REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT CYFRA+ DSL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT CYFRA+ DSL"

Transkrypt

1 REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT CYFRA+ DSL PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ) udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach pakietów i opcji. II. Programy telewizyjne, wchodzące w skład pakietów i opcji, są rozprowadzane z wykorzystaniem łączy DSL w sieci kablowej operatora telekomunikacyjnego ("Partner Telekomunikacyjny") i mogą być odbierane w ramach Umowy o Abonament DSL i niniejszego Regulaminu przez Abonenta jedynie tą drogą, a ich odkodowanie możliwe jest jedynie przy użyciu sprzętu udostępnianego przez Partnera Telekomunikacyjnego. III. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Abonament CYFRA+ DSL ( Umowa ) zawartej przez autoryzowanego dystrybutora DSL w imieniu i na rzecz Operatora CYFRY+ są prawami i obowiązkami Operatora CYFRY+. Artykuł 1. DEFINICJE Programy - Programy telewizyjne wchodzące w skład danego Pakietu lub Opcji. Pakiet - Grupa Programów opisanych w Załącznikach nr 2-6 do Umowy. Opcja Którakolwiek z opcji opisanych w Regulaminie tj. Opcja Dodatkowa, Opcja Premium, Opcja Multi Premium. Zasady (w tym wysokość opłat) korzystania z Opcji mogą określać postanowienia odrębnego regulaminu, jeżeli przewiduje to aktualna oferta Operatora CYFRY+. Opcja Dodatkowa - Programy wchodzące w skład danej opcji, wymienione w Załączniku nr 7 do Umowy. Opcja Premium Programy wchodzące w skład Opcji Premium CANAL+ lub Opcji Premium HBO opisane w Załączniku nr 8 do Umowy. Opcja Multi Premium Programy opisane w Załączniku nr 9 do Umowy. Opłata Abonamentowa Opłata za odbiór Programów wchodzących w skład Pakietu i Opcji; na opłatę tę składają się, Raty Miesięczne, Opłata Aktywacyjna, Pakietowa Opłata Aktywacyjna, określone w Załącznikach do Umowy oraz Opłata Reaktywacyjna określona w Cenniku. - Opłata Abonamentowa za odbieranie Programów zgodnie z Umową za okres korzystania z nich od Daty Odbioru do ostatniego dnia miesiąca, w którym wystąpiła Data Odbioru. Opłata Aktywacyjna Opłata określona w Załączniku nr 1 do Umowy, uiszczana po zawarciu Umowy w terminie opisanym w art.4 pkt.3 niniejszego Regulaminu. Pakietowa Opłata Aktywacyjna Opłata uiszczana w związku ze zmianą Pakietu w trybie opisanym w art. 9 Regulaminu - określona w Załączniku nr 1 do Umowy. Opłata Reaktywacyjna Opłata uiszczana przez Abonenta na podstawie art niniejszego Regulaminu w związku ze wznowieniem świadczenia usług przez Operatora CYFRY+ po ich zawieszeniu, określona w Cenniku. Cennik - Aktualny Cennik określający wysokość Opłaty Reaktywacyjnej, oraz wysokość kwot stanowiących koszt wezwań do zapłaty zaległych opłat wynikających z Umowy - dostępny u autoryzowanego dystrybutora DSL Operatora CYFRY+, okresowo weryfikowany przez Operatora CYFRY+. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy. Sprzęt - sprzęt udostępniony Abonentowi przez Partnera Telekomunikacyjnego na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Abonentem a Partnerem Telekomunikacyjnym, regulującej usługę Partnera Telekomunikacyjnego. Data Odbioru dzień, od którego jest możliwy odbiór wybranego Pakietu i/lub Opcji. po dokonaniu czynności opisanych w art. 6 5 lub 6 6 niniejszego Regulaminu lub zawarciu Umowy zgodnie z art. 6 7 Regulaminu. Usługa Partnera Telekomunikacyjnego - usługa Partnera Telekomunikacyjnego polegająca na umożliwieniu Abonentowi dostępu do programów telewizyjnych, świadczona w technologii cyfrowej z wykorzystaniem łączy DSL w sieci kablowej na zasadach i warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Abonentem a Partnerem Telekomunikacyjnym. 1

2 Artykuł 2. STRONY UMOWY, OBOWIĄZKI OPERATORA CYFRY+ 1. Umowa zawierana jest przez autoryzowanego dystrybutora DSL lub innego upoważnionego przedstawiciela Operatora CYFRY+ z jednej strony, działającego w imieniu i na rzecz Operatora CYFRY+ oraz, z drugiej strony, przez Abonenta, tj. osobę zamierzającą korzystać z wybranego w Umowie Pakietu oraz wybranej Opcji dla osobistego użytku. 2. Operator CYFRY+ zobowiązuje się do dostarczania do Abonenta Programów wchodzących w skład wybranego w Umowie Pakietu oraz wybranej Opcji, z zastrzeżeniem art. 3 i 7 Regulaminu. 3. Umowa dotycząca danej, określonej w Umowie, Opcji Dodatkowej może być zawarta wyłącznie: (a) razem z Umową na odbiór Pakietu, (b) przez Abonenta, posiadającego już Umowę na odbiór Pakietu. 4. Umowa dotycząca danej, określonej w Umowie, Opcji Premium/Opcji Multi Premium może być zawarta wyłącznie: (a) razem z Umową na odbiór Pakietu Tematycznego DSL, Pakietu Podstawowego DSL lub Pakietu Komfortowego DSL, (b) przez Abonenta, posiadającego już Umowę na odbiór Pakietu Tematycznego DSL, Pakietu Podstawowego DSL lub Pakietu Komfortowego DSL. Artykuł 3. SPRZĘT 1. Sprzęt umożliwiający - po jego należytym zainstalowaniu oraz pod warunkiem posiadania przez Abonenta instalacji i urządzeń umożliwiających współdziałanie ze Sprzętem - odkodowanie i odbiór Programów wchodzących w skład wybranego w Umowie Pakietu oraz wybranej Opcji udostępniany będzie Abonentowi przez Partnera Telekomunikacyjnego na podstawie odrębnej umowy zawieranej przez Abonenta i Partnera Telekomunikacyjnego działającego w tym zakresie we własnym imieniu i na własną rzecz. 2. Operator CYFRY+ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sprzętu użytkowanego przez Abonenta. Operator CYFRY+ nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub wadliwy odbiór przez Abonenta Programów wchodzących w skład wybranego w Umowie Pakietu i/lub Opcji, z przyczyn wynikających z właściwości użytkowanego przez Abonenta Sprzętu Abonenta i/lub sieci DSL Partnera Telekomunikacyjnego. 3. Operator CYFRY+ nie jest zobowiązany do wymiany lub naprawy Sprzętu użytkowanego przez Abonenta. 4. Odbiór Programów wchodzących w skład wybranego w Umowie Pakietu oraz wybranej Opcji dopuszczalny jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Abonent zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim (poza osobami wspólnie zamieszkującymi z abonentem) sygnału Programów odbieranych przy pomocy Sprzętu. Abonent zobowiązuje się również do nieużywania urządzeń umożliwiających odbiór Programów przez nieuprawnione osoby trzecie. Artykuł 4. OBOWIĄZKI ABONENTA 1. Opłata Abonamentowa. 1. Abonent zobowiązuje się uiszczać Operatorowi CYFRY+ terminowo Opłatę Abonamentową za wybrany w Umowie Pakiet oraz wybraną Opcję ( Opłata Abonamentowa ). 2. Na Opłatę Abonamentową składają się:, Raty Miesięczne, Opłata Aktywacyjna, Pakietowa Opłata Aktywacyjna, określone w Załącznikach do Umowy, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej oraz Opłata Reaktywacyjna określona w Cenniku. w pełnej wysokości określonej w Załącznikach do Umowy, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, należna jest Operatorowi CYFRY+ za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy. 3. Po zawarciu Umowy każdy Abonent uiszcza Opłatę Aktywacyjną oraz Kaucję Gwarancyjną, o której mowa w art. 5 1 Regulamin razem z kwotą i w terminie płatności pierwszej Raty Miesięcznej. Opłata Aktywacyjna nie podlega zwrotowi. 2

3 4. W wypadku Raty Miesięcznej płatnej miesięcznie Abonent uiszcza Raty Miesięczne do 15 dnia miesiąca lub w terminie wskazanym na Formularzu Zapłaty. Abonamentową Opłatę Uzupełniającą Abonent uiszcza w terminie płatności pierwszej Raty Miesięcznej. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Operatora CYFRY+. 5. Operator CYFRY+ zastrzega sobie prawo do podwyższania Rat Miesięcznych oraz Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej. W takim wypadku Abonent ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o opisanym powyżej podwyższeniu Rat Miesięcznych oraz Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego obowiązywania dotychczasowych stawek Rat Miesięcznych oraz Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej. W wypadku braku oświadczenia Abonenta o odstąpieniu od Umowy według powyższych zasad obowiązywać go będą nowe stawki Rat Miesięcznych oraz Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej. Odstąpienie przez Abonenta od Umowy nie uchyla obowiązku zapłaty ustalonych Opłat Abonamentowych za okres obowiązywania Umowy. Powyższe zasady mają odpowiednio zastosowanie w przypadku podwyższenia Rat Miesięcznych za Opcję, przy uwzględnieniu postanowień art. 8 5 Regulaminu. 6. Operator CYFRY+ wystawi fakturę VAT Abonentowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej na jego pisemne żądanie, w terminie 7 dni od daty wykonania usługi, pod warunkiem przekazania przez niego wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 7. Abonent upoważnia Operatora CYFRY+ do wystawiania mu faktur VAT bez jego podpisu, w przypadku zaistnienia konieczności wystawienia takiej faktury, zgodnie z Umową. 8. Przy zawarciu Umowy Abonent wybiera jeden z poniższych sposobów płatności: - miesięcznie przy użyciu Formularza Zapłaty, - miesięcznie przy użyciu karty płatniczej, o ile taką możliwość przewiduje aktualna oferta Operatora CYFRY+, - inną formę zapłaty, o ile taką możliwość przewiduje aktualnie obowiązująca oferta Operatora CYFRY+. 9. W trakcie obowiązywania Umowy Abonent może zmienić sposób płatności należności wynikających z Umowy - wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku o zmianę sposobu płatności - na inną formę zapłaty (taką jak polecenie zapłaty lub karta płatnicza) i po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora CYFRY Abonent zobowiązany będzie do zwrotu Operatorowi CYFRY+ poniesionych przez niego kosztów skierowanych do Abonenta wezwań do zapłaty zaległych opłat wynikających z Umowy, według stawek określonych w Cenniku. Artykuł 5. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ 1. Operator CYFRY+ ustanawia formę zabezpieczenia roszczeń w stosunku do Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przezeń obowiązków określonych w Umowie w postaci kaucji gwarancyjnej, tj. sumy pieniężnej w kwocie określonej w Załączniku nr 1 do Umowy uiszczonej przez Abonenta przy płatności pierwszej Raty Miesięcznej ( Kaucja Gwarancyjna ). 2. Kaucja Gwarancyjna stanowi zabezpieczenie ustanowione na rzecz Operatora CYFRY+ wszelkich roszczeń związanych z Umową, a w szczególności: (a) o zapłatę Opłaty Abonamentowej; (b) o zwrot kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem roszczeń przeciwko Abonentowi płynących z Umowy; 3. Wszelkie zabezpieczone roszczenia mogą być zaspokojone przez ich potrącenie z Kaucji Gwarancyjnej aż do jej całkowitego wyczerpania. 4. W terminie 30 dni od daty wygaśnięcia/rozwiązania Umowy -Operator CYFRY+ dokona rozliczenia (z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w 2) i zwrotu zabezpieczenia w postaci Kaucji Gwarancyjnej. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Kaucja Gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu. 5. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż Operator CYFRY+ ma prawo dochodzenia wymagalnych należności wynikających z Umowy i powierzania ich dochodzenia wybranej przez siebie firmie windykacyjnej. 6. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Operatorowi CYFRY+ przysługuje prawo przekazania informacji dotyczących Abonenta niedokonującego terminowo płatności wynikających z Umowy do właściwego biura informacji gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 3

4 Artykuł 6. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY. REJESTRACJA UMOWY 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony i jest zawierana się na okres 12 kolejnych pełnych miesięcy lub inny okres wynikający z oferty promocyjnej ( Okres Minimalny ) przy uwzględnieniu poniższych postanowień: A/ jeżeli dzień zawarcia Umowy stanowiący jednocześnie Datę Odbioru nie jest pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, Umowę uważa się za zawartą na łączny okres będący sumą Okresu Minimalnego oraz dni, które upłynęły od daty zawarcia Umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym Umowa została zawarta.. Taki okres uważa się również za Okres Minimalny w rozumieniu niniejszego Regulaminu. B/ Jeżeli po dniu zawarcia Umowy konieczne jest dokonanie Rejestracji, o której mowa w 5 niniejszego artykułu, Umowę uważa się za zawartą na łączny okres będący sumą Okresu Minimalnego oraz dni które upłynęły od daty zawarcia Umowy do ostatniego dnia miesiąca w którym wystąpiła Data Odbioru. Taki okres uważa się również za Okres Minimalny w rozumieniu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku będzie pobierana za okres od Daty Odbioru do ostatniego dnia miesiąca, w którym wystąpiła Data Odbioru. W wypadku, gdy w Okresie Minimalnym, na który została zawarta umowa, Abonent nie zawiadomi na piśmie, listem poleconym Operatora CYFRY+, że nie zamierza kontynuować Umowy, wówczas Umowę zawartą na Okres Minimalny uważa się za zawartą na czas nieokreślony. W wypadku zawiadomienia o powyższym w ostatnim miesiącu Okresu Minimalnego - Umowa ulega rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu Okresu Minimalnego. 2. Po upływie Okresu Minimalnego, Umowę przedłużoną na czas nieokreślony każda ze stron może wypowiedzieć za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne, jeżeli zostanie dokonane w formie pisemnej i doręczone drugiej stronie listem poleconym. 3. W wypadku danej Opcji Umowę zawiera się na okres odpowiadający długości Umowy dla wybranego jednocześnie danego Pakietu. W wypadku zmiany zgodnie z Umową Pakietu na inny Pakiet, w którego skład wchodzą programy zawarte w danej Opcji, Umowa w części dotyczącej tej Opcji ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania tej zmiany. Postanowienia 2 i 4 niniejszego artykułu mają zastosowanie do Opcji. W ramach prowadzonych przez Operatora CYFRY+ akcji promocyjnych i ich regulaminów, mogą być ustalane inne zasady dotyczące korzystania z Opcji. 4. Opisane powyżej zasady, dotyczące czasu obowiązywania Umowy, jej przedłużenia i wypowiadania mogą być odmiennie uregulowane na warunkach promocyjnych. W takich wypadkach Abonent otrzyma zasady/regulamin akcji promocyjnej. 5. Abonent, który wraz z zawarciem Umowy zawarł odrębna umowę z Partnerem Telekomunikacyjnym na korzystanie z Usługi Partnera Telekomunikacyjnego - w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy w celu rozpoczęcia/aktywacji odbioru wybranego w Umowie Pakietu i/lub Opcji zobowiązany jest do weryfikacji uprawnień do korzystania z usługi objętej Umową ("Rejestracja") zgodnie z instrukcją otrzymaną od Partnera Telekomunikacyjnego. Dzień dokonania przez Abonenta Rejestracji jest Datą Odbioru w rozumieniu niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Abonent w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy nie dokona Rejestracji - Umowa ulega rozwiązaniu, zaś Abonent i Operator CYFRY+ nie będą posiadały jakichkolwiek roszczeń w stosunku do siebie z tytułu zawarcia Umowy. 6. W wypadku gdy abonent posiada już zawartą umowę na korzystanie z Usługi Partnera Telekomunikacyjnego, ale nie dokonał Rejestracji, o której mowa powyżej i następnie zawarł Umowę - zobowiązany jest do dokonania Rejestracji w terminie przewidzianym dla rozpoczęcia Usługi Telekomunikacyjnej. Dzień dokonania przez Abonenta takiej Rejestracji jest Datą Odbioru w rozumieniu niniejszego Regulaminu. W wypadku gdy abonent, w powyższym terminie nie dokona Rejestracji - Umowa ulega rozwiązaniu, zaś Abonent i Operator CYFRY+ nie będą posiadali jakichkolwiek roszczeń w stosunku do siebie z tytułu zawarcia Umowy. 7. W wypadku gdy abonent na podstawie odrębnej umowy z Partnerem Telekomunikacyjnym korzysta już z Usługi Partnera Telekomunikacyjnego i nie jest w związku z tym konieczne dokonanie Rejestracji - data zawarcia Umowy jest Datą Odbioru. 4

5 Artykuł 7. PROGRAMY 1. Operator CYFRY+ z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych może wprowadzić zmiany liczby i rodzaju programów wchodzących w skład poszczególnych Pakietów wymienionych w Załącznikach do Umowy. Wyżej wymienione zmiany wynikające z faktu zaistnienia okoliczności leżących poza kontrolą Operatora CYFRY+, uznawane za siłę wyższą, zastąpienia danego Programu Programem o porównywalnej tematyce, rezygnacji z danego Programu z uwagi na jego niską oglądalność, zaprzestania nadawania Programu z przyczyn obciążających jego nadawcę lub z przyczyn wywołanych decyzją właściwego organu władzy państwowej, orzeczeniem sądu lub innego właściwego organu - uprawniają Abonenta do rozwiązania Umowy w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 3 miesięcy kalendarzowych od daty wprowadzenia takich zmian/zmiany ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to dotarło do Operatora CYFRY+, o ile takie zmiany/zmiana nie zostały wprowadzone do Regulaminu/Umowy w trybie art Regulaminu. 2. Niektóre Programy dostarczane są przez nadawców niezależnych od Operatora CYFRY+. Operator CYFRY+ zapewnia Abonentowi dostęp do poszczególnych Programów, o ile dostępność do nich nie jest ograniczona z przyczyn, na które Operator CYFRY+ nie ma wpływu. 3. Krótkotrwałe przerwy w możliwości odbioru Programów przez Abonenta, nie trwające dłużej niż 12 godzin, nie stanowią naruszenia warunków Umowy. Jeżeli przerwy w odbiorze przez Abonenta Programów lub pogorszenie jakości sygnału są spowodowane przyczynami obciążającymi Operatora CYFRY+, trwają nieprzerwanie dłużej niż 12 godzin oraz zostaną zgłoszone przez Abonenta w postępowaniu reklamacyjnym - wówczas Opłata Abonamentowa w postaci Raty Miesięcznej za miesiąc, w którym nastąpiły te zdarzenia zostanie obniżona o 1/30 wysokości Raty Miesięcznej, za każdy kolejny dzień przerwy lub pogorszenia sygnału z Programami. Obniżka ta zostanie uwzględniona w najbliższym możliwym rozliczeniu Operatora CYFRY+ z Abonentem, poprzez potrącenie z bieżącymi należnościami Operatora CYFRY+ z tytułu Umowy. 4. Operator CYFRY+ nie odpowiada za niedostateczną jakość lub brak odbioru spowodowane złą jakością urządzeń odbiorczych Abonenta, Sprzętu oraz sieci DSL 5. W przypadku braku wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora CYFRY+, zabronione jest publiczne rozpowszechnianie, rozprowadzanie, kopiowanie oraz dystrybucja, w całości lub w części, Programów odkodowanych za pomocą Sprzętu, jak również wszelka inna ingerencja w treść lub formę utworów nadawanych w ramach Programów. Niedozwolone jest również i stanowi naruszenie warunków Umowy takie działanie, które umożliwia odbiór Programów przez osoby nieuprawnione. Artykuł 8. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. W przypadku istotnego naruszenia przez stronę jej obowiązków określonych w Umowie lub przepisów prawa mających do niej zastosowanie, druga strona może Umowę rozwiązać w drodze pisemnego oświadczenia. W szczególności, za istotne naruszenie Umowy uznaje się opóźnienie w płatności wszelkich opłat wynikających z Umowy, przekraczającą dwa miesiące kalendarzowe, przerwę, o której mowa w art. 7 3 Regulaminu, trwającą w sposób ciągły przez 7 kolejnych dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Abonenta w postępowaniu reklamacyjnym. Opłata Abonamentowa należne za okres do dnia odstąpienia od Umowy, stanowią wynagrodzenia za usługi wyświadczone do dnia odstąpienia od Umowy, wobec czego świadczenia zapłacone nie podlegają zwrotowi, a niezapłacone powinny zostać niezwłocznie zapłacone. 2. Operator CYFRY+ uprawniony jest do rozwiązania Umowy, jeżeli z przyczyn technicznych jej wykonanie okazałoby się niemożliwe. 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno zawierać opis naruszenia. W przypadku braku takiego opisu oświadczenie będzie uznane za wypowiedzenie, o którym mowa w art. 6 2 Regulaminu. 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 5. Jakakolwiek zmiana w zakresie danej Opcji nie stanowi zmiany Umowy przy uwzględnieniu poniższych postanowień. W takim wypadku Abonent będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w zakresie dotyczącym danej Opcji wyłącznie w następujących przypadkach: 5

6 - w trybie art Regulaminu w przypadku zmiany zawartości danej Opcji przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu lub - w trybie art. 4 1 pkt 5 Regulaminu w przypadku podwyższenia opłaty za jej odbiór przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu. 6. Umowa w zakresie danej Opcji może być wypowiedziana przez Abonenta w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono to wypowiedzenie. 7. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się przy uwzględnieniu art Regulaminu. Artykuł 9. ZMIANY PAKIETÓW 1. W trakcie Umowy Abonent, który nie ma wymagalnych długów wynikających z Umowy, może zażądać jeden raz w miesiącu kalendarzowym zmiany Pakietu wybranego w Umowie lub wybranego w myśl postanowienia 1 lub 2 niniejszego artykułu na Pakiet, za który jest wyższa od Raty Miesięcznej za poprzednio odbierany Pakiet, z zastrzeżeniem 7 niniejszego artykułu na następujących zasadach: 1. Abonent składa wniosek o zmianę Pakietu telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu Centrum Telefonicznego Abonentów Operatora CYFRY+ lub w drodze elektronicznej lub pisemnej. Operator CYFRY+ rozpocznie dostarczanie do Abonenta nowo wybranego Pakietu najpóźniej począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zgłoszono wniosek o zmianę Pakietu. 2. Abonent, który w wyniku zmiany Pakietu odbiera Pakiet, za który jest wyższa od Raty Miesięcznej za poprzednio odbierany Pakiet, będzie zobowiązany do zapłaty: (a) kwoty różnicy ( Różnica ) pomiędzy kwotą Raty Miesięcznej należnej za nowo wybrany Pakiet i kwotą Raty Miesięcznej należnej za dotychczas odbierany Pakiet, za okres od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto dostarczanie do Abonenta nowego Pakietu w terminie zapłaty kolejnej Raty Miesięcznej, (b) Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej, której wysokość określona jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. W trakcie Umowy Abonent, który nie ma wymagalnych długów wynikających z Umowy może zażądać jeden raz w miesiącu kalendarzowym zmiany Pakietu wybranego w Umowie lub wybranego w myśl postanowienia 2 lub 1 niniejszego artykułu na Pakiet, za który jest niższa od Raty Miesięcznej za poprzednio odbierany Pakiet, z zastrzeżeniem 7 niniejszego artykułu, na następujących zasadach: 1. Abonent składa wniosek o zmianę Pakietu telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu Centrum Telefonicznego Abonentów Operatora CYFRY+ lub w drodze elektronicznej lub pisemnej. Operator CYFRY+ rozpocznie dostarczanie do Abonenta nowo wybranego Pakietu, najpóźniej począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono ten wniosek. 2. Abonent, który dokonał zmiany Pakietu na Pakiet, za który jest niższa od Raty Miesięcznej za poprzednio odbierany Pakiet, jest zobowiązany do zapłaty: (a) za miesiąc, w którym dokonana została powyższa zmiana, Raty Miesięcznej w dotychczasowej wysokości; wysokość Raty Miesięcznej wg stawek za nowo wybrany Pakiet będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powyższa zmiana została dokonana, (b) Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej, której wysokość określona jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Abonent może jeden raz w miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy, dokonać zmiany wybranego przez siebie w Umowie Pakietu na inny Pakiet oferowany w takiej samej wysokości Opłaty z zastrzeżeniem 7 niniejszego artykułu. W takim wypadku Abonent jest zobowiązany do zapłaty Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej, której wysokość określona jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 4. Abonenci będą mieli prawo do składania za pomocą środków elektronicznych wniosków związanych ze zmianą Pakietu, formy płatności itd. w wypadku wprowadzenia takiej możliwości przez Operatora CYFRY+. 5. Abonent może dokonać zmiany w zakresie Opcji (rezygnacja z Opcji, wybór dodatkowej Opcji) wyłącznie pod warunkiem, iż nie posiada wymagalnego zadłużenia wynikającego z Umowy. Abonent składa wniosek o zmianę w zakresie Opcji telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu Centrum Telefonicznego Abonentów Operatora CYFRY+ lub w drodze elektronicznej lub pisemnej. Abonent 6

7 może dokonać zmiany w zakresie danej Opcji jeden raz w miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy. 6. Abonent może dokonać zmiany Pakietu na zasadach opisanych w 1 2 i 3 niniejszego artykułu jeden raz w miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy. 7. Abonent nie może dokonać zmiany aktualnie odbieranego Pakietu, wybranego w Umowie lub wybranego w myśl postanowienia 1 lub 2 niniejszego artykułu, na Pakiet Tematyczny DSL lub Pakiet Startowy DSL. Artykuł 10. ADRESY 1. Strony zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania siebie o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, zawartych w Formularzu Umowy. 2. Jeżeli niniejszy Regulamin wymaga doręczenia pisma, stronę uznaje się za powiadomioną, jeżeli druga strona wyśle pismo na adres wskazany w Formularzu Umowy, jako adres (siedziba) danej strony lub na adres (siedzibę) zaktualizowany zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym artykule. W przypadku zmiany adresu (siedziby) strona, której to dotyczy jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie drugą stronę listownie. 3. Jeżeli strona nie wykona obowiązku powiadomienia o zmianie swojego adresu, pismo skierowane na adres podany w Umowie będzie uznane za skutecznie doręczone tej stronie. W takim przypadku strona, która nie wykonała obowiązku powiadomienia, nie będzie mogła powoływać się na brak doręczenia pisma. Artykuł 11. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Operator CYFRY+ ma prawo zawieszenia świadczenia usług objętych Umową w wypadku opóźnienia Abonenta w płatności całości lub części należności wynikających z Umowy przez okres równy lub przekraczający 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym upłynął termin zapłaty tych należności. W takim wypadku Abonentowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Operatora CYFRY+. 2. Wznowienie świadczenia usług objętych Umową po ich zawieszeniu, zgodnie z 1 niniejszego artykułu może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu przez Abonenta zaległych należności wynikających z Umowy oraz zapłaty Opłaty Reaktywacyjnej, której wysokość określona jest w Cenniku. 3. W przypadku gdy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Operator CYFRY+ zgodnie z art Regulaminu zawiesił usługi objęte Umową - Abonent nie ureguluje całości zaległych należności wynikających z Umowy - Umowa ulega samoczynnie rozwiązaniu ostatniego dnia tego miesiąca kalendarzowego, bez konieczności składania Abonentowi w tej mierze oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez Operatora CYFRY+. Artykuł 12. REKLAMACJE 1. Abonent ma prawo zgłoszenia swoich uwag i zastrzeżeń (reklamacji) dotyczących niewłaściwego jego zdaniem realizowania Umowy w drodze telefonicznej (Centrum Telefoniczne Abonentów) lub pisemnej w formie listów (Dział Obsługi Abonentów). 2. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 6 miesięcy, licząc od miesiąca wykonania (niewykonania) kwestionowanej usługi. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Abonenta (nazwę w przypadku osoby prawnej), numer Abonenta, opisany przedmiot reklamacji. Zgłoszenie reklamacji przez Abonenta nie zwalnia go od obowiązku uiszczenia wymagalnych na podstawie Umowy należności. 4. W terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Abonenta reklamacji Dział Obsługi Abonentów przedstawi Abonentowi listownie lub telefonicznie swoje stanowisko w sprawie przyczyn nieuwzględnienia reklamacji, zaś w przypadku jej uwzględnienia przedstawi Abonentowi sposób i zasady jej uwzględnienia. 7

8 Artykuł 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Abonent nie ma prawa do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 2. Wprowadzenie przez Operatora CYFRY+ nowego, dodatkowego Programu, nowego Pakietu lub Opcji, jak też obniżenie należności wynikających z Umowy, w tym Opłaty Abonamentowej nie stanowi zmiany Umowy lub Regulaminu uprawniającej Abonenta do wcześniejszego, niż to wynika z treści Umowy i Regulaminu, rozwiązania Umowy. 3. W wypadku zawarcia z danym Abonentem Umowy o Abonament stanowiącej jednocześnie umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) dodatkowe uprawnienia Abonenta oraz obowiązki Operatora CYFRY+ wynikające z tych przepisów zostaną uregulowane w formie aneksu do Umowy. 4. Abonent wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych przez niego z Centrum Telefonicznym Abonentów Operatora CYFRY+. 5. O zachowaniu przewidzianych Regulaminem terminów do składania oświadczeń woli przez Abonenta lub Operatora CYFRY+ decydować będzie data stempla pocztowego przesyłki zawierającej takie oświadczenie. 6. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 maja 2007 roku Począwszy od 1 maja 2007 roku nie jest możliwe zawarcie Umowy na odbiór Pakietu Startowego DSL lub Pakietu Tematycznego DSL, przy czym Abonenci, którzy na podstawie Umowy zawartej do dnia 30 kwietnia 2007 roku włącznie odbierali Pakiet Startowy DSL lub Pakiet Tematyczny DSL nadal odbierają te wybrane przez siebie Pakiety na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.. 7. Zmiany Regulaminu/Umowy wydane w czasie trwania Umowy będą wiązały Abonenta, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona, a Abonent nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Abonentowi. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem obowiązywania Regulaminu w brzmieniu przed dokonanymi zmianami. Niezależnie od doręczenia Regulaminu Abonentowi, Regulamin oraz wszelkie zmiany do Regulaminu dostępne będą w siedzibie Operatora CYFRY+, jego autoryzowanego dystrybutora DSL oraz u Partnera Telekomunikacyjnego. 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPŁATY NALEŻNE NA PODSTAWIE UMOWY O ABONAMENT CYFRA + DSL WAŻNY OD 1 MAJA 2007 ROKU I. PAKIET PRESTIŻOWY DSL Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa Standardowa Opłata Aktywacyjna 99 zł 145 zł 116 zł 87 zł 58 zł 6 zł 2. Kaucja Gwarancyjna 199 zł II. PAKIET KOMFORTOWY DSL Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa Standardowa Opłata Aktywacyjna 99 zł 58 zł 46 zł 35 zł 23 zł 2 zł 2. Kaucja Gwarancyjna 199 zł III. PAKIET TEMATYCZNY DSL Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa Standardowa Opłata Aktywacyjna 99 zł 47 zł 38 zł 28 zł 19 zł 2 zł 2. Kaucja Gwarancyjna 199 zł IV. PAKIET STARTOWY DSL Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa Standardowa Opłata Aktywacyjna 99 zł 29 zł 23 zł 17 zł 12 zł 1 zł 2. Kaucja Gwarancyjna 199 zł 9

10 V. PAKIET PODSTAWOWY DSL Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa Standardowa Opłata Aktywacyjna 99 zł 38zł 30 zł 23 zł 15 zł 2 zł 2. Czynsz Najmu Sprzętu 10 zł 3. Kaucja Gwarancyjna 199 zł VI. Pakietowa Opłata Aktywacyjna 59 zł Wszystkie opłaty zawierają wynikający z przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT). ZAŁĄCZNIK NR 2 programy wchodzące w skład PAKIETU PRESTIŻOWEGO DSL Programy wchodzące w skład Opcji Premium CANAL+ (CANAL+, CANAL+ FILM, CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT2) i Opcji Premium HBO (HBO, HBO2 i HBO Comedy) Opcje Dodatkowe: Kino Polska, Mezzo, AXN PACK, Cinemax, 3 Wymiary Discovery Polskie: TVN, TVN Siedem, Tele 5, Polonia 1, Puls TV Dokumentalne: Planete, National Geographic Channel, Discovery Channel, Animal Planet Sportowe: Eurosport, Eurosport2, Extreme Sports Channel, ESPN Sport Classic Ale Kino!, TCM Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, Podróże TV, 4fun.tv, ITV, Mango24, Edusat, TVN Turbo, TVN Style, TVN Gra, Kuchnia.TV Dla dzieci: ZigZap/HYPER, MiniMini, Jetix, Disney Channel Wiadomości: CNN, TV 5 Europe, TVN24, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24 Muzyczne: Trace.TV, MTV Polska, MTV 2, VH1 ZAŁĄCZNIK NR 3 programy wchodzące w skład PAKIETU KOMFORTOWEGO DSL Polskie: TVN, TVN Siedem, Tele 5, Polonia 1, Puls TV Dokumentalne: Planete, National Geographic, Chanel, Discovery Channel, Animal Planet Sportowe: Eurosport, Eurosport 2, Extreme Sports Channel, ESPN Sport Classic Ale Kino!, TCM Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, Podróże TV, 4fun.tv, ITV, Mango24, Edusat, TVN Turbo, TVN Style, TVN Gra, Kuchnia TV Dla dzieci: ZigZap/HYPER, MiniMini, Jetix, Disney Channel Wiadomości: CNN, TV 5 Europe, TVN24, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24 Muzyczne: Trace.TV, MTV Polska, MTV 2, VH1 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 4 programy wchodzące w skład PAKIETU TEMATYCZNEGO DSL Polskie: TVN, TVN Siedem, Tele 5, Polonia 1, Puls TV Dokumentalne: Planete, Discovery Channel Sportowe: Eurosport, Extreme Sports Channel Ale Kino! Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, Podróże TV, 4fun.tv, ITV, Mango24, Edusat, TVN Turbo, TVN Style, TVN Gra, Kuchnia TV Dla dzieci: ZigZap/HYPER, MiniMini Wiadomości: CNN, TV 5 Europe, TVN24, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24 Muzyczne: Trace.TV, MTV Polska, VH1 ZAŁĄCZNIK NR 5 programy wchodzące w skład PAKIETU STARTOWEGO DSL Polskie: TVN, TVN Siedem, Tele 5, Polonia 1, Puls TV Dokumentalne: Planete Rozrywka: Podróże TV, 4fun.tv, ITV, Mango24, Edusat, TVN Turbo, TVN Style, TVN Gra Dla dzieci: ZigZap/HYPER, MiniMini Wiadomości: TV 5 Europe, TVN24, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24 Muzyczne: Trace.TV ZAŁĄCZNIK NR 6 programy wchodzące w skład PAKIETU PODSTAWOWEGO DSL Polskie: TVN, TVN Siedem, Tele 5, Polonia 1, Puls TV Dokumentalne: Planete, Discovery Channel Sportowe: Eurosport, Extreme Sports Channel Ale Kino! Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, Podróże TV, 4fun.tv, ITV, Mango24, Edusat, TVN Turbo, TVN Style, TVN Gra Dla dzieci: ZigZap/HYPER, MiniMini Wiadomości: CNN, TV 5 Europe, TVN24, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24 Muzyczne: MTV Polska, Trace.TV ZAŁĄCZNIK NR 7 OPCJE DODATKOWE 1. Programy wchodzące w skład OPCJI DODATKOWEJ KINO POLSKA oraz wysokość opłat za tę opcję: Kino Polska 3 zł 2 zł 11

12 1 zł 0 zł 3 zł 50 gr. 2. Programy wchodzące w skład OPCJI DODATKOWEJ AXN oraz wysokość opłat za tę opcję: AXN 4 zł 3 zł 2 zł 0 zł 5 zł. 3. Programy wchodzące w skład OPCJI DODATKOWEJ AXN PACK oraz wysokość opłat za tę opcję: AXN, AXN Sci-FI, AXN Crime 6 zł 5 zł 3 zł 0 zł 8 zł. 4. Programy wchodzące w skład OPCJI DODATKOWEJ Mezzo oraz wysokość opłat za tę opcję: Muzyczne: Mezzo 3 zł 2 zł 2 zł 0 zł 4 zł. 5. Programy wchodzące w skład OPCJI DODATKOWEJ Cinemax oraz wysokość opłat za tę opcję: Cinemax, Cinemax2 12 zł 9 zł 6 zł 12

13 1 zł 15 zł 6. Programy wchodzące w skład OPCJI DODATKOWEJ 3 WYMIARY DISCOVERY oraz wysokość opłat za tę opcję: Dokumentalne: Discovery Civilisation, Discovery Travel & Living, Discovery Science 6 zł 5 zł 3 zł 0 zł 8 zł Wszystkie opłaty zawierają wynikający z przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT). ZAŁĄCZNIK NR 8 Programy wchodzące w skład OPCJI PREMIUM oraz wysokość opłat za te opcje: 1. OPCJA PREMIUM CANAL+ (w skład wchodzą programy: CANAL+, CANAL+ FILM, CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT2) 23 zł 17 zł 12 zł 1 zł 29 zł 2. OPCJA PREMIUM HBO (w skład wchodzą programy: HBO,HBO2 i HBO Comedy) 23 zł 17 zł 12 zł 1 zł 29 zł Wszystkie opłaty zawierają wynikający z przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT). 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 9 Programy wchodzące w skład OPCJI MULTI PREMIUM: CANAL+, CANAL+ FILM CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT2, HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax2 oraz wysokość opłat za tę opcję: 54 zł 41 zł 37 zł 3 zł 68 zł Wszystkie opłaty zawierają wynikający z przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT). CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ) ul. Kawalerii 5, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS KRS , kapitał zakładowy złotych NIP , KU 92.2 Usługi Radia i Telewizji, 14

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ) udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach pakietów i opcji. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez INFONET.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim.

REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim. REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim. 1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIE REGULAMINU Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP. PRZEDMIOT REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo