Polski Zwi¹zek Szachowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Zwi¹zek Szachowy"

Transkrypt

1 Polski Zwi¹zek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) Warszawa, al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) KRS NIP: Konto: BPH SA XX O/Warszawa **************************************************************************** L.dz. 1568/2011 Warszawa, r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW POLSKI M ODZIKÓW NA ROK / ORGANIZATOR: Uczniowski Klub Sportowy przy SP 8 Chrzanów i Maùopolski Zwi¹zek Szachowy na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Szachowego. Dyrektor zawodów: Marian Sadzikowski Dyrektor Zespoùu Szkóù Nr 1 w Chrzanowie, tel. kom , tel/fax (32) w godz. 10:00 15:00 adres koresp.: Chrzanów, Pogorska 8 c, strona mistrzostw : 2/ PATRONAT: Poseù do Parlamentu Europejskiego Ró a Thun Posùowie na Sejm RP Tadeusz Arkit i Andrzej Gut-Mostowy Prezes Maùopolskiego Zwi¹zku Szachowego Jan Kusina 3/TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: a) r Oœrodek Wypoczynkowy,,Limba Poronin ul.koœne Hamry 15A, powiat Zakopane, woj.maùopolskie. b) Przyjazd zawodników w dniu , w godzinach Odprawa techniczna o godzinie Obecnoœã kierowników ekip lub opiekunów zawodników na odprawie obowi¹zkowa. Brak potwierdzenia na odprawie technicznej skutkuje niedopuszczeniem do zawodów zgodnie z regulaminem mistrzostw. W wyj¹tkowych losowych sytuacjach ( awaria samochodu, spóênienie poci¹gu itp.) sêdzia gùówny mo e przyj¹ã zgùoszenie telefonicznie. c) Organizator mo e zapewniã dojazd do oœrodka z przystanku PKS z Zakopanego oraz z Krakowa. Opùatê i godzinê odjazdu z ww. miejsc nale y uzgodniã bezpoœrednio z dyrektorem zawodów, tel. kom

2 4/UCZESTNICTWO: Lista uprawnionych zawodników znajduje siê na stronie PZSzach 5/ WARUNKI UCZESTNICTWA: Warunkiem udziaùu w zawodach jest : a) Terminowe zgùoszenie zawodnika do organizatora ( ) do 31 stycznia 2012 r. na zaù¹cznikach regulaminowych PZSzach. b) Opùata wpisowego w wysokoœci 110 zù (z wliczon¹ opùat¹ klasyfikacyjno-rankingow¹) na konto Polskiego Zwi¹zku Szachowego do 18 lutego 2012 r. Polski Zwi¹zek Szachowy, nr konta bankowego Bank BPH S.A Lista zgùoszonych zawodników bêdzie potwierdzana na stronie: 6/ TERMINARZ TURNIEJU: pi¹tek Przyjazd uczestników do godz Odprawa o godz sobota Runda I o godz niedziela Runda II o godz Uroczyste otwarcie mistrzostw poniedziaùek Runda III o godz Runda IV o godz wtorek Runda V o godz œroda Runda VI o godz czwartek Runda VII o godz pi¹tek Runda VIII o godz sobota 12/ sobota/niedziela Runda IX o godz Zakoñczenie Mistrzostw o godz Wyjazdy uczestników 7/ ZAKWATEROWANIE I WYÝYWIENIE: a) Zamówienie warunków pobytu u organizatora do 12 lutego 2012 r. ( tel./ ) b) Opùatê za wy ywienie i zakwaterowanie nale y wnosiã przelewem do r. lub gotówk¹ na miejscu rozgrywek. UKS przy SP 8 Chrzanów, Nr konta bankowego ING Bank Úl¹ski: c) Miejsce turnieju i noclegów mo na obejrzeã na stronie d) Zakwaterowanie, wy ywienie, sala gry znajduj¹ siê w dwóch budynkach,,ýóùty (zakwaterowanie i wy ywienie) i,,biaùy (zakwaterowanie i sala gry) 20 m obok siebie.

3 e) Cena pokoju jednoosobowego z wy ywieniem wynosi 95 zù za dobê (8 dni 760zù) f) Cena w pokoju dwuosobowym z wy ywieniem za dobê wynosi 74 zù/osobodzieñ(592zù) g) Cena w pokoju trzyosobowym z wy ywieniem za dobê wynosi 72 zù/osobodzieñ(576zù) h) W ka dym pokoju ùazienka, TV, stolik, szafki, ùó ka pojedyncze, centralne ogrzewanie. Internet w budynku i w pokojach. Standard wysoki. Úniadanie i kolacja stóù szwedzki, obiad podawany. W czêœci pokoi brak balkonu. Widok na góry lub parking/boiska. i ) Zamówienia na innej wielkoœci pokoje do uzgodnienia z organizatorem. Mo na zamawiaã zakwaterowanie we wskazanych budynkach. Decyduje kolejnoœã zgùoszeñ. j) Oferta w ramach opùaconego pobytu: Sale rekreacyjne z kominkiem, bilardami, tenisem stoùowym, piùkarzykami. Sale do gier i zabaw dla dzieci oraz szaùas góralski z grillem dla dorosùych. Boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci. Sala do analiz, sala konferencyjna. Wycieczka do Zakopanego lub w okolice. Ognisko z góralsk¹ czêœci¹ artystyczn¹. W czasie rundy kawa i herbata dla osób towarzysz¹cych, napój i sùodycze dla zawodników. Konkurs plastyczny, szkolenie dla rodziców. Turniej szachów bùyskawicznych, symultana z mistrzem szachowym. j) Za dopùat¹: wyci¹gi narciarskie, sauna, automaty do gier, cymbergaj, wyjazd do êródeù termalnych. k) Bufet, kawiarnia z kominkiem. l) Mo na zamówiã pobyt do œniadania w dniu 11 marca 2012 r. 8/ SYSTEM ROZGRYWEK: Turnieje zostan¹ rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie IX rund. Sêdzi¹ gùównym jest IA Zenon Chojnicki tel. kom , lub 9/ TEMPO GRY: Tempo gry: 90 minut na zawodnika + 30 sekund na posuniêcie od pocz¹tku partii. 10/ NAGRODY: We wszystkich grupach medaliœci otrzymaj¹ puchary, medale, a zdobywcy miejsc I-VI nagrody finansowe (I-700zù, II-600zù, III-500zù, IV-300zù, V-200zù, VI-100zù). Nagrody specjalne: trenerzy medalistów (100 zù)*, najlepszy nienagrodzony zawodnik z mùodszego rocznika (100zù). Zawodnicy za miejsca VII-X otrzymaj¹ nagrody rzeczowe. Puchary dla 10 najlepszych. Dyplomy dla wszystkich uczestników. *trenerzy licencjonowani zgùoszeni przed zawodami.

4 11/ UWAGI KOÑCOWE: a) Za zdolnoœã zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka deleguj¹ca. b) Opiekê nad uczestnikami sprawuj¹ peùnoletni opiekunowie. c) Zachowanie niezgodne z etyk¹ sportowca i regulaminem obiektu bêdzie karane wydaleniem z oœrodka bez zwrotu kosztów pobytu. d) Osoby zakwaterowane u organizatora otrzymaj¹ bezpùatne karty wejœcia na salê gry. d) Inne sprawy, nie ujête w niniejszym komunikacie, okreœla Regulamin Polskiego Zwi¹zku Szachowego. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie. Zenon Chojnicki Sêdzia gùówny Marian Sadzikowski Dyrektor Zawodów

5 Polski Zwi¹zek Szachowy Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 KARTA ZG OSZENIA do Mistrzostw Polski Mùodzików na rok 2012 Kategoria wiekowa Imiê Skrót Nazwisko województwa Data urodzenia (dzieñ, miesi¹c, rok) Kategoria Ranking szachowa FIDE (PZSzach) Nazwa, adres i telefon klubu sportowego zawodnika : Miejsce urodzenia Numer licencji Szkoleniowiec prowadz¹cy zawodnika imiê i nazwisko tytuù zawodowy (trener, instruktor) adres, telefon : Adres domowy zawodnika (z kodem pocztowym i telefonem domowym lub innym) :...dnia (piecz¹tka i podpis zgùaszaj¹cego)

Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl

Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl tel: 61 866 60 31 wew.341 e-mail:wzszach@wzszach.poznan.pl Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Poznań 17 1240 6625

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 2012 02.07-08.07.2012

IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 2012 02.07-08.07.2012 IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 2012 02.07-08.07.2012 1. Organizator Klub Szachowy MLKS Ostródzianka Firma LOGIK Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy 2. Patronat Honorowy Burmistrz Miasta Ostróda

Bardziej szczegółowo

Eliminacje Międzywojewódzkie PL-LU do MPM i MPJ Mł w roku 2015

Eliminacje Międzywojewódzkie PL-LU do MPM i MPJ Mł w roku 2015 LUBELSKI ZWIZEK SZACHOWY al. Pisudskiego 22, 20-011 Lublin Konto: PKO BP II/O Lublin nr 74 1020 3150 0000 3802 0027 0835 Regon: 431150533 NIP: 946-22-11-368 telefon kontaktowy: Prezes Krzysztof Góra 792

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 20 MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW DO LAT 8-18 BATUMI (GRUZJA) 19 29 września 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zaproszenie Władze Gruzji i Gruziński Związek Szachowy mają zaszczyt zaprosić wszystkie Europejskie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU. KRAKÓW 28 30 sierpnia 2014

ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU. KRAKÓW 28 30 sierpnia 2014 ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU POD HONOROWYM PATRONATEM GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA PREZESA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM Lidzbark Warmiński, 11-15 czerwca 2014 roku

DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM Lidzbark Warmiński, 11-15 czerwca 2014 roku DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM Lidzbark Warmiński, 11-15 czerwca 2014 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 1. Organizator: Warmińsko Mazurski Związek Tenisa Stołowego Partnerzy:

Bardziej szczegółowo

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V MIĘDZYNARODOWY MITING PŁYWACKI PAWŁOWICE 2014 Pod patronatem Wójta Gminy Pawłowice X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice Patronat medialny: RACJE GMINNE PAWŁOWICE Termin

Bardziej szczegółowo

1 Rajd Zamkowy. Regulamin Uzupe³niaj¹cy. Organizator

1 Rajd Zamkowy. Regulamin Uzupe³niaj¹cy. Organizator 7 runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Polskiego Zwi¹zku Motorowego 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okrêgu Œl¹skiego Regulamin Uzupe³niaj¹cy Organizator Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY rocznika 2002 pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu, Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

5 GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW

5 GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW 5 GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW PIĄTNICA, 17-18.01.2015 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Łomża, ul. Farna w tle ławeczka Hanki Bielickiej 1. ORGANIZATORZY: KU AZS PWSIiP Łomża SKTS Łomża 2. WSPÓŁORGANIZATORZY: Miasto

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH

WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH Rok założenia 1922 WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH Członek: Polskiego Związku Sportowego Głuchych 1992 r Członek: Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych 2006 r Członek: Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Drzonków Mini Cup 2012

Drzonków Mini Cup 2012 Drzonków Mini Cup 2012 Zaproszenie: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz Akademia Tenisa Stołowego Lucjana Błaszczyka maja zaszczyt zaprosić Państwa (zawodników oraz ich opiekunów) do

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA - 28.11-30.11. 2014 r. - Juniorzy (U-19) kat. VI, - Młodzików (U-15) kat. X,

WARSZAWA - 28.11-30.11. 2014 r. - Juniorzy (U-19) kat. VI, - Młodzików (U-15) kat. X, Współfinansują: Środowiskowy Klub Badmintonowy (Badminton Open Club) HARCOWNIK 02-796 Warszawa; ul. Mandarynki 12/73 "XI WARSZAWSKI OTWARTY FESTIWAL BADMINTONA" WARSZAWA - 28.11-30.11. 2014 r. GRAND PRIX:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny XIV OGÓLNOPOLSKA LICEALIADA W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW patronat Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski Biuletyn informacyjny Ostróda, 5.06. 7.06.2015r. 1 Spis treści: 1. Organizatorzy Licealiady. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY - 2 - POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY KOMUNIKAT 1/467/2013-3 - Spis treści: Wstęp...- 5 - Opłaty i stawki na rzecz Polskiego Związku Łuczniczego...- 6 - Kalendarz Zawodów Centralnych PZŁucz na 2013 rok...- 8

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia Świnoujście, 31.05-01.06.

X Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia Świnoujście, 31.05-01.06. Świnoujska Akademia Licencjonowany Klub Karate Kyokushin Polskiego Związku Karate www.akademiakarate.com X Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury Kolejarz w Warszawie - Komisja Sportu Pracowniczego uprzejmie informuje, że odbędą się: OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY 1. Dyscyplina: I OTWARTE

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra. I. ORGANIZACJA Powitanie Witamy na I Międzywojewódzkich zawodach ECHA DOLINY BARYCZY. Tegoroczna edycja zawodów odbędzie się na terenie miasta i gminy Twardogóra, znajdującej się w obrębie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH 2014-2016 Opracowanie: Komisja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Międzynarodowych Zawodów Pływackich Drzonkow The Meeting Place of Swimming Stars! Drzonków Miejscem Spotkań Pływackich Gwiazd! ORGANIZATOR KIEROWNICTWO SPORTOWE Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy REGULAMIN II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gminie Gniewino 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 2 do aneksu nr 2 z dnia 19 stycznia 2011 r.

Za cznik nr 2 do aneksu nr 2 z dnia 19 stycznia 2011 r. Zintegrowany PROGRAM SZKOLENIA I WSPÓ ZAWODNICTWA SPORTOWEGO M ODZIE Y UZDOLNIONEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w roku 2011 ze rodków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego. Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE; -Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie -w tym; Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne: Propozycje zatwierdzone prze PZJ Warszawa, dn. I. INFORMACJE OGÓLNE. Data:10-12.07.2015

Warunki Ogólne: Propozycje zatwierdzone prze PZJ Warszawa, dn. I. INFORMACJE OGÓLNE. Data:10-12.07.2015 Ranga zawodów: ZO-B 3* Liga Jeździecka Data:10-12.07.2015 Miejsce: Machnice Warunki Ogólne: Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*: - Przepisy Ogólne PZJ (rok:: 2014) - Przepisy

Bardziej szczegółowo