Informatordla rodziców dotyczący dalszego postępowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatordla rodziców dotyczący dalszego postępowania"

Transkrypt

1 P R O G R A M S TA N U M A R Y L A N D O D N A R O D Z I N D O P I ĄT E G O R O K U Ż Y C I A INFORMACJE DLA RODZICÓW Wczesna Interwencja Prawa rodziców przewodnik uzupełniający Jak rozumieć IFSP? (Individualized family Service Plan plan pomocy rodzine) Gdy Państwa dziecko kończy trzy lata Informatordla rodziców dotyczący dalszego postępowania Gdy Państwa dziecko biorące udział w programie Wczesnej Interwencji osiąga wiek 3 lat. Wyprzedzając fakty: okres przejściowy Od trzeciego do piątego roku życia przewodnik Rodziny mają wybór. DEPARTAMENT OŚWIATY STANU MARYLAND Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji Program stanu Maryland dla niemowląt i małych dzieci/świadczenia z zakresu specjalnej edukacji przedszkolnej w stanie Maryland Lipiec 2013

2 Zanim Państwa dziecko skończy 3 lata Przygotowanie do podjęcia dalszych kroków w ramach wczesnej interwencji i edukacji Departament Oświaty Stanu Maryland (Maryland State Department of Education MSDE) oferuje rodzinom możliwość przedłużenia świadczeń z zakresu wczesnej interwencji w ramach Zindywidualizowanego planu pomocy rodzinie (Indvidualized Family Service Plan IFSP), dla dzieci po 3. roku życia, aż do początku roku szkolnego, po osiągnięciu wieku 4 lat. Zanim Państwa dziecko skończy trzy lata, mogą Państwo zdecydować się na dalsze uczestnictwo w planie IFSP. Dzieci aktualnie objęte lokalnym Programem dla niemowląt i małych dzieci, które zostały zakwalifikowane do objęcia specjalnym nauczaniem przedszkolnym i związanymi z nim świadczeniami, będą mogły nadal korzystać ze świadczeń w ramach planu IFSP przejść do Zindywidualizowanego programu nauczania (Individualized Education Program IEP). Od 9. miesiąca życia najpóźniej do 90. dnia przed skończeniem 3. roku życia Od urodzenia do 2 lat Świadczenia z zakresu wczesnej interwencji dla dzieci i ich rodzin w ramach planu IFSP g Spotkanie w sprawie planowanego przeniesienia w celu ustalenia, czy dalsze świadczenia i pomoc są konieczne g Przed ukończeniem 3 roku życia Jeżeli Państwa dziecko się nie kwalifikuje Spotkanie zespołu ds. programu IEP w celu ustalenia, czy dziecko kwalifikuje się do objęcia specjalnym nauczaniem przedszkolnym i związanymi z nim świadczeniami Lokalny Program dla niemowląt i małych dzieci obejmuje świadczenia na rzecz dzieci i ich rodzin do momentu, kiedy dziecko skończy 3 lata g 4 Jeżeli Państwa dziecko się kwalifikuje Wybór rodziny: przed trzecimi urodzinami dziecka l m Zgoda rodziców na kontynuowanie świadczeń w ramach planu IFSP Rodzina wnioskuje o zrezygnowanie ze świadczeń w ramach planu IFSP i rozważenie możliwości korzystania ze świadczeń w ramach programu IEP q q Plan IFSP jest aktualizowany Strona 2 Przygotowany zostaje program IEP

3 Od 3. roku życia, aż do początku roku szkolnego, po osiągnięciu wieku 4 lat. Wybór świadczeń w ramach planu IFSP w ramach programu IEP plan pomocy rodzinie (IFSP) Aby korzystać ze świadczeń w ramach planu IFSP, Państwa dziecko i rodzina musi być aktualnie objęta planem IFSP w ramach lokalnego Programu dla niemowląt i małych dzieci oraz dziecko musi zostać uznane przez lokalny system edukacji szkolnej za kwalifikujące się do objęcia specjalną edukacją przedszkolną i związanymi z nią świadczeniami. Aby korzystać ze świadczeń w ramach programu IEP Państwa dziecko musi zostać uznane przez lokalny system edukacji szkolnej za kwalifikujące się do objęcia specjalną edukacją przedszkolną i związanymi z nią świadczeniami. Świadczenia W Ramach Planu IFSP Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru: plan pomocy rodzinie Koordynacja usług mająca na celu wsparcie procesu wdrożenia planu IFSP w poszczególnych placówkach Świadczenia otrzymywane w naturalnym otoczeniu Świadczenia ciągłe przez cały rok Pomoc rodzinie i szkolenia na podstawie założeń planu IFSP Plan IFSP obejmuje element edukacyjny mający na celu rozwijanie umiejętności świadczących o dojrzałości szkolnej dziecka W dowolnym momencie mogą Państwo złożyć wniosek o rezygnację ze świadczeń w ramach planu IFSP i rozważyć objęcie dziecka specjalną edukacją przedszkolną i związanymi z nią świadczeniami z programu IEP. Świadczenia IFSP nie wygasną do momentu rozpoczęcia świadczeń z programu IEP do początku roku szkolnego po ukończenia przez Państwa dziecko 4. roku życia, cokolwiek nastąpi wcześniej. program nauczania Nadzór procesu wdrożenia i realizacji programu IEP sprawowany przez zespół IEP Świadczenia w najmniej restrykcyjnym otoczeniu Świadczenia w trakcie roku szkolnego, jeżeli dziecko się kwalifikuje Edukacja rodziców za pośrednictwem niektórych programów i świadczeń Dziecko objęte jest specjalną edukacją przedszkolną i związanymi z nią świadczeniami w celu rozwijania umiejętności świadczących o dojrzałości szkolnej Po podjęciu decyzji (oświadczonej na piśmie skierowanym do lokalnej placówki programu IEP) o rezygnacji z otrzymywania świadczeń w ramach planu IFSP o raz o przystąpieniu IEP, opcja ponownego wyboru planu IFSP będzie już niedostępna. Realizacja świadczeń i miejsca, w których są one realizowane, różnią się w poszczególnych częściach stanu Maryland. W ramach Programu dla niemowląt i małych dzieci uzyskają Państwo pomoc w dokonaniu wyboru, który będzie najbardziej odpowiedni dla Państwa dziecka i rodziny. W dalszej części dokumentu przedstawiono porównanie planu IFSP i programu IEP. Strona 3 Świadczenia W Ramach Programu IEP

4 Zgodnie z ustawą IDEA 2004, 20 U.S.C. par i stanowymi politykami i procedurami rodzice obowiązkowo otrzymują niniejszy dokument w sprawie planu IFSP w celu ułatwienia im podjęcia właściwej decyzji. Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru Porównanie planu IFSP i programu IEP plan pomocy rodzinie (IFSP) Świadczenia w ramach planu IFSP Świadczenia w ramach programu IEP Bezpłatna należyta edukacja publiczna Stan Maryland zapewnia bezpłatną należytą edukację publiczną wszystkim niepełnosprawnym uczniom w wieku od urodzenia do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 21 lat. O ile wszystkim uprawnionym dzieciom przysługuje prawo do bezpłatnej należytej edukacji publicznej, to modele i rodzaje świadczeń różnią się od siebie. Stan Maryland zapewnia bezpłatną należytą edukację publiczną wszystkim niepełnosprawnym uczniom w wieku od urodzenia do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 21 lat. O ile wszystkim uprawnionym dzieciom przysługuje prawo do bezpłatnej należytej edukacji publicznej, to modele i rodzaje świadczeń różnią się od siebie. Opłaty Rodzice nie płacą za otrzymywane świadczenia. Za zgodą rodziców ubezpieczenie zdrowotne Medicaid może mieć zastosowanie wyłącznie do świadczeń zdrowotnych i zarządzania danym przypadkiem. Ubezpieczenie prywatne (za zgodą rodziców) może mieć zastosowanie do świadczeń zdrowotnych wyłącznie w przypadku dzieci, które objęte są ubezpieczeniem prywatnym i ubezpieczeniem Medicaid. W razie odmowy ubezpieczyciela prywatnego rachunek otrzymuje Medicaid. W przypadku opłacania z ubezpieczenia prywatnego w rzadkich przypadkach rodzice otrzymują zwrot kosztów. Rodzice nie płacą za otrzymywane świadczenia. Za zgodą rodziców ubezpieczenie zdrowotne Medicaid może mieć zastosowanie wyłącznie do świadczeń zdrowotnych i zarządzania danym przypadkiem. Ubezpieczenie prywatne (za zgodą rodziców) może mieć zastosowanie do świadczeń zdrowotnych wyłącznie w przypadku dzieci, które objęte są ubezpieczeniem prywatnym i ubezpieczeniem Medicaid. W razie odmowy ubezpieczyciela prywatnego rachunek otrzymuje Medicaid. W przypadku opłacania z ubezpieczenia prywatnego w rzadkich przypadkach rodzice otrzymują zwrot kosztów. plan program plan pomocy rodzinie (IFSP) to sporządzony na piśmie plan świadczeń z zakresu wczesnej interwencji i innych świadczeń na rzecz uprawnionych dzieci i ich rodzin. Plan IFSP jest poddawany przeglądowi przynajmniej co sześć miesięcy i aktualizowany przynajmniej raz w roku przez zespół ds. IFSP, w skład którego wchodzi rodzic dziecka. Plan IFSP obejmuje aktualny poziom rozwoju, sprawy rodzinne, priorytety, zasoby, mierzalne skutki działań widoczne u dziecka i w rodzinie, świadczenia związane z wczesną interwencją i powiązania pomiędzy tymi świadczeniami. Plan IFSP wymaga w szczególności wyznaczenia koordynatora świadczeń, który zapewni właściwe wdrożenie i koordynację planu we wszystkich placówkach, z których korzysta rodzina. Plan IFSP koncentruje się zarówno na dziecku jak i na jego rodzinie w zakresie ich codziennych zajęć. to sporządzony na piśmie plan edukacji specjalnej i związanych z nią świadczeń otrzymywanych przez niepełnosprawnego ucznia. Program IEP jest opracowywany, poddawany przeglądowi i aktualizowany przynajmniej raz w roku przez zespół ds. IEP, w skład którego wchodzi rodzic dziecka. Program IEP obejmuje aktualny poziom osiągnięć naukowych i wyniki funkcjonowania, mierzalne cele roczne z punktami odniesienia celami krótkoterminowymi, edukację specjalną, związane z nią świadczenia i dodatkowe pomoce, zmiany programu i wsparcie dla programu oraz (w razie konieczności) dostosowanie do potrzeb konkretnego dziecka. Program IEP koncentruje się głównie na tym, jaki wpływ ma niesprawność dziecka na jego udział w poszczególnych zajęciach. Strona 4

5 Zgodnie z ustawą IDEA 2004, 20 U.S.C. par i stanowymi politykami i procedurami rodzice obowiązkowo otrzymują niniejszy dokument w sprawie planu IFSP w celu ułatwienia im podjęcia właściwej decyzji. Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru Porównanie planu IFSP i programu IEP, cd. plan pomocy rodzinie (IFSP) Świadczenia w ramach planu IFSP Świadczenia w ramach programu IEP Zgoda rodziców Treść programu IFSP zostaje w pełni zakomunikowana i wyjaśniona rodzicowi. Przed przystąpieniem do realizacji świadczeń z zakresu wczesnej interwencji opisanych w planie rodzic musi wyrazić na piśmie swoją zgodę. Jeżeli rodzic nie wyrazi zgody na konkretne świadczenie wycofa swoją zgodę po jednorazowym otrzymaniu świadczenia, świadczenie to NIE będzie zapewniane. Realizowane będą wyłącznie te świadczenia z zakresu wczesnej interwencji, na które rodzic wyraził zgodę. Przed przystąpieniem do realizacji świadczeń od rodzica wymagana jest zgoda na ewaluację, edukację specjalną i inne związane z nią świadczenia w ramach programu IEP. Jeżeli w dowolnym momencie po rozpoczęciu realizacji świadczeń z zakresu edukacji specjalnej i świadczeń powiązanych rodzic wycofa swoją pisemną zgodę na ich ciągłe otrzymywanie, placówka publiczna będzie zmuszona zawiesić realizację wszystkich świadczeń wymienionych w programie IEP. Pouczenie o zabezpieczeniach proceduralnych Pouczenie dla rodziców obejmuje następujące kwestie: Możliwość wglądu do dokumentacji Wcześniejsze powiadomienie Język ojczysty Zgoda rodziców Rodzic zastępczy Rozwiązywanie sporów Pisemna skarga do władz stanowych Bezstronne rozpatrzenie skargi Spotkanie ugodowe Świadczenia w czasie trwania postępowania Mediacja Zachowanie poufności Honorarium adwokackie Pouczenie dla rodziców obejmuje następujące kwestie: Możliwość wglądu do dokumentacji Wcześniejsze powiadomienie Język ojczysty Zgoda rodziców Rodzic zastępczy Rozwiązywanie sporów Pisemna skarga do władz stanowych Bezstronne rozpatrzenie skargi Spotkanie ugodowe Świadczenia w czasie trwania postępowania Mediacja Zachowanie poufności Honorarium adwokackie Niezależna ewaluacja edukacyjna Dyscyplina uczniów niepełnosprawnych Przeniesienie praw w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości Strona 5

6 Zgodnie z ustawą IDEA 2004, 20 U.S.C. par i stanowymi politykami i procedurami rodzice obowiązkowo otrzymują niniejszy dokument w sprawie planu IFSP w celu ułatwienia im podjęcia właściwej decyzji. Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru Porównanie planu IFSP i programu IEP, cd. plan pomocy rodzinie (IFSP) Świadczenia w ramach planu IFSP Świadczenia w ramach programu IEP Rodzaje świadczeń Dziecko i jego rodzina otrzymują świadczenia z zakresu wczesnej interwencji najbardziej odpowiadające ich potrzebom. Świadczenia te obejmują zajęcia specjalne przygotowane specjalnie na potrzeby małego niepełnosprawnego dziecka. Przykładowe świadczenia, o których mowa powyżej: Transport Pomoc logopedy Technologie asystujące, które mogą obejmować urządzenia dla niepełnosprawnych Badanie i leczenie zaburzeń słuchu Pomoc psychologa Fizjoterapia Terapia zajęciowa Pomoc społeczna Wczesne diagnozowanie, badania przesiewowe i ocena Pomoc lekarska wyłącznie w celu postawienia diagnozy ewaluacji Pomoc dla dzieci mających problemy ze wzrokiem Szkolenia i pomoc terapeuty dla rodzin, wizyty domowe Opieka pielęgniarska Pomoc dietetyka Koordynacja świadczeń Opieka zastępcza: opieka nad dzieckiem, kiedy rodzic korzysta z innych świadczeń z zakresu wczesnej interwencji w celu osiągnięcia założeń planu IFSP Ciągłe całoroczne świadczenia dla wszystkich dzieci Edukacja specjalna to specjalnie przygotowane zajęcia, które zapewniają dziecku dostęp do ogólnego programu nauczania w celu zapewnienia zgodności z normami nauczania mającymi zastosowanie do wszystkich dzieci i obowiązującymi na obszarze podlegającym placówce publicznej. Przykładowe świadczenia powiązane (jeżeli zostaną uznane za konieczne), które umożliwią dziecku korzystanie z edukacji specjalnej: Transport Pomoc logopedy Technologie asystujące, które mogą obejmować urządzenia dla niepełnosprawnych Badanie i leczenie zaburzeń słuchu Pomoc psychologa Fizjoterapia Terapia zajęciowa Pomoc społeczna Wczesne diagnozowanie i ocena Pomoc lekarska w celu postawienia diagnozy ewaluacji Pomoc dla dzieci mających problemy ze wzrokiem, w tym nauka orientacji przestrzennej i poruszania się Pomoc terapeuty dla rodzin i szkolenia Pomoc tłumacza Rekreacja, w tym rekreacja terapeutyczna Pomoc psychologa, w tym pomoc w zakresie rehabilitacji Opieka zdrowotna w szkole Opieka pielęgniarki w szkole Extended school year services if the IEP team determines the individual student eligible Continuous year-round services for all children Strona 6 Poszerzony zakres świadczeń w roku szkolnym, jeżeli zespół ds. IEP uzna to za stosowne w przypadku danego ucznia

7 Zgodnie z ustawą IDEA 2004, 20 U.S.C. par i stanowymi politykami i procedurami rodzice obowiązkowo otrzymują niniejszy dokument w sprawie planu IFSP w celu ułatwienia im podjęcia właściwej decyzji. Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru Porównanie planu IFSP i programu IEP, cd. plan pomocy rodzinie (IFSP) Świadczenia w ramach planu IFSP Świadczenia w ramach programu IEP Miejsce świadczeń Środowisko naturalne Dzieci otrzymują świadczenia w naturalnym otoczeniu, w tym w domu i miejscowych ośrodkach, w których spotykają się z dziećmi zdrowymi. Pomoc w ramach planu IFSP może być udzielana w środowisku innym niż naturalne wyłącznie wtedy, kiedy w otoczeniu naturalnym nie można osiągnąć zadawalających wyników nauczania i wczesnej interwencji. Wymagane jest uzasadnienie zakresu, w jakim pomoc nie może być udzielana w środowisku naturalnym, z uwzględnieniem potrzeb dziecka. Przykłady środowiska naturalnego: Dom Placówki publiczne prywatne, takie jak: Programy dla przedszkoli i żłobków realizowane w szkołach publicznych Programy dla przedszkoli i żłobków realizowane w placówkach prywatnych Programy Head Start/Early Head Start Ośrodki Judith Hoyer Center Partnership Ośrodki opieki nad dziećmi Opieka nad dziećmi sprawowana w domu przez osoby prywatne Parki i programy rekreacyjne Zajęcia organizowane przez rodziców dla grupy dzieci Biblioteki Inne programy oferujące pomoc w opiece nad dzieckiem Strona 7 Najmniej restrykcyjne otoczenie Uczniowie niepełnosprawni, w tym uczniowie w placówkach publicznych i prywatnych innych placówkach opiekuńczych, w maksymalnym możliwym zakresie uczą się z uczniami zdrowymi. Organizowanie klas specjalnych, nauka w osobnych klasach inne sposoby wykluczania niepełnosprawnych uczniów z normalnego środowiska nauczania stosowane są wyłącznie wtedy, kiedy charakter stopień niepełnosprawności uniemożliwia (nawet z wykorzystaniem dodatkowych świadczeń i pomocy) zapewnienie edukacji na zadawalającym poziomie w normalnych klasach. Przykłady środowiska naturalnego: Dom Placówki publiczne prywatne, takie jak: Programy dla przedszkoli i żłobków realizowane w szkołach publicznych Programy dla przedszkoli i żłobków realizowane w placówkach prywatnych Programy Head Start/Early Head Start Ośrodki Judith Hoyer Center Partnership Ośrodki opieki nad dziećmi Opieka nad dziećmi sprawowana w domu przez osoby prywatne Parki i programy rekreacyjne Zajęcia organizowane przez rodziców dla grupy dzieci Biblioteki Inne programy oferujące pomoc w opiece nad dzieckiem Siedziba placówki udzielającej świadczeń Publiczna prywatna szkoła dzienna Publiczna prywatna szkoła z internatem

8 Źródła informacji na rodziców: Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Lokalne programy dla niemowląt i małych dzieci Hrabstwo Allegany Hrabstwo Anne Arundel Miasto Baltimore Hrabstwo Baltimore Hrabstwo Calvert Hrabstwo Caroline Hrabstwo Carroll Hrabstwo Cecil Hrabstwo Charles Hrabstwo Dorchester , x1023 Hrabstwo Frederick Hrabstwo Garrett Hrabstwo Harford Hrabstwo Howard Hrabstwo Kent Hrabstwo Montgomery Hrabstwo Prince George Hrabstwo Queen Anne , x10 Hrabstwo Somerset Hrabstwo St. Mary Hrabstwo Talbot Hrabstwo Washington Hrabstwo Wicomico Worcester County Szkoła Stanu Meryland dla Niewidomych Szkoła Stanu Meryland dla Niesłyszących Źródła internetowe: Maryland Learning Link oferuje informacje materiały dotyczące Wczesnej Interwencji i Nauczania Specjalnego w stanie Maryland. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem administracyjnym, nauczycielem, usługodawcą, czy też rodzicem, możesz skorzystać z wyczerpujących i przyjaznych dla użytkownika informacji i sprawdzonych praktyk, które bazują na przekonaniu, że każde dziecko może uczyć się i zdobywać wiedzę zarówno w klasie, jak i poza nią. Witryna Maryland Learning Links została zaprojektowana i zbudowana przez Wydział Nauczania Specjalnego/ Służby Wczesnej Interwencji stanu Maryland, przy współpracy z Centrum Technologii w Edukacji przy Uniwersytecie Johna Hopkinsa. Departament Oświaty Stanu Maryland, Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji zapewnia przewodnictwo, wsparcie i odpowiedzialność za wyniki względem lokalnego systemu edukacyjnego, agencji publicznych i zainteresowanych stron poprzez spójny system skoordynowanych usług dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, od urodzenia, aż do osiągnięcia wieku 21 lat, oraz dla ich rodzin. Dodatkowe zasoby i informacje dostępne są w: DEPARTAMENT OŚWIATY STANU MARYLAND IWYDZIAŁ NAUCZANIA SPECJALNEGO/SŁUŻBY WCZESNEJ INTERWENCJI 200 West Baltimore Street Baltimore, Maryland Tel: Faxs: Tel. bezpłatny: Maryland State Department of Education 2011 Niniejszy dokument został opracowany i wydany przez Departament Oświaty Stanu Maryland, Wydział Nauczania Specjalnego/Służb Wczesnej Interwencji, dzięki środkom z grantu Amerykańskiego Departamentu Oświaty nr H393A090124A, edukacja specjalna granty dla niemowląt i rodzin Fundusze na odbudowę na mocy ustawy Individuals with Disabilities Education Act [ustawa w sprawie kształcenia osób niepełnosprawnych]/ustawy Federal American Reinvestment and Recovery Act (ARRA) [ustawa w sprawie reinwestycji i odbudowy]. W przypadku powielania udostepniania przez czytelników, prosimy o powoływanie siena Departament Oświaty Stanu Maryland, Wydział Nauczania Specjalnego/Słuzby Wczesnej Interwencji. Departament Oświaty Stanu Maryland jest główną agencją odpowiadającą za realizację Programu dla niemowląt i małych dzieci w stanie Maryland. Jest to program świadczeń i pomocy koordynowany przez władze stanowe i lokalne agencje i organizacje. W kwestiach związanych z zatrudnieniem zapewnianiem dostępu do programów Departament Oświaty Stanu Maryland nie dyskryminuje nikogo z uwagi na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie, wyznawaną religię, niesprawność orientację seksualną. Wszelkie zapytania dotyczące polityki Departamentu należy kierować do Oddziału odpowiedzialnego za zapewnienie równości i zgodności, Biuro Stanowego Zastępcy Dyrektora ds. Administracji, Departament Oświaty Stanu Maryland, 200 West Baltimore Street, 6th Floor, Baltimore, MD , , TTY/TDD , Lillian M. Lowrey, Stanowy Kurator Oświaty Charlene M. Dukes, Przewodniczący Stanowego Wydziału Oświaty Martin O Malley, Governor, Gubernator Marcella E. Franczkowski, Zastępca Stanowego Kuratora Oświaty Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji Lipiec 2013

PROGRAM KSZTAŁCENIA INDYWIDUALNEGO (IEP)

PROGRAM KSZTAŁCENIA INDYWIDUALNEGO (IEP) Informacja o uczniu (Formularz zatwierdzony przez MSDE (Wydział Edukacji Stanu Maryland) DEPARTAMENT EDUKACJI STANU MARYLAND (MSDE) WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO/WCZESNEJ INTERWENCJI do użytku dnia 1

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny. dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami dot. opieki zdrowotnej. New York State Department of Health

Katalog informacyjny. dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami dot. opieki zdrowotnej. New York State Department of Health Katalog informacyjny dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami dot. opieki zdrowotnej New York State Department of Health A B Wprowadzenie Niniejszy katalog informacyjny jest przeznaczony dla rodzin

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 1 (26) 2015, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT e-podręczniki Szkoły specjalne wciąż potrzebne Dziecko niepełnosprawne wsparcie systemowe 2 www.tyfloswiat.pl Kwartalnik,

Bardziej szczegółowo

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały dla nauczycieli 1 Recenzent: mgr Joanna Wrona Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departament

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej

Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej Opracowanie Magdalena Górowska-Fells Anna Grabowska Ewa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Program Równouprawnienia North West Regional College

Program Równouprawnienia North West Regional College Program Równouprawnienia North West Regional College Opracowany na podstawie ust. 75 oraz Załącznika 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej Na życzenie niniejszy dokument może zostać udostępniony w

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Bułgarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych A/RES/61/106 13 December 2006 Resolution adopted by the General Assembly 61/06 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Tłumaczenie z języka angielskiego) Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Mam dziecko z zespołem Aspergera :)

Mam dziecko z zespołem Aspergera :) GRZEGORZ CAŁEK HALINA ŁUSZCZAK HALINA JANKOWSKA Mam dziecko z zespołem Aspergera :) PORADNIK DLA RODZICÓW Poradnik został wydany w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera realizowanego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W PYRZYCACH Statut opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Finlandii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo