Instrukcja gwarancji Yamaha Euro-Service

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja gwarancji Yamaha Euro-Service"

Transkrypt

1 Gwarancja Yamaha Niniejsza gwarancja nie narusza adnych Twoich praw konsumenta. Gwarancja ta obowiƒzuje we wszystkich krajach europejskich, w których dzia ajƒ autoryzowani dealerzy firmy Yamaha i zosta a ona udzielona przez (YME) w odniesieniu do pojazdu Yamaha wyszczególnionego w za ƒczonej specyfikacji gwarancji wyprodukowanego przez firm{ Yamaha Motor Company Limited w Iwata-Shi w Japonii i sprzedanego przez autoryzowanego dealera w dowolnym kraju Europy. Okres gwarancyjny firmy Yamaha Motocykle, motorowery, quady, skutery nie ne - dwa lata bez limitu przebiegu. Pojazdy wyczynowe (YZ, YFZ) trzy miesiƒce. 6 Zakres Gwarancji Yamaha Euro-Service nie obejmuje rozszerzenia formalnego okresu gwarancyjnego wytwórcy przez miejscowe ubezpieczenie dodatkowe. Taka rozszerzona gwarancja oferowana przez niektórych dystrybutorów lub instytucje ubezpieczeniowe zwi{ksza formalny okres gwarancji wytwórcy tylko na swoich własnych warunkach.

2 R{kojmia firmy Yamaha Pojazd, którego jeste w a cicielem, zosta wyprodukowany w warunkach bardzo dok adnej kontroli technicznej. Gdyby jednak ujawni a si{ w nim jakakolwiek usterka materia owa lub wykonawcza, to YME Oddział w Polsce zobowiƒzuje si{ naprawi jƒ bez adnych op at. W tym celu nale y zg osi si{ wraz z Instrukcjƒ Gwarancji do dealera, u którego zosta nabyty pojazd lub do dowolnego innego autoryzowanego dealera w Europie. Warunki Warunki i korzy ci wynikajƒce z gwarancji gwarancji nie ulegajƒ adnej zmianie w przypadku zmiany w a ciciela pojazdu, jednak okres gwarancyjny nie biegnie od poczƒtku. YME Odzdział w Polsce zastrzega sobie prawo do decyzji o metodzie wykonania naprawy gwarancyjnej. Eurogwarancji podlegajƒ wyłƒcznie motocykle o pojemno ci 125 cc i wi{kszej. Korzy ci: YME Oddział w Polsce gwarantuje, e podczas okresu gwarancji dokona bezpłatnej wymiany ka dej cz{ ci pojazdu wykazujƒcej usterki wynikajƒce z wady materia owej lub niew a ciwego monta u niezwłocznie po dostarczeniu do autoryzowanego serwisu pod warunkiem, e: 1) Pojazd posiada oryginalne oznaczenia identyfikacyjne wytwórcy. 2) Pojazd by poddawany przeglƒdom zgodnie z wymaganiami podanymi w Instrukcji Obsługi i by eksploatowany zgodnie z opisanymi tam zaleceniami. 7

3 3) Cz{ wymagajƒca wymiany stanowi oryginalnƒ cz{ pojazdu lub oryginalnƒ cz{ zamiennƒ przy czym wymiana tej cz{ ci by a dokonana przez autoryzowanego dealera Yamaha. 4) Pojazd by utrzymywany w czysto ci i chroniony przed dzia aniem chemikaliów zgodnie z instrukcjƒ zachowania czysto ci podanƒ w Instrukcji Obsługi. 5) W pojeździe nie wprowadzono adnych nieuprawnionych zmian, nie by on nieprawid owo u ytkowany, nie by zaniedbany, nie uleg wypadkowi, ani nie by wykorzystywany do adnych innych celów poza tymi, do których jest przeznaczony, nie by eksploatowany na innym paliwie, ani na innych rodkach smarnych ni zalecane. 6) adne stwierdzenia, opisy, warunki, gwarancje, o wiadczenia itp zawarte w katalogach, reklamach, broszurach ani jakichkolwiek innych publikacjach nie b{dƒ interpretowane jako rozszerzenie, zmiana lub materia majƒcy wa niejsze znaczenie ni tre niniejszej instrukcji. 7) adna cz{ niniejszej gwarancji nie b{dzie interpretowana jako uznanie istnienia jakichkolwiek zobowiƒza} YME wobec produktów Yamaha. 8) Niniejsza gwarancja b{dzie interpretowana zgodnie z prawem polskim a wszelkie sprawy wynikajƒce z tej gwarancji b{dƒ podlega y jurysdykcji sƒdów polskich. 8

4 Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w nast{pujƒcych okoliczno ciach: 1. Normalne czynno ci obs ugi i przeglƒdów okresowych. 2. Wymiana i regulacja wynikajƒce z normalnego zu ycia lub starzenia, jak te usuwanie nagaru. 3. Uszkodzenia spowodowane przez podmioty, które nie posiadajƒ autoryzacji dystrybutora handlowego. 4. Uszkodzenia spowodowane przez niew a ciwe u ycie pojazdu lub u ycie go w sposób niezgodny z pierwotnie przewidzianym przeznaczeniem i intencjƒ. 5. Uszkodzenie powsta e w wyniku dzia ania si y wy szej: po aru, zderzenia lub wypadku. 6. Uszkodzenie powsta e z powodu niew a ciwego transportu lub magazynowania. 7. Uszkodzenie powsta e w wyniku niew a ciwej konserwacji lub regulacji dokonanej przez dealera lub klienta. 8. Uszkodzenie powsta e w wyniku zamontowania cz{ ci lub akcesoriów nie stanowiƒcych wyposa enia oryginalnego. 9. Cz{ ci zapasowe, których trwa o okre la si{ na podstawie przebiegu i które normalnie sƒ wymieniane podczas czynno ci obs ugi. Takimi cz{ ciami sƒ: opony, klocki i okładziny hamulcowe, arówki, filtry, elementy sprz{g a, a}cuchy nap{dowe, ko a a}cuchowe, niektóre uszczelki, akumulatory, wiece zapłonowe, gƒsienice, pasy nap{dowe W przypadku wykorzystania pojazdu do sportu wyczynowego. 11. Op aty za transport do i od dealera. UWAGA: Wymiana oleju, smaru, płynu chłodzƒcego, płynu hamulcowego oraz innych podobnych materiałów jest obj{ta gwarancjƒ, je li sƒ one u yte w ramach naprawy gwarancyjnej. 9

5 Zakres odpowiedzialno ci klienta 1) Klient ponosi odpowiedzialno za prawid owe u ytkowanie i obs ug{ pojazdu zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi. 2) Klient ponosi koszty normalnej obs ugi i konserwacji pojazdu, jak równie koszty wymiany cz{ ci podlegajƒcych normalnemu zu yciu. 3) Klient jest odpowiedzialny za usterki i uszkodzenia powsta e w wyniku niew a ciwego u ycia pojazdu, zaniedbania go lub w wyniku wypadku wraz z wszystkimi wynikajƒcymi stƒd kosztami. 4) W razie podejrzenia usterki klient powinien dostarczy pojazd autoryzowanemu dealerowi Yamaha przed up ywem dziesi{ciu dni od chwili powstania podejrzenia takiej usterki. 5) Zakres odpowiedzialno ci klienta obejmuje równie koszty demonta u i kontroli przeprowadzonych w wyniku takiego podejrzenia usterki w razie, je eli oka e si{, e przyczyna takiego podejrzenia nie jest obj{ta zakresem gwarancji. 6) Dowolne naruszenie warunków 1 do 5 b{dzie skutkowa, wed ug uznania YME, ca kowitym lub cz{ ciowym uniewa nieniem gwarancji. Gwarancja Yamaha Euro-Service (dotyczy motocykli 125 cc i wi kszych) Europejska sie serwisowa firmy Yamaha zosta a zorganizowana w celu zapewnienia Ci pomocy technicznej w czasie zagranicznego wyjazdu. Przedstawiajƒc Kart{ 10 Gwarancyjnƒ uzyskujesz prawo da naprawy gwarancyjnej swojego motocykla przez autoryzowanego dealera Yamaha podczas podró y za granic{.

6 Przed up ywem miesiƒca otrzymasz od Dystrybutora plastikowƒ Kart{ Gwarancyjnƒ Yamaha Euro-Service. Umo liwi ona dokonywanie napraw gwarancyjnych Twojego motocykla przez dowolnego autoryzowanego dealera Yamaha w Europie. Wyje d ajƒc za granic{ pami{taj o nast{pujƒcych sprawach (dotyczy motocykli 125 cc i wi{kszych): 1) Zabierz ze sobƒ plastikowƒ kart{ gwarancyjnƒ Yamaha Euro-Service. W razie wystƒpienia k opotów z motocyklem obj{tym gwarancjƒ producenta, uzyskasz mo liwo bezp atnej naprawy przez autoryzowanego dealera Yamaha w Europie, po przedstawieniu swojej karty gwarancyjnej Yamaha Euro-Service. Je eli taka karta nie zostanie przed o ona, mo esz nie uzyska uprawnienia do naprawy gwarancyjnej. 2) W razie potrzeby przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej przedstaw swojƒ wa nƒ kart{ gwarancyjnƒ Yamaha Euro-Service. 3) Motocykle Yamaha sƒ produkowane w ró nych wersjach konstrukcyjnych w zale no ci od rynku, na który sƒ one przeznaczone. Bywajƒ kraje, w których taka wersja jak Twoja nie wyst{puje. Prosimy wi{c pami{ta, e w takich okoliczno ciach naprawa mo e potrwa d u ej ze wzgl{du na konieczno doraźnego sprowadzenia cz{ ci zamiennych. 11

7 Jak należy zgłaszać reklamacj{? W razie wystƒpienia usterki w Twoim pojeździe, co do której jeste przekonany, e powinna by obj{ta gwarancjƒ, niezw ocznie zg o si{ do dealera, u którego naby e pojazd, albo do dowolnego innego dealera Yamaha w Europie (dotyczy motocykli 125 cc i wi{kszych), w celu zorganizowania odpowiedniej kontroli Twojego pojazdu. Przed podj{ciem naprawy nie zapomnij przedstawi swojej wa nej plastikowej karty gwarancyjnej. Je eli nie oka esz swojej karty Yamaha Euro-Service, nie uzyskasz koniecznej naprawy. Co b{dzie, jeżeli efekt reklamacji nie b{dzie Ci odpowiadać. W razie stwierdzenia usterki, której objawy wskazujƒ e dalsza jazda mo e by niebezpieczna, skontaktuj si{ ze swoim dealerem i nie wsiadaj na pojazd dopóki nie zostanie on skontrolowany. Wszelkie reklamacje gwaruncyjne mo esz zg asza wy ƒcznie poprzez naszych autoryzowanych dealerów. a ujemy, ale nie mo emy przyjmowa reklamacji gwarancyjnych bezpo rednio od naszych klientów. Mamy nadziej{, e b{dziesz zadowolony z kupionego od nas pojazdu Yamaha i z serwisu, wiadczonego przez naszych dealerów. Je eli jednak uznasz, e masz powód do reklamacji, to z ó t{ reklamacj{ na pi mie u swojego dealera z kopiƒ do Wydzia u Serwisu swojego dystrybutora Yamaha (adres znajdziesz za wpisami serwisowymi). Je eli reklamacja nie zostanie za atwiona pomy lnie lub je eli uwa asz, e zosta a ona potraktowona 12

8 niesprawiedliwie, mo esz zg osi swojƒ spraw{ do niezale nego sƒdu, którego decyzji b{dziemy musieli si{ podporzƒdkowa. Na Twoje ƒdanie nasz Wydzia Serwisu dostarczy Ci pe nej informacji o sposobie post{powania. Informacja dotyczƒca obs ugi okresowej pojazdów Yamaha Niniejsza informacja o obs udze okresowej ma stanowi dla Ciebie pomoc w utrzymaniu Twojego pojazdu Yamaha w doskonałym stanie technicznym. Przebiegi mi{dzy przeglƒdami okre lono w Instrukcji Obs ugi, którƒ otrzyma e podczas zakupu pojazdu Yamaha. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłƒcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie} kupujƒcego wynikajƒcych z niezgodno ci towaru z umowƒ. Niedopilnowanie przeglƒdów okresowych mo e pogorszy niezawodno pojazdu i doprowadzi do uniewa nienia gwarancji. Pami{taj aby dealer zawsze ostemplowa wpis przeglƒdu okresowego. 13

9 Lista Dystrybutorów Yamaha Albania Motodynamics S.A. Thessi Kyrillos, Aspropyrgos, Greece Tel.: , Fax: Andorra Yamaha Motor Europe, N.V. (Sucursal en España) c/ del Montsià 1, El Prat de Llobregat (Barcelona), Spain Tel.: , Fax: Austria Rheinboldtstraße 6, 2362 Biedermannsdorf, Austria Tel.: +43 (0) Belgium D'Ieteren Sport N.V. P.I. de la Vallée du Hain 37, 1440 Wauthier-Braine, Belgium Tel.: , Fax: Bosnia Hercegovina Delta Team d.o.o. Cesta Krških Žrtev 135a, 8270 Krško, Slovenia Tel.: , Fax: Bulgaria Motodynamics LTD. 137, Tsarigradsko Shosse Blvd, 1784 Sofia, Bulgaria Tel.: , Fax: Croatia T/M Zagreb d.o.o. Susedsko polje 53, Zagreb, Croatia Tel.: , Fax: Cyprus A.Stephanides & Son Ltd 195 Limassol avenue, 2025 Nicosia, Cyprus Tel.: , Fax: Czech Republic, odšt«pnú závod CZ Petrská 1168/29, Praha 1, Czech Republic Tel.: Denmark Pb 13, 1407 Vinterbro, Norway Tel.: , Fax: Estonia Fryksdalsbacken 28, 5220 Farsta, Sweden Tel.: , Fax: Faroe Islands Pb 13, 1407 Vinterbro, Norway Tel.: , Fax:

10 Lista Dystrybutorów Yamaha Finland Konekesko OY Yamaha Motor Vanha Porvoontie 245, 1380 Vantaa, Finland Tel.: , Fax: France Yamaha Motor France Avenue du Fief 5, BP 19251, Cergy Pontoise Cedex, France Tel.: , Fax: Germany Yamaha Motor Deutschland GmbH Hansemannstrasse 12, Neuss, Germany Tel.: , Fax: Gibraltar Yamaha Motor Europe, N.V. (Sucursal en España) c/ del Montsià 1, El Prat de Llobregat (Barcelona), Spain Tel.: , Fax: Greece Motodynamics S.A. Thessi Kyrillos, Aspropyrgos, Greece Tel.: , Fax: Greenland Pb 13, 1407 Vinterbro, Norway Tel.: , Fax: Hungary Budaörsi út 227, 1112 Budapest, Hungary Tel.: , Fax: Iceland Pb 13, 1407 Vinterbro, Norway Tel.: , Fax: Ireland Danfay Limited 61d Sallynoggin Rd, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland Tel.: , Fax: Israel Metro Motor Ltd 21 Tushia St. POBox 57266, Tel Aviv 61572, Israel Tel.: , Fax: Italy Via A. Tinelli 67/69, Gerno di Lesmo (MI), Italy Tel.: , Fax: Kosovo Delta Team d.o.o. Cesta Krških Žrtev 135a, 8270 Krško, Slovenia Tel.: , Fax:

11 Lista Dystrybutorów Yamaha Latvia Fryksdalsbacken 28, 5220 Farsta, Sweden Tel.: , Fax: Liechtenstein Hostettler AG Haldenmattstraße 3, 6210 Sursee, Switzerland Tel: , Fax: Lithuania Fryksdalsbacken 28, 5220 Farsta, Sweden Tel.: , Fax: Luxembourg D'Ieteren Sport N.V. P.I. de la Vallée du Hain 37, 1440 Wauthier-Braine, Belgium Tel.: , Fax: Macedonia Delta Team d.o.o. Cesta Krških Žrtev 135a, 8270 Krško, Slovenia Tel.: , Fax: Moldova Motodynamics SRL Soseaua Odaii nr , Sector 1, Bucuresti, Romania Tel.: , Fax: Monaco Yamaha Motor France Avenue du Fief 5, BP 19251, Cergy Pontoise Cedex, France Tel.: , Fax: Montenegro Delta Team d.o.o. Cesta Krških Žrtev 135a, 8270 Krško, Slovenia Tel.: , Fax: Norway Pb 13, 1407 Vinterbro, Norway Tel.: , Fax: Poland Al. Jerozolimskie 212A, Warszawa, Poland Tel.: , Fax: Portugal Rua Alfredo da Silva, 10 - Alfragide, Amadora, Portugal Tel.: , Fax: Romania Motodynamics SRL Soseaua Odaii nr , Sector 1, Bucuresti, Romania Tel.: , Fax:

12 Lista Dystrybutorów Yamaha San Marino Via A. Tinelli 67/69, Gerno di Lesmo (MI), Italy Tel.: , Fax: Serbia Delta Team d.o.o. Cesta Krških Žrtev 135a, 8270 Krško, Slovenia Tel.: , Fax: Slovakia, organiza ná zložka SK Dvo ákovo nábrežie 10, Bratislava, Slovakia Tel.: Slovenia Delta Team d.o.o. Cesta Krških Žrtev 135a, 8270 Krško, Slovenia Tel.: , Fax: Spain Yamaha Motor Europe, N.V. (Sucursal en España) c/ del Montsià, 1, El Prat de Llobregat (Barcelona), Spain Tel.: , Fax: Sweden Fryksdalsbacken 28, 5220 Farsta, Sweden Tel.: , Fax: Switzerland Hostettler AG Haldenmattstraße 3, 6210 Sursee, Switzerland Tel: , Fax: The Netherlands Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, The Netherlands Tel.: , Fax: Turkey Faith Mah. Ykack Cad. No.23 Samandira-Kartal, stanbul, Turkey Tel.: , Fax: Ukraine DC Panavto Koltsevaya doroga 22, Kiev, Ukraine Tel.: , Fax.: United Kingdom Units A2 & A3, Kingswey Business Park, Forsyth Road, Woking Surrey GU21 5SA, United Kingdom Tel.: , Fax:

13 Lista Dystrybutorów Yamaha Vatican Via A. Tinelli 67/69, Gerno di Lesmo (MI), Italy Tel.: , Fax:

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

1. Zakupy przez Internet

1. Zakupy przez Internet poland 19.12.2007 10:53 Stránka 1 1. Zakupy przez Internet Coraz wi cej ludzi korzysta z Internetu jako z kana u, za po rednictwem którego mo na kupowa nie tylko towar, ale równie us ugi. Du zalet zakupów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia

Warunki i postanowienia Warunki i postanowienia Niniejsze warunki i postanowienia (niniejsze Warunki ) reguluj zasady dost pu i korzystania ze strony internetowej MyJohnDeere.com i oferowanych na niej us ug, jak równie z urz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi. DeskTop Theatre DTT2200

Instrukcja obslugi. DeskTop Theatre DTT2200 Instrukcja obslugi DeskTop Theatre DTT2200 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia i nie s¹ wi¹ ¹ce dla firmy Creative Technology Ltd. adna czêœæ niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓ Y

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓ Y OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓ Y SPIS TRE CI DEFINICJE... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WYP ATY WIADCZE... 4 OGÓLNE WY CZENIA

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ SPIS TRE CI A. Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa... 4 B. Informacje o wyrobie... 7 C. Instrukcje u ytkowania... 8 D. Konserwacja i obsługa... 15 DANE URZ DZENIA Tutaj nale y zapisa numer modelu i numer

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji

Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji Ważne od grudzień 2013 www.danfoss.com/solar Danfoss Solar Inverters warunki i zasady gwarancji na Produkty Zawartość Cześć

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE Top Assistance jest produktem oferowanym przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S. A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie Top Assistance zawiera: 1) ubezpieczenie œwiadczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA

GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA GWARANCJA USUNIÊCIA AWARII PROGRAM OKAZJE LWA Szanowny Kliencie! Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszych warunków. Zrozumienie treœci zapobiegnie nieporozumieniom. Jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo