Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU 1 1. W Konkursie Piosenki Lwowskiej naleŝy wykonać dwie piosenki tematem związane ze Lwowem, dawne lub wpółczesne, obcego lub własnego autorstwa. 2. W konkursie mogą brać udział soliści, duety lub zespoły instrumentalnowokalne do 5 osób. Dopuszcza się uczestnictwo w konkursie chórów do 20 osób plus dyrygent. 3. Piosenki konkursowe wykonuje się w języku polskim lub w "bałaku" lwowskim przy akompaniamencie na Ŝywo. Uczestnicy mogą mieć własnych akompaniatorów lub poprosić o akompaniatora dyŝurnego. Akompaniatorom własnym nie przysługuje wynagrodzenie ze strony organizatorów konkursu. 4. Piosenki konkursowe powinny być wykonane przez uczestników w czasie do 10 minut. 5. W Konkursie Finałowym wymaga się wykonania piosenek z pamięci. 6. Organizator konkursu zapewnia wszystkim uczestnikom fortepian oraz trzy mikrofony z nagłośnieniem. Inne wymagania techniczne naleŝy zgłosić pisemnie na druku zgłoszenia W Konkursie "Bałaku" Lwowskiego naleŝy wykonać : - dwa monologi lub; - dwa dialogi lub; - dwie scenki teatralne lub; - dwa wiersze itp. 2. Teksty mówi się "Bałakiem" lwowskim w czasie łącznym do 10 minut. 3. Udział w konkursie mogą brać : - soliści - duety - zespoły do 5 osób 4. Do konkursu moŝna wykorzystać teksty znane lub nowe, obcych autorów lub własne o dowolnym temacie. 5. Wyklucza się z konkursu uczestników, którzy w tekstach wykorzystują słowa uznane powszechnie za wulgarne lub obraźliwe. O tym decyduje Jury Eliminacji Lokalnych lub Jury Konkursu Finałowego. 6. Dopuszcza się w Eliminacjach Lokalnych czytanie tekstów. 7. W Konkursie Finałowym wymaga się mówienia tekstów z pamięci. 3

2 1. Do konkursu dopuszcza się, osoby obywatelstwa polskiego i Polaków mieszkających za granicą. 2. Jury ocenia uczestników w dwóch kategoriach: - osób dorosłych ( od 18 roku Ŝycia ) - dziecięco- młodzieŝowej ( od 10 do 18 lat ) 3. Przewiduje się osiem nagród regulaminowych, po cztery w kaŝdej kategorii oddzielnie: A. w konkursie piosenki: I nagroda, w kategorii osób dorosłych, II nagroda, w kategorii osób dorosłych III nagroda, w kategorii osób dorosłych I nagroda w kategorii dziecięco - młodzieŝowej. B. w konkursie "bałaku" lwowskiego I nagroda w kategorii osób dorosłych, II nagroda w kategorii osób dorosłych III nagroda w kategorii osób dorosłych. I nagroda w kategorii dziecięco - młodzieŝowej. 4. Wszystkie nagrody regulaminowe są nagrodami pienięŝnymi. 5. Wysokość nagród zostanie podana w terminie późniejszym, nie później niŝ na 1 miesiąc przed Konkursem Finałowym. 6. Organizator dopuszcza nagrody pozaregulaminowe, pienięŝne i rzeczowe, sponsorskie, specjalne, indywidualne itp., których wysokość i autorstwo zostanie podane na Koncercie Laureatów Festiwalu. Wszystkie nagrody pozaregulaminowe są wcześniej zatwierdzane przez organizatora festiwalu i ogłaszane publicznie. 7. Jury Konkursu Finałowego moŝe przyznać dowolną ilość wyróŝnień regulaminowych według własnego uznania. WyróŜnienia nie są nagrodami pienięŝnymi. WyróŜnienia mają formę pisemną. 8. Jury Konkursu Finałowego moŝe wyróŝnić najlepszego akompaniatora a nawet przyznać nagrodę pienięŝną (w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu) 9. Nagrodzone i wyróŝnione osoby mają obowiązek uczestnictwa w Koncercie Galowym Festiwalu w czasie którego, zostanie odczytany protokół Jury Konkursu Finałowego i podane oficjalne wyniki konkursu oraz rozdane nagrody i wyróŝnienia. 10 Nieobecność nagrodzonych uczestników w Koncercie Galowym pozbawia ich tej nagrody. 11.Laureaci Konkursu Finałowego mają obowiązek wystąpienia w Koncercie Galowym i wykonania utworów nagrodzonych przed publicznością. 12.Laureatom nie przysługuje prawo wynagrodzenia z tytułu wykorzystania Koncertu Galowego przez media do publicznego przekazu. Dotyczy to takŝe akompaniatorów. 13.Wszystkie nagrody pienięŝne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14.Jury Konkursu Finałowego moŝe nie przyznać którejś nagrody regulaminowej według własnego uznania. 15.Ocena Jury jest ostateczna.

3 4 1. Konkurs Festiwalowy odbywa się w dwóch etapach : A - Eliminacje Lokalne B - Konkurs Finałowy 2. Eliminacje Lokalne odbywają się w róŝnych miastach Polski, w miesiącu czerwcu. 3. Przewiduje się eliminacje dodatkowe, ostateczne, 12 września w Krakowie. 4. Zwycięzcy Eliminacji Lokalnych są rekomendowani do Konkursu Finałowego, przez Jury lokalne. Zawiera się to w protokole Jury. 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Finałowym jest spełnienie trzech wymogów: A. rekomendacja Jury Eliminacji Lokalnych zawarta w oficjalnym protokole z lokalnego przeglądu konkursowego, B. dowód wpłaty 30zł na konto organizatora festiwalu, C. złoŝenie organizatorowi pisemnego zgłoszenia na druku regulaminowym, z podaniem wszystkich danych osobowych. 6. Kwota 30zł wpłacana na konto organizatora nie podlega zwrotowi Uczestników Eliminacji Lokalnych nie obowiązuje rejonizacja. 2. Dopuszcza się uczestnictwo w kilku Eliminacjach Lokalnych jeŝeli umoŝliwiają to terminy tych eliminacji. 3. Zasady oceny uczestników Eliminacji Lokalnych ustala przewodniczący Jury, mianowany przez Dyrektora Festiwalu, zgodnie z regulaminem konkursu. 4. Ocena Jury Eliminacji Lokalnych jest ostateczna i nie podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Festiwalu. 5. Dopuszcza się przyznawanie nagród na szczeblu Eliminacji Lokalnych nie podlegających powyŝszemu regulaminowi. Wszelkie decyzje w tej sprawie podejmuje współorganizator lokalny. 6. Uczestnictwo w Eliminacjach Lokalnych jest bezpłatne. 7. Organizator zapewnia fortepian i trzy mikrofony z nagłośnieniem. 8. Inne warunki techniczne naleŝy zgłosić pisemnie na druku zgłoszenia uczestnictwa w Eliminacjach Lokalnych. 9. W Eliminacjach Lokalnych wymagany jest takŝe akompaniament na Ŝywo. 10. Na szczeblu Eliminacji Lokalnych nie zapewniamy akompaniatora ze strony organizatora. 11. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie Festiwalowym pokrywają sami uczestnicy.

4 6 1. Przewiduje się następujące przesłuchania lokalne: - Eliminacje krakowskie 14 czerwca 2008r. o godz w Dworku Białoprądnickim w Krakowie przy ulicy Białoprądnickiej 3 w sali koncertowej Zajazdu Kościuszkowskiego. - Eliminacje nowosądeckie 18 czerwca 2008r. o godz w Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu przy ulicy Długosza 3. - Eliminacje tarnowskie 21 czerwca godz w Pałacu MłodzieŜy w Tarnowie przy ulicy Piłsudskiego Eliminacje rzeszowskie 21 czerwca godz w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7. - Eliminacje katowickie 21 czerwca godz w Pałacu MłodzieŜy przy ul. Mikołowskiej 25 w Katowicach. - Eliminacje zamojskie 20 czerwca godz w Zamojskim Domu Kultury w Zamościu przy ul. Partyzantów Eliminacje lubelskie 21 czerwca godz w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 3. - Eliminacje wrocławskie,21 czerwca godz w Centrum Edukacji Dzieci i MłodzieŜy we Wrocławiu przy ulicy Kołłątaja Eliminacje warszawskie w Bielańskim Ośrodku Kultury w Warszawie przy ul. Goldoniego czerwca godz Eliminacje kieleckie, 21 czerwca godz w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2. - Eliminacje nowohuckie 12 września godz Termin dodatkowy i ostateczny w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie przy ul. Jana Pawła II Informacje na temat eliminacji lokalnych moŝna uzyskać pod numerem telefonu lub (012) lub w Internecie Konkurs Finałowy odbędzie się 20 września 2008 roku o godz w MłodzieŜowym Domu Kultury im. św. Jadwigi w Krakowie przy ul. Łokietka Finaliści powinni zgłosić się na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu celem dokonania formalności i uczestnictwa w losowaniu kolejności

5 występów w przesłuchaniach. 3. Kolejność przesłuchań Konkursu Finałowego odbywa się na podstawie losowania na godzinę przed rozpoczęciem Konkursu. Losowanie odbędzie się w kolejności złoŝenia zgłoszeń pisemnych. 4. Nie dopuszcza się Ŝadnych zmian w kolejności przesłuchań. 5. Nie zgłoszenie się w odpowiednim czasie powoduje wyeliminowanie uczestnika z Konkursu Przesłuchania Konkursu Finałowego ocenia Jury w składzie: - prof. Marta Stebnicka - Przewodnicząca Jury, - Danuta Skalska, - Kazimierz Wesołowski. 2. Jury obraduje samodzielnie w trzy osobowym składzie według wcześniej ustalonych zasad. 3. Ocena Jury jest ostateczna. 4. Dyrektor Festiwalu nie bierze udziału w obradach Jury i tym samym nie ma wpływu na ocenę uczestników. 5. Obrady Jury kończą się protokołem, w którym podane są wyniki Konkursu. 6. Przed odczytaniem wyników przewodnicząca Jury zapoznaje z treścią protokołu Dyrektora Festiwalu w celu zatwierdzenia. 7. Dyrektor Festiwalu moŝe odmówić zatwierdzenia protokołu tylko w przypadku niezgodności jego treści z regulaminem. 8. Nie zatwierdzenie protokołu powoduje dalsze obrady Jury aŝ do usunięcia niezgodności. 9. W przypadkach konfliktowych po przedstawieniu opinii prawniczej Dyrektor Festiwalu w sytuacji patowej moŝe odwołać Jury i ogłosić ponowne przesłuchanie finałowe, w innym terminie Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konkursie w towarzystwie rodzica lub opiekuna. 2. KaŜdy finalista zobowiązany jest przynieść ze sobą dokument toŝsamości. 3. Wszystkim finalistom wręcza się dyplomy uczestnictwa w Konkursie. 4. W przypadku korzystania z akompaniatora dyŝurnego naleŝy do 31 sierpnia przesłać do organizatora nuty piosenek z podaniem tonacji. 5. Uczestnikom Konkursu Finałowego przysługuje jedna próba z

6 akompaniatorem w ustalonym terminie. 6. Inne nie ujęte tutaj sprawy rozstrzyga Dyrektor Festiwalu. Zmieniony ( piątek, 25. kwiecień :54 )

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent 1. Organizatorzy: Siemianowickie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 45, 41-106 Siemianowice Śląskie 2. Cel: a) prezentacja

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

1. Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie Jestem tylko łowcą słów Czujny i zasłuchany Wyszedłem w świat na łów. Julian Tuwim Regulamin festiwalu ekspresji twórczej dzieci i młodzieży Ja też mogę zostać magiem słów związanego z podjęciem przez

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady Konkursu Zostań Bajkowym Bohaterem (zwanym dalej Konkursem ) na napisanie

Bardziej szczegółowo

Przez czas i przestrzeń 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Przez czas i przestrzeń 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Przez czas i przestrzeń 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski konkursy recytatorskie stały się dla ich uczestników impulsem, aby mówić o Polsce i sprawach narodu, a także o metafizycznych nastrojach człowieka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Do poniższego dokumentu Artists Caught by [Umeå] Warunki udziału w konkursie wprowadzone zostały dwie istotne zmiany:

Uwaga! Do poniższego dokumentu Artists Caught by [Umeå] Warunki udziału w konkursie wprowadzone zostały dwie istotne zmiany: Artists Caught by [Umeå] Warunki udziału w konkursie Uwaga! Do poniższego dokumentu Artists Caught by [Umeå] Warunki udziału w konkursie wprowadzone zostały dwie istotne zmiany: 1. Trzy pierwotne kategorie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo