Inteligentne zarządzanie budynkami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentne zarządzanie budynkami"

Transkrypt

1 APFM-HELP DESK.com Inteligentne zarządzanie budynkami Bazy dany dla ka dego!

2 APFM-HELP DESK.com Przejrzyste, szybkie, efektywne i inteligentne zarz dzanie budynkami. Z naszym elektronicznym systemem zarz dzania budynkami zarz dzanie pracami codziennymi i remontowymi jest proste. Zarz dzanie budynkami ma wieloletni przesz o, a jego podstaw jest wiedza fachowa, zaanga owanie i po wi cenie uwagi. Cho zmieni y si tak jest i do dzi. Wraz z szybkim rozwojem techniki wiat przy pieszy, a przy pieszenie to zmieni o procesy pracy. Zwi kszy a si ilo dokumentów i danych, którymi trzeba administrowa, niemniej zwi kszona automatyzacja spowodowa a mniejsze zapotrzebowanie na pracowników. W wyniku tego procesu efektywno sta a si kluczem do sukcesu w zarz dzaniu budynkami. Dla w a cicieli wa nym celem sta o si to, aby jak najmniej ludzi, w jak najkrótszym czasie wykona o jak najwi cej pracy. Czas to pieni dz, i jest on szczególnie drogi, je li po wi cany jest niepotrzebnym pracom administracyjnym, zw aszcza, je li pracownicy wykonuj je po godzinach. Czy u Pa stwa wszystkie zadania s wykonywane w sposób efektywny, w minimalnym czasie? Wyjd ze schematów! Najwi kszym wrogiem efektywnej pracy jest zaniechanie wprowadzania zmian i brak rozwoju. Je li wszystko robiliby my tak, jak 5, 10 czy 20 lat temu, to do poszczególnych zada potrzebowaliby my tyle samo czasu i ludzi, jak wtedy. To w jaki sposób, oprócz wyd u aj cej si listy zada i dokumentów do wprowadzania, mo na spe nia wielu wi cej wymaganiom z mniejsz ilo ci osób i równocze nie zmniejszaj c koszty mo e oznacza du y problem. Na szcz cie zamiany na wiecie nie tylko owocuj w nowe zadania i problemy, ale tak e stwarzaj nowe narz dzia do ich rozwi zywania. Ewidencja prowadzona na papierze zosta a zamieniona na ewidencj prowadzon w Excelu, do której powstaj teraz nowe mo liwo ci. Wykorzystaj zalety Internetu i wybierz takie oprogramowanie, które b dzie spe nia o Twoje potrzeby. Tak jak do ruby 10-ki potrzebny jest klucz 10-ka, tak do ksi gowo ci potrzebne jest oprogramowanie ksi gowe, a do efektywnego zarz dzania budynkami potrzebny jest apfm-helpdesk.com. Chcia by /a aby spokojnie wyznacza terminy i nie martwi si zarz dzaniem budynku? Teraz ju mo esz. Z oprogramowaniem apfm-helpdesk.com mo na unikn wielu problemów, dzi ki czemu Twoja codzienno i codzienno twoich pracowników stanie si atwiejsza. Skorzystaj z naszych us ug, zaoszcz d czas, pieni dze i energi! Jestem dyspozytorem dlatego jestem ca y czas pomi dzy m otem a kowad em: zg aszaj cy chcieliby wszystko od razu, osoby wykonuj ce prac dok adn list zaplanowanych prac, a moi prze o eni wymagaj tego abym szybko rozwi zywa problemy. Najgorsze jest to, e ca y czas musz prowadzi ustalenia pomi dzy nimi, wi kszo ci których mo na by zaoszcz dzi. Chcia bym, aby programy pomaga y w mojej pracy w taki sposób, aby osoba, której ona dotyczy, w mi dzy czasie mog a sprawdzi jakie ma zadanie, i mog a si komunikowa z innymi osobami, nie tylko za moim po rednictwem.

3 PROSTY SYSTEM, DO KTÓREGO POTRZEBNY JEST TYLKO INTERNET EFEKTYWNY SYTEM, KTÓRY PRZYNOSI ZYSKI Mo e by u ywany na jakimkolwiek komputerze, na którym jest mo liwo u ywania wyszukiwarki internetowej Nie trzeba instalowa Dzia a na tak e i na tablecie i telefonie Kto zamawia bilet do kina przez Internet b dzie w stanie obs u y i ten system Jedno zg oszenie zajmuje mniej ni 1 minut! Cz ci administracyjnej mo na nauczy w ci gu 15 minut PROSTY P acisz tylko za to, czego u ywasz Nie trzeba kupowa oprogramowania na pocz tku, p acisz tylko za u ytkowanie Skraca czas administracji, b dziesz mia wi cej czasu na w a ciw prac W pó niejszym czasie mo na ci gn z niego dane, nie trzeba wertowa akt W zg oszeniach gwarancyjnych mo e pos u y za po wiadczenie, oszcz dzaj c znaczne kwoty EFEKTYWNY APFM-HELP DESK.com GODNY ZAUFANIA SYSTEM GODNY ZAUFANIA, KTÓRY STRZE E TWOICH DANYCH PROFESJONALNY PROFESJONALNY SYSTEM DLA PROFESJONALISTÓW! S e r w e r y s o b s u g i w a n e p r z e z profesjonalistów 24 godziny na dob Kopie tworzone s regularnie i cz sto w celu unikni cia niespodziewanych problemów Dane, ka dorazowo, przesy ane s w czno ci SSL Europejskie serwery, niezale ne od du ych us ugodawców Zmiany wprowadzane s do dzia aj cego systemu po uwa nym ich przetestowaniu Po zebraniu kilkudziesi ciu lat do wiadczenia zacz li my przygotowywa system Nasi wspó pracownicy znaj si na tym, czym si zajmuj Nie zosta przygotowany przez firm typu start up, i nie planujemy zako czenia dzia alno ci 9-ciu z 10-ciu naszych klientów odpowiadaj jeden z gotowych modu ów W r kach osób które si znaj na systemie jest on zdolny do dokonywania cudów. Pracuj jako administrator: jest wiele zada, budynek jest du y, dlatego ka d minut pracy trzeba zaplanowa. Nie mam czasu w pracy na straty kwadransa czy pó godziny. To dobre uczucie, e mój dzie jest zaplanowany: kiedy rano otrzymam zadania i jestem w stanie je wykona do popo udnia. Je li co si umienia, wtedy otrzymujemy nowy plan, nie ja musz okre la które zadanie jest bardziej pilne. Chcia bym mie system na który mog liczy, który zawiadomi mnie o czasie zaplanowanych wydarze, a je li zdarzy si pilne zadanie, dzi ki któremu wszystko uda za atwi na czas, bez po piechu.

4 System zg osze i obs ugi wydarze G ówn funkcj apfm-helpdesk.com jest rejestrowanie zapyta, potrzeb, usterek, zamówie, problemów w ramach jednego systemu. Zg oszenia mo e dokona najemcy, ale tak e i zarz dcy. Zg oszenia nie gubi si, nie mo e zaprzeczy, e ich nie by o, ani te wyolbrzymi : ka de zg oszenie otrzymuje identyfikator, i na jego podstawie ka da czynno mo e by prze ledzona. O rozwi zaniu osoby, których dotyczy zg oszenie, informowane s w mailu. Podczas procesu, oraz po jego zako czeniu za czane s pliki i dokumenty. Proste, przejrzyste listy i atwe do zrozumienia funkcje w ka dym pakiecie. Zg oszenie z o one przez administratora budynku lub najemc Zarz dca rejestruje swoje uwagi lub wykonane prace System obs ugi wydarze : Ka de wydarzenie obs ugiwane jest indywidualnie Dost pny z komputera, tabletu i telefonu U ytkownicy informowani s w mailu o ka dym wa niejszym kroku Mo liwo zamkni cia i akceptacji wydarzenia Za czanie plików System planowania, który na p o d s t a w i e p l a n u r o c z n e g o przygotowuje list prac do wykonania. Indywidualne wydarzenia utrzymania budynku z podaniem daty i zarz dcy/ podwykonawcy W przypadku planowanych zdarze powiadomienie w mailu dla zewn trznych administratorów. Ewidencja maszyn i przyporz dkowanie zada do poszczególnych maszyn W przypadku modu u dla podwykonawców dani podwykonawcy widz tylko przyporz dkowane im zdarzenia. Modu zarz dzania i maszyn W pakiecie Optimum system sam, po podaniu parametrów, ewidencjonuje wydarzenia do realizacji i do zg osze, oraz wysy a o tym zawiadomienie. Do systemu mo na wprowadza maszyny, urz dzenia, tak wi c wydarzenia mo na bezpo rednio przyporz dkowa maszynom, oraz mo na przejrze je w ramach elektronicznej ewidencji. Modu dla podwykonawców Je li w obs udze wydarze bior aktywny udzia pracownicy osób trzecich, którzy powinni mie dost p tylko do spraw wa nych dla nich, to pakiet Gold jest w a nie dla Ciebie! Cz ci pakietu Gold jest opcjonalny, osobny serwer, indywidualna, firmowa grafika oraz mo liwo indywidualnych raportów.

5 Modu y uzupe niaj ce Nasze systemy obs uguj zebrane materia y i przygotowuj analizy. Stopie rozbudowania tej funkcji zale y od wybranego pakietu. W przypadku indywidualnej potrzeby istnieje mo liwo po czenia pakietów. Modu obs ugi danych Dlaczego prowadzi osobn tabel dla wykorzystanych materia ów, je li mo na ich ewidencj prowadzi bezpo rednio przy zg oszeniach i mo na sprawdzi w pó niejszym terminie? Modu analityczny Je li wszystkie dane s w jednym miejscu dlaczego system nie mo e przygotowa analiz i wykazów? Jako cz pakietu standardowego: Wpisane materia ów i czasu pracy przy zg oszeniach, ilo ciowo. Jako cz pakietu standardowego: Tabele w Excelu do ci gni cia. Jako cz pakietu optimum: Wpisanie materia ów i czasu pracy z warto ciami do rozliczenia. Prowadzenie remanentu budynku. Jako cz pakietu optimum: Automatycznie lub mailowo mo na prosi lub ci ga tabele sprawdzone w danej ga zi przemys u. Analiza mo e by przes ana tak e bezpo rednio do Zleceniodawcy. Jako cz pakietu Gold: Osobna cz dla materia ów i czasu pracy podwykonawców, i osobna cz dla r o z l i c z e p r z y g o t o w y w a n y c h d l a zleceniodawców. Jako cz pakietu Gold: Tabele w Excelu i pdf. do ci gni cia, lub wys ane automatycznie, przygotowywane wspólnie z Pa stwem, z indywidualnymi ustawieniami. Spe nianie indywidualnych potrzeb Oprogramowanie apfm-helpdesk.com i jego pakiety nie s systemami zamkni tymi: wiat i potrzeby zmieniaj si, dlatego pakiety i modu y te mog by modyfikowane. Je li maj Pa stwo indywidualne potrzeby prosimy o przekazanie ich do Pa stwa opiekuna. Je li trzeba wprowadzi, przeanalizowa dane, zaprezentowa system, lub potrzebuj Pa stwo takiej us ugi, do której na sta e lub tymczasowo potrzebny jest specjalista z zewn trz prosimy skierowanie pro by o ofert! Poczuj si VIP-em i pozwól, aby my mogli pomóc!

6 GODNY ZAUFANIA I PROSTY EFEKTYWNY I PROFESJONALNY W 2004 roku, kiedy przygotowali my wewn trzny system zg osze, wtedy wymaganiem by o, aby system by prosty, przejrzysty, obs ugiwa zg oszenia oraz wysy a maile osobom, których one dotycz. Wa ne by o aby osoba zg aszaj ca widzia a co si sta o ze zg oszeniem, i aby mo na by o zapisywa dane dotycz ce zu ycia materia ów i czasu pracy. To w a nie nasz system Standard: platforma internetowa, która obs uguje zg oszenia, wysy a wiadomo ci, oraz zapisuje dane dotycz ce materia ów. Je li potrzebujesz prostej platformy do obs ugi zg osze w kilku lokacjach, bez mechanizmów automatyzacji, to ten system spe ni te wymagania! STANDARD Je li uwa aj Pa stwo budynek za naprawd wa ny, oprócz systemu zg osze Standard, warto jest wprowadzi do systemu maszyny, zaplanowa prace konserwatorskie, dokumentowa o kontrolowa na podstawie dokumentacji dotycz cej maszyn, co si sta o z danym sprz tem. U yteczn funkcj jest ewidencjonowanie ekwipunku i kontrola inwentarza. Nasz system Optimum w wielkiej cz ci zdejmie ci ar wielu obowi zków administratora. Je li wa nym jest, aby system kontrolowa zaplanowane dzia ania i prowadzi elektroniczne dzienniki maszyn wtedy ten pakiet spe ni te wymagania! OPTIMUM Pakiet Standard zawiera: Pakiet Optimum zawiera: Pe n platform zg osze i ich obs ugi Ca o pakietu Standardowego Dla najwy ej 100 zg aszaj cych i 20 administratorów Dla najwy ej 200 zg aszaj cych i 50 administratorów Najwy ej 10 lokacji (przy zleceniodawcy) Najwy ej 20 lokacji (przy zleceniodawcy) Mo liwo przesy ania plików do 1 GB rocznie Platforma dla administratora do obs ugi u ytkowników, uprawnie, nieruchomo ci, priorytetów dla najwy ej trzech u ytkowników System komunikuje si mailowo ze zg aszaj cymi i administratorami Mo na wprowadza dane dotycz ce zu ycia materia ów i czasu pracy Nieograniczona mo liwo tworzenia list i wprowadzania danych do dokumentów Excel Mo liwo przesy ania plików do 1 GB rocznie Platforma dla administratora dla najwy ej 10 u ytkowników Modu administracji, planowania i kontroli Mo liwo zapisywania informacji dot. materia ów i czasu pracy miesi czny inwentarz i korekta inwentarza Automatyczne analizy i raporty, które system przesy a w podanym czasie na podane adresy, mo liwo osobnych wiadomo ci dla ka dej nieruchomo ci.

7 DU E ASPIRACJE NIGDY NIE JESTE SAM! Je li Pa stwo maj krajow sie, usuwaj usterki przy pomocy podwykonawców, wtedy wa ne staj si tak e i inne aspekty: osobny, szybki serwer, obs uga du ej ilo ci danych, du a ilo kart i zdj do przechowywania. Cz ci pakietu Gold jest cz zapewniaj ca dost p podwykonawcom, oraz rozdzielenie rozlicze podwykonawców i zleceniodawców. Nasze systemy automatycznie obs uguj dane, niemniej ich wprowadzenie, analiza, modyfikacja, kontrola, tudzie prezentacja sytemu nowemu zleceniodawcy lub audyt jego funkcjonowania czasem przekracza Pa stwa mo liwo ci. Wtedy warto skorzysta z us ugi VIP, do obs ugi tych zada, których nie mog Pa stwo wykona. Op ata za us ug zale y od zakresu zada, ustalana jest indywidualnie. Dla profesjonalistów, dla osób maj ce du e aspiracje: ten system jest wstanie obs u y kilka tysi cy u ytkowników na raz w bezpieczny sposób. Poczuj si VIP-em i zamów dodatkowe us ugi do posiadanego ju pakiet, na sta e, lub czasowo! GOLD VIP Pakiet Gold zawiera: Us ugi do zamówienia: Ca o pakietu Optimum, Ilo u ytkowników, administratorów i nieruchomo ci do ustalenia, tak jak i ilo plików do przechowywania Mo liwo w asnego, dedykowanego serwera, z osobnym backup-em, na pro b z mirroringiem Modu podwykonawcy: z jego pomoc oprócz osób zg aszaj cych, administratorów i dyspozytorów d systemu maj dost p tak e podwykonawcy i mog obs ugiwa przydzielone im zadania Obs uga osobnych cen i rozlicze dla podwykonawców i zleceniodawców Automatyczne wysy anie SMS-a o zg oszeniach z systemu Wprowadzenie danych (np. kart pracy) Analizy, tabele, konsultacje Audyt Specjalistyczna ocena budynków, maszyn na miejscu Przygotowanie i kontrola planu konserwacji na podstawie zalece producenta maszyn Szkolenia dla administratorów oraz dla osób zg aszaj cych Prezentacja systemu dla potencjalnych klientów

8 POWI ZANE US UGI Oscar oprogramowanie wsparcia zarz dzaniem nieruchomo ciami Staranne wprowadzanie danych Firma APFM-Systems opracowa a takie o p rogramowanie wsparcia z a r z d z a n i a nieruchomo ciami, w którym rachunki oraz powi zane z nimi pliki, oficjalna korespondencja, widoczne s w jednym, przejrzystym systemie, dzi ki czemu otrzymujemy zawsze przejrzysty i jasny obraz finansów. Z pomoc oprogramowania Oscar w prosty sposób przygotujesz rozliczenia op at us ugowych, nale y tylko dobrze wykona kodowanie rachunków System tak e obs u y p r z e f a k t u r o w a n i a, r o z d z i e l a n i a f a k t u r komunalnych, oraz przeniesienia. Z nami jest atwiej! Nasza firma u atwia obs ug nieruchomo ci nie tylko poprzez nowoczesne i przejrzyste bazy danych, ale tak e daje mo liwo ci outsourcingu administracji. Coraz wi cej danych oraz materia ów do dokumentacji jest potrzebne do dzia ania firmy, a pracownicy s zbyt obci eni i wi cej osób by by o potrzebnych do administracji? Nasi specjali ci wprowadz dane, albo przeprowadz ich analiz, w odpowiedni do potrzeb sposób. Je li w firmie s zadania wymagaj ce zewn trznych zasobów bez wahania skieruj do nas zapytanie! APFM-Systems pomo e! Baza danych dla ka dego! APFM-Systems Kft. Dane Pa stwa opiekuna: F i r m a A P M F - S y s t e m s d y s p o n u j e kilkudziesi cioma lat do wiadczenia w wsparciu zada zwi zanych u administracj i zarz dzaniem budynków. Z naszymi nowoczesnymi systemami dane i ich administracja jest przejrzysta i atwa w obs udze. Naszym celem jest oferowanie naszym Partnerom bezpiecznych, poprawnych i sprawdzonych rozwi za, tak jak to dot d robili my w ubieg ych dekadach.

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Tomasz Soroka Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw systemu elektronicznych zada

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

GRANICE. outsourcingu. Decyzja o skorzystaniu z pomocy outsourcera wcale nie oznacza, że dyrektor IT nie radzi sobie z pracą.

GRANICE. outsourcingu. Decyzja o skorzystaniu z pomocy outsourcera wcale nie oznacza, że dyrektor IT nie radzi sobie z pracą. MAGAZYN DYREKTORÓW IT Open source pracownicy pilnie poszukiwani! s. 38 ZARZĄDZANIE Zarządzanie zmianą przykłady rozwiązań s. 26 NAJLEPSZE PRAKTYKI Nieporozumienia wokół systemów otwartych s. 34 www.magazyncio.pl

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie

E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie Autor: Maciej Dutko ISBN: 978-83-246-3074-5 Format: 140 208, stron: 160 Własny biznes bez ryzyka Jak możesz zarabiać w internecie?

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika Firma Handlowa wersja 1.1 Podr cznik u ytkownika Warszawa -Poland Sp. z o.o. 2009 PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALE Y DO FIRMY 1 -Poland

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. Receptury dla administratora

PostgreSQL. Receptury dla administratora Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

1. Zakupy przez Internet

1. Zakupy przez Internet poland 19.12.2007 10:53 Stránka 1 1. Zakupy przez Internet Coraz wi cej ludzi korzysta z Internetu jako z kana u, za po rednictwem którego mo na kupowa nie tylko towar, ale równie us ugi. Du zalet zakupów

Bardziej szczegółowo

Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach

Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 183 194 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.14 Cloud computing czyli chmura obliczeniowa i mo liwo ci jej wykorzystania w mediach Nades

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo