MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MQL4 - wskaźniki analizy technicznej"

Transkrypt

1 MQL4 - wskaźniki analizy technicznej W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z poziomu języka MQL4. Wskaźniki te mogą być używane w każdym typie aplikacji MQL4, czyli z EA, wskaźnikami własnymi, skryptami, bibliotekami. Podczas próby dostępu do wyliczeń wskaźnika dla danych z innych wykresów może wystąpić sytuacja, że wykres nigdy wcześniej nie był otwierany i nie ma danych historycznych do obliczeń. Wówczas wygenerowany zostanie błąd o kodzie ERR_HISTORY_WILL_UPDATED (4066 wymagane dane muszą zostać zaktualizowane). W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z poziomu języka MQL4. Wskaźniki te mogą być używane w każdym typie aplikacji MQL4, czyli z EA, wskaźnikami własnymi, skryptami, bibliotekami. Podczas próby dostępu do wyliczeń wskaźnika dla danych z innych wykresów może wystąpić sytuacja, że wykres nigdy wcześniej nie był otwierany i nie ma danych historycznych do obliczeń. Wówczas wygenerowany zostanie błąd o kodzie ERR_HISTORY_WILL_UPDATED (4066 wymagane dane muszą zostać zaktualizowane).

2 RSI Wskaźnik RSI (Relative Strength Index - wskaźnik względnej siły) wprowadził w 1978 roku Welles Wilder, chcąc skorygować niedoskonałości, jakie cechowały jego zdaniem standardowe oscylatory impetu. Interpretacja RSI na poziomie 70 i więcej sygnał sprzedaży, RSI na poziomie 30 i mniej sygnał kupna.

3 Funkcja irsi wyznacza wartość wskaźnika RSI i zwraca jego wartość. Składnia: double irsi( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if( irsi(symbol(), 0, 14, PRICE_CLOSE,0) < 30 ) { Alert( Sygnał kupna );

4 Średnie ruchome Szczególne znaczenie w analizie szeregów czasowych i analizie technicznej pełnią średnie ruchome. Stosowanie procesów MA w modelu ekonometrycznym i ekonomicznym wynika z tego, że wiele wskaźników ekonomicznych zależy od czysto losowych procesów o stosunkowo długim okresie wygaszania wpływu tych czynników Analiza techniczna w latach 60-tych i 70-tych wykształciła cały szereg średnich ruchomych: prosta średnia ruchoma (SMA - Simple Moving Average) obliczona dla N kolejnych cen zamknięcia, liniowo ważona (WMA - Weighted Moving Average) - waga zmienia się wprost proporcjonalnie wraz ze wzrostem N, wykładnicza (EMA - Exponential Moving Average) - będąca modyfikacją liniowo ważonej średniej, przy czym stosowane wagi nie zwiększają się liniowo.

5 Funkcja ima wyznacza wartość wskaźnika MA i zwraca jego wartość. Składnia: double ima( string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej ma_shift przesunięcie linii wskaźnika w stosunku do wykresu głównego ma_method typ liczonej średniej: MODE_SMA - średnia prosta MODE_EMA - średnia exponencjalnie ważona MODE_SMMA - średnia wygładzana MODE_LWMA - średnia ważona applied_price wskazanie, na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona następująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double sredniasma = ima(symbol(), 0, 15, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);

6 WSTĘGA BOLLINGERA Wstęga Bollingera to narzędzie analizy technicznej wynalezione przez Johna Bollingera na początku lat 80. XX wieku. Powstała ona na podstawie obserwacji, że zmienność cen jest dynamiczna, a nie statyczna. Zadaniem wstęg jest określanie względnych dołków i szczytów cenowych. Czyli według definicji cena osiąga szczyt przy górnej wstędze, a dołek przy dolnej. Wstęga Bollingera składa się z: środkowej wstęgi będącej n-okresową średnią ruchomą, górnej wstęgi będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego powyżej środkowej wstęgi, dolnej wstęgi będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego poniżej środkowej wstęgi. Standardowo przyjmuje się: n = 20 i k = 2.

7 Funkcja ibands wyznacza wartość wskaźnika Bollingera Bands i zwraca jego wartość. Składnia: double ibands( string symbol, int timeframe, int period, int deviation, int bands_shift, int applied_price, int mode, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej deviation odchylenie od głównej linii wskaźnika bands_shift przesunięcie względne od liczonych wartości wykresu applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_UPPER - górna linia MODE_LOWER - dolna linia shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double wst_gorna, wst_dolna, sred_kurs; wst_gorna = ibands(symbol(), 0, 20, 2, 0, PRICE_OPEN, MODE_UPPER,0); wst_dolna = ibands(symbol(), 0, 20, 2, 0, PRICE_OPEN, MODE_LOWER,0); sred_kurs = ima(symbol(), 0, 20, 0, MODE_SMA, PRICE_OPEN, 0); if(sred_kurs < wst_dolna) { Alert( Sygnal kupna ); if(sred_kurs > wst_gorna) { Alert( Sygnal sprzedaży );

8 ALLIGATOR Wskażnik ALLIGATOR pozwala określić siłę oraz kierunek trendu. Składa się on z trzech lini kierunkowych, których odpowiednie ułożenie określa pozycję kupna/sprzedaży oraz zamknięcia pozycji: Alligator s jaws - najdłuższy okres, Alligator s teeth - średni okres, Alligator s lips - krótki okres. Jeśli trzy linie biegną bardzo blisko siebie i/lub wzajemnie się przecinają oznacza to brak trendu i "śpiący" rynek (ALLIGATOR śpi). Gdy układają się w kolejności od najkrótszej do najdłuższej i jednocześnie zwiększają odległość od siebie, oznacza to, że rynek obudził się i powstał trend (ALLIGATOR obudził się i wymaga karmienia;)). Gdy linie ponownie zbliżają się do siebie, rynek staje się spokojny (ALLIGATOR zasypia).

9 Funkcja ialligator wyznacza wartość wskaźnika Bill Williams Alligator i zwraca jego wartość. Składnia: double ialligator( string symbol, int timeframe, int jaw_period, int jaw_shift, int teeth_period, int teeth_shift, int lips_period, int lips_shift, int ma_method, int applied_price, int mode, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu jaw_period ilość słupków dla średniej, niebieskiej linii (szczęka aligatora) jaw_shift przesunięcie dla średniej, niebieskiej linii teeth_period - okres dla średniej, czerwonej linii (zęby aligatora) teeth_shift przesunięcie dla średniej, czerwonej linii lips_period - okres dla średniej, zielonej linii (usta aligatora) lips_shift przesunięcie dla średniej, zielonej linii ma_method typ liczonej średniej: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_GATORJAW niebieska linia, szczęka aligatora MODE_GATORTEETH czerwona linia, zęby aligatora MODE_GATORLIPS zielona linia, usta aligatora shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double szczeka = ialligator(symbol(), 0, 13, 8, 8, 5, 5, 3, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN, MODE_GATORJAW, 1)

10 MACD (Moving Average Convergence/Divergence) MACD, czyli zbieżnośc/rozbieżność średnich ruchomych, jest jednym z najbardziej znanych wskaźników. Jest wskażnikiem śledzącym trend, opartym na średnich kroczących. W zależności od ustawień, może mierzyć trendy krótkie, średnie lub długie. Histogram MACD pokazuje odległość od siebie lini krótkiej i długiej. Jak interpretować sygnały MACD: Przecięcia linii krótkiej i długiej - gdy signal MACD przetnie slow MACD od góry otrzymujemy sygnał sprzedaży, od dołu - kupna. Przecięcie linii 0 przez linie slow MACD - gdy slow MACD przetnie linie zero od dołu - kupno, od góry sprzedaż Zwyżka/zniżka - histogramu MACD - gdy kolejny "bar" histogramy MACD ma mniejszą wartość od poprzedniego - sygnał sprzedaży, jeśli bar ma większą wartość - sygnał kupna Dywergencja MACD - jeśli wartość MACD rośnie, mimo że cena nadal spada lub pozostaje płaska mamy do czynienia z dywergencją, której zakończenie daje mocny sygnał otwarcia pozycji.

11 Funkcja imacd wyznacza wartość wskaźnika MACD i zwraca jego wartość. Składnia: double imacd( string symbol, int timeframe, int fast_ema_period, int slow_ema_period, int signal_period, int applied_price, int mode, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu fast_ema_period ilość słupków dla średniej szybkiej slow_ema_period ilość słupków dla średniej wolnej signal_period ilość słupków dla średniej sygnałowej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_MAIN - główna linia wskaźnika MODE_SIGNAL - linia sygnałowa wskaźnika shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double glowna = imacd(symbol(), 0, 12, 26, 8, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0); double sygnal = imacd(symbol(), 0, 12, 26, 8, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 0); if(sygnal < glowna) { Alert( Sygnał sprzedazy );

12 DeMarker Wskaźnik DeMarker określa obszary w których zlecenia kupna/sprzedaży są obarczone ryzykiem, gdyż istnieje możliwość zmiany trendu. Wskazania poniżej 0,3 wskazują na ryzyko w przypadku sprzedaży, powyżej 0,7 ryzyko w przypadku kupna. Wartości między 0,3-0,7 wskazują na umiarkowane ryzyko.

13 Funkcja idemarker wyznacza wartość wskaźnika DeMarker i zwraca jego wartość. Składnia double idemarker( string symbol, int timeframe, int period, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double valdm=idemarker(symbol(), 0, 13, 1); if(valdm < 30) { Alert( Sygnal kupna ); if(valdm > 70) { Alert( Sygnal sprzedaży );

14 FORCE INDEX (FI) Wskaźnik prezentowany jest w formie graficznej jako wykres na skali oscylujący wokół zera. Kiedy wartość wskaźnika FI jest większa niż 0, oznacza to że byki mają przewagę nad niedźwiedziami jeśli chodzi o dany instrument. Analogicznie, jeśli FI jest mniejsze od 0, 'niedźwiedzie' mają przewagę. Natomiast gdy FI jest bardzo bliskie zeru, oznacza to że a) wolumen jest bardzo niski, b) duży wolumen nieznacznie tylko zmienił ceny instrumentu. Sytuacja ta może być traktowana jako zwiastun zmiany trendu. Wykres samego wskaźnika jednakże jest raczej zmienny i nierówny, dlatego dla uzyskania lepszych efektów łączy się go z dwudniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz krótkoterminowych) lub z trzynastodniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz długoterminowych). Ponadto wskaźnik można interpretować poprzez obserwację punktów przecięcia się wykresu z poziomem zero. Kiedy wykres przecina ten poziom z góry na dół, jest to sygnał sprzedaży (S), natomiast gdy przecina go z dołu do góry, jest to sygnał kupna (K). Sygnały powinny być potwierdzone przez odpowiednie sygnały na średniej wykładniczej.

15 Funkcja iforce wyznacza wartość wskaźnika Force i zwraca jego wartość. Składnia: double iforce( string symbol, int timeframe, int period, int ma_method, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej ma_method typ liczonej średniej: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA, applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku. Przykład: double IF = iforce(symbol(), 0, 13, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); if (IF>0) { Alert( Sygnal kupna ); if(if<0) { Alert(Sygnał sprzedaży );

16 Momentum Jest to podstawowy wskaźnik impetu mierzący wielkość zmiany ceny w zadanym okresie. Kierunek notowań powinien być potwierdzony analogiczną tendencją wskaźnika. Jeżeli wskaźnik osiąga nowe minimum i zaczyna rosnąć jest to wstępny sygnał kupna, osiągnięcie nowego szczytu i następujący po nim spadek jest wstępnym sygnałem sprzedaży. Dla potrzeb systemów transakcyjnych jako sygnał wykorzystywane też jest przebijanie poziomu równowagi. Również istotne od strony przebiegu wskaźnika jest poszukiwanie dywergencji. Możliwe jest także kreślenie linii trendu, których przebicie traktowane jest jako sygnał zmiany tendnecji oraz poczukiwanie formacji. Momentum jest uproszczoną wersją ROC.

17 Funkcja imomentum wyznacza wartość wskaźnika Momentum i zwraca jego wartość. Składnia: double imomentum( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków do wyznaczenia zmienności ceny applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if( imomentum(symbol(),0,12,price_close,0) > imomentum(symbol(),0,20,price_close,0) ) { Alert( Sygnał kupna );

18 Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny - jest to wygładzony wskaźnik impetu składający się z dwóch oscylujących linii (w dwóch kolorach lub jako linie ciągła i przerywana ) %K i %D. Linia %K rysowana jest na wykresie w skali od 0 do 100 druga linia jest średnią kroczącą linii %K i nazywana jest linią %D. Używany jest on do określenia stanów wyprzedania i wykupienia: stan wykupienia występuje wtedy gdy linie wskaźnika występują ponad poziomem 70-80%, stan wyprzedania występuje gdy linie te znajdują się poniżej poziomu 20-30%. Oscylator ten bada relację pomiędzy ostatnią ceną zamknięcia w stosunku do zakresu wahań cen z danego okresu (np. 5 dni) i opiera się na spostrzeżeniu, że podczas trendów wzrostowych ceny zamknięcia kształtują się na ogół blisko górnej granicy zakresu swych wahań i wówczas oscylator przyjmuje wartości powyżej 70 oraz w trendzie spadkowym oscylator spada poniżej 30, co z kolei oznacza, że w trendach spadkowych ceny zamknięcia oscylują wokół dolnej granicy zakresu wahań.

19 Funkcja istochastic wyznacza wartość oscylatora stochastycznego i zwraca jego wartość. Składnia: double istochastic( string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int %Dperiod, int slowing, int method, int price_field, int mode, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu %Kperiod ilość słupków dla linii %K %Dperiod ilość słupków dla linii %D slowing wartość opóźnienia method typ liczonej średniej: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA price_field sposób liczenia ceny: 0 Low/High 1 Open/Close mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_MAIN - główna linia wskaźnika MODE_SIGNAL - linia sygnałowa wskaźnika shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double glowna=istochastic(null,0,5,3,3,mode_sma,0,mode_main,0); double sygnalu=istochastic(null,0,5,3,3,mode_sma,0,mode_signal,0); if(glowna > 75 && sygnalu > 75) { if(glowna < sygnalu) { Alert( Sygnał sprzedaży );

20 Bulls Power, Bear Power Bulls Power, Bear Power wskaźniki te zostały opracowane przez Aleksandra Eldera i zaprezentowane w jego książce Trading for a Living w 1989 roku. Opierają się na porównaniu cen zamknięcia z wykładniczą średnią kroczącą. Jak nazwa wskazuje są to dwa oddzielne wskaźniki opisujące siłę trendu wzrostowego i spadkowego. Według autora, Bear Power powinien przez większość czasu pozostawać ujemny, a Bulls Power dodatni. Mogą być stosowane osobno, jak i razem. Autor jednak zaleca trzymania się zasady, która mówi, że pozycje powinno się otwierać zgodnie z kierunkiem obowiązującego trendu wyznaczonego przez średnią kroczącą. Wskaźniki Bulls i Bears Power służą do zdefiniowania momentu wejścia i wyjścia z pozycji.

21 Funkcja ibearspower wyznacza wartość wskaźnika BearPower i zwraca jego wartość. Składnia: double ibearspower( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Funkcja ibullspower wyznacza wartość wskaźnika BullsPower i zwraca jego wartość. Składnia: double ibullspower( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double bears= ibearspower(symbol(), 0, 13, PRICE_CLOSE, 0); double bulls= ibullspower(symbol(), 0, 13, PRICE_CLOSE, 0);

22 AD AD - (accumulation/distribution Line) wskaźnik akumulacji i dystrybucji, który zakłada istnienie korelacji pomiędzy ruchem cen (zwyżka, zniżka),a wzrostem wolumenu. Jeżeli następuje wzrost wskaźnika razem ze wzrostem cen, któremu towarzyszy jednocześnie wzrost wolumenu to ruch cen jest wiarygodniejszy. W takiej sytuacji następuje akumulacja i zwiększa się prawdopodobieństwo kontynuacji zwyżki. Analogicznie, spadek cen połączony ze wzrostem obrotów powoduje spadek wartości wskaźnika i świadczy o zwiększonej dystrybucji co może świadczyć o kontynuacji spadku. Wskaźnik AD wykorzystywany jest również do wychwytywania zmian trendów na rynku na analizowaniu i wyszukiwaniu dywergencji pomiędzy wskaźnikiem, a wykresem ruchu cen. Jeżeli wskaźnik ma kierunek przeciwny do trendu może to świadczyć o zbliżającej się zmianie trendu.

23 Funkcja iad wyznacza wartość wskaźnika Accumulation/Distribution i zwraca jego wartość. Składnia: double iad( string symbol, int timeframe, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double vad = iad(symbol(), 0, 1);

24 CCI CCI (Commodity Channel Index) jest ulepszoną wersją powszechnie znanych oscylatorów, gdyż ma postać znormalizowaną. Wskaźnik ten został skonstruowany przez Donalda R. Lamberta. Porównuje on bieżącą cenę ze średnią dla wybranego okresu. Następnym krokiem jest porównanie obliczonej wartości z przeciętnym odchyleniem dla tego okresu. W rezultacie wskaźnik ten oscyluje wokół wartości +100 i Większość inwestorów traktuje ten wskaźnik, jako wskazówkę do tego, w jakiej fazie jest rynek wykupienia lub wyprzedania. Niestety wskaźnik ten powstał dla rynków towarowych, czyli dla rynków charakteryzujących się cyklicznością lub sezonowością, zatem jego stosowanie na rynku walutowym niesienie pewne ograniczenia.

25 Funkcja icci wyznacza wartość Commodity Chanel Index i zwraca jego wartość. Składnia: double icci( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period - ilość słupków dla średniej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if( icci(symbol(), 0, 12, PRICE_TYPICAL, 0) > 100) { Alert( Sygnał sprzedaży );

26 ATR ATR (Average True Range) został utworzony przez J.Wellesa Wildera. Mierzy on zmienność zaobserwowaną na danym instrumencie w następujący sposób: dla danego okresu liczy True Range, czyli rzeczywisty zakres zmian wyrażony jako: różnica między wartością maksymalną i minimalną w danym okresie t, różnica między ostatnią wartością w poprzednim okresie t a wartością maksymalną w danym okresie t, różnica między ostatnią wartością w poprzednim okresie t a wartością minimalną w danym okresie t. Wskaźnik ten w prosty sposób pozwala pomiar istniejącej zmienności na rynku i przez to odczytanie odpowiednich sygnałów przy budowie strategii opartych o skoki zmienności. Dodatkowo wskaźnik ten często jest wykorzystywany do budowy strategii zarządzania kapitałem.

27 Funkcja iatr wyznacza wartość Average True Range i zwraca jego wartość. Składnia: double iatr( string symbol, int timeframe, int period, int shift) Parametry: symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double wartosc = iatr(symbol(), 0, 12, 0);

28 Ichimoku Kinkoy Hyo Wady Ichimoku Kinko Hyo: w określonych sytuacjach nie pozwala na wyznaczenie poziomu wsparcia lub oporu jest bezużyteczna w okresach konsolidacji. Zalety Ichimoku Kinko Hyo: dzięki przyspieszaniu, opóźnianiu oraz pozostawaniu bez zmian średnich kroczących, jeden rzut oka na wykres pozwala w relatywnie krótkim czasie wyciągnąć istotne wnioski. Zasady interpretacji i dokładny opis:

29 Funkcja iichimoku wyznacza wartość wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo i zwraca jego wartość. Składnia: double iichimoku( string symbol, int timeframe, int tenkan_sen, int kijun_sen, int senkou_span_b, int mode, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka tenkan_sen ilość słupków dla średniej Tenkan Sen kijun_sen ilość słupków dla średniej Kijun Sen senkou_span_b - ilość słupków dla średniej Senkou SpanB mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_TENKANSEN - linia Tenkan-sen MODE_KIJUNSEN - linia Kijun-sen MODE_SENKOUSPANA - linia Senkou Span A MODE_SENKOUSPANB - linia Senkou Span B MODE_CHINKOUSPAN - linia Chinkou Span shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double tenkan_sen_ wynik = iichimoku(symbol(), 0, 9, 26, 52, MODE_TENKANSEN, 0)

30 MFI MFI (Money Flow Index) - indeks przepływów pieniężnych. Jest to oscylator mierzący wielkość strumieni pieniężnych dopływających i wychodzących z rynku. W konstrukcji jest to wskaźnik zbliżony do RSI, przy czym oprócz zmian ceny bierze pod uwagę wolumen. Sesjom wzrostowym towarzyszy pozytywny przepływ środków pieniężnych, sesjom spadkowym negatywny. Wskaźnik jest wykorzystywany jako miernik stanów wykupienia i wyprzedania rynku. Wartości oscylatora powyżej 80 pkt. sugerują bliskie maksimum rynkowe, poniżej 20 pkt. jest to stan wyprzedania rynku i w związku z tym zbliżające się minimum. Dodatkowo zalecane jest poszukiwanie dywergencji w wymienionych wyżej strefach.

31 Funkcja imfi wyznacza wartość wskaźnika MFI i zwraca jego wartość. Składnia: double imfi( string symbol, int timeframe, int period, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period - ilość słupków dla wyznaczenia wartości wskaźnika shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if( imfi(symbol(),0,14,0) > 80 ) { Alert( Sygnał sprzedaży ); if( imfi(symbol(),0,14,0) < 20 ) { Alert( Sygnał kupna );

32 OBV OBV (On Balance Volume) - równowaga wolumenu. Konstrukcja wskaźnika opiera się na słusznym założeniu że sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, sesjom spadkowym dystrybucja. Spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów na zwyżce jest często sygnałem wyczerpywania potencjału wzrostowego. Podobnie rzecz się ma dla tendencji zniżkowej. Spadek obrotów jest sygnałem malejącej dystrybucji co oznacza zbliżający się dołek i lokalny odwrót w górę. Jest to wskaźnik kumulacyjny, przy sesjach wzrostowych wolumen jest dodawany, dla sesji spadkowych wolumen jest odejmowany. Jest to wskaźnik wyprzedzający, zmiana kierunku ruchu wskaźnika powinna poprzedzać ruch ceny. Cennym narzędziem dla OBV są linie trendu oraz poszukiwanie dywergencji. Zmodyfikowaną i ulepszoną wersją OBV jest Accumulation/Distribution.

33 Funckja iobv wyznacza wartość wskaźnika OBV i zwraca jego wartość. Składnia: double iobv( string symbol, int timeframe, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double wynik = iobv(symbol(), 0, PRICE_CLOSE, 3);

34 Wskaźnik %R Jest wskaźnikiem mierzącym poziom wykupienia i wyprzedania rynku. Wskaźnik sprawdza się bardzo dobrze w przypadku trendu bocznego. W silnych trendach wzrostowych lub spadkowych dosyć szybko osiąga skrajne stany i przebywa odpowiednio w paśmie wykupienia lub wyprzedania. Wtedy jedyną informację jaką można wywnioskować z jego zachowania jest to, że nadal trwa trend wzrostowy lub spadkowy. Pomocnym jest nałożenie na wskaźnik np. 9 sesyjnej średniej ruchomej tak aby wcześniej uzyskać informacje o zmianie kierunku ruchu wskaźnika. Jeśli wskaźnik przebije swoją średnia w paśmie neutralnym (tj. pomiędzy -20% a -80%) wtedy otrzymujemy sygnał zmiany kierunku ceny danego instrumentu finansowego. Wskazania kupna / sprzedaży generowane są nie przez przebicie przez wskaźnik poziomów -20% i -80% lecz przez przebicie tych poziomów przez średnią ruchomą ze wskaźnika.

35 Funcja iwpr wyznacza wartość wskaźnika Larry William's WPR i zwraca jego wartość. Składnia: double iwpr( string symbol, int timeframe, int period, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla wskaźnika shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład if( iwpr(symbol(),0,10,0) > -20) { Alert( Sygnał sprzedaży ); if( iwpr(symbol(),0,10,0) < -80) { Alert( Sygnał sprzedaży );

36 Parabolic SAR Wskaźnik wykorzystywany jest przede wszystkim do określenia poziomów zamykania pozycji. Długie pozycje należy zamykać w momencie zejścia notowań poniżej wykresu Parabolic. Sygnałem zamknięcia krótkich pozycji jest wejście notowań powyżej przebiegu wskaźnika. Po przebiciu wskaźnik bez względu na zmianę ceny porusza się w kierunku adekwatnym do przebicia, pod uwagę brana jest tylko bezwzględna zmiana ceny. Dopiero w momencie przebicia podejmuje ruch przeciwny. Dodatkowe informacje na :

37 Funcka isar wyznacza wartość wskaźnika SAR i zwraca jego wartość. Składnia: double isar( string symbol, int timeframe, double step, double maximum, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu step krok, domyślnie 0.02 maximum maksymalna wartość, domyślnie 0.2 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if(isar(symbol(), 0, 0.02, 0.2, 0) < Low[0] && isar(symbol(), 0, 0.02, 0.2, 0) > Low[1]) { Alert( Zamknięcie-otwarcie pozycji );

38 ADX Wskaźnik ten jest najczęściej używany z liniami DMI. Jego zadaniem jest pomiar wielkości i siły trendu, jednak bez wskazania jego kierunku. Rosnące wartości wskaźnika informują o wzroście siły dominującego trendu. Spadek wskaźnika mówi o słabnięciu trendu sugerując jego bliskie przełamanie. Wskaźnik może też być wykorzystany do rozróżnienia trendów wertykalnych i horyzontalnych.

39 Funkcja iadx wyznacza wartość indeksu ruchu Momentum i zwraca jego wartość. Składnia: double iadx( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int mode, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_MAIN - podstawowa linia wskaźnika MODE_PLUSDI - linia wskaźnika +DI MODE_MINUSDI - linia wskaźnika DI shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double linia_podstawowa = iadx(symbol(), 0, 14, PRICE_HIGH, MODE_MAIN, 0); double plusdi = iadx(symbol(), 0, 14, PRICE_HIGH, MODE_PLUSDI, 0); double minusdi = iadx(symbol(), 0, 14, PRICE_HIGH, MODE_MINUSDI, 0); Źródła:

40 Przykład #define MAGICMA datetime czas; int init() { czas=time[0]; return(0); int start() { string sygnal="hold"; int metoda=1; //1-RSI; 2-SD,SK; 3-Bands; 4-IF; 5-MFI; 6-RSI i SD-SK if(czas!= Time[0]) { czas=time[0]; sygnal=ustal_sygnal(metoda); if(sygnal=="buy") { if(orderstotal()==0) { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); else { if(orderselect(0, SELECT_BY_POS)==True) { if(ordertype()==1) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 20);

41 if(sygnal=="sell") { if(orderstotal()==0) { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); else { if(orderselect(0, SELECT_BY_POS)==True) { if(ordertype()==0) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 20); return(0); string ustal_sygnal(int metoda) { string sygnal="hold"; double RSI, SD, SK, wst_gorna, wst_dolna, IF, MFI; if(metoda==1) { RSI=iRSI(Symbol(), 0, 14, PRICE_CLOSE,1); if(rsi<30) sygnal="buy"; if(rsi>70) sygnal="sell";

42 if(metoda==2) { SD=iMA(Symbol(), 0, 15, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1); SK=iMA(Symbol(), 0, 8, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1); if(sk>sd) sygnal="buy"; if(sk<sd) sygnal="sell"; if(metoda==3) { wst_gorna=ibands(symbol(), 0, 20, 2, 0, PRICE_OPEN, MODE_UPPER,0); wst_dolna=ibands(symbol(), 0, 20, 2, 0, PRICE_OPEN, MODE_LOWER,0); if(wst_dolna < Low[0]) sygnal="buy"; if(wst_gorna > High[0]) sygnal="sell"; if(metoda==4) { IF=iForce(Symbol(), 0, 13, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1); if(if > 0) sygnal="buy"; if(if < 0) sygnal="sell";

43 if(metoda==5) { MFI=iMFI(Symbol(),0,14,0); if(mfi < 20) sygnal="buy"; if(mfi > 80) sygnal="sell"; if(metoda==6) { RSI=iRSI(Symbol(), 0, 14, PRICE_CLOSE,1); SD=iMA(Symbol(), 0, 15, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1); SK=iMA(Symbol(), 0, 5, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1); if(rsi<35 && SK>SD) sygnal="buy"; if(rsi>65 && SK<SD) sygnal="sell"; return(sygnal);

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 4 MQL4 - wskaźniki analizy technicznej W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z

Bardziej szczegółowo

Podstawy Przedsiębiorczości. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej + przykłady

Podstawy Przedsiębiorczości. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej + przykłady Podstawy Przedsiębiorczości wykład 4 MQL4 - wskaźniki analizy technicznej + przykłady W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z poziomu

Bardziej szczegółowo

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX Accumulation Swing Index- skumulowany indeks wahań Jest to skumulowana wersja typowego indeksu wahań. Ma za zadanie pokazać prawdziwy stan rynku, odpowiednio filtrując dane pośród cen minimalnych, maksymalnych,

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader

Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie mforex Trader... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Czym są wskaźniki analizy technicznej narzędzie analizy technicznej element pomagający w identyfikacji stanów rynkowych wspomagają w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w Analizie Technicznej

Wskaźniki w Analizie Technicznej Wskaźniki w Analizie Technicznej Spis treści: 1. Idea stosowania wskaźników 2. Uruchamianie wskaźników na platformie 3. Lista wybranych wskaźników 4. Prezentacja wybranych wskaźników Idea stosowania wskaźników

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012 Analiza techniczna Przemysław Rola Instytut Matematyki UJ 7 maja 202 Przemysław Rola (Instytut Matematyki UJ) Analiza techniczna 7 maja 202 / 33 Spis treści Wstęp Świece japońskie Założenia analizy technicznej

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 4 2 Wsparcie i opór Wsparcie to poziom cenowy, na którym pojawia się popyt wystarczająco silny, by zatrzymać trend spadkowy lub spowodować

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Wstęgi Bollingera Co można z nimi zrobić? Wstęga Bollingera Szczególnie ważnym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Podstawowe formacje i narzędzia Średnie Oscylatory BossaFX Jakub Ciepiela BossaFX Średnie kroczące Rynek spada czy rośnie? Rynek spada czy rośnie? Czym jest średnia krocząca (Moving

Bardziej szczegółowo

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST.

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST. ICHIMOKU KINKO HYO Technika Ichimoku została opracowana jeszcze przed II wojną światową przez tokijskiego dziennikarza Goichi Hosoda, który pisał pod pseudonimem Ichimoku Sanjin. Jednakże pierwszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend?

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku jest japońską techniką, którą stosuje się w celu ustalenia głównego trendu panującego na rynku. Powstała ona już

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 5 Rodzaje wykresów w analizie technicznej Liniowe ceny na zamknięciu sesji Słupkowe pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia oraz ceny minimalne

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem Co to jest oscylator?

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Wskaźniki i oscylatory

Analiza Techniczna. Wskaźniki i oscylatory Analiza Techniczna Wskaźniki i oscylatory Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 2 Wprowadzenie Narzędziami często wykorzystywanymi przez inwestorów są wskaźniki i oscylatory analizy technicznej.

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Piotr Leszczyński Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Wolumen z definicji to tala liczba instrumentów, jaka była w obrocie w danym, badamym okresie. Wolumen znajdziemy zwykle pod danymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH Analiza Techniczna jest podejściem inwestycyjnym bazującym na wykresach instrumentów, którego celem jest określenie w którym kierunku podąży rynek, a co

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej Narzędzia analizy technicznej wskaźniki (długoterminowy trend) oscylatory (średnioterminowe wahania) Czy wierzyć w to co czytamy w książkach? Fakty i mity na temat wybranych narzędzi analizy technicznej.

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average... 3 1.1. Trend... 3 1.2. Entry techniques metodologia otwierania pozycji... 4 1.3. Poziom... 4 1.4. Wielkość formacji świecowych... 6 1.5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Metody statystyczne w AT Linia trendu Średnie ruchome (różne rodzaje + techniki japońskie na średnich ruchomych) Koperty

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 3 funkcje MQL4

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 3 funkcje MQL4 Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 3 funkcje MQL4 Zmienne predefiniowane w MQL4 Język programowania MQL4 został opracowany i dostosowany do specyficznych wymagań tworzenia EA, wskaźników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI WEBOWEJ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI WEBOWEJ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI WEBOWEJ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA 1 Spis treści instrukcji obsługi systemu transakcyjnego w wersji webowej Logowanie do systemu... 3 Notowania... 4 Wykresy... 6 Składanie

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org trend Jest to tendencja, moda czy teŝ kierunek w którym podąŝa cena przez dominującą część czasu.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Dane dzienne Poziom Opór Szczegóły

Wskaźnik Dane dzienne Poziom Opór Szczegóły Rynek międzynarodowy EUR/JPY i EUR/USD W miniony piątek Amerykański Departament Handlu podał, że PKB w USA wzrósł w drugim kwartale o 2,5 procent wobec 5,6 procent w pierwszym kwartale. Analitycy oczekiwali

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006 Witam. PKNORLEN Przy ostatniej analizie tej spółki, pisałem o wybiciu się w dół z półrocznej stabilizacji. Dolną granicą tej stabilizacji, a wtedy oporem był poziom 56 złotych.

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce 3 Cel szkolenia - Poznamy założenia dotyczące budowy typowego schematu w teorii fal Elliotta. - Jakie rodzaje fal korekcyjnych występują i jak

Bardziej szczegółowo

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 10.08.2006 Witam. ABG Spółka była w trendzie wzrostowym od października 2004 roku. Wzrost ten charakteryzował się małym nachyleniem w górę oraz bardzo częstymi korektami spadkowymi. Cena

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Forex - analiza zmienności głównych par walutowych na przestrzeni lat 2002-2011 Wprowadzenie Ostatnio na jednym z for internetowych poświęconych tematyce FX dyskutowaliśmy o tym jak wyglądał ten rynek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na kolokwium Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy,

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Jakie są elementy dobrej strategii? Psychologia Zarządzanie kapitałem/ pozycją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI Rozdział 1 FILOZOFIA ANALIZY TECHNICZNEJ... 23 Filozofia, czyli uzasadnienie analizy technicznej... 23 Analiza techniczna czy fundamentalna?...26

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006. Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006. Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 26.03.2006 Witam. W ubiegłym tygodniu giełda dostarczyła inwestorom dość dużą dawkę emocji. Początek tygodnia to umiarkowany spadek indeksu od 2830 do 2763pkt, ale znaczny spadek kontraktów

Bardziej szczegółowo

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju W przeciwieństwie do wskaźników takich jak średnie kroczące, MACD itp. oscylatory są wskaźnikami wyprzedzającymi albo równoczesnymi w stosunku do trendu. Nigdy natomiast nie są opóźnione w stosunku do

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 12.10.2006 Witam. KGHM Spółka, przez cały 2005 rok oraz do maja 2006 roku, była główną siłą napędową indeksu WIG20. W tym czasie kurs akcji wzrósł od 28 do 138 złotych. Maksimum cenowe zostało

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 12 września 2006r.

Analiza techniczna 12 września 2006r. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Analiza techniczna 12 września 26r. Dom Maklerski BOŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 24.04.2006 Witam. NOWAGALA Czytelnicy moich analiz już zauważyli, że lubię wykresy tygodniowe. Taki też zastosowałem przy analizie tej spółki. Nowagala miała swój debiut w lipcu 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - SUROWCE KGHM (wykres 1) BOGDANKA (wykres 2) NEWWORLDN (wykres 3) Spółka KGHM jest jedną z tych, która najmocniej poszła w górę od ustanowienia dwa lata

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 9 października 2013 r.

Data publikacji: 9 października 2013 r. Data publikacji: 9 października 2013 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego W ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia z korektą wzrostową. Oscylatory RSI(9) i stochastyczny

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 1

Analiza techniczna 1 Analiza techniczna 1 Teoria Dowa Na wstępie należy zadać pytanie: skąd bierze się tyle rozgłosu wokół teorii Dowa i dlaczego uchodzi ona za tak ważny element analizy technicznej? Zagadnienia związane ze

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Komentarz dzienny, 17 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa 2007-04-17 2007-04-16 zwrotu SP 500 1470,9 1467,6 0,22% Nasdaq 1833,6 1832,6 0,05%

Bardziej szczegółowo

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Szybki Plan: Czego dowiesz się z Tego E-booka 4 Sekret DTFM..5 Gdzie szukać, jak użyć..7 Praktyczne zastosowanie.....10 Co Dalej?...12 Strategia

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 17 września 2014 r.

Data publikacji: 17 września 2014 r. Data publikacji: 17 września 2014 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego źródło: Bloomberg Notowania indeksu dolarowego po silnych, wakacyjnych wzrostach weszły w fazę konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa Formacje cenowe Prowadząca: Klaudia Morawska 1.10.2015, Warszawa Analiza techniczna Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie Analiza techniczna sprawdza

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO W tym Wideo Dowiesz się : Podstawowe zasady AT FIBONACCI -W jaki sposób wyznaczać momenty zwrotne na rynku. -Jak mierzyć siłę ruchu w oparciu

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna indeksów WIG 20

Analiza techniczna indeksów WIG 20 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ANALIZA TECHNICZNA 8 stycznia 213 r. Analiza techniczna indeksów WIG 2 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.10.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu swig80 ALMA Spółka ALMA najniższe notowanie w bessie miała na początku marca 2009 roku na poziomie 14,42 złotych (wykres

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG INFORMATYKA i WIG - MEDIA ASSECOPOL (wykres 1) COMARCH (wykres 2) SYGNITY (wykres 3) Spółka ASSECOPOL swoje dno bessy osiągnęła w lutym 2009 roku w okolicy

Bardziej szczegółowo

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów:

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów: Analiza trendu Ustalenie panującego na rynku trendu jest jednym z najważniejszych celów analizy technicznej. Powinno być też jednym z pierwszych działań Inwestora podczas analizy rynku i poszukiwania sygnałów

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.

Data publikacji: 25 listopada 2015 r. Data publikacji: 25 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i krótka sprzedaż SPIS TREŚCI

Sprzedaż i krótka sprzedaż SPIS TREŚCI Sprzedaż i krótka sprzedaż dr Alexander Elder SPIS TREŚCI O autorze Wstęp Dlaczego należy sprzedać? Pytania i odpowiedzi Część I. Psychologia, zarządzanie ryzykiem i prowadzenie notatek 1. Kupowanie Trzy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 23.01.2006 Witam. WIG INFORMATYKA Indeks ten rozpoczął wzrost w połowie maja ubiegłego roku. Przyspieszenie wzrostu nastąpiło z początkiem grudnia. Od tego czasu urósł o prawie 30%. Po drodze

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 22.01.2006 Witam. Wykres tygodniowy indeksu WIG20 Tendencja wzrostowa rozpoczęta w maju ubiegłego roku jak do tej pory miała jedną mocniejszą korektę spadkową. Było to w październiku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

statystyczne dowodzące, że w istocie rozkład zmian cen nie jest rozkładem normalnym.

statystyczne dowodzące, że w istocie rozkład zmian cen nie jest rozkładem normalnym. Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» AT» Techniki» Transformata Fishera Zastosowanie transformaty Fishera na rynku kapitałowym Krzysztof Borowski Katedra Bankowości SGH Wprowadzenie Wiele metod statystycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006 Witam. VISTULA Trend wzrostowy na akcjach spółki VISTULA jest bardzo ostrożny. Moją uwagę na tą spółkę zwróciła świeczka z dnia 13 stycznia. Kurs akcji poszedł wtedy w górę o

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - ENERGIA PGE (wykres 1) TAURON (wykres 2) ENEA (wykres 3) Spółka PGE zadebiutowała na giełdzie w listopadzie 2009 roku. Przez pierwsze pół roku na wykresie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 04.09.2006 Witam. WIG telekomunikacja Indeks WIG telekomunikacja jest w ponad rocznym trendzie bocznym. Od półtora roku wykres waha się pomiędzy wartością 9400 a 13200 punktów. Minimum zostało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 09.10.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 09.10.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 09.10.2006 Witam. WIRR Wykres indeksu WIRR obejmuje zakres tylko obecnego 2006 roku. Proszę zauważyć jak on różni się od wykresu indeksu największych spółek WIGu20. Tylko w 2006 roku indeks

Bardziej szczegółowo