2. Targi Wyposa enia, Us ug i Obiektów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Targi Wyposa enia, Us ug i Obiektów"

Transkrypt

1 2. Targi Wyposa enia, Us ug i Obiektów Kraków, maja 2008

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A tel , fax Wojciech Jodłowski Łukasz Marciszyn, Pawe Bigos Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 Spis treêci Patronat honorowy 4 Patronat medialny 5 S owo wst pne organizatora 7 Program imprez towarzyszących 8 Alfabetyczna lista wystawców 13 Bran owa lista wystawców 16 Plan hali 20 Wpisy informacyjne wystawców 21 Spa & Wellness,

4 Patronat honorowy Wojewoda Ma opolski Marsza ek Województwa Ma opolskiego Prezydent Miasta Krakowa Współpraca 4

5 Patronat medialny 5

6 6

7 S owo wst pne organizatora Szanowni Paƒstwo, Ju po raz drugi mamy wielkà przyjemnoêç powitaç Wystawców i GoÊci na Targach Wyposa enia, Us ug i Obiektów Spa & Wellness w Krakowie. Druga edycja targów to wydarzenie szczególne. Majàc na uwadze zesz oroczny, niezmiernie udany debiut, chcieliêmy zorganizowaç imprez jeszcze lepszà, ciekawszà i zaskakujàcà. Rok dzielàcy nas od ubieg orocznej edycji to czas wyt onej pracy, której efektem sà nasze trzydniowe spotkania majàce na celu promocj ponad 70 firm zwiàzanych z bran à Spa & Wellness oraz umo liwiajàce poszerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej odnowy biologicznej. Targi SPA & Wellness to Êwietna okazja do zapoznania si z najnowszymi urzàdzeniami, technologiami oraz rozwiàzaniami wykorzystywanymi w nowoczesnym salonie kosmetycznym czy oêrodku Spa, a tak e mo liwoêç udzia u w seminariach i szkoleniach na temat najbardziej aktualnych trendów i kierunków rozwoju bran y SPA & Wellness. Targi Spa & Wellness to efekt wspó pracy i zaanga owania Wystawców oraz Patronów, którym serdecznie dzi kujemy za yczliwoêç, a nade wszystko za pomoc w przygotowaniu programu seminariów i pokazów. Mamy nadziej, e targi b dà dla Wystawców, jak i Zwiedzajàcych êród em satysfakcji oraz zach tà do udzia u w trzeciej edycji Targów Spa & Wellness w 2009 roku, na którà ju teraz serdecznie zapraszamy. Gra yna Grabowska Iwona Miliszkiewicz Prezes Zarzàdu Komisarz Targów Spa & Wellness,

8 Program imprez towarzyszàcych (czwartek) sala konferencyjna TAM GDZIE WSCHÓD SPOTYKA ZACHÓD Rozwiàzania i najnowsze trendy w oêrodkach SPA z rejonu Azji i Pacyfiku. 1. Specyfika oêrodków SPA i Wellness: - Filozofia - Design - Zabiegi - Produkty - Technologie 2. Case studies - analiza rozwiàzaƒ na przyk adzie wybranych oêrodków SPA: - Medical SPA - Chiny, Indie - Total Mind and Body Retrieve - Tajlandia - Urban SPA - Kuala Lumpur, Malezja - Mineral Spring SPA - Japonia - Heritage SPA - Bali, Indonezja - Fusion SPA - Australia 3. Jakie elementy warto zaadoptowaç do polskich oêrodków SPA? Patrycja Mazuchowska, niezale ny konsultant SPA, absolwentka W. Anglis Institute w Melbourne (Studia SPA Resort Management), Akademii Tradycyjnej Chiƒskiej Medycyny w Pekinie, Jamu Traditional SPA School na wyspie Bali, Thai Massage School of Chiang Mai w Tajlandii. Jest oficjalnym trenerem TMC School of Chiang Mai oraz Jamu SPA School. Od 7 lat pracuje jako niezale ny konsultant SPA i Wellness, g ównie w rejonie Azji i Pacyfiku. Udzia w seminarium w ramach biletu wst pu na Targi TWORZENIE SPA Warsztaty grupy konsultingowej ForSpa, cz onka amerykaƒskiego stowarzyszenia ISPA kroków do stworzenia spa - Arkadiusz Dawidowski, Development Director (ForSpa). Od 2003 roku odpowiedzialny za marketing ekskluzywnych produktów spa w Polsce. Cz onek stowarzyszenia International SPA Association (ISPA). 2. Od znaku do komunikatu emocjonalnego. Identyfikacja wizualna dla oêrodków spa - Ma gorzata Urbaƒska, Corporate Identity Designer (Garden of Sings) 3. Od osady dworskiej do resort spa. Case study dotyczàce powstawania pierwszego w Polsce spa destination - Grzegorz Jarz bski, dyrektor Osady Spa G boczek, nale àcej do grupy hotelowej Villa Park. Udzia w warsztatach w ramach biletu wst pu na Targi. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

9 Program imprez towarzyszàcych (piàtek) sala konferencyjna Warsztaty K&P Consulting: ZYSKOWNY KONCERT SPA BLOK I (szczególnie dla hotelarzy wellness i SPA) Atrakcyjna i zyskowna nowa oferta SPA w moim hotelu: Gabinety multifunkcyjne i oferta dla par - po co, dla kogo, dlaczego?. Co powinien zawieraç i jak kalkulowaç atrakcyjny Pobyt SPA - przyk ady konstrukcji i kalkulacji pobytu (w tym pakietu) GoÊcia. BLOK II Przeglàd aktualnych trendów Êwiatowych w zakresie ofert wellness & SPA - wa ne dla ukierunkowania decyzji inwestorskich i inwestycyjnych. Najwa niejsza Harmonia w SPA - harmonia nak adów twardych i mi kkich, harmonia tradycji i nowoczesnoêci. Moderator - Natasza Sallmann, K&P Consulting Wyk adowca - goêç specjalny: dr Joseph Franz (W ochy) K&P FRESH VITAL BUFET BLOK III (w szczególnoêci dla Day SPA i City SPA) Klient - Sta y Klient - permanentny Klient - programowanie ofert d ugoterminowych, sztuka codziennego zachwycania goêcia - zarzàdzanie jakoêcià. ZYSKOWNE City SPA, czyli co i jak kalkulowaç dla komfortu goêci i satysfakcji inwestora, kilka nowych trendowych inspiracji dla oferty w CITY SPA. BLOK IV Naturalne rytua y piel gnacji zdrowia i urody. NaturalnoÊç, tradycja i technologia w SPA XXI wieku - wyk ad dr Joseph Franz/ Vitalis dr Joseph. Vitalis dr Joseph - naturale inteligence - prezentacja filozofii, metod, technologii oraz specjalnej oferty dla polskich hoteli Wellness i SPA firmy Vitalis dr Joseph. Organizator i koordynator merytoryczny: K&P Consulting Wellness & SPA, Kraków, osoby do kontaktu: Natasza Sallmann, Anna Skrzypczak, K&P Consulting, tel lub , Udział w warsztatach jest płatny, wi cej informacji i rezerwacje u Organizatora - firma K&P Consulting, Kraków. Spa & Wellness,

10 Program imprez towarzyszàcych SPA: elementy podstawowe oraz najwa niejsze etapy koncepcji. Powstanie oêrodka SPA jest trudnà sztukà, która zaczyna si od profesjonalnego opracowania jego koncepcji, dostosowaniu jej do charakteru obiektu noclegowego, odpowiednim zaprojektowaniu, wyposa eniu, zestawieniu oferty oraz dzia aniach marketingowych wprowadzajàcych oêrodek na rynek. Jest to sztuka, która àczy wiele dziedzin i dlatego niezb dny jest udzia fachowców, takich jak: konsultanci SPA, architekci, architekci wn trz, in ynierowie budowlani, szkoleniowcy, managerowie. Podstawowe etapy powstawania SPA: 1. Analiza i wybór koncepcji. 2. Projektowanie i architektura wn trz. 3. Przygotowanie prac budowlanych i konstrukcja. 4. Generalne wykonawstwo i prowadzenie projektu. 5. Wsparcie organizacyjne i marketingowe wielkiego otwarcia. 6. Audyt funkcjonalny. Prowadzenie: Franck Trecco, general manager of Hydroconcept Monaco, Gregory Mota, managing director IDSPA France global wellness concept. Przedstawicielem firmy IDSPA France oraz HYDROCONCEPT Monaco na rynki Europy Êrodkowej i wschodniej jest s owacka firma Aquaconcept s.r.o, general manager Zuzana Decker, office: MlynskÈ Nivy 54, Bratislava, Slovakia - GSM SR: +421 (0) , GSM FR: +33 (0) Udzia w konferencji w ramach biletu wst pu na Targi (sobota) sala konferencyjna Warsztaty: Kosmetyczka i masa ysta w SPA 1. Holistyczne podejêcie do zabiegów w SPA: -rozwini cie poj cia holistyka w SPA -procedury Wellness w zabiegach kosmetycznych -znaczenie masa u w zabiegach kosmetyki twarzy i cia a Techniki relaksacyjne w SPA: -pokaz autorskiego masa u twarzy Magia dotyku (Masa twarzy/szyi i dekoltu + akupresura g owy. Zabieg inspirowany technikami Dalekiego Wschodu) Targi w Krakowie Sp. z o.o.

11 Program imprez towarzyszàcych 3. Masa ysta w SPA -ró norodne techniki masa u (masa e Âwiata) -prezentacja przyborów do masa u (np. misy tybetaƒskie, kamienie bazaltowe, kije bambusowe, zio owe stemple do cia a i twarzy) -praca z muzykà podczas masa u 4. Techniki relaksacyjne w SPA: -pokaz masa u Sycylijskiego (Intensywny, energetyczny masa ca ego cia a z elementami stetchingu i mobilizacji, wykonywany ciep ym olejem z winogron i przy dêwi kach muzyki w oskiej) Prowadzenie: Beata Sumowska & Adam Makowski - specjaliêci SPA & Wellness, w aêciciele firmy SPA PERFECT. Udzia w warsztatach w ramach biletu wst pu na Targi. Ka dy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. Wi cej informacji i rezerwacje u Organizatora - firma SPA PERFECT, Prezentacja: Walter SOLIANI, reprezentant firmy VIRGIN HERMANN SPA CONCEPT, W OCHY. Temat 1: Prawdziwe poj cie Wellness : 1. Przedstawienie idei Virgin Hermann SPA. 2. Omówienie fundamentalnych elementów przy tworzeniu SPA, gwarantujàcego sukces i prawdziwà funkcjonalnoêç: - natura - obszar - otoczenie - kreatywnoêç - pasja - komfort - etap od produkcji do realizacji - korzyêç p ynàca z pomocy specjalistów SPA. 3. Misja Firmy Virgin Hermann SPA Concept: PoÊlubiç otoczenie b dàc jednoczeênie w zgodzie z naturà. Prezentacja: Stefano RANCAN, reprezentant firmy WASS AIR ITALIA, W OCHY. Temat 2: MCS - podwodny masa komórkowy, opatentowane przez Uni Europejskà rozwiàzanie w dziedzinie hydroterapii profesjonalnej. Organizacja i koordynacja przedsi wzi cia: Firma ITALIA PROGETTI, Gdynia, Polska. Udzia w ramach biletu wst pu na Targi. Spa & Wellness,

12 Program imprez towarzyszàcych Scena i pokazy na hali (czwartek) (piàtek) (sobota) POKAZ AZJATYCKICH TECHNIK ODNOWY BIOLOGICZNEJ Masa tajski i tajskie techniki odnowy biologicznej. Indonezyjski pijat - techniki z Archipelagu Indonezyjskiego, m.in. masa balijski. Patrycja Mazuchowska, niezale ny konsultant SPA (piàtek) Lokalne usuwanie tkanki t uszczowej z równoczesnym odm adzaniem skóry - pokaz firmy Diagon Codziennie zapraszamy na pokazy WatsuÆ, techniki relaksacyjnej wykonywanej w ciep ej wodzie (34-35 C) obejmujàcej sekwencje çwiczeƒ, stretchingów, przeplatanych japoƒskim masa em Shiatsu. Watsu polecane jest ludziom zestresowanym, przem czonym, chcàcym na chwil oderwaç si od codziennych spraw - idealnie wpisujàc si w za o enia SPA. 12 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

13 Alfabetyczna lista wystawców Uczestnik Nr stoiska Nr strony 13 AFP Business International, Warszawa Akademia Sztuki Pi knoêci, Kraków Alutherm Sp. z o.o., Poznaƒ Amariss SPA & Wellness Consulting, Kraków Amed - Tech, W gry ARKADIA s.c., Bielsko-Bia a Artex FHU, Kraków AYALA Sp. j., Piaseczno Baylla SPA & Wellness, Orzesze 7 29 Beauty Essence, Toruƒ Beauty Publishers Sp. z o.o., S upsk Bek i Bek, Warszawa Bionantech Cosmetics, Wroc aw 3 33 Body Detox, Wilga Brog Media Biznesu Sp. z o.o., Warszawa Centrum Dystrybucji Image, Konin Comfortum, ódê Cosmetic.pl, Olkusz - - Cosmetics Group Sp. z o.o., Katowice Darex, Warszawa Diagon, Mogilany Domowe Sanatorium - Zimnoch Sp. j., Bia ystok Dziennik Polski, Kraków - 42 Eda, ódê Elecpol, Poznaƒ Firma Cyrano, Bielsko-Bia a Spa & Wellness,

14 Alfabetyczna lista wystawców Uczestnik Nr stoiska Nr strony Fit Med, Bielsko Bia a Firma K&M - Focus RF (Royal Vital), Warszawa ForSPA Sp. z o.o., Warszawa Horn Wellness Group Sp. z o.o., Poznaƒ Hotelarz, Warszawa IKOR PHU, Gdaƒsk IKOS-POLSKA PHU Moroznik, Warszawa INDIVIDUELLE s.c., Bia ystok Instalator Polski Sp. z o.o., Warszawa - - INSTYTUT L ESTHEZONE Import Eksport, Chorzów Italia Progetti, Gdynia K&P Consulting Wellness & Spa, Kraków Klinika Zdrowia i Urody EGO-SPA, Rumia Kompleks Sp. z o.o., Wa brzych 16, Kotrak-Bis Sp. j., Katowice Kriomedpol Sp. z o.o., Stare Babice Laboratorium Kosmetyczne Norel dr Wilsz, omianki Leodent Marco Angelello, Miodnica Megiw Sp. z o.o., Gliwice 4 64 Micros Fidelio Polska Sp.z o.o., Warszawa 9 65 Morze Urody, Warka Musicpro s.c., Koƒskie Nail-Tek, Warszawa Newmor Polska Sp. z o.o., Kraków Nouveau Lashes Polska, Katowice Nova2, Warszawa Targi w Krakowie Sp. z o.o.

15 Alfabetyczna lista wystawców Uczestnik Nr stoiska Nr strony Optotech Medical, Wieliczka Panda Trzebnica Sp. z o.o., Trzebnica PH Gemax, Boles awiec PHU INTERSUN, Miko ów-katowice 6 74 Polmax PPHU, Cz stochowa Pulanna Sp. z o.o., Koƒskowola Quick Medical Service, Kraków Salex 2000, Warszawa Sanatoria.org, Rzeszów - - Silog Sp. z o.o., Warszawa 2 78 Sklep.pl, Kraków 8 79 Solarium&Fitness, Osielsko SPABusiness, Bia ystok Spaplanet s.c., Warszawa STAGECOLOR COSMETICS, Kraków Sunset Lifestyle Sp. z o.o., Kraków Tiffani Polska Sp. z o.o., Kraków Tigret Sp. z o.o., Warszawa Timko Sp. z o.o., Warszawa 5 88 TRI STAR Cosmetics, Gdaƒsk Valentis Polska Sp. z o.o., Warszawa Victoria Cymes Sp. z o.o., Wa cz Wellnessinfo, Warszawa - 92 Wydawnictwo ViMedia, Warszawa Yasumi s.c., Kalisz 18, Spa & Wellness,

16 Bran owa lista wystawców 16 Uczestnik Nr stoiska BeautySPA AFP Business International, Warszawa 61 Akademia Sztuki Pi knoêci, Kraków 36 Amariss SPA & Wellness Consulting, Kraków 64 Artex FHU, Kraków 57 AYALA Sp. j., Piaseczno 15 Beauty Essence, Toruƒ 69 Bek i Bek, Warszawa 55 Bionantech Cosmetics, Wroc aw 3 Centrum Dystrybucji Image, Konin 25 Cosmetics Group Sp. z o.o., Katowice 35 Diagon, Mogilany 58 Eda, ódê 23 Elecpol, Poznaƒ 67 Firma Cyrano, Bielsko-Bia a 65 Fit-Med, Bielsko-Bia a 34 ForSPA Sp. z o.o., Warszawa 13 Ikor PHU, Gdaƒsk 37 IKOS-POLSKA PHU Moroznik, Warszawa 47 INDIVIDUELLE s.c., Bia ystok 19 INSTYTUT L ESTHEZONE Import Eksport, Chorzów 66 Italia Progetti, Gdynia 70 Klinika Zdrowia i Urody EGO-SPA, Rumia 31 Laboratorium Kosmetyczne Norel dr Wilsz, omianki 38 Leodent Marco Angelello, Miodnica 40 Morze Urody, Warka 28 Musicpro s.c., Koƒskie 11 Nail-Tek, Warszawa 57 Nouveau Lashes Polska, Katowice 24 Panda Trzebnica Sp. z o.o., Trzebnica 12 PHU INTERSUN, Miko ów-katowice 6 Pulanna Sp. z o.o., Koƒskowola 57 Quick Medical Service, Kraków 21 Salex 2000, Warszawa 45 STAGECOLOR COSMETICS, Kraków 56 Sunset Lifestyle Sp. z o.o., Kraków 62 Tigret Sp. z o.o., Warszawa 20 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

17 Bran owa lista wystawców Uczestnik Nr stoiska TRI STAR Cosmetics, Gdaƒsk 63 Valentis Polska Sp. z o.o., Warszawa 73 Yasumi s.c., Kalisz 18, 42 EquipSpa Alutherm Sp. z o.o., Poznaƒ 26 Amariss SPA & Wellness Consulting, Kraków 64 ARKADIA, s.c., Bielsko-Bia a 17 AYALA Sp. j., Piaseczno 15 Baylla SPA & WELLNESS, Orzesze 7 Beauty Essence, Toruƒ 69 Bionantech Cosmetics, Wroc aw 3 Cosmetics Group Sp. z o.o., Katowice 35 Darex, Warszawa 29 Domowe Sanatorium - Zimnoch Sp. j., Bia ystok 41 Fit-Med, Bielsko-Bia a 34 Italia Progetti, Gdynia 70 Kompleks Sp. z o.o., Wa brzych 16, 26 Leodent Marco Angelello, Miodnica 40 Megiw Sp. z o.o., Gliwice 4 Micros Fidelio Polska Sp. z o.o., Warszawa 9 Newmor Polska Sp. z o.o., Kraków 71 Nova2, Warszawa 22 PH Gemax, Boles awiec 33 PHU INTERSUN, Miko ów-katowice 6 Polmax PPHU, Cz stochowa 14 Silog Sp. z o.o., Warszawa 2 Sklep.pl, Kraków 8 Tiffani Polska Sp. z o.o., Kraków 27 Timko Sp. z o.o., Warszawa 5 TRI STAR Cosmetics, Gdaƒsk 63 Yasumi s.c., Kalisz 18, 42 MedSpa Amed-Tech, W gry 39 Centrum Dystrybucji Image, Konin 25 Domowe Sanatorium - Zimnoch Sp. j., Bia ystok 41 Elecpol, Poznaƒ Spa & Wellness,

18 Bran owa lista wystawców Uczestnik Nr stoiska Firma Cyrano, Bielsko-Bia a 65 Fit-Med, Bielsko-Bia a 34 Firma K&M - Focus RF (Royal Vital), Warszawa 72 Horn Wellness Group Sp. z o.o., Warszawa 46 INSTYTUT L ESTHEZONE Import Eksport, Chorzów 66 Kriomedpol Sp. z o.o., Stare Babice 30 Leodent Marco Angelello, Miodnica 40 Optotech Medical, Wieliczka 48 PHU INTERSUN, Miko ów-katowice 6 Tiffani Polska Sp. z o.o., Kraków 27 Vital SPA Body Detox, Wilga 10 Centrum Dystrybucji Image, Konin 25 Eda, ódê 23 Firma Cyrano, Bielsko-Bia a 65 Fit-Med, Bielsko-Bia a 34 Victoria Cymes Sp. z o.o., Wa cz 51 Wydawnictwa i prasa fachowa Beauty Publishers Sp. z o.o., S upsk 50 Brog Media Biznesu Sp. z o.o., Warszawa 68 Dziennik Polski, Kraków - Hotelarz, Warszawa 52 Instalator Polski Sp. z o.o., Warszawa - Solarium&Fitness, Osielsko 44 SPABusiness, Bia ystok 59 Spaplanet s.c., Warszawa 53 Wellnessinfo, Warszawa - Wydawnictwo ViMedia, Warszawa inne Akademia Sztuki Pi knoêci, Kraków 36 Comfortum, ódê 54 Cosmetic.pl, Olkusz - K&P Consulting Wellness & Spa, Kraków 32 Kotrak-Bis Sp.j., Katowice 60 Sanatoria.org, Rzeszów - Targi w Krakowie Sp. z o.o.

19 2. Targi Wyposa enia, Us ug i Obiektów Kraków, maja 2008 Wpisy informacyjne wystawców

20 Plan hali

21 61 AFP Business International - Wyłączny Importer Warszawa ul. gen. Andersena 1a/1 tel. (+48-22) SPA francuskie glinki, kapsu y, aünie parowe, kabiny b otne termalne, sauny, baseny, mini baseny, wanny. Oferta skierowana do gabinetów odnowy biologicznej, hoteli i gabinetów kosmetycznych. Wy πczny importer Åwiatowego Lidera w dziedzinie glinek i produktów w 100% naturalnych Laboratorium CATTIER. Filozofiπ CATTIER 1968r. jest ochrona i regeneracja cer problematycznych i wra liwych. Szeroki asortyment produktów profesjonalnych. Proponujemy Paƒstwu zabiegi na twarz i cia o. Francuskie glinki SPA, kremy, toniki, mleczka, myd a, ele, balsamy, szampony, pasty do zíbów, KARITE - krem naturalny, BIOSKREEN - mi orzπb JapoÒski. Zapraszamy: hotele, pensjonaty, farmy piíknoêci, oêrodki wczasowe, gabinety odnowy biologicznej. 21 Spa & Wellness,

22 36 AKADEMIA SZTUKI PI KNOÂCI KRYSTYNY ENCZY SKIEJ Kraków Rynek D bnicki 4 tel. (+48-12) Akademia powsta a w 1982 roku i jest jednà z najstarszych w Polsce firm z tego segmentu. Firm za o y a i prowadzi Krystyna enczyƒska - Dyplomowany Mistrz Kosmetyki, Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu oraz Mistrz Reiki, Naturalnego Uzdrawiania przez Dotyk. ASP organizuje kursy kosmetyczne o trzech specjalizacjach: kosmetyka, paznokcie, wiza, a tak e warsztaty tematyczne. Dzi ki maksymalizacji czasu poêwi conego na praktyk, autorskim programom, domowej atmosferze i niewielkim grupom, jesteêmy w stanie w krótkim czasie przekazaç du e umiej tnoêci i doêwiadczenie naszym Uczniom - Powiernikom Wiedzy. Kursy zakoƒczone sà uzyskaniem Mi dzynarodowego ASP Certificate of Attendance (polski, angielski lub niemiecki) oraz ZaÊwiadczenia, które sà pierwszym krokiem ku w asnej dzia alnoêci. W trakcie zaj ç Akademia zapewnia w 100% nielimitowane kosmetyki i gabinety wyposa one w nowoczesnà aparatur. 90% Kursantek ASP mieszka poza Krakowem, a co trzecia osoba przyje d a specjalnie na kurs spoza Polski, by pomimo odleg oêci uczyç si w mi dzynarodowym gronie w ASP. Szko a powsta a dzi ki autentycznej yciowej pasji Za o ycielki, a nie z pobudek ekonomicznych - prawdopodobnie w aênie, dlatego doskonale prosperuje przez çwierç wieku. ASP stanowi zespó profesjonalistów z zami owania, którzy na swojà mark pracowali latami, wyznaczajàc trendy w edukacji Beauty & Wellness. 22 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

23 26 ALUTHERM Sp. z o.o Poznaƒ ul. Wiedeƒska 1 tel. (+48-61) fax (+48-61) Zadaszenia basenów kàpielowych przed u ajà sezon kàpielowy bez ogrzewania wody, absorbujà ciep o solarne, chronià basen przed zanieczyszczaniem, pozwalajà na kàpiel przy niekorzystnej pogodzie i kontrol dost pu do p ywalni. Zadaszenia wanien SPA chronià ogrodowe SPA przed wiatrem, umo liwiajà relaks na fotelu, w ogrodzie pod dachem. Wykonywane sà z oryginalnego aluminium i przeêroczystego poszycia, sà produktem renomowanej grupy IPC, sprzedawanym w 41 krajach na 5 kontynentach. System teleskopowo suwanych segmentów umo liwia dowolnoêç otwierania zadaszenia, pozwala dostosowaç p ywalni do potrzeb pogodowych i indywidualnych oczekiwaƒ kàpiàcych. MobilnoÊç zadaszeƒ eliminuje dyskomfort przegrzewania si przeszklonych pomieszczeƒ w upalne lata i potrzeb permanentnej ich klimatyzacji. Je eli w zimnej porze roku woda basenowa jest podgrzewana, to zastosowanie czasowego ogrzewania powietrza podczas kàpieli oraz ograniczanie parowania wody po kàpieli (rolety na akwenie) pozwala na funkcjonowanie basenu równie zimà. 23 Spa & Wellness,

24 64 AMARISS SPA & Wellness Consulting Kraków ul. Balicka 79 tel./fax (+48-12) tel. kom. ( ) AMARISS SPA & Wellness Consulting Generalny Przedstawiciel GTS Group S.p.A w Polsce, dystrybutor Marek DIBI, OLOS, SPAZIO UOMO, THALMER, CONTESSA MATHELDA, DECODERM. Amariss jest firmà, która oferuje swoim klientom kompleksowà obs ug w sektorze SPA & Wellness, s u y inwestorom wsparciem na ka dym etapie tworzenia - gwarantujàc sukces planowanych inwestycji. Amariss to zespó pr nie dzia ajàcych specjalistów: kosmetologów, szkoleniowców, doradców w zarzàdzaniu SPA, architektów wn trz, grafików, specjalistów od reklamy i public relation jak równie stale wspó pracujàcych lekarzy chirurgów plastyków, dermatologów i masa- ystów. 24 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

25 39 AMED-TECH Kft Ajka Zrínyi u.3. tel. (+36-30) Spó ka AMED-TECH Kft. dzia a na W grzech ju od 1997 roku. Na poczàtku swojà prac produkcyjnà zaczyna a od 40 pracowników, dziê jest to ok. 120 osób. Paleta naszych produktów powi ksza si dynamicznie. Naszym celem jest stanie si wiarygodnym partnerem w Europie Ârodkowej, której rynek zamierzamy odkrywaç w tym roku, gdzie chcemy osiàgaç takie sukcesy, z których mo emy byç dumni na W grzech. Produktami, które dystrybuujemy, wspieramy i udost pniamy w szerszych kr gach stosowanie zdrowszych i oszcz dniejszych metod leczenia i uêmierzania bólu bez pomocy lekarstw. Spó ka Amed-Tech Kft. od roku 2000 stosuje system kontroli jakoêci, a od roku 2002 posiada Êwiadectwo zgodnoêci z normà ISO 9001:2000. Gama naszych produktów dedykowana jest zarówno profesjonalistom, jak równie dla domowego u ytku. Zapraszamy do wspó pracy! Spa & Wellness,

26 17 ARKADIA s.c Bielsko-Bia a Pl. Wojska Polskiego 5 tel./fax (+48-33) tel. kom. ( ) Oferujemy baseny z hydromasa em, sauny oraz kabiny klimatyczne. JesteÊmy jedynym przedstawicielem firmy CARETTA w Polsce. Nasza oferta zawiera tak e monta i uruchomienie zamówionych urzàdzeƒ. Baseny z hydromasa em przeznaczone sà zarówno do u ytku wewnàtrz jak i na zewnàtrz pomieszczeƒ, przez ca y rok bez wzgl du na pogod. Za bardzo atrakcyjnà cen otrzymacie Paƒstwo produkt na najwy szym Êwiatowym poziomie. Oferujemy sauny tradycyjne jak i infrasauny. Wykonamy i uruchomimy dla Paƒstwa saun tak e wed ug przedstawionego nam projektu. Oferta nasza zawiera tak e m.in. kabiny klimatyczne o ró nych parametrach. Zapraszamy do zapoznania si z naszà ofertà. 26 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

27 57 ARTEX Firma Handlowo-Usługowa Barbara Bogdan Ewa Rycerz sp.j Kraków ul. Borsucza 12 tel. (+48-12) fax (+48-12) tel. kom. ( ) Hurtownia kosmetyków ARTEX istnieje ju prawie 14 lat. Zajmujemy sií dystrybucjπ kosmetyków detalicznych jak równie od 2006r dystrybucjπ kosmetyków profesjonalnych przeznaczonych do gabinetów kosmetycznych tj. PULLANA, NAIL-TEK, HYDRATION THERAPY, ESSIE, X-RATED. Oferujemy PaÒstwu od ywki do paznokci do profesjonalnej pielígnacji paznokci naturalnych, szerokπ paletí lakierów do paznokci, produkty do pielígnacji cia a i stóp, doskona e tipsy i nowoczesny system akrylowy do modelowania paznokci. Na terenie woj. ma opolskiego towar dowozimy gratis. Dla naszych stałych klientów oferujemy atrakcyjne promocje i rabaty. Ponadto nasza firma rokrocznie organizuje szereg szkoleƒ dla bran y kosmetycznej. Wspó pracujemy z firmπ: - A.I.POLSKA bídπcπ przedstawicielem renomowanych firm úwiatowego przemys u kosmetycznego, która oferuje wysokiej jakoúci preparaty przeznaczone do pielígnacji paznokci, d oni i stóp. - PULLANA, która wykorzystuje kombinacje najczystszych naturalnych sk adników tj.: z oto, srebro, nefryt, jedwab czy eò-szeò, aby stworzyç wyjπtkowe zabiegi kosmetyczne dostosowane do najbardziej wymagajπcych klientów oraz produkty do codziennego stosowania majπce na celu przed u enie efektów osiπgniítych podczas zabiegów SPA. Spa & Wellness,

28 AYALA stoisko Piaseczno ul. Julianowska 59a tel. (+48-22) fax (+48-22) AYALA jest firmà polskà, dzia ajàcà na rynku wyposa enia salonów fryzjerskich i kosmetycznych od poczàtku lat dziewi çdziesiàtych. Nasze produkty wyró nia wzornictwo, wysoka jakoêç, nowoczesna forma oraz technologia. Odpowiadajà one swojà estetykà i standardem produktom znanych firm o Êwiatowej renomie. Co roku jesteêmy obecni na presti owych targach Cosmoprof we W oszech. W tym roku nasza linia le anek z masa em zosta a nagrodzona Z otym Medalem Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Ayala jest równie patronem rubryki design w bran owym piêmie Estetica. Jako nieliczni z producentów dajemy naszym klientom nieograniczone mo liwoêci przy aran acji stanowisk pracy oraz doborze kolorów. Dla indywidualistów poszukujàcych oryginalnych rozwiàzaƒ stwarzamy szans doboru w asnych kompozycji i zestawieƒ kolorystycznych. Wspó pracujemy z wieloma uznanymi firmami kompleksowo wyposa ajàcymi biura oraz salonami sprzeda y w ca ym kraju. Posiadamy w asnà baz transportowà. Wykonujemy indywidualne projekty, wspó pracujemy z architektami oraz dekoratorami wn trz, którzy pomogà w realizacji ca oêciowego projektu. 28 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

29 7 BAYLLA SPA & WELLNESS Orzesze ul. Centralna 1-7 woj. Âlàskie (trasa Katowice-Wis a) tel./fax (+48-32) tel. kom. ( ) , ( ) Firma Baylla zajmuje si kompleksowym budowaniem ka dego rodzaju projektu poprzez wprowadzanie najnowszych koncepcji i aran acji wn trz SPA. Nasza oferta skierowana jest do hoteli, resortów SPA, DAY SPA, oêrodków odnowy biologicznej, gabinetów kosmetycznych oraz klientów indywidualnych. U nas znajdà Paƒstwo zawsze najnowsze technologie z dziedziny SPA & WELLNESS. WÊród wyposa enia znajdujà si mini baseny, sauny suche i parowe, kapsu y SPA, hydro jety, aparaty kosmetyczne oraz wiele innych profesjonalnych urzàdzeƒ. JesteÊmy jedynym we wschodniej Europie przedstawicielem firmy Starbene, która jest wiodàcym liderem na rynku Êwiatowym walki z oty oêcià i cellulitem. Proponujemy Paƒstwu najnowszà zaawansowanà technologi zawartà w LipoCell Æ Evo, która daje potwierdzone dermatologicznie rezultaty przy wyszczuplaniu i kszta towaniu sylwetki. Firma Baylla jest równie dystrybutorem profesjonalnego preparatu Epilar Æ System - Êwiatowej klasy produktu uznanego za lidera w dziedzinie enzymatycznego usuwania ow osienia. Spa & Wellness,

30 69 BEAUTY ESSENCE Toruƒ ul. Most Pauliƒski 1 lok 3/4 tel. (+48-56) tel. kom. ( ) Beauty Essence oferuje swojà pomoc w promocji miejsca, które realizowa oby okreêlony sposób ycia, od ywiania, koncepcji zabiegów, funkcjonowania, a jednoczeênie takiego, które mia oby szans zaistnieç jako sprawdzony pomys biznesowy. Proponujemy realizacj w asnego pomys u na stworzenie DAY SPA opartego na niepowtarzalnoêci i odmiennoêci, zaspokajajàcego najbardziej wysublimowane gusta oraz wymagania klientów. Ludzie poszukujà czegoê innego, oryginalnego. Pragnà doêwiadczaç i dotykaç niezwyk oêci... Beauty Essence oferuje: - kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia dayspa, - realizacj i wdra anie szczegó owo opracowanych projektów: dobór produktów (innowacyjne rozwiàzania sprz towe i kosmetyki europejskich standardów), - poêrednictwo personalne w zakresie doboru pracowników z Azji oraz ich szkolenie. Wszystkich zainteresowanych poprowadzimy utartymi Êcie kami egzotyki w stron zawodowego spe nienia. 30 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

31 50 BEAUTY PUBLISHERS Sp. z o.o S upsk ul. Bierkowo 47A tel. (+48-59) fax (+48-59) Redakcja: Warszawa ul. Kozia 9/26 tel. (+48-22) fax (+48-22) Wydawnictwo Beauty Publishers jest wydawcà profesjonalnych czasopism bran owych (tytu y Nail Expert i Solarium, Wellness & SPA ), animatorem prozdrowotnego programu Pi kne stopy, organizatorem seminariów. W kwietniu 2008 r. odby a si ju druga edycja Kongresu Nail Expert, poêwi conego stylizacji paznokci oraz II Mi dzynarodowe Mistrzostwa Polski Nail Art. - przygotowane wspólnie z targami Beauty Vision w Poznaniu. Nak adem wydawnictwa Beauty Publishers ukaza si pierwszy w Polsce Podr cznik dla stylistów paznokci Nail Artistry. Czasopismo Nail Expert zajmuje si profesjonalnà piel gnacjà ràk i nóg, jest adresowane do osób zwiàzanych ze stylizacjà paznokci oraz kosmetykà. W Nail Expercie Czytelnicy znajdà informacje o nowoêciach, odpowiedzi ekspertów, prezentacje zdobieƒ paznokci przygotowanych przez znanych stylistów. Magazyn Solarium, Wellness & SPA, skierowany do profesjonalistów oferujàcych us ugi solaryjne, SPA, fitness i odnow biologicznà informuje o nowych trendach w szeroko poj tej bran y Wellness, popularyzuje zdrowy styl ycia. Spa & Wellness,

32 55 BEK I BEK Warszawa ul. Obroƒców Pokoju 18 tel./fax (+48-22) JesteÊmy Firmà dzia ajàcà na rynku kosmetycznym ju od 10 lat. Zajmujemy si kompleksowym wyposa eniem salonów kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej oraz SPA & Wellness. W naszej ofercie znajdà Paƒstwo wysokiej klasy sprz t kosmetyczny, urzàdzenia i akcesoria do makija u permanentnego, meble kosmetyczne oraz kapsu y SPA. Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas sprawà najwy szej wagi. Stawiamy na ciàg y rozwój i ulepszanie jakoêci naszych produktów oraz us ug. 32 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

33 3 BIONANTECH COSMETICS Wroc aw ul. Bulwar Ikara 31 B tel. (+48-71) , fax (+48-71) w. 24 THAL` ION THALASSO COSMETICS - ekspert w dziedzinie talasoterapii i holistycznej piel gnacji cia a. Bogata oferta zabiegów wykorzystujàcych dobrodziejstwo morza i alg na twarz i cia o, procedury wyszczuplajàce, uj drniajàce, kàpiele, suplementy diety. Szeroka oferta zabiegów SPA i Wellness. Nowa linia Wellness - THALISENS. ISABELLE LANCRAY - ekskluzywna marka francuska, z 60 letnià tradycjà, o bardzo wysokiej aktywnoêci i stabilnoêci sk adników, a tak e czystoêci technologicznej, tworzona przez dermatologów i farmaceutów. W ofercie piel gnacja twarzy, cia a, kosmetyka dekoracyjna, linie Wellness, nowatorska linia anti-age Beaulift, a tak e inicjator systemu noêników NANO - w produktach kosmetycznych. DU URBAN SPA - marka oferujàca profesjonalne kosmetyki i zabiegi Wellness: masa cia a na bazie miodu - ROSYJSKI MIÓD, czekolady KALIFORNIJSKA CZEKOLADA, a tak e technik masa y ciep ymi i zimnymi kamieniami MEKSYKA SKIE KAMIENIE. Nowy zabieg HISZPA SKA POMARA CZA àczàcy Wellness z pe nà kosmetykà twarzy. Spa & Wellness,

34 10 BODY-DETOX El bieta Holc Wilga ul. Zawsze M odych 4 Biuro Handlowe: Warszawa ul. Wiertnicza 118 tel. (+48-22) (41) fax (+48-22) Body Detox - wy àczny dystrybutor DETOX SYSTEM PROFESSIONAL. Firma Body-Detox jest wy àcznym dystrybutorem aparatu Detox System Professional. Od pi ciu lat sprzedajemy urzàdzenie do renomowanych gabinetów w Polsce, Grecji, Australii, na Cyprze, Litwie i w USA. Urzàdzenie Detox System Professional jest oryginalnym produktem opracowanym w Wielkiej Brytanii. Posiada certyfikat europejski i zosta o poddane wielu badaniom w renomowanych oêrodkach medycznych, dzi ki czemu majà Paƒstwo pewnoêç bezpieczeƒstwa i skutecznoêci jego dzia ania. Detox System Professional jest znakomitym aparatem, który idealnie komponuje si z wi kszoêcià terapii. Oczyszczajàc organizm na poziomie komórkowym wspomaga zabiegi kosmetyczne, piel gnacyjne, masa e, kuracje antycellulitowe, zabiegi medycyny estetycznej. 34 Urzàdzenie uzupe nia ofert miejsc zwiàzanych ze zdrowiem i urodà takich jak: salony pi knoêci, gabinety masa u, gabinety fizjoterapii, kluby fitness i si ownie, uzdrowiska, gabinety medycyny naturalnej, oêrodki SPA, groty solne. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

35 68 BROG MEDIA BIZNESU Sp. z o.o. Wydawca Warszawa ul. L. Krzywickiego 34 tel. (+48-22) fax (+48 (22) ÂWIAT HOTELI - profesjonalnie redagowany miesi cznik o charakterze business to business. Czasopismo o wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim. ÂWIAT HOTELI w rzetelny sposób opisuje wszelkie zagadnienia zwiàzane z bran à hotelarskà, radzi jak skutecznie kierowaç zespo em oraz podsuwa pomys y na zwi kszenie sprzeda y. Nasz miesi cznik informuje o budowie nowych i modernizacji istniejàcych obiektów noclegowych. Publikujemy niezale ne opinie i analizy. Relacjonujemy ciekawe wydarzenia z ycia bran y. Prezentujemy nowoêci rynkowe z zakresu wyposa enia i zaopatrzenia hoteli oraz restauracji. WÊród czytelników magazynu sà w aêciciele, dyrektorzy i osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie oraz wyposa enie hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, uzdrowiskowych, oêrodków konferencyjnych, jak równie osoby prowadzàce restauracje, bary i kawiarnie. Spa & Wellness,

36 25 CENTRUM DYSTRYBUCJI IMAGE Konin Plac Zamkowy 14 tel. (+48-63) fax (+48-63) Skuteczne Technologie i Kosmeceutyki... w nowoczesnej kosmetyce, kosmetologii i medycynie estetycznej. IMAGE - 12-ty rok dzia amy na rynku kosmetycznym, kosmetologicznym i medycyny estetycznej. Od oko o dwóch lat widzàc potrzeb wprowadzania na rynek polski nowych technologii urzàdzeƒ i kosmeceutyków pr nie rozwijamy nasz dzia dystrybucji. Podj liêmy wspó prac z lekarzami, kosmetologami, gabinetami kosmetycznymi, medycyny estetycznej, oêrodkami SPA. JesteÊmy otwarci i ch tni do nawiàzywania nowych kontaktów. Dzielimy si naszymi doêwiadczeniami. Traktujemy naszych klientów po partnersku. Zapewniamy fachowe doradztwo na najwy szym poziomie, profesjonalny serwis i etyczne zasady wspó pracy. Satysfakcja naszych klientów/partnerów jest dla nas sprawà priorytetowà. Stawiamy, wi c na ciàg y rozwój, jakoêç naszych produktów oraz wzrost poziomu i jakoêci obs ugi. Nasz zespó sk ada si z fachowców ds. marketingu, Êwietnych trenerów, kosmetologa i lekarza, dzia u sewisu. Za oga Image ch tnie przeka e swojà wiedz z kosmetyki, kosmetologii i medycyny estetycznej. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY 36 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

37 54 COMFORTUM Biuro grupy: ódê ul. Zielona 8 tel. (+48-42) Polskie Hotele SPA & Wellness - grupa marketingowa polskich hoteli SPA. Program marketingowy majàcy na celu wspólne promowanie polskich hoteli podczas imprez targowych w Polsce i na Êwiecie. Poprzez program hotele mogà realizowaç równie inne cele - takie jak: reklama, kampanie promocyjne, eventy, marketing internetowy. Wspólnà cechà hoteli promowanych jest wysoki standard Êwiadczonych us ug potwierdzony kategoryzacjà minimum *** oraz Wellnessowy charakter obiektu. Wymagania dotyczà równie wyposa enia SPA & Wellness - m. in.: rozwini tego centrum odnowy biologicznej oraz profesjonalnych salonów kosmetycznych SPA. Wszystkie obiekty przechodzà wewn trznà certyfikacj i mogà pos ugiwaç si logo grupy. Spa & Wellness,

38 35 COSMETICS GROUP Sp. z o.o Katowice ul. Kormoranów 40 tel. (+48-32) fax (+48-32) Firma Cosmetics Group Sp. z o.o. dzia a pr nie na rynku polskim od 17 lat jako generalny przedstawiciel kilkunastu znanych, Êwiatowych marek, m.in.: - Alessandro International - Êwiatowy lider w piel gnacji d oni i paznokci, - Ionto Comed - ekskluzywne wyposa enie gabinetów kosmetycznych (sprz t i urzàdzenia), - Reviderm - mikrodermabrazja i dermokosmetyki, - La Biosthetique Paris - produkty piel gnacyjne i kosmetyczne dla ca ego cia a, równie elitarna marka fryzjerska dla najbardziej wymagajàcych. Wysoki standard naszych urzàdzeƒ oraz znakomita jakoêç profesjonalnych preparatów kosmetycznych sprawiajà, e do grona klientów nale à najbardziej renomowane hotele oraz oêrodki Welness i SPA w ca ym kraju, jak równie ekskluzywne gabinety kosmetyczne. 38 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

39 29 DAREX - Dariusz Kuszkowski Warszawa ul. Bia o cka 315A tel. (+48-22) tel. kom. ( ) Firma DAREX zajmuje si bezpoêrednim importem ekskluzywnych towarów z Dalekiego Wschodu dla osób, które dbajà o zdrowie i sylwetk. W ciàg ej sprzeda y posiadamy profesjonalne fotele masujàce. W naszej ofercie znajdà Paƒstwo równie, baseny strumieniowe, wanny jacuzzi oraz sauny. Wszystkie towary sprowadzamy bezpoêrednio tylko od sprawdzonych producentów, produkujàcych na rynek Europy Zachodniej, Skandynawii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Dzi ki temu, mo emy zaproponowaç klientowi bardzo dobry produkt za rozsàdnà cen. Nasze towary przeznaczone sà zarówno do gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, hoteli, oêrodków SPA, jak równie do u ytku domowego. Naszym klientom zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie ca ego kraju. Spa & Wellness,

40 58 DIAGON Mogilany ul. Cicha 2 tel. kom. ( ) Oferujemy lasery kosmetyczne i dermatologiczne do usuwania cellulitu, ow osienia i przebarwieƒ, rozszerzonych naczynek i rumienia, fotoodm adzania. Prowadzimy ponadto kursy i szkolenia praktyczne dotyczàce zabiegów leserowych ró nego typu. NOWOÂå! Na stoisku naszej firmy zobaczà Paƒstwo aparat APOLLO REGEN do lokalnego usuwania tkanki t uszczowej i uj drniania skóry twarzy, podbródka, brzucha, ramion, ud i poêladków. Jest to system tri-polarny wykorzystujàcy fale radiowe. Technologia tego systemu zosta a opracowana w 2006 r. Zabieg jest przyjemny dla klienta i w przeciwieƒstwie do systemów mono i bi-polarnych ca kowicie bezbolesny. Tego typu zabiegi cieszà si du π popularnoêcià, a rezultaty sà ju widoczne po pierwszym zabiegu. Pokaz aparatu i zabiegu b dzie mo na zobaczyç na scenie g ównej w piàtek 30 maja o godz Dla osób, które nie b dà mog y wziàç udzia u w tym pokazie, zapraszamy codziennie na stoisko naszej firmy o godz , i 16.00, gdzie indywidualnie b dziemy prezentowali mo liwoêci aparatu Apollo Regen. 40 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

41 41 DOMOWE SANATORIUM - ZIMNOCH sp. j Bia ystok ul. Grochowa 11 lok. 13 tel./fax (+48-85) Domowe Sanatorium to nie tylko nazwa firmy, to równie filozofia zdrowego stylu ycia. Dostarczajàc Paƒstwu wysokiej jakoêci sprz t zapewniamy mo liwoêç korzystania z przyjemnych i skutecznych zabiegów w zaciszu w asnego domu. Nasza oferta obejmuje zarówno ma e podr czne urzàdzenia jak i profesjonalne fotele masujàce. Niezmiennie du ym powodzeniem cieszà si równie nasze urzàdzenia do kàpieli pere kowo-ozonowych serii FIZZY. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska targowego, gdzie mo na nie tylko obejrzeç oferowane produkty, ale równie poczuç masa na w asnej skórze! Po targach zapraszamy do odwiedzenia salonu firmowego przy ul. Grochowej 11 w Bia ymstoku lub ul. Rewolucji 1905r. 32 w odzi. Spa & Wellness,

42 - DZIENNIK POLSKI Centralne Biuro Reklam i Og oszeƒ Wydawnictwa Jagiellonia: Kraków ul. Wielopole 1 tel. (+48-12) , fax (+48-12) Redakcja Dziennika Polskiego Sekretariat: tel. (+48-12) Dziennik Polski ukazuje si od 1945 roku. Tytu, wydawany przez Wydawnictwo Jagiellonia SA, od lat jest zdecydowanie jednym z najlepiej sprzedajàcych si dzienników w Ma opolsce. Tematyka: informacje z regionu, kraju i Êwiata, publicystyka, felietony, tematyka spo eczno-publicystyczna, kulturalna, gospodarcza. Do ka dego wydania, od poniedzia ku do soboty, do àczany jest dodatek tematyczny: Dziennik Sportowy, Je d z Dziennikiem, Praca i Edukacja, Dom, Przeglàd NieruchomoÊci, Bàdê Zdrów, Magnes, magazyn Piàtek, Podró e. 42 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

43 23 EDA ódê ul. Pomorska 30/1 tel. kom. ( ) fax (+48-42) Spa & Wellness,

44 67 ELECPOL Lupa Migaj sp. j Poznaƒ ul. u ycka 34a tel. (+48-61) fax (+48-61) Wyposa amy kompleksowo obiekty SPA, sanatoria, uzdrowiska, szpitale, kliniki oraz gabinety prywatne. Oferujemy szerokà gam urzàdzeƒ do odnowy biologicznej, kosmetyki, Wellness & Spa oraz rehabilitacji i fizykoterapii. 44 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

45 65 FIRMA CYRANO Bielsko-Bia a ul. I Dywizji Pancernej 45 tel./fax (+48-33) tel. kom. ( ) Firma Cyrano zajmuje si dystrybucjà profesjonalnych urzàdzeƒ kosmetycznych m.in. Lasery, IPL, RF, E-Light, kombajny, mikrodermabrazja przeznaczonych do gabinetów lekarskich, kosmetycznych, salonów SPA. Firma Cyrano proponuje szeroki asortyment z zakresu dermatologii estetycznej. Gwarantuje tak e wysokà jakoêç swoich produktów i konkurencyjne ceny. JednoczeÊnie w ramach zakupu sprz tu zapewnia profesjonalne szkolenia gratis, zakoƒczone otrzymaniem certyfikatu. Jest równie przedstawicielem Creatora producenta i dostawcy komór kriogenicznych. Krioterapia ogólnoustrojowa z wykorzystaniem komory niskotemperaturowej jest metodà coraz szerzej stosowanà na Êwiecie, nierzadko z powodzeniem zast pujàcà Êrodki farmakologiczne oraz d ugotrwa à rehabilitacj. Na zakupiony sprz t udzielamy 24 miesiàce gwarancji. Spa & Wellness,

46 34 FIT-MED Bielsko-Bia a ul. Zwardoƒska 33 tel. (+48-33) tel. kom. ( ) Nadaj nowe kszta ty Twoim klientom i Twojemu biznesowi, to has o przewodnie FIT-MED, który oferuje: - Technologi przysz oêci - terapi wibracyjnà na profesjonalnych urzàdzeniach FITVIBE, które posiadajà Unijny certyfikat medyczny. Kwadrans z FITVIBE 3 razy w tygodniu regeneruje organizm i sprawia, e znacznie d u ej wyglàdamy i czujemy si m odo. - Urzàdzenie NARL Æ [517] s u àce bezpiecznemu wyszczupleniu w obszarach zgodnych z yczeniem klienta poprzez uaktywnienie naturalnej lipolizy za pomocà ultradêwi ków o okreêlonych parametrach. Âwiatowy patent. Optymalny zwrot inwestycji. Najlepsze wyniki osiàgane dzi ki spalaniu produktów lipolizy w trakcie wibrotreningu bezpoêrednio po 10 minutowej sesji NARL Æ [517]. Obie terapie przeznaczone sà zarówno dla kobiet jak i m czyzn, którzy w krótkim czasie chcà zadbaç o swoje kszta ty i poczuç si swobodniej i m odziej. FIT-MED jest wy àcznym dystrybutorem w Polsce firm FITVIBE oraz NARL EUROPE. 46 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

47 72 FIRMA K&M Wy àczny importer do UE Wy àczny dystrybutor ROYAL VITAL: tel. (+48-22) FOCUS RF jest zastrze onà amerykaƒskà technologià, urzàdzeniem bipolarnym, dlatego kontroluje g bokoêç i pozycj wysy anych impulsów fal radiowych do okreêlonych warstw skóry. FOCUS RF wytwarza w skórze temperatur C. Jest to bezpieczny i najbardziej w aêciwy zakres temperatur powodujàcy zmian struktury skóry. Ch odzàca g owica zapewnia bezpiecznà i komfortowà prac. Cz stotliwoêç 5MHz. 3-stopniowe ch odzenie g owicy, niespotykane w innych urzàdzeniach parametry i ÊciÊle opracowany sposób wykonywania zabiegu zapewniajà natychmiastowy efekt w liftingu twarzy i remodelingu cia a. Efekty widoczne sà ju w trakcie pierwszego zabiegu, co przekonuje klientów do ich kontynuacji. Zastosowanie: TWARZ - Podniesienie owalu twarzy i podbródka, uj drnienie struktury skóry, sp ycenie g bokich zmarszczek, zmniejszenie worków pod oczami i kurzych apek, odbudowa kolagenu, terapia zapobiegajàca starzeniu, zmniejszenie przebarwieƒ, redukcja zanieczyszczeƒ, rozszerzonych porów i stanów zapalnych. CIA O - Redukcja cellulitu, zmniejszenie tkanki t uszczowej, uj drnienie cia a, podniesienie poêladków, wysmuklenie talii, likwidacja luênej skóry na brzuchu i wewn trznej stronie ud, odm odzenie skóry ràk i stóp, wyg adzenie nierównoêci po liposukcji. Spa & Wellness,

48 13 FORSPA Warszawa ul. Koronowska 16 tel. (+48-22) fax (+48-22) ForSpa tworzy grupa konsultantów, którzy posiadajà doêwiadczenie w projektowaniu i modernizowaniu obiektów SPA & Wellness. Jako partner i dystrybutor Êwiatowych marek SPA kreuje unikalne koncepcje oraz dostarcza oryginalne rozwiàzania biznesowe pozwalajàce osiàgnàç sukces na rynku. Firma jest obecna na ka dym etapie inwestycji: od koncepcji i jej wdra ania, architektur wn trz po rekrutacj i szkolenia personelu. Definiuje trendy, inspiruje i kreuje strategie w zgodzie z filozofià czystego ducha SPA. Wy àczny przedstawiciel ekskluzywnych marek kosmetycznych i produktów SPA: AcadÈmie Scientifique de BeautÈ (Francja), A World of Oils (Belgia), BodyCoffee (USA), sha. AlphaSphere (Austria), TheraVine (RPA). Firma jest cz onkiem amerykaƒskiego stowarzyszenia International SPA Association (ISPA). 48 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

49 46 HORN WELLNESS GROUP Sp. z o.o Poznaƒ ul. onkilowa 11 tel. (+48 61) , , fax (+48 61) w Firma Horn Wellness Group od 1996 roku jest g ównym importerem sprz tu medycznego marki Panasonic, Metitur, Pari, Fashy i Erka. Oferujemy wysokiej jakoêci: ciênieniomierze elektroniczne, manualne i stetoskopy; urzàdzenia do masa u; irygatory i szczoteczki elektryczne do higieny jamy ustnej; symulatory jazdy konnej JOBA; stymulatory mi Êni i nerwów; fotele masujàce; platformy balansowe Good Balance; inhalatory; termofory. Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Door to Door. Horn Wellness Group since 1996 is known as the importer of Panasonic, Metitur, Pari, Fashy and Erka medical equipment. We offer high quality products with the professional Door to Door service: blood pressure monitors, sphygmomanometers and stethoscopes; devices for massage; devices for irrigation; electric toothbrushes; horse riding exercise machine JOBA; muscle stimulators; massage loungers; measurment systems Good Balance; inhalation devices; hot water bottles. Spa & Wellness,

50 52 HOTELARZ Biuro Obs ugi Klienta: tel. (+48-22) Dzia Reklamy: Ma gorzata Grenda tel. (+48-22) Katarzyna Chmal tel. (+48-22) HOTELARZ - miesi cznik business to business jest nie tylko najstarszym i najbardziej znanym, ale równie najch tniej kupowanym* pismem bran y hotelarskiej w Polsce. Pismo inicjuje szereg dzia aƒ proêrodowiskowych, jak Akademia Hotelarza - sekcja szkoleniowa powo ana przy miesi czniku, s u àcych umacnianiu, rozwijaniu i integracji bran y hotelarskiej. Mi dzy innymi dzi ki temu uda o nam si zgromadziç grono lojalnych Czytelników, które wcià si powi ksza. HOTELARZ - to równie najpopularniejszy portal bran owy do którego wszyscy nasi prenumeratorzy otrzymujà bezp atny dost p. Wydawcà Hotelarza sà Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, przy ulicy Okrzei 1a. W portfolio wydawnictwa znajdujà si równie inne tytu y specjalistyczne b dàce liderami swoich bran : Rynek Turystyczny i Polski Jubiler. * dane Zwiàzku Kontroli Dystrybucji Prasy 50 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

51 37 IKOR PHU Gdaƒsk ul. Meissnera 1 tel. (+48-58) Firma IKOR P.H.U. jest wy àcznym importerem linii kosmetyków do makija u LAVERTU firmy - FRESA COSMETICS, obejmujàcej: S onecznà Ziemi, pomadki do ust, lakiery do paznokci, mascary do rz s, kredki do oczu i ust. Wszystkie produkty z gamy Lavertu to najlepsze po àczenie jakoêci, prezencji i ceny. Spa & Wellness,

52 47 IKOS-POLSKA PHU Moroznik Karton Jakub Warszawa ul. Turmoncka 17/149 tel. (+48-79) Znana od lat niemiecka firma kosmetyki profesjonalne, najwy sza jakoêç. Egyptishe erde, ziemia Egiptu WET & DRY podk ad na sucho i mokro p dzle, profesjonalne cienie, mascara, zestaw duo. Zapraszamy do wspó pracy gabinety, sklepy, kosmetyczki. Ceny hurtowe. 52 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

53 19 INDIVIDUELLE s.c. M. G adkowska, R. Chojnacka Bia ystok ul. Pi kna 2 tel. (+48-85) fax (+48-85) Obecnie, w czasach, kiedy kobiety zwracajà szczególnà uwag na jakoêç i szybki efekt kosmetyków, firma INDIVIDUELLE oferuje pe en wachlarz profesjonalnych produktów do zabiegów na twarz i cia o. Firma specjalizuje si w kompleksowym zaopatrywaniu i wyposa aniu gabinetów kosmetycznych, salonów odnowy biologicznej oraz solariów w sprz t, aparatur kosmetycznà oraz medycznà, meble, kosmetyki, Êrodki czystoêci oraz pozosta e akcesoria. Atutami firmy sà atrakcyjne ceny, ciekawe promocje, kompetencja personelu, a tak e mi a i kompetentna obs uga. Individuelle jest bezpoêrednim importerem wielu renomowanych W oskich marek m.in.: PHYTO SINTESI, CINECITTA, DOLCE BELEZZA oraz produktów do depilacji i akcesoriów jednorazowych. Codziennie czekajà na klientów atrakcyjne promocje na zakup sprz tu do depilacji. Idàc naprzeciw dynamicznie rozwijajàcym si dziedzinom kosmetologii, SPA i odnowy biologicznej firma wprowadzi a do oferty szereg najnowoczeêniejszych sprz tów i aparatów. Poza podstawowymi sprz tami typu: fotele kosmetyczne, ó ka do masa u, wapozon, darsonwal, peeling kawitacyjny, elektrostymulacja, dermabrazja posiada aparaty bardziej zaawansowane technologicznie: mezoterapia, laser IPL, SAUNY na podczerwieƒ. INDIVIDUELLE otwiera drog do unowoczeênienia salonów odnowy biologicznej i kosmetycznych poprzez profesjonalnà i szokujàco skutecznà aparatur. W sezonie wiosenno-letnim jako NOWOÂå promuje SAUN NA PODCZERWIE. Dla firmy INDIVIDUELLE nie ma rzeczy niemo liwych. Pomo e zrealizowaç ka de przedsi wzi cie, zarówno te ma e jak i te ogromne: gabinet kosmetyczny, ale równie centrum fitness, hotel lub oêrodek SPA. Spa & Wellness,

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PPP 2010

DOBRE PRAKTYKI PPP 2010 DOBRE PRAKTYKI PPP 2010 Ewelina Łagoda, Prawnik Investment Support Konferencja ICT Wielkopolska Poznań, 27 października 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Trendy i dynamika rynku PPP w Polsce 2.

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska Pomagamy zrozumieć Usługi tłumaczeniowe Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie Polska Pomagamy zrozumieć Nasi klienci tak jak my niestrudzenie są aktywni na całym świecie. Pracujemy na nasz wspólny

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA dla Nowych Klientów

PROMOCJA dla Nowych Klientów PROMOCJA dla Nowych Klientów Do końca czerwca 2016 r. na wszystkie usługi w Gabinecie Kosmetycznym i Masażu Architekci Piękna obowiązują ceny promocyjne na pierwszy zabieg - jak dla stałych klientów. Umów

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

KRAKDENT. Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie. www.krakdent.pl

KRAKDENT. Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie. www.krakdent.pl Mi dzynarodowetargi Stomatologiczne w Krakowie www.krakdent.pl EXPO Kraków Mi dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Targi w Krakowie doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o., obecne od blisko

Bardziej szczegółowo

O nas. Meble Oles Project

O nas. Meble Oles Project O nas Meble Oles Project Nasz sukces jest efektem wiedzy i doświadczenia. Firma meblowa Oles Project wywodzi się z rodzinnej firmy, powstałej w 2006 roku i osiągnęła rangę bardzo dobrze prosperującego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

jakoêç styl ycia szansa przysz oêç FOR EVER LIVING PRODUCTS

jakoêç styl ycia szansa przysz oêç FOR EVER LIVING PRODUCTS jakoêç styl ycia szansa przysz oêç wybór zdrowie FOR EVER LIVING PRODUCTS Kim jesteêmy? Najwi kszy na Êwiecie wytwórca i dystrybutor aloesowych produktów dla zdrowia i urody Najwi kszy na Êwiecie wytwórca

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Przykład. Wartość zamówionych przez Ciebie produktów 200 zł - 30 % rabat podstawowy = 140 zł Oszczędzasz 60 zł

Przykład. Wartość zamówionych przez Ciebie produktów 200 zł - 30 % rabat podstawowy = 140 zł Oszczędzasz 60 zł Wytwórnia Kosmetyków Mariza jest polską, rodzinną firmą, produkującą kosmetyki od ponad 25 lat. Nasze kosmetyki to produkty tworzone z pasją, przygotowane na bazie najlepszych surowców, w oparciu o najnowsze

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

India and Russia Center

India and Russia Center India and Russia Center Europejskie Centrum Wsparcia Rozwoju Inwestycji, Innowacji i Współpracy Gospodarczej www.investprocess.com India and Russia Center investprocess.com India and Russia Center Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Giżycko: Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla Technika Masażysty z zakresu odnowy biologicznej w sporcie oraz odnowy biologicznej w kosmetyce Numer ogłoszenia: 383738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 06.04.2005 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR, które ukazały się w okresie od 1 do 31 marca 2005 roku. Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny W nowym katalogu World Wide Work by MEWA kobiety znajdą to, czego z pewnością oczekują. Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: DATA: maja 2017 MIEJSCE: HALA WARSZAWIANKA, PIASECZYŃSKA 71

ORGANIZATOR: DATA: maja 2017 MIEJSCE: HALA WARSZAWIANKA, PIASECZYŃSKA 71 ORGANIZATOR: DATA: 27-28 maja 2017 MIEJSCE: HALA WARSZAWIANKA, PIASECZYŃSKA 71 O INNOVA BEAUTY & PHARM - WSTĘP Drodzy Inspiratorzy! Z dumą mamy zaszczyt zaprosić Państwa na niespotykaną dotąd formułę targowo

Bardziej szczegółowo

Targi Wystawy Kongresy

Targi Wystawy Kongresy Targi Wystawy Kongresy Szanowni Paƒstwo, Gdy w 1996 roku rozpoczynaliêmy dzia alnoêç, otwierajàc biuro w samym centrum Krakowa, mieliêmy jednà ide - stworzyç w Krakowie firm, z której b dziemy dumni.

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Norymberga, Niemcy 14 17 września 2016. galabau-messe.com

Norymberga, Niemcy 14 17 września 2016. galabau-messe.com Norymberga, Niemcy 14 17 września 2016 galabau-messe.com WSZYSTKO DLA ZIELENI Większe. Ładniejsze. Bardziej zielone. Targi GaLaBau kwitną i rosną. Równo 1.400 wystawców z całego świata oraz dodatkowa hala

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47 ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW SUNBRELLA DUO SPF 30+ Mleczko ochronne, 200g + Chłodzący balsam po opalaniu, 200g SUNBRELLA

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia licencjackie - I stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia licencjackie - I stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia licencjackie - I stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy zajęć podstawowej, niezbędnej do późniejszego zdobycia

Bardziej szczegółowo

NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes

NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes Projekt zajęć Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Niezmiernie mi o nam poinformowaç Paƒstwa, e Hotelarz miesi cznik business to business, skierowany do bran y hotelarskiej Êwi tuje w tym roku swoje

Niezmiernie mi o nam poinformowaç Paƒstwa, e Hotelarz miesi cznik business to business, skierowany do bran y hotelarskiej Êwi tuje w tym roku swoje Niezmiernie mi o nam poinformowaç Paƒstwa, e Hotelarz miesi cznik business to business, skierowany do bran y hotelarskiej Êwi tuje w tym roku swoje 45 urodziny. Wprawdzie tradycja zobowiàzuje, có by jednak

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług.

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług. 97-500 Radomsko ul. Kościuszki 6, tel. 44 738-16-85, fax 44 738-16-85, kom. 664-051-656, 692-491-265 e-mail: biuro@inwestmeble.pl renowacje@inwestmeble.pl www.inwestmeble.pl NIP: 772-221-69-60 REGON: 100990554

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie marką

Innowacyjne zarządzanie marką Innowacyjne zarządzanie marką Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7330 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 22,73 zł Cena brutto za godzinę 22,73 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków.

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.efe.krakow.pl TARGI Efektywnych Rozwiàzaƒ Pogarszajàca si z roku na rok jakoêç powietrza w polskich miastach, wzrost zu

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców. Systemu Franczyzowego Silcare

Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców. Systemu Franczyzowego Silcare Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców Systemu Franczyzowego Silcare Z myślą o Kobietach... Szanowni Państwo! Silcare to doświadczony producent kosmetyków do stylizacji paznokci, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo