Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP2"

Transkrypt

1 Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP2 Ruda Śląska, r. Katowice, r. Zawiercie, r.

2 Agenda spotkania 1. Warunki prawne, organizacyjne i techniczne przyłączenia do systemu SEKAP 2. Zasady współpracy z systemami PWPW POJAZD i KIEROWCA Przerwa 3. Prezentacja platformy e-learning 4. Omówienie realizacji kontraktu pn. "Rozbudowa PeUP, SOD oraz integracja z epuap" 5. Dyskusja

3 Urząd Marszałkowski Powiaty ziemski - 9 Miasta na prawach powiatu- 12 Gminy - 69

4 Warunki prawne i organizacyjne 1. Podpisanie umowy 2. Wyznaczenie osób do kontaktów z ŚCSI 3. Uzgodnienia techniczne

5 Osoby do kontaktów z ŚCSI koordynator- osoba odpowiedzialna za SEKAP w urzędzie, dobrze znająca organizację urzędu, decyzyjna i komunikatywna, z-ca ds. technicznych - zastępuje koordynatora i wspiera go technicznie,

6 Osoby do kontaktów z ŚCSI redaktor naczelny PeUP - koordynator katalogu e-usług, administrator- osoba techniczna do administrowania systemem SEKAP, redaktorzy katalogu usług- redakcja kart usług, inspektor ds. rejestracji - osoby wydające certyfikaty CC SEKAP, zaawansowany użytkownik - nadzoruje w swojej komórce prace pracowników w systemie. Służy wsparciem organizacyjnym i technicznym. Osoba komunikatywna i znająca doskonale system.

7 Województwo Śląskie Lider Śląskie Centrum Społeczeostwa Informacyjnego powołane jest w imieniu Lidera do zarządzania SEKAP Strategicznie SEKAP zarządza Komitet Sterujący: Przedstawiciel Zarządu - Przewodniczący Komitetu Sterującego z ramienia Lidera, Piotr Absalon - przedstawiciel gmin, Sekretarz, Miasto Radlin, Dariusz Tokarski - przedstawiciel powiatów ziemskich, Sekretarz, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Kajetan Wojsyk - przedstawiciel powiatów grodzkich, Informatyk Miejski, Urząd Miasta Częstochowy.

8 Organizacja Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Specjaliści ds. aplikacji i centrum certyfikacji (3 osoby) Specjaliści ds. systemowych (2 osoby) Specjaliści ds. infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeostwa sieci (2 osoby)

9 Obowiązki Partnera: zgłaszanie zmian w przepisach prawnych dot. karty ogólnej redagowanie opisu indywidualnego do karty usług, tworzenie indywidualnych usług wg przyjętego standardu, utrzymanie w aktualności SOD przepisy prawne, wymagania SEKAP, wymagania epuap zastosowanie się do standaryzacji, zasad bezpieczeostwa, znajomośd dokumentów dot. SEKAP, czynne uczestnictwo w realizacji projektu poprzez udział w zespołach roboczych powoływanych przez ŚCSI, wyznaczenie osób właściwych i w terminie, upowszechnianie SEKAPu, HelpDesk dla mieszkaoców, terminowośd działao, wypełnianie ankiet, obsługa urzędów rejestracji.

10 Obowiązki ŚCSI: Utrzymanie platformy SEKAP: dostęp 24 godziny na dobę do usług, bezpieczeostwo, zgodnośd z przepisami prawa, zgodnośd z epuap. Administrowanie platformą: zakładanie użytkowników, nadawanie uprawnieo, zarządzanie siecią, wsparcie techniczne dla administratorów. CC SEKAP: utrzymanie Centrum Certyfikacji, otwieranie urzędów rejestracji, szkolenie inspektorów ds. rejestracji, wydawanie certyfikatów.

11 Usługi: Obowiązki ŚCSI: aktualizacja kart (opis wspólny) i formularzy zgodnie ze zgłoszeniami Partnerów, zgłaszanie formularzy do CRD poprzez Partnera, HelpDesk Zarządzanie projektami Standaryzacja Rozwój Informowanie mieszkaoców o platformie SEKAP

12 urządzenia aktywne sieci : router, Infrastruktura u Partnera: oprogramowanie: System Obiegu Dokumentow (SOD) oprogramowanie komputera komunikacyjnego : Moduł Wymiany Danych (MWD) wraz z Lokalnym Komponentem Brokera Integracyjnego (LK BI), Lokalny Komponent Systemu Płatności (LK SP), Moduł Formularzy Elektronicznych (MFE), Lokalny Komponent System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (LK SAWPE).

13 Obieg dokumentów w SEKAP

14 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP Realizacja projektu Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP2 Budżet ,00 zł. RPO WSL Termin realizacji : listopad marzec 2012 K-SOD Rozbudowa PeUP, SOD oraz integracja z epuap Budżet zł. Termin realizacji : 9 miesięcy od podpisania umowy

15 Zadania do realizacji w ramach K-SOD KU.IA Rozbudowa interfejsu administracyjnego PeUP KU.SS Serwis PeUP dla słabowidzących KU.NK Karty informacyjne rodzajów usług KU.NF Formularze elektroniczne SOD.AP Moduł: Archiwum Elektroniczne SOD.ZP Moduł : Zamówienia Publiczne SOD.PE Moduł: Poczta Elektroniczna IN Integracja z epuap SOD.BIP Interfejs integracyjny SOD z systemami BIP SOD.II Interfejs integracyjny SOD z systemami dziedzinowymi SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów

16 Schemat blokowy modułów wraz z grafem przepływu informacji

17 Harmonogram w 2011 Karty usług i formularze - cz. I (KU.NK.1, KU.NF.1) Rozbudowa FINN 8 SQL PeUP (KU.IA, KU.SS) Rozbudowa FINN 8 SQL WEB (SOD.IK, SOD.AP, SOD.ZP, SOD.PE, SOD.BIP) Integracja z epuap (IN) Karty usług i formularze - cz. II (KU.NK.2, KU.NF.2) Karty usług i formularze - cz. III (KU.NK.3, KU.NF.3) Szkolenia (SZ)

18 Harmonogram w 2012 Integracja z BIP oraz systemami dziedzinowymi (SOD.BIP, SOD.II) Dokumentacja powykonawcza (DOK) Wdrożenia (WDR)

19 KU.IA Rozbudowa interfejsu administracyjnego PeUP wprowadzenie znacznika wskazującego możliwośd realizacji rodzaju usługi drogą elektroniczną (lista rodzajów usług), implementacja mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie przez redaktorów Partnerów uwag do treści kart usług na poziomie rodzajów usług, możliwośd przestawienia karty w stan Ukryty, w którym nie jest publikowana w katalogu usług PeUP, ale można ją wyświetlid odpowiednim linkiem, możliwośd oznaczenia karty aktywnym terminem zgłaszania uwag, na podstawie którego istnieje możliwośd wyszukiwania kart z poziomu interfejsu administracyjnego.

20 KU.SS Serwis PeUP dla słabowidzących wersja dla słabowidzących prezentuje dokładnie te same treści co wersja standardowa, wszystkie treści tekstowe prezentowane są dużą, czytelną czcionką na kontrastującym tle, wszystkie graficzne elementy strony nie stanowiące elementów nawigacji nie są wyświetlane, wszystkie graficzne elementy strony stanowiące elementy nawigacji są wyświetlane jako elementy tekstowe lub jako elementy graficzne o dużej czytelności i kontraście,

21 KU.NK Karty informacyjne rodzajów usług KU.NF Formularze elektroniczne 400 kart usług 800 formularzy - zwininięcie niektórych działów karty na PeUP, - eksport karty na e-puap, - nowe formularze jak dla praw jazd, - zgłaszanie w CRWD przez wybranego Partnera.

22 SOD.AP Moduł: Archiwum Elektroniczne SOD.ZP Moduł : Zamówienia Publiczne SOD.PE Moduł: Poczta Elektroniczna System będzie umożliwiał: Pracę w trybie EZD, w którym system SOD pełni funkcję archiwum zakładowego. Pracę w trybie tradycyjnym, w którym system SOD pełni funkcję wspomagającą zarządzanie dokumentacją przekazywaną i przechowywaną w archiwum zakładowym, Uzgodnienie z właściwym terytorialnie Archiwum Paostwowym i implementacja procedury obsługi elektronicznego przekazywania akt do Archiwum Paostwowego oraz procedur wydawania zgody na brakowanie akt. Dla każdego dokumentu w SOD powiązanego z rejestrem zamówieo publicznych możliwe jest określenie rodzaju dokumentu (SIWZ, Pytania do SIWZ, Protest lub przyłączenie, Odpowiedzi na pytania, Rozstrzygnięcie protestu, itp). Wykonawca opracuje słownik podstawowych rodzajów dokumentów, zaimplementuje integrację z systemowym słownikiem rodzajów dokumentów.

23 SOD.BIP Interfejs integracyjny SOD z systemami BIP Przekazywanie informacji pochodzących z SOD do systemów obsługujących Biuletyn Informacji Publicznej w zakresie: publikacja struktury organizacyjnej urzędu, publikacja określonych rejestrów kancelaryjnych wraz z załącznikami, publikacja ogłoszeo o zamówieniach publicznych (SOD.ZP), możliwośd włączania i wyłączania publikacji określonych informacji na poziomie SOD (wybranych komórek organizacyjnych, danych osób, określonych pozycji rejestrów lub całych rejestrów). Publikacja zapewnia spełnienie wymogów prawnych dotyczących publikowanych informacji (data wytworzenia informacji, data udostępnienia informacji, dane osoby wytwarzającej informację, dane osoby udostępniającej informację, rejestr zmian).

24 SOD.II Interfejs integracyjny SOD z systemami dziedzinowymi przekazywanie przez SOD informacji koniecznych do realizacji usługi publicznej do systemów dziedzinowych, przekazywanie do SOD informacji koniecznych do realizacji usługi publicznej pochodzących z systemów dziedzinowych, przekazywanie przez PeUP informacji do systemów dziedzinowych w zakresie: żądanie sprawdzenia stanu opłat klienta (należności z tytułu podatków i opłat lokalnych), przekazywanie do PeUP informacji z systemów dziedzinowych w zakresie: stanu opłat klienta (należności z tytułu podatków i opłat lokalnych).

25 IN Integracja z epuap logowanie się do platformy SEKAP użytkowników posiadających konto na platformie epuap, usprawnienie procesu zakładania konta na platformie SEKAP poprzez umożliwienie pobrania danych identyfikujących użytkownika z jego profilu na platformie epuap, możliwośd wywołania z poziomu platformy SEKAP usługi umożliwiającej założenie konta dla użytkownika w platformie epuap, podpisywanie e-dokumentów profilem zaufanym (PZ), weryfikacja e-dokumentów podpisanych PZ, integracja Katalogu Usług SEKAP z Katalogiem Usług Publicznych publikowanego w ramach platformy epuap, możliwośd wysyłania e-dokumentów bezpośrednio z poziomu SEKAP na skrzynki użytkowników w epuap, wykorzystanie EPO (Elektronicznego Poświadczenia Opłaty) generowanego przez epuap jako dokumentu rozliczającego konkretny identyfikator płatności w Systemie Płatności SEKAP.

26 SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów Szkolenia dla Administratorów Partnerów łącznie przeszkolonych zostanie maksymalnie 200 osób w ramach 20 grup, każdy administrator musi byd obecny na zajęciach realizujących założony program dydaktyczny w liczbie 24 godzin szkoleniowych, szkolenia w liczbie 12 godzin zostaną zrealizowane w ośrodku szkoleniowym, 6 godzin obejmie wybrane zagadnienia z poszczególnych bloków tematycznych w zakresie zapewniającym nabycie umiejętności praktycznych w poszczególnych zagadnieniach, szkolenia w liczbie 6 godzin zostaną zrealizowane podczas zajęd warsztatowych w grupach i na stanowiskach w siedzibie Partnerów. Rodzaj Partnera Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Zalecana liczba administratorów do szkolenia w ośrodku szkoleniowym Liczba wizyt w urzędzie 4 1 Miasta na prawach powiatu (SOD FINN) 4 1 Powiaty ziemskie (SOD FINN) 2 1 Gminy miejskie (SOD FINN) 2 1 Gminy wiejskie 1 1 Urzędy posiadające SOD zewn. 1 1

27 SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów Szkolenia dla Administratorów Partnerów Symbol bloku programowego SA1 SA2.a SA2.b SA3 SA4 Zawartośd bloku szkoleniowego Przegląd rozwiązao technologicznych SEKAP Zarządzanie eksploatacją systemów SEKAP Zarządzanie bezpieczeostwem infrastruktury SEKAP w urzędzie Zagadnienia dla Urzędów posiadających SOD FINN: Nowe funkcje SOD dla administratora Zagadnienia dla Urzędów posiadających zewnętrzny SOD: Integracja oprogramowania systemu SEKAP z zewnętrznymi systemami SOD zmiany wynikające z SEKAP2 Integracja oprogramowania systemu SEKAP z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi (protokoły, standardy wymiany danych, wymagania technologiczne i organizacyjne) Tworzenie schematów XML (XSD) dla dokumentów elektronicznych oraz proces tworzenia formularzy Zasady współpracy i funkcjonowania platformy epuap Integracja oprogramowania systemu SEKAP z epuap (protokoły, standardy wymiany danych, wymagania technologiczne i organizacyjne)

28 SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów Szkolenia dla Użytkowników Partnerów łącznie przeszkolonych zostanie maksymalnie 800 osób w ramach 54 grup, każdy użytkownik musi byd obecny na zajęciach realizujących założony program dydaktyczny w liczbie 12 godzin szkoleniowych, szkolenia w liczbie 6 godzin zostaną zrealizowane w ośrodku szkoleniowym, szkolenia w liczbie 6 godzin zostaną zrealizowane podczas zajęd warsztatowych w grupach i na stanowiskach w siedzibie Partnerów. Rodzaj Partnera Zalecana liczba użytkowników do szkolenia w ośrodku szkoleniowym Liczba wizyt w urzędzie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 50 4 Miasta na prawach powiatu (SOD FINN) 25 3 Powiaty ziemskie (SOD FINN) 15 2 Gminy miejskie (SOD FINN) 10 1 Gminy wiejskie 4 1 Urzędy posiadające SOD zewn. 2 1

29 SZ Szkolenia dla użytkowników i administratorów Szkolenia dla Użytkowników Partnerów Symbol bloku programowego SU1 SU2 SU3 SU4 SU1 Zawartośd bloku szkoleniowego Przegląd rozwiązao technologicznych SEKAP Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz wpływu zmian na funkcjonowanie SEKAP Zmiany w zasadach organizacji funkcjonowania projektu SEKAP (#A) Nowe funkcje SOD dla użytkownika (#C) Kontrola Zarządcza jako nowe wymagania dla JST w kontekście informatyzacji oraz e-usług Obsługa PeUP Organizacja współpracy przy redagowaniu treści kart i formularzy Tworzenie schematów XML (XSD) dla dokumentów elektronicznych oraz proces tworzenia formularzy Omówienie funkcjonalności systemu SEKAP ze szczególnym uwzględnieniem integracji z epuap Zasady współpracy i funkcjonowania platformy epuap Integracja oprogramowania systemu SEKAP z epuap (protokoły, standardy wymiany danych, wymagania technologiczne i organizacyjne) Przegląd rozwiązao technologicznych SEKAP Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz wpływu zmian na funkcjonowanie SEKAP Zmiany w zasadach organizacji funkcjonowania projektu SEKAP

30 WDR wdrożenia W każdej lokalizacji objętej instalacją i konfiguracją (CPD oraz siedzibach 54 Partnerów) Wykonawca wykona: aktualizację środowiska systemowego (system operacyjny serwerów, serwer aplikacji, serwer bazy danych) do wersji wymaganych przez oprogramowanie objęte niniejszym kontraktem oraz instalację i konfigurację oprogramowania objętego kontraktem, w celu ujednolicenia wersji oprogramowania FINN 8 SQL SOD, pozostali Partnerzy SEKAP nabywają prawo do pobierania aktualizacji oprogramowania FINN 8 SQL SOD w okresie realizacji projektu w zakresie posiadanej licencji wyznaczony przedstawiciel Partnera uzgodni z wykonawcą z 2 tygodniowym wyprzedzeniem szczegółowy plan realizacji zajęd wdrożeniowych, w ramach realizacji produktu, Wykonawca będzie świadczył konsultacje drogą telefoniczną w godzinach 8:30 15:30 oraz dla pracowników ŚCSI, Partnerów SEKAP oraz konsultantów firm zewnętrznych dostarczających dla tych Partnerów oprogramowanie dziedzinowe, W ramach realizacji produktu, Wykonawca przeprowadzi 5 warsztatów dla dostawców zewnętrznych systemów, w grupach maksymalnie 20 osobowych, w wymiarze ok. 2 godzin dla każdej grupy. Szkolenia poświęcone będą implementacji mechanizmów integracyjnych w zewnętrznych systemach dziedzinowych. Rodzaj Partnera Liczba zajęd wdrożeniowych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 4 Miasta na prawach powiatu (SOD FINN) 3 Powiaty ziemskie (SOD FINN) 2 Gminy miejskie (SOD FINN) 1 Gminy wiejskie 1 Urzędy posiadające SOD zewn. 1

31 Gwarancja i asysta techniczna 5 lat gwarancji na wszystkie dostarczone w ramach kontraktu produkty w postaci oprogramowania od daty odbioru koocowego, 5 lat asysty technicznej od daty odbioru koocowego, Wykonawca: wykona w CPD oraz w siedzibach 54 Partnerów projektu SEKAP zdalne przeglądy gwarancyjne oprogramowania i baz danych w ilości min. 1/rok. Przeglądy gwarancyjne obejmują: Kontrolę integralności i spójności baz danych, Doprowadzenie do integralnych i spójnych baz danych, Poprawę oraz kontrolę konfiguracji i poprawności działania oprogramowania, Skasowanie historycznych dzienników (logów) systemowych i aplikacyjnych. aktualizacja opracowanych kart usług i formularzy w zakresie zmian prawa w okresie 1 roku od daty odbioru koocowego. W pozostałym okresie trwania asysty technicznej będzie do wykorzystania 400 roboczogodzin (zwanych dalej budżetem zmian katalogu usług ) aktualizacja oprogramowania FINN funkcjonującego w ramach SEKAP w celu zapewnienia zgodności z nowymi wersjami przeglądarek internetowych Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox w całym okresie trwania asysty technicznej. aktualizacja oprogramowania FINN funkcjonującego w ramach SEKAP w zakresie zmian prawa w dziedzinie świadczenia e-usług w całym okresie trwania asysty technicznej. asysta techniczna w zakresie oprogramowania FINN 8 SQL SOD jest świadczona tylko dla CPD oraz 54 Partnerów projektu SEKAP. wykonywanie zmian w zakresie funkcjonalności dostarczonego rozwiązania oraz dodatkowych usług nie objętych niniejszą specyfikacją, łącznie w zakresie co najmniej 500 roboczogodzin (zwanych dalej budżetem zmian funkcjonalności ).

32 Statystyki Liczba założonych skrzynek Liczba złożonych wniosku Najczęściej składane wnioski: Działalnośd gospodarcza Prawa jazdy Meldunki Podatki i opłaty

33 Przeszkody w osiągnięciu masowości i powszechności e-usług po realizacji projektu SEKAP Przepisy prawne: Instrukcja kancelaryjna Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o podpisie elektronicznym Mało spraw, które można załatwid bez wizyty w urzędzie Brak zaufanie do elektronicznego dokumentu Zbyt mała liczba usług udostępniona po realizacji projektu SEKAP Informacja z elektronicznych formularzy do wprowadzenia ręcznego do systemów dziedzinowych Zbyt późna realizacja epuap

34 Dziękuję za uwagę. Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeostwa Informacyjnego, ul. Powstaoców 34, Katowice, tel.: +48 (32) , tel./fax.: +48 (32)

Beata Wanic Tomasz Papaj Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publiczną Dąbrowa Górnicza, 24 luty 2012r.

Beata Wanic Tomasz Papaj Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publiczną Dąbrowa Górnicza, 24 luty 2012r. Beata Wanic Tomasz Papaj Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publiczną Dąbrowa Górnicza, 24 luty 2012r. Mapa regionu Powierzchnia 12 334 km 2 Liczba mieszkańców 4,7 mln. 17 miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP Beata Wanic Zastępca dyrektora Katowice, 15.06.2012 r. Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu SEKAP2 Wdrożyliśmy zintegrowany system bezpieczeństwa wraz z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ z okazji Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego Genewa, 10 grudnia 2003 r.

Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ z okazji Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego Genewa, 10 grudnia 2003 r. Na naszych oczach dokonuje się historyczna zmiana naszego stylu Ŝycia, sposobu, w jaki uczymy się, porozumiewamy, pracujemy i prowadzimy interesy. Nie moŝemy pozostać bierni wobec niej, lecz powinniśmy

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1. Lider Województwo Śląskie; 1 DEFINICJE 2. Partner podmiot działający na obszarze województwa śląskiego korzystający z systemu SEKAP na podstawie zawartej umowy,

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Elektroniczna usługa publiczna to usługa świadczona przez administrację publiczną na rzecz

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne podłączenia do SEKAP. Krakowczyk Marcin Śląskie Centrum Społeczeostwa Informacyjnego

Warunki techniczne podłączenia do SEKAP. Krakowczyk Marcin Śląskie Centrum Społeczeostwa Informacyjnego Warunki techniczne podłączenia do SEKAP Krakowczyk Marcin Śląskie Centrum Społeczeostwa Informacyjnego Środowisko testowe Uzgodnienia dotyczące połączenia sieciowego do platformy testowej Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk, 2011.12.01-02 Interoperacyjność czyli komunikacja FINN8WEB SEKAP epuap. Elektroniczny obieg dokumentów FINN8WEB oraz elektroniczna archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP. zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy:

Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP. zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy: Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy: 1. Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: zwanym dalej Liderem a

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu.

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu. Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu Paweł Świercz Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu EZD w jednostce samorządu terytorialnego. Danuta Descours Siemianowice Śląskie, r.

Wdrożenie systemu EZD w jednostce samorządu terytorialnego. Danuta Descours Siemianowice Śląskie, r. Wdrożenie systemu EZD w jednostce samorządu terytorialnego Danuta Descours Siemianowice Śląskie, 23.05.2014 r. Kim jesteśmy? Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) - Wojewódzka samorządowa

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja administratora

Dokumentacja administratora Dokumentacja administratora W projekcie: Wykonanie modułów, raportów i rejestrów do EZD PUW, usług na epuap oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu POIG Wersja 0.1 Białystok 2015 Metryka Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

F8WEB INT.PK1 Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1 Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a PeUP

F8WEB INT.PK1 Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1 Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a PeUP F8WEB INT.PK1 Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a Ma dostęp do (przez VPN) oraz wszystkich KK przez VPN. Publikuje dla Klientów oraz Interfejs administracyjny. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Wojciech Romanek 1 Rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji 08 marca 2012 Projekt Wrota Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny

Załącznik nr 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny Załącznik nr 1.3 do SIWZ Załącznik nr 1.3 Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny Strona 1 z 13 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów EZD u Partnerów

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 29.09.2016 Międzyzdroje Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju

Bardziej szczegółowo

12 czerwca Piotr Kozłowski Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Samorządowego

12 czerwca Piotr Kozłowski Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Samorządowego 12 czerwca 2015 Piotr Kozłowski Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Samorządowego Integracja Systemów Informacji Przestrzennej wdrażanych w JST z oprogramowaniem dziedzinowym EOD, epuap oraz aplikacjami do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2.2015 Burmistrza Radłowa z dnia 7 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie 0 Spis treści: 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. w Urzędzie Miasta Krakowa

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. w Urzędzie Miasta Krakowa Załącznik do zarządzenia Nr 2340/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.10.2011 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Krakowa Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2014 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST 1 PUE wniosek o udostępnienie danych 1. Opracowanie uniwersalnego wniosku o udostępnienie danych, dostępnego dla podmiotów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia dr inż. Kajetan Wojsyk, z-ca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie Konferencja MedTrends, Zabrze, 2016-03-18

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego CZYLI: łatwiej, szybciej,

Bardziej szczegółowo

KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC

KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC 1. Prezentacja projektu KSOD-SEKAP (UM) a) Harmonogram b) Zaangażowane zasoby Zasoby ludzkie Środki finansowe c) Szkolenia d)

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Cynkar Dyrektor Departamentu Społeczeostwa Informacyjnego Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Łukta

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Łukta Załącznik do Zarządzenia Nr.. Wójta Gminy Łukta z dnia.. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Łukta PositiveProSp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "epuap", w tym:

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

E-usługi w administracji okazja, konieczność czy. odległa przyszłość

E-usługi w administracji okazja, konieczność czy. odległa przyszłość E-usługi w administracji okazja, konieczność czy odległa przyszłość Tomasz Nitecki STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU Środowisko funkcjonowania organizacji SPRZĘT SYSTEMY PRAWO WIEDZA LUDZIE Środowisko funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt UEPA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Rozdział 2a Punkt Kontaktowy nakłada na organy administracji publicznej obowiązek:

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie nowoczesnej administracji widziane oczyma pracownika małej gminy. Piotr Absalon Sekretarz Miasta Radlin

Blaski i cienie nowoczesnej administracji widziane oczyma pracownika małej gminy. Piotr Absalon Sekretarz Miasta Radlin Blaski i cienie nowoczesnej administracji widziane oczyma pracownika małej gminy Piotr Absalon Sekretarz Miasta Radlin RADLIN JAKO MIASTO SPORTU gimnastyka, siatkówka, piłka nożna, pływanie, szermierka,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1e - Szczegółowy opis V części zamówienia DOSTAWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ MODERNIZACJA UŻYTKOWANYCH SYSTEMÓW O NOWE MODUŁY - 4 SZTUKI

Załącznik 1e - Szczegółowy opis V części zamówienia DOSTAWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ MODERNIZACJA UŻYTKOWANYCH SYSTEMÓW O NOWE MODUŁY - 4 SZTUKI Załącznik 1e - Szczegółowy opis V części zamówienia DOSTAWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ MODERNIZACJA UŻYTKOWANYCH SYSTEMÓW O NOWE MODUŁY - 4 SZTUKI W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna administracja w świetle zmian prawnych i dobrych praktyk

Elektroniczna administracja w świetle zmian prawnych i dobrych praktyk Elektroniczna administracja w świetle zmian prawnych i dobrych praktyk Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. Grzegorz Fiuk Prezes SPNT IV Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw,

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Jachranka, dnia 28 listopada 2013 r. Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych

Bardziej szczegółowo

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Grzegorz Fiuk Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne Opole 18.02.2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr U14004/SZK/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr U14004/SZK/02 ZAPYTANIE OFERTOWE nr U14004/SZK/02 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem Postępowania jest wybór Oferenta, który będzie realizował usługi szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 2007-2013 2014-2020 Generator Wniosków Aplikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku Załącznik nr do Zarządzenia nr 29/205 Starosty Lęborskiego z dnia 23..205 r Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Lęborku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4 Podstawa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej.

Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. Zabrze, 1 czerwca 2015 r. Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić ofertę na świadczenie usług dla Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. SEPI umożliwia między innymi: a) składanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo