TECHNIKI FOTOGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W WIZUALIZACJACH E-BIZNESOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIKI FOTOGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W WIZUALIZACJACH E-BIZNESOWYCH"

Transkrypt

1 TECHNIKI FOTOGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W WIZUALIZACJACH E-BIZNESOWYCH ZBIGNIEW FILUTOWICZ, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA, JÓZEF PASZKOWSKI Streszczenie Rola witryny sklepowej w handlu tradycyjnym jest identyczna jak witryny internetowej w handlu elektronicznym. W biznesie decyduj ce znaczenie odgrywa pierwsze wra enie klienta dotycz ce wygl du towaru. Fotografia cyfrowa dostarcza wysokiej jako ci obrazów, które mo emy na ró ne sposoby eksponowa : pokazy slajdów, diaporamy, fotomonta, panoramy sferyczne, panoramy cylindryczne, panoramy obiektowe, animacje, morfing, warping, tweening, awatary, anaglify, stereoskopia i inne. W przypadku e-biznesu rola witryny internetowej nie tylko ogranicza si do wra e estetycznych, ale tak e musi da namiastk, jak daje rzeczywisty kontakt z towarem i sprzedawc. W pracy przedstawiono ró ne koncepcje i metody wizualizacji fotografii oraz analizy ciekawych przypadków jej zastosowa. Słowa kluczowe: fotografia cyfrowa, wizualizacja, grafika komputerowa, e-biznes 1. Wprowadzenie Trudno dzisiaj wyobrazi sobie witryn internetow bez grafiki komputerowej i obrazów [6], a w przypadku e-biznesu rol wizualizacji trudno przeceni. Konfucjuszowi jest przypisywane nast puj ce stwierdzenie: co usłysz to zapomn, co zobacz zapami tam, co sam zrobi zrozumiem. Ju dwa i pół tysi ca lat temu ten chi ski filozof docenił, jak rol spełnia zmysł wzroku w naszym yciu. Przykład z ostatnich dni, który jeszcze raz potwierdza rol obrazu tym razem w nauczaniu: zadano pytanie studentom czy pami taj omawian w zeszłym semestrze rzeczywisto rozszerzon (Augmented Reality). Wszyscy studenci odpowiedzieli, e na pewno wykładowca nie poruszał tego tematu. Wobec tego zadano nast pne pytanie, które dotyczyło tego samego problemu, ale odwołano si do wy wietlanego filmu o naprawie samochodu w zakładzie mechanicznym, gdzie monter ma okulary i ogl da wiat rzeczywisty oraz nało ony na niego wiat wirtualny [38]. Tym razem studenci stwierdzili, e doskonale pami taj fabuł tego filmu. Czyli definicje podane zapomnieli, natomiast obrazy prezentowane w filmie pozostały w ich pami ci. W sprzeda y detalicznej ogromn rol odgrywa opakowanie oraz reklama obrazowa. W handlu elektronicznym typu dropshipping proces wysyłki towaru zostaje przeniesiony na wytwórc lub hurtowego dostawc. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza si do przyjmowania zamówie od klientów i przekazywania ich do dostawcy, który wysyła klientowi towar, a sklep elektroniczny otrzymuje prowizj od ilo ci sprzedanych towarów. Dodatkowym atutem sklepu internetowego jest mo liwo realizacji zakupów grupowych (tuangou, team buy-

2 18 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych ing), co pozwala mu na negocjowanie cen u dostawcy. Allegro jest z kolei przykładem portalu po rednicz cego w sprzeda y detalicznej i pobieraj cego prowizj od sprzedanych towarów. W przypadku dropshippingu nasuwaj si pytania, dlaczego dostawca płaci za to, co sam mo e robi lub nawet robi oraz co decyduje o tym, e klienci b d ch tniej kupowa w sklepie typu dropshipping ni bezpo rednio u dostawcy. Odpowied jest prosta, sprzedawca ma mo liwo skupienia si na aspektach czysto biznesowych. W przypadku handlu elektronicznego klient musi mie zapewnion namiastk wirtualnego wiata, która zaspokoi jego ch bezpo redniego kontaktu z kupowanym towarem. I tutaj zaczyna si rola obrazu dynamicznego i interaktywnego w marketingu [9]. Klient kupuj c towar chce go obejrze ze wszystkich stron, czyli mo emy mu to zapewni poprzez umieszczenie na witrynie internetowej panoramy obiektu. Dokładna dokumentacja zdj ciowa towaru to cz sto to, co pragnie klient i co musimy zapewni w sprzeda y elektronicznej. Klient rozpatruj c mo liwo kupna nowego mieszkania pragnie obejrze nie tylko jego wn trze, ale tak e okolic domu i przyległe podwórka. Kupuj c kosmetyki, klientka pragnie zobaczy jak zmieni si jej wizerunek po ich zastosowaniu albo jak b dzie wygl da w zakupionych ubraniach. St d witryny wykorzystuj ce bogate mo liwo ci wizualizacji maj wi ksz szans zainteresowania potencjalnego klienta. W handlu elektronicznym jest miejsce na kreatywno, innowacyjno, pomysłowo i wynalazczo je eli chodzi o wirtualn prezentacj oferowanego towaru z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych. W przypadku handlu elektronicznego klient pragnie szybkiego i merytorycznego kontaktu ze sprzedaj cym dany towar[10]. Pierwszym celem pracy jest analiza i klasyfikacja ró nych form wizualizacji fotografii cyfrowej dla potrzeb grafiki komputerowej z uwzgl dnieniem technologii i narz dzi programistycznych je implementuj cych. Drugim celem jest studium wykorzystania ró nych form wizualizacji pod k tem obecnych i przyszłych zastosowa w biznesie elektronicznym oraz komputerowego wspomagania biznesu tradycyjnego. Praca została zainspirowana praktycznymi potrzebami zwi zanymi z zastosowaniami w e-biznesie, potrzebami prowadzenia procesu edukacyjnego przygotowuj cego adeptów do działalno ci z zakresu zastosowa grafiki komputerowej oraz in ynierii oprogramowania dla celów grafiki komputerowej. 2. Fotografia cyfrowa i grafika komputerowa Post p w zakresie fotografii cyfrowej doprowadził do stanu podobnego do obserwowanego wcze niej w zakresie d wi ku cyfrowego, czyli dominacj zarówno w zastosowaniach profesjonalnych jak i amatorskich. W przeciwie stwie do fotografii tradycyjnej (analogowej) opartej na rejestracji wiatła przez chemiczne materiały wiatłoczułe, fotografia cyfrowa polega na pomiarze wiatła przez matryce optoelektroniczne. Ró nica mi dzy fotografi cyfrow i tradycyjn sprowadza si do sposobu rejestracji obrazu, natomiast optyka aparatu fotograficznego jest w obu przypadkach identyczna. Matryce optoelektroniczne (CCD, CMOS, 3CCD) dokonuj pomiaru trzech barw RBG w dziesi tkach, setkach milionów lub w przyszło ci w miliardach punktów (pikselach), a przetworniki analogowo-cyfrowe zamieniaj pomierzone wielko ci analogowe koloru na warto cyfrow. Zapewnienie du ej rozdzielczo ci obrazu wymaga tak e zastosowania odpowiedniego układu optycznego. Dodatkowym parametrem charakteryzuj cym matryce optoelektroniczne s ich wymiary (od 12 do 2000 milimetrów kwadratowych). W dro szych aparatach surowy obraz zarejestrowany przez matryc mo na pobra w postaci plików RAW z nagłówkiem meta danych

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, EXIF (Exchangeable Image File Format). Pliki te posiadaj bardzo ró ne rozszerzenia mi dzy innymi DNG (Adobe Digital Negative). Wszystkie aparaty cyfrowe dokonuj przekształce plików surowych z wykorzystaniem algorytmów wbudowanych oraz kompresji do wybranych formatów JPEG lub TIFF[11]. Drugim wa nym parametrem matrycy jest rozpi to tonalna, czyli ró nica miedzy najja niejszym i najciemniejszym punktem obrazu mierzona w jednostkach EV (Exposure Value). Du a rozpi to tonalna pozwala rejestrowa tak samo dokładnie zarówno elementy sceny dobrze o wietlone jak i mało o wietlone (cienie). W przypadku oka ludzkiego oraz fotografii cyfrowej istotne jest poj cie intensywno ci (jasno ci) promieniowania danej długo ci fali elektromagnetycznej. Wi kszo aparatów cyfrowych nie jest w stanie rejestrowa pełnego zakresu dynamiki tonalnej, oraz intensywno ci wiatła, tak jak to czyni oko ludzkie. Pełny zakres rozpi to ci tonalnej jest okre lany jako HDR (High Dynamic Range) [4]. Oko ludzkie posiada zakres tonalny 14 EV, a aparaty cyfrowe około 8EV. W fotografii cyfrowej stosuje si technik Dynamic Range Increase polegaj c na selektywnym nało eniu fragmentów (maskowanie) kilku zdj tego samego kadru wykonanych z ró nymi czasami ekspozycji, co pozwala prawidłowo przedstawi fragmenty intensywnie o wietlone jak i znajduj ce si w cieniu, czyli osi gn du rozpi to tonaln. Innym sposobem zwi kszenia rozpi to ci tonalnej jest technika High Dynamic Range Imaging, czyli metoda polegaj ca na tworzeniu pliku, powstałego na skutek poł czenia kilku obrazów tej samej sceny na wietlanych w ró ny sposób, tak, aby na poszczególnych klatkach zarejestrowa poprawnie wszystkie zakresy, od wiateł do cieni. W wi kszo ci lustrzanek dost pna jest opcja Bracketing, któr mo na wykorzysta tak e do techniki High Dynamic Range Imaging. Fotografia to tak e sztuka wizualna i dotyczy uło enia (kompozycji) filmowanych obiektów w ramach kadru. W fotografii poprzez uło enie obiektów lub efektów o wietlenia autor zdj cia przekazuje pewne tre ci. Celem kompozycji w sztukach plastycznych jest osi gni cie zamierzonego efektu poprzez umiej tne wykorzystanie kolorów, kształtów, proporcji, faktur i poło enia obiektów[1]. Cyfrowe przetwarzanie obrazów statycznych dokonywane jest w cyfrowych aparatach fotograficznych, ale tak e mo na takiego przetwarzania dokonywa bezpo rednio na plikach RAW lub ju przetworzonych i skompresowanych (np. w formatach JPEG). Przymiotnik statyczny dodawany do słów obraz cyfrowy oznacza, e obraz po przetwarzaniu pozostaje statycznym. Do podstawowych operacji dokonywanych na obrazach cyfrowych nale zmiany (edycja) kolorów poszczególnych pikseli tylko w zale no ci od ich aktualnych warto ci. Filtrowanie obrazów cyfrowych pozwala na uzyskanie ró nych efektów wizualnych. Zmianie mog podlega barwy pikseli w kontek cie barw s siaduj cych z nimi punktów w oparciu o wzory matematyczne. Filtry graficzne s stosowane na przykład do wykrywania kraw dzi obiektów wyst puj cych na zdj ciu, wyostrzania i czyszczenia obrazów. Programy do cyfrowego przetwarzania obrazów dostarczaj dziesi tki ró nych algorytmów do przekształce warto ci kolorów w pikselach i coraz cz ciej s dost pne nieodpłatnie on-line (Cloud Computing)[3,8]. Firma Adobe oprócz desktopowej wersji Photoshopa dostarcza jego wersj on-line działaj c jako witryna WWW [30]. Jako przykład wolnodost powego programu on-line mo e słu y jedna z najdłu ej dost pnych darmowych witryn do cyfrowego przetwarzania obrazów pod nazw SumoPaint (sumo.fm) [35]. Ta ostatnia dostarcza tak e wiele filtrów 3D pozwalaj cych obrazami 2D renderowa powierzchnie 3D. Jako ciekawostk mo na poda, e firma Adobe wprowadziła subskrypcj chmurowej usługi Adobe Creative Cloud zapewniaj cej dost p do wszystkich narz dzi CS6 w najnowszej wersji [12]. Interfejsy

4 20 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych programów graficznych s zorientowane nie tylko na menu, ale tak e na kreatory typu workflow [2]. W wielu przypadkach automatyzuje to wykonywanie przekształce (inteligencja) i przetwarzanie staje si zorientowane na efekty, jakie chcemy otrzyma. W grafice komputerowej kompozycja (compositing) oznacza proces komputerowego ł czenia zdj filmowych z efektami grafiki komputerowej, przeprowadzanymi w fazie postprodukcji (np. Adobe After Effects). Uniwersalne programy graficzne to narz dzia o coraz wi kszych mo liwo- ciach przetwarzania obrazów, co wi e si z konieczno ci poznania procedur post powania prowadz cych do osi gania okre lonych celów. Rozwi zanie tego problemu to wsparcie ze strony programów graficznych w postaci kreatorów typu workflow oraz korzystanie ze specjalizowanych programów ograniczaj cych si to pewnych efektów graficznych na przykład morfingu, warppingu, tweeningu czy panoram. Poni ej przedstawiono wybrane metody wykorzystania fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej dla potrzeb wizualizacji biznesowych. 3. Wybrane przykłady wykorzystania grafiki do wizualizacji biznesowych 3.1. Wizualizacje w postaci panoram cylindrycznych, sferycznych i obiektowych Packshot to termin u ywany w bran y reklamowej okre laj cy przedstawienie danego produktu za pomoc statycznego lub ruchomego obrazu. Interaktywne packshoty, tzw. obrotowe (panoramy), uzyskuje si wykonuj c sekwencj zdj, pokazuj c produkt pod ró nymi k tami lub otoczenie z ró nych stron, która nast pnie jest składana w prezentacj daj c u ytkownikowi wra- enie przestrzenno ci. Tego typu packshoty najcz ciej u ywane s w e-biznesie. Rysunek 1. Pomysłowa wizualizacja obiektu turystycznego [20]

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, Dzisiaj najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie panoramy sferycznej, która zaj ła miejsce panoramy cylindrycznej. Najlepszym jej przykładem jest Google Street View [15]. Wiele firm wykorzystuje na swoich witrynach usług Google. Jako przykład mog słu y firmy zajmuj ce si handlem nieruchomo ci [24]. Dzi ki tej usłudze mo na obejrze nieruchomo do sprzeda- y, ale tak e otoczenie tej nieruchomo ci. Firmy o innym profilu udost pniaj w ten sposób informacje o poło eniu swoich placówek. Ale co zrobi, je eli na witrynie chcemy pozwoli klientom nawigowa po pomieszczeniach hotelu lub restauracji [37]? Odpowiedzi na to pytanie jest oprogramowanie wolnodost powe, jakie dostarcza firma Garden Gnome Software pod nazw Pano2VR [14]. Pozwala ono w prosty sposób wykona panoram cylindryczn i sferyczn z kilku zdj fotograficznych wykonanych w odpowiednich kierunkach. Oprogramowanie to pozwala importowa gotowe aplikacje w ró nych formatach (Adobe Flash, HTML5, Apple QuickTime VR), które pozwalaj u ytkownikowi na interaktywne poruszanie si po sfotografowanych otoczeniach. Firma Google daje nam mo liwo wirtualnego zwiedzania pomieszcze znanych kompleksów budowlanych i muzealnych pod nazw GoogleArtProject [26]. Prezentowanie wirtualne obiektów, które klient mo e ogl da z ró nych stron jest bardzo istotnym problemem w handlu elektronicznym. Pomysłowe rozwi zanie przedstawia nadmorski o rodek wypoczynkowy Amberpol [20]. Zamieszcza on makiet obiektu wypoczynkowego oraz galerie zdj wykonanych z ró nych stron budynku, któr mo na przegl da interaktywnie lub ogl da j w formie prezentacji slajdów synchronizowanych czasem (rys. 1). Rozwi zanie jest pomysłowe, ale wykorzystanie panoramy obiektowej (przedmiotowej) jest bardziej efektowne i przypomina rzeczywisto wirtualn. Fotografia reklamowa jest wykorzystana do prezentacji interaktywnej, w której klient mo e obraca wirtualnie produkt ogl daj c cylindryczn panoram obiektow [39]. Podobnie jak w przypadku tworzenia panoramy sferycznej mo na wykorzysta do tego celu inny produkt wolnodost powego oprogramowania firmy Garden Gnome Software pod nazw Object2VR[13]. Wykonanie serii fotografii 2D obiektu z ró nych stron pozwala wygenerowa aplikacj daj c wra enie wirtualnej rzeczywisto ci, w której ogl damy rzeczywisty produkt (rys. 2).

6 22 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych Rysunek 2. Wizualizacja produktu handlowego w postaci panoramy obiektowej [40] 3.2. Wizualizacje wielkoformatowe Historia reklamy wielkoformatowej si ga pocz tku dwudziestego wieku. W ówczesnych czasach wielkoformatowe reklamy zwane były bilbordami. Obrazowa forma, była do popularna z powodu panuj cego analfabetyzmu społecze stwa. Ta forma reklamy wróciła do łask wraz z rozwojem techniki, czyli mo liwo ci drukowania trwałych i kolorowych plakatów w du ych ilo ciach. Plakat stał si jedn z form współczesnej sztuki. Ma on za zadanie przyci gn uwag potencjalnych klientów. Coraz bardziej zło one i wielobarwne plakaty budz zainteresowanie klientów. W dniu dzisiejszym istnieje wiele mo liwo ci stosowania reklamy wielkoformatowej. Jest ona bardzo popularna i mocno zwi zana z egzystencj człowieka, potencjalnego nabywcy. Mo emy wyodr bni dwa główne obszary jej zastosowa. Pierwszym z nich s bilbordy na ulicach, neony, tablice wietlne. W chwili obecnej jest ona tak popularna, e nie zwracamy na ni a takiej wielkiej uwagi jak kilkana cie lat temu, kiedy była ona dla nas nowym elementem ulicy. Do drugiego obszaru zaliczamy reklam digital signage. Ta technika opiera si na emisji tre ci zgodnie z preferencjami grupy docelowej, miejscem i czasem. Słu y ona głównie komunikacji mi dzy odbiorc a nadawc. Przykładem tego typu jest np.: informacja kolejowa, informacje wietlne w marketach, tablice przylotów i odlotów na lotniskach. Drugi obszar cechuje równie to, i te reklamy s znacznie mniejsze ni telebimy, tre jest o wiele ciekawsza ni na du ych ekranach

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, i przede wszystkim dzi ki zdalnemu sterowaniu szybciej i sprawniej mo emy je zaktualizowa małym kosztem. Rysunek 3. Powi kszenie i interpolacja obrazu metod najbli szego s siada oraz S-Spline[5] Telebimy to najlepsza i najnowsza klasa urz dze do wielkoformatowego masowego przekazu informacji. Ta technologia pozwala na emisj obrazu w wysokiej rozdzielczo ci i cechuje j doskonała widoczno dzi ki zastosowaniu diod LED. Telebim ma znacz c przewag nad projektorami lub wielkoformatowymi ekranami plazmowymi dzi ki du ej jasno ci, co pozwala u ywa go w du ym nasłonecznieniu. Telebimy s składane z modułów, dzi ki czemu mog mie du e rozmiary i kształty. Najwi ksze zbudowane obecnie na wiecie telebimy maj ekrany o długo ci 500 metrów, a ich powierzchnia osi ga kilka tysi cy metrów. Rozdzielczo w aparatach cyfrowych powoli zbli a si do giga pikseli, ale mimo to potrzeba powi kszania fragmentów zdj jest w dalszym ci gu aktualna. Zastosowanie algorytmów interpolacji fotografii cyfrowej [5] pozwala zapewni zmian wymiarów zdj cia bez wyra nej straty jako ci obrazu (rys. 3) Retusz, fotomonta i kola Zdecydowana wi kszo zdj znajduj cych si czy to w sieci czy w dowolnych czasopismach jest poddawana fotomonta owi. Jednak w wielu przypadkach graficy pracuj cy nad fotografi, zmieniaj diametralnie zamysł pracy fotografa. Takie działania jak: retusz czy kola mo na miało nazwa fotomonta em. Słynna stała si reklama z roku 2009 promuj ca najnowszy pakiet oprogramowania biurowego[22]. Gdy była publikowana w Ameryce, na zdj ciu w rodku reklamy wida czarnoskórego m czyzn. Ta sama reklama w Europie przedstawiała m czyzn z twarz biał. Fotomonta został tak niedbale wykonany, e tylko twarz została podmieniona, wynikiem czego mamy białego m czyzn z czarn r k. Wystarczyło jeszcze podmieni r k i prawdopodobnie nikt by fotomonta u nie zauwa ył. Lepsze rozwi zanie polegałoby na zamianie całej postaci na inn. Fotomonta mo e by wykorzystywany dla celów przest pczych [23]. Uregulowania prawne w Polsce oddaj spraw wykrywania przest pstw w tej dziedzinie w r ce biegłych. Jest

8 24 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych mo liwe przest pstwo doskonałe, ale s tak e programy zawieraj ce algorytmy pomagaj ce wyrywa nadu ycia w tej dziedzinie [21]. Ciekawym przykładem on-line fotomonta u i sklepu internetowego jest witryna Taaz (rys. 4), na której po wgraniu zdj cia twarzy mo na wykona makija i wiza z u yciem nie tyle zdefiniowanych kolorów, ale tak e z u yciem kosmetyków i akcesoriów konkretnych firm [36]. Zdj cie rastrowe jest na ró nych etapach przetwarzania poddawane dodatkowo wektoryzacji. Na zdj ciach s automatycznie wykrywane kontury elementów twarzy, a u ytkownik mo e dokonywa korekty. Dodatkow atrakcj tej witryny jest mo liwo wykorzystania jej dla celów fotomonta u samego zdj cia, a zakup w tym e-sklepie jest opcjonalny. Rysunek 4. Widok witryny do fotomonta u dla potrzeb sklepu internetowego Taaz [36] Fotomonta mo e by tak e wykorzystywany przy zakupach internetowych odzie y. Coraz wi cej sklepów udost pnia wirtualne przymierzalnie ubra [27]. Jedn z mo liwo ci okre lenia wygl du kupuj cego jest wykorzystanie galerii przykładowych zdj osób w ró nych grupach wiekowych i o ró nej sylwetce. E-sklep Groszki.pl zapewnia ogl danie fotomonta u przedstawiaj cego osob z fotografii ubran w wybrane okrycia w dwóch widokach: z przodu i tyłu (rys. 5). Mo na sobie tak e wyobrazi sytuacj, w której klient przesyła własne zdj cia z widokami sylwetki z ró nych stron oraz szczegółowe wymiary ciała. Fotomonta zdj pozwoli nast pnie na ogl danie si wirtualne w panoramie obiektowej. Jeszcze ciekawsze jest wykorzystanie kamery i w rzeczywisto ci rozszerzonej udost pnienie monitora komputera, jako lustra, w którym mo emy si dowolnie przegl da [41].

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, Rysunek 5. E-sklep wykorzystuj cy interaktywn grafik 2D [27] Innym sposobem wykorzystania fotografii cyfrowej w e-biznesie jest udost pnienie portalu internetowego pozwalaj cego na darmowy fotomonta fotografii dla celów ludycznych, na przykład zabawy. Mo na wykorzysta do tego celu fotomonta w formie kola u, czyli poddajemy poł czeniu fragmenty kilku zdj lub fragment własnego zdj cia umieszczamy w wybranym szablone grafiki wektorowej lub rastrowej [29]. Ludzie lubi si bawi i cz sto odwiedzaj tego typu witryny. Jest to wspaniała okazja, aby witryna zarabiała na opłatach, jakie uiszczaj reklamodawcy. Głównym celem takich generatorów aplikacji jest idea dostosowania mo liwo ci sytemu oprogramowania do obecnych i przyszłych potrzeb u ytkowników, czyli zasada człowiek i jego potrzeby na pierwszym miejscu (human centered). Tymi lud mi s u ytkownicy systemów oprogramowania, czyli osoby prowadz ce jak działalno oraz ich partnerzy i beneficjenci oraz in ynierowie oprogramowania Animacja komputerowa morfing, warping i tweening Animacja poklatkowa polega na sekwencyjnym wy wietlaniu obrazów zawieraj cych kolejne fazy zmian (poło enia, ruchu, wielko ci, koloru, kształtu, i inne) dotycz cych obiektów graficznych w kadrze. Wystarczy cz stotliwo od kilkunastu do kilkudziesi ciu klatek na sekund, aby oko ludzkie doznało złudzenia zachodzenia zmian w sposób ci gły. Animacja grafiki wektorowej oraz obrazów traktowanych jako integralne obiekty, mo e by generowana w sposób proceduralny czyli poprzez pisanie kodów w j zyku programowania na przykład w j zyku skryptowym ActionScript w Adobe Flash. Inn metod tworzenia animacji jest metoda wizualna (nazywana tweening lub inbetweening) z wykorzystaniem rodowiska grafiki wektorowej Adobe Flash [3]. Polega ona na wybieraniu z listwy czasowej klatek kluczowych i przypisywania im okre lonych poło- e i wła ciwo ci obiektów. Po wymuszeniu animacji mi dzy klatkami rodowisko Flasha w sposób automatyczny generuje klatki po rednie. Jest to w animacja poklatkowa, lecz ze wzgl du na sposób tworzenia klatek po rednich nazywamy j automatyczn lub uzupełnieniow. Animacja

10 26 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych automatyczna jest powszechnie wykorzystywana do produkcji banerów. We Flashu jest tak e dost pny algorytm polegaj cy na generowaniu w sposób automatyczny animacji, obrazuj cej zamian jednego obiektu grafiki wektorowej o danym kształcie na drugi kształt. Flashowa animacja kształtu jest odpowiednikiem rastrowego warpingu. Dodaj c interpolacj koloru w trakcie zmiany kształtu uzyskujemy efekt morfingu, który cz sto mo emy obserwowa w filmach w których jeden obiekt przemienia si w drugi. W przypadku witryn oferuj cych zabiegi chirurgii plastycznej udost pniany jest program Plastic Surgery Simulator [31]. Potencjalni klienci bez znajomo ci narz dzi do przetwarzania grafiki rastrowej mog sami zadecydowa, jakie korekty ciała sobie wyobra aj. Fotografi cyfrow mo na animowa o ywiaj c obiekty na niej wyst puj ce. Program Crazytalk firmy Reallusion [33] pozwala w automatyczny sposób wygenerowa film, w którym obserwujemy animacj obiektów znajduj cych si zdj ciu. Mo na w oparciu o takie programy utworzy awatary wypowiadaj ce słowa w oparciu o tekst i syntezatory mowy. Wersje tego programu pod nazw Crazytalk Animator pozwalaj animowa całe postacie w oparciu o zdj cie fotograficzne Pokazy slajdów i diaporamy Pokazy slajdów (slideshow) s to multimedialne prezentacje oparte na slajdach, czyli klatkach. Klatki mog zawiera ró ne tre ci multimedialne w tym zdj cia fotograficzne. Pokaz slajdów mo e by sterowany czasem lub mo e by interaktywny. Programy do budowy prezentacji slajdów dostarczaj wbudowanych algorytmów animacji przej cia mi dzy slajdami oraz animacji pojawiania si fragmentów slajdów. Pokazy slajdów mog by demonstrowane na witrynach webowych. Odmian pokazu slajdów s albumy (galerie) zdj [16]. S one przystosowane do interaktywnego przegl dania w oparciu o menu miniatur obrazów. Diaporama jest spektaklem audiowizualnym opartym na fotografiach. Mog by wykorzystywane efekty przej ciowe oraz podkład d wi kowy. Diaporamy dawniej zawierały prze rocza ze zdj ciami fotograficznymi o du ej rozdzielczo ci i były głównie przeznaczone do wy wietlania na du ych ekranach. Diaporamy cyfrowe s to filmy z pokazami zdj, bogatymi efektami animacyjnymi oraz podkładem d wi kowym. Do tworzenia diaporam wykorzystane jest dedykowane oprogramowanie [39] Wizualizacje obrazów 2D imituj ce widzenie przestrzenne człowieka Aby w pełni zapewni człowiekowi widzenie przestrzenne nale y dostarczy inne obrazy do ka dego ludzkiego oka widzenie stereoskopowe [18]. Ju w połowie XIX wieku skonstruowano prosty stereoskop zaopatrzony w odpowiednie soczewki pozwalaj cy dostarcza oczom zdj do widzenia przestrzennego. W metodzie anaglifowej obrazy nało one s na siebie i zabarwione s na kolory: czerwony i niebieski. Przy ogl daniu przez okulary o tak samo zabarwionych szkłach nast puje separacja obrazów i pojawia si efekt przestrzenny przy zubo onej kolorystyce. Mo na tak e ogl da obrazy stereoskopowe z okularami migawkowymi. Obrazy s wy wietlane naprzemiennie, raz dla lewego raz dla prawego oka. Polaryzacja szkieł okularów jest zsynchronizowana z wy wietlanymi obrazami, pokazuj c obraz dla wła ciwego oka. W drukach reklamowych, stosowane s stereogramy soczewkowe. Obrazy składaj si z pr ków na przemian prawego i lewego, a na papier nakłada si przezroczyst foli z wytłoczonym z jednej strony rastrem w postaci

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, cylindrycznych soczewek wypukłych. Nało one przezroczyste folie z soczewkami cylindrycznymi zapewniaj separacj obrazów. Zamiast serii obrazów stereoskopowych mo na u y serii faz pochodz cych z przemiany obrazu metod morfingu. Do innych rozwi za nale metody bezokularowe. W przypadku krzy ogl du oczy ustawia si w bardzo silny zez zbie ny, a obrazy s zamienione miejscami. Przy metodzie prostogl du ustawiamy oczy w zezie rozbie nym, aby ka de oko ogl dało odpowiedni obraz stereopary. Stosuj c animacj obrazów mo na wytworzy tak e złudzenie optyczne, e obraz widziany jest stereoskopowo. Toshiba Europe GmbH opracowała technologi pozwalaj c na ogl danie telewizji 3D z du ym ekranem niewymagaj c u ywania specjalnych okularów. Technologia 3D bez okularów oparta jest na stereoskopowej zasadzie wy wietlania obrazu. W technologii 3D bez okularów kluczowe jest, aby obrazy przepuszczane przez specjalny układ soczewek na ekranie trafiały do lewego i prawego oka. Innym obecnie rozwijanym kierunkiem ogl dania 3D jest zastosowanie holografii [19]. Zatem z jednej strony jest rozwijany kierunek grafiki komputerowej 3D, a z drugiej widzenia 3D. 4. Podsumowanie W biznesie, procesach edukacyjnych oraz bran y ICT (Information and Communications Technology) wa na jest kreatywno, innowacyjno i twórcze podej cie. Oprócz wiedzy i umiej tno ci licz si tak e motywacje i kompetencje społeczne. Dobra znajomo zagadnie zwi zanych z wykonywanym zawodem i ich zrozumienie jest kluczem do sukcesu. Współpraca mi dzy specjalistami ró nych dziedzin jest dzisiaj konieczna, aby tworzy konkurencyjne rozwi zania. W e-biznesie musz ze sob współpracowa biznesmeni, specjali ci ICT i PR oraz graficy. W tej pracy dodatkowo zawarto do wiadczenia in ynierów oprogramowania oraz dydaktyków ICT. Biznesmeni pragn od specjalistów ICT i grafików konkurencyjnych rozwi za, a specjali ci ICT i graficy potrzebuj bardzo dobrych programów o nieograniczonych mo liwo ciach i intuicyjnych w obsłudze od in ynierów oprogramowania. U ytkownicy pragn super rozwi za i minimalnych cen. Rynek pracy wymaga z kolei tych wszystkich specjalistów odpowiednio przygotowanych zawodowo, dlatego w procesie edukacyjnym musz by uwzgl dnione wszystkie wy ej sprecyzowane potrzeby. Studenci in ynierii oprogramowania oraz grafiki komputerowej musz by przygotowywani nie tylko w zakresie programowania, ale tak e pod k tem rozumienia potrzeb u ytkowników oraz musz rozumie potrzeby ró nych form biznesu. In ynierowie ICT nie powinni posługiwa si tylko oprogramowaniem jednej wybranej firmy. Monopolizacja rynku w jakie dziedzinie prowadzi do cen nieadekwatnych do warto ci produktu. Po drugie firmy niemaj ce konkurencji oszcz dzaj na rozwoju oprogramowania, przez co dochodzi do spowolnienia doskonalenia oprogramowania w nowych jego wersjach. Zalet korzystania lub znajomo ci wielu programów o podobnych mo liwo ciach jest podpatrywanie ciekawych rozwi za konkurencji. Jest nieprawd, e tylko deweloperzy jednej firmy na wiecie wiedz, co jest nam potrzebne. Trzeba tak e pami ta, e tworz c oprogramowanie musimy tak je dostosowa do potrzeb u ytkowników, aby wzbudzi ich zainteresowanie, a obarczanie win za niepowodzenia oprogramowania u ytkowników jest nieuzasadnione. Cz sto firmy produkuj ce oprogramowanie próbuj nas przekona o przewadze własnego oprogramowania krytykuj c oprogramowanie konkurencji lub metod wykupienia konkurencyjnej firmy. Rynek oprogramowania jest dzisiaj globalny. Oprogramowanie jest sprzedawane w gigantycznych ilo ciach i cena oprogramowania nie odwzorowuje nakładów poniesionych na jego produkcj. Monopolizacja rynku za

12 28 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych wszelk cen mo e przynosi gigantyczne zyski. Wiele firm nie zarabia po rednio na samym oprogramowaniu i udost pnia je jako wolnodost powe [7]. W zakresie popularyzacji oprogramowania wolnodost powego jest jeszcze du o do zrobienia. Przykładem witryny udost pniaj cej za darmo oprogramowanie jest wcze niej omawiana firma Taaz [36], która za darmo udost pnia program on-line do retuszu i wiza u fotografii portretowej. Korzystanie z ró norodnego oprogramowania jest inspiracj do przemy le, jakich rozwi za nale y unika, a jakie s trafione. W przypadku panoram sferycznych mo liwe jest ich wykonanie w bardzo popularnym programie Adobe Flash, ale wykonanie ich w programie Pano2VR firmy Garden Gnome Software jest efektywne i bezpłatne. Dowodem na potrzeb bada nad oprogramowaniem ró nych firm jest wynalazek Microsoftu pod nazw MS Monolingual TTS uniwersalny tłumacz Microsoftu, który przemówi naszym głosem i dodatkowo przetłumaczy nasz wypowied na dowolny j zyk oraz na ekranie zobaczymy nasz twarz z animacj mówi c w przetłumaczonym j zyku [17]. W pewien sposób, jako inspiracj do tego projektu mo na potraktowa program Crazytalk Animator firmy Reallusion [33]. Trudno sobie wyobrazi, e istnieje oprogramowanie uniwersalne i wszystko da si w nim zrobi optymalnie. Bardzo rozbudowane oprogramowanie nie ma cz sto dokładnych cie ek wykonania (workflow) potrzebnych zada i trzeba samemu je zaprojektowa. Warto tak e wykorzystywa oprogramowanie wolnodost powe on-line. Wnioski wynikaj ce z tego opracowania dotycz tak e wykorzystania do budowy atrakcyjnych form prezentacji informacji specjalizowanego oprogramowania. Bardzo popularne, uniwersalne, komercyjne i cz sto drogie oprogramowanie (np. Adobe Flash) mo na zast pi wolnodost powym, dedykowanym do okre lonych celów specjalizowanym oprogramowaniem (np. firma Garden Gnome Software dostarcza oprogramowanie pod nazw Pano2VR do tworzenia panoram sferycznych). Wykonanie panoram sferycznych w dedykowanym do tego celu oprogramowaniu niekomercyjnym jest jednocze nie łatwiejsze i bardziej efektywne i du o ta sze. W pracy pomini to zagadnienia grafiki prezentacyjnej w postaci diagramów [25], wykresów [28] i symulacji komputerowej [32], które s tak e bardzo wa ne w e-biznesie. Oddzielnego opracowania wymaga tak e podrozdział po wi cony widzeniu przestrzennemu przez człowieka wiata rzeczywistego i symulacji takiego widzenia w d eniu do realizmu grafiki komputerowej. Bibliografia [1] Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Kraków [2] Filutowicz Z. i in., Paradygmat programowania wizualnego w in ynierii oprogramowania", Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz Redaktor prof. W. Bojar, Prof. M. Nied wiedzi ski, Bydgoszcz 2011, str [3] Filutowicz, Z., Przybyszewski K., Analiza rozwoju programistycznych technologii dost pu do usług i wymiany danych ze szczególnym uwzgl dnieniem aplikacji Web owych. Wybrane problemy budowy aplikacji dla gospodarki elektronicznej, Monografia pod redakcj M. Nied wiedzi skiego i K. Lange-Sadzi skiej, Łód 2009, str [4] Foley J. D., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001: [5] Go dzik A., Wykorzystanie interpolacji jako metody powi kszania obrazów w grafice rastrowej, praca dyplomowa in ynierska, prom. Z. Filutowicz, SAN Łód 2012.

13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, [6] Jaynes J. T., Noël R., Pot ga obrazu. Podr cznik fotografii cyfrowej, Helion,Gliwice 2008: [7] Loveday L., Niehaus S., E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion 2009: [8] Rosenberg J., Mateos A., Chmura obliczeniowa. Rozwi zania dla biznesu, Helion 2012: [9] Shuen A., Web 2.0 Przewodnik po strategiach, Helion 2009: s [10] Sowa G., Filutowicz Z., Systemy zarz dzania relacjami z klientami geneza i rozwi zania techniczne, Monografia SWSPiZ pod redakcj A. Bartoszewicza, Informatyka w zarz dzaniu szanse i zagro enia, Łód 2011: s [11] Zieli ski T. P., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowa. Wydawnictwa Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa [12] https://creative.adobe.com/. [13] [14] [15] [16] https://picasaweb.google.com/home. [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] _Przymierzaj_pl.html. [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] BMW's Augmented Reality Glasses. [38] [39] [40]

14 30 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych THE TECHNIQUES OF DIGITAL PHOTOGRAPHY AND COMPUTER GRAPHICS IN THE VISUALIZATION OF E-BUSINESS Summary The role of the shop window on the traditional site is the same as the internet site of e-commerce. In business the first impression which plays a decisive importance. Digital photography provides high quality images that can exhibit a variety of ways: slide shows, diaporama, photomontage, spherical panorama, cylindrical panorama, panoramas, animation, morphing, warping, tweening, avatars, stereo anaglyph, stereoscopy, and others. In the case of the role of e-business website is not only limited to the aesthetic, but also must provide a substitute, offered by actual contact with the goods and the seller. The paper presents the various concepts and methods of visualization photographs and analysis of interesting use cases. Keywords: digital photography, visualization, computer graphics, e-business Zbigniew Filutowicz Krzysztof Przybyszewski Grzegorz Sowa Józef Paszkowski Instytut Technologii Informatycznych Wydział Studiów Mi dzynarodowych i Informatyki Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9, Łód

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacze 3D. Grzegorz Finke. Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska

Wyświetlacze 3D. Grzegorz Finke. Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Wyświetlacze 3D Grzegorz Finke Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji Historia Sposoby otrzymywania obrazów 3D Moduły składowe Wymagania techniczne i wizualne Monitory

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pawe Karpi ski. Zdj cie Ratusza

Pawe Karpi ski. Zdj cie Ratusza Pawe Karpi ski Zdj cie Ratusza Pawe Karpi ski Zdj cie wn trza ratusza Dzielnicy Warszawa Bemowo Jacek Kwa niewski Obróbka techniczna i eksperymenty z perspektyw Grudzie 2007 Zdj cie wykonano technik sklejania

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Informatyki i Łączności April 11, 2016 Technologie Informacyjne Wprowadzenie : wizualizacja obrazów poprzez wykorzystywanie technik komputerowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08423/14/02/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych oscyloskopach

Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych oscyloskopach OSCYLOSKOPY CYFROWE Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych oscyloskopach Dla wielu klientów poszukuj cych nowego oscyloskopu pojemno pami ci akwizycji jest bardzo cz sto na trzecim

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE LED EKRANY LED DIODOWE TABLICE REKLAMOWE

WYŚWIETLACZE LED EKRANY LED DIODOWE TABLICE REKLAMOWE WYŚWIETLACZE LED EKRANY LED DIODOWE TABLICE REKLAMOWE O firmie Jesteśmy producentem wyświetlaczy LED. Wszystko wykonujemy sami: począwszy od projektu, przez produkcję wszystkich części, oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

do 30 sekund włącznie zawierają informację Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej

do 30 sekund włącznie zawierają informację Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 1. Czy w perspektywie 2014-2020 samo zestawienie logo jest wystarczającym źródłem informacji o finansowaniu? Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w postępowaniu na wykonanie aplikacji wirtualny spacer oraz dostawę sprzętu multimedialnego

Wyjaśnienia w postępowaniu na wykonanie aplikacji wirtualny spacer oraz dostawę sprzętu multimedialnego ZP.260.55.2016.KD Lublin, dnia 17 maja 2016 r. Wyjaśnienia w postępowaniu na wykonanie aplikacji wirtualny spacer oraz dostawę sprzętu multimedialnego W związku ze złożeniem pytań w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem Analiza I Potrzebujesz pomocy? Wypełnij formularz Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem różnicującym oglądalność w TV meczów piłkarskich. W tym celu zastosujemy test

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKŁADÓW, WARSZTATÓW I LABORATORIÓW DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH

OFERTA WYKŁADÓW, WARSZTATÓW I LABORATORIÓW DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH OFERTA WYKŁADÓW, WARSZTATÓW I LABORATORIÓW DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH Strona 1 z 9 SPIS ZAJĘĆ WRAZ Z NAZWISKAMI WYKŁADOWCÓW dr hab. Mieczysław Kula Poznaj swój

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

6. Metody i techniki pracy: podające pogadanka, programowa ( przy użyciu komputera i multimediów), praktyczna.

6. Metody i techniki pracy: podające pogadanka, programowa ( przy użyciu komputera i multimediów), praktyczna. SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO biologiczno-chemicznego prowadzonego w ramach projektu UCZEŃ ONLINE 1. Autor: Beata Winiarska 2. Grupa docelowa: uczniowie gimnazjum 3. Liczba godzin: 2 4. Temat zajęć:

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować projekt

Jak przygotować projekt Jak przygotować projekt Najwyższa jakość wydruku oraz zgodność wydruku z projektem są możliwe przy wypełnieniu poniższych zasad związanych z technicznymi możliwościami dla druku offsetowego. AkselDRUK

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Szukam reklamy, pasującej do mojego biznesu i pozostającej trwale w pamięci klientów! Karolina Kowal mgr farmacji 2 Nasze CartBoards są dla Państwa dobrym

Bardziej szczegółowo

1. Życie wśród komputerów

1. Życie wśród komputerów EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. IV SZKOŁY ODSTAWOWEJ 1. Życie wśród komputerów Wymienia zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem dotyczące: prawidłowej pozycji ciała i czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie plików naświetleń (rozkładówek + rozbiegówek) oraz pliku okładki dla albumu z okładką personalizowaną.

INSTRUKCJA Projektowanie plików naświetleń (rozkładówek + rozbiegówek) oraz pliku okładki dla albumu z okładką personalizowaną. INSTRUKCJA Projektowanie plików naświetleń (rozkładówek + rozbiegówek) oraz pliku okładki dla albumu z okładką personalizowaną. SPIS TREŚCI I. PROJEKTOWANIE PLIKÓW.... 2 1. PROJEKTOWANIE NAŚWIETLEŃ DO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)?

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)? PomóŜmy im rozwinąć skrzydła - czego potrzebują uczniowie o róŝnorodnych zdolnościach? 24 25 X 2011, Warszawa Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo