ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. dr hab. Marian Podstawka G ówna Szko a Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydzia Nauk Ekonomicznych mgr in. Agnieszka Deresz Urz d Skarbowy w Siedlcach Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej The consequences of choosing a certain taxation of income tax imposed on individual taxpayers running their own business, excluding farming Streszczenie: Jednym z problemów, z jakim musz si zmierzy podatnicy prowadz cy pozarolnicz dzia alno gospodarcz, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedsi biorcy rozpoczynaj cy czy te kontynuuj cy jej prowadzenie maj do wyboru: opodatkowanie na zasadach ogólnych zarówno wed ug progresywnej skali podatkowej, jak i wed ug stawki liniowej 19% oraz opodatkowanie w formach zrycza towanych wed ug rycza tu ewidencjonowanego b d karty podatkowej. Ka da z wymienionych metod opodatkowania ma swoje zalety i wady. W zale no ci od rodzaju prowadzonej dzia alno ci, jej rozmiaru oraz poziomu ponoszonych kosztów uzyskania przychodu, przedsi biorca powinien wybra rozwi zanie najbardziej optymalne. W tym opracowaniu scharakteryzowano poszczególne formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak równie podj to prób odpowiedzi na pytanie, w jakich przypadkach b d op acalne poszczególne formy opodatkowania. Abstract: The individual taxpayers running their own business have to face a hard decision, namely choosing a certain taxation of income tax. Entrepreneurs who start or continue running their own business can decide on taxation based on general rules according to both: progressive tax rate or linear tax rate of 19% and taxation based on flat rate charges or a tax card. However, all of mentioned above methods have their advantages and disadvantages. The entrepreneur should choose the most optimum solution depending on sort of business, its extend and level of costs of earned income. This assessment characterizes taxation of income tax paid by taxpayers. It also attempts to answer the question: In what cases certain forms of taxation will be profitable.

2 M. Podstawka, A. Deresz Wst p Skupiaj c uwag na celach podatkowych przedsi biorstwa, nale y podj prób odpowiedzi na podstawowe pytanie w tym zakresie: Jak wybra najkorzystniejsz form opodatkowania podatkiem dochodowym? Wybór optymalnej formy opodatkowania pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej a w konsekwencji i decyzja dotycz ca prowadzenia odpowiednich ewidencji dla celów tej e dzia alno ci powinna by bez w tpienia dokonana w oparciu o mo liwo wp ywania przez przedsi biorc na obci enia podatkowe, a tym samym na przewidywane kwoty podatku do zap aty. Bezsprzeczne jest, e podatek dochodowy jest tym korzystniejszy dla przedsi biorcy, im mniejsze s wydatki podatkowe (suma kosztów prowadzenia ewidencji i rozlicze podatkowych oraz kwot podatku do zap aty) oraz im wi kszy jest wp yw przedsi biorcy na obci enia podatkowe. Nast pstwem wyboru optymalnej formy opodatkowania s znaczne oszcz dno ci finansowe, co istotnie zwi ksza op acalno prowadzenia pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej. Osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz dzia alno gospodarcz, czy te rozpoczynaj ce jej prowadzenie, maj prawo do wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym spo ród czterech mo liwych: opodatkowania na zasadach ogólnych: - wed ug progresywnej skali podatkowej, - wed ug stawki liniowej 19%, opodatkowania w formach zrycza towanych: - wed ug rycza tu ewidencjonowanego, - wed ug karty podatkowej. Wybór okre lonej formy opodatkowania nie jest jednak nieograniczony, gdy zabraniaj tego obowi zuj ce przepisy podatkowe. Ograniczenia dotycz niektórych rodzajów pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, które nie mog by rozliczane w formach zrycza towanych, nie ka dy przedsi biorca mo e te wybra opodatkowanie podatkiem liniowym. W opracowaniu przeprowadzono analiz w zakresie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod k tem ich oddzia ywania na zmniejszenie lub zwi kszenie obci enia podatkowego, a w konsekwencji na wysoko przewidywanej kwoty podatku dochodowego do zap aty. Podj to tak e prób udowodnienia, e zarówno ci ar podatkowy, jak i przewidywane kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych do zap aty z tytu u pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej nie s wielko ciami danymi, lecz mo na na nie wp ywa. Przedmiotem opracowania jest zatem zwrócenie uwagi na wybór optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwzgl dnieniem mo liwo ci wp ywania na obci enia podatkowe i przewidywane kwoty do zap aty podatku dochodowego od osób fizycznych. 46

3 Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym Charakterystyka poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Zasady ogólne wed ug progresywnej skali podatkowej Zasady ogólne wed ug progresywnej skali podatkowej, to podstawowa forma opodatkowania, dost pna dla ka dego przedsi biorcy bez wzgl du na rodzaj dzia alno ci, rozmiar i form prawn (bez znaczenia jest fakt czy jest prowadzona indywidualnie, w spó ce cywilnej, czy osobowej spó ce handlowej jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). Wybieraj c zasady ogólne wed ug skali podatkowej jako sposób rozliczania podatku, przedsi biorca ma mo liwo uwzgl dnienia kosztów zwi zanych z dzia alno ci, skorzystania z wszelkich dost pnych ulg podatkowych i preferencji podatkowych, w tym z wspólnego rozliczenia z ma onkiem czy na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowuj cych dzieci. Przedsi biorca opodatkowany na zasadach ogólnych p aci podatek od dochodu. Co do zasady, dochód z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej ustala si na podstawie prawid owo prowadzonych ksi g rachunkowych, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowo ci. Je eli przychody nie osi gaj równowarto ci 800 tys. euro, przedsi biorca prowadzi podatkow ksi g przychodów i rozchodów. Przy tej formie opodatkowania przedsi biorca p aci podatek dochodowy zaliczkowo wedle wyboru co miesi c lub co kwarta. Mo e te skorzysta z uproszczonych zaliczek p atnych w sta ej wysoko ci. Po sko czonym roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast pnego po roku podatkowym jest obowi zany z o y zeznanie podatkowe o wysoko ci osi gni tego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym na druku PIT-36. Zasady ogólne wed ug stawki liniowej 19% Zasady ogólne wed ug stawki liniowej 19% s dost pne tak e bez wzgl du na rodzaj, rozmiar i form prawn pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej. Jedyne ograniczenie dotyczy podatników wiadcz cych us ugi na rzecz by ych pracodawców takie, jakie wiadczyli na ich rzecz w ramach stosunku pracy w danym albo poprzedzaj cym dany rok roku podatkowym 1. Podstawow zalet tej formy rozliczenia jest niska 19% stawka stosowana do wszystkich dochodów z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na ich wielko. Cen za to jest brak mo liwo ci skorzystania z jakichkolwiek ulg podatkowych (wyj tek stanowi odliczenie od dochodu sk adek na ubezpieczenie spo eczne, odliczenie od podatku sk adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz mo liwo przekazania 1% podatku na rzecz organizacji po ytku publicznego) i preferencyjnych zasad opodatkowania. Poza tym przedsi biorcy, którzy wybrali t form opodatkowania obowi zani s prowadzi podatkow ksi g przychodów i rozchodów, zgodnie z odr b- 1 Patrz art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). 47

4 M. Podstawka, A. Deresz nymi przepisami. Podatek p acony jest od pierwszej zarobionej z otówki (nie przys uguje tzw. kwota wolna, wynosz ca w 2008 roku 3.091,00 z ), co miesi c lub co kwarta (równie mo na wybra uproszczenia polegaj ce na wp acaniu zaliczek w sta ej wysoko ci). Po sko czonym roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast pnego po roku podatkowym przedsi biorcy s obowi zani sk ada urz dom skarbowym zeznanie podatkowe o wysoko ci osi gni tego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym na druku PIT-36L. Rycza t od przychodów ewidencjonowanych Rycza t od przychodów ewidencjonowanych jest zarezerwowany wy- cznie dla prowadz cych dzia alno samodzielnie, w spó ce cywilnej lub jawnej. Z tym e prawo do tej formy opodatkowania maj wy cznie ci przedsi biorcy, których przychody z dzia alno ci gospodarczej za 2007 rok (w wypadku spó ki suma przychodów jej wspólników) nie przekroczy y równowarto ci euro tj ,00 z. Ten limit obowi zuje tak e w trakcie 2008 roku jego przekroczenie powoduje utrat prawa do rycza tu i konieczno rozliczenia na zasadach ogólnych wed ug progresywnej skali podatkowej. Dodatkowym ograniczeniem dla tej formy opodatkowania jest to, e wiele rodzajów dzia alno ci zosta o wy czonych z opodatkowania rycza tem, m.in. apteki, lombardy, kantory, niektóre wolne zawody np. doradcy podatkowi, architekci 2. Zalet rycza tu jest to, e nie trzeba prowadzi ksi gi przychodów i rozchodów ani ksi g rachunkowych jak przy zasadach ogólnych, a wystarczy uproszczona ewidencja przychodów. Przy rozliczeniu podatkowym nie uwzgl dnia si bowiem kosztów dzia alno ci. Podatek jest p acony od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu, za to na ogó wed ug ni szych stawek. Wynosz one: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% w zale no ci od rodzaju dzia alno ci 3. Zeznanie o wysoko ci uzyskanego przychodu, wysoko ci dokonanych odlicze i nale nego rycza tu od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy s obowi zani z o y w urz dzie skarbowym w terminie do dnia 31 stycznia nast pnego roku podatkowego. Przy tej formie opodatkowania nie ma mo liwo ci wspólnego rozliczenia z ma onkiem czy na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowuj cych dzieci, dost pne s natomiast obowi zuj ce ulgi podatkowe, z wyj tkiem ulgi rodzinnej, któr odlicza si wy cznie od podatku obliczonego wed ug skali podatkowej. 2 Patrz art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). 3 patrz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). 48

5 Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym Karta podatkowa Karta podatkowa dost pna jest wy cznie dla podatników wykonuj cych okre lone zawody 4. Przy opodatkowaniu wed ug karty podatkowej nie ma obowi zku ewidencjonowa przychodów ani kosztów dzia alno ci, a podatek przedsi biorca p aci co miesi c w sta ej wysoko ci okre lonej w decyzji organu podatkowego, po pomniejszeniu go jedynie o zap acon sk adk zdrowotn. Wysoko tego podatku zale y od rodzaju prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, miejsca jej wykonywania i liczby zatrudnionych osób. Przy tej najprostszej formie opodatkowania nie przys uguj ulgi i odliczenia podatkowe (oprócz, jak ju wspomniano, odliczenia od wysoko ci ustalonej w decyzji organu podatkowego stawki karty podatkowej sk adki na ubezpieczenie zdrowotne) ani preferencyjne rozliczenie z ma onkiem czy dla samotnych rodziców. Zalet karty jest to, e przedsi biorca nie ma obowi zku prowadzenia adnych ewidencji dla celów tego podatku, nie obowi zuje go równie obowi zek sk adania rocznych zezna podatkowych, jak ma to miejsce przy pozosta ych formach opodatkowania. O wiadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Przy wyborze jednej z czterech form opodatkowania wa ne jest z o enie o wiadczenia przez podatnika w urz dzie skarbowym. Ka da osoba fizyczna rozpoczynaj ca czy te kontynuuj ca pozarolnicz dzia alno gospodarcz ma obowi zek poinformowa organ podatkowy w a ciwy wed ug swojego miejsca zamieszkania, jak form opodatkowania podatkiem dochodowym wybiera oraz w jaki sposób b dzie prowadzi ewidencj podatkow. To z kolei nak ada na przedsi biorc obowi zek z o enia o wiadczenia w tej sprawie. Pisemne o wiadczenie o wyborze formy opodatkowania za dany rok podatkowy podatnik sk ada do urz du skarbowego wed ug swojego miejsca zamieszkania. Wybór formy opodatkowania nast puje najpó niej 20 stycznia roku podatkowego. Je eli w tym terminie podatnik nie zg osi likwidacji dzia- alno ci gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, nale y uwa a, e nadal prowadzi dzia alno opodatkowan w formie dotychczasowej. Przedsi biorca rozpoczynaj cy pozarolnicz dzia alno gospodarcz zobowi zany jest do z o enia przedmiotowego o wiadczenia do dnia poprzedzaj cego rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, nie pó niej jednak ni w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku prowadzenia pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej w formie spó ki o wiadczenie powy sze sk adaj wszyscy wspólnicy urz - 4 Patrz art. 23 oraz za czniki nr 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). 49

6 M. Podstawka, A. Deresz dom skarbowym w a ciwym wed ug miejsca zamieszkania ka dego ze wspólników. Wybór formy opodatkowania dokonany w o wiadczeniu dotyczy tak e lat nast pnych, chyba e przedsi biorca, w terminie do 20 styczna roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej w a ciwego naczelnika urz du skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub z o y w tym terminie pisemny wniosek lub o wiadczenie o zastosowanie form opodatkowania okre lonych w ustawie o zrycza towanym podatku dochodowym. Wybór formy opodatkowania nie jest obowi zkiem, ale przywilejem przedsi biorcy. Mo e on skorzysta z uprzywilejowanych form op acania podatku lub pozosta opodatkowanym wed ug progresywnej skali podatkowej ze stawkami 19%, 30% i 40%, jakie obowi zuj w 2008 roku. Oznacza to, e opodatkowanie na zasadach ogólnych wed ug progresywnej skali podatkowej jest obligatoryjn form opodatkowania (je li podatnik by opodatkowany na zasadach ogólnych wed ug progresywnej skali podatkowej i nie wybierze do 20 stycznia roku podatkowego jednej ze wspomnianych w punkcie 1 mo liwo ci opodatkowania, nadal pozostaje na zasadach ogólnych wed ug progresywnej skali podatkowej, je li podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej i nie dokona wyboru formy opodatkowania, wówczas ma obowi zek rozlicza si z podatku dochodowego na zasad ogólnych wed ug progresywnej skali podatkowej). Wady i zalety poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Wa ne dla osób dokonuj cych wyboru formy opodatkowania jest to, e im bardziej zrycza towana forma opodatkowania, tym mniejsze obowi zki w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych dla celów podatku dochodowego oraz w zakresie ksi gowo ci oraz tym mniejszy zwi zek kwoty podatku z rozmiarem dzia alno ci gospodarczej. Oczywistym argumentem przemawiaj cym za wyborem okre lonej formy opodatkowania jest op acalno wyboru, jednak osoby, które nie radz sobie z obowi zkami w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych, powinny wybiera bardziej zrycza towane formy opodatkowania, przy których wyst puje mniej obowi zków. Prowadzenie ksi gowo ci mo na co prawda zleci biuru rachunkowemu, jednak wiele czynno ci podatnik zobowi zany jest dokona we w asnym zakresie. Przy zasadach ogólnych mo na co prawda zmniejszy podstaw opodatkowania poprzez optymalizacj podatkow w zakresie kosztów uzyskania przychodu, jednak prawo podatkowe zawiera szereg uregulowa szczegó owych, wyj tków itp., które mog rzeczywi cie utrudni ycie podatnikowi. Poza tym op acalno wyboru formy opodatkowania to nie tylko najni sze podatki, ale najni sze koszty prowadzenia dzia alno ci w ogóle. Przy niewielkim rozmiarze dzia alno ci koszty zwi zane z biurem rachunkowym mog ca kowicie zniweczy oszcz dno ci zwi zane z wyborem zasad ogólnych czy rycza tu jako zasad opodatkowania. 50

7 Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym Jednak ka dy podatnik wraca do zasadniczego pytania: która forma opodatkowania wi e si z najni szymi obci eniami podatkowymi. Aby odpowiedzie na tak postawione pytanie, niezb dna jest podstawowa wiedza o prowadzonej czy planowanej dzia alno ci gospodarczej, dotycz ca mi dzy innymi: wysoko ci przychodu, wysoko ci kosztów jego uzyskania, rozmiaru prowadzonej dzia alno ci (w przypadku karty podatkowej). Na podstawie tych danych nale y ustali wysoko podatku nale nego w ka dym wariancie. Wymienione uwarunkowania wyboru formy opodatkowania prowadzonej pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej zobrazowane zostan przyk adami: Przyk ad nr 1 Podatnik w 2008 roku rozpocz pozarolnicz dzia alno gospodarcz w zakresie handlu detalicznego ywno ci, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi. Dzia alno jest prowadzona przy zatrudnieniu dwóch pracowników w miejscowo ci maj cej powy ej 50 tysi cy mieszka ców. Jako form opodatkowania móg on wybra? Zasady ogólne zarówno wed ug progresywnej skali podatkowej, jak i wed ug stawki liniowej 19%, rycza t ewidencjonowany lub kart podatkow. A zatem wszystkie cztery istniej ce formy opodatkowania. Za ó my zatem, e przeci tny miesi czny przychód wynosi ,00 z, natomiast koszty jego uzyskania tj. zakup towaru, amortyzacja, u ytkowanie samochodu osobowego dla celów dzia alno ci, koszty pracownicze itp. wynosz 7 000,00 z. W zale no ci od wybranej przez przedsi biorc formy opodatkowania podatek dochodowy od osób fizycznych za kolejne miesi ce 2008 roku b dzie si kszta towa w wysoko ci przedstawionej w poni szej tabeli 1. Tabela 1. Wysoko miesi cznego podatku dochodowego od osób fizycznych przy wyborze jednej z czterech mo liwych form opodatkowania Forma opodatkowania Zasady ogólne wed ug progresywnej skali podatkowej Zasady ogólne wed ug stawki liniowej 19% Rycza t ewidencjonowany Karta podatkowa Sposób obliczenia miesi cznego podatku dochodowego , ,00 = 8 000,00 z 8 000,00 z * 19% 586,85 z , ,00 = 8 000,00 z 8 000,00 z * 19% Wysoko miesi cznego podatku dochodowego 933,00 z 1520,00 z ,00 z * 3% 450,00 z wed ug za cznika nr 3 do ustawy o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne 890,00 z ród o: Opracowanie w asne 51

8 M. Podstawka, A. Deresz W omawianym przypadku najbardziej op acalny by by wybór rycza tu ewidencjonowanego. Jednak wystarczy, aby koszty uzyskania by y wy sze o 3000,00 z, wówczas najbardziej op acalne sta yby si zasady ogólne wed ug progresywnej skali podatkowej. Relacje te zawarte s w tabeli 2. Tabela 2. Wysoko miesi cznego podatku dochodowego od osób fizycznych przy wyborze jednej z czterech mo liwych form opodatkowania Forma opodatkowania Zasady ogólne wed ug progresywnej skali podatkowej Zasady ogólne wed ug stawki liniowej 19% Rycza t ewidencjonowany Karta podatkowa ród o: Opracowanie w asne Sposób obliczenia miesi cznego podatku dochodowego , ,00 = 5000,00 z 5000,00 z * 19% 586,85 z , ,00 = 5000,00 z 5000,00 z * 19% ,00 z * 3% wed ug za cznika nr 3 do ustawy o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne Wysoko miesi cznego podatku dochodowego 363,00 z 950,00 z 450,00 z 890,00 z Natomiast gdyby dzia alno by a wykonywana w miejscowo ci do 5000 mieszka ców bez zatrudniania pracowników, wówczas karta podatkowa znalaz aby si na miejscu pierwszym, pod wzgl dem op acalno ci, tu za rycza tem ewidencjonowanym, co z kolei zosta o przedstawione w tabeli 3. Tabela 3. Wysoko miesi cznego podatku dochodowego od osób fizycznych przy wyborze jednej z czterech mo liwych form opodatkowania Forma opodatkowania Zasady ogólne wed ug progresywnej skali podatkowej Zasady ogólne wed ug stawki liniowej 19% Rycza t ewidencjonowany Karta podatkowa Sposób obliczenia miesi cznego podatku dochodowego , ,00 = 8000,00 z 8000,00 z * 19% 586,85 z , ,00 = 8000,00 z 8000,00 z * 19% ,00 z * 3% wed ug za cznika nr 3 do ustawy o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne Wysoko miesi cznego podatku dochodowego 933,00 z 1520,00 z 450,00 z 382,00 z ród o: Opracowanie w asne 52

9 Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym Ponadto nale y zauwa y, i przedmiotowy przyk ad nie uwzgl dnia prawa do korzystania z ulg podatkowych i preferencyjnych zasad opodatkowania. Trudno zatem wyci gn ogólne wnioski. Wynik niew tpliwie zale y od przyj tych prognoz finansowych prowadzonej pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, w szczególno ci wielko ci przychodów i kosztów ich uzyskania oraz indywidualnej sytuacji podatnika, np. prawa do korzystania z ulg podatkowych, czy te preferencyjnych sposobów opodatkowania po zako czonym roku podatkowym. Oprócz wysoko ci obci e podatkowych, przy wyborze najbardziej op acalnej formy opodatkowania nale y uwzgl dni inne czynniki, np. koszty ksi gowo ci i doradztwa podatkowego, które ró ni si w zale no ci od wybranej formy opodatkowania. Do ustalenia op acalno ci wyboru formy opodatkowania niezb dna jest zatem szczegó owa znajomo wska ników ekonomicznych zwi zanych z funkcjonowaniem firmy. Przy wyborze okre lonej formy opodatkowania nale y równie uwzgl dni, to, i oprócz przychodów i kosztów jego uzyskania, w yciu przedsi biorcy wyst puj takie problemy, jak: biuro rachunkowe czy ksi gowy, VAT, akcyza, c a, odliczenia, refundacje, dotacje, inne uwarunkowania lokalne, itp. Uproszczona forma wp acania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ci gu roku podatkowego Poczynaj c od 2007 roku, ka dy przedsi biorca kontynuuj cy dzia alno gospodarcz, opodatkowany wed ug zasad ogólnych, mo e skorzysta z uproszczonej formy obliczania zaliczek na podatek dochodowy. W tym wariancie, zaliczki w danym roku podatkowym s sta e i nalicza si je od dochodu za lata poprzednie. Przedsi biorca mo e zatem zaplanowa na ca y rok z góry wysoko obci e finansowych zwi zanych z podatkiem dochodowym. Z mo liwo ci takiej mo e skorzysta przedsi biorca: który prowadzi dzia alno gospodarcz w roku bie cym (roku dokonania wyboru) oraz w roku poprzednim; który uzyska dochód z dzia alno ci gospodarczej wy szy ni wolny do opodatkowania w roku podatkowym: poprzedzaj cym rok podatkowy o dwa lata (zeznanie z o one w roku podatkowym poprzedzaj cym rok podatkowy) albo poprzedzaj cym rok podatkowy o trzy lata (zeznanie z o one w roku podatkowym poprzedzaj cym rok podatkowy o dwa lata); który w ww. latach by opodatkowany na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym; który zawiadomi na pi mie naczelnika urz du skarbowego o wyborze takiej metody wp acania zaliczek do 20 lutego danego roku podatkowego 5. 5 Patrz art. 44 ust. 6b-6d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.). 53

10 M. Podstawka, A. Deresz Przyk ad nr 2 Podatnik w roku 2005 uzyska strat z dzia alno ci gospodarczej, a w roku 2006 jego dochód z tego tytu u nie przekroczy kwoty 2790,00 z. W roku 2008 nie mo e wi c skorzysta z uproszczonej formy wp acania zaliczek na podatek dochodowy. Nie uzyska bowiem odpowiednich wyników finansowych w latach poprzednich. Podatnik w roku 2005 uzyska dochód 3000,00 z z dzia alno ci gospodarczej, a w roku 2006 uzyska strat. Dochód z roku 2005 wykaza w zeznaniu z o onym w roku 2006, poprzedzaj cym rok 2008 o dwa lata. Ten w a nie dochód mo e stanowi podstaw naliczenia zaliczki p atnej metod uproszczon w roku podatkowym Z uproszczonej metody wp acania zaliczek na podatek dochodowy nie mo e skorzysta przedsi biorca, który po raz pierwszy podj dzia alno w roku podatkowym albo w roku poprzedzaj cym rok podatkowy 6. Przyk ad nr 3 Podatnik zako czy dzia alno gospodarcz 31 grudnia 2006 roku. Podejmuje j na nowo od 1 stycznia 2008 roku, nie mo e jednak dokona wyboru uproszczonej formy wp acania zaliczek na podatek dochodowy, gdy w latach po raz pierwszy podejmuje dzia alno gospodarcz. Z uproszczonej metody wp acania zaliczek na podatek dochodowy mo e skorzysta zarówno przedsi biorca opodatkowany wed ug progresywnej skali podatkowej, jak i przedsi biorca opodatkowany podatkiem liniowym wed ug stawki 19%. Metoda ta polega na: wp acaniu co miesi c zaliczki na podatek dochodowy w sta ej wysoko ci 1/12 podatku nale nego, obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowi zuj cej w danym roku podatkowym lub przy zastosowaniu stawki liniowej 19% za jedno z ww. poprzednich lat podatkowych 7, a za listopad zaliczki w wysoko ci podwójnej; z o eniu rozliczenia rocznego PIT-36 lub PIT-36L po zako czeniu roku podatkowego. Przedmiotowa metoda wp acania zaliczek jest niew tpliwie korzystna dla podatników. Przede wszystkim mog oni zaplanowa wysoko zobowi zania w podatku dochodowym, p atnego w danym roku podatkowym. Nale y równie doda, e przepisy podatkowe jako zaleg o podatkow traktuj tak e niewp acenie w terminie albo wp acenie w ni szej wysoko ci zaliczki na podatek dochodowy. Na tej podstawie organy podatkowe mog u przedsi biorcy wszcz post powanie kontrolne w trakcie roku podatkowego i w sytuacji, gdy oblicz zaliczki w wysoko ci wy szej ni te, któ- 6 Patrz art. 44 ust. 6e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.). 7 Patrz art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.). 54

11 Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym re przedsi biorca wp aci do bud etu, oblicz m.in. nale ne odsetki za zw ok. W przypadku formy uproszczonej wp acania zaliczek powy sze nie ma miejsca. S one bowiem wp acane w okre lonej z góry wysoko ci bez wzgl du na to, jaki dochód podatnik osi ga w danym roku podatkowym. Uproszczona forma wp acania zaliczek jest tak e korzystna dla przedsi biorców, którzy przewiduj, e ich dochód w danym roku znacznie wzro- nie. Jak ju wspomniano, obecne dochody nie ma maj wp ywu na wysoko zaliczek wp aconych w ci gu roku. Tym samym przez pewien czas (a do up ywu terminu z o enia zeznania rocznego) mog oni gospodarowa rodkami finansowymi, które zaoszcz dz, wp acaj c ni sze zaliczki uproszczone. Przyk ad nr 4 Przedsi biorca uzyska nast puj cy dochód w kolejnych latach prowadzenia pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej: w 2004 roku 2000,00 z, w 2005 roku 6000,00 z, w 2006 roku ,00 z, w 2007 roku ,00 z. W 2007 roku dochód uzyskiwany by stabilny w wysoko ci ok. 5000,00 z miesi cznie. Zaliczki wynios yby po ok. 950,00 z w przypadku gdyby by y obliczone wed ug stawki liniowej 19% i po oko o 377,00 z w przypadku gdyby by y obliczone wed ug skali podatkowej, tj. na zasadach ogólnych. Gdyby przedsi biorca skorzysta z uproszczonej formy wp acania zaliczek, p aci by odpowiednio tylko 95,00 z i 47,00 z miesi cznie. Oznacza to, e a do momentu z o enia zeznania podatkowego za 2007 rok i ostatecznego rozliczenia, kiedy to musia by dop aci odpowiednio ,00 z i ,00 z podatku z ,00 z dochodu, przedsi biorca móg by wykorzysta te rodki na w asne potrzeby, chocia by tylko pobieraj c od nich odsetki. Niew tpliwie wp yn oby to pozytywnie na p ynno finansow przedsi biorstwa. Oczywi cie przedsi biorca nie zap aci by odsetek za zw ok od ró nicy pomi dzy sum zaliczek wyliczonych w formie uproszczonej a rzeczywist wysoko ci podatku wyliczonego na koniec roku. Metoda uproszczona wp acania zaliczek wydaje si by korzystna tak- e ze wzgl du na konsekwencje korekt zapisów w ksi gach podatkowych, a nast pnie i dochodu podlegaj cego opodatkowaniu. Oczywi cie przedsi biorcy takich korekt w swoich ksi gach podatkowych dokonywa musz, lecz informacja taka nie wyp ywa poza przedsi biorstwo do organów podatkowych. Korekty te nie maj bowiem wp ywu na wysoko zaliczek na podatek dochodowy wp acany do urz du. Podsumowanie Z przeprowadzonych rozwa a wynikaj nast puj ce konkluzje: 1. G ównym czynnikiem maj cym wp yw na wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest rodzaj pozarolniczej 55

12 M. Podstawka, A. Deresz dzia alno ci gospodarczej. W dalszej kolejno ci nale y bra pod uwag przewidywan wysoko przychodów, kosztów ich uzyskania oraz mo liwo korzystania z odlicze ulg podatkowych oraz z preferencyjnych zasad opodatkowania. 2. Zasady ogólne wed ug progresywnej skali podatkowej czy te wed ug stawki liniowej 19% mo e wybra ka dy przedsi biorca, bez ogranicze co do rodzaju prowadzonej dzia alno ci. Rycza t od przychodów ewidencjonowanych z kolei oraz karta podatkowa to formy opodatkowania przewidziane tylko dla przychodów z tytu u prowadzenia ci le okre lonych rodzajów dzia alno ci gospodarczej. 3. Form opodatkowania wybiera si raz w roku. O wyborze sposobu p acenia podatku nale y do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego powiadomi pisemnie w a ciwego naczelnika urz du skarbowego, natomiast w przypadku rozpocz cia dzia alno ci w ci gu roku, do dnia poprzedzaj cego dzie rozpocz cia dzia alno ci, nie pó niej jednak ni w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 4. Odpowiadaj c na pytanie, któr form opodatkowania warto wybra? przede wszystkim warto wyliczy, jakie koszty b d obci a y prowadzon dzia alno. W przypadku bowiem: niskiej kwoty kosztów dzia alno ci gospodarczej warto zastanowi si nad wyborem jednej z form rycza towych. Maj one t zalet, e prowadzenie ewidencji jest bardzo uproszczone i ma to miejsce przy rycza cie ewidencjonowanym, b d nie ma obowi zku jej prowadzenia, jak przy karcie podatkowej. Jednak tego typu formy powinni wybra przedsi biorcy prowadz cy pozarolnicz dzia alno gospodarcz niewielkich rozmiarów; wysokiej kwoty kosztów uzyskania przychodów korzystniejsze b dzie wybranie np. podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów, czyli zasad ogólnych; dokonuj c wyboru mi dzy np. podatkiem liniowym a rycza tem ewidencjonowanym, nale y pami ta, e przy podatku liniowym mimo sta ej stawki, istnieje mo liwo odliczania kosztów uzyskania przychodów. Przy rycza cie ewidencjonowanym takiej mo liwo ci nie ma; nale y równie pami ta, e wybieraj c opodatkowanie podatkiem liniowym lub w formie zrycza towanej, przedsi biorca pozbawiony zostaje mo liwo ci: - preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego, tj. cznie z ma onkiem lub jako osoba samotnie wychowuj ca dziecko, - skorzystania z odliczenia ulg podatkowych. 5. Wybór uproszczonej metody op acania zaliczek z tytu u prowadzonej pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej nie zawsze b dzie op acalny dla przedsi biorcy. Warto wybra t form przede wszystkim wówczas, gdy przedsi biorca osi gnie w danym roku podatkowym wy sze dochody ni w latach poprzednich. 56

13 Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym Literatura Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). 57

14 58 M. Podstawka, A. Deresz

Są sposoby, aby zapłacić mniej

Są sposoby, aby zapłacić mniej Są sposoby, aby zapłacić mniej Wojciech Piotrowski, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce UPRAWNIENIA Osoby prowadzące działalność albo dopiero myślące o założeniu firmy powinny rozważyć możliwość

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Joanna Kołacz- mieja. Skład i łamanie: Paweł Pi tka. Druk: KNOW-HOW

Projekt okładki: Joanna Kołacz- mieja. Skład i łamanie: Paweł Pi tka. Druk: KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć tej ksi ki nie mo e być powielana ani rozpowszechniana za pomoc urz dze elektronicznych, kopiuj cych, nagrywaj cych i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Wszechnica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Imiona i nazwiska cz onków rodziny Kwota dochodu ród o dochodu 1. Osoba ubiegaj ca si o stypendium 2. Ma onek

Imiona i nazwiska cz onków rodziny Kwota dochodu ród o dochodu 1. Osoba ubiegaj ca si o stypendium 2. Ma onek Przyjmowane b d jedynie wnioski z kompletem za czników, z o enie niekompletnego wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia do czasu jego uzupe nienia. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM okre lonego

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Jak w trakcie roku wybrać dogodną formę opodatkowania

Jak w trakcie roku wybrać dogodną formę opodatkowania Jak w trakcie roku wybrać dogodną formę opodatkowania Autor: Łukasz Zalewski W pewnych przypadkach może w ciągu roku podatkowego skutecznie zmienić decyzję. Jeśli potem rozszerza działalność, musi uważać,

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatkowy CIT 2013

Kalendarz podatkowy CIT 2013 1 Kalendarz podatkowy CIT 2013 Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych 2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwi zku z wykonywan dzia alno ci, 5) warto umorzonych lub przedawnionych zobowi za, w tym z tytu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 7 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-05/2010/P/09/005 Pani Wiesława Polańska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły?

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Pytanie W styczniu 2009 r. wystawiliśmy fakturę korygującą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu

SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu Okres kampanii rozliczania PIT-ów, to czas, kiedy wielu podatników zostaje wezwanych do urzędów skarbowych. Główną przyczyną tych wezwań są błędy w formularzach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: 1) wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Art. 248 1. Nadp ata mo e by nadwymiarem, nadp aceniem albo nadp at konstytucyjn.

Art. 248 1. Nadp ata mo e by nadwymiarem, nadp aceniem albo nadp at konstytucyjn. Komentarz do przepisów o nadp acie. Przepisy o nadp acie s najbardziej kazuistyczn, skomplikowan i najmniej czyteln cz ci Ordynacji podatkowej. Dlatego wymagaj uproszczenia. Nale y je te dostosowa do konwencji

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorców

Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorców 376 MARIAN PODSTAWKA, AGNIESZKA DERESZ prof. dr hab. Marian Podstawka Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Jak rozliczyć dywidendy, a jak dochód ze zbycia udziałów w spółkach Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce PIT Od części przychodów z kapitałów pieniężnych podatek pobiera płatnik,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Zad 1. Ustal wielkość podatku u przedsiębiorcy, który należy zapłacić do US wiedząc, że stawka karty podatkowej wynosi 400 zł.

Zad 1. Ustal wielkość podatku u przedsiębiorcy, który należy zapłacić do US wiedząc, że stawka karty podatkowej wynosi 400 zł. Rachunkowość podatkowa lista z zadaniami Zad 1. Ustal wielkość podatku u przedsiębiorcy, który należy zapłacić do US wiedząc, że stawka karty podatkowej wynosi 400 zł. Zad 2. Ustalić kwotę podatku za wrzesień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/89/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/89/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/89/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy i

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E PrzedłoŜony projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowi zuj c w Polsce w roku 2013 stawk podatku dochodowego liniowego od osób fizycznych jest

Obowi zuj c w Polsce w roku 2013 stawk podatku dochodowego liniowego od osób fizycznych jest Zadanie 1. Obowi zuj c w Polsce w roku 2013 stawk podatku dochodowego liniowego od osób fizycznych jest A. 18% B. 19% C. 23% D. 32% Zadanie 2. Podstaw obliczania wynagrodzenia pracownika wed ug systemu

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2904 UCHWAŁA NR XIV/198/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2904 UCHWAŁA NR XIV/198/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2904 UCHWAŁA NR XIV/198/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2010 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2010 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2010 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I)

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I) Obszarem podlegającym szczególnej kontroli przez organy podatkowe jest prowadzenie działalności na terenie SSE oraz korzystanie przez spółkę ze zwolnień dochodu od opodatkowania w związku z taką działalnością.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo