2. Targi Wyposa enia, Us ug i Obiektów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Targi Wyposa enia, Us ug i Obiektów"

Transkrypt

1 2. Targi Wyposa enia, Us ug i Obiektów Kraków, maja 2008

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A tel , fax Wojciech Jodłowski Łukasz Marciszyn, Pawe Bigos Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 Spis treêci Patronat honorowy 4 Patronat medialny 5 S owo wst pne organizatora 7 Program imprez towarzyszących 8 Alfabetyczna lista wystawców 13 Bran owa lista wystawców 16 Plan hali 20 Wpisy informacyjne wystawców 21 Spa & Wellness,

4 Patronat honorowy Wojewoda Ma opolski Marsza ek Województwa Ma opolskiego Prezydent Miasta Krakowa Współpraca 4

5 Patronat medialny 5

6 6

7 S owo wst pne organizatora Szanowni Paƒstwo, Ju po raz drugi mamy wielkà przyjemnoêç powitaç Wystawców i GoÊci na Targach Wyposa enia, Us ug i Obiektów Spa & Wellness w Krakowie. Druga edycja targów to wydarzenie szczególne. Majàc na uwadze zesz oroczny, niezmiernie udany debiut, chcieliêmy zorganizowaç imprez jeszcze lepszà, ciekawszà i zaskakujàcà. Rok dzielàcy nas od ubieg orocznej edycji to czas wyt onej pracy, której efektem sà nasze trzydniowe spotkania majàce na celu promocj ponad 70 firm zwiàzanych z bran à Spa & Wellness oraz umo liwiajàce poszerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej odnowy biologicznej. Targi SPA & Wellness to Êwietna okazja do zapoznania si z najnowszymi urzàdzeniami, technologiami oraz rozwiàzaniami wykorzystywanymi w nowoczesnym salonie kosmetycznym czy oêrodku Spa, a tak e mo liwoêç udzia u w seminariach i szkoleniach na temat najbardziej aktualnych trendów i kierunków rozwoju bran y SPA & Wellness. Targi Spa & Wellness to efekt wspó pracy i zaanga owania Wystawców oraz Patronów, którym serdecznie dzi kujemy za yczliwoêç, a nade wszystko za pomoc w przygotowaniu programu seminariów i pokazów. Mamy nadziej, e targi b dà dla Wystawców, jak i Zwiedzajàcych êród em satysfakcji oraz zach tà do udzia u w trzeciej edycji Targów Spa & Wellness w 2009 roku, na którà ju teraz serdecznie zapraszamy. Gra yna Grabowska Iwona Miliszkiewicz Prezes Zarzàdu Komisarz Targów Spa & Wellness,

8 Program imprez towarzyszàcych (czwartek) sala konferencyjna TAM GDZIE WSCHÓD SPOTYKA ZACHÓD Rozwiàzania i najnowsze trendy w oêrodkach SPA z rejonu Azji i Pacyfiku. 1. Specyfika oêrodków SPA i Wellness: - Filozofia - Design - Zabiegi - Produkty - Technologie 2. Case studies - analiza rozwiàzaƒ na przyk adzie wybranych oêrodków SPA: - Medical SPA - Chiny, Indie - Total Mind and Body Retrieve - Tajlandia - Urban SPA - Kuala Lumpur, Malezja - Mineral Spring SPA - Japonia - Heritage SPA - Bali, Indonezja - Fusion SPA - Australia 3. Jakie elementy warto zaadoptowaç do polskich oêrodków SPA? Patrycja Mazuchowska, niezale ny konsultant SPA, absolwentka W. Anglis Institute w Melbourne (Studia SPA Resort Management), Akademii Tradycyjnej Chiƒskiej Medycyny w Pekinie, Jamu Traditional SPA School na wyspie Bali, Thai Massage School of Chiang Mai w Tajlandii. Jest oficjalnym trenerem TMC School of Chiang Mai oraz Jamu SPA School. Od 7 lat pracuje jako niezale ny konsultant SPA i Wellness, g ównie w rejonie Azji i Pacyfiku. Udzia w seminarium w ramach biletu wst pu na Targi TWORZENIE SPA Warsztaty grupy konsultingowej ForSpa, cz onka amerykaƒskiego stowarzyszenia ISPA kroków do stworzenia spa - Arkadiusz Dawidowski, Development Director (ForSpa). Od 2003 roku odpowiedzialny za marketing ekskluzywnych produktów spa w Polsce. Cz onek stowarzyszenia International SPA Association (ISPA). 2. Od znaku do komunikatu emocjonalnego. Identyfikacja wizualna dla oêrodków spa - Ma gorzata Urbaƒska, Corporate Identity Designer (Garden of Sings) 3. Od osady dworskiej do resort spa. Case study dotyczàce powstawania pierwszego w Polsce spa destination - Grzegorz Jarz bski, dyrektor Osady Spa G boczek, nale àcej do grupy hotelowej Villa Park. Udzia w warsztatach w ramach biletu wst pu na Targi. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

9 Program imprez towarzyszàcych (piàtek) sala konferencyjna Warsztaty K&P Consulting: ZYSKOWNY KONCERT SPA BLOK I (szczególnie dla hotelarzy wellness i SPA) Atrakcyjna i zyskowna nowa oferta SPA w moim hotelu: Gabinety multifunkcyjne i oferta dla par - po co, dla kogo, dlaczego?. Co powinien zawieraç i jak kalkulowaç atrakcyjny Pobyt SPA - przyk ady konstrukcji i kalkulacji pobytu (w tym pakietu) GoÊcia. BLOK II Przeglàd aktualnych trendów Êwiatowych w zakresie ofert wellness & SPA - wa ne dla ukierunkowania decyzji inwestorskich i inwestycyjnych. Najwa niejsza Harmonia w SPA - harmonia nak adów twardych i mi kkich, harmonia tradycji i nowoczesnoêci. Moderator - Natasza Sallmann, K&P Consulting Wyk adowca - goêç specjalny: dr Joseph Franz (W ochy) K&P FRESH VITAL BUFET BLOK III (w szczególnoêci dla Day SPA i City SPA) Klient - Sta y Klient - permanentny Klient - programowanie ofert d ugoterminowych, sztuka codziennego zachwycania goêcia - zarzàdzanie jakoêcià. ZYSKOWNE City SPA, czyli co i jak kalkulowaç dla komfortu goêci i satysfakcji inwestora, kilka nowych trendowych inspiracji dla oferty w CITY SPA. BLOK IV Naturalne rytua y piel gnacji zdrowia i urody. NaturalnoÊç, tradycja i technologia w SPA XXI wieku - wyk ad dr Joseph Franz/ Vitalis dr Joseph. Vitalis dr Joseph - naturale inteligence - prezentacja filozofii, metod, technologii oraz specjalnej oferty dla polskich hoteli Wellness i SPA firmy Vitalis dr Joseph. Organizator i koordynator merytoryczny: K&P Consulting Wellness & SPA, Kraków, osoby do kontaktu: Natasza Sallmann, Anna Skrzypczak, K&P Consulting, tel lub , Udział w warsztatach jest płatny, wi cej informacji i rezerwacje u Organizatora - firma K&P Consulting, Kraków. Spa & Wellness,

10 Program imprez towarzyszàcych SPA: elementy podstawowe oraz najwa niejsze etapy koncepcji. Powstanie oêrodka SPA jest trudnà sztukà, która zaczyna si od profesjonalnego opracowania jego koncepcji, dostosowaniu jej do charakteru obiektu noclegowego, odpowiednim zaprojektowaniu, wyposa eniu, zestawieniu oferty oraz dzia aniach marketingowych wprowadzajàcych oêrodek na rynek. Jest to sztuka, która àczy wiele dziedzin i dlatego niezb dny jest udzia fachowców, takich jak: konsultanci SPA, architekci, architekci wn trz, in ynierowie budowlani, szkoleniowcy, managerowie. Podstawowe etapy powstawania SPA: 1. Analiza i wybór koncepcji. 2. Projektowanie i architektura wn trz. 3. Przygotowanie prac budowlanych i konstrukcja. 4. Generalne wykonawstwo i prowadzenie projektu. 5. Wsparcie organizacyjne i marketingowe wielkiego otwarcia. 6. Audyt funkcjonalny. Prowadzenie: Franck Trecco, general manager of Hydroconcept Monaco, Gregory Mota, managing director IDSPA France global wellness concept. Przedstawicielem firmy IDSPA France oraz HYDROCONCEPT Monaco na rynki Europy Êrodkowej i wschodniej jest s owacka firma Aquaconcept s.r.o, general manager Zuzana Decker, office: MlynskÈ Nivy 54, Bratislava, Slovakia - GSM SR: +421 (0) , GSM FR: +33 (0) Udzia w konferencji w ramach biletu wst pu na Targi (sobota) sala konferencyjna Warsztaty: Kosmetyczka i masa ysta w SPA 1. Holistyczne podejêcie do zabiegów w SPA: -rozwini cie poj cia holistyka w SPA -procedury Wellness w zabiegach kosmetycznych -znaczenie masa u w zabiegach kosmetyki twarzy i cia a Techniki relaksacyjne w SPA: -pokaz autorskiego masa u twarzy Magia dotyku (Masa twarzy/szyi i dekoltu + akupresura g owy. Zabieg inspirowany technikami Dalekiego Wschodu) Targi w Krakowie Sp. z o.o.

11 Program imprez towarzyszàcych 3. Masa ysta w SPA -ró norodne techniki masa u (masa e Âwiata) -prezentacja przyborów do masa u (np. misy tybetaƒskie, kamienie bazaltowe, kije bambusowe, zio owe stemple do cia a i twarzy) -praca z muzykà podczas masa u 4. Techniki relaksacyjne w SPA: -pokaz masa u Sycylijskiego (Intensywny, energetyczny masa ca ego cia a z elementami stetchingu i mobilizacji, wykonywany ciep ym olejem z winogron i przy dêwi kach muzyki w oskiej) Prowadzenie: Beata Sumowska & Adam Makowski - specjaliêci SPA & Wellness, w aêciciele firmy SPA PERFECT. Udzia w warsztatach w ramach biletu wst pu na Targi. Ka dy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. Wi cej informacji i rezerwacje u Organizatora - firma SPA PERFECT, Prezentacja: Walter SOLIANI, reprezentant firmy VIRGIN HERMANN SPA CONCEPT, W OCHY. Temat 1: Prawdziwe poj cie Wellness : 1. Przedstawienie idei Virgin Hermann SPA. 2. Omówienie fundamentalnych elementów przy tworzeniu SPA, gwarantujàcego sukces i prawdziwà funkcjonalnoêç: - natura - obszar - otoczenie - kreatywnoêç - pasja - komfort - etap od produkcji do realizacji - korzyêç p ynàca z pomocy specjalistów SPA. 3. Misja Firmy Virgin Hermann SPA Concept: PoÊlubiç otoczenie b dàc jednoczeênie w zgodzie z naturà. Prezentacja: Stefano RANCAN, reprezentant firmy WASS AIR ITALIA, W OCHY. Temat 2: MCS - podwodny masa komórkowy, opatentowane przez Uni Europejskà rozwiàzanie w dziedzinie hydroterapii profesjonalnej. Organizacja i koordynacja przedsi wzi cia: Firma ITALIA PROGETTI, Gdynia, Polska. Udzia w ramach biletu wst pu na Targi. Spa & Wellness,

12 Program imprez towarzyszàcych Scena i pokazy na hali (czwartek) (piàtek) (sobota) POKAZ AZJATYCKICH TECHNIK ODNOWY BIOLOGICZNEJ Masa tajski i tajskie techniki odnowy biologicznej. Indonezyjski pijat - techniki z Archipelagu Indonezyjskiego, m.in. masa balijski. Patrycja Mazuchowska, niezale ny konsultant SPA (piàtek) Lokalne usuwanie tkanki t uszczowej z równoczesnym odm adzaniem skóry - pokaz firmy Diagon Codziennie zapraszamy na pokazy WatsuÆ, techniki relaksacyjnej wykonywanej w ciep ej wodzie (34-35 C) obejmujàcej sekwencje çwiczeƒ, stretchingów, przeplatanych japoƒskim masa em Shiatsu. Watsu polecane jest ludziom zestresowanym, przem czonym, chcàcym na chwil oderwaç si od codziennych spraw - idealnie wpisujàc si w za o enia SPA. 12 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

13 Alfabetyczna lista wystawców Uczestnik Nr stoiska Nr strony 13 AFP Business International, Warszawa Akademia Sztuki Pi knoêci, Kraków Alutherm Sp. z o.o., Poznaƒ Amariss SPA & Wellness Consulting, Kraków Amed - Tech, W gry ARKADIA s.c., Bielsko-Bia a Artex FHU, Kraków AYALA Sp. j., Piaseczno Baylla SPA & Wellness, Orzesze 7 29 Beauty Essence, Toruƒ Beauty Publishers Sp. z o.o., S upsk Bek i Bek, Warszawa Bionantech Cosmetics, Wroc aw 3 33 Body Detox, Wilga Brog Media Biznesu Sp. z o.o., Warszawa Centrum Dystrybucji Image, Konin Comfortum, ódê Cosmetic.pl, Olkusz - - Cosmetics Group Sp. z o.o., Katowice Darex, Warszawa Diagon, Mogilany Domowe Sanatorium - Zimnoch Sp. j., Bia ystok Dziennik Polski, Kraków - 42 Eda, ódê Elecpol, Poznaƒ Firma Cyrano, Bielsko-Bia a Spa & Wellness,

14 Alfabetyczna lista wystawców Uczestnik Nr stoiska Nr strony Fit Med, Bielsko Bia a Firma K&M - Focus RF (Royal Vital), Warszawa ForSPA Sp. z o.o., Warszawa Horn Wellness Group Sp. z o.o., Poznaƒ Hotelarz, Warszawa IKOR PHU, Gdaƒsk IKOS-POLSKA PHU Moroznik, Warszawa INDIVIDUELLE s.c., Bia ystok Instalator Polski Sp. z o.o., Warszawa - - INSTYTUT L ESTHEZONE Import Eksport, Chorzów Italia Progetti, Gdynia K&P Consulting Wellness & Spa, Kraków Klinika Zdrowia i Urody EGO-SPA, Rumia Kompleks Sp. z o.o., Wa brzych 16, Kotrak-Bis Sp. j., Katowice Kriomedpol Sp. z o.o., Stare Babice Laboratorium Kosmetyczne Norel dr Wilsz, omianki Leodent Marco Angelello, Miodnica Megiw Sp. z o.o., Gliwice 4 64 Micros Fidelio Polska Sp.z o.o., Warszawa 9 65 Morze Urody, Warka Musicpro s.c., Koƒskie Nail-Tek, Warszawa Newmor Polska Sp. z o.o., Kraków Nouveau Lashes Polska, Katowice Nova2, Warszawa Targi w Krakowie Sp. z o.o.

15 Alfabetyczna lista wystawców Uczestnik Nr stoiska Nr strony Optotech Medical, Wieliczka Panda Trzebnica Sp. z o.o., Trzebnica PH Gemax, Boles awiec PHU INTERSUN, Miko ów-katowice 6 74 Polmax PPHU, Cz stochowa Pulanna Sp. z o.o., Koƒskowola Quick Medical Service, Kraków Salex 2000, Warszawa Sanatoria.org, Rzeszów - - Silog Sp. z o.o., Warszawa 2 78 Sklep.pl, Kraków 8 79 Solarium&Fitness, Osielsko SPABusiness, Bia ystok Spaplanet s.c., Warszawa STAGECOLOR COSMETICS, Kraków Sunset Lifestyle Sp. z o.o., Kraków Tiffani Polska Sp. z o.o., Kraków Tigret Sp. z o.o., Warszawa Timko Sp. z o.o., Warszawa 5 88 TRI STAR Cosmetics, Gdaƒsk Valentis Polska Sp. z o.o., Warszawa Victoria Cymes Sp. z o.o., Wa cz Wellnessinfo, Warszawa - 92 Wydawnictwo ViMedia, Warszawa Yasumi s.c., Kalisz 18, Spa & Wellness,

16 Bran owa lista wystawców 16 Uczestnik Nr stoiska BeautySPA AFP Business International, Warszawa 61 Akademia Sztuki Pi knoêci, Kraków 36 Amariss SPA & Wellness Consulting, Kraków 64 Artex FHU, Kraków 57 AYALA Sp. j., Piaseczno 15 Beauty Essence, Toruƒ 69 Bek i Bek, Warszawa 55 Bionantech Cosmetics, Wroc aw 3 Centrum Dystrybucji Image, Konin 25 Cosmetics Group Sp. z o.o., Katowice 35 Diagon, Mogilany 58 Eda, ódê 23 Elecpol, Poznaƒ 67 Firma Cyrano, Bielsko-Bia a 65 Fit-Med, Bielsko-Bia a 34 ForSPA Sp. z o.o., Warszawa 13 Ikor PHU, Gdaƒsk 37 IKOS-POLSKA PHU Moroznik, Warszawa 47 INDIVIDUELLE s.c., Bia ystok 19 INSTYTUT L ESTHEZONE Import Eksport, Chorzów 66 Italia Progetti, Gdynia 70 Klinika Zdrowia i Urody EGO-SPA, Rumia 31 Laboratorium Kosmetyczne Norel dr Wilsz, omianki 38 Leodent Marco Angelello, Miodnica 40 Morze Urody, Warka 28 Musicpro s.c., Koƒskie 11 Nail-Tek, Warszawa 57 Nouveau Lashes Polska, Katowice 24 Panda Trzebnica Sp. z o.o., Trzebnica 12 PHU INTERSUN, Miko ów-katowice 6 Pulanna Sp. z o.o., Koƒskowola 57 Quick Medical Service, Kraków 21 Salex 2000, Warszawa 45 STAGECOLOR COSMETICS, Kraków 56 Sunset Lifestyle Sp. z o.o., Kraków 62 Tigret Sp. z o.o., Warszawa 20 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

17 Bran owa lista wystawców Uczestnik Nr stoiska TRI STAR Cosmetics, Gdaƒsk 63 Valentis Polska Sp. z o.o., Warszawa 73 Yasumi s.c., Kalisz 18, 42 EquipSpa Alutherm Sp. z o.o., Poznaƒ 26 Amariss SPA & Wellness Consulting, Kraków 64 ARKADIA, s.c., Bielsko-Bia a 17 AYALA Sp. j., Piaseczno 15 Baylla SPA & WELLNESS, Orzesze 7 Beauty Essence, Toruƒ 69 Bionantech Cosmetics, Wroc aw 3 Cosmetics Group Sp. z o.o., Katowice 35 Darex, Warszawa 29 Domowe Sanatorium - Zimnoch Sp. j., Bia ystok 41 Fit-Med, Bielsko-Bia a 34 Italia Progetti, Gdynia 70 Kompleks Sp. z o.o., Wa brzych 16, 26 Leodent Marco Angelello, Miodnica 40 Megiw Sp. z o.o., Gliwice 4 Micros Fidelio Polska Sp. z o.o., Warszawa 9 Newmor Polska Sp. z o.o., Kraków 71 Nova2, Warszawa 22 PH Gemax, Boles awiec 33 PHU INTERSUN, Miko ów-katowice 6 Polmax PPHU, Cz stochowa 14 Silog Sp. z o.o., Warszawa 2 Sklep.pl, Kraków 8 Tiffani Polska Sp. z o.o., Kraków 27 Timko Sp. z o.o., Warszawa 5 TRI STAR Cosmetics, Gdaƒsk 63 Yasumi s.c., Kalisz 18, 42 MedSpa Amed-Tech, W gry 39 Centrum Dystrybucji Image, Konin 25 Domowe Sanatorium - Zimnoch Sp. j., Bia ystok 41 Elecpol, Poznaƒ Spa & Wellness,

18 Bran owa lista wystawców Uczestnik Nr stoiska Firma Cyrano, Bielsko-Bia a 65 Fit-Med, Bielsko-Bia a 34 Firma K&M - Focus RF (Royal Vital), Warszawa 72 Horn Wellness Group Sp. z o.o., Warszawa 46 INSTYTUT L ESTHEZONE Import Eksport, Chorzów 66 Kriomedpol Sp. z o.o., Stare Babice 30 Leodent Marco Angelello, Miodnica 40 Optotech Medical, Wieliczka 48 PHU INTERSUN, Miko ów-katowice 6 Tiffani Polska Sp. z o.o., Kraków 27 Vital SPA Body Detox, Wilga 10 Centrum Dystrybucji Image, Konin 25 Eda, ódê 23 Firma Cyrano, Bielsko-Bia a 65 Fit-Med, Bielsko-Bia a 34 Victoria Cymes Sp. z o.o., Wa cz 51 Wydawnictwa i prasa fachowa Beauty Publishers Sp. z o.o., S upsk 50 Brog Media Biznesu Sp. z o.o., Warszawa 68 Dziennik Polski, Kraków - Hotelarz, Warszawa 52 Instalator Polski Sp. z o.o., Warszawa - Solarium&Fitness, Osielsko 44 SPABusiness, Bia ystok 59 Spaplanet s.c., Warszawa 53 Wellnessinfo, Warszawa - Wydawnictwo ViMedia, Warszawa inne Akademia Sztuki Pi knoêci, Kraków 36 Comfortum, ódê 54 Cosmetic.pl, Olkusz - K&P Consulting Wellness & Spa, Kraków 32 Kotrak-Bis Sp.j., Katowice 60 Sanatoria.org, Rzeszów - Targi w Krakowie Sp. z o.o.

19 2. Targi Wyposa enia, Us ug i Obiektów Kraków, maja 2008 Wpisy informacyjne wystawców

20 Plan hali

21 61 AFP Business International - Wyłączny Importer Warszawa ul. gen. Andersena 1a/1 tel. (+48-22) SPA francuskie glinki, kapsu y, aünie parowe, kabiny b otne termalne, sauny, baseny, mini baseny, wanny. Oferta skierowana do gabinetów odnowy biologicznej, hoteli i gabinetów kosmetycznych. Wy πczny importer Åwiatowego Lidera w dziedzinie glinek i produktów w 100% naturalnych Laboratorium CATTIER. Filozofiπ CATTIER 1968r. jest ochrona i regeneracja cer problematycznych i wra liwych. Szeroki asortyment produktów profesjonalnych. Proponujemy Paƒstwu zabiegi na twarz i cia o. Francuskie glinki SPA, kremy, toniki, mleczka, myd a, ele, balsamy, szampony, pasty do zíbów, KARITE - krem naturalny, BIOSKREEN - mi orzπb JapoÒski. Zapraszamy: hotele, pensjonaty, farmy piíknoêci, oêrodki wczasowe, gabinety odnowy biologicznej. 21 Spa & Wellness,

22 36 AKADEMIA SZTUKI PI KNOÂCI KRYSTYNY ENCZY SKIEJ Kraków Rynek D bnicki 4 tel. (+48-12) Akademia powsta a w 1982 roku i jest jednà z najstarszych w Polsce firm z tego segmentu. Firm za o y a i prowadzi Krystyna enczyƒska - Dyplomowany Mistrz Kosmetyki, Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu oraz Mistrz Reiki, Naturalnego Uzdrawiania przez Dotyk. ASP organizuje kursy kosmetyczne o trzech specjalizacjach: kosmetyka, paznokcie, wiza, a tak e warsztaty tematyczne. Dzi ki maksymalizacji czasu poêwi conego na praktyk, autorskim programom, domowej atmosferze i niewielkim grupom, jesteêmy w stanie w krótkim czasie przekazaç du e umiej tnoêci i doêwiadczenie naszym Uczniom - Powiernikom Wiedzy. Kursy zakoƒczone sà uzyskaniem Mi dzynarodowego ASP Certificate of Attendance (polski, angielski lub niemiecki) oraz ZaÊwiadczenia, które sà pierwszym krokiem ku w asnej dzia alnoêci. W trakcie zaj ç Akademia zapewnia w 100% nielimitowane kosmetyki i gabinety wyposa one w nowoczesnà aparatur. 90% Kursantek ASP mieszka poza Krakowem, a co trzecia osoba przyje d a specjalnie na kurs spoza Polski, by pomimo odleg oêci uczyç si w mi dzynarodowym gronie w ASP. Szko a powsta a dzi ki autentycznej yciowej pasji Za o ycielki, a nie z pobudek ekonomicznych - prawdopodobnie w aênie, dlatego doskonale prosperuje przez çwierç wieku. ASP stanowi zespó profesjonalistów z zami owania, którzy na swojà mark pracowali latami, wyznaczajàc trendy w edukacji Beauty & Wellness. 22 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

23 26 ALUTHERM Sp. z o.o Poznaƒ ul. Wiedeƒska 1 tel. (+48-61) fax (+48-61) Zadaszenia basenów kàpielowych przed u ajà sezon kàpielowy bez ogrzewania wody, absorbujà ciep o solarne, chronià basen przed zanieczyszczaniem, pozwalajà na kàpiel przy niekorzystnej pogodzie i kontrol dost pu do p ywalni. Zadaszenia wanien SPA chronià ogrodowe SPA przed wiatrem, umo liwiajà relaks na fotelu, w ogrodzie pod dachem. Wykonywane sà z oryginalnego aluminium i przeêroczystego poszycia, sà produktem renomowanej grupy IPC, sprzedawanym w 41 krajach na 5 kontynentach. System teleskopowo suwanych segmentów umo liwia dowolnoêç otwierania zadaszenia, pozwala dostosowaç p ywalni do potrzeb pogodowych i indywidualnych oczekiwaƒ kàpiàcych. MobilnoÊç zadaszeƒ eliminuje dyskomfort przegrzewania si przeszklonych pomieszczeƒ w upalne lata i potrzeb permanentnej ich klimatyzacji. Je eli w zimnej porze roku woda basenowa jest podgrzewana, to zastosowanie czasowego ogrzewania powietrza podczas kàpieli oraz ograniczanie parowania wody po kàpieli (rolety na akwenie) pozwala na funkcjonowanie basenu równie zimà. 23 Spa & Wellness,

24 64 AMARISS SPA & Wellness Consulting Kraków ul. Balicka 79 tel./fax (+48-12) tel. kom. ( ) AMARISS SPA & Wellness Consulting Generalny Przedstawiciel GTS Group S.p.A w Polsce, dystrybutor Marek DIBI, OLOS, SPAZIO UOMO, THALMER, CONTESSA MATHELDA, DECODERM. Amariss jest firmà, która oferuje swoim klientom kompleksowà obs ug w sektorze SPA & Wellness, s u y inwestorom wsparciem na ka dym etapie tworzenia - gwarantujàc sukces planowanych inwestycji. Amariss to zespó pr nie dzia ajàcych specjalistów: kosmetologów, szkoleniowców, doradców w zarzàdzaniu SPA, architektów wn trz, grafików, specjalistów od reklamy i public relation jak równie stale wspó pracujàcych lekarzy chirurgów plastyków, dermatologów i masa- ystów. 24 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

25 39 AMED-TECH Kft Ajka Zrínyi u.3. tel. (+36-30) Spó ka AMED-TECH Kft. dzia a na W grzech ju od 1997 roku. Na poczàtku swojà prac produkcyjnà zaczyna a od 40 pracowników, dziê jest to ok. 120 osób. Paleta naszych produktów powi ksza si dynamicznie. Naszym celem jest stanie si wiarygodnym partnerem w Europie Ârodkowej, której rynek zamierzamy odkrywaç w tym roku, gdzie chcemy osiàgaç takie sukcesy, z których mo emy byç dumni na W grzech. Produktami, które dystrybuujemy, wspieramy i udost pniamy w szerszych kr gach stosowanie zdrowszych i oszcz dniejszych metod leczenia i uêmierzania bólu bez pomocy lekarstw. Spó ka Amed-Tech Kft. od roku 2000 stosuje system kontroli jakoêci, a od roku 2002 posiada Êwiadectwo zgodnoêci z normà ISO 9001:2000. Gama naszych produktów dedykowana jest zarówno profesjonalistom, jak równie dla domowego u ytku. Zapraszamy do wspó pracy! Spa & Wellness,

26 17 ARKADIA s.c Bielsko-Bia a Pl. Wojska Polskiego 5 tel./fax (+48-33) tel. kom. ( ) Oferujemy baseny z hydromasa em, sauny oraz kabiny klimatyczne. JesteÊmy jedynym przedstawicielem firmy CARETTA w Polsce. Nasza oferta zawiera tak e monta i uruchomienie zamówionych urzàdzeƒ. Baseny z hydromasa em przeznaczone sà zarówno do u ytku wewnàtrz jak i na zewnàtrz pomieszczeƒ, przez ca y rok bez wzgl du na pogod. Za bardzo atrakcyjnà cen otrzymacie Paƒstwo produkt na najwy szym Êwiatowym poziomie. Oferujemy sauny tradycyjne jak i infrasauny. Wykonamy i uruchomimy dla Paƒstwa saun tak e wed ug przedstawionego nam projektu. Oferta nasza zawiera tak e m.in. kabiny klimatyczne o ró nych parametrach. Zapraszamy do zapoznania si z naszà ofertà. 26 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

27 57 ARTEX Firma Handlowo-Usługowa Barbara Bogdan Ewa Rycerz sp.j Kraków ul. Borsucza 12 tel. (+48-12) fax (+48-12) tel. kom. ( ) Hurtownia kosmetyków ARTEX istnieje ju prawie 14 lat. Zajmujemy sií dystrybucjπ kosmetyków detalicznych jak równie od 2006r dystrybucjπ kosmetyków profesjonalnych przeznaczonych do gabinetów kosmetycznych tj. PULLANA, NAIL-TEK, HYDRATION THERAPY, ESSIE, X-RATED. Oferujemy PaÒstwu od ywki do paznokci do profesjonalnej pielígnacji paznokci naturalnych, szerokπ paletí lakierów do paznokci, produkty do pielígnacji cia a i stóp, doskona e tipsy i nowoczesny system akrylowy do modelowania paznokci. Na terenie woj. ma opolskiego towar dowozimy gratis. Dla naszych stałych klientów oferujemy atrakcyjne promocje i rabaty. Ponadto nasza firma rokrocznie organizuje szereg szkoleƒ dla bran y kosmetycznej. Wspó pracujemy z firmπ: - A.I.POLSKA bídπcπ przedstawicielem renomowanych firm úwiatowego przemys u kosmetycznego, która oferuje wysokiej jakoúci preparaty przeznaczone do pielígnacji paznokci, d oni i stóp. - PULLANA, która wykorzystuje kombinacje najczystszych naturalnych sk adników tj.: z oto, srebro, nefryt, jedwab czy eò-szeò, aby stworzyç wyjπtkowe zabiegi kosmetyczne dostosowane do najbardziej wymagajπcych klientów oraz produkty do codziennego stosowania majπce na celu przed u enie efektów osiπgniítych podczas zabiegów SPA. Spa & Wellness,

28 AYALA stoisko Piaseczno ul. Julianowska 59a tel. (+48-22) fax (+48-22) AYALA jest firmà polskà, dzia ajàcà na rynku wyposa enia salonów fryzjerskich i kosmetycznych od poczàtku lat dziewi çdziesiàtych. Nasze produkty wyró nia wzornictwo, wysoka jakoêç, nowoczesna forma oraz technologia. Odpowiadajà one swojà estetykà i standardem produktom znanych firm o Êwiatowej renomie. Co roku jesteêmy obecni na presti owych targach Cosmoprof we W oszech. W tym roku nasza linia le anek z masa em zosta a nagrodzona Z otym Medalem Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Ayala jest równie patronem rubryki design w bran owym piêmie Estetica. Jako nieliczni z producentów dajemy naszym klientom nieograniczone mo liwoêci przy aran acji stanowisk pracy oraz doborze kolorów. Dla indywidualistów poszukujàcych oryginalnych rozwiàzaƒ stwarzamy szans doboru w asnych kompozycji i zestawieƒ kolorystycznych. Wspó pracujemy z wieloma uznanymi firmami kompleksowo wyposa ajàcymi biura oraz salonami sprzeda y w ca ym kraju. Posiadamy w asnà baz transportowà. Wykonujemy indywidualne projekty, wspó pracujemy z architektami oraz dekoratorami wn trz, którzy pomogà w realizacji ca oêciowego projektu. 28 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

29 7 BAYLLA SPA & WELLNESS Orzesze ul. Centralna 1-7 woj. Âlàskie (trasa Katowice-Wis a) tel./fax (+48-32) tel. kom. ( ) , ( ) Firma Baylla zajmuje si kompleksowym budowaniem ka dego rodzaju projektu poprzez wprowadzanie najnowszych koncepcji i aran acji wn trz SPA. Nasza oferta skierowana jest do hoteli, resortów SPA, DAY SPA, oêrodków odnowy biologicznej, gabinetów kosmetycznych oraz klientów indywidualnych. U nas znajdà Paƒstwo zawsze najnowsze technologie z dziedziny SPA & WELLNESS. WÊród wyposa enia znajdujà si mini baseny, sauny suche i parowe, kapsu y SPA, hydro jety, aparaty kosmetyczne oraz wiele innych profesjonalnych urzàdzeƒ. JesteÊmy jedynym we wschodniej Europie przedstawicielem firmy Starbene, która jest wiodàcym liderem na rynku Êwiatowym walki z oty oêcià i cellulitem. Proponujemy Paƒstwu najnowszà zaawansowanà technologi zawartà w LipoCell Æ Evo, która daje potwierdzone dermatologicznie rezultaty przy wyszczuplaniu i kszta towaniu sylwetki. Firma Baylla jest równie dystrybutorem profesjonalnego preparatu Epilar Æ System - Êwiatowej klasy produktu uznanego za lidera w dziedzinie enzymatycznego usuwania ow osienia. Spa & Wellness,

30 69 BEAUTY ESSENCE Toruƒ ul. Most Pauliƒski 1 lok 3/4 tel. (+48-56) tel. kom. ( ) Beauty Essence oferuje swojà pomoc w promocji miejsca, które realizowa oby okreêlony sposób ycia, od ywiania, koncepcji zabiegów, funkcjonowania, a jednoczeênie takiego, które mia oby szans zaistnieç jako sprawdzony pomys biznesowy. Proponujemy realizacj w asnego pomys u na stworzenie DAY SPA opartego na niepowtarzalnoêci i odmiennoêci, zaspokajajàcego najbardziej wysublimowane gusta oraz wymagania klientów. Ludzie poszukujà czegoê innego, oryginalnego. Pragnà doêwiadczaç i dotykaç niezwyk oêci... Beauty Essence oferuje: - kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia dayspa, - realizacj i wdra anie szczegó owo opracowanych projektów: dobór produktów (innowacyjne rozwiàzania sprz towe i kosmetyki europejskich standardów), - poêrednictwo personalne w zakresie doboru pracowników z Azji oraz ich szkolenie. Wszystkich zainteresowanych poprowadzimy utartymi Êcie kami egzotyki w stron zawodowego spe nienia. 30 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

31 50 BEAUTY PUBLISHERS Sp. z o.o S upsk ul. Bierkowo 47A tel. (+48-59) fax (+48-59) Redakcja: Warszawa ul. Kozia 9/26 tel. (+48-22) fax (+48-22) Wydawnictwo Beauty Publishers jest wydawcà profesjonalnych czasopism bran owych (tytu y Nail Expert i Solarium, Wellness & SPA ), animatorem prozdrowotnego programu Pi kne stopy, organizatorem seminariów. W kwietniu 2008 r. odby a si ju druga edycja Kongresu Nail Expert, poêwi conego stylizacji paznokci oraz II Mi dzynarodowe Mistrzostwa Polski Nail Art. - przygotowane wspólnie z targami Beauty Vision w Poznaniu. Nak adem wydawnictwa Beauty Publishers ukaza si pierwszy w Polsce Podr cznik dla stylistów paznokci Nail Artistry. Czasopismo Nail Expert zajmuje si profesjonalnà piel gnacjà ràk i nóg, jest adresowane do osób zwiàzanych ze stylizacjà paznokci oraz kosmetykà. W Nail Expercie Czytelnicy znajdà informacje o nowoêciach, odpowiedzi ekspertów, prezentacje zdobieƒ paznokci przygotowanych przez znanych stylistów. Magazyn Solarium, Wellness & SPA, skierowany do profesjonalistów oferujàcych us ugi solaryjne, SPA, fitness i odnow biologicznà informuje o nowych trendach w szeroko poj tej bran y Wellness, popularyzuje zdrowy styl ycia. Spa & Wellness,

32 55 BEK I BEK Warszawa ul. Obroƒców Pokoju 18 tel./fax (+48-22) JesteÊmy Firmà dzia ajàcà na rynku kosmetycznym ju od 10 lat. Zajmujemy si kompleksowym wyposa eniem salonów kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej oraz SPA & Wellness. W naszej ofercie znajdà Paƒstwo wysokiej klasy sprz t kosmetyczny, urzàdzenia i akcesoria do makija u permanentnego, meble kosmetyczne oraz kapsu y SPA. Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas sprawà najwy szej wagi. Stawiamy na ciàg y rozwój i ulepszanie jakoêci naszych produktów oraz us ug. 32 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

33 3 BIONANTECH COSMETICS Wroc aw ul. Bulwar Ikara 31 B tel. (+48-71) , fax (+48-71) w. 24 THAL` ION THALASSO COSMETICS - ekspert w dziedzinie talasoterapii i holistycznej piel gnacji cia a. Bogata oferta zabiegów wykorzystujàcych dobrodziejstwo morza i alg na twarz i cia o, procedury wyszczuplajàce, uj drniajàce, kàpiele, suplementy diety. Szeroka oferta zabiegów SPA i Wellness. Nowa linia Wellness - THALISENS. ISABELLE LANCRAY - ekskluzywna marka francuska, z 60 letnià tradycjà, o bardzo wysokiej aktywnoêci i stabilnoêci sk adników, a tak e czystoêci technologicznej, tworzona przez dermatologów i farmaceutów. W ofercie piel gnacja twarzy, cia a, kosmetyka dekoracyjna, linie Wellness, nowatorska linia anti-age Beaulift, a tak e inicjator systemu noêników NANO - w produktach kosmetycznych. DU URBAN SPA - marka oferujàca profesjonalne kosmetyki i zabiegi Wellness: masa cia a na bazie miodu - ROSYJSKI MIÓD, czekolady KALIFORNIJSKA CZEKOLADA, a tak e technik masa y ciep ymi i zimnymi kamieniami MEKSYKA SKIE KAMIENIE. Nowy zabieg HISZPA SKA POMARA CZA àczàcy Wellness z pe nà kosmetykà twarzy. Spa & Wellness,

34 10 BODY-DETOX El bieta Holc Wilga ul. Zawsze M odych 4 Biuro Handlowe: Warszawa ul. Wiertnicza 118 tel. (+48-22) (41) fax (+48-22) Body Detox - wy àczny dystrybutor DETOX SYSTEM PROFESSIONAL. Firma Body-Detox jest wy àcznym dystrybutorem aparatu Detox System Professional. Od pi ciu lat sprzedajemy urzàdzenie do renomowanych gabinetów w Polsce, Grecji, Australii, na Cyprze, Litwie i w USA. Urzàdzenie Detox System Professional jest oryginalnym produktem opracowanym w Wielkiej Brytanii. Posiada certyfikat europejski i zosta o poddane wielu badaniom w renomowanych oêrodkach medycznych, dzi ki czemu majà Paƒstwo pewnoêç bezpieczeƒstwa i skutecznoêci jego dzia ania. Detox System Professional jest znakomitym aparatem, który idealnie komponuje si z wi kszoêcià terapii. Oczyszczajàc organizm na poziomie komórkowym wspomaga zabiegi kosmetyczne, piel gnacyjne, masa e, kuracje antycellulitowe, zabiegi medycyny estetycznej. 34 Urzàdzenie uzupe nia ofert miejsc zwiàzanych ze zdrowiem i urodà takich jak: salony pi knoêci, gabinety masa u, gabinety fizjoterapii, kluby fitness i si ownie, uzdrowiska, gabinety medycyny naturalnej, oêrodki SPA, groty solne. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

35 68 BROG MEDIA BIZNESU Sp. z o.o. Wydawca Warszawa ul. L. Krzywickiego 34 tel. (+48-22) fax (+48 (22) ÂWIAT HOTELI - profesjonalnie redagowany miesi cznik o charakterze business to business. Czasopismo o wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim. ÂWIAT HOTELI w rzetelny sposób opisuje wszelkie zagadnienia zwiàzane z bran à hotelarskà, radzi jak skutecznie kierowaç zespo em oraz podsuwa pomys y na zwi kszenie sprzeda y. Nasz miesi cznik informuje o budowie nowych i modernizacji istniejàcych obiektów noclegowych. Publikujemy niezale ne opinie i analizy. Relacjonujemy ciekawe wydarzenia z ycia bran y. Prezentujemy nowoêci rynkowe z zakresu wyposa enia i zaopatrzenia hoteli oraz restauracji. WÊród czytelników magazynu sà w aêciciele, dyrektorzy i osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie oraz wyposa enie hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, uzdrowiskowych, oêrodków konferencyjnych, jak równie osoby prowadzàce restauracje, bary i kawiarnie. Spa & Wellness,

36 25 CENTRUM DYSTRYBUCJI IMAGE Konin Plac Zamkowy 14 tel. (+48-63) fax (+48-63) Skuteczne Technologie i Kosmeceutyki... w nowoczesnej kosmetyce, kosmetologii i medycynie estetycznej. IMAGE - 12-ty rok dzia amy na rynku kosmetycznym, kosmetologicznym i medycyny estetycznej. Od oko o dwóch lat widzàc potrzeb wprowadzania na rynek polski nowych technologii urzàdzeƒ i kosmeceutyków pr nie rozwijamy nasz dzia dystrybucji. Podj liêmy wspó prac z lekarzami, kosmetologami, gabinetami kosmetycznymi, medycyny estetycznej, oêrodkami SPA. JesteÊmy otwarci i ch tni do nawiàzywania nowych kontaktów. Dzielimy si naszymi doêwiadczeniami. Traktujemy naszych klientów po partnersku. Zapewniamy fachowe doradztwo na najwy szym poziomie, profesjonalny serwis i etyczne zasady wspó pracy. Satysfakcja naszych klientów/partnerów jest dla nas sprawà priorytetowà. Stawiamy, wi c na ciàg y rozwój, jakoêç naszych produktów oraz wzrost poziomu i jakoêci obs ugi. Nasz zespó sk ada si z fachowców ds. marketingu, Êwietnych trenerów, kosmetologa i lekarza, dzia u sewisu. Za oga Image ch tnie przeka e swojà wiedz z kosmetyki, kosmetologii i medycyny estetycznej. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY 36 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

37 54 COMFORTUM Biuro grupy: ódê ul. Zielona 8 tel. (+48-42) Polskie Hotele SPA & Wellness - grupa marketingowa polskich hoteli SPA. Program marketingowy majàcy na celu wspólne promowanie polskich hoteli podczas imprez targowych w Polsce i na Êwiecie. Poprzez program hotele mogà realizowaç równie inne cele - takie jak: reklama, kampanie promocyjne, eventy, marketing internetowy. Wspólnà cechà hoteli promowanych jest wysoki standard Êwiadczonych us ug potwierdzony kategoryzacjà minimum *** oraz Wellnessowy charakter obiektu. Wymagania dotyczà równie wyposa enia SPA & Wellness - m. in.: rozwini tego centrum odnowy biologicznej oraz profesjonalnych salonów kosmetycznych SPA. Wszystkie obiekty przechodzà wewn trznà certyfikacj i mogà pos ugiwaç si logo grupy. Spa & Wellness,

38 35 COSMETICS GROUP Sp. z o.o Katowice ul. Kormoranów 40 tel. (+48-32) fax (+48-32) Firma Cosmetics Group Sp. z o.o. dzia a pr nie na rynku polskim od 17 lat jako generalny przedstawiciel kilkunastu znanych, Êwiatowych marek, m.in.: - Alessandro International - Êwiatowy lider w piel gnacji d oni i paznokci, - Ionto Comed - ekskluzywne wyposa enie gabinetów kosmetycznych (sprz t i urzàdzenia), - Reviderm - mikrodermabrazja i dermokosmetyki, - La Biosthetique Paris - produkty piel gnacyjne i kosmetyczne dla ca ego cia a, równie elitarna marka fryzjerska dla najbardziej wymagajàcych. Wysoki standard naszych urzàdzeƒ oraz znakomita jakoêç profesjonalnych preparatów kosmetycznych sprawiajà, e do grona klientów nale à najbardziej renomowane hotele oraz oêrodki Welness i SPA w ca ym kraju, jak równie ekskluzywne gabinety kosmetyczne. 38 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

39 29 DAREX - Dariusz Kuszkowski Warszawa ul. Bia o cka 315A tel. (+48-22) tel. kom. ( ) Firma DAREX zajmuje si bezpoêrednim importem ekskluzywnych towarów z Dalekiego Wschodu dla osób, które dbajà o zdrowie i sylwetk. W ciàg ej sprzeda y posiadamy profesjonalne fotele masujàce. W naszej ofercie znajdà Paƒstwo równie, baseny strumieniowe, wanny jacuzzi oraz sauny. Wszystkie towary sprowadzamy bezpoêrednio tylko od sprawdzonych producentów, produkujàcych na rynek Europy Zachodniej, Skandynawii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Dzi ki temu, mo emy zaproponowaç klientowi bardzo dobry produkt za rozsàdnà cen. Nasze towary przeznaczone sà zarówno do gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, hoteli, oêrodków SPA, jak równie do u ytku domowego. Naszym klientom zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie ca ego kraju. Spa & Wellness,

40 58 DIAGON Mogilany ul. Cicha 2 tel. kom. ( ) Oferujemy lasery kosmetyczne i dermatologiczne do usuwania cellulitu, ow osienia i przebarwieƒ, rozszerzonych naczynek i rumienia, fotoodm adzania. Prowadzimy ponadto kursy i szkolenia praktyczne dotyczàce zabiegów leserowych ró nego typu. NOWOÂå! Na stoisku naszej firmy zobaczà Paƒstwo aparat APOLLO REGEN do lokalnego usuwania tkanki t uszczowej i uj drniania skóry twarzy, podbródka, brzucha, ramion, ud i poêladków. Jest to system tri-polarny wykorzystujàcy fale radiowe. Technologia tego systemu zosta a opracowana w 2006 r. Zabieg jest przyjemny dla klienta i w przeciwieƒstwie do systemów mono i bi-polarnych ca kowicie bezbolesny. Tego typu zabiegi cieszà si du π popularnoêcià, a rezultaty sà ju widoczne po pierwszym zabiegu. Pokaz aparatu i zabiegu b dzie mo na zobaczyç na scenie g ównej w piàtek 30 maja o godz Dla osób, które nie b dà mog y wziàç udzia u w tym pokazie, zapraszamy codziennie na stoisko naszej firmy o godz , i 16.00, gdzie indywidualnie b dziemy prezentowali mo liwoêci aparatu Apollo Regen. 40 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

41 41 DOMOWE SANATORIUM - ZIMNOCH sp. j Bia ystok ul. Grochowa 11 lok. 13 tel./fax (+48-85) Domowe Sanatorium to nie tylko nazwa firmy, to równie filozofia zdrowego stylu ycia. Dostarczajàc Paƒstwu wysokiej jakoêci sprz t zapewniamy mo liwoêç korzystania z przyjemnych i skutecznych zabiegów w zaciszu w asnego domu. Nasza oferta obejmuje zarówno ma e podr czne urzàdzenia jak i profesjonalne fotele masujàce. Niezmiennie du ym powodzeniem cieszà si równie nasze urzàdzenia do kàpieli pere kowo-ozonowych serii FIZZY. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska targowego, gdzie mo na nie tylko obejrzeç oferowane produkty, ale równie poczuç masa na w asnej skórze! Po targach zapraszamy do odwiedzenia salonu firmowego przy ul. Grochowej 11 w Bia ymstoku lub ul. Rewolucji 1905r. 32 w odzi. Spa & Wellness,

42 - DZIENNIK POLSKI Centralne Biuro Reklam i Og oszeƒ Wydawnictwa Jagiellonia: Kraków ul. Wielopole 1 tel. (+48-12) , fax (+48-12) Redakcja Dziennika Polskiego Sekretariat: tel. (+48-12) Dziennik Polski ukazuje si od 1945 roku. Tytu, wydawany przez Wydawnictwo Jagiellonia SA, od lat jest zdecydowanie jednym z najlepiej sprzedajàcych si dzienników w Ma opolsce. Tematyka: informacje z regionu, kraju i Êwiata, publicystyka, felietony, tematyka spo eczno-publicystyczna, kulturalna, gospodarcza. Do ka dego wydania, od poniedzia ku do soboty, do àczany jest dodatek tematyczny: Dziennik Sportowy, Je d z Dziennikiem, Praca i Edukacja, Dom, Przeglàd NieruchomoÊci, Bàdê Zdrów, Magnes, magazyn Piàtek, Podró e. 42 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

43 23 EDA ódê ul. Pomorska 30/1 tel. kom. ( ) fax (+48-42) Spa & Wellness,

44 67 ELECPOL Lupa Migaj sp. j Poznaƒ ul. u ycka 34a tel. (+48-61) fax (+48-61) Wyposa amy kompleksowo obiekty SPA, sanatoria, uzdrowiska, szpitale, kliniki oraz gabinety prywatne. Oferujemy szerokà gam urzàdzeƒ do odnowy biologicznej, kosmetyki, Wellness & Spa oraz rehabilitacji i fizykoterapii. 44 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

45 65 FIRMA CYRANO Bielsko-Bia a ul. I Dywizji Pancernej 45 tel./fax (+48-33) tel. kom. ( ) Firma Cyrano zajmuje si dystrybucjà profesjonalnych urzàdzeƒ kosmetycznych m.in. Lasery, IPL, RF, E-Light, kombajny, mikrodermabrazja przeznaczonych do gabinetów lekarskich, kosmetycznych, salonów SPA. Firma Cyrano proponuje szeroki asortyment z zakresu dermatologii estetycznej. Gwarantuje tak e wysokà jakoêç swoich produktów i konkurencyjne ceny. JednoczeÊnie w ramach zakupu sprz tu zapewnia profesjonalne szkolenia gratis, zakoƒczone otrzymaniem certyfikatu. Jest równie przedstawicielem Creatora producenta i dostawcy komór kriogenicznych. Krioterapia ogólnoustrojowa z wykorzystaniem komory niskotemperaturowej jest metodà coraz szerzej stosowanà na Êwiecie, nierzadko z powodzeniem zast pujàcà Êrodki farmakologiczne oraz d ugotrwa à rehabilitacj. Na zakupiony sprz t udzielamy 24 miesiàce gwarancji. Spa & Wellness,

46 34 FIT-MED Bielsko-Bia a ul. Zwardoƒska 33 tel. (+48-33) tel. kom. ( ) Nadaj nowe kszta ty Twoim klientom i Twojemu biznesowi, to has o przewodnie FIT-MED, który oferuje: - Technologi przysz oêci - terapi wibracyjnà na profesjonalnych urzàdzeniach FITVIBE, które posiadajà Unijny certyfikat medyczny. Kwadrans z FITVIBE 3 razy w tygodniu regeneruje organizm i sprawia, e znacznie d u ej wyglàdamy i czujemy si m odo. - Urzàdzenie NARL Æ [517] s u àce bezpiecznemu wyszczupleniu w obszarach zgodnych z yczeniem klienta poprzez uaktywnienie naturalnej lipolizy za pomocà ultradêwi ków o okreêlonych parametrach. Âwiatowy patent. Optymalny zwrot inwestycji. Najlepsze wyniki osiàgane dzi ki spalaniu produktów lipolizy w trakcie wibrotreningu bezpoêrednio po 10 minutowej sesji NARL Æ [517]. Obie terapie przeznaczone sà zarówno dla kobiet jak i m czyzn, którzy w krótkim czasie chcà zadbaç o swoje kszta ty i poczuç si swobodniej i m odziej. FIT-MED jest wy àcznym dystrybutorem w Polsce firm FITVIBE oraz NARL EUROPE. 46 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

47 72 FIRMA K&M Wy àczny importer do UE Wy àczny dystrybutor ROYAL VITAL: tel. (+48-22) FOCUS RF jest zastrze onà amerykaƒskà technologià, urzàdzeniem bipolarnym, dlatego kontroluje g bokoêç i pozycj wysy anych impulsów fal radiowych do okreêlonych warstw skóry. FOCUS RF wytwarza w skórze temperatur C. Jest to bezpieczny i najbardziej w aêciwy zakres temperatur powodujàcy zmian struktury skóry. Ch odzàca g owica zapewnia bezpiecznà i komfortowà prac. Cz stotliwoêç 5MHz. 3-stopniowe ch odzenie g owicy, niespotykane w innych urzàdzeniach parametry i ÊciÊle opracowany sposób wykonywania zabiegu zapewniajà natychmiastowy efekt w liftingu twarzy i remodelingu cia a. Efekty widoczne sà ju w trakcie pierwszego zabiegu, co przekonuje klientów do ich kontynuacji. Zastosowanie: TWARZ - Podniesienie owalu twarzy i podbródka, uj drnienie struktury skóry, sp ycenie g bokich zmarszczek, zmniejszenie worków pod oczami i kurzych apek, odbudowa kolagenu, terapia zapobiegajàca starzeniu, zmniejszenie przebarwieƒ, redukcja zanieczyszczeƒ, rozszerzonych porów i stanów zapalnych. CIA O - Redukcja cellulitu, zmniejszenie tkanki t uszczowej, uj drnienie cia a, podniesienie poêladków, wysmuklenie talii, likwidacja luênej skóry na brzuchu i wewn trznej stronie ud, odm odzenie skóry ràk i stóp, wyg adzenie nierównoêci po liposukcji. Spa & Wellness,

48 13 FORSPA Warszawa ul. Koronowska 16 tel. (+48-22) fax (+48-22) ForSpa tworzy grupa konsultantów, którzy posiadajà doêwiadczenie w projektowaniu i modernizowaniu obiektów SPA & Wellness. Jako partner i dystrybutor Êwiatowych marek SPA kreuje unikalne koncepcje oraz dostarcza oryginalne rozwiàzania biznesowe pozwalajàce osiàgnàç sukces na rynku. Firma jest obecna na ka dym etapie inwestycji: od koncepcji i jej wdra ania, architektur wn trz po rekrutacj i szkolenia personelu. Definiuje trendy, inspiruje i kreuje strategie w zgodzie z filozofià czystego ducha SPA. Wy àczny przedstawiciel ekskluzywnych marek kosmetycznych i produktów SPA: AcadÈmie Scientifique de BeautÈ (Francja), A World of Oils (Belgia), BodyCoffee (USA), sha. AlphaSphere (Austria), TheraVine (RPA). Firma jest cz onkiem amerykaƒskiego stowarzyszenia International SPA Association (ISPA). 48 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

49 46 HORN WELLNESS GROUP Sp. z o.o Poznaƒ ul. onkilowa 11 tel. (+48 61) , , fax (+48 61) w Firma Horn Wellness Group od 1996 roku jest g ównym importerem sprz tu medycznego marki Panasonic, Metitur, Pari, Fashy i Erka. Oferujemy wysokiej jakoêci: ciênieniomierze elektroniczne, manualne i stetoskopy; urzàdzenia do masa u; irygatory i szczoteczki elektryczne do higieny jamy ustnej; symulatory jazdy konnej JOBA; stymulatory mi Êni i nerwów; fotele masujàce; platformy balansowe Good Balance; inhalatory; termofory. Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Door to Door. Horn Wellness Group since 1996 is known as the importer of Panasonic, Metitur, Pari, Fashy and Erka medical equipment. We offer high quality products with the professional Door to Door service: blood pressure monitors, sphygmomanometers and stethoscopes; devices for massage; devices for irrigation; electric toothbrushes; horse riding exercise machine JOBA; muscle stimulators; massage loungers; measurment systems Good Balance; inhalation devices; hot water bottles. Spa & Wellness,

50 52 HOTELARZ Biuro Obs ugi Klienta: tel. (+48-22) Dzia Reklamy: Ma gorzata Grenda tel. (+48-22) Katarzyna Chmal tel. (+48-22) HOTELARZ - miesi cznik business to business jest nie tylko najstarszym i najbardziej znanym, ale równie najch tniej kupowanym* pismem bran y hotelarskiej w Polsce. Pismo inicjuje szereg dzia aƒ proêrodowiskowych, jak Akademia Hotelarza - sekcja szkoleniowa powo ana przy miesi czniku, s u àcych umacnianiu, rozwijaniu i integracji bran y hotelarskiej. Mi dzy innymi dzi ki temu uda o nam si zgromadziç grono lojalnych Czytelników, które wcià si powi ksza. HOTELARZ - to równie najpopularniejszy portal bran owy do którego wszyscy nasi prenumeratorzy otrzymujà bezp atny dost p. Wydawcà Hotelarza sà Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, przy ulicy Okrzei 1a. W portfolio wydawnictwa znajdujà si równie inne tytu y specjalistyczne b dàce liderami swoich bran : Rynek Turystyczny i Polski Jubiler. * dane Zwiàzku Kontroli Dystrybucji Prasy 50 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

51 37 IKOR PHU Gdaƒsk ul. Meissnera 1 tel. (+48-58) Firma IKOR P.H.U. jest wy àcznym importerem linii kosmetyków do makija u LAVERTU firmy - FRESA COSMETICS, obejmujàcej: S onecznà Ziemi, pomadki do ust, lakiery do paznokci, mascary do rz s, kredki do oczu i ust. Wszystkie produkty z gamy Lavertu to najlepsze po àczenie jakoêci, prezencji i ceny. Spa & Wellness,

52 47 IKOS-POLSKA PHU Moroznik Karton Jakub Warszawa ul. Turmoncka 17/149 tel. (+48-79) Znana od lat niemiecka firma kosmetyki profesjonalne, najwy sza jakoêç. Egyptishe erde, ziemia Egiptu WET & DRY podk ad na sucho i mokro p dzle, profesjonalne cienie, mascara, zestaw duo. Zapraszamy do wspó pracy gabinety, sklepy, kosmetyczki. Ceny hurtowe. 52 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

53 19 INDIVIDUELLE s.c. M. G adkowska, R. Chojnacka Bia ystok ul. Pi kna 2 tel. (+48-85) fax (+48-85) Obecnie, w czasach, kiedy kobiety zwracajà szczególnà uwag na jakoêç i szybki efekt kosmetyków, firma INDIVIDUELLE oferuje pe en wachlarz profesjonalnych produktów do zabiegów na twarz i cia o. Firma specjalizuje si w kompleksowym zaopatrywaniu i wyposa aniu gabinetów kosmetycznych, salonów odnowy biologicznej oraz solariów w sprz t, aparatur kosmetycznà oraz medycznà, meble, kosmetyki, Êrodki czystoêci oraz pozosta e akcesoria. Atutami firmy sà atrakcyjne ceny, ciekawe promocje, kompetencja personelu, a tak e mi a i kompetentna obs uga. Individuelle jest bezpoêrednim importerem wielu renomowanych W oskich marek m.in.: PHYTO SINTESI, CINECITTA, DOLCE BELEZZA oraz produktów do depilacji i akcesoriów jednorazowych. Codziennie czekajà na klientów atrakcyjne promocje na zakup sprz tu do depilacji. Idàc naprzeciw dynamicznie rozwijajàcym si dziedzinom kosmetologii, SPA i odnowy biologicznej firma wprowadzi a do oferty szereg najnowoczeêniejszych sprz tów i aparatów. Poza podstawowymi sprz tami typu: fotele kosmetyczne, ó ka do masa u, wapozon, darsonwal, peeling kawitacyjny, elektrostymulacja, dermabrazja posiada aparaty bardziej zaawansowane technologicznie: mezoterapia, laser IPL, SAUNY na podczerwieƒ. INDIVIDUELLE otwiera drog do unowoczeênienia salonów odnowy biologicznej i kosmetycznych poprzez profesjonalnà i szokujàco skutecznà aparatur. W sezonie wiosenno-letnim jako NOWOÂå promuje SAUN NA PODCZERWIE. Dla firmy INDIVIDUELLE nie ma rzeczy niemo liwych. Pomo e zrealizowaç ka de przedsi wzi cie, zarówno te ma e jak i te ogromne: gabinet kosmetyczny, ale równie centrum fitness, hotel lub oêrodek SPA. Spa & Wellness,

14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii. 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii

14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii. 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii 4. T a r g i W i n a w K r a k o w i e KRAKÓW, 23-25.11.2006 wydawca: projekt ok adki:

Bardziej szczegółowo

S O CE i WODA. Warszawa Pary Moskwa. mi dzynarodowe imprezy targowe. ÂWIAT ZAPACHÓW WORLD OF SCENTS NowoÊci dla niej i dla niego

S O CE i WODA. Warszawa Pary Moskwa. mi dzynarodowe imprezy targowe. ÂWIAT ZAPACHÓW WORLD OF SCENTS NowoÊci dla niej i dla niego 9.90 Z (W TYM 7% VAT) Profesjonalny magazyn rynku kosmetycznego lipiec/sierpieƒ 2006 nr 4/5 MARKETING MARKETING Warszawa Pary Moskwa mi dzynarodowe imprezy targowe Warsaw, Paris, Moscow international fair

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

HORECA GASTROFOOD 04-06. Kraków. listopada. www.horeca.krakow.pl www.gastrofood.krakow.pl www.enoexpo.krakow.pl. Najwa niejsze jesienne spotkanie

HORECA GASTROFOOD 04-06. Kraków. listopada. www.horeca.krakow.pl www.gastrofood.krakow.pl www.enoexpo.krakow.pl. Najwa niejsze jesienne spotkanie HORECA 23. Mi dzynarodowetargi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii 9. Salon Wyposa enia i Usług SPA & WELLNESS GASTROFOOD 14.Targi Artykułów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii 6. Salon Kawy i Herbaty 04-06

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2008 Nr 1 / 2008

Nr 1 / 2008 Nr 1 / 2008 Nr 1 / 2008 Na ok adce: Na uroczystej gali dyr. A. Hillar (pierwszy z prawej) odebra dyplom dla najbardziej innowacyjnej firmy 2006 roku (zdj. Rafa Guz, Fotorzepa) Warszawa, 30.10.2007 Drodzy Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v.

JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v. BIULETYN JAKOÂCI T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. 22005 (14) Systemy zarzàdzania w szkole Systemy zintegrowane Wyroby medyczne e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l.

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej

Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej Czysta Turystyka poradnik dla firm sektora turystycznego Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej Redakcja: Ewa Figórska Zespó autorski: Jacek Chyla Ewa Figórska

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowe 10. targi HaPeS

Jubileuszowe 10. targi HaPeS Jubileuszowe 10. targi HaPeS Mi dzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Nap dów HaPeS 2014 odby y si w dniach 21 23 paêdziernika 2014 r. w Katowicach. 10. edycja zgromadzi a na ponad 5 tys.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 01 ( 5) 2010 Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy Publikacja zosta a sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo