KNOWLEDGE OF ORGANIC PRODUCTION AND FAIR TRADE RULES AMONG COFFEE CONSUMERS IN POLAND

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KNOWLEDGE OF ORGANIC PRODUCTION AND FAIR TRADE RULES AMONG COFFEE CONSUMERS IN POLAND"

Transkrypt

1 Maria MIECHOWSKA, Przemysław DMOWSKI Akademia Morska w Gdyni Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa KNOWLEDGE OF ORGANIC PRODUCTION AND FAIR TRADE RULES AMONG COFFEE CONSUMERS IN POLAND Summary The paper illustrates the problems connected with the production and consumption of coffee, with a particular emphasis on organic coffee production. Important differences are indicated between the production methods of organic coffee and of intensive cultivations. Attention is paid to the new rules governing the international coffee market, including the Fair Trade rules covering coffee production and trade. Organizations promoting organic production and Fair Trade rules in coffee trade are described. The experimental part comprises research results from a study in the Tri-City area dedicated to the knowledge of Fair Trade rules and organic coffee production. ZNAJOMO EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI I ZASAD FAIR TRADE WRÓD KONSUMENTÓW KAWY W POLSCE Streszczenie W artykule przedstawiono problematyk produkcji i konsumpcji kawy, ze szczególnym uwzgldnieniem produkcji kawy ekologicznej. Wskazano na istotne rónice w metodach produkcji kawy ekologicznej oraz z upraw intensywnych. Zwrócono uwag na nowe zasady obowizujce na wiatowym rynku kawy, w tym zasad Fair Trade w zakresie produkcji i handlu kaw. Omówiono organizacje promujce ekologiczn produkcj i zasady Fair Trade w handlu kaw. W czci dowiadczalnej przedstawiono wyniki bada przeprowadzonych w Trójmiecie, dotyczce znajomoci zasad Fair Trade i ekologicznej produkcji kawy. 1. Wprowadzenie Kawa jest jednym z piciu najwaniejszych towarów na wiatowym rynku [1]. Jako najpopularniejszy obecnie napój na wiecie, osiga zaraz po ropie naftowej najwiksze obroty [2]. Miliony ludzi zaczyna swój dzie od filianki kawy. Jednak niewiele osób delektujcych si tym trunkiem zdaje sobie spraw, z jakimi trudnociami i problemami zmagaj si producenci kawy. Kawa jest jednym z tych tropikalnych towarów eksportowych, które s produkowane wyłcznie w krajach Trzeciego wiata i konsumowane prawie całkowicie w krajach wysoko rozwinitych [3]. Miliony ludzi w krajach ubogich yje z produkcji takich produktów jak herbata, kakao, banany czy włanie kawa. My jako konsumenci kupujc kaw i wiele innych produktów z ubogich krajów, a take wyroby przemysłowe wykonywane z surowców z tych krajów, niewiadomie uczestniczymy w wiatowym systemie wyzysku. Na wyzysku producentów z krajów Trzeciego wiata korzystaj wielkie koncerny kawowe, które uzyskuj wysokie zarobki. Ubodzy producenci natomiast popadaj w jeszcze wiksze zadłuenie, a długie godziny cikiej pracy w trudnych warunkach, uniemoliwiaj im wyjcie z ubóstwa. S to przede wszystkim indywidualni rolnicy, którzy za swoj prac przy produkcji kawy czsto dostaj zanione sumy, które przewanie nie pokrywaj kosztów produkcji. W Polsce spoycie kawy od lat pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi ok. 3,0 kg/rok. Zmieniaj si jedynie upodobania konsumentów co do rodzaju, typu i marki spoywanego naparu [4]. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów zwizanych z produkcj i konsumpcj kawy, ze szczególnym uwzgldnieniem upraw ekologicznych. W czci dowiadczalnej przedstawiono wyniki bada ankietowych przeprowadzonych w Trójmiecie, a dotyczcych znajomoci zasad ekologicznej uprawy kawy oraz zasad sprawiedliwego handlu. W pracy postawiono hipotez, e konsumenci kawy w Polsce maj niewielk wiedz i wiadomo o ekologicznej uprawie kawy i zasadach Fair Trade w wiatowym handlu kaw. 2. Produkcja i konsumpcja kawy Kawa, jest podstawowym produktem wród artykułów spoywczych, a take najwaniejszym towarem wymiany midzy eksporterami, a importerami na wiatowym rynku handlowym. Wytwarzaniem kawy w skali globalnej zajmuje si 25 milionów drobnych producentów, dajc przy tym prac wielu milionom ludzi. Przykładem moe by Brazylia, która zaopatruje 1/3 wiatowego rynku. W tym kraju przy uprawie trzech miliardów krzewów kawowca zatrudnionych jest około 5 milionów osób. Ten wany strategicznie produkt, zanim trafi na półki sklepowe wymaga cikiej pracy, która jest zwizana z jego upraw, jak i póniejsz obróbk. Uprawa drzewa kawowego wymaga duej uwagi i nie podlega automatyzacji, dlatego te jest bardzo pracochłonna. W cigu kilkuset lat produkcja kawy stała si wiatow dziedzin gospodarcz, a w niektórych krajach, gdzie wystpowanie krzewów kawowca jest obfite, produkcja kawy stanowi główn gał gospodarcz tego kraju. Dlatego te podejmuje si wszelkie działania, poprzez konferencje i porozumienia, majce na celu stabilizacj wiatowego rynku kawy tak, aby produkcja wiatowa była dopasowana do potrzeb konsumpcji [5]. Na wiecie jest znanych około 66 gatunków botanicznych roliny wystpujcej w postaci drzewa kawowego. Jednak handlowe i towaroznawcze znaczenie maj jedynie 108

2 Rys. 1. Główne rejony upraw kawy [7] Fig. 1. Major coffee producers [7] Tab. 1. Całkowita produkcja kawy w krajach eksportujcych w latach [8] Table 1. Total coffee production in crop exporting countries in the years: [8] wiatowa produkcja [tys. 60-kg worków] Total world production [000 bags] Brazylia (A/R) Kolumbia (A) Costa Rica (A) Wybrzee Koci Słoniowej (R) Salwador (A) Etiopia (A) Gwatemala (A/R) Honduras (A) Indie (A/R) Indonezja (R/A) Meksyk (A) Nikaragua (A) Peru (A) Uganda (R/A) Wietnam (R) Pozostałe A Coffea Arabica, R - Coffea canephora robusta dwa uprawiane gatunki kawy: Coffea arabica L. oraz Coffea canephora var. Robusta, powszechnie nazywane arabic i robust. Te dwa gatunki dostarczaj prawie cało wiatowej produkcji kawy. Kada odmiana wymaga odpowiedniego klimatu, gleby i terenu uprawy. Gatunki te róni si budow krzewu, a take kształtem i wielkoci ziaren [6]. wiatowy rynek kawy jest podzielony geograficznie, bowiem produkcj kawy zajmuj si kraje rozwijajce si, natomiast najwiksza jej konsumpcja przypada na kraje rozwinite. (rys. 1). Wród producentów dominuj takie kraje jak Brazylia, Kolumbia oraz Wietnam, które dostarczaj na rynek ponad połow wiatowej produkcji tego surowca. Najmniejszy udział w wiatowej produkcji kawy maj pastwa afrykaskie (tab. 1.).Około 2/3 kawy stanowi Coffea arabica uprawiana w Centralnej i Południowej Ameryce oraz we Wschodniej Afryce. Kolejne 1/3 stanowi ziarna gatunku Coffea canephora robusta uprawiane przede wszystkim w Afryce i Azji. Przy czym takie kraje jak Brazylia, Ekwador, Indie czy Uganda produkuj i eksportuj oba gatunki kawy. Ponad ¾ wiatowej produkcji kawy pochodzi z małych plantacji, zatrudniajcych według szacunków około 250 milionów ludzi. Warto wiatowego eksportu kawy, w ujciu rocznym, szacuje si na blisko 10 miliardów EURO, co czyni kaw drugim po ropie produktem przyczyniajcym si do rozwoju krajów eksportujcych [9]. Tab. 2. Konsumpcja kawy w wybranych krajach importujcych w przeliczeniu na 1 mieszkaca w latach 2002, 2005, 2006 [8] Table 2. Per capita consumption of coffee in selected importing countries in the years 2002, 2005, 2006 [8] Kraj / rok Country / year Dania Finlandia Francja Niemcy Włochy Luksemburg Holandia Norwegia Polska Rumunia Słowenia Szwecja Ukraina Najwikszym wiatowym producentem i eksporterem kawy jest Brazylia. W zalenoci od warunków pogodowych z kraju tego eksportuje si około 30 milionów worków kawy rocznie, podczas gdy konsumpcja wewntrzna wynosi 10 milionów worków, co plasuje ten kraj na 3 miejscu pod wzgldem konsumpcji [10]. 109

3 Tab. 3. wiatowa produkcja kawy ekologicznej w latach 2005, 2006 [14] Table 3. The world organic coffee production in the years 2005, 2006 [14] Kraj pochodzenia Country of origin Ilo Volume (60-kg bags GBE) Warto Value Cena jednostkowa Unit value Zmiana (tys US$) (US cents/ib) Change Brazylia % ,07 148,47 Kolumbia % ,16 411,33 Dominikana % ,37 130,66 Ekwador % ,37 114,35 Salwador ,54 Honduras ,77 Meksyk % ,37 134,05 Łcznie % ,31 131,02 wiatowa konsumpcja kawy w roku 2006 wynosiła około 120 milionów worków, co stanowiło około dwu procentowy wzrost w stosunku do roku Głównymi konsumentami kawy s mieszkacy USA, Niemiec, Japonii oraz Francji. Natomiast w przeliczeniu na jednego mieszkaca, wród konsumentów przoduj Skandynawowie [11], mieszkacy Luksemburgu oraz Holandii (tab. 2.). W Polsce spoycie kawy od kilku lat utrzymuje si na poziomie około 3 kg na osob w cigu roku. Wród amatorów tego naparu 32% spoywa tylko jedn filiank dziennie, a 21% wicej ni pi. Najczciej spoywa si kaw mielon, zaparzan w sposób tradycyjny, któr wypija si w pracy [3, 12]. 3. Ekologiczne aspekty uprawy kawy W ostatnich latach mona zaobserwowa znaczny rozwój rynku ywnoci ekologicznej. ywno ekologiczna, która jeszcze kilka lat temu mieciła si w niewiele znaczcej niszy rynkowej, obecnie stanowi najdynamiczniej rozwijajcy si dział produkcji ywnoci. Wród produktów ekologicznych cieszcych si coraz wiksz popularnoci znajduje si równie kawa (tab. 3.). Na rynkach wiatowych, a take i w Polsce pojawia si coraz wicej kawy z plantacji ekologicznych. Na opakowaniach widniej róne oznakowania i napisy podkrelajce, e kawowiec uprawiany był metodami ekologicznymi [13]. Wzrost zainteresowania ekologicznymi metodami uprawiania ziemi ma zapewne swoje podłoe w wikszej dbałoci o zdrowie i ochron rodowiska przez konsumentów, a take w trosce o los ludzi z krajów ubogich. Edukacja ekologiczna, która dociera z rónych noników informacyjnych wpływa na wzrost wiadomoci ekologicznej konsumentów, którzy coraz czciej wybieraj ywno produkowan w naturalny sposób. rodowiskowe aspekty zwizane z produkcj kawy mona oszacowa wykorzystujc do tego celu metod Life Cycle Assessment (LCA), czyli cykl ycia produktu. LCA jest technik, wykorzystywan do oszacowania aspektów rodowiskowych i potencjalnych wpływów towarzyszcych produktowi. LCA jest studium aspektów rodowiskowych i potencjalnych wpływów podczas ycia produktu od kołyski do grobu, od wydobycia surowców, identyfikacj potencjalnych oddziaływa procesów produkcji na rodowisko poprzez produkcj, uytkowanie a do utylizacji. W ostatnich latach znacznie wzrosła wielko upraw ywnoci. Przede wszystkim przyczynił si do tego rozwój nowych technologii, a take znaczna chemizacja upraw. Uprzemysłowienie i chemizacja upraw oprócz pozytywnych efektów wywołuje negatywne skutki w postaci degradacji gleby i zasobów wodnych. Nadmierna aplikacja nawozów bardzo czsto przekracza dopuszczalne normy. Zastosowane nawozy do produkcji kawy to przede wszystkim N, P, K. W uprawie kawy stosowane s nawozy, które s dodatkowym ródłem makro i mikroskładników. Jednak jak wskazuj badania całkowita masa nawozów (elementów aktywnych i wypełniajcych) dodana przy uprawie ziaren kawy bywa niekiedy nawet trzy razy wysza ni masa wymaganych aktywnych elementów. Kolejnymi substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w uprawie kawy s poza nawozami i polepszaczami równie pestycydy. Wród uytych pestycydów znalazły si substancje poprawiajce kwasowo gleby, zapobiegajce powstawaniu grzybów, substancje do usuwania chwastów czy odstraszania owadów [10]. Uyte iloci znacznie przekraczajce wielko zapotrzebowania s przyczyn negatywnych skutków w przyrodzie. Zbyt dua ilo stosowanych nawozów zwykle przekracza zdolno gleby do zachowania i przechowywania składników odywczych a nastpnie czynienia ich dostpnymi dla potrzeb uprawianej roliny. Natomiast uywanie pestycydów moe spowodowa destrukcj czci glebowej fauny i flory, doprowadzajc do fizycznego jak i chemicznego pogorszenie stanu gleby. Produkcja kawy wymaga znacznych iloci wody. Wyrónia si dwa sposoby pozyskiwania ziaren kawy (trzeni kawowca): metoda sucha i mokra. W metodzie suchej etapy przetwarzania do przygotowania kawy mog by przeprowadzone bez uycia wody. Natomiast w metodzie mokrej woda odgrywa istotn rol. Owoce kawowca po zerwaniu umieszczane s w basenie wypełnionym wod, która jest obecna równie przy usuwaniu miszu czy myciu ziaren kawowca. Z bada wynika, i przygotowanie 1000 kg zielonej kawy wymaga zuycia 11,5 tys. litrów wody. Uprzemysłowienie procesów produkcyjnych prowadzi równie do zuycia znacznych iloci energii, potrzebne zarówno na etapie uprawiania i przetwarzania. Energia jest zuywana głównie przy przetwarzaniu i suszeniu ziaren kawy, w celu zredukowania zawartej wilgoci a do 11%. Produkcja kawy z wykorzystaniem specjalistycznego sprztu powoduje wzrost zapotrzebowania energetycznego. 110

4 Surowce energetyczne przyczyniaj si do emisji dwutlenku wgla jak i równie pogłbiania efektu cieplarnianego. Naley równie zaznaczy, e dua ilo energii zuywana jest podczas produkcji nawozów, rodków ochrony rolin czy pestycydów. Przeprowadzenie LCA produktów pochodzcych z rolniczych upraw jest bardzo trudne. Szczególnie biorc pod uwag zdobywanie, modelowanie i opracowywanie danych. Jednake opracowywanie i publikowanie LCA dla produktów rolniczych jest fundamentalnym krokiem do zapoznania si i zrozumienia potencjalnych wpływów rodowiskowych kadej uprawy, a take ustalenie wymaga, bdcych podstaw dla przyznawania ekocertyfikatów. Produkcja kawy metodami ekologicznymi pozwala na zachowanie pewnych zasobów. Przede wszystkim ogranicza chemizacj upraw, lub całkowicie dy do jej zaniechania. Na plantacjach kawy organicznej nie uywa si pestycydów, fungicydów, herbicydów i innych szkodliwych rodków chemicznych. Ogranicza si równie stosowanie nawozów sztucznych. Warto równie zaznaczy, e kawa organiczna przygotowywana jest metod such, co znacznie ogranicza zuycie energii, a take wody. Biorc pod uwag wyniki badania cyklu ycia kawy, produkcja kawy organicznej zdecydowanie bardziej sprzyja rodowisku. Przeprowadzone w tym zakresie badania przyczyniły si do ukazania korelacji praktyk rolniczych i potencjalnych wpływów rodowiskowych przy produkcji kawy. Dalsze badania niewtpliwie poka ewolucj zarzdzania naturalnymi ródłami wice si z uyciem ziemi, nowymi rolniczymi praktykami, niszym nawoeniem i chemizacj. Te wnioski skłaniaj do uzasadnionego stwierdzenia, i produkcji kawy metodami ekologicznymi jest korzystniejsza gdy równoway zarówno potrzeby ludzi jak i przyrody [10]. 4. Nowe zasady na rynku kawy Sytuacja na rynku kawy doprowadziła do powstania licznych organizacji, których głównym celem jest denie do polepszenia bytu najuboszych producentów, których zyski z produkcji s niekiedy zdecydowanie nisze nisz koszty wytwarzania [15, 16]. Działania tych organizacji skupiaj si przede wszystkim na budowaniu zasad i reguł uczciwej produkcji i handlu kaw, po to, aby poprawi warunki pracy, chroni rodowisko, a take promowa ekologiczne metody produkcji kawy. Wprowadzane s kodeksy postpowania, a take zawierane s umowy pomidzy producentami kawy a palarniami i firmami działajcymi na rynku konsumenckim. Kawa produkowana według zasad tych organizacji jest certyfikowana, a take specjalnie oznakowana, podkrelajc fakt, e pochodzi ze zrównowaonej produkcji, opartej przede wszystkim na zasadach dobrej praktyki produkcyjnej lub metodach ekologicznych. Certyfikacja i etykietowanie s w dzisiejszych czasach szczególnie wane, poniewa działaj pomidzy procesami globalizacji, która stawia interesy rynku na pierwszym miejscu, a zobowizaniami lokalnymi, dla których priorytetem s ludzie, rodowisko i rozwój (tab. 4.) [17, 18]. Jedn z organizacji dc do poprawienia sytuacji na rynku kawy jest organizacja Sprawiedliwego Handlu. Ruch ten zorientowany nie tylko na producentów kawy działa na zachodzie ju od ponad półwiecza. Sprawiedliwy Handel powstał w Ameryce, kiedy to pod koniec lat czterdziestych Ten Thousand Villages (wczeniej Mennonite Central Committee Self Help Crafts) oraz SERRV (teraz SERRV International) nawizały kontakty handlowe z biednymi spółdzielniami Południa. Pocztki europejskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu sigaj lat 50- tych XX wieku, kiedy to dyrektor brytyjskiego oddziału Oxfam odwiedził Hongkong. Wizyta ta zaowocowała sprzeda wyrobów rzemielniczych uchodców chiskich w sklepach Oxfam. Dzisiaj organizacje Sprawiedliwego Handlu tworz mały, ale znaczcy rynek alternatywny majcy 0,1% udziału w wiatowym handlu. W Europie produkty Sprawiedliwego Handlu s oferowane w ponad 64 tys. punktów sprzeday. Całkowita warto netto produktów sprzedawanych w Europie (z oznaczeniem Sprawiedliwego Handlu i bez niego) wynosi 260 mln euro rocznie. W przypadku konkretnych produktów, udział na rynku bywa dosy wysoki: 15% rynku bananów w Szwajcarii, 70% rynku kawy organicznej w Austrii. Organizacje Sprawiedliwego Handlu zatrudniaj około 1250 osób [13, 20]. Sprawiedliwy Handel jest organizacj, dc do zrównowaonego rozwoju ubogich producentów z krajów rozwijajcych si, których niekorzystne połoenie finansowe nie pozwala na elastyczne dostosowanie si do wymogów rynku. Wród towarów objtych sprawiedliwym handlem mona wymieni miedzy innymi kakao, herbat, banany, ryby i owoce morza. Jednak to kawa jest towarem z najdłusz histori i najwikszymi obrotami. Kawa jako jeden z najwaniejszych towarów na rynku wiatowym jest głównie produkowana przez ubogich farmerów na mał skal na południu [21,22]. Produkty Sprawiedliwego Handlu w roku 2001 stanowiły jeden procent całej globalnej sprzeday kawy [22]. W 2003 roku istniało ju ponad 300 organizacji wspierajcych produkcj kawy w Ameryce Łaciskiej, Afryce i Azji. Organizacje te reprezentowały około 500 tysicy plantatorów, zajmujcych si upraw kawy na mał skal. W 2002 roku warto importu kawy Sprawiedliwego Handlu w Europie wyniosła 27 milionów funtów co w przeliczeniu stanowiło około 300 milionów dolarów [19, 24]. Meksyk jest pitym najwaniejszym producentem kawy na wiecie. Zdecydowana wikszo meksykaskich producentów kawy ma mniej ni 5 hektarów ziemi. Meksyk jest równie najwikszym dostawc kawy sprawiedliwego handlu. W 2003 roku w Meksyku było ju blisko 36 zwizków certyfikowanych produkujcych kaw [23, 24]. Mimo i korzenie sprawiedliwego handlu le w ruchu Alternatywnego Handlu (ATO), na pocztku lat 80 organizacja ta rozpoczła dystrybucj na du skal we własnym zakresie. W 1997 roku został równie przedstawiony projekt certyfikacji znakiem organizacji sprawiedliwego handlu doprowadzajc w konsekwencji do powstania Fair Trade Labelling Organization (FLO), czyli organizacji ustalajcej normy sprawiedliwego handlu i przyznajcej certyfikaty. FLO jest obecnie wiodc organizacj certyfikujc, promujc standardy sprawiedliwego handlu. Ponadto FLO stanowi równie organizacj nadrzdn dla dwudziestu krajowych inicjatyw przyznajcych znaki w 15 krajach europejskich, a take w Japonii, USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii. Organizacja ta regularnie bada i certyfikuje około 569 organizacji producenta w wicej ni 50 krajów w Afryce, Azji i Ameryce Łaciskiej [18, 26, 27]. 111

5 Głównym celem sprawiedliwego handlu jest stworzenie wszystkim producentom moliwoci godziwego ycia i utrzymania si z dochodów własnej plantacji. Naley równie zauway, e rodowisko naturalne jest bardzo wan spraw dla tej organizacji, bowiem warunkiem jest, uprawa kawy z trosk o rodowisko przyrodnicze [28]. Sprawiedliwy handel zapewnia ubogim producentom gwarantowan (sprawiedliw) cen minimaln za wytwarzane przez nich produkty (np. cena wiatowa wynosi około 0,5 USD za funt arabiki to Sprawiedliwy Handel płaci 1,26 USD) zapewniajc tym samym pokrycie kosztów produkcji i godziwy dochód umoliwiajcy rozwój gospodarstw. Sprawiedliwy Handel reprezentuje unikalny sposób certyfikacji, poniewa to nabywca, a nie producent ponosi koszty certyfikacji i monitoringu przez FLO. W konsekwencji Sprawiedliwy Handel jest głównie finansowany przez ch konsumenta do płacenia wyszej ceny za certyfikowan kaw. Takie postpowanie nabywców przyczynia si do budowania bezporednich, personalnych wizi midzy konsumentami z północy i producentami z południa. Do wartoci produktu niszowego, jakim jest kawa sprawiedliwego handlu dodane s moralne i ideologiczne przemylenia, konsumenci s wiadomi swojego udziału w humanitarnych lub charytatywnych akcjach, kiedy kupuj pewien produkt sprawiedliwego handlu [13, 18]. Obecnie sprawiedliwy handel dy do zwikszenia udziału w rynku kawy poprzez zachcanie korporacji, rzdów, sprzedawców i innych duych ekonomicznych udziałowców, aby wspierali t ide. Duym sukcesem tych de było umieszczenie kawy sprawiedliwego handlu na licie produktów Starbucks, najwikszego dzi jej nabywcy w Stanach Zjednoczonych. Warto równie doda, e pod koniec 2005 roku jeden z najwikszych udziałowców na rynku kawy firma Nestle wprowadziła na rynek Nescafé Partners' Blend, now kaw oznaczon znakiem certyfikacyjnym Sprawiedliwego Handlu [26, 29]. Tab. 4. Wybrane organizacje certyfikujce na wiatowym rynku kawy [19] Table 4. Main features of selected sustainable coffee certifications [19] Rodzaj kawy Kind of coffee Organiczna (ekologiczna) Główny organizator lub organizacja certyfikujca Actors or organisations setting the standards Zasig geograficzny Geographic and farm-size coverage IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements i stowarzyszenia afiliowane Głównie w Ameryce Łaciskiej, szczególnie w Meksyku Według zasad sprawiedliwego handlu (fair trade) Fair Trade Labeling Organization (FLO) i Fair Trade Guarantee Organizations Globalnie, lecz głównie w Afryce Kawa przyjazna ptakom (zgodna z dyrektyw ptasi ochrony siedlisk i miejsc przelotów ptaków) SMBC (Smithsonian Migratory Bird Center Standard dotyczcy jak dotd kaw z Ameryki Łaciskiej Stowarzyszenie Ochrony Lasów Deszczowych (Rainforest Alliance-certified) Rainforest Alliance Tylko kraje Ameryki Łaciskiej Produkowana wg Kodeksu Utz Kapeh Utz Kapeh Foundation W krajach Ameryki Łaciskiej, Azji (Indie, Wietnam, Indonezja), Afryki (Uganda, Zambia) 112

6 Uprawa kawy bardzo czsto wie si ze znaczn dewastacj rodowiska naturalnego. Dlatego te ochrona i troska o rodowisko jest głównym celem wielu organizacji certyfikujcych kaw. Ruch na rzecz przywrócenia tradycyjnych, ekologicznych warunków na plantacjach kawy zaczł si 10 lat temu i został on zainicjowany przez Smithsonian Institue s Migratory Bird Center. Smithsonian Institue s Migratory Bird Center jest organizacj nalec do International ZOO. To włanie tu w 1999 roku narodziła si inicjatywa Bird Friendly. Wycinanie drzew w latach siedemdziesitych w celu maksymalnego wykorzystania terenów zajtych pod plantacje kawy doprowadziło do powstania powanych zakłóce w funkcjonowaniu rodowiska naturalnego. Wówczas zniszczeniu uległo wiele siedlisk zwierzt, a w szczególnoci ptaków. Według szacunkowych danych na tzw. słonecznych plantacjach jest o 97% mniej gatunków ptaków ni na plantacjach ekologicznych (w cieniu drzew). Ponadto plantacje takie nie maj naturalnej ochrony przed chorobami, dlatego zuywane s tam ogromne iloci pestycydów i herbicydów. Dlatego te uprawa kawy w cieniu drzew jest zdecydowanie korzystniejsza dla rodowiska naturalnego. Naturalnym rodowiskiem kawy nie jest, bowiem pole, lecz tropikalny las. Wielu konsumentów a take firm handlujcych kaw jest gotowych zapłaci za tak kaw wicej ni za kaw uprawian w słocu, gdy uprawa w cieniu pozwala zachowa las, a take nie wymaga stosowania pestycydów. Ochron upraw przed grocymi im chorobami oraz yzno gleby zapewnia sam las i jego mieszkacy ptaki, drzewa, grzyby owady oraz inne organizmy, pozwalajc na zminimalizowanie albo wrcz wykluczenie z uycia chemicznych rodków ochrony rolin [13, 30]. Kawa uprawiana w taki sposób uzyskuje certyfikat organic, potwierdzajcy zastosowanie ekologicznych metod upraw, a take shade grown lub Bird Friendly, potwierdzajcy, e uprawiana była w cieniu drzew. Uprawa kawy w cieniu drzew lasu tropikalnego przyczynia si do zachowania siedliska dziesitków gatunków ptaków. Dlatego te kawa taka nazywana jest czsto kaw przyjazn dla ptaków (Bird Friendly Coffee). Kawa dojrzewa dłuej na zacienionych terenach, zyskuje jednak w smaku i aromacie. Jej cena jest wysza ni cena zwykłej kawy, aczkolwiek konsument kupujc j wydaje pienidze na co wicej ni tylko kaw. Przyczynia si, bowiem, do zapewnienia godziwego ycia farmerom, utrzymania lasu i siedlisk ptaków, zmniejszenia erozji gleby i innych dóbr zapewnianych przez las [31]. Główn organizacj zajmujca si ywnoci pochodzc z upraw ekologicznych w tym równie ekologiczn kaw jest International Federation of Organic Agriculture Movements. Organizacja IFOAM zrzesza oprócz członków indywidualnych blisko 200 organizacji i ugrupowa agroekologicznych z ponad 50 krajów wiata. Formacje te maj rónorodne programy i stawiaj sobie róne zadania szczegółowe, ale wszystkie łczy jedna idea: ekonomicznie i społecznie stabilny system produkcji ywnoci, ograniczajcy skaenie rodowiska i zuycie nieodnawialnych zasobów przyrody [32]. Warto równie wspomnie o organizacji Utz Kapeh, której działalno oparta jest na partnerstwie pomidzy producentami, palarniami kawy i organizacjami pozarzdowymi Gwatemali i Holandii. Kawa certyfikowana przez t organizacj uprawiana jest zgodnie z dobr praktyk produkcyjn ze szczególnym poszanowaniem społecznoci lokalnej i rodowiska naturalnego, bowiem produkowana jest według Kodeksu Postpowania Utz Kapeh, który ustala minimalne standardy dla warunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, czyli rozwoju zrównowaonego [16, 33]. Działalno tych organizacji, a take wprowadzanie kodeksu przyczynia si do poprawy niekorzystnej sytuacji na rynku kawy, wynikajcej ze znacznej rónicy w zyskach producentów kawy, a wielkich korporacji. Denie do zmodyfikowania konwencjonalnych relacji handlowych poprzez ustalenie cen, które mog pokry koszty producentów pozwala na zapewnienie odpowiedniego standardu ycia i wsparcie dla rozwoju społecznoci. Wprowadzane systemy regulujce rynek kawy z pewnoci nie s w stanie szybko poprawi sytuacji ekonomicznej najuboszych producentów, lecz na pewno uwiadamiaj konsumentów jak i równie wielkie korporacje o ich osobistej odpowiedzialnoci za warunki, w jakich yj producenci. Warto równie zaznaczy, e inicjatywy te promuj kaw produkowan według zasad dobrej praktyki produkcyjnej lub metodami ekologicznymi. Kawa organiczna uzyskuje na rynku wysz cen jest produkowana w trosce o zdrowie konsumentów i otaczajcy nas wiat. Nikt, bowiem nie odnosi korzyci z niskich cen, jeli spadaj one kosztem ludzi i rodowiska. Organizacje dc do stworzenia korzystnych warunków bytowych dla najbardziej zuboałych rodzin, zajmujcych si upraw kawy, musz jednak współpracowa z korporacjami, które maj najwiksz władz na rynku, pomimo i powstały w celu przeciwstawienia si ich niegodziwym działaniom [13, 16]. 5. Badanie i ocena poziomu wiedzy polskich konsumentów o ekologicznej produkcji kawy i zasadach Fair Trade W celu oceny poziomu wiedzy konsumentów o ekologicznej uprawie kawy oraz o zasadach Fair Trade w handlu kaw przeprowadzono w Trójmiecie badania ankietowe. Respondentom, w liczbie 100 osób, który dokonywali zakupu kawy w jednym ze sklepów znanej sieci delikatesowej przedstawiono kwestionariusz ankietowy zawierajcy 10 pyta o charakterze zamknitym. Respondenci pochodzili z rónych stron Polski, albowiem badania przeprowadzono w sezonie urlopowym w sierpniu 2007 roku. W badaniu uczestniczyły kobiety (56%), jak i mczyni (44%). Wród osób biorcych udział w badaniu byli zarówno ludzie młodzi w wieku od 20 do 25 lat (27%), jak równie ludzie w wieku od 26 do 40 lat (35%), a take osoby wieku powyej 41 lat (36%). Dominowały osoby z wykształceniem rednim (41%) i wyszym (44%). Najwikszy odsetek respondentów to pracownicy umysłowi pracujcy na stanowiskach administracyjnych (29%), spor cz osób stanowili równie studenci (10%) i nieaktywni zawodowo (15%), pozostali respondenci deklarowali wykonywanie innych zawodów. Wikszo osób, biorcych udział w badaniu deklarowała dochody poniej redniej krajowej (56%). Pozostali w granicach redniej (24%) oraz powyej (20%). Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie istotnych informacji dotyczcych znajomoci przez konsumentów inicjatywy Fair Trade. Ruch Sprawiedliwego Handlu, który prnie rozwija si w wielu krajach 113

7 europejskich, dotarł równie do Polski. Jednak powszechny brak wiadomoci istnienia problemów, na których skupia si działanie tej inicjatywy w polskim społeczestwie sprawia, e jest ona znana jedynie nielicznym. To stwierdzenie potwierdzaj wyniki przeprowadzonego badania, bowiem zdecydowana wikszo osób biorcych udział w badaniu nie zna inicjatywy Fair Trade. Jedynie 37% badanych odpowiedziało twierdzco. Wród osób deklarujcych znajomo tej inicjatywy przewaały kobiety (rys. 2). Kryterium rónicujcym respondentów był równie wiek. Wród respondentów znajcych organizacj Sprawiedliwego Handlu dominowały osoby w wieku od 20 do 25 lat (51,9%) oraz osoby w rednim wieku (54,3%). Zdecydowana wikszo osób w wieku powyej 40 lat nie zna tej inicjatywy. Około 90% respondentów tej grupy wiekowej udzieliło negatywnej odpowiedzi. ródło: opracowanie własne Rys. 2. Znajomo inicjatywy Fair Trade [%] wród kobiet i mczyzn Fig. 2. Knowledge of fair trade rules [%] by female and male respondents Znaczcy wpływ na wybór odpowiedzi miało take wykształcenie ankietowanych. Wikszo osób z wyszym wykształceniem zna inicjatyw Fair Trade (68,2%). Natomiast zdecydowana wikszo respondentów posiadajcych wykształcenie rednie i zasadnicze zawodowe nie zna tej organizacji. Wród osób z wykształceniem rednim tylko 17,1% deklarowało znajomo zasad tej inicjatywy natomiast z wykształceniem zasadniczym nikt nie udzielił odpowiedzi pozytywnej. Istotnym czynnikiem wpływajcym na znajomo inicjatywy Fair Trade były równie aktywno zawodowa oraz poziom dochodów. Jak wskazuj wyniki bada studentom biorcym udział w badaniu nie jest obca powysza inicjatywa, bowiem wikszo (70%) udzieliła odpowiedzi pozytywnej. Zrozumiały jest równie fakt, e wikszo osób zajmujcych si handlem (72,4%) zna organizacj Sprawiedliwego Handlu. Wród osób znajcych inicjatyw Fair Trade dominowały równie osoby zajmujce wysze urzdy, pozycj kierownika, pełnice wolny zawód, specjalici jak i równie prywatni przedsibiorcy/biznesmeni. Wikszo osób wykonujcych te zawody udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Wród osób znajcych id uczciwego handlu byli równie nauczyciele. Warto jednak zauway, e wród respondentów pracujcych fizycznie lub nieaktywnych zawodowo nikt nie udzielił pozytywnej odpowiedzi. Wród osób znajcych inicjatyw Fair Trade dominowały osoby uzyskujce dochody na poziomie (54,2%) bd te powyej poziomu redniej krajowej (65%). Natomiast ankietowani nie znajcy inicjatywy Fair Trade to przede wszystkim osoby uzyskujce dochody poniej redniej krajowej (80,4%). Wszyscy respondenci, znajcy inicjatyw Fair Trade, znaj take definicje tej organizacji, doskonale wiedzc, e Fair Trade to partnerstwo w handlu, opierajce si na dialogu, przejrzystoci i szacunku, które dy do wikszej równoci w handlu midzynarodowym i przyczynia si do zrównowaonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych dla zmarginalizowanych producentów i pracowników, szczególnie na Południu. Wszystkie osoby niezalenie od płci, wieku, wykonywanego zawodu czy te uzyskiwanego dochodu poprawnie zdefiniowały t inicjatyw. Dodatkowo, uzyskane wyniki bada wskazuj, i ponad połowa respondentów (54,1%) uwaa, e produkcja Fair Trade powinna by wdroona w rejonach Trzeciego wiata, gdzie uprawa takich produktów jak kawa, ry, kakao i itp. stanowi jedyne ródło utrzymania dla wielu rodzin. Natomiast 24% badanych stwierdziło, e obszarami działa organizacji Sprawiedliwego Handlu powinny by te miejsca na wiecie gdzie nie przestrzegane s odpowiednie praktyki handlowe, które powoduj, e producenci dostaj niewielkie wynagrodzenie za swoj cik prace. Najmniejszy odsetek ankietowanych (21,6%) jako miejsce wdroenia produkcji Fair Trade wskazuje kontynent afrykaski, gdy jest to najuboszy kontynent, gdzie w ubóstwie yj miliony osób. W przypadku tego pytania płe, aktywno zawodowa oraz poziom dochodów nie wpływały istotnie na udzielane odpowiedzi. Według opinii wikszoci osób biorcych udział w badaniu w systemie Fair Trade powinny by pozyskiwane przede wszystkim takie produkty jak kawa, kakao banany, owoce cytrusowe oraz futra i skóry (rys. 3). Podobnie jak w przypadku pytania poprzedniego, płe wiek, wykształcenie oraz aktywno zawodowa nie wpływały istotnie na udzielane odpowiedzi. ródło: opracowanie własne Rys. 3. Produkty pozyskiwane w systemie Fair Trade według opinii respondentów Fig. 3. The Fair Trade products according respondents Ponadto wyniki przeprowadzonego badania wskazuj, i najwicej respondentów (48,7%) z poród znajcych inicjatyw Fair Trade uwaa, e niezalena gwarancja sprawiedliwych zarobków dla plantatorów krajów rozwijajcych si umieszczona na opakowaniu ma znaczenie. Jednak naley zauway, e cz badanych uwaała, e ma małe znaczenie (18,9%) lub te nie maj zdania na ten temat (13,5%), albo nie zwracaj uwagi na etykiet (10,8%). Takie owiadczenie na opakowaniu produktu nie ma znaczenia dla 5,4% respondentów, natomiast tylko 2,7% uwaa, e ma bardzo due znaczenie. Czynnikami decydujcy w sposób istotny o odpowiedzi na to pytanie były wykształcenie, aktywno oraz poziom dochodów. Wród osób pracujcych jako handlowcy, 114

8 nauczyciele, lub w wolnym zawodzie zdecydowana wikszo uznała, i zapewnienie uczciwych zarobków dla producentów z krajów ubogich ma znaczenie przy wyborze produktu. Natomiast pracownicy administracyjni najczciej wybierali odpowied ma małe znaczenie (33,3%) lub nie ma znaczenia (33,3%), natomiast 16,7% uwaa, i taka deklaracja na opakowaniu ma znaczenie przy zakupie lub nie ma zdania na ten temat. Wikszo (66,7%) prywatnych przedsibiorców/biznesmenów nie zwraca uwagi na etykiet, pozostałe 33,3% uwaa, e gwarancja sprawiedliwych zarobków dla plantatorów krajów rozwijajcych si umieszczona na opakowaniu ma znaczenie. Wpływ wieku na znaczenie gwarancji sprawiedliwych zarobków dla producentów przedstawia rys. 4. ródło: opracowanie własne Rys. 4. Znaczenie niezalenej gwarancji sprawiedliwych zarobków dla plantatorów krajów rozwijajcych w zalenoci od wieku: 1- bardzo due znaczenie, 2-due znaczenie, 3-małe znaczenie, 4-nie ma znaczenia, 5-nie mam zdania, 6-nie zwracam uwagi na etykiet. Fig. 4. Importance of independent guarantee of fair earnings for the farmers of developing countries depending on the age 6. Podsumowanie Obecna sytuacja na rynku kawy przyczynia si do znacznego pogorszenia warunków yciowych rolników. Z powodu globalnej nadprodukcji kawy niskiej jakoci, wiatowe ceny kawy spadły drastycznie w ostatnich latach. W rezultacie tysice drobnych plantatorów i zbieraczy kawy traci ziemi albo prac i walcz o przetrwanie swych rodzin. Dochody, które uzyskuj s bardzo niskie, przez co nie sta ich na wynajmowanie siły roboczej. W konsekwencji na plantacjach pracuj dzieci. W ten sposób pozbawia si je moliwoci edukacji i rozwoju. Jednym z głównych celów rolnictwa ekologicznego jest zapewnienie producentom rolnym godnego ycia w ONZtowskim rozumieniu praw człowieka, odpowiednich dochodów oraz satysfakcji wynikajcej m.in. z udziału w ochronie przyrody i z poczucia wysokiej rangi zawodu. Rolnictwo ekologiczne zapewnia plantatorom godne i bezpieczne warunki pracy, a przede wszystkim wyklucza prace dzieci. Z bada przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy wynika, e znajomo zasad Fair Trade i ekologicznej produkcji kawy wród polskiego społeczestwa nie jest zadawalajca. Wikszo respondentów nie rozrónia znaków ekologicznie produkowanej kawy oraz zgodnie z zasadami Fair Trade. 7. Literatura [1] Ponte S.: The latte revolution? Regulation, markets and consumption in the global coffee chain. World Development, 2002, 30 (7), [2] Kolk A.; Corporate Social Responsibility in the Coffee Sector: The Dynamics of MNC Responses and Coffee Development; European Management Journal, 2005, 23, 2, [3] Halweil B.: Kawa moe ocali tropikalny las. Word Watch, maj/czerwiec [4] miechowska M., Dmowski P.: Behavior of polish consumer on the coffee and tea market; The XVth Symposium of IGWT "Global Safety of Commodity and Environment Quality of Life", Kyiv, Ukraine, , Proceedings, II, [5] Bomertówna B.: O kawie i herbacie prawie wszystko. Wydawnictwo Pagina, Warszawa [6] Wasielewski D.: U ródeł kawy. Przegld Piekarski i Cukierniczy, 2003, Nr 5, 58. [7] [8] Coffee market report, February 2008, International Coffee Organization. [9] Stagen G.H.D.; Enhancement of coffee quality by mould prevention; Food Control, 2003, 14, [10] Coltro L., Mourad A.L., Oliveira P.A.P.L.V., Baddini J.P.O.A., Kletecke R.M.; Environmental Profile of Brazilian Green Coffee; Int J LCA, 2006, 11 (1), [11] Durevall D.; Demand for coffee in Sweden: The role of prices, preferences and market power; Food Policy, 2007, 32, [12] miechowska M., Dmowski P., Pigłowska M.; Determinanty wyboru kawy i herbaty przez polsk i hiszpask młodzie akademick; "Zarzdzanie produktem - wyzwania przyszłoci" - monografia pod red. J. Kalla i B. Sojkina, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2006, [13] Zawadzka Ben Dor R.: Plantacje w cieniu drzew. Przegld Piekarski i Cukierniczy, 2007, 1, [14] International Coffee Organisation. Organic coffee export statistic. Volume and value. Calendar years 2005 and [15] Coe C.: Farmer Participation in Market Authorities of Coffee Exporting Countries; World Development, 2006, 34, 12, [16] Mehta A., Chavas J-P.: Responding to the coffee crisis: What can we learn from price dynamics?, Journal of Development Economics, 2008, 85, [17] miechowska M., Dmowski P.: Rozwój sieci kawiarni w Polsce na tle tendencji wiatowych. Handel Wewntrzny. Marketing. Rynek. Przedsibiorstwo, Nr specjalny czerwiec 2006, [18] Taylor P.L.: In the Market But Not of It: Fair Trade Coffee and Forest Stewardship Council Certification as Market-Based Social Change, World Development, 2005, 33, 1, [19] Giovannucci D., Ponte S.: Standards as a new form of social contract? Sustinability inititives in the coffee industry; Food Policy, 2005, 30, l. [20] [21] James D.: Justice and java: coffee in a Fair Trade market. NACLA Report on the Americas, 2000, 34(2) [22] Robinson D.: The actual and potential impacts of forest certification and Fair Trade on poverty and injustice; the case of Mexico. New York: The Ford Foundation, Community and Resource Development Unit, [23] Fitter R., Kaplinsky R.: Who gains from product rents as the coffee market becomes more differentiated? A value chain analysis. IDS Bulletin Paper, [24] O Brien C.: Report on Fair Trade trends in the US, Canada. Washington, DC: Fair Trade Federation, [25] Murray D., Raynolds L. T., Taylor P.: One cup at a time: poverty alleviation and Fair Trade coffee in Latin America. New York: The Ford Foundation, [26] [27] [28] Loureiro M.L., Lotade J.: Do fair trade and eco-labels in coffee wake up the consumer conscience?; Ecological Economics, 2005, 53, [29] Renard M. C. (1999): The interstices of globalization: the example of fair coffee. Sociologia Ruralis, 1999, 39 (4), 484. [30] Perfecto I., Vandermeer J., Mas A., Pinto L.S.: Biodiversity, yield, and shade coffee certification; Ecological Economics, 2005, 54, [31] Soto-Pinto L., Perfecto I., Castillo-Hernandez., Caballero-Nieto J.: Shade effect on coffee production at the northern Tzeltal zone of the state of Chiapas, Mexico, 2000, 80, [32] [33] 115

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (13)

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (13) INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY nr 8 2011 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (13) Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumenta KONKURENCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Zespół autorski: Główny autor: mgr Anna Pasławska Współautorzy: mgr in. Jarosław Mroczek

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie gospodarki morskiej

Raport o stanie gospodarki morskiej Ministerstwo Infrastruktury Raport o stanie gospodarki morskiej Synteza wraz z elementami Strategii rozwoju gospodarki morskiej Warszawa, listopad 2002 r. SPIS TRECI WSTP...3 1. EGLUGA MORSKA...5 2. PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci 11.1. Wprowadzenie Zdaniem twórców strategii lizboskiej naley uzna znaczce moliwoci małych i rednich przedsibiorstw w kontekcie przystosowania si do potrzeb rynku, a take tworzenia nowych miejsc pracy.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21)

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) nr 80 2013 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwy Handel. dla uczestników kampanii promocyjnych

Sprawiedliwy Handel. dla uczestników kampanii promocyjnych Sprawiedliwy Handel miniprzewodnik dla uczestników kampanii promocyjnych Zdjęcie na okładce przedstawia farmera z żoną przy drzewku kawowca, Mbisi k. Fuondong, region Bamenda, Kamerun, 2012 r. Fot. Łukasz

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo