Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015"

Transkrypt

1

2 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok Zał. Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta na rok Zał. Nr 2 Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok Zał. Nr 2a Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok 215 w podziale na wydatki gminy i powiatu Zał. Nr 3 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok Zał. Nr 3a Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok 215 w podziale na wydatki gminy i powiatu Zał. Nr 4 Źródła pokrycia deficytu w 215 roku Zał. Nr 5 Plan przychodów budżetu Miasta na rok Zał. Nr 6 Plan rozchodów budżetu Miasta na 215 rok Zał. Nr 7 Wydatki przypadające do spłaty w 215 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami Zał. Nr 8 Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 215 roku Zał. Nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 215 rok Zał. Nr 1 Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok Zał. Nr 11 Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok Zał. Nr 12 Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych rok Zał. Nr 13 Plan Dochodów budżetu Miasta na rok 214 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zał. Nr 14 Plan wydatków budżetu Miasta na rok 215 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... 6

3 17. Zał. Nr 1 do Uchwały Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 215 roku Zał. Nr 2 do Uchwały Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok II. Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Ogólna charakterystyka budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Regulacje prawne Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Główne parametry budżetowe na 215 rok Polityka dochodowa Miasta Zabrze na 215 rok Założenia w zakresie dochodów Charakterystyka ogólna prognozy dochodów na 215 rok Planowane wydatki budżetu miasta Zabrze na rok Założenia w zakresie planowanych wydatków na 215 rok Charakterystyka ogólna planowanych wydatków na 215 rok Charakterystyka przychodów budżetu Miasta na 215 rok Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta na 215 rok Obsługa długu publicznego w 215 roku Zadłużenie Ustawowe normy ostrożnościowe Reguła wydatkowa nadwyżka operacyjna Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych Poręczenia udzielone przez Miasto Zabrze Rezerwy planowane na 215 rok Podsumowanie projektu budżetu miasta Zabrze na 215 r Prognoza dochodów Miasta Zabrze na 215 rok Dochody bieżące i majątkowe Kalkulacja dochodów według źródeł na 215 rok Wpływy z podatków lokalnych Wpływy z opłat Wpływy z jednostek budżetowych Wpływy z majątku gminy i powiatu Dochody z kar pieniężnych i grzywien Wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa

4 2.2.7 Wpływy z odsetek Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym ze środków z UE Pozostałe dochody własne Miasta Udziały w podatkach Subwencje Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych Wydatki budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Kalkulacja wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 215 rok Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 215 rok w części wydatkowej III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Zabrze na 215 rok Porównanie prognozowanych dochodów na rok 215 do dochodów z roku 2 poprzedniego Porównanie prognozowanych limitów wydatków na rok 215 do wydatków z roku poprzedniego Wykaz wydatków majątkowych na rok Wykaz zadań budżetowych dla planowanego budżetu na rok Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych na rok Informacja o Spółkach, w których udział miasta Zabrze przekracza 5% kapitału zakładowego lub 5% liczby akcji według stanu na dzień 3 września 214 roku

5

6

7 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 215 rok I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZABRZE NA ROK 215

8

9

10

11 Załącznik Nr 1 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 215 Dział Wyszczególnienie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w zł dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i DOCHODY OGÓŁEM Ogółem, w tym: Gmina, w tym: Powiat, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE 2 2 DOCHODY MAJĄTKOWE V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 4

12 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zajęcie pasa drogowego * opłata za płatne parkowanie * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 3 * opłata za koncesje i licencje Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 3 3 * pozostałe dochody z majątku gminy dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami

13 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych czynsze z budynków komunalnych opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania służebność drogi i przesyłu Dochody z majątku powiatu czynsze dzierżawne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowych wpłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata geodezyjna i kartograficzna 6 6 * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * grobownictwo 5 5 * pozostałe dochody dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 5 5 * pozostałe dochody Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze"

14 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne * opłata za koncesje i licencje Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z egzekucji * pozostałe dochody Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody UM Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca" BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach mandaty wymierzone przez Straż Miejską

15 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1. Wpływy z podatków podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat opłata skarbowa opłata targowa opłata eksploatacyjna inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych * opłata adiacencka 2 2 * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * pozostałe dochody Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON

16 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Udziały w podatkach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * rozliczenie z podatku VAT Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych Subwencje część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków 2 2 9

17 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki na realizację programu ERASMUS środki na realizację programu COMENIUS środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Compile New Competencies and Influence it on Teaching" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Chcę więc potrafię" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych OCHRONA ZDROWIA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Izby Wytrzeźwień Dochody z majątku gminy sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych * zwrot opłat za usługi opiekuńcze 1 1 1

18 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i * zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie * pozostałe dochody MOPR Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z Domów Pomocy Społecznej dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dochody z Domu Dziecka dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie posiłek dla potrzebujących składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu dotacja na Domy Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 5 5 * pozostałe opłaty

19 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody ze Żłobka Miejskiego Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II" środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Praca na celu" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Praca na celu" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z miasta - środki Zabrze" z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywni młodzi"

20 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z WFOŚiGW * zielone szkoły Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska * opłata za wycięcie drzew i krzewów Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach pozostałe kary i grzywny Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 4 * dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu 4 4 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego

21 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i KULTURA FIZYCZNA Dochody z majątku gminy czynsze z budynków komunalnych 6 6 DOCHODY MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza" 3. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z majątku gminy sprzedaż nieruchomości przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 2 2 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej

22 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze" 3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z NFOŚiGW 2 2 * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje" środki z WFOŚiGW * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze etap VI - KAWKA" * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 3 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrzu" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"

23 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze POMOC SPOŁECZNA środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA prace geodezyjne i kartograficzne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej inspektoraty nadzoru budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji kwalifikacja wojskowa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

24 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i OBRONA NARODOWA szkolenie obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna OCHRONA ZDROWIA wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego usługi opiekuńcze ośrodki wsparcia składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki przeciwdziałanie przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA grobownictwo 2 2 V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP

25 Załącznik Nr 2 do Budżetu PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 18

26 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 19

27 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego KWALIFIKACJA WOJSKOWA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OBRONA CYWILNA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 2

28 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SPECJALNE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 21

29 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 22

30 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OŚRODKI WSPARCIA RODZINY ZASTĘPCZE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WSPIERANIE RODZINY ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI KLUBY DZIECIĘCE REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 23

31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWIATOWE URZĘDY PRACY POMOC DLA REPATRIANTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 24

32 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY TEATRY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 25

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności. Przychody 4 726 706 397 zł Subwencje i dotacje 1 413 669 303 zł PIT 1 349 884 975 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatki

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 4486 SPRAWOZDANIE NR 1/2013 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 884 Uchwała Nr IV/28/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo