Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7 1 Limit state of heave in excavation bottom according to Eurocode 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7 1 Limit state of heave in excavation bottom according to Eurocode 7"

Transkrypt

1 Przeglą Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Śroowiska nr 60, 2013: (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Śro. 60, 2013) Scientific Review Engineering an Environmental Sciences No 60, 2013: (Sci. Rev. Eng. Env. Sci. 60, 2013) Marzena LENDO-SIWICKA, Kazimierz GARBULEWSKI Katera Geoinżynierii SGGW w Warszawie Department of Geotechnical Engineering WULS SGGW Stan graniczny wypiętrzenia na wykopu weług Eurokou 7 1 Limit state of heave in excavation bottom accoring to Eurocoe 7 Słowa kluczowe: projektowanie, Euroko 7, stany graniczne, zniszczenie hyrauliczne Key wors: esign calculations, Eurocoe 7, limit states, hyraulic failure Wprowazenie Stany graniczne, nazwane w normie Euroko 7 (PN-EN : 2008) zniszczeniem hyraulicznym, obejmują cztery rozaje zniszczenia: wyparcie, wypiętrzenie, wewnętrzną erozję i przebicie hyrauliczne. W projektowaniu geotechnicznym sprawzenie warunków wystąpienia zniszczenia hyraulicznego wymaga rozpoznania oziaływań wynikających z obecności lub przepływu woy poziemnej i powierzchniowej, zwłaszcza siły filtracji, graientów hyraulicznych i ciśnień woy w porach. Wymienione parametry należy określić, biorąc po uwagę: zmienność w czasie i w profilu położa przepuszczalności hyraulicznej, wahania w czasie poziomu woy gruntowej, wartości ciśnień woy w porach oraz zmiany w geometrii przepływu. Stan graniczny wypiętrzenia na wykopu, analizowany w niniejszym artykule, powinien być sprawzany w przypaku, kiey położe zbuowane jest z gruntów przepuszczalnych, a przepływ woy gruntowej obywa się w kierunku o wykopu. W takich warunkach istnieje niebezpieczeństwo utraty stateczności wykopu i wystąpienia awarii buowlanej. Sprawzenie stanu granicznego wypiętrzenia na wykopu jest zaliczane o jenego z truniejszych zaań inżynierskich w projektowaniu geotechnicznym. W artykule przestawiono zasay sprawzania stanu granicznego wypiętrzenia na wykopu weług Eurokou 7, 1 Praca naukowa finansowana ze śroków na naukę w latach jako projekt baawczy nr N N M. Leno-Siwicka, K. Garbulewski

2 z uwzglęnieniem oziaływań wynikających z obecności lub przepływu w położu woy poziemnej. Stan graniczny sprawzono zalecanymi w normie Euroko 7 wiema metoami, przyjmując warunki naprężeń całkowitych (wzór 2.9a, PN-EN : 2008) i warunki naprężeń efektywnych (wzór 2.9b, PN-EN : 2008). Obliczenia przeprowazono la wykopu zabezpieczonego ścianką szczelną, zakłaając zmienne wartości głębokości ścianki szczelnej i położenia zwierciała woy. Zasay sprawzania stanu granicznego Wypiętrzenie na wykopu, określane również jako hyrauliczne unoszenie cząstek gruntu, ma miejsce wtey, gy skierowana o góry siła ciśnienia spływowego, przeciwziałając ciężarowi gruntu, zmniejsza efektywne naprężenie pionowe o stanu granicznego (upłynnienia gruntu). Cząstki gruntu są wtey unoszone przez pionowy przepływ woy i następuje zniszczenie położa wykopu (rys. 1). Weług Eurokou 7 stan graniczny wypiętrzenia na wykopu (HYD) należy sprawzić, porównując wartość naprężenia całkowitego jako siły stabilizującej i ciśnienia woy w porach jako siły estabilizującej (wzór 1) lub wartość siły ciśnienia spływowego jako siły estabilizującej i ciężar gruntu z uwzglęnieniem wyporu jako siły stabilizującej (wzór 2): u S (1) st, stb, G' (2) st, stb, gzie: u st, wartość obliczeniowa całkowitego estabilizującego ciśnienia woy w porach, σ stb, wartość obliczeniowa całkowitego stabilizującego naprężenia pionowego, RYSUNEK 1. Schematy stanu granicznego hyraulicznego wypiętrzenia na wykopu FIGURE 1. Scheme of hyraulic failure heave of excavation bottom Stan graniczny wypiętrzenia na wykopu weług Eurokou 7 169

3 S st, wartość obliczeniowa siły ciśnienia spływowego, G stb, wartość obliczeniowa ciężaru gruntu z uwzglęnieniem wyporu. Parametry obliczeniowe występujące w wzorach (1) i (2) należy określać, stosując współczynniki częściowe w sytuacji oziaływań stałych i zmiennych (tab. 1). Analiza parametryczna Sprawzenie stanu granicznego wypiętrzenia na wykopu przeprowazono, wykorzystując wzory (1) i (2) oraz przyjmując wartości głębokości zwierciała woy (ΔH) w zakresie o 2 o 6 m i zagłębienia ścianki szczelnej () w zakresie o 2 o 12 m. W obliczeniach przyjęto schemat wykopu szerokoprzestrzennego, przestawiony na rysunku 2. TABELA 1. Współczynniki częściowe o sprawzenia stanu granicznego wypiętrzenia na wykopu (HYD) TABLE 1. Partial factors to check the limit state of hyraulic heave (HYD) Oziaływanie / Effect Symbol / Symbol Wartość / Value Stałe / Constant permanently Niekorzystne a / Averse γ G,st 1,35 Korzystne b / Beneficial γ G,stb 0,90 Zmienne / Variables Niekorzystne a / Averse γ Q,st 1,50 a Destabilizujące / Destabilize. b Stabilizujące / Stabilize. RYSUNEK 2. Schemat obliczeniowy FIGURE 2. Scheme of calculation 170 M. Leno-Siwicka, K. Garbulewski

4 Sprawzając stan graniczny weług wzoru (2), założono, zgonie z propozycją Terzaghiego i Pecka (1996), strefę gruntu z uwzglęnieniem wyporu szerokości równej połowie ługości ścianki szczelnej (1/2). Obliczenia, których wyniki przestawiono w tabeli 2, przeprowazono zgonie z zasaami poanymi w Eurokozie 7, jak również z zaleceniami Bona i Harrisa (2008), którzy zaproponowali sprawzać stany graniczne, obliczając tzw. stopień wykorzystania, weług wzorów: TABELA 2. Zestawienie wartości obliczonych stopni wykorzystania w stanie granicznym wypiętrzenia na wykopu (HYD) TABLE 2. Summary of the values of the egree of utilization for hyraulic heave (HYD) Dane / Details Obliczenia / Calculation Numer obliczenia Number of calculations Głębokość zwierciała woy Height of the water table Zagłębienie ścianki szczelnej w gruncie Depth of sheet piling in the groun Ciężar objętościowy gruntu Bulk soil unit weight E, st = γ G,st u st, E, stb = γ G,stb σ stb, Stopień wykorzystania The egree of utilization E, st = γ G,st S st, E, stb = γ G,stb G stb, Stopień wykorzystania The egree of utilization Wzór 1 / Formula 1 Wzór 2 / Formula 2 ΔH [m] [m] γ[kn m 3 ] [kn m 1 ] [kn m 1 ] [%] [kn m 1 ] [kn m 1 ] [%] I ,95 119,7 88,51 46,35 202,64 22,87 II ,57 119,7 94,04 69,53 202,64 34,31 III ,19 119,7 99,58 92,7 202,64 45,75 IV ,81 119,7 105,11 115,88 202,64 57,19 V ,44 119,7 110,64 139,06 202,64 68,62 VI ,19 136,8 87,13 52,97 264,67 20,01 VII ,44 153,9 86,05 59,6 334,98 17,79 VIII , ,19 66,22 413,55 16,01 IX ,92 188,1 84,49 72,84 500,4 14,56 X ,17 205,2 83,9 79,46 595,51 13,34 XI ,7 102,6 90,36 39,73 148,88 26,96 XII ,46 85,5 92,94 33,11 103,39 32,02 XIII ,22 68,4 96,81 26,49 66,17 40,03 XIV ,97 51,3 103,26 19,87 37,22 53,37 XV ,73 34,2 116,17 13,34 16,54 80,06 Stan graniczny wypiętrzenia na wykopu weług Eurokou 7 171

5 ust, HYD 100% (3) stb, Sst, HYD 100% (4) G' stb, Wyniki przeprowazonych obliczeń przestawiono na rysunkach 3 i 4 jako zależności pomięzy wartościami stopnia wykorzystania i zagłębieniem ścianki szczelnej oraz głębokością zwierciała woy. Wnioski Analiza parametryczna, której wyniki przestawione są w niniejszym artykule, pozwala ustalić następujące wnioski: 1. Zalecane o sprawzenia stanu granicznego wypiętrzenia na głębokiego wykopu (HYD) wzory (1) i (2) nie są równorzęne. Stopień wykorzystania obliczony ze wzoru (1) jest o 1,4 6,2 razy większy o stopnia wykorzystania obliczonego ze wzoru (2), zależnie o wartości zagłębienia ścianki szczelnej i głębokości zwierciała woy. 2. Biorąc po uwagę niepewność założeń projektowych, zaleca się o sprawzania stanu granicznego wypiętrzenia na wykopu (HYD) stosować wzór (1); aje on większy zapas bezpieczeństwa. 3. Przyjmując stałą wartość zagłębienia ścianki szczelnej, wynoszącą 7 m, uzyskuje się weług wzoru (1) stan graniczny wyrażony stopniem wykorzystania równym 100%, przy głębokości woy 14 Zag bienie cianki szczelnej w gruncie, [m] lub zag bienie zw wiercia a woy, H [m] Depth of sheet piling in the groun, [m] or the water table epth, H [m] sta a warto zag bienia cianki szczelnej = 7 m / constant value sheet piling= 7 m sta a warto zag bienia zwiercia a woy = 2 m / constant value eptht of the water table = 2 m wp yw zag bienia cianki szczelnej effect of sheet piling epth wp yw g boko ci zw. woy effect of epth water table Stopie wykorzystania (wzór 1) / The egree of utylization (formula 1) RYSUNEK 3. Zależność mięzy stopniem wykorzystania obliczonym ze wzoru (1) a głębokością ścianki szczelnej i położeniem zwierciała woy FIGURE 3. The relationship between the egree of utilization calculate by formula (1) an the epth of the sheet pile an the position of the water table 172 M. Leno-Siwicka, K. Garbulewski

6 14 elnej w gruncie [m], lub zag ebienie ] / Depth of sheet piling in the groun water table epth H [m] Zag bienie cianki szcze zwiercia awoy H [m] [m], or the sta a warto zag bienia cianki szczelnej= 7 m / constant value style sheet piling= 7 m sta a warto zag bienia zwiercia a woy = 2 m / constant value epth of the water table = 2 m wp yw zag bienia cianki szczelnej /effect of sheet piling epth wp yw g boko ci zw. woy /effect of epth water table Stopie wykorzystania (wzór 2) / The egree of utylization (formula 2) RYSUNEK 4. Zależność mięzy stopniem wykorzystania obliczonym ze wzoru (2) a głębokością ścianki szczelnej i położeniem zwierciała woy FIGURE 4. The relationship between the egree of utilization calculate by formula (2) an the epth of the sheet pile an the position of the water table wynoszącej 4 m; po przekroczeniu tej wartości no wykopu jest niestateczne. 4. Wartości stopni wykorzystania określone za pomocą wzoru są o zaakceptowania przez projektanta, ponieważ wynoszą poniżej 100%. Literatura BOND A., HARRIS A. 2008: Decoing Eurocoe 7. The Cormwell Press, Wiltshire. PN-EN :2008. Euroko 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasay ogólne. TERZAGHI K., PECK R. 1996: Soil mechanics in engineering practice. A Wiley-Interscience Publication, New York. Streszczenie Stan graniczny wypiętrzenia na wykopu weług Eurokou 7. W artykule przestawiono zasay sprawzania stanu granicznego wypiętrzenia na wykopu weług Eurokou 7, z uwzglęnieniem oziaływań wynikających z obecności lub przepływu w położu woy poziemnej. Stan graniczny wypiętrzenia sprawzono za pomocą obliczenia stopnia wykorzystania na postawie obliczonej wartości siły filtracji (S ) i ciężaru gruntu z uwzglęnieniem wyporu (G ) oraz obliczenia stopnia wykorzystania na postawie obliczonej wartości ciśnienia woy w porach (u ) i całkowitego naprężenia pionowego (σ v ), przyjmując schemat zabezpie- Stan graniczny wypiętrzenia na wykopu weług Eurokou 7 173

7 czenia wykopu ścianką szczelną. Z obliczeń la różnych wartości wysokości zwierciała woy (ΔH) i zagłębienia ścianki szczelnej () wynika, że stopień wykorzystania określony ze wzoru (1) jest większy w stosunku o stopnia wykorzystania obliczonego ze wzoru (2). W obliczeniach projektowych należy sprawzać stan graniczy wypiętrzenia na wykopu, stosując wzór (1), który zapewnia oatkowy zapas bezpieczeństwa. Summary Limit state of heave in excavation bottom accoring to Eurocoe 7. This paper presents the approaches use for limit state verification in case of hyraulic failure moe calle in Eurocoe 7 HYD (heave of excavation bottom), taking into account effects ue to the presence or movement of groun water in the groun. Limit state were checke by calculating the egree of utilization base on the seepage force (S ), an the weight of the soil (G ), an base on the pore water pressure (u ) an total vertical stress (σ v ). Calculations for ifferent values of the water level (ΔH) an the piling epth () inicate the egree of utilization obtaine using u an σ v actions significantly greater in comparison to the secon approach (S, G actions). Therefore, the approach with application of u an σ v actions is recommene in geotechnical esign. Authors aress: Marzena Leno-Siwicka, Kazimierz Garbulewski Szkoła Główna Gospoarstwa Wiejskiego Katera Geoinżynierii ul. Nowoursynowska 159, Warszawa Polan M. Leno-Siwicka, K. Garbulewski

Wprowadzenie. Iwona RYBKA

Wprowadzenie. Iwona RYBKA Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 55, 2012: 46 54 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 55, 2012) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 55, 2012: 46 54 (Sci. Rev. Eng.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących Kraj Geotechnika Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw., Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby zieleni miejskiej Estimating the circumference of trunks of 10-year-old trees for application

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ *

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 25-34 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie tożsamością w organizacjach na różnych poziomach zagregowania

Zarządzanie tożsamością w organizacjach na różnych poziomach zagregowania Anna Lis * Zarządzanie tożsamością w organizacjach na różnych poziomach zagregowania Wstęp Problematyka tożsamości podmiotów gospodarczych jest stosunkowo rzadko poruszana w obszarze nauk o zarządzaniu,

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia perspektywa regionalna 1

Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia perspektywa regionalna 1 Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia... 303 Mgr Błażej Łyszczarz Dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UMK Zakład Ekonomiki Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Socjoekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Renata Jaworska * Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Wstęp Problematyka zdrowia publicznego obecna jest w Unii Europejskiej (UE) od

Bardziej szczegółowo

Dawid Szurgacz 1. WPROWADZENIE

Dawid Szurgacz 1. WPROWADZENIE PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2011 Dawid Szurgacz PRÓBA OKREŚLENIA DYNAMICZNEJ MOCY STOJAKA ZMECHANIZOWANEJ OBUDOWY ŚCIANOWEJ PRZEZNACZONEGO

Bardziej szczegółowo

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Budownictwo i Architektura 13(1) (2014) 41-52 Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej

Bardziej szczegółowo

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Jerzy Kopiński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach OKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

OSADNIK GNILNY PODSTAWOWY ELEMENT SEPTIC TANK BASIC ELEMENT OF HOUSEHOLD TREATMENT PLANT

OSADNIK GNILNY PODSTAWOWY ELEMENT SEPTIC TANK BASIC ELEMENT OF HOUSEHOLD TREATMENT PLANT INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 10/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 43 53 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Osadnik gnilny...

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-17

Ć W I C Z E N I E N R E-17 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-17 WYZNACZANIE STAŁEJ DIELEKTRYCZNEJ RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OCENY NA DYPLOMIE NA MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

WPŁYW OCENY NA DYPLOMIE NA MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WPŁYW OCENY NA DYPLOMIE NA MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE THE IMPACT OF THE DIPLOMA GRADE ON THE POSSIBILITY OF EMPLOYMENT FOR THE GRADUATES OF THE FACULTY OF NATIONAL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND.

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND. 50 Krzysztof STOWARZYSZENIE Firlej EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego*

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* sylwan 157 (8): 607 617, 2013 Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* Determination of stand density using data from airborne laser scanning ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNYCH DO OKREŚLANIA ZAKRESU ZMIAN HYDROLITYCZNYCH W TŁUSZCZU MLEKOWYM

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNYCH DO OKREŚLANIA ZAKRESU ZMIAN HYDROLITYCZNYCH W TŁUSZCZU MLEKOWYM Joanna K. Banach, Bogusław Staniewski, Ryszard Żywica Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNYCH DO OKREŚLANIA ZAKRESU ZMIAN HYDROLITYCZNYCH W TŁUSZCZU

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

EMISJA WYBRANYCH, TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN PRZEZ RÓŻNE ŚRODKI TRANSPORTU

EMISJA WYBRANYCH, TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN PRZEZ RÓŻNE ŚRODKI TRANSPORTU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: TRANSPORT z. 87 Nr kol. 1929 Mirosław WITASZEK 1, Kazimierz WITASZEK 2 EMISJA WYBRANYCH, TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN PRZEZ RÓŻNE ŚRODKI TRANSPORTU Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gołub* 1. WPROWADZENIE

Małgorzata Gołub* 1. WPROWADZENIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 45, 2010 r. Małgorzata Gołub* Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie makrobezkręgowców bentosowych zgodna z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej przegląd

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK KWB "BEŁCHATÓW"

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK KWB BEŁCHATÓW Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski, Wojciech Ochał 15 WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo