Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP2"

Transkrypt

1 Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP2 Ruda Śląska, r. Katowice, r. Zawiercie, r.

2 Agenda spotkania 1. Warunki prawne, organizacyjne i techniczne przyłączenia do systemu SEKAP 2. Zasady współpracy z systemami PWPW POJAZD i KIEROWCA Przerwa 3. Prezentacja platformy e-learning 4. Omówienie realizacji kontraktu pn. "Rozbudowa PeUP, SOD oraz integracja z epuap" 5. Dyskusja

3 Urząd Marszałkowski Powiaty ziemski - 9 Miasta na prawach powiatu- 12 Gminy - 69

4 Warunki prawne i organizacyjne 1. Podpisanie umowy 2. Wyznaczenie osób do kontaktów z ŚCSI 3. Uzgodnienia techniczne

5 Osoby do kontaktów z ŚCSI koordynator- osoba odpowiedzialna za SEKAP w urzędzie, dobrze znająca organizację urzędu, decyzyjna i komunikatywna, z-ca ds. technicznych - zastępuje koordynatora i wspiera go technicznie,

6 Osoby do kontaktów z ŚCSI redaktor naczelny PeUP - koordynator katalogu e-usług, administrator- osoba techniczna do administrowania systemem SEKAP, redaktorzy katalogu usług- redakcja kart usług, inspektor ds. rejestracji - osoby wydające certyfikaty CC SEKAP, zaawansowany użytkownik - nadzoruje w swojej komórce prace pracowników w systemie. Służy wsparciem organizacyjnym i technicznym. Osoba komunikatywna i znająca doskonale system.

7 Województwo Śląskie Lider Śląskie Centrum Społeczeostwa Informacyjnego powołane jest w imieniu Lidera do zarządzania SEKAP Strategicznie SEKAP zarządza Komitet Sterujący: Przedstawiciel Zarządu - Przewodniczący Komitetu Sterującego z ramienia Lidera, Piotr Absalon - przedstawiciel gmin, Sekretarz, Miasto Radlin, Dariusz Tokarski - przedstawiciel powiatów ziemskich, Sekretarz, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Kajetan Wojsyk - przedstawiciel powiatów grodzkich, Informatyk Miejski, Urząd Miasta Częstochowy.

8 Organizacja Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Specjaliści ds. aplikacji i centrum certyfikacji (3 osoby) Specjaliści ds. systemowych (2 osoby) Specjaliści ds. infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeostwa sieci (2 osoby)

9 Obowiązki Partnera: zgłaszanie zmian w przepisach prawnych dot. karty ogólnej redagowanie opisu indywidualnego do karty usług, tworzenie indywidualnych usług wg przyjętego standardu, utrzymanie w aktualności SOD przepisy prawne, wymagania SEKAP, wymagania epuap zastosowanie się do standaryzacji, zasad bezpieczeostwa, znajomośd dokumentów dot. SEKAP, czynne uczestnictwo w realizacji projektu poprzez udział w zespołach roboczych powoływanych przez ŚCSI, wyznaczenie osób właściwych i w terminie, upowszechnianie SEKAPu, HelpDesk dla mieszkaoców, terminowośd działao, wypełnianie ankiet, obsługa urzędów rejestracji.

10 Obowiązki ŚCSI: Utrzymanie platformy SEKAP: dostęp 24 godziny na dobę do usług, bezpieczeostwo, zgodnośd z przepisami prawa, zgodnośd z epuap. Administrowanie platformą: zakładanie użytkowników, nadawanie uprawnieo, zarządzanie siecią, wsparcie techniczne dla administratorów. CC SEKAP: utrzymanie Centrum Certyfikacji, otwieranie urzędów rejestracji, szkolenie inspektorów ds. rejestracji, wydawanie certyfikatów.

11 Usługi: Obowiązki ŚCSI: aktualizacja kart (opis wspólny) i formularzy zgodnie ze zgłoszeniami Partnerów, zgłaszanie formularzy do CRD poprzez Partnera, HelpDesk Zarządzanie projektami Standaryzacja Rozwój Informowanie mieszkaoców o platformie SEKAP

12 urządzenia aktywne sieci : router, Infrastruktura u Partnera: oprogramowanie: System Obiegu Dokumentow (SOD) oprogramowanie komputera komunikacyjnego : Moduł Wymiany Danych (MWD) wraz z Lokalnym Komponentem Brokera Integracyjnego (LK BI), Lokalny Komponent Systemu Płatności (LK SP), Moduł Formularzy Elektronicznych (MFE), Lokalny Komponent System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (LK SAWPE).

13 Obieg dokumentów w SEKAP

14 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP Realizacja projektu Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP2 Budżet ,00 zł. RPO WSL Termin realizacji : listopad marzec 2012 K-SOD Rozbudowa PeUP, SOD oraz integracja z epuap Budżet zł. Termin realizacji : 9 miesięcy od podpisania umowy

15 Zadania do realizacji w ramach K-SOD KU.IA Rozbudowa interfejsu administracyjnego PeUP KU.SS Serwis PeUP dla słabowidzących KU.NK Karty informacyjne rodzajów usług KU.NF Formularze elektroniczne SOD.AP Moduł: Archiwum Elektroniczne SOD.ZP Moduł : Zamówienia Publiczne SOD.PE Moduł: Poczta Elektroniczna IN Integracja z epuap SOD.BIP Interfejs integracyjny SOD z systemami BIP SOD.II Interfejs integracyjny SOD z systemami dziedzinowymi SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów

16 Schemat blokowy modułów wraz z grafem przepływu informacji

17 Harmonogram w 2011 Karty usług i formularze - cz. I (KU.NK.1, KU.NF.1) Rozbudowa FINN 8 SQL PeUP (KU.IA, KU.SS) Rozbudowa FINN 8 SQL WEB (SOD.IK, SOD.AP, SOD.ZP, SOD.PE, SOD.BIP) Integracja z epuap (IN) Karty usług i formularze - cz. II (KU.NK.2, KU.NF.2) Karty usług i formularze - cz. III (KU.NK.3, KU.NF.3) Szkolenia (SZ)

18 Harmonogram w 2012 Integracja z BIP oraz systemami dziedzinowymi (SOD.BIP, SOD.II) Dokumentacja powykonawcza (DOK) Wdrożenia (WDR)

19 KU.IA Rozbudowa interfejsu administracyjnego PeUP wprowadzenie znacznika wskazującego możliwośd realizacji rodzaju usługi drogą elektroniczną (lista rodzajów usług), implementacja mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie przez redaktorów Partnerów uwag do treści kart usług na poziomie rodzajów usług, możliwośd przestawienia karty w stan Ukryty, w którym nie jest publikowana w katalogu usług PeUP, ale można ją wyświetlid odpowiednim linkiem, możliwośd oznaczenia karty aktywnym terminem zgłaszania uwag, na podstawie którego istnieje możliwośd wyszukiwania kart z poziomu interfejsu administracyjnego.

20 KU.SS Serwis PeUP dla słabowidzących wersja dla słabowidzących prezentuje dokładnie te same treści co wersja standardowa, wszystkie treści tekstowe prezentowane są dużą, czytelną czcionką na kontrastującym tle, wszystkie graficzne elementy strony nie stanowiące elementów nawigacji nie są wyświetlane, wszystkie graficzne elementy strony stanowiące elementy nawigacji są wyświetlane jako elementy tekstowe lub jako elementy graficzne o dużej czytelności i kontraście,

21 KU.NK Karty informacyjne rodzajów usług KU.NF Formularze elektroniczne 400 kart usług 800 formularzy - zwininięcie niektórych działów karty na PeUP, - eksport karty na e-puap, - nowe formularze jak dla praw jazd, - zgłaszanie w CRWD przez wybranego Partnera.

22 SOD.AP Moduł: Archiwum Elektroniczne SOD.ZP Moduł : Zamówienia Publiczne SOD.PE Moduł: Poczta Elektroniczna System będzie umożliwiał: Pracę w trybie EZD, w którym system SOD pełni funkcję archiwum zakładowego. Pracę w trybie tradycyjnym, w którym system SOD pełni funkcję wspomagającą zarządzanie dokumentacją przekazywaną i przechowywaną w archiwum zakładowym, Uzgodnienie z właściwym terytorialnie Archiwum Paostwowym i implementacja procedury obsługi elektronicznego przekazywania akt do Archiwum Paostwowego oraz procedur wydawania zgody na brakowanie akt. Dla każdego dokumentu w SOD powiązanego z rejestrem zamówieo publicznych możliwe jest określenie rodzaju dokumentu (SIWZ, Pytania do SIWZ, Protest lub przyłączenie, Odpowiedzi na pytania, Rozstrzygnięcie protestu, itp). Wykonawca opracuje słownik podstawowych rodzajów dokumentów, zaimplementuje integrację z systemowym słownikiem rodzajów dokumentów.

23 SOD.BIP Interfejs integracyjny SOD z systemami BIP Przekazywanie informacji pochodzących z SOD do systemów obsługujących Biuletyn Informacji Publicznej w zakresie: publikacja struktury organizacyjnej urzędu, publikacja określonych rejestrów kancelaryjnych wraz z załącznikami, publikacja ogłoszeo o zamówieniach publicznych (SOD.ZP), możliwośd włączania i wyłączania publikacji określonych informacji na poziomie SOD (wybranych komórek organizacyjnych, danych osób, określonych pozycji rejestrów lub całych rejestrów). Publikacja zapewnia spełnienie wymogów prawnych dotyczących publikowanych informacji (data wytworzenia informacji, data udostępnienia informacji, dane osoby wytwarzającej informację, dane osoby udostępniającej informację, rejestr zmian).

24 SOD.II Interfejs integracyjny SOD z systemami dziedzinowymi przekazywanie przez SOD informacji koniecznych do realizacji usługi publicznej do systemów dziedzinowych, przekazywanie do SOD informacji koniecznych do realizacji usługi publicznej pochodzących z systemów dziedzinowych, przekazywanie przez PeUP informacji do systemów dziedzinowych w zakresie: żądanie sprawdzenia stanu opłat klienta (należności z tytułu podatków i opłat lokalnych), przekazywanie do PeUP informacji z systemów dziedzinowych w zakresie: stanu opłat klienta (należności z tytułu podatków i opłat lokalnych).

25 IN Integracja z epuap logowanie się do platformy SEKAP użytkowników posiadających konto na platformie epuap, usprawnienie procesu zakładania konta na platformie SEKAP poprzez umożliwienie pobrania danych identyfikujących użytkownika z jego profilu na platformie epuap, możliwośd wywołania z poziomu platformy SEKAP usługi umożliwiającej założenie konta dla użytkownika w platformie epuap, podpisywanie e-dokumentów profilem zaufanym (PZ), weryfikacja e-dokumentów podpisanych PZ, integracja Katalogu Usług SEKAP z Katalogiem Usług Publicznych publikowanego w ramach platformy epuap, możliwośd wysyłania e-dokumentów bezpośrednio z poziomu SEKAP na skrzynki użytkowników w epuap, wykorzystanie EPO (Elektronicznego Poświadczenia Opłaty) generowanego przez epuap jako dokumentu rozliczającego konkretny identyfikator płatności w Systemie Płatności SEKAP.

26 SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów Szkolenia dla Administratorów Partnerów łącznie przeszkolonych zostanie maksymalnie 200 osób w ramach 20 grup, każdy administrator musi byd obecny na zajęciach realizujących założony program dydaktyczny w liczbie 24 godzin szkoleniowych, szkolenia w liczbie 12 godzin zostaną zrealizowane w ośrodku szkoleniowym, 6 godzin obejmie wybrane zagadnienia z poszczególnych bloków tematycznych w zakresie zapewniającym nabycie umiejętności praktycznych w poszczególnych zagadnieniach, szkolenia w liczbie 6 godzin zostaną zrealizowane podczas zajęd warsztatowych w grupach i na stanowiskach w siedzibie Partnerów. Rodzaj Partnera Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Zalecana liczba administratorów do szkolenia w ośrodku szkoleniowym Liczba wizyt w urzędzie 4 1 Miasta na prawach powiatu (SOD FINN) 4 1 Powiaty ziemskie (SOD FINN) 2 1 Gminy miejskie (SOD FINN) 2 1 Gminy wiejskie 1 1 Urzędy posiadające SOD zewn. 1 1

27 SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów Szkolenia dla Administratorów Partnerów Symbol bloku programowego SA1 SA2.a SA2.b SA3 SA4 Zawartośd bloku szkoleniowego Przegląd rozwiązao technologicznych SEKAP Zarządzanie eksploatacją systemów SEKAP Zarządzanie bezpieczeostwem infrastruktury SEKAP w urzędzie Zagadnienia dla Urzędów posiadających SOD FINN: Nowe funkcje SOD dla administratora Zagadnienia dla Urzędów posiadających zewnętrzny SOD: Integracja oprogramowania systemu SEKAP z zewnętrznymi systemami SOD zmiany wynikające z SEKAP2 Integracja oprogramowania systemu SEKAP z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi (protokoły, standardy wymiany danych, wymagania technologiczne i organizacyjne) Tworzenie schematów XML (XSD) dla dokumentów elektronicznych oraz proces tworzenia formularzy Zasady współpracy i funkcjonowania platformy epuap Integracja oprogramowania systemu SEKAP z epuap (protokoły, standardy wymiany danych, wymagania technologiczne i organizacyjne)

28 SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów Szkolenia dla Użytkowników Partnerów łącznie przeszkolonych zostanie maksymalnie 800 osób w ramach 54 grup, każdy użytkownik musi byd obecny na zajęciach realizujących założony program dydaktyczny w liczbie 12 godzin szkoleniowych, szkolenia w liczbie 6 godzin zostaną zrealizowane w ośrodku szkoleniowym, szkolenia w liczbie 6 godzin zostaną zrealizowane podczas zajęd warsztatowych w grupach i na stanowiskach w siedzibie Partnerów. Rodzaj Partnera Zalecana liczba użytkowników do szkolenia w ośrodku szkoleniowym Liczba wizyt w urzędzie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 50 4 Miasta na prawach powiatu (SOD FINN) 25 3 Powiaty ziemskie (SOD FINN) 15 2 Gminy miejskie (SOD FINN) 10 1 Gminy wiejskie 4 1 Urzędy posiadające SOD zewn. 2 1

29 SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów Szkolenia dla Użytkowników Partnerów Symbol bloku programowego SU1 SU2 SU3 SU4 SU1 Zawartośd bloku szkoleniowego Przegląd rozwiązao technologicznych SEKAP Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz wpływu zmian na funkcjonowanie SEKAP Zmiany w zasadach organizacji funkcjonowania projektu SEKAP (#A) Nowe funkcje SOD dla użytkownika (#C) Kontrola Zarządcza jako nowe wymagania dla JST w kontekście informatyzacji oraz e-usług Obsługa PeUP Organizacja współpracy przy redagowaniu treści kart i formularzy Tworzenie schematów XML (XSD) dla dokumentów elektronicznych oraz proces tworzenia formularzy Omówienie funkcjonalności systemu SEKAP ze szczególnym uwzględnieniem integracji z epuap Zasady współpracy i funkcjonowania platformy epuap Integracja oprogramowania systemu SEKAP z epuap (protokoły, standardy wymiany danych, wymagania technologiczne i organizacyjne) Przegląd rozwiązao technologicznych SEKAP Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz wpływu zmian na funkcjonowanie SEKAP Zmiany w zasadach organizacji funkcjonowania projektu SEKAP

30 WDR wdrożenia W każdej lokalizacji objętej instalacją i konfiguracją (CPD oraz siedzibach 54 Partnerów) Wykonawca wykona: aktualizację środowiska systemowego (system operacyjny serwerów, serwer aplikacji, serwer bazy danych) do wersji wymaganych przez oprogramowanie objęte niniejszym kontraktem oraz instalację i konfigurację oprogramowania objętego kontraktem, w celu ujednolicenia wersji oprogramowania FINN 8 SQL SOD, pozostali Partnerzy SEKAP nabywają prawo do pobierania aktualizacji oprogramowania FINN 8 SQL SOD w okresie realizacji projektu w zakresie posiadanej licencji wyznaczony przedstawiciel Partnera uzgodni z wykonawcą z 2 tygodniowym wyprzedzeniem szczegółowy plan realizacji zajęd wdrożeniowych, w ramach realizacji produktu, Wykonawca będzie świadczył konsultacje drogą telefoniczną w godzinach 8:30 15:30 oraz dla pracowników ŚCSI, Partnerów SEKAP oraz konsultantów firm zewnętrznych dostarczających dla tych Partnerów oprogramowanie dziedzinowe, W ramach realizacji produktu, Wykonawca przeprowadzi 5 warsztatów dla dostawców zewnętrznych systemów, w grupach maksymalnie 20 osobowych, w wymiarze ok. 2 godzin dla każdej grupy. Szkolenia poświęcone będą implementacji mechanizmów integracyjnych w zewnętrznych systemach dziedzinowych. Rodzaj Partnera Liczba zajęd wdrożeniowych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 4 Miasta na prawach powiatu (SOD FINN) 3 Powiaty ziemskie (SOD FINN) 2 Gminy miejskie (SOD FINN) 1 Gminy wiejskie 1 Urzędy posiadające SOD zewn. 1

31 Gwarancja i asysta techniczna 5 lat gwarancji na wszystkie dostarczone w ramach kontraktu produkty w postaci oprogramowania od daty odbioru koocowego, 5 lat asysty technicznej od daty odbioru koocowego, Wykonawca: wykona w CPD oraz w siedzibach 54 Partnerów projektu SEKAP zdalne przeglądy gwarancyjne oprogramowania i baz danych w ilości min. 1/rok. Przeglądy gwarancyjne obejmują: Kontrolę integralności i spójności baz danych, Doprowadzenie do integralnych i spójnych baz danych, Poprawę oraz kontrolę konfiguracji i poprawności działania oprogramowania, Skasowanie historycznych dzienników (logów) systemowych i aplikacyjnych. aktualizacja opracowanych kart usług i formularzy w zakresie zmian prawa w okresie 1 roku od daty odbioru koocowego. W pozostałym okresie trwania asysty technicznej będzie do wykorzystania 400 roboczogodzin (zwanych dalej budżetem zmian katalogu usług ) aktualizacja oprogramowania FINN funkcjonującego w ramach SEKAP w celu zapewnienia zgodności z nowymi wersjami przeglądarek internetowych Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox w całym okresie trwania asysty technicznej. aktualizacja oprogramowania FINN funkcjonującego w ramach SEKAP w zakresie zmian prawa w dziedzinie świadczenia e-usług w całym okresie trwania asysty technicznej. asysta techniczna w zakresie oprogramowania FINN 8 SQL SOD jest świadczona tylko dla CPD oraz 54 Partnerów projektu SEKAP. wykonywanie zmian w zakresie funkcjonalności dostarczonego rozwiązania oraz dodatkowych usług nie objętych niniejszą specyfikacją, łącznie w zakresie co najmniej 500 roboczogodzin (zwanych dalej budżetem zmian funkcjonalności ).

32 Statystyki Liczba założonych skrzynek Liczba złożonych wniosku Najczęściej składane wnioski: Działalnośd gospodarcza Prawa jazdy Meldunki Podatki i opłaty

33 Przeszkody w osiągnięciu masowości i powszechności e-usług po realizacji projektu SEKAP Przepisy prawne: Instrukcja kancelaryjna Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o podpisie elektronicznym Mało spraw, które można załatwid bez wizyty w urzędzie Brak zaufanie do elektronicznego dokumentu Zbyt mała liczba usług udostępniona po realizacji projektu SEKAP Informacja z elektronicznych formularzy do wprowadzenia ręcznego do systemów dziedzinowych Zbyt późna realizacja epuap

34 Dziękuję za uwagę. Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeostwa Informacyjnego, ul. Powstaoców 34, Katowice, tel.: +48 (32) , tel./fax.: +48 (32)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP Beata Wanic Zastępca dyrektora Katowice, 15.06.2012 r. Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu SEKAP2 Wdrożyliśmy zintegrowany system bezpieczeństwa wraz z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 145 Spis treści Spis treści... 2 1. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) v. 2014-05-05 Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wytworzenie, uruchomienie, asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi:

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Założenia do projektu: Zapewnienie infrastruktury informatyczno telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań) Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługa wdroŝenia e-usług samorządowych w ramach projektu pn. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji (wykaz minimalnych

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1 Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie systemu EZD dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w centrali w Krakowie (ul. Przy Rondzie 5) oraz w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo