Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs dessa anvisningar noga före montering, inspektion och användning. Produkten är endast avsedd att användas som jakttält. Använd den inte som campingtält eller för annat ändamål. Tältet är avsett att vara bärbart. Lämna inte tältet uppfällt när det inte används. Skjut inte genom nätfönstren med eldvapen. Nätfönstren får endast användas för bågskytte. Låt inte barn leka med produkten utan övervakning av vuxen - risk för personskada och/eller dödsfall. Låt aldrig tältmaterialet täcka ansiktet kvävningsrisk. Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs, finns risk för personskada och/eller egendomsskada. Var alltid medveten om var alla i din grupp befinner sig. Ta alltid reda på om någon annan jagar i området. Var försiktigt vid montering risk för personskada. Produkten är inte brandsäker. Håll produkten borta från öppen låga och andra antändningskällor. Använd aldrig anordningar som genererar gaser, avgaser eller ångor inne i jakttältet risk för kolmonoxidförgiftning, personskada och/eller dödsfall. Använd alltid väl synliga kläder med starka färger vid jakt med skjutvapen. Ultraviolett strålning bryter ned materialfibrerna så att de bleks, försvagas och så småningom upplöses. Utsätt inte jakttältet för direkt solljus under längre perioder. Placera om möjligt alltid jakttältet i skugga. Blekning och/eller missfärgning omfattas inte av garantin. MONTERING 1. Ta fram det hopfällda tältet ur väskan. 2. Lägg ut tältet plant på marken. Se noga till att materialet inte är vikt/vridet eller överlappar ändarna på några pinnar. 3. Dra i handtaget mitt på taket så att takdelen öppnas. 2

3 SVENSKA 4. Lyft upp taket så att det går att fatta tag i något av stagen mitt på varje vägg. Dra i snöret i öglan, på samma sätt som i steg 3. OBS! Sätt foten på markstycket för att hålla tältet på plats medan du fäller ut väggarna (finns inte på alla modeller). 5. Gå runt tältet och dra ut samtliga väggar helt. 6. Därmed bör tältet vara fullständigt rest. Förankra tältet i marken med medföljande pinnar och snören. Pinnarna finns i en påse inne i tältet, fastsydd i marknivå vid en innervägg nära dörren. Förankringsöglor är isydda i varje hörn och på varje sida. Knyt fast snörenas fria ändar i pinnar nedslagna i marken. OBS! Fönstren kan nu konfigureras. Buskar och ris kan placeras i hållare runt tältet (inte på alla modeller). 3

4 SVENSKA Hopfällning 1. Ta bort alla pinnar och lägg dem i den medföljande påsen (snörena sitter fast i öglorna). Stäng alla fönster. Ta bort eventuellt ris. 2. Tryck väggarna inåt och taket nedåt så att de fälls ihop. 3. Tältet ska ligga platt, på samma sätt som när du tog fram det ut väskan. Vik ihop tältet med hörnen mot varandra. Använd inte våld. Se upp så att inte pinnarna trasslar in sig. 4. Placera tältet i väskan med lederna mot väskans botten. UNDERHÅLL Lägg aldrig undan tältet när det är blött det kommer att mögla. Låt det alltid torka innan det läggs undan. Fäll alltid ihop tältet när det inte används, för att undvika skador och blekning. Om tältet läcker kan du täta sömmarna med tätningsmedel och spreja tak och väggar med silkonsprej. Använd extra förankringssnören vid stark vind. Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula AB, Box 363, SKARA 4

5 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les disse anvisningene nøye før montering, kontroll og bruk. Produktet skal bare brukes som jakttelt. Ikke bruk det som campingtelt eller til andre formål. Teltet er ment å være bærbart. Ikke la teltet stå oppslått når det ikke er i bruk. Ikke skyt gjennom nettingvinduene med våpen. Nettingvinduene kan kun brukes til bueskyting. Ikke la barn leke med produktet uten at de er under tilsyn av en voksen fare for personskade og/eller dødsfall. Ikke la teltduken dekke ansiktet kvelningsfare. Hvis ikke alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger følges, er det fare for personskade og/eller skade på eiendom. Ha alltid oversikt over hvor alle i din gruppe befinner seg. Undersøk om andre personer jakter i området. Vær forsiktig ved montering fare for personskader. Produktet er ikke brannsikkert. Hold produktet unna åpen ild og andre antenningskilder. Bruk aldri utstyr som skaper gasser, avgasser eller damp inne i jaktteltet fare for kullosforgiftning, personskade og/eller dødsfall. Bruk alltid godt synlige klær i sterke farger under jakt med skytevåpen. Ultrafiolett stråling bryter ned materialfibrene slik at de blekes, blir svakere og etter hvert oppløses. Ikke utsett jaktteltet for direkte sollys over lengre tid. Plasser om mulig jaktteltet i skyggen. Bleking og/eller misfarging omfattes ikke av garantien. MONTERING 1. Ta det sammenbrettede teltet ut av vesken. 2. Legg teltet flatt ut på bakken. Kontroller at materialet ikke er brettet/vridd eller har hektet seg fast i pinner. 3. Trekk i håndtaket midt på taket slik at takdelen åpner seg. 5

6 NORSK 4. Løft opp taket slik at du får tak i stagene midt på hver vegg. Trekk i snoren i ringen, på samme måte som i trinn 3. OBS! Sett foten på teltgulvet for å holde teltet på plass mens du slår ut veggene (finnes ikke på alle modeller). 5. Gå rundt teltet og trekk samtlige vegger helt ut. 6. Teltet skal nå være ferdig slått opp. Fest teltet i bakken med medfølgende plugger og snorer. Pluggene finner du i en pose inne i teltet, sydd fast nederst på en av innerveggene i nærheten av døråpningen. Forankringsringer er sydd fast i hvert hjørne og på hver side. Knyt fast snorenes løse ender i pluggene som er slått ned i bakken. OBS! Vinduene kan nå konfigureres. Kvister og ris kan plasseres i holdere rundt teltet (ikke på alle modeller). 6

7 NORSK Sammenslåing 1. Ta bort alle plugger og legg dem i den medfølgende posen (snorene sitter fast i ringene). Lukk alle vinduer. Fjern eventuelle kvister og ris. 2. Trykk veggene helt innover og taket nedover slik at de slås sammen. 3. Teltet skal ligge flatt, på samme måte som da du tok det ut av vesken. Brett sammen teltet med hjørnene mot hverandre. Ikke press for mye. Pass på at pluggene ligger rett. 4. Plasser teltet i vesken med leddene mot bunnen av vesken. VEDLIKEHOLD Pakk aldri ned teltet når det er vått da vil det mugne. La det alltid tørke før det pakkes vekk. Slå alltid sammen teltet når det ikke er i bruk, for å unngå skader og bleking. Hvis teltet lekker, kan du tette sømmene med tetningsmiddel og spraye tak og vegger med silikonspray. Bruk ekstra forankringssnorer ved sterk vind. Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 7

8 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Przed montażem, kontrolą i użyciem dokładnie przeczytaj niniejsze wskazówki. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako namiot myśliwski. Produktu nie należy stosować jako namiotu kempingowego lub do innych celów. Namiot jest przeznaczony do stosowania jako namiot przenośny. Nie pozostawiaj rozłożonego namiotu, kiedy nie jest używany. Nie oddawaj strzałów bronią palną przez okienka z siatki. Okienka z siatki mogą być stosowane wyłącznie do strzelania z łuku. Nie pozwalaj, by dzieci bawiły się produktem bez nadzoru osób dorosłych ryzyko obrażeń ciała i/lub śmierci. Nigdy nie zakrywaj twarzy materiałem, z którego wykonany jest namiot ryzyko uduszenia. Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń i instrukcji bezpieczeństwa grozi obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia. Zawsze sprawdzaj, gdzie przebywają wszystkie osoby należące do twojej grupy. Dowiedz się, czy inne osoby polują na tym samym terenie. Zachowaj ostrożność podczas montażu ryzyko obrażeń ciała. Produkt nie jest ogniotrwały. Trzymaj produkt z dala od otwartego płomienia i innych źródeł zapłonu. Wewnątrz namiotu nigdy nie używaj urządzeń, które emitują gazy, spaliny lub opary ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, obrażeń ciała i/lub śmierci. Podczas polowań z bronią palną zawsze stosuj dobrze widoczną odzież w jaskrawych kolorach. Promieniowanie ultrafioletowe rozkłada włókna materiału, powodując ich wypłowienie, osłabienie i szybki rozpad. Nie narażaj namiotu myśliwskiego na długotrwałe bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Jeśli to możliwe, zawsze umieszczaj namiot myśliwski w cieniu. Płowienie i/lub odbarwienia materiału nie są objęte gwarancją. MONTAŻ 1. Wyjmij złożony namiot z torby. 2. Rozłóż namiot płasko na ziemi. Sprawdź dokładnie, czy materiał nie jest założony/okręcony lub nie zachodzi na końcówki śledzi. 3. Pociągnij za uchwyt na środku dachu, tak by sekcja dachowa się otworzyła. 8

9 POLSKI 4. Podnieś dach w taki sposób, by możliwe było uchwycenie którejś z rozpórek na środku z każdej ze ścian. Pociągnij za sznurek w uchu tak samo, jak w punkcie 3. UWAGA! Postaw stopę na obrzeżu podłogi w celu utrzymania namiotu w miejscu podczas rozkładania ścian (wybrane modele). 5. Obchodząc namiot, wyciągnij do końca wszystkie ściany. 6. Teraz namiot powinien być całkowicie rozłożony. Zakotwicz namiot w ziemi przy użyciu dołączonych śledzi i sznurków. Śledzie znajdują się w torebce wewnątrz namiotu, wszytej do jednej ze ścian wewnętrznych blisko drzwi, na poziomie podłogi. Ucha mocujące są wszyte w każdym rogu i na każdym boku. Przywiąż wolne końce sznurków do śledzi wbitych w ziemię. UWAGA! Teraz możliwa jest konfiguracja okienek. W uchwytach rozmieszczonych wokół namiotu (wybrane modele) można umieścić krzewy i gałązki. 9

10 POLSKI Składanie 1. Usuń wszystkie śledzie i włóż je do dołączonej torebki (sznurki pozostają w uchach). Zamknij wszystkie okna. Usuń ewentualne gałązki. 2. Wciśnij ściany do wewnątrz, a dach w dół, tak by się złożyły. 3. Namiot musi leżeć płasko, tak jak leżał po wyjęciu z torby. Złóż namiot, ściągając narożniki do siebie. Nie używaj zbyt dużej siły. Zwróć uwagę, by śledzie się nie zaplątały. 4. Umieść namiot w torbie z przegubami skierowanymi do dna torby. KONSERWACJA Nigdy nie chowaj namiotu, jeśli jest mokry zacznie pleśnieć. Przed schowaniem zawsze czekaj, aż wyschnie. Zawsze składaj nieużywany namiot w celu zapobieżenia uszkodzeniom i płowieniu. Jeżeli namiot przecieka, szwy możesz uszczelnić przy użyciu środka uszczelniającego, a dach i ściany spryskać sprejem silikonowym. W przypadku silnego wiatru używaj dodatkowych sznurków kotwiących. Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 10

11 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read the Operating Instructions carefully before use Read these instructions carefully before assembly, inspection and use. The product is only intended for use as a hunting tent. Do not use it as a camping tent, or for any other purpose. The tent is designed to be portable. Do not leave the tent pitched when it is not in use. Do not fire through the mesh window with a firearm. The mesh window must only be used for archery. Do not let children play with the product without adult supervision - risk of personal injury and/or death. Never let the tent material cover the face - risk of suffocation. Failure to follow all the instructions and safety instructions entails a risk of personal injury and/or death. Always be aware of the location of everyone in your group. Always find out whether anyone else is hunting in the area. Be careful when pitching risk of personal injury. The product is not fireproof. Keep the product away from open flames and other sources of ignition. Never use appliances that generate gases, fumes or vapours inside the hunting tent - risk of carbon monoxide poisoning, injury and/or death. Always wear high visibility clothing with bright colours when hunting with firearms. Ultraviolet rays break down the material fibres so that they fade, weaken, and eventually disintegrates. Do not expose the hunting tent to direct sunlight for long periods. If possible, always pitch the hunting tent in the shade. Fading and/or discolouration are not covered by the guarantee. PITCHING 1. Lift the folded tent from the bag. 2. Lay the tent out flat on the ground. Make sure that the material is not folded/twisted or overlaps the ends of any pegs. 3. Pull the handle in the middle of the roof to open the roof parts. 11

12 ENGLISH 4. Lift up the roof so that you can grasp one of the stays in the middle of each wall. Pull the cord in the eyelet, in the same way as in step 3. NOTE: Put your foot on the ground piece to hold the tent in place while you open out the walls (not fitted on all models). 5. Walk around the tent and pull out all the walls completely. 6. The tent should now be completely pitched. Anchor the tent to the ground with the supplied pegs and cords. The pegs are in a bag inside the tent, sewn at ground level by an inside wall near the door. Anchor eyes are sewn into each corner and on each side. Tie the free ends of the cords to the pegs that have been knocked into the ground. NOTE: The windows can now be configured. Shrubs and brush can be placed in holders around the tent (not on all models). 12

13 ENGLISH Unpitching 1. Remove all pegs and place them in the supplied bag (the cords remain attached to the eyes). Close all the windows. Remove any brush. 2. Press the walls inwards and the roof downwards so that they fold together. 3. The tent should lay flat, in the same way as when you took it out of the bag. Fold the tent with the corners towards each other. Do not force. Make sure that the pegs do not become entangled. 4. Place the tent in the bag with the joints towards the bottom of the bag. MAINTENANCE Do not put away the tent when it is wet - it will get mouldy. Always allow it to dry before you put it away. Always fold up the tent when not in use, to prevent damage and fading. If the tent leaks, you can seal the seams with sealant and spray the roof and walls with silicone spray. Use extra anchor cords in strong winds. Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department 13

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet 343-585 Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker 769-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-044 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Asennusohjeet (FI) Instrukcja montażu (PL)

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Asennusohjeet (FI) Instrukcja montażu (PL) Monteringsinstruktion () Assembly instructions () Asennusohjeet () Instrukcja montażu () Air handling with the focus on L Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken

Bardziej szczegółowo

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer. DWA LUB WIĘCEJ JĘZYKÓW? Porady dla rodzin wielojęzycznych

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer. DWA LUB WIĘCEJ JĘZYKÓW? Porady dla rodzin wielojęzycznych TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer DWA LUB WIĘCEJ JĘZYKÓW? Porady dla rodzin wielojęzycznych Polsk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Integrated Stereo Amplifier

Integrated Stereo Amplifier 2-688-078-12(1) Integrated Stereo Amplifier Operating Instructions GB Manual de instrucciones ES Bruksanvisning SE PL TA-FA1200ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2006 Sony Corporation WARNING To reduce

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ionesco. Min käre. Kochany Panie

Ionesco. Min käre. Kochany Panie Kochany Panie Min käre Ionesco Pamiętam obraz z grudnia 1989 r udzie powiewający flagami w rumuńskich barwach narodowych z wyciętą w środku dziurą w miejscu gdzie przedtem widniał jakiś komunistyczny emblemat

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. MS-450Ci Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure. Lea estas instrucciones

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Wizja lokalna,europan 13 2015.04.08. Organizatorzy / Organizers

Wizja lokalna,europan 13 2015.04.08. Organizatorzy / Organizers Wizja lokalna,europan 13 2015.04.08 Organizatorzy / Organizers Tomasz Zemła, architect, Warsaw Director of BAiPP (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego) in Warsaw President of the Europan Polska

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Ronneby Brunnspark. - en av Sveriges vackraste

Ronneby Brunnspark. - en av Sveriges vackraste Ronneby Brunnspark - en av Sveriges vackraste En väsentligt verkande faktor vid hvarje brunns- och badkur är rörelsen i fria luften Velkommen til en af Sveriges smukkeste parker! Fuld af historie, grøn

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo