SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO za 24 rok 1

2 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 24 rok D zi ał Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 15 Prace geod.urz. na potrz. rolnictwa , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,5 64 Lokalny transport zbiorowy , 231 Dot.cel. z gminy na zad. bieżące , 614 Drogi publiczne powiatowe ,9 75 Dochody z najmu i dzierżawy ,2 97 Wpływy z różnych dochodów ,3 7 GOSPODARKA MIESZK , 75 Gosp. gruntami i nieruchomościami , 47 Wpływy z opłat za zarząd , 84 Wpływy ze sprzed. skład. majątk ,2 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,2 236 Dochody jst realiz. zad. admin. rząd ,8 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodez. i kartograficzne ,8 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Opracowania geodez. i kartograf , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 7115 Nadzór budowlany , 69 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 641 Dot.cel.zad.inwest. z zakr.adm.rząd , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZ , Urzędy wojewódzkie , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 752 Starostwa powiatowe ,6 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 5 69 Wpływy z różnych opłat ,3 75 Dochody z najmu i dzierżawy ,7 83 Wpływy z usług ,7 92 Pozostałe odsetki 388 2

3 97 Wpływy z różnych dochodów ,4 231 Dot. cel. z gminy na zad. bieżące Środki na dofin. wł. zad. bieżących , 7545 Komisje poborowe , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 7595 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Pow. Państ. Straży Pożar , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 641 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje , 756 DOCH.OD OSÓB PRAW. FIZ , Wpływy z innych opłat stan. doch ,2 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Udziały pow. w pod. st. doch. bud ,9 1 Podatek dochodowy od osób fiz ,7 2 Podatek doch. od osób prawnych ,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subw. ogól. dla jst , 292 Subwencje ogólne z budżetu państ , 7582 Uzupeł. sub. ogól. dla jst , 276 Środki na uzup. doch. powiatu , 7583 Część wyrów. subw. ogól. dla jst , 292 Subwencje ogólne z budżetu państ , Różne rozliczenia finansowe ,7 92 Pozostałe odsetki , Część równoż. sub. ogol. dla powt , 292 Subwencje ogólne z budżetu państ , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,7 812 Licea ogólnokształcące ,7 75 Dochody z najmu, dzierżawy ,6 97 Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na rel. inwest , 813 Szkoły zawodowe ,2 75 Dochody z najmu, dzierżawy ,3 83 Wpływy z usług ,3 84 Wpływy ze sprzed. skład. majątk Pozostała działalność 3 3 1, 213 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,9 3

4 839 Pomoc materialna dla studentów , Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Dot.cel.na real.zad.bież.porozum , Dot.cel.na real.zad.bież.porozum ,9 851 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,6 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,6 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiek.wychowawcze ,3 213 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Domy Pomocy Społecznej ,3 75 Dochody z najmu, dzierżawy , 83 Wpływy z usług ,2 84 Wpływy ze sprzed. skład. majątk ,2 97 Wpływy z różnych dochodów ,4 213 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , 8524 Rodziny zastępcze ,8 69 Wpływy z różnych opłat , Świad. rod. oraz skł. na ubezp emer ,9 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Zasiłki rodzin. pielęgn. i wychow ,6 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe Centra Pomocy Rodz , 97 Wpływy z różnych dochodów , 853 OPIEKA SPOŁECZNA , Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Pań.Fund.Rehab.Osób Niepełnospr ,9 97 Wpływy z różnych dochodów ,9 854 EDUK. OPIEKA WYCHOWAW , Specjalne ośrodki szkolnowychow ,8 69 Wpływy z różnych opłat ,8 75 Dochody z najmu i dzierżawy , 83 Wpływy z usług ,7 97 Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psycholog.pedagogiczne ,2 75 Dochody z najmu i dzierżawy ,1 84 Wpływy ze sprzed. skład. majątk 1, 4

5 92 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Bursy i internaty szkolne , 83 Wpływy z usług , Pomoc materialna dla uczniów ,5 928 Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , 2338 Dot.cel.na real.zad.bież.porozum , Dot.cel.na real.zad.bież.porozum ,5 921 KULT. I OCHR. DZIEDZ.NAR , Pozostała działalność ,4 27 Środki na dofin. wł. zad. bieżących ,4 OGÓŁEM ,9 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZADANIA ZLECONE Sprawozdanie za 24 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 15 Prace geod.urz. na potrz. rolnictwa , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , GOSPODARKA MIESZK ,2 75 Gosp. gruntami i nieruchomościami ,2 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodez. i kartograficzne ,8 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Opracowania geodez. i kartograf , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 7115 Nadzór budowlany , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 641 Dot.cel.zad.inwest.z zakr. adm. rząd , ADMINISTRACJA PUBLICZ , 7511 Urzędy wojewódzkie , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 7545 Komisja poborowe , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Pow. Państ. Straży Pożar , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 641 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje , OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,6 5

6 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,6 POMOC SPOŁECZNA , Świad. rod. oraz skł. na ubezp emer ,9 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Zasiłki rodzin. pielęgn. i wychow ,6 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,6 OPIEKA SPOŁECZNA , Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , OGÓŁEM ,4 D zi ał Ro zdz iał WYDATKI BUDŻETU POWIATU ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE Nazwa Sprawozdanie za 24 rok Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,,15 15 Prace geodezyjnourz. na potrz. rolnictwa ,,15 wydatki bieżące ,,15 2 LEŚNICTWO ,1 22 Nadzór nad gospodarką.leśną ,1 Pozostałe wydatki bieżące ,1 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,9 5,93 64 Lokalny transport zbiorowy ,4,2 pozostałe wydatki bieżące ,4,2 614 Drogi publiczne powiatowe , 5,73 wynagrodzenia i pochodne ,9 1,97 pozostałe wydatki bieżące ,9 3,9 wydatki majątkowe ,,65 63 TURYSTYKA ,6,3 633 Zad. w zakresie upowszech. turyst ,6,3 pozostałe wydatki bieżące ,6,3 7 GOSPODARKA MIESZK ,2,25 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2,25 pozostałe wydatki bieżące ,2,25 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,7 1, Prace geodezyjne i kartograficzne ,8,26 pozostałe wydatki bieżące ,8, Opracowania geodez. i kartograf ,,13 pozostałe wydatki bieżące ,, Nadzór budowlany ,,7 wynagrodzenia i pochodne ,,54 pozostałe wydatki bieżące ,,13 wydatki majątkowe ,,1 75 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,6 2, Urzędy wojewódzkie ,,35 wynagrodzenia i pochodne ,, Rady powiatów ,8,58 6 Udz. % w bud żeci e

7 pozostałe wydatki bieżące ,8, Starostwa powiatowe ,5 18,86 wynagrodzenia i pochodne ,8 7,49 pozostałe wydatki bieżące ,9 4,34 wydatki majątkowe ,9 7, Komisje poborowe ,,1 wynagrodzenia i pochodne , pozostałe wydatki bieżące ,9, Pozostała działalność ,3,13 pozostałe wydatki bieżące ,3, BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ , 11, Komendy Powiatowe Policji ,,4 pozostałe wydatki bieżące ,, Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej , 11,12 wynagrodzenia i pochodne , 5,3 pozostałe wydatki bieżące ,9 1,99 wydatki majątkowe , 3, Pozostała działalność , pozostałe wydatki bieżące , 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,3 1, Obsługa pap. wart., kredytów i pożycz. jst ,3 1,22 obsługa długu publicznego jst ,3 1, RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe pozostałe wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE ,2 24, Szkoły podstawowe specjalne , 2,23 wynagrodzenia i pochodne ,9 2,1 pozostałe wydatki bieżące ,9, Gimnazja specjalne , 3,68 wynagrodzenia i pochodne , 3,18 pozostałe wydatki bieżące ,,5 812 Licea ogólnokształcące ,3 6,42 wynagrodzenia i pochodne , 4,5 pozostałe wydatki bieżące ,,8 wydatki majątkowe ,, Licea profilowane , 2,45 wynagrodzenia i pochodne , 2,35 pozostałe wydatki bieżące ,,9 813 Szkoły zawodowe , 8,93 wynagrodzenia i pochodne ,8 7,3 pozostałe wydatki bieżące ,9 1, Szkoły zawodowe specjalne ,,5 wynagrodzenia i pochodne ,,48 pozostałe wydatki bieżące ,, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,,13 pozostałe wydatki bieżące ,, Pozostała działalność ,,15 pozostałe wydatki bieżące ,,15 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,, Pomoc materialna dla studentów ,9,14 pozostałe wydatki bieżące ,9,14 wynagrodzenia i pochodne ,2 851 OCHRONA ZDROWIA ,6 3, Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,6 3,92 pozostałe wydatki bieżące ,6 3, Pozostała działalność ,6,3 pozostałe wydatki bieżące ,6,3 852 POMOC SPOŁECZNA ,4 17, Placówki opiekuńczowychowawcze ,3,26 wynagrodzenia i pochodne ,,14 pozostałe wydatki bieżące ,5, Domy pomocy społecznej , 12,53 7

8 wynagrodzenia i pochodne ,4 7,59 pozostałe wydatki bieżące ,9 4,23 wydatki majątkowe ,, Rodziny zastępcze ,7 3,83 wynagrodzenia i pochodne ,,3 pozostałe wydatki bieżące ,7 3, Świad. rodz. oraz skł. na ubezp. emer ,9 pozostałe wydatki bieżące , Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,6 pozostałe wydatki bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,7 1, wynagrodzenia i pochodne ,6,78 pozostałe wydatki bieżące ,9, Pozostała działalność , pozostałe wydatki bieżące , 853 OPIEKA SPOŁECZNA , 2, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,,15 dotacje ,, Powiatowe urzędy pracy , 2,43 wynagrodzenia i pochodne , 1,93 pozostałe wydatki bieżące ,, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW ,8 11, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,2 8,19 wynagrodzenia i pochodne ,9 6,37 pozostałe wydatki bieżące ,3 1, Poradnie psychologicznopedagogiczne ,3 1,97 wynagrodzenia i pochodne ,1 1,64 pozostałe wydatki bieżące ,, Internaty i bursy szkolne ,,29 wynagrodzenia i pochodne ,9,21 pozostałe wydatki bieżące ,, Pomoc materialna dla uczniów ,3,48 wynagrodzenia i pochodne ,7 pozostałe wydatki bieżące ,, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,6,4 pozostałe wydatki bieżące ,6, Pozostała działalność ,,6 pozostałe wydatki bieżące ,,6 921 KULTURA I OCH. DZIEDZ. NAROD ,6, Biblioteki ,,3 dotacje ,, Pozostała działalność ,1,7 pozostałe wydatki bieżące ,1,7 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,5, Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu ,5,13 pozostałe wydatki bieżące ,5,13 OGÓŁEM ,2 1, WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZADANIA ZLECONE ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE ZADAŃ ZLECONYCH Sprawozdanie za 24 rok 8

9 D z i a ł Ro zdz iał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,,92 15 Prace geodezyjnourz. na potrz. rolnictwa ,,92 wydatki bieżące ,,92 7 GOSPODARKA MIESZK ,2 1,47 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 1,47 pozostałe wydatki bieżące ,2 1,47 71 DZIAŁALNO1ŚĆ USŁUGOWA ,7 6, Prace geodezyjne i kartograficzne ,8 1,49 pozostałe wydatki bieżące ,8 1, Opracowania geodez. i kartograf ,8,75 pozostałe wydatki bieżące ,8, Nadzór budowlany ,9 4,6 wynagrodzenia i pochodne ,9,55 pozostałe wydatki bieżące ,,14 wydatki majątkowe ,,12 75 ADMINISTRACJA PUBLICZ , 2, Urzędy wojewódzkie , 2,7 wynagrodzenia i pochodne , 2, Komisje poborowe ,,6 wynagrodzenia i pochodne , pozostałe wydatki bieżące ,9,6 754 BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ , 64, Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej , 64,71 wynagrodzenia i pochodne , 3,89 pozostałe wydatki bieżące ,9 11,62 wydatki majątkowe , 22, OCHRONA ZDROWIA ,6 22, Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,6 22,86 pozostałe wydatki bieżące ,6 22, POMOC SPOŁECZNA ,5, Świad. rodz. oraz skł. na ubezp. emer ,9,12 pozostałe wydatki bieżące ,9, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,6,5 pozostałe wydatki bieżące ,6,5 853 OPIEKA SPOŁECZNA ,, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,,88 dotacje ,,88 Udz. % w bud żeci e OGÓŁEM ,4 1, WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH Sprawozdanie za 24 rok 9

10 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 614 Drogi publiczne powiatowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OŚWIATA I WYCHOWANIE 813 Szkoły zawodowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OPIEKA SPOŁECZNA 8522 Domy pomocy społecznej Środki pien. na początek okresu przychody wydatki OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8546 Poradnie psychologiczno pedagogiczne Środki pien. na początek okresu OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu 1 OGÓŁEM OGÓŁEM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO Dział 15 Rozdział 1597 Sprawozdanie za 24 rok 1

11 Plan po zmianach Wykonanie Należności Zobowiązania RAZEM PRZYCHODY RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE Sprawozdanie za 24 rok Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział 71 Rozdział 713 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody OGÓŁEM koszty i inne obciążenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział 9 Rozdział 911 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku

12 OGÓŁEM Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Analiza wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 24 rok Część opisowa Budżet Powiatu na 24 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 25 marca 24 roku po stronie dochodów wynosił zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, natomiast po stronie wydatków zł. 12

13 Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 24 roku plan dochodów wynosił zł, w tym dotacje na zadania zlecone zł, natomiast plan wydatków zł. Na dzień 31 grudnia 24 roku planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu i kredyt bankowy. Rozchody planowane na 31 grudnia 24 roku ustalone w wysokości 595. zł dotyczą zaciągniętych w 22 i 23 roku kredytów bankowych oraz pożyczki z WFOŚiGW z 23 r. Dokonane w ciągu roku zmiany zmniejszenia w planie dochodów na kwotę zł były wynikiem: ZWIĘKSZEŃ: zł 1. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości zł ( 211, 213, 641, 643), w tym z przeznaczeniem na: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ( na wynagrodzenie w związku ze zwiększonym zatrudnieniem) Stypendia dla młodzieży wiejskiej (I VI 24 r.) Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej : budowa strażnicy wyposażenie i materiały pędne (paliwo) 17.1 dotacja na świadczenia rodzinne 4.97 Zespół Szkół Nr 1 (modernizacja sali gimnastycznej) 15. Starostwo Powiatowe (awans zawodowy nauczycieli komisja kwalifikacyjna) 3 2. Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych na podstawie porozumień: zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z: uruchomieniem przewozów Kolejki wąskotorowej 2. zł, z tego: Gmina Stegna 11. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd. 5. Gmina Sztutowo 3. Gmina Ostaszewo 1. wypłatą stypendiów na podstawie porozumień z WUP w Gdańsku: pomoc materialna dla uczniów ze środków EFS i budżetu państwa pomoc materialna dla studentów ze środków EFS i budżetu państwa Zwiększenia subwencji ogólnej: zł, w tym: ze środków rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania

14 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów placówek oświatowych ze środk. rezerwy ogólnej na uzupeł. dochodów powiatu po zmianie syst. fin ze środk. rezerwy ogólnej na uzupeł. dochodów powiatu po zmianie syst. fin ze śr. rezerwy cz. oświat. sub. ogólnej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne ze śr. rezerwy cz. oświat. sub. ogólnej na dofinansowanie zadań związanych prowadzeniem szkół specjalnych ze śr. rezerwy cz. oświat. sub. ogólnej na dofinansowanie kosztów odprawy dla nauczycieli zwolnionych Zwiększenia planu dochodów: zł, w tym: Zespół Szkół Nr 2 odpłatność za energię, wodę 8. Starostwo Powiat. środki pozyskane od firm, instytucji i stowarzyszeń na organizację V Dożynek Powiatowych 5.6 SOSW wynajem pomieszczeń 6.1 PCPR odpłatność za dzieci w rodz. zastępczej przez powiat elbląski i Sopot 4.23 Dom Pomocy Społecznej w Stegnie odpłatność mieszkańców 5. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie dochody ze sprzedaży wyposażenia DPS w Stegnie dofinansowanie PFRON z tyt. zatrudniania osób niepełnospr PCPR dofinansowanie PFRON z tyt.zatrudniania osob niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe wpływy z opłat komunikacyjnych 8. Odsetki od środków na rachunku bankowym 2.1 Zarząd Dróg Powiatowych dzierżawa gruntu położonego w pasie drogowym 9. Zarząd Dróg Powiatowych wpływy z różnych dochodów 4.5 Starostwo Powiatowe środki z MSWiA na przeprowadzenie konwersacji danych na użytek Centralnej Ewidencji Pojazdów 5. środki na likwidatora Spółki (było w budżecie 231)

15 ZMNIEJSZEŃ: zł 1. Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego ( zł) przeznaczonych na: DPS w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców PCPR dotacja na placówki opiekuńczo opiekuńczowychowawcze 78.5 KPPSP zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Środki na likwidatora Spółki Inne zmniejszenia dochodów własnych ( zł): ZDP dochód za zajęcie pasa drogowego (przychód środka specjalnego) 32. Starostwo Powiatowe dochód ze sprzedaży SOSW w Nowym Dworze Gd. odpłatność za pobyt dzieci w placówce 8. SOSW w Junoszynie odpłatność za pobyt dzieci w placówce. 1.5 W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł) Lp Uchwała Zarządu Plan dochodów Plan wydatków data nr zmniejszenie zwiększenie po zmianie zmniejszenie zwiększenie po zmianie / przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Uch. Rady Powiatu XIII/14/24 z dn r / / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/137/24 z dn r / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/143/24 z dn r / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XIX/153/24 z dn r / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/156/24 z dn r / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/171/24 z dn r / W trakcie wykonywania budżetu 24 r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 2.7., 23.9., , oraz r. 15

16 Powyższe zmiany dotyczyły: przyznania uzupełnienia dochodów powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej w związku ze zmianą systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, zmian planów dochodów własnych oraz zmian planów środków specjalnych i funduszy celowych, ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia. Zmiany, jakie wprowadzono w planie dochodów Powiatu (według klasyfikacji budżetowej) Dz. Rozdz. Treść Plan na Plan na Zmiany Przeznaczenie Zad. adm. rządowej Prace geod.urz. na potrz. roln Zad. adm. rządowej Gospod. gruntami i nieruch Zad. adm. rządowej Prace geodezyjne i kartogr Zad. adm. rządowej Opracow. geodez i kartogr Zad. adm. rządowej Pow.Insp.Nadzoru Budowlanego Zad. adm. rządowej Inwestycje i zak. inw. PINB Zad. adm. rządowej Urzędy wojewódzkie Zad. adm. rządowej Komisje poborowe Zad. adm. rządowej Komendy Powiatowe PSP Zad. adm. rządowej Inwestycje w KPPSP Zad. własne Powiatu Zesp. Szkół Nr 1 inwestycja Zad. własne Powiatu +3 3 awans zawodowy nli komisja Zad. adm. rządowej Ub. zdrow., wych. i bezrob Zad. własne Powiatu Placówki opiek.wychowaw Zad. własne Powiatu Domy Pomocy Społecznej Zad. adm. rządowej Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne Zad. adm. rządowej Zasiłki rodz., pielęg. i wych Zad. adm. rządowej Zesp. ds. orzek o st. niepełnospr Zad. własne Powiatu Pomoc materialna dla uczniów Razem dot. celowe otrzym. z budż. państwa Dot. cel. z gmin Kolejka wąskotorowa Dot. cel. z gmin Likwidacja spółki Dot. cel. od sam. wojew Stypendia dla studentów Dot. cel. od sam. wojew Stypendia dla studentów Dot. cel. od sam. wojew Stypendia dla uczniów Dot. cel. od sam. wojew Stypendia dla uczniów Razem dot. celowe wynik. z porozum. z jst Subw. oświatowa Zad. własne Powiatu Uzupełnienie subwencji Zad. własne Powiatu Subw. wyrównawcza Zad. własne Powiatu Subw. równoważąca Zad. własne Powiatu Razem subwencje z budż. państwa Dochody własne Powiatu Udział Powiatu w podatku dochod. od osób fiz Udział Powiatu w podatku dochod. od os. praw OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 23 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia 3 ust. 9 pkt a 16

17 Uchwały Rady Powiatu z dnia 25 marca 24 r. w sprawie budżetu Powiatu na 24 r. Nr XIII/14/24 polegających na: zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Na dzień 31 grudnia 24 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki i kredyt bankowy. Rada Powiatu przyjęła: Uchwałę Nr XV/136/24 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości na okres do 1 lat. Przyczyną powstania deficytu budżetu Powiatu było niedofinansowanie z budżetu państwa planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków. Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły w 24 r zł, z tego spłata kredytu zaciągniętego w 22 r. w ŻBS w Nowym Dworze Gd. w wysokości 5. zł oraz zaciągniętego w 23 r. w BOŚ w Gdańsku w wysokości 8. zł i spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 15. zł. Zobowiązania na dzień r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych: Umowa Nr 233/22 z dnia r. z ŻBS o udzielenie kredytu w wysokości 1.4. zł, z czego w 24 r. spłacono 5. zł. Na dzień r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 44. zł. Umowa Nr 95/23 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 8. zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi ŻelichowoNowy Dwór Gd. Spłata kredytu rozpocznie się od czerwca 26 r. Umowa Nr 96/23 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 8. zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji budynku biurowego położonego w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28. W 24 r. spłacono 8. zł. Na dzień r. zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 72. zł. 17

18 Umowa z dnia r. nr 14/3 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości zł. Spłata kredytu rozpocznie się od listopada 26 r. Umowa z dnia r. nr WFOŚ/P/87/23 z WFOŚiGW w Gdańsku o pożyczkę w wysokości 69. zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 i w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Nowym Dworze Gd. i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. W 24 r. spłacono15. zł. Na dzień r. zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 54. zł. Umowa z r. Nr 17/24 podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu obrotowego złotowego w wysokości zł. Spłata kredytu rozpocznie się od października 25 r. Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień r. wynosi zl. Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela (zł) Lp Wyszczególnienie Plan Plan % Wykonanie Zmiany : DOCHODY , PRZYCHODY , OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY , WYDATKI , ROZCHODY , 595. OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY , Wolne środki x x Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 24 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu z kwoty zł do zł, tj. o zł, czyli 5,7 %. Plan wydatków uległ zwiększeniu z zł do zł, tj. o zł, czyli 3,3 %. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot subwencji przekazywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1, na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz stypendia. 18

19 Zmniejszenie planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu przychodów związane jest z (uchwała XV/137/24 z r.) wprowadzeniem kredytu w wysokości zł w miejsce planowanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 24r. rezerwę ogólną w wysokości 6. zł, z tego Zarząd przeniósł kwotę zł zgodnie z art. 128 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 23 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) na następujące wydatki bieżące: 18.3 zł wycena nieruchomości w Junoszynie i Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska, zł dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 1. zł opłaty z tytułu aktów notarialnych, 3. zł dofinansowanie organizacji Turnieju Podnoszenia Ciężarów, zł zwiększenie wynagrodzenia Zespół Szkół Nr 2, 2. zł podatek od nieruchomości powiatowych, 1.3 zł zakup nagród na Igrzyska Powiatowe Młodzieży Szkolnej, 732 zł artykuł promujący powiat w Dzienniku Bałtyckim, 7 zł delegacje (ESP) dotyczące promocji, 45 zł wydatki dotyczące warsztatów plastycznych działających przy ŻOK, 1 zł szkolenie dotyczące Systemu Wykrywania i Alarmowania. 19

20 Kategoria dochodów DOCHODY POWIATU Dochody Powiatu w latach (w zł) prezentuje poniższa tabela Rok 1999 Rok 2 Wsk. % Rok 21 Wsk. % Rok 22 Wsk. % Rok 23 Wsk. % Rok 24 Dochody wykonane Stru k. % Dochody wykonane Stru k. % 4 : 2 Dochody wykonane Stru k. % 7 : 4 Dochody wykonane Stru k. % 1:7 Dochody wykonane Stru k. % 12:1 Dochody wykonane Struk. % Wsk % Wykonani e w : Dochody ogółem , , , , , D Ogółem o w tym: , ,94 215, ,79 95, ,43 99, , 96, ,44 186, c udział we h wpływach z o pod. doch , ,67 96, ,55 88, ,55 93, ,7 16, ,86 874, d od os. fiz. y w ł a s n e udział we wpływach z podat. doch. od os. praw. pozostałe dochody , , ,27 237, ,24 96, ,88 1, ,3 95, ,43 137,

21 D o t a c j e c e l o w e Ogółem w tym na zadania z zakresu administr. rządowej , ,89 95, ,33 123, ,7 92, ,76 65, ,57 9, , ,9 118, ,23 147, ,43 82, , 54, ,18 11, własne , ,27 56, ,1 15, ,23 12, ,32 89, ,74 73, porozum. z organ. admin. rząd. 8.8, , ,17 n a z a d a n i a realizowane na podst. porozumień między jst Subwencja ogólna , ,19 25, ,9 53, ,41 47, ,27 53, ,65 254, , ,17 166, ,88 99, ,5 92, ,24 96, ,98 98,

22 Wielkość dochodów [zl] Dochody Powiatu w latach Lata Dochody Powiatu w 2 roku były większe od dochodów w 1999 roku o zł. Wzrost dochodów o 3,65 % spowodowany był w szczególności tym, że od 2 roku w strukturach Powiatu jest Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Inspekcja Sanitarno Epidemiologiczna oraz Rodzinny Dom Dziecka. Od 2 roku w budżecie Powiatu planowane są środki na składkę zdrowotną dla osób bez prawa do zasiłku. W 21 r. widoczny jest wzrost budżetu w stosunku do roku poprzedniego o 8,43 %. W latach nastąpiła zmiana struktury dochodów Powiatu. Znaczny wzrost subwencji w roku 2 w porównaniu z rokiem 1999, przy równoczesnym spadku dotacji celowej na zadania własne jest związany ze zmianą w systemie finansowania Oświaty. Od 2 roku nie ma dotacji na Świetlice Szkolne, Ośrodki SzkolnoWychowawcze, Poradnię PsychologicznoPedagogiczną. Na funkcjonowanie tych placówek Powiat otrzymuje subwencję. Od 21 roku składka zdrowotna jest przekazywana do Powiatu jako dotacja na zadania zlecone, w latach poprzednich jako dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy organami administracji rządowej. Dochody budżetu Powiatu w 22 roku w stosunku do 21 wykonano w 93,15 % i były mniejsze o zł. W 22 r. wystąpił wzrost dotacji na zadania własne Powiatu (DPS Neptun, wdrażanie reformy oświaty III etap), przy równoczesnym spadku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ze struktur Powiatu wyłączono Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Widoczne jest również zmniejszenie subwencji ogólnej. Dochody Powiatu w 23 roku są mniejsze od dochodów w 22 roku o zł. Zmniejszenie dochodów o 17,34 % jest spowodowane wyłączeniem ze struktur Powiatu Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, który z dniem r. przeszedł do struktur PUW zmniejszyło to dotacje na zadania z zakresu 22

23 administracji rządowej o zł, a więc o 45,68 %. W 23 r. dotacje na zadania własne zostały przekazane mniejsze niż w 22 r. o zł (1,99 %). Obniżono także w 23 r. Struktura dochodów Powiatu w latach 2124 Wielkość dochodów [zł] Lata Dochody własne Dotacje celowe na zadania ogółem Subwencja ogólna w porównaniu do 22 r. subwencję ogólną część oświatową o kwotę zł. Dochody własne Powiatu zmalały o zł, co jest rezultatem m.in. obniżenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz zmniejszonymi wpływami z opłat komunikacyjnych. W 24 r. widoczna jest zmiana w strukturze dochodów powiatu w związku z nowym systemem finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania od r. to: 1) Zwiększone udziały w podatku bezpośrednim: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT z 1 % wzrósł do 8,42 % wprowadzono udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 1,4 % 2) Nowa konstrukcja subwencji ogólnej tj. od 24 r. likwidacji ulega część drogowa subwencji ogólnej i po zmianie subwencja ogólna składa się z części: 23

24 wyrównawczej równoważącej oświatowej oraz jednostki samorządu mogą otrzymywać uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu finansowania samorządów. Dochody budżetu Powiatu z tytułu subwencji w ciągu 24 r. ulegały kilkakrotnie zmianom. Minister Finansów zgodnie z art. 4 ustawy o dochodach jst, o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 24 r. poinformował Starostwo w dniu r. (pismo nr ST4482/667/23) oraz w dniu r. (pismo nr ST /24) o ostatecznej wysokości przyznanych kwot. Następne zmiany subwencji ogólnej następowały zgodnie z pismami: nr ST348224/24 z dnia r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania, ST548219p/24 z r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na dofinansowanie remontów szkół i placówek oświatowych, ST /24 z dnia r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 42.4 zł przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania, ST348227/24z dnia r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania, ST p/24 z dnia r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkół specjalnych, ST548237p/24 z dnia r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 1.2 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów adaptacji gabinetów profilaktycznych, ST p/24 z dnia r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów odprawy dla nauczycieli zwolnionych. 24

25 Poniższa tabela obrazuje zmiany w uchwale budżetowej związane ze zmianami subwencji. Wyszczególnienie część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu Uchwalono r zmiana IX. plan po zm zmiana XII. plan po zm. zmiana XII. plan po zm. zmiana XII. plan po zm. Wyk VII XI XII XII OGÓŁEM Plan dochodów z tytułu części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełnienia subwencji ogólnej zostały wykonane w 1, %. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody Powiatu z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym w budżecie zaplanowano powyższe dochody w wysokości: z podatku dochodowego od osób fizycznych zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych 17. zł. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 97,66 %, a w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości zł tj. w 189,61 % Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych. Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych latach są malejące, związane jest to z rosnącym bezrobociem. 25

26 Na dzień r. zgodnie z danymi GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 19,1 %, w województwie pomorskim 21,3 %, natomiast w Powiecie Nowodworskim 41,4 %. Dla porównania na dzień r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 18 %, w województwie pomorskim 21,5 % a w Powiecie Nowodworskim 37,5 %. Realizacja dochodów 24 roku Lp Kategoria dochodów Plan po zmianach Struktura % planu Wykonanie % wyk. planu Struktura % wyk. Subwencja ogólna, z tego: , , 49,98 część oświatowa , , 35,53 część wyrównawcza , , 1,5 część równoważąca , , 2,9 część uzupełniająca , , 1,5 Dotacje celowe, z tego: , ,4 3,57 na zadania z zakresu adm. rządowej , ,4 19,18 na realiz. zadań własnych Powiatu , ,66 1,74 na zadania na podstawie porozumień jst , ,7,65 3. Udział w podatku doch. od osób fiz , ,66 5,86 4. Udział w podatku doch. od osób praw. 17., ,61,16 5. Dochody własne (pozostałe) , ,15 13,43 OGÓŁEM , ,94 1, Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 11,94 %. Dochody własne wykonano w wysokości o ponad 3 % powyżej planu. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,4 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie zł, której wykorzystało zł. Zgodnie z 2 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2 r. (Dz. U. Nr 122 poz z późn. zm.), niewykorzystane w danym roku dotacje podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Zwrotu kwoty zł Starostwo dokonało w dniu r. na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (PUW). Nie wykorzystano kwotę zł w następujących działach i rozdziałach: Dział 7 rozdział zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Dział 71 rozdział zł Prace geodezyjne i kartograficzne Dział 71 rozdział zł Nadzór budowlany, Dział 75 rozdział zł Komisje poborowe 26

27 Dział 754 rozdział zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Dział 851 rozdział zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Dział 852 rozdział zł Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Dział 852 rozdział zł Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Największa kwota zwrotu (21.9 zł) dotyczy środków dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż w 24 r. na ten cel z budżetu państwa przekazano za duże środki finansowe. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 54,7 % planu: 1) dotacje na wydatki bież. (kolejka wąskotorowa) plan 4. zł, wyk. 4. zł (1 %): dotacja planowana przekazana dotacja z budżetu UG Stegna 11. zł 11. zł dotacja z budżetu UG Sztutowo 23. zł 23. zł dotacja z budżetu UMiG Nowy Dwór Gd. 5. zł 5. zł dotacja z budżetu UG Ostaszewo 1. zł 1. zł 2) dotacja z WUP w Gdańsku stypendia na podstawie porozumienia: pomoc materialna dla uczniów ze środków EFS i budżetu państwa zł pomoc materialna dla studentów ze środków EFS i budżetu państwa 3.63 zł W dniu r. dokonano zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego niewykorzystanych środków w wysokości ,23 zł: pomoc materialna dla uczniów ,78 zł pomoc materialna dla studentów 23,45 zł. Pozostałe kategorie dochodów: subwencja ogólna oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 1 %. Dochody własne Powiatu w 24 roku Plan dochodów własnych wykonano w 13,15 % i stanowią one 13,43 % wykonanych dochodów Powiatu za 24 r. 27

28 42 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne. Plan dochodów z opłat komunikacyjnych, który sporządzany jest szacunkowo i wynika między innymi z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich, wykonano w 158,2 %,. Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w 24 r. wyniosły zł. 47 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS wykonanie planu w 1 %. 69 różne opłaty w SOSW: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach, w PCPR: odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, koszty upomnień, w PINB: dzienniki budowy, koszty upomnień Zrealizowano w 14,1 %. 75 dochody z najmu dzierżawy wykonanie planu w 18,4 %, w tym dochody uzyskane przez: ZDP z tytułu dzierżawy gruntu w pasie drogowym, ZS Nr 2 za wynajem sal lekcyjnych, czynsz mieszkalny, wynajem autodromu, SOSW Nowy Dwór Gd. i Starostwo za wynajem pomieszczeń. Dochody własne za 24 rok bez dochodów Skarbu Państwa Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura % Wykonanie po zmianach % planu wykonania 42 Opłaty komunikacyjne ,2 33,31 47 Opłaty za trwały zarząd ,,7 Różne opłaty razem , ,82 1,35 SOSW odpłat. rodziców ,89,42 a) Junoszyno ,71,93 b) Nowy Dwór Gd ,83 1,55 PCPR ,35,7 Starostwo 157,1 Nadzór Budowlany Doch. najem, dzierż. razem ,4 3,49 75 Starostwo DPS ZDP SOSW Nowy Dwór Gd. Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 PPP ,7 8, 12, ,6 96,3 77,1 1,56,35,33,22,4,87,11 28

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - - DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł 0 0 02 0 60 0 70 0 7 0 75 0 Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu...

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 01005 Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.595 0 27.595 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 01095 Pozostała działalność 22.595 0 22.595 22.595 0 22.595 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2007 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 497 Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/352/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 166/352/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR 166/352/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3510 UCHWAŁA NR 442/2013 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3510 UCHWAŁA NR 442/2013 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3510 UCHWAŁA NR 442/2013 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2006 R. PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 26 R. Toruń, sierpień 26 r. SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne Część II Wykonanie według działów i rozdziałów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2004 Nr... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia...

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2004 Nr... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia... PROJEKT Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2004 Nr... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660 UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2005 Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2005 Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2005r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2005 Nr XLI/481/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2005r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2005 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2005 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2005 rok SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Część tabelaryczno graficzna... 5 1.1. Dochody budżetowe... 5 1.2. Wydatki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 1473 UCHWAŁA NR 718/249/14 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 12/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR 12/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XI/80/2011z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/../2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr III/../2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku - Projekt- Uchwała Nr III/../2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami. Działając na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2009 Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2009 Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2009 Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo