Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015"

Transkrypt

1

2 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok Zał. Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta na rok Zał. Nr 2 Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok Zał. Nr 2a Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na rok 215 w podziale na wydatki gminy i powiatu Zał. Nr 3 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok Zał. Nr 3a Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na rok 215 w podziale na wydatki gminy i powiatu Zał. Nr 4 Źródła pokrycia deficytu w 215 roku Zał. Nr 5 Plan przychodów budżetu Miasta na rok Zał. Nr 6 Plan rozchodów budżetu Miasta na 215 rok Zał. Nr 7 Wydatki przypadające do spłaty w 215 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami Zał. Nr 8 Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 215 roku Zał. Nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 215 rok Zał. Nr 1 Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok Zał. Nr 11 Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok Zał. Nr 12 Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych rok Zał. Nr 13 Plan Dochodów budżetu Miasta na rok 214 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zał. Nr 14 Plan wydatków budżetu Miasta na rok 215 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... 6

3 17. Zał. Nr 1 do Uchwały Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 215 roku Zał. Nr 2 do Uchwały Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok II. Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Ogólna charakterystyka budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Regulacje prawne Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Główne parametry budżetowe na 215 rok Polityka dochodowa Miasta Zabrze na 215 rok Założenia w zakresie dochodów Charakterystyka ogólna prognozy dochodów na 215 rok Planowane wydatki budżetu miasta Zabrze na rok Założenia w zakresie planowanych wydatków na 215 rok Charakterystyka ogólna planowanych wydatków na 215 rok Charakterystyka przychodów budżetu Miasta na 215 rok Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta na 215 rok Obsługa długu publicznego w 215 roku Zadłużenie Ustawowe normy ostrożnościowe Reguła wydatkowa nadwyżka operacyjna Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych Poręczenia udzielone przez Miasto Zabrze Rezerwy planowane na 215 rok Podsumowanie projektu budżetu miasta Zabrze na 215 r Prognoza dochodów Miasta Zabrze na 215 rok Dochody bieżące i majątkowe Kalkulacja dochodów według źródeł na 215 rok Wpływy z podatków lokalnych Wpływy z opłat Wpływy z jednostek budżetowych Wpływy z majątku gminy i powiatu Dochody z kar pieniężnych i grzywien Wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa

4 2.2.7 Wpływy z odsetek Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym ze środków z UE Pozostałe dochody własne Miasta Udziały w podatkach Subwencje Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych Wydatki budżetu Miasta Zabrze na 215 rok Kalkulacja wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 215 rok Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 215 rok w części wydatkowej III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Zabrze na 215 rok Porównanie prognozowanych dochodów na rok 215 do dochodów z roku 2 poprzedniego Porównanie prognozowanych limitów wydatków na rok 215 do wydatków z roku poprzedniego Wykaz wydatków majątkowych na rok Wykaz zadań budżetowych dla planowanego budżetu na rok Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych na rok Informacja o Spółkach, w których udział miasta Zabrze przekracza 5% kapitału zakładowego lub 5% liczby akcji według stanu na dzień 3 września 214 roku

5

6

7 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 215 rok I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZABRZE NA ROK 215

8

9

10

11 Załącznik Nr 1 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 215 Dział Wyszczególnienie dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w zł dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i DOCHODY OGÓŁEM Ogółem, w tym: Gmina, w tym: Powiat, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE 2 2 DOCHODY MAJĄTKOWE V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 4

12 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zajęcie pasa drogowego * opłata za płatne parkowanie * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 3 3 * opłata za koncesje i licencje Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 3 3 * pozostałe dochody z majątku gminy dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami

13 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych czynsze z budynków komunalnych opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania służebność drogi i przesyłu Dochody z majątku powiatu czynsze dzierżawne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowych wpłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata geodezyjna i kartograficzna 6 6 * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * grobownictwo 5 5 * pozostałe dochody dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 5 5 * pozostałe dochody Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze"

14 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne * opłata za koncesje i licencje Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z egzekucji * pozostałe dochody Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody UM Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Współpraca - to się opłaca" BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach mandaty wymierzone przez Straż Miejską

15 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1. Wpływy z podatków podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat opłata skarbowa opłata targowa opłata eksploatacyjna inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych * opłata adiacencka 2 2 * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi * pozostałe opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * pozostałe dochody Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON

16 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Udziały w podatkach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * rozliczenie z podatku VAT Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych Subwencje część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków 2 2 9

17 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki na realizację programu ERASMUS środki na realizację programu COMENIUS środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Compile New Competencies and Influence it on Teaching" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Chcę więc potrafię" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych OCHRONA ZDROWIA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Izby Wytrzeźwień Dochody z majątku gminy sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych * zwrot opłat za usługi opiekuńcze 1 1 1

18 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i * zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie * pozostałe dochody MOPR Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z Domów Pomocy Społecznej dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dochody z Domu Dziecka dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie posiłek dla potrzebujących składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu dotacja na Domy Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 5 5 * pozostałe opłaty

19 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody ze Żłobka Miejskiego Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II" środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Praca na celu" środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Praca na celu" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Szansa na przyszłość - wsparcie osób bezrobotnych z miasta - środki Zabrze" z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywni młodzi"

20 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z WFOŚiGW * zielone szkoły Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska * opłata za wycięcie drzew i krzewów Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 6 6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach pozostałe kary i grzywny Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 4 * dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu 4 4 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego

21 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i KULTURA FIZYCZNA Dochody z majątku gminy czynsze z budynków komunalnych 6 6 DOCHODY MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza" 3. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z majątku gminy sprzedaż nieruchomości przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 2 2 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej

22 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze" 3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z NFOŚiGW 2 2 * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje" środki z WFOŚiGW * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze etap VI - KAWKA" * środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 3 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrzu" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" 2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"

23 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze POMOC SPOŁECZNA środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA prace geodezyjne i kartograficzne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej inspektoraty nadzoru budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji kwalifikacja wojskowa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

24 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i OBRONA NARODOWA szkolenie obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna OCHRONA ZDROWIA wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego usługi opiekuńcze ośrodki wsparcia składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki przeciwdziałanie przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA grobownictwo 2 2 V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP

25 Załącznik Nr 2 do Budżetu PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 18

26 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 19

27 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego KWALIFIKACJA WOJSKOWA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OBRONA CYWILNA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 2

28 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SPECJALNE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 21

29 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 22

30 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OŚRODKI WSPARCIA RODZINY ZASTĘPCZE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WSPIERANIE RODZINY ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI KLUBY DZIECIĘCE REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 23

31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWIATOWE URZĘDY PRACY POMOC DLA REPATRIANTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 24

32 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z - dotacje na udziałem zadania bieżące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY TEATRY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.134/ 25

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia zarządza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa 1

Klasyfikacja budżetowa 1 Klasyfikacja budżetowa 1 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo