0IJ8 Turniej KGW na weso³o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0IJ8 VW@D:TFEX. Turniej KGW na weso³o"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1990 r. Harcerski Sztab nie zawiód³,:6<8;<a] 6A<?P &+N&\^C+^ 9L 9D8<>5;9=L _58B:8E6= "9?5K O=:T( 6=:H Z86=:E?8G S<><BG A 6?J8G HFa 7< 859 %UN = >=5E?5N bc!!! LF @5 A E789P?C H56= ELFaGe >5 789:;: AE9GE?6=> BI<8G> ;9=:( B=<>N @5; =>78:9] <KH]L KF8>=E?89 O=:EL5A ".,N ) YW,Z[!#Y! &++\ Kolejni laureaci 0IJ8 Turniej KGW na weso³o S89:; ;A<>5 T5?G A AE9GE?6=: >=:HEB<A: Y<L5 h<e7<;gf O=:HE6=BIm 78JB9 npk=:f( E65N OJAB95E?8=F>M<A5LG S5T<A=B:C?G> 859:> npk=:fe6<o ".,N ) Z³o a sukcesu >=:E=]BC A 6?J8G> ;<( E=P 8<6F = >GQT= 8<97<B9P?G>N,<6 &++\ @<A: I5EL< 78<( 1L<a5 EF6( B:EFXN 456=: 7<;:H><A5L g89]; = R=5E?5C 5KG 8:5T=9<A5e?< I5EL< = 8<6i ".,N &!""# %&'&()*+* GAZETA BEZP ATNA #, %-&+%+!""#$ "./0123 Bud et gminy uchwalony jednog³oœnie jge ><a:?< 789:L<>C 5 KGe ><a: 9AG6L5 <7<9GBH=k l?56 B9G A?856B=: KF;a:? 9<E?5L B9:D< H56 ;<?]; KGL<N A=PB BIGK5 >JA=e < ".,N ' Koncert chórów w Czuchowie :; 8<6=:> A AG( >=:HEB<AGBI BIJ8JA KGL5 7585M=5 7NAN #5HQA=P?E9:H R58G= A 09FBI<A=: = H:H ;FE975E?:89C 6EN 78<K<E9B9 R=BI5L R5?:HB9G6N O 78<D85>=: T59LG E=P 6<TP;GN ".,N U SPOTKANIE z HALIN CHOWANIEC PROMOCJA KSI KI U [g./c D<;9N %*N++ Czerwionka, Stara Piwnica, ul. Wolnoœci 2 CZERWIONKA, ul. M YÑSKA 6, tel./fax DÊBIEÑSKO, ul. FURGO A 155, tel./fax czynne: pn-pt , soboty Wszystkich, którzy wybieraj¹ siê na ferie zimowe zapraszamy 6 LUTEGO 2010 NA BEZP ATNY PRZEGL D STANU TECHNICZNEGO SAMOCHODU

2 2 Z łoża sukcesu!"#$"%&' )'#*'+#,-' "., '/ '0-'"#'120' *)#2# 3)#4/ &'1&5)"5 16 7'0'. 86"-' *)'9'+$:12 ;9.1$ < )696+8 *)':2&%5 A <$96)#'12 9.2:"+2 /76 B<'.+8.1<2"%$+:.CD >#-'1&'<.2 E'9.":. &'1&5)"'<2: 5#167.F G2 86? "-' H-'G6 "5&+2"5C :2/1'#16+#1.2 &':6)#$ "., # 09.14F < &%I)2:.1<2"%'<61.2 *)#$1.2".2 "5&+2"D J-'<' =#-'G6C '#16+#6 K'06+%<6 16%5? )6712F &%I)$9. /76 16"#2: 09.1$ "4 *'&-6/$ <,076F )'#720-2 %2)21$.1<2"%$+$:12F L<.2%16 7'&67.#6+:6 %5G *)#$ 65%'"%)6/#.2F 672 *)#2/2 <"#$"%&.9 75/#.2 A 9.2"#? &6M+$D N76%20' 1.2 :2/1' #-'G2F 6 #-'G6D!$K)612 86"-' :2"% "*I:12 # #6*)'*'1'? <61$9 #16&.29 0)6O.+#1$9D P69$ <"#27&.2 *'/"%6<$F K$ *)#2&'1$<6QF G2 >#2)? %' /.6921% 16 96*.2 ;I)120' R74"&6D Ł atwość sięgania po fundusze unijne S/ TUUV )D &<'%6 *'#$"&61$+8 *)#2# 09.1, #2<1,%)#1$+8 L)'/&I< <$1.'"-6 *'16/ VU 971 #-F +' '#16+#6 *'16/ WDUUU #- /'%6+:. 16 :2/120' 9.2"#&6M+6 %6 96 "#61"2 :5G < 16:K7.G"#2: *)#$"#-'L+. #<.,&"#$Q "., #16+#4+'F 0/$G :2/21 # 16:<.,&"#$+8 *)':2&%I<.1<2"%$+$:1$+8F /'%$+#4+$ #9.61$ O51&+: <./'<."&'<'?"*')%'<2: %)59 &57%5) /5&6+$:12 ')6# #60'"*'/6)'? <61.2 *)#2"%)# %6)0'<."&' 9.2:"&.2 < >#2)<.'1+2F #'"%6- :5G <"%,*1.2 #6? %<.2)/#'1$ /' /'O.161"'<61.6D X2L7. <"%,*12 /2&76)6+:2 "., *'%<.2)/#4F &<'%6 <#)'? L1.2 /' YV 971 #-D J5&+2"$ < *'#$"&.<61.5 L)'/&I< #2<1,%)#1$+8 #'"%6? -$ #65<6G'12 *)#2# *)6+'<1.&I<!$/#.6-5 Z'#<':5 Z20.'167120' < 3)#,/#.2 P6)"#6-&'<"&.9!':2<I/#%<6 R74"&.20'[! #$%&'()*+,-.%/$0$1*1 2%/3 45(*6 5)0*) $,,*4,7)',*6 ' 8)$1/+(',*(% 9&):- +;' $,&;'*) (*'%/31012*10<= 2,+ ( /+A,:,*% 8&$%$ B&$6: C5(*1 ( D(,/3, /6 E,&:$) :)E&$% 8&$14)3)',*%= $,25F26 2%:*% $ >%8/$10< 5(%2/0 &,*+(*4)'10< ' 8)/$0$%4;>*10< +,3%4)&(,0<! *'<.2/#.6-6 P6-0')#6%6 J%6LF /$? )2&%')!$/#.6-5 Z'#<':5 Z20.'167120'D O twarte drzwi dla inwestorów X2/1$9 # *).')$%2%I< /76 /#.6-6M *'/2:9'<61$+8 *)#2# 3)#4/ :2"% *'#$"&61.2.1<2"%')I<D \)#$0'%'<61$. </)6G61$ :2"% *)':2&% &69*61.. *)'9'+$:12: <"*I-O.? 161"'<612: *)#2# 3] A A <$96)#'12 9.2:"+2 /76 B<'.+8.1<2"%$+:.CD N# < )696+8 *)':2&%5 'K2:95:4[ &'1&5)" 16 7'0'. 86"-' *)'9'? +$: $F *)#$0'%'<61.2 &6%67'05 'O2)%.1<2"%$+$:1$+8F '*)6+'<61.2 "%)'1$.1? %2)12%'<2: /76.1<2"%')I< < &.7&5 <2)":6+8 :,#$&'<$+8 ^1.2K6<29 "%)'16 #'"% "#+#'16 *'/ 7.1&.29[ '''?(*G%/30>?%FHF 5/#.6- < %6)06+8 K)61G'<$+8F.1%21? "$<14 &69*61., *)'9'+$:14 5<#07,/1.6:4+4 %272<.#:,F )6/.'F *)6",F '5%/'')F 6 %6&? G2.*)'<6/#21.2 +$&75 "*'%&6M K.#12"'<$+8 /76 *'%21+:671$+8.1<2"%')I<D Ż eby było lepiej inwestycje! _7."&' TU` K5/G2%5 16"#2: 09.1$ *)#2#16+#'12 K,/#.2 < %$9 )'&5 16.1<2? "%$+:2F 6 16:<6G1.2:"#2 # #6/6M %'[ K5/'<6 Y 1'<'+#2"1$+8 *76+I< #6K6< 16 %2? ) $a K5/'<6 <.27'O51&+$:120' &'9*72&"5 "*')%'<20' *)#$ J\ 1) ba )'#? K5/'<6 HJ 1) Wa K5/'<6 *)#2/"#&'76 < _2-&5a *)#2K5/'<6F #9.616 <$*'"6G21.6 _.K7.'%2&. \5K7.+#12: < >#2)<.'1+2. /'"%'"'<61.2 'K.2&%5 /' *'%)#2K '"IK 1.2? *2-1'"*)6<1$+8a )29'1% 57.+$ \'<"%6M+I< R7Da K5/'<6 " "%$+#12: < \6? 7'<.+6+8a #60'"*'/6)'<61.2 *-$%$ *)#2"%)#21. *5K7.+#12: <)6# # *6)& < N,? K.2M"&5a #9.616 O51&+: <./'<."&'<'?"*')%'<2: < >#2)<.' %)59 &57%5) /5&6+$:12a #60'"*'/6)'<61.2 *)#2"%)#21. *5K7.+#12: 16 %6)0'<."&' 9.2:"&.2 < >#2)<.'1+2D A utostrada B' 16"#2 '&1' 16 L<.6%D E.7&6 76% %295 1.&% 1.2 <.2)#$-F G2 65%'"%)6/6 9'G2 *'<"%6Q < :6&.9&'7<.2& )2671$9 %2)9.1.2D c :5G '/ 0)5/1.6 5KD)D 9.2"#&6M+$ "#$K&'. &'9O')%'<' 9'04 /'+.2)6Q /'.11$+8 9.6"% )20.'? 15D \'/)IG /' E6%'<.+ #6:95:2 169 /#.,&. 1'<2: %)6".2 '&'-' TU %2G 16 &')#$L+. #<.4#612 # #6.1%2)2"'<61.29 *'%21+:671$+8.1<2"%')I< %2)2169. *'-'G'1$9. *)#$ <,# %'"%)6/'<$+8D STANOWICE! &'()*+,(-.)*/0 * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 */;6()'<4= >4 &^ &+%+ 8N < D<;9N %*N++ A6B+,25654< 5?,28 /65*:2:C 6BDEB-*4 +*E F4D(2/*4 1*4+-72G:H5= I6B:-2+ 7,H(4J6 6BDEBK +*E AGK<8G "<L?GE5 "<L:B?A5 * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 */;6()'<4= >4-4 /2 -)*2/E 6D65*K-'<K:0:C I(-4I*+H5 (6-I6:-E8,6 I(2:4-5*K-2/4-50(4)6/,652/*4) * I(-0+,6+652/*4) ZQ8<;65 1;8<A=5 A B6 50)6JH5 M2(6B654J6 N'/B'+- FB(65*2L STYCZEŃ 2010 S tudium rewitalizacji kolonii familoków B' '*)6+'<61$ *'/ &'1.2+ 5K.20-20' )'&5 'K"#2)1$. "#+#20I-'<$ *)':2&% '/1'? < "#2: *2)-$ 6)+8.%2&%'1.+#12:F 6 #6)6#29 &'1+2*+:6 "%<')#21.6 K6)/#' 6%)6&? +$:120' +21%)59 >#2)<.'1&.D H6*761'<612 /# : <$&')#$"%61.2 '0)'9120' *'%21+:6-5 )2&)26+$:120'F %5)$"%$+#120'. *)'9'+$:120' &'7'1..F 6 #6)6? #29 *'*)6<, "%61/6)/5 9.2"#&6M 5%<')#'1$+8 < %$+8 #6K$%&'<$+8 K5/$1&6+8D U dział w targach! *6e/#.2)1.&5 5KD)D *)#2/"%6< )#,/5 5+#2"%1.+#$7. < 9.,/#$16)'/'? <$+8 %6)06+8 < _)5&"27.. P' D f+8 'K2+1'LQ. *'/2:9'<612 *'/+#6" <$:6#/5 "%6) )#2+# *'#$"&61.6.1<2"%')I< "4 :2/1$9 # %I< &69*6? 1.. A <$96)#'12 9.2:"+2 /76 B<'.+8.1<2"%$+:.CD N#.,&. *)'0)69'<. *)'9'<61.2 6%5%I< 09.1$ 16 "#2)"#4 "&67, "%6-' "., 9'G7.<2D =! +#6? ".2 %$+8 "*'%&6M #65<6G$7.L9$F G2 9I<.4+ ' /5G$9 *'%21+:672 +#$1. "#61".2F :6&4 /6:2 169 K5/'<616 65%'"%)6/ $7.7.L9$ ".,C A *'<.2? /#.6- /#.274+ "., <)6G # <$:6#/5 K5)9."%)#D J<':2 %2)21$.1<2"%$+$: )2&769'<6-6 )I<1.2G < +#6".2.1%2)12%'<$+8 %6)0I< 1.2)5+8'9'L+. '/K$<6:4? +$+8 "., 16 "%)'16+8 *')%675 ;6#2%$!$K')+#2:D!.'"14 #0'/1.2 # <$%$+#1$9. )267.#'<6120' *)':2&%5F *)6+'<1.+$ 3)#,/5 <2#94 5/#.6- < &'72:1$+8 %6)06+8 '/K$<6:4+$+8 "., < >6112".!.2/1.5D K ultura SO2)%6F &%I)4 /' 9.2"#&6M+I< 16"#2: 09.1$ &.2)5:2 P.2:"&. SL)'/2& E57%5)$ :2"% # )'&5 16 )'& +')6# K6)/#.2: 6%)6&+$:16D!$"%6)+#$ <$9.21.Q %)#$ <$/6)#21.6 # TUUg )DF &%I)2 '/K.-$ "., 16:<.,&"#$ %$7&' < 16"#2: 9.2:"+'<'L+.D h'<$ 95".+67 =H'7$%$C *)#$0'%'<61$ *)#2# H2"*I- i'7&7')$"%$+#1$ =i69.7.? :'C #2 J#+#2:&'<.+D _)6<5)'<' #6&'M+#$- 9.1.'1$ )'&D J*2&%6&7 '*6)%$ 16 =SG21? &5C PD ;'0'76 *'/K.- "2)+6 9.2"#&6M+I< 16"#20' )20.'15F "2)<5:4+.9 /<.2 0'? /#.1$ L #16&'9.%2: #6K6<$D i2"%.<67 P5#$&. h #12: =c)'51/ B82 Z'+&CD f9*)2#6 )267.#'<616 *)#2# PSE # 96-20'F *)'<.1+:'167120' O2"%.<675 "%6-6 "., *)#2074/29 0)5* 95? #$+#1$+8 # +6-2: \'7"&.D =c)'51/ B82 Z'+&C )'#"-6<.6 < +6-$9 &)6:5F *)#$+.406:4+ /' 16" 9.-'L1.&I< )'+&6D =f B5)1.2:!".CD H "'-2+%< *' < % '<' < 16"#2: D J%6)6:4+ "., ' #/'K$+.2 \5+86)5 _5)9."%)#6F <"#$"%&.2 "'-2+%<6 16 <2"'-' )$<67.? #'<6-$ #2 "'K4 *)#$ <"*6)+.5. 0')4+$9 /'*.105 < "#&6M+I< >#2)<.'1? c%)6&+:. 1.2 #6K)6&-'F <.,+.9*)2#6 '&6#6-6 "., "%)#6-29 < /#.2".4%? &,. *)#$+.401,-6 %-59$ 5+#2"%1.&I<D C zas na zdrowie!"#$"+$ 9.-'L1.+$ 6&%$<120' <$*'+#$1&5 96:4 *)6</#.<$ *'<I/ /' #6/'? <'721.6 A < 7."%'*6/#.2 5KD)D < 16"#2: *'<"%6-6 *.2)<"#6 < *'<.2+.2 )$K? 1.+&.9 L+.2G&6 *)&:(0 ',>+(*4D X2: *'+#4%2& #16:/5:2 "., 16 < *6)? &5 *)#$ %6)0'<."&5D X2/16 # %)6" 7.+#$ b &.7'92%)$F 6 /)506 A V &.7'92%)I<D R+.2G? &. '#16&'<612 &'7')'<$9. "-5*&69. #6%6+#6:4 *,%7, *)#2# "*)#$:6:4+2 )2&)26+:. 76"$D B)6"$ 16#<61' c7':#20' N69+6F 7'&67120' /#.6-6+#6F /$)2&%')6 "#&'-$ #69.-'<6120' %5)$"%$F *)2&5)"')6 %5)$"%$&. *.2"#2: < 16? "#2: #16<+$ '&'7.+$D R+.2G&. #'"%6-$ 5%<')#'12 #.1.+:6%$<$ P.2:"&.20' SL)'/&6 J*')%5. Z2&)26+:. *)#$ <"*6)+.5 L)'/&I< #2<1,%)#1$+8D E kologia TU 75%20' TUUg )D <!6)"#6<.2 '/K$-' "., *'".2/#21.2 E6*.%5-$ E'1&5)"5 =;9.16 _7."&6 R)'/'<."&5C TUUjF ')061.#'<6120' *'/ 8'1')'<$9 *6%)'16%29 P.1."%)6 R)'/'<."&6D B$9 *)2"%.G'<$9 +2)%$O.&6%29 58'1')'<61' %$7&' "#2LQ 9.6"% < \'7? "+2 A < %$9 >2729 &'1&5)"5 :2"% *)'9'+:6 *)'2&'7'0.+#? 120' #6)#4/#61.6F K5/'<61.6. </)6G61.6 "&5%2+#1$+8 "%)6%20.. #)I<1'<6G'120' )'#<':5 *)#2# ;9.1$F 6 %6&G2 #6+8, /' *)'<6/#21.6 6&%$<12: 2/5&6+:. 2&'7'0.+#12: "*'-2+#1'L+. 7'&671$+8D X2/1' # 0-I<1$+8 &)$%2).I< *)#$# ? 0)'/$ 16"#2: ;9.1.2 "%61'<.- =2O2&% 2&'7'0.+#1$C < *'"%6+. %2)9'9'/2)1.#6+:. 72"#? +#$M"&.20' '".2/76 ')6# 'K.2&%I< 5G$%2+#1'L+. *5K7.+#12:D S tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego B' /'&5921% '&)2L76:4+$ &.2)51&. *'7.%$&. *)#2"%)#2112: 09.1$D J%5/.59 <6G? 12 :2"% /76 &6G/20' 9.2"#&6M+6. #6.1%2)2"'<6120' %2) $9..1<2"%')6F *'1.2<6G '&)2L76 9'G7.<'LQ #60'"*'/6)'<61.6. *)#2#16+#21.6 0)51%I< < *)#$? "#-'L+.D E.2)5:4+ "., '*)6+'<61$9 96%2) 'G16 "*)6</#.Q *761$ #60'"*'? /6)'<61.6 %2)21I<F *)'0)69 )'#<':5 09.1$ 'K2:95:4+$ )IG12 6"*2&%$ ')6# *76? 1'<612 #6/61.6.1<2"%$+$:12D U chwalony budżet na 2010 r. B' K$- *)2+2/21"d \'/+#6" "2":. Z6/$ P.2:"&.2:F &%I)6 '/K$-6 "., j "%$+#1.6 K)D )6/1. :2/1'0-'L1.2 *)#$:,7. K5/G2% /76 ;9.1$. P.6"%6 A I) EF:7%3 5)7>(')90(= +3;&1 2%:*)0$%9*(% F'$4>J:*(, 8)3&$%E1 5(%/$+,K0;' *,/$%2 45(*1 A 9I<.- K5)9."%)#!.2"-6< X61."#2<"&.D H *)#2/"%6<.'120' *)':2&%5 <$/6%&'<61.6 L)'/&I< O.161"'<$+8 #6/'<'721. K$7. )I<1.2G )6/1. '*'#$+:.D c <$)6# "<':2: *'#$%$<12: '*.1.. /67. < 0-'"'<6? 1.5F &%I)2 #6&'M+#$-$ 0)'9&.2 K)6<6 <"#$"%&.+8 #0)'96/#'1$+8 16 "67.D A I) *,8&,':J ',7*, 0<'(>,? L%/$0$% *(4:1 *(% $,3'(%&:$,*) EF:7%3F ' 3,+ /8&$12,260%2 ( $4):*%2,35)/M%&$% A 9I<.7. )6/1.D A N,$%5 5)7*, '(J0%2 A "&'921%'<6-0-'"'< &)$:4+ )6/'L+. K5)9."%)#!D X61."#2<"&.D A K T U A L N O Œ C I

3 Bud et gminy uchwalony jednog³oœnie H2K) "2":. #2 #/#.< *)#$:,7. <$"%4*.21.2 )6/120' 4*56+#, 7& )&681*53'"2+& A *)#2<'/1.+#4? +20' E'9.":. _5/G2%5. i.161"i<f #6)6#29 <.+2"#2O6 E75K5 Z6/1$+8 \.J.!"*I71'%6 J69')#4/'<6 A &%I? )$ *'#$%$<1.2 '/1.I"- "., /' #6*."I< K5/G2%5 16 )'& TUWU *)#2/"%6<.'12? 0' *)#2# K5)9."%)#6D Z6/1$ X6)951? /'<.+# 1.2 %$7&' #0'/#.- "., # )6+:'? 167.#6+:4 <$/6%&'<61.6 L)'/&I< O.? 161"'<$+8F 672 %6&G2 #6*."69. +' /' #6/6M <$%$+#'1$ :K7.G"#$ )'&D \)#$"-5+85:4+ "., <$*'<.2/#.'9 )6/1$+8 # '*'#$+:. 9'G16 K$-' '/? 1.2LQ <)6G21.2F G2 #60-'"5:4 #6 *)#$? :,+.29 K5/G2%5F *'1.2<6G "*2-1.'12 #'"%6-$.+8 =G$+#21.6CD X2/16&F +' #6? 5<6G$- "#2O E75K5 Z6/1$+8 Z5+8 Z'#<':5 ;9.1$. Z5+8 c5%'1'9.. R74"&6 9#6*&65 :;6+35&F %' &'1"2? V,5>a5XC <; 785A=: <Q>=F T5?C :?57 n9=p6= AL5;9 E=:;9=KP A B: 789G FTN ' R5H5 %*C B< K58;9< ;<K8: ;< ;5T( E9:H W nowej siedzibie nowe inicjatywy ;'"#+#4+ < 1'<2: ".2/#.K.2 i51? /6+:.F K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#', $-" *'/&)2L7.-F G #672G$ 16 )'#<':5 ')061.#6+:.. "%<6)# /'K)$+8 <6)51&I<F 672 :2/1'+#2L1.2 '+#2&5:2F G2 K,/4 '12 /#.6-6Q 16 )#2+# 9.2"#&6M+I<. *'/2:9'<6Q / &6<2 ')6# *'%)#2K12.1.+:6%$<$D A T+3F,>*(% &%,>($F2%51 Z 8&)4&,51 /318%*:(,>*% ( 2%:%* 4&,*3)'1? #$,/ *, 3)=,E1 8)/$%&$1O )E/$,&1,+31'*)90( [F*:,02( ) *)'% :$(,A,*(,= /36: *)'% 8)51/A1 A.1O')95:2 \)2#2" H6)#4/5 i51/6+:..'& /012+*"3-D A L%:*15 $ *(0< 2%/3 8&)2%+3 /+(%&)',*1 :) *(%- 8%A*)/8&,'*10< ( >)+,>*10< >(:%&;'= &%,>($)',*1 ' &,5,0< \&)4&,5F ]8%- &,012*%4) '/8;A- 8&,01 $ /,5)&$6:%5 45(**15= 8)'(,- 3)'15 ( (**15( >)+,>*15( (*/313F02,- 5( 3')&$151 >)+,>*% 8,&3*%&/3') *, &$%0$ %M%+31'*%2 &%,>($,02( $,:,K ' &,- &<21%16 )267.#6+:6 #6/6M *)#$:,%$+8 < *'7.%$+2 K5)9."%)#6 ')6# E75K5F 6 #6*."61$+8 <!.27'72%1.9 \761.2 f1? <2"%$+$:1$9D! 0)51+.2 )#2+#$ A :6& 5<6G6!"#, $%&' )&*"$+#'$-" A '*'#$+:6 *'/*."6-6 "., *'/ %$9F +' )#2+#$<.L+.2 '#16+#6 / ' &'1"2&<21%12 )267.#'<61.2 <-6"12: *'7.%$&.D B6&.2: *'7.%$&.F &%I)4 < '"%6%2+#1$9 )'#)6+851&5 16<2% '*'#$+:6 *)#2"%6-6 < &'M+5 &)$%$&'? <6QF 6 #6+#,-6l +8<67.Q^dkD! %$9 "21".2F 96:4+ %2G 16 <#07,/#.2 :2/1'? 0-'L12 *)#$:,+.2 K5/G2%5F K5)9."%)# 9'G2 9I<.Q ' /5G$9 "5&+2".2F #6 +' 1.2 '9.2"#&6- '*'#$+:. *'/#.,&'<6QD! *.2)<"#$9 )#,/#.2 /#.,&'<6- :2/? 16& %$9F &%I)#$ < 1.20' <.2)#$ #6<.2/7.D N76 %6&.+8 +8<.7 <6)%' K$-' #'"%6Q K5)9."%)#29 A *521%'<6-16 &'1.2+!D X61."#2<"&.D 5,0< \&)4&,5F ]8%&,012*%4) ^,8(- 3,A.F:$+(? ]: >F3%4) PQVQ &? &)$8)0$- *(%51 &%,>($,02J 8&)2%+3F WS1O.(:%- &%5Y /+(%&)',*%4) :) :$(%0(= 5A)- :$(%71= 5(%/$+,K0;' ( (**10< )&4,*(- $,02( :$(,A,26010< ' &,- 5,0< 3%4) 8&)2%+3F EJ:$(%51 )&4,*(- $)',O +)*+F&/1= 8&)5)',O (**% )&4,- *($,02%= '/8(%&,O 8)3&$%E*% (*(02,31'1 >)+,>*%= :$(,A,>*)9O '1:,'*(0$6 )&,$ $)&4,*($F2%51 01+> E%$8A,3*10< 8)&,: 8&,'*10< :>, )E1',3%>(? \&$14)3)'F- 2%51 3,+7% )M%&3J :>, 5A):$(%71D \)2#2" ]D E75+#1.'& *)#$*'9.16 %6&G2F G2 i51/6+:6 =Z69G6C *'/'K? 1.2 :6& < 76%6+8 5K.20-$+8 7.+#$ 16 <"*6) "#&6M+I< < *'"%6+. *)#2&6#$<61.6 W` *'/6%&5 16 :2: /#.6-671'LQ "%6%5%'<4D H6*)6"#69$ /' '/<.2/#61.6 "%)'1$ '''?&,5$,?)&4 0/#.2 #16:/# O')96+:2 ' 16"#2: K.2G4+2: /#.6-671'L+.D A K T U A L N O Œ C I Uchwalony 8 stycznia budżet określa planowane dochody gminy na poziomie ,87 zł, z kolei tegoroczne wydatki mają wynieść ,04 zł, z czego blisko 16 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje, które obejmują m.in. takie zadania jak:! budowa 6 nowoczesnych i kompleksowych placów zabaw na terenie gminy (w Czuchowie, Książenicach, Palowicach, Przegędzy, Stanowicach oraz Szczejkowicach),! budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczynach,! rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Leszczynach,! budowa przedszkola w Bełku,! zagospodarowanie przestrzeni publicznej (centrum) w Dębieńsku,! boisko sportowe w Dębieńsku,! przebudowa, zmiana wyposażenia Biblioteki Publicznej w Czerwionce i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,! poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ul. Powstańców Śląskich w Leszczynach,! budowa sali gimnastycznej w Palowicach,! zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej w Czerwionce na centrum kulturalne i edukacyjne,! zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce. Ponadto realizowane będą projekty: Europejski Po-ziom, przedszkolaczek, Czerwionka-Leszczyny wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji oraz Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i e-administracja w powiecie rybnickim (wraz ze Starostwem Powiatowym). Porada za darmo O 8FE9GL Z?A58?:D<C A 6?J8G> F9GE65e ;58><A] 7<85;P \51&% 9.2L+. "., < K5/$1&5 &75K5 "*')%'<20' *)#$ 57D!'71'L+. T6 < >#2)<.'1+2D N$G5)$ *)6<1.&6 '/? K$<6:4 "., /<6 )6#$ < %$0'/1.5 ^< %$9 )6# < 9.2".4+5 < "'K'%,kF < \51&+.2 E'1"57%6+$:1$9 *)'<6? /#'1$9 *)#2# SL)'/2& \'9'+$ J*'? -2+#12: < ^ff *.,%)'kd \')6/1.+%<' *)6<12 < 16"#2: 09.? 1.2 :2"% L<.6/+#'12 #6 "*)6<4 c021? +:. JDcD < X6? <')#1.2F &%I)6 )267.#5:2 *)':2&% *1D WX'(,:0$%*(% 8)&,:*(03', 8&,'*%4) ( )E1',3%>/+(%4) /8)/)E%5 *, '$5)0- *(%*(% /3&F+3F&,:5(*(/3&,02( 8FE>(0$- *%2Y <"*I-O.161"'<61$ *)#2# 31., ]5)'*2:"&4 #2 L)'/&I< ]5)'*2:"&.2? 0' i51/5"#5 J*'-2+#120' < )696+8 \)'0)695 S*2)6+$:120' > I<1$9 *)':2&%5 :2"% #6? *2< "#2)'&.20' /'"%,*5 /' /'? K)2: :6&'L+. K2#*-6%120' *')6/1.+%<6 *)6<120'. 'K$<6%27"&.20' /76 &6G? /20' #6.1%2)2"'<6120'F *'*)#2# /#.6? -671'LQ \51&%I< \')6/1.+%<6 S%<6)? %20' ^\\SkD \51&% < >#2)<.'1+2 :2"% :2/1$9 # Wj %20' %$*5 9.2:"+ *'<"%6? -$ * ' R74"&6D H16:/5:4 "., '12 9D.1D < *'< K7.1.2+&.9 ')6# G$<.2+&.9D >8,%1.F &%I)#$ K$ "&')#$"%6Q # K2#*-6%12: *')6/$ *)6<1.&6F *)'"#2? 1. "4 ' #6K)61.2 #2 "'K4 /'&5921%I< #<.4#61$+8 #2 "*)6<4D W styczniu PPO będzie czynny w dniach: 23, 25 i 28; w lutym: 1, 4, 9, 12, 17, 20, 22 i 25. Poza sobotami (23 stycznia i 20 luty), gdy prawnik przyjmuje w godzinach , porady w wymienionych dniach udzielane są od do Nowy Rok 2010 Niech przyniesie Wam same szczêœliwe chwile Niech obficie da Wam, co ma najlepszego Wszystkim Mieszkañcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny yczy Radny Ryszard Jonderko L%:*)0$%9*(% 0<0(,AE15 8):$(J+)',O $, '/8;A8&,0J ' PQQR &? '/$1/3+(5 &,:*15 )&,$ '/$1/3+(5 8&,0)'*(+)5 B&$J:F *, 0$%>% $ SF&5(/3&$%5? TE1 ' U)'15 PQVQ F+A,:,A, /(J $,&;'*) 2,+ ( 8) 5)2%2 519>(! :>, :)E&, '/$1/3+(0< D(%/$+,K0;' *,/$%2 45(*1? STYCZEŃ

4 K A R O L I N K I O=:Qe < Q>=:8B= d,w#0!"1yw j[!#n/ 6=T65 789:; 8<97<B9PB=:> F8<B9GE?<QB=k Z785AP 95?:> ;< AGE?P7F BIJ8F S<A=5?<A:D< E65 S85BG 7<; ;G8:6BH] "9G7 = 9:E7<LF V`A=5?L<XN.:D< 9>58LG "<L(?GE >=5L KGe E?5?F:?6] Karolinki 2009 GALERIA LAUREATÓW Franciszek Blinda 3)'/#.- "., < WgmW )D < _2-&5D \' 5&'M+#21.5 H6"6/1.+#2: J#&'-$ H6<'? /'<2: )'#*'+#4- *)6+, < E!E =N,? K.2M"&'CD H +8<.74 #6<6)+.6 #<.4#&5 96-? G2M"&.20' *)#2*)'<6/#.- "., /' J%61'? <.+F 0/#.2 *)'<6/#.- %6&G2 0'"*'/6)? "%<' )'712F 0'/#4+ < *)#2"#-'L+. *)6? +, 0I)1.&6. )'71.&6D!L)I/ 16<6-5 *)6+$ *'%)6O.- "*')' +#6"5 *'L<.,+.Q /#.6-671'L+. "*'-2+#12: 16 )#2+# "<'? :20' L)'/'<."&6F 672 %6&G2 16 5G$%2& +6-2: "*'-2+#1'L+. ;9.1$. P.6"%6 J<':2 <.27&.2 #66106G'<61.2 < *)6+$ "*'-2+#12: 5:6<1.- # +8<.74F 0/$ #'"%6- <$K)61$ < TUUU )D "'-%$? "29 J%61'<.+ ')6# :6&' )6/1$ Z6/$ P.2:"&.2: < < 76%6+8 TUUT?TUUYD! *)6+$ "*'-2+#12: &.2)'<6- "., #6"6/4 <"*I-/# # ') $. 9.6"%6F 6 %6&G2 # 9.2:"+'<4 "#&'-4F 'L)'/&.29 #/)'<.6F "%'<6)#$? "# ')061.#6+:69. "*'-2+#1$9. Zespó³ Folklorystyczny Familijo H2"*I- i'7&7')$"%$+#1$ =i69.7.:'c *'<"%6- < *6e/#.2)1.&5 TUUW )D #.1.? +:6%$<$ >272"%$1$!'/'& A &.2)'<1.? &6!.2:"&.20' N'95 E57%5)$ < J#+#2:? &'<.+6+8D =i69.7.:'c %' 696%')"&. %2? 6%) G$<20' "-'<6 A < "&-6/ #2"*'-5 <+8'/#4 9.2"#&6M+$ )'/#.92: <". A ')6# #2"*I- L*.2<6+#$ &57%$<5:4+$ %)6? /$+:2. 0<6), ;I)120' R74"&6a "%4/ 9D.1D :20' 16#<6D H2"*I- 5+#2"%1.+#$ < 5)'+#$"%'? L %2) $. 9.6"%6 >#2)? ')6# *'#6 :2: 0)6? F K.')4+ 5/#.6- < O2"%$16+8F /'G$1&6+8F K.2".6/6+8 ')6# *)#2074? /6+8 #2"*'-I< O'7&7')$"%$+#1$+8D \)#2# j 76% "<':2: /#.6-671'L+. #/'K$- < )I/. <$)IG1.2MF 9D.1D &.7? &6&)'%1.2 16[!'/#."-6<"&.+8 J*'%&6? # i'7&7')29f!':2<i/#&.9 \)#2074/#.2!.2:"&.+8 H2"*'-I< c)? %$"%$+#1$+8 =_)2116C ')6# 16 P.,/#$? /#.6-6:4+$9. < J%61'<.+6+8 ')6# < *'<.2+.2D _$-.1.+:6%')29 G$+.6 "*'-2+#120' < "'-2+%<.2F 6 %6&G2 +#,L+. #6/6M.1<2"%$+$:1'?)29'1%'? <$+8 ')6# )'#<.4#6M &'951.&6+$:1$+8 16 %69%2:"#$9 %2)21.2D \61 i)61+."#2& 0'/1.2 )2*)2#21%'<6- "'-2+%<' < "*)6<6+8 *5K7.+#1$+8D _$- '"'K4 5+#$114F "&)' '"4+4 *'9'+ *'%)#2K5:4+$9D \'#'"%6- <#')29 "*'? -2+#1.&6 /' 16L76/'<61.6 *)#2#.11$+8F *'/2:95:4+$+8 /#.6-671'LQ "*'-2+#14D 16)'/'<$9 \)#2074/#.2 H2"*'-I< Z2? 0.'1671$+8 =H-'%$ E-'"C < H2K)#$/'? <.+6+8F 0/#.2 < TUUn )D *)I+# <$)IG? /76 #2"*'-5F #/'K$- %6&G2 <$)IG? /$<./56712 /76 +#-'1&6 =i69.? 7.:.C _'1.O6+20' Z6/2+&.20'D H2"*I- )2? *)2#21%'<6- %6&G2 P.2:"&. SL)'/2& E57%5)$ < < c&+:. \)'9'+$:12: P.6"%. ;9.1!'? :2<I/#%<6 R74"&.20' < &6%'<.+&.9 =J*'/&5C < TUUb )D c%)6&+:4 )2*2)%56)'<4 #2"*'-5 "4 "#%5&. %26%)6712 *.I)6 P6)&6 J#'-%$"&6F 65%')6 <.275 *'*576)1$+8 &".4G2& ' %2? 96%$+2 L74"&.2: 16*."61$+8 0<6)4D H2? "*I- 'O2)5:2 *)#2/"%6<.21.6[ =J#'*&6 R74"&'CF =_':&6 ' E6*%5)&5CF =Z'92'. X57.6 A X' +. *)#6:6F B$ 9. *)#2:2"#C. =S"%6%1.' R74"&'!.2+#2)#'CD! TUUn )D :"+2 *)29.2)6 "*2&? %6&75 =\'9"%6C 65%')"%<6 P6).616 P6? & '%$<6+8 =H29"%$C c72&"61/)6 Henryk Kubasa 3)'/#.- "., < 0)5/1.5 WgmT )D < >8'? )#'<.2D \' L9.2)+. ':+6 *)#2*)'<6/#.- "., <)6# # *'#'"%6-4 )'/#.14 /' _2-&5D! WgVY )D 5&'M+#$- "#&'-, *'/"%6<'<4F 6 16"%,*1.2 < WgYW )D \2/60'0.+#120' < Z$K1.&5D \)#2# /#.2<.,Q 76% *)6+'<6- :6&' 165+#$? +.27 &'72:1' < "#&'-6+8 < J%61'< _2-&5F # *)#2)<4 16 '/*)6+'<61.2 "-5G? K$ <':"&'<2: < E!E =N,K.2M"&'CD \)6+5:4+ 16 &'*671. 5&'M+#$- B2+8? 1.&59 ;I)1.+#2 < E6%'<.+6+8D h6"%,*? 1.2 &"#%6-+.- "., < J%5/.59 h65+#$+.27? "&.9 < Z6+.K')#5F 6 < 76%6+8 Wgnn? WgjW "%5/.'<6- *2/60'0.&, < i ? <2)"$%2%5 R74"&.20' < >.2"#$1.2F 0/#.2 5#$"&6- %$%5-960."%)6D \'16/%' \61 o21)$& K$- 6&%$<1$9 /#.6-6+#29 "*'-2+#1$9 16 %2) "#2: 09.1$D \)#2# m 76%6 *.6"%'<6- O51&+:, *)2#2"6 SJ\ < _2-&5F *)'<6/#.- %6&G2 "#+#2* Ho\ < %$9 "'-2+%<.2 '".406:4+ "%'*.2M =86)+9."%)#6CD \)#2<'/1.+#$- J*'-2+#12: Z6/#.2 E75K5 =Z'71.&6CF 6 16"%,*1.2 E75K5 =Z5+8C < _2-&5D i)2/)$f #6L < TUUg )D #2"*I- <$"%6<.- =H'7$%$C %20' "6920' 65%')6F *)#2)IK&, =SG21&5C P.&'-6:6 ;'0'76D \)#2/"%6? <.21.6 'K2:)#6-' &.7&6 %$".,+$ <./#I< 16 %2) ' R74"&6D _'06%$ #K.I) O'%'0)6O.. 6&%')I<?696? %')I< #2 J#+#2:&'<.+ 9'G16 #'K6+#$Q 9D.1D < &".4G+2 =R74#'& ,".CD c&? % =i69.7.:'c %<')#4[ >272"%$16 \'/+#6" /')'+#12: 067. #<.4#612: # 58'1')'? < :K6)/#.2: #6"-5G'1$+8 / $. 9.6? "%6 %)6/$+$:1.2 A < O')? %.92/.6712: *)':2&+:. A *)#$*'91.61' /'? %$+8+#6"'<$+8 765)26%I< =E6)'7.1&.CD J*')4.+8 0)5*,F :6&. <"#$"%&.+8 *)#$K$-$+8 0'L+. <.%67. 0'"*'/6)#2 %2: 5)'+#$"%'L+.F K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-" ')6# <&6#- =63>&$-&F *)#2<'/1.+#4? +$ Z6/$ P.2:"&.2:D \)I+# <"*' ' 16 <"%,? *.2?6&*2"$+-& A #6"-5G'120' J'-%$"6 J%6? 1'<.+ A < 0)'1.2 &'72:1$+8 765)26%I< <$)IG1.'? 1$+8 "%6%52%&4 #1672e7. ".,[ A#B"*#-C D#*, /1E&$&C F2G3;*"2+& :;6&H =3H&6*& # IJ, E"#K$-&!"#0-"#B3 ')6# L#$MN% O?&8"0"73P +# :+2+#7-3'"2D!#')29 76% 5K.20-$+8F #6*)2#21? %'<612 *'/+#6" 5)'+#$"%'L+. +86)6&%2)$"%$&. *5? K7.&5:29$ *'1.G2:D!"# S/ WgYg )D o21)$& E5K6"6 K$- #<.4#61$ #6<'/'<' # \)#2/".,K.')? "%<29 3*'<"# \)6"$. E".4G? &. =Z5+8C < Z$K1.&5F 6 '/ ".2)*1.6 WgnV )D /' 7."%'*6/6 TUUg )D *2-1.- O51&+:, /$)2&%')6 S//#.6-5 ZJ! \)6"6?E".4G&6?Z5+8 <!'/#."-6<.5 R74"&.9D H6 "<':4 "*'-2+#14. #6<'/'<4 *)6? +, '%)#$96- <.272 <$)IG1.2M. '/#16? +#2MF < %$9 E)#$G E6<672)"&. S)/2)5 S/)'/#21.6 \'7"&. 16/61$ < TUUW )D!'/'& A &.2)'<1.& 6)%$"%$+#1$= >#2? "-6< R*.2<'& A 6&'9* % ')6# '*)6<6 95#$+#16 "*2&%6&7. %26%)67? 1$+8F ;)6G$16 E$+.6F c7.16 Z$K6F Z69'16 Z6:&'<"&6F o6116 R72#.'16F _'1.O6+$ Z6/2+&.F X61.16 J-5*.&F P6-0')#6%6 J&5%6F!.'? 72%%6 R*.2<'&F N615%6 E7.92&F P.)276 R*.2<'&D 4 STYCZEŃ 2010

5 0IJ8 SZSS 0IJ8 A K T U A L N O Œ C I Koncert chórów w Czuchowie! 1.2/#.2712 *'*'-5/1.2 Wn "%$+#1.6 < +#5? +8'<"&.9 &'L+.272 *)#2# *'16/ 0'/#.1, )'#? K)#9.2<6- *.,&1$F +8I)671$ L*.2<D E'1+2)% 1'<'? )'+#1$F &%I)$ "%61'<. :2/21 # &')'11$+8 *51&%I< < &6721/6)#5.9*)2# &57%5)671$+8F )'#*'+#4-16:? 7.+#1.2:"#$F K7."&' VU?'"'K'<$ $%&" ()*+,-)*./ 0) , (",56 ()7,374)82.9 *'/ /$)2&+:4 :;#, >&*"" *)'0)69.2 <$"%,*5 #1676#-$ "., %)#$ &'7,/$F *'/'K1.2 #)2"#%4 :6& < *)#$*6/&5 &6G/2? 0' # &'72:1$+8 +8I)I<F &%I)2 #0'/1.2 #./24 %20' <"*I7120' &'1+2)%'<61.6F -4+#$- N2&616% N,K.2M? "&'D B6& '%' :6&' /)50.2 #6*)2#21%'<6-' "., <-6? L1.2 N,K.2M"&'F +8'Q '+#$<.L+.2 < <$/61.5 *6? )6O.67120' /2& ' $%&": ;<)=7+2,> *'/ &.2)51&.29 )&5'"B" /3'&0$-"#7D X6&' %)#2+. < &'72:1'L+. <$"%4*.- $%&" ;?+,/ 562-> # *6)6O.. *D<D L<D X6+&6 < J%61'<.+6+8 *'/ /$)2&+:4 )J56+#7&-F 16"%,*1.2 #6L #6*)2#21? %'<6- "., $%&" ;$.568+,> # *6)6O.. *D<D L<D P6).. P60/6721$. L<D X616 J6)&61/)6 < _2-&5F &%I)$ *'*)'<6/#.-6 Q#0"*& Q#E10&D \)#2/'"%6%1. *'*." 1672G6- /' "#+#2:&'<.+&.20' $%&": /#.6-6:4+20' *)#$ *6)6O.. *D<D P6%&. _'G2: \'L)2/? 1.+#&.!"#27&.+8 p6"& *'/ L&E%32-"#7D!)2"#+.2 $%&" ;A20.8:3> # *6)6O.. *D<D L<D c1/)#2:6 _'K'7. *'/ /$? )2&+:4 4*"#0" Q"3%#-F &%I)2: %2G *)#$*6/- 16 &'? 1.2+ #6"#+#$% /$)$0'<61.6 *'-4+#'1$9. +8I)69.F 6K$ #0'/1.2 # %)6/$+:4 :2/21 # 5%<')I< #6L*.2<6Q <"*I71.2 ^%$9 )6#29 K$-6 %' qrfff?<.2+#16 &'7,? /6 =c/2"%2 i./272"ckd B5G *' <$"%,*6+8 *)'K'"#+# +#5+8'<"&.2: *6? )6O.. -$R <"2G&% 1.2 &)$- #6/'<'72? 1.6 # 5/6120' &'1+2)%5F 672 %2G K6)/#' 7.+#12: <.? /'<1.D!6)%' /'/6QF.G <L)I/ "-5+86+#$ #1676#- "., <$:4%&'<$ #16<+6 %296%5 A *'+8'/#4+$ # >#5+8'<6 -$R M63>R 4*;3*" A#B"*#-F &%I)$ #6? ".6/6 < c)+8./.2+2#:6712: E'9.":. P5#$&. J6? &)6712:D! <$*'<.2/#. *)'K'"#+#6 1.2 #6K)6-' )I<1.2G /#.,&+#$11$+8 "-I< *'/ 6/)2"29 P.2:? "&.20' SL)'/&6 E57%5)$ < 16+8F &%I)20' /$)2&%') <&6"30& Q+&7-3'$-&F <"*I71.2 # *)#2<'/1.+#4+$9 Z6/$ P.2:"&.2: <&6-"#8 =63>&$-S #-'G$-6 16 ),+2 9.2:"+'<2? 0' /5"#*6"%2)#6 "$9K'7.+#14 <.4#61&, &<.6%I< #6 %6& 9.-2 *)#$:,+.2 +8I)#$"%I< < 95)6+8 +#5? +8'<"&.2: L<.4%$1.D!"# 0IJ8 0IJ8 V0:BGT=5X 0IJ8 Jerzy Reginek GALERIA LAUREATÓW 3)'/#.- "., < ".2)*1.5 Wgbn )D <!.7+#$F 6 < Wgmg )D #69.2"#&6- < >#5+8'<.2D S0I71'&"#%6-? +4+20'.9D \'<"%6M+I< R74"&.+8 < Z$K1.&5F \' ' B2+81.&59 ;I)1.+#20' < >8')#'<.2 _6%')$9F \'7.%2+81.&. R74"&.2: < ;7.<.+6+8 A 0/#.2 < WgYg )D 5#$"&6- %$%5- #6<'/'? <$.1G$1.2)6 0I)1.&6 A ')6# J%5/.59 \2/60'0.+#12 < E6%'<.+6+8D! 76%6+8 WgVj?WggU \61 X2)#$ #<.4#61$ K$- #6<'/'<' # E!E =N,? K.2M"&'CF 0/#.2 *)6+'<6-16:*.2)< < /'#')#2 %2+81.+#1$9F 6 16"%,*1.2 :6&' 165+#$+.27 *)6&%$+#12: 165&. #6? <'/5 < H6"6/1.+#2: J#&'72 ;I)1.+#2: *)#$ &'*671.D S/ <)#2L1.6 WgnU )D /' ".2)*1.6 Wgnn )D K$- #6"%,*+4 /$)2&? %')6 %2: "#&'-$F 6 *)#2# Wb &'72:1$+8 76% :2: /$)2&%')29D \' *)#2:L )$%5), 1.2 )'#"%6- "., # 9-'/#.2G4 *)6+5:4+ /' TUUY )D :6&' 165+#$+.27 #6<'/5 < H2"*'72 J#&I- < >#2)? S/ TUUm )D X2)#$ Z20.12& :2"% "4? /'<$9 &5)6%')29 "*'-2+#1$9 J4/5 Z2:'1'<20' < Z$K1.&5. "*)6<5:2 /'#I) &5)6%')"&. 16 %2)21.2 >#2)<.'1? \2/60'0. <$+8'<6<+6 9-'/#.2G$ # %2) $. 9.6"%6 >#2)? ')6#.11$+8 <':2? <I/#%< < )696+8 ')061.#'<61$+8 &76" O.7.671$+8 H6"6/1.+#2: J#&'-$ ;I)1.+#2: < E67."#5F E,*1.2. H0.2)#5D H6 *)6+, #6<'/'<4. "*'-2+#14 #'? "%6- <.27'&)'%1.2 '/#16+#'1$ 92/6769. *6M"%<'<$9.F <':2<I/#&.9.. )2"')%'? <$9.F < %$9 P2/6729 E'9.":. ]/5&6? +:. h6)'/'<2:. H-'%4 S/#16&4 H<.4#? &5 h65+#$+.27"%<6 \'7"&.20'D N#.".6: \61 X2)#$ :2"% 9.2"#&6M+29 Z$K1.&6?_'05"#'<.+. '//61$9 /#.6? -6+#29 "*'-2+#1$9 16 )#2+# 09.1$. 9.6"%6 Ochotnicza Stra Po arna w Dêbieñsku Wielkim S+8'%1.+#6 J%)6G \'G6)16 < N,K.2M"&5!.27&.9 :2"% ')? 061.#6+:4 "*'-2+#14F *'<'? -614 /' '+8)'1$ '"IK *)#2/ *'G6) $9. &7,? "&69. G$<.'-'<$9.D \)'<6? /#. #6:,+.6 "#&'721.'<2 <L)I/ /#.2+.F 9-'/#.2G$. /')'"-$+8 < #6&)2".2 #6*'K *'G6? )'9D NK6 ' #6+8'< ? 0-'L+. "<$+8 /#.6-6M *'*)#2# *)'<6/# '/#.2G'<$+8 /)5G$1 *'G6)1.+#$+8D N<616L+.2 76% %295 SJ\ < N,K.2M? "&5!.27&.9 #'"%6-6 <-4+#'16 /' E)6? :'<20' J$"%295 Z6%'<1.+#'?;6L1.+#2? 0'D! +#6".2 <.27&.20' *'G6)5 76"I< < '&' Z5/. E5e1. Z6+.K')"&.2:F <+8'/#.-6 < "&-6/ E'9*61.. SK<'/'? <2: J%)6G$ \'G6)1$+8 < E6%'<.+6+8F K.')4+ 5/#.6- < <67+2 # %$9 G$<.'-29D! '"%6%1.9 +#6".2 *)#$"#-' :2: "., #9.2? )#$Q # 0)'e1$9 *'G6)29 :6&. <$K <.2G$ &'L+.'-6 *6)6O.67120' *D<D L<D X2)#20' < N,K.2M"&5!.27&.9D o2)'?.+#16 *'"%6<6 "%)6G6&I< #6*'K.20-6 )'#"#2)#21.5 "., '01.6F 6 %6&G2 59.2:,%? T&2+#0*"- F:= " =6#+#$ 93B5&* 91-3'$-" 12 *)'<6/#21.2 6&+:. 06L1.+#2: 5+8)'? 1.-' *)#2/ #1."#+#21.29 #6K$%&'<2 ')? 061$ ')6# *'#'"%6-4 +#,LQ &'L+.'-6D X2/1'"%&6 :2"% ')061.#6%')29F 6 %6&G2 6&%$<1$9 5+#2"%1.&.29.9? *)2# '&'7.+#1'L+.'<$+8. O2"%$1I<D 3L<.2%1.6 5)'+#$"%'L+. )27.0.:12D! TUUg )'&5 SJ\ < N,K.2M"&5!.27&.9 'K+8'/#.-6 :5K.725"# WUU?72? +.6."%1.21.6D!6)%' *'/&)2L7.QF.G :2/? 1'"%&6 96 #16+#4+$ /')'K2& < 1.2? #<$&72 *'G$%2+#12: /#.6-671'L+. 16 )#2+# "*'-2+#1.+%<6 09.1$. 9.6"%6 STYCZEŃ

6 H I S T O R I A >589GL5 BI<e 789:9 68J?6= B95E < 7<ALJB9G( E?G> = 6A=5?JAki Y?J85 ;< 6<fB5 agb=5 EA:H 68:5BH= = :><BH= 9 E?8<HFi j5c 9;5895 E=PC a: AGKJ8 = ;<;5?6JA 789GE9L:H >L<;:H 789:( E5>:D< QTFKFk N6<1.2: /'LQ +#,"%' "., #/6)#6-'F G2 *'/7'%&. 96)#$-$ ' L75K /76%20'F G2 K$-$ %6& #6&'+86? 12F 672 /76%20'F G $ /'"%6Q L75K14 "5&1.,F <27'1. K$Q +8'Q )6# < +21%)59 5<60.D X2/16&G2 "%)':2 L75K12 A #6<"#2 9'G7.<.2 :6& 16:"%)':1.2:"#2. K'06%2 A 1.2 #6<"#2 <$074/6-$ %6& :6& 'K2+1.2D P'/6 L75K16 # "., *)#2# <.2? &.F # "., 16<2% *)#2# /#.2".,+.'72+.6D h6 *)#$? &-6/ A < +#6"6+8 "%6)'G$%1$+8 L75K1$ <27'1 K$- #-'? %'+#2)<'1$l! /6<12: \'7"+2 "#76+8%6 K)6-6 L75K$ < %#<D "%)':5 *'7"&.9F 1.2#<$&72 #)2"#%4 2O2&%'<? 1$9. 967'<1.+#$9F 6 +8-'*. < '/L<.,%1$9 "%)'? :5 =&9.2+$9CD \'7"&. "%)I: "#76+82+&. A &'1%5"#2F *6"$ "-5+&.2F +#6*$ "'K'72 # +#6*7.9. &.%69.. K)$? 761%'<$9. K)'"#69. A 5%)#$96- "., 16 L75K6+8 K6)? /#' /-50'F K' 6G /' qq <.2&5D _$- %' ="%)I: 16)'? /'<$C. +8'Q 1.2 1'"#'1$ :5G 16 +'/#.2MF #6-'G2? 1.2 0' 16 5)'+#$"%'L+. K$-' < 76% <'7. 'K'? <.4#&.29 *6%).'%$+#1$9D \'/'K1' #/6)#$- "., L75KF 0/#.2 :2/21 :2/$1$ 0'LQ <$"%4*.- < =25)'*2:"&.9C O)6&5. <$<'-6- *'<"#2+812 #0')"#21.2D h6 R74"&5 65"%).6+&.9F 6 *'%29 *)5"&.9F <$G"#2 "O2)$ G21.-$ "., <-6L1.2 < '<$+8 O)6&6+8. "9'&.1? 06+8F *61.2 < "5&1.6+8 #0'/1$+8 # *615:4+4 9'/4F 672 < &'1.2+# <". #6L 1'".7. "., %)6/$+$:1.2 =*' +8-'*"&5C. < "<$+8 %)6? /$+$:1$+8 "%)':6+8 K)67. L75K$D X2G27. +8'/#. ' L75K1$ "%)I: +8-'*"&.F 1.2 )IG1.- "., #K$%1.' '/ #<$&-20' "%)':5 1'"#'120' '/ L<.,? %6D \ '/6 #6&-6/6-6 :6& #6<"#2 :6&7,F "*I/1.? Aleksandra J. Ostroch P,G+#$e1. ' <.272 <+#2L1.2: 1.G &'K.2%$ #6)#5? +.7. "%)I: =&9.2+$CD! 9-'/'L+. #<$&72 )5"#67. #6 )'K'%4 &5 &'*671.'9. 85%'9F &<6%2)'<67. < )'K'%? 1.+#$+8 9.6"%2+#&6+8F 0/#.2 *)#2:9'< :"&. "%$7 5K.')5D \'/ &'1.2+ <.2&5 qfq :5G )#6/&' &%' *69.,%6- A *)#$16:91.2: < '&),06+8 *)#29$"-'? <$+8F :6& 5 16" A ' <.2:"&.2: =&69.#27.C. +'/#.21? 12: "5&961.2D B$9 K6)/#.2: '/ L<.,%6d \61 9-'/$F Moda ślubna cz.i +,. #6*6"&,D!"#$"%&' %' 95".6-' K$Q '+#$<.L+.2 1'<2. 5"#$%2 9'G7.<.2 16:"%)':1.2:D X6&76 # K-$"#? +#4+20'F <$%-6+#6120' < &<.6%$ 96%2).6-5F '#/'K.'? 16 /<'96 )#,/69. 05#.&I<F 96-$9. &')'12+#&69. *)#$ "#$.. ),&6<6+8 ')6# "#2)'&.9 *6"29 &')'1&. 75K % /'-5D X2: &'7') K$- #<$&72 #.27'1$ 75K +#6)? 1$ A 5)'+#$"%2 "%)':2 +8-'*"&.2 <$"%,*'<6-$ #6<"#2 < : %'16+:.D H :6"120'F K-$"#+#4+20' 96%2).6-5 K$-6 #6*6"&6F 6 "*I/1.+6 #1I< F # '#/'K1$? 9. #6"#2<&69. 75K 'K"#2<&69. A =K')%69.CD _5%$ '+#$<.L+.2 +#6)12F <$"'&.2F "#15)'<612D _6)/#' *'? /'K1$ 75K #0'-6 %6&. "69 K$- "%)I: /)5G2&D E.2/$ < "%)':5 =*6M"&.9C 5"%67.-6 "., 9'/6 K.6? -$+8 "5&.21 L75K1$+8F #6*)601,-$ L75K12: K ? &%I)2 <.2:"&.2 /#.2<+#$1$D h #)$<6Q # %)6? /$+$:14 :6&74F <$K.2)6-$ &'9*)'9." A :6&76. "*I/? 1.+6 <2/-50 %)6/$+$:120' &)':5F 672 # K.6-20' 96? %2).6-5D S#/6K.6-' "., :2 /76 'G$< "#$%$ #2+#&69. 9.)%5D N' :6&7. <27'15 :5G 1.2 #6&-6? /61'F 72+# *)'"%$ <.612&D B' <-6L1.2 <.612& K$- %$9F +' <$)IG1.6-' *61? 1, 9-'/4 A #<-6"#+#6F :2L7. <$"%,*'<6-6 < &'7')'? <$9 "%)':5D P5".6- K$Q &'1.2+#1.2 # 9.)%5F 0)5K$ :6& &')'16. <$-4+#1.2 #.27'1$F K2# 16:91.2:"#20' &<.6%&6 A K' %$7&' %6&. "$9K'7.#'<6- /#.2<.+%<'D X5G 16<2% "69' &<.% )%5 < /'1.+#+2 K5? /#.-' *'/2:)#21.6 +' /' *)'<6/#21.6 "., <-6L+.+.27&. )'L7.1$l N76%20' 16 L75K1$ <.612& <$K.2)61' <$-4+#1.2 9-'/2F 1.2 )'#&<.% #&.D N)5G&. '<"#29F 9'0-$ "%)'.Q "., < &<.2+."%2 <.2M+2F K$? <6-$ '12 <$"'&.2. "%)':12 :6& &')'1$F #/2+$/'? <61.2 '&6#67"#2 '/ "&)'9120' 9.)%5 *611$ 9-'? /2:D!.612& K$- 1.2<.27&.F 1.2 %$72 #6&-6/61$F +' *)#$*.161$ /'LQ #6K6< #5K&5 0-'<$D X2/$? 1.2 < '&' _.27"&6?_.6-2: <.612& ".6- K$Q 'K'<.4#&'<' #.27'1$ A /'*76%61' /' 1.20' K.6-2 )IG$+#&.F 6 # K'&5 *' *)6<2: "%)'1.2 *)#$*.161' /-504. "#2)'&4 K.6-4 "#6)O,F 5*.,%4 < &'&6)/,D!$"%,*'<6- +#6"29 A #6+#2)*1.,%$ +8$K6 # 1.2? 9.2+&.20' A 'K$+#6:F G2 *' <2"275 L75K1$ < #6"5"#61'F 6 16<2% 59.2"#+#61' #6 "#&-29 :6& 'K? )6#2&F 16 %72 %2&%5)&. #.9.' #<."&69. 1'? <'G2M+I< ')6# /6%4 L75K5D >#6"29 /'-4+#61' /' %2: &'9*'#$+:. :2"#+#2 #6"5"#'12 9.)%'<2 'K)4+#? &.. :6&.2L <"%4G2+#&. +#$ &<.6%&. '/ K5&.2+.&I<D B6&6 <4%*7.<6 A &)5"#4+6 ".,. #K)4#'<.6-6 A '#/'? K6 <.".6-6 *'%29 / %6 16 L "$*.671.D K$Q &.F #6&-6/6- +#6)1$ =#67'1.&CF +#$7. =#67'1)'&CF +#$7. )'/#6: )'#+.,%20' # %$-5F /-5? 0.20' /' &'761 *-6"#+#6 # K-$"#+#4+$9. <$-'069. < %$9 "69$9 &'7')#2D E'"#576 '+#$<.L+.2 K.6-6F #2 "#%$<1$9 &'-1.2)#$&.29. K "#&4F /' %20' &'1.2+#1.2 K.6-2 ),&6<.+#&.. + $ 7. 1 / 2 )D P'/14 +.2&6<'"%&4 K$- +$7.1/2) "&-6/61$F +#$7. %#<D "#6? *'&76&D h.2&.2/$ "&-6/6- "., "69'+#$11.2 < 1.2? #K$% '/*'<.2/1.9 9'921+.2l J$9K'729 +#$"%'? L+. *616 9-'/20' K$- *,+#2& 9.)%5 /'*.,%$ 16 *.2)? ".. "#2)'&6 K K #.27'16 <"%,06 #6<.4#616 < &'&6)/, A +#$"%'LQ 'K$+#6:I< +21.'1' < %69? %$+8 +#6"6+8 #6)I<1' 5 &6<672)I<F :6& 5 *61.21F <.275 '/*)6<.6-' 1'<211$ /' L<D XI#2O6F 1672G6-' /' B'<6)#$"%<6 c7':#:6m"&.20'l _.6-2 "5&1.2 # <27'129 *':6<.-$ "., *'/ &'1.2+ qfq <.2&5F 672 :2"#+#2 *)#2# /-50. +#6" %$7&' < %#<D =<$G"#$+8 "O2)6+8CD h.2 %$7&' /#.2<+#$1$ # )'/#.1 +8-'*"&.+8F '"#4+2 "., *' *6M"&5 9.2"#+#61? &.F K)6-$ L75K$ < *)6&%$+#1$ $+8 "5&.21&6+8F &%I)2 *'%29 9'G16 K$-' :2"#+#2 1'".Q 16 )IG12 '&6? #:2D N' L75K5 #6&-6/6-$ %$7&' K.6-$ <27'1F *)#$ %$9 <.612& 9.)%'<$F "&'9*'1'<61$ :6&'L # <27'129F 16/67 'K'<.4#$<6-D h.2&%i)2 8'-/5:4+2 %)6/$+:. *61? 1$ #6/'<676-$ "., "&)'91$9 <.61&.29 K2# <27'15 :2"#+#2 < 76%6+8 bud!./$<6-' "., "69 <.612& K2# <27'15 *)#$ /-50.2: K.6-2: "5&.21+2D! 76%6+8 *' f <':1.2 L<.6%'<2: K.6-2 "5&1.2 L75K12 "%6:4 "., :5G *'<"#2+812D B2 # <+#2? "1$+8 76% /<5/#.2"%$+8 "4 A #0'/1.2 # I<+#2"14 9'/4 A &)I%&.2F 72/<.2 #6&)$<6:4+2 &'761'D N' %20' #6&-6/6-' "., %)6/$+$:1$ <27'1 /' #.29.F *'M+#'? +8$. *61%'O72F :5G K.6-2F 1'. L75K16 <.4#61&6 &<.2? +.6D B21 <.#2)512& *611$ 9-'/2: 5"%67.- "., *' /#.L /#.2MF #9.21.6:4 "., %$7&' :20' <6).61%$D 6 STYCZEŃ 2010

7 Ekologiczne podsumowanie S<;?56=> I5EL:> A 8<6F &++\ 789:K=:D5LG =>78:9G 78<:6<T<( A 7T5BJA65BI OE9GE?6=: EG = F8<B9GQB=: 1=:>=XN!6)%' <$9.21.Q &'1&5)"$ :6&.2 16 *)#2-'9.2 frtrf TUUg #')061.#'? <61' /76 *)#2/"#&'76&I<F 5+#1.I< "#&I- *'/"%6<'<$ #:I<D f %6& /76 *)#2/"#&'7. *)#$0'%'<61' &'1&5)" =h6 16:-6/1.2:"#4.1"+21.#6? +:, ' <'/#.2C ^')0D \ 1) W. YkF /76 5+#1.I< &76" f?fff J\ =E'1&5)" <.2? /#$ 2&'7'0.+#12:C ^')0D /')6/+6 92? %'/$+#1$ &"#% #.1%20)'<612? 0'kF /76 5+#1.I< &76" fr?rf J\ =E'1&5)" 2&'7'0.+#1$ Hf]Pfc TUUgC ^')0D J\ E".4G21.+2kF /76 5+#1.I< 0.916#:I< =E'1&5)" 2&'7'? 0.+#1$ ]D!DcDC ^')0D HJ 1) Vk ')6# =f1%2)12%'<$ &'1&5)" 2&'7'0.+#1$C ^')0D ; 1) TkF #6L /76 <"#$"%&.+8 /#.2+. *7212) 9676)"&. =hcn _f]zc!euc ^')0D HJ 1) VkD Z; ;9=5L5 9 7<8?5TFC 78<M=T >=:HEB<A<QB= E=P AQ8J; 6T5EGN :2"% :2/14 # *.2)<"#$+8 9.2:"+'<'L+. < \'7"+2F &%I)6 'O.+:671.2 <"*I-*)6+5:2 # 16"#4 &76"4. "&')#$"%6-6 #2 "&.2)'<612: /' 3)#,/I< P.6"% "*2+:6712: 'O2)%$ 16 %<')#21.2 &'1% 'O.+:671$+8D N#.,&. %2: <"*I-*)6+$F K,/#.2 9'0-6 &'951.&'? <6Q "., #2 "<' "#&6M+69. ')6# <"#$"%&.9. "$9*6%$& :"+'<'? L+.F &')#$"%6:4+ #.1%2)12%5. 16:1'<? "#$+8 /'"%,*1$+8 < )#,/#.D A U,/$, 45(*, 2%/3 5(%2/0)')90(6 >F:$( 5A):10< ( /$)9O $ *(0< +)&$1/3, $ (*3%&*%3F ( 5, /')2% +)*3, *, 8)&3,>,0< /8)A%0$*)- 90()'10<? _>,3%4) +(%:1 8)2,'(A, /(J 5)7>(')9O $,+A,:,*(, +)*3 )M(02,>*10< *, *,/$%2 +>,/(%= $:%01:)',>(951 /(J B296%$&6 =;9.1120' N1.6 H.2? 9.C *'L<.,+'16 K$-6 *)'K729'9 #6? 1.2+#$"#+#2M <I/ )#2&. _.2)6<&.D X2: "%61 'K2+1$ *)#2/"%6<.7. 5+#1.'<.2 ;.916#:59 1) m < O.79.2 *%D =h6 )6? %512& _.2)6<+2CD i.79 %21 #'"%6- *)#2? &6#61$ <"#$"%&.9 *76+I<&'9 'L<.6? %'<$9 # %2)215 16"#2: 09.1$F #6L #6? <6)%2 < 1.9 <67')$ *)'2&'7'0.+#12. <"* ), 9-'/$+8 6&%')I< <$? )IG1.-' >]S <!6)"#6<.2D f9*)2#6 '/K$-6 "., < "67. <./'<.? "&'<2: P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ < >#2)<.'1+2D \'*)#2/#.- :4 86**2? >#2)<.'1&.F < &%I)$9 5+#2"%1.+#$-$ *)#2/"#&'76&. ')6# 5+#1.'<.2 "#&I- *'/"%6<'<$ ? 16#:I< <)6# # 165+#$ <-'? /6)#69. 16"#2: 09.1$D P.2"#&6M+$ OFICJALNIE na Naszej klasie! ): &,$F $ *(%2 /+)&$1/3,O? D,51 *,- :$(%2J= 7% 3,+, M)&5, +)*3,+3F /8)3+, /(J $ :F715 $,(*3%&%/)',*(%5? U,&$J- :$(, 8)&3,>F *,/$, +>,/, /6 )E%0*(% 3,+ &)$EF:)',*%= 7% :$(J+( *(5 5(%/$+,K- 01 EJ:6 :)/+)*,>% 8)(*M)&5)',*( ) 315= 0) /(J :$(%2% ' *,/$%2 45(*(% A 9I<.4 *)6+'<1.+$ 3)#,/5F &%I)#$ 6/9.1."%)5:4 &'1%29D h6 '*+:. =R72/#.&C #69.2"#+#612 "4 K.2G4+2.1O')96+:2 /'%$+#4+2 >#2)? c/9.1."%)6%')#$ &'1%6 K,/4 )I<1.2G %<')#$Q K'06%4 0672)., #/:,QD \.2)<"#6 O'%'0)6O.6 5"%6<.'16 'K2+1.2 :6&' #/:,+.2 0-I<? 12 %' &'76GF &%I)$ *'<"%6-16 *'/"%6? <.2 *)#2"-61$+8 *)#2# 9.2"#&6M+I< *)'*'#$+:. /' &'1&5)"5 =H-'G6 "5&? +2"5 < 'K.2&%$<.2CD 16"#20' 9.6"%6 G$+#7.<.2 <.%67. 5+#2"%1.&I<. # #6+.2&6< #$? %67. '%)#$ '%&. 16 %296% '+8)'? 1$ <I/D 3<.2M+#21.29 <"#$"%&.+8 /#.6-6M *)'2&'7'0.+#1$+8 < )'&5 TUUg K$-6 ')061.#6+:6 &'1&5)"I< =h6 16:-6/? 1.2:"#$ &4+.& *)#$)'/1.+#$C < *)#2/? "#&'76+8. &76"6+8 f?fff "#&I- *'/"%6? <'<$+8 ')6# =h6 16:-6/1.2:"#4 &76", *)#$)'/1.+#4C < &76"6+8 fr?rf "#&I- *'/"%6<'<$+8 ')6# f?fff 0.916#:59D N#.,&. *'#$"&61$9 L)'/&'9 # ;9.1? 120' i51/5"#5 S+8)'1$ R)'/'<."&6F /#.2+.'9 K.')4+$9 5/#.6- < &'1&5)? "6+8 5O51/'<61' 160)'/$D!67')$ *)#$)'/1.+#2 ;9.1$. P.6? "%6 "%61'<.4? +2 '0)'91$ *'%21+:6- %2: #.29.F :6& )I<1.2G 5#$"&61$ *)#2# 09.1, < 5K.20-$9 )'&5 +2)%$O.&6% =;9.16 _7."&6 R)'/'<."&5C #6+8,+6:4 <"#$"%? &.+8 /' /67"#$+8 /#.6-6M 16 )#2+# *)'? *60'<61.6./2. '+8)'1$ L)'/'<."&6 16%5)67120'D!"#$"%& #$+.27'9F *2/60'? 0'9F )'/#.+'9F <-6/#'9F /76 &%I)$+8 &"#% L<.6/'9'L+. 2&'7'0.+#12: :2"% 1.2 %$7&' *'%)#2K4F &6#29 <"*I-+#2"1'L+.F 0')4+' /#.,&5:29$D H6+8,+69$ /' /'-4+#61.6 /' 0)'? 16 #16:'9$+8 *)'O.75 L72/# :1'<"#$+8.1? O')96+:. # 16"#2: 9.2:"+'<'L+.D ck$ '/1672eQ F?UQ)4VTW =AF,?UV 9'G16 <*.? "6Q /' <$"#5&.<6)&. *')%675 #$%&'()*- +,-.%/$0$1*1 `aa)7, /F+0%/FH 75K /' *)#2074/6)&. <*."6Q 7.1&6 <338bcc*,/$,- +>,/,?8>c0$%&'()*+,d>%/$0$1*1 O 1:E7<T: U A j:l6f <;( KGLG E=P 95HPB=5 7<;EF><AFH]B: S8<H:6? VS=:8AE9: n8<d] n< O=:;9GXN Europa, nasz dom \)#2/9.'%29 #6:,QF &%I)$+8 %296% K)#9.6- =]5)'*6F 16"# /'9CF K$-' #6? *'#161.2 #2 #<$+#6:69. &)6:I< 25? )'*2:"&.+8D 3+#1.'<.2 <$K)67. "., < =*'/)IG K67'129CF &%I)$9 #<.2? /#67. *'"#+#20I712 *6M"%<6D \'/+#6" "*'%& #1.'9 %'<6)#$"#$-$ "$9K'72 3]D N#.2+. "69'/# '/? "#5&.<6-$ 16 96*.2 ')6# 07'K5".2 &)6:2 25)'*2:"&.2F 5&-6/6-$ *5##72 O760. 3]D!$+8'<61&'< '&6#:, #6*)2#21%'<6Q L74"&4 9'<, *'/+#6" %26%)#$&5 # <$&')#$"%61.29 *6+$12&D \)#$ 5G$+.5 /#<'1&I< ')6#.11$+8.1"%)5921%I< '/20)67. O)60921% fq s'1 _22%8's216D N)50'&76".L '&6? #:, 'K2:)#2Q *'/ 9.&)'"&'*29 9'? +#6)&, &616/$:"&4F &%I)6 <,/)I<&, *' ]5)'*.2 )'#*'+#,-6 5 <$K)#2G$ \')%5067..D h.2 'K$-' "., %6&G2 K2# #6? &5*I< < < )'D \'16/%' 5+#1.'<.2 )'#<.4#$<67. #6/61.6 # %)2L &6)%6+8 96%296%$+#1$+8F # <$&')#$"%61.29 &5&.2-2&D h6 #6? &'M+#21.2 #6L '/L*.2<67. 8$ ]5)'*2:"&.2: "%':4+ < &'72. %)#$96? :4+ "., #6 ),+2D E6G/$ 5+#2M &76"$ ff %20' /1.6 )2*)2#21%'<6- <$K)61$ &)6: +86)6&%2)$"%$+#1$9 "%)':29D J*'%&61.2 "<':4 'K2+1'L+.4 5L<.2%1.7. #6*)'"#21. 0'L+.2 A /$)2&? +:6 "#&'-$F 92%'/$& 165+#61.6 #.1%2? 0)'<6120'F 165+#$+.27&. 165+#61.6 #.1%20)'<6120'D!L)I/ 0'L+. #1672e7. "., )I<1.2G )'/#.+2 /# #2"%1.? +#4+$+8 < *)':2&+.2F &%I)#$ *)#$K$7. K6)/#' 7.+#1.2D B,-,"762, C)D." STYCZEŃ

8 Turniej KGW na weso³o H *'+#4%&.29 5K.20-20' 9.2".4+6 < P.2:"&.9 SL)'/&5 E57%5)$ *' )6# /)50. )$<67.#'<6-$ #2 "'K4 E'-6 ;'"*'/$M!.2:"&.+8D!$9$L712 &'1&5)21? +:2 *'/"#$%2 K$-$ 859')29F %'%2G < *.2)<"#2: '/? "-'1.2 &6G/$ # #2"*'-I< 9.6- #6 #6/61.2 *)#2/? "%6<.Q "+21&, &6K6)2%'<4 *%D We$F+,5 8&,01! #f *, '%/)A)Y? N)50. <$"%,* K$- :5G /'<'71$F +8'Q < O')9.2 G6)%'K7.<2: 'K'<.4#&'<' 9.6- *)2#21? %'<6Q 'K)#,/$ 75/'<2D!)2"#+.2 %)#2+.6 &'1&5)21? +:6F &57.16)16 A 1672G6-' *)#$0'%'<6Q :2/14 *'%)6? <,a &'1&)2%1.2 /2"2)D >' # %20' <$"#-'v A /'*)6</$ L<.2%16 #6K6? <6d X6& "., K'<.29 '&6#6-'F +#-'1&.1.2 EI- ;'? "*'/$M!.2:"&.+8 96:4 /'"&'16-2 *'+# ? 9')5F %'%2G :5)')'9 < %6& -6%<' *)#$"#-' #/2+$/'<6Q ' *)#$#161.5 #<$+.,"%<6D S"%6%2+#? 1.2 A :6& <$1.&6 #2 <"%,*5 A < )$<67.#6+:. &I-F &%I)2 <$/6:4 "., K$Q ="*2+:671'L+.4C "'-2+&4F <$? 0)6-6l /# :"&6F +#$7. N,K.2M"&'D X2/? 16&'<' <"#$"%&.9 0)6%57'< &'1.2+ K5)? 9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-"F *)#2<'/1.+#4+$ Z6/$ P.2:"&.2: <&6#- =63>&$-&C *)#2<'/1.+#4? +$ E'9.":. SL<.6%$. E57%5)$ A3E#6; /3'30. /$? )2&%') P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ <&6"30& Q+&7-3'$-&F *'%29 %6&G2 "'-%$". 9#6*&65 :;6+3, 5& # \67'<.+F 901$+2+ #2 J#+#2:&'<.+. )6/1$ 93B5&* /*3M"- # N,K.2M"&6F &%I)#$ %6&? G2 /'*.10'<67. #2"*'-$ )2*)2#21%5:4+2 *'"#+#2? 0I :"+'<'L+.D!"# Harcerski Sztab nie zawiód³ X6& +' )'&5 '/<.2/#.7.L9$ o6)+2)"&. J#%6K!SR\F &%I)$ 57'&'<61' < 72"#+#$M"&.9 N'95 E57%5)$D! 1.2/#.2712 *'*'-5/1.2 WU "%$+#1.6 /'? +.2)67. %69 9-'/#. <'7'1%6).5"#2F 16:+#,L+.2: 5+#1.'<.2 9.2:"+'<$+8 "#&I-F 6K$ *)#2&6#6Q *.2? 1.4/#2 #2K)612 /' "*2+:671$+8 *5"#2&D B6& <.,+ K2# #66106G'< '/#.2G$F 86)+2)#$F 672 %2G /6)+#$M+I<. G$+#7.<'L+. <.275 <"*.2)6:4+$+8 6&+:, 75/#.F %)5/1' K$-'K$ 9I<.Q ' *'<'/#21.5F 6 %$9 K6)/#.2: )2&')/'<2: "59.2F :6&4 5/6-' "., #2K)6Q < %$9 )'&5D H)2"#%4 0)61.2 K$-' %$9 )6#29 /'"-'<12F K'< "+21.2 P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ '/K$- "., &'1+2)%F *'/+#6" &%I)20' #6*)2? #21%'<6-$ "., 6G %)#$ )$K1.+&.2 #2"*'-$ A =^F&- 0$,3CF W[F%>(*4 I<% [(&%Y ( WI<% ]03)E%&.%,G%/C A 672 +' 16:<6G1.2:"#2 9.2:"+'<$ =\)8(;AC. =B*- :%&4&)F*:CD S+#$<.L+.2 *)#$ %6&.9 #2"%6<.21.5 <$&'16<+I< *5K7.+#1'LQ K$-6 0<6)61%'<616F #6 +' :2/16& ')061.#6%')'9 &'1+2)%5 1672G4 "., *'? /#.,&'<61.6D h.2 #6K)6&-' %)6/$+$:120' =R<.6%2-? &6 /' h.2k6cf %6&G2 *)#$ 5/#.672 K5)9."%)#6!.2? "-6<6 X61."#2"&.20'F *)#2<'/1.+#4+20' Z6/$ P.2:"&.2: P6)&6 \)'O6"&.. <.+2K5)9."%)#6 c1? /)#2:6 Z65/12)6D N#.2M <+#2L1.2:F < "'K'%1. <.2+#I) 16 "+21.2 P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ #60)6- #2"*I- =I%/3(- 5)*(F5CF +8'Q '&6#:4 /' %20' <$"%,*5 K$-' #6)6? #29 WV? ) )#2+#!.27&.2: S)&.2"%)$ R<.4%2+#12: \'9'+$D! %)6&+.2 "*'%& <#6? :29 /#.,&'<61' #6 <.27'72%1.4 <"*I-*)6+,. #661? 06G'<61.2F 5/#.6- )#2"#$ &<2"%5:4+$+8 <'7'1%6).5? "#$F '*.2&51I<. /6)+#$M+I<D >8$74+ +#'-6 *)#2/ &'')/$16%')69. # o6)+2)"&.20' J#%6K5 ')6# ')06? 1.#6%') #2"%1.&69. /')'+#12: 6&+:. 16 %2)2? $. 9.6"%6 K5)? 9."%)# "&-6/6- *'/#.,&'< ),+2 "#2O6 %20' J#%6K5F 16/9.21.QF.G :6& +' )'&5 1.2 #6<.2/7. %2G &)<.'/6<+$F &%I)#$ < 1.2/#.27,F < 0'/#.16+8 *)#2/*'-5/1.'<$+8 <#.,7. 5/#.6- < 6&+:. #')061.? #'<612: *)#2# E75K one.9d cd _2)$D \'16/%' < )696+8 %20')'+#12: 2/$+:.!SR\ < "'K'%, '/? K$-$ "., )I<1.2G.9*)2#$ "*')%'<2F ' +#$9 1.2+' "#2)#2: <"*'9.169$ <.11$9 9.2:"+5D!"# 8 STYCZEŃ 2010

9 Koncerty noworoczne "?GB9:f H56 B< 8<6F <KM=?FH: A 8:7:8?F58 6<TP;<AGN.56 KGL< A 09FBI<A=:C < B9G> E9:89:H AE7<( A >=:HEBFC 5T:?56a: A = D;9=: ' E=P 9:E7JL V`A=5?L<X 7<; &'1+2)% '/K$- "., < 95)6+8 &'? L+.'-6 *D<D L<D c1/)#2:6 _'K'7.F #6L < )'7, &'1O2? )61":2)6 < "., %5%6: 9.2:"+'<$ *)'K'"#+#F -$R \'/'K12 :6& < >#2)<.'1+2 A < P.2:"&.9 SL)'/&5 E57%5)$ A #2"*I- =H*+,-I)C <$"%4*.- < "&-6/#.2[ :;JM"K$-&C 4B*"#$+-& :+2+#2"*&C <3*"-& <&B5&, 0#*& X6+#B36+#-C <3*"-& :"B&C 9&6E&6& X36+&', $-&C I38"*"-& <&6#- X6#2"2G&C 9&6;3$+ )#+"36C I&'"5 A&>&% F-1*C <&6"1$+ <"2G&0$-"C I363;& )#+"36 ')6# *)'<6/#4? +6 #2"*I- L&$-N6$-&D! )696+8 %20' <$"%,*5 :2/14 # &'7,/ "'7' #6L*.2<6-6 9-'/#.5%&6!"-;36& E'1+2)%'<$ *'*." #2"*'-5 =R<.6%-'C *'*)#2/#.7. 0.%6)#$L+. A D&**& Y03$&6#-C F0& 45&8 )&*10#-C I&'"5 ="3;6 <"G"0#'"2+ A &%I)#$ <$&'167. %)#$ 65%')"&.2 &'9*'#$+:2 <&6"1, $+& Y*"#B10$-"#B3F # :20' #)2"#%4 %6&G2 5/#.6-29D h.2 #6K)6&-' 6&+21%5 %612+#120'F K'<.29 <$"%4*.- )I<? 1.2G #2"*I- =J607,4C *'/ &.2)51&.29 X6+#B36+#-D! :2/1$9 # 5&-6/I< #6%6M+#$-$ <&B5&0#*& :3*"& :;&2G16&C Q0&15"& )&B35+"K$-&C /&;&, /6#;;#- ')6#!"-;36"& :;&2G16&D!6)%' *)#$*'91.2QF.G #2"*I- =R<.6%-'C # &'1? +2)%29 &'7,/ <$"%4*. :2"#+#2 < /,K.2M"&.2: L<.4? %$1. *D<D L<D X2)#20'F < 16:K7.G"#4 1.2/#.27, Tm "%$+#1.6D! %$9 *)#$*6/&5 *)I+# P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ 16 &'1+2)% #6*)6"#6 )I<1.2G B'? <6)#$"%<' J$9*6%$&I< H.29. N,K.2M"&.2:D!"# 095E 85;<QeC E789G( H5 A=:TF = E?5H: E=P <659H] ;< 789:; QA=P?5>= A "96<T: S<;E?5( A<A:H A S89:DP;9G <;KGL< E=P K58;9< >=L: #5 E<L?GE5 ng8kf( E=5 <859,5;G "<L:B6=:HC 789GKGT= ;< E?58E= >=:HEB<A<QB=N Œwi¹tecznie w Przegêdzy J*'%&61.2 5L<.2%1.- "<':4 'K2+1'L+.4 K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-"C #2 <#)5"#21.29 *)#$<.%67.? L9$ %2G K$-20' *)'K'"#+#6 16"#2: *6)6O.. -$R -& =&'0"2JR _$-$ G$+#21.6F '*-6%2&. < *-$+8 "-I<D \)#$ +8'.1+2. *'+#,"%51&5F L<.4%2+#1$ &7.? 96% <.2+#')5 *'/&)2L7.-$ :6"2-&6. &'1+2)% &'7,/ < <$&' #1.I< 16"#2: "#&'-$D! /67"#2: +#,? L+. "*'%&61.6 "<I: %6721% #6*)2#21%'<6-$ 4**& /012+*"3-C <&6"& <&+16F :&038#& A3;-#B#0. AN, H&!"$;1E&D o59')$"%$+#12 "+21&. <.+8 <$&'16? 1.5 <$<'-6-$ "67<$ L9.2+85D H6 "96+#1$ *'+#,"%5? 12&. 'K"-50, *'/+#6" %20' <.2+#')5 /#.,&5:29$ \6? 1.'9 # /3%& < \)#20,/#$D!"#$"%&.9 '"'K'9F &%I) '0-$ 5+#2"%1.? +#$Q < "*'%&61.5 /'"%6)+#'12 #'"%6-$ /' /'95 5*'9.1&.D J*'%&61.2 %' K$-' &'1%$156+:4 %)6/$+:. L<.4%2+#12:F 672 %2G '&6#:4 /'.1%20)6+:. L)'/'<.? "&6 7'&67120'D E",F62, G)95+4 AE9GEBG >56JA:6 KGT= A R=:T= <659HP ;:DFE?<A5e?P `T]E6F 7<?85AP 7<;B95E AGH]?6<A:D< #=: T5;5 D85?6] ;T5 KGL5 ><at=a<qe 9;<KGB=5 789:E?85E9GL E=58B9GE?G >8J9o S/ <+#2"1$+8 0'/#.1 *')611$+8 9.2"#&6M+$ # #6.1%2)2"'< )'96/#.7. "., <'&I- ')061.? #6%')I<.9*)2#$ /'*$%5:4+ ' "#+#20I-$ '/K.')5 +8'.12&. 9'G7.<'LQ /205"%6+:. 96&I<2&D \51&% ' 0'/#D WUDUU K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-" )'#*'+#4- %' <$:4%&'<2 L<.4%2+#12 "*'%&61.2 "&-6/6:4+ <"#$"%&.9 9.2"#&6M+'9 09.? 1$ 16:"2)/2+#1.2:"#2 G$+#21.6 K'G'16)'/#21.'<2D >#2"-6< w29-6 <)6# #2 "<'.9 #2"*' *)2#, L<.4%2+#1$9 )2*2)%56)29D c #0)'96/#2? 1. )5"#$7. *' <$+#2&612 +8'.1&.F &%I)2 '/K.2)67. # )4& K5)9."%)#6 ')6# :20' #6"%,*+I<D 3)#4/ *)#$? 0'%'<6-16 %, '&6#:, 6G WUU +.,%$+8 "'"21. VU L<.2)? &I< < /'1.+6+8D N' L<.2)&I< /'-4+#'12 K$-$.1? O')96+:, ' 6&+:. *)'2&'7'0.+#12: =S+6769$ L<.4? %2+#12 +8'.1&.CD S)061.#6%')#$ #6+8,+6:4 "2)/2+#? 1.2 %$+8F &%I)#$ #6'*6%)#$7. "., < L<.2)&.F 6K$ "*)I? K'<67. :2 *)#2+8'<6Q 6G /' <.'"1$D \)6+'<1.+$ H6)#4/5 N)I0. J-5GK E'951671$+8 #<.2e :"+2 "*'%& '.1&.F &%I)2 '/2K)67. Najwiêksza wspólna degustacja makówek # )$K1.+&.20' 16/72L1.+%<6F 6 %6&G2 "*2+: %, '&6#:, <$&'167. /<6/#.2L+.6 L<.4%2+#1$+8 "%)'?.&I<D H 9$L74 ' %$+8 9.2"#&6M+6+8F &%I)#$ :5G 5/2? &')'<67. "<':2 L<.4%2+#12 /)#2<&6F 6 :2/16& +8+.2? 7.K$ *)#$1.2LQ /' "<'.+8 /'9I< K'G'16)'/#21.'? <$ 1.2#<$&-$+8 5*'9.1&I< <#)'? "-6 <.,+ /' WnUd \)6</#.<4 L<.4%2+#14 6%9'"O2), #6*2<1.-$ :2/? 16& *)#2/2 <"#$"%&.9 *)#2/"%6<.+.27&. EI- ;'"*'? /$M!.2:"&.+8 # 16"#2: 09.1$D B' '12 "5%' #6"%6<.? -$ L<.4%2+#12 "%'-$D B20' / *.2)<"#$9 *761.2 K$-$ 5<.27K.612 *)#2# < &I<&.D c "2&)2% 1.2? 06"14+2: *'*576)1'L+. 96&I<2& %&<. < *)#2&6#$? <612: # *'&' *'&'721.2 )2+2*%5)#2D A U(% $5(%*(,51 3&,:1012*%4) 8&$%8(/F? U(% F>%8- /$,51? U(% %+/8%&15%*3F2%51 $ 5,+;'+,5( A *'? <.2/#.6-6 P6)%6 N'9.1 # E'-6 ;'"*'/$M!.2:"&.+8 # N,K.2M"&6D A ^)&$1/3,51 $ 8&$%8(/F *,/$10< E,EO ( 3J 'A,9*(% &%0%83F&J 0<0%51 8&$%+,$,O :$(%0()5 ( '*F+)5D h6 "*'%&61.2 <6)%' K$-' #6K)6Q #2 "'K4 /#.2+. A K' +IG K$-$K$ %' #6 L<.,%6 0/$K$ #6K)6&-' P.? &'-6:6F &%I)$ 'KO )6/#6- <"#$"%&.+8 "-'/? &'L+.69.D 3+#2"%1.+$.9*)2#$ )I<1.2G '&6? #:, 16K$Q 1.2*'<%6)#6712 '#/'K$. /2&')6+:2 L<.4? %2+#12 *)#$0'%'<612 *)#2# *'/'*.2+#1$+8!6)"#? %6%I< B2)6*.. H6:,+.'<2: # 16"#2: 09.1$D B' K$-6 1.2#<$&-6F *)6</#.< #16 "'K'? %6d c%9'"o2)6 +.2*-6F "2)/2+#1'L+.F <#6:2912: G$+#? 7.<'L+. #6%6+#6-6 +')6# "#2)"#2 &),0.D P.2"#&6M+$ *)#$"%6< <.7, < *)#2/L<.4%2+#12: K.2061.? 1.2F 6K$ G$+#$Q "'K.2 <#6:291.2 <"#$"%&.20' /'? K)20' 16 L<.,%6D P69$ 16/#.2:,F G2 %' "*'%&61.2 #6*'+#4%&'<6? -' 1'<4 L<.4%2+#14 %)6/$+:, < 16"#2: G2 #6 )'& #1'<5 "*'%&69$ "., 16 16:<.,&"#2: <"*I7? 12: /205"%6+:. 16:72*"#$+8 < )20.'1.2 96&I<2&d STYCZEŃ

10 O G O S Z E N I A!"#$%&'() +, -%./"# : ;"+0 <(=>?)(=> & +'(" BC D(?E,F"+" B88: 2G GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2010 R. O6-2B2G 5P2+/0:C J)*/0 I(652B-4/*4 B-*2P2G -5*K-2/0:C - * (6-5*K-052/*4) 6(2- */,4J(2:<K +I6P4:-/K 6+HD /*6/0:C 6B 7,H(0:C I(652B-6/2 <4+, 5 I6+,2:*.)*//4J6 A(68 J(2)' * Q6-5*K-052/*2 :6(6:-8 /*4 I(-4- Q2BE.)*/0L A(6J(2),4/ +,2/65* :-EST.)*//4<?,(2,4J** Q6-5*K-052/*2 P4:-/0:C * <4+, I(-4-U V$ &*'( ,(-4>4/*4) I'/7,' "= "$ WS(6B47 A6)6:0?I6P4:-/4< 5-27(4+*4 WI*47'G:-68 X0:C6525:-0:C X+I2(:*2 O-*4//4J6 6(2- A'/7,' O-*2P2/*2 5-27(4+*4-2B2G 5.)*//0) A(6J(2)*4 */*:<'<4.)*//2 Y6)*+<2 Q6-5*K-052/*2 - &*'(4) P4:-/4<L Z(HBP4) S(6B7H5 ;*/2/+650:C /2 -2B2G.)*//4J6 A(6J(2)' +K S(6B7* I6:C6B-K:4-6IP2, -2 76(-0+,2/*4 - /2 +I(-4B2> /2I6<H5 n!wh#z1w S,Zj[2RqO W[YZ_Z[ZO/0_!!##/0_ 1Wh,Zr23 "SZs201#/0_ n[w hr!#/! R!W".W /2 I6B+,25*4 5+72[/*7H5 - D2B2G 6(2- (2I6(,' - D2B2G )6/*,6(*/J650:C * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 - "\\] (L M2,4< I6B+,25*4 )6>/2 6+-2:652T= >4 ]VL\]\ )* G:H5 676P6 VL\^\ 6+HD <4+, 6B 2 676P6 "L \ 6+HD,6 I*<K:0 /2B)*4(/*4 * W76P6 ^L`\\ 6+HD!5,0) 67L V_a\ B-*4:*$ >0<4 5 (68 B-*/2:C P6 "L]#\ 6+HD B6S5*2B:-2 -,4J6,0,'P' (H>/0:C ;6() I(-4)6:0L X "\\_ (L V"_" (6B-*/ 76(-0+,2<K:0:C - I6)6:0 WS(6B72 A6)6:0?I6P4:-/4<= ]a (6B-*/ 76(-0+,2P6 - /2B8 '>052/*2 I(-4- :6 /2<)/*4< <4B/4J6 :-P6/72 (6B-*/0= :6 +,2/65* ^=ab 5+-0+,7*:C (6B-*/ 76(-0+,2<K:0:C - I6)6:0 WA?8'L WI*47'G:-68X0:C6525:-4 X+I2(:*2 O-*4//4J6 c d(6b65* :-0/0 6(2-.('I (5*6/72 5+I6)2J2P0 5 ;'/7:<2:C (6-56<' B-*4:72 #e (6B-*/ - B0+;'/7:<K /2B'>052/*2 6D4<)652P0 6I*47K +6:<6,4(2I4',0:-/K Va\ B-*4:* +-7HP I6B+,25650:C * a" B-*4:* ':-E+-:-2<K:0:C B6 J*)/2-<') 6(2- "a 6+HD )P6B-*4>654J6L "ee B-*4:* 6(2- "]" (6B-*:H5L I'/7,H5 +I(-4B2>0 /2I6<H5-25*4(2<K:0:C I650>4< ]=ab 50<K,7*4) I*52$ I(-4- Q2BE 1*4<+7K 50/6+* V]\= 5,0) ]",6 J2+,(6/6)*:-/4= 2 e_,6 M2 76/*4: "\\_ 5+-0+,7*:C I'/7,H5 +I(-4B2>0 /2I6<H5 -25*4(2<K:0:C B6 ]=ab 6(2- I*52 50/6+*P2 5 J)*/*4 V]^!5,0) av * e" :6 +,2/65* V I'/7, /2 "_` )*4+-72G:H5L M2,6)*2+, I'/7,H5 +I(-4B28 >0 /2I6<H5 -25*4(2<K:0:C I650>4< ]=ab - 50<K,7*4) I*52 D0P6 VV#!5,0) "e * _` :6 +,2/65* V I'/7, /2 ^a] )*4+-72G:H5L X0B2/6 ^V <4B/6(2-650:C /2 +I(-4B2> /2I6<H5 6(2- # B4:0-<* 5 +I(25*4 -,0,'P' /*4 B676/2/*2 6IP2,0 '+,25654<L X A'/7:*4 B+L * I(-4)6:0 5 (6B-*/*4= 7,H(0 6B V 75*4,8 /*2 "\\_ (L B-*2P2 5 (2)2:C WA?8' 5 3-4(5*6/72 ^\` :<* I6(2B I(25/0:C * V"` 6+HD -JP2+-2<K:0:C I(68 * I(-4)6:0 6(2- I(-4I(652B-6/6 V\ +I6,72G J('I 5+I2(:*2L 3-P6/765*4.YQAR ^" (6-)650 5+I*4(2<K:68)6,05'<K:4 - :-P6/8 72)* (6B-*/ 6+HD - 6(2- a` (6-)H5 */,4(54/:0</68)6,08 5'<K:0:C - 6+6D2)* -JP6+-6/0)* 5-5*K-7' - /2B'>052/*4) I(-4- /*4 X "\\_ (L.YQAR I(-0<EP2 _^ /654 -JP6+-4/*2 :6 B6 6+HD /2B'>052<K:0:C 6-6D65*K-2/*4 *:C B6 6B507654J6L A6 (6-I2,(-4/*' VVV +I(25= Y6)*+<2 #^ 6+HD 50+,KI*P2 B6?KB' - 5/*6+7*4) 6-2+,6+652/*4 6D65*K-7' I6BB2/*2 6B507654)' 6+HD= ' 7,H(0:C -6+,2/*4 +,5*4(8 B-6/4 6B X0B2/6 V\e I6-0,05/0:C 6I*/** B6,0:-K:0:C /2 +I(-4B2> /2I6<H5 :6 B6 -J6B/6S:* I'/7,H5 +I(-4B2>0 - ':C52P2)* Q2B0 1*4<+7*4<L Y6)*+2(*2, 5 3-4(5*6/:4894+-:-0/2:C -2,(-0)2P B6 50,(-4[5*4/*2 5 I68 )*4+-:-4/*2:C e` 6+HD /*4,(-4[50:C!5,0) " I6/2B,6 ^_ 6+HD /*4,(-4[50:C 6B5*4-*6/6 B6 B6)H5 (6B-*//0:CL O6 h-d0 X0,(-4[8 5*4G I(-472-2/6 Va 6+HD!5,0) V 1*4<+72 /2P6>0P2 "" )2/B2,0 72(/4 /2 6+6D0= 7,H(4 +I6>052P0 /2I6<4 5 )*4<+:2:C 2 #V 6+HD I6B4<(-2/0:C 6 *:C +I6>052/*4-6+,2P6 I6':-6/0:CL O6 h-d0 X0,(-4[5*4G B6I(652B-6/4-6+,2P0 ] 6+6D0L X B-*2P2/*2:C *?,(2>0 1*4<+7*4< -2,(-0)2/4-6+,2P0 ^ 6+6D0 7*4('<K:4 I6<2-B2)*= DEBK:4 I6B 5IP054) V M2,4(4/*4 J)*/0 B-*2P2<K,(-0 J('I0 +2)6I6)6:654 c B5*4 J('I0 RR 6+HD 6B 6(2- <4B/2 J('I2 6+HD -2B2/* (4+' 4B'72:<* * +;*/2/+652/6 I68 D0, "" B-*4:* * )P6B-*4>0 /2 6D6-*4 +6:<6,4(2I4',0:-/0)= /2 7,H(0) D0P,27>4 I(6J(2) 50:C6525:-0 if':cj ^" 6+HDL O6;*/2/+652/6,27>4 I6D0, /2 ^\ ':-4+,/*7H5 5( <ET X 72)I2/** if2:c652< k(-4[50 f)0+p "\\_j= 5 /0:C I(6J(2)H5 'B-*2P 5-*EP6 "L``\ ':-/*H5 +-7HP I6B+,25650:C * J*)/2-<H5= -B6D052<K: V] /2J(HB * J('I650:CL X (H>/0:C ;6()2:C S(6B65*+7650:C I(6J(2)H5 I6('+-2<K:0:C ':-4+,/*:-0P6 VL"_a ':-/*H5 6(2- _^ X ;6()2:C +IEB-2/*2 :-2+' B-*4:* * )P6B-*4>0= 5-28 <E:*2:C +I6(,6568,'(0+,0:-/0:C 'B-*2P 5-*EP6 a]\ ':-4+,/*7H5L 02[2! 1WsZr2#!W S,Zh,WRg VL F2I6D*4J2/*4 I65+,252/*' /650:C -)/*4<+-2/*4 (6-8 )*2(H5 * /2,E>4/*2,0:C= 7,H(4 50+,EI'<K 6(2-,56(-4/*4-2+6DH5 /*48 -DEB/0:C B6 (2B-4/*2 +6D*4 - <'> *+,/*4<K:0)*L "L Y6/+,('652/*4 * >0:*2 ' 6+HD /2B'>052<K8 :0:C 6(2- I(6)6:<2 I6+,25 2D+,0/4/:7*:CL ^L A(652B-4/*4 B-*2P2G * 4B'72:0</0:C 5 S(6B65*+7' 5-27(4+*4-2J(6>4G -4 B-*4:* * )P6B-*4>0L ]L A(-4:*5B-*2P2/*4 +I6P4:-/4)' 6+HD * (6B-*/ - 50) I(-4-6D<E:*4 *:C ;6()2)* I6)6:0 I+0:C6+I6P4:-/4< * I(25/4< 6(2- I(6528 B-6/0)* -2<E:*2)* 5 (2)2:C J('I 5+I2(:*2L al - (0/7' /2('+-4G I(252= 7,H(4 50/*72 - I(-4I*+H5 '+, :C652/*' 5,(-4[56S:* * I(-4:*5B-*2P2/*' #L X0)*2/2 B6S5*2B:-4G 5 (6-5*K-052/*' /2 I6-*6)*4 I6I(-4- 'B-*2P 5 i`t]e6=> d<8f> S8<M=T56?G6= `L Y6/,0/'2:<2 B-*2P2G 5 (2)2:C I(6<47,' "=:e O=<;]BGBIXL 1WnW#!W S,Zh,WRg!N F5*E7+-2/*4 B6+,EI/6S:* I6)6:0,4(2I4',0:-/4< * 6+HD 6B 6(2- (6B-*/6)= 5 7,H(0:C 50+,EI'<K I6)6:0 I+0:C6+I6P4:-/4< * I(25/4<= 2 5 6:C(6/0 I(-4B I(-4)6:K 5 (6B-*/*4L VL X+IHPI(2:2 6B507654J6 *,4(2I** 6+HD 6B 6(2- - D*4JP0)* +KB650)* 5-27(4+*4 6I*/** 5 I(-4B)*6:*4 6B * /*2 (6B-2<' "L A6I*4(2/*4 I6B4<)652/0:C B-*2P2G BK>K:0:C B6 ',56(-4/*2 /2,4(4/*4 J)*/0 A6(2B/* 6+HD - 5 (2)2:C F27P2B' WI*47* FB(68 56,/4<L ^L A6B4<)652/*4 I(-4-.)*//K Y6)*+<E Q6-5*K-052/*2 50:C -)*4(-2<K:4< B6 6B507654J6 I(-4-6+6D0 I6I( ,6+652/*4-6D65*K-2/*2 +KB654J6L ]L */;6()2:<* 6 I6)6:0 6B507654J6 6(2- I68 (2B I+0:C6+I6P4:-/0:C * I(25/0:C 6+HD * (6B-*/ 5 +I(252:C -5*K-2/0:C - * 50/*72<K:K +,KB I(-4)6:K 5 (6B-*/*4L al X+I*4(2/*4 */,4(54/:<* 7( < 5-27(4+*4 I(-4:*5B-*2P2/*2 I(-4)6:0 5 (68 B-*/*4 5 (2)2:C 5+IHPI(2:0 5-27(4+*4,56(-4/*2-4+I6PH5 /0:CL #L A(652B-4/*4 A'/7,' 5 -B*2J/6-652/*2 * I(-4)6:0 6(2- I6)6:0 * 5+I2(:*2 6+HD * (6B-*/L `L A(652B-4/*4 WI*47'G:-68X0:C6525:-0:C X+I2(:*2 O-*4//4J6 6(2- *//0:C S(6B65*+7650:C +6:<6,4(2I4',0:-/0:CL _L O6;*/2/+652/*4 I(6J(2)H5 5 :-2+*4 (H>/0:C ;6() 50I6:-0/7' 6(2- I6D0,' /2 /*:C B-*4:* * )P6B-*4>0 - (68 B-*/ - A(652B-4/*4 */;6()2:0</4< * 4B'72:0</4< 5-27(48 +*4 (6-5*K-052/*2 * I(-4:*5B-*2P2/*2 /2(76)2/**= 5 B-*4:* * )P6B-*4>0= 5,0) I(652B-4/*4 -28 <ET +I6(,650:C= 2,27>4 B-*2P2G /2 (-4:- B6>05*2/*2 B-*4:* * )P6B-*4>0 ':-4+,8 /*:-K:0:C 5 I(6J(2)2:C 6I*47'G:-6850:C6525:-0:C * +6:<68,4(2I4',0:-/0:CL VL F27'I * 6(2- I(6J(2)H5 /0:C,(27,'<K:0:C 6 * 50/*72<K:0:C - /*:C "L I(6J(2)H5 6(2-2',6(+7*:C I(68 J(2)H5 * S(6B65*+7650:C B-*4:* * )P6B-*4>0L ^L O-*2P2/*2 */,4J('<K:4 - 27,05/6S:*K +I6(,65K 5 (2)2:C -2<ET +I6(,650:C 6D<E,0:C I(6J(2)2)* 6I*47'G:-6850:C65258 :-0)* * +6:<6,4(2I4',0:-/0)*= 5 I65*K-2/*' - N'/B'+-4) F2<ET?I6(,6568Q48 7(42:0</0:C ':-/*H5L ]L * *//0:C 2(,0+,0:-/0:C ;6() I(6J(2)H5 /0:C B6,0:-K:0:C 6(2- -<25*+7 I(-4)6:0 * 2J(4+<*L al A(6I2J652/*4 * 5+I*4(2/*4,(-4[50:C 6D0:-2<H5 5 (2)2:C,56(-4/*2 ;6() +IEB-2/*2 :-2+' B-*4:* * )P6B-*4>0 I6I(-4- B6;*8 /2/+652/*4-27'I' +I(-E,' B6 *:C #L W(J2/*-2:<2 (H>/0:C ;6() J)*//0:C 76/7'(+H5 5-27(4+*4 5*4B-0,4)2,0:-8 /4< 6(2- I(6)6:<* -B(654J6 >0:*2 D4- /2P6JH5L `L A(652B-4/*4 +I6P4:-/4< 4B'72:<* -5*K-2/4< - @650:C I6I(-4- I6J2B2/7* * 507P2B0 6(2-2(,07'P0 5 I(2+*4 _L fb-*2p 5 27:<* if2:c652< k(-4[50 f)0+pj 6(2- *//0:C /0:C * 27:<2:C * I(6<47,2:C B6,0:-K:0:C J('I -256B650:C 6(2-6+HD= 5-27(4+*4 * (6-5*K-0528 /*2 6(2-50/*72<K:0)* - /*:C >0:*2 +I68 P4:-/4J6L V\L X+IHPI(2:2 - A65*2,65K?-76PK 9*B4(H5 5 I(-0J6,652/*2 )P6B-*48 >650:C 2/*)2,6(H5 I(6J(2)H5 B6 B-*2P2G 5 J('I2:C (H8 5*4S/*:-0:CL!!!N X+I6)2J2/*4 */+,0,':<*= +,652(-0+-4G 6(2-6+HD ;*-0:-/0:C= +P'>K8 :4< (6-5*K-052/*' * 50/*72<K:0:C - /*:C VL k56(-4/*4 52('/7H5 +I(-0<2<K:0:C I6>0,7' I(-4- B68 ;*/2/+652/*4 I(6J(2)H5 S(6B65*+7650:C 5 6I2(8 :*' 6-2B2/*2 '<E,4 5 A(6J(2)*4.)*//0) 6(2- A(6J(2)*4 X+IHPI(2:0-6(8 J2/*-2:<2)* I6-2(-KB650)*L "L A6I*4(2/*4 */*:<2,05 7(-45*4/*2,(-4[56S:*= 2D+,0/4/:<* * 6BB-*2P052G / D0 /2B'>052<K:4 6(2-5+I*4(2/*2 :-P6/7H5 *:C (6B-*/L ^L A6B4<)652/*4 5+IHPI(2:0 * 766(B0/2:<2 B-*2P2G 5 (2)2:C I6)6:0 6+6D6) 5-27(4+*4-2B2G 5P2+/0:C J)*/0= I65*2,' * 56<45HB-,52L ]L X+I*4(2/*4-2,('B/*4/*2 5 (2)2:C 5+IHPI(2:0-34/,(2)* * h/,4j(2:<*?i6p4:-/4<= <276 '-'I4P/*4/*4 B-*2P2G I(-4:*5B-*2P2<K:0:C /*' +I6P4:-/4)' /2 I(-4- *:C B6;*/2/+6528 /*4 5 I(-0I2B7' ':-4+,/*:,52 5-2<E:*2:C :4/,(H5= 6+HD -,4(4/' J)*/0L! 10 STYCZEŃ 2010

11 O G O S Z E N I A!"#$%&'() +, H%./"# : ;"+0 <(=>?)(=> & +'(" BC D(?E,F"+" B88: 2G GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIA ANIA NARKOMANII DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2010 R. O6-2B2G 5P2+/0:C J)*/0 I(-4:*5B-*2P2/*4 /2(76)2/**= 7,H(4 /4 <4+, )*EB-0 *//0)* I(-4- */;6()2:0</K= 4B'72:0</K * -2I6D*4J25:-K= 2,27>4 I(-4-6J(2/*:-2/*4 +-7HB -B(656,/0:C * +I6P4:-/0:CL I(652B-6/2 <4+, 5 I6+,2:*.)*//4J6 A(6J(2)' A(-4:*5B-*2P28 /*2 M2(76)2/**= :6(6:-/*4 I(-4- Q2BE.)*/0L A(6J(2) +,2/65* :-EST.)*//4<?,(2,4J** Q6-5*K-052/*2 O-*2P2/*2 5-27(4+*4 5.)*//0) A(6J(2)*4 */*:<'<4 * &*'(6 Z(HBP4) S(6B7H5 ;*/2/+650:C /2 -2B2G.)*//4J6 A(6J(2)' +K S(6B7*= 7,H(4 I6:C6B-K - 6IP2, -2 76(-0+,2/*4 - /2 +I(-4B2> /2I6<H5 n!wh#z1w S,Zj[2RqO O/#!YW4t0/0_ 1 #W,YZRW#!! n[w hr!#/! R!W".W 5 B*2J/6-2:C I(-4B+,25*6/0:C 5 (2I6(:*4 - &2B2G 16/*,6(*/J650:C * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 - "\\] (L 6(2-5 I(6<47:*4 A(6J(2)' A(-4:*5B-*2P2/*2 M2(76)2/** * 1*28 +,2 3-4(5*6/ :-0/0 "\\_8"\V\= 6I(2:652/0) 5 (2)2:C 5+IHPI(2:0 - Y(2<650) &*'(4) B+L A(-4:*5B-*2P2/*2 M2(76)2/**L O*2J/ ,2P0 6I2(,4 /2 50/*72:C D2B2G I(-4I(652B-6/0:C )4,6BK 2/7*48,65K /2 (4I(4-4/,2,05/4< ^ea ':-/*H5 mh +-76P0 I6B+,25654<= ^`" ':-/*H5 hh J*)/2-<')= ^"a ':-/*H5 +-76P0 S(4B/*4<= ]] +P':C2:-0 +,'B*') * Va\ 6+HD B6(6+P0:C= 2,27>4 /2 I6B+,25*4 B2/0:C= '-0+72/0:C - Y68 )*+2(*2,' 5 3-4(5*6/:4894+-:-0/2:C=?KB' Q4<6/654J6 5 Q0D/*7'= F27P28 BH5 WI*47* FB(656,/4< 5 Q0D/*7' * 3-4(5*6/:4894+-:-08 /2:C 6(2- A6(2B/* 5 3-4(5*6/:4894+-:-0/2:CL X "\\_ (L - I6)6:0 WS(6B72 A6)6:0?I6P4:-/4< 5 3-4(5*6/: :-0/2:C= 76(-0+,2P0 ^ (6B-*/0 - I656B' /2(76)2/**!5 "\\` (L c V$L O2/4 '-0+72/0:C - 2/7*4, * 505*2BH5 6(2-50)*4/*6/0:C I650>4< */+,0,':<* 5+72-'<K= >4 /2,4(4/*4 J)*/0 *+,/*4<K /2(76,07654= - 7,H(0)* +,072<K +*E )*4+-72G:0U VL Y6)*+2(*2, 5 3-4(5*6/:4894+-:-0/2:C I(652B-* I6+,EI652/*2 I(-0J6,68 525: (4+*4 I6+*2B2/*2 /2(76,07H5 6(2-6+*KJ2/*2 76(-0S:* )2<K,7654< -2 *:C *//4< 6+6D*4 6(2-76/;*+7'<4 S(6B7* /2(76,0:-/4 5 I6+,2:* )2(*8 C'2/0= C2+-0+-'= :-0 2);4,2)*/0L 6+6D0 I6B4<(-2/4= 7,H(0) I(-4B8 +,25*2-2(-',0 I6I4P/*4/*2 I(-4+,EI+,52= 7*4('<K: 6+72(>4/*2 B6?KB'L "L?KB I(652B-* I6+,EI652/*2 B6,0:-K:4 I6+*2B2/*2= DKB[ -2>052/*2 /2(76,07H5= 2 56D4: 6+HD I6B4<(-2/0:C +,6+652/0 <4+, I(652B-6/0 <4+, /2B-H(L ^L F27P2B0 WI*47* FB(656,/4< B*2J/6-'<K 6+6D0-4 -*B4/,0;*7652/0) /2(76)2/** 6(2-6+6D0 X6D4:,0:C 6+HD I(6J(2)0 6J(2/*:-4/*2 +-7HB -B(656,/0:CL ]L A6(2B/*2 I(652B-*,4(2I*E 6B S(6B8 7H5 6B'(-2<K:0:CL al X S(6B65*+7' -/2/4 +K I(-0I2B7* /2(76)2/** * -,0) -5*K-2/4L F/2/4 +K /2(76,07*= *:C /2D0:*2= 2,27>4 6+6D0 DEBK:4 /2(76)2/2)*L A6B4<)'<K: B-*2P2/*2 5-27(4+*4 */;6()2:0</4< * 4B'728 :<* /2(76)2/**= I(6J(2) 76 <4B/6 >0:*4j= 5 7,H(0) ':-4+,/*:-0P6 ^#\ ':-/*H5 J*)/2-<H5 6(2- ^\ J('I0U ]a ':-/*H5 +-76P0 I6B+,25654<= "V ':-/*H5 J*)8 /2-<')= a\ (6B-*:H5= V] 6(2- a :-P6/7H5.YQAR 5-27(4+*4 )H5 /2(76)2/**= /2(76,07H5 6(2- RhO?L 02[2! 1WsZr2#!W S,Zh,WRg VL A6B/6+-4/*4 5*4B-0 /2,4)2, - '>052/*4) /2(76,07H5 6(2- -2I6D*4J2/*2,4)' -<25*+7' - B-*4:* * )P6B-*4>0L "L F)/*4<+-2/*4 /2(76)2/** 6(2- (2B-4/*4 +6D*4 - <'> *+,/*4<K:0)* +7',8 72)* -5*K-2/0)* - '>052/*4) /2(76,07H5L ^L Y6/,0/'2:<2 B-*2P2G I6I(-4- 'B-*2P 5 i`t]e6=> d<8f> S8<M=T56?G6= 1WnW#!W S,Zh,WRg!N F5*E7+-2/*4 B6+,EI/6S:* I6)6:0,4(2I4',0:-/4< * 6+HD * 6+HD -2J(6>6/0:C 6(2- (6B-*/6)= 5 7,H8 (0:C 50+,EI'<K /2(76)2/**= I6)6:0 I+0:C6+I6P4:-/4< * I(25/4<L VL X+IHPI(2: P2B2)* 6I*47* -B(656,/4< 5-27(4+*4 6:C(6/0 -B(65*2 I+08 :C*:-/4J6L "L X+I*4(2/*4 B-*2P2G * I(6J(2)0 6J(2/*:-2/*2 +-7HB -B(656,/0:C -5*K-2/0:C - /2(76)2/*KL ^L */;6()2:<* 6 I6)6:0 6B507654J6 6(2- I6(2B I+0:C6+I6P4:-/0:C * I(25/0:C 6+HD * -2J(6>6/0:C /2(76)2/*KL!!N A(652B-4/*4 */;6()2:0</4<= 4B'72:0</4< 6(2- 54< 5-27(4+*4 (6-5*K-052/*2 /2(76)2/**= 5,0) B-*4:* * )P6B-*4>0L VL A(652B-4/*4 */;6()2:<* 6 S(6B7H5 * +'D+,2/:<*= 7,H(0:C '>052/*4 )6>4 I(652B-*T B6 /2(76)2/**= 2,27>4 6 /2(76)2/** * <4< +7',72:CL "L fi65+-4:c/*2/*4 )2,4(*2PH5 */;6()2:0</684B'72:0</0:C - -27(4+' I(6)6:<* -B(68 5*2 * /2(76)2/** 2/*)2,6(H5 B-*2P2G ^L A(652B-4/*4 5 (2)2:C I(6J(2)H5 * S(6B65*+7650:C B-*4:* * )P68 B-*4>0 /2(76)2/** - ]L * *//0:C 2(,0+,0:-/0:C ;6() I(6J(2)H5 /0:C B6,0:-K:0:C /2(76)2/**L al W(J2/*-2:<2 6(2- 'B-*2P 5 (H>/0:C 76/7'(+2:C - -27(4+' 5*4B-0 6(2- * I(6)6:<* -B(654J6 >0:*2L #L fb-*2p 5 * 27:<2:C= 72)I2/*2:C * I(6<47,2:C B68,0:-K:0:C /2(76)2/**= +7*4(652/0:C B6 J('I +I68 P4:-/0:CL 6+HD B6 -2B2G 5-27(4+*4 /2(76)2/**L!!!N X+I6)2J2/*4 */+,0,':<*= 6(J2/*-2:<* I6-2(-KB650:C * 6+HD ;*-0:-8 /0:C= +P'>K:0:C (6-5*K-052/*' /2(76)2/**L VL k56(-4/*4 -P6>6/4< - */+,0,':<* B6 5B(2>2/*2-28 B2G '<E,0:C 5 I(6<47:*4 A(6J(2)' A(-4:*5B-*2P2/*2 M2(76)2/** "\\_8"\V\L "L A6I*4(2/*4 */*:<2,05 6J(2/*:-2/*2 +-7HB -B(656,/0:C ' 6+HD * 6+HD -2J(6>6/0:C 6(2-5+I*4(2/*2 :-P6/7H5 *:C (6B-*/L ^L X+I*4(2/*4 B-*2P2G 6J(2/*:-2<K:0:C S(6B72)* /2(76,0:-/0)*L!cN A6)6: +I6P4:-/2 6+6D6) * (6B-*/6),0:C 6+HD= B6,7/*E:* 'DH+,54) * +I6P4:-/0) 6(2- */,4J(652/*4 *:C -4 S(6B68 5*+7*4) (-0+,2/*4) I(2:0 * 76/,(27,' VL X+I*4(2/*4 B-*2P2G I(652B-6/0:C 5,0) -27(4+*4 I(-4- WS(6B47 A68 )6:0?I6P4:-/4< I6I(-4- I'/7, 6(2- S(6B65*+7654L I2&=/,+'(%&$%0 ;"+0 <(=>?)(=>!"# %& '()* +,&-. /&01,2.,!cN h/*:<652/*4 B-*2P2G -)*4(-2<K:0:C B6 B6,0:-K:4< 6D(6,' /2I6<2)* 6(2-6J(2/*:-28 /*2 B6+,EI/6S:* B6 VL A6B4<)652/*4 */,4(54/:<* 5-5*K-7' - /2('+-4/*4) I(-4I*8 +H5 '+,250 B6,0:-K:0:C I(6)6:<*= */;6()652/*2 6 +I6/+6(652/*' * -272-' +I(-4B2>0 * I6B252/*2 /2I6<H5 6+6D6) /*4,(-4[50)= 6+6D6) V_= /2 7(48 I6B -2+,25 6(2-50+,EI652/*4 I(-4B +KB4) 5 :C28 (27,4(-4 "L I(-4- Q2BE 1*4<+7K 5 ;6()*4 ':C52P= I(-4I*+H5 J)*//0:C 6 :C2(27,4( /25:-0) I'/78,H5 +I(-4B2>0 /2I6<H5-25*4(2<K:0:C I650>4< 50<K,7*4) I*52$ 6( B '+0,'652/*2 /2,4(4/*4 J)*8 /0 )*4<+: +I(-4B2>0 * I6B252/*2 /2I6<H5 ^L A(652B-4/*4 B-*2P2G 5-27(4+*4 I(-4+,(-4J2/*2-2+2B * 52('/7H5 76(-0+,2/*2 - /2 +I(-4B2> /2I6<H5 5 I'/7,2:C *:C +I(-4B2>0L ]L W(J2/*-2:<2 +I(-4B25:H5 5-27(4+*4-2+2B * 528 ('/7H5 +I(-4B2>0 /2I6<H5 6( (4+*4 6D(6,' /2I6<2)* 5 I(-0I2B7' -)*2/ 5 I(-4I*+2:C '+,250 * I(-4I*+2:C J)*//0:CL cn F2+2B0 50/2J(2B-2/*2 :-P6/7H5.)*//4< Y6)*+<* Q6-5*K-0528 /*2 -2 'B-*2P 5 I(2:2:C Y6)*+<*L VL +*E 50/2J(6B-4/*4 )*4+*E:-/4 D(',,6 5 /2+,EI'<K:0:C S:*2:CU c I(-456B/*:-K:0= -2+,EI:2= +47(4,2(- c ]\\ -P= c :-P6/765*4 c ^\\ -PL "L X0/2J(6B-4/*4 /*4 I(-0+P'J'<4 JB0 :-P6/47 Y6)*+<* /*4 ':-4+,8 /*:-0 5 <4< I(2:2:CL.)*//0 I(6J(2) <4+, I6B+,25K B6 +7P2B2/*2 6;4(, /2 -2B2G 5 /*) '<E,0:C 6(2-5/*6+7H5 6 I(-0-/2/*4 B6,2:<* - D'B>4,' J)*/0 /2 B6;*/2/+652/*4 -JP6+-6/0:C I(6<47,H5L I2&=/,+'(%&$%0 ;"+0 <(=>?)(=>!"# %& '()* +,&-. /&01,2., BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY */;6()'<4= >4 5-5*K-7' - '+,25K - B/*2 "\\e (L 6 -)*2/*4 '+,250 6 J6+I6B2(:4 /*4(':C6)6S:*2)* 6(2-6 -)*2/*4 /*47,H(0:C *//0:C '+,25!O-LfL M( I6-L Vae\ - B/*2 ` J('B8 /*2 "\\e (L$= 7,H(2 54+-P2 5 >0:*4 5 B/*' ` +,0:-/*2 "\V\ (L= I(2:4 /2B I(6<478,4) ':C52P0 Q2B0 1*4<+7*4< 5 +I(25*4 D6/*;*72,= :6 50/*72-2(,L D :0,652/4< 50>4< '+,250L F2+2B0 D6/*;*72, DEBK 6D65*K-052P0 I6 I6B<E:*' ':C52P0 5,4< +I(25*4= :6 I(-45*B052/4 <4+, /2 +4+<* Q2B0 1*4<+7*4<L BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, >4 6JP6+-4G 5 +*4B-*D*4 f(-eb'.)*/0 * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 c A2( e 6(2- d5l &2(D2(0 # c 5 67(4+*4 <; %p ;< ' TF?:D< &+%+ 8L 505*4+-6/6 B6 5*2B6)6S:* /*4(':C6)6S:* I(-4-/2:-6/0:C B6 -D0:*2L INFORMACJA DLA U YTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH f(-kb.)*/0 * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 */;6()'<4= *> - B/*4) % &+%+ 8N ;T5 ;<BI<;JA = R=5E?5 6+HD= 7,H(4 B676/'<K 5IP2,0 D2/7650) I6B2<4)0 /650 /')4( 76/,2U "7JL;9=:TB9G #8 &% )pup %+\U &++' '*p ++p*n A(-0I6)*/2)0 (H5/*4>= >4 6IP2,0 -,0,'P' '>0,7652/*2 5*4:-0+,4J6 '*+-:-2T ;< '% >58B5 65a;:D< 8<6F 5 72+*4 /2 I6B2/0 (2:C'/47 D2/7650 D4- B6B2,7654J6 I65*2B6)*4/*2L STYCZEŃ

12 S P O R T Z; 6=T6F T5? QT:;9=>G A "9?F6 O5T6= V.WZXC =BI AGE?P7G 7<;B95E R=E?89<E?A `T]E65 OF("IFC <;KGA5H] E=P A 859:> A A >F85BI I5T= E7<8?<A:H 1:E7<LF "96JLN >' )'&5 < 0)5/1.5 <$:2G/G67.L9$ /' )IG1$+8 9.6"% )20.'15F 6K$ &.K.+'<6Q #6<'/1.&'9F &%I? )#$ <$<'/#4 "., # 16"#2: 09.1$D X2"#+#2 /' 1.2? /6<16 %)21'<67. '1. < ')1'1%'<.+&.2: "2&+:.F &%I? )6 #)2"#%4 *'<"%6-6 /#.,&. [&5#1$+3'" L"#*;-3, '"F 9.2"#&6M+'<.. )6/1295 "4".2/1.2: 09.1$F 16 +' /#.2M "%)6G1.&'<. 9.2:"&.295 < E.2/$ <)2"#+.2 "2&+:6 =BcSC #'? "%6-6 #6-'G'16 )I<1.2G < 16"#$9 9.2L+.2F 6 /' %20' :2"#+#2 #6*761'<61' %5 &'72:12 S%<6)%2 P.? "%)#'"%<6 R74"&6F %' :5G %296% %21 95".6- #60'L+.Q 16 16"#$ D!6)%' <"*'91.2QF.G #6-'G$ J%'<6)#$? "#21.6 =BcSC :2"% <"63$%&' 9&6$+3'$-"D h.20/$l K$- *'7.+:61%29 #6%)5/1.'1$9 < E'9."6).6+.2 \'7.+:. < >#2)<.'1+2F #6L 'K2+1.2 A #4+ 'K'? <.4#&I< #<.4#61$+8 # *)'<6/#21.29 <-6"12: ="#&'-$ "#%5&. <67&.C A :2"% %6&G2 %)212)29 &6/)$l 16)'/'<2:^dkD N76 *)#$&-6/5F :5G "69 5/#.6- :20' *'/'*.2+#1$+8 < '"%6%1.+8 P."%)#'"%<6+8 R<.6? %6 #')061.#'<61$+8 16 /)50.9 &'M+5 L<.6%6 A 16 20#'%$+#12: <$"*.2 _67. A #6"-505:2 16 '"'K14 '*'<.2LQl B$9+#6"29 < *'-'<.2 5K.20-20' 9.2".4+6 A /#.,&. '%<6)%2: O') "%)#'"%< A /' >#2)<.'1? &. L+.401,-' *'16/ "%5 #6<'/1.&I<F. %' 16<2% # %6& '/720-$+8 'L)'/&I< :6&!6)"#6<6F Z#2"#I<F \-'+&F E)6&I<F B6)1I< +#$!)'+-6<D H "2&+:. =BcS >#2)<.'1&6C "%6)%'<6-' WU #6<'/1.&I<D \'/"59'<5:4+.+8 <$"%,*$ PD _6)"#'<"&. *'/&)2? L76F.G 16 <$)IG #6"-505:4 :-3', 63K$-" ')6# I&'"5 D1E&Fx&%I)$ < O.16-'<2: <67? +2 *'&'16- &75K'<20' &'720,D! ]: >,3 )E/%&'F2J $5,4,*(, /8)&3)'0;'= 8&$%:% '/$1/3+(5 :$(%0( ( 5A):$(%71= :>, +3;&10<,+31'*)9O &F0<)', 5, 8):/3,')'% $*,0$%*(% ' (0< )4;>*15 &)$')2F A *'/&)2L76- K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#', $-"F &%I)$ %6&G2 /'*.10'<6-5+#2"%1.&I< 9.? "%)#'"%<D! I) ',7*%=,E1 8&;0$ &%4F>,&*%4) 3&%- *(*4F E1A, 3%7 5)7>(')90( /+)*M&)*3)',*(, F5(%- Mistrzostwa w Czerwionce promocja sportu, gminy i miasta 2J3*)90(= )0$1'(90(% ' :F0<F $:&)'%2 &1',>($,02(? I,+ '(J0 4)/8):,&$)5 ( )&4,*($,3)&)5 3%4) /8)&- 3)'%4) '1:,&$%*(, *,>%71 /$0$%&$% 8)4&,3F>)',O=, 8&$1 )+,$2( 8):+&%9>(O= 7% 3%2 5(,&1 (58&%$, 3) *(% 31>+) 8&)5)02, :,*%2 :1/018>(*1=,>% 3%7 45(*1 ( 5(,/3,? e36: )E%0*)9O '(%>F 8&$1E1A10< 4)90(= *) ( 5%:(;' A /'/6:2 K5)9."%)#D!"# #=:A=:T: H:E? M<8> 8:68:5BH=C 6?J8: F785A=5e B5LG 8<6N! B< ><a:?< 8<K=e 65a;GC K:9 A=:6 = ;GBHP Nordic walking na ka d¹ porê roku! h')/.+!67&.10 A *'*576)1.2 #<6? 1$ =+8'/#21.2 # &.:69.C A "%6- "., 1.2? #<$&72 *'*576)1$D h' K' +IG A <$? "%6)+#4 <$0'/12 K5%$F '/*'<.2/1.' /'K)612 &.:2F &.7&6 *)6&%$+#1$+8 <"&6? #I<2&. :2"%2L9$ 0'%'<. /' 96)"#5D ;9.16 /#.,&..1.+:6%$<.2 <'7'1%6).5"#$ P.2:"&.20' SL)'/&6 J*')%5. Z2&)2? 6+:. ')6# Z6/$ S".2/72 :2"% :2/$14 < )20.'1.2 *'".6? /6:4+4 *)'O2":' '#16&'<612. <$%$+#'12 L+.2G&. /' +8'/#21.6 # &.? :69.D \'+#4%2& /<I+8 %)6" ^b &9. V &9k <)6# # %6K7.+4.1O')96+$:14 #16:? /5:2 "., < 72"#+#$M"&.9 *6)&5 < *'? K7.G5 %6)0'<."&6D \' *)#2:L+.5 *6)&5 <+8'/#.9$ /' 76"5. < #672G1'L+. '/ &'1/$+:.F *' 0'/#.1.2 <)6+69$ /' 9.2:"+6 "%6)%5D f1.+:6%')#$ *'9$"-5 *'#$"& % /'%6+:, # i51/5? =Z69G6C < )696+8 *)'0)695 rfd h.2? <.27&.2 L)'/&. O.161"'<2 <$"%6)+#$? -$ 9D.1D 16 '#16&'<61.2 %)6". ')06? 1.#6+:, &.7&5 96)"#I< # 5/#.6-29 %)2? 12)6D _5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-" ')6# <.+2"%6)'"%6 )$K1.+&. /012+*" )5:4+ *.2)<"#$ 96)"# *'/#.,&'< :6%')'9. <$? )6#.7. 16/#.2:,F G2 *'<"%61.2 L+.2G2& #<.,&"#$ O')9$ 6&%$<1'L+. O.#$+#12: 9.2"#&6M+I<D >' /' &')#$L+. 5*)6< ')/.+ <67& %)#2K6 *)#2&'1$<6Q A 5"*)6<1.69$ *)6<.2 <"#$"%&.2 9.,? L1.2F 5&-6/ &)4G21.6F '//2+8'<$F )2? 0575:29$ +.L &)<.. %)6+.9$ <60,D >#20IG %)#2K6 <.,+2:D H6+8,? +69$ <"#$"%& "#&6M+I< /' +8'/#21.6 # &.:69.. #6*)6"#69$ /' 72"#+#$M"&.20' 76"5D K*, B8:572+)4 0$A)*%+ a,&$6:f N,:1 _$(%>*(01.%/$0$1*1 ]/(%:>% 12 STYCZEŃ 2010

13 R E K L A M A MEDYCYNA ESTETYCZNA botox, kwas hialuronowy, fotoodm³adzanie, mezoterapia, pilingi lekarskie, elektrokoagulacja, trwa³a depilacja IPL DERMATOLOG KOSMETYKA TWARZY FRYZJER KAPSU A SPA MASA MODELUJ CY STYLIZACJA PAZNOKCI REHABILITACJA pe³na kinezyterapia (metoda PNF, McKenziego, terapia manualna); fizykoterapia (laser, magnetoterapia, elektroterapia, krioterapia, ultradÿwiêki, elektrostymulacja, lampa solux, scanlab), masa (leczniczy, limfatyczny, uciskowy) Centrum Urody i Rehabilitacji Czuchów ul. Kochanowskiego 30 tel Zapraszamy od poniedzia³ku do soboty w godz atrakcyjne ceny, liczne promocje, bony upominkowe idealny prezent na Œwiêta i nie tylko Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach oferuje profesjonalne usługi w zakresie: wykonawstwa wod-kan wywozu szamb beczką asenizacyjną o pojemności 6,1 m 3 usługi sprzętem (koparko-ładowarka, samochód ciężarowy, beczkowóz) Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu , Gwarantujemy szybkie i solidne wykonanie usług Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi można regulować w kasie firmy w: poniedziałek od 8.00 do 14.45, wtorek-piątek od 8.00 do lub przelewem na konto bankowe nr Awarie wod-kan prosimy zgłaszać pod numerami telefonów: , , , MALOWANIE-TAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE P YTY KARTONOWO-GIPSOWE, G ADZIE TAPETY NATRYSKOWE, TYNKI SZLACHETNE Edward Jab³onka , STYCZEŃ

14 S P O R T Organizacyjnie poszliœmy naprzód EL<fB: = K<=E65 E9T=MFH] M<8>P A [=;9: S=L6= _5T<A:HN n9=e=5h 8<9><A5 9 sgyw"12r _W#WY!2R l 9 h[s_c 95Q A Yg,!2,W ;<?GBI( B95E<AG 789:K=:D 8<9D8GA:6N \ [3 71H ;6+#2"& XV=DR 83H#$+ M3'"#5+"#]C H# 0"B& M6+#+ ;#* 2+&$ $"J 63+'"*J%&^! a:%01:)',*(% 3,+? \&$%$ 8(%&'/$1 /%$)* $E(%- &,>(951 :)9'(,:0$%*(,= F0$1>(951 /(J *, &)$4&1'+( :)+)K0$1A) 31>+) /(%:%5 $%/8)- A;'? ]E%0*(% ' C.\g 4&, VQ $%/8)A;'= ' /$%&%- 4,0< +3;&10< 5)7*, $*,>%ho '(%>F $*,+)5(310< $,- '):*(+;'= 5?(*? C&$%4)&$, L,/(0$+,= L,&)/A,', ^F8(/,= I)5,/$, e$0$%8)*(+, 0$1 D,&0(*, \,'A)'- /+(%4)? ]0(%&,>( /(J )*( ) 4&J ' i+/3&,+>,/(%=, D,&- 0(* \,'A)'/+( 2%/3 *,'%3,+3F,>*15 D(/3&$%5 \)>- /+( ' MF3/,>F= 4:17 *, 0) :$(%K '1/3J8F2% ' gf&3,- 8(% jj0$10,? I% )/)E1 8&$10(64,26 :) <,>( +(E(0;'= E) /6 4',&,*026 0(%+,'10< '(:)'(/+ ( 9'(%3*10< $,4&,K? #)&,$ '(J0%2 :&F71* 5, 3%7 /')2%4) /8)*- /)&,= 0) *, 8)0$63+F E1A) &$,:+)90(6? ]&4,*($,012- *(% 3%7 8)/$>(951 *,8&$;:= 8&)',:$(51 /3&)*J (*- 3%&*%3)'6 >(4( ( '1:,2%51 4,$%3+J WC.\g [F3/,> D,4,$1*Y? e3,&,51 /(J 3,5 F5(%/$0$,O /8)&) /3,- 31/31+ ( 0(%+,')/3%+ $ >(4(? \ 3 M3$+#6+#*"1 ]0$1'(90(%? L%:*,+ 8) 8(%&'/$% 0(J7+) $%E&,O ' *,/$%2 45(*(% '(J0%2 *(7 VQ $%/8)A;' ) /3,E(>*15 /+A,:$(%? LF7 3%&,$ :'(% :&F71*1 '1/3J8F260% ' >(- :$% /6 /8)$, *,/$%2 45(*1= 2%:*, :&F4, $ N1E*(+,? \) :&F4(% 8&)',:$%*(%5 /8)3+,K ( /8&,- ',5( /8)&3)'15( $,25F26 /(J 31>+) 3&$1 )/)E1= 2,= jf+,/$ C,5$, ( D,0(%2 e3)8,? \&$1 /3)>(+F 8)5,4, R `T]E6=:D< A 0I<89<A=: HFa 6<89GQB= l ;:BG9H] E5><89];F A<H:AJ;9(?A5 QT]E6=:D< p^?gen 689:E:L:6 <K=:6?F 7<>=P;9G 6TFKG E7<8?<A: = E5><89];GN OQ8J; 56BH= 'K.2&%5F &%I)$9 :2"% 3)#4/ P6)"#6-? &'<"&.!':2<I/#%<6 R74"&.20'F *'/:4- < 7."%'*6? /#.2 5K.20-20' )'&5 /2+$#:, ' "*)#2/6G$ #/29'1%'? <61$+8 &)#2"2-2& #6 "$9K'7.+#14 #-'%I<&, #6 "#%5? &,D H %6&.2: '&6#:. *'"%61'<.-$ "&')#$"%6Q <-6/#2 16"#2: 09.1$D P.2:"&. SL)'/2& J*')%5. Z2&)26+:. <$"%'"'<6- <1.'"2& ' *)#$#161.2 WUUU &)#2"2-2& '%)#$96- *2-14 *57,D >86)6&%2)$"%$+#12F %5)&5"'<2 ".2/#."&6F #'"%614 #69'1%'< 'K.2&%6+8 &75KI< "*')%'<$+8 < +6-2: D ;/#.2. < :6&.2: 7.+#K.2 A 16 )6#.2 *,5 0)&,$ 0$J90(%2 jf+,/$ _10<,= E) +,7:1 $ *,/,+31'*(% F0$%/3*(0$1 ' &)$4&1'+,0<? \ X5+"# ;-'" &"*;#6#$3'&*"& 63+, M"%-" G&03'#7 ' Z635-1 QG35+" +&6N'*3 3 +&'35*"-N'C 7&- " -"E"2N'C ;%18*"# 3B0S5&] 8#2+#R! \)'):%5 2%/3 )0$1'(90(% /,5, $(5,= +3;&, '14)*(A, $ 3&,'(,/310< E)(/+ $,'):*(+;' :) <,>(=, $, *(5( 8&$1/$>( +(E(0%? L,+ '(%51 ' *,/$15 +&,2F 8&$%&', $(5)', 3&', E,&:$) :AF4) '(J0 3&$%E, E1A) 0$159 '18%A*(O 3%* 0$,/? a :&F4(%2 /3&)*1 :>, $,- '):*(+;'= +3;&$1 *, 0) :$(%K *(% '1/3J8F26 ' +>F- E,0<= 2%/3 3) 2%:1*, M)&5, $)&4,*($)',*%2 &1',>(- $,02( $% /3,'+6 ( /J:$(6? \ 1'&H&$+C H# 23Z 83H*& M3M6&'"]C 1$M6&'*"]C &0E3 2+#B3Z E6&-17# XV=D 7#$+2+# 0#M$+&^! a,'/$% 5)7*, 0)9 8)8&,'(O? #(64>% /(J F0$1-51 ( 5,51 &;7*% 8)51/A1= +3;&% /3,&,51 /(J '8&)- *,5 :,A) 3)= 7% 8&$%26A *,/ D(%2/+( ]9&):%+ e8)&3f ( N%+&%,02( '/$1/3+(% /8&,'1 WF&$J:)'%Y 8)5,4,A *,5 $,A,3'(,O &,:*1 D,&%+ \,>F0<= $, 0) 5F E,&- :$) :$(J+F2%51? I%&,$ $ &,5(%*(, D]e(N-F >(46 )8(%+F2% /(J ea,')5(& \,>F0<? a E(%76010< /8&,'= 0<0%51 *, /3,A% :) +,>%*:,&$, C.\g '8&)',:$(O \F0<,&.(4(= ' +3;&15 8):0$,/ 2%:*):*()'%4) 3F&- *(%2F &1',>($)',A1E1 $%/8)A1 >(4)'%? N)$5,'(,A (,*.I E"76D.4 Pi³karska Gwiazdka z gwiazdami S< 859?89:B= HFa 7<789:;95H]B] `A=P?5 j<a:d< <;KGL E=P I5T<A:H 7=L6= VhA=59;65 9 7=L6]XN h6 *6)& "*')%'<2: H2"*'-5 J#&I- < >#2)<.'1+2 16:*.2)< <$"%4*.-$ /)5G$1$ %)69*? &6)#$ 9-'/"#$+8D B)#$ /)5G$1$ # 16"#2: 09.1$[ PEJ PSJ.Z N4K N2+') _2-& 1.2 "*)'"%6-$ :2/16& 2&.*.2 # w')f &%I)6 # &'9*72%29 #<$+.,"%< <$0)6-6 )$<67.#6+:,D 1. Żory 9 29:7 2. MKS MOSiR Czerwionka 6 15:15 3. LKS Dąb Dębieńsko 3 7:12 4. LKS Decor Bełk 0 4:21 N<.2 # %)# )I/.1/$<./5671$+8 *)#$*6/-$ #<$+.,"&.2: /)5G$1.2 A 16:72*"#$9 #6<'/1.&.29 #6<'/I< #'"%6- <$K)61$ N6<./ E'"9676F #6L %$%5- &)I76 "%)#27+I< %5)1.2:5F # g K)69& &'1+.2F <$<67+#$- B'96"# ;)6K&6D!6)%' *'/&)2L7.Q #16? &'9.%4 *'"%6<, E6+*)6 E16*+#$&6 # N,K.2M"&6F &%I? )$ #'"%6-5#161$ 16:72*"#$9 K)69&6)#29 %5)1.2:5D Œl¹ski w gminie %)5/1' *'<.2/#.2QD H6.1%2)2"'<612 &75K$ 95"#4 < %2: "*)6<.2 *')'#59.2Q "., # PSJ.Z?29D! D19>J= 7% *(% EJ:$(% ' 3%2 /8&,'(% 7,:*10< +)*M>(+3;'?.(0$E, +&$%/%A%+ '1/3,&0$1 E1 $,/8)+)- (O 8)3&$%E1 '/$1/3+(0< +>FE;' A 5"*'&6:6 *)#2<'/? 1.+#4+$ E'9.":. H/)'<.6. J*')%5 46-&5"1$+ <.,+ <"&6#5:2 16 %'F G2 :5G <.'"14 *.-? &6)#2. &.K.+2 K,/4 9'07. *'+#5Q +#4"%&, / ? 021/6)120' =&'%-6 +#6)'<1.+C 16 <-6"1$+8 'K.2&%6+8D (,*.I E"76D.4 \' 29'+:6+8 #<.4#61$+8 # <$"%,*69. %)69*&6? )#$ 9-'/"#$+8F *)#$"#-6 *')6 16 / I<12 A %5)1.2: "21.')I< # 5/# <.6#/ *.-&6)"&.2: ]&"? %)6&76"$. 31.K2% f 7.0.D h6 *6)&.2+.2 < /)5G1.2 =;<.6#/C *':6<.-$ "., 9D.1D %6&.2 %5#$ :6& P6)+.1 P67.1'<"&.F X61!'L ^'K6: S/)6!'/#."-6< R7DkF J-6<'9.) J#6)$ ^\.6"% ;7.<.+2kF c)%5) J'K.2+8.!':+.2+8 ;)#$K ^Z5+8 >8')#I<kD X6& 16 #6<'? /'<$+8 *.-&6)#$ *)#$"%6-' =;<.6#/$C 1.2 /6-$ "#61" /)5G$1.2 h65+#$ )2*)2#21%6+:. 92+#5 /2+$/5:4+$9 ' /) :"+5F *' #6? +.,%2: <67+2 *'&'16-6 h65+#$+.27. WT[WUD 1. Gwiazdy 6 20:15 2. GLPH 3 20:19 3. Nauczyciele 0 17:23 (,*.I E"76D.4 Orkiestra na sportowo 456 S<TE65 ;LFD5 = E9:8<65C AE9GEBG ELGE9:T= < O=:T6=:H Z86=:E?89: S<><BGN 56BH5 <KBI<;9= %U OQ8J; 95K856L<?56a: >=:HEB5 ;T5 9>5D5f E7<8?<AGBIN! "'K'%,F g "%$+# "*')%'<2: H2"*I- J#&I- < '/K$- "., S)&.2? "%)'<$ S%<6)%$ B5)1.2: \.-&. J.6%&'<2:D N' )$<67.? #6+:. *)#$"%4*.-' WU /)5G$1F +8'Q #0-'"#2M K$-' #16+#? 1.2 <.,+2:D H<$+.,#+69. %5)1.2:5 '&6#67. "., ".6%&6? )#2 e3,*)'(0% e3,&/ I%,5F # *76"'<67. "., a(%- >)*( D,4(0F #6L 16 16:1.G"#$9 "%'*1.5 *'/.59 /)5? G$16 ' </#.,+#12: 16#<.2 U)0*(+FD o'? 1')'<$ *6%)'16% 16/ %5)1.2:29 'K:,7. "%6)'"%6 *'<.6? %5 )$K1.+&.20' I&8"&* <63'"#2 ')6# #6"%,*+6 K5)? 9."%)#6 4*56+#7 A&15*#6D! %$9 "69$9 /1.5F < '//67'12: ' #672/<.2 &.7&6 &.7'92%)I< J#&'72 \'/"%6<'<2: < J%61'<.+6+8F "<':2 "*')%'<2 K':2 %'+#$7. 16:9-'/". *.-&6)#2 < S)? &.2"%)'<$9 S%<6)%$9 B5)1.2:5 \.-&. o67'<2: J#&I- \'/"%6<'<$+8D! #6<'/6+8 9'07. <#.4Q 5/#.6-5+#1.'<.2 "#&I- *'/"%6<'<$+8 16"#2: 09.1$D B6& :6& < *)#$*6/&5 %5)1.2:5 ".6%&6)"&.20'F *6%)'16% 16/.9*)2#4 'K:4- <.+2K5)9."%)# cd Z65/12)D Z$<67.#6? +:6 K$-6 #6+.,%6F 92+#2 'KO.%'<6-$ < K)69&.. "*2&? %6&576)12 6&+:2D S"%6%2+#1.2 #<$+.,G$-6 /)5G$16 B^e Wa&1'Y _JE(%K/+)F *)#2/ X'(%3>(06 X&):)'(/+)'6 #$%&'()*+,. e$+)a6 \):/3,')'6 *& k $ #$F0<)',D f9*)2#$ #')061.#'<6- A *)#$ <"*6)+.5 "69')#4? /5 A o6)+2)"&. J#%6K!.27&.2: S)&.2"%)$ R<.4%2+#12: \'9'+$ A I) 2%/3 &%+&%,02,? L%/3%951 3F :>, 8&$12%5*)90(= 0<0%51 8)+,$,O= 7% 5)7*, E,'(O /(J 3,+7% *, /8)&3)') A *'<.2/#.6- *)#2<'/1.+#4+$ J#%6K5 <&6#- V33+#D B5)1.2:2F :6& #)2"#% 'K+8'/$ %20')'+#12:!.27&.2: S)&.2"%)$ '&6#6-$ "., "5&+2"29D \)#2# +6-$ O.16- #2K)61' )2&')/'<4 "59, TUDTgYFUY #-d (,*.I E"76D.4 Kolejne sukcesy %& FKN8NC D;G A=P6E9<Qe AGB9:6=A5L5 A9=PT= F;9=5L A 95A<;5BI < SFBI58 ng( 8:6?<85 R=:HE6=:D< ZQ8<;65 "7<8?F =,:68:5BH=,F;G `T]E6=:H A T:a]BN \' )6# &'72:1$ /67. *'<'/$ /' /59$ 9.2"#&6M+'9 &6%20').. S*21 &'K.2% <3, *"-& D#63- #6:,-6 ff 9.2:"+2F < &6%20').. /' nv &0 #<$+.,G$- <&62"* D#63-F #6L < &6%20').. /' gu &0 fff 9.2:"+2 #6:4- =&'#% YM"#'3-F 6 r <&6"1$+ /32+3;D J<':2 +8<.72 +8<6-$ *)#2G$<67. %6&G2 16:9-'/". ".-6+#2 < #6<'/6+8 /#.2+. /' 76% WU A <L)I/ /#.2<? +#$12& "'K.2 )I<1$+8!#63*"-& /32+3;F #6L <L)I/ +8-'*+I< :2: "%6)"#$ K)6%F A&>&%D H.96 K,/#.2 '&)2"29 *)#2)<$ /76 "#%610."%I<D h6 *'9'"% <)I+4 /'*.2)' # &'M+29 96)+6D (,*.I E"76D.4 14 STYCZEŃ 2010

15 O G O S Z E N I A GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ lek.med. K.. Piasecka-Lejtman a-lejtman OFERUJE: tel " leczenie chorób skóry, włosów i paznokci " peelingi głębokie dermatologiczne " likwidacja pajączków metodą skleroterapii, " usuwanie brodawek " elektrochirurgia, kriochirurgia " fotoodmładzanie laserem IPL " bezoperacyjną korekcję zmarszczek " leczenie nadmiernej potliwości " DEPILACJĘ LASEROWĄ CZERWIONKA, ul. Jana Paw³a II 8AB, poniedzia³ki i œrody w godz ; rejestracja tel pn-pt w godz ; RYBNIK, ul. Reymonta 50, czwartki w godz ; rejestracja tel pn-pt w godz GABINET LARYNGOLOGICZNY D=)GN=+G W,"''" XD,2%&0) W(/6/,65*:4= V!D'B0/47 WS(6B72 FB(65*2$ LECZENIE CHORÓB USZU, GARDŁA I KRTANI 3-0//4 5 S(6B0 5 J6B-L 6B VaL\\ B6 V#L\\ I6 5:-4S/*4<+-4< c?:tn6<>n +(^+p \'*(%U& KANCELARIA RADCOWSKA (2B:0 I(25/4J6 c 2B5672,2 ".W#!"sWOW 0!0_20Y!2hZ?:TN +(^+'w%%^(%+* &"F2"?&" :6B-*4//*4 5 J6B-L 6B V#L\\ B6 VeL\\ [2"101/#/ ".W,2C FTN S<AE?5fBJA \'C?:TN '& p&(*&+(')! ZhsZ"12#!W n,zj#2! ZhsZ"12#!W n,zj#2! ":8A=E,.c 34567(8 97:;2 montaż anten TV, SAT, tunery cyfrowe 09FBIJAC FTN ')5?:TN '& p'%%(uuuc +(^\& )&U('++ Azbest, acekol, eternit c B4)6/,2>= +(*\&w+%'(u^\ 1P6B0 4)4(0, I6B4<)*4 I(2:EL O6S5*2B:-4/*4 5 JH(/*:,5*4= * D'B65/*:,5*4L A(256 <2-B0 Y2,L &L O0+I6-0:0</0= ':-:*50L.:TN ))+(&*p(p*) Malowanie, tapetowanie, kasetony, panele, g³adzie gipsowe, p³yty gipsowe itp. S!Z., Yg0_W,"Y! 3-':CH5= V2?:TN '& p'%%('%\c +(^+& p\p(u%% APDT<A: - '& p'%u(p)uc ^^p('%\(&'^.10 "Y! "2,c!02 ]]8"V^ Y+*K>4/*:4= Y+L A6<B0 VVe a\"8ae#8"#" ///GE&%A?)(?=2Y(%=G=- W.F:$(%= +3;&10< +)0<,51= $)/3,26 *, $,'/$%= E) $)/3,'(>( 9>,:1 ' *,/$10< /%&0,0<Y J2)/2+#12 *'/#.,&'<61.6 <"#$"%&.9F &%I)#$ < %6& K'72"12: /76 16" +8<.7. /# # 169. "95%&.. G67F '&6#67. <.272 "2)+6. G$+#7.<'L+. ')6# 5+#2"%1.+#$7. < 5)'+#$"%'L+. *'0)#2K'<2: 16"#20' 5&'+86120' S:+6F N#.6/&6 ZMR?A4TQU:L/4 9VUTI4 &"D *)'K'"#+#'<.. *'#'"%6-$9 &6*-61'9 5+#2"%1.+#4+$9 <2 9"#$ L<DF <-6/#'9 "69')#4/'<$9 ;9.1$. P.6"%6 )'/#.1.2F *)#$:6+.'-'9F "4".6/'9F #16:'9$9F /27206+:'9 ')6# #6&-6/'<. *'0)#2K'<295 #6 *)'O2":'16714 'K"-50, /+A,:, $&"4, 7 <)=7+2L OŒRODEK ZDROWIA W CZUCHOWIE &"F2"?&" 8 5 I6/*4B-*2P7*= 5,6(7*= :-52(,7* * I*K,7* 5 J6B-L 6B VVL\\ B6 V`L\\ 8 5 S(6B0 5 J6B-L 6B _L\\ B6 V^L\\ M2 )*4<+:' I6D*4(2/*4 )2,4(*2P' B6 D2B2/*2 f?. * ly.= 6(2- +I*(6)4,(*2 CZUCHÓW, ul. Kochanowskiego 30; rejestracja tel Zarz¹d Dróg i S³u by Komunalne w Czerwionce-Leszczynach */;6()'<4 +56*:C 6,4()*/2:C 6BD*6(' 50+4J(4J652/0:C +'(65:H5 5,H(/0:C 5 "\V\ (L _W,RZ#Zh,WR Znj!Z,g "1YsW! S[W".!Yg DZIELNICA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Czerwionka Palowice Szczejkowice Leszczyny Dêbieñsko W Dêbieñsko S Ksi¹ nice Przegêdza Czuchów Stanowice Be³k WYPRZEDA NAGROBKÓW! Wzory z 2008 roku ju od z³ za sztukê! 1WS,W"1WR/ OED*4G+76= N'(J6P2 V#\ R'"F2&=%(/?E"%>(,)2SL,/=> ^" ]^VV8#"^= \8#\^ V""8\\# H G6729 G20169$ /-50'72%1.20' J'-%$"6 J%61'<.+ ZMR?A4TQU:L/4 9VUTI4 Z'/#.1.2 H96)-20' <$)6#$ 16:"#+#2)"#20' <"*I-+#5+.6 /+A,:,26 ("7.*)=2+57L56 <,=6 M N <,=2+N C:"O+3-"7N B+.")*2+5-*) )",7 (",5)*2+56 P"7Q=: EO+26 + M+,3-, $7."*+)24,/R Z'/#.1.2 ZMR?A4TQU:L/4 9VUTIW J'-%$"6 J'-2+%<6 J%61'<.+2 <$)6#$ 0-,K'&.20' <"*I-+#5+.6 /+A,:,26 S)I-63 S7.94,N S)I-63 (,8)*+5 C."2,"= S-"7)=,N S)I-63 ("7.0Q=76?.2"64 T6"D:UN S)I-63 S757.94)*+5 <637,"= C8:3757 MIESIÊCZNIK LOKALNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Q4B27,6( +47(4,2(- (4B27:<*U R//2 5+IHPI(2:'<KU R//2.'B-*7= W+,(6:C= W+,(6:C XnORX3RU R=:HE6= ZQ8<;:6 YFT?F8G=]]8"^\ 3-4(5*6/ :-0/0= \^" ]^VV8#^] QlORY3qRU pp(&'+ FTN `AN j58k58g ^C?:TN +'& p'%)(%)&c :(>5=Tu 6F8=:8BTvA7N7T?7P2BU A(2:65/*2 f+p'j Y6)I',4(650:C iy6)irqkjr ]]8"^\ 3-4(5*6/ :-0/0= d(6b7652 VR O('7U N*()2 A(052,/2 i.ql.j= X(6:P25+72 V\r F27P2B A64-<* V#oVe ;=+")%>" '(= F,',?(,+F,/(=+&("D',J%( &" E2=JK,L#,?&=M ( 2=)D"NO '(= &/2"%" N"E=2("#P/ '(=&"NP/(,'0%.,2"& &"?E2&=L"?,Q(= F2"/, +,),'0/"'("?)2PEP/ ( 2=+"L,/"'(" '"+=?#"'0%. E=)?EP/G WBB2/6 B6 B('7' "\L\VL"\V\ (L!""# %&'&()*+* STYCZEŃ

16 R E K L A M A Kancelaria Us³ug Finansowo-Ksiêgowych f Ku iks Rok za³o enia 1995 Czerwionka, ul. Rynek 9 tel , fax Sp. z o.o. Oferuje: us³ugi audytorskie us³ugowe prowadzenie ksi¹g rachunkowych i podatkowych us³ugowe prowadzenie spraw pracowniczych œwiadczenie us³ug konsultingowych w zakresie finansów i rachunkowoœci doradztwo finansowe i podatkowe analizy ekonomiczno-finansowe Wst¹p do nas i przygotuj siê na rozliczenie roczne 2009 K ALENDARZ ARZ IMPREZ K ULTURALNY TURALNYCH KONCERT KOLĘD W WYKONANIU ZESPOŁU ŚWIATŁO, godz Dębieńsko, kościół p.w. św. Jerzego; wstęp wolny (org.: Towarzystwo Sympatyków Ziemi Dębieńskiej, MOK) KONCERT KOLĘD, godz Przegędza, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego; wykonawcy: Orkiestra Miejska Dębieńsko i Zespół Trojoki ; wstęp wolny (org.: MOK) KINO DKF WALENTYNKOWY SEANS FILMOWY ZAKOCHANI WIDZĄ SŁONIE, godz Czerwionka, MOK, ul. Wolności 2; cena biletu: 5 zł (org.: MOK) FERIE z MOK-iem lutego 2010 r. Wprogramie m.in.: gry i zabawy, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne; poranki filmowe; rozgrywki szachowe; karnawałowy bal przebierańców. Szczegółowy program na afiszach, na stronie oraz w następnym wydaniu KURIERA G³osujmy na Czerwionkê-Leszczyny f(-kb.)*/0 * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 -JP6+*P /2+-K )*4<+:68 56ST B6 76/7'(+' VR<H: >=5E?<XL M2J(6BK 5 76/7'(+*4 <4+, I(-0J6,652/*4 +I2:4(' I6 )*4<+:656S:*L h/,4(/4,650 +I2:4( I6 3-4(5*6/:4894+-:-0/2:C -68 +,2PD0-2)*4+-:-6/0 /2 +,(6/*4 ///G%&=2/(,')"AD=?&%&0'0GFD * - I45/6S:*K I(-0:-0/*PD0 +*E B6 '2,(27:0</*4/*2 5*,(0/0 6(2-5+I68 )HJP B-*2P2/*2 I(6)6:0</4 J)*/0L RD0 5-*KT 'B-*2P 5 JP6+652/*' /2 3-4(5*6/7E894+-:-0/0 50+,2(:-0 5:C6B-K: /2 +,(6/E J)*/0 * I6,5*4(B-*T 6BB2/0 JP <4< +7(-0/:4 16 STYCZEŃ 2010

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

OEM INDEKS. tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer

OEM INDEKS.   tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer INDEKS Audi/VW/Seat/Skoda 1H0 867 981 C10064 14 3C0 853 585 C60427 21 1H0 868 243 11458 4 3C0 853 586 C60453 21 028 103 937 C60550 22 1H0 868 243B 11464 4 3C0 853 934 C70176 28 038 103 937 C60042 19 1H5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/362/06 jako Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/428/06 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 czerwca 2006 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Lp. Nr zadania Dział Rozdział WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 26-28 Nazwa zadania Jednostka organizac. realizacji zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A Typ: PSC 7x grb Rozmiar 70 Nożowe znam. Nożowe A 50 C301279 P301405 Q301245 63 D301280 Q301406 R301246 80 E301281 R301407 S301247 100 F301282 S301408 Q302027 T301248 125 G301283 T301409 T301179 160 L301310

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat )

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat ) (EN 10270:1-SH orz DIN 17223, C; nr mt. 1.1200) (EN 10270:3-NS orz DIN 17224, nr mt. 1.4310) d Fn K Dm k Dz L1 Ln L0 Legend d - Dm - Dz - L0 - n - czynn zwoi Ln - Fn - c - K - k - Fn stl nierdzewn = 1kg

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.)

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

Siłowniki kompaktowe P1J. Siłowniki w obudowach skróconych P1M. Wymiary (mm), Dane eksploatacyjne

Siłowniki kompaktowe P1J. Siłowniki w obudowach skróconych P1M. Wymiary (mm), Dane eksploatacyjne Siłowniki kompaktowe P1J Kołnierz, F1 Łapa A + slagl. B + slagl. C + slagl. Końcówka widełkowa ze sworzniem Końcówka oczkowa wahliwa Kołek gwintowany cylindra mm mm mm mm mm mm mm mm 12 25,4 18 38 46,0

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Warszawa, maj 2005 r. 00-410 Warszawa, ul. Solec 22 tel. +48 (22) 522 23

Bardziej szczegółowo

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS:

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: 19V 3.42A For Asus A2 19V 3.42A For Asus A2000L 19V 3.42A For Asus A2L 19V 3.42A For Asus A3 19V 3.42A For Asus A3000 19V 3.42A For Asus A3000A

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo