PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ PRZY GABINECIE RZECZNIKA PRASOWEGO KGP W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ PRZY GABINECIE RZECZNIKA PRASOWEGO KGP W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150"

Transkrypt

1 T NORD Sp.z.o.o. PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ PRZY GABINECIE RZECZNIKA PRASOWEGO KGP W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150 Warszawa 08 marzec 2012 Zamawiający : Komenda Główna Policji, Biuro Logistyki Policji KGP, Wydział Inwestycyjno Remontowy, Warszawa ul. Domaniewska 36/38 0

2 S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U ROZDZIAŁ 1a - ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY, ROZDZIAŁ 1b - ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3D strona 3-9 ARANŻACJA 3D strona 10 ZESTAWIENIE MEBLI strona11-16 ROZDZIAŁ 2b - ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 2D INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO rys. nr A-01 skala 1:50, strona 18 ARANŻACJA RZUT rys. nr A-02 skala 1:50, strona 19 RZUT BUDOWLANY rys. nr A-03 skala 1:50, strona 20 ARANŻACJA MEBLOWA ORAZ ELEMENTYWYKOŃCZENIA rys. nr A-04 skala 1:50, strona 21 PROJEKT PODŁÓG rys. nr A-05 skala 1:50, strona 22 PROJEKT KOLORYSTYKI rys. nr A-06 skala 1:50, strona 23 PROJEKT SALI KONFERENCYJNEJ WIDOKI ŚCIAN 1 rys. nr A-07 skala 1:50, strona 24 PROJEKT SALI KONFERENCYJNEJ WIDOKI ŚCIAN 2 rys. nr A-08 skala 1:50, strona 25 PROJEKT SEKRETARIATU RZUT rys. nr A-09 skala 1:25, strona 26 PROJEKT SEKRETARIATU WIDOKI ŚCIAN 1 rys. nr A-010 skala 1:25, strona 27 PROJEKT SEKRETARIATU WIDOKI ŚCIAN 2 rys. nr A-011 skala 1:25, strona 28 PROJEKT GABINETU RZUT rys. nr A-012 skala 1:25, strona 29 PROJEKT GABINETU WIDOKI ŚCIAN 1 rys. nr A-013 skala 1:25, strona 30 PROJEKT GABINATU WIDOKI ŚCIAN 2 rys. nr A-014 skala 1:25, strona 31 PROJEKT HOLU RZUT rys. nr A-015 skala 1:25, strona 32 PROJEKT HOLU WIDOKI ŚCIAN 1 rys. nr A-016 skala 1:25, strona 33 PROJEKT HOLU WIDOKI ŚCIAN 2 rys. nr A-017 skala 1:25, strona 34 ROZDZIAŁ 3 PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI strona ROZDZIAŁ 4 SUFITÓW PODWIESZANYCH, ELEKTRYKI I OŚWIETLANIA KARTY KATALOGOWE ZASTOSOWANYCH LAMP strona WYTYCZNE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIE ORAZ SUFITY PODWIESZANE rys. nr A-018 skala 1:50, strona 46 1

3 ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA 2

4 PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ PRZY GABINECIE RZECZNIKA PRASOWEGO KGP W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150 PROJEKTANT: TNORD Sp.z o. O. Ul. Kleczewska Warszawa NIP KRS ARCHITEKTURA: mgr inż. Arch. Magdalena Smyk Data opracowania projektu: 8 MARZEC

5 ROZDZIAŁ 2a ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY 4

6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PODSTAWA OPRACOWANIA - Warunki przyłączeniowe od gestorów sieci. - Umowa na prace projektowe z Inwestorem. - Obowiązujące normy i przepisy prawne. 1.OPIS TECHNICZNY 1.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i długość przeznaczenie i program obiektu: Istniejący lokal, jest lokalem Komendy Głównej Policji, w której zostanie przeprowadzona modernizacja, polegająca na nowej aranżacji wnętrz. Zmiany które zostaną dokonane polegać będą na przemalowaniu wnętrza, zmianie wykładzin, nowej aranżacji meblowej oraz dokonanie zmian oświetlenia i modernizacje istniejącej instalacji klimatyzacyjno wentylacyjne. Charakterystyczne parametry techniczne: PARAMETRY OGÓLNE REMONTOWANEGO LOKALU: Powierzchnia użytkowa lokalu 92,30 m 2 1. Sala konferencyjna RZ KGP o powierzchni 50,0 m² 2. Hol między salą konferencyjną, a gabinetem RP KGP o pow.10,5m² 3. Sekretariat przy gabinecie RP KGP o pow. 14,7m² 4. Gabinetu Rzecznika Prasowego KGO o pow. 17,1 m² ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO POMIESZCZEŃ. KGP Ul. Puławska 148/150 PARTER nr nazwa pomieszczenia powierzchnia wykończenie podłogi Pomieszczenia (m 2 ) C1 SALA KONFERENCYJNA 50,0 WYKŁADZINA C2 SEKRETARIAT 14,7 WYKŁADZINA C3 GABINAT RZECZNIKA 17,1 WYKŁADZINA C4 HOLL 10,5 WYKŁADZINA SUMA 92,30 m² 5

7 1.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędność energii o odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,. Projektowany wystrój wnętrza modernizowanego lokalu KGP utrzymany będzie w jasnej i nowoczesnej stylistyce. W lokalu przewidziano zastosowanie materiałów wysokiej jakości posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia. Nie planuje się ingerencji w elewacje budynku. Lokal spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To samo dotyczy wymagań względem warunków higienicznych i zdrowotnych. 1.3 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych, w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego. Nie dotyczy. 1.4.w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Nie dotyczy 1.5 w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. Nie dotyczy 1.6 w stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwiązania budowlane i techniczno instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, Nie dotyczy 6

8 1.7 rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń: a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych. Klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. Informacje zawarte są odpowiednio w projektach branżowych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. 1.8 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. Nie dotyczy 1.9 Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe., określającą w zależności od potrzeb: a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno budowlanych Nie dotyczy Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i sposobu odprowadzania ścieków, b) emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, e) wpływ obiektu 7

9 budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Oraz okazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. Nie dotyczy. Podstawowe dane techniczne obiektu oraz użyte do jego wykonania technologie: POSADZKI wymiana warstw wykładziny dywanowej w Sali Konferencyjnej. - Wykładzina Tec SOM SAS T3580 CITY SOUARE, Nr. DG 013 Szczegóły technologiczne i wykonawcze skonsultować z producentem i wybranym wykonawcą! ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE Ściany konstrukcyjne zewnętrzne bez zmian. Od wewnątrz ściany zewnętrzne osłonięte są warstwą wyrównującą istniejącą. ŚCIANY DZIAŁOWE Wszystkie ściany działowe istniejące pozostają bez zmian. Przewidziano malowanie farbą akrylowa w kolorze podanym w projekcie: SUFITY Sufity z płyt gk zaprojektowano w technologii Rigips z płyt PRO gr. 12,5mm oraz w środkowej części sufit systemowy Armstrong Vektor. Płyty sufitów mocowane na wieszakach stalowych systemowych. Płyty po ułożeniu szpachlowane i uszczelniane wg. Technologii producenta. Płyty układane w dwóch warstwach na mijankę. PRZEWODY WENTYLACYJNE Przewody wentylacji mechanicznej opisano załączonym projekcie instalacji rozdział 4. OKNA I DRZWI OKNA pozostają istniejące. WYKOŃCZENIA ŚCIAN Wszystkie ściany działowe istniejące pozostają bez zmian. Przewidziano malowanie farbą akrylowa w kolorze podanym w projekcie 1.11 W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1000m2, określonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania 8

10 skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. Nie dotyczy 1.12 Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. Instalacja odgromowa. Elementy wyposażenia wnętrza zaplanowano zgodnie z wymaganiami warunków technicznych. Odpowiednio materiały zastosowane na sufitach są zaprojektowana jako niepalne, niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia. Materiały na sufit zastosowano w klasie reakcji na ogień B-s2, d0. Odpowiednio okładziny ścienne w klasie minimum B-s1, d0. Wykaz obowiązujących norm: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Polskie Normy i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej Autorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich rozwiązań zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany mogą być dokonane po uzgodnieniu z projektantem wnętrz. ROZDZIAŁ 1b 9

11 ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3D GABINET RZECZNIKA PRASOWEGO KDP SEKRETARIAT 10

12 ZESTAWIENIE MEBLI: SALA KONFERENCYJNA: Sala konferencyjna Lp. Nazwa towaru Symbol Kolorystyka szt 1 Ariz 550V WER 1 tworzywo: kolor biały, stelaż chrom 10 1 Ariz 570V WER 2 soft line SL-28. Stelaż chrom 10 11

13 GABINET RZECZNIKA PRASOWEGO: GABINET 1 BR 101 biurko wenge lub orzech, stelaz antracyt 1 180,4x90,4x73,2 h cm 2 BR 25P komoda podbiurkowa, drzwi szklane przesuwne wenge lub orzech, kolor szkła? 1 202,4x48,4x64 h cm 3 BR 57 komoda aktowa. Modyfikacja(część ubraniowa). drzwi szklane przesuwne wenge lub orzech, kolor szkła? +miejsce na odwieszenie ubrań 1 232,6x43,4x115 h cm 4 BR 40 szafka pod plazmę wenge lub orzech, 1 124,6x43,4x79,8 h cm 5 Stolik kawowy wenge lub orzech, stelaz antracyt 1 fi 80 cm x 73 h cm 12

14 6 FAN soft line SL-28. Stelaż chrom 4 7 Wieszak Alfa chrom 1 9 Cleo. Mechanizm synchro (efekt kołyski), regulacja wysokości podłokietników i oparcia eko skóra E-8, podstawa chrom 1 MEBLE DO GABINETU RZECZNIK A PRASOWEGO MEBELUX BRAND 13

15 14

16 SEKRETARIAT PRZY GABINECIE RZECZNKA PRASOWEGO: Sekretariat 1 VA/N-04 biurko+ Element osłaniający nogi wenge lub orzech, stelaz antracyt 180x80x73 h cm 2 VA-96L komoda podbiurkowa wenge lub orzech 150x45x66 h cm 3 szafa na zamówinie robiona wg projektu wenge lub orzech 4 FAN 20V sofa 2 osobowa soft line SL-28. Stelaż chrom fi 40x55 h cm 5 Stolik kawowy wenge lub orzech 6 Wieszak Alfa chrom 8 Playa fotel obrotowy: mechanizm synchro(efekt kołyski), regulacja głebokości siedziska, regulacja wysokości oparcia ipodłokietników. soft line SL-28. Podstawa z tworzywa w kolorze czarnym 15

17 MEBLE DO SEKRETARIATU MEBELUX VARIANT N 16

18 ROZDZIAŁ 2a ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNEGO 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 ROZDZIAŁ 3 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 35

37 Opis stanu istniejącego Sala konferencyjna Aktualnie sala konferencyjna obsługiwana jest przez dwa układy dostarczania świeżego powietrza do pomieszczenia. System I dostarcza powietrze świeże pod podest w ilości 900m3/h. powietrze to jest jedynie filtrowane lecz nie jest ogrzewane w okresie zimy. Na układzie nie ma wentylatora. Powietrze jest zasysane, podgrzewane zimą i schładzane latem przez trzy klimakonwektory kanałowe zamontowane pod podestem. Takie rozwiązanie nie gwarantuje kontroli ilości zasysanego powietrza, a co za tym idzie nie gwarantuje właściwego podgrzania w okresie zimowym i schłodzenia w okresie letnim do żądanych temperatur. System II dostarcza powietrze w ilości 600m3/h w sposób kontrolowany poprzez zamontowaną w stropie podwieszonym centralkę wentylacyjną TA-650EL produkcji Systemair w której powietrze podlega filtrowaniu i ogrzaniu w okresie zimowym. Zamontowana w centralce nagrzewnica elektryczna o mocy 8kW zapewnia ogrzanie powietrza w ilości 600m3/h od temperatury zewnętrznej -20C do temperatury +17C. Powietrze to dostarczane jest w rejon ssania klimatyzatorów Split firmy Toshiba zamontowanych nad sufitem podwieszonym i dalej po zmieszaniu z powietrzem obiegowym klimatyzatorów nawiewane jest anemostatami do pomieszczenia. Usuwanie powietrza z sali konferencyjnej odbywa się bezkanałowo kratą transferową nad sufit podwieszony i dalej poprzez układ kanałowy odprowadzający powietrze z nad stropu podwieszonego wentylatorem kanałowym do wyrzutni ściennej. Taki sposób usuwania powietrza nie gwarantuje wprowadzenia całej ilości powietrza świeżego do pomieszczenia, gdyż jego część może nie zostać zassana przez klimatyzatory Split i może być usuwana z nad stropu podwieszonego bezpośrednio do wyrzutni. Dodatkowo w pomieszczeniu Sali konferencyjnej zamontowane są dwa klimatyzatory kasetonowe typu fan-coil służące jedynie do chłodzenia powietrza. Układ dostarczanie i obróbki termicznej powietrza sterowany jest aktualnie niezależnie dla centrali wentylacyjnej, klimatyzatorów typu Split i fan-coili. Klimatyzatory typu fan-coil pomimo, że dwa z nich są tylko chłodnicze sterowane są jednym sterownikiem. Pomieszczenie Rzecznika Prasowego i Sekretariat Pomieszczenia te ogrzewane są w okresie zimowym i chłodzone w okresie letnim klimatyzatorami typu fan-coil zamontowanymi pod oknami w pomieszczeniach. Powietrze świeże do pomieszczeń dostarczane jest w sposób niekontrolowany czerpniami ściennymi zamontowanymi za klimatyzatorami. Takie rozwiązanie powoduje przechłodzenie pomieszczeń w okresie zimy. Klimatyzatory sterowane są za pomocą sterowników zamontowanych na ich obudowie. Urządzenia typu fan-coil zamontowane w tych pomieszczeniach są bardzo złym stanie technicznym i nie nadają się do wykorzystania. Układ chłodniczy dla klimakonwektorów Kolimakonwektory typu fan-coil zlokalizowane w Sali konferencyjnej ( 3 szt. grzewczo/chłodzące oraz 2 szt. tylko chłodzące ), Pomieszczeniu Rzecznika Prasowego ( 1 szt. grzewczo/chłodząca) i pomieszczeniu sekretariatu ( szt. grzewczo/chłodząca) zasilane są w czynnik chłodniczy ( wodny roztwór glikolu) z agregatu chłodniczego zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Instalacja chłodnicza rozprowadzająca czynnik z agregatu do klimakonwektorów jest w złym stanie technicznym i wymaga modernizacji. Proponowane rozwiązania Sala konferencyjna Dla poprawienia warunków panujących w Sali konferencyjnej proponuje się następujące modernizacje w istniejących układach wentylacyjnych i sterowania: System I dostarczania powietrza do klimatyzatorów grzewczo/chłodzących typu fan-coil podlegał będzie następującej modernizacji: 1.na układzie kanałowym dostarczania powietrza zamontowana zostanie przepustnica regulacyjna zamykana ręcznie która pozwoli na ograniczenie napływu powietrza do ilości 300m3/h ( po 100m3/h dla każdego klimatyzatora). Zabieg ten ograniczy przechadzanie pomieszczenia w okresie zimowym. Dostarczanie 300m3/h powietrza świeżego dla każdego z klimatyzatorów kanałowych zamontowanych pod podestem jest za duża i powoduje, że klimatyzatory te nie są w stanie ogrzać takiej ilości powietrza, co skutkuje wychładzaniem powietrza w okresie zimowym. 2.wymiana filtra na powietrzu świeżym 36

38 3.oczyszczenie filtrów w istniejących fan-coilach, odgrzybianie urzadzeń, sprawdzenie połączeń elektrycznych. System II dostarczania powietrza do Sali konferencyjnej podlegał będzie następującej modernizacji: 1.w celu doprowadzenia istniejącego układu wentylacyjnego do pełnej sprawności przewiduje się wymianę wentylatora wraz z silnikiem w centrali nawiewnej oraz przeprowadzenie prac konserwacyjnych istniejącego układu polegających na czyszczeniu filtra, sprawdzenie połączeń elektrycznych, wbudowanie do systemu sterowania pracę wentylacji tego systemu przełącznika on/off umożliwiającego proste ręczne włączanie systemu wentylacji. Po tych zabiegach wentylacja Sali konferencyjnej pracowała będzie z intensywnością 900m3/h ( 300m3/h system I dostarczania powietrza + 600m3/h system II dostarczania powietrza) Intensywność taka zapewni dostarczanie powietrza dla jednej osoby w ilości 30m3/h przy jednoczesnym przebywaniu w Sali konferencyjnej 30 osób i 20m3/h przy jednoczesnym przebywaniu w Sali konferencyjnej 45 osób. Wentylacja Sali konferencyjnej powinna być włączana na 1 godzinę przed zamierzonym użytkowaniem Sali i powinna być wyłączana 1 godzinę po zakończeniu jej użytkowania. Obsługa włączająca wentylację Sali konferencyjnej powinna jednocześnie włączyć układ chłodzenia/ogrzewania klimatyzatorami typu fan-coil umieszczonymi pod podestem oraz układ chłodzenia/ogrzewania klimatyzatorami typu Split ftmy Toshiba umieszczonymi nad sufitem podwieszonym. Bez włączenia tych systemów jednocześnie z systemem wentylacji układ wentylowania Sali konferencyjnej nie będzie pracował poprawnie. W systemie wentylacji wyciągowej z Sali konferencyjnej projektuje się następujące modyfikacje: 1. zamontowanie w stropie Sali konferencyjnej anemostatu wyciągowego w miejsce kraty transferowej i podłączenie go do istniejącego kanału wentylacji wyciągowej. Rozwiązanie to spowoduje bezpośrednie wyciąganie powietrza z Sali, a nie z przestrzenia sufitu podwieszonego, co z kolei zapewni, że powietrze świeże podawane do klimatyzatorów spli nad sufitem podwieszonym nie będzie bezpośrednio wyciągane systemem wyciągowym i zostanie wprowadzone do pomieszczenia. 2. Dla zapewnienia lepszej wentylacji pomieszczeń Rzecznika i Sekretariatu zostaną one podłączone do systemu wentylacji wyciągowej. Projektuje się wyciąganie powietrza z tych pomieszczeń w ilości po 50m3/h. Ponadto w układzie sterowania instalacją chłodzenia Sali konferencyjnej projektuje się rozdzielenie sterowania klimatyzatorami pod podestem i klimatyzatorami kasetonowymi. Uruchamianie klimatyzatorów kasetonowych następowało będzie manualnie w zależności od bieżących warunków panujących w pomieszczeniu. Pomieszczenie rzecznika i Sekretariat W pomieszczeniach tych projektuje się wymianę wyeksploatowanych klimatyzatorów stojących pod oknami na nowe. Sterowanie klimatyzatorami odbywało się będzie ze sterowników zamontowanych na ścianie w rejonie wyłącznika oświetlenia. Dodatkowo w celu ograniczenia wdzierania się zimnego powietrza do pomieszczeń poprzez otwory w ścianie zewnętrznej projektuje się ich częściowe zamknięcie i ograniczenie napływu do ilości wymaganych normami sanitarnymi. Modernizacja układu chłodniczego Ze względu na zły stan techniczny instalacji na zewnątrz budynku oraz zły stan czynnika chodniczego którym napełniona jest instalacja przewiduje się wykonanie następujących prac powodujących przywrócenie sprawności technicznej układu: 1. Wymiana rurociągów instalacji chłodniczej na zewnątrz budynku 2. Wymiana armatury odcinającej 3. Montaż manometrów i termometrów 4. Wymiana izolacji termicznej na zewnątrz budynku 5. Montaż płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej osłaniającego izolację termiczną rurociągów i armatury 37

39 6. Napełnienie instalacji nowym czynnikiem chłodniczym 30% roztworem glikolu etylenowego 7. Przeprowadzenie prac konserwacyjnych polegających na czyszczeniu wymiennika skraplacza, sprawdzeniu ciśnienia freonu i ewentualne jego uzupełnienie, ponowne uruchomienie agregatu chłodniczego. Montażownia W pomieszczeniu montażowni ( C-14)projektuje się zamontowanie niezależnego urządzenia typu Split przystosowanego do pracy całorocznej. Klimatyzator naścienny grzewczo-chłodzący firmy LENNOX, GHM18NLA Qchł= 5,28 kw Qgrz= 5,57 kw. Montaż jednostki zewnętrznej na ścianie bezpośrednio za oknem. Doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzenia przewiduje się z rozdzielni zlokalizowanej w korytarzu. 38

40 ROZDZIAŁ 3 PROJEKT ELEKTRYKI 39

41 LAMPY DO GABINETU RZECZNIKA: Lampa sufitowa na szynie: TRACK 2000 P20 Adaptor 3F Oprawa wykonana z aluminium lakierowanego i stali chromowanej, dostępna w kolorach: alu, czarnym lub białym. Klasa szczelności: IP 20 Zasilanie: 230V Moc maks.: 50W Zalecane źródło: 1x halogen PAR20 50W 230V E27 *Oprawa przystosowana do montażu na systemie TRACK Oprawa posiada możliwość regulacji reflektorka w dwóch płaszczyznach oraz zastosowania żarówek halogenowych o kątach 10, 25 i 30. Można ją wykorzystać do akcentowania wąskimi snopami światła wybranych miejsc i przedmiotów. W cenę oprawy nie są wliczone źródła światła Cena netto: 279 PLN (344 PLN z VAT) Kolor/nr katalogowy alu czarny biały mieszany n/d 40

42 Lampanadstolik : Arm 60 Zwis Oprawa wykonana z aluminium lakierowanego z abażurem z materiału laminowanego od wewnątrz, dostępna w kolorach: część aluminiowa - czerwony, czarny lub biały klosz - czerwony, czarny, biały Klasa szczelności: IP 20 Zasilanie: 230V Moc maks.: x3 40W Zalecane źródło: 3x żarówka Standard 60W 230V E27Możliwość zastosowania 3x żarówek standardowych o mocach 25W i 40W lub świetlówki energooszczędne z gwintem E27. Oprawa świecąca w dół i delikatnie na boki. Nie wymaga transformatora. W cenę oprawy nie są wliczone źródła światła Cena netto: 505 PLN (622 PLN z VAT) Kolor/nr katalogowy alu n/d czarny biały mieszany czerwony mat anoda n/d czarny połysk n/d miedź połysk n/d biały połysk n/d czerwony połysk n/d pomarańczowy połysk n/d fiolet/magenta połysk n/d Nr kat. kloszy czerwony czarny biały Lampa na biurko: 41

43 FORSÅ Ikea Lampa biurkowa, niklowano 99,99 PLN Cena wybranych opcji Numer artykułu: Światło skupione; lampa daje skoncentrowany strumień światła dobry do czytania. kolor 42

44 LAMPY DO SEKRETARIATU PRZY GABINECIE RZECZNIKA : BLOS Oprawa wykonana z lakierowanego aluminium i kloszem z tworzywa PMMA. Klasa szczelności: IP 20 Zasilanie: 230V Moc max: 2x 24W BLOS 3x 24W BLOS 3E Zalecane źródło: 2x-3x świetlówka TC-L 24W 2G11 Oprawa świetlówkowa, dające miękkie, przyjemne rozproszone światło. Wbudowany statecznik elektroniczny W cenę oprawy nie są wliczone źródła światła. Cena netto od: 415 PLN (511 PLN z VAT) Kolor/nr katalogowy alu EVG EVG 3E czarny biały mieszany n/d n/d anoda n/d n/d czarny połysk 44282A 44283A miedź połysk 44282B 44283B biały połysk 44282C 44283C czerwony połysk 44282D 44283D pomarańczowy połysk 44282E 44283E fiolet/magenta połysk 44282F 44283F 43

45 44

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany

Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 6 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Analizy opłacalności stosowania

Analizy opłacalności stosowania Analizy opłacalności stosowania energiiodnawialnych Łukasz Dobrzański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Plan prezentacji Wymagania prawne: Dyrektywa 2002/91/EC -> 2010/31/UE Prawo budowlane + RMI

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Spis treści 1. Dane ogólne 2. Dane szczegółowe 3. Wyposażenie budynku 1. Dane ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony przez GUNB) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

S P I S D O K U M E N T A C J I NR 399/2015 MUZEUM W LĘBORKU - LABORATORIUM

S P I S D O K U M E N T A C J I NR 399/2015 MUZEUM W LĘBORKU - LABORATORIUM ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY DROSKY" 81-777 Sopot, ui-emilii Plater 10, tel/fax (058) 550 78 66 KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, ODPYLANIE I CHŁODNICTWO S P I S D O K U M E N T A C J I NR 399/2015 MUZEUM W LĘBORKU

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: OBIEKT: GIMNAZJUM NR 19 W ŁODZI. ADRES: Łódź, Ul. Wapienna 17 działki ewid. nr 219/3, 219/6, 219/ AUTOR: Aleksandra Sachajko

OPRACOWANIE: OBIEKT: GIMNAZJUM NR 19 W ŁODZI. ADRES: Łódź, Ul. Wapienna 17 działki ewid. nr 219/3, 219/6, 219/ AUTOR: Aleksandra Sachajko OPRACOWANIE: OPIS DO PLANOWANYCH ROBÓT REMONTOWO KONSERWACYJNYCH SAL LEKCYJNYCH DLA GIMNAZJUM NR 19 W ŁODZI 91-087 Łódź, Ul. Wapienna 17, działki ewid. nr 219/3, 219/6, 219/10-14 OBIEKT: GIMNAZJUM NR 19

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

174 OPRAWY DO SZYNOPRZEWODÓW - INDEKS

174 OPRAWY DO SZYNOPRZEWODÓW - INDEKS 174 OPRAWY DO SZYNOPRZEWODÓW - INDEKS ROTTO TRACK TUBA 111 TRACK ARES 111 TRACK CERES 111 TRACK 2000 P20 TRACK 2000 P30 TRACK PETPOT FINE TRACK ARC 50 TRACK strona 176 strona 176 strona 178 strona 178

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków Prawo budowlane cz.3 ocena energetyczna budynków Prawo budowlane ustawa art. 5 p.3 dla kaŝdego budynku oddawanego do uŝytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu. Lp. Miejsce powołania normy Numer normy Tytuł normy (zakres powołania)

Załącznik Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu. Lp. Miejsce powołania normy Numer normy Tytuł normy (zakres powołania) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst ujednolicony Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762 Dziennik Ustaw z 2012r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zmiany: 21.06.2013r. poz. 762 07.10.2015r. poz. 1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach Zamówienia obejmuje wykonanie: I. dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest 1. Przechowywać świadectwo przez 10 lat 2. Wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej z należytą starannością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22 dok. nr C296/14 Um. nr F/23/2014 Inwestor: PIT RADAR S.A. ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa Obiekt: BUDYNEK 22 Adres: ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa dz. nr ewid. 4/23, obręb 30521 Temat: PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie:

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej wentylacji mechanicznej ciągów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) Dz.U.2012.462 2013.10.03 zm. Dz.U.2013.762 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZE

TECHNOLOGIA POMIESZCZE TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, WARSZAWA-WOLA, UL. BEMA 91 OPRACOWAŁ:... GRUDZIEŃ 2008 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.Cel opracowania.... 3 2.Podstawa opracowania.... 3 3.Dane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul.

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Jednostka projektowa : Obiekt : EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38 STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A Temat opracowania : Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008 r. (naniesione kolorem niebieskim)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008 r. (naniesione kolorem niebieskim) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008 r. (naniesione kolorem niebieskim) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo