STUDIA ŻYDOWSKIE ALMANACH. [Jewish Studies. Almanac]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA ŻYDOWSKIE ALMANACH. [Jewish Studies. Almanac]"

Transkrypt

1 STUDIA ŻYDOWSKIE ALMANACH [Jewish Studies. Almanac]

2 Rada Naukowa / Editorial Board: Natalia Aleksiun, Instytut Historii PAN / Touro College, New York Alina Cała, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa Małgorzata Domagalska, Uniwersytet Łódzki Semyon Goldin, Hebrew University, Jerusalem Robert Kuwałek, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin Artur Markowski, Uniwersytet Warszawski Pavel Polian, Russian Academy of Science, Moscow / University of Freiburg Shaul Stampfer, Hebrew University, Jerusalem Wacław Wierzbieniec (przewodniczący), Uniwersytet Rzeszowski Konrad Zieliński, UMCS, Lublin / PWSZ, Zamość Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief: Konrad Zieliński Sekretarz redakcji / Associate Editor: Magdalena Cześniak-Zielińska Adres Redakcji / EditorialAddress: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ul. Akademicka 8, Zamość tel tel./fax Studia Żydowskie Almanach R. II (2012) Nr 2 Redaktorzy tomu / Editors of the Volume: Artur Markowski, Konrad Zieliński Recenzenci / Reviewers: Prof. dr hab. Henryk Chałupczak Prof. dr hab. Konrad Zieliński ISSN Skład i druk: Drukarnia Cyfrowa TRIADA Zamość, ul. Lwowska 22d tel./fax

3 Spis treści Artykuły Andrzej Trzciński (Lublin) Legendarne i tajemnicze macewy w Szczebrzeszynie Paweł Sygowski (Lublin) Jeszcze o Taryffie Głów Żydowskich w województwie lubelskim z 1778 r Anna Lewicka (Lublin) Status formalnoprawny żydowskich gmin wyznaniowych w II Rzeczypospolitej Alicja Gontarek (Mińsk Mazowiecki) Postawy żydowskich mieszkańców Mińska Mazowieckiego i Kałuszyna wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku Mateusz Borysiuk (Międzyrzec Podlaski) Społeczność żydowska Międzyrzeca Podlaskiego w okresie międzywojennym.. 87 Roman Romantsov (Lublin/Charków) Żydzi na tle statystyk demograficznych Lwowa Małgorzata Sołtysiak (Radom/Lublin) Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku w świetle wybranych tytułów prasy codziennej Magdalena Cześniak-Zielińska (Zamość/Lublin) Żydowscy artyści-komuniści w Grupie Krakowskiej ( ) Jakub Chmielewski (Lublin) Konflikty personalne w lubelskim Judenracie w świetle protokołów posiedzeń plenarnych (styczeń 1940-marzec 1942) Jakub Chmielewski (Lublin) Struktura i funkcjonowanie Judenratu w Lublinie próba analizy

4 Mariusz Koper (Lublin) Lubycza Królewska. Zagłada i próba upamiętnienia społeczności żydowskiej dawnego miasteczka

5 Aleksandra Stachula (Krasnystaw) Kręgi piekielne Holokaustu. Czy metafora piekło dantejskie jest adekwatna w stosunku do Zagłady? Mateusz Płokita (Radom) Żydzi w opinii studentów szkół wyższych Lublina i Zamościa CONTENT Joanna Krauze (Lublin/Zamość) Mity historyczne w kształtowaniu tożsamości izraelskiej Materiały źródłowe Mateusz Borysiuk (Międzyrzec Podlaski) Sprawozdanie sytuacyjne Starosty Radzyńskiego, sierpień 1920 r Mateusz Borysiuk (Międzyrzec Podlaski) Budżet Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Radzyniu Podlaskim na 1928 rok jako źródło do badań społeczności małomiasteczkowych w dwudziestoleciu międzywojennym Recenzje i polemiki Anna Bartnik Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, pod red. A. Grabskiego i A. Markowskiego, Żydowski Instytut Historyczny Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Jakub Chmielewski A. Krempa, Zagłada Żydów mieleckich, Biblioteka Muzeum Regionalnego, Mielec Autorzy

6 Articles Andrzej Trzciński (Lublin) The legendary and mysterious matzevahs in Szczebrzeszyn Paweł Sygowski (Lublin) More about TaryffaGłówŻydowskich in the Lublin Voievodship, 1778 [Inventory Tax of Jews in the Lublin Voievodship, 1778] Anna Lewicka (Lublin) Legal status of Jewish religious communities in the Second Polish Republic Alicja Gontarek (Mińsk Mazowiecki) The attitudes of Jewish population of Mińsk Mazowiecki and Kałuszyn towards the Polish-Bolshevik War of Mateusz Borysiuk (Międzyrzec Podlaski) The Jewish Population of Międzyrzec Podlaski in the interwar period Roman Romantsov (Lublin/Charków) Jews on the background of the demographicstatistics of Lviv, Małgorzata Sołtysiak (Radom/Lublin) The Polish-Jewish riots in Przytyk in the light of selected daily newspapers Magdalena Cześniak-Zielińska (Zamość/Lublin) Jewish Artists-Communists in the Krakow Group ( ) Jakub Chmielewski (Lublin) The personal conflicts in Lublin Judenrat in the light of the protocols of plenary sessions (January 1940-March 1942) Jakub Chmielewski (Lublin) The structure and functioning of the Judenrat in Lublin an attempt toanalyze

7 Mariusz Koper (Lublin) Lubycza Królewska: the Holocaust and the attempts to preserve the memory of the Jewish community of the town Aleksandra Stachula (Krasnystaw) The Circles of Heli of the Holocaust. Is a metaphor for Dante s heli adequate in relation to the Shoah? Mateusz Płokita (Radom) Jews in the opinion of students from Lublin and Zamość Joanna Krauze (Lublin/Zamość) Historical Myths in Shaping of Israeli Identity Miscellanea ARTYKUŁY ARTICLES Mateusz Borysiuk (Międzyrzec Podlaski) Report of Governor of the Radzyń Podlaski District, August Mateusz Borysiuk (MiędzyrzecPodlaski) The Budget of the Jewish Community in Radzyń Podlaski of the source for the studies on the small-towns communities in the inter-war period Reviews and Polemics Anna Bartnik Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, ed. A. Grabski, A. Markowski, Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Jakub Chmielewski A. Krempa, Zagłada Żydów mieleckich, Biblioteka Muzeum Regionalnego, Mielec Contributors

8 8

9 Andrzej Trzciński (Lublin) Legendarne i tajemnicze macewy w Szczebrzeszynie Każda gmina ma swoje legendy, opowiadane młodzieży przez starców w bejt midra-szu, dzieciom przez mełamedów w chederze lub w zimowe wieczory przez babki, sy-nowym przez teściowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Opowieści związane z tragicznymi lub komicznymi wydarzeniami, z postaciami królami i magnatami albo z miejscowymi czcigodnymi mędrcami lub dziwakami, z obiektami kahalnymi. W niejednej starej gminie Rzeczypospolitej powtarzano opowieść o tym, że miejscową synagogę wzniesiono i wyposażono za staraniem Esterki nałożnicy króla Kazimierza Wielkiego i zwykle przytaczano na dowód datę odkrytą na ścianie podczas remontu bóżnicy lub stare sprzęty wyposażenia. Odnośnie do połowy XVII wieku, tj. czasów powstania Bohdana Chmielnickiego niejednokrotnie spotykamy opowieść 0grobie męczenników, pochowanych przed progiem synagogi lub na miejscowym kirkucie. W różnych czasach umiejscawiany bywa przekaz o ceremonii zaślubin pary staruszków na kirkucie jako obrzęd mający na celu odwrócenie epidemii cholery. Każda z tych opowieści ma zapewne ziarna prawdy, lecz ziarna te rozsiewane były następnie w kolejnych miejscach a ich plony przenoszone do następnych. Część z tych opowieści szczęśliwie zachowała się w publikacjach, m.in. w księgach pamięci, gdzie zwykle zgromadzono je w osobnym dziale. Tu chcę zwrócić uwagę na takie opowieści gminne ze Szczebrzeszyna. W księdze pamięci tej gminy zebrane są razem w dziale pt. Legendarne i tajemnicze. 1 Jest tu m.in. powiastka o ludowej etymologii nazwy Szczebrzeszyn 2, są opowieści chasydzkie 3, różne historie dotyczące cmentarza i nagrobków 4. 1właśnie ten ostatni wątek chcę tu podjąć. W rzeczonych opowieściach przywoływa- 1 Sefer zikaron li-kehilat Szebreszin [Księga pamięci gminy Szczebrzeszyn], red. D. Szuwal, Hajfa 1984, s ; P. Bibel, Szebreszin..., s Autorską księgą pamięci można nazwać zbiór wspomnień żydowskiego mieszkańca Szczebrzeszyna - Philipa BIbela, Tales of the shtell, Elie Metchnikoff Memorial Libary, 2004; opublikowaną ostatnio w przekładzie na język polski - P. Bibel, Szebreszin, przeł. z ang. Tomasz Pańczyk, Warszawa Pośród wspomnień przewijają się tu także dawne opowieści gminne ze Szczebrzeszyna. 2 M. Messinger, Dlaczego Szczebrzeszyn?, [w jęz. hebr. i jidysz], [w:] Sefer..., s ; to samo w przekładzie M. Adamczyk- -Garbowskiej na język polski [w:] Tam był kiedyś mój dom. Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmo wa M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009, s. 353; Bibel, Szebreszin..., s A. Burstin, Wspaniała droga Widzącego z Lublina, [w jęz. jidysz], [w:] Sefer..., s A. Stern, Aniołowie przenieśli go ze Szczebrzeszyna do Ziemi Izraela, [w jęz. hebr.], [w:] Sefer..., s. 146; J. Kelner, Legendarne postacie: rabinowa z siedmioma synami [w jęz. jidysz], tamże, s. 151; M. Farber, Na cmentarzu, [w jęz. jidysz], tamże, s. 155 oraz w przekła dzie M. Adamczyk-Garbowskiej na język polski [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s P. Bibel, Szebreszin..., s

10 11

11 ne są stare nagrobki, zapadnięte w ziemię, z zatartymi przez czas, nieczytelnymi już inskrypcjami, stojące w pobliżu wejścia, przy starych dębach. Z jednym z takich nagrobków łączy się legenda, mająca kilka wersji, o rabinowej i jej siedmiorgu dzieciach wszyscy oni zostali zamordowani przed wiekami, w nieznanych już okolicznościach; jedna z wersji podaje, że nastąpiło to tuż po założeniu miasta i zamieszkaniu w nim Żydów, według innej wersji uczyniły to hordy Chmielnickiego. 5 Przy północnym skraju kirkutu, obok wiekowego, potężnego wiązu, do dziś stoją dwie stele bez napisów (i przez to są zagadkowe), wykonane z lokalnego wapienia, jak wszystkie inne na tym cmentarzu. Zdobnictwo ich obramowań ma cechy XVII-wiecz-ne, lecz zważywszy na ich lokalizację w tej części nekropoli nie mogą być starsze niż z XVIII stulecia. Pola inskrypcyjne mają idealnie gładkie, jakby od początku napisy miały być tylko namalowane, obecnie po napisach nie ma nawet śladu. Jakiekolwiek było pierwotne przeznaczenie tych stel, zostały one skojarzone ze znakomitymi osobami pochowanymi w różnym czasie na szczebrzeskim kirkucie. Chyba w 1995 roku ten kawałek cmentarza drzewo i owe dwie stele potomkowie pochowanego tu słynnego męża ogrodzili (ponownie?) i opatrzyli tablicami informacyjnymi w języku hebraj- 1. Tablica informacyjna przy stelach obok starego wiązu. 2. Nagrobek Jissachara Bera ben Naftali ha-kohen, zm. 5 Kelner, s. 151; Farber, s. 155; P. Bibel, Szebreszin..., s skim. Na jednej z nich czytamy: Tu są nagrobki gaonów i świętych, zasługi ich niech nas chronią: / Darów kapłaństwa do midraszu / gaona, naszego nauczyciela Jissachara Bera / syna mistrza, naszego nauczyciela, pana, mistrza Naftalego Kac / i gaona z Janowa, / a przy drzewie według tradycji macewa / gaona, światła wygnania, wielkie pośród nauczycieli imię jego / mistrz, pan Simcha ha-ko-hen Rapoport, / który był przewodniczącym sądu <rabinackiego> gminy Lublin, / syn gaona, naszego nauczyciela, pana Nachmana kohena, / odszedł w połowie drogi, gdy szedł do miasta Lublina, / dnia 7 aw roku / Wystawiono i naprawiono ogrodzenie wokół nagrobka / dzięki staraniom jego potomkini Rywki Dwory Friedman / córki mistrza, gaona, naszego nauczyciela, pana Mosze Cwi Arje / syna mistrza, gaona, naszego nauczyciela, pana Jechiela Michela, pamięć jego niech będzie błogosławiona, Byka. Z treści tego napisu można sądzić, że to właśnie tu, w obrębie owego ogrodzenia są nagrobki wymienionych tu trzech postaci. Jednakże oryginalna macewa Jissacha-ra Bera syna Naftalego Kac znajduje się w swoim pierwotnym miejscu w najstarszej części kirkutu, przy północnym skraju wschodniego brzegu. Oto jej treść 6 : KT8rr DC27 ndp 1 Oby wspomniane było imię męża, rr D -DEKT nna 2 naszego nauczyciela, pana Jissachara kapłana, : n*ob nnnnctf 3 który wiele objaśnił 1 rrdi mro rrnnrr 4 Torę, kapłaństwo i kapłana. nactf rrd Ti sii& 5 Warg kapłana strzegł j m IKW no nsnb 6 aby wiedzieć, co będą czynić wedle nich. nn itb n^nra nb*o 7 Jak one błyszczący dla Zoharu rrd rr ina nson 8 w księdze Widzenie kapłana. : Kn^-psn ibs;s nn 9 Wielkie jest dzieło jego w komentarzu rrd rfiana rrnnrr 10 <do Midrasz> Rabot <pod tytułem> Dary kapłana. Ta treść wydaje się niekompletna, brak tu typowej części informacyjnej z podaniem pełnych personaliów i daty śmierci. Być może na cały nagrobek składały się dwie stele. 7 Ale nie jest wykluczona i taka możliwość, że Jissachar był osobistością w swoim czasie tak wybitną i powszechnie znaną, że typowe personalia redaktorzy tego epitafium uznali za zbędne, a zmarły identyfikowany jest poprzez jego dzieła. Tekst jest kunsztowny i godzien uwagi. Jest to pięciowiersz (rozpisany na steli w dziesięciu wersach) o metrum numerycznym (po trzy wyrazy w wersie) choć nie w pełni regularnym, jest rymowany monorymem. Początkowe litery wersów, ozna- Zobacz też: A. Trzciński, J. P. Woronczak, Nagrobki z XVI wieku na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków XI 1995, red. K. Pilarczyk, Kraków 1997, s

12 Studia żydowskie dzieli tam jego nagrobek.9 Był autorem dwu znanych dzieł, które wspomniane są w jego epitafium. Jedno z nich to Matanot kehuna (Dary kapłaństwa)10, ukończone w 1584 roku a opublikowane po raz pierwszy w Krakowie w 1587 roku. Jest to komentarz do Midrasz rabba (tj. Wielkiego midraszu, będącego zbiorem homiletycznych komentarzy do ksiąg Starego Testamentu). Jissachar komentuje i koryguje różnego rodzaju błędy powstałe w dostępnych mu reprodukcjach tekstu rękopiśmiennych i drukowanych, co ma też służyć do poprawnych następnych edycji. Ponadto objaśnia specjalistyczne terminy pochodzące z obcych języków. Dzieło to zyskało duże uznanie i publikowane było wielokrotnie w różnych krajach przez kolejne stulecia osobno lub wraz z tekstem midraszu. Drugie dzieło Jissachara Mare kohen (Widzenie kapłana) to indeks przedmiotowy tematów i cytatów biblijnych występujących w kabalistycznej Sefer ha--zohar (Księga blasku). Po raz pierwszy wydano je drukiem w Krakowie w 1589 roku. Część tej pracy opublikowano w przekładzie na łacinę w 1677 roku w Niemczech. Druga z postaci wymienionych na tablicy przy tajemniczych stelach to Simcha ben Nachman ha-kohen Rapoport. Jemu poświęcona jest też druga tablica, na której czytamy: 3. Druga tablica informacyjna przy stelach obok starego wiązu. Fot. A. Trzciński, Nagrobek Simchy ben Nachman ha-kohen Rapoport, zm. w 1718 r. Fot. A. Trzciński, czone ukośnymi kreskami, tworzą akrostych imię zmarłego: rk>>y (Jissachar). Ponadto autor epitafium wykorzystał tu odniesienia do modlitwy Jizkor (wers 1) oraz do ustępów biblijnych: Malachiasza 2,7 (wersy 5-6) i 1 Księgi Kronik 12,33 (wers 6). Jissachar Ber ben Naftali ha-kohen przez współczesnych mu zwany był Berman Aszkenazy. Jest to postać pamiętana do dziś i wspominana w wielu publikacjach, jego książki są nadal wznawiane, lecz o nim samym wiemy bardzo mało to garść drobiazgów rozproszonych w jego dwu książkach. W jego biogramach, powstałych w różnych czasach, występują rozbieżności, a fakty mieszają się z legendą.8 Jako miejsce urodzenia podawany jest Wołyń, to znów Szczebrzeszyn. Jissachar pobierał nauki u słynnego krakowskiego uczonego Mosze Isserlesa. Data śmierci nie jest znana a jego biografowie przypuszczają, że zmarł między rokiem 1590 a Legendarnym wątkiem pojawiającym się w dawniejszych biogramach Jissachara jest to, że w podeszłym wieku udał się w podróż do Ziemi Izraela i tam zmarł, a pochowany został na górze Hebron, w pobliżu patriarchów i uczonych. Niektórzy autorzy wspominają nawet, że wi- Tu pochowany / mistrz słynny, światło wygnania, nauczyciel wszystkich synów wygnania, / nasz nauczyciel, pan, mistrz / Simcha ha-kohen Rapoport, / pamięć sprawiedliwego i świętego niech będzie błogosławiona do życia w świecie przyszłym, / syn gaona, pana Nachmana ha-kohen, pamięć jego niech będzie błogosławiona, / przewodniczący sądu <rabinackiego> gmin Dubno, Grodno, Lublin / i stamtąd powołany na przewodniczącego sądu <rabinac-kiego> gminy Lwów / na miejsce po Chachamie Cwi11. / Odszedł tu, gdy byli w drodze, a zdarzyło się to / (jak objaśnia we wstępie do responsów nasz mistrz Chajim ha-kohen12, pamięć jego niech będzie błogosławiona) / 7 dnia aw roku 478 według krótkiej rachuby. / Obdarzony synami i zięciami rabinami, filarami nauki i wielkimi pokolenia. / Obiecał, że wszystkich, którzy wyszli z jego lędźwi, aż do dziesięciu pokoleń, którzy przybędą do jego grobu, obdarzy szczęściem. / Stela pamięci dla jego syna / gaona, świętego, mistrza Binja-mina ha-kohen, pamięć sprawiedliwego niech będzie błogosławiona, autora księgi Gewulot Binjamin, / odszedł 21 kislew roku 531 w świętej gminie Kalisz13. Mamy tu biogram uczonego męża, którego los przypadkiem połączył na zawsze ze Szczebrzeszynem. Simcha ben Nachman pochodził ze Lwowa i należał do słyn-9 Ten wątek podejmuje wzmiankowana wyżej opowieść Awraham Stern, Aniołowie przenieśli go ze Szczebrzeszyna do Ziemi Izraela. 10 W epitafium (wers 10), ze względu na rygory formalne rymowanego wiersza, tytuł Matanot kehuna (Dary kapłaństwa) podany został jako Matanot kohen (Dary kapłana). 11 Chacham Cwi (Mędrzec Cwi) Cwi Hirsz ben Jaakow Aszkenazy (1660 Morawy 1718 Lwów) rabin w wielu miastach europejskich, od 1714 r. we Lwowie, nazywany Chacham Cwi od tytułu zbioru jego responsów. 12 Taką samą objętość tekstu opublikował jeszcze w XIX wieku, mieszkający w Szczebrzeszynie Jaakow Reifmann (Ohel Jissachar, Przemyśl 1887), przy czym poczynił uwagę, że część napisu jest zatarta. M. in. Reifmann, dz. cyt.; M. Bersohn, Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII i XVIII wieku, Warszawa 1905, s ; E. Kupfer, [hasło] Issachar Berman ben Naphtali ha-kohen, [w:] Encyclopaedia Judaica. Second Edition, ed. F. Skolnik, M. Berenbaum, Thomson Gale 2007, vol. 10, s Chajim ben Simcha ha-kohen Rapoport ( ), rabin m.in. w Słucku i Lwowie, gdzie zmarł, autor księgi responsów Zecher Chajim, Lwów Binjamin ben Simcha ha-kohen Rapoport ( ), rabin w Brzeżanach i Kaliszu, autor księgi responsów Gewulot Binjamin, Lwów

13 nego rodu Rapoportów, z którego wywodziło się wielu rabinów. 14 Od 1714 roku zasiadał na stolcu rabinackim w Lublinie, lecz gdy otrzymał bardziej intratną propozycję objęcia rabinatu we Lwowie, rychło wyruszył tam. Będąc w drodze zmarł nagle w Szczebrzeszynie 4 sierpnia 1718 roku w wieku 68 lat i został tu pochowany. Czyżby jego dotyczyła następująca opowieść o szczebrzeskim kirkucie? Jeden ze starych nagrobków to macewa rabina reb Simchele, który zmarł 150 lat temu. Opowiadano, że w swoim testamencie napisał, że jeśli ktoś przyjdzie na jego grób z jakąś prośbą, to on przedstawi tę prośbę Panu Świata. I rzeczywiście, gdy jakakolwiek osoba, lub cała gmina znalazła się w potrzebie, przychodzono na jego grób i przypominano o jego testamencie. 15 Ta historia ma ciąg dalszy. Obecnie możemy obejrzeć w internecie fotografię jednej ze wspomnianych stel przy drzewie, z podpisem: Rabi Simcha ha-kohen Rapoport co osadza legendę w rzeczywistości. 16 Stela na fotografii nie jest wprawdzie tą tuż przy drzewie, ale wpis dokonany 15 grudnia 2009 r. miał do 8 sierpnia 2012 r wejścia. To być może większe grono odbiorców niż wszyscy dotychczasowi słuchacze opowieści o legendarnych i tajemniczych macewach przy dębach. Legenda legendą, a oryginalny nagrobek Simchy przetrwał, choć w bardzo złym stanie, i leży pośrodku wschodniego brzegu cmentarza, zapewne w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku, pośród nagrobków prominentów zmarłych w XVIII wieku. Oto, 5. Jedna z tajemniczych macew przy starym wiązie. co można jeszcze na nim odczytać: Fot. A. Trzciński, [T3]n3 na 1 Tu ukryta p-ian 2 arka, i irr pban wx 3 mąż boży, pan, mistrz, ]ixnn nnn iaan 4 światło wielkie, gaon, -ira nrraiz? i [ma] 5 nasz nauczyciel, pan Simcha syn pana... [f ]D ]nm Nachmana Kac p~ sprawiedliwy... [m?]n na T r>[>] dnia 7 aw 4[78]. ra^n 9 Niech będzie dusza jego zawiązana w woreczku żywych. Trzecia z osób wymienionych na pierwszej tablicy określona jest lapidarnie jako gaon z Janowa. Jest to zbyt mało, by próbować ją zidentyfikować. Jest jeszcze macewa, którą niemal całkowicie objął swym pniem ów stary wiąz. Widoczne są tylko fragmenty liter zerodowanego napisu. Odwiedzający cmentarz Żydzi od niedawna zapalają przy niej lampki, zostawiają kwitle, ktoś powtarza zasłyszane gdzieś opowieści (które krążą już także w internecie 17 ). Podobno to nagrobek cadyka Elimelecha Horowica z Jaworowa. Taka tajemnicza macewa to doskonały obiekt do osadzenia legendy. Sięgnijmy jednak do biografii jaworowskiego cadyka. 18 Elimelech ben Jicchak Be-calel Rubin z rodu Horowic urodził się w roku 1853 w Bełzie w rodzinie o tradycjach rabinackich. W wieku około 30 lat Elimelech osiadł w Szczebrzeszynie i funkcjonował tu jako cadyk, mając ponoć licznych zwolenników w okolicy. W 1890 roku władze carskie wydaliły go jako obywatela Austrii. Elimelech wrócił do Galicji i osiadł w Jawo-rowie koło Lwowa gdzie kontynuował swą misję cadyka. Zmarł 29 października 1904 roku podczas wizyty w Bełzie, i tam został pochowany obok swego dziadka. 14 Zob. noty biograficzne m.in. Sz. B. Nisenbaum, Le-korot ha-jehudim be-lublin [Do dziejów Żydów w Lublinie], Lublin 1899, s ; Jehuda Slutsky, [hasło] Rapoport, [w:] Encyclopaedia Judaica. Second Edition..., vol. 17, s ; Ori Avihail, Simcha Hagadol HaCohen Rapaport ( ), [w:] Geni, [dostęp ]. 15 Farber, s Farshlufen, Ród kapłański Rapoportów [w jęz. hebr.], Idishe Velt Forums, [dostęp ]; podobnie na portalu Bagnówka, w zbiorze fotografii ze Szczebrzeszyna, [dostęp ] M. in. T. Pańczyk, Szczebrzeszyn, [w:] [dostęp ]; M. Kubiszyn, K. Bielawski, Szczebrzeszyn: cmentarz [w:] Wirtualny sztetl, [dostęp ]; R. Zubkowicz, Szlakiem roztoczańskich judaików. W Szczebrzeszynie..., Gazeta.pl 2009 (21 czerwca), W_Szcze-brzeszynie.html [dostęp ]. 18 Sz. Druk, Judensztadt Jaworow. Der umkum fun di jaworower Jidn, [Żydowskie miasto Jaworów. Zagłada jaworowskich Żydów], Nowy Jork 1950, s

14 Paweł Sygowski (Lublin) The legendary and mysterious matzevahs in Szczebrzeszyn Jeszcze o Taryffie Głów Żydowskich w województwie lubelskim z 1778 r. The author deals with the matzevahs, mostly of famous people in the Jewish cemetery in Szczebrzeszyn. Legends and stories of individual graves, passed through genera-tions in the Jewish community in Szczebrzeszyn before World War II, compares the information given on post-war commemorative plaques set in the cemetery, and also circulated in contemporary publications, including the Internet. Then confronts all this information with historical facts. W roku 2002 ukazał się artykuł omawiający oblatowany w 1778 roku w Księgach Grodzkich Lubelskich dokument poboru pogłównego od Żydów województwa lu-belskiego 1. Decyzja o poborze została podjęta na podstawie uchwały sejmowej z 1775 r., ale jak można rozumieć sam pobór został przeprowadzony dopiero w pierwszej połowie 1778 r. Czwartego lipca tego roku Lustrator przysięgły Johannes Paprocki sporządził dokument Taryffy, który następnie wniósł do Ksiąg Grodzkich Lubel-skich 2. W dokumencie tym odnotowano liczbę Żydów w 21 kahałach z 36 kaha-łów znajdujących się w tym czasie na terenie województwa lubelskiego 3. Ówczesne województwo, po zwrocie Polsce przez Austrię w lutym 1776 r. części zagarniętych ziem m. in. z Biłgorajem, Frampolem, Gorajem, Janowem, Modliborzycami i Zaklikowem odzyskało swój przedrozbiorowy kształt 4. Oblatowany dokument jest wyjątkowo interesujący ze względu na to, że lustrator sporządził bardzo szczegółowy wykaz miejscowości wchodzących w skład każdego z kahałów, wraz z ilością osób opłacających w niej pogłówne. Kahały wpisane w kolejności alfabetycznej to: baranowski z 24 wsiami, biskupicki z 1 wsią, cze-miernicki z 10 wsiami, głuski z 7 wsiami, kazimierski z miasteczkiem Wąwolnica i 27 wsiami oraz karczmą Zaberdo (?), końskowolski z 12 wsiami, kurowski z miasteczkiem Michów i 21 wsiami oraz karczmą Kłoda, kahał kalinowski ( miasteczko Kalinowszczyzna ), kahał kocki z miasteczkami Serokomlą, Wojciechowem, Adamowem i 40 wsiami, lubelski z 44 wsiami i 5 karczmami ( Osowa, Dębowa, na Tatarach, na Sporniku, Siebiszów ), łukowski z miasteczkiem Sero- S. Jop, Taryffa głów żydowskich w województwie lubelskim z 1778 roku [w:] Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi (pod red. M. Surdackiego), Lublin 2002, s Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: APL], Księgi Grodzkie Lubelskie RMO [dalej: KGrLub RMO], sygn. 432/ 21593, k. 96v-133v (Lustrationem Capitum Judaicorum Oblata Taryffa Głow Żydowskich w Woiewodztwie Lubelskim znay-duiących się ). Liczba kahałów ówczesnego województwa lubelskiego określona na podstawie ich listy odnotowanej we wcześniejszym poborze z 1765 r., opublikowanym przez J. Kleczyńskiego i F. Kulczyckiego w 1894 r. zob.: J. Kleczyński, F. Kulczycki, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. 1 (1894), s W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977, s

15 czyn i 160 wsiami oraz karczmą Kołodziąż i młynem Myrcha (?), markuszow-ski z 19 wsiami oraz karczmą na Wymysłowie, ostrowski z miasteczkiem Sosnowica i 21 wsiami oraz 3 karczmami ( przy młynie Prokop, przy młynie Gościńcu, przy młynie Ruda ), piasecki z 33 wsiami i karczmą Gęsia, kahał Piasecki przy Lublinie ( miasteczko Piaski ), kahał parczewski z 29 wsiami, radzyński z 34 wsiami i 2 karczmami ( na Gościńcu Niewęgłowskim i Gradowiec ) oraz młynem Borowy, siedlecki z 29 wsiami, wieniawski ( miasteczko Wieniawa ), włostowic-ki ( miasteczko Włostowice ) z 3 wsiami (w tym wieś Puławy), kahał zbuczyński ( miasteczko Zbuczyn ) z 2 wsiami. Jak zauważa Stanisław Jop, autor artykułu omawiającego tę Taryffę, kahały w niej wymienione położone były w ziemi łukowskiej i powiecie lubelskim (z wyjątkiem bełżyckiego, lubartowskiego i łęczyńskiego) brak natomiast kahałów z powiatu urzędowskiego i 3 wymienionych wyżej z powiatu lubelskiego. Autor artykułu zwraca też uwagę, że dwa kahały Włostowice i Zbuczyn znajdowały się w miejscowościach, które faktycznie nie były miastami 5, jednak i w dokumentach z XVIII w. miejscowości te czasem określano jako miasteczko 6. Do ustalenia pozostaje kwestia czy w Michowie (30 Żydów opłacających pogłówne) i Wąwolnicy (18 opłacających) istniały już wówczas, jak sugeruje autor, przykahałki 7. Brak tych miejscowości wśród wykazu kahałów województwa lubelskiego w 1790 r. 8 Księgi metrykalne dla wyznania mojżeszowego zaprowadzono w Michowie w 1815 r., a dla Wąwolnicy w 1826 r. 9, co może świadczyć o istniejących tam dopiero wtedy zorganizowanych już społecznościach żydowskich. Trzeba też zwrócić uwagę, że w Taryffie wymieniono jako kahały Kalinowszczyznę i Piaski przy Lublinie, o których wiadomo, że nie miały pełnej samodzielności na pewno nie miały swoich cmentarzy czyli były przykahałkami 10. Z innych miejscowości odnotowanych w tej Taryffie samodzielne gminy żydowskie z czasem powstały także w Puławach około 1820 r. 11 (w 1778 r. wieś w ka-hale włostowickim, wówczas podatek płaciło tu 18 Żydów), w Wąwolnicy w 1 5 Jop, s M. in.: KGrLub RMO, sygn , k [Włostowice]; M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem hi storycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. 2, cz. 2, Warszawa 1845, s [Zbuczyn]. 7 Jop, s Z. Guldon, L. Stępkowski, Spis ludności żydowskiej z 1790 roku, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego [da lej: BŻIH] 1986, nr 3-4 ( ), s W oryginale spisu z 1790 r. w kahałach odnotowane są miejscowości okre ślone jako osady, jednak autorzy nie wymieniają ich w opublikowanym zestawieniu. 9 Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwal nym, t. 1 (pod red. F. Cieślaka i M. Trojanowskiej), Lublin 1997, s Przykahałek [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 2, Warsza wa 2003, s Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1972, t. 13, s ; P. Sygowski, Puławy [hasło do Katalogu cmentarzy żydow 20 skich w Polsce, Lublin 1992 (m-pis ŻIH)]. ćwierci XIX w. 12 (w 1778 r. miasteczko w kahale kazimierskim 18 głów ), w miasteczku Seroczynie w 2 ćwierci XIX w. 13 (w 1778 r. 58 płatników), w miasteczku Adamowie zapewne w końcu XIX w. 14 (w 1778 r. 6 płatników). Zapewne samodzielna gmina powstała też w miasteczku Sosnowicy, ale chyba dopiero w okresie międzywojennym 15 (w 1778 r. 20 głów ). W Taryffie z 1778 r. zwracają uwagę kahały ziemi łukowskiej (łukowski, ra-dzyński, kocki, siedlecki). To co je wyróżnia to duża liczba głów w miejscowościach poza siedzibą kahału, szczególnie w kahale łukowskim, w którym podatek opłacało 383 Żydów w mieście Łukowie oraz 980 Żydów zamieszkałych w 160 okolicznych wsiach i miasteczkach (razem 1368 głów ). Był to wówczas największy ka-hał województwa, wyprzedzający liczebnością kahał lubelski 790 głów w Lublinie i 193 w 44 okolicznych wsiach i 5 karczmach (razem 983). Kolejne kahały pod względem wielkości (od 587 do 414 głów ) to: lubartowski, kraśnicki, radzyński, kazimierski i biłgorajski. Najmniejszymi kahałami (od 42 do 95 głów ) były (w kolejności od najmniejszego): Piaski przy Lublinie, wysocki, biskupicki, włostowicki, rachowski (annopolski), Kalinowszczyzna, Wieniawa i zbuczyński. Niektóre z nich zostały z czasem włączone do sąsiednich kahałów Kalinowszczyzna i Piaski przy Lublinie do kahału lubelskiego w 1821 r. 16, Zbuczyn do siedleckiego 17 zapewne w 1 ćw. XIX w., Wieniawa także do lubelskiego w 1911 r. 18. Największe skupiska ludność żydowskiej w siedzibach kahałów (najczęściej w miastach) odnotowane w wykazie Paprockiego to: Lublin (790 głów ), Łuków (383), a następnie (od 303 do 215 głów ) Kazimierz, Radzyń, Kurów, Siedlce i Kock; P. Sygowski, Wąwolnica, woj. lubelskie. Cmentarz żydowski teczka ewidencyjna (m-pis w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie), Lublin 1992, s. 8. Księgi metrykalne dla wyznania mojżeszowego zachowane tu od 1826 r. mogą świadczyć o istnieniu wówczas w Wąwolnicy zorganizowanej gminy żydowskiej (Archiwum Państwowe, s. 201). Określenie czasu powstania gminy niepewne. Według danych z portalu Wirtualny Sztetl najstarsza macewa na cmentarzu żydowskim w Seroczynie datowana jest na 1851 r. W statystykach po I wojnie światowej w wykazie Gmin Wyznaniowych Żydowskich w pow. łukowskim odnotowano też samodzielną gminę w Adamowie (1923 r.) [APL, Urząd Wojewódzki Lubelski (dalej: UWL), Wydział Społeczno-Polityczny (dalej: WS-P), sygn. 721], choć w 1924 r. jeszcze nie posiadała cmentarza i chowała swoich zmarłych na cmentarzu w Kocku [APL, Starostwo Powiatowe Łukowskie, sygn. 632, k. 45]. Sosnowica jest wymieniana w statystykach z 1923 r. [APL, UWL, WS-P, sygn. 728] i w 1927 r. [APL, UWL, WS-P, sygn. 831] w składzie gminy żydowskiej w Ostrowie Lubelskim ale już wtedy był tu dom modlitwy i cmentarz, co sugeruje chęć usamodzielnienia się tamtejszej społeczności żydowskiej. R. Kuwałek, Urzędowi rabini lubelskiego Okręgu Bożniczego (przyczynek do dziejów Gminy Żydowskiej w Lublinie [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 1 (pod red. T. Radzika), Lublin 1995, s. 29. E. Kopówka nie odnotowuje takiego faktu (E. Kopówka, Żydzi siedleccy, Siedlce 2001). Ilość Żydów w kahale zbu-czyńskim w 2 poł XVIII w. stale zmniejszała się [1765 r. 122 głowy, 1778 r. 95, 1790r. 38]. Kahał ten zapewne został włączony do pobliskiego siedleckiego po roku 1815, kiedy miasto to zostało stolicą województwa podlaskiego i zaczęło bardzo szybko rozwijać się. Liczba ludności żydowskiej wzrosła w Siedlcach z 310 głów w 1790 r. do 3072 wszystkich Żydów w 1820 r. (zob.: E. Kopówka, s. 12). W okresie międzywojennym wieś Zbuczyn wchodziła w skład kahału siedleckiego (D. Mączka, Żydzi w powiecie siedleckim w okresie międzywojennym [w:] Żydzi na Podlasiu, Siedlce 2010, s. 307). APL, RGL II, A IV 1911:

16 najmniejsze (od 38 do 100 głów ) to: Włostowice, Piaski przy Lublinie, Biskupice, Baranów, Kalinowszczyzna, Zbuczyn, Wieniawa i Markuszów. Podobnie w wykazie Paprockiego oddzielnie zapisani są płatnicy żydowscy należący do danego kahału, ale mieszkający w okolicznych wsiach, miasteczkach, karczmach i młynach. Zdecydowanie najwięcej odnotowano ich w kahale łukowskim (980). Kolejne kahały to: radzyński (207 głów w 34 wsiach, 2 karczmach i młynie), lubelski (193 głowy w 44 wsiach i 5 karczmach), piasecki (także 193 głowy w 33 wsiach i karczmie), kocki (165 głów w 40 wsiach i 3 miasteczkach), kazimierski (141 głów w 27 wsiach, 1 miasteczku i 1 karczmie), siedlecki (139 głów w 29 wsiach) i baranowski (129 głów w 24 wsiach). S. Jop w analizie opisanej przez niego części Taryffy porównał zawarte w niej dane z danymi ze spisu głów żydowskich z 1765 r. Podaje on, że w 1765 r. w 21 kahałach (w tych odnotowanych później przez Paprockiego) było opodatkowanych Żydów, podczas gdy 13 lat później podatek płaciło w nich już tylko 6637 głów, co stanowiło 57,8 % poprzedniego stanu. Największe różnice były w kaha-łach kurowskim (737 osób mniej), lubelskim (651) i kockim (403). Jedyny kahał, który odnotował wzrost liczby podatników to kazimierski (przybyło 29). Autor stawia pod znakiem zapytania poprawność spisu z 1778 r. 19, co przy dokładności zapisu Paprockiego (wyszczególnienie wszystkich miejscowości w kahale, wraz z ilością w nich opodatkowanych głów ) jest zaskakujące. W tej samej Księdze Grodzkiej Lubelskiej (sygn. 432), ale dużo dalej, oblatowa-na jest druga część tego poboru, nazwana Taryffae Capitum Judeor~ in Pltu Lubll invenien~ oblata 20. Wniesiony kilka miesięcy później do tej księgi dokument został spisany 15 lipca 1778 roku przez N. Ostaszewskiego i zatytułowany podobnie jak wspomniana wyżej Taryffa Głów Żydowskich w Województwie Lubelskim w Miastach niżey wyrażonych. Jest to wykaz pogłównego w pozostałych, nie wymienionych przez Paprockiego 15 kahałach województwa 12 kahałach w powiecie urzędowskim i 3 brakujących z powiatu lubelskiego. Są to kahały (wpisane do księgi w kolejności alfabetycznej): bełżycki, biłgorajski, bychawski, frampolski, gorajski, janowski (Janów Lubelski), józefowski (Józefów nad Wisłą), kraśnicki, lubartowski, łęczyński, modliborzycki, opolski (Opole Lubelskie), rachowski (Annopol), wysocki (Wysokie) i zaklikowski. Istotną różnicą pomiędzy zapisami Paprockiego i Ostaszewskiego jest dokładność zapisu. Ostaszewski odnotował jedynie nazwę kahału i ogólną liczbę należących do niego głów, bez podziału na miasto Jop, s APL, KGrLub RMO, sygn. 432/21593, k. 1113v-1116v. siedzibę kahału i na wsie oraz miasteczka do niego należące. Oblata jego części Taryffy zajmuje zaledwie 7 stron, podczas gdy oblata dokumentu Taryffy spisanego przez Paprockiego zajmuje 75 stron. Mimo lakoniczności zapisu Ostaszewskiego dokument ten jest cennym uzupełnieniem wspomnianej wyżej i omówionej przez S. Jopa Taryffy Paprockiego. Jego odnalezienie umożliwia pełniejszą analizę tak wcześniejszych jak i późniejszych spisów ludności żydowskiej województwa lubelskiego, głównie dynamikę demograficzną ludności żydowskiej w poszczególnych kahałach tego terenu. Jednak brak wyszczególnienia miejscowości wchodzących w skład kaha-łów nie pozwala na stwierdzenie jak kształtowała się populacja Żydów w miastach oraz miasteczkach i wsiach, gminy żydowskie (Kamionka, szczególnie w tych, w których później powstawały Chodel, Urzędów, Zakrzówek) Gmina w Kamionce powstała ok r., a na pewno przed 1826 r. [Zobacz: R. Kuwałek, P. Sygowski, Z dziejów społeczności żydowskiej w Lubartowie [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 2000, s. 55; Archiwum Państwowe, op. cit., s. 200]. Gmina w Chodlu została wydzielona w 1869 r. z gminy w Opolu [A. Trzciński, Chodel (hasło do Katalogu cmentarzy żydowskich w Polsce, Lublin 1990 m-pis w Żydowskim Instytucie Historycznym [dalej: ŻIH]). Gmina w Urzędowie powstała w końcu XIX w. [A. Trzciński, Urzędów (hasło do Katalogu cmentarzy żydowskich w Polsce, Lublin 1989 m-pis w ŻIH)]; dom modlitwy wymieniony w statystyce z 1895 r. [APL, Rząd Gubernialny Lubelski II (dalej: RGL II), A IV 1895:84, k. 35]. W okresie międzywojennym, w 1922 r. Urzędów wymieniony w składzie gminy żydowskiej w Annopolu [UWL, WS-P, sygn. 784, s. 2], a w 1927 r. w gminie w Zaklikowie [UWL, WS-P, sygn. 787, s ]. Dom modlitwy w Zakrzówku jest też wymieniony w statystyce z 1895 r., ale dopiero w 1910 r. odnotowano utworzenie tu samodzielnego okręgu bóżniczego [RGL II, A IV 1910:72] w okresie międzywojennym gmina odrodzona w 1933 r. [UWL, WS-P, sygn. 731, s. 28]

17 Komplet danych z tych dwóch oblatowanych Taryff pozwala stwierdzić, że kahały w województwie lubelskim w 1778 r. są takie same jak w 1765 r., natomiast okazuje się, że liczba odnotowanej w nich opodatkowanej ludności żydowskiej w porównaniu z danymi z 1765 r. jest procentowo jeszcze mniejsza, niż ta obliczona przez S. Jopa. We wszystkich 36 kahałach województwa lubelskiego w 1765 r. było opodatkowanych Żydów, natomiast w 1778 r. już tylko 10793, co stanowi 53,66 % poprzedniego stanu. Mniejszą ilości podatników odnotowano we wszystkich 15 ka-hałach wymienionych przez Ostaszewskiego największą różnicę w kahale kraśnickim (o 815 osób), bełżyckim (o 599), józefowskim (o 532), lubartowskim (o 431), łęczyńskim (o 409); najmniejszą w kahałach wysockim (o 77) i frampolskim (o 51). Trudno uwierzyć, żeby w miarę stabilnych czasach populacja ludności żydowskiej, a właściwie opodatkowanych głów zmniejszyła się o prawie połowę. Być może Lustratorowi przysięgli bazowali na danych dostarczanych przez poszczególne kahały innych dla 1765 r. i innych dla 1778 r., np. z powodu tego, że po podwyższeniu pogłównego z 2 złotych do 3 złotych od osoby, płatnikami mogli zostać wyznaczeni tylko bogatsi Żydzi w danym kahale. Na taki sposób pobierania po-głównego może wskazywać praktyka funkcjonowania gmin żydowskich, znana lepiej z dokumentów z XIX w., kiedy na potrzeby gminy opodatkowywali się tylko bogatsi w danym czasie Żydzi. Potwierdzenie tego przypuszczenia wymaga jednak dalszych badań. Ponieważ opublikowany jest też spis poboru pogłównego od Żydów Korony z roku , warto przy analizie spisu z 1778 r. sięgnąć również po te dane. Wykaz z 1790 r. jest interesujący, gdyż zawiera informacje o liczbie głów żydowskich oddzielnie w mieście siedzibie kahału i oddzielnie w parafii do niego należącej (wsiach i miasteczkach), a także podaje sumę podatników w całym kahale. W przypadku województwa lubelskiego do kompletu danych brak jest niestety informacji o kahale frampolskim 23, dlatego liczba głów odnotowana w tym kahale we wcześniejszych spisach nie będzie brana przy poniższej analizie pod uwagę (był to jeden z mniejszych kahałów województwa w 1765 r. podatek płaciło 191 głów, a w 1778 r. 140). Liczba opodatkowanych Żydów w województwie lubelskim (po odliczeniu kahału frampolskiego) z głów w 1778 r. zwiększyła się do głów w 1790 r., czyli o 3712 płatników (34,8 %). Wzrost ilości Żydów płacących podatek odnotowano w 1790 r. w większości kahałów największy w lubelskim (o 877 osób), następnie kolejno w lubartow- 22 Guldon, Stępkowski, s W wykazie z 1790 do składu kahałów województwa lubelskiego dołączone zostały 3 kahały z ziemi stężyckiej woje wództwa sandomierskiego (Bobrowniki, Łysobyki [dziś Przytoczno] i Żelechów) [Guldon, Stępkowski, s. 127], choć teren ten został włączony do województwa lubelskiego dopiero w 1793 r. [Ćwik, Reder, s. 53]. 24 skim (o 419), kurowskim (o 348), kraśnickim (o 305), łęczyńskim (o 239) i opolskim (o 206). W kilku kahałach zanotowano stagnację wzrost ilości opodatkowanych głów o kilkunaście osób (kahały czemiernicki, gorajski, józefowski, radzyński i za-klikowski), a w kilku odnotowano też zmniejszenie się liczby podatników (kahały kocki, zbuczyński, radzyński, siedlecki i modliborzycki). Najwięcej podatników ubyło w kahale kockim ich liczba spadła z 380 do 299. W samym Kocku liczba głów zmniejszyła się o 95 osób, co jest dosyć zaskakujące skoro w kahale tym odnotowano w 1765 r. 793 głowy 24, a w 1787 r. 850 Żydów w samym mieście 25. Jeśli chodzi o wielkość kahałów w roku 1790 to najliczniejszym w województwie był ponownie (tak jak w 1765 r.) kahał lubelski liczący 1860 głów (1578 Żydów w mieście i 282 w okolicznych wsiach). Co prawda wzrosła nieco ilość Żydów we wsiach kahału łukowskiego (z 922 do 1029), a w Łukowie nieznacznie spadła (z 383 do 343), ale za to w Lublinie istotnie wzrosła (z 790 do 1578). Kolejne kahały pod względem wielkości (od 1006 do 508 głów ) to podobnie jak wcześniej (choć w nieco innej kolejności): lubartowski, kraśnicki, kurowski, kazimierski, łęczyński i biłgorajski. Do grupy największych kahałów powrócił kurowski (liczba głów w nim wykazywała w kolejnych poborach duże wahnięcia z 1092 w 1765 r. spadła dosyć zaskakująco do 355 w 1778 r., a następnie wzrosła do 703 w 1790 r.) i dołączyły łęczyński i biłgorajski 26. Najmniejsze kahały (od 38 do 143 głów ) to podobnie jak w 1778 r.: zbuczyński (w 1790 r. już tylko sam Zbuczyn), kahał wysocki, Nowy Kazimierz czyli Piaski przy Lublinie, rachowski (annopolski), biskupicki, włostowic-ki, Wieniawa i Kalinowszczyzna. W niektórych małych kahałach liczba płatników zwiększyła się dwukrotnie (co i tak nie zmieniło ich pozycji). Taki wzrost zanotowano w kahałach przy Lublinie: piaseckim, na Kalinowszczyźnie, na Wieniawie, a także w Głusku zapewne ze względu na bliskość miasta. Wzrosła także ilość Żydów w kahale włostowickim, co wiązało się z rozwojem Puław od 1784 r., kiedy stały się one rezydencją Czartoryskich 27. Największe skupiska głów żydowskich w miastach województwa lubelskiego w 1790 r. (od 1578 do 421 głów ) to kolejno: Lublin, Lubartów, Kraśnik, Kurów i Łęczna. W większości miast (w 23) skupiska Żydów były średniej wielkości (od Kleczyński, Kulczycki, s H. Mierzwiński, Ludność żydowska w dziejach miasta Kocka [w:] Żydzi na Podlasiu (pod red. Z. Chyry-Rolicz, R. Tara siuk, E. Kopówki), Siedlce 2010, s Tak znaczne różnice w liczbie opodatkowanych Żydów w kahale Kurowskim w niezbyt odległych odstępach cza su wymagają dalszych badań. Wzrost liczby podatników w Łęcznej związany był z rozwojem miasta jako miejsca jednych z największych jarmarków w Rzeczypospolitej. Zobacz: P. Sygowski, Bożnica w Łęcznej, woj. lubelskie. Doku mentacja naukowo-historyczna), Lublin 1990, s. 27, 37 (m-pis w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie). W Biłgoraju wzrost ten wiązał się zapewne z rozwojem sitarstwa w mieście: P. Sygowski, Żydzi w Biłgo raju w XIX wieku w świetle materiałów archiwalnych ( ) [w:] Biłgoraj czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, red. M. Adamczyk-Garbowska, B. Wróblewski, Lublin 2005, s Tegoż, Puławy [hasło do Katalogu cmentarzy żydowskich w Polsce, Lublin 1992 (m-pis ŻIH)]. 25

18 do 118 głów ). Największe z tych skupisk (powyżej 300 głów ) to: Biłgoraj, Łuków, Józefów (nad Wisłą), Kazimierz, Janów (Lubelski) i Siedlce. Siedem miasteczek i przedmieść będących siedzibą kahałów z najmniejszą liczbą Żydów (poniżej 100 głów od 99 do 38) to: Baranów, Biskupice, Rachów (Annopol), Piaski przy Lublinie, Wysokie, Włostowice i Zbuczyn. W 1790 r. najwięcej Żydów w parafii czyli wsiach i miasteczkach należącymi do danego kahału (poza miastem siedzibą władz kahału) było, tak jak poprzednio, w kahale łukowskim (1023 głowy ). Z pozostałych parafii kolejne pod względem wielkości (282 do 230 głów ) to: lubelska, kraśnicka, piasecka, kazimierska i lubartowska. Najmniej Żydów (od 7 do 91 głów ) było we wsiach i miasteczkach parafii : wysockiej, biskupieckiej, rachowskiej, głuskiej, józefowskiej, gorajskiej, zakli-kowskiej, siedleckiej, włostowickiej, janowskiej, modliborzyckiej i czemiernickiej. Generalnie różnice w ilości płatników pogłównego pomiędzy wykazem z roku 1778 i 1790 nie są zbyt duże (zob. Tabela) i taki wzrost liczby głów można ocenić jako proporcjonalny i dosyć prawdopodobny. Porównując dane o liczebności głów w kahałach w trzech wspomnianych wykazach (1765, 1778, 1790) przede wszystkim zwraca uwagę wspominana już wyżej duża różnica ilości płatników podatku pomiędzy najwcześniejszym z tych wykazów, a kolejnymi. Warto zwrócić uwagę, że mimo to kolejność kahałów pod względem wielkości w tych trzech spisach nie zmieniała się aż tak bardzo. Największymi kahałami według tych trzech wykazów były: lubelski, łukowski, kraśnicki, lubartowski i kurowski, z których łukowski z lubelskim tylko w 1778 r. zmieniały się miejscami. Wówczas także kolejnym po nich został kahał lubartowski, a czasowo spadł kurowski (o czym było wyżej). W 1765 r. kolejnymi kahałami po wyżej wymienionych były bełżycki i józefowski, które w następnych wykazach odnotowywane są już jako mniejsze kahały. Ich miejsce zajęły lepiej rozwijające się kahały kazimierski i biłgorajski, do których w 1790 r. dołączył łęczyński. Podobnie najmniejszymi w tych trzech wykazach były na ogół te same kahały, mogła jedynie zmieniać się ich kolejność. W 1778 r. najmniej licznymi kahałami (poniżej 100 głów ) były: Piaski przy Lublinie, biskupicki, wysocki, włostowicki, ra-chowski, zbuczyński i wieniawski. Z wcześniejszego wykazu (1765 r.) do tej grupy weszły kahały przylegające do Lublina wieniawski i Kalinowszczyzna, a do grupy kahałów średniej wielkości dołączył frampolski. Jeśli by wziąć pod uwagę liczbę podatników w miasteczkach to w 1790 r. najmniej opodatkowanych głów (od 38 do 99) odnotowano w: Zbuczynie, Włostowicach, Wysokiem, Piasku przy Lublinie, Ra-chowie (Annopolu), Biskupicach i Baranowie. Niewątpliwie wykaz opodatkowanych głów żydowskich we wszystkich kaha-łach województwa lubelskiego w 1778 r. wzbogaca nasza wiedzę o ludności żydow-26 skiej w tym regionie w czasach Rzeczypospolitej. Jest on istotnym dla dalszych badań nad historią, geografią i demografią tej społeczności na Lubelszczyźnie. Szczególnie ciekawa jest część Taryffy spisana przez Paprockiego, która jest jako materiał źródłowy szczególnie dokładny warta jest opublikowania i dalszej analizy. Ciekawym jej elementem jest wykaz zasiedlenia przez Żydów wsi i miasteczek, który warto porównać choćby z wykazem zasiedleniem ludności żydowskiej województwa lubelskiego sporządzonym w 1819 r. 28 Taryffa ta może być też ciekawym przyczynkiem do badań nad mechanizmami funkcjonowanie kahałów w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej. Sugeruje też kierunek badań nad tymi mechanizmami i wnioskami z nich płynącymi dla precyzyjności badań demograficznych. Istotnym elementem tych badań winna być szersza kwerenda archiwalna. Uzupełnieniem powyższych rozważań jest nowa wersja mapy opracowanej przez S. Jopa do jego artykułu. Zmiany polegają tylko na wprowadzeniu nowej nazwy mapy i nowych podpisach w Legendzie. Z pierwszej wersji mapy zostało wykreślone też miasteczko Kamionka, o której kahale nie ma informacji w wykazie Paprockiego (i Ostaszewskiego) gdyż gmina żydowska powstała tu (jak wspomniane było już wyżej) w końcu 1 ćwierci XIX w. Tab.: Ilość Żydów płacących pogłówne w kahałach województwa lubelskiego w 1778 r. w porównaniu z ilością podatników żydowskich w 1765 i 1790 r Kahały woj. lubelskiego 1765 razem w kahale 1778 miasto 1778 wsie 1778 razem w kahale 1790 miasto 1790 wsie 1790 razem w kahale Baranów Bełżyce Biłgoraj Biskupice Bychawa Czemierniki Frampol Głusk Goraj Janów [Lubelski] Józefów [n/wisłą] Kalinowszczyzna Kazimierz [Dolny] Kock P. Sygowski, Liczba ludności żydowskiej w wykazie statystycznym województwa lubelskiego z 1819 r., Studia Żydowskie. Almanach 2011, R. I, nr 1, s

19 Końskowola Kraśnik Kurów Lubartów Lublin Łęczna Łuków Markuszów Modliborzyce Opole [Lubelskie] Ostrów [Lubelski] Parczew Piaski przy Lublinie [w 1790 r. Nowy Kazimierz] Piaski Rachów [Annopol] Radzyń [Podlaski] Siedlce Wieniawa Włostowice Wysokie Zaklików Zbuczyn More about Taryffa Głów Żydowskich in the Lublin Voievodship, 1778 [lnventory Tax of Jews in the Lublin Voievodship, 1778] Statistical and demographic data are very important in studies on Jewish history in Poland. There are tax documents of 36 kehillas in the Lublin Voievodship dating from 1778 in the Lublin State Archive. It is surprising that the Jews paying taxes in 1778 was , whereas in Most tax payers in 1778 was Łuków (in the town three times less than in the surrounding villages), then Lublin, Lubartów, Kraśnik, Radzyń, Kazimierz and Biłgoraj (from 1368 to 418). Kehillas with the lowest number of payers are: Wieniawa, Zbuczyń, Kahnowszczyzna, Rachów, Włostowice, Biskupice, Wysokie and Piaski Lubelskie (from 95 to 42 taxpayers). According to a tax census of 1790, the number of taxpayers in 36 kehillas rosę slightly to (without Frampol). List of 1778 fills an important gap in research on Jewish settlement in the Lublin region. Źródło: J. Kleczyński, F. Kulczycki, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności 1894, t. 1; Z. Guldon, L. Stępkowski, Spis ludności żydowskiej z 1790 roku, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1986, nr 3-4 ( ), s

20 28 29

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza XXXV Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Mamy nadzieję, że i w tym roku Mały Konkurs

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. LUBELSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza XXXV Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Mamy nadzieję, że i w tym roku Mały Konkurs

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

Rajd - "Śladami historii Sławkowskich Żydów"

Rajd - Śladami historii Sławkowskich Żydów Rajd - "Śladami historii Sławkowskich Żydów" 26 listopada zabrałam PDDW "Złoci", do której również należę, na rajd - "Historia Sławkowskich Żydów". Całość rozpoczęliśmy o 10.00 pod Muzeum w Sławkowie.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bialski Technikum Międzyrzec Podlaski Warszawska 28% 53 38 37 26 37 47 53 50 60 1 43 30 2 bialski Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej Międzyrzec Technikum Podlaski 3 Maja 69% 85 48 48 45 61

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bialski Technikum Międzyrzec Podlaski Warszawska 31 58% Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej bialski Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej Technikum Międzyrzec Podlaski 3 Maja 92 65% Starostwo

Bardziej szczegółowo

Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia ( ) OW Nazwa ID Nazwa ID Nazwa Liczba osób

Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia ( ) OW Nazwa ID Nazwa ID Nazwa Liczba osób Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia (2016-12-01) OW Nazwa ID Nazwa ID Nazwa Liczba osób Liczba osób wyłączonych Procent [%] NFZ województwa powiatu powiatu gminy gminy kwalifikujących

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Partnerzy Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie

Partnerzy Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie Załącznik do Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie Partnerzy Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie 1. Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina

Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4, 273-276 2012 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

Tabela 32. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie lubelskim według gmin

Tabela 32. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie lubelskim według gmin Tabela 32. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie m według gmin Międzyrzec Podlaski bialski podlaski 0601 060101 310 33,49 8 88 24,75 7 79 58,23 7 84 bialski podlaski 0601 Terespol 060102 111

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 65 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2014 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 65 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2014 r. Załącznik do zarządzenia Nr 65 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2014 r. WYKAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W POSZCZEGÓLNYCH RADACH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W WYBORACH DO RAD ORGANÓW SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury wszystkie bialski Technikum Międzyrzec Podlaski Warszawska 53 9 5 4 16 11 7 4 11 11 20 20 4 19 3 28 7 8 2 bialski Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Międzyrzec Dąbrowskiej Technikum Podlaski 3 Maja 85

Bardziej szczegółowo

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto na prawach powiatu Lublin 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Zamość

Bardziej szczegółowo

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r.

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r. wszystkie J. polski ustny (wynik J. polski pisemny (wynik Matematyka (wynik bialski bialski Technikum Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej Technikum Międzyrzec Podlaski Międzyrzec Podlaski

Bardziej szczegółowo

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Powstanie pierwszej instytucji statystycznej w Polsce W Krakowie, w 1882 r. powstała pierwsza Komisja Statystyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) Rok akad. 2016/2017

Kierunek: JUDAISTYKA. STUDIA STACJONARNE I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) Rok akad. 2016/2017 Kierunek: UDAISTYKA STUDIA STACNARNE I-go STPNIA (LICENCACKIE) Rok akad. 2016/2017 I RK STUDIÓW, I semestr: Z Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć /F Forma zaliczenia Liczba godzin H Dzieje starożytnego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 ROKU Wybory

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złoŝonych w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji (I edycja Konkursu)

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złoŝonych w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji (I edycja Konkursu) Załącznik do uchwały Nr CV/2123/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 maja 2016 r. Lista wniosków wybranych do dofinansowania złoŝonych w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój liczby mieszkańców Krasnegostawu

Rozwój liczby mieszkańców Krasnegostawu Rozwój liczby mieszkańców Krasnegostawu Na wczesne osadnictwo w okolicy Krasnegostawu istotny wpływ miały pograniczne walki polsko-ruskie i litewskie oraz niszczące najazdy tatarskie, które zwolniły, częściowo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów - czerwiec 2017 r. Godzina postoju - od. Godzina postoju - do

Harmonogram postoju mammobusów - czerwiec 2017 r. Godzina postoju - od. Godzina postoju - do Kod OW Świadczeniodawca Data postoju Dzień tygodnia Harmonogram postoju mammobusów - czerwiec 2017 r. Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od Godzina postoju - do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

2 Janów Podlaski bialski TET Technikum Janów Podlaski, ul. Siedlecka ,66

2 Janów Podlaski bialski TET Technikum Janów Podlaski, ul. Siedlecka ,66 Załącznik nr 19A do Regulaminu konkursu: Wykaz szkół i/lub placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, które w prowadzonych przez siebie zawodach osiągają wyniki egzaminów końcowych i/lub kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 216 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lutego 216 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Kim jest autor niezwykłej kolekcji zdjęć. Zawodowcem?

Kim jest autor niezwykłej kolekcji zdjęć. Zawodowcem? Kim jest autor niezwykłej kolekcji zdjęć. Zawodowcem? Paweł P. Reszka 13.06.2012, aktualizacja: 13.06.2012 19:07 Jedno ze zdjęć znalezionych przy Rynek 4 Kolekcję zdjęć znaleziono na strychu kamienicy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej - Technikum

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej - Technikum Załącznik nr 19A do Regulaminu konkursu: Wykaz szkół i/lub placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, które w prowadzonych przez siebie zawodach osiągają wyniki egzaminów końcowych i/lub kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2010 r. Województwo lubelskie pod względem powierzchni, po mazowieckim i wielkopolskim, 3 województwo

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl/ Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów - maj 2017 r. Godzina postoju - do. Godzina postoju - od

Harmonogram postoju mammobusów - maj 2017 r. Godzina postoju - do. Godzina postoju - od Kod OW Świadczeniodawca Data postoju Dzień tygodnia Harmonogram postoju mammobusów - maj 2017 r. Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od Godzina postoju - do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW PRZEBUDZENI DO ŻYCIA

X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW PRZEBUDZENI DO ŻYCIA Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza Eliminacje dla Województwa Lubelskiego X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW PRZEBUDZENI DO ŻYCIA 1. Celem konkursu jest prezentowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku na Gminna bibliotekę i Ośrodek kultury w miejscowości Wysokie

Adaptacja budynku na Gminna bibliotekę i Ośrodek kultury w miejscowości Wysokie Lista wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WL ocenionych formalnie DZIAŁANIE 7.1 INFRASTRUKTURA KULTURY I TURYSTYKI - Kategoria II - Infrastruktura kultury Nr konkursu 18/RPOWL/7.1/2009 LP

Bardziej szczegółowo

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA Na terenie województwa lubelskiego w 2008 r. funkcjonowały: 1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie z trzema podstacjami

Bardziej szczegółowo

Lublin

Lublin Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/325/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 marca 2015 r. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów - grudzień 2015 r.

Harmonogram postoju mammobusów - grudzień 2015 r. Kod OW Świadczeniodawca CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI 30002952 EJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI Data postoju Dzień tygodnia Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od Godzina postoju - do 2015-12-01 wt. KRASNOSTAWSKI

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Pałac Myślewicki otwarty dla zwiedzających

Pałac Myślewicki otwarty dla zwiedzających palac_1_fot._waldemar_panow.jpg [1] Fot. materiały prasowe Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Strona 4 z 6 8 października 2015 Dzięki pracom konserwatorskim Pałac Myślewicki, który 7 października został

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa lubelskiego

Ranking gmin województwa lubelskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

/REH/05/1/ /01-FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA NA OBSZARZE GMINY: TRZYDNIK DUŻY /REH/05/1/

/REH/05/1/ /01-FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA NA OBSZARZE GMINY: TRZYDNIK DUŻY /REH/05/1/ Załącznik do Komunikatu Dyrektora Lubelskiego OW NFZ z dnia 28 czerwca 2017 r. Wykaz postępowań w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie w roku 2017 i w latach następnych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Lubartowska 30. obecnie/currently, Lubartowska 36

Lubartowska 30. obecnie/currently, Lubartowska 36 Lubartowska 30 Lubartowska 30 Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s, Fragment panoramy Lublina, lata 30., ul. Lubartowska/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s, Lubartowska

Bardziej szczegółowo

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Adres Telefon BEŁŻYCE UL. LUBELSKA 90

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Adres Telefon BEŁŻYCE UL. LUBELSKA 90 Wyjazdowa nocna i świąteczna opieka zdrowotna W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/st:5/printpdf.html Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Gminie Skierbieszów. Kolektory słoneczne - czyste środowisko w gminie Wierzbica.

Energia odnawialna w Gminie Skierbieszów. Kolektory słoneczne - czyste środowisko w gminie Wierzbica. Lista projektów wybranych do dofinansowana w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Judaica. Adam Dylewski Anna Olej-Kobus Krzysztof Kobus. carta blanca

Judaica. Adam Dylewski Anna Olej-Kobus Krzysztof Kobus. carta blanca Judaica Adam Dylewski Anna Olej-Kobus Krzysztof Kobus carta blanca Spis treści Bobowa, przysiółek Pulonki - cmentarz 110 Nowy Sącz - synagoga Grodzka 114 Lublin - Ośrodek Brama Grodzka -Teatr NN" Kock-dwór

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW CMENTARZE Gmina Nowe Miasteczko 2011 rok Zatwierdził: Spis treści: KARTA 1 CMENTARZ W NOWYM MIASTECZKU...3 1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI)...3 KARTA 2 CMENTARZ we wsi

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku Lp. Numer projektu Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy 1 RPLU.05.02.00-06-0001/16 Lista projektów spełniających kryteria formalne, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Materiały nadesłane przez szkoły biorące udział w programie edukacyjnym Przywróćmy Pamięć 2005/2006

Materiały nadesłane przez szkoły biorące udział w programie edukacyjnym Przywróćmy Pamięć 2005/2006 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmie PROJEKT: Cały świat to jeden wielki Chełm Realizacja projektu Cały świat to jeden wielki Chełm - marzec 2006 Mamy za sobą kolejny etap realizacji projektu.

Bardziej szczegółowo

Książkę tę poświęcam pamięci moich lwowskich Rodziców, Lidii i Andrzeja Lewickich, a dedykuję ją wszystkim lwowiakom wygnanym, przybyłym, urodzonym

Książkę tę poświęcam pamięci moich lwowskich Rodziców, Lidii i Andrzeja Lewickich, a dedykuję ją wszystkim lwowiakom wygnanym, przybyłym, urodzonym Książkę tę poświęcam pamięci moich lwowskich Rodziców, Lidii i Andrzeja Lewickich, a dedykuję ją wszystkim lwowiakom wygnanym, przybyłym, urodzonym we Lwowie gdyż oni najlepiej wiedzą, czym jest miejsce.

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku wątpliwości ostateczna, wiążąca interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

7. W przypadku wątpliwości ostateczna, wiążąca interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do organizatora. R E G U L A M I N grantu naukowo-badawczego Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą Idee jako fundamenty porządku społecznego, politycznego i prawnego III Rzeczypospolitej 1. 1. Grant naukowo-badawczy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP TABL. 7 (35). MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W 2003 R. DWELLINGS COMPLETED IN 2003 SPECIFICATION rooms mieszkań rooms mieszkań WOJEWÓDZTWO... 6005 30634 692212 115,3 4423 25690 609194 137,7 VOIVODSHIP BIALSKO-PODLASKI.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin

Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin Dialog i dyskusja Relacja z II zjazdu Akademii Polin W dniach 7-9 lutego w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki odbył się II zjazd Akademii Polin, podczas którego na wykładach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail 1. Bialski w Kozuli 21-500 Biała Podlaska tel./fax (0-83) 343-34-70 dom.pomocy.spolecznej.w.kozuli

Bardziej szczegółowo

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Henryk Rutkowski Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Przedmiotem zainteresowania jest terytorium województwa kaliskiego na dawnych mapach, z których tylko późniejsze przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Ile za wodę, ścieki i odpady komunalne. Nowy stary cmentarz. Pomiędzy sacrum a profanum... Drodzy Czytelnicy! Wiosna w kulturze

Ile za wodę, ścieki i odpady komunalne. Nowy stary cmentarz. Pomiędzy sacrum a profanum... Drodzy Czytelnicy! Wiosna w kulturze Redaktor wydania: Roman Sokal Dziennikarze: Roman Sokal, Joanna Wyrostek, Współpraca: Andrzej Czacharowski, Piotr Flor, Albin Jaworski, Wiktoria Klechowa, Aneta Klimczak, Andrzej B. Miazga, Kazimierz Szubiak,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej)

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej) Załącznik nr 1 Indykatywny podział środków dla gmin Województwa Lubelskiego na 2014-15 r. (Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Gmina (OPS) Wartość

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym elementem natury

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/printpdf/st:29.html Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA Lublin Lublin od wieków stanowił polska bramę na wschód i przez cały okres swego istnienia wielokrotnie wpisywał się w polskie kroniki. Początki osadnictwa na wzgórzach, które

Bardziej szczegółowo

Genealogia żydowskich nazwisk rodowych. (Uwagi ogólne)

Genealogia żydowskich nazwisk rodowych. (Uwagi ogólne) Genealogia żydowskich nazwisk rodowych. (Uwagi ogólne) Genealogia żydowskich nazwisk rodowych w myśl przepisów o księgach stanu cywilnego (w tym metrykalnych) nie jest tak odległa jak by się początkowo

Bardziej szczegółowo

Lp. Nieruchomość Stan Prawny Powierzchnia gruntu. Własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 8656 m 2

Lp. Nieruchomość Stan Prawny Powierzchnia gruntu. Własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 8656 m 2 KWP Lublin Źródło: http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/kwl/majatek/9792,majatek.html Wygenerowano: Niedziela, 21 sierpnia 2016, 13:20 Majątek Lp. Nieruchomość Stan Prawny Powierzchnia gruntu POWIAT BIAŁA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Instytucje kultury w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Instytucje kultury w 2008 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Instytucje kultury w 2008 roku 1 TEATRY I INSTYTUCJE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów - czerwiec 2016 r. Godzina postoju - od. Godzina postoju - do

Harmonogram postoju mammobusów - czerwiec 2016 r. Godzina postoju - od. Godzina postoju - do Kod OW Świadczeniodawca Data postoju Dzień tygodnia Harmonogram postoju mammobusów - czerwiec 2016 r. Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od Godzina postoju - do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Anną Hamerla Romanem Hamerla Przybliżenie Kultury Żydowskiej.

Anną Hamerla Romanem Hamerla Przybliżenie Kultury Żydowskiej. W dniu 20. 11.2015r. kolejny raz uczestniczyliśmy w spotkaniu z panią Anną Hamerla i panem Romanem Hamerla. To spotkanie miało niecodzienny charakter, ponieważ czas przeznaczony w tym dniu na lekcję historii

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Szkolenie z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników HARMONOGRAM kursów

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na rok 2013 i lata następne

WOJEWÓDZKI WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na rok 2013 i lata następne WOJEWÓDZKI WIELOLETI PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na rok 2013 i lata następne Załącznik r 1 do Uchwały r / /2013 MKR 1 Rejowiec Gmina chełmski 2 Jabłonna Gmina lubelski Budowa

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Finanse publiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dosyć rzadko analizuje się, w jaki sposób strumienie dochodów powstających w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia inwestycyjne w regionie lubelskim. ujęte w PBDK

Zamierzenia inwestycyjne w regionie lubelskim. ujęte w PBDK Zamierzenia inwestycyjne w regionie lubelskim ujęte w PBDK 2014-2023 Sieć dróg w zarządzie Oddziału w Lublinie klasa S klasa GP klasa G 89,066 km 898,873 km 51,497 km RAZEM: 1 039,436 km Obiekty mostowe

Bardziej szczegółowo

JUDAIZM PODSTAWY WIARY

JUDAIZM PODSTAWY WIARY JUDAIZM PODSTAWY WIARY JØDEDOMMENS LÆRE Według żydów istnieje tylko jeden bóg. Wszyscy żydzi muszą przestrzegać Dziesięciu przykazań. Najważniejsze księgi w judaizmie to Tora i Talmud, w których spisane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim Na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów - lipiec 2016 r. Godzina postoju - od. Godzina postoju - do

Harmonogram postoju mammobusów - lipiec 2016 r. Godzina postoju - od. Godzina postoju - do Kod OW Świadczeniodawca Data postoju Dzień tygodnia Harmonogram postoju mammobusów - lipiec 2016 r. Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od Godzina postoju - do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU

PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2030 Inwestycje na drogach wojewódzkich w obecnej perspektywie budżetowej jako komplementarne wobec węzłów na drogach krajowych 2-3 MARCA 2017 r. Sieć dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Weryfikacja hipotez statystycznych. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT. Weryfikacja hipotez statystycznych. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Weryfikacja hipotez statystycznych Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Protokół z prac Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Nowoczesna Szkoła

Protokół z prac Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Nowoczesna Szkoła 1-2 3 4-7 8-13 - 17 Protokół z prac Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Komisja w składzie: 1. Przewodniczący Ewelina Iwanek Chachaj Kierownik Projektu 2. Członek Marta Drygała 3.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy serdecznie do udziału w VI zjeździe Akademii Polin, który odbędzie się w dniach czerwca 2013!

Zapraszamy serdecznie do udziału w VI zjeździe Akademii Polin, który odbędzie się w dniach czerwca 2013! V zjazd Akademii Polin Podróż w dwudziestolecie międzywojenne Jednym z najciekawszych wydarzeń V zjazdu była wizyta uczestników Akademii Polin w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ/NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Zakres świadczeń SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ/NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA Lista SOR-ów, Izb Przyjęć oraz punktów Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej, w których pacjenci uzyskają opiekę zdrowotną w zastępstwie za lekarza rodzinnego L.p. Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość

Bardziej szczegółowo