CAD/SP KATALOG MODU ÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAD/SP KATALOG MODU ÓW"

Transkrypt

1 CAD/SP KATALOG MODU ÓW

2 Legenda W³aœciwoœci 1 - mpcandelete - usuwalny z arkusza projektowego 2 - mpcanednum - o edytowalnych Parametrach Numerycznych 4 - mpcanedtxt - o edytowalnych Parametrach Tekstowych 8 - mpcanedname - o edytowalnej Nazwie Modu³u 16 - mpcanmonitor - monitorowalny w czasie wykonania mphardware - modu³ reprezentuj¹cy kartê sprzêtow¹ we/wy mpfromhardware - «import» z karty sprzêtowej mptohardware - «export» do karty sprzêtowej mplimitedcount - o limitowanej liczbie wyst¹pieñ mpdouble - po³ówka modu³u-blizniaka U ycie 1 - usdonotuse - niedostêpny w trybie «dla u ytkownika» (testowany) 2 - usold - modu³ wycofany z u ycia 4 - usdemo - demonstarcyjny z 24/48 godzinnym czasem dzia³ania Typy zmiennych 0 - Nieznana - zmienna zarezerwowana (o nie okreœlonym typie) 1 - Ca³kowita - LT 2 - Zmiennoprz. - RNT 3 - Data - 4 znaki ASCII («2412» oznacza 24 grudnia) 4 - Czas - 4 znaki ASCII («1359» oznacza 13:59) 5 - Sekunda - LT 6 - Minuta - LT 7 - Godzina - LT 8 - Dzieñ - LT 9 - Tekst - znaki ASCII 10 - Logic - 0 lub 1 w formacie LT 11 - Rok - 4 znaki ASCII («1998») LT oznacza 4 bajtowy typ ca³kowity, gdzie bjat 1 zamieniony z 4, a 2 z trzecim jest identyczny z typem Longint Turbo Pascala. RNT oznacza 4-bajtowy format zmiennoprzecinkowy, patrz: ANSI/IEEE Std , IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic, IEEE, (gdy przekszta³cony jak LT, to to samy z typem Single Turbo Pascala

3 Modu³y wg nazw Log Ana Spe Dia Kom Har Pre Index Nazwa modu³u * 2 WEA Wejœcie analogowe * 1 WEB Wejœcie binarne * 7 WYA Wyjœcie analogowe * 6 WYB Wyjœcie binarne * 49 2PR Regulator dwupo³o eniowy * 143 ABM Bitmapa Alarmów * 27 ADA Autoadaptacja * 5 ALM Alarmy * 12 AND Logiczny * 47 ANI Analizator impulsów * 9 B&L Buczek i lampka alarmowa * 121 B2R Konwerter * 145 BTS Czasy pracy * 146 COM Port Komunikacyjny * 17 CP1 METRONIC * 25 CP2 LEC 4 * 21 CP3 AT1 SUPERCAL 431 * 22 CP4 MULTICAL III * 46 CP5 MULTICAL II * 107 CST Centrum steruj¹ce * 140 DAP Dane projektu * 91 DAT Datownik * 144 DLG sterowanie dialogiem * 123 DMU Dialogowy modu³ uniwersalny * 43 ECO Optymalizacja uœrednianiem * 106 ENT Entalpia * 125 FER Ferie * 190 H00 11x Pt100 (A) * 191 H00 11x Pt100 (B) * 192 H01 11x Pt1000 (A) * 193 H01 11x Pt1000 (B) * 194 H02 5x Pt x we mA (A) * 195 H02 5x Pt x we mA (B) * 197 H03 5x Pt x we mA (B) * 196 H03 5x Pt x we ma (A) * 199 H04 6x Pt x we mA (B) * 198 H04 6x Pt x we ma (A) * 200 H05 6x Pt x we mA (A) * 201 H05 6x Pt x we mA (B) * 202 H06 11 wejœæ mA (A) * 203 H06 11 wejœæ mA (B) * 204 H07 11 wejœæ V (A) * 205 H07 11 wejœæ V (A) * 210 H20 10 wyjœæ przekaÿnikowych (A) * 211 H20 10 wyjœæ przekaÿnikowych (B) * 212 H21 7wy przek.+ 3wy ciagle (A)

4 Modu³y wg nazw Log Ana Spe Dia Kom Har Pre Index Nazwa modu³u * 213 H21 7wy przek.+ 3wy ciagle (B) * 214 H22 5wy przek.+ 5wy ciaglych (A) * 215 H22 5wy przek.+ 5wy ciaglych (B) * 220 H30 2 wejœcia binarne * 222 H31 1 wejœcie impulsowe (licznik) * 35 HAN Histereza analogowa * 36 HBN Histereza binarna, narastaj¹ca * 95 HBO Histereza binarna, opadaj¹ca * 221 HXX Pusty * 26 IMP Impulsator * 101 INE Modu³ inercyjny 1-go rzêdu (4x) * 147 ³ INI Identyfikator komunikacyjny * 90 KAL Kalkulator * 42 KRG Krzywa grzania * 149 LOK Lokalizacja - wersje jêzykowe * 30 MAX Maksimum * 48 MEM Modu³ pamiêtaj¹cy (2x) * 58 MIG Migacz * 31 MIN Minimum * 116 ³ NAW Nawiew * 10 NOT Negacja * 33 NST Wyznaczanie nastawy * 40 ODC Odcinek * 45 OGR Ogranicznik * 105 OP Optymalizacja bez temp. wew. * 11 OR Logiczny * 126 OS1 Okresy specjalne nr 1 * 127 OS2 Okresy specjalne nr 2 * 39 PAN Prze³¹cznik analogowy * 53 PB1 Prze³¹cznik binarny nr 1 (4x) * 54 PB2 Prze³¹cznik binarny nr 2 (2x) * 51 PCP Prze³¹cznik czasów pracy * 50 PID Regulator PID * 52 POZ Pozycjoner * 141 PRK Oprogramowanie i sprzêt * 142 PRL Port Uniwersalny * 128 PTG Program tygodniowy * 122 R2B Konwerter * 59 REM Modu³ zliczaj¹cy z histerez¹ * 112 RES Restart * 24 ROT Rotator * 34 SEG Krzywa ³amana (segmentowa) * 37 SEL Selektor * 102 SIL Sterowanie silnikami * 14 SKB Skrzynka komunikacyjna - wej. bin. * 16 SKQ Skrzynka komunikacyjna - wyj. bin.

5 Modu³y wg nazw Log Ana Spe Dia Kom Har Pre Index Nazwa modu³u * 13 SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. an. * 15 SKY Skrzynka komunikacyjna - wyj. an. * 23 SMA Selektor Manual/Auto 2-sygna³owy * 32 SRD Œrednia * 56 SS2 Sterownik sekwencyjny dwupoziomowy * 57 SS4 Sterownik sekwencyjny czteropoziomowy * 29 STA Sta³e analogowe * 103 STP Sterowanie pompy * 19 TJK Przerzutnik JK * 18 TM0 Modu³ czasowy nr 0 * 96 TM1 Modu³ czasowy nr 1 * 97 TM2 Modu³ czasowy nr 2 * 98 TM3 Modu³ czasowy nr 3 * 99 TM4 Modu³ czasowy nr 4 * 100 TM5 Modu³ czasowy nr 5 * 115 TM6 Modu³ czasowy nr 6! * 111 TST Uniwersalny modu³ testowy * 104 ZPZ Zabezpieczenie przed zamarzaniem * 61 ZTE Zmiany temperatury

6 Modu³y wg indeksu Index Nazwa modu³u 1 WEB Wejœcie binarne 2 WEA Wejœcie analogowe 5 ALM Alarmy 6 WYB Wyjœcie binarne 7 WYA Wyjœcie analogowe 9 B&L Buczek i lampka alarmowa 10 NOT Negacja 11 OR Logiczny 12 AND Logiczny 13 SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. an. 14 SKB Skrzynka komunikacyjna - wej. bin. 15 SKY Skrzynka komunikacyjna - wyj. an. 16 SKQ Skrzynka komunikacyjna - wyj. bin. 17 CP1 METRONIC 18 TM0 Modu³ czasowy nr 0 19 TJK Przerzutnik JK 21 CP3 AT1 SUPERCAL CP4 MULTICAL III 23 SMA Selektor Manual/Auto 2-sygna³owy 24 ROT Rotator 25 CP2 LEC 4 26 IMP Impulsator 27 ADA Autoadaptacja 29 STA Sta³e analogowe 30 MAX Maksimum 31 MIN Minimum 32 SRD Œrednia 33 NST Wyznaczanie nastawy 34 SEG Krzywa ³amana (segmentowa) 35 HAN Histereza analogowa 36 HBN Histereza binarna, narastaj¹ca 37 SEL Selektor 39 PAN Prze³¹cznik analogowy 40 ODC Odcinek 42 KRG Krzywa grzania 43 ECO Optymalizacja uœrednianiem 45 OGR Ogranicznik 46 CP5 MULTICAL II 47 ANI Analizator impulsów 48 MEM Modu³ pamiêtaj¹cy (2x) 49 2PR Regulator dwupo³o eniowy 50 PID Regulator PID 51 PCP Prze³¹cznik czasów pracy 52 POZ Pozycjoner 53 PB1 Prze³¹cznik binarny nr 1 (4x) 54 PB2 Prze³¹cznik binarny nr 2 (2x) 56 SS2 Sterownik sekwencyjny dwupoziomowy

7 Modu³y wg indeksu Index Nazwa modu³u 57 SS4 Sterownik sekwencyjny czteropoziomow 58 MIG Migacz 59 REM Modu³ zliczaj¹cy z histerez¹ 61 ZTE Zmiany temperatury 90 KAL Kalkulator 91 DAT Datownik 95 HBO Histereza binarna, opadaj¹ca 96 TM1 Modu³ czasowy nr 1 97 TM2 Modu³ czasowy nr 2 98 TM3 Modu³ czasowy nr 3 99 TM4 Modu³ czasowy nr TM5 Modu³ czasowy nr INE Modu³ inercyjny 1-go rzêdu (4x) 102 SIL Sterowanie silnikami 103 STP Sterowanie pompy 104 ZPZ Zabezpieczenie przed zamarzaniem 105 OP Optymalizacja bez temp. wew. 106 ENT Entalpia 107 CST Centrum steruj¹ce 111 TST Uniwersalny modu³ testowy 112 RES Restart 115 TM6 Modu³ czasowy nr NAW Nawiew 121 B2R Konwerter 122 R2B Konwerter 123 DMU Dialogowy modu³ uniwersalny 125 FER Ferie 126 OS1 Okresy specjalne nr OS2 Okresy specjalne nr PTG Program tygodniowy 140 DAP Dane projektu 141 PRK Oprogramowanie i sprzêt 142 PRL Port Uniwersalny 143 ABM Bitmapa Alarmów 144 DLG sterowanie dialogiem 145 BTS Czasy pracy 146 COM Port Komunikacyjny 147 INI Identyfikator komunikacyjny 149 LOK Lokalizacja - wersje jêzykowe 190 H00 11x Pt100 (A) 191 H00 11x Pt100 (B) 192 H01 11x Pt1000 (A) 193 H01 11x Pt1000 (B) 194 H02 5x Pt x we mA (A) 195 H02 5x Pt x we mA (B) 196 H03 5x Pt x we ma (A) 197 H03 5x Pt x we mA (B)

8 Modu³y wg indeksu Index Nazwa modu³u 198 H04 6x Pt x we ma (A) 199 H04 6x Pt x we mA (B) 200 H05 6x Pt x we mA (A) 201 H05 6x Pt x we mA (B) 202 H06 11 wejœæ mA (A) 203 H06 11 wejœæ mA (B) 204 H07 11 wejœæ V (A) 205 H07 11 wejœæ V (A) 210 H20 10 wyjœæ przekaÿnikowych (A) 211 H20 10 wyjœæ przekaÿnikowych (B) 212 H21 7wy przek.+ 3wy ci¹g³e (A) 213 H21 7wy przek.+ 3wy ci¹g³e (B) 214 H22 5wy przek.+ 5wy ci¹g³ych (A) 215 H22 5wy przek.+ 5wy ci¹g³ych (B) 220 H30 2 wejœcia binarne 221 HXX Pusty 222 H31 1 wejœcie impulsowe (licznik)

9 WEB Logiczny WEB Wejœcie binarne 1 Indeks: 1 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 15 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 270 (o) WEB (x) WE WEB NDE LCP CP ALB CPP (*) (+) Modu³ importowy pod³¹czony do wejœcia binarnego (niejawnie poprzez sterownik - driver przetwornika wejœciowego). Stan wejœcia mo e byæ przenoszony wprost lub w negacji (niezale nie od tego, e modu³ posiada wyjœcie proste i zanegowane). Zlicza czas aktywnoœci sygna³u wejœciowego - skumulowana wartoœæ widoczna jest na wyjœciu Czas Pracy - CP (w godzinach). Modu³ mo e byæ Ÿród³em Sygna³u Alarmu (SA) lub Sygna³u Obslugi (SO). SO pojawia siê gdy Czas Pracy > Limitu Czasu Pracy. Jednoczeœnie aktywowane jest wyjœcie Czas Pracy Przekroczony (CPP). Jeœli Limit Czasu Pracy nie jest zdefiniowany (=0), to SO ani SA nie pojawia siê, aczkolwiek aktualna naliczona wartoœæ zawsze jest prezentowana w dialogu Czasy Pracy jeœli tekst limitu czasu pracy jest niepusty. Ustawienie ALB blokuje generowanie SA. Jeœli ALB nie jest pod³¹czony, to zmiany stanu wejœcia generuj¹ SA natychmiast, tzn. w czasie tej samej aktywnoœci modu³u. Jeœli ALB jest pod³¹czony, to wypracowywanie zmian stanu SA jest odk³adane o jeden cykl aktywnoœci modu³u. Zmiany stanu ALB uwzglêdniane s¹ natychmiast (tzn. w czasie bie ¹cej aktywnoœci modu³u). Daje to mo liwoœæ: - nie generowania alarmu jeœli zewnêtrzny sygna³ alarmowy znika miêdzy dwoma kolejnymi aktywnoœciami modu³u (np. kiedy struktura sterowania sama znosi alarmowy stan obiektu; - celowego zablokowania Sygna³u Alarmu. Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h i j

10 WEB Logiczny WEB Wejœcie binarne 1 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 9 Generowane sygna³y...>0< [0- aden, 1-alarmowy, 2-obs³ugi] a Inwersja...> Nie< b Edytowalnoœæ...>Tak< c Limit czasu pracy...> 0< [ ] d Naliczony czas pracy...> 0< [ ] e Przechowany czas pracy...> 0< [ ] f Godzina [GG:MM]...>00:00< g Data [DD:MM RRRR]...> 00/00< >0000< h i Znaczenie: 17) 0 - nie generuje sygna³ów; 1 - SA; 2 - SO. 18) Tak - odwraca sygna³ wejœciowy do dalszego przetwarzania. 19) Tak - dopuszcza edycje naliczonego Casu Pracy ne ekranie LCD. 20) Limit Casu Pracy. Nadpisywany przez wejœcie LCP, jeœli pod³¹czone. 21) Aktualna wartoœæ Czasu Pracy. Widoczna na wyjœciu CP. 22) Przechowana wartoœæ czasu pracy (zmieniona przez operatora) 23)-25) Data i czas tej zmiany. Parametrów tekstowych: 1 Txt MaxDlu X Y Inicjalnie a WEB Wejœcie binarne Maska parametrów textowych: Szerokoœæ: 72 Wysokoœæ: 1 Tekst alarmu/limitu czasu pracy.>web Wejœcie binarne < a Uwaga 1) Wszystkie teksty limitow czasu pracy (z wszystkich modu³ów WEB) s¹ widoczne w predefiniowanym module CPR jako ciagly blok parametrów tekstowych. Uwaga 2) Pierwsze 8 znaków to paletka zawieraj¹ca indeksy do palety znaków definiowalnych. Edytor parametrów tekstowych u ywa tekstu umieszczonego na znakach

11 WEA Analogowy WEA Wejœcie analogowe 2 Indeks: 2 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 280 (o) WEA (x) WE WEA HL1 HS1 LL1 LS1 HL2 HS2 LL2 LS2 ZER (*) (+) Modu³ importowy pod³¹czony do wejœcia analogowego (niejawnie poprzez sterownik - driver przetwornika wejœciowego). Wartoœæ na wejœciu modu³u (dostarczana przez driver przetwornika) jest zestandaryzowana do zakresu [ ]. Parametry modu³u definiuj¹ przeliczenie sygna³u na zakres u ytkowy wielkoœci fizycznych (patrz ni ej). Modu³ posiada równie dwie pary parametrów - limitow które mog¹ s³u yæ generowaniu sygna³ów alarmów. Jeœli wartoœæ zmiennej analogowej wydostanie siê z zakresu zdefiniowanego pierwsza par¹ wartoœci, to generowany jest Sygna³ Alarmu, odmienny dla przekroczenia górnego i dolnego. Niezale nie od powyzszego informacja o sygnale alarmu pojawia siê na odpowiednim wyjœciu dwustanowym modu³u. Jeœli wartoœæ zmiennej analogowej wydostanie siê z zakresu zdefiniowanego druga para wartoœci, to fakt ten sygnalizowany jest na kolejnych wyjœciach dwustanowych modu³u. Wszystkie limity mog¹ byæ definiowane dynamicznie poprzez wejœcia modu³u. Modu³ posiada wbudowany filtr inercyjny pierwszego rzêdu. Stala inercji jest parametrem. Narastaj¹ce zbocze sygna³u ZER powoduje wyzerowanie wewnetrznego licznika impulsów, u ywanego przy po³¹czeniu modu³u WEA z wejœciem zliczaj¹cym. Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 50 Wysokoœæ: 7 MIN... > 0.0< [ ] a MAX... > 100< [ ] b Stala inercji [s]... > 2< [ ] c Dolny limit 1... > -9999< [ ] d Gorny limit 1... > 99999< [ ] e Dolny limit 2... > -9999< [ ] f Gorny limit 2... > 99999< [ ] g

12 WEA Analogowy WEA Wejœcie analogowe 2 Parametrów tekstowych: 3 Txt MaxDlu X Y Inicjalnie a b c WEB Wejœcie analogowe Maska parametrów textowych: Szerokoœæ: 75 Wysokoœæ: 1 Tekst alarmu przekroczenia limitu... >WEA Wejœcie analogowe < c Uwaga 1) Pierwsze 8 znaków ka dego z parametrów tekstowych to paletka zawieraj¹ca indeksy do palety znaków definiowalnych. Edytor parametrów tekstowych u ywa tekstu umieszczonego na znakach Txt3 zawiera zdefiniowany przez projektanta tekst alarmu. Txt1 i Txt2 nie s¹ edytowalne. Modu³ przechowuje w nich tworzone automatycznie teksty alarmów od przekroczenia dolnego limitu i górnego limitu pierwszej pary ograniczeñ. Sa one generowane automatycznie na podstawie Txt3 poprzez nadpisanie czterech ostatnich znaków komunikatu ci¹giem znaków zdefiniowanych w module LOK (149). Tak spreparowane komunikaty u ywane s¹ w dialogu na liœcie alarmów.

13 ALM Specjalny ALM Alarmy 5 Indeks: 5 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 13 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 516 (o) ALM ( ) ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 (*) (+) Modu³ generuj¹cy Sygna³y Alarmów na podstawie zmiennych dwustanowych. Zawiera teksty alarmów. Ustawienie wejœcia modu³u generuje SA pod warunkiem, e odpowiadaj¹cy mu tekst nie jest pusty lub wyspacjowany. Projekt mo e zawieraæ co najwy ej cztery takie modu³y co wynika z koniecznoœci jednoznacznego przypisania wszystkim Sygna³om Alarmowym pozycji w Alarm Bitmapie (patrz modu³ ABM (143)). Parametrów numerycznych: 9 a b c d e f g h i ) Zawiera numer kolejny tego modu³u w obrêbie projektu (1...4). Ustawiane automatycznie przez Cad a bezposrednio przed przes³aniem projektu do sterownika. Cad przypisuje modu³om numery w porz¹dku ich aktywowania (przeliczania) przez sterownik (kolumnami od lewej do prawej, w obrêbie kolumny od góry). 18)-25) - zarezerwowane Parametrów tekstowych: 8 Txt MaxDlu X Y Inicjalnie a b c d e f g h

14 ALM Specjalny ALM Alarmy 5 Maska parametrów textowych: Szerokoœæ: 53 Wysokoœæ: 9 Sygna³ Komunikat 1 > < a 2 > < b 3 > < c 4 > < d 5 > < e 6 > < f 7 > < g 8 > < h Uwaga 1) Pierwsze 8 znaków ka dego z parametrów tekstowych to paletka zawieraj¹ca indeksy do palety znaków definiowalnych. Edytor parametrów tekstowych u ywa tekstu umieszczonego na znakach

15 WYB Logiczny WYB Wyjœcie binarne 6 Indeks: 6 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 156 (o) WYB (x) WYB WY (*) (+) Modu³ eksportowy pod³¹czony do wyjœcia binarnego (niejawnie poprzez sterownik - driver przetwornika wyjœciowego). Przenoszony sygna³, stosownie do wartoœci parametru, mo e byæ odwracany (negowany). Parametrów numerycznych: 1 a Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 1 Odwracanie sygna³u?...> Nie< a

16 WYA Analogowy WYA Wyjœcie analogowe 7 Indeks: 7 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 176 (o) WYA (x) WYA WY ( ) (+) Modu³ eksportowy pod³¹czony do wyjœcia analogowego (niejawnie poprzez sterownik - driver przetwornika wyjœciowego). Modu³ konwertuje standardowy sygna³ wejœciowy wyra ony w % na standardowy, te wyra ony w procentach sygna³ wyjœciowy, wg krzywej lamanej zadanej punktami P1 i P2 o wartoœciach zdefiniowanych parametrami modu³u. 100% Y2 WY P2 Y1 0% P1 X1 X2 100% WYA Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 50 Wysokoœæ: 3 Punkt 1 Punkt 2 X1 [%]... > 0.0< X2 [%]... >100.0< a c Y1 [%]... > 0.0< Y2 [%]... >100.0< b d

17 B&L Specjalny B&L Buczek i lampka alarmowa 9 Indeks: 9 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 242 (o) B&L ( ) WYL B ZER L ( ) (+) L B B jest aktywne jeœli w sterowniku JEST aktywny jakikolwiek Sygna³ Alarmu JEST USTAWIANY gdy w sterowniku POJAWIA SIÊ Sygna³ Alarmu jest zerowany przez: - narastaj¹ce zbocze sygna³u WY ; - ustanie wszystkich alarmów w sterowniku ( aden nie jest aktywny). Modu³ pracuje, gdy sygna³ ZER jest niski. Wysoki stan ZER bezwarunkowo zeruje obydwa wyjœcia. Projekt mo e zawieraæ tylko jeden modu³ B&L.

18 NOT Logiczny NOT Negacja 10 Indeks: 10 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 152 (o) NOT ( ) 1 NO1 2 NO2 3 NO3 4 NO4 5 NO5 6 NO6 7 NO7 8 NO8 ( ) (+) Domyœlnie: wejœcia = 1; wyjœcia = 0 Funkcja: NOi = ~i (~ -Binarny operator NOT)

19 OR Logiczny OR Logiczny 11 Indeks: 11 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 152 (o) OR ( ) 1 Q 2 NQ 3 4 N5 N6 N7 N8 ( ) (+) Domyœlnie: Q = 0, NQ = 1 Funkcja: Q = ( ~N5 ~N6 ~N7 ~N8 ) NQ = ~Q ( - binarny operator OR) UWAGA: W formule uwzglêdniane s¹ tylko wejœcia pod³¹czone!

20 AND LogicznyAND L g i c z n y 1 2 Indeks: 12 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 152 (o) AND ( ) 1 Q 2 NQ 3 4 N5 N6 N7 N8 ( ) (+) Domyœlnie: Q = 0, NQ = 1 Funkcja: Q = ( 1 & 2 & 3 & 4 & ~N5 & ~N6 & ~N7 & ~N8 ) NQ = ~Q (& - binarny operator AND) UWAGA: W formule uwzglêdniane s¹ tylko wejœcia pod³¹czone!

21 SKX Komunikacyjny SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. an. 13 Indeks: 13 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 316 (o) SKX ( ) X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 ( ) (+) Modu³ umo liwia odczyt drog¹ transmisji danych sygna³ów pod³¹czonych na jego wejœcia, lub rejestrów o koordynatach okreœlonych w parametrach numerycznych modu³u w przypadku gdy dane wejœcie nie jest pod³¹czone. Parametrów numerycznych: 36 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J

22 SKX Komunikacyjny SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. an. 13 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 45 Wysokoœæ: 11 Baza:> 0< a Arkusz Kolumna Wiersz Rejestr X01 > 0< > 0< > 0< > 0< e f g h X02 > 0< > 0< > 0< > 0< i j k l X03 > 0< > 0< > 0< > 0< m n o p X04 > 0< > 0< > 0< > 0< q r s t X05 > 0< > 0< > 0< > 0< u v w x X06 > 0< > 0< > 0< > 0< y z A B X07 > 0< > 0< > 0< > 0< C D E F X08 > 0< > 0< > 0< > 0< G H I J 17) Baza adresowa 18)-20) Rezerwa 21)-52) Osiem kompletów koordynat transmitowanych rejestrów. Jeden komplet to 4 rejestry oznaczaj¹ce kolejno: Arkusz, Kolumnê, Wiersz, Numer Rejestru. Kolumna=0 oznacza nie u ywany.

23 SKB Komunikacyjny SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. bin. 14 Indeks: 14 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 316 (o) SKB (x) B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 ( ) (+) Modu³ umo liwia odczyt drog¹ transmisji danych sygna³ów pod³¹czonych na jego wejœcia, lub rejestrów o koordynatach okreœlonych w parametrach numerycznych modu³u w przypadku gdy dane wejœcie nie jest pod³¹czone. Parametrów numerycznych: 36 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J

24 SKB Komunikacyjny SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. bin. 14 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 45 Wysokoœæ: 11 Baza:> 0< a Arkusz Kolumna Wiersz Rejestr B01 > 0< > 0< > 0< > 0< e f g h B02 > 0< > 0< > 0< > 0< i j k l B03 > 0< > 0< > 0< > 0< m n o p B04 > 0< > 0< > 0< > 0< q r s t B05 > 0< > 0< > 0< > 0< u v w x B06 > 0< > 0< > 0< > 0< y z A B B07 > 0< > 0< > 0< > 0< C D E F B08 > 0< > 0< > 0< > 0< G H I J 17) Baza adresowa 18)-20) Rezerwa 21)-52) Osiem kompletów koordynat transmitowanych rejestrów. Jeden komplet to 4 rejestry oznaczaj¹ce kolejno: Arkusz, Kolumnê, Wiersz, Numer Rejestru. Kolumna=0 oznacza nie u ywany.

25 SKY Komunikacyjny SKY Skrzynka komunikacyjna - wyj. an. 15 Indeks: 15 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 316 (o) SKY (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Y07 Y08 ( ) (+) Modu³ umo liwia zapis i odczyt drog¹ transmisji danych wartoœci wyprowadzanych na jego wyjœcia (rejestry ), oraz rejestrów o koordynatach okreœlonych w parametrach numerycznych modu³u. Parametrów numerycznych: 36 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J

26 SKY Komunikacyjny SKY Skrzynka komunikacyjna - wyj. an. 15 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 45 Wysokoœæ: 11 Baza:> 0< a Arkusz Kolumna Wiersz Rejestr Y01 > 0< > 0< > 0< > 0< e f g h Y02 > 0< > 0< > 0< > 0< i j k l Y03 > 0< > 0< > 0< > 0< m n o p Y04 > 0< > 0< > 0< > 0< q r s t Y05 > 0< > 0< > 0< > 0< u v w x Y06 > 0< > 0< > 0< > 0< y z A B Y07 > 0< > 0< > 0< > 0< C D E F Y08 > 0< > 0< > 0< > 0< G H I J 17) Baza adresowa 18)-20) Rezerwa 21)-52) Osiem kompletów koordynat transmitowanych rejestrów. Jeden komplet to 4 rejestry oznaczaj¹ce kolejno: Arkusz, Kolumnê, Wiersz, Numer Rejestru. Kolumna=0 oznacza nie u ywany.

27 SKQ Komunikacyjny SKQ Skrzynka komunikacyjna - wyj. bin. 16 Indeks: 16 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 316 (o) SKQ (x) Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 ( ) (+) Modu³ umo liwia zapis i odczyt drog¹ transmisji danych wartoœci wyprowadzanych na jego wyjœcia (rejestry ), oraz rejestrów o koordynatach okreœlonych w parametrach numerycznych modu³u. Parametrów numerycznych: 36 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J

28 SKQ Komunikacyjny SKQ Skrzynka komunikacyjna - wyj. bin. 16 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 45 Wysokoœæ: 11 Baza:> 0< a Arkusz Kolumna Wiersz Rejestr Y01 > 0< > 0< > 0< > 0< e f g h Y02 > 0< > 0< > 0< > 0< i j k l Y03 > 0< > 0< > 0< > 0< m n o p Y04 > 0< > 0< > 0< > 0< q r s t Y05 > 0< > 0< > 0< > 0< u v w x Y06 > 0< > 0< > 0< > 0< y z A B Y07 > 0< > 0< > 0< > 0< C D E F Y08 > 0< > 0< > 0< > 0< G H I J 17) Baza adresowa 18)-20) Rezerwa 21)-52) Osiem kompletów koordynat transmitowanych rejestrów. Jeden komplet to 4 rejestry oznaczaj¹ce kolejno: Arkusz, Kolumnê, Wiersz, Numer Rejestru. Kolumna=0 oznacza nie u ywany.

29 CP1 Komunikacyjny CP1 METRONIC 17 Indeks: 17 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 190 (o) CP1 (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 BD ( ) (+) Modu³ ciep³omierza CP1 reprezentuje w strukturze sterowania ciep³omierz METRONIC. Prezentuje wybrany zestaw swych zmiennych na wyjœciach modu³u. Jeœli urz¹dzenie jest niedostêpne to modu³ ustawia wyjœcie BD (Brak Danych) na poziomie wysokim. Na wyjœciach modu³u pojawi siê wyczytany z ciep³omierza zestaw zmiennychzgodnie z wartoœci¹ parametru grupa. Grupa 1 2 Y01 Energia Moc chwilowa Y02 Objêtoœæ Liczba godzin pracy Y03 Temp. zasilania Y04 Temp. powrotu Y05 Ró nica. temp Y06 Kod b³êdu Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 12 CP1 METRONIC Grupa... >1< [1...2] b Interwa³ odœwie ania [min]... > 5.0< [ ] c Grupa 1 2 Y01 Energia Moc chwilowa Y02 Objêtoœæ Liczba godzin pracy Y03 Temp. zasilania Y04 Temp. powrotu Y05 Ró nica. temp Y06 Kod b³êdu 17) Rezerwa 18) Grupa [1..2] 19) Interwa³ odœwie ania [ ] [min] 20) Zarezerwowany

30 TM0 Komunikacyjny TM0 Modu³ czasowy nr 0 18 Indeks: 18 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 176 (o) TM0 (x) X Q1 RESET NQ1 T1 [h] Q2 T2 [h] NQ2 (*) (+) Generator jednego przebiegu prostok¹tnego o czasie trwania T1 (na wyjœciu Q1) i nastêpuj¹cego po nim T2 (na wyjœciu Q2). Wyzwalany wysokim poziomem X. Sygna³ RESET bezwarunkowo zeruje wyjœcia Qx. X RES Q1 T1 Q2 T2 Parametrów numerycznych: 2 a b Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 2 T1 [h]... > 0.0< [ ] a T2 [h]... > 0.0< [ ] b

31 TJK Logiczny TJK Przerzutnik JK 19 Indeks: 19 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 156 (o) TJK ( ) SET J Q CLK K NQ RES ( ) (+) Inicjalnie: SET=0, RES=0, J=0, K=1, CLK=0, Q=0, NQ=1 Funkcja: Q(n+1) = J(n)*NQ(n) + NOT(K(n))*Q(n) RES SET CLK J(n) K(n) Q(n+1) 1 X X X X X X X X X Q(n) X X Q(n) >0 X X Q(n) >1 0 0 Q(n) > > >1 1 1 ~(Q(n))

32 CP3 Komunikacyjny CP3 ATI SUPERCAL Indeks: 21 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 186 (o) CP3 (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 BD ( ) (+) Modu³ ciep³omierza CP3 reprezentuje w strukturze sterowania ciep³omierzat1 SUPERCAL 431. Prezentuje wybrany zestaw swych zmiennych na wyjœciach modu³u. Jeœli urz¹dzenie jest niedostêpne to modu³ ustawia wyjœcie BD (Brak Danych)na poziomie wysokim. Na wyjœciach modu³u pojawi siê wyczytany z ciep³omierza zestaw zmiennychzgodnie z wartoœci¹ parametru grupa. Grupa Y01 Energia Data Objêtoœæ V1 Y02 Objêtoœæ Data Objectsc V2 Y03 Temp. zasilania Data Y04 Temp. powrotu Czas Y05 Numer urz¹dzenia Czas Y06 Kod b³êdu Godziny pracy Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 13 CP3 AT1 SUPERCAL 431 Adres urz¹dzenia... > 17< [ ] a Grupa... > 1< [1...3] b Interwa³ odœwie ania [min]... > 5.0< [ ] c Grupa Y01 Energia Data Objêtoœæ V1 Y02 Objêtoœæ Data Objêtoœæ V2 Y03 Temp. zasilania Data Y04 Temp. powrotu Czas Y05 Numer urz¹dzenia Czas Y06 Kod b³êdu Godziny pracy 17) Adres urz¹dzenia [ ] 18) Grupa [1...3] 19) Interwa³ odœwie ania [ ] [min] 20) Zarezerwowany

33 CP4 Komunikacyjny CP4 MULTICAL III 22 Indeks: 22 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 186 (o) CP4 (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 BD ( ) (+) Modu³ ciep³omierza CP4 reprezentuje w strukturze sterowania ciep³omierz MULTICAL III. Prezentuje wybrany zestaw swych zmiennych na wyjœciach modu³u. Jeœli urz¹dzenie jest niedostêpne to modu³ ustawia wyjœcie BD (Brak Danych) na poziomie wysokim. Na wyjœciach modu³u pojawi siê wyczytany z ciep³omierza zestaw zmiennych zgodnie z wartoœci¹ parametru grupa. Grupa 1 2 Y01 Energia Przep³yw Y02 Objêtoœæ Moc Y03 Temp. zasilania Godziny pracy Y04 Temp. powrotu Y05 Ró nica. temp Y06 Kod b³êdu Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 13 CP4 MULTICAL III Grupa... >1< [1...2] b Interwa³ odœwie ania [min]... > 5.0< [ ] c Grupa 1 2 Y01 Energia Przep³yw Y02 Objêtoœæ Moc Y03 Temp. zasilania Liczba godzin pracy Y04 Temp. powrotu Y05 Ró nica. temp Y06 Kod b³êdu 17) Rezerwa 18) Grupa [1...2] 19) Interwa³ odœwie ania [ ] [min] 20) Zarezerwowany

34 SMA Logiczny SMA Selektor Manual/Auto 2-sygna³owy 23 Indeks: 23 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 164 (o) SMA (x) CTL Q1 B1 Q2 B2 (*) (+) Uk³ad kombinacyjny. W zale noœci od analogowego sygna³u steruj¹cego CTL ustawia wyjœcia Q1 i Q2. Funkcja: CTL Q1 Q2 CTL < < = CTL < < = CTL < < = CTL < 3.5 B1 B2 «tryb automatyczny» 3.5 < = CTL 0 0 Przyk³ad zastosowania: W zale noœci od zadanego «trybu pracy» zadanego na wejœciu (a pochodz¹cego np. z modu³u dialogowego DMU) o znaczeniu: 0 - uk³ad nieczynny 1 - grzej bezwarunkowo 2 - ochladzaj bezwarunkowo 3 - dzia³aj wg warunków wyznaczonych przez automatykê (B1 i B2) modu³ generuje dwustanowe «decyzje wykonawcze» do podzespo³ów ogrzewania i ch³odzenia. (0: nie dzia³aj; 1: dzia³aj)

35 ROT Logiczny ROT Rotor 24 Indeks: 24 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 168 (o) ROT (x) CTL ERR B1 Q1 B2 Q2 B3 Q3 B4 Q4 B5 Q5 B6 Q6 B7 Q7 ( ) (+) Inicjalnie: CTL=1, Bi=0, Qi=0, ERR=0 Parametr numeryczny M okresla ile wejœæ ma byæ rotowanych. Przyklad dla M=7: CTL < 0.5 ERR=1 Qi=0 0.5 CTL < 1.5 ERR=0 Q1=B Q7=B7 1.5 CTL < 2.5 ERR=0 Q1=B7 Q2=B Q7=B6 2.5 CTL < 3.5 ERR=0 Q1=B6 Q2=B7 Q3=B1... Q7=B CTL < 7.5 ERR=0 Q1=B2 Q2=B Q7=B1 7.5 CTL ERR=1 jak dla CTL=1 Parametrów numerycznych: 1 a Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 1 Iloœæ rotowanych wejœæ:... >2<. [2...7] a

36 CP2 Komunikacyjny CP2 LEC 4 25 Indeks: 25 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 186 (o) CP2 (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 BD ( ) (+) Modu³ ciep³omierza CP2 reprezentuje w strukturze sterowania ciep³omierz LEC 4. Prezentuje wybrany zestaw swych zmiennych na wyjœciach modu³u. Jeœli urz¹dzenie jest niedostêpne to modu³ ustawia wyjœcie BD (Brak Danych) na poziomie wysokim. Na wyjœciach modu³u pojawi siê wyczytany z ciep³omierza zestaw zmiennychzgodnie z wartoœci¹ parametru grupa. Grupa Y01 Energia Data Energia nadprogowa Y02 Objêtoœæ Data Objêtoœæ V2 Y03 Temp. zasilania Data Objêtoœæ V3 Y04 Temp. powrotu Czas Przep³yw chwilowy Y05 Przep³yw Czas Y06 Moc Godziny pracy Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 13 CP2 LEC 4 Adres urz¹dzenia... > 17< [ ] a Grupa... >1< [1..3] b Interwa³ odœwie ania [min]... > 5.0< [ ] c Grupa Y01 Energia Data Energia nadprogowa Y02 Objêtoœæ Data Objêtoœæ V2 Y03 Temp. zasilania Data Objêtoœæ V3 Y04 Temp. powrotu Czas Przep³yw chwilowy Y05 Przep³yw Czas Y06 Moc Godziny pracy 17) Adres urz¹dzenia [ ] 18) Grupa [1...3] 19) Interwa³ odœwie ania [ ] [min]

37 IMP Specjalny IMP Impulsator 26 Indeks: 26 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 180 (o) IMP (x) X Q OKR NQ ZER (*) (+) Modu³ przeznaczony jest do generowania fali prostokatnej o okresie zadanym parametrem wewnêtrznym lub wejœciem OKR i o wspó³czynniku wype³nienia w zakresie % okreœlonym wejœciem X, jeœli pod³¹czone. Jeœli wejœcie X nie jest pod³¹czone to modu³ nie generuje. Aktywne wejœcie ZER bezwarunkowo wstrzymuje impulsowanie. Stan wejœæ OKR i X jest przez modu³ analizowany jedynie w momencie rozpoczynania kolejnego okresu. W trakcie trwania okresu stan tych wejœæ jest ignorowany. Nale y pamiêtaæ, e dok³adnoœæ impulsowania zale y od czasu reakcji (odpowiedzi) sterownika. Jeœli przetwarza on du y projekt (np. 2s) to dla okresu = 100s dok³adnoœæ wyniesie 2/100 czyli 2%. Parametrów numerycznych: 2 a b Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 46 Wysokoœæ: 1 Okres impulsowania [s]... >100< [ ] a 17) Okres impulsowania [s] [ ] 18) Rezerwa

38 ADA Specjalny ADA Autoadaptacja 27 Indeks: 27 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 632 (o) ADA (x) X YD FP LIM TN SYN TV STP OKR RES ( ) (+) Modu³ adaptacyjny umo liwiaj¹cy wyznaczanie wspó³czynników FP, TN i TV dla modu³u PID oraz OKR dla modu³u IMP. Modu³ wyznacza ich wartoœci na podstawie cyklu adaptacyjnego wyzwalanego narastaj¹cym zboczem wejœcia SYN. Cykl adaptacyjny jest zarzucany sygna³em STP lub przekroczeniem limitu czasu adaptacji LIM. W czasie cyklu aktywny jest sygna³ wyjœciowy RES. Modu³ ADA mo e byæ po³¹czony z modu³em PID sygna³ami FP, TN i TV, ADA.YD z PID.DOM, ADA.RES z PID.RES. W takiej konfiguracji modu³ ADA dostarcza bie ¹cych parametrów do modu³u PID, oraz zna aktualn¹ wartoœæ mierzon¹ (X), która powinna pochodzic z tego samego Ÿród³a co PID.X. W trakcie cyklu adaptacji ADA.RES wymusza na module PID pracê rêczn¹, co oznacza m. in. przeniesienie wysterowania z ADA.YD na PID.DOM i dalej PID.Y. Cykl adaptacji zaczyna siê gdy zostanie wyzwolony sygna³em SYN i stan STP jest niski a X nie przekracza 20% zakresu podanego w parametrach (adaptacja powinna byæ realizowana na t.zw. zimnym obiekcie). 1) ADA wystawia YD=100% i oczekuje a X wzrosnie o 2% zadanego zakresu. Tak wyznaczony czas zapamiêtuje jako T1 2) Œledzi narost X badaj¹c pochodn¹ krzywej wzrostu w odcinkach czasu=1/100 limitu czasu adaptacji. Jeœli wartoœæ pochodnej opadnie ponizej 90% zarejestrowanej wartoœci maksymalnej to cykl adaptacji koñczy siê. ADA znajduje odcinek czasu najwiêkszej pochodnej i zapamiêtuje go jeko T2. Zakres zmian X-a w tym czasie rejestruje jako DX. 3) ADA wyznacza nowe parametry dla modu³ów regulacyjnych: FP=1.1*(DX/T2)*T1 TN=2.4*T1 TV=0.4*T1 OKR=0.2*T1*60 Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h

39 ADA Specjalny ADA Autoadaptacja 27 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 60 Wysokoœæ: 7 Minimum wartoœci mierzonej... > 0.0< [ ] a Maksimum wartoœci mierzonej... > 50.0< [ ] b Limit czasu procesu adaptacji [min]... > 10< [ ] c Wspó³czynnik proporcjonalnoœci... > 5.0< [ ] d Sta³a ca³kowania [min]... > 10< [ ] e Sla³a ró niczkowania [min]... > 0< [ ] f Okres impulsowania [s]... > 60< [ ] g 17)-18) Zakres zmian wartoœci mierzonej 19) Max dopuszczalny czas cyklu adaptacji. Powinien byæ ustawiony na 2-3 razy czas reakcji obiektu 20)-22) Parametry dla modu³u PID 23) Parametr dla modu³u IMP 24) Rezerwa

40 STA Analogowy STA Sta³e analogowe 29 Indeks: 29 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 184 (o) STA (x) Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 ( ) (+) Wyprowadza na wyjœcia stale zdefiniowane w parametrach numerycznych. Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 2 Wyjœcie... Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Stala... >50.0> 50.0> 50.0> 50.0> 50.0> 50.0> 50.0> 50.0< [ ] a

41 MAX Analogowy MAX Maksimum 30 Indeks: 30 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 268 (o) MAX (x) X01 Y X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 ( ) (+) Inicjalnie: Y=0.0 Funkcja: Y = Maximum{ Alfa1*( Delta1 + X1 ),..,Alfa8*( Delta8 + X8 )} gdzie AlfaN i DeltaN - parametry numeryczne modu³u skojarzone z wejœciem N UWAGA: Przy obliczaniu funkcji brane s¹ pod uwagê tylko wejœcia pod³¹czone. Parametrównumerycznych:16 Rej InicjalnieMinimumMaksimumSzer. Typ b a172xy PD. Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 3 Wejœcie... X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Alfa...[ ] > 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00 a Delta...[ ] > 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0< i

42 MIN Analogowy MIN Minimum 31 Indeks: 31 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 268 (o) MIN (x) X01 Y X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 ( ) (+) Inicjalnie: Y=0.0 Funkcja: Y = Minimum{ Alfa1*( Delta1 + X1 ),..,Alfa8*( Delta8 + X8 )} gdzie AlfaN i DeltaN - parametry numeryczne modu³u skojarzone z wejœciem N UWAGA: Przy obliczaniu funkcji brane s¹ pod uwagê tylko wejœcia pod³¹czone. Parametrów numerycznych: 16 a b c d e f g h i j k l m n o p Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 3 Wejœcie... X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Alfa...[ ] > 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00 a Delta...[ ] > 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0< i

43 SRD Analogowy SRD Œrednia 32 Indeks: 32 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 272 (o) SRD (x) X01 Y X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 ( ) (+) Inicjalnie: Y=0.0 Funkcja: Y = Sum{ Alfa1*(Delta1 + X1),..,Alfa8*(Delta8 + X8) }/Dzielnik gdzie AlfaN i DeltaN - parametry numeryczne modu³u skojarzone z wejœciem N Dzielnik - parametr numeryczny modu³u UWAGA: Przy obliczaniu funkcji brane s¹ pod uwagê tylko wejœcia pod³¹czone. Parametrów numerycznych: 17 a b c d e f g h i j k l m n o p q Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 4 Wejœcie... X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Alfa...[ ] > 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00 a Delta...[ ] > 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0< i Dziennik... > 8.00< q

44 NST Specjalny NST Wyznaczanie nastawy 33 Indeks: 33 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 176 (o) NST (x) WE Y0 B1 Y1 B2 Y2 B3 Y3 B4 DT1 DT2 DT3 ( ) (+) Funkcja: YO = (~B4) * (WE + DT1*B1 + DT2*B2 + DT3*B3) Y1 = (~B4) * (WE + DT1*B1) Y2 = (~B4) * (WE + DT2*B2) Y3 = (~B4) * (WE + DT3*B3) (~ - binarny operator NOT) Specjalizowany modu³ rachunkowy umo liwiaj¹cy korygowanie nastawy (WE) dynamicznymi poprawkami. Parametrów numerycznych: 3 a b c Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 3 Delta 1...> 0.0< [ ] a Delta 2...> 0.0< [ ] b Delta 3...> 0.0< [ ] c Parametry Delta N s¹ wartosciami inicjalnymi wejœæ DTX. Jeœli wejœcia s¹ pod³¹czone to s¹ nadpisywane e Ÿród³a polaczenia. W trakcie pracy modu³ limituje wartoœci wejsciowe w zakresie [ ]

45 SEG Analogowy SEG Krzywa ³amana (segmentowa) 34 Indeks: 34 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 344 Funkcja: Ai = (Y(i+1)-Yi)/(X(i+1)-Xi) Bi=Yi-A*Xi X X1 Y = A1*X1+B1 m=a1 Xi X Xi+1 Y = Ai*X+Bi m=ai X > X8 Y = A7*X8+B7 m=a7 Y2 Y4 MUSI BYÆ: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 P4 (o) SEG (x) X Y P2X -m- P2Y P3X P3Y P4X P4Y ( ) (+) P1 P2 P3 Y3 Y5 Y6 Y1 Y7 Y2 Y8 P5 P6 P7 P8 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X Parametrów numerycznych: 16 a b c d e f g h i j k l m n o p Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 3 Punkt P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 X... > 0.0<> 15.0<> 30.0<> 45.0<> 60.0<> 75.0<> 90.0<> 100.0< [ ] a Y... > 0.0<> 15.0<> 30.0<> 45.0<> 60.0<> 75.0<> 90.0<> 100.0< [ ] b

46 HAN Analogowy HAN Histereza analogowa 35 Indeks: 35 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 168 (o) HAN (x) X Y P1X P1Y P2X P2Y ( ) (+) Inicjalnie: X=P1X, Y=P1Y Funkcja: jeœli Y=P1Y i X>P2X to Y=P2Y jeœli Y=P2Y i X<P1X to Y=P1Y P2Y Y P1Y P1X P2X X Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 58 Wysokoœæ: 3 P1 P2 X1:> 45.0< [ ] X2:> 55.0< [ ] a c Y1:> 20.0< [ ] Y2:> 80.0< [ ] b d

47 HBN Analogowy HBN Histereza binarna, narastaj¹ca 36 Indeks: 36 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 160 (o) HBN (x) X Q X1 NQ X2 ( ) (+) Inicjalnie: X=X1, Q=0 Funkcja: jeœli Q=0 i X>X2 to Q=1 jeœli Q=1 i X<X1 to Q=0 1 Q 0 X1 X2 X Parametrów numerycznych: 2 a b Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 57 Wysokoœæ: 2 Punkt wy³¹czenia Punkt za³¹czenia X1:> 55.0< [ ] X2:> 80.0< [ ] a b

48 SEL Analogowy SEL Selektor 37 Indeks: 37 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 196 (o) SEL (x) S1 S2 X1 Y X2 X3 X4 ( ) (+) Inicjalnie: Si=0, Xi=0.0, Y=0.0 Funkcja: S1 S0 Y 0 0 X1*Alfa1 + Delta1 1 0 X2*Alfa2 + Delta2 0 1 X3*Alfa3 + Delta3 1 1 X4*Alfa4 + Delta4 Gdzie AlfaN i DeltaN - parametry numeryczne modu³u skojarzone z odpowiednim wejœciem Xn Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 58 Wysokoœæ: 3 Wejœcie... X1 X2 X3 X4 Alfa N... > 1.0<> 1.0<> 1.0<> 1.0< [ ] a c e g Delta N... > 1.0<> 1.0<> 1.0<> 1.0< [ ] b d f h

49 PAN Analogowy PAN Prze³¹cznik analogowy 39 Indeks: 39 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 152 (o) PAN ( ) CTL X1 Y1 X2 CLX X3 Y2 X4 ( ) (+) Inicjalnie: wszystkie wejœcia i wyjœcia = 0 Funkcja: CLX nie pod³¹cz. CTL Y1 Y2 0 X1 X3 1 X2 X4 CLX pod³¹czone CTL Y1 CLX Y2 0 X1 0 X3 1 X2 1 X4 Jeœli wejœcie CLX nie jest pod³¹czone to sygna³ CTL steruje obydwoma prze³¹cznikami analogowymi rownolegle. Jeœli wejœcie CLX jest pod³¹czone, to CTL steruje tylko wyjœciem Y1, a CLX steruje niezale nie wyjœciem Y2.

50 ODC Analogowy ODC Odcinek 40 Indeks: 40 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 180 (o) ODC (x) X Y1 P1X Y2 P1Y P2X P2Y ( ) (+) Inicjalnie: X = 0.0; Y1 = 0.0; Y2 = Funkcja: a = (P2Y - P1Y)/(P2X - P1X)b = P1Y - a*p1x X P1X Y1 = a*p1x + b Y2 = Y1 P1X X P2X Y1 = a*x + b Y2 = Y1 X > P2X Y1 = a*p2x + b Y2 = Y1 Musi byæ spelniona zale noœæ: P1X P2X Y1 P2Y > P1Y Y1 P2Y < P1Y P2Y P1Y P1Y P2Y X X P1X P2X P1X P2X Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 52 Wysokoœæ: 3 P1 P2 X1: > 20.0< X2: > 95.0< [ ] a c Y1: > 10.0< Y2: > 95.0< [ ] b d

51 RST Specjalny RTS 41 Indeks: 41 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 172 (o) RTS (x) X Y M T1 ( ) (+) Inicjalnie: M = 0.0, X = 0.0, T1 = 0.0, Y = 0.0 Funkcja: Y = ( M + Alfa)*(T1 - T0) + X ( M - wartoœæ bezwzglêdna M) Alfa i T0 s¹ parametrami numerycznymi modu³u. Parametrów numerycznych: 2 a b Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 2 T0... > 20< [ ] a Alfa... > 1.0< [ ] b

52 KRG Specjalny KRG Krzywa grzania 42 Indeks: 42 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 196 Inicjalnie: Y = 0; ERR = 0; -m- = 1 Funkcja: jeœli (X1 < X2 < X3) to: Ai=(Y(i+1)-Yi)/(X(i+1)-Xi) Bi=Yi-Ai*Xi X X1 Y = A1*X1 + B1 -m- = 0 ERR = 0 Xi X Xi+1 Y = Ai*X + Bi -m- = Ai ERR = 0 X3 < X Y = A2*X3 + B2 -m- = 0 ERR = 0 jeœli nie ( X1 < X2 < X3 ) to: Y = Rejestr23 -m- = Rejestr24 ERR = 1 (czyli u yj nastaw zapasowych - patrz parametry numeryczne modu³u) (o) KRG (x) X Y X1 -m- Y1 ERR X2 Y2 X3 Y3 ( ) (+) P1 P2 Y2 X1 X2 P7 X3 X Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 6 Punkt numer... P1 P2 P3 X [ ]... > -12< > 0< > 20< a c e Y [ ]... > 80< > 60< > 20< b d Nastawy zapasowe Y [ ]... > 50< g m [ ]... > 0< h

53 ECO Specjalny ECO Optymalizacja uœrednianiem 43 Indeks: 43 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 192 (o) ECO (x) HRS Y TZ Z TD Q TN NQ CIL STOP ( ) (+) Modu³ mo e s³u yæ wypracowaniu decyzji o rozpoczêciu ogrzewania na podstawie aktualnej temperatury zewnêtrznej oraz dwóch wartoœci uœrednionych. Inicjalnie: HRS = 1; TZ = 0; TD = 0; TN = 0; CTL = 1 Y = 0; Z = 0; Q = 0; STOP = 0; Funkcja: Jeœli STOP = 1 to Y=TZ; Z=TZ; Q=0; Y = TZ filtrowana z czasem inercji HRS (jeœli HRS=0 Y=0) Z = TZ filtrowanie z czasem inercji K*HRS (jeœli HRS=0 Z=0) Dla wyznaczenia wartoœci Q dokonuje siê porównañ z wartoœci¹ robocz¹ Temp: Temp = TD gdy CTL = 1 (czyli jeœli jest dzieñ) Temp = TN gdy CTL = 0 (czyli w nocy) Wyniki porównañ przechowywane s¹ w roboczych zmiennych D1, D2 i D3 (inicjalnie=0 1) TZ < (Temp-1) -> D1=1 2) TZ >=Temp -> D1=0 3) w ka dym innym przypadku stan D1 nie zmienia siê. Analogicznie wykonywane s¹ porównania: Y i Temp dla wyznaczenia D2; Z i temp dla wyznaczenia D3; Stan Q wyznaczny jest nastêpuj¹co: jeœli D1=1 i D2=1 i D3=1 to Q = 1 w ka dym innym przypadku Q nie zmienia siê. Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 4 Wsp. uœredniania... > 1< [1...50] a Czas uœredniania [h]... > 1.0< [ ] b Limit dnia... > 1.0< [ ] c Limit nocy... > 1.0< [ ] d

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

120 Edytor Aplikacji PRO-2000

120 Edytor Aplikacji PRO-2000 120 Edytor Aplikacji PRO-2000 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? 121 17. Do czego s³u y Edytor Aplikacji? Edytor Aplikacji jest kompletnym narzêdziem, s³u ¹cym do przygotowania aplikacji PRO-2000, pracuj¹cych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY)

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY

Bardziej szczegółowo

MOVIDRIVE Falownik programowalny

MOVIDRIVE Falownik programowalny MOVIDRIVE Falownik programowalny Podrêcznik programowania Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOS plus Wydanie 10/99 10/262/97 C U L U L 0919 174 7/ 1099 Ważne wskazówki Ważne wskazówki Prosimy o

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi

Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi DEL420 Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomoc¹ systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright 2004-2010 by Andrzej Marciniak DEL-3(1

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W J ZYKU ST STEROWNIKA SMC LUMEL DLA MINISYSTEMU ROZPROSZONEGO

PROGRAMOWANIE W J ZYKU ST STEROWNIKA SMC LUMEL DLA MINISYSTEMU ROZPROSZONEGO mgr in. Dariusz Rzo ca, mgr in. Jan Sadolewski, dr in. Andrzej Stec, dr hab. in. Zbigniew wider, dr in. Bartosz Trybus, prof. dr hab. in. Leszek Trybus, Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Podrêcznik programowania PL12PL-1300 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Dokumentacja dodatkowa: PL12-1400 Wykaz czêœci zamiennych NORTH AMERICA EUROPE P.O. Box 1410 Lexington,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617 APAR - BIURO HANDLOWE 0-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Wydanie MOVIMOT 06/2002 MM03C - MM3XC. Instrukcja obsługi 1052 7141 / PL

Wydanie MOVIMOT 06/2002 MM03C - MM3XC. Instrukcja obsługi 1052 7141 / PL MOVIMOT MM3C - MM3XC Wydanie 6/22 Instrukcja obsługi 152 7141 / PL SEW-EURODRIVE Spis treści 1 Ważne wskazówki... 4 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 5 3 Konstrukcja urządzenia... 6 3.1 Falownik

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..)

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) Copyright Schneider Automation S.A. 1998. All rights reserved. This document

Bardziej szczegółowo