wprowadzanie nowych obiektów. Implementacja zbioru obiektów konstrukcyjnych w systemie NX 5.0 na przyk adzie elementu typu wa Na rys. 5 przedstawiono okno g ówne programu umo liwiajàcego modelowanie elementów obrotowo- -symetrycznych typu wa, tuleja, tarcza w Êrodowisku systemu NX 5.0. jako jednego z elementów zinteg- Rys. 5. Okno programu zarzàdzajàcego rowanego Êrodowiska wspomagajàcego techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji. Oprogramowanie sk ada si z programu zarzàdzajàcego, podprogramów, w których zapisano struktur obiektów konstrukcyjnych, podprogramów odpowiedzialnych za dobór danych normowych (obs ug bazy danych normowych), bazy danych normowych. Struktur programu przedstawiono na rys. 6, gdzie oznaczono odpowiednio: PZ program zarzàdzajàcy, BOK biblioteka obiektów konstrukcyjnych, BPOBN biblioteka programów obs ugujàcych baz danych, BDN baza danych normowych, NX 5.0 Rys. 6. Struktura modu u CAD Êrodowisko systemu CAD/CAM/CAE. U ytkownik opracowanego modu u CAD dzia ajàcego w Êrodowisku systemu NX 5.0, w przypadku wprowadzenia do modelu elementu konstrukcyjnego obiektu elementarnego, którego wartoêci wymiarów sà znormalizowane, wspomagany jest przez system automatycznym doborem wartoêci wymiarów. W przypadku gdy niemo liwy jest prawid owy dobór wartoêci wymiarów, system proponuje pewne wartoêci, natomiast u ytkownik podejmuje decyzje odnoênie do ich przyj cia bàdê odrzucenia. Informacja o strukturze gotowego elementu zapisywana jest w postaci pliku tekstowego stanowiàcego interfejs wymiany danych pomi dzy modu em CAD a CAPP. Plik wyjêciowy zawiera informacje odnoênie do rodzaju konstrukcyjnych obiektów elementarnych u ytych do budowy modelu, ich wartoêci wymiarów nominalnych, odchy ek wymiarów oraz relacji wià- àcych poszczególne obiekty. Na rys. 7. przedstawiono gotowy model wykonany w systemie NX 5.0 z zastosowaniem zaimplementowanej metody obiektów elementarnych. Podsumowanie Przedstawiona w artykule metoda integracji technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji opiera si na zastosowaniu podejêcia obiektowego zarówno na potrzeby reprezentacji: konstrukcji produktu, technologii wytwarzania, jak równie potrzeby budowy systemu harmonogramowania produkcji. Szczegó owo przedstawiono otwartà struktur obiektów elementarnych umo liwiajàcà reprezentacj konstrukcji przedmiotów obrotowo-symetrycznych. Struktura ta stanowi a podstaw, na bazie której opracowano modu programowy dzia ajàcy w Êrodowisku NX 5.0. Modu CAD zaimplementowano z zastosowaniem j zyka GRIP. Obecnie oprogramowanie to pozwala na przyspieszenie procesu modelowania 3D zarówno w przypadku zapisu 3D modelu zapisanego w postaci dokumentacji 2D, jak równie w przypadku Rys. 7. Model wa ka 40 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/2009

6 modelowania zupe nie nowego produktu. Autorzy artyku u, bioràc pod uwag ograniczenia Êrodowiska GRIP, widzà koniecznoêç podj cia dzia aƒ w zakresie implementacji opracowanej struktury obiektów elementarnych z zastosowaniem Êrodowiska NX Open for C/C++ lub innej z platform NX Open. Rozwiàzanie takie pozwala oby na wyeliminowanie ograniczeƒ zwiàzanych z zastosowaniem NX GRIP, takich jak: praca jedynie w trybie interaktywnym oraz ograniczeƒ zwiàzanych z mo liwoêcià zarzàdzania pami cià. W perspektywie mo liwa wydaje si budowa systemu CAPP dzia ajàcego bezpoêrednio w Êrodowisku systemu NX 5.0. LITERATURA 1. Grabowik C., Knosala R.: The method of knowledge representation for a CAPP system. Journal of Materials Processing Technology, Elsevier 133 (2003) pp Grabowik C., Kalinowski K., Monica Z.: Integration of the CAD/CAPP/PPC. Journal of Materials Processing Technology, Elsevier (2005) pp Sormaz D., Khoshnevies B.: Generation of alternative process plans in integrated manufacturing systems. Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 14, December Sormaz D., Ganduri J.: Integration of Rule-based Process Selection with Virtual Machining for Distributed Manufacturing Planning. Springer London, ROK WYD. LXVIII ZESZYT 1/

Automatyzacja tworzenia z o eƒ modeli parametrycznych MAREK WYLE O

Automatyzacja tworzenia z o eƒ modeli parametrycznych MAREK WYLE O Automatyzacja tworzenia z o eƒ modeli parametrycznych MAREK WYLE O Wspó czeênie wa nym zagadnieniem w procesie projektowania i konstruowania wyrobów jest tworzenie ich wirtualnych modeli. Modele te mogà

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE JĘZYKA GRIP W TECHNICZNYM PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI

ZASTOSOWANIE JĘZYKA GRIP W TECHNICZNYM PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI ZASTOSOWANIE JĘZYKA GRIP W TECHNICZNYM PRZYGOTOWANIU PRODUKCJI Cezary GRABOWIK, Witold JANIK Streszczenie: W artykule przedstawiono krótką charakterystykę języka programowania GRIP umożliwiającego opracowanie

Bardziej szczegółowo

Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych

Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych Kalendarium 1976 ó Chen P. (Entity Relationship Model ñ ERD ) 1978 ó DeMarco T. 1979 ó Yourdon E., Constantine L. 1983 ó Jackson M. 1989 ñ Yourdon

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 EdgeCAM 12.0 PL Skrótowy opis nowości EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować EdgeCAM do wersji 12.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katalog identyfikacji wizualnej Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Katalog

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej 795 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roêlin i zwierzàt, wymagajàcych ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji: M.44 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Parametryczne modele 3D w komputerowo wspomaganym projektowaniu i wytwarzaniu

Parametryczne modele 3D w komputerowo wspomaganym projektowaniu i wytwarzaniu w komputerowo wspomaganym projektowaniu i wytwarzaniu dr inŝ. Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej www.ath.bielsko.pl/~gnikiel Wykład, IX Forum InŜynierskie ProCAx III Wirtotechnologia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo