System wynagrodzeń obowiązujący dla członków Zarządu w roku obrotowym 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System wynagrodzeń obowiązujący dla członków Zarządu w roku obrotowym 2010"

Transkrypt

1 C Sprawozdanie o wynagrodzeniach Transparentna i zrozumiała prezentacja wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej stanowi część składową dobrego ładu korporacyjnego. Zgodnie z punktem i Kodeksu Zarząd i Rada Nadzorcza winni w szczególności, z zachowaniem pewnych kryteriów, ujawniać także konkretną wysokość wynagrodzeń poszczególnych członków obu tych gremiów. Stosując się do tych zaleceń Zarząd i Rada Nadzorcza sporządziły niniejszy raport, stanowiący część składową raportu dotyczącego ładu korporacyjnego. Od dnia wejścia w życie niemieckiej ustawy o współmierności wynagrodzeń zarządów (VorstAG) w sierpniu 2009 roku ustawodawca wyznaczył wiążące zasady, które obowiązują przy ustalaniu systemu wynagrodzeń dla członków Zarządu. Zgodnie z powyższym łączne wynagrodzenie członka Zarządu musi być z jednej strony adekwatne do jego zakresu obowiązków i wkładu pracy, a z drugiej strony do sytuacji spółki. Jednocześnie łączne wynagrodzenie nie powinno bez uzasadnienia przekraczać wysokości zwykle przyjętego wynagrodzenia. Pojęcie zwykle przyjęte wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie zwykle przyjęte w podmiotach tej samej wielkości, w tym samym kraju (porównywalność horyzontalna), tak samo za podstawę do porównań należy przyjąć strukturę wynagrodzeń w samym przedsiębiorstwie (porównanie wertykalne). Nowym aspektem wprowadzonym przez niemiecką ustawę o współmierności wynagrodzeń zarządów (VorstAG) jest wymóg, aby struktura wynagrodzeń spółek akcyjnych notowanych na giełdzie ukierunkowana była na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Oznacza to w szczególności, że podstawy wymiaru dla zmiennych składników wynagrodzenia mają obecnie obejmować wskaźniki z kliku lat. W bmp AG strukturą wynagrodzeń zajmuje się cała Rada Nadzorcza. Już w ciągu ubiegłych lat na plenum Rady Nadzorczej podejmowano regularnie temat łącznych wynagrodzeń oraz zmian wprowadzonych przez niemiecką ustawę o współmierności wynagrodzeń zarządów (VorstAG). Z uwagi na fakt, że umowy z członkami Zarządu panem Güntherem i panem van Bon upływały z końcem roku obrotowego 2010, Rada Nadzorcza zrezygnowała w pierwszej linii z dokonywania zmian w już zawartych umowach. Odpowiada to przepisom niemieckiej ustawy o współmierności wynagrodzeń zarządów (VorstAG), która jedynie z nielicznymi wyjątkami przewiduje, aby zmiany wynikające z nowych uregulowań ustawy uwzględniane były dopiero wraz z zawieraniem nowych umów lub przedłużaniem poprzednich. Nowe negocjacje umów z Zarządem w roku 2010 stały się dla Rady Nadzorczej okazją do ponownej weryfikacji istniejącej struktury wynagrodzeń oraz badania współmierności dotychczasowych wynagrodzeń Zarządu. Rada Nadzorcza przeprowadziła zatem na wiosnę 2010 roku rozmowę z niezależnym ekspertem ds. wynagrodzeń, której przedmiotem obok ogólnych informacji była także obowiązująca w danym czasie struktura oraz wysokość wynagrodzeń Zarządu. Zasadniczym wynikiem tej rozmowy było stwierdzenie, że wynagrodzenie Zarządu obowiązujące w dacie rozmowy oscylowało w stosownych ramach. Ocenę tą potwierdziło przeprowadzone wewnętrznie porównanie wynagrodzeń w innych notowanych na giełdzie spółkach z branży private equity. System wynagrodzeń obowiązujący dla członków Zarządu w roku obrotowym 2010 System wynagrodzeń dla członków Zarządu obejmował w roku obrotowym 2010 dla wszystkich członków Zarządu następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze składki na ubezpieczenia świadczenia rzeczowe przyrzeczenie tantiem jako zmienny składnik wynagrodzenia bez podstawy wymiaru w oparciu o wskaźniki wieloletnie Wynagrodzenie zasadnicze stanowiło pobierane przez cały rok wynagrodzenie gotówkowe, wypłacane w dwunastu miesięcznych ratach, po potrąceniu podatków.

2 Składki na ubezpieczenia wypłacono z jednej strony w wysokości, w jakiej bmp AG jako pracodawca musiałaby opłacić należną od pracodawcy część składek w przypadku obowiązkowego lub prywatnego ubezpieczenia (ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne). Z drugiej strony bmp AG zawarła na rachunek własny kapitałowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz członków Zarządu. Celem tych działań było emerytalne i socjalne zabezpieczenie Zarządu. Podatki należne od korzyści przedstawiających wartość pieniężną z tytułu składek ubezpieczeniowych zostały pokryte przez danego członka Zarządu. Powyższe dotyczy także samochodów służbowych członków Zarządu, które zostały oddane do ich dyspozycji w ramach świadczeń rzeczowych, a które mogą być także wykorzystywane do celów prywatnych. Zmienny składnik wynagrodzenia, który jak przedstawiono powyżej za rok 2010 nie opierał się na kilkuletnich wskaźnikach, obejmował prawo do wypłaty tantiem, które stają się należne z chwilą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a których wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego przez bmp AG wyniku finansowego przed opodatkowaniem, obliczonego zgodnie z zasadami niemieckiego Kodeksu handlowego (zwanego dalej HGB) i kształtuje się wg następujących progów: 1. Za osiągnięcie przez bmp AG wyniku finansowego przed opodatkowaniem w wysokości od 0,5 mln euro, obliczonego zgodnie z HGB, prezes Zarządu otrzyma 4% wyniku finansowego bmp AG przed opodatkowaniem obliczonego zgodnie z HGB a pozostali członkowie Zarządu otrzymają po 3% każdy. 2. Za osiągnięcie przez bmp AG wyniku finansowego przed opodatkowaniem przekraczającego 2,5 mln euro, obliczonego zgodnie z HGB, prezes Zarządu otrzyma 3,4% wyniku finansowego bmp AG przed opodatkowaniem obliczonego zgodnie z HGB, a pozostali członkowie Zarządu otrzymają po 2,55% każdy. 3. Za osiągnięcie przez bmp AG wyniku finansowego przed opodatkowaniem przekraczającego 3,5 mln euro, obliczonego zgodnie z HGB, prezes Zarządu otrzyma 2,4% wyniku finansowego bmp AG przed opodatkowaniem obliczonego zgodnie z HGB, a pozostali członkowie Zarządu otrzymają po 1,8% każdy. Odmienne traktowanie prezesa Zarządu w ramach zasad dotyczących tantiem oraz jego wyższe wynagrodzenie warunkowane jest przez fakt, że na prezesie Zarządu z uwagi na jego funkcję spoczywał szerszy zakres obowiązków, które też realizował. Potrzebę uwzględnienia w systemie wynagrodzeń zakresu obowiązków i zadań poszczególnych członków Zarządu zrealizowano w formie umowy o wypłatę bonusu, którą w roku 2010 zawarto jedynie z panem Güntherem. Przewidywała ona bonus wysokości 3,5% wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z nowych zarządzanych przez spółkę aktywów (assets under management), które pozyskał pan Günther w ciągu roku obrotowego w pionie inwestycji w fundusze. Porozumienie to obowiązuje jednak tylko w przypadku, kiedy obliczony zgodnie z HGB wynik finansowy przed opodatkowaniem osiągnięty przez spółkę bmp AG wyniesie co najmniej 0,5 mln EUR. Bonus zostaje zaliczony na poczet tantiem w 50%. Celem umowy o wypłatę bonusu było wynagradzanie pracy w pionie inwestycji w fundusze w oparciu o osiągnięte wyniki. Ponadto pan van Bon otrzymywał w roku obrotowym 2010 świadczenia ze strony pracodawcy zgodnie z 3 pkt 33 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EStG). Poza tym Spółka zawarła dla członków Zarządu ubezpieczenie D&O. Ubezpieczenie to przewiduje od roku udział własny w wysokości przewidzianej w ustawie. W przypadku czynności podejmowanych poza miejscem zamieszkania członkowie Zarządu mieli prawo do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów w postaci dopłat do wyżywienia zgodnie z 3 pkt 16 w związku z 4 ust. 5 pkt 5 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EStG). Nie przewiduje się wypłacenia członkom Zarządu odprawy w przypadku zakończenia stosunku służbowego. Członkowie Zarządu objęci są jednak zakazem konkurencji obowiązującym przez okres

3 24 miesięcy od zakończenia umowy, w czasie którego dany członek Zarządu otrzymywać będzie odszkodowanie w wysokości 50% wynagrodzenia stałego z doliczeniem należnych od pracodawcy części składek na ubezpieczenie emerytalne bądź ustawowe lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne oraz ewentualnych świadczeń pracodawcy określonych w 3 pkt 33 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EStG). Ponadto członek Zarządu ma prawo do odszkodowania z tytułu utraconych tantiem odpowiadającego średniej wysokości tantiem z ostatnich trzech lat. Poza tym Zarządowi nie przysługiwało żadne inne wynagrodzenie, także z tytułu sprawowania mandatów w spółkach należących do Grupy, za co generalnie wynagrodzenie nie przysługuje. Wynagrodzenia wypłacane ewentualnie z tytułu sprawowania mandatów w naszych spółkach portfelowych podobnie jak i z tytułu działalności dodatkowej (wyjątek stanowi praca w charakterze wykładowcy), muszą być odprowadzane na rzecz bmp AG. Wynagrodzenia członków Zarządu w roku obrotowym 2010 W roku obrotowym 2010 Zarząd otrzymał wynagrodzenie i zwrot kosztów w następującej wysokości: W tys. EUR Wynagrodzenie stałe Dopłaty do ubezpieczeń Oliver Borrmann Ralph Güntner Andreas van Bon Wynagrodzenie Świadczenia pracodawcy Zwrot poniesionych Wynagrodzen rzeczowe zgodnie z 3 pkt 33 niem. kosztów zmienne ustawy o podatku dochodowym (EStG) Innych wynagrodzeń Zarząd nie otrzymywał. Na dzień r. członkowie Zarządu nie posiadali także żadnych kredytów. Struktura wynagrodzeń dla członków Zarządu od roku obrotowego 2011 System wynagrodzeń obowiązujący od roku dla członków Zarządu ma zasadniczo taką samą strukturę jak system wynagrodzeń w roku Wysokość wynagrodzenia zasadniczego została utrzymana na niezmienionym poziomie i wynosi dla prezesa Zarządu 165 tys. euro rocznie, oraz dla innych członków Zarządu 150 tys. euro, płatne każdorazowo w 12 miesięcznych ratach po potrąceniu podatków. Jedynie w przypadku pana van Bon zmieniono wynagrodzenie zasadnicze o kwotę, która do tej pory przysługiwała mu z tytułu udzielania świadczeń pracodawcy określonych w 3 pkt 33 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EStG) świadczeń tych pan van Bon od roku już nie otrzymuje. W celu zabezpieczenia emerytalnego i socjalnego Członkowie Zarządu otrzymują nadal składki na ubezpieczenia w wysokości, w jakiej bmp AG jako pracodawca musiałaby opłacić należną od pracodawcy część składek w przypadku obowiązkowego lub prywatnego ubezpieczenia (ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne). W mocy pozostają także zawarte przez bmp AG na rachunek własny kapitałowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz członków Zarządu. Dodatkowo członkowie Zarządu w ramach poborów rzeczowych mają do swojej dyspozycji samochody służbowe, które mogą być także użytkowane do celów prywatnych. Podatki należne od korzyści przedstawiających wartość pieniężną z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz samochodów służbowych są pokrywane przez danego członka Zarządu.

4 Opisane już powyżej zasady dotyczące ubezpieczenia D&O, roszczeń dotyczących zwrotu poniesionych wydatków w przypadku podejmowania czynności poza miejscem zamieszkania oraz obowiązującego po zakończeniu umowy zakazu konkurencji pozostają nadal w mocy. Zarząd nadal nie ma prawa pobierać osobiście wynagrodzenia z tytułu objętych mandatów w radach nadzorczych lub z innej działalności dodatkowej (za wyjątkiem wynagrodzenia z tytułu działalności w charakterze wykładowcy), względnie wynagrodzenia takie winny być odprowadzane na rzecz Spółki. Dokonano natomiast zmiany zasad dotyczących wypłaty tantiem. W szczególności poprzez wprowadzenie stopniowanych wypłat tantiem spełniono wymogi dotyczące perspektywy wieloletniej. Zasady wypłaty tantiem przewidują co następuje: 1. Za osiągnięcie przez bmp AG EBTw wysokości do 0,5 mln euro, obliczonego zgodnie z niemieckim Kodeksem handlowym (zwanym dalej HGB), członkowie Zarządu nie otrzymają tantiem. 2. Za osiągnięcie przez bmp AG EBT w wysokości do 2,5 mln euro, obliczonego zgodnie z HGB przed utworzeniem rezerw na tantiemy dla wszystkich członków Zarządu, prezes Zarządu otrzyma tantiemy w wysokości 4%, a pozostali członkowie Zarządu otrzymają 3% EBT bmp AG. 3. Za osiągnięcie przez bmp AG EBT w wysokości od powyżej 2,5 mln euro do 3,5 mln euro, obliczonego zgodnie z HGB, przed utworzeniem rezerw na tantiemy dla wszystkich członków Zarządu, prezes Zarządu otrzyma tantiemy w wysokości 3,4%, a pozostali członkowie Zarządu otrzymają 2,55% EBT. 4. Za osiągnięcie przez bmp AG EBT w wysokości przekraczającej 3,5 mln euro, obliczonego zgodnie z HGB, przed utworzeniem rezerw na tantiemy dla wszystkich członków Zarządu, prezes Zarządu otrzyma tantiemy w wysokości 2,4%, a pozostali członkowie Zarządu otrzymają 1,8%. Tantiemy wypłacane są w 50% za dany rok (po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego). Dalsze 30% wypłaca się w całości, części lub wcale w zależności od wyniku kolejnego roku, to samo odnosi się do pozostałych 20%, gdzie decyduje jeszcze kolejny rok. Jeżeli w kolejnym roku osiągnięty zostanie wynik w wysokości co najmniej zera (wynik 0) wówczas 30% z roku poprzedniego wypłacane jest w pełnej wysokości. Jeżeli w kolejnym roku osiągnięty zostanie wynik negatywny, wówczas prawo do 30% podlega redukcji. Redukcję oblicza się stosując ten sam wskaźnik procentowy co dla tantiem. (Przekładowo 100 euro straty, tantiemy 4%, zatem redukcja 4 euro). Redukcja może nastąpić maksymalnie o kwotę, jaka pozostała jeszcze do wypłaty z roku poprzedniego. Zwrot tantiem otrzymanych w roku poprzednim jest wykluczony. W jeszcze kolejnym roku postępowanie jest analogiczne. Obowiązująca uprzednio umowa o wypłatę bonusu zawarta z panem van Bon od roku już nie obowiązuje. Struktura wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie w roku 2008 ustaliło wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej. Obejmuje ono następujące składniki: roczne wynagrodzenie podstawowe wynagrodzenie za każdy dzień posiedzenia wynagrodzenie uzależnione od wyników Roczne wynagrodzenie podstawowe wynosi w przypadku przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 tys. EUR, a w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej po 5 tys. EUR. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach wynosi 2,5 tys. EUR dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, 1,5 tys. EUR dla pozostałych członków Rady Nadzorczej. W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza zebrała się na pięciu posiedzeniach.

5 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie uzależnione od wyników Spółki, które jest wypłacane, jeżeli obliczony zgodnie z niemieckim Kodeksem handlowym (HGB) zysk bilansowy - pomniejszony o kwotę w wysokości co najmniej 4 procent wkładów wniesionych na poczet najniższej wartości emisyjnej akcji -przekroczy 20 centów na każdą akcję znajdującą się w obrocie. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje w takim wypadku 2 tys. euro, a każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej 1 tys. euro za każdy cent zysku na każdą akcję powyżej 20 centów zysku na każdą uprawniającą do udziału w zyskach akcję. Uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie wroku 2008 uwzględnia możliwość podwyższenia kapitału w zamian za wniesienie wkładu gotówkowego lub rzeczowego (aportu) przewidując, że wówczas na nowe akcje zamiast kwoty 20 centów na każdą akcję przypadać będzie wartość określona na podstawie stosunku czasu, jaki upłynie między dniem całkowitego wniesienia wkładu na poczet podwyższenia kapitału a końcem roku obrotowego, do całkowitego czasu trwania roku obrotowego (przykład: wkład został wniesiony w dniu r., co odpowiada relacji 73/365 dni, czyli 1/5; zatem zamiast 20 centów przyjmuje się 4 centy). W przypadku podwyższenia kapitału ze środków Spółki lub w przypadku obniżenia kapitału dokonuje się natomiast proporcjonalnej modyfikacji wartości 20 centów. Poza wynagrodzeniem członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu poniesionych wydatków. Poza tym zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółka wyraziła zgodę na zawarcie ubezpieczenia D&O dla członków naszej Rady Nadzorczej koszty z tego tytułu obciążają Spółkę. Udziału własnego członków Rady Nadzorczej nie przewidziano (patrz także Oświadczenie zgodnie z 161 AktG, punkt A). Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 W roku obrotowym 2010 członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie i zwrot poniesionych wydatków w następującej wysokości: Wynagrodzenie Wynagrodzenie Zwrot Roczne wynagrodzenie za udział w uzależnione od poniesionych w tys. podstawowe posiedzeniach wyników kosztów Gerd Schmitz-Morkramer* (Przewodniczący RN) Bernd Brunke (zastępca przewidniczącego) Ulrich Ankele * w tym ustawowo należny podatek VAT W roku obrotowym 2010 członkom Rady Nadzorczej nie zostały przyznane żadne zaliczki na poczet przyszłych wynagrodzeń ani nie udzielono kredytów.

bmp Aktiengesellschaft, Berlin (nr ident. akcji 330 420 ISIN DE0003304200) Niniejszym zapraszamy akcjonariuszy naszej spółki na

bmp Aktiengesellschaft, Berlin (nr ident. akcji 330 420 ISIN DE0003304200) Niniejszym zapraszamy akcjonariuszy naszej spółki na WAŻNA WSKAZÓWKA: Zarząd bmp Aktiengesellschaft zwołał już zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w elektronicznym Monitorze Federalnym [elektronischer Bundesanzeiger] z dnia 26 maja 2008 roku. Zwołanie

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A P A S Y W A. B. Rezerwy Pozostałe rezerwy 168,505.60 142 bmp media investors AG Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. A K T Y W A 31.12.2012 EUR EUR EUR tys. EUR A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koncesje, prawa ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE W LATACH 2013-2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Programu Opcji Menedżerskich Spółki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 1 Gudaszewski Wojciech Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYKŁADU: 1. Struktura grupy kapitałowej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapitałowej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

SECO/WARWICK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SECO/WARWICK S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. przekazuje sprawozdanie z działalności Spółki (za okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA UBOAT LINE S.A.

NOTA INFORMACYJNA UBOAT LINE S.A. NOTA INFORMACYJNA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI UBOAT LINE S.A. Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą Notą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: Polska Grupa Zbrojeniowa spółka akcyjna. --------------------------- 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4/2015 Data sporządzenia: 2015-03-25 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Uzupełnienie informacji o ładzie korporacyjnym w jednostkowym raporcie rocznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. do akcjonariuszy...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: InfoScan Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 31.12.2013 r. 1 Informacje ogólne I. Dane jednostki dominującej Nazwa: Forma Prawna: CD PROJEKT S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska 74, Warszawa 03-301 Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonanym na podstawie z art. 402 1 kodeksu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo