0IJ8 Turniej KGW na weso³o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0IJ8 VW@D:TFEX. Turniej KGW na weso³o"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1990 r. Harcerski Sztab nie zawiód³,:6<8;<a] 6A<?P &+N&\^C+^ 9L 9D8<>5;9=L _58B:8E6= "9?5K O=:T( 6=:H Z86=:E?8G S<><BG A 6?J8G HFa 7< 859 %UN = >=5E?5N bc!!! LF @5 A E789P?C H56= ELFaGe >5 789:;: AE9GE?6=> BI<8G> ;9=:( B=<>N @5; =>78:9] <KH]L KF8>=E?89 O=:EL5A ".,N ) YW,Z[!#Y! &++\ Kolejni laureaci 0IJ8 Turniej KGW na weso³o S89:; ;A<>5 T5?G A AE9GE?6=: >=:HEB<A: Y<L5 h<e7<;gf O=:HE6=BIm 78JB9 npk=:f( E65N OJAB95E?8=F>M<A5LG S5T<A=B:C?G> 859:> npk=:fe6<o ".,N ) Z³o a sukcesu >=:E=]BC A 6?J8G> ;<( E=P 8<6F = >GQT= 8<97<B9P?G>N,<6 &++\ @<A: I5EL< 78<( 1L<a5 EF6( B:EFXN 456=: 7<;:H><A5L g89]; = R=5E?5C 5KG 8:5T=9<A5e?< I5EL< = 8<6i ".,N &!""# %&'&()*+* GAZETA BEZP ATNA #, %-&+%+!""#$ "./0123 Bud et gminy uchwalony jednog³oœnie jge ><a:?< 789:L<>C 5 KGe ><a: 9AG6L5 <7<9GBH=k l?56 B9G A?856B=: KF;a:? 9<E?5L B9:D< H56 ;<?]; KGL<N A=PB BIGK5 >JA=e < ".,N ' Koncert chórów w Czuchowie :; 8<6=:> A AG( >=:HEB<AGBI BIJ8JA KGL5 7585M=5 7NAN #5HQA=P?E9:H R58G= A 09FBI<A=: = H:H ;FE975E?:89C 6EN 78<K<E9B9 R=BI5L R5?:HB9G6N O 78<D85>=: T59LG E=P 6<TP;GN ".,N U SPOTKANIE z HALIN CHOWANIEC PROMOCJA KSI KI U [g./c D<;9N %*N++ Czerwionka, Stara Piwnica, ul. Wolnoœci 2 CZERWIONKA, ul. M YÑSKA 6, tel./fax DÊBIEÑSKO, ul. FURGO A 155, tel./fax czynne: pn-pt , soboty Wszystkich, którzy wybieraj¹ siê na ferie zimowe zapraszamy 6 LUTEGO 2010 NA BEZP ATNY PRZEGL D STANU TECHNICZNEGO SAMOCHODU

2 2 Z łoża sukcesu!"#$"%&' )'#*'+#,-' "., '/ '0-'"#'120' *)#2# 3)#4/ &'1&5)"5 16 7'0'. 86"-' *)'9'+$:12 ;9.1$ < )696+8 *)':2&%5 A <$96)#'12 9.2:"+2 /76 B<'.+8.1<2"%$+:.CD >#-'1&'<.2 E'9.":. &'1&5)"'<2: 5#167.F G2 86? "-' H-'G6 "5&+2"5C :2/1'#16+#1.2 &':6)#$ "., # 09.14F < &%I)2:.1<2"%'<61.2 *)#$1.2".2 "5&+2"D J-'<' =#-'G6C '#16+#6 K'06+%<6 16%5? )6712F &%I)$9. /76 16"#2: 09.1$ "4 *'&-6/$ <,076F )'#720-2 %2)21$.1<2"%$+$:12F L<.2%16 7'&67.#6+:6 %5G *)#$ 65%'"%)6/#.2F 672 *)#2/2 <"#$"%&.9 75/#.2 A 9.2"#? &6M+$D N76%20' 1.2 :2/1' #-'G2F 6 #-'G6D!$K)612 86"-' :2"% "*I:12 # #6*)'*'1'? <61$9 #16&.29 0)6O.+#1$9D P69$ <"#27&.2 *'/"%6<$F K$ *)#2&'1$<6QF G2 >#2)? %' /.6921% 16 96*.2 ;I)120' R74"&6D Ł atwość sięgania po fundusze unijne S/ TUUV )D &<'%6 *'#$"&61$+8 *)#2# 09.1, #2<1,%)#1$+8 L)'/&I< <$1.'"-6 *'16/ VU 971 #-F +' '#16+#6 *'16/ WDUUU #- /'%6+:. 16 :2/120' 9.2"#&6M+6 %6 96 "#61"2 :5G < 16:K7.G"#2: *)#$"#-'L+. #<.,&"#$Q "., #16+#4+'F 0/$G :2/21 # 16:<.,&"#$+8 *)':2&%I<.1<2"%$+$:1$+8F /'%$+#4+$ #9.61$ O51&+: <./'<."&'<'?"*')%'<2: %)59 &57%5) /5&6+$:12 ')6# #60'"*'/6)'? <61.2 *)#2"%)# %6)0'<."&' 9.2:"&.2 < >#2)<.'1+2F #'"%6- :5G <"%,*1.2 #6? %<.2)/#'1$ /' /'O.161"'<61.6D X2L7. <"%,*12 /2&76)6+:2 "., *'%<.2)/#4F &<'%6 <#)'? L1.2 /' YV 971 #-D J5&+2"$ < *'#$"&.<61.5 L)'/&I< #2<1,%)#1$+8 #'"%6? -$ #65<6G'12 *)#2# *)6+'<1.&I<!$/#.6-5 Z'#<':5 Z20.'167120' < 3)#,/#.2 P6)"#6-&'<"&.9!':2<I/#%<6 R74"&.20'[! #$%&'()*+,-.%/$0$1*1 2%/3 45(*6 5)0*) $,,*4,7)',*6 ' 8)$1/+(',*(% 9&):- +;' $,&;'*) (*'%/31012*10<= 2,+ ( /+A,:,*% 8&$%$ B&$6: C5(*1 ( D(,/3, /6 E,&:$) :)E&$% 8&$14)3)',*%= $,25F26 2%:*% $ >%8/$10< 5(%2/0 &,*+(*4)'10< ' 8)/$0$%4;>*10< +,3%4)&(,0<! *'<.2/#.6-6 P6-0')#6%6 J%6LF /$? )2&%')!$/#.6-5 Z'#<':5 Z20.'167120'D O twarte drzwi dla inwestorów X2/1$9 # *).')$%2%I< /76 /#.6-6M *'/2:9'<61$+8 *)#2# 3)#4/ :2"% *'#$"&61.2.1<2"%')I<D \)#$0'%'<61$. </)6G61$ :2"% *)':2&% &69*61.. *)'9'+$:12: <"*I-O.? 161"'<612: *)#2# 3] A A <$96)#'12 9.2:"+2 /76 B<'.+8.1<2"%$+:.CD N# < )696+8 *)':2&%5 'K2:95:4[ &'1&5)" 16 7'0'. 86"-' *)'9'? +$: $F *)#$0'%'<61.2 &6%67'05 'O2)%.1<2"%$+$:1$+8F '*)6+'<61.2 "%)'1$.1? %2)12%'<2: /76.1<2"%')I< < &.7&5 <2)":6+8 :,#$&'<$+8 ^1.2K6<29 "%)'16 #'"% "#+#'16 *'/ 7.1&.29[ '''?(*G%/30>?%FHF 5/#.6- < %6)06+8 K)61G'<$+8F.1%21? "$<14 &69*61., *)'9'+$:14 5<#07,/1.6:4+4 %272<.#:,F )6/.'F *)6",F '5%/'')F 6 %6&? G2.*)'<6/#21.2 +$&75 "*'%&6M K.#12"'<$+8 /76 *'%21+:671$+8.1<2"%')I<D Ż eby było lepiej inwestycje! _7."&' TU` K5/G2%5 16"#2: 09.1$ *)#2#16+#'12 K,/#.2 < %$9 )'&5 16.1<2? "%$+:2F 6 16:<6G1.2:"#2 # #6/6M %'[ K5/'<6 Y 1'<'+#2"1$+8 *76+I< #6K6< 16 %2? ) $a K5/'<6 <.27'O51&+$:120' &'9*72&"5 "*')%'<20' *)#$ J\ 1) ba )'#? K5/'<6 HJ 1) Wa K5/'<6 *)#2/"#&'76 < _2-&5a *)#2K5/'<6F #9.616 <$*'"6G21.6 _.K7.'%2&. \5K7.+#12: < >#2)<.'1+2. /'"%'"'<61.2 'K.2&%5 /' *'%)#2K '"IK 1.2? *2-1'"*)6<1$+8a )29'1% 57.+$ \'<"%6M+I< R7Da K5/'<6 " "%$+#12: < \6? 7'<.+6+8a #60'"*'/6)'<61.2 *-$%$ *)#2"%)#21. *5K7.+#12: <)6# # *6)& < N,? K.2M"&5a #9.616 O51&+: <./'<."&'<'?"*')%'<2: < >#2)<.' %)59 &57%5) /5&6+$:12a #60'"*'/6)'<61.2 *)#2"%)#21. *5K7.+#12: 16 %6)0'<."&' 9.2:"&.2 < >#2)<.'1+2D A utostrada B' 16"#2 '&1' 16 L<.6%D E.7&6 76% %295 1.&% 1.2 <.2)#$-F G2 65%'"%)6/6 9'G2 *'<"%6Q < :6&.9&'7<.2& )2671$9 %2)9.1.2D c :5G '/ 0)5/1.6 5KD)D 9.2"#&6M+$ "#$K&'. &'9O')%'<' 9'04 /'+.2)6Q /'.11$+8 9.6"% )20.'? 15D \'/)IG /' E6%'<.+ #6:95:2 169 /#.,&. 1'<2: %)6".2 '&'-' TU %2G 16 &')#$L+. #<.4#612 # #6.1%2)2"'<61.29 *'%21+:671$+8.1<2"%')I< %2)2169. *'-'G'1$9. *)#$ <,# %'"%)6/'<$+8D STANOWICE! &'()*+,(-.)*/0 * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 */;6()'<4= >4 &^ &+%+ 8N < D<;9N %*N++ A6B+,25654< 5?,28 /65*:2:C 6BDEB-*4 +*E F4D(2/*4 1*4+-72G:H5= I6B:-2+ 7,H(4J6 6BDEBK +*E AGK<8G "<L?GE5 "<L:B?A5 * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 */;6()'<4= >4-4 /2 -)*2/E 6D65*K-'<K:0:C I(-4I*+H5 (6-I6:-E8,6 I(2:4-5*K-2/4-50(4)6/,652/*4) * I(-0+,6+652/*4) ZQ8<;65 1;8<A=5 A B6 50)6JH5 M2(6B654J6 N'/B'+- FB(65*2L STYCZEŃ 2010 S tudium rewitalizacji kolonii familoków B' '*)6+'<61$ *'/ &'1.2+ 5K.20-20' )'&5 'K"#2)1$. "#+#20I-'<$ *)':2&% '/1'? < "#2: *2)-$ 6)+8.%2&%'1.+#12:F 6 #6)6#29 &'1+2*+:6 "%<')#21.6 K6)/#' 6%)6&? +$:120' +21%)59 >#2)<.'1&.D H6*761'<612 /# : <$&')#$"%61.2 '0)'9120' *'%21+:6-5 )2&)26+$:120'F %5)$"%$+#120'. *)'9'+$:120' &'7'1..F 6 #6)6? #29 *'*)6<, "%61/6)/5 9.2"#&6M 5%<')#'1$+8 < %$+8 #6K$%&'<$+8 K5/$1&6+8D U dział w targach! *6e/#.2)1.&5 5KD)D *)#2/"%6< )#,/5 5+#2"%1.+#$7. < 9.,/#$16)'/'? <$+8 %6)06+8 < _)5&"27.. P' D f+8 'K2+1'LQ. *'/2:9'<612 *'/+#6" <$:6#/5 "%6) )#2+# *'#$"&61.6.1<2"%')I< "4 :2/1$9 # %I< &69*6? 1.. A <$96)#'12 9.2:"+2 /76 B<'.+8.1<2"%$+:.CD N#.,&. *)'0)69'<. *)'9'<61.2 6%5%I< 09.1$ 16 "#2)"#4 "&67, "%6-' "., 9'G7.<2D =! +#6? ".2 %$+8 "*'%&6M #65<6G$7.L9$F G2 9I<.4+ ' /5G$9 *'%21+:672 +#$1. "#61".2F :6&4 /6:2 169 K5/'<616 65%'"%)6/ $7.7.L9$ ".,C A *'<.2? /#.6- /#.274+ "., <)6G # <$:6#/5 K5)9."%)#D J<':2 %2)21$.1<2"%$+$: )2&769'<6-6 )I<1.2G < +#6".2.1%2)12%'<$+8 %6)0I< 1.2)5+8'9'L+. '/K$<6:4? +$+8 "., 16 "%)'16+8 *')%675 ;6#2%$!$K')+#2:D!.'"14 #0'/1.2 # <$%$+#1$9. )267.#'<6120' *)':2&%5F *)6+'<1.+$ 3)#,/5 <2#94 5/#.6- < &'72:1$+8 %6)06+8 '/K$<6:4+$+8 "., < >6112".!.2/1.5D K ultura SO2)%6F &%I)4 /' 9.2"#&6M+I< 16"#2: 09.1$ &.2)5:2 P.2:"&. SL)'/2& E57%5)$ :2"% # )'&5 16 )'& +')6# K6)/#.2: 6%)6&+$:16D!$"%6)+#$ <$9.21.Q %)#$ <$/6)#21.6 # TUUg )DF &%I)2 '/K.-$ "., 16:<.,&"#$ %$7&' < 16"#2: 9.2:"+'<'L+.D h'<$ 95".+67 =H'7$%$C *)#$0'%'<61$ *)#2# H2"*I- i'7&7')$"%$+#1$ =i69.7.? :'C #2 J#+#2:&'<.+D _)6<5)'<' #6&'M+#$- 9.1.'1$ )'&D J*2&%6&7 '*6)%$ 16 =SG21? &5C PD ;'0'76 *'/K.- "2)+6 9.2"#&6M+I< 16"#20' )20.'15F "2)<5:4+.9 /<.2 0'? /#.1$ L #16&'9.%2: #6K6<$D i2"%.<67 P5#$&. h #12: =c)'51/ B82 Z'+&CD f9*)2#6 )267.#'<616 *)#2# PSE # 96-20'F *)'<.1+:'167120' O2"%.<675 "%6-6 "., *)#2074/29 0)5* 95? #$+#1$+8 # +6-2: \'7"&.D =c)'51/ B82 Z'+&C )'#"-6<.6 < +6-$9 &)6:5F *)#$+.406:4+ /' 16" 9.-'L1.&I< )'+&6D =f B5)1.2:!".CD H "'-2+%< *' < % '<' < 16"#2: D J%6)6:4+ "., ' #/'K$+.2 \5+86)5 _5)9."%)#6F <"#$"%&.2 "'-2+%<6 16 <2"'-' )$<67.? #'<6-$ #2 "'K4 *)#$ <"*6)+.5. 0')4+$9 /'*.105 < "#&6M+I< >#2)<.'1? c%)6&+:. 1.2 #6K)6&-'F <.,+.9*)2#6 '&6#6-6 "., "%)#6-29 < /#.2".4%? &,. *)#$+.401,-6 %-59$ 5+#2"%1.&I<D C zas na zdrowie!"#$"+$ 9.-'L1.+$ 6&%$<120' <$*'+#$1&5 96:4 *)6</#.<$ *'<I/ /' #6/'? <'721.6 A < 7."%'*6/#.2 5KD)D < 16"#2: *'<"%6-6 *.2)<"#6 < *'<.2+.2 )$K? 1.+&.9 L+.2G&6 *)&:(0 ',>+(*4D X2: *'+#4%2& #16:/5:2 "., 16 < *6)? &5 *)#$ %6)0'<."&5D X2/16 # %)6" 7.+#$ b &.7'92%)$F 6 /)506 A V &.7'92%)I<D R+.2G? &. '#16&'<612 &'7')'<$9. "-5*&69. #6%6+#6:4 *,%7, *)#2# "*)#$:6:4+2 )2&)26+:. 76"$D B)6"$ 16#<61' c7':#20' N69+6F 7'&67120' /#.6-6+#6F /$)2&%')6 "#&'-$ #69.-'<6120' %5)$"%$F *)2&5)"')6 %5)$"%$&. *.2"#2: < 16? "#2: #16<+$ '&'7.+$D R+.2G&. #'"%6-$ 5%<')#'12 #.1.+:6%$<$ P.2:"&.20' SL)'/&6 J*')%5. Z2&)26+:. *)#$ <"*6)+.5 L)'/&I< #2<1,%)#1$+8D E kologia TU 75%20' TUUg )D <!6)"#6<.2 '/K$-' "., *'".2/#21.2 E6*.%5-$ E'1&5)"5 =;9.16 _7."&6 R)'/'<."&5C TUUjF ')061.#'<6120' *'/ 8'1')'<$9 *6%)'16%29 P.1."%)6 R)'/'<."&6D B$9 *)2"%.G'<$9 +2)%$O.&6%29 58'1')'<61' %$7&' "#2LQ 9.6"% < \'7? "+2 A < %$9 >2729 &'1&5)"5 :2"% *)'9'+:6 *)'2&'7'0.+#? 120' #6)#4/#61.6F K5/'<61.6. </)6G61.6 "&5%2+#1$+8 "%)6%20.. #)I<1'<6G'120' )'#<':5 *)#2# ;9.1$F 6 %6&G2 #6+8, /' *)'<6/#21.6 6&%$<12: 2/5&6+:. 2&'7'0.+#12: "*'-2+#1'L+. 7'&671$+8D X2/1' # 0-I<1$+8 &)$%2).I< *)#$# ? 0)'/$ 16"#2: ;9.1.2 "%61'<.- =2O2&% 2&'7'0.+#1$C < *'"%6+. %2)9'9'/2)1.#6+:. 72"#? +#$M"&.20' '".2/76 ')6# 'K.2&%I< 5G$%2+#1'L+. *5K7.+#12:D S tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego B' /'&5921% '&)2L76:4+$ &.2)51&. *'7.%$&. *)#2"%)#2112: 09.1$D J%5/.59 <6G? 12 :2"% /76 &6G/20' 9.2"#&6M+6. #6.1%2)2"'<6120' %2) $9..1<2"%')6F *'1.2<6G '&)2L76 9'G7.<'LQ #60'"*'/6)'<61.6. *)#2#16+#21.6 0)51%I< < *)#$? "#-'L+.D E.2)5:4+ "., '*)6+'<61$9 96%2) 'G16 "*)6</#.Q *761$ #60'"*'? /6)'<61.6 %2)21I<F *)'0)69 )'#<':5 09.1$ 'K2:95:4+$ )IG12 6"*2&%$ ')6# *76? 1'<612 #6/61.6.1<2"%$+$:12D U chwalony budżet na 2010 r. B' K$- *)2+2/21"d \'/+#6" "2":. Z6/$ P.2:"&.2:F &%I)6 '/K$-6 "., j "%$+#1.6 K)D )6/1. :2/1'0-'L1.2 *)#$:,7. K5/G2% /76 ;9.1$. P.6"%6 A I) EF:7%3 5)7>(')90(= +3;&1 2%:*)0$%9*(% F'$4>J:*(, 8)3&$%E1 5(%/$+,K0;' *,/$%2 45(*1 A 9I<.- K5)9."%)#!.2"-6< X61."#2<"&.D H *)#2/"%6<.'120' *)':2&%5 <$/6%&'<61.6 L)'/&I< O.161"'<$+8 #6/'<'721. K$7. )I<1.2G )6/1. '*'#$+:.D c <$)6# "<':2: *'#$%$<12: '*.1.. /67. < 0-'"'<6? 1.5F &%I)2 #6&'M+#$-$ 0)'9&.2 K)6<6 <"#$"%&.+8 #0)'96/#'1$+8 16 "67.D A I) *,8&,':J ',7*, 0<'(>,? L%/$0$% *(4:1 *(% $,3'(%&:$,*) EF:7%3F ' 3,+ /8&$12,260%2 ( $4):*%2,35)/M%&$% A 9I<.7. )6/1.D A N,$%5 5)7*, '(J0%2 A "&'921%'<6-0-'"'< &)$:4+ )6/'L+. K5)9."%)#!D X61."#2<"&.D A K T U A L N O Œ C I

3 Bud et gminy uchwalony jednog³oœnie H2K) "2":. #2 #/#.< *)#$:,7. <$"%4*.21.2 )6/120' 4*56+#, 7& )&681*53'"2+& A *)#2<'/1.+#4? +20' E'9.":. _5/G2%5. i.161"i<f #6)6#29 <.+2"#2O6 E75K5 Z6/1$+8 \.J.!"*I71'%6 J69')#4/'<6 A &%I? )$ *'#$%$<1.2 '/1.I"- "., /' #6*."I< K5/G2%5 16 )'& TUWU *)#2/"%6<.'12? 0' *)#2# K5)9."%)#6D Z6/1$ X6)951? /'<.+# 1.2 %$7&' #0'/#.- "., # )6+:'? 167.#6+:4 <$/6%&'<61.6 L)'/&I< O.? 161"'<$+8F 672 %6&G2 #6*."69. +' /' #6/6M <$%$+#'1$ :K7.G"#$ )'&D \)#$"-5+85:4+ "., <$*'<.2/#.'9 )6/1$+8 # '*'#$+:. 9'G16 K$-' '/? 1.2LQ <)6G21.2F G2 #60-'"5:4 #6 *)#$? :,+.29 K5/G2%5F *'1.2<6G "*2-1.'12 #'"%6-$.+8 =G$+#21.6CD X2/16&F +' #6? 5<6G$- "#2O E75K5 Z6/1$+8 Z5+8 Z'#<':5 ;9.1$. Z5+8 c5%'1'9.. R74"&6 9#6*&65 :;6+35&F %' &'1"2? V,5>a5XC <; 785A=: <Q>=F T5?C :?57 n9=p6= AL5;9 E=:;9=KP A B: 789G FTN ' R5H5 %*C B< K58;9< ;<K8: ;< ;5T( E9:H W nowej siedzibie nowe inicjatywy ;'"#+#4+ < 1'<2: ".2/#.K.2 i51? /6+:.F K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#', $-" *'/&)2L7.-F G #672G$ 16 )'#<':5 ')061.#6+:.. "%<6)# /'K)$+8 <6)51&I<F 672 :2/1'+#2L1.2 '+#2&5:2F G2 K,/4 '12 /#.6-6Q 16 )#2+# 9.2"#&6M+I<. *'/2:9'<6Q / &6<2 ')6# *'%)#2K12.1.+:6%$<$D A T+3F,>*(% &%,>($F2%51 Z 8&)4&,51 /318%*:(,>*% ( 2%:%* 4&,*3)'1? #$,/ *, 3)=,E1 8)/$%&$1O )E/$,&1,+31'*)90( [F*:,02( ) *)'% :$(,A,*(,= /36: *)'% 8)51/A1 A.1O')95:2 \)2#2" H6)#4/5 i51/6+:..'& /012+*"3-D A L%:*15 $ *(0< 2%/3 8&)2%+3 /+(%&)',*1 :) *(%- 8%A*)/8&,'*10< ( >)+,>*10< >(:%&;'= &%,>($)',*1 ' &,5,0< \&)4&,5F ]8%- &,012*%4) '/8;A- 8&,01 $ /,5)&$6:%5 45(**15= 8)'(,- 3)'15 ( (**15( >)+,>*15( (*/313F02,- 5( 3')&$151 >)+,>*% 8,&3*%&/3') *, &$%0$ %M%+31'*%2 &%,>($,02( $,:,K ' &,- &<21%16 )267.#6+:6 #6/6M *)#$:,%$+8 < *'7.%$+2 K5)9."%)#6 ')6# E75K5F 6 #6*."61$+8 <!.27'72%1.9 \761.2 f1? <2"%$+$:1$9D! 0)51+.2 )#2+#$ A :6& 5<6G6!"#, $%&' )&*"$+#'$-" A '*'#$+:6 *'/*."6-6 "., *'/ %$9F +' )#2+#$<.L+.2 '#16+#6 / ' &'1"2&<21%12 )267.#'<61.2 <-6"12: *'7.%$&.D B6&.2: *'7.%$&.F &%I)4 < '"%6%2+#1$9 )'#)6+851&5 16<2% '*'#$+:6 *)#2"%6-6 < &'M+5 &)$%$&'? <6QF 6 #6+#,-6l +8<67.Q^dkD! %$9 "21".2F 96:4+ %2G 16 <#07,/#.2 :2/1'? 0-'L12 *)#$:,+.2 K5/G2%5F K5)9."%)# 9'G2 9I<.Q ' /5G$9 "5&+2".2F #6 +' 1.2 '9.2"#&6- '*'#$+:. *'/#.,&'<6QD! *.2)<"#$9 )#,/#.2 /#.,&'<6- :2/? 16& %$9F &%I)#$ < 1.20' <.2)#$ #6<.2/7.D N76 %6&.+8 +8<.7 <6)%' K$-' #'"%6Q K5)9."%)#29 A *521%'<6-16 &'1.2+!D X61."#2<"&.D 5,0< \&)4&,5F ]8%&,012*%4) ^,8(- 3,A.F:$+(? ]: >F3%4) PQVQ &? &)$8)0$- *(%51 &%,>($,02J 8&)2%+3F WS1O.(:%- &%5Y /+(%&)',*%4) :) :$(%0(= 5A)- :$(%71= 5(%/$+,K0;' ( (**10< )&4,*(- $,02( :$(,A,26010< ' &,- 5,0< 3%4) 8&)2%+3F EJ:$(%51 )&4,*(- $)',O +)*+F&/1= 8&)5)',O (**% )&4,- *($,02%= '/8(%&,O 8)3&$%E*% (*(02,31'1 >)+,>*%= :$(,A,>*)9O '1:,'*(0$6 )&,$ $)&4,*($F2%51 01+> E%$8A,3*10< 8)&,: 8&,'*10< :>, )E1',3%>(? \&$14)3)'F- 2%51 3,+7% )M%&3J :>, 5A):$(%71D \)2#2" ]D E75+#1.'& *)#$*'9.16 %6&G2F G2 i51/6+:6 =Z69G6C *'/'K? 1.2 :6& < 76%6+8 5K.20-$+8 7.+#$ 16 <"*6) "#&6M+I< < *'"%6+. *)#2&6#$<61.6 W` *'/6%&5 16 :2: /#.6-671'LQ "%6%5%'<4D H6*)6"#69$ /' '/<.2/#61.6 "%)'1$ '''?&,5$,?)&4 0/#.2 #16:/# O')96+:2 ' 16"#2: K.2G4+2: /#.6-671'L+.D A K T U A L N O Œ C I Uchwalony 8 stycznia budżet określa planowane dochody gminy na poziomie ,87 zł, z kolei tegoroczne wydatki mają wynieść ,04 zł, z czego blisko 16 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje, które obejmują m.in. takie zadania jak:! budowa 6 nowoczesnych i kompleksowych placów zabaw na terenie gminy (w Czuchowie, Książenicach, Palowicach, Przegędzy, Stanowicach oraz Szczejkowicach),! budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczynach,! rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Leszczynach,! budowa przedszkola w Bełku,! zagospodarowanie przestrzeni publicznej (centrum) w Dębieńsku,! boisko sportowe w Dębieńsku,! przebudowa, zmiana wyposażenia Biblioteki Publicznej w Czerwionce i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,! poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ul. Powstańców Śląskich w Leszczynach,! budowa sali gimnastycznej w Palowicach,! zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej w Czerwionce na centrum kulturalne i edukacyjne,! zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce. Ponadto realizowane będą projekty: Europejski Po-ziom, przedszkolaczek, Czerwionka-Leszczyny wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji oraz Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i e-administracja w powiecie rybnickim (wraz ze Starostwem Powiatowym). Porada za darmo O 8FE9GL Z?A58?:D<C A 6?J8G> F9GE65e ;58><A] 7<85;P \51&% 9.2L+. "., < K5/$1&5 &75K5 "*')%'<20' *)#$ 57D!'71'L+. T6 < >#2)<.'1+2D N$G5)$ *)6<1.&6 '/? K$<6:4 "., /<6 )6#$ < %$0'/1.5 ^< %$9 )6# < 9.2".4+5 < "'K'%,kF < \51&+.2 E'1"57%6+$:1$9 *)'<6? /#'1$9 *)#2# SL)'/2& \'9'+$ J*'? -2+#12: < ^ff *.,%)'kd \')6/1.+%<' *)6<12 < 16"#2: 09.? 1.2 :2"% L<.6/+#'12 #6 "*)6<4 c021? +:. JDcD < X6? <')#1.2F &%I)6 )267.#5:2 *)':2&% *1D WX'(,:0$%*(% 8)&,:*(03', 8&,'*%4) ( )E1',3%>/+(%4) /8)/)E%5 *, '$5)0- *(%*(% /3&F+3F&,:5(*(/3&,02( 8FE>(0$- *%2Y <"*I-O.161"'<61$ *)#2# 31., ]5)'*2:"&4 #2 L)'/&I< ]5)'*2:"&.2? 0' i51/5"#5 J*'-2+#120' < )696+8 \)'0)695 S*2)6+$:120' > I<1$9 *)':2&%5 :2"% #6? *2< "#2)'&.20' /'"%,*5 /' /'? K)2: :6&'L+. K2#*-6%120' *')6/1.+%<6 *)6<120'. 'K$<6%27"&.20' /76 &6G? /20' #6.1%2)2"'<6120'F *'*)#2# /#.6? -671'LQ \51&%I< \')6/1.+%<6 S%<6)? %20' ^\\SkD \51&% < >#2)<.'1+2 :2"% :2/1$9 # Wj %20' %$*5 9.2:"+ *'<"%6? -$ * ' R74"&6D H16:/5:4 "., '12 9D.1D < *'< K7.1.2+&.9 ')6# G$<.2+&.9D >8,%1.F &%I)#$ K$ "&')#$"%6Q # K2#*-6%12: *')6/$ *)6<1.&6F *)'"#2? 1. "4 ' #6K)61.2 #2 "'K4 /'&5921%I< #<.4#61$+8 #2 "*)6<4D W styczniu PPO będzie czynny w dniach: 23, 25 i 28; w lutym: 1, 4, 9, 12, 17, 20, 22 i 25. Poza sobotami (23 stycznia i 20 luty), gdy prawnik przyjmuje w godzinach , porady w wymienionych dniach udzielane są od do Nowy Rok 2010 Niech przyniesie Wam same szczêœliwe chwile Niech obficie da Wam, co ma najlepszego Wszystkim Mieszkañcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny yczy Radny Ryszard Jonderko L%:*)0$%9*(% 0<0(,AE15 8):$(J+)',O $, '/8;A8&,0J ' PQQR &? '/$1/3+(5 &,:*15 )&,$ '/$1/3+(5 8&,0)'*(+)5 B&$J:F *, 0$%>% $ SF&5(/3&$%5? TE1 ' U)'15 PQVQ F+A,:,A, /(J $,&;'*) 2,+ ( 8) 5)2%2 519>(! :>, :)E&, '/$1/3+(0< D(%/$+,K0;' *,/$%2 45(*1? STYCZEŃ

4 K A R O L I N K I O=:Qe < Q>=:8B= d,w#0!"1yw j[!#n/ 6=T65 789:; 8<97<B9PB=:> F8<B9GE?<QB=k Z785AP 95?:> ;< AGE?P7F BIJ8F S<A=5?<A:D< E65 S85BG 7<; ;G8:6BH] "9G7 = 9:E7<LF V`A=5?L<XN.:D< 9>58LG "<L(?GE >=5L KGe E?5?F:?6] Karolinki 2009 GALERIA LAUREATÓW Franciszek Blinda 3)'/#.- "., < WgmW )D < _2-&5D \' 5&'M+#21.5 H6"6/1.+#2: J#&'-$ H6<'? /'<2: )'#*'+#4- *)6+, < E!E =N,? K.2M"&'CD H +8<.74 #6<6)+.6 #<.4#&5 96-? G2M"&.20' *)#2*)'<6/#.- "., /' J%61'? <.+F 0/#.2 *)'<6/#.- %6&G2 0'"*'/6)? "%<' )'712F 0'/#4+ < *)#2"#-'L+. *)6? +, 0I)1.&6. )'71.&6D!L)I/ 16<6-5 *)6+$ *'%)6O.- "*')' +#6"5 *'L<.,+.Q /#.6-671'L+. "*'-2+#12: 16 )#2+# "<'? :20' L)'/'<."&6F 672 %6&G2 16 5G$%2& +6-2: "*'-2+#1'L+. ;9.1$. P.6"%6 J<':2 <.27&.2 #66106G'<61.2 < *)6+$ "*'-2+#12: 5:6<1.- # +8<.74F 0/$ #'"%6- <$K)61$ < TUUU )D "'-%$? "29 J%61'<.+ ')6# :6&' )6/1$ Z6/$ P.2:"&.2: < < 76%6+8 TUUT?TUUYD! *)6+$ "*'-2+#12: &.2)'<6- "., #6"6/4 <"*I-/# # ') $. 9.6"%6F 6 %6&G2 # 9.2:"+'<4 "#&'-4F 'L)'/&.29 #/)'<.6F "%'<6)#$? "# ')061.#6+:69. "*'-2+#1$9. Zespó³ Folklorystyczny Familijo H2"*I- i'7&7')$"%$+#1$ =i69.7.:'c *'<"%6- < *6e/#.2)1.&5 TUUW )D #.1.? +:6%$<$ >272"%$1$!'/'& A &.2)'<1.? &6!.2:"&.20' N'95 E57%5)$ < J#+#2:? &'<.+6+8D =i69.7.:'c %' 696%')"&. %2? 6%) G$<20' "-'<6 A < "&-6/ #2"*'-5 <+8'/#4 9.2"#&6M+$ )'/#.92: <". A ')6# #2"*I- L*.2<6+#$ &57%$<5:4+$ %)6? /$+:2. 0<6), ;I)120' R74"&6a "%4/ 9D.1D :20' 16#<6D H2"*I- 5+#2"%1.+#$ < 5)'+#$"%'? L %2) $. 9.6"%6 >#2)? ')6# *'#6 :2: 0)6? F K.')4+ 5/#.6- < O2"%$16+8F /'G$1&6+8F K.2".6/6+8 ')6# *)#2074? /6+8 #2"*'-I< O'7&7')$"%$+#1$+8D \)#2# j 76% "<':2: /#.6-671'L+. #/'K$- < )I/. <$)IG1.2MF 9D.1D &.7? &6&)'%1.2 16[!'/#."-6<"&.+8 J*'%&6? # i'7&7')29f!':2<i/#&.9 \)#2074/#.2!.2:"&.+8 H2"*'-I< c)? %$"%$+#1$+8 =_)2116C ')6# 16 P.,/#$? /#.6-6:4+$9. < J%61'<.+6+8 ')6# < *'<.2+.2D _$-.1.+:6%')29 G$+.6 "*'-2+#120' < "'-2+%<.2F 6 %6&G2 +#,L+. #6/6M.1<2"%$+$:1'?)29'1%'? <$+8 ')6# )'#<.4#6M &'951.&6+$:1$+8 16 %69%2:"#$9 %2)21.2D \61 i)61+."#2& 0'/1.2 )2*)2#21%'<6- "'-2+%<' < "*)6<6+8 *5K7.+#1$+8D _$- '"'K4 5+#$114F "&)' '"4+4 *'9'+ *'%)#2K5:4+$9D \'#'"%6- <#')29 "*'? -2+#1.&6 /' 16L76/'<61.6 *)#2#.11$+8F *'/2:95:4+$+8 /#.6-671'LQ "*'-2+#14D 16)'/'<$9 \)#2074/#.2 H2"*'-I< Z2? 0.'1671$+8 =H-'%$ E-'"C < H2K)#$/'? <.+6+8F 0/#.2 < TUUn )D *)I+# <$)IG? /76 #2"*'-5F #/'K$- %6&G2 <$)IG? /$<./56712 /76 +#-'1&6 =i69.? 7.:.C _'1.O6+20' Z6/2+&.20'D H2"*I- )2? *)2#21%'<6- %6&G2 P.2:"&. SL)'/2& E57%5)$ < < c&+:. \)'9'+$:12: P.6"%. ;9.1!'? :2<I/#%<6 R74"&.20' < &6%'<.+&.9 =J*'/&5C < TUUb )D c%)6&+:4 )2*2)%56)'<4 #2"*'-5 "4 "#%5&. %26%)6712 *.I)6 P6)&6 J#'-%$"&6F 65%')6 <.275 *'*576)1$+8 &".4G2& ' %2? 96%$+2 L74"&.2: 16*."61$+8 0<6)4D H2? "*I- 'O2)5:2 *)#2/"%6<.21.6[ =J#'*&6 R74"&'CF =_':&6 ' E6*%5)&5CF =Z'92'. X57.6 A X' +. *)#6:6F B$ 9. *)#2:2"#C. =S"%6%1.' R74"&'!.2+#2)#'CD! TUUn )D :"+2 *)29.2)6 "*2&? %6&75 =\'9"%6C 65%')"%<6 P6).616 P6? & '%$<6+8 =H29"%$C c72&"61/)6 Henryk Kubasa 3)'/#.- "., < 0)5/1.5 WgmT )D < >8'? )#'<.2D \' L9.2)+. ':+6 *)#2*)'<6/#.- "., <)6# # *'#'"%6-4 )'/#.14 /' _2-&5D! WgVY )D 5&'M+#$- "#&'-, *'/"%6<'<4F 6 16"%,*1.2 < WgYW )D \2/60'0.+#120' < Z$K1.&5D \)#2# /#.2<.,Q 76% *)6+'<6- :6&' 165+#$? +.27 &'72:1' < "#&'-6+8 < J%61'< _2-&5F # *)#2)<4 16 '/*)6+'<61.2 "-5G? K$ <':"&'<2: < E!E =N,K.2M"&'CD \)6+5:4+ 16 &'*671. 5&'M+#$- B2+8? 1.&59 ;I)1.+#2 < E6%'<.+6+8D h6"%,*? 1.2 &"#%6-+.- "., < J%5/.59 h65+#$+.27? "&.9 < Z6+.K')#5F 6 < 76%6+8 Wgnn? WgjW "%5/.'<6- *2/60'0.&, < i ? <2)"$%2%5 R74"&.20' < >.2"#$1.2F 0/#.2 5#$"&6- %$%5-960."%)6D \'16/%' \61 o21)$& K$- 6&%$<1$9 /#.6-6+#29 "*'-2+#1$9 16 %2) "#2: 09.1$D \)#2# m 76%6 *.6"%'<6- O51&+:, *)2#2"6 SJ\ < _2-&5F *)'<6/#.- %6&G2 "#+#2* Ho\ < %$9 "'-2+%<.2 '".406:4+ "%'*.2M =86)+9."%)#6CD \)#2<'/1.+#$- J*'-2+#12: Z6/#.2 E75K5 =Z'71.&6CF 6 16"%,*1.2 E75K5 =Z5+8C < _2-&5D i)2/)$f #6L < TUUg )D #2"*I- <$"%6<.- =H'7$%$C %20' "6920' 65%')6F *)#2)IK&, =SG21&5C P.&'-6:6 ;'0'76D \)#2/"%6? <.21.6 'K2:)#6-' &.7&6 %$".,+$ <./#I< 16 %2) ' R74"&6D _'06%$ #K.I) O'%'0)6O.. 6&%')I<?696? %')I< #2 J#+#2:&'<.+ 9'G16 #'K6+#$Q 9D.1D < &".4G+2 =R74#'& ,".CD c&? % =i69.7.:'c %<')#4[ >272"%$16 \'/+#6" /')'+#12: 067. #<.4#612: # 58'1')'? < :K6)/#.2: #6"-5G'1$+8 / $. 9.6? "%6 %)6/$+$:1.2 A < O')? %.92/.6712: *)':2&+:. A *)#$*'91.61' /'? %$+8+#6"'<$+8 765)26%I< =E6)'7.1&.CD J*')4.+8 0)5*,F :6&. <"#$"%&.+8 *)#$K$-$+8 0'L+. <.%67. 0'"*'/6)#2 %2: 5)'+#$"%'L+.F K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-" ')6# <&6#- =63>&$-&F *)#2<'/1.+#4? +$ Z6/$ P.2:"&.2:D \)I+# <"*' ' 16 <"%,? *.2?6&*2"$+-& A #6"-5G'120' J'-%$"6 J%6? 1'<.+ A < 0)'1.2 &'72:1$+8 765)26%I< <$)IG1.'? 1$+8 "%6%52%&4 #1672e7. ".,[ A#B"*#-C D#*, /1E&$&C F2G3;*"2+& :;6&H =3H&6*& # IJ, E"#K$-&!"#0-"#B3 ')6# L#$MN% O?&8"0"73P +# :+2+#7-3'"2D!#')29 76% 5K.20-$+8F #6*)2#21? %'<612 *'/+#6" 5)'+#$"%'L+. +86)6&%2)$"%$&. *5? K7.&5:29$ *'1.G2:D!"# S/ WgYg )D o21)$& E5K6"6 K$- #<.4#61$ #6<'/'<' # \)#2/".,K.')? "%<29 3*'<"# \)6"$. E".4G? &. =Z5+8C < Z$K1.&5F 6 '/ ".2)*1.6 WgnV )D /' 7."%'*6/6 TUUg )D *2-1.- O51&+:, /$)2&%')6 S//#.6-5 ZJ! \)6"6?E".4G&6?Z5+8 <!'/#."-6<.5 R74"&.9D H6 "<':4 "*'-2+#14. #6<'/'<4 *)6? +, '%)#$96- <.272 <$)IG1.2M. '/#16? +#2MF < %$9 E)#$G E6<672)"&. S)/2)5 S/)'/#21.6 \'7"&. 16/61$ < TUUW )D!'/'& A &.2)'<1.& 6)%$"%$+#1$= >#2? "-6< R*.2<'& A 6&'9* % ')6# '*)6<6 95#$+#16 "*2&%6&7. %26%)67? 1$+8F ;)6G$16 E$+.6F c7.16 Z$K6F Z69'16 Z6:&'<"&6F o6116 R72#.'16F _'1.O6+$ Z6/2+&.F X61.16 J-5*.&F P6-0')#6%6 J&5%6F!.'? 72%%6 R*.2<'&F N615%6 E7.92&F P.)276 R*.2<'&D 4 STYCZEŃ 2010

5 0IJ8 SZSS 0IJ8 A K T U A L N O Œ C I Koncert chórów w Czuchowie! 1.2/#.2712 *'*'-5/1.2 Wn "%$+#1.6 < +#5? +8'<"&.9 &'L+.272 *)#2# *'16/ 0'/#.1, )'#? K)#9.2<6- *.,&1$F +8I)671$ L*.2<D E'1+2)% 1'<'? )'+#1$F &%I)$ "%61'<. :2/21 # &')'11$+8 *51&%I< < &6721/6)#5.9*)2# &57%5)671$+8F )'#*'+#4-16:? 7.+#1.2:"#$F K7."&' VU?'"'K'<$ $%&" ()*+,-)*./ 0) , (",56 ()7,374)82.9 *'/ /$)2&+:4 :;#, >&*"" *)'0)69.2 <$"%,*5 #1676#-$ "., %)#$ &'7,/$F *'/'K1.2 #)2"#%4 :6& < *)#$*6/&5 &6G/2? 0' # &'72:1$+8 +8I)I<F &%I)2 #0'/1.2 #./24 %20' <"*I7120' &'1+2)%'<61.6F -4+#$- N2&616% N,K.2M? "&'D B6& '%' :6&' /)50.2 #6*)2#21%'<6-' "., <-6? L1.2 N,K.2M"&'F +8'Q '+#$<.L+.2 < <$/61.5 *6? )6O.67120' /2& ' $%&": ;<)=7+2,> *'/ &.2)51&.29 )&5'"B" /3'&0$-"#7D X6&' %)#2+. < &'72:1'L+. <$"%4*.- $%&" ;?+,/ 562-> # *6)6O.. *D<D L<D X6+&6 < J%61'<.+6+8 *'/ /$)2&+:4 )J56+#7&-F 16"%,*1.2 #6L #6*)2#21? %'<6- "., $%&" ;$.568+,> # *6)6O.. *D<D L<D P6).. P60/6721$. L<D X616 J6)&61/)6 < _2-&5F &%I)$ *'*)'<6/#.-6 Q#0"*& Q#E10&D \)#2/'"%6%1. *'*." 1672G6- /' "#+#2:&'<.+&.20' $%&": /#.6-6:4+20' *)#$ *6)6O.. *D<D P6%&. _'G2: \'L)2/? 1.+#&.!"#27&.+8 p6"& *'/ L&E%32-"#7D!)2"#+.2 $%&" ;A20.8:3> # *6)6O.. *D<D L<D c1/)#2:6 _'K'7. *'/ /$? )2&+:4 4*"#0" Q"3%#-F &%I)2: %2G *)#$*6/- 16 &'? 1.2+ #6"#+#$% /$)$0'<61.6 *'-4+#'1$9. +8I)69.F 6K$ #0'/1.2 # %)6/$+:4 :2/21 # 5%<')I< #6L*.2<6Q <"*I71.2 ^%$9 )6#29 K$-6 %' qrfff?<.2+#16 &'7,? /6 =c/2"%2 i./272"ckd B5G *' <$"%,*6+8 *)'K'"#+# +#5+8'<"&.2: *6? )6O.. -$R <"2G&% 1.2 &)$- #6/'<'72? 1.6 # 5/6120' &'1+2)%5F 672 %2G K6)/#' 7.+#12: <.? /'<1.D!6)%' /'/6QF.G <L)I/ "-5+86+#$ #1676#- "., <$:4%&'<$ #16<+6 %296%5 A *'+8'/#4+$ # >#5+8'<6 -$R M63>R 4*;3*" A#B"*#-F &%I)$ #6? ".6/6 < c)+8./.2+2#:6712: E'9.":. P5#$&. J6? &)6712:D! <$*'<.2/#. *)'K'"#+#6 1.2 #6K)6-' )I<1.2G /#.,&+#$11$+8 "-I< *'/ 6/)2"29 P.2:? "&.20' SL)'/&6 E57%5)$ < 16+8F &%I)20' /$)2&%') <&6"30& Q+&7-3'$-&F <"*I71.2 # *)#2<'/1.+#4+$9 Z6/$ P.2:"&.2: <&6-"#8 =63>&$-S #-'G$-6 16 ),+2 9.2:"+'<2? 0' /5"#*6"%2)#6 "$9K'7.+#14 <.4#61&, &<.6%I< #6 %6& 9.-2 *)#$:,+.2 +8I)#$"%I< < 95)6+8 +#5? +8'<"&.2: L<.4%$1.D!"# 0IJ8 0IJ8 V0:BGT=5X 0IJ8 Jerzy Reginek GALERIA LAUREATÓW 3)'/#.- "., < ".2)*1.5 Wgbn )D <!.7+#$F 6 < Wgmg )D #69.2"#&6- < >#5+8'<.2D S0I71'&"#%6-? +4+20'.9D \'<"%6M+I< R74"&.+8 < Z$K1.&5F \' ' B2+81.&59 ;I)1.+#20' < >8')#'<.2 _6%')$9F \'7.%2+81.&. R74"&.2: < ;7.<.+6+8 A 0/#.2 < WgYg )D 5#$"&6- %$%5- #6<'/'? <$.1G$1.2)6 0I)1.&6 A ')6# J%5/.59 \2/60'0.+#12 < E6%'<.+6+8D! 76%6+8 WgVj?WggU \61 X2)#$ #<.4#61$ K$- #6<'/'<' # E!E =N,? K.2M"&'CF 0/#.2 *)6+'<6-16:*.2)< < /'#')#2 %2+81.+#1$9F 6 16"%,*1.2 :6&' 165+#$+.27 *)6&%$+#12: 165&. #6? <'/5 < H6"6/1.+#2: J#&'72 ;I)1.+#2: *)#$ &'*671.D S/ <)#2L1.6 WgnU )D /' ".2)*1.6 Wgnn )D K$- #6"%,*+4 /$)2&? %')6 %2: "#&'-$F 6 *)#2# Wb &'72:1$+8 76% :2: /$)2&%')29D \' *)#2:L )$%5), 1.2 )'#"%6- "., # 9-'/#.2G4 *)6+5:4+ /' TUUY )D :6&' 165+#$+.27 #6<'/5 < H2"*'72 J#&I- < >#2)? S/ TUUm )D X2)#$ Z20.12& :2"% "4? /'<$9 &5)6%')29 "*'-2+#1$9 J4/5 Z2:'1'<20' < Z$K1.&5. "*)6<5:2 /'#I) &5)6%')"&. 16 %2)21.2 >#2)<.'1? \2/60'0. <$+8'<6<+6 9-'/#.2G$ # %2) $. 9.6"%6 >#2)? ')6#.11$+8 <':2? <I/#%< < )696+8 ')061.#'<61$+8 &76" O.7.671$+8 H6"6/1.+#2: J#&'-$ ;I)1.+#2: < E67."#5F E,*1.2. H0.2)#5D H6 *)6+, #6<'/'<4. "*'-2+#14 #'? "%6- <.27'&)'%1.2 '/#16+#'1$ 92/6769. *6M"%<'<$9.F <':2<I/#&.9.. )2"')%'? <$9.F < %$9 P2/6729 E'9.":. ]/5&6? +:. h6)'/'<2:. H-'%4 S/#16&4 H<.4#? &5 h65+#$+.27"%<6 \'7"&.20'D N#.".6: \61 X2)#$ :2"% 9.2"#&6M+29 Z$K1.&6?_'05"#'<.+. '//61$9 /#.6? -6+#29 "*'-2+#1$9 16 )#2+# 09.1$. 9.6"%6 Ochotnicza Stra Po arna w Dêbieñsku Wielkim S+8'%1.+#6 J%)6G \'G6)16 < N,K.2M"&5!.27&.9 :2"% ')? 061.#6+:4 "*'-2+#14F *'<'? -614 /' '+8)'1$ '"IK *)#2/ *'G6) $9. &7,? "&69. G$<.'-'<$9.D \)'<6? /#. #6:,+.6 "#&'721.'<2 <L)I/ /#.2+.F 9-'/#.2G$. /')'"-$+8 < #6&)2".2 #6*'K *'G6? )'9D NK6 ' #6+8'< ? 0-'L+. "<$+8 /#.6-6M *'*)#2# *)'<6/# '/#.2G'<$+8 /)5G$1 *'G6)1.+#$+8D N<616L+.2 76% %295 SJ\ < N,K.2M? "&5!.27&.9 #'"%6-6 <-4+#'16 /' E)6? :'<20' J$"%295 Z6%'<1.+#'?;6L1.+#2? 0'D! +#6".2 <.27&.20' *'G6)5 76"I< < '&' Z5/. E5e1. Z6+.K')"&.2:F <+8'/#.-6 < "&-6/ E'9*61.. SK<'/'? <2: J%)6G$ \'G6)1$+8 < E6%'<.+6+8F K.')4+ 5/#.6- < <67+2 # %$9 G$<.'-29D! '"%6%1.9 +#6".2 *)#$"#-' :2: "., #9.2? )#$Q # 0)'e1$9 *'G6)29 :6&. <$K <.2G$ &'L+.'-6 *6)6O.67120' *D<D L<D X2)#20' < N,K.2M"&5!.27&.9D o2)'?.+#16 *'"%6<6 "%)6G6&I< #6*'K.20-6 )'#"#2)#21.5 "., '01.6F 6 %6&G2 59.2:,%? T&2+#0*"- F:= " =6#+#$ 93B5&* 91-3'$-" 12 *)'<6/#21.2 6&+:. 06L1.+#2: 5+8)'? 1.-' *)#2/ #1."#+#21.29 #6K$%&'<2 ')? 061$ ')6# *'#'"%6-4 +#,LQ &'L+.'-6D X2/1'"%&6 :2"% ')061.#6%')29F 6 %6&G2 6&%$<1$9 5+#2"%1.&.29.9? *)2# '&'7.+#1'L+.'<$+8. O2"%$1I<D 3L<.2%1.6 5)'+#$"%'L+. )27.0.:12D! TUUg )'&5 SJ\ < N,K.2M"&5!.27&.9 'K+8'/#.-6 :5K.725"# WUU?72? +.6."%1.21.6D!6)%' *'/&)2L7.QF.G :2/? 1'"%&6 96 #16+#4+$ /')'K2& < 1.2? #<$&72 *'G$%2+#12: /#.6-671'L+. 16 )#2+# "*'-2+#1.+%<6 09.1$. 9.6"%6 STYCZEŃ

6 H I S T O R I A >589GL5 BI<e 789:9 68J?6= B95E < 7<ALJB9G( E?G> = 6A=5?JAki Y?J85 ;< 6<fB5 agb=5 EA:H 68:5BH= = :><BH= 9 E?8<HFi j5c 9;5895 E=PC a: AGKJ8 = ;<;5?6JA 789GE9L:H >L<;:H 789:( E5>:D< QTFKFk N6<1.2: /'LQ +#,"%' "., #/6)#6-'F G2 *'/7'%&. 96)#$-$ ' L75K /76%20'F G2 K$-$ %6& #6&'+86? 12F 672 /76%20'F G $ /'"%6Q L75K14 "5&1.,F <27'1. K$Q +8'Q )6# < +21%)59 5<60.D X2/16&G2 "%)':2 L75K12 A #6<"#2 9'G7.<.2 :6& 16:"%)':1.2:"#2. K'06%2 A 1.2 #6<"#2 <$074/6-$ %6& :6& 'K2+1.2D P'/6 L75K16 # "., *)#2# <.2? &.F # "., 16<2% *)#2# /#.2".,+.'72+.6D h6 *)#$? &-6/ A < +#6"6+8 "%6)'G$%1$+8 L75K1$ <27'1 K$- #-'? %'+#2)<'1$l! /6<12: \'7"+2 "#76+8%6 K)6-6 L75K$ < %#<D "%)':5 *'7"&.9F 1.2#<$&72 #)2"#%4 2O2&%'<? 1$9. 967'<1.+#$9F 6 +8-'*. < '/L<.,%1$9 "%)'? :5 =&9.2+$9CD \'7"&. "%)I: "#76+82+&. A &'1%5"#2F *6"$ "-5+&.2F +#6*$ "'K'72 # +#6*7.9. &.%69.. K)$? 761%'<$9. K)'"#69. A 5%)#$96- "., 16 L75K6+8 K6)? /#' /-50'F K' 6G /' qq <.2&5D _$- %' ="%)I: 16)'? /'<$C. +8'Q 1.2 1'"#'1$ :5G 16 +'/#.2MF #6-'G2? 1.2 0' 16 5)'+#$"%'L+. K$-' < 76% <'7. 'K'? <.4#&.29 *6%).'%$+#1$9D \'/'K1' #/6)#$- "., L75KF 0/#.2 :2/21 :2/$1$ 0'LQ <$"%4*.- < =25)'*2:"&.9C O)6&5. <$<'-6- *'<"#2+812 #0')"#21.2D h6 R74"&5 65"%).6+&.9F 6 *'%29 *)5"&.9F <$G"#2 "O2)$ G21.-$ "., <-6L1.2 < '<$+8 O)6&6+8. "9'&.1? 06+8F *61.2 < "5&1.6+8 #0'/1$+8 # *615:4+4 9'/4F 672 < &'1.2+# <". #6L 1'".7. "., %)6/$+$:1.2 =*' +8-'*"&5C. < "<$+8 %)6? /$+$:1$+8 "%)':6+8 K)67. L75K$D X2G27. +8'/#. ' L75K1$ "%)I: +8-'*"&.F 1.2 )IG1.- "., #K$%1.' '/ #<$&-20' "%)':5 1'"#'120' '/ L<.,? %6D \ '/6 #6&-6/6-6 :6& #6<"#2 :6&7,F "*I/1.? Aleksandra J. Ostroch P,G+#$e1. ' <.272 <+#2L1.2: 1.G &'K.2%$ #6)#5? +.7. "%)I: =&9.2+$CD! 9-'/'L+. #<$&72 )5"#67. #6 )'K'%4 &5 &'*671.'9. 85%'9F &<6%2)'<67. < )'K'%? 1.+#$+8 9.6"%2+#&6+8F 0/#.2 *)#2:9'< :"&. "%$7 5K.')5D \'/ &'1.2+ <.2&5 qfq :5G )#6/&' &%' *69.,%6- A *)#$16:91.2: < '&),06+8 *)#29$"-'? <$+8F :6& 5 16" A ' <.2:"&.2: =&69.#27.C. +'/#.21? 12: "5&961.2D B$9 K6)/#.2: '/ L<.,%6d \61 9-'/$F Moda ślubna cz.i +,. #6*6"&,D!"#$"%&' %' 95".6-' K$Q '+#$<.L+.2 1'<2. 5"#$%2 9'G7.<.2 16:"%)':1.2:D X6&76 # K-$"#? +#4+20'F <$%-6+#6120' < &<.6%$ 96%2).6-5F '#/'K.'? 16 /<'96 )#,/69. 05#.&I<F 96-$9. &')'12+#&69. *)#$ "#$.. ),&6<6+8 ')6# "#2)'&.9 *6"29 &')'1&. 75K % /'-5D X2: &'7') K$- #<$&72 #.27'1$ 75K +#6)? 1$ A 5)'+#$"%2 "%)':2 +8-'*"&.2 <$"%,*'<6-$ #6<"#2 < : %'16+:.D H :6"120'F K-$"#+#4+20' 96%2).6-5 K$-6 #6*6"&6F 6 "*I/1.+6 #1I< F # '#/'K1$? 9. #6"#2<&69. 75K 'K"#2<&69. A =K')%69.CD _5%$ '+#$<.L+.2 +#6)12F <$"'&.2F "#15)'<612D _6)/#' *'? /'K1$ 75K #0'-6 %6&. "69 K$- "%)I: /)5G2&D E.2/$ < "%)':5 =*6M"&.9C 5"%67.-6 "., 9'/6 K.6? -$+8 "5&.21 L75K1$+8F #6*)601,-$ L75K12: K ? &%I)2 <.2:"&.2 /#.2<+#$1$D h #)$<6Q # %)6? /$+$:14 :6&74F <$K.2)6-$ &'9*)'9." A :6&76. "*I/? 1.+6 <2/-50 %)6/$+$:120' &)':5F 672 # K.6-20' 96? %2).6-5D S#/6K.6-' "., :2 /76 'G$< "#$%$ #2+#&69. 9.)%5D N' :6&7. <27'15 :5G 1.2 #6&-6? /61'F 72+# *)'"%$ <.612&D B' <-6L1.2 <.612& K$- %$9F +' <$)IG1.6-' *61? 1, 9-'/4 A #<-6"#+#6F :2L7. <$"%,*'<6-6 < &'7')'? <$9 "%)':5D P5".6- K$Q &'1.2+#1.2 # 9.)%5F 0)5K$ :6& &')'16. <$-4+#1.2 #.27'1$F K2# 16:91.2:"#20' &<.6%&6 A K' %$7&' %6&. "$9K'7.#'<6- /#.2<.+%<'D X5G 16<2% "69' &<.% )%5 < /'1.+#+2 K5? /#.-' *'/2:)#21.6 +' /' *)'<6/#21.6 "., <-6L+.+.27&. )'L7.1$l N76%20' 16 L75K1$ <.612& <$K.2)61' <$-4+#1.2 9-'/2F 1.2 )'#&<.% #&.D N)5G&. '<"#29F 9'0-$ "%)'.Q "., < &<.2+."%2 <.2M+2F K$? <6-$ '12 <$"'&.2. "%)':12 :6& &')'1$F #/2+$/'? <61.2 '&6#67"#2 '/ "&)'9120' 9.)%5 *611$ 9-'? /2:D!.612& K$- 1.2<.27&.F 1.2 %$72 #6&-6/61$F +' *)#$*.161$ /'LQ #6K6< #5K&5 0-'<$D X2/$? 1.2 < '&' _.27"&6?_.6-2: <.612& ".6- K$Q 'K'<.4#&'<' #.27'1$ A /'*76%61' /' 1.20' K.6-2 )IG$+#&.F 6 # K'&5 *' *)6<2: "%)'1.2 *)#$*.161' /-504. "#2)'&4 K.6-4 "#6)O,F 5*.,%4 < &'&6)/,D!$"%,*'<6- +#6"29 A #6+#2)*1.,%$ +8$K6 # 1.2? 9.2+&.20' A 'K$+#6:F G2 *' <2"275 L75K1$ < #6"5"#61'F 6 16<2% 59.2"#+#61' #6 "#&-29 :6& 'K? )6#2&F 16 %72 %2&%5)&. #.9.' #<."&69. 1'? <'G2M+I< ')6# /6%4 L75K5D >#6"29 /'-4+#61' /' %2: &'9*'#$+:. :2"#+#2 #6"5"#'12 9.)%'<2 'K)4+#? &.. :6&.2L <"%4G2+#&. +#$ &<.6%&. '/ K5&.2+.&I<D B6&6 <4%*7.<6 A &)5"#4+6 ".,. #K)4#'<.6-6 A '#/'? K6 <.".6-6 *'%29 / %6 16 L "$*.671.D K$Q &.F #6&-6/6- +#6)1$ =#67'1.&CF +#$7. =#67'1)'&CF +#$7. )'/#6: )'#+.,%20' # %$-5F /-5? 0.20' /' &'761 *-6"#+#6 # K-$"#+#4+$9. <$-'069. < %$9 "69$9 &'7')#2D E'"#576 '+#$<.L+.2 K.6-6F #2 "#%$<1$9 &'-1.2)#$&.29. K "#&4F /' %20' &'1.2+#1.2 K.6-2 ),&6<.+#&.. + $ 7. 1 / 2 )D P'/14 +.2&6<'"%&4 K$- +$7.1/2) "&-6/61$F +#$7. %#<D "#6? *'&76&D h.2&.2/$ "&-6/6- "., "69'+#$11.2 < 1.2? #K$% '/*'<.2/1.9 9'921+.2l J$9K'729 +#$"%'? L+. *616 9-'/20' K$- *,+#2& 9.)%5 /'*.,%$ 16 *.2)? ".. "#2)'&6 K K #.27'16 <"%,06 #6<.4#616 < &'&6)/, A +#$"%'LQ 'K$+#6:I< +21.'1' < %69? %$+8 +#6"6+8 #6)I<1' 5 &6<672)I<F :6& 5 *61.21F <.275 '/*)6<.6-' 1'<211$ /' L<D XI#2O6F 1672G6-' /' B'<6)#$"%<6 c7':#:6m"&.20'l _.6-2 "5&1.2 # <27'129 *':6<.-$ "., *'/ &'1.2+ qfq <.2&5F 672 :2"#+#2 *)#2# /-50. +#6" %$7&' < %#<D =<$G"#$+8 "O2)6+8CD h.2 %$7&' /#.2<+#$1$ # )'/#.1 +8-'*"&.+8F '"#4+2 "., *' *6M"&5 9.2"#+#61? &.F K)6-$ L75K$ < *)6&%$+#1$ $+8 "5&.21&6+8F &%I)2 *'%29 9'G16 K$-' :2"#+#2 1'".Q 16 )IG12 '&6? #:2D N' L75K5 #6&-6/6-$ %$7&' K.6-$ <27'1F *)#$ %$9 <.612& 9.)%'<$F "&'9*'1'<61$ :6&'L # <27'129F 16/67 'K'<.4#$<6-D h.2&%i)2 8'-/5:4+2 %)6/$+:. *61? 1$ #6/'<676-$ "., "&)'91$9 <.61&.29 K2# <27'15 :2"#+#2 < 76%6+8 bud!./$<6-' "., "69 <.612& K2# <27'15 *)#$ /-50.2: K.6-2: "5&.21+2D! 76%6+8 *' f <':1.2 L<.6%'<2: K.6-2 "5&1.2 L75K12 "%6:4 "., :5G *'<"#2+812D B2 # <+#2? "1$+8 76% /<5/#.2"%$+8 "4 A #0'/1.2 # I<+#2"14 9'/4 A &)I%&.2F 72/<.2 #6&)$<6:4+2 &'761'D N' %20' #6&-6/6-' "., %)6/$+$:1$ <27'1 /' #.29.F *'M+#'? +8$. *61%'O72F :5G K.6-2F 1'. L75K16 <.4#61&6 &<.2? +.6D B21 <.#2)512& *611$ 9-'/2: 5"%67.- "., *' /#.L /#.2MF #9.21.6:4 "., %$7&' :20' <6).61%$D 6 STYCZEŃ 2010

7 Ekologiczne podsumowanie S<;?56=> I5EL:> A 8<6F &++\ 789:K=:D5LG =>78:9G 78<:6<T<( A 7T5BJA65BI OE9GE?6=: EG = F8<B9GQB=: 1=:>=XN!6)%' <$9.21.Q &'1&5)"$ :6&.2 16 *)#2-'9.2 frtrf TUUg #')061.#'? <61' /76 *)#2/"#&'76&I<F 5+#1.I< "#&I- *'/"%6<'<$ #:I<D f %6& /76 *)#2/"#&'7. *)#$0'%'<61' &'1&5)" =h6 16:-6/1.2:"#4.1"+21.#6? +:, ' <'/#.2C ^')0D \ 1) W. YkF /76 5+#1.I< &76" f?fff J\ =E'1&5)" <.2? /#$ 2&'7'0.+#12:C ^')0D /')6/+6 92? %'/$+#1$ &"#% #.1%20)'<612? 0'kF /76 5+#1.I< &76" fr?rf J\ =E'1&5)" 2&'7'0.+#1$ Hf]Pfc TUUgC ^')0D J\ E".4G21.+2kF /76 5+#1.I< 0.916#:I< =E'1&5)" 2&'7'? 0.+#1$ ]D!DcDC ^')0D HJ 1) Vk ')6# =f1%2)12%'<$ &'1&5)" 2&'7'0.+#1$C ^')0D ; 1) TkF #6L /76 <"#$"%&.+8 /#.2+. *7212) 9676)"&. =hcn _f]zc!euc ^')0D HJ 1) VkD Z; ;9=5L5 9 7<8?5TFC 78<M=T >=:HEB<A<QB= E=P AQ8J; 6T5EGN :2"% :2/14 # *.2)<"#$+8 9.2:"+'<'L+. < \'7"+2F &%I)6 'O.+:671.2 <"*I-*)6+5:2 # 16"#4 &76"4. "&')#$"%6-6 #2 "&.2)'<612: /' 3)#,/I< P.6"% "*2+:6712: 'O2)%$ 16 %<')#21.2 &'1% 'O.+:671$+8D N#.,&. %2: <"*I-*)6+$F K,/#.2 9'0-6 &'951.&'? <6Q "., #2 "<' "#&6M+69. ')6# <"#$"%&.9. "$9*6%$& :"+'<'? L+.F &')#$"%6:4+ #.1%2)12%5. 16:1'<? "#$+8 /'"%,*1$+8 < )#,/#.D A U,/$, 45(*, 2%/3 5(%2/0)')90(6 >F:$( 5A):10< ( /$)9O $ *(0< +)&$1/3, $ (*3%&*%3F ( 5, /')2% +)*3, *, 8)&3,>,0< /8)A%0$*)- 90()'10<? _>,3%4) +(%:1 8)2,'(A, /(J 5)7>(')9O $,+A,:,*(, +)*3 )M(02,>*10< *, *,/$%2 +>,/(%= $:%01:)',>(951 /(J B296%$&6 =;9.1120' N1.6 H.2? 9.C *'L<.,+'16 K$-6 *)'K729'9 #6? 1.2+#$"#+#2M <I/ )#2&. _.2)6<&.D X2: "%61 'K2+1$ *)#2/"%6<.7. 5+#1.'<.2 ;.916#:59 1) m < O.79.2 *%D =h6 )6? %512& _.2)6<+2CD i.79 %21 #'"%6- *)#2? &6#61$ <"#$"%&.9 *76+I<&'9 'L<.6? %'<$9 # %2)215 16"#2: 09.1$F #6L #6? <6)%2 < 1.9 <67')$ *)'2&'7'0.+#12. <"* ), 9-'/$+8 6&%')I< <$? )IG1.-' >]S <!6)"#6<.2D f9*)2#6 '/K$-6 "., < "67. <./'<.? "&'<2: P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ < >#2)<.'1+2D \'*)#2/#.- :4 86**2? >#2)<.'1&.F < &%I)$9 5+#2"%1.+#$-$ *)#2/"#&'76&. ')6# 5+#1.'<.2 "#&I- *'/"%6<'<$ ? 16#:I< <)6# # 165+#$ <-'? /6)#69. 16"#2: 09.1$D P.2"#&6M+$ OFICJALNIE na Naszej klasie! ): &,$F $ *(%2 /+)&$1/3,O? D,51 *,- :$(%2J= 7% 3,+, M)&5, +)*3,+3F /8)3+, /(J $ :F715 $,(*3%&%/)',*(%5? U,&$J- :$(, 8)&3,>F *,/$, +>,/, /6 )E%0*(% 3,+ &)$EF:)',*%= 7% :$(J+( *(5 5(%/$+,K- 01 EJ:6 :)/+)*,>% 8)(*M)&5)',*( ) 315= 0) /(J :$(%2% ' *,/$%2 45(*(% A 9I<.4 *)6+'<1.+$ 3)#,/5F &%I)#$ 6/9.1."%)5:4 &'1%29D h6 '*+:. =R72/#.&C #69.2"#+#612 "4 K.2G4+2.1O')96+:2 /'%$+#4+2 >#2)? c/9.1."%)6%')#$ &'1%6 K,/4 )I<1.2G %<')#$Q K'06%4 0672)., #/:,QD \.2)<"#6 O'%'0)6O.6 5"%6<.'16 'K2+1.2 :6&' #/:,+.2 0-I<? 12 %' &'76GF &%I)$ *'<"%6-16 *'/"%6? <.2 *)#2"-61$+8 *)#2# 9.2"#&6M+I< *)'*'#$+:. /' &'1&5)"5 =H-'G6 "5&? +2"5 < 'K.2&%$<.2CD 16"#20' 9.6"%6 G$+#7.<.2 <.%67. 5+#2"%1.&I<. # #6+.2&6< #$? %67. '%)#$ '%&. 16 %296% '+8)'? 1$ <I/D 3<.2M+#21.29 <"#$"%&.+8 /#.6-6M *)'2&'7'0.+#1$+8 < )'&5 TUUg K$-6 ')061.#6+:6 &'1&5)"I< =h6 16:-6/? 1.2:"#$ &4+.& *)#$)'/1.+#$C < *)#2/? "#&'76+8. &76"6+8 f?fff "#&I- *'/"%6? <'<$+8 ')6# =h6 16:-6/1.2:"#4 &76", *)#$)'/1.+#4C < &76"6+8 fr?rf "#&I- *'/"%6<'<$+8 ')6# f?fff 0.916#:59D N#.,&. *'#$"&61$9 L)'/&'9 # ;9.1? 120' i51/5"#5 S+8)'1$ R)'/'<."&6F /#.2+.'9 K.')4+$9 5/#.6- < &'1&5)? "6+8 5O51/'<61' 160)'/$D!67')$ *)#$)'/1.+#2 ;9.1$. P.6? "%6 "%61'<.4? +2 '0)'91$ *'%21+:6- %2: #.29.F :6& )I<1.2G 5#$"&61$ *)#2# 09.1, < 5K.20-$9 )'&5 +2)%$O.&6% =;9.16 _7."&6 R)'/'<."&5C #6+8,+6:4 <"#$"%? &.+8 /' /67"#$+8 /#.6-6M 16 )#2+# *)'? *60'<61.6./2. '+8)'1$ L)'/'<."&6 16%5)67120'D!"#$"%& #$+.27'9F *2/60'? 0'9F )'/#.+'9F <-6/#'9F /76 &%I)$+8 &"#% L<.6/'9'L+. 2&'7'0.+#12: :2"% 1.2 %$7&' *'%)#2K4F &6#29 <"*I-+#2"1'L+.F 0')4+' /#.,&5:29$D H6+8,+69$ /' /'-4+#61.6 /' 0)'? 16 #16:'9$+8 *)'O.75 L72/# :1'<"#$+8.1? O')96+:. # 16"#2: 9.2:"+'<'L+.D ck$ '/1672eQ F?UQ)4VTW =AF,?UV 9'G16 <*.? "6Q /' <$"#5&.<6)&. *')%675 #$%&'()*- +,-.%/$0$1*1 `aa)7, /F+0%/FH 75K /' *)#2074/6)&. <*."6Q 7.1&6 <338bcc*,/$,- +>,/,?8>c0$%&'()*+,d>%/$0$1*1 O 1:E7<T: U A j:l6f <;( KGLG E=P 95HPB=5 7<;EF><AFH]B: S8<H:6? VS=:8AE9: n8<d] n< O=:;9GXN Europa, nasz dom \)#2/9.'%29 #6:,QF &%I)$+8 %296% K)#9.6- =]5)'*6F 16"# /'9CF K$-' #6? *'#161.2 #2 #<$+#6:69. &)6:I< 25? )'*2:"&.+8D 3+#1.'<.2 <$K)67. "., < =*'/)IG K67'129CF &%I)$9 #<.2? /#67. *'"#+#20I712 *6M"%<6D \'/+#6" "*'%& #1.'9 %'<6)#$"#$-$ "$9K'72 3]D N#.2+. "69'/# '/? "#5&.<6-$ 16 96*.2 ')6# 07'K5".2 &)6:2 25)'*2:"&.2F 5&-6/6-$ *5##72 O760. 3]D!$+8'<61&'< '&6#:, #6*)2#21%'<6Q L74"&4 9'<, *'/+#6" %26%)#$&5 # <$&')#$"%61.29 *6+$12&D \)#$ 5G$+.5 /#<'1&I< ')6#.11$+8.1"%)5921%I< '/20)67. O)60921% fq s'1 _22%8's216D N)50'&76".L '&6? #:, 'K2:)#2Q *'/ 9.&)'"&'*29 9'? +#6)&, &616/$:"&4F &%I)6 <,/)I<&, *' ]5)'*.2 )'#*'+#,-6 5 <$K)#2G$ \')%5067..D h.2 'K$-' "., %6&G2 K2# #6? &5*I< < < )'D \'16/%' 5+#1.'<.2 )'#<.4#$<67. #6/61.6 # %)2L &6)%6+8 96%296%$+#1$+8F # <$&')#$"%61.29 &5&.2-2&D h6 #6? &'M+#21.2 #6L '/L*.2<67. 8$ ]5)'*2:"&.2: "%':4+ < &'72. %)#$96? :4+ "., #6 ),+2D E6G/$ 5+#2M &76"$ ff %20' /1.6 )2*)2#21%'<6- <$K)61$ &)6: +86)6&%2)$"%$+#1$9 "%)':29D J*'%&61.2 "<':4 'K2+1'L+.4 5L<.2%1.7. #6*)'"#21. 0'L+.2 A /$)2&? +:6 "#&'-$F 92%'/$& 165+#61.6 #.1%2? 0)'<6120'F 165+#$+.27&. 165+#61.6 #.1%20)'<6120'D!L)I/ 0'L+. #1672e7. "., )I<1.2G )'/#.+2 /# #2"%1.? +#4+$+8 < *)':2&+.2F &%I)#$ *)#$K$7. K6)/#' 7.+#1.2D B,-,"762, C)D." STYCZEŃ

8 Turniej KGW na weso³o H *'+#4%&.29 5K.20-20' 9.2".4+6 < P.2:"&.9 SL)'/&5 E57%5)$ *' )6# /)50. )$<67.#'<6-$ #2 "'K4 E'-6 ;'"*'/$M!.2:"&.+8D!$9$L712 &'1&5)21? +:2 *'/"#$%2 K$-$ 859')29F %'%2G < *.2)<"#2: '/? "-'1.2 &6G/$ # #2"*'-I< 9.6- #6 #6/61.2 *)#2/? "%6<.Q "+21&, &6K6)2%'<4 *%D We$F+,5 8&,01! #f *, '%/)A)Y? N)50. <$"%,* K$- :5G /'<'71$F +8'Q < O')9.2 G6)%'K7.<2: 'K'<.4#&'<' 9.6- *)2#21? %'<6Q 'K)#,/$ 75/'<2D!)2"#+.2 %)#2+.6 &'1&5)21? +:6F &57.16)16 A 1672G6-' *)#$0'%'<6Q :2/14 *'%)6? <,a &'1&)2%1.2 /2"2)D >' # %20' <$"#-'v A /'*)6</$ L<.2%16 #6K6? <6d X6& "., K'<.29 '&6#6-'F +#-'1&.1.2 EI- ;'? "*'/$M!.2:"&.+8 96:4 /'"&'16-2 *'+# ? 9')5F %'%2G :5)')'9 < %6& -6%<' *)#$"#-' #/2+$/'<6Q ' *)#$#161.5 #<$+.,"%<6D S"%6%2+#? 1.2 A :6& <$1.&6 #2 <"%,*5 A < )$<67.#6+:. &I-F &%I)2 <$/6:4 "., K$Q ="*2+:671'L+.4C "'-2+&4F <$? 0)6-6l /# :"&6F +#$7. N,K.2M"&'D X2/? 16&'<' <"#$"%&.9 0)6%57'< &'1.2+ K5)? 9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-"F *)#2<'/1.+#4+$ Z6/$ P.2:"&.2: <&6#- =63>&$-&C *)#2<'/1.+#4? +$ E'9.":. SL<.6%$. E57%5)$ A3E#6; /3'30. /$? )2&%') P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ <&6"30& Q+&7-3'$-&F *'%29 %6&G2 "'-%$". 9#6*&65 :;6+3, 5& # \67'<.+F 901$+2+ #2 J#+#2:&'<.+. )6/1$ 93B5&* /*3M"- # N,K.2M"&6F &%I)#$ %6&? G2 /'*.10'<67. #2"*'-$ )2*)2#21%5:4+2 *'"#+#2? 0I :"+'<'L+.D!"# Harcerski Sztab nie zawiód³ X6& +' )'&5 '/<.2/#.7.L9$ o6)+2)"&. J#%6K!SR\F &%I)$ 57'&'<61' < 72"#+#$M"&.9 N'95 E57%5)$D! 1.2/#.2712 *'*'-5/1.2 WU "%$+#1.6 /'? +.2)67. %69 9-'/#. <'7'1%6).5"#2F 16:+#,L+.2: 5+#1.'<.2 9.2:"+'<$+8 "#&I-F 6K$ *)#2&6#6Q *.2? 1.4/#2 #2K)612 /' "*2+:671$+8 *5"#2&D B6& <.,+ K2# #66106G'< '/#.2G$F 86)+2)#$F 672 %2G /6)+#$M+I<. G$+#7.<'L+. <.275 <"*.2)6:4+$+8 6&+:, 75/#.F %)5/1' K$-'K$ 9I<.Q ' *'<'/#21.5F 6 %$9 K6)/#.2: )2&')/'<2: "59.2F :6&4 5/6-' "., #2K)6Q < %$9 )'&5D H)2"#%4 0)61.2 K$-' %$9 )6#29 /'"-'<12F K'< "+21.2 P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ '/K$- "., &'1+2)%F *'/+#6" &%I)20' #6*)2? #21%'<6-$ "., 6G %)#$ )$K1.+&.2 #2"*'-$ A =^F&- 0$,3CF W[F%>(*4 I<% [(&%Y ( WI<% ]03)E%&.%,G%/C A 672 +' 16:<6G1.2:"#2 9.2:"+'<$ =\)8(;AC. =B*- :%&4&)F*:CD S+#$<.L+.2 *)#$ %6&.9 #2"%6<.21.5 <$&'16<+I< *5K7.+#1'LQ K$-6 0<6)61%'<616F #6 +' :2/16& ')061.#6%')'9 &'1+2)%5 1672G4 "., *'? /#.,&'<61.6D h.2 #6K)6&-' %)6/$+$:120' =R<.6%2-? &6 /' h.2k6cf %6&G2 *)#$ 5/#.672 K5)9."%)#6!.2? "-6<6 X61."#2"&.20'F *)#2<'/1.+#4+20' Z6/$ P.2:"&.2: P6)&6 \)'O6"&.. <.+2K5)9."%)#6 c1? /)#2:6 Z65/12)6D N#.2M <+#2L1.2:F < "'K'%1. <.2+#I) 16 "+21.2 P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ #60)6- #2"*I- =I%/3(- 5)*(F5CF +8'Q '&6#:4 /' %20' <$"%,*5 K$-' #6)6? #29 WV? ) )#2+#!.27&.2: S)&.2"%)$ R<.4%2+#12: \'9'+$D! %)6&+.2 "*'%& <#6? :29 /#.,&'<61' #6 <.27'72%1.4 <"*I-*)6+,. #661? 06G'<61.2F 5/#.6- )#2"#$ &<2"%5:4+$+8 <'7'1%6).5? "#$F '*.2&51I<. /6)+#$M+I<D >8$74+ +#'-6 *)#2/ &'')/$16%')69. # o6)+2)"&.20' J#%6K5 ')6# ')06? 1.#6%') #2"%1.&69. /')'+#12: 6&+:. 16 %2)2? $. 9.6"%6 K5)? 9."%)# "&-6/6- *'/#.,&'< ),+2 "#2O6 %20' J#%6K5F 16/9.21.QF.G :6& +' )'&5 1.2 #6<.2/7. %2G &)<.'/6<+$F &%I)#$ < 1.2/#.27,F < 0'/#.16+8 *)#2/*'-5/1.'<$+8 <#.,7. 5/#.6- < 6&+:. #')061.? #'<612: *)#2# E75K one.9d cd _2)$D \'16/%' < )696+8 %20')'+#12: 2/$+:.!SR\ < "'K'%, '/? K$-$ "., )I<1.2G.9*)2#$ "*')%'<2F ' +#$9 1.2+' "#2)#2: <"*'9.169$ <.11$9 9.2:"+5D!"# 8 STYCZEŃ 2010

9 Koncerty noworoczne "?GB9:f H56 B< 8<6F <KM=?FH: A 8:7:8?F58 6<TP;<AGN.56 KGL< A 09FBI<A=:C < B9G> E9:89:H AE7<( A >=:HEBFC 5T:?56a: A = D;9=: ' E=P 9:E7JL V`A=5?L<X 7<; &'1+2)% '/K$- "., < 95)6+8 &'? L+.'-6 *D<D L<D c1/)#2:6 _'K'7.F #6L < )'7, &'1O2? )61":2)6 < "., %5%6: 9.2:"+'<$ *)'K'"#+#F -$R \'/'K12 :6& < >#2)<.'1+2 A < P.2:"&.9 SL)'/&5 E57%5)$ A #2"*I- =H*+,-I)C <$"%4*.- < "&-6/#.2[ :;JM"K$-&C 4B*"#$+-& :+2+#2"*&C <3*"-& <&B5&, 0#*& X6+#B36+#-C <3*"-& :"B&C 9&6E&6& X36+&', $-&C I38"*"-& <&6#- X6#2"2G&C 9&6;3$+ )#+"36C I&'"5 A&>&% F-1*C <&6"1$+ <"2G&0$-"C I363;& )#+"36 ')6# *)'<6/#4? +6 #2"*I- L&$-N6$-&D! )696+8 %20' <$"%,*5 :2/14 # &'7,/ "'7' #6L*.2<6-6 9-'/#.5%&6!"-;36& E'1+2)%'<$ *'*." #2"*'-5 =R<.6%-'C *'*)#2/#.7. 0.%6)#$L+. A D&**& Y03$&6#-C F0& 45&8 )&*10#-C I&'"5 ="3;6 <"G"0#'"2+ A &%I)#$ <$&'167. %)#$ 65%')"&.2 &'9*'#$+:2 <&6"1, $+& Y*"#B10$-"#B3F # :20' #)2"#%4 %6&G2 5/#.6-29D h.2 #6K)6&-' 6&+21%5 %612+#120'F K'<.29 <$"%4*.- )I<? 1.2G #2"*I- =J607,4C *'/ &.2)51&.29 X6+#B36+#-D! :2/1$9 # 5&-6/I< #6%6M+#$-$ <&B5&0#*& :3*"& :;&2G16&C Q0&15"& )&B35+"K$-&C /&;&, /6#;;#- ')6#!"-;36"& :;&2G16&D!6)%' *)#$*'91.2QF.G #2"*I- =R<.6%-'C # &'1? +2)%29 &'7,/ <$"%4*. :2"#+#2 < /,K.2M"&.2: L<.4? %$1. *D<D L<D X2)#20'F < 16:K7.G"#4 1.2/#.27, Tm "%$+#1.6D! %$9 *)#$*6/&5 *)I+# P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ 16 &'1+2)% #6*)6"#6 )I<1.2G B'? <6)#$"%<' J$9*6%$&I< H.29. N,K.2M"&.2:D!"# 095E 85;<QeC E789G( H5 A=:TF = E?5H: E=P <659H] ;< 789:; QA=P?5>= A "96<T: S<;E?5( A<A:H A S89:DP;9G <;KGL< E=P K58;9< >=L: #5 E<L?GE5 ng8kf( E=5 <859,5;G "<L:B6=:HC 789GKGT= ;< E?58E= >=:HEB<A<QB=N Œwi¹tecznie w Przegêdzy J*'%&61.2 5L<.2%1.- "<':4 'K2+1'L+.4 K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-"C #2 <#)5"#21.29 *)#$<.%67.? L9$ %2G K$-20' *)'K'"#+#6 16"#2: *6)6O.. -$R -& =&'0"2JR _$-$ G$+#21.6F '*-6%2&. < *-$+8 "-I<D \)#$ +8'.1+2. *'+#,"%51&5F L<.4%2+#1$ &7.? 96% <.2+#')5 *'/&)2L7.-$ :6"2-&6. &'1+2)% &'7,/ < <$&' #1.I< 16"#2: "#&'-$D! /67"#2: +#,? L+. "*'%&61.6 "<I: %6721% #6*)2#21%'<6-$ 4**& /012+*"3-C <&6"& <&+16F :&038#& A3;-#B#0. AN, H&!"$;1E&D o59')$"%$+#12 "+21&. <.+8 <$&'16? 1.5 <$<'-6-$ "67<$ L9.2+85D H6 "96+#1$ *'+#,"%5? 12&. 'K"-50, *'/+#6" %20' <.2+#')5 /#.,&5:29$ \6? 1.'9 # /3%& < \)#20,/#$D!"#$"%&.9 '"'K'9F &%I) '0-$ 5+#2"%1.? +#$Q < "*'%&61.5 /'"%6)+#'12 #'"%6-$ /' /'95 5*'9.1&.D J*'%&61.2 %' K$-' &'1%$156+:4 %)6/$+:. L<.4%2+#12:F 672 %2G '&6#:4 /'.1%20)6+:. L)'/'<.? "&6 7'&67120'D E",F62, G)95+4 AE9GEBG >56JA:6 KGT= A R=:T= <659HP ;:DFE?<A5e?P `T]E6F 7<?85AP 7<;B95E AGH]?6<A:D< #=: T5;5 D85?6] ;T5 KGL5 ><at=a<qe 9;<KGB=5 789:E?85E9GL E=58B9GE?G >8J9o S/ <+#2"1$+8 0'/#.1 *')611$+8 9.2"#&6M+$ # #6.1%2)2"'< )'96/#.7. "., <'&I- ')061.? #6%')I<.9*)2#$ /'*$%5:4+ ' "#+#20I-$ '/K.')5 +8'.12&. 9'G7.<'LQ /205"%6+:. 96&I<2&D \51&% ' 0'/#D WUDUU K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-" )'#*'+#4- %' <$:4%&'<2 L<.4%2+#12 "*'%&61.2 "&-6/6:4+ <"#$"%&.9 9.2"#&6M+'9 09.? 1$ 16:"2)/2+#1.2:"#2 G$+#21.6 K'G'16)'/#21.'<2D >#2"-6< w29-6 <)6# #2 "<'.9 #2"*' *)2#, L<.4%2+#1$9 )2*2)%56)29D c #0)'96/#2? 1. )5"#$7. *' <$+#2&612 +8'.1&.F &%I)2 '/K.2)67. # )4& K5)9."%)#6 ')6# :20' #6"%,*+I<D 3)#4/ *)#$? 0'%'<6-16 %, '&6#:, 6G WUU +.,%$+8 "'"21. VU L<.2)? &I< < /'1.+6+8D N' L<.2)&I< /'-4+#'12 K$-$.1? O')96+:, ' 6&+:. *)'2&'7'0.+#12: =S+6769$ L<.4? %2+#12 +8'.1&.CD S)061.#6%')#$ #6+8,+6:4 "2)/2+#? 1.2 %$+8F &%I)#$ #6'*6%)#$7. "., < L<.2)&.F 6K$ "*)I? K'<67. :2 *)#2+8'<6Q 6G /' <.'"1$D \)6+'<1.+$ H6)#4/5 N)I0. J-5GK E'951671$+8 #<.2e :"+2 "*'%& '.1&.F &%I)2 '/2K)67. Najwiêksza wspólna degustacja makówek # )$K1.+&.20' 16/72L1.+%<6F 6 %6&G2 "*2+: %, '&6#:, <$&'167. /<6/#.2L+.6 L<.4%2+#1$+8 "%)'?.&I<D H 9$L74 ' %$+8 9.2"#&6M+6+8F &%I)#$ :5G 5/2? &')'<67. "<':2 L<.4%2+#12 /)#2<&6F 6 :2/16& +8+.2? 7.K$ *)#$1.2LQ /' "<'.+8 /'9I< K'G'16)'/#21.'? <$ 1.2#<$&-$+8 5*'9.1&I< <#)'? "-6 <.,+ /' WnUd \)6</#.<4 L<.4%2+#14 6%9'"O2), #6*2<1.-$ :2/? 16& *)#2/2 <"#$"%&.9 *)#2/"%6<.+.27&. EI- ;'"*'? /$M!.2:"&.+8 # 16"#2: 09.1$D B' '12 "5%' #6"%6<.? -$ L<.4%2+#12 "%'-$D B20' / *.2)<"#$9 *761.2 K$-$ 5<.27K.612 *)#2# < &I<&.D c "2&)2% 1.2? 06"14+2: *'*576)1'L+. 96&I<2& %&<. < *)#2&6#$? <612: # *'&' *'&'721.2 )2+2*%5)#2D A U(% $5(%*(,51 3&,:1012*%4) 8&$%8(/F? U(% F>%8- /$,51? U(% %+/8%&15%*3F2%51 $ 5,+;'+,5( A *'? <.2/#.6-6 P6)%6 N'9.1 # E'-6 ;'"*'/$M!.2:"&.+8 # N,K.2M"&6D A ^)&$1/3,51 $ 8&$%8(/F *,/$10< E,EO ( 3J 'A,9*(% &%0%83F&J 0<0%51 8&$%+,$,O :$(%0()5 ( '*F+)5D h6 "*'%&61.2 <6)%' K$-' #6K)6Q #2 "'K4 /#.2+. A K' +IG K$-$K$ %' #6 L<.,%6 0/$K$ #6K)6&-' P.? &'-6:6F &%I)$ 'KO )6/#6- <"#$"%&.+8 "-'/? &'L+.69.D 3+#2"%1.+$.9*)2#$ )I<1.2G '&6? #:, 16K$Q 1.2*'<%6)#6712 '#/'K$. /2&')6+:2 L<.4? %2+#12 *)#$0'%'<612 *)#2# *'/'*.2+#1$+8!6)"#? %6%I< B2)6*.. H6:,+.'<2: # 16"#2: 09.1$D B' K$-6 1.2#<$&-6F *)6</#.< #16 "'K'? %6d c%9'"o2)6 +.2*-6F "2)/2+#1'L+.F <#6:2912: G$+#? 7.<'L+. #6%6+#6-6 +')6# "#2)"#2 &),0.D P.2"#&6M+$ *)#$"%6< <.7, < *)#2/L<.4%2+#12: K.2061.? 1.2F 6K$ G$+#$Q "'K.2 <#6:291.2 <"#$"%&.20' /'? K)20' 16 L<.,%6D P69$ 16/#.2:,F G2 %' "*'%&61.2 #6*'+#4%&'<6? -' 1'<4 L<.4%2+#14 %)6/$+:, < 16"#2: G2 #6 )'& #1'<5 "*'%&69$ "., 16 16:<.,&"#2: <"*I7? 12: /205"%6+:. 16:72*"#$+8 < )20.'1.2 96&I<2&d STYCZEŃ

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/362/06 jako Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/428/06 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 czerwca 2006 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Lp. Nr zadania Dział Rozdział WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 26-28 Nazwa zadania Jednostka organizac. realizacji zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.)

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MM seria Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (STARY PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA)

CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (STARY PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA) nr 19 luty 2014! Ekscytująco pożyteczne podpowiedzi!!!! Rozmowa z Wiesławem Janiszewskim! Wypłaty zawieszonych emerytur! Sesja Rady Miejskiej w Orzeszu! Pasjonaci fotografii Z Czernicy do Afryki Naciskanie

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Zamówienia LEDIO Tel. 508 611 617

Zamówienia LEDIO Tel. 508 611 617 Zamówienia LEDIO Tel. 508 611 617 KOD 8GM000208141 1AB001100001 1AE001103031 1AE001103041 1AG001108301 1AG001108451 1AG001108531 1S3001117041 1A3001120001 1A3001123001 1A3001123011 1A3001123061 1A6001128021

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek.

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek. Środa Wtorek Poniedziałek P.Andrzejewska-Olech M.Biernacka M.Chmielewska A.Czapiga A.Dębska Ważne od 2015-09-22 1 7:45-8:30 2 8:35-9:20 3 9:25-10:10 O P O P O P O P O P 4 10:20-11:05 2GD zaj resoc 1GC

Bardziej szczegółowo

9"9 !>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ ")-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '"!!3.!!$ " -!

99 !>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ )-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '!!3.!!$  -! ! " #$ % &'((! ) * + &(( +,, %# -(-./0.1(' 2+ 3"4 5./67 '/1 /1.1 4 5./67 '/1 /1.- 34 "8"9 # :- ; < 3.6(- = 3 3"4 5-/7. :-:: :&:: 4 5-/7. :-:: '1(/ 34 "8"99 9"9!"!>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

II Warsztaty Matematyczne w I LO

II Warsztaty Matematyczne w I LO II Warsztaty Matematyczne w I LO Geometria Zadania konkursowe + niektóre rozwiązania 22 24września2008r. Dzień 1, Grupa młodsza Czas: 100 minut Zadanie1.(5p.)WtrójkątKLMwpisujemyokrągośrodkuS,stycznydobokówKLiKModpowiedniowpunktachPiQ.PunktKjestśrodkiemodcinkaPR(jesttodefinicjapunktuR).Wykazać,

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH l p nauczyciel kod rodzaj nazwa uczestnicy termin miejsce Zajęcia sportowo rekreacyjne I-III 14.30 15.15 13.45 14.30 hala sportowa 1 I.Adaszak-Kontek IA R/D Gimnastyka korekcyjna

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr.

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr. PONIEDZIAŁEK : - :0 : - :0 : - :0 :0 - :0 : - :00 : - : :0 - :0 :0 - : :0 - : :0 - : :00 - : : - : Ab EGJ Bb EGJ Lb OLJ T OLJ Młgorzt sl Abi EGJ Bbi EGJ sl Lb OLJ s l Ab EGJ sl T OLJ Szczepnik nr J. polski

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT METROPOLITALNY

WOLONTARIAT METROPOLITALNY WOLONTARIAT METROPOLITALNY MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 SPIS TREŚCI 1. WOLONTARIAT METROPOLITALNY. STRATEGIA I DZIAŁANIA 3 2. OD WIZJI DO STRATEGII 3 2. OD MODELU DO DZIAŁANIA. SYNERGIA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH lp nauczyciel kod rodzaj nazwa uczestnicy termin miejsce Zajęcia sportowo rekreacyjne I-III 14.00-14.45 12.30-13.15 hala 1 I.Adaszak-Kontek IA R/D Gimnastyka korekcyjna 14.35-15.35

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 ŚRUBA N90895101 NIT N90422301 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA N10256602 NAKRĘTKA N0110212 NAKRĘTKA

LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 ŚRUBA N90895101 NIT N90422301 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA N10256602 NAKRĘTKA N0110212 NAKRĘTKA LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 N90895101 N90422301 N10256602 N0110212 N10428501 MOCOWANIE N0117011 STOŻKOWA 012409387BA PADKŁADKA 012409387 012409387A PADKŁADKA 012409387AS PADKŁADKA

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str.

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str. Zastosowanie maszyn Przygotowanie pod³o a Ciêcie metalu Szlifowanie metalu Szybkie usuwanie pow³ok Szlif wykoñczeniowy Szlif zgrubny Szlif drobny Szlif wykoñczeniowy Przygotowanie do polerowania Polerowanie

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo