0IJ8 Turniej KGW na weso³o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0IJ8 VW@D:TFEX. Turniej KGW na weso³o"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1990 r. Harcerski Sztab nie zawiód³,:6<8;<a] 6A<?P &+N&\^C+^ 9L 9D8<>5;9=L _58B:8E6= "9?5K O=:T( 6=:H Z86=:E?8G S<><BG A 6?J8G HFa 7< 859 %UN = >=5E?5N bc!!! LF @5 A E789P?C H56= ELFaGe >5 789:;: AE9GE?6=> BI<8G> ;9=:( B=<>N @5; =>78:9] <KH]L KF8>=E?89 O=:EL5A ".,N ) YW,Z[!#Y! &++\ Kolejni laureaci 0IJ8 Turniej KGW na weso³o S89:; ;A<>5 T5?G A AE9GE?6=: >=:HEB<A: Y<L5 h<e7<;gf O=:HE6=BIm 78JB9 npk=:f( E65N OJAB95E?8=F>M<A5LG S5T<A=B:C?G> 859:> npk=:fe6<o ".,N ) Z³o a sukcesu >=:E=]BC A 6?J8G> ;<( E=P 8<6F = >GQT= 8<97<B9P?G>N,<6 &++\ @<A: I5EL< 78<( 1L<a5 EF6( B:EFXN 456=: 7<;:H><A5L g89]; = R=5E?5C 5KG 8:5T=9<A5e?< I5EL< = 8<6i ".,N &!""# %&'&()*+* GAZETA BEZP ATNA #, %-&+%+!""#$ "./0123 Bud et gminy uchwalony jednog³oœnie jge ><a:?< 789:L<>C 5 KGe ><a: 9AG6L5 <7<9GBH=k l?56 B9G A?856B=: KF;a:? 9<E?5L B9:D< H56 ;<?]; KGL<N A=PB BIGK5 >JA=e < ".,N ' Koncert chórów w Czuchowie :; 8<6=:> A AG( >=:HEB<AGBI BIJ8JA KGL5 7585M=5 7NAN #5HQA=P?E9:H R58G= A 09FBI<A=: = H:H ;FE975E?:89C 6EN 78<K<E9B9 R=BI5L R5?:HB9G6N O 78<D85>=: T59LG E=P 6<TP;GN ".,N U SPOTKANIE z HALIN CHOWANIEC PROMOCJA KSI KI U [g./c D<;9N %*N++ Czerwionka, Stara Piwnica, ul. Wolnoœci 2 CZERWIONKA, ul. M YÑSKA 6, tel./fax DÊBIEÑSKO, ul. FURGO A 155, tel./fax czynne: pn-pt , soboty Wszystkich, którzy wybieraj¹ siê na ferie zimowe zapraszamy 6 LUTEGO 2010 NA BEZP ATNY PRZEGL D STANU TECHNICZNEGO SAMOCHODU

2 2 Z łoża sukcesu!"#$"%&' )'#*'+#,-' "., '/ '0-'"#'120' *)#2# 3)#4/ &'1&5)"5 16 7'0'. 86"-' *)'9'+$:12 ;9.1$ < )696+8 *)':2&%5 A <$96)#'12 9.2:"+2 /76 B<'.+8.1<2"%$+:.CD >#-'1&'<.2 E'9.":. &'1&5)"'<2: 5#167.F G2 86? "-' H-'G6 "5&+2"5C :2/1'#16+#1.2 &':6)#$ "., # 09.14F < &%I)2:.1<2"%'<61.2 *)#$1.2".2 "5&+2"D J-'<' =#-'G6C '#16+#6 K'06+%<6 16%5? )6712F &%I)$9. /76 16"#2: 09.1$ "4 *'&-6/$ <,076F )'#720-2 %2)21$.1<2"%$+$:12F L<.2%16 7'&67.#6+:6 %5G *)#$ 65%'"%)6/#.2F 672 *)#2/2 <"#$"%&.9 75/#.2 A 9.2"#? &6M+$D N76%20' 1.2 :2/1' #-'G2F 6 #-'G6D!$K)612 86"-' :2"% "*I:12 # #6*)'*'1'? <61$9 #16&.29 0)6O.+#1$9D P69$ <"#27&.2 *'/"%6<$F K$ *)#2&'1$<6QF G2 >#2)? %' /.6921% 16 96*.2 ;I)120' R74"&6D Ł atwość sięgania po fundusze unijne S/ TUUV )D &<'%6 *'#$"&61$+8 *)#2# 09.1, #2<1,%)#1$+8 L)'/&I< <$1.'"-6 *'16/ VU 971 #-F +' '#16+#6 *'16/ WDUUU #- /'%6+:. 16 :2/120' 9.2"#&6M+6 %6 96 "#61"2 :5G < 16:K7.G"#2: *)#$"#-'L+. #<.,&"#$Q "., #16+#4+'F 0/$G :2/21 # 16:<.,&"#$+8 *)':2&%I<.1<2"%$+$:1$+8F /'%$+#4+$ #9.61$ O51&+: <./'<."&'<'?"*')%'<2: %)59 &57%5) /5&6+$:12 ')6# #60'"*'/6)'? <61.2 *)#2"%)# %6)0'<."&' 9.2:"&.2 < >#2)<.'1+2F #'"%6- :5G <"%,*1.2 #6? %<.2)/#'1$ /' /'O.161"'<61.6D X2L7. <"%,*12 /2&76)6+:2 "., *'%<.2)/#4F &<'%6 <#)'? L1.2 /' YV 971 #-D J5&+2"$ < *'#$"&.<61.5 L)'/&I< #2<1,%)#1$+8 #'"%6? -$ #65<6G'12 *)#2# *)6+'<1.&I<!$/#.6-5 Z'#<':5 Z20.'167120' < 3)#,/#.2 P6)"#6-&'<"&.9!':2<I/#%<6 R74"&.20'[! #$%&'()*+,-.%/$0$1*1 2%/3 45(*6 5)0*) $,,*4,7)',*6 ' 8)$1/+(',*(% 9&):- +;' $,&;'*) (*'%/31012*10<= 2,+ ( /+A,:,*% 8&$%$ B&$6: C5(*1 ( D(,/3, /6 E,&:$) :)E&$% 8&$14)3)',*%= $,25F26 2%:*% $ >%8/$10< 5(%2/0 &,*+(*4)'10< ' 8)/$0$%4;>*10< +,3%4)&(,0<! *'<.2/#.6-6 P6-0')#6%6 J%6LF /$? )2&%')!$/#.6-5 Z'#<':5 Z20.'167120'D O twarte drzwi dla inwestorów X2/1$9 # *).')$%2%I< /76 /#.6-6M *'/2:9'<61$+8 *)#2# 3)#4/ :2"% *'#$"&61.2.1<2"%')I<D \)#$0'%'<61$. </)6G61$ :2"% *)':2&% &69*61.. *)'9'+$:12: <"*I-O.? 161"'<612: *)#2# 3] A A <$96)#'12 9.2:"+2 /76 B<'.+8.1<2"%$+:.CD N# < )696+8 *)':2&%5 'K2:95:4[ &'1&5)" 16 7'0'. 86"-' *)'9'? +$: $F *)#$0'%'<61.2 &6%67'05 'O2)%.1<2"%$+$:1$+8F '*)6+'<61.2 "%)'1$.1? %2)12%'<2: /76.1<2"%')I< < &.7&5 <2)":6+8 :,#$&'<$+8 ^1.2K6<29 "%)'16 #'"% "#+#'16 *'/ 7.1&.29[ '''?(*G%/30>?%FHF 5/#.6- < %6)06+8 K)61G'<$+8F.1%21? "$<14 &69*61., *)'9'+$:14 5<#07,/1.6:4+4 %272<.#:,F )6/.'F *)6",F '5%/'')F 6 %6&? G2.*)'<6/#21.2 +$&75 "*'%&6M K.#12"'<$+8 /76 *'%21+:671$+8.1<2"%')I<D Ż eby było lepiej inwestycje! _7."&' TU` K5/G2%5 16"#2: 09.1$ *)#2#16+#'12 K,/#.2 < %$9 )'&5 16.1<2? "%$+:2F 6 16:<6G1.2:"#2 # #6/6M %'[ K5/'<6 Y 1'<'+#2"1$+8 *76+I< #6K6< 16 %2? ) $a K5/'<6 <.27'O51&+$:120' &'9*72&"5 "*')%'<20' *)#$ J\ 1) ba )'#? K5/'<6 HJ 1) Wa K5/'<6 *)#2/"#&'76 < _2-&5a *)#2K5/'<6F #9.616 <$*'"6G21.6 _.K7.'%2&. \5K7.+#12: < >#2)<.'1+2. /'"%'"'<61.2 'K.2&%5 /' *'%)#2K '"IK 1.2? *2-1'"*)6<1$+8a )29'1% 57.+$ \'<"%6M+I< R7Da K5/'<6 " "%$+#12: < \6? 7'<.+6+8a #60'"*'/6)'<61.2 *-$%$ *)#2"%)#21. *5K7.+#12: <)6# # *6)& < N,? K.2M"&5a #9.616 O51&+: <./'<."&'<'?"*')%'<2: < >#2)<.' %)59 &57%5) /5&6+$:12a #60'"*'/6)'<61.2 *)#2"%)#21. *5K7.+#12: 16 %6)0'<."&' 9.2:"&.2 < >#2)<.'1+2D A utostrada B' 16"#2 '&1' 16 L<.6%D E.7&6 76% %295 1.&% 1.2 <.2)#$-F G2 65%'"%)6/6 9'G2 *'<"%6Q < :6&.9&'7<.2& )2671$9 %2)9.1.2D c :5G '/ 0)5/1.6 5KD)D 9.2"#&6M+$ "#$K&'. &'9O')%'<' 9'04 /'+.2)6Q /'.11$+8 9.6"% )20.'? 15D \'/)IG /' E6%'<.+ #6:95:2 169 /#.,&. 1'<2: %)6".2 '&'-' TU %2G 16 &')#$L+. #<.4#612 # #6.1%2)2"'<61.29 *'%21+:671$+8.1<2"%')I< %2)2169. *'-'G'1$9. *)#$ <,# %'"%)6/'<$+8D STANOWICE! &'()*+,(-.)*/0 * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 */;6()'<4= >4 &^ &+%+ 8N < D<;9N %*N++ A6B+,25654< 5?,28 /65*:2:C 6BDEB-*4 +*E F4D(2/*4 1*4+-72G:H5= I6B:-2+ 7,H(4J6 6BDEBK +*E AGK<8G "<L?GE5 "<L:B?A5 * 1*2+,2 3-4(5*6/ :-0/0 */;6()'<4= >4-4 /2 -)*2/E 6D65*K-'<K:0:C I(-4I*+H5 (6-I6:-E8,6 I(2:4-5*K-2/4-50(4)6/,652/*4) * I(-0+,6+652/*4) ZQ8<;65 1;8<A=5 A B6 50)6JH5 M2(6B654J6 N'/B'+- FB(65*2L STYCZEŃ 2010 S tudium rewitalizacji kolonii familoków B' '*)6+'<61$ *'/ &'1.2+ 5K.20-20' )'&5 'K"#2)1$. "#+#20I-'<$ *)':2&% '/1'? < "#2: *2)-$ 6)+8.%2&%'1.+#12:F 6 #6)6#29 &'1+2*+:6 "%<')#21.6 K6)/#' 6%)6&? +$:120' +21%)59 >#2)<.'1&.D H6*761'<612 /# : <$&')#$"%61.2 '0)'9120' *'%21+:6-5 )2&)26+$:120'F %5)$"%$+#120'. *)'9'+$:120' &'7'1..F 6 #6)6? #29 *'*)6<, "%61/6)/5 9.2"#&6M 5%<')#'1$+8 < %$+8 #6K$%&'<$+8 K5/$1&6+8D U dział w targach! *6e/#.2)1.&5 5KD)D *)#2/"%6< )#,/5 5+#2"%1.+#$7. < 9.,/#$16)'/'? <$+8 %6)06+8 < _)5&"27.. P' D f+8 'K2+1'LQ. *'/2:9'<612 *'/+#6" <$:6#/5 "%6) )#2+# *'#$"&61.6.1<2"%')I< "4 :2/1$9 # %I< &69*6? 1.. A <$96)#'12 9.2:"+2 /76 B<'.+8.1<2"%$+:.CD N#.,&. *)'0)69'<. *)'9'<61.2 6%5%I< 09.1$ 16 "#2)"#4 "&67, "%6-' "., 9'G7.<2D =! +#6? ".2 %$+8 "*'%&6M #65<6G$7.L9$F G2 9I<.4+ ' /5G$9 *'%21+:672 +#$1. "#61".2F :6&4 /6:2 169 K5/'<616 65%'"%)6/ $7.7.L9$ ".,C A *'<.2? /#.6- /#.274+ "., <)6G # <$:6#/5 K5)9."%)#D J<':2 %2)21$.1<2"%$+$: )2&769'<6-6 )I<1.2G < +#6".2.1%2)12%'<$+8 %6)0I< 1.2)5+8'9'L+. '/K$<6:4? +$+8 "., 16 "%)'16+8 *')%675 ;6#2%$!$K')+#2:D!.'"14 #0'/1.2 # <$%$+#1$9. )267.#'<6120' *)':2&%5F *)6+'<1.+$ 3)#,/5 <2#94 5/#.6- < &'72:1$+8 %6)06+8 '/K$<6:4+$+8 "., < >6112".!.2/1.5D K ultura SO2)%6F &%I)4 /' 9.2"#&6M+I< 16"#2: 09.1$ &.2)5:2 P.2:"&. SL)'/2& E57%5)$ :2"% # )'&5 16 )'& +')6# K6)/#.2: 6%)6&+$:16D!$"%6)+#$ <$9.21.Q %)#$ <$/6)#21.6 # TUUg )DF &%I)2 '/K.-$ "., 16:<.,&"#$ %$7&' < 16"#2: 9.2:"+'<'L+.D h'<$ 95".+67 =H'7$%$C *)#$0'%'<61$ *)#2# H2"*I- i'7&7')$"%$+#1$ =i69.7.? :'C #2 J#+#2:&'<.+D _)6<5)'<' #6&'M+#$- 9.1.'1$ )'&D J*2&%6&7 '*6)%$ 16 =SG21? &5C PD ;'0'76 *'/K.- "2)+6 9.2"#&6M+I< 16"#20' )20.'15F "2)<5:4+.9 /<.2 0'? /#.1$ L #16&'9.%2: #6K6<$D i2"%.<67 P5#$&. h #12: =c)'51/ B82 Z'+&CD f9*)2#6 )267.#'<616 *)#2# PSE # 96-20'F *)'<.1+:'167120' O2"%.<675 "%6-6 "., *)#2074/29 0)5* 95? #$+#1$+8 # +6-2: \'7"&.D =c)'51/ B82 Z'+&C )'#"-6<.6 < +6-$9 &)6:5F *)#$+.406:4+ /' 16" 9.-'L1.&I< )'+&6D =f B5)1.2:!".CD H "'-2+%< *' < % '<' < 16"#2: D J%6)6:4+ "., ' #/'K$+.2 \5+86)5 _5)9."%)#6F <"#$"%&.2 "'-2+%<6 16 <2"'-' )$<67.? #'<6-$ #2 "'K4 *)#$ <"*6)+.5. 0')4+$9 /'*.105 < "#&6M+I< >#2)<.'1? c%)6&+:. 1.2 #6K)6&-'F <.,+.9*)2#6 '&6#6-6 "., "%)#6-29 < /#.2".4%? &,. *)#$+.401,-6 %-59$ 5+#2"%1.&I<D C zas na zdrowie!"#$"+$ 9.-'L1.+$ 6&%$<120' <$*'+#$1&5 96:4 *)6</#.<$ *'<I/ /' #6/'? <'721.6 A < 7."%'*6/#.2 5KD)D < 16"#2: *'<"%6-6 *.2)<"#6 < *'<.2+.2 )$K? 1.+&.9 L+.2G&6 *)&:(0 ',>+(*4D X2: *'+#4%2& #16:/5:2 "., 16 < *6)? &5 *)#$ %6)0'<."&5D X2/16 # %)6" 7.+#$ b &.7'92%)$F 6 /)506 A V &.7'92%)I<D R+.2G? &. '#16&'<612 &'7')'<$9. "-5*&69. #6%6+#6:4 *,%7, *)#2# "*)#$:6:4+2 )2&)26+:. 76"$D B)6"$ 16#<61' c7':#20' N69+6F 7'&67120' /#.6-6+#6F /$)2&%')6 "#&'-$ #69.-'<6120' %5)$"%$F *)2&5)"')6 %5)$"%$&. *.2"#2: < 16? "#2: #16<+$ '&'7.+$D R+.2G&. #'"%6-$ 5%<')#'12 #.1.+:6%$<$ P.2:"&.20' SL)'/&6 J*')%5. Z2&)26+:. *)#$ <"*6)+.5 L)'/&I< #2<1,%)#1$+8D E kologia TU 75%20' TUUg )D <!6)"#6<.2 '/K$-' "., *'".2/#21.2 E6*.%5-$ E'1&5)"5 =;9.16 _7."&6 R)'/'<."&5C TUUjF ')061.#'<6120' *'/ 8'1')'<$9 *6%)'16%29 P.1."%)6 R)'/'<."&6D B$9 *)2"%.G'<$9 +2)%$O.&6%29 58'1')'<61' %$7&' "#2LQ 9.6"% < \'7? "+2 A < %$9 >2729 &'1&5)"5 :2"% *)'9'+:6 *)'2&'7'0.+#? 120' #6)#4/#61.6F K5/'<61.6. </)6G61.6 "&5%2+#1$+8 "%)6%20.. #)I<1'<6G'120' )'#<':5 *)#2# ;9.1$F 6 %6&G2 #6+8, /' *)'<6/#21.6 6&%$<12: 2/5&6+:. 2&'7'0.+#12: "*'-2+#1'L+. 7'&671$+8D X2/1' # 0-I<1$+8 &)$%2).I< *)#$# ? 0)'/$ 16"#2: ;9.1.2 "%61'<.- =2O2&% 2&'7'0.+#1$C < *'"%6+. %2)9'9'/2)1.#6+:. 72"#? +#$M"&.20' '".2/76 ')6# 'K.2&%I< 5G$%2+#1'L+. *5K7.+#12:D S tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego B' /'&5921% '&)2L76:4+$ &.2)51&. *'7.%$&. *)#2"%)#2112: 09.1$D J%5/.59 <6G? 12 :2"% /76 &6G/20' 9.2"#&6M+6. #6.1%2)2"'<6120' %2) $9..1<2"%')6F *'1.2<6G '&)2L76 9'G7.<'LQ #60'"*'/6)'<61.6. *)#2#16+#21.6 0)51%I< < *)#$? "#-'L+.D E.2)5:4+ "., '*)6+'<61$9 96%2) 'G16 "*)6</#.Q *761$ #60'"*'? /6)'<61.6 %2)21I<F *)'0)69 )'#<':5 09.1$ 'K2:95:4+$ )IG12 6"*2&%$ ')6# *76? 1'<612 #6/61.6.1<2"%$+$:12D U chwalony budżet na 2010 r. B' K$- *)2+2/21"d \'/+#6" "2":. Z6/$ P.2:"&.2:F &%I)6 '/K$-6 "., j "%$+#1.6 K)D )6/1. :2/1'0-'L1.2 *)#$:,7. K5/G2% /76 ;9.1$. P.6"%6 A I) EF:7%3 5)7>(')90(= +3;&1 2%:*)0$%9*(% F'$4>J:*(, 8)3&$%E1 5(%/$+,K0;' *,/$%2 45(*1 A 9I<.- K5)9."%)#!.2"-6< X61."#2<"&.D H *)#2/"%6<.'120' *)':2&%5 <$/6%&'<61.6 L)'/&I< O.161"'<$+8 #6/'<'721. K$7. )I<1.2G )6/1. '*'#$+:.D c <$)6# "<':2: *'#$%$<12: '*.1.. /67. < 0-'"'<6? 1.5F &%I)2 #6&'M+#$-$ 0)'9&.2 K)6<6 <"#$"%&.+8 #0)'96/#'1$+8 16 "67.D A I) *,8&,':J ',7*, 0<'(>,? L%/$0$% *(4:1 *(% $,3'(%&:$,*) EF:7%3F ' 3,+ /8&$12,260%2 ( $4):*%2,35)/M%&$% A 9I<.7. )6/1.D A N,$%5 5)7*, '(J0%2 A "&'921%'<6-0-'"'< &)$:4+ )6/'L+. K5)9."%)#!D X61."#2<"&.D A K T U A L N O Œ C I

3 Bud et gminy uchwalony jednog³oœnie H2K) "2":. #2 #/#.< *)#$:,7. <$"%4*.21.2 )6/120' 4*56+#, 7& )&681*53'"2+& A *)#2<'/1.+#4? +20' E'9.":. _5/G2%5. i.161"i<f #6)6#29 <.+2"#2O6 E75K5 Z6/1$+8 \.J.!"*I71'%6 J69')#4/'<6 A &%I? )$ *'#$%$<1.2 '/1.I"- "., /' #6*."I< K5/G2%5 16 )'& TUWU *)#2/"%6<.'12? 0' *)#2# K5)9."%)#6D Z6/1$ X6)951? /'<.+# 1.2 %$7&' #0'/#.- "., # )6+:'? 167.#6+:4 <$/6%&'<61.6 L)'/&I< O.? 161"'<$+8F 672 %6&G2 #6*."69. +' /' #6/6M <$%$+#'1$ :K7.G"#$ )'&D \)#$"-5+85:4+ "., <$*'<.2/#.'9 )6/1$+8 # '*'#$+:. 9'G16 K$-' '/? 1.2LQ <)6G21.2F G2 #60-'"5:4 #6 *)#$? :,+.29 K5/G2%5F *'1.2<6G "*2-1.'12 #'"%6-$.+8 =G$+#21.6CD X2/16&F +' #6? 5<6G$- "#2O E75K5 Z6/1$+8 Z5+8 Z'#<':5 ;9.1$. Z5+8 c5%'1'9.. R74"&6 9#6*&65 :;6+35&F %' &'1"2? V,5>a5XC <; 785A=: <Q>=F T5?C :?57 n9=p6= AL5;9 E=:;9=KP A B: 789G FTN ' R5H5 %*C B< K58;9< ;<K8: ;< ;5T( E9:H W nowej siedzibie nowe inicjatywy ;'"#+#4+ < 1'<2: ".2/#.K.2 i51? /6+:.F K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#', $-" *'/&)2L7.-F G #672G$ 16 )'#<':5 ')061.#6+:.. "%<6)# /'K)$+8 <6)51&I<F 672 :2/1'+#2L1.2 '+#2&5:2F G2 K,/4 '12 /#.6-6Q 16 )#2+# 9.2"#&6M+I<. *'/2:9'<6Q / &6<2 ')6# *'%)#2K12.1.+:6%$<$D A T+3F,>*(% &%,>($F2%51 Z 8&)4&,51 /318%*:(,>*% ( 2%:%* 4&,*3)'1? #$,/ *, 3)=,E1 8)/$%&$1O )E/$,&1,+31'*)90( [F*:,02( ) *)'% :$(,A,*(,= /36: *)'% 8)51/A1 A.1O')95:2 \)2#2" H6)#4/5 i51/6+:..'& /012+*"3-D A L%:*15 $ *(0< 2%/3 8&)2%+3 /+(%&)',*1 :) *(%- 8%A*)/8&,'*10< ( >)+,>*10< >(:%&;'= &%,>($)',*1 ' &,5,0< \&)4&,5F ]8%- &,012*%4) '/8;A- 8&,01 $ /,5)&$6:%5 45(**15= 8)'(,- 3)'15 ( (**15( >)+,>*15( (*/313F02,- 5( 3')&$151 >)+,>*% 8,&3*%&/3') *, &$%0$ %M%+31'*%2 &%,>($,02( $,:,K ' &,- &<21%16 )267.#6+:6 #6/6M *)#$:,%$+8 < *'7.%$+2 K5)9."%)#6 ')6# E75K5F 6 #6*."61$+8 <!.27'72%1.9 \761.2 f1? <2"%$+$:1$9D! 0)51+.2 )#2+#$ A :6& 5<6G6!"#, $%&' )&*"$+#'$-" A '*'#$+:6 *'/*."6-6 "., *'/ %$9F +' )#2+#$<.L+.2 '#16+#6 / ' &'1"2&<21%12 )267.#'<61.2 <-6"12: *'7.%$&.D B6&.2: *'7.%$&.F &%I)4 < '"%6%2+#1$9 )'#)6+851&5 16<2% '*'#$+:6 *)#2"%6-6 < &'M+5 &)$%$&'? <6QF 6 #6+#,-6l +8<67.Q^dkD! %$9 "21".2F 96:4+ %2G 16 <#07,/#.2 :2/1'? 0-'L12 *)#$:,+.2 K5/G2%5F K5)9."%)# 9'G2 9I<.Q ' /5G$9 "5&+2".2F #6 +' 1.2 '9.2"#&6- '*'#$+:. *'/#.,&'<6QD! *.2)<"#$9 )#,/#.2 /#.,&'<6- :2/? 16& %$9F &%I)#$ < 1.20' <.2)#$ #6<.2/7.D N76 %6&.+8 +8<.7 <6)%' K$-' #'"%6Q K5)9."%)#29 A *521%'<6-16 &'1.2+!D X61."#2<"&.D 5,0< \&)4&,5F ]8%&,012*%4) ^,8(- 3,A.F:$+(? ]: >F3%4) PQVQ &? &)$8)0$- *(%51 &%,>($,02J 8&)2%+3F WS1O.(:%- &%5Y /+(%&)',*%4) :) :$(%0(= 5A)- :$(%71= 5(%/$+,K0;' ( (**10< )&4,*(- $,02( :$(,A,26010< ' &,- 5,0< 3%4) 8&)2%+3F EJ:$(%51 )&4,*(- $)',O +)*+F&/1= 8&)5)',O (**% )&4,- *($,02%= '/8(%&,O 8)3&$%E*% (*(02,31'1 >)+,>*%= :$(,A,>*)9O '1:,'*(0$6 )&,$ $)&4,*($F2%51 01+> E%$8A,3*10< 8)&,: 8&,'*10< :>, )E1',3%>(? \&$14)3)'F- 2%51 3,+7% )M%&3J :>, 5A):$(%71D \)2#2" ]D E75+#1.'& *)#$*'9.16 %6&G2F G2 i51/6+:6 =Z69G6C *'/'K? 1.2 :6& < 76%6+8 5K.20-$+8 7.+#$ 16 <"*6) "#&6M+I< < *'"%6+. *)#2&6#$<61.6 W` *'/6%&5 16 :2: /#.6-671'LQ "%6%5%'<4D H6*)6"#69$ /' '/<.2/#61.6 "%)'1$ '''?&,5$,?)&4 0/#.2 #16:/# O')96+:2 ' 16"#2: K.2G4+2: /#.6-671'L+.D A K T U A L N O Œ C I Uchwalony 8 stycznia budżet określa planowane dochody gminy na poziomie ,87 zł, z kolei tegoroczne wydatki mają wynieść ,04 zł, z czego blisko 16 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje, które obejmują m.in. takie zadania jak:! budowa 6 nowoczesnych i kompleksowych placów zabaw na terenie gminy (w Czuchowie, Książenicach, Palowicach, Przegędzy, Stanowicach oraz Szczejkowicach),! budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczynach,! rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Leszczynach,! budowa przedszkola w Bełku,! zagospodarowanie przestrzeni publicznej (centrum) w Dębieńsku,! boisko sportowe w Dębieńsku,! przebudowa, zmiana wyposażenia Biblioteki Publicznej w Czerwionce i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,! poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ul. Powstańców Śląskich w Leszczynach,! budowa sali gimnastycznej w Palowicach,! zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej w Czerwionce na centrum kulturalne i edukacyjne,! zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce. Ponadto realizowane będą projekty: Europejski Po-ziom, przedszkolaczek, Czerwionka-Leszczyny wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji oraz Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i e-administracja w powiecie rybnickim (wraz ze Starostwem Powiatowym). Porada za darmo O 8FE9GL Z?A58?:D<C A 6?J8G> F9GE65e ;58><A] 7<85;P \51&% 9.2L+. "., < K5/$1&5 &75K5 "*')%'<20' *)#$ 57D!'71'L+. T6 < >#2)<.'1+2D N$G5)$ *)6<1.&6 '/? K$<6:4 "., /<6 )6#$ < %$0'/1.5 ^< %$9 )6# < 9.2".4+5 < "'K'%,kF < \51&+.2 E'1"57%6+$:1$9 *)'<6? /#'1$9 *)#2# SL)'/2& \'9'+$ J*'? -2+#12: < ^ff *.,%)'kd \')6/1.+%<' *)6<12 < 16"#2: 09.? 1.2 :2"% L<.6/+#'12 #6 "*)6<4 c021? +:. JDcD < X6? <')#1.2F &%I)6 )267.#5:2 *)':2&% *1D WX'(,:0$%*(% 8)&,:*(03', 8&,'*%4) ( )E1',3%>/+(%4) /8)/)E%5 *, '$5)0- *(%*(% /3&F+3F&,:5(*(/3&,02( 8FE>(0$- *%2Y <"*I-O.161"'<61$ *)#2# 31., ]5)'*2:"&4 #2 L)'/&I< ]5)'*2:"&.2? 0' i51/5"#5 J*'-2+#120' < )696+8 \)'0)695 S*2)6+$:120' > I<1$9 *)':2&%5 :2"% #6? *2< "#2)'&.20' /'"%,*5 /' /'? K)2: :6&'L+. K2#*-6%120' *')6/1.+%<6 *)6<120'. 'K$<6%27"&.20' /76 &6G? /20' #6.1%2)2"'<6120'F *'*)#2# /#.6? -671'LQ \51&%I< \')6/1.+%<6 S%<6)? %20' ^\\SkD \51&% < >#2)<.'1+2 :2"% :2/1$9 # Wj %20' %$*5 9.2:"+ *'<"%6? -$ * ' R74"&6D H16:/5:4 "., '12 9D.1D < *'< K7.1.2+&.9 ')6# G$<.2+&.9D >8,%1.F &%I)#$ K$ "&')#$"%6Q # K2#*-6%12: *')6/$ *)6<1.&6F *)'"#2? 1. "4 ' #6K)61.2 #2 "'K4 /'&5921%I< #<.4#61$+8 #2 "*)6<4D W styczniu PPO będzie czynny w dniach: 23, 25 i 28; w lutym: 1, 4, 9, 12, 17, 20, 22 i 25. Poza sobotami (23 stycznia i 20 luty), gdy prawnik przyjmuje w godzinach , porady w wymienionych dniach udzielane są od do Nowy Rok 2010 Niech przyniesie Wam same szczêœliwe chwile Niech obficie da Wam, co ma najlepszego Wszystkim Mieszkañcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny yczy Radny Ryszard Jonderko L%:*)0$%9*(% 0<0(,AE15 8):$(J+)',O $, '/8;A8&,0J ' PQQR &? '/$1/3+(5 &,:*15 )&,$ '/$1/3+(5 8&,0)'*(+)5 B&$J:F *, 0$%>% $ SF&5(/3&$%5? TE1 ' U)'15 PQVQ F+A,:,A, /(J $,&;'*) 2,+ ( 8) 5)2%2 519>(! :>, :)E&, '/$1/3+(0< D(%/$+,K0;' *,/$%2 45(*1? STYCZEŃ

4 K A R O L I N K I O=:Qe < Q>=:8B= d,w#0!"1yw j[!#n/ 6=T65 789:; 8<97<B9PB=:> F8<B9GE?<QB=k Z785AP 95?:> ;< AGE?P7F BIJ8F S<A=5?<A:D< E65 S85BG 7<; ;G8:6BH] "9G7 = 9:E7<LF V`A=5?L<XN.:D< 9>58LG "<L(?GE >=5L KGe E?5?F:?6] Karolinki 2009 GALERIA LAUREATÓW Franciszek Blinda 3)'/#.- "., < WgmW )D < _2-&5D \' 5&'M+#21.5 H6"6/1.+#2: J#&'-$ H6<'? /'<2: )'#*'+#4- *)6+, < E!E =N,? K.2M"&'CD H +8<.74 #6<6)+.6 #<.4#&5 96-? G2M"&.20' *)#2*)'<6/#.- "., /' J%61'? <.+F 0/#.2 *)'<6/#.- %6&G2 0'"*'/6)? "%<' )'712F 0'/#4+ < *)#2"#-'L+. *)6? +, 0I)1.&6. )'71.&6D!L)I/ 16<6-5 *)6+$ *'%)6O.- "*')' +#6"5 *'L<.,+.Q /#.6-671'L+. "*'-2+#12: 16 )#2+# "<'? :20' L)'/'<."&6F 672 %6&G2 16 5G$%2& +6-2: "*'-2+#1'L+. ;9.1$. P.6"%6 J<':2 <.27&.2 #66106G'<61.2 < *)6+$ "*'-2+#12: 5:6<1.- # +8<.74F 0/$ #'"%6- <$K)61$ < TUUU )D "'-%$? "29 J%61'<.+ ')6# :6&' )6/1$ Z6/$ P.2:"&.2: < < 76%6+8 TUUT?TUUYD! *)6+$ "*'-2+#12: &.2)'<6- "., #6"6/4 <"*I-/# # ') $. 9.6"%6F 6 %6&G2 # 9.2:"+'<4 "#&'-4F 'L)'/&.29 #/)'<.6F "%'<6)#$? "# ')061.#6+:69. "*'-2+#1$9. Zespó³ Folklorystyczny Familijo H2"*I- i'7&7')$"%$+#1$ =i69.7.:'c *'<"%6- < *6e/#.2)1.&5 TUUW )D #.1.? +:6%$<$ >272"%$1$!'/'& A &.2)'<1.? &6!.2:"&.20' N'95 E57%5)$ < J#+#2:? &'<.+6+8D =i69.7.:'c %' 696%')"&. %2? 6%) G$<20' "-'<6 A < "&-6/ #2"*'-5 <+8'/#4 9.2"#&6M+$ )'/#.92: <". A ')6# #2"*I- L*.2<6+#$ &57%$<5:4+$ %)6? /$+:2. 0<6), ;I)120' R74"&6a "%4/ 9D.1D :20' 16#<6D H2"*I- 5+#2"%1.+#$ < 5)'+#$"%'? L %2) $. 9.6"%6 >#2)? ')6# *'#6 :2: 0)6? F K.')4+ 5/#.6- < O2"%$16+8F /'G$1&6+8F K.2".6/6+8 ')6# *)#2074? /6+8 #2"*'-I< O'7&7')$"%$+#1$+8D \)#2# j 76% "<':2: /#.6-671'L+. #/'K$- < )I/. <$)IG1.2MF 9D.1D &.7? &6&)'%1.2 16[!'/#."-6<"&.+8 J*'%&6? # i'7&7')29f!':2<i/#&.9 \)#2074/#.2!.2:"&.+8 H2"*'-I< c)? %$"%$+#1$+8 =_)2116C ')6# 16 P.,/#$? /#.6-6:4+$9. < J%61'<.+6+8 ')6# < *'<.2+.2D _$-.1.+:6%')29 G$+.6 "*'-2+#120' < "'-2+%<.2F 6 %6&G2 +#,L+. #6/6M.1<2"%$+$:1'?)29'1%'? <$+8 ')6# )'#<.4#6M &'951.&6+$:1$+8 16 %69%2:"#$9 %2)21.2D \61 i)61+."#2& 0'/1.2 )2*)2#21%'<6- "'-2+%<' < "*)6<6+8 *5K7.+#1$+8D _$- '"'K4 5+#$114F "&)' '"4+4 *'9'+ *'%)#2K5:4+$9D \'#'"%6- <#')29 "*'? -2+#1.&6 /' 16L76/'<61.6 *)#2#.11$+8F *'/2:95:4+$+8 /#.6-671'LQ "*'-2+#14D 16)'/'<$9 \)#2074/#.2 H2"*'-I< Z2? 0.'1671$+8 =H-'%$ E-'"C < H2K)#$/'? <.+6+8F 0/#.2 < TUUn )D *)I+# <$)IG? /76 #2"*'-5F #/'K$- %6&G2 <$)IG? /$<./56712 /76 +#-'1&6 =i69.? 7.:.C _'1.O6+20' Z6/2+&.20'D H2"*I- )2? *)2#21%'<6- %6&G2 P.2:"&. SL)'/2& E57%5)$ < < c&+:. \)'9'+$:12: P.6"%. ;9.1!'? :2<I/#%<6 R74"&.20' < &6%'<.+&.9 =J*'/&5C < TUUb )D c%)6&+:4 )2*2)%56)'<4 #2"*'-5 "4 "#%5&. %26%)6712 *.I)6 P6)&6 J#'-%$"&6F 65%')6 <.275 *'*576)1$+8 &".4G2& ' %2? 96%$+2 L74"&.2: 16*."61$+8 0<6)4D H2? "*I- 'O2)5:2 *)#2/"%6<.21.6[ =J#'*&6 R74"&'CF =_':&6 ' E6*%5)&5CF =Z'92'. X57.6 A X' +. *)#6:6F B$ 9. *)#2:2"#C. =S"%6%1.' R74"&'!.2+#2)#'CD! TUUn )D :"+2 *)29.2)6 "*2&? %6&75 =\'9"%6C 65%')"%<6 P6).616 P6? & '%$<6+8 =H29"%$C c72&"61/)6 Henryk Kubasa 3)'/#.- "., < 0)5/1.5 WgmT )D < >8'? )#'<.2D \' L9.2)+. ':+6 *)#2*)'<6/#.- "., <)6# # *'#'"%6-4 )'/#.14 /' _2-&5D! WgVY )D 5&'M+#$- "#&'-, *'/"%6<'<4F 6 16"%,*1.2 < WgYW )D \2/60'0.+#120' < Z$K1.&5D \)#2# /#.2<.,Q 76% *)6+'<6- :6&' 165+#$? +.27 &'72:1' < "#&'-6+8 < J%61'< _2-&5F # *)#2)<4 16 '/*)6+'<61.2 "-5G? K$ <':"&'<2: < E!E =N,K.2M"&'CD \)6+5:4+ 16 &'*671. 5&'M+#$- B2+8? 1.&59 ;I)1.+#2 < E6%'<.+6+8D h6"%,*? 1.2 &"#%6-+.- "., < J%5/.59 h65+#$+.27? "&.9 < Z6+.K')#5F 6 < 76%6+8 Wgnn? WgjW "%5/.'<6- *2/60'0.&, < i ? <2)"$%2%5 R74"&.20' < >.2"#$1.2F 0/#.2 5#$"&6- %$%5-960."%)6D \'16/%' \61 o21)$& K$- 6&%$<1$9 /#.6-6+#29 "*'-2+#1$9 16 %2) "#2: 09.1$D \)#2# m 76%6 *.6"%'<6- O51&+:, *)2#2"6 SJ\ < _2-&5F *)'<6/#.- %6&G2 "#+#2* Ho\ < %$9 "'-2+%<.2 '".406:4+ "%'*.2M =86)+9."%)#6CD \)#2<'/1.+#$- J*'-2+#12: Z6/#.2 E75K5 =Z'71.&6CF 6 16"%,*1.2 E75K5 =Z5+8C < _2-&5D i)2/)$f #6L < TUUg )D #2"*I- <$"%6<.- =H'7$%$C %20' "6920' 65%')6F *)#2)IK&, =SG21&5C P.&'-6:6 ;'0'76D \)#2/"%6? <.21.6 'K2:)#6-' &.7&6 %$".,+$ <./#I< 16 %2) ' R74"&6D _'06%$ #K.I) O'%'0)6O.. 6&%')I<?696? %')I< #2 J#+#2:&'<.+ 9'G16 #'K6+#$Q 9D.1D < &".4G+2 =R74#'& ,".CD c&? % =i69.7.:'c %<')#4[ >272"%$16 \'/+#6" /')'+#12: 067. #<.4#612: # 58'1')'? < :K6)/#.2: #6"-5G'1$+8 / $. 9.6? "%6 %)6/$+$:1.2 A < O')? %.92/.6712: *)':2&+:. A *)#$*'91.61' /'? %$+8+#6"'<$+8 765)26%I< =E6)'7.1&.CD J*')4.+8 0)5*,F :6&. <"#$"%&.+8 *)#$K$-$+8 0'L+. <.%67. 0'"*'/6)#2 %2: 5)'+#$"%'L+.F K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-" ')6# <&6#- =63>&$-&F *)#2<'/1.+#4? +$ Z6/$ P.2:"&.2:D \)I+# <"*' ' 16 <"%,? *.2?6&*2"$+-& A #6"-5G'120' J'-%$"6 J%6? 1'<.+ A < 0)'1.2 &'72:1$+8 765)26%I< <$)IG1.'? 1$+8 "%6%52%&4 #1672e7. ".,[ A#B"*#-C D#*, /1E&$&C F2G3;*"2+& :;6&H =3H&6*& # IJ, E"#K$-&!"#0-"#B3 ')6# L#$MN% O?&8"0"73P +# :+2+#7-3'"2D!#')29 76% 5K.20-$+8F #6*)2#21? %'<612 *'/+#6" 5)'+#$"%'L+. +86)6&%2)$"%$&. *5? K7.&5:29$ *'1.G2:D!"# S/ WgYg )D o21)$& E5K6"6 K$- #<.4#61$ #6<'/'<' # \)#2/".,K.')? "%<29 3*'<"# \)6"$. E".4G? &. =Z5+8C < Z$K1.&5F 6 '/ ".2)*1.6 WgnV )D /' 7."%'*6/6 TUUg )D *2-1.- O51&+:, /$)2&%')6 S//#.6-5 ZJ! \)6"6?E".4G&6?Z5+8 <!'/#."-6<.5 R74"&.9D H6 "<':4 "*'-2+#14. #6<'/'<4 *)6? +, '%)#$96- <.272 <$)IG1.2M. '/#16? +#2MF < %$9 E)#$G E6<672)"&. S)/2)5 S/)'/#21.6 \'7"&. 16/61$ < TUUW )D!'/'& A &.2)'<1.& 6)%$"%$+#1$= >#2? "-6< R*.2<'& A 6&'9* % ')6# '*)6<6 95#$+#16 "*2&%6&7. %26%)67? 1$+8F ;)6G$16 E$+.6F c7.16 Z$K6F Z69'16 Z6:&'<"&6F o6116 R72#.'16F _'1.O6+$ Z6/2+&.F X61.16 J-5*.&F P6-0')#6%6 J&5%6F!.'? 72%%6 R*.2<'&F N615%6 E7.92&F P.)276 R*.2<'&D 4 STYCZEŃ 2010

5 0IJ8 SZSS 0IJ8 A K T U A L N O Œ C I Koncert chórów w Czuchowie! 1.2/#.2712 *'*'-5/1.2 Wn "%$+#1.6 < +#5? +8'<"&.9 &'L+.272 *)#2# *'16/ 0'/#.1, )'#? K)#9.2<6- *.,&1$F +8I)671$ L*.2<D E'1+2)% 1'<'? )'+#1$F &%I)$ "%61'<. :2/21 # &')'11$+8 *51&%I< < &6721/6)#5.9*)2# &57%5)671$+8F )'#*'+#4-16:? 7.+#1.2:"#$F K7."&' VU?'"'K'<$ $%&" ()*+,-)*./ 0) , (",56 ()7,374)82.9 *'/ /$)2&+:4 :;#, >&*"" *)'0)69.2 <$"%,*5 #1676#-$ "., %)#$ &'7,/$F *'/'K1.2 #)2"#%4 :6& < *)#$*6/&5 &6G/2? 0' # &'72:1$+8 +8I)I<F &%I)2 #0'/1.2 #./24 %20' <"*I7120' &'1+2)%'<61.6F -4+#$- N2&616% N,K.2M? "&'D B6& '%' :6&' /)50.2 #6*)2#21%'<6-' "., <-6? L1.2 N,K.2M"&'F +8'Q '+#$<.L+.2 < <$/61.5 *6? )6O.67120' /2& ' $%&": ;<)=7+2,> *'/ &.2)51&.29 )&5'"B" /3'&0$-"#7D X6&' %)#2+. < &'72:1'L+. <$"%4*.- $%&" ;?+,/ 562-> # *6)6O.. *D<D L<D X6+&6 < J%61'<.+6+8 *'/ /$)2&+:4 )J56+#7&-F 16"%,*1.2 #6L #6*)2#21? %'<6- "., $%&" ;$.568+,> # *6)6O.. *D<D L<D P6).. P60/6721$. L<D X616 J6)&61/)6 < _2-&5F &%I)$ *'*)'<6/#.-6 Q#0"*& Q#E10&D \)#2/'"%6%1. *'*." 1672G6- /' "#+#2:&'<.+&.20' $%&": /#.6-6:4+20' *)#$ *6)6O.. *D<D P6%&. _'G2: \'L)2/? 1.+#&.!"#27&.+8 p6"& *'/ L&E%32-"#7D!)2"#+.2 $%&" ;A20.8:3> # *6)6O.. *D<D L<D c1/)#2:6 _'K'7. *'/ /$? )2&+:4 4*"#0" Q"3%#-F &%I)2: %2G *)#$*6/- 16 &'? 1.2+ #6"#+#$% /$)$0'<61.6 *'-4+#'1$9. +8I)69.F 6K$ #0'/1.2 # %)6/$+:4 :2/21 # 5%<')I< #6L*.2<6Q <"*I71.2 ^%$9 )6#29 K$-6 %' qrfff?<.2+#16 &'7,? /6 =c/2"%2 i./272"ckd B5G *' <$"%,*6+8 *)'K'"#+# +#5+8'<"&.2: *6? )6O.. -$R <"2G&% 1.2 &)$- #6/'<'72? 1.6 # 5/6120' &'1+2)%5F 672 %2G K6)/#' 7.+#12: <.? /'<1.D!6)%' /'/6QF.G <L)I/ "-5+86+#$ #1676#- "., <$:4%&'<$ #16<+6 %296%5 A *'+8'/#4+$ # >#5+8'<6 -$R M63>R 4*;3*" A#B"*#-F &%I)$ #6? ".6/6 < c)+8./.2+2#:6712: E'9.":. P5#$&. J6? &)6712:D! <$*'<.2/#. *)'K'"#+#6 1.2 #6K)6-' )I<1.2G /#.,&+#$11$+8 "-I< *'/ 6/)2"29 P.2:? "&.20' SL)'/&6 E57%5)$ < 16+8F &%I)20' /$)2&%') <&6"30& Q+&7-3'$-&F <"*I71.2 # *)#2<'/1.+#4+$9 Z6/$ P.2:"&.2: <&6-"#8 =63>&$-S #-'G$-6 16 ),+2 9.2:"+'<2? 0' /5"#*6"%2)#6 "$9K'7.+#14 <.4#61&, &<.6%I< #6 %6& 9.-2 *)#$:,+.2 +8I)#$"%I< < 95)6+8 +#5? +8'<"&.2: L<.4%$1.D!"# 0IJ8 0IJ8 V0:BGT=5X 0IJ8 Jerzy Reginek GALERIA LAUREATÓW 3)'/#.- "., < ".2)*1.5 Wgbn )D <!.7+#$F 6 < Wgmg )D #69.2"#&6- < >#5+8'<.2D S0I71'&"#%6-? +4+20'.9D \'<"%6M+I< R74"&.+8 < Z$K1.&5F \' ' B2+81.&59 ;I)1.+#20' < >8')#'<.2 _6%')$9F \'7.%2+81.&. R74"&.2: < ;7.<.+6+8 A 0/#.2 < WgYg )D 5#$"&6- %$%5- #6<'/'? <$.1G$1.2)6 0I)1.&6 A ')6# J%5/.59 \2/60'0.+#12 < E6%'<.+6+8D! 76%6+8 WgVj?WggU \61 X2)#$ #<.4#61$ K$- #6<'/'<' # E!E =N,? K.2M"&'CF 0/#.2 *)6+'<6-16:*.2)< < /'#')#2 %2+81.+#1$9F 6 16"%,*1.2 :6&' 165+#$+.27 *)6&%$+#12: 165&. #6? <'/5 < H6"6/1.+#2: J#&'72 ;I)1.+#2: *)#$ &'*671.D S/ <)#2L1.6 WgnU )D /' ".2)*1.6 Wgnn )D K$- #6"%,*+4 /$)2&? %')6 %2: "#&'-$F 6 *)#2# Wb &'72:1$+8 76% :2: /$)2&%')29D \' *)#2:L )$%5), 1.2 )'#"%6- "., # 9-'/#.2G4 *)6+5:4+ /' TUUY )D :6&' 165+#$+.27 #6<'/5 < H2"*'72 J#&I- < >#2)? S/ TUUm )D X2)#$ Z20.12& :2"% "4? /'<$9 &5)6%')29 "*'-2+#1$9 J4/5 Z2:'1'<20' < Z$K1.&5. "*)6<5:2 /'#I) &5)6%')"&. 16 %2)21.2 >#2)<.'1? \2/60'0. <$+8'<6<+6 9-'/#.2G$ # %2) $. 9.6"%6 >#2)? ')6#.11$+8 <':2? <I/#%< < )696+8 ')061.#'<61$+8 &76" O.7.671$+8 H6"6/1.+#2: J#&'-$ ;I)1.+#2: < E67."#5F E,*1.2. H0.2)#5D H6 *)6+, #6<'/'<4. "*'-2+#14 #'? "%6- <.27'&)'%1.2 '/#16+#'1$ 92/6769. *6M"%<'<$9.F <':2<I/#&.9.. )2"')%'? <$9.F < %$9 P2/6729 E'9.":. ]/5&6? +:. h6)'/'<2:. H-'%4 S/#16&4 H<.4#? &5 h65+#$+.27"%<6 \'7"&.20'D N#.".6: \61 X2)#$ :2"% 9.2"#&6M+29 Z$K1.&6?_'05"#'<.+. '//61$9 /#.6? -6+#29 "*'-2+#1$9 16 )#2+# 09.1$. 9.6"%6 Ochotnicza Stra Po arna w Dêbieñsku Wielkim S+8'%1.+#6 J%)6G \'G6)16 < N,K.2M"&5!.27&.9 :2"% ')? 061.#6+:4 "*'-2+#14F *'<'? -614 /' '+8)'1$ '"IK *)#2/ *'G6) $9. &7,? "&69. G$<.'-'<$9.D \)'<6? /#. #6:,+.6 "#&'721.'<2 <L)I/ /#.2+.F 9-'/#.2G$. /')'"-$+8 < #6&)2".2 #6*'K *'G6? )'9D NK6 ' #6+8'< ? 0-'L+. "<$+8 /#.6-6M *'*)#2# *)'<6/# '/#.2G'<$+8 /)5G$1 *'G6)1.+#$+8D N<616L+.2 76% %295 SJ\ < N,K.2M? "&5!.27&.9 #'"%6-6 <-4+#'16 /' E)6? :'<20' J$"%295 Z6%'<1.+#'?;6L1.+#2? 0'D! +#6".2 <.27&.20' *'G6)5 76"I< < '&' Z5/. E5e1. Z6+.K')"&.2:F <+8'/#.-6 < "&-6/ E'9*61.. SK<'/'? <2: J%)6G$ \'G6)1$+8 < E6%'<.+6+8F K.')4+ 5/#.6- < <67+2 # %$9 G$<.'-29D! '"%6%1.9 +#6".2 *)#$"#-' :2: "., #9.2? )#$Q # 0)'e1$9 *'G6)29 :6&. <$K <.2G$ &'L+.'-6 *6)6O.67120' *D<D L<D X2)#20' < N,K.2M"&5!.27&.9D o2)'?.+#16 *'"%6<6 "%)6G6&I< #6*'K.20-6 )'#"#2)#21.5 "., '01.6F 6 %6&G2 59.2:,%? T&2+#0*"- F:= " =6#+#$ 93B5&* 91-3'$-" 12 *)'<6/#21.2 6&+:. 06L1.+#2: 5+8)'? 1.-' *)#2/ #1."#+#21.29 #6K$%&'<2 ')? 061$ ')6# *'#'"%6-4 +#,LQ &'L+.'-6D X2/1'"%&6 :2"% ')061.#6%')29F 6 %6&G2 6&%$<1$9 5+#2"%1.&.29.9? *)2# '&'7.+#1'L+.'<$+8. O2"%$1I<D 3L<.2%1.6 5)'+#$"%'L+. )27.0.:12D! TUUg )'&5 SJ\ < N,K.2M"&5!.27&.9 'K+8'/#.-6 :5K.725"# WUU?72? +.6."%1.21.6D!6)%' *'/&)2L7.QF.G :2/? 1'"%&6 96 #16+#4+$ /')'K2& < 1.2? #<$&72 *'G$%2+#12: /#.6-671'L+. 16 )#2+# "*'-2+#1.+%<6 09.1$. 9.6"%6 STYCZEŃ

6 H I S T O R I A >589GL5 BI<e 789:9 68J?6= B95E < 7<ALJB9G( E?G> = 6A=5?JAki Y?J85 ;< 6<fB5 agb=5 EA:H 68:5BH= = :><BH= 9 E?8<HFi j5c 9;5895 E=PC a: AGKJ8 = ;<;5?6JA 789GE9L:H >L<;:H 789:( E5>:D< QTFKFk N6<1.2: /'LQ +#,"%' "., #/6)#6-'F G2 *'/7'%&. 96)#$-$ ' L75K /76%20'F G2 K$-$ %6& #6&'+86? 12F 672 /76%20'F G $ /'"%6Q L75K14 "5&1.,F <27'1. K$Q +8'Q )6# < +21%)59 5<60.D X2/16&G2 "%)':2 L75K12 A #6<"#2 9'G7.<.2 :6& 16:"%)':1.2:"#2. K'06%2 A 1.2 #6<"#2 <$074/6-$ %6& :6& 'K2+1.2D P'/6 L75K16 # "., *)#2# <.2? &.F # "., 16<2% *)#2# /#.2".,+.'72+.6D h6 *)#$? &-6/ A < +#6"6+8 "%6)'G$%1$+8 L75K1$ <27'1 K$- #-'? %'+#2)<'1$l! /6<12: \'7"+2 "#76+8%6 K)6-6 L75K$ < %#<D "%)':5 *'7"&.9F 1.2#<$&72 #)2"#%4 2O2&%'<? 1$9. 967'<1.+#$9F 6 +8-'*. < '/L<.,%1$9 "%)'? :5 =&9.2+$9CD \'7"&. "%)I: "#76+82+&. A &'1%5"#2F *6"$ "-5+&.2F +#6*$ "'K'72 # +#6*7.9. &.%69.. K)$? 761%'<$9. K)'"#69. A 5%)#$96- "., 16 L75K6+8 K6)? /#' /-50'F K' 6G /' qq <.2&5D _$- %' ="%)I: 16)'? /'<$C. +8'Q 1.2 1'"#'1$ :5G 16 +'/#.2MF #6-'G2? 1.2 0' 16 5)'+#$"%'L+. K$-' < 76% <'7. 'K'? <.4#&.29 *6%).'%$+#1$9D \'/'K1' #/6)#$- "., L75KF 0/#.2 :2/21 :2/$1$ 0'LQ <$"%4*.- < =25)'*2:"&.9C O)6&5. <$<'-6- *'<"#2+812 #0')"#21.2D h6 R74"&5 65"%).6+&.9F 6 *'%29 *)5"&.9F <$G"#2 "O2)$ G21.-$ "., <-6L1.2 < '<$+8 O)6&6+8. "9'&.1? 06+8F *61.2 < "5&1.6+8 #0'/1$+8 # *615:4+4 9'/4F 672 < &'1.2+# <". #6L 1'".7. "., %)6/$+$:1.2 =*' +8-'*"&5C. < "<$+8 %)6? /$+$:1$+8 "%)':6+8 K)67. L75K$D X2G27. +8'/#. ' L75K1$ "%)I: +8-'*"&.F 1.2 )IG1.- "., #K$%1.' '/ #<$&-20' "%)':5 1'"#'120' '/ L<.,? %6D \ '/6 #6&-6/6-6 :6& #6<"#2 :6&7,F "*I/1.? Aleksandra J. Ostroch P,G+#$e1. ' <.272 <+#2L1.2: 1.G &'K.2%$ #6)#5? +.7. "%)I: =&9.2+$CD! 9-'/'L+. #<$&72 )5"#67. #6 )'K'%4 &5 &'*671.'9. 85%'9F &<6%2)'<67. < )'K'%? 1.+#$+8 9.6"%2+#&6+8F 0/#.2 *)#2:9'< :"&. "%$7 5K.')5D \'/ &'1.2+ <.2&5 qfq :5G )#6/&' &%' *69.,%6- A *)#$16:91.2: < '&),06+8 *)#29$"-'? <$+8F :6& 5 16" A ' <.2:"&.2: =&69.#27.C. +'/#.21? 12: "5&961.2D B$9 K6)/#.2: '/ L<.,%6d \61 9-'/$F Moda ślubna cz.i +,. #6*6"&,D!"#$"%&' %' 95".6-' K$Q '+#$<.L+.2 1'<2. 5"#$%2 9'G7.<.2 16:"%)':1.2:D X6&76 # K-$"#? +#4+20'F <$%-6+#6120' < &<.6%$ 96%2).6-5F '#/'K.'? 16 /<'96 )#,/69. 05#.&I<F 96-$9. &')'12+#&69. *)#$ "#$.. ),&6<6+8 ')6# "#2)'&.9 *6"29 &')'1&. 75K % /'-5D X2: &'7') K$- #<$&72 #.27'1$ 75K +#6)? 1$ A 5)'+#$"%2 "%)':2 +8-'*"&.2 <$"%,*'<6-$ #6<"#2 < : %'16+:.D H :6"120'F K-$"#+#4+20' 96%2).6-5 K$-6 #6*6"&6F 6 "*I/1.+6 #1I< F # '#/'K1$? 9. #6"#2<&69. 75K 'K"#2<&69. A =K')%69.CD _5%$ '+#$<.L+.2 +#6)12F <$"'&.2F "#15)'<612D _6)/#' *'? /'K1$ 75K #0'-6 %6&. "69 K$- "%)I: /)5G2&D E.2/$ < "%)':5 =*6M"&.9C 5"%67.-6 "., 9'/6 K.6? -$+8 "5&.21 L75K1$+8F #6*)601,-$ L75K12: K ? &%I)2 <.2:"&.2 /#.2<+#$1$D h #)$<6Q # %)6? /$+$:14 :6&74F <$K.2)6-$ &'9*)'9." A :6&76. "*I/? 1.+6 <2/-50 %)6/$+$:120' &)':5F 672 # K.6-20' 96? %2).6-5D S#/6K.6-' "., :2 /76 'G$< "#$%$ #2+#&69. 9.)%5D N' :6&7. <27'15 :5G 1.2 #6&-6? /61'F 72+# *)'"%$ <.612&D B' <-6L1.2 <.612& K$- %$9F +' <$)IG1.6-' *61? 1, 9-'/4 A #<-6"#+#6F :2L7. <$"%,*'<6-6 < &'7')'? <$9 "%)':5D P5".6- K$Q &'1.2+#1.2 # 9.)%5F 0)5K$ :6& &')'16. <$-4+#1.2 #.27'1$F K2# 16:91.2:"#20' &<.6%&6 A K' %$7&' %6&. "$9K'7.#'<6- /#.2<.+%<'D X5G 16<2% "69' &<.% )%5 < /'1.+#+2 K5? /#.-' *'/2:)#21.6 +' /' *)'<6/#21.6 "., <-6L+.+.27&. )'L7.1$l N76%20' 16 L75K1$ <.612& <$K.2)61' <$-4+#1.2 9-'/2F 1.2 )'#&<.% #&.D N)5G&. '<"#29F 9'0-$ "%)'.Q "., < &<.2+."%2 <.2M+2F K$? <6-$ '12 <$"'&.2. "%)':12 :6& &')'1$F #/2+$/'? <61.2 '&6#67"#2 '/ "&)'9120' 9.)%5 *611$ 9-'? /2:D!.612& K$- 1.2<.27&.F 1.2 %$72 #6&-6/61$F +' *)#$*.161$ /'LQ #6K6< #5K&5 0-'<$D X2/$? 1.2 < '&' _.27"&6?_.6-2: <.612& ".6- K$Q 'K'<.4#&'<' #.27'1$ A /'*76%61' /' 1.20' K.6-2 )IG$+#&.F 6 # K'&5 *' *)6<2: "%)'1.2 *)#$*.161' /-504. "#2)'&4 K.6-4 "#6)O,F 5*.,%4 < &'&6)/,D!$"%,*'<6- +#6"29 A #6+#2)*1.,%$ +8$K6 # 1.2? 9.2+&.20' A 'K$+#6:F G2 *' <2"275 L75K1$ < #6"5"#61'F 6 16<2% 59.2"#+#61' #6 "#&-29 :6& 'K? )6#2&F 16 %72 %2&%5)&. #.9.' #<."&69. 1'? <'G2M+I< ')6# /6%4 L75K5D >#6"29 /'-4+#61' /' %2: &'9*'#$+:. :2"#+#2 #6"5"#'12 9.)%'<2 'K)4+#? &.. :6&.2L <"%4G2+#&. +#$ &<.6%&. '/ K5&.2+.&I<D B6&6 <4%*7.<6 A &)5"#4+6 ".,. #K)4#'<.6-6 A '#/'? K6 <.".6-6 *'%29 / %6 16 L "$*.671.D K$Q &.F #6&-6/6- +#6)1$ =#67'1.&CF +#$7. =#67'1)'&CF +#$7. )'/#6: )'#+.,%20' # %$-5F /-5? 0.20' /' &'761 *-6"#+#6 # K-$"#+#4+$9. <$-'069. < %$9 "69$9 &'7')#2D E'"#576 '+#$<.L+.2 K.6-6F #2 "#%$<1$9 &'-1.2)#$&.29. K "#&4F /' %20' &'1.2+#1.2 K.6-2 ),&6<.+#&.. + $ 7. 1 / 2 )D P'/14 +.2&6<'"%&4 K$- +$7.1/2) "&-6/61$F +#$7. %#<D "#6? *'&76&D h.2&.2/$ "&-6/6- "., "69'+#$11.2 < 1.2? #K$% '/*'<.2/1.9 9'921+.2l J$9K'729 +#$"%'? L+. *616 9-'/20' K$- *,+#2& 9.)%5 /'*.,%$ 16 *.2)? ".. "#2)'&6 K K #.27'16 <"%,06 #6<.4#616 < &'&6)/, A +#$"%'LQ 'K$+#6:I< +21.'1' < %69? %$+8 +#6"6+8 #6)I<1' 5 &6<672)I<F :6& 5 *61.21F <.275 '/*)6<.6-' 1'<211$ /' L<D XI#2O6F 1672G6-' /' B'<6)#$"%<6 c7':#:6m"&.20'l _.6-2 "5&1.2 # <27'129 *':6<.-$ "., *'/ &'1.2+ qfq <.2&5F 672 :2"#+#2 *)#2# /-50. +#6" %$7&' < %#<D =<$G"#$+8 "O2)6+8CD h.2 %$7&' /#.2<+#$1$ # )'/#.1 +8-'*"&.+8F '"#4+2 "., *' *6M"&5 9.2"#+#61? &.F K)6-$ L75K$ < *)6&%$+#1$ $+8 "5&.21&6+8F &%I)2 *'%29 9'G16 K$-' :2"#+#2 1'".Q 16 )IG12 '&6? #:2D N' L75K5 #6&-6/6-$ %$7&' K.6-$ <27'1F *)#$ %$9 <.612& 9.)%'<$F "&'9*'1'<61$ :6&'L # <27'129F 16/67 'K'<.4#$<6-D h.2&%i)2 8'-/5:4+2 %)6/$+:. *61? 1$ #6/'<676-$ "., "&)'91$9 <.61&.29 K2# <27'15 :2"#+#2 < 76%6+8 bud!./$<6-' "., "69 <.612& K2# <27'15 *)#$ /-50.2: K.6-2: "5&.21+2D! 76%6+8 *' f <':1.2 L<.6%'<2: K.6-2 "5&1.2 L75K12 "%6:4 "., :5G *'<"#2+812D B2 # <+#2? "1$+8 76% /<5/#.2"%$+8 "4 A #0'/1.2 # I<+#2"14 9'/4 A &)I%&.2F 72/<.2 #6&)$<6:4+2 &'761'D N' %20' #6&-6/6-' "., %)6/$+$:1$ <27'1 /' #.29.F *'M+#'? +8$. *61%'O72F :5G K.6-2F 1'. L75K16 <.4#61&6 &<.2? +.6D B21 <.#2)512& *611$ 9-'/2: 5"%67.- "., *' /#.L /#.2MF #9.21.6:4 "., %$7&' :20' <6).61%$D 6 STYCZEŃ 2010

7 Ekologiczne podsumowanie S<;?56=> I5EL:> A 8<6F &++\ 789:K=:D5LG =>78:9G 78<:6<T<( A 7T5BJA65BI OE9GE?6=: EG = F8<B9GQB=: 1=:>=XN!6)%' <$9.21.Q &'1&5)"$ :6&.2 16 *)#2-'9.2 frtrf TUUg #')061.#'? <61' /76 *)#2/"#&'76&I<F 5+#1.I< "#&I- *'/"%6<'<$ #:I<D f %6& /76 *)#2/"#&'7. *)#$0'%'<61' &'1&5)" =h6 16:-6/1.2:"#4.1"+21.#6? +:, ' <'/#.2C ^')0D \ 1) W. YkF /76 5+#1.I< &76" f?fff J\ =E'1&5)" <.2? /#$ 2&'7'0.+#12:C ^')0D /')6/+6 92? %'/$+#1$ &"#% #.1%20)'<612? 0'kF /76 5+#1.I< &76" fr?rf J\ =E'1&5)" 2&'7'0.+#1$ Hf]Pfc TUUgC ^')0D J\ E".4G21.+2kF /76 5+#1.I< 0.916#:I< =E'1&5)" 2&'7'? 0.+#1$ ]D!DcDC ^')0D HJ 1) Vk ')6# =f1%2)12%'<$ &'1&5)" 2&'7'0.+#1$C ^')0D ; 1) TkF #6L /76 <"#$"%&.+8 /#.2+. *7212) 9676)"&. =hcn _f]zc!euc ^')0D HJ 1) VkD Z; ;9=5L5 9 7<8?5TFC 78<M=T >=:HEB<A<QB= E=P AQ8J; 6T5EGN :2"% :2/14 # *.2)<"#$+8 9.2:"+'<'L+. < \'7"+2F &%I)6 'O.+:671.2 <"*I-*)6+5:2 # 16"#4 &76"4. "&')#$"%6-6 #2 "&.2)'<612: /' 3)#,/I< P.6"% "*2+:6712: 'O2)%$ 16 %<')#21.2 &'1% 'O.+:671$+8D N#.,&. %2: <"*I-*)6+$F K,/#.2 9'0-6 &'951.&'? <6Q "., #2 "<' "#&6M+69. ')6# <"#$"%&.9. "$9*6%$& :"+'<'? L+.F &')#$"%6:4+ #.1%2)12%5. 16:1'<? "#$+8 /'"%,*1$+8 < )#,/#.D A U,/$, 45(*, 2%/3 5(%2/0)')90(6 >F:$( 5A):10< ( /$)9O $ *(0< +)&$1/3, $ (*3%&*%3F ( 5, /')2% +)*3, *, 8)&3,>,0< /8)A%0$*)- 90()'10<? _>,3%4) +(%:1 8)2,'(A, /(J 5)7>(')9O $,+A,:,*(, +)*3 )M(02,>*10< *, *,/$%2 +>,/(%= $:%01:)',>(951 /(J B296%$&6 =;9.1120' N1.6 H.2? 9.C *'L<.,+'16 K$-6 *)'K729'9 #6? 1.2+#$"#+#2M <I/ )#2&. _.2)6<&.D X2: "%61 'K2+1$ *)#2/"%6<.7. 5+#1.'<.2 ;.916#:59 1) m < O.79.2 *%D =h6 )6? %512& _.2)6<+2CD i.79 %21 #'"%6- *)#2? &6#61$ <"#$"%&.9 *76+I<&'9 'L<.6? %'<$9 # %2)215 16"#2: 09.1$F #6L #6? <6)%2 < 1.9 <67')$ *)'2&'7'0.+#12. <"* ), 9-'/$+8 6&%')I< <$? )IG1.-' >]S <!6)"#6<.2D f9*)2#6 '/K$-6 "., < "67. <./'<.? "&'<2: P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ < >#2)<.'1+2D \'*)#2/#.- :4 86**2? >#2)<.'1&.F < &%I)$9 5+#2"%1.+#$-$ *)#2/"#&'76&. ')6# 5+#1.'<.2 "#&I- *'/"%6<'<$ ? 16#:I< <)6# # 165+#$ <-'? /6)#69. 16"#2: 09.1$D P.2"#&6M+$ OFICJALNIE na Naszej klasie! ): &,$F $ *(%2 /+)&$1/3,O? D,51 *,- :$(%2J= 7% 3,+, M)&5, +)*3,+3F /8)3+, /(J $ :F715 $,(*3%&%/)',*(%5? U,&$J- :$(, 8)&3,>F *,/$, +>,/, /6 )E%0*(% 3,+ &)$EF:)',*%= 7% :$(J+( *(5 5(%/$+,K- 01 EJ:6 :)/+)*,>% 8)(*M)&5)',*( ) 315= 0) /(J :$(%2% ' *,/$%2 45(*(% A 9I<.4 *)6+'<1.+$ 3)#,/5F &%I)#$ 6/9.1."%)5:4 &'1%29D h6 '*+:. =R72/#.&C #69.2"#+#612 "4 K.2G4+2.1O')96+:2 /'%$+#4+2 >#2)? c/9.1."%)6%')#$ &'1%6 K,/4 )I<1.2G %<')#$Q K'06%4 0672)., #/:,QD \.2)<"#6 O'%'0)6O.6 5"%6<.'16 'K2+1.2 :6&' #/:,+.2 0-I<? 12 %' &'76GF &%I)$ *'<"%6-16 *'/"%6? <.2 *)#2"-61$+8 *)#2# 9.2"#&6M+I< *)'*'#$+:. /' &'1&5)"5 =H-'G6 "5&? +2"5 < 'K.2&%$<.2CD 16"#20' 9.6"%6 G$+#7.<.2 <.%67. 5+#2"%1.&I<. # #6+.2&6< #$? %67. '%)#$ '%&. 16 %296% '+8)'? 1$ <I/D 3<.2M+#21.29 <"#$"%&.+8 /#.6-6M *)'2&'7'0.+#1$+8 < )'&5 TUUg K$-6 ')061.#6+:6 &'1&5)"I< =h6 16:-6/? 1.2:"#$ &4+.& *)#$)'/1.+#$C < *)#2/? "#&'76+8. &76"6+8 f?fff "#&I- *'/"%6? <'<$+8 ')6# =h6 16:-6/1.2:"#4 &76", *)#$)'/1.+#4C < &76"6+8 fr?rf "#&I- *'/"%6<'<$+8 ')6# f?fff 0.916#:59D N#.,&. *'#$"&61$9 L)'/&'9 # ;9.1? 120' i51/5"#5 S+8)'1$ R)'/'<."&6F /#.2+.'9 K.')4+$9 5/#.6- < &'1&5)? "6+8 5O51/'<61' 160)'/$D!67')$ *)#$)'/1.+#2 ;9.1$. P.6? "%6 "%61'<.4? +2 '0)'91$ *'%21+:6- %2: #.29.F :6& )I<1.2G 5#$"&61$ *)#2# 09.1, < 5K.20-$9 )'&5 +2)%$O.&6% =;9.16 _7."&6 R)'/'<."&5C #6+8,+6:4 <"#$"%? &.+8 /' /67"#$+8 /#.6-6M 16 )#2+# *)'? *60'<61.6./2. '+8)'1$ L)'/'<."&6 16%5)67120'D!"#$"%& #$+.27'9F *2/60'? 0'9F )'/#.+'9F <-6/#'9F /76 &%I)$+8 &"#% L<.6/'9'L+. 2&'7'0.+#12: :2"% 1.2 %$7&' *'%)#2K4F &6#29 <"*I-+#2"1'L+.F 0')4+' /#.,&5:29$D H6+8,+69$ /' /'-4+#61.6 /' 0)'? 16 #16:'9$+8 *)'O.75 L72/# :1'<"#$+8.1? O')96+:. # 16"#2: 9.2:"+'<'L+.D ck$ '/1672eQ F?UQ)4VTW =AF,?UV 9'G16 <*.? "6Q /' <$"#5&.<6)&. *')%675 #$%&'()*- +,-.%/$0$1*1 `aa)7, /F+0%/FH 75K /' *)#2074/6)&. <*."6Q 7.1&6 <338bcc*,/$,- +>,/,?8>c0$%&'()*+,d>%/$0$1*1 O 1:E7<T: U A j:l6f <;( KGLG E=P 95HPB=5 7<;EF><AFH]B: S8<H:6? VS=:8AE9: n8<d] n< O=:;9GXN Europa, nasz dom \)#2/9.'%29 #6:,QF &%I)$+8 %296% K)#9.6- =]5)'*6F 16"# /'9CF K$-' #6? *'#161.2 #2 #<$+#6:69. &)6:I< 25? )'*2:"&.+8D 3+#1.'<.2 <$K)67. "., < =*'/)IG K67'129CF &%I)$9 #<.2? /#67. *'"#+#20I712 *6M"%<6D \'/+#6" "*'%& #1.'9 %'<6)#$"#$-$ "$9K'72 3]D N#.2+. "69'/# '/? "#5&.<6-$ 16 96*.2 ')6# 07'K5".2 &)6:2 25)'*2:"&.2F 5&-6/6-$ *5##72 O760. 3]D!$+8'<61&'< '&6#:, #6*)2#21%'<6Q L74"&4 9'<, *'/+#6" %26%)#$&5 # <$&')#$"%61.29 *6+$12&D \)#$ 5G$+.5 /#<'1&I< ')6#.11$+8.1"%)5921%I< '/20)67. O)60921% fq s'1 _22%8's216D N)50'&76".L '&6? #:, 'K2:)#2Q *'/ 9.&)'"&'*29 9'? +#6)&, &616/$:"&4F &%I)6 <,/)I<&, *' ]5)'*.2 )'#*'+#,-6 5 <$K)#2G$ \')%5067..D h.2 'K$-' "., %6&G2 K2# #6? &5*I< < < )'D \'16/%' 5+#1.'<.2 )'#<.4#$<67. #6/61.6 # %)2L &6)%6+8 96%296%$+#1$+8F # <$&')#$"%61.29 &5&.2-2&D h6 #6? &'M+#21.2 #6L '/L*.2<67. 8$ ]5)'*2:"&.2: "%':4+ < &'72. %)#$96? :4+ "., #6 ),+2D E6G/$ 5+#2M &76"$ ff %20' /1.6 )2*)2#21%'<6- <$K)61$ &)6: +86)6&%2)$"%$+#1$9 "%)':29D J*'%&61.2 "<':4 'K2+1'L+.4 5L<.2%1.7. #6*)'"#21. 0'L+.2 A /$)2&? +:6 "#&'-$F 92%'/$& 165+#61.6 #.1%2? 0)'<6120'F 165+#$+.27&. 165+#61.6 #.1%20)'<6120'D!L)I/ 0'L+. #1672e7. "., )I<1.2G )'/#.+2 /# #2"%1.? +#4+$+8 < *)':2&+.2F &%I)#$ *)#$K$7. K6)/#' 7.+#1.2D B,-,"762, C)D." STYCZEŃ

8 Turniej KGW na weso³o H *'+#4%&.29 5K.20-20' 9.2".4+6 < P.2:"&.9 SL)'/&5 E57%5)$ *' )6# /)50. )$<67.#'<6-$ #2 "'K4 E'-6 ;'"*'/$M!.2:"&.+8D!$9$L712 &'1&5)21? +:2 *'/"#$%2 K$-$ 859')29F %'%2G < *.2)<"#2: '/? "-'1.2 &6G/$ # #2"*'-I< 9.6- #6 #6/61.2 *)#2/? "%6<.Q "+21&, &6K6)2%'<4 *%D We$F+,5 8&,01! #f *, '%/)A)Y? N)50. <$"%,* K$- :5G /'<'71$F +8'Q < O')9.2 G6)%'K7.<2: 'K'<.4#&'<' 9.6- *)2#21? %'<6Q 'K)#,/$ 75/'<2D!)2"#+.2 %)#2+.6 &'1&5)21? +:6F &57.16)16 A 1672G6-' *)#$0'%'<6Q :2/14 *'%)6? <,a &'1&)2%1.2 /2"2)D >' # %20' <$"#-'v A /'*)6</$ L<.2%16 #6K6? <6d X6& "., K'<.29 '&6#6-'F +#-'1&.1.2 EI- ;'? "*'/$M!.2:"&.+8 96:4 /'"&'16-2 *'+# ? 9')5F %'%2G :5)')'9 < %6& -6%<' *)#$"#-' #/2+$/'<6Q ' *)#$#161.5 #<$+.,"%<6D S"%6%2+#? 1.2 A :6& <$1.&6 #2 <"%,*5 A < )$<67.#6+:. &I-F &%I)2 <$/6:4 "., K$Q ="*2+:671'L+.4C "'-2+&4F <$? 0)6-6l /# :"&6F +#$7. N,K.2M"&'D X2/? 16&'<' <"#$"%&.9 0)6%57'< &'1.2+ K5)? 9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-"F *)#2<'/1.+#4+$ Z6/$ P.2:"&.2: <&6#- =63>&$-&C *)#2<'/1.+#4? +$ E'9.":. SL<.6%$. E57%5)$ A3E#6; /3'30. /$? )2&%') P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ <&6"30& Q+&7-3'$-&F *'%29 %6&G2 "'-%$". 9#6*&65 :;6+3, 5& # \67'<.+F 901$+2+ #2 J#+#2:&'<.+. )6/1$ 93B5&* /*3M"- # N,K.2M"&6F &%I)#$ %6&? G2 /'*.10'<67. #2"*'-$ )2*)2#21%5:4+2 *'"#+#2? 0I :"+'<'L+.D!"# Harcerski Sztab nie zawiód³ X6& +' )'&5 '/<.2/#.7.L9$ o6)+2)"&. J#%6K!SR\F &%I)$ 57'&'<61' < 72"#+#$M"&.9 N'95 E57%5)$D! 1.2/#.2712 *'*'-5/1.2 WU "%$+#1.6 /'? +.2)67. %69 9-'/#. <'7'1%6).5"#2F 16:+#,L+.2: 5+#1.'<.2 9.2:"+'<$+8 "#&I-F 6K$ *)#2&6#6Q *.2? 1.4/#2 #2K)612 /' "*2+:671$+8 *5"#2&D B6& <.,+ K2# #66106G'< '/#.2G$F 86)+2)#$F 672 %2G /6)+#$M+I<. G$+#7.<'L+. <.275 <"*.2)6:4+$+8 6&+:, 75/#.F %)5/1' K$-'K$ 9I<.Q ' *'<'/#21.5F 6 %$9 K6)/#.2: )2&')/'<2: "59.2F :6&4 5/6-' "., #2K)6Q < %$9 )'&5D H)2"#%4 0)61.2 K$-' %$9 )6#29 /'"-'<12F K'< "+21.2 P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ '/K$- "., &'1+2)%F *'/+#6" &%I)20' #6*)2? #21%'<6-$ "., 6G %)#$ )$K1.+&.2 #2"*'-$ A =^F&- 0$,3CF W[F%>(*4 I<% [(&%Y ( WI<% ]03)E%&.%,G%/C A 672 +' 16:<6G1.2:"#2 9.2:"+'<$ =\)8(;AC. =B*- :%&4&)F*:CD S+#$<.L+.2 *)#$ %6&.9 #2"%6<.21.5 <$&'16<+I< *5K7.+#1'LQ K$-6 0<6)61%'<616F #6 +' :2/16& ')061.#6%')'9 &'1+2)%5 1672G4 "., *'? /#.,&'<61.6D h.2 #6K)6&-' %)6/$+$:120' =R<.6%2-? &6 /' h.2k6cf %6&G2 *)#$ 5/#.672 K5)9."%)#6!.2? "-6<6 X61."#2"&.20'F *)#2<'/1.+#4+20' Z6/$ P.2:"&.2: P6)&6 \)'O6"&.. <.+2K5)9."%)#6 c1? /)#2:6 Z65/12)6D N#.2M <+#2L1.2:F < "'K'%1. <.2+#I) 16 "+21.2 P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ #60)6- #2"*I- =I%/3(- 5)*(F5CF +8'Q '&6#:4 /' %20' <$"%,*5 K$-' #6)6? #29 WV? ) )#2+#!.27&.2: S)&.2"%)$ R<.4%2+#12: \'9'+$D! %)6&+.2 "*'%& <#6? :29 /#.,&'<61' #6 <.27'72%1.4 <"*I-*)6+,. #661? 06G'<61.2F 5/#.6- )#2"#$ &<2"%5:4+$+8 <'7'1%6).5? "#$F '*.2&51I<. /6)+#$M+I<D >8$74+ +#'-6 *)#2/ &'')/$16%')69. # o6)+2)"&.20' J#%6K5 ')6# ')06? 1.#6%') #2"%1.&69. /')'+#12: 6&+:. 16 %2)2? $. 9.6"%6 K5)? 9."%)# "&-6/6- *'/#.,&'< ),+2 "#2O6 %20' J#%6K5F 16/9.21.QF.G :6& +' )'&5 1.2 #6<.2/7. %2G &)<.'/6<+$F &%I)#$ < 1.2/#.27,F < 0'/#.16+8 *)#2/*'-5/1.'<$+8 <#.,7. 5/#.6- < 6&+:. #')061.? #'<612: *)#2# E75K one.9d cd _2)$D \'16/%' < )696+8 %20')'+#12: 2/$+:.!SR\ < "'K'%, '/? K$-$ "., )I<1.2G.9*)2#$ "*')%'<2F ' +#$9 1.2+' "#2)#2: <"*'9.169$ <.11$9 9.2:"+5D!"# 8 STYCZEŃ 2010

9 Koncerty noworoczne "?GB9:f H56 B< 8<6F <KM=?FH: A 8:7:8?F58 6<TP;<AGN.56 KGL< A 09FBI<A=:C < B9G> E9:89:H AE7<( A >=:HEBFC 5T:?56a: A = D;9=: ' E=P 9:E7JL V`A=5?L<X 7<; &'1+2)% '/K$- "., < 95)6+8 &'? L+.'-6 *D<D L<D c1/)#2:6 _'K'7.F #6L < )'7, &'1O2? )61":2)6 < "., %5%6: 9.2:"+'<$ *)'K'"#+#F -$R \'/'K12 :6& < >#2)<.'1+2 A < P.2:"&.9 SL)'/&5 E57%5)$ A #2"*I- =H*+,-I)C <$"%4*.- < "&-6/#.2[ :;JM"K$-&C 4B*"#$+-& :+2+#2"*&C <3*"-& <&B5&, 0#*& X6+#B36+#-C <3*"-& :"B&C 9&6E&6& X36+&', $-&C I38"*"-& <&6#- X6#2"2G&C 9&6;3$+ )#+"36C I&'"5 A&>&% F-1*C <&6"1$+ <"2G&0$-"C I363;& )#+"36 ')6# *)'<6/#4? +6 #2"*I- L&$-N6$-&D! )696+8 %20' <$"%,*5 :2/14 # &'7,/ "'7' #6L*.2<6-6 9-'/#.5%&6!"-;36& E'1+2)%'<$ *'*." #2"*'-5 =R<.6%-'C *'*)#2/#.7. 0.%6)#$L+. A D&**& Y03$&6#-C F0& 45&8 )&*10#-C I&'"5 ="3;6 <"G"0#'"2+ A &%I)#$ <$&'167. %)#$ 65%')"&.2 &'9*'#$+:2 <&6"1, $+& Y*"#B10$-"#B3F # :20' #)2"#%4 %6&G2 5/#.6-29D h.2 #6K)6&-' 6&+21%5 %612+#120'F K'<.29 <$"%4*.- )I<? 1.2G #2"*I- =J607,4C *'/ &.2)51&.29 X6+#B36+#-D! :2/1$9 # 5&-6/I< #6%6M+#$-$ <&B5&0#*& :3*"& :;&2G16&C Q0&15"& )&B35+"K$-&C /&;&, /6#;;#- ')6#!"-;36"& :;&2G16&D!6)%' *)#$*'91.2QF.G #2"*I- =R<.6%-'C # &'1? +2)%29 &'7,/ <$"%4*. :2"#+#2 < /,K.2M"&.2: L<.4? %$1. *D<D L<D X2)#20'F < 16:K7.G"#4 1.2/#.27, Tm "%$+#1.6D! %$9 *)#$*6/&5 *)I+# P.2:"&.20' SL)'/&6 E57%5)$ 16 &'1+2)% #6*)6"#6 )I<1.2G B'? <6)#$"%<' J$9*6%$&I< H.29. N,K.2M"&.2:D!"# 095E 85;<QeC E789G( H5 A=:TF = E?5H: E=P <659H] ;< 789:; QA=P?5>= A "96<T: S<;E?5( A<A:H A S89:DP;9G <;KGL< E=P K58;9< >=L: #5 E<L?GE5 ng8kf( E=5 <859,5;G "<L:B6=:HC 789GKGT= ;< E?58E= >=:HEB<A<QB=N Œwi¹tecznie w Przegêdzy J*'%&61.2 5L<.2%1.- "<':4 'K2+1'L+.4 K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-"C #2 <#)5"#21.29 *)#$<.%67.? L9$ %2G K$-20' *)'K'"#+#6 16"#2: *6)6O.. -$R -& =&'0"2JR _$-$ G$+#21.6F '*-6%2&. < *-$+8 "-I<D \)#$ +8'.1+2. *'+#,"%51&5F L<.4%2+#1$ &7.? 96% <.2+#')5 *'/&)2L7.-$ :6"2-&6. &'1+2)% &'7,/ < <$&' #1.I< 16"#2: "#&'-$D! /67"#2: +#,? L+. "*'%&61.6 "<I: %6721% #6*)2#21%'<6-$ 4**& /012+*"3-C <&6"& <&+16F :&038#& A3;-#B#0. AN, H&!"$;1E&D o59')$"%$+#12 "+21&. <.+8 <$&'16? 1.5 <$<'-6-$ "67<$ L9.2+85D H6 "96+#1$ *'+#,"%5? 12&. 'K"-50, *'/+#6" %20' <.2+#')5 /#.,&5:29$ \6? 1.'9 # /3%& < \)#20,/#$D!"#$"%&.9 '"'K'9F &%I) '0-$ 5+#2"%1.? +#$Q < "*'%&61.5 /'"%6)+#'12 #'"%6-$ /' /'95 5*'9.1&.D J*'%&61.2 %' K$-' &'1%$156+:4 %)6/$+:. L<.4%2+#12:F 672 %2G '&6#:4 /'.1%20)6+:. L)'/'<.? "&6 7'&67120'D E",F62, G)95+4 AE9GEBG >56JA:6 KGT= A R=:T= <659HP ;:DFE?<A5e?P `T]E6F 7<?85AP 7<;B95E AGH]?6<A:D< #=: T5;5 D85?6] ;T5 KGL5 ><at=a<qe 9;<KGB=5 789:E?85E9GL E=58B9GE?G >8J9o S/ <+#2"1$+8 0'/#.1 *')611$+8 9.2"#&6M+$ # #6.1%2)2"'< )'96/#.7. "., <'&I- ')061.? #6%')I<.9*)2#$ /'*$%5:4+ ' "#+#20I-$ '/K.')5 +8'.12&. 9'G7.<'LQ /205"%6+:. 96&I<2&D \51&% ' 0'/#D WUDUU K5)9."%)#!"#$%&' )&*"$+#'$-" )'#*'+#4- %' <$:4%&'<2 L<.4%2+#12 "*'%&61.2 "&-6/6:4+ <"#$"%&.9 9.2"#&6M+'9 09.? 1$ 16:"2)/2+#1.2:"#2 G$+#21.6 K'G'16)'/#21.'<2D >#2"-6< w29-6 <)6# #2 "<'.9 #2"*' *)2#, L<.4%2+#1$9 )2*2)%56)29D c #0)'96/#2? 1. )5"#$7. *' <$+#2&612 +8'.1&.F &%I)2 '/K.2)67. # )4& K5)9."%)#6 ')6# :20' #6"%,*+I<D 3)#4/ *)#$? 0'%'<6-16 %, '&6#:, 6G WUU +.,%$+8 "'"21. VU L<.2)? &I< < /'1.+6+8D N' L<.2)&I< /'-4+#'12 K$-$.1? O')96+:, ' 6&+:. *)'2&'7'0.+#12: =S+6769$ L<.4? %2+#12 +8'.1&.CD S)061.#6%')#$ #6+8,+6:4 "2)/2+#? 1.2 %$+8F &%I)#$ #6'*6%)#$7. "., < L<.2)&.F 6K$ "*)I? K'<67. :2 *)#2+8'<6Q 6G /' <.'"1$D \)6+'<1.+$ H6)#4/5 N)I0. J-5GK E'951671$+8 #<.2e :"+2 "*'%& '.1&.F &%I)2 '/2K)67. Najwiêksza wspólna degustacja makówek # )$K1.+&.20' 16/72L1.+%<6F 6 %6&G2 "*2+: %, '&6#:, <$&'167. /<6/#.2L+.6 L<.4%2+#1$+8 "%)'?.&I<D H 9$L74 ' %$+8 9.2"#&6M+6+8F &%I)#$ :5G 5/2? &')'<67. "<':2 L<.4%2+#12 /)#2<&6F 6 :2/16& +8+.2? 7.K$ *)#$1.2LQ /' "<'.+8 /'9I< K'G'16)'/#21.'? <$ 1.2#<$&-$+8 5*'9.1&I< <#)'? "-6 <.,+ /' WnUd \)6</#.<4 L<.4%2+#14 6%9'"O2), #6*2<1.-$ :2/? 16& *)#2/2 <"#$"%&.9 *)#2/"%6<.+.27&. EI- ;'"*'? /$M!.2:"&.+8 # 16"#2: 09.1$D B' '12 "5%' #6"%6<.? -$ L<.4%2+#12 "%'-$D B20' / *.2)<"#$9 *761.2 K$-$ 5<.27K.612 *)#2# < &I<&.D c "2&)2% 1.2? 06"14+2: *'*576)1'L+. 96&I<2& %&<. < *)#2&6#$? <612: # *'&' *'&'721.2 )2+2*%5)#2D A U(% $5(%*(,51 3&,:1012*%4) 8&$%8(/F? U(% F>%8- /$,51? U(% %+/8%&15%*3F2%51 $ 5,+;'+,5( A *'? <.2/#.6-6 P6)%6 N'9.1 # E'-6 ;'"*'/$M!.2:"&.+8 # N,K.2M"&6D A ^)&$1/3,51 $ 8&$%8(/F *,/$10< E,EO ( 3J 'A,9*(% &%0%83F&J 0<0%51 8&$%+,$,O :$(%0()5 ( '*F+)5D h6 "*'%&61.2 <6)%' K$-' #6K)6Q #2 "'K4 /#.2+. A K' +IG K$-$K$ %' #6 L<.,%6 0/$K$ #6K)6&-' P.? &'-6:6F &%I)$ 'KO )6/#6- <"#$"%&.+8 "-'/? &'L+.69.D 3+#2"%1.+$.9*)2#$ )I<1.2G '&6? #:, 16K$Q 1.2*'<%6)#6712 '#/'K$. /2&')6+:2 L<.4? %2+#12 *)#$0'%'<612 *)#2# *'/'*.2+#1$+8!6)"#? %6%I< B2)6*.. H6:,+.'<2: # 16"#2: 09.1$D B' K$-6 1.2#<$&-6F *)6</#.< #16 "'K'? %6d c%9'"o2)6 +.2*-6F "2)/2+#1'L+.F <#6:2912: G$+#? 7.<'L+. #6%6+#6-6 +')6# "#2)"#2 &),0.D P.2"#&6M+$ *)#$"%6< <.7, < *)#2/L<.4%2+#12: K.2061.? 1.2F 6K$ G$+#$Q "'K.2 <#6:291.2 <"#$"%&.20' /'? K)20' 16 L<.,%6D P69$ 16/#.2:,F G2 %' "*'%&61.2 #6*'+#4%&'<6? -' 1'<4 L<.4%2+#14 %)6/$+:, < 16"#2: G2 #6 )'& #1'<5 "*'%&69$ "., 16 16:<.,&"#2: <"*I7? 12: /205"%6+:. 16:72*"#$+8 < )20.'1.2 96&I<2&d STYCZEŃ

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły

Bardziej szczegółowo

Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA

Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO! Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA !""# %&'&()*+* GAZETA BEZP ATNA #, %+-&+%+!"#$%.!"/0123 Ukazuje się od 1990 r. www.czerwionka-leszczyny.pl kuriercl@gazeta.pl Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" $%&%'()* +, (-./-&%+'*-(/ 0123

Bardziej szczegółowo

=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

=+&G-# + =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53

Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53 nr 29 grudzieñ 2014 Wszystkim Czytelnikom Naszego Miasta najserdeczniejsze yczenia Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêsliwego Nowego 2015 Roku sk³ada Redakcja 16 listopada br. w całym kraju odbyły się wybory samorządowe.

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU PROJEKT FORESIGHT PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (projekt nr WKP_1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U) RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU Redakcja naukowa Krzysztof

Bardziej szczegółowo

9"9 !>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ ")-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '"!!3.!!$ " -!

99 !>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$ )-!. % # $)(/ 0) (! ()(/# %!!! 0 1.(.2!!( '$$%$$ ()-!.(% '!!3.!!$  -! ! " #$ % &'((! ) * + &(( +,, %# -(-./0.1(' 2+ 3"4 5./67 '/1 /1.1 4 5./67 '/1 /1.- 34 "8"9 # :- ; < 3.6(- = 3 3"4 5-/7. :-:: :&:: 4 5-/7. :-:: '1(/ 34 "8"99 9"9!"!>?@@ # $%%$ &!'$ (' $)' * $!'$%($ $'! +&,%!'$'$

Bardziej szczegółowo

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r.

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r. Samochody japońskie i koreańskie Spis treści MARKA Str. DAEWOO / CHEVROLET 2 DAIHATSU 3 HONDA 4 HYUNDAI 8 ISUZU 11 KIA 12 MAZDA 13 MITSUBISHI 17 NISSAN 23 PROTON 30 SSANGYONG 30 SUBARU 31 SUZUKI 32 TOYOTA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Skierniewicach

z siedzibą w Skierniewicach PROSPEKT EMISYJNY JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach Na podstawie niniejszego Prospektu JHM DEVELOPMENT S.A. wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Cisco Networking Academy.

Cisco Networking Academy. h Cisco Networking Academy. nazwa akademii regionalnej> Data Akademia Lokalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii lokalnej> Akademia Regionalna Cisco osoba kontaktowa> nazwa akademii regionalnej> Umowa!"#

Bardziej szczegółowo

NOWE AKUMULATORY PROMOTIVE DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH. KATALOG OGÓLNY 2009/2010 www.varta-automotive.com. Nowe Power-Trio firmy VARTA

NOWE AKUMULATORY PROMOTIVE DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH. KATALOG OGÓLNY 2009/2010 www.varta-automotive.com. Nowe Power-Trio firmy VARTA Nowe Power-Trio firmy VARTA Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Text Etat Kunde Art RZ Prod. NOWE AKUMULATORY PROMOTIVE DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH KATALOG OGÓLNY 2009/2010 www.varta-automotive.com

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Lp. Nr zadania Dział Rozdział WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 26-28 Nazwa zadania Jednostka organizac. realizacji zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 200.2.3 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 VISTULA GROUP skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo