karta katalogowa - system Zee

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "karta katalogowa - system Zee"

Transkrypt

1 i to systemy automatyki budynkowej zdolne do ³¹cznoœci przewodowej lub bezprzewodowej opartej na architekturze ZigBee. jest systemem autonomicznym, zdolnym do rejestracji i reakcji na zdarzenia. Potrafi gromadziæ dane i na ich podstawie wykonywaæ zdarzenia. Mo liwa jest pe³na integracja z systemami obcymi (Video, Audio, Multimedia /XBMC, OpenPLI, Python, inne/, Automatyka ogrzewania /Optolink Viessmann, Zender, LGe/, rejestracja mediów /liczniki energii, wody, gazu/, KNX /w opracowaniu/, ODBII /alarm, odczyt zdalny/, Roboty Zuchetti ); posiada mo liwoœæ integracji w warstwie IP i VOIP (SIP/GSM) z systemami pozwalaj¹cymi na komunikacjê ze œwiatem zewnêtrznym (SMS, Domofon IP, kontrola g³osem). System jest skalowalny bez ograniczeñ; udostêpnia u ytkownikowi pe³en programator z systemem licencji na funkcjonalnoœci (dopuszczone jest licencjonowanie poszczególnych us³ug per klient/system). Centrala (procesor RISC z dyskiem SLC, zu ycie energii max 2W). to system z prost¹ jednostk¹ centraln¹ ³¹cz¹c¹ siê z chmur¹ danych. System jest zamkniêty na mo liwoœæ rozbudowy o obce systemy, co wi¹ e siê z ma³¹ moc¹ obliczeniow¹ jednostki (procesor ARM z zegarem 400MHz, zu ycie energii przez jednostkê centraln¹ na poziomie max 1W). Ten system wymaga oprogramowania istniej¹cego po stronie dostawcy us³ugi, które pozwala na zdalne tworzenie scenariuszy przez u ytkownika (u ytkownik nie ma dostêpu do programatora lokalnie). Oba systemy pozwalaj¹ na zdaln¹ obs³ugê serwisow¹ za pomoc¹ systemu ZeeCRM poprzez dostawcê us³ug serwisowych (ktokolwiek przeszkolony). Oprogramowanie jest autonomicznym systemem prowadzenia BOK i HelpDesk. W zakresie HelpDesk umo liwa identyfikowanie klienta przed po³¹czeniem, udostêpnia prosty i fukcjonalny panel klienta dostêpny dla operatora. Za pomoc¹ wbudowanego pakietu narzêdzi serwisant mo e za pozwoleniem klienta zdalnie programowaæ zdarzenia, mieæ wgl¹d w dzia³anie zdalnego systemu i mo liwoœæ przeprogramowania go oraz podjêcia kroków w przypadku zdarzeñ krytycznych. karta katalogowa system Zee

2 Zakres dzia³ania Przyk³ady zakresów dzia³ania systemu ilustruje poni sza tabelka KOMFORT Œwiat³o Klimat Sceny œwietlne Sterowanie œwiat³em w zale noœci od warunków oœwietlenia zewnêtrznego (np. wiêcej s³oñca wy³¹czamy lampê), sceny œwietlne (kino, randka, etc) pozwalaj¹ na komfort u ytkowania, a jeœli spali siê arówka system poinformuje nas o tym. Utrzymanie temperatury sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacj¹, scenariusze wakacji, opuszczenia domu. regulacja wilgotnoœci sterowanie rekuperacj¹ i nawadnianiem Pozwól aby œwiat³o tworzy³o nastrój, wczuj siê w niego. Kontrola parametrów otoczenia, pozwala na wygodne dopasowanie klimatu do preferencji u ytkownika, a integracja daje oszczêdnoœci. wybudzenie/ Usypianie Wybudzanie za pomoc¹ wiadomoœci z radia, a usypianie z filmem. Wszystko dziêki po³¹czeniu multimediów z systemem. Kontrola obecnoœci Nie chcesz intruzów w domu?...nic prostszego, system wpuœci sprz¹taczkê, gdy bêdzie potrzebna i powiadomi policjê, gdy ktoœ niepo ¹dany zawita w Twoje progi. BEZPIECZEÑSTWO Integracja z alarmami Z³odziej kradzie Symulacja obecnoœci Kamery wycieki z instalacji ogieñ i dym Rozszerzenie funkcjonalnoœci alarmu o przekazanie zdarzeñ do systemu, pozwala na kontrolê obecnoœci i parametrów systemu SSWiN. W przypadku naruszenia bezpieczeñstwa poinformuje nas o tym za pomoc¹ telefonu (b¹dÿ inn¹ zdefiniowan¹ drog¹). Jeœli nie ma nas w domu system bêdzie symulowa³ obecnoœæ domowników, aby zniechêciæ potencjalnych z³odziei. Podgl¹d i rejestracja obrazu z kamer bezpieczeñstwa wzmaga poczucie komfortu i pozwala na kontrolê otoczenia. Kontrola wycieków pozwala przeciwdzia³aæ zniszczeniom mienia. Integracja z systemem pozwala na podjêcie autonomicznych decyzji (wy³¹czenie dop³ywu wody), czy ostrze enie u ytkownika. Detekcja niepo ¹danych zdarzeñ uchroni nas przed ich przykrymi skutkami. System poinformuje nas o zdarzeniu, odetnie dop³yw pr¹du, wezwie odpowiednie s³u by. Po³¹czenie wszystkich dostêpnych czujników z inteligencj¹ pozwoli na celne podjêcie decyzji o w³aœciwej akcji. Jeœli w domu jest u ytkownik to zapali siê œwiat³o, gdy bêdzie ciemno, a w przypadku naruszenia bezpieczeñstwa system sam zadzia³a, aby nas chroniæ. Rolety Kontrola rolet przez modu³ bezpieczeñstwa pozwala na optymaln¹ ochronê domu wszystkimi dostêpnymi œrodkami. System opuœci rolety, gdy nie ma nas w domu wieczorow¹ por¹ i podniesie rano, gdy wstanie s³oñce. ENERGIA Pompa ciep³a i CO Liczniki Piec CO Ogrzewanie wody Gaz Woda Energia Mieszacze CO; W³¹czenia pieca; Program pieca (parametryczny); Prêdkoœæ/ parametry pomp CO; Za³¹czanie pomp CO Pompy cyrkulacyjne; Za³¹czanie podgrzewania wody; Parametry CWU Licznik gazu; Analiza i prognoza zu ycia Licznik wody Licznik energii; Analiza i prognoza zu ycia Kontrola i monitoring parametrów mediów dostarczanych do u ytkownika pozwoli przewidzieæ i zoptymalizowaæ iloœæ u ywanej energii. Sterowanie ciep³em pozwala na znaczne oszczêdnoœci energii, optymaln¹ kontrolê ciep³ej wody, czy przygotowanie k¹pieli na powrót z urlopu. Ogrzewacz solarny Kontrola dzia³ania podgrzewaczy solarnych oraz kontrola usterek pozwala na oszczêdnoœci energii i ochronê sprzêtu przed uszkodzeniem. MULTIMEDIA Audio Video TV Sterowanie nag³oœnieniem, centralne odtwarzanie wzmacniacz wêz³owy Kino domowe, integracja, centralne odtwarzanie, xbmc, OpenPli Integracja z telewizj¹ pozwala na przemieszczanie obrazu za u ytkownikiem Sterowanie systemami audiowizualnymi, umila wolny czas spêdzany w domu, ogranicza iloœci pilotów, sprawia i Twój dom staje siê bardziej interaktywny. Basen Podgrzewanie wody; Kontrola filtrów Fontanna Za³¹czanie; Podœwietlanie OGRÓD Jacuzzi Oczko wodne Zraszacze ogrodowe Koszenie trawy Nawo enie Walka z insektami Za³¹czanie; Kontrola parametrów; Przygotowanie k¹pieli na ¹danie Fontanna, generator mg³y, filtry, napowietrzanie Podlewanie z detekcj¹ deszczu, burzy, trybem imprezy, pomiar wilgotnoœci gleby, kontrola obszarów os³oniêtych od deszczu Integracja z automatycznymi kosiarkami Automatyczne nawo enie wg nastaw u ytkownika. Rozpylanie œrodków owadobójczych za pomoc¹ zraszaczy ogrodowych, naœwietlanie ultrafioletem. Zarz¹dzanie systemami ogrodowymi znacz¹co wp³ynie na wygl¹d Twojego ogrodu, dopasuje podœwietlenie i temperaturê w basenie czy jacuzzi, a sterowane oczko wodne i fontanna, wzbogaci klimat. System zadba o to aby np. podczas imprezy nie w³¹czy³y siê zraszacze lub nie wyjecha³a kosiarka. Oœwietlenie ogrodowe Kontrola scen ogrodowych i dostosowanie œwiate³ przez system, nada ogrodowi wymarzony klimat. Sauna ogrodowa Zdalna kontrola parametrów, przygotowanie sauny na zadan¹ porê.

3 System Zgibee Zwave KNX ZeeGo Specs producer control4 any Gira, any Zeego full system price (per 1m2) 250 euro no possibility 500 euro 80 euro typical system price for full featured system mini system price (per 1m2) 125 euro 66 euro 200euro 40 euro typical system price for minimum version (security, light) max actors no limit no limit max amount of system nodes can control any aspect remote control (via internet) user friendly interface unique desgin hidden devices closed system with payable license easy way to expand (one touch) hidden costs of ownership pay per year free pay per upgrade free limiations od system 255 devices 255 devices 16 per central unit units per central 15 units per server 255 for each radio node free upgrades support payable yes pay per upgrade yes license holder zigbee alliance zwave alliance knx alliance no external license systems specifics RGB led control user scenarios a/v streaming audio/ video streaming capabilities ip interconnect interconnection of nodes via ip protocol radio / cord / / / / communication possibilities ipad/www/android/winphone iface /// /// /// /// counters (energy water) car remote control OBDII weather station special controllers control with feedback signal licensed installators payable support? helpdesk? karta katalogowa system Zee

4 Wymiana danych Jedn¹ z zalet systemu s¹ szerokie mo liwoœci komunikacji z urz¹dzeniami zewnêtrznymi. ¹cznoœæ bezpoœrednia Serial (sterowanie z kontrol¹), pozwala wyeliminowaæ ewentualne problemy. Alarm DSC Alarm Satel Stacje pogody USB pe³na obs³uga (g³os, SMS, MME, ) lokalnie, bez dodatkowych kosztów (potrzebna karta SIM) GSM, GPRS Internet IP Cloud , RSS Synteza g³osu Centrale Zee / Wee Domofon In / Out 010V Analogowe sterowanie Czujnik analogowy Obca automatyka I2c Cyfrowe sterowanie Wilgotnoœæ Ciœnienie Jasnoœæ Zbli enie 1 wire Tanie cyfrowe czujniki Temperatura Wejœcie binarne Liczniki Woda Gaz Energia Wyjœcie binarne Zewnêtrzne urz¹dzenia Podczerwieñ Sterowanie bez potwierdzenia Nadawanie Odbiór karta katalogowa system Zee

5 Komunikacja Urz¹dzenia w systemie, ³¹cz¹ siê ze sob¹ za pomoc¹ sieci przewodowej (Wee) lub bezprzewodowej (Zee) tworz¹c sieci MESH, gdzie typowo ka dy wêze³ sieci mo e przekazywaæ dane dalej, a w przypadku jego uszkodzenia czy wy³¹czenia, sieæ przebuduje siê automatycznie. Sygna³ radiowy jest t³umiony przez wszelkie przeszkody jak œciany czy obudowy, zastosowanie w takim przypadku przewodów wp³ywa na poprawê jakoœci po³¹czenia, a tak e eliminuje uci¹ liwe utraty ³¹cznoœci, poprzez pe³n¹ stabilnoœæ po³¹czenia. W jednej sieci przewodowej istnieje mo liwoœæ po³¹czenia 255 urz¹dzeñ przewodowych. Zee Zee Wee Sieci MESH ³¹cz¹ siê z jednostkami nadrzêdnymi, a te ³¹cz¹ siê z jednostk¹ centraln¹ w sieci IP, te sieci pozwalaj¹ na przesy³anie du ych iloœci danych (np. domofon ³¹czy siê w sieci IP z jednostk¹ centraln¹ umo liwiaj¹c transmisjê video) Jednostki centralne mog¹ ³¹czyæ siê z sieci¹ Internet lub serwerem nadrzêdnym ³¹czami GPRS GSM Interfejsy steruj¹ce (Iphone, Android, Windows Phone, WWW) ³¹cz¹ siê lokalnie z jednostk¹ centraln¹, b¹dÿ zdalnie z serwerem zarz¹dzaj¹cym (lub jednostk¹ centraln¹) pozwalaj¹c na kontrolê systemu z dowolnego miejsca. Wszystkie transmisje w sieciach s¹ szyfrowane. Sieæ MESH mo e byæ budowana z wykorzystaniem po³¹czeñ kablowych lub radiowych. Sieæ Wee to sieæ budowana z wykorzystaniem po³¹czeñ kablowych (2 y³y steruj¹ce 2 y³y zasilaj¹ce 5Vdc lub 12Vdc; prêdkoœæ max 256kbit) co gwarantuje du ¹ prêdkoœæ i wysok¹ odpornoœæ na zak³ócenia. Rozpiêtoœæ sieci mo e dochodziæ do 500m d³ugoœci, zaleca siê topologiê linii z podpiêtymi urz¹dzeniami. Ka de z urz¹dzeñ podpiêtych kablem mo e stworzyæ swoje sieci radiowe (Zee). Zaleca siê stosowanie kabli o ma³ej pojemnoœci (np. skrêtka UTP), transmisja szyfrowana. Szczegó³owy opis znajduje siê w karcie sieci Wee. Sieæ Zee to sieæ budowana z wykorzystaniem po³¹czeñ radiowych (16 niezale nych kana³ów radiowych, pasmo ISM 2.4GHz prêdkoœæ max 1024kbit, protokó³ ZeeGo zamkniêty, zasiêg ok 500m w terenie otwartym, ok 25m w budynku zale ny od struktury œcian) co gwarantuje niezale noœæ od po³¹czeñ kablowych istniej¹cych w obiekcie, ale ogranicza realny zasiêg sieci. Sieæ sk³ada siê z urz¹dzeñ: Koordynator, Ruter, Endpoint, Remote. Koordynator potrafi tworzyæ sieæ radiow¹ (ka dy niezale n¹), Ruter potrafi przekazywaæ dalej sygna³ poœrednicz¹c w transmisji, Endpoint i Remote s¹ urz¹dzeniami koñcowymi sieci, nie potrafi¹ przekazywaæ dalej sygna³u (typowo Remote przemieszcza siê pomiêdzy sieciami, Endpoint jest zasilany bateryjnie). Sieæ mo e mieæ rozpiêtoœæ ograniczon¹ przez operatora (typowo 8 urz¹dzeñ przekazuj¹cych sygna³ w szeregu), ka da retransmisja sygna³u wnosi opóÿnienie 2ms (0,002s), st¹d zaleca siê unikanie przekaÿników sygna³u radiowego (ruterów), ew. stosowanie ich tylko w niezbêdnych przypadkach. szczegó³owy opis znajduje siê w karcie Zee Sieæ IP to sieæ kablowa b¹dÿ radiowa umo liwiaj¹ca przekazywanie sygna³ów IP (typowo sieæ LAN). karta katalogowa system Zee

6 System User Sensory Scenariusze KINO RANDKA Ukryte Sterowniki Centrala Automatyzacja Rejestracja Jeœli wiatr ponad 100km/h Zas³oñ rolety Reakcja Ukryte Aktory PrzekaŸnik Dimmer RGB Sterowanie Alarm Policja Stra po arna Pogotowie karta katalogowa system Zee

7 ¹cznoœæ Zee Zee Parametry sieci bezprzewodowej: PASMO ISM 2.4GHz (technologia Zigbee) Pe³ne szyfrowanie iloœæ kana³ów: 16 niezale nych kana³ów (mo liwoœæ automatycznej zmiany kana³u w tle) prêdkoœæ transmisji 250kbps zasiêg: ok. 300m w terenie otwartym, ok. 30m w budynku (zale nie od typu œcian) zu ycie energii procesora przy nadawaniu 60mW, przy pracy <14mW, w czuwaniu (remote) ~800nW (bateria CR2032 czas pracy ok.. 5lat) rozmiar ramki min. 18 bajtów struktura statyczna lub dynamiczna (parametr), przy dynamicznej sieæ automatycznie przebudowuje s³abe wêz³y, przy statycznej sieæ raportuje problem i u ytkownik lub system decyduje co i jak zrobiæ (parametry) transmisja z potwierdzeniem zdalny upgrade firmware nodów w tle (podczas pracy) automatyczny proces budowy sieci wg. zadanych parametrów, z typowaniem najlepszych kana³ów. przy pod³¹czeniu nowych urz¹dzeñ, u ytkownik decyduje o reakcji systemu (automatyczne pod³¹czanie, zg³aszanie do pod³¹czenia, odrzucanie nowych) ograniczenie iloœci urz¹dzeñ dla jednego koordynatora (wêze³ tworz¹cy) max 255 okreœlenie szerokoœci magistrali (iloœæ urz¹dzeñ po³¹czonych wprost z koordynatorem) od 1 do 255 (def: 8) okreœlenie g³êbokoœci magistrali (iloœæ routerów po drodze) od 1 do 255 (def: 8) opóÿnienie komunikacji ok. 4ms do s¹siada i 4ms opóÿnienia wnoszone przez ka dy router dla dalszych s¹siadów, automatyczna korekta opóÿnienia transmisji dla urz¹dzeñ (synchronizacja pe³na w czasie). czas przebudowy sieci dynamicznej dla jednego wêz³a ~ 0.01ms Typy urz¹dzeñ sieci: Koordynatory (sprzêgów pomiêdzy kablem i radiem), tworz¹ce podsieci radiowe, dozwolone 255 koordynatorów na wêze³, do ka dego koordynatora mo na po³¹czyæ urz¹dzenia radiowe. Routery urz¹dzenia zdolne do przekazywania ruchu radiowego dalej, w³¹czone na sta³e; Endpointy urz¹dzenia koñcowe, niezdolne do przekazywania ruchu, w³¹czone na sta³e; Remote device urz¹dzenia koñcowe, niezdolne do przekazywania ruchu, bez sta³ej lokalizacji, w³¹czane w momencie pracy(np. pilot) Proces budowy sieci: Po w³¹czeniu koordynatory przeszukuj¹ pasmo w celu wytypowania wolnych od szumów kana³ów, nastêpnie szukaj¹ urz¹dzeñ niezainicjowanych w pierwszej linii, potem w nastêpnej. Tworzone s¹ klucze szyfruj¹ce (has³o sieci) identyfikator systemu has³o koordynatora U ytkownik decyduje czy podawaæ PIN do ka dego urz¹dzenia (pe³ne bezpieczeñstwo) czy zaakceptowaæ automatyczn¹ transakcjê PIN (mo liwoœæ pods³uchania w momencie budowy sieci). Po stworzeniu sieci dostêpny jest kreator budowy systemu, gdzie okreœla siê podstawowe parametry, oraz przypisuje cechy i atrybuty urz¹dzeniom, nastêpnie dostêpne s¹ kreatory dzia³añ (np... arówka). U ytkownik mo e pobraæ aplikacje na interfejsy (urz¹dzenia mobilne i inne którymi mo na zarz¹dzañ systemem), urz¹dzenia rejestruj¹ siê systemie. System automatycznie tworzy pulpity na interfejsy. karta katalogowa system Zee

8 ¹cznoœæ Wee Wee Parametry sieci przewodowej: warstwa fizyczna komunikacji: Rs485 transmisja ró nicowo pr¹dowa odporna na Zak³ócenia, dwie y³y. Pe³ne szyfrowanie Ka de urz¹dzenie mo e byæ autonomicznym koordynatorem dla sieci bezprzewodowej iloœæ kana³ów: 1 prêdkoœæ transmisji 250kbps zasiêg: d³ugoœc linii max 3000m mo liwoœæ zasilania po linii wymagane 4 y³y (2 transmisja 2 zasilanie) napiêcie 5VDC lub 12VDC zu ycie energii procesora przy komunikacji 100mW, przy pracy <14mW struktura statyczna zdalny upgrade firmware nodów w tle (podczas pracy) automatyczny proces budowy sieci wg. zadanych parametrów, z typowaniem najlepszych kana³ów, czas tworzenia dla 255 urz¹dzeñ <3s przy pod³¹czeniu nowych urz¹dzeñ, u ytkownik decyduje o reakcji systemu (automatyczne pod³¹czanie, zg³aszanie do pod³¹czenia, odrzucanie nowych) ograniczenie iloœci urz¹dzeñ dla jednej centrali max 255 opóÿnienie komunikacji ok. 1ms Wszelkie po³¹czenie s¹ szyfrowane (poza protoko³em budowy i identyfikacji sieci). Sieæ buduje siê automatycznie po w³¹czeniu zasilania i w³¹czeniu trybu discover w centrali. U ytkownik ma wp³yw na strukturê tworzonej sieci. Ingerencja u ytkownika ogranicza siê do pozwolenia systemowi na u ycie danego urz¹dzenia (np. Iphone) do zarz¹dzania. karta katalogowa system Zee

9 ¹cznoœæ zewnêtrzna Interfejs i2c Interfejs cyfrowy do pod³¹czania skalibrowanych urz¹dzeñ i2c: detektor œwiat³a umo liwia pomiar jasnoœci œwiat³a z rozró nieniem s³oneczne/ sztuczne. czujnik zbli enia umo liwia sterowanie odleg³oœci¹ d³oni od urz¹dzenia (np. jasnoœci¹), pomiar oœwietlenia z rozró nieniem œwiat³¹ s³oneczne / sztuczne czujnik wilgotnoœci umo liwia pomiar wilgotnoœci i temperatury czujnik ciœnienia umo liwia pomiar ciœnienia atmosferycznego Interfejs 1w Interfejs cyfrowy do po³¹czania urz¹dzeñ 1w: czujnik temperatury umo liwia pomiar temperatury, nie zaleca siê u ywania urz¹dzeñ z interfejsem 1wire w urz¹dzeniach koordynator/ ruter. Interfejs Ired: umo liwia pod³¹czenie nadajnika podczerwieni do sterowania urz¹dzeniami pozwalaj¹cymi na sterowanie za pomoc¹ podczerwieni. umo liwia pod³¹czenie odbiornika podczerwieni aby mo liwe by³o sterowanie za pomoc¹ pilotów podczerwieni. Wyjœcie 010V: wyjœcie analogowe umo liwiaj¹ce sterowanie urz¹dzeniami posiadaj¹cymi odpowiednie wejœcie Wejœcie 010V: wejœcie analogowe pozwalaj¹ce na pod³¹czenie czujników analogowych. Rs232: interfejs sterowania cyfrowego pozwalaj¹cy na sterowanie wszystkimi Dostêpnymi sygna³ami urz¹dzenia (dostêpnymi via RS) karta katalogowa system Zee

10 Interfejsy systemowe Poza natywn¹ obs³ug¹ systemu z aktorów wykonawczych (klawisze, sterowniki zbli eniowe, etc. ), system umo liwia sterowanie za pomoc¹ interfejsów zewnêtrznych. Ka dy z u ytkowników mo e udostêpniæ swoje urz¹dzenie systemowi i wskazaæ ró nych u ytkowników danego urz¹dzenia. System automatycznie stworzy pulpity, oferuj¹c pe³n¹ kontrolê nad ich zawartoœci¹ (kafelki aktywne/pasywne). Urz¹dzenia którymi mo na sterowaæ to: urz¹dzenia z systemem ios urz¹dzenia z systemem Android sterowniki multimedialne z systemem OpenPLi (dreambox) inne urz¹dzenia zdolne do obs³ugi protoko³u Python, XML. U ytkownik domyœlnie dostaje bez adnych dodatkowych czynnoœci pulpit na interfejsie ze wszystkimi urz¹dzeniami, pierwszy kontakt nastêpuje od razu po zainstalowaniu urz¹dzeñ bez adnej dodatkowej pracy ze strony u ytkownika. Istnieje mo liwoœæ wyboru ró nych motywów graficznych (themes), mo liwoœæ ingerencji ka dego z elementów systemu sterowania. karta katalogowa system Zee

11 Funkcjonalnoœci Zakres oferowanych mo liwoœci: Sterowanie oœwietleniem wewnêtrznym i zewnêtrznym w zale noœci od stanu obecnoœci osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natê enie œwiat³a itp.., sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeñ w zale noœci od tego czy ktoœ jest w domu, czy wyjecha³ na urlop. sterowanie wentylacj¹, klimatyzacj¹ i filtracj¹ w oparciu o parametry jakoœci powietrza tj. zawartoœæ dwutlenku wêgla i wilgotnoœæ, symulacja obecnoœci, ochrona bytu i mienia, system alarmowy i monitoring, system przeciwpo arowy, system kontroli dostêpu, system zasilania UPS, system pogodowy, obs³uga urz¹dzeñ audiovideo i innych codziennego u ytku (kontrola sprzêtu wg predefiniowanych wzorców); np.. Scena TV: wybieramy w aplikacji na tablecie Salon > TV tablet œci¹ga automatycznie listê dostêpnych kana³ów z telewizora lub dekodera wraz z przewodnikiem i pokazuje na tablecie kana³y z opisami programów. Wybór kana³u u ytkownik wciskaj¹c kafelek kana³u w³¹cza scenê: w³¹czany jest telewizor wraz z ustawieniem danego kana³u, ew. skojarzony sprzêt (projektor, system kina domowego, sterowanie przez Rs232, ethernet lub irda) dalej u ytkownik mo e wykorzystaæ tablet do sterowania i cieszyæ siê ogl¹daniem bez zabawy ze stosem pilotów. Rejestracja parametrów System umo liwia obserwacjê wybranych wartoœci i ogl¹danie wykresów z okresu objêtego rejestracj¹. Opracowany zosta³ algorytm umo liwiaj¹cy szybkie serwowanie danych niezale nie od wybranego przedzia³u czasu i iloœci próbek. S¹ to tylko przyk³ady zastosowañ. karta katalogowa system Zee

12 Aktor systemu Zale nie od konfiguracji, aktor systemu posiada wiele interfejsów zewnêtrznych umo liwiaj¹cych obserwacjê i wp³yw na zdarzenia. Podœwietlenie LED RGB. ¹czniki podtynkowe mog¹ sterowaæ diod¹ kolorow¹ LED umieszczan¹ pod klawiszami. Za jej pomoc¹ system mo e informowaæ u ytkownika o pewnych stanach, np.: miganie na czerwono = alarm zielony kolor = wszystko ok. intensywnoœæ podœwietlenia automatycznie sterowana zale nie od iloœci œwiat³a w domu Klawisze, System w zale noœci od konfiguracji mo e obs³ugiwaæ klawisze mono i bistabilne, rejestruj¹c iloœæ zmian stanów i tak: naciskaj¹c raz zapalamy œwiat³o; dwa razy zas³aniamy rolety irda, ¹cze umo liwiaj¹ce pod³¹czenie nadajnika lub odbiornika podczerwieni, mo liwoœci: sterowanie systemu przez zwyk³ego pilota podczerwieni (pod³¹czenie odbiornika) sterowanie innych urz¹dzeñ poprzez kody podczerwieni (nadajnik) przed³u acz pilota (po pod³¹czeniu nadajnika i odbiornika) 1wire Interfejs sprzêgaj¹cy z tanimi rejestratorami temperatury, daj¹cy mo liwoœæ obserwacji temperatury w systemie. Wystarczy pod³¹czyæ termometr i ju! system sam powie e jest nowy termometr i go poka e. Jeœli potrzeba mo na do ka dego z aktorów pod³¹czyæ max 8 urz¹dzeñ 1wire. i2c Interfejs sprzêgaj¹cy z tanimi czujnikami: œwiat³a wilgotnoœci, ciœnienia, temperatury zbli enia (mo liwoœæ sterowania np. jasnoœci¹ poprzez zbli anie/ oddalanie d³oni od kontaktu) odleg³oœci Ka dy z aktorów wyposa ony jest w przetworniki ADC które mog¹ byæ wykorzystane do obserwacji wielkoœci fizycznych (np. pomiar pr¹du, mocy), bez dodatkowych procesorów zewnêtrznych co czyni go wyj¹tkowo tanim. karta katalogowa system Zee

13 Relay PrzekaŸnik podtynkowy podwójny L N L O1 O2 N RELAY PIN xxxx SN xxxxxxxx Wee 1W IR RGB KEY I2C RST SRW Urz¹dzenie przeznaczone do monta u w puszkach podtynkowych lub w obudowie urz¹dzenia sterowanego, posiada dwa przekaÿniki steruj¹ce odbiornikami 230V~ (5A) lub 30V (5A). Komplet interfejsów umo liwia komunikacjê ze œwiatem zewnêtrznym, interakcjê i rejestracjê parametrów przez system. Mo liwa jest ³¹cznoœæ bezprzewodowa (Zee), lub przewodowa (Wee). Urz¹dzenie mo e byæ zasilane z sieci Wee, lub paso ytniczo z sieci 230V~. Ma³e wymiary umo liwiaj¹ monta w puszkach instalacyjnych. Urz¹dzenie posiada analizator linii zasilaj¹cej, zabezpieczaj¹cy styki przekaÿników przed sklejaniem. Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 230V~ 50Hz lub 4,815V 5A/230V~ lub 5A/30V GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 42 x 42 x 22 mm <0.350W dla zasilania Wee, maksymalnie <1W dla zasilania 230V~ ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 27g RGB led z³¹cze do pod³¹czenia podœwietlenia klawiszy mo liwa regulacja koloru i jasnoœci œwiat³a w zale noœci od parametrów. KEYS z³¹cze do 2 klawiszy, system obs³uguje zarówno klawisze bistabilne (wykrycie zmiany stanu), jak i monostabilne (wykrycie zdarzenia). Mo liwe s¹ wielokrotne naciœniêcia zmieniaj¹ce ró ne parametry. RC obs³uga odbiornika lub nadajnika pilota podczerwieni (system widzi komendy pilota i potrafi byæ przed³u aczem pilota) 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire) i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika sìwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, cisìnienia i innych (patrz czujniki i2c) Wee ³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V/12V ) 2.4GHz

14 Dimmer Œciemniacz L N DIMMER N L O PIN xxxx SN xxxxxxxx Wee 1W IR RGB KEY I2C RST SRW Urz¹dzenie przeznaczone do monta u w puszkach podtynkowych, lub w obudowach sterowanych urz¹dzeñ, posiada 1 klucz MOSFET steruj¹cy zdolny œciemniaæ odbiorniki 230V~/V. Sygna³ steruj¹cy Leading lub trailing edge konfigurowalny. Komplet interfejsów umo liwia komunikacjê ze œwiatem zewnêtrznym, interakcjê i rejestracjê parametrów przez system. Mo liwa jest ³¹cznoœæ przewodowa (Wee), jak i bezprzewodowa (Zee). Urz¹dzenie mo e byæ zasilane z sieci Wee lub paso ytniczo z sieci 230V~. Ma³e wymiary umo liwiaj¹ monta w puszkach instalacyjnych. Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 230V~ 50Hz lub 4,815V 1A GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 42 x 42 x 22 mm <0.100W dla zasilania Wee, maksymalnie <1W dla zasilania 230V~ ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 30g RGB led z³¹cze do pod³¹czenia podœwietlenia klawiszy mo liwa regulacja koloru i jasnoœci œwiat³a w zale noœci od parametrów. KEYS z³¹cze do 2 klawiszy, system obs³uguje zarówno klawisze bistabilne (wykrycie zmiany stanu), jak i monostabilne (wykrycie zdarzenia). Mo liwe s¹ wielokrotne naciœniêcia zmieniaj¹ce ro ne parametry. RC obs³uga odbiornika lub nadajnika pilota podczerwieni (system widzi komendy pilota i potrafi byæ przed³u aczem pilota) 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire) i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c) Wee z³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V ) 2.4GHz

15 d4relay Sterownik przekaÿników szyny din N L O1 I12 O2 Wee RST D4RELAY 1W I2C Wee O4 I34 O3 L N Urz¹dzenie przeznaczone do mocowania na szynie din. Posiada 4 przekaÿniki steruj¹ce odbiornikami 230V~ (5A) lub 30V (5A). Komplet interfejsów umo liwia komunikacjê ze œwiatem zewnêtrznym, kontrolê i rejestracjê parametrów. Mo liwa komunikacja bezprzewodowa (Zee) lub przewodowa (Wee). Urz¹dzenie jest zasilane z linii Wee 5/12V. 4 diody led pokazuj¹ stan przekaÿników. Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,815V 4x 5A/230V~ lub 5A/30V GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 90 x 17,5 x 65 mm (1din) <0.520W dla zasilania Wee maksymalnie ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 51.5g 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire), z³¹cze na froncie i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c), z³¹cze na froncie Wee 2x boczne z³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V12V ); 2.4GHz

16 dd8relay Sterownik 8 przekaÿników szyny din DD8RELAY N N O5 O6 B O7 O8 Wee Wee RST I2C A1 A2 A3 A4 1W O4 O3 IN O2 O1 L Urz¹dzenie przeznaczone do mocowania naszynie din. Posiada 8 przekaÿników steruj¹cych odbiornikami 230V~ (5A) lub 30V (5A), potrafi mierzyæ pobierany przez odbiorniki pr¹d AC. Posiada zestaw interfejsów do komunikacji ze œwiatem zewnêtrznym, kontroli i rejestracji parametrów, w tym 4 interfejsy 010V do sterowania analogowymi odbiornikami/ sensorami (w zale noœci od konfiguracji wejœcia/ wyjœcia). Mo liwa komunikacja bezprzewodowa (Zee) lub przewodowa (Wee). Urz¹dzenie jest zasilane z linii Wee 5/12V. 8 diód led pokazuje stan przekaÿników. Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,815V 8x 5A/230V~ lub 5A/30V GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 90 x 35 x 65 mm (2din) <1W dla zasilania Wee maksymalnie ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie Ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 106g 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire), z³¹cze boczne i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c), z³¹cze na froncie Wee 2x boczne z³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V/12V ); 010V In 4x wejœcia analogowego sterowania (zale nie od wersji urz¹dzenia), z³¹cze boczne 010V Out 4x wyjœcia analogowego sterowania (zale nie od wersji urz¹dzenia), z³¹cze boczne 2.4GHz

17 d4rgbw Sterownik scen œwietlnych RGBW szyny din GND GND W V Wee RST D4RGBW 1W I2C Wee B G R V V Urz¹dzenie przeznaczone do sterowania Ÿród³em œwiat³a LED RGBW 12V/24V, lub 4 Ÿród³ami LED jednokolorowymi, jest wyposa one w miernik pr¹du i napiêcia (mocy). Komplet interfejsów umo liwia komunikacjê ze œwiatem zewnêtrznym, interakcjê i rejestracjê parametrów przez system. ¹czy siê bezprzewodowo (Zee) lub przewodowo (Wee). Wystêpuje w wersji N (sterowanie mas¹) i wersji P. (sterowanie ) Mo liwe jest sterowanie kolorem i jasnoœci¹ oœwietlenia, za jego pomoc¹ mo na budowaæ sceny œwietlne. Ma³e wymiary i brak wymogu zewnêtrznego zasilania czyni¹ je wygodnym. Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,830V 4x 12,5A/30V max ca³oœæ = 25A GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 90 x 17,5 x 65 mm (1din) <0.520W dla zasilania Wee maksymalnie ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 44g 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire), z³¹cze na froncie i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c), z³¹cze na froncie Wee 2x boczne z³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V12V ); 2.4GHz

18 dd2in hv Modu³ 17 wejœæ binarnych 230V~ szyny din dd2in hv Lx... L1 N I1 I2 I3 I4 S I6 I5 Com Wee RST I7 I8 I9 I10 I11 I16 I15 I14 I13 I12 Urz¹dzenie przeznaczone do mocowania naszynie din. Przeznaczone do ³¹czenia z obc¹ automatyk¹, lub jako analizator tablicy din. Posiada 17 linii wejœciowych potencja³owych binarnych wysokonapiêciowych z izolacj¹ galwaniczn¹ Uizol =3.5kV. Posiada diody sygnalizuj¹ce stan poszczególnych linii (on/off). Mo liwa komunikacja bezprzewodowa (Zee) lub przewodowa (Wee). Urz¹dzenie jest zasilane z linii Wee 5/12V. 36 konfigurowalnych diód led pokazuje stan wejœæ. Istnieje wersja przystosowana do sterowania sygna³em 1230V Parametry: Napiêcie zasilania Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,815V GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 90 x 35 x 65 mm (2din) <1W dla zasilania Wee maksymalnie ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie Ok.. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 00g 2.4GHz Wee 1x boczne z³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V/12V ); In1 In16, S wejœcia zwierne potencja³owe Com styk wspólny wejœæ

19 dd2in lv Modu³ 17 wejœæ binarnych szyny din dd2in lv... I1 I2 I3 I4 S I6 I5 Com Wee RST I7 I8 I9 I10 I11 I16 I15 I14 I13 I12 Urz¹dzenie przeznaczone do mocowania naszynie din. Przeznaczone do ³¹czenia z obc¹ automatyk¹. Posiada 17 linii wejœciowych bezpotencja³owych binarnych niskonapiêciowych z izolacj¹ galwaniczn¹ Uizol =3.5kV. Posiada diody sygnalizuj¹ce stan poszczególnych linii. Mo liwa komunikacja bezprzewodowa (Zee) lub przewodowa (Wee). Urz¹dzenie jest zasilane z linii Wee 5/12V. 36 konfigurowalnych diód led pokazuje stan wejœæ. Parametry: Napiêcie zasilania Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,815V GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 90 x 35 x 65 mm (2din) <1W dla zasilania Wee maksymalnie ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie Ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 00g 2.4GHz Wee 1x boczne z³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V/12V ); In1 In16, S wejœcia zwierne potencja³owe Com styk wspólny wejœæ

20 dd2out Modu³ 17 wyjœæ binarnych OC szyny din dd2out... I1 I2 I3 I4 S I6 I5 Com Wee RST I7 I8 I9 I10 I11 I16 I15 I14 I13 I12 Urz¹dzenie przeznaczone do mocowania naszynie din. Przeznaczone do ³¹czenia z obc¹ automatyk¹. Posiada 17 linii wyjœciowych typu OC (max moc ca³kowita 3W) binarnych z izolacj¹ galwaniczn¹ Uizol =3.5kV. Posiada diody sygnalizuj¹ce stan poszczególnych linii (on/off). Mo liwa komunikacja bezprzewodowa (Zee) lub przewodowa (Wee). Urz¹dzenie jest zasilane z linii Wee 5/12V. 36 konfigurowalnych diód led pokazuje stan wejœæ. Parametry: Napiêcie zasilania Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,815V GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 90 x 35 x 65 mm (2din) <3W dla zasilania Wee maksymalnie 3W ca³oœæ ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie Ok.. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 00g Wee 1x boczne z³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V/12V); In1 In16, S wejœcia zwierne potencja³owe Com styk wspólny wejœæ 2.4GHz

21 dd2dimm Sterownik 2 œciemniaczy szyny din dd2dimm N A1 N Wee A2 O2 Wee RST I2C 1W A3 A4 IN O1 L Urz¹dzenie przeznaczone do mocowania naszynie din. Posiada 2 klucze MOSFET steruj¹ce zdolne œciemniaæ odbiorniki 230V~ /V. Sygna³ steruj¹cy Leading lub trailing edge konfigurowalny, potrafi mierzyæ pobierany przez odbiorniki pr¹d AC. Posiada zestaw interfejsów do komunikacji ze œwiatem zewnêtrznym, kontroli i rejestracji parametrów, w tym 4 interfejsy 010V do sterowania analogowymi odbiornikami/ sensorami (w zale noœci od konfiguracji wejœcia/ wyjœcia). Mo liwa komunikacja bezprzewodowa (Zee) lub przewodowa (Wee). Urz¹dzenie jest zasilane z linii Wee 5/12V. 8 diód led pokazuje stan œciemniaczy. Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,815V 2x 2A/230V~ GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 90 x 35 x 65 mm (2din) <1W dla zasilania Wee maksymalnie ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 103g 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire), z³¹cze boczne i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c), z³¹cze na froncie Wee 2x boczne z³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V/12V ); 010V In 4x wejœcia analogowego sterowania (zale nie od wersji urz¹dzenia), z³¹cze boczne 010V Out 4x wyjœcia analogowego sterowania (zale nie od wersji urz¹dzenia), z³¹cze boczne 2.4GHz

22 PIR & Light Czujnik ruchu i œwiat³a Czujnik ruchu z detekcj¹ podejœcia (Pasywna detekcja podczerwieni), z wbudowanym czujnikiem oœwietlenia (pomiar oœwietlenia s³onecznego i sztucznego). Urz¹dzenie posiada interfejs i2c i 1wire, jest zasilane bateryjnie (typ CR2 okres pracy 3 lata) lub zasilaczem 512V. Posiada obwód antysabota owy. Mo liwa jest ³¹cznoœæ bezprzewodowa (Zee) jako enddevice. Dostarczana z uchwytami sufitowym i œciennym. Parametry: Napiêcie zasilania Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Ochrona transmisji Waga 4,815V GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 93 x 63 x 43 mm <0.1W dla zasilania maksymalnie 0.1W ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 80g (bez baterii) 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire) i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i 2.4GHz

23 5plug listwa 5 torowa Kontroler gniazdka, w formie listwy zasilaj¹cej pod³¹czanej do gniazda 230V z miejscem na wtyczki, potrafi sterowaæ w³¹cz/ wy³¹cz 5 niezale nymi odbiornikami, a tak e mierzyæ pobierany pr¹d. Posiada 5 niezale nie sterowanych torów (ostatni tor 2 gniazdowy) Mo liwa jest ³¹cznoœæ bezprzewodowa (Zee). Dedykowane jest do sterowania urz¹dzeniami zaopatrzonymi we wtyczkê 230V~ Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Ochrona transmisji Waga 230V~ 10A ca³oœæ GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 405 x 55 x 40 mm maksymalnie 1.2 W dla zasilania 230V~ ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 500g 2.4GHz karta katalogowa system Zee

24 RGB sterownik scen œwietlnych LED VDD GND R G B GND KEY SRW 1W RST WEE V V IR RGBn I2C S/N PIN: 1234 Urz¹dzenie przeznaczone do sterowania Ÿród³em œwiat³a LED RGB 12V/24V, lub 3 Ÿród³ami LED jednokolorowymi, jest wyposa one w miernik pr¹du i napiêcia (mocy). Komplet interfejsów umo liwia komunikacjê ze œwiatem zewnêtrznym, interakcjê i rejestracjê parametrów przez system. ¹czy siê bezprzewodowo (Zee) lub przewodowo (Wee). Wystêpuje w wersji N (sterowanie mas¹) i wersji P (sterowanie ) Mo liwe jest sterowanie kolorem i jasnoœci¹ oœwietlenia, za jego pomoc¹ mo na budowaæ sceny œwietlne. Ma³e wymiary i brak wymogu zewnêtrznego zasilania czyni¹ je wygodnym. Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,830V 12,5A ca³oœæ GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 60 x 36 x 16 mm <0.350W dla zasilania Wee maksymalnie <0.5W dla zasilania 12V ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 30g RGB led z³¹cze do pod³¹czenia podœwietlenia linijki LED RGB, lub max 3 linijek LED mo liwa regulacja koloru i jasnoœc œwiat³a w zale noœci od parametrów. KEYS z³¹cze do 2 klawiszy, system obs³uguje zarówno klawisze bistabilne (wykrycie zmiany stanu), jak i monostabilne (wykrycie zdarzenia). mo liwe s¹ wielokrotne naciœniêcia zmieniaj¹ce ró ne parametry RC obs³uga odbiornika lub nadajnika pilota podczerwieni (system widzi komendy pilota i potrafi byæ przed³u aczem pilota) 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire) i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz i2c) Wee ³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V ) 2.4GHz karta katalogowa system Zee

25 tech8 Interfejs techniczny SIN COM COM O1 O2 COM O2 O3 COM O4 O5 COM O7 O8 IN1 IN2 TECH8 RST T1 T2 Wee Wee 1W I2C L N Modu³ techniczny dedykowany do sterowania np. zaworami termoelektrycznymi, czy innym sprzêtem (230V~, lub 30V ), sterowanie odbywa siê za pomoc¹ algorytmu PWM. Mo liwa jest ³¹cznoœæ bezprzewodowa (Zee), lub przewodowa (Wee). Urz¹dzenie ma dwa liczniki optoizolowane, oraz dwa wejœcia termometrów analogowych z p³ynnie dobieran¹ charakterystyk¹ pr¹du (np. Pt100, Pt500, Pt1000). Dedykowane jest do sterowania elementami wykonawczymi automatyki budynkowej. Przyk³ady mo liwych zastosowañ znajdziesz na stronie ZeeGo.pl Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,815V 5A/230V~ lub 5A/30V (wersja SSR 150mA max) GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 180 x 100 x 30 mm <1W dla zasilania Wee maksymalnie <1W ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 177g 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire) i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c) Wee ³¹cze przewodowe magistrali, oraz zasilanie uk³adu (5V ) IN1, IN2 dwa wejœcia licznikowe, zdolne do zliczania za pomoc¹ zwarcia albo elementu optycznego (np. zliczanie b³ysków lampek sygnalizacyjnych) T1, T2 dwa wejœcia do pod³¹czenia analogowych termometrów (odczyt ci¹g³y). 2.4GHz karta katalogowa system Zee

26 wiega V sprzêg D2A D2B OC5 IN4 IN3 IN1 Wiega OC3 OC4 IN2 OC2 D1A RST D1B CZYTNIK 1 CZYTNIK 2 L N B A OC1 Vin GND WEE V V Modu³ sprzêgu dla urz¹dzeñ w standardzie (kontrolery RFID, czytniki biometryczne, etc.) Mo liwa jest ³¹cznoœæ bezprzewodowa (Zee), lub przewodowa (Wee). Urz¹dzenie obs³uguje 4 klawisze, 5 wyjœæ OC (Open Collector max 150mA), dwie niezale ne linie i przekaÿnik steruj¹cy do elektromagnesu (max 150mA). Dedykowane jest do sterowania kontrol¹ drzwi. Przyk³ady mo liwych zastosowañ znajdziesz na stronie ZeeGo.pl Parametry: Napiêcie zasilania Obci¹ enie styków Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Zasiêg kablowy Ochrona transmisji Waga 4,830V 150mA GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 60 x 36 x 16 mm <0.150W dla zasilania Wee maksymalnie <0.2W dla zasilania 12V ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie ok. 500m d³ugoœci magistrali szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 30g D1, D2 interfejs komunikacyjny popularny w sprzêcie zabezpieczeñ technicznych OC1 OC5 wyjœcia Open Collector do sterowania diodami/ przekaÿnikami IN1 IN4 wejœcia do pod³¹czenia klawiszy Wee interfejs do pod³¹czenia z systemem (mo liwa wersja ze z³¹czem RS232) 2.4GHz karta katalogowa system Zee

27 RSpen Interfejs Rs232 Zeego Sprzêg do ³¹czenia systemu z urz¹dzeniami z portem szeregowym (RS232), wykonane w postaci wtyczki RS232 DB9 Urz¹dzenie zasilane z 1 pinu z³¹cza db9 lub zewnêtrznym zasilaczem 515V. Potrafi dopasowaæ automatycznie kierunek transmisji (wykrywa RX/TX i aktywnoœc urz¹dzenia) Dedykowane jest do sterowania elementami kina domowego, robotyki i automatyki. Urz¹dzenie dostêpne w wariancie eñskim i mêskim. Przyk³ady mo liwych zastosowañ znajdziesz na stronie ZeeGo.pl Parametry: Napiêcie zasilania Temperatura pracy Czêstotliwoœæ pracy Zgodne z dyrektywami Wymiary urz¹dzenia Zu ycie energii Zasiêg radiowy Ochrona transmisji Waga 4,815V GHz DSSS, 16 kana³ów ISM RTTE 34 x 17 x 53 mm <0.150W,maksymalnie <0.2W dla zasilania ok. 30m w budynku / ok. 300m w terenie szyfrowanie AES 128bit; PIN dla ka dego urz¹dzenia 0g RS232 popularny interfejs szeregowy stosowany przez wielu producentów sprzêtu. 2.4GHz karta katalogowa system Zee

28 prox czujnik zbli enia i2c 1,1cm 1cm I 2 C D³oñ Czujnik sterowania d³oni¹, rozpoznawane s¹ odleg³oœæ i kierunek. Mo na przesuwaj¹c rêk¹ np. w³¹czyæ œwiat³o, przybli aj¹c i oddalaj¹c sterowaæ jego jasnoœci¹/ kolorem. Urz¹dzenie pod³¹czane do magistrali i2c, posiada w³asny oœwietlacz podczerwieni (pracuje bez widzialnego œwiat³a). Przyk³ady mo liwych zastosowañ znajdziesz na stronie ZeeGo.pl i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c) D³oñ d³oñ u ytkownika karta katalogowa system Zee

29 amb czujnik œwiat³a i2c 1,2cm S³oñce 1cm I 2 C Sztuczne Ÿród³a Czujnik œwiat³a, w procentach okreœla iloœæ œwiat³a, potrafi rozró niæ œwiat³o sztuczne od œwiat³a s³onecznego. Dedykowany jest do sterowania scenami œwietlnymi, gdzie w zale noœci od iloœci œwiat³a s³onecznego dobierane s¹ parametry Ÿróde³ œwiat³a w³¹czanych przez system. Wszystko, dla wygody i oszczêdnoœci energii elektrycznej. Urz¹dzenie pod³¹czane do magistrali i2c. Przyk³ady mo liwych zastosowañ znajdziesz na stronie ZeeGo.pl i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c) karta katalogowa system Zee

30 hig czujnik wilgotnoœci i temperatury i2c 1cm 1,2cm I 2 C Wilgotnoœæ Ciœnienie Temperatura Czujnik wilgotnoœci i temperatury. Dedykowany jest do sterowania parametrami urz¹dzeñ steruj¹cych komfortem cieplnym (ogrzewanie/ klimatyzacja/ nawil anie powietrza), a tak e do rejestracji parametrów w systemie (wykresy). Wszystko, dla wygody i oszczêdnoœci energii elektrycznej. Urz¹dzenie pod³¹czane do magistrali i2c. Przyk³ady mo liwych zastosowañ znajdziesz na stronie ZeeGo.pl i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c) S³oñce ród³o œwiat³a s³onecznego, promienie wpadaj¹ce do pomieszczenia Sztuczne Ÿród³a Wszelkie Ÿród³a œwiat³a nie bêd¹ce s³oñcem, jak arówki, œwietlówki, LED, inne nie œwiec¹ce œwiat³em UV (ultrafioletowym) karta katalogowa system Zee

31 bar barometr cyfrowyi2c 1cm 1,2cm I 2 C Wilgotnoœæ Ciœnienie Temperatura Czujnik wilgotnoœci, ciœnienia atmosferycznego i temperatury. Dedykowany jest do sterowania parametrami urz¹dzeñ steruj¹cych komfortem cieplnym (ogrzewanie/ klimatyzacja/ nawil anie powietrza), a tak e do rejestracji parametrów w systemie (wykresy). Wszystko, dla wygody i oszczêdnoœci energii elektrycznej. Urz¹dzenie pod³¹czane do magistrali i2c. Przyk³ady mo liwych zastosowañ znajdziesz na stronie ZeeGo.pl i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c) Wilgotnoœæ w procentach okreœlona Ciœnienie ciœnienie atmosferyczne karta katalogowa system Zee

32 press czujnik ciœnienia i2c 1cm 1,2cm I 2 C Wilgotnoœæ Ciœnienie Temperatura Czujnik ciœnienia atmosferycznego. Dedykowany jest do sterowania parametrami urz¹dzeñ steruj¹cych komfortem cieplnym (ogrzewanie/ klimatyzacja/ nawil anie powietrza), a tak e do rejestracji parametrów w systemie (wykresy). Wszystko, dla wygody i oszczêdnoœci energii elektrycznej. Urz¹dzenie pod³¹czane do magistrali i2c. Przyk³ady mo liwych zastosowañ znajdziesz na stronie ZeeGo.pl i2c interfejs i2c, umo liwia pod³¹czanie np. czujnika œwiat³a, zbli enia, wilgotnoœci, ciœnienia i innych (patrz czujniki i2c) S³oñce ród³o œwiat³a s³onecznego, promienie wpadaj¹ce do pomieszczenia Sztuczne Ÿród³a Wszelkie Ÿród³a œwiat³a nie bêd¹ce s³oñcem, jak arówki, œwietlówki, LED, inne nie œwiec¹ce œwiat³em UV (ultrafioletowym) karta katalogowa system Zee

33 t1w czujnik temperatury 1wire 1,8cm Temperatura Czujnik temperatury, w stopniach okreœla temperaturê. Dedykowany jest do sterowania temperatur¹ uk³adów grzejnych aby zoptymalizowaæ zu ycie energii grzejnej, dla komfortu i oszczêdnoœci. Urz¹dzenie pod³¹czane do magistrali 1wire. 1W interfejs 1wire, mo liwe pod³¹czenie np. termometru (patrz czujniki 1wire) temperatura Mierzona z dok³adnoœci¹ do 0,1 stopnia Celsjusza lub Kelwina. karta katalogowa system Zee

In 2013, based on the experience acquired and contributed by testers of the system, we have a system ZeeGo i ZeeGo.

In 2013, based on the experience acquired and contributed by testers of the system, we have a system ZeeGo i ZeeGo. System System was made by the electronics and informatics ethusiasts, who wanted to use flexible control system. With extensive experience in systems and data security objects the requirements was specified.

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 2 Dariusz Marchewka*, Marcin Pi¹tek* Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi 1. Wstêp 1.1. Ogólna budowa systemów wbudowanych W zwi¹zku z rozwojem

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

120 Edytor Aplikacji PRO-2000

120 Edytor Aplikacji PRO-2000 120 Edytor Aplikacji PRO-2000 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? 121 17. Do czego s³u y Edytor Aplikacji? Edytor Aplikacji jest kompletnym narzêdziem, s³u ¹cym do przygotowania aplikacji PRO-2000, pracuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10:

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10: Monitoring i analiza sieci 00 101 10 OptiView XG Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych Urz¹dzenie OptiView XG to pierwszy tablet zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o in ynierach sieciowych.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo