PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ PRZY GABINECIE RZECZNIKA PRASOWEGO KGP W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ PRZY GABINECIE RZECZNIKA PRASOWEGO KGP W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150"

Transkrypt

1 T NORD Sp.z.o.o. PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ PRZY GABINECIE RZECZNIKA PRASOWEGO KGP W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150 Warszawa 08 marzec 2012 Zamawiający : Komenda Główna Policji, Biuro Logistyki Policji KGP, Wydział Inwestycyjno Remontowy, Warszawa ul. Domaniewska 36/38 0

2 S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U ROZDZIAŁ 1a - ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY, ROZDZIAŁ 1b - ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3D strona 3-9 ARANŻACJA 3D strona 10 ZESTAWIENIE MEBLI strona11-16 ROZDZIAŁ 2b - ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 2D INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO rys. nr A-01 skala 1:50, strona 18 ARANŻACJA RZUT rys. nr A-02 skala 1:50, strona 19 RZUT BUDOWLANY rys. nr A-03 skala 1:50, strona 20 ARANŻACJA MEBLOWA ORAZ ELEMENTYWYKOŃCZENIA rys. nr A-04 skala 1:50, strona 21 PROJEKT PODŁÓG rys. nr A-05 skala 1:50, strona 22 PROJEKT KOLORYSTYKI rys. nr A-06 skala 1:50, strona 23 PROJEKT SALI KONFERENCYJNEJ WIDOKI ŚCIAN 1 rys. nr A-07 skala 1:50, strona 24 PROJEKT SALI KONFERENCYJNEJ WIDOKI ŚCIAN 2 rys. nr A-08 skala 1:50, strona 25 PROJEKT SEKRETARIATU RZUT rys. nr A-09 skala 1:25, strona 26 PROJEKT SEKRETARIATU WIDOKI ŚCIAN 1 rys. nr A-010 skala 1:25, strona 27 PROJEKT SEKRETARIATU WIDOKI ŚCIAN 2 rys. nr A-011 skala 1:25, strona 28 PROJEKT GABINETU RZUT rys. nr A-012 skala 1:25, strona 29 PROJEKT GABINETU WIDOKI ŚCIAN 1 rys. nr A-013 skala 1:25, strona 30 PROJEKT GABINATU WIDOKI ŚCIAN 2 rys. nr A-014 skala 1:25, strona 31 PROJEKT HOLU RZUT rys. nr A-015 skala 1:25, strona 32 PROJEKT HOLU WIDOKI ŚCIAN 1 rys. nr A-016 skala 1:25, strona 33 PROJEKT HOLU WIDOKI ŚCIAN 2 rys. nr A-017 skala 1:25, strona 34 ROZDZIAŁ 3 PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI strona ROZDZIAŁ 4 SUFITÓW PODWIESZANYCH, ELEKTRYKI I OŚWIETLANIA KARTY KATALOGOWE ZASTOSOWANYCH LAMP strona WYTYCZNE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIE ORAZ SUFITY PODWIESZANE rys. nr A-018 skala 1:50, strona 46 1

3 ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA 2

4 PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ PRZY GABINECIE RZECZNIKA PRASOWEGO KGP W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150 PROJEKTANT: TNORD Sp.z o. O. Ul. Kleczewska Warszawa NIP KRS ARCHITEKTURA: mgr inż. Arch. Magdalena Smyk Data opracowania projektu: 8 MARZEC

5 ROZDZIAŁ 2a ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY 4

6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PODSTAWA OPRACOWANIA - Warunki przyłączeniowe od gestorów sieci. - Umowa na prace projektowe z Inwestorem. - Obowiązujące normy i przepisy prawne. 1.OPIS TECHNICZNY 1.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i długość przeznaczenie i program obiektu: Istniejący lokal, jest lokalem Komendy Głównej Policji, w której zostanie przeprowadzona modernizacja, polegająca na nowej aranżacji wnętrz. Zmiany które zostaną dokonane polegać będą na przemalowaniu wnętrza, zmianie wykładzin, nowej aranżacji meblowej oraz dokonanie zmian oświetlenia i modernizacje istniejącej instalacji klimatyzacyjno wentylacyjne. Charakterystyczne parametry techniczne: PARAMETRY OGÓLNE REMONTOWANEGO LOKALU: Powierzchnia użytkowa lokalu 92,30 m 2 1. Sala konferencyjna RZ KGP o powierzchni 50,0 m² 2. Hol między salą konferencyjną, a gabinetem RP KGP o pow.10,5m² 3. Sekretariat przy gabinecie RP KGP o pow. 14,7m² 4. Gabinetu Rzecznika Prasowego KGO o pow. 17,1 m² ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO POMIESZCZEŃ. KGP Ul. Puławska 148/150 PARTER nr nazwa pomieszczenia powierzchnia wykończenie podłogi Pomieszczenia (m 2 ) C1 SALA KONFERENCYJNA 50,0 WYKŁADZINA C2 SEKRETARIAT 14,7 WYKŁADZINA C3 GABINAT RZECZNIKA 17,1 WYKŁADZINA C4 HOLL 10,5 WYKŁADZINA SUMA 92,30 m² 5

7 1.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędność energii o odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,. Projektowany wystrój wnętrza modernizowanego lokalu KGP utrzymany będzie w jasnej i nowoczesnej stylistyce. W lokalu przewidziano zastosowanie materiałów wysokiej jakości posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia. Nie planuje się ingerencji w elewacje budynku. Lokal spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To samo dotyczy wymagań względem warunków higienicznych i zdrowotnych. 1.3 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych, w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego. Nie dotyczy. 1.4.w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Nie dotyczy 1.5 w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. Nie dotyczy 1.6 w stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwiązania budowlane i techniczno instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, Nie dotyczy 6

8 1.7 rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń: a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych. Klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. Informacje zawarte są odpowiednio w projektach branżowych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. 1.8 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. Nie dotyczy 1.9 Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe., określającą w zależności od potrzeb: a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno budowlanych Nie dotyczy Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i sposobu odprowadzania ścieków, b) emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, e) wpływ obiektu 7

9 budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Oraz okazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. Nie dotyczy. Podstawowe dane techniczne obiektu oraz użyte do jego wykonania technologie: POSADZKI wymiana warstw wykładziny dywanowej w Sali Konferencyjnej. - Wykładzina Tec SOM SAS T3580 CITY SOUARE, Nr. DG 013 Szczegóły technologiczne i wykonawcze skonsultować z producentem i wybranym wykonawcą! ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE Ściany konstrukcyjne zewnętrzne bez zmian. Od wewnątrz ściany zewnętrzne osłonięte są warstwą wyrównującą istniejącą. ŚCIANY DZIAŁOWE Wszystkie ściany działowe istniejące pozostają bez zmian. Przewidziano malowanie farbą akrylowa w kolorze podanym w projekcie: SUFITY Sufity z płyt gk zaprojektowano w technologii Rigips z płyt PRO gr. 12,5mm oraz w środkowej części sufit systemowy Armstrong Vektor. Płyty sufitów mocowane na wieszakach stalowych systemowych. Płyty po ułożeniu szpachlowane i uszczelniane wg. Technologii producenta. Płyty układane w dwóch warstwach na mijankę. PRZEWODY WENTYLACYJNE Przewody wentylacji mechanicznej opisano załączonym projekcie instalacji rozdział 4. OKNA I DRZWI OKNA pozostają istniejące. WYKOŃCZENIA ŚCIAN Wszystkie ściany działowe istniejące pozostają bez zmian. Przewidziano malowanie farbą akrylowa w kolorze podanym w projekcie 1.11 W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1000m2, określonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania 8

10 skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. Nie dotyczy 1.12 Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. Instalacja odgromowa. Elementy wyposażenia wnętrza zaplanowano zgodnie z wymaganiami warunków technicznych. Odpowiednio materiały zastosowane na sufitach są zaprojektowana jako niepalne, niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia. Materiały na sufit zastosowano w klasie reakcji na ogień B-s2, d0. Odpowiednio okładziny ścienne w klasie minimum B-s1, d0. Wykaz obowiązujących norm: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Polskie Normy i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej Autorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich rozwiązań zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany mogą być dokonane po uzgodnieniu z projektantem wnętrz. ROZDZIAŁ 1b 9

11 ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3D GABINET RZECZNIKA PRASOWEGO KDP SEKRETARIAT 10

12 ZESTAWIENIE MEBLI: SALA KONFERENCYJNA: Sala konferencyjna Lp. Nazwa towaru Symbol Kolorystyka szt 1 Ariz 550V WER 1 tworzywo: kolor biały, stelaż chrom 10 1 Ariz 570V WER 2 soft line SL-28. Stelaż chrom 10 11

13 GABINET RZECZNIKA PRASOWEGO: GABINET 1 BR 101 biurko wenge lub orzech, stelaz antracyt 1 180,4x90,4x73,2 h cm 2 BR 25P komoda podbiurkowa, drzwi szklane przesuwne wenge lub orzech, kolor szkła? 1 202,4x48,4x64 h cm 3 BR 57 komoda aktowa. Modyfikacja(część ubraniowa). drzwi szklane przesuwne wenge lub orzech, kolor szkła? +miejsce na odwieszenie ubrań 1 232,6x43,4x115 h cm 4 BR 40 szafka pod plazmę wenge lub orzech, 1 124,6x43,4x79,8 h cm 5 Stolik kawowy wenge lub orzech, stelaz antracyt 1 fi 80 cm x 73 h cm 12

14 6 FAN soft line SL-28. Stelaż chrom 4 7 Wieszak Alfa chrom 1 9 Cleo. Mechanizm synchro (efekt kołyski), regulacja wysokości podłokietników i oparcia eko skóra E-8, podstawa chrom 1 MEBLE DO GABINETU RZECZNIK A PRASOWEGO MEBELUX BRAND 13

15 14

16 SEKRETARIAT PRZY GABINECIE RZECZNKA PRASOWEGO: Sekretariat 1 VA/N-04 biurko+ Element osłaniający nogi wenge lub orzech, stelaz antracyt 180x80x73 h cm 2 VA-96L komoda podbiurkowa wenge lub orzech 150x45x66 h cm 3 szafa na zamówinie robiona wg projektu wenge lub orzech 4 FAN 20V sofa 2 osobowa soft line SL-28. Stelaż chrom fi 40x55 h cm 5 Stolik kawowy wenge lub orzech 6 Wieszak Alfa chrom 8 Playa fotel obrotowy: mechanizm synchro(efekt kołyski), regulacja głebokości siedziska, regulacja wysokości oparcia ipodłokietników. soft line SL-28. Podstawa z tworzywa w kolorze czarnym 15

17 MEBLE DO SEKRETARIATU MEBELUX VARIANT N 16

18 ROZDZIAŁ 2a ARCHITEKTURA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNEGO 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 ROZDZIAŁ 3 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 35

37 Opis stanu istniejącego Sala konferencyjna Aktualnie sala konferencyjna obsługiwana jest przez dwa układy dostarczania świeżego powietrza do pomieszczenia. System I dostarcza powietrze świeże pod podest w ilości 900m3/h. powietrze to jest jedynie filtrowane lecz nie jest ogrzewane w okresie zimy. Na układzie nie ma wentylatora. Powietrze jest zasysane, podgrzewane zimą i schładzane latem przez trzy klimakonwektory kanałowe zamontowane pod podestem. Takie rozwiązanie nie gwarantuje kontroli ilości zasysanego powietrza, a co za tym idzie nie gwarantuje właściwego podgrzania w okresie zimowym i schłodzenia w okresie letnim do żądanych temperatur. System II dostarcza powietrze w ilości 600m3/h w sposób kontrolowany poprzez zamontowaną w stropie podwieszonym centralkę wentylacyjną TA-650EL produkcji Systemair w której powietrze podlega filtrowaniu i ogrzaniu w okresie zimowym. Zamontowana w centralce nagrzewnica elektryczna o mocy 8kW zapewnia ogrzanie powietrza w ilości 600m3/h od temperatury zewnętrznej -20C do temperatury +17C. Powietrze to dostarczane jest w rejon ssania klimatyzatorów Split firmy Toshiba zamontowanych nad sufitem podwieszonym i dalej po zmieszaniu z powietrzem obiegowym klimatyzatorów nawiewane jest anemostatami do pomieszczenia. Usuwanie powietrza z sali konferencyjnej odbywa się bezkanałowo kratą transferową nad sufit podwieszony i dalej poprzez układ kanałowy odprowadzający powietrze z nad stropu podwieszonego wentylatorem kanałowym do wyrzutni ściennej. Taki sposób usuwania powietrza nie gwarantuje wprowadzenia całej ilości powietrza świeżego do pomieszczenia, gdyż jego część może nie zostać zassana przez klimatyzatory Split i może być usuwana z nad stropu podwieszonego bezpośrednio do wyrzutni. Dodatkowo w pomieszczeniu Sali konferencyjnej zamontowane są dwa klimatyzatory kasetonowe typu fan-coil służące jedynie do chłodzenia powietrza. Układ dostarczanie i obróbki termicznej powietrza sterowany jest aktualnie niezależnie dla centrali wentylacyjnej, klimatyzatorów typu Split i fan-coili. Klimatyzatory typu fan-coil pomimo, że dwa z nich są tylko chłodnicze sterowane są jednym sterownikiem. Pomieszczenie Rzecznika Prasowego i Sekretariat Pomieszczenia te ogrzewane są w okresie zimowym i chłodzone w okresie letnim klimatyzatorami typu fan-coil zamontowanymi pod oknami w pomieszczeniach. Powietrze świeże do pomieszczeń dostarczane jest w sposób niekontrolowany czerpniami ściennymi zamontowanymi za klimatyzatorami. Takie rozwiązanie powoduje przechłodzenie pomieszczeń w okresie zimy. Klimatyzatory sterowane są za pomocą sterowników zamontowanych na ich obudowie. Urządzenia typu fan-coil zamontowane w tych pomieszczeniach są bardzo złym stanie technicznym i nie nadają się do wykorzystania. Układ chłodniczy dla klimakonwektorów Kolimakonwektory typu fan-coil zlokalizowane w Sali konferencyjnej ( 3 szt. grzewczo/chłodzące oraz 2 szt. tylko chłodzące ), Pomieszczeniu Rzecznika Prasowego ( 1 szt. grzewczo/chłodząca) i pomieszczeniu sekretariatu ( szt. grzewczo/chłodząca) zasilane są w czynnik chłodniczy ( wodny roztwór glikolu) z agregatu chłodniczego zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Instalacja chłodnicza rozprowadzająca czynnik z agregatu do klimakonwektorów jest w złym stanie technicznym i wymaga modernizacji. Proponowane rozwiązania Sala konferencyjna Dla poprawienia warunków panujących w Sali konferencyjnej proponuje się następujące modernizacje w istniejących układach wentylacyjnych i sterowania: System I dostarczania powietrza do klimatyzatorów grzewczo/chłodzących typu fan-coil podlegał będzie następującej modernizacji: 1.na układzie kanałowym dostarczania powietrza zamontowana zostanie przepustnica regulacyjna zamykana ręcznie która pozwoli na ograniczenie napływu powietrza do ilości 300m3/h ( po 100m3/h dla każdego klimatyzatora). Zabieg ten ograniczy przechadzanie pomieszczenia w okresie zimowym. Dostarczanie 300m3/h powietrza świeżego dla każdego z klimatyzatorów kanałowych zamontowanych pod podestem jest za duża i powoduje, że klimatyzatory te nie są w stanie ogrzać takiej ilości powietrza, co skutkuje wychładzaniem powietrza w okresie zimowym. 2.wymiana filtra na powietrzu świeżym 36

38 3.oczyszczenie filtrów w istniejących fan-coilach, odgrzybianie urzadzeń, sprawdzenie połączeń elektrycznych. System II dostarczania powietrza do Sali konferencyjnej podlegał będzie następującej modernizacji: 1.w celu doprowadzenia istniejącego układu wentylacyjnego do pełnej sprawności przewiduje się wymianę wentylatora wraz z silnikiem w centrali nawiewnej oraz przeprowadzenie prac konserwacyjnych istniejącego układu polegających na czyszczeniu filtra, sprawdzenie połączeń elektrycznych, wbudowanie do systemu sterowania pracę wentylacji tego systemu przełącznika on/off umożliwiającego proste ręczne włączanie systemu wentylacji. Po tych zabiegach wentylacja Sali konferencyjnej pracowała będzie z intensywnością 900m3/h ( 300m3/h system I dostarczania powietrza + 600m3/h system II dostarczania powietrza) Intensywność taka zapewni dostarczanie powietrza dla jednej osoby w ilości 30m3/h przy jednoczesnym przebywaniu w Sali konferencyjnej 30 osób i 20m3/h przy jednoczesnym przebywaniu w Sali konferencyjnej 45 osób. Wentylacja Sali konferencyjnej powinna być włączana na 1 godzinę przed zamierzonym użytkowaniem Sali i powinna być wyłączana 1 godzinę po zakończeniu jej użytkowania. Obsługa włączająca wentylację Sali konferencyjnej powinna jednocześnie włączyć układ chłodzenia/ogrzewania klimatyzatorami typu fan-coil umieszczonymi pod podestem oraz układ chłodzenia/ogrzewania klimatyzatorami typu Split ftmy Toshiba umieszczonymi nad sufitem podwieszonym. Bez włączenia tych systemów jednocześnie z systemem wentylacji układ wentylowania Sali konferencyjnej nie będzie pracował poprawnie. W systemie wentylacji wyciągowej z Sali konferencyjnej projektuje się następujące modyfikacje: 1. zamontowanie w stropie Sali konferencyjnej anemostatu wyciągowego w miejsce kraty transferowej i podłączenie go do istniejącego kanału wentylacji wyciągowej. Rozwiązanie to spowoduje bezpośrednie wyciąganie powietrza z Sali, a nie z przestrzenia sufitu podwieszonego, co z kolei zapewni, że powietrze świeże podawane do klimatyzatorów spli nad sufitem podwieszonym nie będzie bezpośrednio wyciągane systemem wyciągowym i zostanie wprowadzone do pomieszczenia. 2. Dla zapewnienia lepszej wentylacji pomieszczeń Rzecznika i Sekretariatu zostaną one podłączone do systemu wentylacji wyciągowej. Projektuje się wyciąganie powietrza z tych pomieszczeń w ilości po 50m3/h. Ponadto w układzie sterowania instalacją chłodzenia Sali konferencyjnej projektuje się rozdzielenie sterowania klimatyzatorami pod podestem i klimatyzatorami kasetonowymi. Uruchamianie klimatyzatorów kasetonowych następowało będzie manualnie w zależności od bieżących warunków panujących w pomieszczeniu. Pomieszczenie rzecznika i Sekretariat W pomieszczeniach tych projektuje się wymianę wyeksploatowanych klimatyzatorów stojących pod oknami na nowe. Sterowanie klimatyzatorami odbywało się będzie ze sterowników zamontowanych na ścianie w rejonie wyłącznika oświetlenia. Dodatkowo w celu ograniczenia wdzierania się zimnego powietrza do pomieszczeń poprzez otwory w ścianie zewnętrznej projektuje się ich częściowe zamknięcie i ograniczenie napływu do ilości wymaganych normami sanitarnymi. Modernizacja układu chłodniczego Ze względu na zły stan techniczny instalacji na zewnątrz budynku oraz zły stan czynnika chodniczego którym napełniona jest instalacja przewiduje się wykonanie następujących prac powodujących przywrócenie sprawności technicznej układu: 1. Wymiana rurociągów instalacji chłodniczej na zewnątrz budynku 2. Wymiana armatury odcinającej 3. Montaż manometrów i termometrów 4. Wymiana izolacji termicznej na zewnątrz budynku 5. Montaż płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej osłaniającego izolację termiczną rurociągów i armatury 37

39 6. Napełnienie instalacji nowym czynnikiem chłodniczym 30% roztworem glikolu etylenowego 7. Przeprowadzenie prac konserwacyjnych polegających na czyszczeniu wymiennika skraplacza, sprawdzeniu ciśnienia freonu i ewentualne jego uzupełnienie, ponowne uruchomienie agregatu chłodniczego. Montażownia W pomieszczeniu montażowni ( C-14)projektuje się zamontowanie niezależnego urządzenia typu Split przystosowanego do pracy całorocznej. Klimatyzator naścienny grzewczo-chłodzący firmy LENNOX, GHM18NLA Qchł= 5,28 kw Qgrz= 5,57 kw. Montaż jednostki zewnętrznej na ścianie bezpośrednio za oknem. Doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzenia przewiduje się z rozdzielni zlokalizowanej w korytarzu. 38

40 ROZDZIAŁ 3 PROJEKT ELEKTRYKI 39

41 LAMPY DO GABINETU RZECZNIKA: Lampa sufitowa na szynie: TRACK 2000 P20 Adaptor 3F Oprawa wykonana z aluminium lakierowanego i stali chromowanej, dostępna w kolorach: alu, czarnym lub białym. Klasa szczelności: IP 20 Zasilanie: 230V Moc maks.: 50W Zalecane źródło: 1x halogen PAR20 50W 230V E27 *Oprawa przystosowana do montażu na systemie TRACK Oprawa posiada możliwość regulacji reflektorka w dwóch płaszczyznach oraz zastosowania żarówek halogenowych o kątach 10, 25 i 30. Można ją wykorzystać do akcentowania wąskimi snopami światła wybranych miejsc i przedmiotów. W cenę oprawy nie są wliczone źródła światła Cena netto: 279 PLN (344 PLN z VAT) Kolor/nr katalogowy alu czarny biały mieszany n/d 40

42 Lampanadstolik : Arm 60 Zwis Oprawa wykonana z aluminium lakierowanego z abażurem z materiału laminowanego od wewnątrz, dostępna w kolorach: część aluminiowa - czerwony, czarny lub biały klosz - czerwony, czarny, biały Klasa szczelności: IP 20 Zasilanie: 230V Moc maks.: x3 40W Zalecane źródło: 3x żarówka Standard 60W 230V E27Możliwość zastosowania 3x żarówek standardowych o mocach 25W i 40W lub świetlówki energooszczędne z gwintem E27. Oprawa świecąca w dół i delikatnie na boki. Nie wymaga transformatora. W cenę oprawy nie są wliczone źródła światła Cena netto: 505 PLN (622 PLN z VAT) Kolor/nr katalogowy alu n/d czarny biały mieszany czerwony mat anoda n/d czarny połysk n/d miedź połysk n/d biały połysk n/d czerwony połysk n/d pomarańczowy połysk n/d fiolet/magenta połysk n/d Nr kat. kloszy czerwony czarny biały Lampa na biurko: 41

43 FORSÅ Ikea Lampa biurkowa, niklowano 99,99 PLN Cena wybranych opcji Numer artykułu: Światło skupione; lampa daje skoncentrowany strumień światła dobry do czytania. kolor 42

44 LAMPY DO SEKRETARIATU PRZY GABINECIE RZECZNIKA : BLOS Oprawa wykonana z lakierowanego aluminium i kloszem z tworzywa PMMA. Klasa szczelności: IP 20 Zasilanie: 230V Moc max: 2x 24W BLOS 3x 24W BLOS 3E Zalecane źródło: 2x-3x świetlówka TC-L 24W 2G11 Oprawa świetlówkowa, dające miękkie, przyjemne rozproszone światło. Wbudowany statecznik elektroniczny W cenę oprawy nie są wliczone źródła światła. Cena netto od: 415 PLN (511 PLN z VAT) Kolor/nr katalogowy alu EVG EVG 3E czarny biały mieszany n/d n/d anoda n/d n/d czarny połysk 44282A 44283A miedź połysk 44282B 44283B biały połysk 44282C 44283C czerwony połysk 44282D 44283D pomarańczowy połysk 44282E 44283E fiolet/magenta połysk 44282F 44283F 43

45 44

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...6 Ramowy zakres prac

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) Dz.U.2012.462 zm. Dz.U.2013.762 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Zamierzenie budowlane: Adres budowli: Branża: Przedmiot opracowania: miejscowość Gdów, Bilczyce województwo małopolskie BUDOWA OBWODNICY GDOWA Zadanie 1 GAZOWA GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARIANT 2. Budowa infrastruktury w ramach parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego II etap

KONCEPCJA WARIANT 2. Budowa infrastruktury w ramach parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego II etap KONCEPCJA WARIANT 2 Budowa infrastruktury w ramach parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego II etap Wrocław, kwiecień 2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Projekt wymiany istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku Hotelu Asystenta OBIEKT: INWESTOR: Hotel Asystenta ul. Śląska 11, 25-328 Kielce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów

K-WEN. email: wkaczorowski@o2.pl. Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej Ul. Słoneczna 18 42-310 Przybynów ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania.... 2 1.2. Podstawa opracowania.... 3 2. KRYTERIA PROJEKTOWE... 3 2.1. Parametry powietrza zewnętrznego....

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1)

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1) Analiza wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej.

Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej. Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej. 1. Ustawa Prawo budowlane + rozporządzenie Zakres i forma projektu budowlanego Spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo