r o z w i ą z a ń finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r o z w i ą z a ń finansowych"

Transkrypt

1 l i d e r r o z w i ą z a ń finansowych r a p o r t r o c z n y

2 S p i s Tr e ś c i Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board 3 List Bastiena Charpentiera Crédit Agricole Polska 4 Letter from Bastien Charpentier Crédit Agricole Polska 6 List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa Europejskiego Funduszu Leasingowego SA 8 Letter from the President of EFL SA Andrzej Krzemiński 10 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 12 Opinion of independent auditor 14 Skonsolidowany Rachunek zysków i strat 16 Consolidated balance sheets 20 Przedstawicielstwa EFL SA EFL Branches 24

3 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board Rada Nadzorcza Supervisory Board Olivier TOUSSAINT Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman Bastien CHARPENTIER Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej / Deputy Chairman Thibaud de FOURTOU Członek Rady Nadzorczej / Member Christophe GRAVE Członek Rady Nadzorczej / Member FrançoisXavier MEURVILLE Członek Rady Nadzorczej / Member François DUBOST Członek Rady Nadzorczej / Member Lionel LAFON Członek Rady Nadzorczej / Member Zarząd Management Board Andrzej KRZEMIŃSKI Prezes Zarządu / President Tomasz GUTOWSKI Wiceprezes Zarządu / VicePresident Philippe JOIE Wiceprezes Zarządu / VicePresident 3

4 List Bastiena Charpentiera Crédit Agricole Polska Szanowni Państwo, my są jednocześnie sukcesami naszych Klientów. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Dlatego właśnie wszyscy nasi Klienci indywi Państwu raport z działalności Europejskiego dualni, przedsiębiorcy i Partnerzy są naszymi Funduszu Leasingowego w 2006 roku. Rok 2006 najlepszymi ambasadorami. był drugim rokiem realizacji czteroletniej strate Od 2001 roku CA Polska wzmacnia swoją pozycję gii wzrostu CA Polska, której celem jest stałe roz na rynku. Europejski Fundusz Leasingowy wijanie Europejskiego Funduszu Leasingowego i LUKAS Bank zdobyli uznanie jako liderzy rynku i LUKAS Banku do pozycji wiodącego dostawcy konsekwentnie rozwijając działalność podstawo usług finansowych w Polsce. wą oraz zdobywając doświadczenia w zupełnie Rok 2006 był dobrym rokiem dla całego sek nowych obszarach swojej działalności. W 2006 tora usług finansowych w Polsce. W ramach roku Grupa poprawiła osiągane wyniki. Wypraco zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki wała rekordową sprzedaż na poziomie odnotowano dynamiczny wzrost w obszarze 9 miliardów PLN. Dużą uwagę przywiązujemy do działalności detalicznej i leasingu. Również dla zarządzania ryzykiem i wykorzystujemy potencjał naszej Grupy rok 2006 był okresem intensyw nowych systemów informatycznych. Wynik całko nego rozwoju; w wielu obszarach działalności wity kształtuje się na poziomie 372 milionów PLN. zanotowaliśmy rekordowe wyniki. Spektakularne sukcesy w dużej mierze za Nasze osiągnięcia zawdzięczamy przede wdzięczmy naszym menadżerom, zespołom i wszystkim naszym Klientom i Partnerom. Ich liderom, którzy dbają o jakość produktów lojalność, zaufanie i poparcie daje nam siłę. To i usług, dążą do ciągłego doskonalenia obsługi dzięki współpracy i dbałości o jedność interesów Klienta, słuchają uważnie Klientów i uczą się wszystkie sukcesy biznesowe, które my odnosi od nich. Jesteśmy dobrze przygotowani i ciągle

5 raport roczny 2006 stawiamy przed sobą nowe wyzwania i zada we tempo osiągając sprzedaż przekraczającą nia wierząc, że zjawisko konkurencji przynosi poziom rynkowy. Podsumowując, rok 2006 był korzyść nie tylko naszym Klientom, ale również dla nas trudny, ale bardzo owocny. Zakończony całej polskiej gospodarce i jest dodatkowym sukcesem 40% wzrostu w porównaniu z rokiem bodźcem do rozwoju i obrotem przekraczającym 2,5 mld. Polskie spółki stanowią ważną część międzynaro ostateczny wynik ukształtował się na poziomie dowej strategii Crédit Agricole. Korzystamy 65 milionów PLN. To doskonałe osiągnięcie jest z finansowej siły Grupy, ze wsparcia i wiary w po dowodem na trafność przyjętej strategii i deter tencjał rynkowy Polski. Wspieramy również Grupę minacji w jej realizowaniu. CA w ekspansji na rynki Europy Wschodniej. Udowodniliśmy, że ogromne zaangażowanie Crédit Agricole jest szóstą największą Grupą w rozwój korporacyjny, stałe zwiększanie finansową na świecie pod względem kapitału. sprzedaży oraz przejęcie knowhow z Grupy CA Rozwija sześć obszarów działalności i jest obec zwiększa nasz potencjał i pozwala maksymalnie na w ponad 70 krajach. Strategia Grupy CA wykorzystywać nasze najsilniejsze strony na lata , przedstawiona pod koniec i aktywa Grupy roku, zakłada silny wzrost działalności Chciałbym podziękować wszystkim pracow międzynarodowej przy zachowaniu głównej linii nikom Crédit Agricole Polska w Europejskim ukierunkowania Grupy na działalność deta Funduszu Leasingowym i LUKAS Banku za wielki liczną. Żelazna konsekwencja w realizowaniu wkład w osiągnięcia firmy. Dzięki profesjonali tych działań procentuje Grupa przejęła kilka zmowi, entuzjazmowi i zaangażowaniu tworzy nowych podmiotów, z czego najważniejsze cie silne i świetne zespoły, z którymi w Grecji i we Włoszech. W efekcie Grupa zwięk i w których współpraca to prawdziwa przyjem szyła swoją obecność w Europie, również ność. Jesteście fundamentem dla teraźniejszych w Europie Wschodniej nabywając Meridian Bank i przyszłych sukcesów firmy. w Serbii, Credium ex CP Leasing w Czechach Rok 2007 jest trzecim rokiem wdrożenia naszej i ostatnio Index Bank na Ukrainie. Wszystkie te strategii. Spokojnie patrzymy w przyszłość, fuzje pozwolą Grupie CA osiągnąć w 2008 roku bo jesteśmy przygotowani do wprowadzania zamierzony cel wzrost dochodów z działalno udoskonaleń i zmian przystosowujących nas ści międzynarodowej z 35% w 2005 roku do 50%. do szybkiej ewolucji rynku. Możecie być pewni, W 2006 roku, poza osiągnięciem dynamicznego że ambitne plany rozwoju będą realizowane. wzrostu zewnętrznego, Grupa CA zanotowała Razem będziemy umacniać naszą pozycję na bardzo dobry wynik na poziomie EUR 7.2 mld, co polskim rynku oraz pozycję Grupy CA w Europie stanowi wzrost 19.6% w porównaniu do roku Wschodniej i na całym świecie. Rok 2006 był dla Europejskiego Funduszu Leasingowego bardzo ważnym i wymagającym okresem. Zaczynaliśmy od niskiego poziomu, Bastien Charpentier ale w drugiej połowie roku odzyskaliśmy właści Crédit Agricole Polska 5

6 Let ter from Bastien Charpentier Crédit Agricole Polska Dear all, and Partners being our best ambassadors. I am pleased to introduce this report on opera Since 2001, CA Polska has been strengthening tions of Europejski Fundusz Leasingowy in its position on the market. Europejski Fundusz It was the second year of CA Polska fouryear Leasingowy and LUKAS Bank are recognised growth strategy, which objective is to develop market leaders consistently expanding in their Europejski Fundusz Leasingowy and LUKAS core businesses and successfully developing Bank where, together, they become leading selectively chosen new activities. In 2006, the providers of financial services in Poland. Group improved its performances. It reached 2006 was a good year for the whole Polish fi record sales level of PLN 9 billions. We kept at nancial service industry with a dynamic growth, tention at risk management and made usage of in particular in retail activities and leasing, on the potential of our new IT systems. Total result the back of sustained development of the Polish stands at 372 million PLN. economy was also a very dynamic year for We owe these successes to our managers, lea our Group development with record performan ders and teams. They care for the quality of our ces reached in many areas of our businesses. products and services. They search to improve We owe these performances to our Customers customer experience. They listen to and learn and Partners. Their loyalty, trust and renewed from customers. Well prepared, we constantly patronage make us stronger. Customers are our challenge ourselves and compete relentlessly priority and we are committed to have Custo considering that competition benefits our custo mers; all our Customers individual, enterprises mers and the polish economy and is an additio

7 annual report 2006 nal stimulus to our growth. half of the year, growing our sales much above Polish companies are important components market level. To sum up, the year 2006 was of Crédit Agricole international strategy. We hard but fruitful featuring dynamics of 40% over benefit from the Group financial strength, from 2005 with turnover reaching over 2,5 billion PLN. metier support and from the Group confidence Results stands at: 65 million PLN. This excellent in Polish market potential, that we leverage to performance shows that strategy is right and contribute to CA Group international develop that people are determined to implement it. ment in Eastern Europe. Overall, we demonstrated that high commit Crédit Agricole is the sixth largest financial ment to corporate growth, constant sale growth Group in the world in terms of equity. It develops and knowhow transfer from the CA Group raise six lines of activities and is present in over 70 our potential and allow us to use our strengths countries. CA Group strategy for pre and the Group s assets to a maximum extent. sented at the end of 2005, encompasses strong I wish to thank all employees of Crédit Agrico growth of international activity whilst main le Polska at Europesjski Fundusz Leasingowy taining the Group retail orientation. The imple and LUKAS Bank for their contribution to our mentation has been dynamic and the Group success. Your professionalism, enthusiasm and took over several entities completing major commitment make you strong, powerful and acquisitions in Greece and Italy. As a result the wonderful teams to belong to and to cooperate Group has increased its operational presence in with. They are the basis of our future success. Europe, including Eastern Europe, with purcha 2007 is the third year of implementation of our ses of Meridian Bank in Serbia, Credium ex CP strategy. We can look forward to 2007 with Leasing in the Czech Republic and lately Index confidence being ready to improve and adjust Bank in Ukraine. These acquisitions will allow CA to the market fast evolution. You can remain Group to reach its announced target of genera assured that our ambitious plans for growth ting in 2008, 50% of its revenues from internatio will be pursued. Together we will strengthen our nal activities, up from 35% in position on the Polish market and the position of In 2006, besides achieving dynamic external CA Group in Eastern Europe and in the world. growth, CA Group posted strong performances leading to the overall result of EUR 7.2 billion, an Sincerely Yours, increase of 19.6% over was a very important and demanding year for Europejski Fundusz Leasingowy. Starting Bastien Charpentier from a low point, we regained pace in second Crédit Agricole Polska 7

8 List Prezesa EFL SA Andrzeja Krzemińskiego Szanowni Państwo, cyjnej i kadrowej w Pionie Leasingu Uniwersalne przedsiębiorstwa o dużym znaczeniu dla go go dla m.in. wzmocnienia naszej obecności spodarki, takie jak EFL, rzadko podlegają tak w sektorach maszyn i urządzeń, gruntownym przebudowom jak ta, która ma w szczególności maszyn i urządzeń budowla miejsce w naszej Firmie. Zapoczątkowana w 2005 r., nych. Wydzielono również zespoły odpowie a wdrażana w roku 2006, reorganizacja EFL ma dzialne za obsługę trzech grup transakcji, na celu przygotowanie Spółki do długotermino w zależności od ich wartości. EFL rozpoczął ofe wego, zrównoważonego wzrostu sprzedaży rowanie leasingu nieruchomości oraz wkroczył i wyniku finansowego. po raz pierwszy w obszar transakcji o wysokich Zadanie jest o tyle trudne, że EFL od lat zajmuje wartościach powyżej 5 mln zł. pierwszą pozycję w rankingu firm leasingowych Kontynuowano program wzrostu sprzedaży w Polsce. Powoduje to presję na utrzymanie w sektorze samochodów ciężarowych, z nasta wysokiego udziału w rynku, przy jednoczesnym wieniem na wzrost finansowania pojazdów wysokim tempie wzrostu obrotów i zmniejszaniu i zestawów nowych, dla przedsiębiorstw trans kosztów. portowych lokujących się w czołówce tego sekto Wyznaczono kilka obszarów zmian. Pierwszym ra w Polsce. jest zwiększanie obecności EFL w sektorach do W Pionie Finansowania Pojazdów rozpoczęto tej pory pozostających w tyle za finansowaniem wdrażanie programu, którego celem jest zapew samochodów. Dokonano przebudowy organiza nienie zdolności do pozyskiwania i sprawnego

9 raport roczny 2006 obsługiwania kilkudziesięciu transakcji leasingo również do wdrożenia, w roku następnym, nową wych i kredytowych rocznie. W ramach projektu strukturę organizacyjną Spółki, wyodrębniającą dokonano zmian kadrowych i organizacyjnych, 5 pionów (Ryzyka, Leasingu Uniwersalnego, Fi w wyniku których wzrosła efektywność sprze nansowania Pojazdów, Finansów i Controllingu, daży handlowców oraz zwiększyła się liczba Operacji i Technologii). salonów samochodowych na stałe współpra W 2006 r. EFL rozpoczął projekt wprowadze cujących w ramach programu AutoAuto. Dla nia oferty leasingowej do systemu dystrybucji utrzymania bezpieczeństwa kredytowego nie funduszy z Unii Europejskiej, przeznaczonych na podjęto decyzji o znacznym zwiększeniu udziału lata Rozpoczęto współpracę pojazdów używanych. z szeregiem instytucji na kilku szczeblach wła Kolejnym obszarem działania Zarządu Spółki dzy rządowej i samorządowej, PKPP Lewiatan, było zmniejszenie kosztów działalności Przed Związkiem Przedsiębiorstw Leasingowych. siębiorstwa. Pozyskanie i utrzymanie blisko Dzięki intensywnej pracy w 2005 i 2006 r. EFL 50 tysięcy kontraktów leasingowych wymaga miał szansę wykorzystać potencjał wzrostu, bardzo wysokich nakładów, zwłaszcza po stro który obserwowaliśmy w gospodarce narodowej, nie operacyjnej. W 2006 r. uzyskano znaczne zwłaszcza w inwestycjach. Osiągnęliśmy zarów oszczędności w stosunku do budżetu, w wyniku no zakładane 34% tempo wzrostu jak i o 20% wprowadzenia, dokładniejszego niż dotychczas przekroczyliśmy planowany wynik finansowy. systemu planowania budżetów poszczególnych Dało to dobre podstawy do dalszego działania jednostek operacyjnych oraz lepszej, bieżącej w 2007 r. kontroli ponoszonych wydatków. Ważniejsze wydarzenia z działalności Spółki w 2006 r. to m.in. podpisanie z LUKAS Bankiem Andrzej Krzemiński umowy o zarządzanie przez LUKAS Bank ob Prezes Zarządu EFL SA szarem techniki informatycznej, wprowadzenie nowego systemu gradacji stanowisk pracy i wynagradzania pracowników w centrali Firmy, opracowanie i przygotowanie do wdrożenia w styczniu 2007 r. nowego systemu wynagrodzeń dla sieci sprzedaży EFL. Przygotowano 9

10 Let ter from the President of EFL SA Andrzej Krzemiński Dear Sirs and Madams, ction was completed in the Universal Leasing enterprises of great importance for the eco Section, among other things, to strengthen nomy such as EFL are rarely subjected to such our presence in the machinery and equipment thorough reconstructions as the one that is sector, in particular, construction machinery and taking place in our Company. Initiated in 2005 equipment. Teams responsible for the proces and implemented in 2006, EFL s reorganization sing of three transaction groups depending on is aimed at the preparation of the company for their value, were also distinguished. EFL started longterm sustained growth of the sales and the to offer real estate leasing and for the first time financial result. entered the area of highvalue transactions, i.e. This task is difficult because EFL has been exceeding 5 million PLN. occupying top place in the ranking of leasing The sales growth program was continued in the companies in Poland for years. This fact creates sector of trucks with the focus on the increa a pressure to retain high market share with sed financing of new cars and sets for leading simultaneous high growth rate of turnover and transport enterprises belonging to that sector in cost reduction. Poland. A few areas for change were defined. The first The implementation of a program aimed at the one is to increase EFL presence in sectors so far assurance of the ability to acquire and efficien underdeveloped in comparison with the finan tly process several dozen leasing and Créditing cing of cars. Organizational and HR reconstru transactions per annum began in the Car Finan

11 annual report 2006 cing Section. Under that project, staff and orga guishing 5 sections (Risk, Universal Leasing, nizational changes were implemented resulting Financing of Cars, Finance and Controlling, in an increase in the sales effectiveness of trade Operations and Technology) was prepared for representatives and the number of car dealers the implementation in the following year. permanently cooperating under the AutoAuto In 2006, EFL commenced a project concerned program increased. In order to retain Crédit with the introduction of the offered leasing to security, no decision concerning a considerable the distribution system of funds from the Euro increase in the share of used cars was made. pean Union assigned to years The Another activity area of the Management Board cooperation with a range of institutions on seve of the Company included the reduction of ope ral levels of the central and local authority, PKPP rational costs of the Enterprise. The acquisition Lewiatan and the Union of Leasing Enterprises and retaining of nearly 50 thousand leasing was established. contracts required very high outlays, especially Thanks to intense work in 2005 and 2006, EFL on the operational side. Considerable savings had an opportunity to take advantage of the were gained in 2006 in comparison with the growth potential we observed in the national budget as a result of the introduction of a more economy, especially in investments. We attained precise budget planning system for individual the planned 34% growth rate and exceeded the operational entities than before and better planned financial result by 20%. These results ongoing control of the expenditure. constitute a good basis for further activity in More important events related to corporate operations in 2006 include, among others, the contract signed with Lukas Bank concerning the management by LUKAS Bank of the IT tech Andrzej Krzemiński nique area, the introduction of a new system President of EFL SA for the grading of jobs and remuneration for employees at the head office of the Company, development of a new remuneration system for the EFL sales network and its preparation for implementation in January A new organizational structure for the Company distin 11

12 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Z dniem 6 sierpnia 2007 roku wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku, jak zaprezentowano poniżej: OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego SA 1. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowane środków pieniężnych netto o kwotę go sprawozdania finansowego grupy kapita tysięcy złotych oraz łowej Europejskiego Funduszu Leasingowego informację dodatkową ( Grupy ), w której jednostką dominującą jest Europejski Fundusz Leasingowy SA ( Spółka ) z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich ( załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ). 2. Za rzetelność, prawidłowość i jasność załą 1, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 czonego skonsolidowanego sprawozdania roku, obejmującego: finansowego, jak również za prawidłowość skonsolidowany bilans sporządzony na dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada dzień 31 grudnia 2006 roku, który po Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zbadanie załączonego skonsolidowanego tysięcy złotych, sprawozdania finansowego oraz wyrażenie, skonsolidowany rachunek zysków i strat za na podstawie badania, opinii o tym, czy rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku sprawozdanie to jest, we wszystkich istotnych do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazują aspektach, rzetelne, prawidłowe i jasne. cy zysk netto w wysokości tysięcy 3. Badanie załączonego skonsolidowanego złotych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapi sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce tale własnym za rok obrotowy od dnia postanowień: 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września roku, wykazujące zmniejszenie stanu roku o rachunkowości ( ustawa o rachunko kapitału własnego o kwotę tysięcy wości ), złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę niężnych za rok obrotowy od dnia Biegłych Rewidentów, w taki sposób, aby 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia uzyskać racjonalną pewność, czy sprawo 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu zdanie to nie zawiera istotnych nieprawid

13 raport roczny 2006 łowości. W szczególności, badanie obejmo Naszym zdaniem, informacje przedstawione wało sprawdzenie w dużej mierze metodą w publikowanej, skróconej wersji skonsolidowa wyrywkową dokumentacji, z której wynika nego sprawozdania finansowego na stronach ją kwoty i informacje zawarte w załączonym od 14 do 21 niniejszego raportu są we wszyst skonsolidowanym sprawozdaniu finanso kich istotnych aspektach przedstawione popraw wym. Badanie obejmowało również ocenę nie w odniesieniu do wyżej wymienionego poprawności przyjętych i stosowanych przez zbadanego skonsolidowanego sprawozdania Grupę zasad rachunkowości i znaczących finansowego, na podstawie którego powstały. szacunków dokonanych przez Zarząd Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego było przedmiotem naszego badania, zawiera skonsolidowanego sprawozdania finanso noty, które nie zostały w całości przedstawione wego. Uważamy, że przeprowadzone przez w załączonym skróconym skonsolidowanym nas badanie dostarczyło nam wystarcza sprawozdaniu finansowym. Uzyskanie pełnych jących podstaw do wyrażenia opinii o za i rzetelnych informacji na temat Grupy na dzień łączonym skonsolidowanym sprawozdaniu 31 grudnia 2006 roku oraz wyników prowadzo finansowym, traktowanym jako całość. nej przez nią działalności za rok od dnia 4. Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 sprawozdanie finansowe, we wszystkich istot roku, wymaga zapoznania się z pełną wersją nych aspektach: skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie zawierającą wszystkie ujawnienia wymagane informacje istotne dla oceny wyniku finan przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdaw sowego działalności gospodarczej za rok czości Finansowej, które zostały zatwierdzone obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do przez UE. dnia 31 grudnia 2006 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na w imieniu dzień 31 grudnia 2006 roku; Ernst & Young Audit Sp. z o.o. zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rondo ONZ 1, Warszawa numer ewid. 130 Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE; jest zgodne z wpływającymi na formę i treść Marek Musiał Biegły rewident nr 90036/7272 sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawo Dorota SnarskaKuman zdań finansowych. Biegły rewident nr 9667/ Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności Grupy za rok obrotowy od dnia Warszawa, dnia 6 sierpnia 2007 roku 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. 13

14 Opinion of independent auditor We issued previously the audit opinion without qualifications dated 6 August 2007 on the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006 as presented below: INDEPENDENT AUDITORS OPINION To the Supervisory Board of Europejski Fundusz Leasingowy SA 1. We have audited the consolidated financial financial statements and the proper mainte statements of Europejski Fundusz Leasingowy nance of the consolidation documentation are Group ( the Group ), for which the holding the responsibility of the Company s Manage company is Europejski Fundusz Leasingowy ment Board. Our responsibility was to audit SA ( the Company ) located in Wrocław at the consolidated financial statements and pl. Orląt Lwowskich 1, for the year ended to express an opinion whether, based on our 31 December 2006 containing: audit, these financial statements are, in all the introduction to the financial statements, material respects, true and fair. the consolidated balance sheet as at 3. We conducted our audit of the consolidated 31 December 2006 with total assets amoun financial statements in accordance with the ting to 4,046,945 thousand zlotys, following regulations being in force in Poland: the consolidated profit and loss account for the year from 1 January 2006 to 31 December 2006 with a net profit amounting to 66,529 thousand zlotys, the consolidated statement of changes in chapter 7 of the Accounting Act, dated 29 September 1994 ( the Accounting Act ), the auditing standards issued by the National Chamber of Auditors, in order to obtain reasonable assurance whether these shareholders equity for the year from financial statements are free of mate 1 January 2006 to 31 December 2006 with rial misstatement. In particular, the audit a net decrease in shareholders equity included examining, to a large extent on a amounting to 6,525 thousand zlotys, test basis, documentation supporting the the consolidated cash flow statement for amounts and disclosures in the consolida the year from 1 January 2006 to 31 Decem ted financial statements. The audit also ber 2006 with a net cash inflow amounting included assessing the accounting principles to 13,524 thousand zlotys and adopted and used and significant estimates the additional notes and explanations ( the consolidated financial statements ). 2. The truth and fairness of the consolidated made by the Group, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe our audit

15 annual report 2006 has provided a reasonable basis to express review the full consolidated financial statements our opinion on the consolidated financial in their entirety including all supporting schedu statements treated as a whole. les and statutory disclosures as required by the 4. In our opinion, the financial statements, in all material respects: International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. present truly and fairly all information material for the assessment of the results of the on behalf of Group s operations for the year from Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 1 January 2006 to 31 December 2006, Rondo ONZ 1, Warsaw as well as its financial position as at No December 2006; have been prepared in all material aspects correctly, i.e. in accordance with Interna Marek Musiał Certified auditor No /7272 tional Financial Reporting Standards as adopted by the EU; are in respect of the form and content, Dorota SnarskaKuman Certified auditor No. 9667/7232 in accordance with the legal regulations governing the preparation of financial statements. Warsaw, 6 August We have read the Directors Report for the year from 1 January 2006 to 31 December 2006 ( the Directors Report ) and concluded that the information derived from the attached consolidated financial statements reconciles with these financial statements. In our opinion the information presented in the published condensed consolidated financial statements on pages 14 to 21 of this annual report is in all material respects fairly stated in relation to the consolidated financial statements from which it has been derived. The consolidated financial statements that were audited by us include notes that were not fully presented in the attached condensed consolidated financial statements. In order for the reader to obtain a true and fair view of the state of affairs of the Group as at 31 December 2006 and the results of its operations for the period from 1 January 2006 to 31 December 2006, the reader must 15

16 Skonsolidowany Rachunek zysków i strat Skonsolidowane bilanse na 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku AKTYWA 31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r. w tysiącach złotych w tysiącach złotych Aktywa trwałe (długoterminowe) Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe oddane w leasing operacyjny Należności z tytułu leasingu finansowego Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w akcje i udziały Udzielone pożyczki i inne aktywa finansowe i zdrowotnych Rozliczenia międzyokresowe Udzielone pożyczki i inne aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Instrumenty pochodne Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu leasingu finansowego Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych Instrumenty pochodne Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem

17 raport roczny 2006 Skonsolidowane bilanse na 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku PASYWA 31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r. w tysiącach złotych w tysiącach złotych Kapitał własny ogółem Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy pozostały Kapitały (fundusze) rezerwowe Niepodzielone zyski (straty) z lat ubiegłych (1.573) (3.683) Wynik finansowy za rok obrotowy Zobowiązania i rezerwy ogółem Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania Kredyty i pożyczki Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Instrumenty pochodne Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów Przychody przyszłych okresów Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania Kredyty i pożyczki Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Instrumenty pochodne Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów Przychody przyszłych okresów Pasywa razem

18 Skonsolidowany Rachunek zysków i strat Skonsolidowane rachunki zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r. w tysiącach złotych w tysiącach złotych DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody operacyjne i finansowe Przychody z tytułu prowizji i opłat Pozostałe przychody ze sprzedaży Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne ( ) ( ) (30.056) (23.453) Przychody ze sprzedaży produktów leasingowych Zysk/(strata) z tytułu udziałów lub akcji oraz pozostałych papierów wartościowych Koszty operacyjne i finansowe Koszty związane z leasingiem Koszty z tytułu prowizji i opłat Koszty pozostałej sprzedaży Koszty finansowe Pozostałe koszty operacyjne Koszty ogólnego zarządu (3.012) (3.582) (14.580) (12.978) ( ) ( ) (13.346) (33.318) ( ) (99.653) Zysk/(strata) brutto Podatek dochodowy (19.017) (16.456) Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej Zysk/(strata) netto

19 raport roczny 2006 Skonsolidowane sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 grudnia 2006 r. 31 grudnia 2005 r. w tysiącach złotych w tysiącach złotych PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk przed opodatkowaniem Korekty: Amortyzacja Zyski /(straty) z tytułu różnic kursowych (3.931) (10.136) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk /(strata) z działalności inwestycyjnej (3.621) (543) Inne korekty (5.889) Zmiana stanu rezerw (6.050) (2.295) Zmiana stanu zapasów (5.614) (2.831) Zysk operacyjny przed zmianami kapitału obrotowego ( ) (33.915) Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu należności Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (5.556) (2.049) Zmiana stanu aktywów/zobowiązań finansowych (3.051) Środki pieniężne z działalności operacyjnej Podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) (66.674) (43.147) ( ) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Spłata udzielonych pożyczek Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy 151 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie aktywów finansowych (31.877) (36.527) Udzielone pożyczki (27.686) (16.908) (9.648) (73.054) (65.229) ( ) ( ) (30.000) ( ) ( ) ( ) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Dywidendy wypłacone Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Zapłacone odsetki Inne wpływy finansowe Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej ( ) Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów (276) Środki pieniężne i ekwiwalenty bilans otwarcia Środki pieniężne i ekwiwalenty bilans zamknięcia

20 Consolidated balance sheets Consolidated balance sheets as at December 31, 2006 and December 31, 2005 ASSETS December 31, 2006 December 31, 2005 Fixed assets (longterm) Intangible assets Fixed assets in thousands PLN in thousands PLN 2,438,518 2,024,039 2,378 3,706 58,410 68,309 Fixed assets given in operational leasing 56,347 46,245 Receivables in virtue of financial leasing 1,750,006 1,395, , ,152 Real estate investments Investments in stock and shares Loans granted and other financial assets 1,422 Deferred income tax assets 166, ,850 Prepayments and accruals 49,084 39, ,608,427 1,406,387 19,577 13,963 1,427,849 1,281,952 15,731 9,660 Derivatives Working assets (current) Inventories Receivables in virtue of financial leasing Deliveries and services and other receivables Receivables in virtue of deferred income tax 1,837 3,950 Taxes, customs, social security and health insurance receivables 33,137 2,942 Prepayments and accruals 46,619 45,077 Loans granted and other financial assets 36,502 35,502 Derivatives Cash and cash equivalents Total assets ,817 13,293 4,046,945 3,430,426

21 annual report 2006 Consolidated balance sheets as at December 31, 2006 and December 31, 2005 LIABILITIES December 31, 2006 December 31, 2005 in thousands PLN in thousands PLN 778, , , , Other reserves 290, ,832 Reserve capitals (funds) 147, ,164 Undistributed previous years profits (losses) (1,573) (3,683) Financial result for the financial year 66,529 62,102 Total commitments and provisions 3,268,184 2,645,140 Longterm commitments and provisions 1,639,245 1,393,144 Pension and similar provisions Provisions for commitments 580 3,866 1,568,141 1,098,190 70, , ,020 5,747 Total ownership capital Basic capital Reserve capital from the sale of stock over the par value Crédits and loans issue of debt securities Derivatives Longterm accruals and deferred income Accruals Deferred income Current commitments and provisions Provisions for commitments Crédits and loans Issue of debt securities Derivatives Deliveries and services and other commitments Commitments in virtue of deferred income tax Taxes, customs, social security and health insurance Current accruals and deferred income Accruals Deferred income Total liabilities 5,020 5,747 1,598,450 1,227,512 7,143 9,967 1,190,539 1,113, ,630 20,804 2,000 3,923 93,904 63, ,886 1,691 4,046,945 3,430,426 21

22 Consolidated balance sheets Consolidated income statements For the year ended on December 31, 2006 and December 31, 2005 YEAR ENDED ON December 31, 2006 December 31, 2005 in thousands PLN in thousands PLN 394, , , ,950 Commissions and charges 26,372 23,772 Other sales revenues 15,828 14,633 Financial revenues 12,926 13,013 Other operational revenues 27,395 23,871 2,816 (193,252) (227,844) (30,056) (23,453) (3,012) (3,582) (14,580) (12,978) (132,258) (154,513) CONTINUED BUSINESS Operational and financial revenues Revenues from the sale of leasing products Profit/(loss) from stock or shares and other securities Operational and financial expenses Expenses related leasing Commissions and charges Other sales Financial expenses Other operational expenses General management expenses Gross profit/loss Income tax Net profit/(loss) from continued business (13,346) (33,318) (116,097) (99,653) 85,546 78,558 (19,017) (16,456) 66,529 62,102 66,529 62,102 DISCONTINUED BUSINESS Profit/(loss) from discontinued business Net profit/(loss)

23 annual report 2006 Consolidated cash flow statements For the year ended on December 31, 2006 and December 31, 2005 YEAR ENDED ON December 31, 2006 December 31, 2005 in thousands PLN in thousands PLN 85,546 78,558 CASH FLOWS FROM OPERATIONS Profit before tax Adjustments: Amortization Exchange profits/(losses) Interest and shares in profit (dividends) Profit/(loss) on investments Other adjustments 24,701 20,269 (3,931) (10,136) 122, ,513 (3,621) (543) 8,243 (5,889) 233, ,772 Change of provisions (6,050) (2,295) Change of inventories (5,614) (2,831) Change of receivables Operational profit before changes of the working capital (532,348) (33,915) Change of commitments 18,052 9,079 Change of accruals (5,556) (2,049) Change of financial assets/liabilities (3,051) 2,494 Cash from operations Income tax Net cash from operations (301,358) 178,255 (66,674) (43,147) (368,032) 135,108 CASH FLOWS FROM INVESTMENTS Disposal of intangible assets and tangible fixed assets: 10,793 3,298 Repayment of loans granted 24,833 8,829 Interest received 30,097 28,844 2,816 Dividends received 151 Acquisition of intangible assets and tangible fixed assets: Disposal of financial assets (31,877) (36,527) Loans granted (27,686) (16,908) 6,311 (9,648) Inflows from incurred Crédits and loans 1,987,429 1,893,051 Inflows from the issue of debt securities 79, ,649 (73,054) (65,229) (1,434,579) (1,597,806) (30,000) (510,211) (154,534) (165,294) Net cash used in the investment activity CASH FLOWS FROM FINANCIAL ACTIVITY Paid dividends Repayment of Crédits and loans Repurchase of debt securities Interest paid Other financial inflows Net cash used in the financial activity 375,245 (125,736) Net increase in cash and cash equivalents 13,524 (276) Cash and cash equivalents opening balance 13,293 13,569 Cash and cash equivalents closing balance 26,817 13,293 23

24 Przedstawicielst wa EFL SA EFL Branches BIAŁYSTOK ul. Branickiego 17d, tel. (085) BIELSKOBIAŁA ul. Cyniarska 36, tel. (033) ul. Księdza Londzina 51, tel. (033) ul. Warszawska 153, tel. (033) BOLESŁAWIEC ul. Starzyńskiego 2, tel. (075) BYDGOSZCZ ul. Kraszewskiego 1, tel. (052) CHOJNICE ul. Sukienników 6, tel. (052) CHORZÓW ul. Kościuszki 63, tel. (032) CZĘSTOCHOWA ul. Kawia 4/16, tel. (034) DZIERŻONIÓW Rynek 36, pok. 3, tel. (074) DĘBICA ul. Rzeszowska 141, tel. (014) ELBLĄG ul. Nitschmana 2022, tel. (055) GDAŃSK ul. Gnilna 2, lok. 27, tel. (058) GDYNIA pl. Kaszubski 8, pok. 205, tel. (058) GLIWICE ul. Górnych Wałów 7, tel. (032) ul. Daszyńskiego 5, tel. (032) GORZÓW WIELKOPOLSKI ul. Borowskiego 27, tel. (095) JELENIA GÓRA ul. Bankowa 36 (Ipiętro), tel. (075) KALISZ ul. Pułaskiego 39, tel. (062) ul. Górnośląska 37a, tel. (062) ul. Ostrowska 83, tel. (062) KATOWICE ul. Ceglana 4, tel. (032) ul. Ryszarda 5, tel. (032) ul. Wita Stwosza 7, tel. (032) KIELCE ul. Wiejska 1, tel. (041) KONIN Al. 1 Maja 13, tel. (063) KOSZALIN ul. Zwycięstwa 16, tel. (094) KRAKÓW ul. Lea 112, tel. (012) ul. Os. II Pułku Lotniczego 29 A, tel. (012) ul. Bratysławska 2/7, tel. (012)

25 annual report 2006 KROSNO ul. Piłsudskiego 12, tel. (013) LEGNICA ul. Jaworzyńska 9, tel. (076) LESZNO al. Krasińskiego 6, tel. (065) LUBIN ul. T. Kościuszki 7, tel. (076) LUBLIN ul. Tomasza Zana 41, tel. (081) ul. Kolorowa 22, tel. (081) ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 280, tel. (042) NOWY SĄCZ ul. Dunajewskiego 3/7, tel. (018) OLSZTYN ul. Dworcowa 3, tel. (089) OPOLE ul. Armii Krajowej 7, tel. (077) OSTROŁĘKA ul. Farna 7, tel. (029) PIŁA al. Piastów 3, tel. (067) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Słowackiego 67/Armii Krajowej 18 pok. 207,208 tel. (044) PŁOCK ul. Kobylińskiego 13, tel. (024) POZNAŃ al. Solidarności 46, tel. (061) ul. Bukowska 76/110, tel. (061) PRZEMYŚL ul. Piotra Skargi 1, tel. (016) RADOM ul. Grzecznarowskiego 2, tel. (048) RADOMSKO ul. Kościuszki 6, tel. (044) RYBNIK ul. Prosta 144, tel. (032) RZESZÓW ul. Rejtana 29b, tel. (017) ul. Lewakowskiego 2c, tel. (017) SANOK ul. Kazimierza Wielkiego 6, tel. (013) SIEDLCE ul. Sienkiewicza 37, tel. (025) SIERADZ ul. Sarańska 4, tel. (043) SŁUPSK ul. Szczecińska 57, tel. (059) SOSNOWIEC ul. Partyzantów 11 (pok. 201), tel. (032)

26 Przedstawicielst wa EFL SA EFL Branches STALOWA WOLA ul. Narutowicza 6, tel. (015) SZCZECIN ul. Piotra Skargi 15, tel. (091) ul. Torfowa 1B, tel. (091) SZCZECINEK ul. A. Mickiewicza 2, tel. (094) ŚWIDNICA ul. Kolejowa 8 I piętro, tel. (074) TARNÓW ul. Krakowska 101 (DH Krakus), tel. (014) TARNOBRZEG ul. Moniuszki 3/40, tel. (015) TCZEW ul. Wyzwolenia 1, tel. (058) TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. POW 17, pok. 304, tel. (044) TORUŃ ul. Batorego 5, tel. (056) ul. Grudziądzka 11, tel. (056) TRZEBINIA ul. Kościuszki 50, tel. (032) TRZEBNICA ul. Henryka Pobożnego 17/14, (wejście od ul. Milickiej), tel. (071) TYCHY ul. Barona 30, lok. 425, tel (032) WAŁBRZYCH ul. Wysockiego 10, tel. (074) WARSZAWA ul. Powązkowska 44c, tel. (022) Warszawa/KonstancinJeziorna ul. Warszawska 31, tel. (022) Al. Stanów Zjednoczonych 32/367, tel. (022) WŁOCŁAWEK ul. Kościuszki 1 (I piętro), tel. (054) WROCŁAW pl. Orląt Lwowskich 1, tel. (071) ul. Kasztaowa 2b, tel. (071) ul. Robotnicza 72, tel. (071) ul. Dmowskiego 3, tel. (071) ul. Armii Krajowej 12a/3, tel. (071) ZAWIERCIE ul. Sądowa 1, tel. (032) ZIELONA GÓRA ul. Osadnicza 24, (068) ŻORY ul. Garncarska 15a, tel. (032) ŻYWIEC ul. Kościuszki 67, tel. (033)

27 annual report

28 tel

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ...

3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ... Polfactor SA Raport Roczny Annual Report 2007 POLFACTOR... POLFACTOR...... w Polsce:... in Poland: Trzeci faktor na polskim rynku. Spółka Grupy BRE Bank. Ponad 3.3 mld zł obrotów w 2007 roku, 15% wzrost

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2013 ROCZNY. infolinia: 801 677 666, www.efl.pl

RAPORT 2013 ROCZNY. infolinia: 801 677 666, www.efl.pl RAPORT 2013 ROCZNY infolinia: 801 677 666, www.efl.pl Spis treści Skład Rady Nadzorczej i Zarządu List Prezesa Zarządu EFL SA Radosława Kuczyńskiego List Senior Country Officera Crédit Agricole Polska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

raport roczny więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych

raport roczny więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych 2012 raport roczny więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych Spis treści Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 List Wiceprezesów EFL Jacques'a Fenwicka i Radosława Woźniaka 6 List Senior Country Officera Crédit

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu udział w % Shareholding structure shares in % 5,74 34,44 14,23 5,74 5,74 5,74 5,74

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU............................................................... 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.............................

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents WYBRANE DANE FINANSOWE / FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ / LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 4 LIST PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER Spis treści Contents Słowo wstępne 3 Foreword Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 1. LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF BPS S.A. 3 2. WŁADZE GOVERNING BODIES

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo