OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o koncesji OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów 1

2 SPIS TREŚCI 1.1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA STAN AKTUALNY STAN PROJEKTOWANY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA DOPŁATY MIASTA ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA POSIADANIE KWALIFIKACJI TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH NIEKARALNOŚCI OKRES TRWANIA UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM PODZIAŁ ZADAŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM OCENA WSTĘPNEJ KONCEPCJI MIEJSKIEGO CENTRUM HANDLOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO I AL. LEGIONÓW W ŁOMŻY, W TYM OCENA JAKOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, POZIOMU OFEROWANYCH TECHNOLOGII, KOSZTÓW UTRZYMANIA, SERWISU ORAZ ENERGOCHŁONNOŚCI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY O PPP WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM PODMIOTU PUBLICZNEGO, SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERTY DO OCENY I PORÓWNANIA OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z PARTNEREM PRYWATNYM (ZAINTERESOWANYM PODMIOTEM)

3 DEFINICJE: a) Kandydat oznacza Zainteresowany Podmiot, który złożył Wniosek; b) Oferent oznacza Zainteresowany Podmiot, który złożył ofertę; c) Ogłoszenie oznacza ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane dla postępowania na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Miejskiego Centrum HandlowoKomunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów numer ogłoszenia: 2012/S d) Partner Prywatny oznacza partnera prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o PPP, z którym Podmiot Publiczny zawrze Umowę o PPP; e) Podmiot Publiczny oznacza Miasto Łomża Urząd Miejski w Łomży, jako podmiot publiczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o PPP; f) Postępowanie oznacza postępowanie na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów, numer referencyjny: COI ; g) Przedsięwzięcie oznacza wspólną realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu, sfinansowaniu, utrzymaniu i zarządzaniu Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu Ustawy o PPP przy wykorzystaniu nieruchomości (działek) należących do Miasta Łomży. h) Umowa o PPP oznacza umowę o partnerstwie publiczno prywatnym w rozumieniu art. 7 Ustawy o PPP zawartą pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym wyłonionym w niniejszym Postępowaniu; i) Ustawa o PPP oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.); j) Ustawa o koncesji oznacza ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 z późn. zm.); k) Wniosek oznacza wniosek o zawarcie Umowy o PPP złożony przez Zainteresowany Podmiot w odpowiedzi na Ogłoszenie; l) Zainteresowany Podmiot - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub grupę takich podmiotów, zainteresowanych udziałem w Postępowaniu. 3

4 PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) w celu realizacji Przedsięwzięcia składa się z etapów: 1.Kwalifikacja wstępna W odpowiedzi na ogłoszenie Podmiotu Publicznego Zainteresowane Podmioty składają wnioski o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawierające oświadczenie o zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu opisanych w Ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu. Zainteresowane Podmioty zobowiązane są dołączyć do Wniosków wskazane w Ogłoszeniu dokumenty, z których wynika ich umocowanie prawne do działania w imieniu Zainteresowanego Podmiotu. Podmiot Publiczny sprawdza Wnioski pod kątem złożenia wymaganych oświadczeń. Podmiot Publiczny informuje Zainteresowane Podmioty o nieprzyjęciu wniosków w przypadku niezłożenia lub złożenia ich w niepełnym zakresie. 2.Negocjacje Podmiot Publiczny zaprasza Zainteresowane Podmioty, które złożyły prawidłowe Wnioski, do udziału w negocjacjach. Negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów przedmiotu partnerstwa publiczno prywatnego (aspektów technicznych, finansowych, i prawnych). Podmiot Publiczny może, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, dokonać zmian - przed zaproszeniem do składania ofert - wymagań określonych w Ogłoszeniu. 3. Zaproszenie do złożenia ofert Podmiot Publiczny zaprasza Zainteresowane Podmioty, z którymi prowadził negocjacje, do złożenia ofert, przesyłając im zaproszenie wraz z opisem warunków partnerstwa publiczno prywatnego. Podmiot Publiczny wymagał będzie załączenia do oferty koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1: 500, koncepcji funkcjonalno użytkowej Przedsięwzięcia w oparciu o rzuty w skali 1: 500, koncepcji urbanistyczno - architektonicznej obiektu lub obiektów w skali 1:200, a także wpłacenia wadium. 4.Wybór oferty i zawarcie umowy o PPP Podmiot Publiczny dokonuje oceny ofert i wybiera najkorzystniejszą. Zainteresowany Podmiot, którego oferta została wybrana składa, przed zawarciem Umowy o PPP, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków prawnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych, o których mowa w Ogłoszeniu. Podmiot Publiczny wymagał będzie od Partnera Prywatnego wniesienia przed podpisaniem Umowy o PPP zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. ZAKRES I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Charakterystyka Przedsięwzięcia Przedsięwzięcie pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów polegać będzie na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, na którym aktualnie zlokalizowany jest dworzec PKS w Łomży. Inwestycja posiada bardzo dobrą lokalizację i połączenie komunikacyjne w sąsiedztwie inwestycji porusza się ok pojazdów na dobę. Początkowym etapem rzeczowej realizacji Przedsięwzięcia będzie wyburzenie zabudowań składających się na dworzec PKS. Aktualnie Przedsięwzięcie znajduje się w fazie koncepcyjnej, w związku z czym nie jest jeszcze przesądzone, czy wyburzenia będą miały 4

5 miejsce. Nie można wykluczać wdrożenia rozwiązań w oparciu o istniejącą infrastrukturę, które ewentualnie wiązać się będą jedynie z częściowymi wyburzeniami. Celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury łączącej funkcje: transportowe, administracyjne, handlowe, usługowe, np. bankowe, edukacji,opieki zdrowotnej itd. biurowe hotelowe, rozrywkowe, gastronomiczne, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, Finalna ilość i zakres funkcji dostarczonych przez obiekt ustalona zostanie w toku negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi (Podmiot Publiczny jest otwarty na propozycje oferentów). Jednym z głównych celów realizowanych przez wybudowaną w ramach Przedsięwzięcia infrastrukturę będzie dostarczenie centrum komunikacji autobusowej Miasta Łomży (autobusy międzymiastowe PKS, podmiejskie, miejskie, komunikacja przewoźników prywatnych). Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa obiektu - lub zespołu obiektów dwukondygnacyjnego, ale dopuszcza się także trzecią kondygnację. Dodatkowo możliwe wprowadzenie dominanty wysokościowej. Zakładana powierzchnia zabudowy użytkowej: m2. Zabudowa pod sklepy wielkopowierzchniowe nie powinna przekraczać 2 000m2. Podmiot Publiczny nie ogranicza jednakże powierzchni obiektu finalna wielkość zostanie ustalona w trakcie negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi. Realizacja Przedsięwzięcia w założeniu odbywać się będzie w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Preferowanym z punktu widzenia Podmiotu Publicznego sposobem wdrożenia Przedsięwzięcia jest wniesienie przez Podmiot Publiczny wkładu własnego, w formie nieruchomości, a następnie zrealizowanie robót budowlanych oraz zarządzanie powstałą infrastrukturą przez partnera prywatnego. 1.2 Lokalizacja Przedsięwzięcia Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Mieście Łomży. Miasto położone jest w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, nad rzeką Narew. Leży na historycznym Mazowszu, na jego największej ziemi ziemi łomżyńskiej. Miasto Łomża jest siedzibą powiatu łomżyńskiego oraz stolicą powiatu grodzkiego. Miasto jest głównym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i kulturowym ziemi łomżyńskiej oraz jednym z trzech głównych miast województwa podlaskiego (obok Białegostoku i Suwałk). Łomża składa się z czterech zwyczajowych dzielnic, które dzielą się na 15 osiedli: Stare Miasto najstarsza część miasta, w której znajduje się wiele zabytków architektury oraz dwa parki miejskie. Ma również tu swoje miejsce większość łomżyńskich urzędów oraz stadion ŁKS-u. W skład Starego Miasta wchodzi Starówka, Rembelin, Os. Monte Cassino oraz nowe osiedla powstałe w miejscu wsi Pociejewo, czyli Os. Skarpa i Os. Pociejewo. 5

6 Południe dzielnica, w której znajdują się głównie bloki mieszkalne. Budynki a razem z nimi dzielnica zaczęły powstawać w latach 70., kiedy nastąpił rozwój gospodarczy miasta po nadaniu mu rangi województwa. Obszar leży na południe od Starego Miasta, stąd też nazwa. Znajdują się tutaj osiedla: Jantar, Górka Zawadzka, Mazowieckie, Konstytucji, Armii Krajowej, Medyk oraz Zawady Przedmieście. Na osiedlu Medyk mieści się Zespolony Szpital Wojewódzki. Dzielnica nadal rozwija się pod względem urbanistycznym. Łomżyca niegdyś oddzielna miejscowość. Leży w zachodniej części miasta. Tworzą ją osiedla domków jednorodzinnych (Łomżyca, Nowa Łomżyca, Maria, Narew, Staszica, Słoneczne, Parkowe, Młodych i Skowronki). Dzielnica rozwija się prężnie pod względem urbanistycznym. Kraska najmniejsza z czterech łomżyńskich dzielnic. Leży na południe od Łomżycy. Dawniej była miejscowością. Nazwy ulic pochodzą tu najczęściej od nazw ptaków np. ul. Krucza, ul. Pawia, ul. Kolibrowa itp. Znajdują się tu głównie domki jednorodzinne (Os. Kraska) oraz zakłady przemysłowe (Os. Przemysłowe). Na południe od Kraski położona jest wieś Konarzyce. 6

7 Mapa 1. Miasto Łomża na tle mapy województwa podlaskiego Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu gminy.pl 7

8 Mapa 2. Miasto Łomża na tle mapy powiatu łomżyńskiego Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu gminy.pl Mapa 3. Lokalizacja Przedsięwzięcia na tle mapy Miasta Łomża Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu googlemaps.com 1.3 Stan aktualny Obszar inwestycyjny objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży zatwierdzonym Uchwałą Nr 195/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 roku (z późniejszymi zmianami). Z jego treści wynika, że na przedmiotowym terenie nie przewiduje się lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni 8

9 sprzedaży powyżej m2 (art.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Obszar położony w strefie śródmiejskiej oznaczony na rysunku Studium symbolem UP-UC z przeznaczeniem pod obszary usług publicznych i tereny usług komunikacji. Teren realizacji Przedsięwzięcia obejmuje powierzchnię około m2; będący własnością Miasta Łomża. Położony jest u zbiegu ulic Al. Legionów i ul. Sikorskiego i obejmuje działki o nr: dla części Przedsięwzięcia obejmującej budowę centrum handlowo-komunikacyjnego: Nr działki Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej 22894/2 Około 1,5390 LM1L/ / ,0779 LM1L/ / /3 0, /3 0,0130 LM1L/ /8 Razem 1,7146 dla części Przedsięwzięcia obejmującej budowę parkingów obsługujących obydwa obiekty Nr działki Powierzchnia w ha 22893/17 0,5145 LM1L/ / /2 0, Razem Nr księgi wieczystej 0,6873 Na obszarze realizacji Przedsięwzięcia do zachowania pozostaje budynek położony przy ul. Al. Legionów 50 wartownia z bramą pozostałość dawnego zespołu koszar i magazynów wpisany do rejestru zabytków pod Nr A 415 z dnia roku (działka nr 23653, 23654, 23655). Przyszłe opracowanie urbanistyczne oraz negocjacje z partnerem prywatnym określą, czy pozostałe obiekty zlokalizowane na docelowym obszarze Przedsięwzięcia zostaną częściowo lub w całości przeznaczone do rozbiórki. 9

10 Rysunek 1. Teren dworca PKS w Łomży - stan aktualny (1) Źródło: opracowanie własne Rysunek 2. Teren dworca PKS w Łomży - stan aktualny (2) Źródło: opracowanie własne 10

11 Rysunek 3. Teren dworca PKS w Łomży - stan aktualny (3) Źródło: opracowanie własne Rysunek 4. Teren dworca PKS w Łomży - stan aktualny (4) Źródło: opracowanie własne 11

12 1.4 Stan projektowany Program funkcjonalny Planowane Przedsięwzięcie powinno łączyć w sobie funkcje: handlowe, usługowe, biurowe, hotelowe, administracyjne - sala konferencyjno szkoleniowa z zapleczem biurowym, rozrywkowe (np. kręgielnia, kino), gastronomiczne, centrum konferencyjno biznesowego oraz węzła przesiadkowego. Będące przedmiotem Przedsięwzięcia centrum handlowo - komunikacyjne ma zostać zaprojektowane, jako bryła wielopoziomowego obiektu w stylu galerii handlowej. Rozważane są następujące rozwiązania: dla realizacji funkcji publicznych o budowa węzła komunikacyjnego PKS z poczekalnią i MPK - centralny punkt sieci komunikacyjnych, węzeł przesiadkowy, rozbudowa dostępu do PKP (potencjalna reaktywacja przewozów pasażerskich koleją w formie szynobusu), o przestrzeń biurowa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży. dla realizacji funkcji komercyjnych o powierzchnia handlowa (obiekt lub obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do m2), o mniejsze powierzchnie na potrzeby drobnego handlu, o usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe, o w razie konieczności likwidacji obecnych obiektów handlowych - należy rozważyć uzupełniające funkcje komercyjne tj. gastronomia, o funkcje rekreacyjne np.: kręgielnia, kino, o sala konferencyjno szkoleniowa, o inne funkcje komercyjne i użytkowe. Podmiot Publiczny w żaden sposób nie ogranicza funkcji użytkowych obiektu i pozostaje otwarte na propozycje wynikające z koncepcji potencjalnych partnerów prywatnych w Przedsięwzięciu. Forma i parametry zabudowy Zabudowa od strony ul. Al. Legionów i Sikorskiego planowana jest w formie ciągłej wzdłuż ulic ze wskazaniem zastosowania nowoczesnych form i materiałów o wysokim standardzie. Elewacja frontowa powinna wymagać szczególnego opracowania architektonicznego celem zachowania wysokich walorów estetycznych. Zalecana zabudowa dwukondygnacyjna z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji w miejscach uzasadnionych funkcjonalnie i architektonicznie. Dodatkowo możliwe wprowadzenie dominanty wysokościowej. Forma zwarta, składające się z obiektu lub zespołu obiektów o różnych funkcjach. Parkingi naziemne, podziemne, wielopoziomowe oraz pod budynkami. Nie więcej niż 25 szt miejsc parkingowych/ 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych. Obsługa komunikacyjna - obsługa komunikacyjna zabudowy przewidziana od strony ul. Sikorskiego z ewentualnym przesunięciem zjazdu od skrzyżowania oraz z Al. Legionów poprzez ul. Dworcową (w sąsiedztwie inwestycji przemieszcza się ok pojazdów na dobę), 12

13 - uwzględnienie możliwości przedłużenia ul. Dworcowej przez tereny kolejowe z połączeniem wewnętrznym z ul. Sikorskiego, - budowa węzła przesiadkowego zgodnie z zaleceniami użytkowników PKS, MPK i innych. Infrastruktura techniczna Zapewnione zostanie podłączenie do istniejących, miejskich sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz C.O. na warunkach określonych przez właściwe jednostki. Zestawienie powierzchni Dla przedmiotowego Przedsięwzięcia zakłada się zatem budowę obiektu lub zespołu obiektów o dwóch kondygnacjach (możliwe trzy kondygnacje oraz dominanta wysokościowa) i powierzchni użytkowej m2. Przeznaczenie powierzchni będzie następujące: 13

14 Tabela 1. Zestawienie powierzchni na cele realizacji poszczególnych funkcji Lp. Przeznaczenie Powierzchnia [w m2] Uwagi 1 Urząd Miejski w Łomży 1300 zaplecze biurowe 2 Transport publiczny (PKS i MPK) 500 kasy, poczekalnia, pomieszczenia socjalne, inne pomieszczenia Przykładowe funkcje: transportowe, administracyjne, handlowe, usługowe, biurowe, 3 Powierzchnie handlowo usługowe hotelowe, rozrywkowe, gastronomiczne, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe Nie dopuszcza się sklepów wielkopowierzchniowych (hipermarketów) Źródło: opracowanie własn 14

15 2. WSTĘPNA ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA 2.1. Opis Przedsięwzięcia Przedmiotem Przedsięwzięcia jest budowa Miejskiego Centrum HandlowoKomunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów. Zakłada się, że Podmiot Publiczny udostępni grunt, natomiast partner prywatny sfinansuje, przeprowadzi budowę oraz będzie zarządzał przedmiotem Przedsięwzięcia. Finansowanie przez partnera prywatnego będzie obejmować wkład własny lub wkład własny i kredyt bankowy. Planowany okres funkcjonowania w ramach PPP Przedsięwzięcia po jego oddaniu do użytkowania będzie wynosił do 30 lat. Wynagrodzenie dla Partnera Prywatnego za realizację Przedsięwzięcia pochodzić będzie z pobierania pożytków z części komercyjnych obiektu. Szczegółowe wymagania Podmiotu Publicznego w zakresie utrzymania obiektów i zarządzania nimi, w tym w zakresie uprawień kontrolnych Podmiotu Publicznego, będzie przedmiotem negocjacji prowadzonych w ramach Postępowania Dopłaty miasta Nie przewidziano dopłat Miasta do Przedsięwzięcia opartego na powyższych założeniach. 3 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Kod CPV: Roboty budowlane Kod CPV: Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV: Usługi nadzoru budowlanego Kod CPV: Usługi związane z zarządzaniem 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1. Zdolność ekonomiczna i finansowa O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu PPP, w tym w szczególności: a) posiadają środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych, 00/100) lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie, b) osiągnęły średni roczny przychód w każdym roku obrachunkowym za ostatnie 3 lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres) określony na podstawie rachunku zysków i strat pozycja przychody ze sprzedaży netto w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych, 00/100) lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie, c) osiągnęły dodatni wynik finansowy w każdym roku obrachunkowym za ostatnie 3 lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres) określony na podstawie rachunku zysków i strat pozycja zysk strata netto, d) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości zainteresowanego podmiotu, 15

16 e) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu Posiadanie kwalifikacji technicznych lub zawodowych O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publicznoprywatnym, w tym w szczególności: w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Potwierdzenie wykonania w ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług polegających na: a) wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów budowlanych zaliczanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 3 pkt. 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej większej od m2, b) wykonaniu co najmniej jednej usługi inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego dla obiektów budowlanych zaliczanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 3 pkt. 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej większej od m2, c) kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym obiektu o charakterze komercyjnym (budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe). Wybudowane i zaprojektowane obiekty muszą spełniać odpowiednie wymogi zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym przedmiotowe prace zostały wykonane Potwierdzenie wykonania w ostatnich pięciu latach przed wszczęciem postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów budowlanych (których realizację zakończono i odebrano) zaliczanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 3 pkt. 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej większej od m2, o łącznej wartości nie mniejszej niż zł brutto. 16

17 Wybudowane i zaprojektowane obiekty muszą spełniać odpowiednie wymogi zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym przedmiotowe prace zostały wykonane w zakresie dysponowania potencjałem technicznym Zapewnienie dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania całości umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która stanowi przedmiot niniejszego postępowania w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Zapewnienie następujących osób zdolnych do wykonywania Umowy o PPP, w tym: a) 2 osób posiadających uprawnienia projektowe zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, b) 2 osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, c) 2 osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.). W przypadku dysponowania przez Partnerów Prywatnych obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obszaru EOG posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia, warunek spełnienia wymogów określonych w sekcji III punkt 1.3) ust. 1 pkt 3 uważa się za spełniony, jeżeli osoby te posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych wydaną przez właściwy organ samorządu zawodowego i przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, lub, jeżeli świadczą swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okazjonalnie, są tymczasowo wpisane na listę członków odpowiedniej izby lub przed rozpoczęciem tymczasowego i okazjonalnego wykonywania tego zawodu po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożyli właściwej okręgowej radzie izby, właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności, pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi; d) co najmniej jedną osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym obiektu o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym (budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, budynki mieszkalne wielorodzinne) Niekaralności O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty które wykażą niekaralność zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza członka zarządu zainteresowanego przedmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 17

18 pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 5. Wymagane dokumenty 5.1.Wymagane dokumenty od Partnera Prywatnego (Zainteresowanego podmiotu) składającego wniosek a) Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym zawierającym oświadczenie Partnera Prywatnego o spełnianiu warunków udziału określonych w pkt. 4 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o koncesji b) dokument z którego wynika umocowanie osoby/osób składającej/ych Wniosek w imieniu Partnera Prywatnego (Zainteresowanego podmiotu) tj.: - aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków; - w przypadku składania Wniosku przez pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo, - oświadczenie (pełnomocnictwo) o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy o partnerstwie publicznoprywatnym 5.2. Wymagane dokumenty dla Partnera Prywatnego, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą W celu wykazania i finansowej: spełnienia warunku udziału dot. zdolności ekonomicznej a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, że dla Partnera Prywatnego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości Partnera Prywatnego, z wyjątkiem Partnerów Prywatnych, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, b) sprawozdanie finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za ostatnie trzy lata obrotowe lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres. W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie trzy lata obrotowe lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Partner Prywatny posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Partnera Prywatnego na kwotę co najmniej ,00 zł, d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Partner Prywatny nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 18

19 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, W celu wykazania spełnienia warunku udziału dot. posiadania kwalifikacji technicznych lub zawodowych w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: a) wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w pkt warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, b) wykaz usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w pkt warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania W celu wykazania spełnienia warunku udziału dot. posiadania kwalifikacji technicznych lub zawodowych w zakresie dysponowania potencjałem technicznym oświadczenie Partnera Prywatnego, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do realizacji całości rzeczowej niniejszego Przedsięwzięcia W celu wykazania spełnienia warunku udziału dot. posiadania kwalifikacji technicznych lub zawodowych w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o PPP oświadczenie Partnera Prywatnego, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji całości rzeczowej niniejszego Przedsięwzięcia tj. osobami posiadającymi: - uprawnienia projektowe zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego - uprawnienia do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, - minimum 3-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym obiektu o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym (budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, budynki mieszkalne wielorodzinne) W celu wykazania spełnienia warunku udziału dot. niekaralności aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawioną nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, Jeżeli Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt lit. a i d oraz pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) 19 jest niekarany, albo niekarany jest jego wspólnik, partner, komplementariusz, członek zarządu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace

20 zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, b) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt lit. a i d oraz pkt , to wówczas zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie spełniania warunków udziału opisanych w pkt. 4.1 lit a, b, c oraz pkt. 4.2 Partner Prywatny może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim powiązań. W przypadku, gdy Partner Prywatny polega lub będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów musi on w takiej sytuacji przedstawić Podmiotowi Publicznemu pisemne zobowiązanie podmiotu, na którego zdolność powołuje się Partner Prywatny, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, z którego wynika w sposób wyraźny i jednoznaczny wola udzielenia Partnerowi Prywatnemu odpowiedniego zasobu, wola uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu Umowy o PPP oraz zakres tego uczestnictwa wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa) jeżeli dotyczy. W przypadku polegania przez Oferenta na zdolności innych podmiotów, w zależności od zakresu zdolności podmiotu trzeciego, na które Oferent się powołuje, dokumenty, o których mowa w sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 pkt 2-3 oraz sekcji III punkcie 1.3) ust. 2 Ogłoszenia dotyczyć powinny podmiotu trzeciego Jeżeli Partner Prywatny to grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy o PPP, z przedstawionych dokumentów, o których mowa w pkt lit. a i d oraz pkt musi wykazać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione przez każdy z tych podmiotów z osobna. Dokumenty o których mowa w pkt lit. a, pkt oraz w pkt lit. d powinny być wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków. Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny Partner Prywatny, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez Podmiot Publiczny o których mowa w pkt lit b i c, może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Podmiot Publiczny uzna za odpowiedni. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Partnera Prywatnego. W przypadku, gdy Podmiot Prywatny to grupa podmiotów osób prawnych i/lub fizycznych wspólnie ubiegających się o udzielenie koncesji oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji na roboty budowlane 20

21 lub usługi, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Partnera Prywatnego lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Partnera Prywatnego lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wadium Partner Prywatny będzie zobowiązany do wniesienia ,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy PLN). wadium w wysokości: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Partnera Publicznego wskazany w zaproszeniu do składania ofert, natomiast dokument potwierdzający udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej załącza się do składanej oferty. Podmiot Publiczny zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi zachowuje pobraną od Partnera Prywatnego uchylającego się od zawarcie umowy kwotę pieniężną z tytułu wadium albo dochodzi zaspokojenia tej kwoty z przedmiotu zabezpieczenia. 7. Kryteria wyboru i oceny ofert Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Podmiot Publiczny będzie kierować się niżej wymienionymi kryteriami: 7.1. Okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Jedynym źródłem wynagrodzenia Partnera Prywatnego za realizację Przedsięwzięcia będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu Przedsięwzięcia. Z tego względu głównym czynnikiem kształtującym wysokość wynagrodzenia Partnera Prywatnego będzie okres trwania umowy. Ze względu na zapewnienie konkurencji w dostępie do usług świadczonych w ramach Przedsięwzięcia oraz w celu uniknięcia nadmiernego wynagrodzenia Partnera Prywatnego kryterium oceny ofert będzie czas trwania umowy Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym Preferowany przez Podmiot Publiczny podział zadań związanych z Przedsięwzięciem wiąże się z przejęciem przez Partnera Prywatnego maksymalnej liczby zadań, docelowo zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania, utrzymania i zarządzania miejskim centrum handlowo-komunikacyjnym w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów. W ramach tego kryterium Podmiot Publiczny oceniał będzie gotowość Oferentów do przejęcia najważniejszych elementów Przedsięwzięcia tj. projektowania, finansowania, budowy, utrzymywania oraz zarządzania całą infrastrukturą. 21

22 W ramach tego kryterium Podmiot Publiczny będzie również oceniał zakres oczekiwanych przez Partnera Prywatnego zabezpieczeń od Podmiotu Publicznego, a także zakres gwarancji prawidłowego wykonania Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego Ocena wstępnej koncepcji Miejskiego Centrum HandlowoKomunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży, w tym ocena jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, poziomu oferowanych technologii, kosztów utrzymania, serwisu oraz energochłonności Podmiot Publiczny oczekuje wskazania przez Partnera Prywatnego, w zakresie koncepcji, elementów takich jak: 1) plan sytuacyjny (koncepcja zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu), 2) założenia funkcjonalno - użytkowe (funkcje, powierzchnie, itp.), 3) opis proponowanych rozwiązań materiałowych (rodzaj i jakość, itp.), 4) architektura, 5) opis proponowanych rozwiązań zapewniających energooszczędność, 6) koncepcja wyposażenia i aranżacji wnętrza (estetyka, funkcjonalność, jakość) części publicznej Przedsięwzięcia Wysokość czynszu za wynajem powierzchni biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży Jako że w ramach Przedsięwzięcia Partner Prywatny wynajmie Podmiotowi Publicznemu powierzchnię biurową na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży, Podmiot Publiczny oczekuje, aby czynsz najmu tej powierzchni był jak najniższy. Ocena Zespół ds realizacji projektu p/n Budowa Miejskiego Centrum Handlowo komunikacyjnego w Łomży przyznaje ocenianej ofercie od 0 do 100 pkt w ramach każdego kryterium, a następnie przyznana ilość punktów zostanie przemnożona przez wagę poszczególnego kryterium. Zespół dokona zbiorczej oceny sumując punkty przyznane we wszystkich kryteriach oceny ofert przez członków komisji. Znaczenie poszczególnych kryteriów zostanie opisane w opisie warunków partnerstwa publiczno prywatnego na podstawie przeprowadzonych negocjacji. 8. Informacje dodatkowe 8.1. Wymagania dotyczące wniosku o zawarcie umowy o PPP a) Miejsce i termin składania wniosków Wniosek o zawarcie umowy o PPP wraz z wymaganymi dokumentami (Pkt. 45Wymagane dokumenty ppkt. 5.1 lit b) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łomży przy ul. Stary Rynek 14, w II Sekretariacie Zastępców Prezydenta Miasta Łomża - pokój nr 102 Termin składania wniosków upływa dnia r. o godz Zaleca się, aby Partner Prywatny (Zainteresowany podmiot) umieścił Wniosek w kopercie, zaadresowanej na adres Podmiotu Publicznego, posiadającej oznaczenie: Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul.sikorskiego i Al. Legionów 22

23 b) Opis sposobu przygotowania Wniosku Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym musi być sporządzony w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Partnera Prywatnego (Zainteresowany podmiot). Wniosek o zawarcie umowy o PPP oraz dokumenty o których mowa w Pkt. 5 Wymagane dokumenty ppkt. 5.1 lit b musi być podpisany (podpis i imienna pieczątka): - przez Partnera Prywatnego (Zainteresowany podmiot) zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Partnera Prywatnego (Zainteresowanego podmiotu) lub przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu; - w przypadku zainteresowanych podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy o PPP przez każdego Partnera Prywatnego (Zainteresowany podmiot ) zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach rejestrowych podmiotu lub przez osobę upoważnioną przez danego Partnera Prywatnego (Zainteresowany podmiot) do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez ustanowionego przez wszystkie podmioty Pełnomocnika; c) Wymagania dla Partnera Prywatnego - podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy o PPP. Partner Prywatny - podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy o PPP - winien ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo należy załączyć do Wniosku o zawarcie umowy o PPP w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w niniejszym postępowaniu. Każdy Partner Prywatny - podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy o PPP zobowiązany jest załączyć dokumenty o których mowa Pkt. 4 Wymagane dokumenty ppkt. 5.1 lit b oraz ppkt Spełnianie warunków określonych w ppkt. 4.1 lit a, b i c oraz ppkt 4.2 oceniane będą łącznie Warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom Podmiotu Publicznego, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania. Podmiot Publiczny nie dopuści oferty do oceny i porównania, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści opisu warunków partnerstwa publiczno-prywatnego, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) została złożona przez Partnera Prywatnego niezaproszonego do składania ofert, d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; e) oferta przewidywać będzie choćby częściowe wynagrodzenie Partnera Prywatnego w formie zapłaty sumy pieniężnej Podmiotowi Publicznemu Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania. Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym może być odwołane w następujących okolicznościach: a) nie został złożony żaden wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym albo złożone wnioski nie zostały przyjęte; b) nie została złożona żadna oferta albo żadna oferta nie została dopuszczona do oceny i porównania; 23

24 c) oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu; d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowania lub wykonanie przedmiotu PPP nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; e) w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów prawa, które miało wpływ na wynik tego postępowania; f) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; g) nie została zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w terminie 50 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej Sposób porozumiewania się z Partnerem Prywatnym (Zainteresowanym Podmiotem) a) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Podmiot Publiczny i Partner Prywatny (Zainteresowany Podmiot) przekazują pisemnie lub faksem. c) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. d) W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. e) Partner Prywatny może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o koncesji oraz treści załączników. Podmiot Publiczny udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: f) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Podmiot Publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu (Zainteresowanemu podmiotowi) oraz zamieści na stronie internetowej g) Wszelką korespondencję należy kierować do Podmiotu Publicznego w formie pisemnej z dopiskiem: Budowa Miejskiego Centrum Handlowo Komunikacyjnego w Łomży przy ul Sikorskiego i Al. Legionów na adres: ~ Urząd Miejski w Łomży, II Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta Łomża pok. nr 102 ~ Łomża ~ ul. Stary Rynek 14 ~ ~ nr faksu ~ ~ w godzinach pracy Urzędu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Związek Międzygminny 28-500 Kazimierza Wielka ul. Zielona 12 Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 41 352 18 01 Nr fax +48 41 352 18 01 www.nidzicakw.biuletyn.net ZM/JRP/DT/341-1/10

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo