OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o koncesji OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów 1

2 SPIS TREŚCI 1.1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA STAN AKTUALNY STAN PROJEKTOWANY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA DOPŁATY MIASTA ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA POSIADANIE KWALIFIKACJI TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH NIEKARALNOŚCI OKRES TRWANIA UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM PODZIAŁ ZADAŃ I RYZYK ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM POMIĘDZY PODMIOTEM PUBLICZNYM I PARTNEREM PRYWATNYM OCENA WSTĘPNEJ KONCEPCJI MIEJSKIEGO CENTRUM HANDLOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO I AL. LEGIONÓW W ŁOMŻY, W TYM OCENA JAKOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, POZIOMU OFEROWANYCH TECHNOLOGII, KOSZTÓW UTRZYMANIA, SERWISU ORAZ ENERGOCHŁONNOŚCI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY O PPP WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM PODMIOTU PUBLICZNEGO, SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERTY DO OCENY I PORÓWNANIA OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z PARTNEREM PRYWATNYM (ZAINTERESOWANYM PODMIOTEM)

3 DEFINICJE: a) Kandydat oznacza Zainteresowany Podmiot, który złożył Wniosek; b) Oferent oznacza Zainteresowany Podmiot, który złożył ofertę; c) Ogłoszenie oznacza ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane dla postępowania na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Miejskiego Centrum HandlowoKomunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów numer ogłoszenia: 2012/S d) Partner Prywatny oznacza partnera prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o PPP, z którym Podmiot Publiczny zawrze Umowę o PPP; e) Podmiot Publiczny oznacza Miasto Łomża Urząd Miejski w Łomży, jako podmiot publiczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o PPP; f) Postępowanie oznacza postępowanie na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów, numer referencyjny: COI ; g) Przedsięwzięcie oznacza wspólną realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu, sfinansowaniu, utrzymaniu i zarządzaniu Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu Ustawy o PPP przy wykorzystaniu nieruchomości (działek) należących do Miasta Łomży. h) Umowa o PPP oznacza umowę o partnerstwie publiczno prywatnym w rozumieniu art. 7 Ustawy o PPP zawartą pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym wyłonionym w niniejszym Postępowaniu; i) Ustawa o PPP oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.); j) Ustawa o koncesji oznacza ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 z późn. zm.); k) Wniosek oznacza wniosek o zawarcie Umowy o PPP złożony przez Zainteresowany Podmiot w odpowiedzi na Ogłoszenie; l) Zainteresowany Podmiot - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub grupę takich podmiotów, zainteresowanych udziałem w Postępowaniu. 3

4 PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) w celu realizacji Przedsięwzięcia składa się z etapów: 1.Kwalifikacja wstępna W odpowiedzi na ogłoszenie Podmiotu Publicznego Zainteresowane Podmioty składają wnioski o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawierające oświadczenie o zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu opisanych w Ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu. Zainteresowane Podmioty zobowiązane są dołączyć do Wniosków wskazane w Ogłoszeniu dokumenty, z których wynika ich umocowanie prawne do działania w imieniu Zainteresowanego Podmiotu. Podmiot Publiczny sprawdza Wnioski pod kątem złożenia wymaganych oświadczeń. Podmiot Publiczny informuje Zainteresowane Podmioty o nieprzyjęciu wniosków w przypadku niezłożenia lub złożenia ich w niepełnym zakresie. 2.Negocjacje Podmiot Publiczny zaprasza Zainteresowane Podmioty, które złożyły prawidłowe Wnioski, do udziału w negocjacjach. Negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów przedmiotu partnerstwa publiczno prywatnego (aspektów technicznych, finansowych, i prawnych). Podmiot Publiczny może, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, dokonać zmian - przed zaproszeniem do składania ofert - wymagań określonych w Ogłoszeniu. 3. Zaproszenie do złożenia ofert Podmiot Publiczny zaprasza Zainteresowane Podmioty, z którymi prowadził negocjacje, do złożenia ofert, przesyłając im zaproszenie wraz z opisem warunków partnerstwa publiczno prywatnego. Podmiot Publiczny wymagał będzie załączenia do oferty koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1: 500, koncepcji funkcjonalno użytkowej Przedsięwzięcia w oparciu o rzuty w skali 1: 500, koncepcji urbanistyczno - architektonicznej obiektu lub obiektów w skali 1:200, a także wpłacenia wadium. 4.Wybór oferty i zawarcie umowy o PPP Podmiot Publiczny dokonuje oceny ofert i wybiera najkorzystniejszą. Zainteresowany Podmiot, którego oferta została wybrana składa, przed zawarciem Umowy o PPP, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków prawnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych, o których mowa w Ogłoszeniu. Podmiot Publiczny wymagał będzie od Partnera Prywatnego wniesienia przed podpisaniem Umowy o PPP zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. ZAKRES I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Charakterystyka Przedsięwzięcia Przedsięwzięcie pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów polegać będzie na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, na którym aktualnie zlokalizowany jest dworzec PKS w Łomży. Inwestycja posiada bardzo dobrą lokalizację i połączenie komunikacyjne w sąsiedztwie inwestycji porusza się ok pojazdów na dobę. Początkowym etapem rzeczowej realizacji Przedsięwzięcia będzie wyburzenie zabudowań składających się na dworzec PKS. Aktualnie Przedsięwzięcie znajduje się w fazie koncepcyjnej, w związku z czym nie jest jeszcze przesądzone, czy wyburzenia będą miały 4

5 miejsce. Nie można wykluczać wdrożenia rozwiązań w oparciu o istniejącą infrastrukturę, które ewentualnie wiązać się będą jedynie z częściowymi wyburzeniami. Celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury łączącej funkcje: transportowe, administracyjne, handlowe, usługowe, np. bankowe, edukacji,opieki zdrowotnej itd. biurowe hotelowe, rozrywkowe, gastronomiczne, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, Finalna ilość i zakres funkcji dostarczonych przez obiekt ustalona zostanie w toku negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi (Podmiot Publiczny jest otwarty na propozycje oferentów). Jednym z głównych celów realizowanych przez wybudowaną w ramach Przedsięwzięcia infrastrukturę będzie dostarczenie centrum komunikacji autobusowej Miasta Łomży (autobusy międzymiastowe PKS, podmiejskie, miejskie, komunikacja przewoźników prywatnych). Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa obiektu - lub zespołu obiektów dwukondygnacyjnego, ale dopuszcza się także trzecią kondygnację. Dodatkowo możliwe wprowadzenie dominanty wysokościowej. Zakładana powierzchnia zabudowy użytkowej: m2. Zabudowa pod sklepy wielkopowierzchniowe nie powinna przekraczać 2 000m2. Podmiot Publiczny nie ogranicza jednakże powierzchni obiektu finalna wielkość zostanie ustalona w trakcie negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi. Realizacja Przedsięwzięcia w założeniu odbywać się będzie w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Preferowanym z punktu widzenia Podmiotu Publicznego sposobem wdrożenia Przedsięwzięcia jest wniesienie przez Podmiot Publiczny wkładu własnego, w formie nieruchomości, a następnie zrealizowanie robót budowlanych oraz zarządzanie powstałą infrastrukturą przez partnera prywatnego. 1.2 Lokalizacja Przedsięwzięcia Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Mieście Łomży. Miasto położone jest w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, nad rzeką Narew. Leży na historycznym Mazowszu, na jego największej ziemi ziemi łomżyńskiej. Miasto Łomża jest siedzibą powiatu łomżyńskiego oraz stolicą powiatu grodzkiego. Miasto jest głównym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i kulturowym ziemi łomżyńskiej oraz jednym z trzech głównych miast województwa podlaskiego (obok Białegostoku i Suwałk). Łomża składa się z czterech zwyczajowych dzielnic, które dzielą się na 15 osiedli: Stare Miasto najstarsza część miasta, w której znajduje się wiele zabytków architektury oraz dwa parki miejskie. Ma również tu swoje miejsce większość łomżyńskich urzędów oraz stadion ŁKS-u. W skład Starego Miasta wchodzi Starówka, Rembelin, Os. Monte Cassino oraz nowe osiedla powstałe w miejscu wsi Pociejewo, czyli Os. Skarpa i Os. Pociejewo. 5

6 Południe dzielnica, w której znajdują się głównie bloki mieszkalne. Budynki a razem z nimi dzielnica zaczęły powstawać w latach 70., kiedy nastąpił rozwój gospodarczy miasta po nadaniu mu rangi województwa. Obszar leży na południe od Starego Miasta, stąd też nazwa. Znajdują się tutaj osiedla: Jantar, Górka Zawadzka, Mazowieckie, Konstytucji, Armii Krajowej, Medyk oraz Zawady Przedmieście. Na osiedlu Medyk mieści się Zespolony Szpital Wojewódzki. Dzielnica nadal rozwija się pod względem urbanistycznym. Łomżyca niegdyś oddzielna miejscowość. Leży w zachodniej części miasta. Tworzą ją osiedla domków jednorodzinnych (Łomżyca, Nowa Łomżyca, Maria, Narew, Staszica, Słoneczne, Parkowe, Młodych i Skowronki). Dzielnica rozwija się prężnie pod względem urbanistycznym. Kraska najmniejsza z czterech łomżyńskich dzielnic. Leży na południe od Łomżycy. Dawniej była miejscowością. Nazwy ulic pochodzą tu najczęściej od nazw ptaków np. ul. Krucza, ul. Pawia, ul. Kolibrowa itp. Znajdują się tu głównie domki jednorodzinne (Os. Kraska) oraz zakłady przemysłowe (Os. Przemysłowe). Na południe od Kraski położona jest wieś Konarzyce. 6

7 Mapa 1. Miasto Łomża na tle mapy województwa podlaskiego Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu gminy.pl 7

8 Mapa 2. Miasto Łomża na tle mapy powiatu łomżyńskiego Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu gminy.pl Mapa 3. Lokalizacja Przedsięwzięcia na tle mapy Miasta Łomża Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów serwisu googlemaps.com 1.3 Stan aktualny Obszar inwestycyjny objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży zatwierdzonym Uchwałą Nr 195/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 roku (z późniejszymi zmianami). Z jego treści wynika, że na przedmiotowym terenie nie przewiduje się lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni 8

9 sprzedaży powyżej m2 (art.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Obszar położony w strefie śródmiejskiej oznaczony na rysunku Studium symbolem UP-UC z przeznaczeniem pod obszary usług publicznych i tereny usług komunikacji. Teren realizacji Przedsięwzięcia obejmuje powierzchnię około m2; będący własnością Miasta Łomża. Położony jest u zbiegu ulic Al. Legionów i ul. Sikorskiego i obejmuje działki o nr: dla części Przedsięwzięcia obejmującej budowę centrum handlowo-komunikacyjnego: Nr działki Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej 22894/2 Około 1,5390 LM1L/ / ,0779 LM1L/ / /3 0, /3 0,0130 LM1L/ /8 Razem 1,7146 dla części Przedsięwzięcia obejmującej budowę parkingów obsługujących obydwa obiekty Nr działki Powierzchnia w ha 22893/17 0,5145 LM1L/ / /2 0, Razem Nr księgi wieczystej 0,6873 Na obszarze realizacji Przedsięwzięcia do zachowania pozostaje budynek położony przy ul. Al. Legionów 50 wartownia z bramą pozostałość dawnego zespołu koszar i magazynów wpisany do rejestru zabytków pod Nr A 415 z dnia roku (działka nr 23653, 23654, 23655). Przyszłe opracowanie urbanistyczne oraz negocjacje z partnerem prywatnym określą, czy pozostałe obiekty zlokalizowane na docelowym obszarze Przedsięwzięcia zostaną częściowo lub w całości przeznaczone do rozbiórki. 9

10 Rysunek 1. Teren dworca PKS w Łomży - stan aktualny (1) Źródło: opracowanie własne Rysunek 2. Teren dworca PKS w Łomży - stan aktualny (2) Źródło: opracowanie własne 10

11 Rysunek 3. Teren dworca PKS w Łomży - stan aktualny (3) Źródło: opracowanie własne Rysunek 4. Teren dworca PKS w Łomży - stan aktualny (4) Źródło: opracowanie własne 11

12 1.4 Stan projektowany Program funkcjonalny Planowane Przedsięwzięcie powinno łączyć w sobie funkcje: handlowe, usługowe, biurowe, hotelowe, administracyjne - sala konferencyjno szkoleniowa z zapleczem biurowym, rozrywkowe (np. kręgielnia, kino), gastronomiczne, centrum konferencyjno biznesowego oraz węzła przesiadkowego. Będące przedmiotem Przedsięwzięcia centrum handlowo - komunikacyjne ma zostać zaprojektowane, jako bryła wielopoziomowego obiektu w stylu galerii handlowej. Rozważane są następujące rozwiązania: dla realizacji funkcji publicznych o budowa węzła komunikacyjnego PKS z poczekalnią i MPK - centralny punkt sieci komunikacyjnych, węzeł przesiadkowy, rozbudowa dostępu do PKP (potencjalna reaktywacja przewozów pasażerskich koleją w formie szynobusu), o przestrzeń biurowa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży. dla realizacji funkcji komercyjnych o powierzchnia handlowa (obiekt lub obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do m2), o mniejsze powierzchnie na potrzeby drobnego handlu, o usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe, o w razie konieczności likwidacji obecnych obiektów handlowych - należy rozważyć uzupełniające funkcje komercyjne tj. gastronomia, o funkcje rekreacyjne np.: kręgielnia, kino, o sala konferencyjno szkoleniowa, o inne funkcje komercyjne i użytkowe. Podmiot Publiczny w żaden sposób nie ogranicza funkcji użytkowych obiektu i pozostaje otwarte na propozycje wynikające z koncepcji potencjalnych partnerów prywatnych w Przedsięwzięciu. Forma i parametry zabudowy Zabudowa od strony ul. Al. Legionów i Sikorskiego planowana jest w formie ciągłej wzdłuż ulic ze wskazaniem zastosowania nowoczesnych form i materiałów o wysokim standardzie. Elewacja frontowa powinna wymagać szczególnego opracowania architektonicznego celem zachowania wysokich walorów estetycznych. Zalecana zabudowa dwukondygnacyjna z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji w miejscach uzasadnionych funkcjonalnie i architektonicznie. Dodatkowo możliwe wprowadzenie dominanty wysokościowej. Forma zwarta, składające się z obiektu lub zespołu obiektów o różnych funkcjach. Parkingi naziemne, podziemne, wielopoziomowe oraz pod budynkami. Nie więcej niż 25 szt miejsc parkingowych/ 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych. Obsługa komunikacyjna - obsługa komunikacyjna zabudowy przewidziana od strony ul. Sikorskiego z ewentualnym przesunięciem zjazdu od skrzyżowania oraz z Al. Legionów poprzez ul. Dworcową (w sąsiedztwie inwestycji przemieszcza się ok pojazdów na dobę), 12

13 - uwzględnienie możliwości przedłużenia ul. Dworcowej przez tereny kolejowe z połączeniem wewnętrznym z ul. Sikorskiego, - budowa węzła przesiadkowego zgodnie z zaleceniami użytkowników PKS, MPK i innych. Infrastruktura techniczna Zapewnione zostanie podłączenie do istniejących, miejskich sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz C.O. na warunkach określonych przez właściwe jednostki. Zestawienie powierzchni Dla przedmiotowego Przedsięwzięcia zakłada się zatem budowę obiektu lub zespołu obiektów o dwóch kondygnacjach (możliwe trzy kondygnacje oraz dominanta wysokościowa) i powierzchni użytkowej m2. Przeznaczenie powierzchni będzie następujące: 13

14 Tabela 1. Zestawienie powierzchni na cele realizacji poszczególnych funkcji Lp. Przeznaczenie Powierzchnia [w m2] Uwagi 1 Urząd Miejski w Łomży 1300 zaplecze biurowe 2 Transport publiczny (PKS i MPK) 500 kasy, poczekalnia, pomieszczenia socjalne, inne pomieszczenia Przykładowe funkcje: transportowe, administracyjne, handlowe, usługowe, biurowe, 3 Powierzchnie handlowo usługowe hotelowe, rozrywkowe, gastronomiczne, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe Nie dopuszcza się sklepów wielkopowierzchniowych (hipermarketów) Źródło: opracowanie własn 14

15 2. WSTĘPNA ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA 2.1. Opis Przedsięwzięcia Przedmiotem Przedsięwzięcia jest budowa Miejskiego Centrum HandlowoKomunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów. Zakłada się, że Podmiot Publiczny udostępni grunt, natomiast partner prywatny sfinansuje, przeprowadzi budowę oraz będzie zarządzał przedmiotem Przedsięwzięcia. Finansowanie przez partnera prywatnego będzie obejmować wkład własny lub wkład własny i kredyt bankowy. Planowany okres funkcjonowania w ramach PPP Przedsięwzięcia po jego oddaniu do użytkowania będzie wynosił do 30 lat. Wynagrodzenie dla Partnera Prywatnego za realizację Przedsięwzięcia pochodzić będzie z pobierania pożytków z części komercyjnych obiektu. Szczegółowe wymagania Podmiotu Publicznego w zakresie utrzymania obiektów i zarządzania nimi, w tym w zakresie uprawień kontrolnych Podmiotu Publicznego, będzie przedmiotem negocjacji prowadzonych w ramach Postępowania Dopłaty miasta Nie przewidziano dopłat Miasta do Przedsięwzięcia opartego na powyższych założeniach. 3 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Kod CPV: Roboty budowlane Kod CPV: Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV: Usługi nadzoru budowlanego Kod CPV: Usługi związane z zarządzaniem 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1. Zdolność ekonomiczna i finansowa O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu PPP, w tym w szczególności: a) posiadają środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych, 00/100) lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie, b) osiągnęły średni roczny przychód w każdym roku obrachunkowym za ostatnie 3 lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres) określony na podstawie rachunku zysków i strat pozycja przychody ze sprzedaży netto w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych, 00/100) lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie, c) osiągnęły dodatni wynik finansowy w każdym roku obrachunkowym za ostatnie 3 lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres) określony na podstawie rachunku zysków i strat pozycja zysk strata netto, d) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości zainteresowanego podmiotu, 15

16 e) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu Posiadanie kwalifikacji technicznych lub zawodowych O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publicznoprywatnym, w tym w szczególności: w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Potwierdzenie wykonania w ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług polegających na: a) wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów budowlanych zaliczanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 3 pkt. 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej większej od m2, b) wykonaniu co najmniej jednej usługi inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego dla obiektów budowlanych zaliczanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 3 pkt. 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej większej od m2, c) kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym obiektu o charakterze komercyjnym (budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe). Wybudowane i zaprojektowane obiekty muszą spełniać odpowiednie wymogi zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym przedmiotowe prace zostały wykonane Potwierdzenie wykonania w ostatnich pięciu latach przed wszczęciem postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów budowlanych (których realizację zakończono i odebrano) zaliczanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu 3 pkt. 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej większej od m2, o łącznej wartości nie mniejszej niż zł brutto. 16

17 Wybudowane i zaprojektowane obiekty muszą spełniać odpowiednie wymogi zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym przedmiotowe prace zostały wykonane w zakresie dysponowania potencjałem technicznym Zapewnienie dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania całości umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która stanowi przedmiot niniejszego postępowania w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Zapewnienie następujących osób zdolnych do wykonywania Umowy o PPP, w tym: a) 2 osób posiadających uprawnienia projektowe zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, b) 2 osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, c) 2 osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.). W przypadku dysponowania przez Partnerów Prywatnych obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obszaru EOG posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia, warunek spełnienia wymogów określonych w sekcji III punkt 1.3) ust. 1 pkt 3 uważa się za spełniony, jeżeli osoby te posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych wydaną przez właściwy organ samorządu zawodowego i przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, lub, jeżeli świadczą swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okazjonalnie, są tymczasowo wpisane na listę członków odpowiedniej izby lub przed rozpoczęciem tymczasowego i okazjonalnego wykonywania tego zawodu po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożyli właściwej okręgowej radzie izby, właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności, pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi; d) co najmniej jedną osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym obiektu o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym (budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, budynki mieszkalne wielorodzinne) Niekaralności O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty które wykażą niekaralność zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza członka zarządu zainteresowanego przedmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 17

18 pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 5. Wymagane dokumenty 5.1.Wymagane dokumenty od Partnera Prywatnego (Zainteresowanego podmiotu) składającego wniosek a) Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym zawierającym oświadczenie Partnera Prywatnego o spełnianiu warunków udziału określonych w pkt. 4 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o koncesji b) dokument z którego wynika umocowanie osoby/osób składającej/ych Wniosek w imieniu Partnera Prywatnego (Zainteresowanego podmiotu) tj.: - aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków; - w przypadku składania Wniosku przez pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo, - oświadczenie (pełnomocnictwo) o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy o partnerstwie publicznoprywatnym 5.2. Wymagane dokumenty dla Partnera Prywatnego, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą W celu wykazania i finansowej: spełnienia warunku udziału dot. zdolności ekonomicznej a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, że dla Partnera Prywatnego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości Partnera Prywatnego, z wyjątkiem Partnerów Prywatnych, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, b) sprawozdanie finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za ostatnie trzy lata obrotowe lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres. W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie trzy lata obrotowe lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Partner Prywatny posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Partnera Prywatnego na kwotę co najmniej ,00 zł, d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Partner Prywatny nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 18

19 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, W celu wykazania spełnienia warunku udziału dot. posiadania kwalifikacji technicznych lub zawodowych w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: a) wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w pkt warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, b) wykaz usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w pkt warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania W celu wykazania spełnienia warunku udziału dot. posiadania kwalifikacji technicznych lub zawodowych w zakresie dysponowania potencjałem technicznym oświadczenie Partnera Prywatnego, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do realizacji całości rzeczowej niniejszego Przedsięwzięcia W celu wykazania spełnienia warunku udziału dot. posiadania kwalifikacji technicznych lub zawodowych w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o PPP oświadczenie Partnera Prywatnego, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji całości rzeczowej niniejszego Przedsięwzięcia tj. osobami posiadającymi: - uprawnienia projektowe zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego - uprawnienia do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwych terytorialnie izb samorządu zawodowego, - minimum 3-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym obiektu o charakterze komercyjnym lub mieszkalnym (budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, budynki mieszkalne wielorodzinne) W celu wykazania spełnienia warunku udziału dot. niekaralności aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawioną nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu składania wniosków, Jeżeli Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt lit. a i d oraz pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) 19 jest niekarany, albo niekarany jest jego wspólnik, partner, komplementariusz, członek zarządu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace

20 zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, b) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt lit. a i d oraz pkt , to wówczas zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie spełniania warunków udziału opisanych w pkt. 4.1 lit a, b, c oraz pkt. 4.2 Partner Prywatny może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim powiązań. W przypadku, gdy Partner Prywatny polega lub będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów musi on w takiej sytuacji przedstawić Podmiotowi Publicznemu pisemne zobowiązanie podmiotu, na którego zdolność powołuje się Partner Prywatny, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, z którego wynika w sposób wyraźny i jednoznaczny wola udzielenia Partnerowi Prywatnemu odpowiedniego zasobu, wola uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu Umowy o PPP oraz zakres tego uczestnictwa wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa) jeżeli dotyczy. W przypadku polegania przez Oferenta na zdolności innych podmiotów, w zależności od zakresu zdolności podmiotu trzeciego, na które Oferent się powołuje, dokumenty, o których mowa w sekcji III punkcie 1.2) ust. 2 pkt 2-3 oraz sekcji III punkcie 1.3) ust. 2 Ogłoszenia dotyczyć powinny podmiotu trzeciego Jeżeli Partner Prywatny to grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy o PPP, z przedstawionych dokumentów, o których mowa w pkt lit. a i d oraz pkt musi wykazać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione przez każdy z tych podmiotów z osobna. Dokumenty o których mowa w pkt lit. a, pkt oraz w pkt lit. d powinny być wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków. Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny Partner Prywatny, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez Podmiot Publiczny o których mowa w pkt lit b i c, może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Podmiot Publiczny uzna za odpowiedni. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Partnera Prywatnego. W przypadku, gdy Podmiot Prywatny to grupa podmiotów osób prawnych i/lub fizycznych wspólnie ubiegających się o udzielenie koncesji oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji na roboty budowlane 20

21 lub usługi, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Partnera Prywatnego lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Partnera Prywatnego lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wadium Partner Prywatny będzie zobowiązany do wniesienia ,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy PLN). wadium w wysokości: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Partnera Publicznego wskazany w zaproszeniu do składania ofert, natomiast dokument potwierdzający udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej załącza się do składanej oferty. Podmiot Publiczny zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi zachowuje pobraną od Partnera Prywatnego uchylającego się od zawarcie umowy kwotę pieniężną z tytułu wadium albo dochodzi zaspokojenia tej kwoty z przedmiotu zabezpieczenia. 7. Kryteria wyboru i oceny ofert Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Podmiot Publiczny będzie kierować się niżej wymienionymi kryteriami: 7.1. Okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Jedynym źródłem wynagrodzenia Partnera Prywatnego za realizację Przedsięwzięcia będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu Przedsięwzięcia. Z tego względu głównym czynnikiem kształtującym wysokość wynagrodzenia Partnera Prywatnego będzie okres trwania umowy. Ze względu na zapewnienie konkurencji w dostępie do usług świadczonych w ramach Przedsięwzięcia oraz w celu uniknięcia nadmiernego wynagrodzenia Partnera Prywatnego kryterium oceny ofert będzie czas trwania umowy Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym Preferowany przez Podmiot Publiczny podział zadań związanych z Przedsięwzięciem wiąże się z przejęciem przez Partnera Prywatnego maksymalnej liczby zadań, docelowo zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania, utrzymania i zarządzania miejskim centrum handlowo-komunikacyjnym w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów. W ramach tego kryterium Podmiot Publiczny oceniał będzie gotowość Oferentów do przejęcia najważniejszych elementów Przedsięwzięcia tj. projektowania, finansowania, budowy, utrzymywania oraz zarządzania całą infrastrukturą. 21

22 W ramach tego kryterium Podmiot Publiczny będzie również oceniał zakres oczekiwanych przez Partnera Prywatnego zabezpieczeń od Podmiotu Publicznego, a także zakres gwarancji prawidłowego wykonania Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego Ocena wstępnej koncepcji Miejskiego Centrum HandlowoKomunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży, w tym ocena jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, poziomu oferowanych technologii, kosztów utrzymania, serwisu oraz energochłonności Podmiot Publiczny oczekuje wskazania przez Partnera Prywatnego, w zakresie koncepcji, elementów takich jak: 1) plan sytuacyjny (koncepcja zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu), 2) założenia funkcjonalno - użytkowe (funkcje, powierzchnie, itp.), 3) opis proponowanych rozwiązań materiałowych (rodzaj i jakość, itp.), 4) architektura, 5) opis proponowanych rozwiązań zapewniających energooszczędność, 6) koncepcja wyposażenia i aranżacji wnętrza (estetyka, funkcjonalność, jakość) części publicznej Przedsięwzięcia Wysokość czynszu za wynajem powierzchni biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży Jako że w ramach Przedsięwzięcia Partner Prywatny wynajmie Podmiotowi Publicznemu powierzchnię biurową na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży, Podmiot Publiczny oczekuje, aby czynsz najmu tej powierzchni był jak najniższy. Ocena Zespół ds realizacji projektu p/n Budowa Miejskiego Centrum Handlowo komunikacyjnego w Łomży przyznaje ocenianej ofercie od 0 do 100 pkt w ramach każdego kryterium, a następnie przyznana ilość punktów zostanie przemnożona przez wagę poszczególnego kryterium. Zespół dokona zbiorczej oceny sumując punkty przyznane we wszystkich kryteriach oceny ofert przez członków komisji. Znaczenie poszczególnych kryteriów zostanie opisane w opisie warunków partnerstwa publiczno prywatnego na podstawie przeprowadzonych negocjacji. 8. Informacje dodatkowe 8.1. Wymagania dotyczące wniosku o zawarcie umowy o PPP a) Miejsce i termin składania wniosków Wniosek o zawarcie umowy o PPP wraz z wymaganymi dokumentami (Pkt. 45Wymagane dokumenty ppkt. 5.1 lit b) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łomży przy ul. Stary Rynek 14, w II Sekretariacie Zastępców Prezydenta Miasta Łomża - pokój nr 102 Termin składania wniosków upływa dnia r. o godz Zaleca się, aby Partner Prywatny (Zainteresowany podmiot) umieścił Wniosek w kopercie, zaadresowanej na adres Podmiotu Publicznego, posiadającej oznaczenie: Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul.sikorskiego i Al. Legionów 22

23 b) Opis sposobu przygotowania Wniosku Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym musi być sporządzony w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Partnera Prywatnego (Zainteresowany podmiot). Wniosek o zawarcie umowy o PPP oraz dokumenty o których mowa w Pkt. 5 Wymagane dokumenty ppkt. 5.1 lit b musi być podpisany (podpis i imienna pieczątka): - przez Partnera Prywatnego (Zainteresowany podmiot) zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Partnera Prywatnego (Zainteresowanego podmiotu) lub przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu; - w przypadku zainteresowanych podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy o PPP przez każdego Partnera Prywatnego (Zainteresowany podmiot ) zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach rejestrowych podmiotu lub przez osobę upoważnioną przez danego Partnera Prywatnego (Zainteresowany podmiot) do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez ustanowionego przez wszystkie podmioty Pełnomocnika; c) Wymagania dla Partnera Prywatnego - podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy o PPP. Partner Prywatny - podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy o PPP - winien ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo należy załączyć do Wniosku o zawarcie umowy o PPP w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w niniejszym postępowaniu. Każdy Partner Prywatny - podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy o PPP zobowiązany jest załączyć dokumenty o których mowa Pkt. 4 Wymagane dokumenty ppkt. 5.1 lit b oraz ppkt Spełnianie warunków określonych w ppkt. 4.1 lit a, b i c oraz ppkt 4.2 oceniane będą łącznie Warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom Podmiotu Publicznego, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania. Podmiot Publiczny nie dopuści oferty do oceny i porównania, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści opisu warunków partnerstwa publiczno-prywatnego, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) została złożona przez Partnera Prywatnego niezaproszonego do składania ofert, d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; e) oferta przewidywać będzie choćby częściowe wynagrodzenie Partnera Prywatnego w formie zapłaty sumy pieniężnej Podmiotowi Publicznemu Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania. Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym może być odwołane w następujących okolicznościach: a) nie został złożony żaden wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym albo złożone wnioski nie zostały przyjęte; b) nie została złożona żadna oferta albo żadna oferta nie została dopuszczona do oceny i porównania; 23

24 c) oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu; d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowania lub wykonanie przedmiotu PPP nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; e) w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów prawa, które miało wpływ na wynik tego postępowania; f) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; g) nie została zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w terminie 50 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej Sposób porozumiewania się z Partnerem Prywatnym (Zainteresowanym Podmiotem) a) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Podmiot Publiczny i Partner Prywatny (Zainteresowany Podmiot) przekazują pisemnie lub faksem. c) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. d) W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. e) Partner Prywatny może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o koncesji oraz treści załączników. Podmiot Publiczny udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: f) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Podmiot Publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu (Zainteresowanemu podmiotowi) oraz zamieści na stronie internetowej g) Wszelką korespondencję należy kierować do Podmiotu Publicznego w formie pisemnej z dopiskiem: Budowa Miejskiego Centrum Handlowo Komunikacyjnego w Łomży przy ul Sikorskiego i Al. Legionów na adres: ~ Urząd Miejski w Łomży, II Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta Łomża pok. nr 102 ~ Łomża ~ ul. Stary Rynek 14 ~ ~ nr faksu ~ ~ w godzinach pracy Urzędu

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Charakterystyka Przedsięwzięcia MEMORANDUM INWESTYCJNE Budowa centrum komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży Opracowanie: Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego ul. Wąwozowa 30 lok. 23, 02-796 Warszawa tel./ fax.

Bardziej szczegółowo

PL-Łomża: Roboty budowlane 2013/S 010-012327. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

PL-Łomża: Roboty budowlane 2013/S 010-012327. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:12327-2013:text:pl:html PL-Łomża: Roboty budowlane 2013/S 010-012327 Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Budowa Miejskiego Centrum Handlowo- Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Budowa Miejskiego Centrum Handlowo- Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o koncesji OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Budowa Miejskiego Centrum Handlowo- Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów 1 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej koncesjodawcy: www.szerokopasmowawielkopolska.pl

Adres strony internetowej koncesjodawcy: www.szerokopasmowawielkopolska.pl OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI SEKCJA I: KONCESJODAWCA I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 222 47 76, faks

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks Nr sprawy 0441/2/2010 Koszęcin: Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach Numer ogłoszenia: 46144-2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane 1/6 PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S 3-003651 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Roboty budowlane SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Port Lotniczy Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH PRZYCHODNI PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 6, SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH PRZYCHODNI PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 6, SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK Warszawa: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH PRZYCHODNI PRZY UL. ŁOJEWSKIEJ 6, SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK Numer ogłoszenia: 175702-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeum.tychy.pl Tychy: Aranżacja pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Tychach na cele Tyskiej

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Rydzynie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni ZOZ przy ul. Stalowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo