Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie :"

Transkrypt

1 Rozdzia55 Promocjaprojektuinwestycyjnego 5 Promocja projektu inwestycyjnego Celeedukacyjne Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdzieszwiedzie: ele edukacyjne jakie przepisy prawne UE oraz krajowe reguluj zagadnienia promocyjne Po zapoznaniu jakiesbezwzgldnewymaganiawtejdziedzinie si z treci tego rozdziau bdziesz wiedzie: jakiedziaaniaszalecaneajakiedopuszczalne jakustalibudetpromocyjny jakie przepisy prawne UE oraz krajowe reguluj zagadnienia jakzbudowaplanpromocji promocyjne jakie jakprzeprowadzipromocjskierowandoogóu s bezwzgldne wymagania w tej dziedzinie jakie jakprzeprowadzipromocjskierowandoodbiorcówrezultatów dziaania s zalecane a jakie dopuszczalne jak podstawowe ustali budet informacje promocyjny o niezbdnych firmach zewntrznych jak (kreacja, zbudowa produkcja plan promocji reklam, firmy interaktywne, gadety jak promocyjneitp.) przeprowadzi promocj skierowan do ogóu jak jakkupowaczasiprzestrzewmediach(prasa,radio,tv,internet, przeprowadzi promocj skierowan do odbiorców rezultatów podstawowe inne) informacje o niezbdnych firmach zewntrznych (kreacja, jakrealizowairozliczaprojekt produkcja reklam, firmy interaktywne, gadety promocyjne kimjestmanagerds.promocji itp.) jak jakprzygotowaplanyczasowe kupowa i przestrze w mediach (prasa, radio, TV, Internet, inne) jakrozliczarealizacjprojektu jakprzeprowadziarchiwizacj realizowa i rozlicza projekt kim jest manager ds. promocji jak przygotowa plany czasowe jak rozlicza realizacj projektu jak przeprowadzi archiwizacj

2 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym ROZDZIA5 5 Strona Miejscepromocjiwprzepisachprawnych w przepisach prawnych UEorazkrajowych Obowizki i zasady prowadzenia dziaa informacyjnych i promocyjnych dotyczcych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci zostay okrelone wnastpujcychaktachprawnychuniieuropejskiej: RozporzdzenieRady(WE)1083/2006(art.69), Rozporzdzenie Komisji (WE) 1828/2006 (art. 210 rozporzdzenia wykonawczego) 33. WpowizaniuzaktamiprawnymiUEinaichpodstawiezostaywydanestosowne dokumentykrajowe.wzakresiepromocjipoiisto: wytyczneministrarozwojuregionalnegowzakresieinformacjiipromocji, Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NarodowejStrategiiSpójnocinalata , plankomunikacjipoii, wytycznedlabeneficjentów, wytycznegraficzne. Uwaga! W przypadku stron z logo POIi, tj. naley pamita, e pliki s spakowane (s to pliki o rozszerzeniu.rar), trzeba zatem rozpakowa pliki, co wymaga, w cigle najpopularniejszym systemie Windows XP, zainstalowaniaspecjalnegoprogramurozpakowujcego. Obróbka (powikszanie i pomniejszanie, skad caoci z ich uyciem, itp.) znaków graficznych wymaga operowania profesjonalnym, patnym oprogramowaniem graficznym. Najczciej uywany obecnie pakiet to zestaw Adobe CS. Komplet takiego oprogramowania w licencji jednostanowiskowej (na 1 komputer), to wydatek od 8 do ponad 20 tysicy zotych netto. Beneficjent powinien zadba i sprawdzi, czy wykonawca prac graficznych dysponuje legalnymoprogramowaniem.braktakowegoskutkowamoe, w razie kontroli, konfiskat sprztu wraz z zapisanymi na dyskach pracami. Oznacza to take, e beneficjent, gdyby sam chcia wykonywa jakie materiay graficzne, powinien dysponowastosowanymoprogramowaniem. Podwzgldemprawnymwartozwróciuwag,eUEwymieniatylkotrzydokadne obowizkibeneficjenta: umieszczenie na postawienie tablicy postawienie tablicy dokumentach stosownej informacyjnej w czasie pamitkowej po jego informacji o trwania projektu zakoczeniu dofinansowaniu 33 Uwaga!1wrzenia2009r.Komisja(WE)przyjarozporzdzenienr846/2009(dostpnepopolsku Submit=Szukaj. Rozporzdzenie to zmienia i uelastycznia niektóre zapisy zawarte w rozporzdzeniu W szczególnoci beneficjenci powinni zwróci uwag na zmiany zapisów dotyczcych tablic informacyjnychipamitkowych por.art.1rozporzdzenia846/2009.

3 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym Trzeba jednake stwierdzi, e jak to ujmuje art. 8 pkt 1 rozporzdzenia wykonawczego Beneficjenci s odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej opomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie narzdzi i kanaów okrelonychwust.2,3i4. Oznacza to, e dziaania informacyjnopromocyjne s obowizkiem beneficjenta, musz by prowadzone, trzeba na nie przewidzie stosowne rodki w budecie projektu.prowadzeniedziaainformacyjnychjestwarunkiemrozliczeniaprojektu iuznaniakosztówzakwalifikowane. Uwaga! Brak dziaa promocyjnych, czyli cakowite ich zaniechanie, moeskutkowaodebraniemdofinansowania! Polskie dokumenty precyzuj wymagania UE, opisujc w wytycznych dla beneficjentów, jakie dziaania s obowizkowe, wskazuj take dziaania rekomendowane.pamitanaley,ebeneficjentmoetakeprowadziinne,poza obowizkowymi i rekomendowanymi, dziaania promocyjne, jednake warunkiem ich rozliczenia jest spenienie wymaga formalnych opisanych we wskazanych dokumentachprawnych. Poza dziaaniami obowizkowymi beneficjenci, jak to ujmuj wytyczne, mog prowadzi wszelkie inne dziaania, które przyczyniaj si do osignicia celu powszechnej znajomoci udziau rodków Unii Europejskiej w projektach realizowanychwramachprogramuoperacyjnegoinfrastrukturairodowiskooraz efektówrealizowanychprojektówdlakrajui/lubregionu. Dowiadczenie z poprzedniego okresu finansowania, badania spoeczne i inne ródawskazuj,eograniczeniesiprzezbeneficjentadodziaaobowizkowych si do dziaa obowizkowych niepozwalazrealizowacelówokrelonychwdokumentachueorazkrajowych, zrealizowa okrelonych w oraz krajowych, dlategowartotedziaaniaprowadziszerzej. dziaania 107 Strona ROZDZIA

4 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym ROZDZIA5 5 Strona Proceduryprojektowedotyczcepromocji dotyczce promocji Kluczow decyzj dotyczc dziaa promocyjnych jest wskazanie, kto ma te dziaaniabezporednioprowadzi.wpraktycestosujesidwarozwizania: prowadzi. Rysunek21. ródo: MoliwociprowadzeniadziaapromocyjnychwprojektachPOIi opracowaniewasne. Oba rozwizania maj dla beneficjentów zalety i iwady, jednake dopiero po podjciu wyej opisanej decyzji strategicznej mona podejmowa decyzje proceduralne. W kadym wypadku jednak w jednostce realizujcej projekt (JRP) powinny by zatrudnione co najmniej dwie osoby zajmujce si bezporednio promocjprojektu. Dziaania promocyjne prowadzi beneficjent. W stosownej procedurze, ujtej w prawie zamówie publicznych, wybiera wykonawc lub wykonawców poszczególnych dziaa promocyjnych. Beneficjent zleca nastpnie poszczególne produkty lub usugi, odbiera je i rozlicza wykonawc. Rada Rada Dziaania promocyjne prowadzi wykonawca generalny. Moliwe jest i stosowane w praktyce naoenie na wykonawc kontraktu (np. na firm budowlan) take obowizków promocyjnych. Firma ju samodzielnie, w razie koniecznoci, wybiera podwykonawc lub podwykonawców dziaa promocyjnych, a beneficjent sprawdza tylko czy dziaania te s wykonywane waciwie. Z praktycznych dowiadcze wynika, e wykonanie i monta Z obowizkowych praktycznych dowiadcze tablic informacyjnych wynika, e wykonanie i pamitkowych i monta obowizkowych powierzy naleytablic firmie informacyjnych budowlanej (wykonawcy i pamitkowych kontraktu powierzy budowlanego). naley Dla firmie takich budowlanej firm postawienie (wykonawcy tablicy kontraktu (czsto budowlanego). wicesizfundamentowaniem)jestzadaniemrutynowym. Dla takich firm postawienie tablicy (czsto ZapisowykonaniutablicpowinienznalesiwSzczegóowym wice si z fundamentowaniem) jest zadaniem rutynowym. Opisie Przedmiotu Zapis o wykonaniu Zamówienia tablic (SOPZ) powinien dlaznale kontraktu si w budowlanego. Szczegóowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla kontraktu budowlanego.

5 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym W przygotowaniu dziaa promocyjnych naley kierowa si nastpujcymi zasadami: Rysunek22. ródo: Rol beneficjenta jest promowanie projektu Zasadyprzygotowaniadziaapromocyjnych opracowaniewasne. Istniej dla kadego projektu dwie kluczowe grupy docelowe promocji: Odbiorcy rezultatów te osoby lub organizacje, które dotknite bd bezporednio kosztami projektu oraz po jego wykonaniu odnios z realizacji projektu bezporednie korzyci (np. podczenie do kanalizacji) w tym przypadku procedury powinny przewidywa stay, czsto bezporedni kontakt, w warstwie treciowej istotna jest dua zawarto informacji. Na podstawowe w promocji pytanie kogo chcemy przekona i do czego? w tym wypadku naley rzetelnie, regularnie i z do duym nateniem informowa o przebiegu projektu oraz na zakoczenie pokaza jego rezultaty Ogó wszyscy, którzy mog i powinni by zainteresowani projektami unijnymi, ich przebiegiem i rezultatami w tym przypadku procedury powinny przewidywa raczej dziaania informacyjne, o umiarkowanym nateniu i raczej skoncentrowane na zakoczeniu projektu. Zaleceniem kocowym jest ustanowienie jasnych wymaga wobec wykonawcy (wykonawców) dziaa promocyjnych, jednoznaczne okrelenie wskaników, wedug których bd oceniani oraz jasnych procedur wspópracy pomidzy zamawiajcymawykonawc.minimalnewymaganiaproceduralnewtejdziedzinie to: identyfikacjaproblemówkluczowych, zalenocipomidzydziaaniami,produktamiirezultatami, harmonogramowaniedziaapromocyjnych, przydzielaniezasobów(budet,ludzie,zasobyrzeczowe), monitoringiewaluacja. Wrelacjachzamawiajcy wykonawca(wykonawcy)dziaapromocyjnychnaley kierowasinastpujcymizasadami: postroniezamawiajcegoorazpostroniewykonawcypowinny,przezcay czas trwania projektu, dziaa, jeli to moliwe, te same osoby. Gboka znajomo strony merytorycznej projektu, kontakt z pracownikami kluczowymi(mao,szefjrp,inynierowie)sniedoprzecenienia. naley dokumentowa na pimie, cho niekoniecznie w sposób formalny wszystkieuzgodnieniamerytoryczne,techniczneiterminowe. Warto przy tym pamita, e beneficjenci projektów unijnych s na rynku usug promocyjnychuczestnikamimarginalnymi.grosbudetówpromocyjnychpochodzi marginalnymi. zesferykomercyjnej(firmprodukcyjnychiusugowych),dlategorynekpromocyjny dziaawedugswoichstandardów.jesttosytuacjacakowicieodmiennaodrynku usug, na przykad budowlanych, gdzie z kolei gros budetów pochodzi od zamawiajcych ze sfery publicznej, w tym wspieranych funduszami unijnymi. Zamawianie pooenia sieci wodnokanalizacyjnej (dla przykadu) jest czym cakowicieodmiennymodzamawianiapromocjitejesieci. 109 Strona ROZDZIA

6 ROZDZIA5 5 Strona Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym Firmy marketingowe na przykad nie zmieniaj swoich regu dziaania pod zamawiajcegopublicznego,coczstopowodujesporyikontrowersje Planowaniedziaapromocyjnych w wramachprojektówinfrastrukturalnych Dziaania promocyjne powinny przebiega wedug planu, brak planowania jest planowaniem problemów. Minimalna zawarto planu promocyjnego obejmuje nastpujcepunkty: Rysunek23. ródo: Analizasytuacyjna Strategia promocyjna (obejmuje ona co najmniej 3 elementy: kreacja, media/noniki/czas) Minimalnazawartoplanupromocyjnego opracowaniewasne. Analiza sytuacyjna Cele dziaa promocyjnych Budet Testy i ocena dziaa promocyjnych Analizasytuacyjnadzielisina: 1) analiz stanu organizacji oraz danych i opinii JRP, jej historia idotychczasowe relacje z otoczeniem; przede wszystkim okreli naley, czynadawcakomunikatuinformacyjnopromocyjnegobdziepostrzegany przezotoczeniejakowiarygodny; 2) pytania kluczowe: kto jest naszym partnerem? kogo chcemy pozyska? jakpowinnimieopinionas,ajakmajnaprawd?jaktozmieni?

7 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym Rada Skutecznedziaaniapromocyjnewymagajzawszeodpowiedzi zawsze odpowiedzi natrzyprostepytania: proste pytania: 1.KOGOCHCEMYPRZEKONAIDOCZEGO? I CZEGO? 2. 2.CTTBM(CoTyzTegoBdzieszMia)? Ty z Tego Bdziesz Mia)? 3. Dlaczego Maj Nam Uwierzy (RTB czyli Reason to 3. Dlaczego Maj Nam Uwierzy (RTB czyli Reason to Believe )? Believe )? Pytanie pierwsze definiuje nam publiczno, czyli grupy docelowe, Pytanie pierwsze pytanie definiuje drugie dotyczy nam publiczno, kluczowego argumentu czyli grupy w docelowe, przekazie pytanie ludzie drugie kupuj dotyczy korzy, kluczowego pytanie trzecie argumentu dotyczy w uwiarygodnienia przekazie ludzie przekazu. kupuj korzy, pytanie trzecie dotyczy uwiarygodnieniaprzekazu. Analiza sytuacyjna powinna obj take dokadne okrelenie publicznoci, to jest grup docelowych. Organizator promocji powinien odpowiedzie sobie na pytanie Ktojestdlanasnaprawdwany(boniedotrzemydowszystkich)? Podziaypublicznocito: Rysunek24. ródo: Wewntrzna /zewntrzna Podstawowa / wtórna / marginalna Obecna /przyszociowa Zwolennicy /przeciwnicy / obojtni Podziaypublicznoci opracowaniewasne. Warto pamita o zaplanowaniu dziaa informacyjnych skierowanych do personelu /publiczno wewntrzna/ projektu oraz firm wspópracujcych. Dobrze poinformowany i zmotywowany pracownik to najlepszy ambasador projektu Jak wspomniano wyej publiczno podstawowa to bezporedni odbiorcy rezultatów. Pozostae podziay powinny by definiowane na podstawie analizy sytuacyjnej. Ten aspekt jest istotny ze wzgldu na kilkuletni i etapowy ksztat projektów infrastrukturalnych. Planujcy promocj powinni pamita, zwaszcza w projektach liniowych, e informacja powinna wyprzeda prace budowlane o co najmniej kilka miesicy, aby publiczno moga si z nimi oswoi Ten podzia dotyczy merytorycznych aspektów dziaa. Warto pamita, e zwolenników naley utwierdza w ich pogldach (popieranie projektu), obojtnych przekonywa, a przeciwników raczej tylko informowa. Literatura przedmiotu i praktyka reklamowa pokazuj wyranie, e przekonywanie zdeklarowanych przeciwników jest raczej bezcelowe 111 Strona ROZDZIA

8 ROZDZIA5 5 Strona Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym Celedziaapromocyjnych Cele dziaa informacyjnopromocyjnych okrela si wedug rónych modeli. WstrategiikomunikacjiNSSprzyjtomodel5xZtojest:model Rysunek25. ródo: Model5xZ opracowanie wasne, na podstawie Strategii Komunikacji Narodowej Strategii Spójnoci W przypadku kluczowej dla beneficjenta grupy, to jest odbiorców rezultatów, modeltenprzewidujesekwencjzatrzymujcsina zaufaniu.oznaczato,e zatrzymujc si na odbiorcy poprzez dobrze zaplanowane dziaania maj zauway projekt, zainteresowa si nim, zrozumie po co jest realizowany i jakie odnios korzyci oraz zaufa, e projekt zostanie zrealizowany zgodnie z deklaracjami. Celem promocjiniejestnatomiastczynnezaangaowaniewrealizacjprojektu. jest natomiast czynne zaangaowanie w realizacj projektu. Wartotakedoda,e zaangaowanie wstrategiikomunikacjidotyczymediów, cooznacza,emediapowinnyczynniewspieraprojektyunijne. Modelcelówprzyjtywpolskichdokumentachprogramowychpokazujewyranie, wjakimkierunkupowinnapójewaluacjadziaapromocyjnych mierzynaley, opisanewyej,efektysocjopsychologiczne(np. czyrozumiejprojekt?, czymaj zaufaniedojrp?itp.). Strategiapromocyjna Strategia dziaa informacyjnopromocyjnych obj powinna co najmniej 3elementy: 1) Wytycznekreatywne.Zamawiajcywewspópracyzwykonawcpowinien przyj lini kreatywn promocji projektu, spójne wytyczne wizualne itekstowe. Zauwaenie Zainteresowanie Zrozumienie Zaufanie Zaangaowanie Rada W W SIWZ i/lub SOPZ zada naleyod od oferentów tzw.key key visual.jest Jestto to projekt (najczciej formatua4) A4) pokazujcy wszystkie kluczowe elementylinii linii kreatywnej,to tojest jestlogo logo projektu (ewentualnie), haso, fonty, fonty, lini lini ilustracyjn. Akceptacjalinii linii kreatywnejna na podstawiekey keyvisual visualjest jest najprostszym sposobemwyboru wyboruoferenta oferentao o odpowiednich kompetencjach kompetencjachkreatywnych. kreatywnych. Zalecamy take, by narzuci oferentom konieczno przedstawienia Zalecamy take, jednej by linii narzuci kreatywnej oferentom przez konieczno jednego oferenta. przedstawieniajednejliniikreatywnejprzezjednegooferenta. Zamawiajcy jest wtedy pewien, e zostanie mu przedstawiony Zamawiajcyjestwtedypewien,ezostaniemuprzedstawiony pomys, wedle oferenta, najlepszy. pomys,wedleoferenta,najlepszy.

9 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym 2) Media/Kanay komunikacji. Oferenci powinni przedstawi, mieszczc si w przepisach prawa i wytycznych dla beneficjentów, w jaki sposób zamierzaj si kontaktowa z okrelonymi wyej grupami publicznoci iwjakisposóbrealizowawyejokrelonecele.pamitanaley,ekanay komunikacjitopojcieznacznieszerszenitradycyjnierozumianemedia. Minimalnydobórkanaówto: a. informacjabezporednia(np.spotkaniazmieszkacami), b. tradycyjna reklama w w mediach masowych (prasa, radio, telewizja, bilboardy,kino,internet/pozawasnstronprojektu/), c. tzw. BTL. Ten termin obejmuje róne dziaania, w tym imprezy promocyjne(eventy),gadety,wystawyipokazy, d. DirectMarketing(DM) marketingbezporedniejreakcji,obecniejest tonajczciejmailing(rozsyaniepoczty,ulotekdoodbiorców),atake mailingelektroniczny( ing), e. Public Relations (PR) czyli budowanie relacji i zrozumienia zotoczeniem (publicznoci) w sposób poredni. Obejmuje midzy innymirelacjezmediami. 3) Harmonogram (czas) dziaa promocyjnych. Punkt ten jest niezwykle istotny w planowaniu dziaa, przekada si bowiem bezporednio na budet i jego podzia. W przypadku projektów infrastrukturalnych harmonogramowanie dziaa promocyjnych jest stosunkowo proste iwynika prawie bezporednio z harmonogramu robót. Przy tworzeniu planupromocjinaleywzipoduwagnastpujcepunktykluczowe: Rysunek26. ródo: Zamknicie prac, grand opening (wielkie otwarcie) Punkty kluczowe, które naley wzi pod uwag przy tworzeniu planu promocji opracowaniewasne. Rozpoczcie robót odbiorcy rezultatów musz by uprzedzeni przed ich rozpoczciem, na co najmniej kilka miesicy przed startem prac (oswojenie), dziaanie powinno by powtórzone tu przed (przypomnienie) Szeroka publiczno (ogó) moe otrzyma informacj po przyznaniu finansowania i podpisaniu umów, w zasadzie momentem rozpowszechnienia pierwszej informacji moe by formalne ukonstytuowanie JRP Punkty kluczowe (zwrotne) Jeli plan inwestycji przewiduje etapowanie, odbiory czciowe, fragmentaryczne uruchomienia instalacji w takich momentach naley przewidzie wzmocnienie dziaa promocyjno-informacyjnych ten moment nie wymaga szerszych uzasadnie Zamknicie projektu, pene rozliczenie Ten moment nie suy raczej szerszej promocji, a powinien stanowi okazj do budowy dugofalowego wizerunku beneficjenta. Dziaania powinny by raczej skierowane na instytucje zarzdzajce i poredniczce, media, partnerów spoecznych. Jest to moment waciwy do promowania dobrych praktyk 113 Strona ROZDZIA

10 ROZDZIA5 5 Strona Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym Taki ukad harmonogramu dziaa promocyjnych wynika wprost z praktyki oraz dowiadcze poprzedniego okresu programowania ( ). W przypadku odbiorcówrezultatów trzebauprzedzaorozpoczciurobót(zwyprzedzeniem!), informowa o odbiorze etapowym oraz wyranie wskaza zakoczenie inwestycji przeprowadzajc publiczne otwarcie. W przypadku ogóu, jak wskazuje dowiadczenie oraz badania spoeczne liczy si raczej informacja o wynikach, zgodniezzasadcttbm. Budetdziaapromocyjnych Kolejnym istotnym elementem jest budet dziaa promocyjnych jest on omówionywpunkcie5.5. Testyiocenadziaapromocyjnych i Ostatnim koniecznym elementem jest ocena (monitoring i ewaluacja) dziaa promocyjnych. W przypadku projektów unijnych, gdzie beneficjent nie ma najczciej do dyspozycji tzw. mierników twardych (sprzedaowych), mona stosowa tylko mierniki porednie (socjopsychologiczne). (socjo-psychologiczne). Jeli budet na to pozwala,naleyprzewidywabadaniaspoecznenadprzebiegiemprojektu,zgodnie zprzyjtymwstrategiikomunikacjinssmodelem(czygrupydocelowezauwayy modelem grupy docelowe zauwayy przekaz, zainteresoway si nim, zrozumiay go i i wyraziy zainteresowanie). Badaniaewaluacyjnepowinny,wprzypadkudugichprojektów,byprowadzoneco najmniejrazdoroku. Rada Rada Bada ewaluacyjnych nie naley powierza wykonawcy (wykonawcom) dziaa promocyjnych. Powinny by one prowadzoneprzezwyspecjalizowanefirmybadawcze. przez wyspecjalizowane Beneficjent jednake dysponuje pewnymi metodami bezporedniegosprawdzania sprawnoci dziaa promocyjnych. Zalicza si do nich: listy i maile z zapytaniami iskargami, raporty z dystrybucji materiaów promocyjnych i emisji w mediach, raportyzespotka,analizywycinkówprasowych/innych,wtymelektronicznych, materiaówwmediach(ilocioweitreciowe). Jak wynika z powyszego, planowanie dziaa promocyjnych jest procedur do skomplikowaniwymagajcsporejwiedzyfachowej.wymagatake przeoenia standardowych procedur planistycznych stosowanych w agencjach marketingowychnaformalnezapisysiwzisopz. Mona ju stwierdzi, e w przypadku promocji projektu unijnego, jeli bra pod uwag dowiadczenia z poprzedniego okresu programowania oraz lat , czsto nie sprawdza si ww zamawianiu zoonych ii wieloaspektowych dziaa promocyjnychprocedurapodstawowazprawazamówiepublicznych,tj.przetarg procedura podstawowa z prawa zamówie publicznych, tj. przetarg nieograniczony poczony z kryterium 100% ceny. Tak zamawiane dziaania promocyjne niejednokrotnie kocz si na uniewanieniu przetargu lub bardzo powanychkopotachrealizacyjnych(niskajakomateriaówiusug).wpraktyce zaczpojawiasitakesyndromcenznaczcozanionych,co wraziewybrania takiej oferty skutkowa moe negatywnymi konsekwencjami w czasie jej realizacji.

11 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym Rada Jeli zamawiajcy otrzyma kilka ofert porównywalnych Jeli zamawiajcy otrzyma kilka ofert porównywalnych cenowo (rónicych si o 1015%) oraz jedn lub dwie oferty cenowo (rónicych si o 10-15%) oraz jedn lub dwie oferty ocenieznaczconiszej,naprzykado50%,winienskorzysta o cenie znaczco niszej, na przykad o 50%, winien skorzysta z procedury przewidzianej wart. 89 pkt 1 ppkt 4 z w procedury powizaniu przewidzianej z art. 90 w art. Prawa 89 pkt Zamówie 1 ppkt 4 w powizaniu Publicznych, z tj.zapytaniao art. 90 Prawa nisk Zamówie cen.wraziebrakusatysfakcjonujcych Publicznych, tj. zapytania o nisk cen. wyjanie W razie oferenta braku satysfakcjonujcych ofert z cen raco wyjanie nisk oferenta naley odrzuci. ofert z cen raco nisk naley odrzuci. Istniejtrzymodelowerozwizaniategoproblemu: 1) Jak stwierdza Krajowa Izba Odwoawcza (KIO/UZP 1114/08 w wyroku zdnia 28 X 2008r.), w zamawianiu takich dziaa promocyjnych moliwe jeststosowaniedialogukonkurencyjnego,copozwalazamawiajcemuna skorzystanie z wiedzy fachowej, dowiadczenia iumiejtnoci oferentów naetapietworzeniadokumentówdozamówienia; 2) Drugimrozwizaniemjestzatrudnieniefachowychkonsultantówzbrany marketingowej na etapie tworzenia zaoe do zamówienia usug promocyjnych; 3) Beneficjent moe wreszcie stworzy w JRP kilkuosobowy, profesjonalny zespó zajmujcy si promocj i planowa oraz kupowa usugi promocyjne samodzielnie. Zespó taki peni wtedy rol agencji marketingowejinhouse(wewntrzinstytucji).toostatnierozwizanie,ze wzgldu na znaczne koszty osobowe, jest celowe tylko w duych projektach o wielomilionowym o wielomilionowym budecie promocyjnym. budecie promocyjnym. 115 Strona ROZDZIA

12 ROZDZIA5 5 Strona Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym 5.4. Zakupusugpromocyjnych usug promocyjnych W przypadku zakupu usug promocyjnych naley bra pod uwag nastpujce okolicznoci: a) Prawo zamówie publicznych. W przypadku usug promocyjnych, nie wymaga si stosowania pzp (art.4 pkt 3, ppkt g) oraz h) do nabycia, przygotowania, produkcji lub koprodukcji materiaów programowych przeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych, oraz zakupu czasu antenowego. Oznacza to, e produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, a take duszych materiaów promocyjnych (np.filmów reportay),jelisoneprzeznaczonedoemisji,atakesama emisja,niepodlegajpzpimogbyswobodniezamawiane.wprzypadku promocjiprojektuprzezbeneficjentawgrwchodziraczejtelewizjairadio lokalneorazregionalne. b) Struktur rynku dostawców usug ii towarów marketingowych. Jest to rynekbardzorozdrobniony,owysokimstopniuspecjalizacji.wyróniasi nanimnaprzykadfirmy: zajmujcesistrategiamipromocyjnymi, kreatywne(butikikreatywne) zajmujcesiwyczniekreacj, domymediowie,kupujceczasipowierzchniwmediach, agencjepublicrelations, agencjeinteraktywneskoncentrowanenapromocjiwinternecie, agencjeeventowezajmujcesiorganizacjwydarzepromocyjnych, media (koncerny posiadajce tytuy prasowe, stacje radiowe, stacje telewizyjne, portale internetowe, tablice bilboardowe, take firmy zarzdzajce powierzchni na meblach miejskich oraz komunikacji miejskiej), producenci dostawcy towarów i usug (np. producenci gadetów, drukarnie, dostawcy owietlenia i nagonienia, studia filmowe, producencistaegooznakowaniapromocyjnego,wacicielesalitp.). W zasadzie mona stwierdzi, e firmy opisane w pierwszych piciu punktach czasem tworz holdingi promocyjne, czsto te ze sob wspópracuj. Natomiast zarzdzanie eventami, media i producenci stanowi osobn, w zdecydowanej wikszociniezalengrupdostawców. Biorc powysze pod uwag, beneficjent projektu unijnego powinien zway, czy wygodniejsze,aleczstomniejopacalnejestpowierzeniecaocibudetujednemu wykonawcy, czy te naley umoliwi w ofercie skadanie ofert czciowych (art. 32i83prawazamówiepublicznych)dlaograniczeniakosztów.Takierozwizanie, chocia dopuszczalne, wymaga wikszego wysiku i zaangaowania ze strony personelubeneficjenta.

13 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym Tabela1. Wadyizaletypowierzeniacaocibudetujednemuwykonawcyipodziau Tabela 1. budetunakilkuwykonawców Wady i zalety powierzenia caoci budetu jednemu wykonawcy i podziau budetu na kilku wykonawców Jedenwykonawca Podziabudetu Jeden wykonawca Podzia budetu jednaodpowiedzialnafirma jedna odpowiedzialna firma jedno jednomiejscewystawianiafaktur wiksza firma to wiksza stabilno partnera wikszafirmatowikszastabilnopartnera jeden magazyn materiaów (w razie potrzeby) dua jedenmagazynmateriaów(wraziepotrzeby) znajomo rynku i szeroki wybór podwykonawców dua znajomo rynku i szeroki wybór koordynacja kreatywna podwykonawców wszystkie usugi w jednymi miejscu ale koordynacjakreatywna opaty za porednictwo ródo: wszystkieusugiwjednymimiejscu opracowanie wasne. ale opatyzaporednictwo ródo: opracowaniewasne. wielumaychpartnerów wielu maych partnerów bezporednikontaktzespecjalistami ze moliwo bankructwa wykonawcy moliwobankructwawykonawcy konieczno magazynowania materiaów u beneficjenta konieczno magazynowania materiaów wybór ubeneficjenta wykonawców zaleny od kompetencji pracowników beneficjenta wybór wykonawców zaleny od kompetencji konieczno koordynacji u beneficjenta ale pracownikówbeneficjenta w wielu miejscach nisze ceny koniecznokoordynacjiubeneficjenta ale wwielumiejscachniszeceny Rzecz nie jest jednak tak prosta, jak wskazuje powysza tabela. Na przykad wyspecjalizowane firmy marketingowe, drukujc mnóstwo materiaów dla wielu klientów, z reguy s w stanie uzyska nisze ceny w drukarniach ni sam beneficjent.tosamodotyczydomówmediowychimediówczyprodukcjifilmowej. Warto te czasem zapaci nieco wicej za fachow wiedz specjalistów marketingu. Rada Praktyka wskazuje, e due firmy marketingowe z najwiksz Praktyka wskazuje, e due firmy marketingowe z najwiksz niechci traktuj zamówienia na gadety promocyjne niechci traktuj zamówienia na gadety promocyjne (smycze,kubki,dugopisy,czapeczki,balonyitp.).dziejesitak (smycze, kubki, dugopisy, czapeczki, balony itp.). Dzieje si dlatego,ebiznesgadetowyjestfaktyczniecakowicieosobny od tak reszty dlatego, dziaa e biznes promocyjnych. gadetowy W jest sektorze faktycznie przedsibiorstw cakowicie gadety osobny standardowe od reszty dziaa (przykady promocyjnych. wyej) praktycznie W sektorze zawsze zamawiasiosobno,pozabudetemmarketingowym.gadety przedsibiorstw gadety standardowe (przykady wyej) s praktycznie w zasadzie zawsze traktowane zamawia jak rodzaj si osobno, materiaów poza biurowych. budetem Wobec marketingowym. tego ich Gadety producenci s w zasadzie i firmy traktowane znakujce jak s przyzwyczajonedotakiegotrybupracy. rodzaj materiaów biurowych. Wobec tego ich producenci i firmy znakujce s przyzwyczajone do takiego trybu pracy. Zalecamy,abybudetgadetowy jelitomoliwe wydzieli Zalecamy, aby budet gadetowy jeli to moliwe zcaocidziaapromocyjnych.zamawiajcytakpostpujcz wydzieli z caoci dziaa promocyjnych. Zamawiajcy reguy uzyska nisze ceny, szybsze terminy realizacji tak postpujc z reguy uzyska nisze ceny, szybsze terminy zamówienia, bdzie te w stanie bezporednio kontrolowa realizacji zamówienia, bdzie te w stanie bezporednio jako produktów. W tym przypadku raczej nie ma kontrolowa jako produktów. W tym przypadku raczej niebezpieczestwa obrazy przepisów dotyczcych zakazu dzielenia nie ma niebezpieczestwa zamówie. Organizowane obrazy przepisów bowiem dotyczcych bd dwie caociowe zakazu dzielenia procedury: zamówie. na Organizowane zakup gadetów bowiem oraz bd na prowadzeniekampanii.caresztusugpromocyjnychmona dwie caociowe procedury: na zakup gadetów oraz na zamawiacaociowo. prowadzenie kampanii. Ca reszt usug promocyjnych mona zamawia caociowo Budetowaniedziaapromocyjnychdziaa Wprzypadkuustalaniabudetupromocyjnego,naetapieskadaniawnioskunaley okreli, jaka kwota z caoci przyznanych rodków zostanie wydatkowana napromocj. 117 Strona ROZDZIA

14 ROZDZIA5 5 Strona Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym Oznacza to, e zamawiajcy dziaania promocyjne z praktycznych powodów, wmomencieogoszeniaproceduryzmierzajcejdowyonieniawykonawcydziaa promocyjnych,powinienujawniwielkobudetuprzeznaczonegonapromocj. wielko przeznaczonego na promocj. Potencjalni wykonawcy (oferenci) znajc cele beneficjenta w zakresie promocji, rodki, które chce na promocj przeznaczy oraz ceny i realia rynkowe, bd wstanie zoy ofert adekwatn do rodków i celów. Praktyka nieujawniania budetów,przyrównieczstych,niedokocaprecyzyjnychzapisachsiwz,skutkuje czsto uniewanianiem postpowania z powodu braku ofert mieszczcych si wbudecie.nienaleysiprzytymobawiaujawnieniabudetu,podpretekstem, e spowoduje to zawyenie cen oferenci maj wiadomo istnienia duej konkurencjiiwagikryteriówcenowychwzamawianiuusugpromocyjnych. Rysunek27. ródo: Trzyaspektybudetowaniadziaapromocyjnych opracowaniewasne. 3. Jak podzieli budet w czasie? 2. Jak podzieli budet na poszczególne dziaania? 1. Ile przeznaczy na promocj? W pierwszym przypadku, to jest okrelenia ogólnej sumy wydatków, nie ma, niestety, jednej dobrej odpowiedzi. Beneficjent musi zway, ile ma rodków w ogóle, jakie sobie stawia cele promocyjne, jak liczne i jak dostpne medialnie s grupydocelowe,ilebdzietrwaprojekt. Wkadymwypadkujednakbeneficjentwyjmusiodprzeliczeniakosztówdziaa wyj musi przeliczenia kosztów dziaa obowizkowych,nastpnieprzekalkulowadziaaniarekomendowaneisprawdzi, czymoezrobicojeszcze. Minimum budetowe okrelaj: dziaania obowizkowe oraz konieczno archiwizowania przebiegu projektu (dokumentacja zdjciowa i filmowa). Warto take wskaza, e ww zasadzie obowizkowa jest strona internetowa projektu. Wprawdzieformalniejestonatylkorekomendowana,jednakepraktykapokazuje, e bez niej projektu wypromowa si nie da, nie da si równie prowadzi podstawowychdziaainformacyjnych. Praktyka pokazuje take, e budety promocyjne projektów POIi mieszcz si wprzedziale0,3%do1%budetucaociprojektu.w do projektu. Paradoksalnie udzia procentowy kosztów promocji jest wikszy w mniejszych projektach, inaczej mówic przy maym projekcie (w sensie finansowym) udzia procentowywydatkówpromocyjnychmusibywyszy.przyczynjesttuzjawisko tzw.deadcosts,tj.wystpujcychwpromocjikosztówniezalenychodnakadów od nakadów materiaów czy kosztów emisji. Reasumujc, stworzenie strony internetowej

15 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym kosztuje x z, niezalenie od tego ilu internautów j odwiedzi, obróbka zdj na ulotk czy broszur zajmuje x godzin, niezalenie od ich nakadu. Zalecamy zatem,aby: Procent wydatków promocyjnych nie przekracza 1. Dla projektu owartoci100mlnzdajetojedenmilionz. Procent ten, w projektach wielkich, powinien male nawet do 0,3%. Wprojekciewartymmiliardbdzieto3milionyzotych. Naley w budecie zaoy koszty zmian i usprawnie (np. stron internetow trzeba dopasowywa do nowych standardów w sieci nie rzadziejnirazdoroku). Naley przewidzie w budecie rezerwy na zmiany cen. Wprawdzie obecnie trwa kryzys, ale np. w roku wyborczym (2010) z pewnoci czas iprzestrze reklamowa w mediach podroej. Oznacza to, e planujc budet w czasie liczy si naley ze wzrostem cen w stosunku do tych kalkulowanychnapocztkuprojektu.wsektorzeprywatnymprzyjmujesi rednio10%wzrostucenrocznie,ajeliusugiproduktyskupowaneza granicnawet15%. Ze wzgldu na dugi czas trwania projektów infrastrukturalnych, z czego wynika konieczno planowania dziaa promocyjnych nawet na kilka lat doprzodu,wartoprzewidziewbudecierezerwyimoliwoskadania zamówieuzupeniajcych. Wszystkie powysze zalecenia dotycz tzw. czystego budetu promocyjnego(kreacja,produkcjamateriaów,zakupczasuiprzestrzeni wmediach,organizacjiimprez,itp.).niedotyczwydatkówosobowych (personelprojektu)iogólnobiurowych. Osobnpozycjwbudeciepowinnybybadania.Jakwspomnianowyej, budet badawczy naley powierza wyspecjalizowanej firmie, a nie wykonawcydziaapromocyjnych. Rada Rada Caabranamarketingowaliczykosztynetto(bezVAT).Jestto koszty netto to uzasadnionefaktem,eusugipromocyjnemajrónestawki usugi maj róne stawki VAT (np. ksikiz z numerem ISBN). Bywato to powodem wielu nieporozumie, bowiemw wprojektach unijnych standardowo liczysikosztybrutto. Rada Zalecamy, aby w budecie przewidzie rodki na co najmniej Zalecamy, jedno wydarzenie aby w budecie promocyjne przewidzie (tzw. rodki event). na co Najczciej najmniej jedno w przypadku wydarzenie projektów promocyjne infrastrukturalnych (tzw. event). jest Najczciej nim grand w przypadku opening czyli projektów wielkie infrastrukturalnych otwarcie / uruchomienie jest nim inwestycji. grand opening Niestety czyli wydarzenia wielkie promocyjne otwarcie / uruchomienie nawet w maej inwestycji. skali s Niestety stosunkowo wydarzenia kosztowne. promocyjne Nagonienie, nawet owietlenie, w maej skali wystpy s stosunkowo muzyczne czy kosztowne. inne, pokazy, Nagonienie, specjalne gadety, owietlenie, wynajem wystpy sali, muzyczne catering, prelegenci, czy inne, pokazy, to wydatki specjalne od 20 gadety, tys. z i wynajem wicej za sali, kilkugodzinnimprez.wprzypadkuimprezotwartychtrzeba catering, prelegenci, to wydatki 20 tys. z i wicej za kilkugodzinn wzi pod uwag imprez. take W przypadku wymagania imprez wynikajce otwartych z ustawy trzeba wzi obezpieczestwieimprezmasowych(ochrona,zabezpieczenie pod uwag take wymagania wynikajce z ustawy o bezpieczestwie medyczne,itp.),coznaczniepodnosikoszty. imprez masowych (ochrona, zabezpieczenie medyczne, itp.), co znacznie podnosi koszty. 119 Strona ROZDZIA

16 ROZDZIA5 5 Strona Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym 5.6. Organizacjadziaapromocyjnych Organizacjadziaapromocyjnychwinnabrapoduwagnastpujceaspekty: kto ma by za ni odpowiedzialny (moliwe rozwizania pokazano wczeniej), liczbzaangaowanegopersonelu, organizacjwspópracyzpartneramizewntrznymi. Zasadniczo organizacja dziaa promocyjnych opiera si na budecie iharmonogramie. Kluczowy natomiast jest skad zespou zajmujcego si dziaaniamipromocyjnymi.sugerujemy,byzespómianastpujcyskad: Rysunek28. ródo: Skadzespoupromocyjnego opracowaniewasne. Zalecamy, aby zespó promocyjny podlega bezporednio MAO lub szefowi JRP. Umieszczanie zespou promocyjnego np. w zespole administracyjnym powoduje osabienie wspópracy z rzecznikiem i kopoty z koordynacj. Dla dziaa standardowych (media, druki, podstawowy PR) wystarczy powyszy, stay, kilkuosobowy zespó, wprzypadku wielkich wydarze (np. wielkie otwarcie) rekrutujesipersonelspecjalny. Pracownik odpowiedzialny za promocj Powinien mie w swoich kompetencjach cao dziaa promocyjnych (planowanie, zamawianie, realizacja, take merytoryczn akceptacj faktur od wykonawców). Pracownik ten, w adnych okolicznociach, nie moe by osob bez dowiadczenia w obszarze promocji. Osoba nie znajca realiów promocyjnych, bez praktyki w reklamie czy marketingu, bdzie miaa trudnoci w zarzdzaniu promocj w projekcie Rada Kierownik zespou promocyjnego penicy jednoczenie funkcj rzecznika prasowego projektu 'Przypisany' do dziaa promocyjnych pracownik w dziale ksigowoci znajcy ich specyfik Warto przy przy rekrutacji pracowników dziau dziau prawnego zorientowasi,czyprawnicyorientujsiwprawieautorskim orientuj w prawie autorskim na tym na tle tym do tle do czsto czsto mog mog zdarza zdarza si sytuacje sytuacje konfliktowe. W organizacji dziaa promocyjnych warto stosowa standardowe narzdzia projektowe z reguy dziaanie promocyjne musi by wykonane w okrelonym czasieimiejscu,wicpowszechnenarzdziaplanistyczne(wykresygantta,punkty krytyczne,msproject),znajdujzastosowanietakewtymprzypadku.

17 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym Dokadne wytyczne organizacyjne w kadym projekcie zale wprost od podziau budetu(nacoprzeznaczonorodkiico wzwizkuztym naleyzorganizowa) orazodharmonogramudziaa,czyliodtego,kiedyconaleyzorganizowa. alecamy Zalecamy natomiast, by beneficjent projektu mia dwa typy procedur organizacyjnychwzakresieinformacjiipromocji:w zakresie informacji i standardowe, dostosowane do rutynowych sytuacji przewidzianych wplaniepromocjioraz kryzysoweprocedurykryzysowe,oczympiszemywkolejnymrozdziale, powinnybyuruchamianewsytuacjachnadzwyczajnych. Warto pamita take, e osobnych procedur wymaga organizacja wydarze (eventów) promocyjnych. Niezalenie od przyjtych rozwiza szczegóowych, elazn zasad w organizacji wydarze promocyjnych (konferencji, spotka, koncertów,wielkiegootwarcia,itp.)jestwyznaczeniejednejosobyodpowiedzialnej zacaowydarzenia.próbadzieleniakompetencjijestzaproszeniemdokopotów, zwaszczawprzypadkuimprezotwartychidostpnychdlapublicznoci Budowaniepozytywnegowizerunku wizerunku inwestycji prezentacjadobrychpraktyk praktyk Promocja dobrychpraktyk madwaaspekty: informacyjnopromocyjnyoraz praktyczny. Pierwszy aspekt suy promocjipomocypomocy UE oraz jej znaczenia w w rozwoju Polski. Biorc pod uwag ten aspekt, beneficjent powinien gromadzi dokumentacj projektu, mie przygotowane materiay oraz pokazywa projekt w miejscach do tegoprzeznaczonych.wtymprzypadkurolabeneficjentajestponiekdbierna to od IZ czy IP zaley, czy akurat ten czy inny projekt bdzie wykorzystany jako egzemplifikacja(przykad)dobregowykorzystaniafunduszypomocowychue. Drugi aspekt jest praktyczny. Dobrze prowadzony projekt moe zawiera w sobie rozwizania prawne, organizacyjne i i promocyjne, które mog by przydatne innym beneficjentom funduszy UE, firmom z nimi wspópracujcym czy wykonawcom. Promocjadobrychpraktykmoeprzybraróneformy.Zaminimumnaleyuzna: wydanieprzezbeneficjentaraportukocowegozrealizacjiprojektu;raport taki powinien zawiera take (np. na pycie DVD) zrzut strony internetowej, zdjcia wwysokich rozdzielczociach, filmy (jeli s), dokumentacj dziaa promocyjnych w tym emitowane reklamy, dystrybuowanedruki,przykadygadetów,materiaydlamediów. stronainternetowaprojektu,jupozakosztamikwalifikowanymi,powinna bydostpnapojegozakoczeniuprzezconajmniejpóroku. osoby odpowiedzialne za projekt powinny uczestniczy w konferencjach iprezentacjachdotyczcychdobrychpraktyk,jelitomoliwemogtake wypowiadasinapimiewinternecieczymediachfachowych. pod wzgldem merytorycznym opis dobrych praktyk powinien zawiera nie tylko opis podejmowanych dziaa, ale take stosowane procedury, zapisyprawne,metodybudetowaniaiharmonogramowania. zalecamy take merytoryczne omówienie metod oceny (monitoringu iewaluacji)dziaapromocyjnych. 121 Strona ROZDZIA

18 ROZDZIA5 5 Strona Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym 5.8. Monitoringiewaluacjai Zgodnie z unijnymi wzorami dokumentów, dziaania promocyjne powinny by ocenianepodwzgldemproduktu,rezultatuioddziaywania.tenwzórplanistyczny naley przeoy nastandardyplanistycznestosowanewpromocji. Produkt to wpromocjipoprostukoszty.obejmujonenaprzykaddrukidystrybucjulotek czykosztyprzeprowadzeniakonferencjiprasowej. Rezultat i oddziaywanie to i to po prostu skuteczno, tj. zbadanie czy prowadzone dziaania promocyjno informacyjne doprowadziy do osignicia zaoonych w planie komunikacji rezultatów. Zalecamy jednake, by doda jeszcze jeden wskanik, a mianowicie efektywno. Chodzi o zbadanie, czy zaoone cele mona byo osign mniejszym kosztem lub te, czy za wydane pienidze nie mona byo osign lepszychrezultatów. Monitoring i ewaluacja powinny by sformalizowane. Raporty ewaluacyjne zdziaapromocyjnychnaleyprzygotowywaregularnie,conajmniej1razwroku (po zamkniciu wydatków), a wszelkie dziaania promocyjne winny bezwzgldnie byarchiwizowane. Zakoczenie akoczenie Proponujemy,abykadybeneficjentwykonanastpujceczynnociwplanowaniu iwykonywaniudziaapromocyjnych. Okrel budet i pilnuj jego realizacji Zarezerwuj rodki na dziaania obowizkowe i archiwa Podziel pozostae rodki Zdecyduj czy dziaasz sam i wynajmujesz specjalistów do poszczególnych zda czy te powierzasz komu caociow obsug promocyjn Sprawd rynek kto moe dla ciebie pracowa, kto umie dla ciebie pracowa (i firmy i ludzie!) Zrób harmonogram i przestrzegaj go Badaj skuteczno i efektywno swoich dziaa Modyfikuj swoje dziaania w zalenoci od wyników ewaluacji W kreacji i planowaniu medialnym zaufaj fachowcom Ostatnie, ale nie najmniej wane staraj si zbudowa dobry zespó promocyjny i dbaj aby go utrzyma przez cay okres realizacji projektu. Rysunek29. ródo: Czynnociwplanowaniuiwykonywaniudziaapromocyjnych opracowaniewasne.

19 Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym W planowaniu promocji projektów infrastrukturalnych istotnym czynnikiem jest czas. S to z reguy projekty dugoterminowe (kilkuletnie), co oznacza, e wbudetach promocyjnych naley zaoy konieczne rezerwy oraz ewentualnie przewidziemoliwodokonywaniadodatkowychzamówienarealizacjdziaa uzupeniajcychprzedsiwzipromocyjnychobjtychpocztkowymplanem.taka konieczno wynika wprost ze zmian technologicznych oraz niezwykle pynnej sytuacjinarynkumediów.wystarczywskazalicznebankructwaiprzeksztacenia tytuów prasowych, czy wynikajce znaszego czonkostwa w Unii wprowadzenie w2013rokunaziemnejtelewizjicyfrowej.widocznyjestrównienarastajcytrend wkierunkuzastpieniaklasycznych(papierowych)bilboardówekranamiled(tzw. digital signage). Mona zaobserwowa take narastajc rol nowych rozwiza technologicznych wpromocji na przykad reklama mobilna (w telefonach komórkowych), reklama w grach komputerowych, byskawiczne zmiany winternecie,etc.teiinnetrendywskazujwprost,esztywne,nieprzewidujce moliwoci zmian technologicznych, planowanie dziaa promocyjnych moe by dlazamawiajcegokopotliwe.elastyczno,dopuszczaniezmian,reakcjananowe wyzwaniatechnologiczneirynkowesniezbdne,bysprawniepromowaprojekt infrastrukturalnyteraziwprzyszoci. iteratura Literaturadorozdziau rozdziau Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójnoci na lata , dokument zaakceptowanyprzezkomisjeuropejsk15padziernika2008. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Warszawa, 14 sierpnia2007. PlanKomunikacjidlaProgramuOperacyjnegoInfrastrukturairodowisko , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 31 marca Udzielanie zamówie publicznych w zakresie dziaa informacyjno promocyjnych, pod. red. D. Koba, Centrum Zamówie Publicznych, Warszawa,2008. Ustawa z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,dz.u.1994,nr24poz.83. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,Warszawa,lipiec Strona ROZDZIA

20

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Dane w ramkach wpisane

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer ogoszenia: 405592-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe. Ogoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL PODEJMUJ?CY STA? NA KOLEJNY STOPIE? AWANSU ZAWODOWEGO praktyczne wskazówki

NAUCZYCIEL PODEJMUJ?CY STA? NA KOLEJNY STOPIE? AWANSU ZAWODOWEGO praktyczne wskazówki NAUCZYCIEL PODEJMUJ?CY STA? NA KOLEJNY STOPIE? AWANSU ZAWODOWEGO praktyczne wskazówki Sta? oznacza okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szko?ach, placówkach, w wymiarze co najmniej obowi?zkowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa i monta owietlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów uytecznoci publicznej pełnicych funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego:

Adres strony internetowej zamawiaj cego: Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin w Cieszynie obeskim w terminie 08-10.08.2014r Numer ogoszenia: 233590-2014; data

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej pod nazw Tenis stoowy w Policach lub Trzebiey w terminie 26-28.09. 2014 r. dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin Numer

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy zawodu: 342[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[01]-01-142 Czas trwania egzaminu: 180 minut

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie remontu i przebudowy pomieszcze? w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony?rodowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Formularz konkursowy Certyfikat ZPP GMINA, POWIAT OTWARTE NA FUNDUSZE STRUKTURALNE

Formularz konkursowy Certyfikat ZPP GMINA, POWIAT OTWARTE NA FUNDUSZE STRUKTURALNE Formularz konkursowy Certyfikat ZPP GMINA, POWIAT OTWARTE NA FUNDUSZE STRUKTURALNE Instrukcja wypełniania formularza konkursowego 1. Aby uzyska certyfikat naley uzyska minimum 70 punktów na 0 moliwych,

Bardziej szczegółowo

NA , R.

NA , R. PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓPRACY GMINY KAWCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAALNO!CI PO"YTKU PUBLCZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC seminarium

INTERREG IVC seminarium UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG IVC seminarium 17.04.2008 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Programme Manual Zasady

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00 RAP

UDA-POKL /09-00 RAP Wrocław: Usługa polegajca na publikacji ogłosze reklamowych na potrzeby realizacji Projektu Zarzdzanie i inynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE STAROSTWO POWIATOWE W OAWIE 55 200 Oawa Nr postpowania: IZP.272.23.2014 awa, 10.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Realizacja i wspieranie zrównowaonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Oferta Mediów studenckich

Oferta Mediów studenckich Oferta Mediów studenckich dla Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Jednym z celów dzia!alno"ci Mediów jest promowanie ciekawych projektów i wydarze#. Z punktu widzenia organizatora kluczow$ kwesti$

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Pastwa wkład w to badanie z pewnoci pomoe nakreli kierunek zmian legislacyjnych, a take wskaza te obszary, gdzie zmiany s najbardziej potrzebne.

Pastwa wkład w to badanie z pewnoci pomoe nakreli kierunek zmian legislacyjnych, a take wskaza te obszary, gdzie zmiany s najbardziej potrzebne. Dokument ródłowy: SME Panel konsultacje nt. reklamy wprowadzajcej w błd oraz nieuczciwych praktyk marketingowych, dotyczcych relacji midzy przedsibiorstwami. Jaki jest cel Ankiety przeprowadzanej wród

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U-3354-53/09 Zamówienie współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

wykonanie prac remontowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie. W zakres zadania

wykonanie prac remontowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie. W zakres zadania Strona 1 z 7 Wolsztyn: REMONT POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W WOLSZTYNIE Numer ogłoszenia: 153674-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SGZOZ Chełmek. Zaproszenie do negocjacji w sprawie postępowania na usługi - gospodarczo porządkowe w SGZOZ w Chełmku

SGZOZ Chełmek. Zaproszenie do negocjacji w sprawie postępowania na usługi - gospodarczo porządkowe w SGZOZ w Chełmku Zaproszenie do negocjacji w sprawie postępowania na usługi - gospodarczo porządkowe w SGZOZ w Chełmku Che?mek, 12.05.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Samodzielny Gminny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Che?mku

Bardziej szczegółowo