CAD/SP KATALOG MODU ÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAD/SP KATALOG MODU ÓW"

Transkrypt

1 CAD/SP KATALOG MODU ÓW

2 Legenda W³aœciwoœci 1 - mpcandelete - usuwalny z arkusza projektowego 2 - mpcanednum - o edytowalnych Parametrach Numerycznych 4 - mpcanedtxt - o edytowalnych Parametrach Tekstowych 8 - mpcanedname - o edytowalnej Nazwie Modu³u 16 - mpcanmonitor - monitorowalny w czasie wykonania mphardware - modu³ reprezentuj¹cy kartê sprzêtow¹ we/wy mpfromhardware - «import» z karty sprzêtowej mptohardware - «export» do karty sprzêtowej mplimitedcount - o limitowanej liczbie wyst¹pieñ mpdouble - po³ówka modu³u-blizniaka U ycie 1 - usdonotuse - niedostêpny w trybie «dla u ytkownika» (testowany) 2 - usold - modu³ wycofany z u ycia 4 - usdemo - demonstarcyjny z 24/48 godzinnym czasem dzia³ania Typy zmiennych 0 - Nieznana - zmienna zarezerwowana (o nie okreœlonym typie) 1 - Ca³kowita - LT 2 - Zmiennoprz. - RNT 3 - Data - 4 znaki ASCII («2412» oznacza 24 grudnia) 4 - Czas - 4 znaki ASCII («1359» oznacza 13:59) 5 - Sekunda - LT 6 - Minuta - LT 7 - Godzina - LT 8 - Dzieñ - LT 9 - Tekst - znaki ASCII 10 - Logic - 0 lub 1 w formacie LT 11 - Rok - 4 znaki ASCII («1998») LT oznacza 4 bajtowy typ ca³kowity, gdzie bjat 1 zamieniony z 4, a 2 z trzecim jest identyczny z typem Longint Turbo Pascala. RNT oznacza 4-bajtowy format zmiennoprzecinkowy, patrz: ANSI/IEEE Std , IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic, IEEE, (gdy przekszta³cony jak LT, to to samy z typem Single Turbo Pascala

3 Modu³y wg nazw Log Ana Spe Dia Kom Har Pre Index Nazwa modu³u * 2 WEA Wejœcie analogowe * 1 WEB Wejœcie binarne * 7 WYA Wyjœcie analogowe * 6 WYB Wyjœcie binarne * 49 2PR Regulator dwupo³o eniowy * 143 ABM Bitmapa Alarmów * 27 ADA Autoadaptacja * 5 ALM Alarmy * 12 AND Logiczny * 47 ANI Analizator impulsów * 9 B&L Buczek i lampka alarmowa * 121 B2R Konwerter * 145 BTS Czasy pracy * 146 COM Port Komunikacyjny * 17 CP1 METRONIC * 25 CP2 LEC 4 * 21 CP3 AT1 SUPERCAL 431 * 22 CP4 MULTICAL III * 46 CP5 MULTICAL II * 107 CST Centrum steruj¹ce * 140 DAP Dane projektu * 91 DAT Datownik * 144 DLG sterowanie dialogiem * 123 DMU Dialogowy modu³ uniwersalny * 43 ECO Optymalizacja uœrednianiem * 106 ENT Entalpia * 125 FER Ferie * 190 H00 11x Pt100 (A) * 191 H00 11x Pt100 (B) * 192 H01 11x Pt1000 (A) * 193 H01 11x Pt1000 (B) * 194 H02 5x Pt x we mA (A) * 195 H02 5x Pt x we mA (B) * 197 H03 5x Pt x we mA (B) * 196 H03 5x Pt x we ma (A) * 199 H04 6x Pt x we mA (B) * 198 H04 6x Pt x we ma (A) * 200 H05 6x Pt x we mA (A) * 201 H05 6x Pt x we mA (B) * 202 H06 11 wejœæ mA (A) * 203 H06 11 wejœæ mA (B) * 204 H07 11 wejœæ V (A) * 205 H07 11 wejœæ V (A) * 210 H20 10 wyjœæ przekaÿnikowych (A) * 211 H20 10 wyjœæ przekaÿnikowych (B) * 212 H21 7wy przek.+ 3wy ciagle (A)

4 Modu³y wg nazw Log Ana Spe Dia Kom Har Pre Index Nazwa modu³u * 213 H21 7wy przek.+ 3wy ciagle (B) * 214 H22 5wy przek.+ 5wy ciaglych (A) * 215 H22 5wy przek.+ 5wy ciaglych (B) * 220 H30 2 wejœcia binarne * 222 H31 1 wejœcie impulsowe (licznik) * 35 HAN Histereza analogowa * 36 HBN Histereza binarna, narastaj¹ca * 95 HBO Histereza binarna, opadaj¹ca * 221 HXX Pusty * 26 IMP Impulsator * 101 INE Modu³ inercyjny 1-go rzêdu (4x) * 147 ³ INI Identyfikator komunikacyjny * 90 KAL Kalkulator * 42 KRG Krzywa grzania * 149 LOK Lokalizacja - wersje jêzykowe * 30 MAX Maksimum * 48 MEM Modu³ pamiêtaj¹cy (2x) * 58 MIG Migacz * 31 MIN Minimum * 116 ³ NAW Nawiew * 10 NOT Negacja * 33 NST Wyznaczanie nastawy * 40 ODC Odcinek * 45 OGR Ogranicznik * 105 OP Optymalizacja bez temp. wew. * 11 OR Logiczny * 126 OS1 Okresy specjalne nr 1 * 127 OS2 Okresy specjalne nr 2 * 39 PAN Prze³¹cznik analogowy * 53 PB1 Prze³¹cznik binarny nr 1 (4x) * 54 PB2 Prze³¹cznik binarny nr 2 (2x) * 51 PCP Prze³¹cznik czasów pracy * 50 PID Regulator PID * 52 POZ Pozycjoner * 141 PRK Oprogramowanie i sprzêt * 142 PRL Port Uniwersalny * 128 PTG Program tygodniowy * 122 R2B Konwerter * 59 REM Modu³ zliczaj¹cy z histerez¹ * 112 RES Restart * 24 ROT Rotator * 34 SEG Krzywa ³amana (segmentowa) * 37 SEL Selektor * 102 SIL Sterowanie silnikami * 14 SKB Skrzynka komunikacyjna - wej. bin. * 16 SKQ Skrzynka komunikacyjna - wyj. bin.

5 Modu³y wg nazw Log Ana Spe Dia Kom Har Pre Index Nazwa modu³u * 13 SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. an. * 15 SKY Skrzynka komunikacyjna - wyj. an. * 23 SMA Selektor Manual/Auto 2-sygna³owy * 32 SRD Œrednia * 56 SS2 Sterownik sekwencyjny dwupoziomowy * 57 SS4 Sterownik sekwencyjny czteropoziomowy * 29 STA Sta³e analogowe * 103 STP Sterowanie pompy * 19 TJK Przerzutnik JK * 18 TM0 Modu³ czasowy nr 0 * 96 TM1 Modu³ czasowy nr 1 * 97 TM2 Modu³ czasowy nr 2 * 98 TM3 Modu³ czasowy nr 3 * 99 TM4 Modu³ czasowy nr 4 * 100 TM5 Modu³ czasowy nr 5 * 115 TM6 Modu³ czasowy nr 6! * 111 TST Uniwersalny modu³ testowy * 104 ZPZ Zabezpieczenie przed zamarzaniem * 61 ZTE Zmiany temperatury

6 Modu³y wg indeksu Index Nazwa modu³u 1 WEB Wejœcie binarne 2 WEA Wejœcie analogowe 5 ALM Alarmy 6 WYB Wyjœcie binarne 7 WYA Wyjœcie analogowe 9 B&L Buczek i lampka alarmowa 10 NOT Negacja 11 OR Logiczny 12 AND Logiczny 13 SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. an. 14 SKB Skrzynka komunikacyjna - wej. bin. 15 SKY Skrzynka komunikacyjna - wyj. an. 16 SKQ Skrzynka komunikacyjna - wyj. bin. 17 CP1 METRONIC 18 TM0 Modu³ czasowy nr 0 19 TJK Przerzutnik JK 21 CP3 AT1 SUPERCAL CP4 MULTICAL III 23 SMA Selektor Manual/Auto 2-sygna³owy 24 ROT Rotator 25 CP2 LEC 4 26 IMP Impulsator 27 ADA Autoadaptacja 29 STA Sta³e analogowe 30 MAX Maksimum 31 MIN Minimum 32 SRD Œrednia 33 NST Wyznaczanie nastawy 34 SEG Krzywa ³amana (segmentowa) 35 HAN Histereza analogowa 36 HBN Histereza binarna, narastaj¹ca 37 SEL Selektor 39 PAN Prze³¹cznik analogowy 40 ODC Odcinek 42 KRG Krzywa grzania 43 ECO Optymalizacja uœrednianiem 45 OGR Ogranicznik 46 CP5 MULTICAL II 47 ANI Analizator impulsów 48 MEM Modu³ pamiêtaj¹cy (2x) 49 2PR Regulator dwupo³o eniowy 50 PID Regulator PID 51 PCP Prze³¹cznik czasów pracy 52 POZ Pozycjoner 53 PB1 Prze³¹cznik binarny nr 1 (4x) 54 PB2 Prze³¹cznik binarny nr 2 (2x) 56 SS2 Sterownik sekwencyjny dwupoziomowy

7 Modu³y wg indeksu Index Nazwa modu³u 57 SS4 Sterownik sekwencyjny czteropoziomow 58 MIG Migacz 59 REM Modu³ zliczaj¹cy z histerez¹ 61 ZTE Zmiany temperatury 90 KAL Kalkulator 91 DAT Datownik 95 HBO Histereza binarna, opadaj¹ca 96 TM1 Modu³ czasowy nr 1 97 TM2 Modu³ czasowy nr 2 98 TM3 Modu³ czasowy nr 3 99 TM4 Modu³ czasowy nr TM5 Modu³ czasowy nr INE Modu³ inercyjny 1-go rzêdu (4x) 102 SIL Sterowanie silnikami 103 STP Sterowanie pompy 104 ZPZ Zabezpieczenie przed zamarzaniem 105 OP Optymalizacja bez temp. wew. 106 ENT Entalpia 107 CST Centrum steruj¹ce 111 TST Uniwersalny modu³ testowy 112 RES Restart 115 TM6 Modu³ czasowy nr NAW Nawiew 121 B2R Konwerter 122 R2B Konwerter 123 DMU Dialogowy modu³ uniwersalny 125 FER Ferie 126 OS1 Okresy specjalne nr OS2 Okresy specjalne nr PTG Program tygodniowy 140 DAP Dane projektu 141 PRK Oprogramowanie i sprzêt 142 PRL Port Uniwersalny 143 ABM Bitmapa Alarmów 144 DLG sterowanie dialogiem 145 BTS Czasy pracy 146 COM Port Komunikacyjny 147 INI Identyfikator komunikacyjny 149 LOK Lokalizacja - wersje jêzykowe 190 H00 11x Pt100 (A) 191 H00 11x Pt100 (B) 192 H01 11x Pt1000 (A) 193 H01 11x Pt1000 (B) 194 H02 5x Pt x we mA (A) 195 H02 5x Pt x we mA (B) 196 H03 5x Pt x we ma (A) 197 H03 5x Pt x we mA (B)

8 Modu³y wg indeksu Index Nazwa modu³u 198 H04 6x Pt x we ma (A) 199 H04 6x Pt x we mA (B) 200 H05 6x Pt x we mA (A) 201 H05 6x Pt x we mA (B) 202 H06 11 wejœæ mA (A) 203 H06 11 wejœæ mA (B) 204 H07 11 wejœæ V (A) 205 H07 11 wejœæ V (A) 210 H20 10 wyjœæ przekaÿnikowych (A) 211 H20 10 wyjœæ przekaÿnikowych (B) 212 H21 7wy przek.+ 3wy ci¹g³e (A) 213 H21 7wy przek.+ 3wy ci¹g³e (B) 214 H22 5wy przek.+ 5wy ci¹g³ych (A) 215 H22 5wy przek.+ 5wy ci¹g³ych (B) 220 H30 2 wejœcia binarne 221 HXX Pusty 222 H31 1 wejœcie impulsowe (licznik)

9 WEB Logiczny WEB Wejœcie binarne 1 Indeks: 1 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 15 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 270 (o) WEB (x) WE WEB NDE LCP CP ALB CPP (*) (+) Modu³ importowy pod³¹czony do wejœcia binarnego (niejawnie poprzez sterownik - driver przetwornika wejœciowego). Stan wejœcia mo e byæ przenoszony wprost lub w negacji (niezale nie od tego, e modu³ posiada wyjœcie proste i zanegowane). Zlicza czas aktywnoœci sygna³u wejœciowego - skumulowana wartoœæ widoczna jest na wyjœciu Czas Pracy - CP (w godzinach). Modu³ mo e byæ Ÿród³em Sygna³u Alarmu (SA) lub Sygna³u Obslugi (SO). SO pojawia siê gdy Czas Pracy > Limitu Czasu Pracy. Jednoczeœnie aktywowane jest wyjœcie Czas Pracy Przekroczony (CPP). Jeœli Limit Czasu Pracy nie jest zdefiniowany (=0), to SO ani SA nie pojawia siê, aczkolwiek aktualna naliczona wartoœæ zawsze jest prezentowana w dialogu Czasy Pracy jeœli tekst limitu czasu pracy jest niepusty. Ustawienie ALB blokuje generowanie SA. Jeœli ALB nie jest pod³¹czony, to zmiany stanu wejœcia generuj¹ SA natychmiast, tzn. w czasie tej samej aktywnoœci modu³u. Jeœli ALB jest pod³¹czony, to wypracowywanie zmian stanu SA jest odk³adane o jeden cykl aktywnoœci modu³u. Zmiany stanu ALB uwzglêdniane s¹ natychmiast (tzn. w czasie bie ¹cej aktywnoœci modu³u). Daje to mo liwoœæ: - nie generowania alarmu jeœli zewnêtrzny sygna³ alarmowy znika miêdzy dwoma kolejnymi aktywnoœciami modu³u (np. kiedy struktura sterowania sama znosi alarmowy stan obiektu; - celowego zablokowania Sygna³u Alarmu. Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h i j

10 WEB Logiczny WEB Wejœcie binarne 1 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 9 Generowane sygna³y...>0< [0- aden, 1-alarmowy, 2-obs³ugi] a Inwersja...> Nie< b Edytowalnoœæ...>Tak< c Limit czasu pracy...> 0< [ ] d Naliczony czas pracy...> 0< [ ] e Przechowany czas pracy...> 0< [ ] f Godzina [GG:MM]...>00:00< g Data [DD:MM RRRR]...> 00/00< >0000< h i Znaczenie: 17) 0 - nie generuje sygna³ów; 1 - SA; 2 - SO. 18) Tak - odwraca sygna³ wejœciowy do dalszego przetwarzania. 19) Tak - dopuszcza edycje naliczonego Casu Pracy ne ekranie LCD. 20) Limit Casu Pracy. Nadpisywany przez wejœcie LCP, jeœli pod³¹czone. 21) Aktualna wartoœæ Czasu Pracy. Widoczna na wyjœciu CP. 22) Przechowana wartoœæ czasu pracy (zmieniona przez operatora) 23)-25) Data i czas tej zmiany. Parametrów tekstowych: 1 Txt MaxDlu X Y Inicjalnie a WEB Wejœcie binarne Maska parametrów textowych: Szerokoœæ: 72 Wysokoœæ: 1 Tekst alarmu/limitu czasu pracy.>web Wejœcie binarne < a Uwaga 1) Wszystkie teksty limitow czasu pracy (z wszystkich modu³ów WEB) s¹ widoczne w predefiniowanym module CPR jako ciagly blok parametrów tekstowych. Uwaga 2) Pierwsze 8 znaków to paletka zawieraj¹ca indeksy do palety znaków definiowalnych. Edytor parametrów tekstowych u ywa tekstu umieszczonego na znakach

11 WEA Analogowy WEA Wejœcie analogowe 2 Indeks: 2 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 280 (o) WEA (x) WE WEA HL1 HS1 LL1 LS1 HL2 HS2 LL2 LS2 ZER (*) (+) Modu³ importowy pod³¹czony do wejœcia analogowego (niejawnie poprzez sterownik - driver przetwornika wejœciowego). Wartoœæ na wejœciu modu³u (dostarczana przez driver przetwornika) jest zestandaryzowana do zakresu [ ]. Parametry modu³u definiuj¹ przeliczenie sygna³u na zakres u ytkowy wielkoœci fizycznych (patrz ni ej). Modu³ posiada równie dwie pary parametrów - limitow które mog¹ s³u yæ generowaniu sygna³ów alarmów. Jeœli wartoœæ zmiennej analogowej wydostanie siê z zakresu zdefiniowanego pierwsza par¹ wartoœci, to generowany jest Sygna³ Alarmu, odmienny dla przekroczenia górnego i dolnego. Niezale nie od powyzszego informacja o sygnale alarmu pojawia siê na odpowiednim wyjœciu dwustanowym modu³u. Jeœli wartoœæ zmiennej analogowej wydostanie siê z zakresu zdefiniowanego druga para wartoœci, to fakt ten sygnalizowany jest na kolejnych wyjœciach dwustanowych modu³u. Wszystkie limity mog¹ byæ definiowane dynamicznie poprzez wejœcia modu³u. Modu³ posiada wbudowany filtr inercyjny pierwszego rzêdu. Stala inercji jest parametrem. Narastaj¹ce zbocze sygna³u ZER powoduje wyzerowanie wewnetrznego licznika impulsów, u ywanego przy po³¹czeniu modu³u WEA z wejœciem zliczaj¹cym. Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 50 Wysokoœæ: 7 MIN... > 0.0< [ ] a MAX... > 100< [ ] b Stala inercji [s]... > 2< [ ] c Dolny limit 1... > -9999< [ ] d Gorny limit 1... > 99999< [ ] e Dolny limit 2... > -9999< [ ] f Gorny limit 2... > 99999< [ ] g

12 WEA Analogowy WEA Wejœcie analogowe 2 Parametrów tekstowych: 3 Txt MaxDlu X Y Inicjalnie a b c WEB Wejœcie analogowe Maska parametrów textowych: Szerokoœæ: 75 Wysokoœæ: 1 Tekst alarmu przekroczenia limitu... >WEA Wejœcie analogowe < c Uwaga 1) Pierwsze 8 znaków ka dego z parametrów tekstowych to paletka zawieraj¹ca indeksy do palety znaków definiowalnych. Edytor parametrów tekstowych u ywa tekstu umieszczonego na znakach Txt3 zawiera zdefiniowany przez projektanta tekst alarmu. Txt1 i Txt2 nie s¹ edytowalne. Modu³ przechowuje w nich tworzone automatycznie teksty alarmów od przekroczenia dolnego limitu i górnego limitu pierwszej pary ograniczeñ. Sa one generowane automatycznie na podstawie Txt3 poprzez nadpisanie czterech ostatnich znaków komunikatu ci¹giem znaków zdefiniowanych w module LOK (149). Tak spreparowane komunikaty u ywane s¹ w dialogu na liœcie alarmów.

13 ALM Specjalny ALM Alarmy 5 Indeks: 5 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 13 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 516 (o) ALM ( ) ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 (*) (+) Modu³ generuj¹cy Sygna³y Alarmów na podstawie zmiennych dwustanowych. Zawiera teksty alarmów. Ustawienie wejœcia modu³u generuje SA pod warunkiem, e odpowiadaj¹cy mu tekst nie jest pusty lub wyspacjowany. Projekt mo e zawieraæ co najwy ej cztery takie modu³y co wynika z koniecznoœci jednoznacznego przypisania wszystkim Sygna³om Alarmowym pozycji w Alarm Bitmapie (patrz modu³ ABM (143)). Parametrów numerycznych: 9 a b c d e f g h i ) Zawiera numer kolejny tego modu³u w obrêbie projektu (1...4). Ustawiane automatycznie przez Cad a bezposrednio przed przes³aniem projektu do sterownika. Cad przypisuje modu³om numery w porz¹dku ich aktywowania (przeliczania) przez sterownik (kolumnami od lewej do prawej, w obrêbie kolumny od góry). 18)-25) - zarezerwowane Parametrów tekstowych: 8 Txt MaxDlu X Y Inicjalnie a b c d e f g h

14 ALM Specjalny ALM Alarmy 5 Maska parametrów textowych: Szerokoœæ: 53 Wysokoœæ: 9 Sygna³ Komunikat 1 > < a 2 > < b 3 > < c 4 > < d 5 > < e 6 > < f 7 > < g 8 > < h Uwaga 1) Pierwsze 8 znaków ka dego z parametrów tekstowych to paletka zawieraj¹ca indeksy do palety znaków definiowalnych. Edytor parametrów tekstowych u ywa tekstu umieszczonego na znakach

15 WYB Logiczny WYB Wyjœcie binarne 6 Indeks: 6 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 156 (o) WYB (x) WYB WY (*) (+) Modu³ eksportowy pod³¹czony do wyjœcia binarnego (niejawnie poprzez sterownik - driver przetwornika wyjœciowego). Przenoszony sygna³, stosownie do wartoœci parametru, mo e byæ odwracany (negowany). Parametrów numerycznych: 1 a Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 1 Odwracanie sygna³u?...> Nie< a

16 WYA Analogowy WYA Wyjœcie analogowe 7 Indeks: 7 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 176 (o) WYA (x) WYA WY ( ) (+) Modu³ eksportowy pod³¹czony do wyjœcia analogowego (niejawnie poprzez sterownik - driver przetwornika wyjœciowego). Modu³ konwertuje standardowy sygna³ wejœciowy wyra ony w % na standardowy, te wyra ony w procentach sygna³ wyjœciowy, wg krzywej lamanej zadanej punktami P1 i P2 o wartoœciach zdefiniowanych parametrami modu³u. 100% Y2 WY P2 Y1 0% P1 X1 X2 100% WYA Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 50 Wysokoœæ: 3 Punkt 1 Punkt 2 X1 [%]... > 0.0< X2 [%]... >100.0< a c Y1 [%]... > 0.0< Y2 [%]... >100.0< b d

17 B&L Specjalny B&L Buczek i lampka alarmowa 9 Indeks: 9 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 242 (o) B&L ( ) WYL B ZER L ( ) (+) L B B jest aktywne jeœli w sterowniku JEST aktywny jakikolwiek Sygna³ Alarmu JEST USTAWIANY gdy w sterowniku POJAWIA SIÊ Sygna³ Alarmu jest zerowany przez: - narastaj¹ce zbocze sygna³u WY ; - ustanie wszystkich alarmów w sterowniku ( aden nie jest aktywny). Modu³ pracuje, gdy sygna³ ZER jest niski. Wysoki stan ZER bezwarunkowo zeruje obydwa wyjœcia. Projekt mo e zawieraæ tylko jeden modu³ B&L.

18 NOT Logiczny NOT Negacja 10 Indeks: 10 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 152 (o) NOT ( ) 1 NO1 2 NO2 3 NO3 4 NO4 5 NO5 6 NO6 7 NO7 8 NO8 ( ) (+) Domyœlnie: wejœcia = 1; wyjœcia = 0 Funkcja: NOi = ~i (~ -Binarny operator NOT)

19 OR Logiczny OR Logiczny 11 Indeks: 11 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 152 (o) OR ( ) 1 Q 2 NQ 3 4 N5 N6 N7 N8 ( ) (+) Domyœlnie: Q = 0, NQ = 1 Funkcja: Q = ( ~N5 ~N6 ~N7 ~N8 ) NQ = ~Q ( - binarny operator OR) UWAGA: W formule uwzglêdniane s¹ tylko wejœcia pod³¹czone!

20 AND LogicznyAND L g i c z n y 1 2 Indeks: 12 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 152 (o) AND ( ) 1 Q 2 NQ 3 4 N5 N6 N7 N8 ( ) (+) Domyœlnie: Q = 0, NQ = 1 Funkcja: Q = ( 1 & 2 & 3 & 4 & ~N5 & ~N6 & ~N7 & ~N8 ) NQ = ~Q (& - binarny operator AND) UWAGA: W formule uwzglêdniane s¹ tylko wejœcia pod³¹czone!

21 SKX Komunikacyjny SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. an. 13 Indeks: 13 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 316 (o) SKX ( ) X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 ( ) (+) Modu³ umo liwia odczyt drog¹ transmisji danych sygna³ów pod³¹czonych na jego wejœcia, lub rejestrów o koordynatach okreœlonych w parametrach numerycznych modu³u w przypadku gdy dane wejœcie nie jest pod³¹czone. Parametrów numerycznych: 36 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J

22 SKX Komunikacyjny SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. an. 13 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 45 Wysokoœæ: 11 Baza:> 0< a Arkusz Kolumna Wiersz Rejestr X01 > 0< > 0< > 0< > 0< e f g h X02 > 0< > 0< > 0< > 0< i j k l X03 > 0< > 0< > 0< > 0< m n o p X04 > 0< > 0< > 0< > 0< q r s t X05 > 0< > 0< > 0< > 0< u v w x X06 > 0< > 0< > 0< > 0< y z A B X07 > 0< > 0< > 0< > 0< C D E F X08 > 0< > 0< > 0< > 0< G H I J 17) Baza adresowa 18)-20) Rezerwa 21)-52) Osiem kompletów koordynat transmitowanych rejestrów. Jeden komplet to 4 rejestry oznaczaj¹ce kolejno: Arkusz, Kolumnê, Wiersz, Numer Rejestru. Kolumna=0 oznacza nie u ywany.

23 SKB Komunikacyjny SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. bin. 14 Indeks: 14 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 316 (o) SKB (x) B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 ( ) (+) Modu³ umo liwia odczyt drog¹ transmisji danych sygna³ów pod³¹czonych na jego wejœcia, lub rejestrów o koordynatach okreœlonych w parametrach numerycznych modu³u w przypadku gdy dane wejœcie nie jest pod³¹czone. Parametrów numerycznych: 36 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J

24 SKB Komunikacyjny SKX Skrzynka komunikacyjna - wej. bin. 14 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 45 Wysokoœæ: 11 Baza:> 0< a Arkusz Kolumna Wiersz Rejestr B01 > 0< > 0< > 0< > 0< e f g h B02 > 0< > 0< > 0< > 0< i j k l B03 > 0< > 0< > 0< > 0< m n o p B04 > 0< > 0< > 0< > 0< q r s t B05 > 0< > 0< > 0< > 0< u v w x B06 > 0< > 0< > 0< > 0< y z A B B07 > 0< > 0< > 0< > 0< C D E F B08 > 0< > 0< > 0< > 0< G H I J 17) Baza adresowa 18)-20) Rezerwa 21)-52) Osiem kompletów koordynat transmitowanych rejestrów. Jeden komplet to 4 rejestry oznaczaj¹ce kolejno: Arkusz, Kolumnê, Wiersz, Numer Rejestru. Kolumna=0 oznacza nie u ywany.

25 SKY Komunikacyjny SKY Skrzynka komunikacyjna - wyj. an. 15 Indeks: 15 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 316 (o) SKY (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Y07 Y08 ( ) (+) Modu³ umo liwia zapis i odczyt drog¹ transmisji danych wartoœci wyprowadzanych na jego wyjœcia (rejestry ), oraz rejestrów o koordynatach okreœlonych w parametrach numerycznych modu³u. Parametrów numerycznych: 36 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J

26 SKY Komunikacyjny SKY Skrzynka komunikacyjna - wyj. an. 15 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 45 Wysokoœæ: 11 Baza:> 0< a Arkusz Kolumna Wiersz Rejestr Y01 > 0< > 0< > 0< > 0< e f g h Y02 > 0< > 0< > 0< > 0< i j k l Y03 > 0< > 0< > 0< > 0< m n o p Y04 > 0< > 0< > 0< > 0< q r s t Y05 > 0< > 0< > 0< > 0< u v w x Y06 > 0< > 0< > 0< > 0< y z A B Y07 > 0< > 0< > 0< > 0< C D E F Y08 > 0< > 0< > 0< > 0< G H I J 17) Baza adresowa 18)-20) Rezerwa 21)-52) Osiem kompletów koordynat transmitowanych rejestrów. Jeden komplet to 4 rejestry oznaczaj¹ce kolejno: Arkusz, Kolumnê, Wiersz, Numer Rejestru. Kolumna=0 oznacza nie u ywany.

27 SKQ Komunikacyjny SKQ Skrzynka komunikacyjna - wyj. bin. 16 Indeks: 16 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 316 (o) SKQ (x) Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 ( ) (+) Modu³ umo liwia zapis i odczyt drog¹ transmisji danych wartoœci wyprowadzanych na jego wyjœcia (rejestry ), oraz rejestrów o koordynatach okreœlonych w parametrach numerycznych modu³u. Parametrów numerycznych: 36 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J

28 SKQ Komunikacyjny SKQ Skrzynka komunikacyjna - wyj. bin. 16 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 45 Wysokoœæ: 11 Baza:> 0< a Arkusz Kolumna Wiersz Rejestr Y01 > 0< > 0< > 0< > 0< e f g h Y02 > 0< > 0< > 0< > 0< i j k l Y03 > 0< > 0< > 0< > 0< m n o p Y04 > 0< > 0< > 0< > 0< q r s t Y05 > 0< > 0< > 0< > 0< u v w x Y06 > 0< > 0< > 0< > 0< y z A B Y07 > 0< > 0< > 0< > 0< C D E F Y08 > 0< > 0< > 0< > 0< G H I J 17) Baza adresowa 18)-20) Rezerwa 21)-52) Osiem kompletów koordynat transmitowanych rejestrów. Jeden komplet to 4 rejestry oznaczaj¹ce kolejno: Arkusz, Kolumnê, Wiersz, Numer Rejestru. Kolumna=0 oznacza nie u ywany.

29 CP1 Komunikacyjny CP1 METRONIC 17 Indeks: 17 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 190 (o) CP1 (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 BD ( ) (+) Modu³ ciep³omierza CP1 reprezentuje w strukturze sterowania ciep³omierz METRONIC. Prezentuje wybrany zestaw swych zmiennych na wyjœciach modu³u. Jeœli urz¹dzenie jest niedostêpne to modu³ ustawia wyjœcie BD (Brak Danych) na poziomie wysokim. Na wyjœciach modu³u pojawi siê wyczytany z ciep³omierza zestaw zmiennychzgodnie z wartoœci¹ parametru grupa. Grupa 1 2 Y01 Energia Moc chwilowa Y02 Objêtoœæ Liczba godzin pracy Y03 Temp. zasilania Y04 Temp. powrotu Y05 Ró nica. temp Y06 Kod b³êdu Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 12 CP1 METRONIC Grupa... >1< [1...2] b Interwa³ odœwie ania [min]... > 5.0< [ ] c Grupa 1 2 Y01 Energia Moc chwilowa Y02 Objêtoœæ Liczba godzin pracy Y03 Temp. zasilania Y04 Temp. powrotu Y05 Ró nica. temp Y06 Kod b³êdu 17) Rezerwa 18) Grupa [1..2] 19) Interwa³ odœwie ania [ ] [min] 20) Zarezerwowany

30 TM0 Komunikacyjny TM0 Modu³ czasowy nr 0 18 Indeks: 18 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 176 (o) TM0 (x) X Q1 RESET NQ1 T1 [h] Q2 T2 [h] NQ2 (*) (+) Generator jednego przebiegu prostok¹tnego o czasie trwania T1 (na wyjœciu Q1) i nastêpuj¹cego po nim T2 (na wyjœciu Q2). Wyzwalany wysokim poziomem X. Sygna³ RESET bezwarunkowo zeruje wyjœcia Qx. X RES Q1 T1 Q2 T2 Parametrów numerycznych: 2 a b Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 2 T1 [h]... > 0.0< [ ] a T2 [h]... > 0.0< [ ] b

31 TJK Logiczny TJK Przerzutnik JK 19 Indeks: 19 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 156 (o) TJK ( ) SET J Q CLK K NQ RES ( ) (+) Inicjalnie: SET=0, RES=0, J=0, K=1, CLK=0, Q=0, NQ=1 Funkcja: Q(n+1) = J(n)*NQ(n) + NOT(K(n))*Q(n) RES SET CLK J(n) K(n) Q(n+1) 1 X X X X X X X X X Q(n) X X Q(n) >0 X X Q(n) >1 0 0 Q(n) > > >1 1 1 ~(Q(n))

32 CP3 Komunikacyjny CP3 ATI SUPERCAL Indeks: 21 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 186 (o) CP3 (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 BD ( ) (+) Modu³ ciep³omierza CP3 reprezentuje w strukturze sterowania ciep³omierzat1 SUPERCAL 431. Prezentuje wybrany zestaw swych zmiennych na wyjœciach modu³u. Jeœli urz¹dzenie jest niedostêpne to modu³ ustawia wyjœcie BD (Brak Danych)na poziomie wysokim. Na wyjœciach modu³u pojawi siê wyczytany z ciep³omierza zestaw zmiennychzgodnie z wartoœci¹ parametru grupa. Grupa Y01 Energia Data Objêtoœæ V1 Y02 Objêtoœæ Data Objectsc V2 Y03 Temp. zasilania Data Y04 Temp. powrotu Czas Y05 Numer urz¹dzenia Czas Y06 Kod b³êdu Godziny pracy Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 13 CP3 AT1 SUPERCAL 431 Adres urz¹dzenia... > 17< [ ] a Grupa... > 1< [1...3] b Interwa³ odœwie ania [min]... > 5.0< [ ] c Grupa Y01 Energia Data Objêtoœæ V1 Y02 Objêtoœæ Data Objêtoœæ V2 Y03 Temp. zasilania Data Y04 Temp. powrotu Czas Y05 Numer urz¹dzenia Czas Y06 Kod b³êdu Godziny pracy 17) Adres urz¹dzenia [ ] 18) Grupa [1...3] 19) Interwa³ odœwie ania [ ] [min] 20) Zarezerwowany

33 CP4 Komunikacyjny CP4 MULTICAL III 22 Indeks: 22 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 186 (o) CP4 (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 BD ( ) (+) Modu³ ciep³omierza CP4 reprezentuje w strukturze sterowania ciep³omierz MULTICAL III. Prezentuje wybrany zestaw swych zmiennych na wyjœciach modu³u. Jeœli urz¹dzenie jest niedostêpne to modu³ ustawia wyjœcie BD (Brak Danych) na poziomie wysokim. Na wyjœciach modu³u pojawi siê wyczytany z ciep³omierza zestaw zmiennych zgodnie z wartoœci¹ parametru grupa. Grupa 1 2 Y01 Energia Przep³yw Y02 Objêtoœæ Moc Y03 Temp. zasilania Godziny pracy Y04 Temp. powrotu Y05 Ró nica. temp Y06 Kod b³êdu Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 13 CP4 MULTICAL III Grupa... >1< [1...2] b Interwa³ odœwie ania [min]... > 5.0< [ ] c Grupa 1 2 Y01 Energia Przep³yw Y02 Objêtoœæ Moc Y03 Temp. zasilania Liczba godzin pracy Y04 Temp. powrotu Y05 Ró nica. temp Y06 Kod b³êdu 17) Rezerwa 18) Grupa [1...2] 19) Interwa³ odœwie ania [ ] [min] 20) Zarezerwowany

34 SMA Logiczny SMA Selektor Manual/Auto 2-sygna³owy 23 Indeks: 23 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 164 (o) SMA (x) CTL Q1 B1 Q2 B2 (*) (+) Uk³ad kombinacyjny. W zale noœci od analogowego sygna³u steruj¹cego CTL ustawia wyjœcia Q1 i Q2. Funkcja: CTL Q1 Q2 CTL < < = CTL < < = CTL < < = CTL < 3.5 B1 B2 «tryb automatyczny» 3.5 < = CTL 0 0 Przyk³ad zastosowania: W zale noœci od zadanego «trybu pracy» zadanego na wejœciu (a pochodz¹cego np. z modu³u dialogowego DMU) o znaczeniu: 0 - uk³ad nieczynny 1 - grzej bezwarunkowo 2 - ochladzaj bezwarunkowo 3 - dzia³aj wg warunków wyznaczonych przez automatykê (B1 i B2) modu³ generuje dwustanowe «decyzje wykonawcze» do podzespo³ów ogrzewania i ch³odzenia. (0: nie dzia³aj; 1: dzia³aj)

35 ROT Logiczny ROT Rotor 24 Indeks: 24 Typ: 1 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 168 (o) ROT (x) CTL ERR B1 Q1 B2 Q2 B3 Q3 B4 Q4 B5 Q5 B6 Q6 B7 Q7 ( ) (+) Inicjalnie: CTL=1, Bi=0, Qi=0, ERR=0 Parametr numeryczny M okresla ile wejœæ ma byæ rotowanych. Przyklad dla M=7: CTL < 0.5 ERR=1 Qi=0 0.5 CTL < 1.5 ERR=0 Q1=B Q7=B7 1.5 CTL < 2.5 ERR=0 Q1=B7 Q2=B Q7=B6 2.5 CTL < 3.5 ERR=0 Q1=B6 Q2=B7 Q3=B1... Q7=B CTL < 7.5 ERR=0 Q1=B2 Q2=B Q7=B1 7.5 CTL ERR=1 jak dla CTL=1 Parametrów numerycznych: 1 a Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 1 Iloœæ rotowanych wejœæ:... >2<. [2...7] a

36 CP2 Komunikacyjny CP2 LEC 4 25 Indeks: 25 Typ: 5 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 186 (o) CP2 (x) Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 BD ( ) (+) Modu³ ciep³omierza CP2 reprezentuje w strukturze sterowania ciep³omierz LEC 4. Prezentuje wybrany zestaw swych zmiennych na wyjœciach modu³u. Jeœli urz¹dzenie jest niedostêpne to modu³ ustawia wyjœcie BD (Brak Danych) na poziomie wysokim. Na wyjœciach modu³u pojawi siê wyczytany z ciep³omierza zestaw zmiennychzgodnie z wartoœci¹ parametru grupa. Grupa Y01 Energia Data Energia nadprogowa Y02 Objêtoœæ Data Objêtoœæ V2 Y03 Temp. zasilania Data Objêtoœæ V3 Y04 Temp. powrotu Czas Przep³yw chwilowy Y05 Przep³yw Czas Y06 Moc Godziny pracy Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 64 Wysokoœæ: 13 CP2 LEC 4 Adres urz¹dzenia... > 17< [ ] a Grupa... >1< [1..3] b Interwa³ odœwie ania [min]... > 5.0< [ ] c Grupa Y01 Energia Data Energia nadprogowa Y02 Objêtoœæ Data Objêtoœæ V2 Y03 Temp. zasilania Data Objêtoœæ V3 Y04 Temp. powrotu Czas Przep³yw chwilowy Y05 Przep³yw Czas Y06 Moc Godziny pracy 17) Adres urz¹dzenia [ ] 18) Grupa [1...3] 19) Interwa³ odœwie ania [ ] [min]

37 IMP Specjalny IMP Impulsator 26 Indeks: 26 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 180 (o) IMP (x) X Q OKR NQ ZER (*) (+) Modu³ przeznaczony jest do generowania fali prostokatnej o okresie zadanym parametrem wewnêtrznym lub wejœciem OKR i o wspó³czynniku wype³nienia w zakresie % okreœlonym wejœciem X, jeœli pod³¹czone. Jeœli wejœcie X nie jest pod³¹czone to modu³ nie generuje. Aktywne wejœcie ZER bezwarunkowo wstrzymuje impulsowanie. Stan wejœæ OKR i X jest przez modu³ analizowany jedynie w momencie rozpoczynania kolejnego okresu. W trakcie trwania okresu stan tych wejœæ jest ignorowany. Nale y pamiêtaæ, e dok³adnoœæ impulsowania zale y od czasu reakcji (odpowiedzi) sterownika. Jeœli przetwarza on du y projekt (np. 2s) to dla okresu = 100s dok³adnoœæ wyniesie 2/100 czyli 2%. Parametrów numerycznych: 2 a b Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 46 Wysokoœæ: 1 Okres impulsowania [s]... >100< [ ] a 17) Okres impulsowania [s] [ ] 18) Rezerwa

38 ADA Specjalny ADA Autoadaptacja 27 Indeks: 27 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 632 (o) ADA (x) X YD FP LIM TN SYN TV STP OKR RES ( ) (+) Modu³ adaptacyjny umo liwiaj¹cy wyznaczanie wspó³czynników FP, TN i TV dla modu³u PID oraz OKR dla modu³u IMP. Modu³ wyznacza ich wartoœci na podstawie cyklu adaptacyjnego wyzwalanego narastaj¹cym zboczem wejœcia SYN. Cykl adaptacyjny jest zarzucany sygna³em STP lub przekroczeniem limitu czasu adaptacji LIM. W czasie cyklu aktywny jest sygna³ wyjœciowy RES. Modu³ ADA mo e byæ po³¹czony z modu³em PID sygna³ami FP, TN i TV, ADA.YD z PID.DOM, ADA.RES z PID.RES. W takiej konfiguracji modu³ ADA dostarcza bie ¹cych parametrów do modu³u PID, oraz zna aktualn¹ wartoœæ mierzon¹ (X), która powinna pochodzic z tego samego Ÿród³a co PID.X. W trakcie cyklu adaptacji ADA.RES wymusza na module PID pracê rêczn¹, co oznacza m. in. przeniesienie wysterowania z ADA.YD na PID.DOM i dalej PID.Y. Cykl adaptacji zaczyna siê gdy zostanie wyzwolony sygna³em SYN i stan STP jest niski a X nie przekracza 20% zakresu podanego w parametrach (adaptacja powinna byæ realizowana na t.zw. zimnym obiekcie). 1) ADA wystawia YD=100% i oczekuje a X wzrosnie o 2% zadanego zakresu. Tak wyznaczony czas zapamiêtuje jako T1 2) Œledzi narost X badaj¹c pochodn¹ krzywej wzrostu w odcinkach czasu=1/100 limitu czasu adaptacji. Jeœli wartoœæ pochodnej opadnie ponizej 90% zarejestrowanej wartoœci maksymalnej to cykl adaptacji koñczy siê. ADA znajduje odcinek czasu najwiêkszej pochodnej i zapamiêtuje go jeko T2. Zakres zmian X-a w tym czasie rejestruje jako DX. 3) ADA wyznacza nowe parametry dla modu³ów regulacyjnych: FP=1.1*(DX/T2)*T1 TN=2.4*T1 TV=0.4*T1 OKR=0.2*T1*60 Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h

39 ADA Specjalny ADA Autoadaptacja 27 Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 60 Wysokoœæ: 7 Minimum wartoœci mierzonej... > 0.0< [ ] a Maksimum wartoœci mierzonej... > 50.0< [ ] b Limit czasu procesu adaptacji [min]... > 10< [ ] c Wspó³czynnik proporcjonalnoœci... > 5.0< [ ] d Sta³a ca³kowania [min]... > 10< [ ] e Sla³a ró niczkowania [min]... > 0< [ ] f Okres impulsowania [s]... > 60< [ ] g 17)-18) Zakres zmian wartoœci mierzonej 19) Max dopuszczalny czas cyklu adaptacji. Powinien byæ ustawiony na 2-3 razy czas reakcji obiektu 20)-22) Parametry dla modu³u PID 23) Parametr dla modu³u IMP 24) Rezerwa

40 STA Analogowy STA Sta³e analogowe 29 Indeks: 29 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 184 (o) STA (x) Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 ( ) (+) Wyprowadza na wyjœcia stale zdefiniowane w parametrach numerycznych. Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 2 Wyjœcie... Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Stala... >50.0> 50.0> 50.0> 50.0> 50.0> 50.0> 50.0> 50.0< [ ] a

41 MAX Analogowy MAX Maksimum 30 Indeks: 30 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 268 (o) MAX (x) X01 Y X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 ( ) (+) Inicjalnie: Y=0.0 Funkcja: Y = Maximum{ Alfa1*( Delta1 + X1 ),..,Alfa8*( Delta8 + X8 )} gdzie AlfaN i DeltaN - parametry numeryczne modu³u skojarzone z wejœciem N UWAGA: Przy obliczaniu funkcji brane s¹ pod uwagê tylko wejœcia pod³¹czone. Parametrównumerycznych:16 Rej InicjalnieMinimumMaksimumSzer. Typ b a172xy PD. Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 3 Wejœcie... X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Alfa...[ ] > 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00 a Delta...[ ] > 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0< i

42 MIN Analogowy MIN Minimum 31 Indeks: 31 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 268 (o) MIN (x) X01 Y X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 ( ) (+) Inicjalnie: Y=0.0 Funkcja: Y = Minimum{ Alfa1*( Delta1 + X1 ),..,Alfa8*( Delta8 + X8 )} gdzie AlfaN i DeltaN - parametry numeryczne modu³u skojarzone z wejœciem N UWAGA: Przy obliczaniu funkcji brane s¹ pod uwagê tylko wejœcia pod³¹czone. Parametrów numerycznych: 16 a b c d e f g h i j k l m n o p Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 3 Wejœcie... X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Alfa...[ ] > 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00 a Delta...[ ] > 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0< i

43 SRD Analogowy SRD Œrednia 32 Indeks: 32 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 272 (o) SRD (x) X01 Y X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 ( ) (+) Inicjalnie: Y=0.0 Funkcja: Y = Sum{ Alfa1*(Delta1 + X1),..,Alfa8*(Delta8 + X8) }/Dzielnik gdzie AlfaN i DeltaN - parametry numeryczne modu³u skojarzone z wejœciem N Dzielnik - parametr numeryczny modu³u UWAGA: Przy obliczaniu funkcji brane s¹ pod uwagê tylko wejœcia pod³¹czone. Parametrów numerycznych: 17 a b c d e f g h i j k l m n o p q Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 4 Wejœcie... X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Alfa...[ ] > 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00<> 1.00 a Delta...[ ] > 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0<> 0.0< i Dziennik... > 8.00< q

44 NST Specjalny NST Wyznaczanie nastawy 33 Indeks: 33 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 176 (o) NST (x) WE Y0 B1 Y1 B2 Y2 B3 Y3 B4 DT1 DT2 DT3 ( ) (+) Funkcja: YO = (~B4) * (WE + DT1*B1 + DT2*B2 + DT3*B3) Y1 = (~B4) * (WE + DT1*B1) Y2 = (~B4) * (WE + DT2*B2) Y3 = (~B4) * (WE + DT3*B3) (~ - binarny operator NOT) Specjalizowany modu³ rachunkowy umo liwiaj¹cy korygowanie nastawy (WE) dynamicznymi poprawkami. Parametrów numerycznych: 3 a b c Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 3 Delta 1...> 0.0< [ ] a Delta 2...> 0.0< [ ] b Delta 3...> 0.0< [ ] c Parametry Delta N s¹ wartosciami inicjalnymi wejœæ DTX. Jeœli wejœcia s¹ pod³¹czone to s¹ nadpisywane e Ÿród³a polaczenia. W trakcie pracy modu³ limituje wartoœci wejsciowe w zakresie [ ]

45 SEG Analogowy SEG Krzywa ³amana (segmentowa) 34 Indeks: 34 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 344 Funkcja: Ai = (Y(i+1)-Yi)/(X(i+1)-Xi) Bi=Yi-A*Xi X X1 Y = A1*X1+B1 m=a1 Xi X Xi+1 Y = Ai*X+Bi m=ai X > X8 Y = A7*X8+B7 m=a7 Y2 Y4 MUSI BYÆ: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 P4 (o) SEG (x) X Y P2X -m- P2Y P3X P3Y P4X P4Y ( ) (+) P1 P2 P3 Y3 Y5 Y6 Y1 Y7 Y2 Y8 P5 P6 P7 P8 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X Parametrów numerycznych: 16 a b c d e f g h i j k l m n o p Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 76 Wysokoœæ: 3 Punkt P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 X... > 0.0<> 15.0<> 30.0<> 45.0<> 60.0<> 75.0<> 90.0<> 100.0< [ ] a Y... > 0.0<> 15.0<> 30.0<> 45.0<> 60.0<> 75.0<> 90.0<> 100.0< [ ] b

46 HAN Analogowy HAN Histereza analogowa 35 Indeks: 35 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 168 (o) HAN (x) X Y P1X P1Y P2X P2Y ( ) (+) Inicjalnie: X=P1X, Y=P1Y Funkcja: jeœli Y=P1Y i X>P2X to Y=P2Y jeœli Y=P2Y i X<P1X to Y=P1Y P2Y Y P1Y P1X P2X X Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 58 Wysokoœæ: 3 P1 P2 X1:> 45.0< [ ] X2:> 55.0< [ ] a c Y1:> 20.0< [ ] Y2:> 80.0< [ ] b d

47 HBN Analogowy HBN Histereza binarna, narastaj¹ca 36 Indeks: 36 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 160 (o) HBN (x) X Q X1 NQ X2 ( ) (+) Inicjalnie: X=X1, Q=0 Funkcja: jeœli Q=0 i X>X2 to Q=1 jeœli Q=1 i X<X1 to Q=0 1 Q 0 X1 X2 X Parametrów numerycznych: 2 a b Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 57 Wysokoœæ: 2 Punkt wy³¹czenia Punkt za³¹czenia X1:> 55.0< [ ] X2:> 80.0< [ ] a b

48 SEL Analogowy SEL Selektor 37 Indeks: 37 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 196 (o) SEL (x) S1 S2 X1 Y X2 X3 X4 ( ) (+) Inicjalnie: Si=0, Xi=0.0, Y=0.0 Funkcja: S1 S0 Y 0 0 X1*Alfa1 + Delta1 1 0 X2*Alfa2 + Delta2 0 1 X3*Alfa3 + Delta3 1 1 X4*Alfa4 + Delta4 Gdzie AlfaN i DeltaN - parametry numeryczne modu³u skojarzone z odpowiednim wejœciem Xn Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 58 Wysokoœæ: 3 Wejœcie... X1 X2 X3 X4 Alfa N... > 1.0<> 1.0<> 1.0<> 1.0< [ ] a c e g Delta N... > 1.0<> 1.0<> 1.0<> 1.0< [ ] b d f h

49 PAN Analogowy PAN Prze³¹cznik analogowy 39 Indeks: 39 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 9 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 152 (o) PAN ( ) CTL X1 Y1 X2 CLX X3 Y2 X4 ( ) (+) Inicjalnie: wszystkie wejœcia i wyjœcia = 0 Funkcja: CLX nie pod³¹cz. CTL Y1 Y2 0 X1 X3 1 X2 X4 CLX pod³¹czone CTL Y1 CLX Y2 0 X1 0 X3 1 X2 1 X4 Jeœli wejœcie CLX nie jest pod³¹czone to sygna³ CTL steruje obydwoma prze³¹cznikami analogowymi rownolegle. Jeœli wejœcie CLX jest pod³¹czone, to CTL steruje tylko wyjœciem Y1, a CLX steruje niezale nie wyjœciem Y2.

50 ODC Analogowy ODC Odcinek 40 Indeks: 40 Typ: 2 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 180 (o) ODC (x) X Y1 P1X Y2 P1Y P2X P2Y ( ) (+) Inicjalnie: X = 0.0; Y1 = 0.0; Y2 = Funkcja: a = (P2Y - P1Y)/(P2X - P1X)b = P1Y - a*p1x X P1X Y1 = a*p1x + b Y2 = Y1 P1X X P2X Y1 = a*x + b Y2 = Y1 X > P2X Y1 = a*p2x + b Y2 = Y1 Musi byæ spelniona zale noœæ: P1X P2X Y1 P2Y > P1Y Y1 P2Y < P1Y P2Y P1Y P1Y P2Y X X P1X P2X P1X P2X Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 52 Wysokoœæ: 3 P1 P2 X1: > 20.0< X2: > 95.0< [ ] a c Y1: > 10.0< Y2: > 95.0< [ ] b d

51 RST Specjalny RTS 41 Indeks: 41 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 172 (o) RTS (x) X Y M T1 ( ) (+) Inicjalnie: M = 0.0, X = 0.0, T1 = 0.0, Y = 0.0 Funkcja: Y = ( M + Alfa)*(T1 - T0) + X ( M - wartoœæ bezwzglêdna M) Alfa i T0 s¹ parametrami numerycznymi modu³u. Parametrów numerycznych: 2 a b Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 2 T0... > 20< [ ] a Alfa... > 1.0< [ ] b

52 KRG Specjalny KRG Krzywa grzania 42 Indeks: 42 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 196 Inicjalnie: Y = 0; ERR = 0; -m- = 1 Funkcja: jeœli (X1 < X2 < X3) to: Ai=(Y(i+1)-Yi)/(X(i+1)-Xi) Bi=Yi-Ai*Xi X X1 Y = A1*X1 + B1 -m- = 0 ERR = 0 Xi X Xi+1 Y = Ai*X + Bi -m- = Ai ERR = 0 X3 < X Y = A2*X3 + B2 -m- = 0 ERR = 0 jeœli nie ( X1 < X2 < X3 ) to: Y = Rejestr23 -m- = Rejestr24 ERR = 1 (czyli u yj nastaw zapasowych - patrz parametry numeryczne modu³u) (o) KRG (x) X Y X1 -m- Y1 ERR X2 Y2 X3 Y3 ( ) (+) P1 P2 Y2 X1 X2 P7 X3 X Parametrów numerycznych: 8 a b c d e f g h Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 6 Punkt numer... P1 P2 P3 X [ ]... > -12< > 0< > 20< a c e Y [ ]... > 80< > 60< > 20< b d Nastawy zapasowe Y [ ]... > 50< g m [ ]... > 0< h

53 ECO Specjalny ECO Optymalizacja uœrednianiem 43 Indeks: 43 Typ: 3 Edytowalny: 0 U ycie: 24 W³aœciwoœci: 11 Rezerwa: 0 MillTime: 0 Wielkoœæ: 192 (o) ECO (x) HRS Y TZ Z TD Q TN NQ CIL STOP ( ) (+) Modu³ mo e s³u yæ wypracowaniu decyzji o rozpoczêciu ogrzewania na podstawie aktualnej temperatury zewnêtrznej oraz dwóch wartoœci uœrednionych. Inicjalnie: HRS = 1; TZ = 0; TD = 0; TN = 0; CTL = 1 Y = 0; Z = 0; Q = 0; STOP = 0; Funkcja: Jeœli STOP = 1 to Y=TZ; Z=TZ; Q=0; Y = TZ filtrowana z czasem inercji HRS (jeœli HRS=0 Y=0) Z = TZ filtrowanie z czasem inercji K*HRS (jeœli HRS=0 Z=0) Dla wyznaczenia wartoœci Q dokonuje siê porównañ z wartoœci¹ robocz¹ Temp: Temp = TD gdy CTL = 1 (czyli jeœli jest dzieñ) Temp = TN gdy CTL = 0 (czyli w nocy) Wyniki porównañ przechowywane s¹ w roboczych zmiennych D1, D2 i D3 (inicjalnie=0 1) TZ < (Temp-1) -> D1=1 2) TZ >=Temp -> D1=0 3) w ka dym innym przypadku stan D1 nie zmienia siê. Analogicznie wykonywane s¹ porównania: Y i Temp dla wyznaczenia D2; Z i temp dla wyznaczenia D3; Stan Q wyznaczny jest nastêpuj¹co: jeœli D1=1 i D2=1 i D3=1 to Q = 1 w ka dym innym przypadku Q nie zmienia siê. Parametrów numerycznych: 4 a b c d Maska parametrów numerycznych: Szerokoœæ: 48 Wysokoœæ: 4 Wsp. uœredniania... > 1< [1...50] a Czas uœredniania [h]... > 1.0< [ ] b Limit dnia... > 1.0< [ ] c Limit nocy... > 1.0< [ ] d

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie PDA KARTA PROGRAOWANIA SSR33 Nr Strona 1 1 KARTA PROGRAOWANIA umo liwia wykonanie ustawieñ konfiguracyjnych, oraz sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania stacyjki. estaw przyrz¹dów do uruchomienia stacyjki asilacz

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 Liczniki binarne i binarne systemy liczbowe.

Ćwiczenie 7 Liczniki binarne i binarne systemy liczbowe. Ćwiczenie 7 Liczniki binarne i binarne systemy liczbowe. Cel. 1. Poznanie zasady działania liczników binarnych. 2. Poznanie metod reprezentacji liczby w systemach binarnych. Wstęp teoretyczny Liczniki

Bardziej szczegółowo

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0.

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0. SIMEXR INSTRUKCJA OBS UGI regulatora uniwersalnego RL-4 SIMEXR Producent: SIMEX Sp. z o.o., ul. Wielopole 7, 8-556 Gdañsk, tel.: (-58) 76-7-77 ; fax: 76-7-7 http://www.simex.com.pl, e-mail: info@simex.com.pl

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika Modu³ SPIDER GSM producent ELEKTRO-MIZ Instrukcja U ytkownika Opis funkcjonalny: Moduù SPIDER GSM pozwala na zdaln¹ kontrolê pracy kot³a za pomoc¹ telefonu komórkowego. U ytkownik mo e poprzez wys³anie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Synco 200. 1 1 Siemens Building Technologies 2005 HVAC Products

Aplikacje Synco 200. 1 1 Siemens Building Technologies 2005 HVAC Products Aplikacje Synco 200 1 Synco 200 Typ Nr aplikacji Strona Regulacja jakoœci powietrza RLU210 AAZD01 LU1 HQ a 1 3 Regulacja jakoœci powietrza i ciœnienia w instalacji RLU222 AAZD02 LU2 HQ a 1 5 Regulacja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Kompaktowy licznik sumuj¹cy i licznik czasu z du ym wyœwietlaczem, odporny na wodê i oleje (IP66G/NEMA4) Ma³a obudowa z du ym, wyraÿnym wyœwietlaczem: - dla modeli

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania sterowników GeFanuc

Podstawy programowania sterowników GeFanuc Podstawy programowania sterowników GeFanuc Waldemar Samociuk Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Podstawy

Bardziej szczegółowo

A L F A. Czasowy termo-sterownik proporcjonalny. Parametry sterownika:

A L F A. Czasowy termo-sterownik proporcjonalny. Parametry sterownika: 1 Czasowy termo-sterownik proporcjonalny A L F A Sterownik ALFA s y do sterowania zaworami przep ywu wody grzewczej do zasobnika i w konsekwencji stabilizacji jej temperatury w zale no ci od pory dnia

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym,

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem, zwłaszcza towarowym, RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183665 (21) Numer zgłoszenia: 322262 (22) Data zgłoszenia: 24.09.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B66B 1/32 (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Spis procedur i programów

Spis procedur i programów Spis procedur i programów Przykład 1.1. Szablon programu.................................... 10 Przykład 2.1. Dodawanie liczby jednobajtowej do trzybajtowej....................15 Przykład 2.2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów SIMEXR Dwukierunkowy programowany licznik impulsów 79 INSTRUKCJA OBS UGI Przed rozpoczêciem u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ Firma SIMEX zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

EMC 1-e œrodowisko Niska emisja zak³óceñ EMC Filtry EMC w standardzie

EMC 1-e œrodowisko Niska emisja zak³óceñ EMC Filtry EMC w standardzie Kompaktowy napêd ABB Czym jest kompaktowy napêd ABB? Kompaktowe napêdy ABB przeznaczone s¹ dla wytwórców maszyn i urz¹dzeñ, producentów szaf sterowniczych i rozdzielni oraz firm instalacyjnych. Okreœlenie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE PRZEMYS OWY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRZEMYS OWY 350 400 400 S + W 500/4

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE SYSTEMU MONITORINGU OCHRONY KATODOWEJ SMOK-SW OPARTEGO NA STEROWNIKU AVR200

OPROGRAMOWANIE SYSTEMU MONITORINGU OCHRONY KATODOWEJ SMOK-SW OPARTEGO NA STEROWNIKU AVR200 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU MONITORINGU OCHRONY KATODOWEJ SMOK-SW OPARTEGO NA STEROWNIKU AVR200 Modu steruj cy i komunikacyjny Spis tre ci Opis ogólny u ci lenie nazewnictwa Protokó AVRPRO(plus) - Sk adnia

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 Sterownik przepływomierza na szynę DIN zasilany 230VAC może pracować w jednym z 2 trybów : 0/ jako miernik przepływu cieczy (chwilowy, średni)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617 APAR - BIURO HANDLOWE 0-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900

FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 cyfrowych regulatorów temperatury FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 Styczeñ 2011 WWW.SOLLINK.PL 53-313 Wroc³aw, ul. Pocztowa 17 tel./fax/ +48 71 787 97 07, email: biuro@solidlink.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralki i pralko-suszarki z elektronicznà wersjà pobierania wody przez 2 termosiùowniki typu wtykowego

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo