Zadanie 4: Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 4: Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych."

Transkrypt

1 Zadanie 4: Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych. Kurs: Studium przypadku Prof. Jadwiga Mirecka Lek Agata Stalmach-Przygoda

2 Nauczanie w małych grupach Mała grupa to grupa 8-12 osób Studenci: uczą się przy udziale kolegów pod okiem nauczyciela Nauczyciel: przygotowuje materiały do nauki pomaga w uczeniu się stymuluje pracę zespołową stymuluje rozwiązywanie problemów Nauczanie w małych grupach Problemy związane efektywnym prowadzeniem małych grup Nauczyciel wykłada zamiast prowadzić dialog Nauczyciel za duŝo mówi Studenci nie są zachęceni do mówienia, nie wchodzą w reakcje wzajemne, odpowiadają tylko na pytania tutora Student nie przygotowują się do zajęć Jeden student dominuję lub blokuje dyskusję Studenci chcą dostać gotowe rozwiązanie zamiast włoŝyć wysiłek w dyskusję

3 Techniki efektywnego uczenia w małych grupach Odpowiednia aranŝacja sali Najlepiej okrąg lub podkowa, raczej nie prostokąt, na pewno nie w ławkach A moŝe tak? mclibrary.duke.edu Uczenie w małych grupach-przykład organizacji czasu Studenci pracują indywidualnie 5 min tworząc listę, problemów rozwiązań itp Dzielą się swoimi przemyśleniami w parach- 10 min W grupach 4-6 osobowych zapisują podsumowanie 25 minut dyskusji pomiędzy grupami Korzyści: minimalizujesz własne zaangaŝowanie (waŝne np gdy temat kontrowersyjny, nie sugerujesz rozwiązania) angaŝujesz większą ilość osób

4 Uczenie w małych grupach Group Round kaŝdy uczestnik ma 20sek na temat (kolejność zegarowa, losowa lub kto powie wybiera następnego)- Buzz Group- Snowball Group- Fishbowl Group Crossover group Techniki efektywnego uczenia w małych grupach Upewnij się, Ŝe studenci znają się po imieniu -łatwiej zabierać głos w grupie znajomych ( czas na przedstawienie się, karteczki z imionami) Na początek podzielić na podgrupy/pary by przemyśleli/wypróbowali swoje pomysły (podział na grupy najlepiej losowy np. odlicz do 3 ) Body language- potakiwanie (nie za duŝo!) przechylanie głowy, marszczenie czoła

5 Techniki efektywnego uczenia w małych grupach Upewnij się, Ŝe wszyscy członkowie akceptują reguły (np. nie mówienie w tym samym czasie co druga osoba) Brak odpowiedzi na Twoje pytanie? Nie odpowiadaj sam spróbuj sformułować inaczej pytanie policz (cicho;-) do 10 zanim znów się odezwiesz Patrz wokół grupy kiedy ty mówisz i kiedy mówi student dajesz do zrozumienia Ŝe to co mówią adresowane jest do grupy nie do ciebie i masz szansę zobaczyć reakcję tych którzy są albo za wolni albo zbyt nieśmiali Zajęcia w małej grupy Dyskusja Burza mózgów Odgrywanie ról Symulacja Ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów Studium przypadku Uczenie się na bazie problemu (PBL) Uczenie się na bazie zadania (TBL) Nauczanie kliniczne

6 Studium przypadku- CMT Jedna z metod nauczania opartego na doświadczeniu (experiential learning) - nauczanie przy pomocy tzw. przypadków (case metod teaching CMT). Pierwszy raz jako podstawa programu Harvard Business School- koniec XIX w Case opis problemu Case - definicja Zadanie studenta rozwiązać problem Case kliniczny-opis pacjenta Zadanie studenta analiza i interpretacja danych decyzja

7 Ten interaktywny styl nauczania okazuje się być efektywny w profesjonalnym rozwoju przyszłych lekarzy Khan KS, Coomarasamy A. A hierarchy of effective teaching and learning to acquire competence in evidenced-based medicine BMC Med.Educ Dec 15;6:59. Podstawy teoretyczne CMT Case Method Teaching wykorzystuje podstawową zdolność człowieka do uczenia się z opowieści opowieści wykład, czytanie podręczników lub demonstrację Dane nieustruktutyzowane, dwuznaczne, niepełne, sprzeczne, nadmiarowe, wielopłaszczyznowe Dane dobrze skonstruowane, spójne, jednoznaczne

8 Podstawy teoretyczne CMT Wyzwaniem dla uczącego się jest analiza i interpretacja danych, a umiejętność przetwarzania danych w medycynie jest jedną z najbardziej poŝądanych cech. Podczas zajęć CBL student musi zmierzyć się teŝ z rolą podejmującego decyzję (decyzje niskiego ryzyka i bezpieczne ) Zalety CBT Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów Identyfikacja i ustalenie waŝności problemów Identyfikacja brakujących a krytycznych informacji Formułowanie zwięzłego, racjonalnego, spójnego planu postępowania Prezentacja i obrona własnych opinii Perswazja oraz wpływ na innych RozwaŜenie róŝnych punktów widzenia Większa dostępność do przypadków Łatwość podejmowania decyzji- zaleta? wada?

9 Wady CBT Potencjalnie nieustrukturyzowana forma Brak kierunku w procesie uczenia MoŜliwość przytłoczenia materiałem i brakiem czasu na odsortowanie Trudności z wyraŝanie opinii na forum publicznym Trigger-happy student? Wybór przypadku to pierwszy waŝny krok często determinujący sukces sesji.

10 Dobór przypadku Poziom przypadku poziom zrozumienia tematu przez studenta Ani za łatwy ani za trudny Studenci początkowych lat klinicznych tylko wywiad i badanie fizykalne Studencie starszych lat badania dodatkowe MoŜliwa integracja nauk przedklinicznych klinicznych wskazana integracja aspektów psychosocjalnych (integracja wzmacnia procesu uczenia i poszerza perspektywy) Case y otwarte, zamknięte, case y proste rozbudowane, dane podane lub do zgromadzenia Dobór przypadku Studenci początkujący Ilustracja specyficznego aspektu Dobrze ustrukturyzowany Informacje wyselekcjonowane Zogniskowany na pojedynczym aspekcie (medycznym lub psychologicznym) Informacja dostarczona z przypadkiem Studenci zaawansowani Wszechstronne postępowanie z pacjentem Źle ustrukturyzowany Zbędne informacje Integracja psychosocjalnych i etycznych aspektów Informacja musi być zebrana Zubair A, Khoo HE. BASICS IN MEDICAL EDUCATION. Third ed. Singapore: 2006.

11 Konstrukcja przypadku klinicznego Opis (w miarę prawdziwy) chorego i jego dolegliwości w momencie zgłoszenia się do lekarza Krótka informacja o przebiegu choroby Pytania dotyczące : - wstępnej hipotezy - kierunku poszukiwania w badaniu fizykalnym - kierunku poszukiwania w badaniach dodatkowych Konstrukcja przypadku kliniczego Dane z badania fizykalnego Wyniki wybranych badań laboratoryjnych Pytania dotyczące: diagnozy róŝnicowania dalszego postępowania Ewentualnie wyniki obserwacji po leczeniu Pytania o rokowania

12 Konstrukcja przypadku 1. Treść przypadku powinna być dostosowana do uprzedniej wiedzy studentów 2. Opis powinien zawierać wskazówki stymulujące studentów do pracy 3. Przypadek powinien być istotny z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej 4. MoŜna włączyć istotne koncepcje nauk podstawowych z kontekstem klinicznym w celu integrowania wiedzy Konstrukcja przypadku 5. Opis powinien stymulować samokształcenie (samodzielna identyfikacja tematów) 6. Powinien wzmacniać zainteresowanie studentów danym tematem przez pobudzanie dyskusji i wskazanie alternatyw 7. Przypadek powinien być dostosowany do dydaktycznych Celów Wydziału

13 Konstrukcja przypadku Zastanowić się nad celem przypadku Wybrać historię (nie koniecznie choroby) Zebrać i wybrać dane, podzielić je na części (dane mogą być nadmiarowe) Opracować punkty decyzyjne (2-3 ) Krótki chwytliwy tytuł: Urodziny wuja Leona Kot ma siedem Ŝyć i jedną wątrobę- efekt paracetamolu Atak rekina Łowiąc odpowiedź w Zatoce Meksykańskiej Agonia i ekstaza UŜywaj dialogu Konstrukcja przypadku UŜywaj krótkich zdań Nie tylko fakty- muszą być kolory Personalizuj Musi być punkt widzenia

14 Pytania do zadania Co jest kluczowym problemem do rozwiązania w tym przypadku? Co zamierzam osiągnąć przedstawiając ten przypadek? Czy ten przypadek pasuje do teaching objectives? Jakiej krytycznej informacji brakuje w przypadku? W jaki sposób moŝe być uzyskana? (przeglądanie starszych notatek, konsultacja z lekarzem) Czy informacje zawarte w przypadku są wystarczające by studenci mogli dojść do konkluzji? Pytania do zadania Jakie byłoby idealne rozwiązanie przypadku? A jakie są inne prawdopodobne alternatywy? Jakie informacje będą dostępne dla studentów na początku a co powinni otrzymywać w trakcje dyskusji? Jakie pytania zadam? Kiedy je zadam?

15 Rodzaje pytań Otwarte: Co moŝna by tu zrobić? Jak sobie z tym poradzić? Pytania o informację: Gdzie? Jak? Co? Diagnostyczne pytania: Jak zinterpretujesz i wyjaśnisz wpływ A i B na sytuację? Pytania wyzwania: Dlaczego tak powiedziałeś? MoŜesz to wyjaśnić? Czy są jakieś dowody na to? UwaŜasz przeciwnie niŝ B moŝesz go przekonać? Rodzaje pytań cd Rozszerzające pytania: Zagłębiając się w temat, co jeszcze? MoŜesz poprowadzić nas głębiej w to zagadnienie? Pytania łączące: Jak rozumiesz X w świetle Y? Jak powiązałbyś to co powiedziałeś z tym co proponuje B? Pytania o priorytet: Które z wymienionych uwaŝasz za najwaŝniejsze? Od czego zaczniesz? Czy mógłbyś uszeregować?

16 Rodzaje pytań cd Pytania o działanie: Co TY być zrobił na miejscu X? Pytanie o przewidywanie: Jak myślisz co się stanie jeŝeli będziemy realizować plan studenta Z? Jak według Ciebie ona/on zareaguje? Jak myślisz co się stanie? Pytania podsumowujące i uogólniające: Jaki wniosek moŝemy wyciągnąć z tego przypadku? jak posumujesz 3 najbardziej kluczowe punkt dyskusji? Encouraging Ideas Why don't we take a minute or two for each of us to present our views? Let's get all our ideas out before evaluating them. We'll clarify them before we organize or evaluate them. We'll discuss all these ideas after we hear what everyone thinks. You don't have to agree with her, but let her finish. Let's spend a few more minutes to see if there are any possibilities we haven't thought of, no matter how unlikely they seem.

17 Categorizing and evaluating ideas We have about 20 ideas here. Can we sort them into a few general categories? When we evaluate each others' ideas, can we mention some positive aspects before expressing concerns? Could you give us an example of what you mean? Who has dealt with this kind of problem before? What are the pluses of that approach? The minuses? We have two basic choices. Let's brainstorm. First let's look at the advantages of the first choice, then the disadvantages. Let's try ranking these ideas in priority order. The group should try to come to an agreement that makes sense to everyone. Making decisnion There seems to be some agreement here. Is there anyone who couldn't live with solution #2? Are there any objections to going that way? You still seem to have worries about this solution. Is there anything that could be added or taken away to make it more acceptable? We're doing fine. We've agreed on a great deal. Let's stay with this and see if we can work this last issue through. It looks as if there are still some major points of disagreement. Can we go back and define what those issues are and work on them rather than forcing a decision now.

18 DON'T! What Not to Do When Teaching Cases Don't fail to prepare Don't start a discussion with a closed-ended question Don't deal with controversial emotional material until you have analyzed the facts Don't forget to use the blackboard in an organized way Don't expect to have a great discussion until the students know one another Don't forget to call on different people Don't forget to listen to the students and respond to them Don't leave the seats in a row Don't stand in one place in the classroom; move about Don't fret if the discussion isn't enthralling Don't expect to have a great discussion in a 50-minute period Don't just have students discuss things, have them produce a product Clyde Freeman Herreid Mother may I go out to swim? Yes, my darling daughter. Hang your clothes on a hickory limb And don't go near the water.

19 Źródła casów i informacji o CBT

Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny

Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny wiedza doświadczenie kontakty Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny 1 Schemat szkoleń Plato PLATO POLSKA Strategia Strategia sprzedaży Zabezpieczenie płatności

Bardziej szczegółowo

Język angielski i niemiecki Scenariusze zajęć

Język angielski i niemiecki Scenariusze zajęć quame omnimus si occus quiatibus et audipsae aborit as re dolor sus is aut alit inum facernatis a vitatio optatem veliqua ecatias eos eos debit es quisto quid quiae perciumquae nonet id et et t eriatibus

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego przykładowe materiały edukacyjne dla nauczycielek i nauczycieli szkół gimnazjalnych W świat z klasą

Bardziej szczegółowo

Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj

Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj 1 Spis treści: Streszczenie:...2 Abstract:...4 1. Wprowadzenie do SCL...6 a. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs kontynuacyjny (IV.1 zakres podstawowy i zakres rozszerzony) dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup... 7. Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem... 27. Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia...

Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup... 7. Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem... 27. Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia... SPIS TREŚCI: Wstęp... 5 Moduł 1 Prowadzenie i wspomaganie małych grup... 7 Moduł 2 Praca z trudnym rezydentem... 27 Moduł 3 Nauczanie poprzez konsultację... 49 Moduł 4 Plan nauczania dla programu kształcenia...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012

Warszawa, lipiec 2012 r Warszawa, lipiec 2012 Autor: dr Dominika Walczak Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

Lepsze jutro. For a Better Tomorrow. Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Handbook of informal and non-formal learning

Lepsze jutro. For a Better Tomorrow. Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Handbook of informal and non-formal learning Lepsze jutro Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej For a Better Tomorrow Handbook of informal and non-formal learning 2 WSTĘP Dla kogo jest ten podręcznik? Publikacja ta jest adresowana do:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

and although my job isn't immediately under threat, you just can t tell I m not sure what the future will hold.

and although my job isn't immediately under threat, you just can t tell I m not sure what the future will hold. English at Work LESSON 1 Why do you want to work here? Mary: John: Mary: John: John: John, tell me, you're already an office manager in a medium-sized finance company, why do you want to come and work

Bardziej szczegółowo

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl KPMGzin Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011 www.kariera.kpmg.pl Spis treści Sukces na wyciągnięcie ręki Warsztaty KPMG... 3 Przyjemne z pożytecznym Assessment Centre... 4 Oceniamy Twoje umiejętności

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility)

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility) MODAL CAFÉ Lesson 1 Can Usage: Ability I can speak English Offering Can I buy you a drink? Possibility I can always go to the canteen and get you one. MAN A : MAN B: MAN A: MAN B: So what do you think

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Olga Górnicka (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. w zakresie języka obcego ukierunkowanego

Bardziej szczegółowo

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU...

USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... USTNA MATURA Z J. ANGIELSKIEGO KROK PO KROKU... ROZMOWA WSTĘPNA (2 min.) Zdający rozpoczyna egzamin od odpowiedzi na kilka ogólnych pytań dotyczących jego osobistych doświadczeń. W swoim zestawie zdający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs kontynuacyjny (III.1) dla klas 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 roku III etap edukacyjny maj 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Boleslaw Chrobry High School Pszczyna Poland

Boleslaw Chrobry High School Pszczyna Poland Comenius Project SELF-EVA - Self-evaluation in schools will create better education 63 Boleslaw Chrobry High School Pszczyna Poland The Bolesław Chrobry Comprehensive School is one of the oldest schools

Bardziej szczegółowo

RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA PRAWA I ODPOWIEDŹ

RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA PRAWA I ODPOWIEDŹ RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA PRAWA I ODPOWIEDŹ Module I: Project Planning & Community Action Boards Moduł I: Planowanie Projektu i Regionalne Gremia Doradcze Tools Narzędzia The Power

Bardziej szczegółowo