Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015"

Transkrypt

1

2 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok Zał. Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta na rok Zał. Nr 2 Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok Zał. Nr 2a Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok 215 w podziale na wydatki gminy i powiatu Zał. Nr 3 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok Zał. Nr 3a Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok 215 w podziale na wydatki gminy i powiatu Zał. Nr 4 Źródła pokrycia deficytu w 215 roku Zał. Nr 5 Plan przychodów budżetu Miasta na rok Zał. Nr 6 Plan rozchodów budżetu Miasta na 215 rok Zał. Nr 7 Wydatki przypadające do spłaty w 215 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami Zał. Nr 8 Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 215 roku Zał. Nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 215 rok Zał. Nr 1 Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok Zał. Nr 11 Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok Zał. Nr 12 Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych rok Zał. Nr 13 Plan Dochodów budżetu Miasta na rok 214 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zał. Nr 14 Plan wydatków budżetu Miasta na rok 215 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... 6

3 17. Zał. Nr 1 do Uchwały Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 215 roku Zał. Nr 2 do Uchwały Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok II. Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Ogólna charakterystyka budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Regulacje prawne Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Główne parametry budżetowe na 215 rok Polityka dochodowa Miasta Zabrze na 215 rok Założenia w zakresie dochodów Charakterystyka ogólna prognozy dochodów na 215 rok Planowane wydatki budżetu miasta Zabrze na rok Założenia w zakresie planowanych wydatków na 215 rok Charakterystyka ogólna planowanych wydatków na 215 rok Charakterystyka przychodów budżetu Miasta na 215 rok Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta na 215 rok Obsługa długu publicznego w 215 roku Zadłużenie Ustawowe normy ostrożnościowe Reguła wydatkowa nadwyżka operacyjna Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych Poręczenia udzielone przez Miasto Zabrze Rezerwy planowane na 215 rok Podsumowanie projektu budżetu miasta Zabrze na 215 r Prognoza dochodów Miasta Zabrze na 215 rok Dochody bieżące i majątkowe Kalkulacja dochodów według źródeł na 215 rok Wpływy z podatków lokalnych Wpływy z opłat Wpływy z jednostek budżetowych Wpływy z majątku gminy i powiatu Dochody z kar pieniężnych i grzywien Wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa

4 2.2.7 Wpływy z odsetek Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym ze środków z UE Pozostałe dochody własne Miasta Udziały w podatkach Subwencje Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych Wydatki budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Kalkulacja wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 215 rok Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 215 rok w części wydatkowej III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Zabrze na 215 rok Porównanie prognozowanych dochodów na rok 215 do dochodów z roku 2 poprzedniego Porównanie prognozowanych limitów wydatków na rok 215 do wydatków z roku poprzedniego Wykaz wydatków majątkowych na rok Wykaz zadań budżetowych dla planowanego budżetu na rok Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych na rok Informacja o Spółkach, w których udział miasta Zabrze przekracza 5% kapitału zakładowego lub 5% liczby akcji według stanu na dzień 3 września 214 roku

5

6

7 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 215 rok I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZABRZE NA ROK 215

8

9

10

11 Załącznik Nr 1 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 215 Dział Wyszczególnienie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w zł dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i DOCHODY OGÓŁEM Ogółem, w tym: Gmina, w tym: Powiat, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE 2 2 DOCHODY MAJĄTKOWE V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 4

12 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zajęcie pasa drogowego * opłata za płatne parkowanie * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 3 * opłata za koncesje i licencje Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 3 3 * pozostałe dochody z majątku gminy dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami

13 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych czynsze z budynków komunalnych opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania służebność drogi i przesyłu Dochody z majątku powiatu czynsze dzierżawne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowych wpłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata geodezyjna i kartograficzna 6 6 * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * grobownictwo 5 5 * pozostałe dochody dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 5 5 * pozostałe dochody Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze"

14 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne * opłata za koncesje i licencje Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z egzekucji * pozostałe dochody Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody UM Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca" BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach mandaty wymierzone przez Straż Miejską

15 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1. Wpływy z podatków podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat opłata skarbowa opłata targowa opłata eksploatacyjna inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych * opłata adiacencka 2 2 * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * pozostałe dochody Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON

16 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Udziały w podatkach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * rozliczenie z podatku VAT Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych Subwencje część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków 2 2 9

17 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki na realizację programu ERASMUS środki na realizację programu COMENIUS środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Compile New Competencies and Influence it on Teaching" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Chcę więc potrafię" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych OCHRONA ZDROWIA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Izby Wytrzeźwień Dochody z majątku gminy sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych * zwrot opłat za usługi opiekuńcze 1 1 1

18 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i * zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie * pozostałe dochody MOPR Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z Domów Pomocy Społecznej dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dochody z Domu Dziecka dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie posiłek dla potrzebujących składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu dotacja na Domy Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 5 5 * pozostałe opłaty

19 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody ze Żłobka Miejskiego Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II" środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Praca na celu" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Praca na celu" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z miasta - środki Zabrze" z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywni młodzi"

20 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z WFOŚiGW * zielone szkoły Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska * opłata za wycięcie drzew i krzewów Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach pozostałe kary i grzywny Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 4 * dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu 4 4 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego

21 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i KULTURA FIZYCZNA Dochody z majątku gminy czynsze z budynków komunalnych 6 6 DOCHODY MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza" 3. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z majątku gminy sprzedaż nieruchomości przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 2 2 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej

22 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze" 3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z NFOŚiGW 2 2 * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje" środki z WFOŚiGW * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze etap VI - KAWKA" * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 3 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrzu" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"

23 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze POMOC SPOŁECZNA środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA prace geodezyjne i kartograficzne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej inspektoraty nadzoru budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji kwalifikacja wojskowa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

24 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i OBRONA NARODOWA szkolenie obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna OCHRONA ZDROWIA wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego usługi opiekuńcze ośrodki wsparcia składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki przeciwdziałanie przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA grobownictwo 2 2 V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP

25 Załącznik Nr 2 do Budżetu PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 18

26 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 19

27 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego KWALIFIKACJA WOJSKOWA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OBRONA CYWILNA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 2

28 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SPECJALNE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 21

29 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 22

30 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OŚRODKI WSPARCIA RODZINY ZASTĘPCZE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WSPIERANIE RODZINY ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI KLUBY DZIECIĘCE REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 23

31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWIATOWE URZĘDY PRACY POMOC DLA REPATRIANTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 24

32 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY TEATRY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 25

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2013

Spis treści: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2013 Spis treści: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 213 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 213. 1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1003/WBU/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.11.2010 r. w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 1003/WBU/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.11.2010 r. w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok. Zarządzenie Nr 1003/WBU/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.11.2010 r. w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok. Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.595 0 27.595 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 01095 Pozostała działalność 22.595 0 22.595 22.595 0 22.595 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo