SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO za 24 rok 1

2 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 24 rok D zi ał Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 15 Prace geod.urz. na potrz. rolnictwa , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,5 64 Lokalny transport zbiorowy , 231 Dot.cel. z gminy na zad. bieżące , 614 Drogi publiczne powiatowe ,9 75 Dochody z najmu i dzierżawy ,2 97 Wpływy z różnych dochodów ,3 7 GOSPODARKA MIESZK , 75 Gosp. gruntami i nieruchomościami , 47 Wpływy z opłat za zarząd , 84 Wpływy ze sprzed. skład. majątk ,2 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,2 236 Dochody jst realiz. zad. admin. rząd ,8 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodez. i kartograficzne ,8 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Opracowania geodez. i kartograf , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 7115 Nadzór budowlany , 69 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 641 Dot.cel.zad.inwest. z zakr.adm.rząd , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZ , Urzędy wojewódzkie , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 752 Starostwa powiatowe ,6 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 5 69 Wpływy z różnych opłat ,3 75 Dochody z najmu i dzierżawy ,7 83 Wpływy z usług ,7 92 Pozostałe odsetki 388 2

3 97 Wpływy z różnych dochodów ,4 231 Dot. cel. z gminy na zad. bieżące Środki na dofin. wł. zad. bieżących , 7545 Komisje poborowe , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 7595 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Pow. Państ. Straży Pożar , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 641 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje , 756 DOCH.OD OSÓB PRAW. FIZ , Wpływy z innych opłat stan. doch ,2 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Udziały pow. w pod. st. doch. bud ,9 1 Podatek dochodowy od osób fiz ,7 2 Podatek doch. od osób prawnych ,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subw. ogól. dla jst , 292 Subwencje ogólne z budżetu państ , 7582 Uzupeł. sub. ogól. dla jst , 276 Środki na uzup. doch. powiatu , 7583 Część wyrów. subw. ogól. dla jst , 292 Subwencje ogólne z budżetu państ , Różne rozliczenia finansowe ,7 92 Pozostałe odsetki , Część równoż. sub. ogol. dla powt , 292 Subwencje ogólne z budżetu państ , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,7 812 Licea ogólnokształcące ,7 75 Dochody z najmu, dzierżawy ,6 97 Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na rel. inwest , 813 Szkoły zawodowe ,2 75 Dochody z najmu, dzierżawy ,3 83 Wpływy z usług ,3 84 Wpływy ze sprzed. skład. majątk Pozostała działalność 3 3 1, 213 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,9 3

4 839 Pomoc materialna dla studentów , Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Dot.cel.na real.zad.bież.porozum , Dot.cel.na real.zad.bież.porozum ,9 851 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,6 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,6 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiek.wychowawcze ,3 213 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Domy Pomocy Społecznej ,3 75 Dochody z najmu, dzierżawy , 83 Wpływy z usług ,2 84 Wpływy ze sprzed. skład. majątk ,2 97 Wpływy z różnych dochodów ,4 213 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , 8524 Rodziny zastępcze ,8 69 Wpływy z różnych opłat , Świad. rod. oraz skł. na ubezp emer ,9 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Zasiłki rodzin. pielęgn. i wychow ,6 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe Centra Pomocy Rodz , 97 Wpływy z różnych dochodów , 853 OPIEKA SPOŁECZNA , Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Pań.Fund.Rehab.Osób Niepełnospr ,9 97 Wpływy z różnych dochodów ,9 854 EDUK. OPIEKA WYCHOWAW , Specjalne ośrodki szkolnowychow ,8 69 Wpływy z różnych opłat ,8 75 Dochody z najmu i dzierżawy , 83 Wpływy z usług ,7 97 Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psycholog.pedagogiczne ,2 75 Dochody z najmu i dzierżawy ,1 84 Wpływy ze sprzed. skład. majątk 1, 4

5 92 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Bursy i internaty szkolne , 83 Wpływy z usług , Pomoc materialna dla uczniów ,5 928 Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , 2338 Dot.cel.na real.zad.bież.porozum , Dot.cel.na real.zad.bież.porozum ,5 921 KULT. I OCHR. DZIEDZ.NAR , Pozostała działalność ,4 27 Środki na dofin. wł. zad. bieżących ,4 OGÓŁEM ,9 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZADANIA ZLECONE Sprawozdanie za 24 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 15 Prace geod.urz. na potrz. rolnictwa , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , GOSPODARKA MIESZK ,2 75 Gosp. gruntami i nieruchomościami ,2 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodez. i kartograficzne ,8 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Opracowania geodez. i kartograf , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 7115 Nadzór budowlany , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 641 Dot.cel.zad.inwest.z zakr. adm. rząd , ADMINISTRACJA PUBLICZ , 7511 Urzędy wojewódzkie , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 7545 Komisja poborowe , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Pow. Państ. Straży Pożar , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , 641 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje , OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,6 5

6 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,6 POMOC SPOŁECZNA , Świad. rod. oraz skł. na ubezp emer ,9 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Zasiłki rodzin. pielęgn. i wychow ,6 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,6 OPIEKA SPOŁECZNA , Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł , 211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , OGÓŁEM ,4 D zi ał Ro zdz iał WYDATKI BUDŻETU POWIATU ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE Nazwa Sprawozdanie za 24 rok Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,,15 15 Prace geodezyjnourz. na potrz. rolnictwa ,,15 wydatki bieżące ,,15 2 LEŚNICTWO ,1 22 Nadzór nad gospodarką.leśną ,1 Pozostałe wydatki bieżące ,1 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,9 5,93 64 Lokalny transport zbiorowy ,4,2 pozostałe wydatki bieżące ,4,2 614 Drogi publiczne powiatowe , 5,73 wynagrodzenia i pochodne ,9 1,97 pozostałe wydatki bieżące ,9 3,9 wydatki majątkowe ,,65 63 TURYSTYKA ,6,3 633 Zad. w zakresie upowszech. turyst ,6,3 pozostałe wydatki bieżące ,6,3 7 GOSPODARKA MIESZK ,2,25 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2,25 pozostałe wydatki bieżące ,2,25 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,7 1, Prace geodezyjne i kartograficzne ,8,26 pozostałe wydatki bieżące ,8, Opracowania geodez. i kartograf ,,13 pozostałe wydatki bieżące ,, Nadzór budowlany ,,7 wynagrodzenia i pochodne ,,54 pozostałe wydatki bieżące ,,13 wydatki majątkowe ,,1 75 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,6 2, Urzędy wojewódzkie ,,35 wynagrodzenia i pochodne ,, Rady powiatów ,8,58 6 Udz. % w bud żeci e

7 pozostałe wydatki bieżące ,8, Starostwa powiatowe ,5 18,86 wynagrodzenia i pochodne ,8 7,49 pozostałe wydatki bieżące ,9 4,34 wydatki majątkowe ,9 7, Komisje poborowe ,,1 wynagrodzenia i pochodne , pozostałe wydatki bieżące ,9, Pozostała działalność ,3,13 pozostałe wydatki bieżące ,3, BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ , 11, Komendy Powiatowe Policji ,,4 pozostałe wydatki bieżące ,, Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej , 11,12 wynagrodzenia i pochodne , 5,3 pozostałe wydatki bieżące ,9 1,99 wydatki majątkowe , 3, Pozostała działalność , pozostałe wydatki bieżące , 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,3 1, Obsługa pap. wart., kredytów i pożycz. jst ,3 1,22 obsługa długu publicznego jst ,3 1, RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe pozostałe wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE ,2 24, Szkoły podstawowe specjalne , 2,23 wynagrodzenia i pochodne ,9 2,1 pozostałe wydatki bieżące ,9, Gimnazja specjalne , 3,68 wynagrodzenia i pochodne , 3,18 pozostałe wydatki bieżące ,,5 812 Licea ogólnokształcące ,3 6,42 wynagrodzenia i pochodne , 4,5 pozostałe wydatki bieżące ,,8 wydatki majątkowe ,, Licea profilowane , 2,45 wynagrodzenia i pochodne , 2,35 pozostałe wydatki bieżące ,,9 813 Szkoły zawodowe , 8,93 wynagrodzenia i pochodne ,8 7,3 pozostałe wydatki bieżące ,9 1, Szkoły zawodowe specjalne ,,5 wynagrodzenia i pochodne ,,48 pozostałe wydatki bieżące ,, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,,13 pozostałe wydatki bieżące ,, Pozostała działalność ,,15 pozostałe wydatki bieżące ,,15 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,, Pomoc materialna dla studentów ,9,14 pozostałe wydatki bieżące ,9,14 wynagrodzenia i pochodne ,2 851 OCHRONA ZDROWIA ,6 3, Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,6 3,92 pozostałe wydatki bieżące ,6 3, Pozostała działalność ,6,3 pozostałe wydatki bieżące ,6,3 852 POMOC SPOŁECZNA ,4 17, Placówki opiekuńczowychowawcze ,3,26 wynagrodzenia i pochodne ,,14 pozostałe wydatki bieżące ,5, Domy pomocy społecznej , 12,53 7

8 wynagrodzenia i pochodne ,4 7,59 pozostałe wydatki bieżące ,9 4,23 wydatki majątkowe ,, Rodziny zastępcze ,7 3,83 wynagrodzenia i pochodne ,,3 pozostałe wydatki bieżące ,7 3, Świad. rodz. oraz skł. na ubezp. emer ,9 pozostałe wydatki bieżące , Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,6 pozostałe wydatki bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,7 1, wynagrodzenia i pochodne ,6,78 pozostałe wydatki bieżące ,9, Pozostała działalność , pozostałe wydatki bieżące , 853 OPIEKA SPOŁECZNA , 2, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,,15 dotacje ,, Powiatowe urzędy pracy , 2,43 wynagrodzenia i pochodne , 1,93 pozostałe wydatki bieżące ,, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW ,8 11, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,2 8,19 wynagrodzenia i pochodne ,9 6,37 pozostałe wydatki bieżące ,3 1, Poradnie psychologicznopedagogiczne ,3 1,97 wynagrodzenia i pochodne ,1 1,64 pozostałe wydatki bieżące ,, Internaty i bursy szkolne ,,29 wynagrodzenia i pochodne ,9,21 pozostałe wydatki bieżące ,, Pomoc materialna dla uczniów ,3,48 wynagrodzenia i pochodne ,7 pozostałe wydatki bieżące ,, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,6,4 pozostałe wydatki bieżące ,6, Pozostała działalność ,,6 pozostałe wydatki bieżące ,,6 921 KULTURA I OCH. DZIEDZ. NAROD ,6, Biblioteki ,,3 dotacje ,, Pozostała działalność ,1,7 pozostałe wydatki bieżące ,1,7 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,5, Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu ,5,13 pozostałe wydatki bieżące ,5,13 OGÓŁEM ,2 1, WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZADANIA ZLECONE ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE ZADAŃ ZLECONYCH Sprawozdanie za 24 rok 8

9 D z i a ł Ro zdz iał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,,92 15 Prace geodezyjnourz. na potrz. rolnictwa ,,92 wydatki bieżące ,,92 7 GOSPODARKA MIESZK ,2 1,47 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 1,47 pozostałe wydatki bieżące ,2 1,47 71 DZIAŁALNO1ŚĆ USŁUGOWA ,7 6, Prace geodezyjne i kartograficzne ,8 1,49 pozostałe wydatki bieżące ,8 1, Opracowania geodez. i kartograf ,8,75 pozostałe wydatki bieżące ,8, Nadzór budowlany ,9 4,6 wynagrodzenia i pochodne ,9,55 pozostałe wydatki bieżące ,,14 wydatki majątkowe ,,12 75 ADMINISTRACJA PUBLICZ , 2, Urzędy wojewódzkie , 2,7 wynagrodzenia i pochodne , 2, Komisje poborowe ,,6 wynagrodzenia i pochodne , pozostałe wydatki bieżące ,9,6 754 BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ , 64, Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej , 64,71 wynagrodzenia i pochodne , 3,89 pozostałe wydatki bieżące ,9 11,62 wydatki majątkowe , 22, OCHRONA ZDROWIA ,6 22, Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,6 22,86 pozostałe wydatki bieżące ,6 22, POMOC SPOŁECZNA ,5, Świad. rodz. oraz skł. na ubezp. emer ,9,12 pozostałe wydatki bieżące ,9, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,6,5 pozostałe wydatki bieżące ,6,5 853 OPIEKA SPOŁECZNA ,, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,,88 dotacje ,,88 Udz. % w bud żeci e OGÓŁEM ,4 1, WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH Sprawozdanie za 24 rok 9

10 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 614 Drogi publiczne powiatowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OŚWIATA I WYCHOWANIE 813 Szkoły zawodowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OPIEKA SPOŁECZNA 8522 Domy pomocy społecznej Środki pien. na początek okresu przychody wydatki OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8546 Poradnie psychologiczno pedagogiczne Środki pien. na początek okresu OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu 1 OGÓŁEM OGÓŁEM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO Dział 15 Rozdział 1597 Sprawozdanie za 24 rok 1

11 Plan po zmianach Wykonanie Należności Zobowiązania RAZEM PRZYCHODY RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE Sprawozdanie za 24 rok Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział 71 Rozdział 713 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody OGÓŁEM koszty i inne obciążenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział 9 Rozdział 911 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku

12 OGÓŁEM Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Analiza wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 24 rok Część opisowa Budżet Powiatu na 24 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 25 marca 24 roku po stronie dochodów wynosił zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, natomiast po stronie wydatków zł. 12

13 Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 24 roku plan dochodów wynosił zł, w tym dotacje na zadania zlecone zł, natomiast plan wydatków zł. Na dzień 31 grudnia 24 roku planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu i kredyt bankowy. Rozchody planowane na 31 grudnia 24 roku ustalone w wysokości 595. zł dotyczą zaciągniętych w 22 i 23 roku kredytów bankowych oraz pożyczki z WFOŚiGW z 23 r. Dokonane w ciągu roku zmiany zmniejszenia w planie dochodów na kwotę zł były wynikiem: ZWIĘKSZEŃ: zł 1. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości zł ( 211, 213, 641, 643), w tym z przeznaczeniem na: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ( na wynagrodzenie w związku ze zwiększonym zatrudnieniem) Stypendia dla młodzieży wiejskiej (I VI 24 r.) Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej : budowa strażnicy wyposażenie i materiały pędne (paliwo) 17.1 dotacja na świadczenia rodzinne 4.97 Zespół Szkół Nr 1 (modernizacja sali gimnastycznej) 15. Starostwo Powiatowe (awans zawodowy nauczycieli komisja kwalifikacyjna) 3 2. Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych na podstawie porozumień: zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z: uruchomieniem przewozów Kolejki wąskotorowej 2. zł, z tego: Gmina Stegna 11. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gd. 5. Gmina Sztutowo 3. Gmina Ostaszewo 1. wypłatą stypendiów na podstawie porozumień z WUP w Gdańsku: pomoc materialna dla uczniów ze środków EFS i budżetu państwa pomoc materialna dla studentów ze środków EFS i budżetu państwa Zwiększenia subwencji ogólnej: zł, w tym: ze środków rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania

14 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów placówek oświatowych ze środk. rezerwy ogólnej na uzupeł. dochodów powiatu po zmianie syst. fin ze środk. rezerwy ogólnej na uzupeł. dochodów powiatu po zmianie syst. fin ze śr. rezerwy cz. oświat. sub. ogólnej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne ze śr. rezerwy cz. oświat. sub. ogólnej na dofinansowanie zadań związanych prowadzeniem szkół specjalnych ze śr. rezerwy cz. oświat. sub. ogólnej na dofinansowanie kosztów odprawy dla nauczycieli zwolnionych Zwiększenia planu dochodów: zł, w tym: Zespół Szkół Nr 2 odpłatność za energię, wodę 8. Starostwo Powiat. środki pozyskane od firm, instytucji i stowarzyszeń na organizację V Dożynek Powiatowych 5.6 SOSW wynajem pomieszczeń 6.1 PCPR odpłatność za dzieci w rodz. zastępczej przez powiat elbląski i Sopot 4.23 Dom Pomocy Społecznej w Stegnie odpłatność mieszkańców 5. Dom Pomocy Społecznej w Stegnie dochody ze sprzedaży wyposażenia DPS w Stegnie dofinansowanie PFRON z tyt. zatrudniania osób niepełnospr PCPR dofinansowanie PFRON z tyt.zatrudniania osob niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe wpływy z opłat komunikacyjnych 8. Odsetki od środków na rachunku bankowym 2.1 Zarząd Dróg Powiatowych dzierżawa gruntu położonego w pasie drogowym 9. Zarząd Dróg Powiatowych wpływy z różnych dochodów 4.5 Starostwo Powiatowe środki z MSWiA na przeprowadzenie konwersacji danych na użytek Centralnej Ewidencji Pojazdów 5. środki na likwidatora Spółki (było w budżecie 231)

15 ZMNIEJSZEŃ: zł 1. Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego ( zł) przeznaczonych na: DPS w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców PCPR dotacja na placówki opiekuńczo opiekuńczowychowawcze 78.5 KPPSP zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Środki na likwidatora Spółki Inne zmniejszenia dochodów własnych ( zł): ZDP dochód za zajęcie pasa drogowego (przychód środka specjalnego) 32. Starostwo Powiatowe dochód ze sprzedaży SOSW w Nowym Dworze Gd. odpłatność za pobyt dzieci w placówce 8. SOSW w Junoszynie odpłatność za pobyt dzieci w placówce. 1.5 W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł) Lp Uchwała Zarządu Plan dochodów Plan wydatków data nr zmniejszenie zwiększenie po zmianie zmniejszenie zwiększenie po zmianie / przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Uch. Rady Powiatu XIII/14/24 z dn r / / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/137/24 z dn r / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/143/24 z dn r / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XIX/153/24 z dn r / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/156/24 z dn r / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/171/24 z dn r / W trakcie wykonywania budżetu 24 r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 2.7., 23.9., , oraz r. 15

16 Powyższe zmiany dotyczyły: przyznania uzupełnienia dochodów powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej w związku ze zmianą systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, zmian planów dochodów własnych oraz zmian planów środków specjalnych i funduszy celowych, ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia. Zmiany, jakie wprowadzono w planie dochodów Powiatu (według klasyfikacji budżetowej) Dz. Rozdz. Treść Plan na Plan na Zmiany Przeznaczenie Zad. adm. rządowej Prace geod.urz. na potrz. roln Zad. adm. rządowej Gospod. gruntami i nieruch Zad. adm. rządowej Prace geodezyjne i kartogr Zad. adm. rządowej Opracow. geodez i kartogr Zad. adm. rządowej Pow.Insp.Nadzoru Budowlanego Zad. adm. rządowej Inwestycje i zak. inw. PINB Zad. adm. rządowej Urzędy wojewódzkie Zad. adm. rządowej Komisje poborowe Zad. adm. rządowej Komendy Powiatowe PSP Zad. adm. rządowej Inwestycje w KPPSP Zad. własne Powiatu Zesp. Szkół Nr 1 inwestycja Zad. własne Powiatu +3 3 awans zawodowy nli komisja Zad. adm. rządowej Ub. zdrow., wych. i bezrob Zad. własne Powiatu Placówki opiek.wychowaw Zad. własne Powiatu Domy Pomocy Społecznej Zad. adm. rządowej Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne Zad. adm. rządowej Zasiłki rodz., pielęg. i wych Zad. adm. rządowej Zesp. ds. orzek o st. niepełnospr Zad. własne Powiatu Pomoc materialna dla uczniów Razem dot. celowe otrzym. z budż. państwa Dot. cel. z gmin Kolejka wąskotorowa Dot. cel. z gmin Likwidacja spółki Dot. cel. od sam. wojew Stypendia dla studentów Dot. cel. od sam. wojew Stypendia dla studentów Dot. cel. od sam. wojew Stypendia dla uczniów Dot. cel. od sam. wojew Stypendia dla uczniów Razem dot. celowe wynik. z porozum. z jst Subw. oświatowa Zad. własne Powiatu Uzupełnienie subwencji Zad. własne Powiatu Subw. wyrównawcza Zad. własne Powiatu Subw. równoważąca Zad. własne Powiatu Razem subwencje z budż. państwa Dochody własne Powiatu Udział Powiatu w podatku dochod. od osób fiz Udział Powiatu w podatku dochod. od os. praw OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW POWIATU Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 23 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia 3 ust. 9 pkt a 16

17 Uchwały Rady Powiatu z dnia 25 marca 24 r. w sprawie budżetu Powiatu na 24 r. Nr XIII/14/24 polegających na: zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Na dzień 31 grudnia 24 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki i kredyt bankowy. Rada Powiatu przyjęła: Uchwałę Nr XV/136/24 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości na okres do 1 lat. Przyczyną powstania deficytu budżetu Powiatu było niedofinansowanie z budżetu państwa planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków. Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły w 24 r zł, z tego spłata kredytu zaciągniętego w 22 r. w ŻBS w Nowym Dworze Gd. w wysokości 5. zł oraz zaciągniętego w 23 r. w BOŚ w Gdańsku w wysokości 8. zł i spłaty pożyczki z NFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 15. zł. Zobowiązania na dzień r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych: Umowa Nr 233/22 z dnia r. z ŻBS o udzielenie kredytu w wysokości 1.4. zł, z czego w 24 r. spłacono 5. zł. Na dzień r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi 44. zł. Umowa Nr 95/23 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 8. zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi ŻelichowoNowy Dwór Gd. Spłata kredytu rozpocznie się od czerwca 26 r. Umowa Nr 96/23 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 8. zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji budynku biurowego położonego w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28. W 24 r. spłacono 8. zł. Na dzień r. zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 72. zł. 17

18 Umowa z dnia r. nr 14/3 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości zł. Spłata kredytu rozpocznie się od listopada 26 r. Umowa z dnia r. nr WFOŚ/P/87/23 z WFOŚiGW w Gdańsku o pożyczkę w wysokości 69. zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 i w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Nowym Dworze Gd. i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. W 24 r. spłacono15. zł. Na dzień r. zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 54. zł. Umowa z r. Nr 17/24 podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu obrotowego złotowego w wysokości zł. Spłata kredytu rozpocznie się od października 25 r. Ogółem stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień r. wynosi zl. Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela (zł) Lp Wyszczególnienie Plan Plan % Wykonanie Zmiany : DOCHODY , PRZYCHODY , OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY , WYDATKI , ROZCHODY , 595. OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY , Wolne środki x x Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 24 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu z kwoty zł do zł, tj. o zł, czyli 5,7 %. Plan wydatków uległ zwiększeniu z zł do zł, tj. o zł, czyli 3,3 %. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot subwencji przekazywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1, na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz stypendia. 18

19 Zmniejszenie planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu przychodów związane jest z (uchwała XV/137/24 z r.) wprowadzeniem kredytu w wysokości zł w miejsce planowanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 24r. rezerwę ogólną w wysokości 6. zł, z tego Zarząd przeniósł kwotę zł zgodnie z art. 128 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 23 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) na następujące wydatki bieżące: 18.3 zł wycena nieruchomości w Junoszynie i Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska, zł dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 1. zł opłaty z tytułu aktów notarialnych, 3. zł dofinansowanie organizacji Turnieju Podnoszenia Ciężarów, zł zwiększenie wynagrodzenia Zespół Szkół Nr 2, 2. zł podatek od nieruchomości powiatowych, 1.3 zł zakup nagród na Igrzyska Powiatowe Młodzieży Szkolnej, 732 zł artykuł promujący powiat w Dzienniku Bałtyckim, 7 zł delegacje (ESP) dotyczące promocji, 45 zł wydatki dotyczące warsztatów plastycznych działających przy ŻOK, 1 zł szkolenie dotyczące Systemu Wykrywania i Alarmowania. 19

20 Kategoria dochodów DOCHODY POWIATU Dochody Powiatu w latach (w zł) prezentuje poniższa tabela Rok 1999 Rok 2 Wsk. % Rok 21 Wsk. % Rok 22 Wsk. % Rok 23 Wsk. % Rok 24 Dochody wykonane Stru k. % Dochody wykonane Stru k. % 4 : 2 Dochody wykonane Stru k. % 7 : 4 Dochody wykonane Stru k. % 1:7 Dochody wykonane Stru k. % 12:1 Dochody wykonane Struk. % Wsk % Wykonani e w : Dochody ogółem , , , , , D Ogółem o w tym: , ,94 215, ,79 95, ,43 99, , 96, ,44 186, c udział we h wpływach z o pod. doch , ,67 96, ,55 88, ,55 93, ,7 16, ,86 874, d od os. fiz. y w ł a s n e udział we wpływach z podat. doch. od os. praw. pozostałe dochody , , ,27 237, ,24 96, ,88 1, ,3 95, ,43 137,

21 D o t a c j e c e l o w e Ogółem w tym na zadania z zakresu administr. rządowej , ,89 95, ,33 123, ,7 92, ,76 65, ,57 9, , ,9 118, ,23 147, ,43 82, , 54, ,18 11, własne , ,27 56, ,1 15, ,23 12, ,32 89, ,74 73, porozum. z organ. admin. rząd. 8.8, , ,17 n a z a d a n i a realizowane na podst. porozumień między jst Subwencja ogólna , ,19 25, ,9 53, ,41 47, ,27 53, ,65 254, , ,17 166, ,88 99, ,5 92, ,24 96, ,98 98,

22 Wielkość dochodów [zl] Dochody Powiatu w latach Lata Dochody Powiatu w 2 roku były większe od dochodów w 1999 roku o zł. Wzrost dochodów o 3,65 % spowodowany był w szczególności tym, że od 2 roku w strukturach Powiatu jest Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Inspekcja Sanitarno Epidemiologiczna oraz Rodzinny Dom Dziecka. Od 2 roku w budżecie Powiatu planowane są środki na składkę zdrowotną dla osób bez prawa do zasiłku. W 21 r. widoczny jest wzrost budżetu w stosunku do roku poprzedniego o 8,43 %. W latach nastąpiła zmiana struktury dochodów Powiatu. Znaczny wzrost subwencji w roku 2 w porównaniu z rokiem 1999, przy równoczesnym spadku dotacji celowej na zadania własne jest związany ze zmianą w systemie finansowania Oświaty. Od 2 roku nie ma dotacji na Świetlice Szkolne, Ośrodki SzkolnoWychowawcze, Poradnię PsychologicznoPedagogiczną. Na funkcjonowanie tych placówek Powiat otrzymuje subwencję. Od 21 roku składka zdrowotna jest przekazywana do Powiatu jako dotacja na zadania zlecone, w latach poprzednich jako dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy organami administracji rządowej. Dochody budżetu Powiatu w 22 roku w stosunku do 21 wykonano w 93,15 % i były mniejsze o zł. W 22 r. wystąpił wzrost dotacji na zadania własne Powiatu (DPS Neptun, wdrażanie reformy oświaty III etap), przy równoczesnym spadku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ze struktur Powiatu wyłączono Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Widoczne jest również zmniejszenie subwencji ogólnej. Dochody Powiatu w 23 roku są mniejsze od dochodów w 22 roku o zł. Zmniejszenie dochodów o 17,34 % jest spowodowane wyłączeniem ze struktur Powiatu Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, który z dniem r. przeszedł do struktur PUW zmniejszyło to dotacje na zadania z zakresu 22

23 administracji rządowej o zł, a więc o 45,68 %. W 23 r. dotacje na zadania własne zostały przekazane mniejsze niż w 22 r. o zł (1,99 %). Obniżono także w 23 r. Struktura dochodów Powiatu w latach 2124 Wielkość dochodów [zł] Lata Dochody własne Dotacje celowe na zadania ogółem Subwencja ogólna w porównaniu do 22 r. subwencję ogólną część oświatową o kwotę zł. Dochody własne Powiatu zmalały o zł, co jest rezultatem m.in. obniżenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz zmniejszonymi wpływami z opłat komunikacyjnych. W 24 r. widoczna jest zmiana w strukturze dochodów powiatu w związku z nowym systemem finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania od r. to: 1) Zwiększone udziały w podatku bezpośrednim: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT z 1 % wzrósł do 8,42 % wprowadzono udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 1,4 % 2) Nowa konstrukcja subwencji ogólnej tj. od 24 r. likwidacji ulega część drogowa subwencji ogólnej i po zmianie subwencja ogólna składa się z części: 23

24 wyrównawczej równoważącej oświatowej oraz jednostki samorządu mogą otrzymywać uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu finansowania samorządów. Dochody budżetu Powiatu z tytułu subwencji w ciągu 24 r. ulegały kilkakrotnie zmianom. Minister Finansów zgodnie z art. 4 ustawy o dochodach jst, o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 24 r. poinformował Starostwo w dniu r. (pismo nr ST4482/667/23) oraz w dniu r. (pismo nr ST /24) o ostatecznej wysokości przyznanych kwot. Następne zmiany subwencji ogólnej następowały zgodnie z pismami: nr ST348224/24 z dnia r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania, ST548219p/24 z r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na dofinansowanie remontów szkół i placówek oświatowych, ST /24 z dnia r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 42.4 zł przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania, ST348227/24z dnia r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania, ST p/24 z dnia r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkół specjalnych, ST548237p/24 z dnia r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 1.2 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów adaptacji gabinetów profilaktycznych, ST p/24 z dnia r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów odprawy dla nauczycieli zwolnionych. 24

25 Poniższa tabela obrazuje zmiany w uchwale budżetowej związane ze zmianami subwencji. Wyszczególnienie część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu Uchwalono r zmiana IX. plan po zm zmiana XII. plan po zm. zmiana XII. plan po zm. zmiana XII. plan po zm. Wyk VII XI XII XII OGÓŁEM Plan dochodów z tytułu części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełnienia subwencji ogólnej zostały wykonane w 1, %. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów skalkulowało, iż dochody Powiatu z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych zł, poinformowało również, że planowane dochody podatkowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym w budżecie zaplanowano powyższe dochody w wysokości: z podatku dochodowego od osób fizycznych zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych 17. zł. Dochód z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 97,66 %, a w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości zł tj. w 189,61 % Zarówno na plan jak i na wykonanie tego źródła dochodów nie mamy bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych. Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych latach są malejące, związane jest to z rosnącym bezrobociem. 25

26 Na dzień r. zgodnie z danymi GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy średnia krajowa stopa bezrobocia wyniosła 19,1 %, w województwie pomorskim 21,3 %, natomiast w Powiecie Nowodworskim 41,4 %. Dla porównania na dzień r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 18 %, w województwie pomorskim 21,5 % a w Powiecie Nowodworskim 37,5 %. Realizacja dochodów 24 roku Lp Kategoria dochodów Plan po zmianach Struktura % planu Wykonanie % wyk. planu Struktura % wyk. Subwencja ogólna, z tego: , , 49,98 część oświatowa , , 35,53 część wyrównawcza , , 1,5 część równoważąca , , 2,9 część uzupełniająca , , 1,5 Dotacje celowe, z tego: , ,4 3,57 na zadania z zakresu adm. rządowej , ,4 19,18 na realiz. zadań własnych Powiatu , ,66 1,74 na zadania na podstawie porozumień jst , ,7,65 3. Udział w podatku doch. od osób fiz , ,66 5,86 4. Udział w podatku doch. od osób praw. 17., ,61,16 5. Dochody własne (pozostałe) , ,15 13,43 OGÓŁEM , ,94 1, Plan ogółem dochodów budżetu Powiatu wykonano w 11,94 %. Dochody własne wykonano w wysokości o ponad 3 % powyżej planu. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,4 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotację w kwocie zł, której wykorzystało zł. Zgodnie z 2 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2 r. (Dz. U. Nr 122 poz z późn. zm.), niewykorzystane w danym roku dotacje podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Zwrotu kwoty zł Starostwo dokonało w dniu r. na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (PUW). Nie wykorzystano kwotę zł w następujących działach i rozdziałach: Dział 7 rozdział zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Dział 71 rozdział zł Prace geodezyjne i kartograficzne Dział 71 rozdział zł Nadzór budowlany, Dział 75 rozdział zł Komisje poborowe 26

27 Dział 754 rozdział zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Dział 851 rozdział zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Dział 852 rozdział zł Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Dział 852 rozdział zł Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Największa kwota zwrotu (21.9 zł) dotyczy środków dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż w 24 r. na ten cel z budżetu państwa przekazano za duże środki finansowe. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 54,7 % planu: 1) dotacje na wydatki bież. (kolejka wąskotorowa) plan 4. zł, wyk. 4. zł (1 %): dotacja planowana przekazana dotacja z budżetu UG Stegna 11. zł 11. zł dotacja z budżetu UG Sztutowo 23. zł 23. zł dotacja z budżetu UMiG Nowy Dwór Gd. 5. zł 5. zł dotacja z budżetu UG Ostaszewo 1. zł 1. zł 2) dotacja z WUP w Gdańsku stypendia na podstawie porozumienia: pomoc materialna dla uczniów ze środków EFS i budżetu państwa zł pomoc materialna dla studentów ze środków EFS i budżetu państwa 3.63 zł W dniu r. dokonano zwrotu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego niewykorzystanych środków w wysokości ,23 zł: pomoc materialna dla uczniów ,78 zł pomoc materialna dla studentów 23,45 zł. Pozostałe kategorie dochodów: subwencja ogólna oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu wykonane zostały w 1 %. Dochody własne Powiatu w 24 roku Plan dochodów własnych wykonano w 13,15 % i stanowią one 13,43 % wykonanych dochodów Powiatu za 24 r. 27

28 42 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne. Plan dochodów z opłat komunikacyjnych, który sporządzany jest szacunkowo i wynika między innymi z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich, wykonano w 158,2 %,. Wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w 24 r. wyniosły zł. 47 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS wykonanie planu w 1 %. 69 różne opłaty w SOSW: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach, w PCPR: odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych w Starostwie: opłaty za karty wędkarskie, koszty upomnień, w PINB: dzienniki budowy, koszty upomnień Zrealizowano w 14,1 %. 75 dochody z najmu dzierżawy wykonanie planu w 18,4 %, w tym dochody uzyskane przez: ZDP z tytułu dzierżawy gruntu w pasie drogowym, ZS Nr 2 za wynajem sal lekcyjnych, czynsz mieszkalny, wynajem autodromu, SOSW Nowy Dwór Gd. i Starostwo za wynajem pomieszczeń. Dochody własne za 24 rok bez dochodów Skarbu Państwa Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura % Wykonanie po zmianach % planu wykonania 42 Opłaty komunikacyjne ,2 33,31 47 Opłaty za trwały zarząd ,,7 Różne opłaty razem , ,82 1,35 SOSW odpłat. rodziców ,89,42 a) Junoszyno ,71,93 b) Nowy Dwór Gd ,83 1,55 PCPR ,35,7 Starostwo 157,1 Nadzór Budowlany Doch. najem, dzierż. razem ,4 3,49 75 Starostwo DPS ZDP SOSW Nowy Dwór Gd. Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 PPP ,7 8, 12, ,6 96,3 77,1 1,56,35,33,22,4,87,11 28

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - - DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł 0 0 02 0 60 0 70 0 7 0 75 0 Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015. Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2013 r. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok 39 40 I. Informacje ogólne Budżet miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120 Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 1 2 3 4 5 6 5. 710 Działalność usługowa 111.866 79.479 71,1 6. 750 Administracja publiczna 1.274.070 1.112.288 87,3 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 58/XIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo