TECHNIKI FOTOGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W WIZUALIZACJACH E-BIZNESOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIKI FOTOGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W WIZUALIZACJACH E-BIZNESOWYCH"

Transkrypt

1 TECHNIKI FOTOGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ W WIZUALIZACJACH E-BIZNESOWYCH ZBIGNIEW FILUTOWICZ, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA, JÓZEF PASZKOWSKI Streszczenie Rola witryny sklepowej w handlu tradycyjnym jest identyczna jak witryny internetowej w handlu elektronicznym. W biznesie decyduj ce znaczenie odgrywa pierwsze wra enie klienta dotycz ce wygl du towaru. Fotografia cyfrowa dostarcza wysokiej jako ci obrazów, które mo emy na ró ne sposoby eksponowa : pokazy slajdów, diaporamy, fotomonta, panoramy sferyczne, panoramy cylindryczne, panoramy obiektowe, animacje, morfing, warping, tweening, awatary, anaglify, stereoskopia i inne. W przypadku e-biznesu rola witryny internetowej nie tylko ogranicza si do wra e estetycznych, ale tak e musi da namiastk, jak daje rzeczywisty kontakt z towarem i sprzedawc. W pracy przedstawiono ró ne koncepcje i metody wizualizacji fotografii oraz analizy ciekawych przypadków jej zastosowa. Słowa kluczowe: fotografia cyfrowa, wizualizacja, grafika komputerowa, e-biznes 1. Wprowadzenie Trudno dzisiaj wyobrazi sobie witryn internetow bez grafiki komputerowej i obrazów [6], a w przypadku e-biznesu rol wizualizacji trudno przeceni. Konfucjuszowi jest przypisywane nast puj ce stwierdzenie: co usłysz to zapomn, co zobacz zapami tam, co sam zrobi zrozumiem. Ju dwa i pół tysi ca lat temu ten chi ski filozof docenił, jak rol spełnia zmysł wzroku w naszym yciu. Przykład z ostatnich dni, który jeszcze raz potwierdza rol obrazu tym razem w nauczaniu: zadano pytanie studentom czy pami taj omawian w zeszłym semestrze rzeczywisto rozszerzon (Augmented Reality). Wszyscy studenci odpowiedzieli, e na pewno wykładowca nie poruszał tego tematu. Wobec tego zadano nast pne pytanie, które dotyczyło tego samego problemu, ale odwołano si do wy wietlanego filmu o naprawie samochodu w zakładzie mechanicznym, gdzie monter ma okulary i ogl da wiat rzeczywisty oraz nało ony na niego wiat wirtualny [38]. Tym razem studenci stwierdzili, e doskonale pami taj fabuł tego filmu. Czyli definicje podane zapomnieli, natomiast obrazy prezentowane w filmie pozostały w ich pami ci. W sprzeda y detalicznej ogromn rol odgrywa opakowanie oraz reklama obrazowa. W handlu elektronicznym typu dropshipping proces wysyłki towaru zostaje przeniesiony na wytwórc lub hurtowego dostawc. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza si do przyjmowania zamówie od klientów i przekazywania ich do dostawcy, który wysyła klientowi towar, a sklep elektroniczny otrzymuje prowizj od ilo ci sprzedanych towarów. Dodatkowym atutem sklepu internetowego jest mo liwo realizacji zakupów grupowych (tuangou, team buy-

2 18 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych ing), co pozwala mu na negocjowanie cen u dostawcy. Allegro jest z kolei przykładem portalu po rednicz cego w sprzeda y detalicznej i pobieraj cego prowizj od sprzedanych towarów. W przypadku dropshippingu nasuwaj si pytania, dlaczego dostawca płaci za to, co sam mo e robi lub nawet robi oraz co decyduje o tym, e klienci b d ch tniej kupowa w sklepie typu dropshipping ni bezpo rednio u dostawcy. Odpowied jest prosta, sprzedawca ma mo liwo skupienia si na aspektach czysto biznesowych. W przypadku handlu elektronicznego klient musi mie zapewnion namiastk wirtualnego wiata, która zaspokoi jego ch bezpo redniego kontaktu z kupowanym towarem. I tutaj zaczyna si rola obrazu dynamicznego i interaktywnego w marketingu [9]. Klient kupuj c towar chce go obejrze ze wszystkich stron, czyli mo emy mu to zapewni poprzez umieszczenie na witrynie internetowej panoramy obiektu. Dokładna dokumentacja zdj ciowa towaru to cz sto to, co pragnie klient i co musimy zapewni w sprzeda y elektronicznej. Klient rozpatruj c mo liwo kupna nowego mieszkania pragnie obejrze nie tylko jego wn trze, ale tak e okolic domu i przyległe podwórka. Kupuj c kosmetyki, klientka pragnie zobaczy jak zmieni si jej wizerunek po ich zastosowaniu albo jak b dzie wygl da w zakupionych ubraniach. St d witryny wykorzystuj ce bogate mo liwo ci wizualizacji maj wi ksz szans zainteresowania potencjalnego klienta. W handlu elektronicznym jest miejsce na kreatywno, innowacyjno, pomysłowo i wynalazczo je eli chodzi o wirtualn prezentacj oferowanego towaru z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych. W przypadku handlu elektronicznego klient pragnie szybkiego i merytorycznego kontaktu ze sprzedaj cym dany towar[10]. Pierwszym celem pracy jest analiza i klasyfikacja ró nych form wizualizacji fotografii cyfrowej dla potrzeb grafiki komputerowej z uwzgl dnieniem technologii i narz dzi programistycznych je implementuj cych. Drugim celem jest studium wykorzystania ró nych form wizualizacji pod k tem obecnych i przyszłych zastosowa w biznesie elektronicznym oraz komputerowego wspomagania biznesu tradycyjnego. Praca została zainspirowana praktycznymi potrzebami zwi zanymi z zastosowaniami w e-biznesie, potrzebami prowadzenia procesu edukacyjnego przygotowuj cego adeptów do działalno ci z zakresu zastosowa grafiki komputerowej oraz in ynierii oprogramowania dla celów grafiki komputerowej. 2. Fotografia cyfrowa i grafika komputerowa Post p w zakresie fotografii cyfrowej doprowadził do stanu podobnego do obserwowanego wcze niej w zakresie d wi ku cyfrowego, czyli dominacj zarówno w zastosowaniach profesjonalnych jak i amatorskich. W przeciwie stwie do fotografii tradycyjnej (analogowej) opartej na rejestracji wiatła przez chemiczne materiały wiatłoczułe, fotografia cyfrowa polega na pomiarze wiatła przez matryce optoelektroniczne. Ró nica mi dzy fotografi cyfrow i tradycyjn sprowadza si do sposobu rejestracji obrazu, natomiast optyka aparatu fotograficznego jest w obu przypadkach identyczna. Matryce optoelektroniczne (CCD, CMOS, 3CCD) dokonuj pomiaru trzech barw RBG w dziesi tkach, setkach milionów lub w przyszło ci w miliardach punktów (pikselach), a przetworniki analogowo-cyfrowe zamieniaj pomierzone wielko ci analogowe koloru na warto cyfrow. Zapewnienie du ej rozdzielczo ci obrazu wymaga tak e zastosowania odpowiedniego układu optycznego. Dodatkowym parametrem charakteryzuj cym matryce optoelektroniczne s ich wymiary (od 12 do 2000 milimetrów kwadratowych). W dro szych aparatach surowy obraz zarejestrowany przez matryc mo na pobra w postaci plików RAW z nagłówkiem meta danych

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, EXIF (Exchangeable Image File Format). Pliki te posiadaj bardzo ró ne rozszerzenia mi dzy innymi DNG (Adobe Digital Negative). Wszystkie aparaty cyfrowe dokonuj przekształce plików surowych z wykorzystaniem algorytmów wbudowanych oraz kompresji do wybranych formatów JPEG lub TIFF[11]. Drugim wa nym parametrem matrycy jest rozpi to tonalna, czyli ró nica miedzy najja niejszym i najciemniejszym punktem obrazu mierzona w jednostkach EV (Exposure Value). Du a rozpi to tonalna pozwala rejestrowa tak samo dokładnie zarówno elementy sceny dobrze o wietlone jak i mało o wietlone (cienie). W przypadku oka ludzkiego oraz fotografii cyfrowej istotne jest poj cie intensywno ci (jasno ci) promieniowania danej długo ci fali elektromagnetycznej. Wi kszo aparatów cyfrowych nie jest w stanie rejestrowa pełnego zakresu dynamiki tonalnej, oraz intensywno ci wiatła, tak jak to czyni oko ludzkie. Pełny zakres rozpi to ci tonalnej jest okre lany jako HDR (High Dynamic Range) [4]. Oko ludzkie posiada zakres tonalny 14 EV, a aparaty cyfrowe około 8EV. W fotografii cyfrowej stosuje si technik Dynamic Range Increase polegaj c na selektywnym nało eniu fragmentów (maskowanie) kilku zdj tego samego kadru wykonanych z ró nymi czasami ekspozycji, co pozwala prawidłowo przedstawi fragmenty intensywnie o wietlone jak i znajduj ce si w cieniu, czyli osi gn du rozpi to tonaln. Innym sposobem zwi kszenia rozpi to ci tonalnej jest technika High Dynamic Range Imaging, czyli metoda polegaj ca na tworzeniu pliku, powstałego na skutek poł czenia kilku obrazów tej samej sceny na wietlanych w ró ny sposób, tak, aby na poszczególnych klatkach zarejestrowa poprawnie wszystkie zakresy, od wiateł do cieni. W wi kszo ci lustrzanek dost pna jest opcja Bracketing, któr mo na wykorzysta tak e do techniki High Dynamic Range Imaging. Fotografia to tak e sztuka wizualna i dotyczy uło enia (kompozycji) filmowanych obiektów w ramach kadru. W fotografii poprzez uło enie obiektów lub efektów o wietlenia autor zdj cia przekazuje pewne tre ci. Celem kompozycji w sztukach plastycznych jest osi gni cie zamierzonego efektu poprzez umiej tne wykorzystanie kolorów, kształtów, proporcji, faktur i poło enia obiektów[1]. Cyfrowe przetwarzanie obrazów statycznych dokonywane jest w cyfrowych aparatach fotograficznych, ale tak e mo na takiego przetwarzania dokonywa bezpo rednio na plikach RAW lub ju przetworzonych i skompresowanych (np. w formatach JPEG). Przymiotnik statyczny dodawany do słów obraz cyfrowy oznacza, e obraz po przetwarzaniu pozostaje statycznym. Do podstawowych operacji dokonywanych na obrazach cyfrowych nale zmiany (edycja) kolorów poszczególnych pikseli tylko w zale no ci od ich aktualnych warto ci. Filtrowanie obrazów cyfrowych pozwala na uzyskanie ró nych efektów wizualnych. Zmianie mog podlega barwy pikseli w kontek cie barw s siaduj cych z nimi punktów w oparciu o wzory matematyczne. Filtry graficzne s stosowane na przykład do wykrywania kraw dzi obiektów wyst puj cych na zdj ciu, wyostrzania i czyszczenia obrazów. Programy do cyfrowego przetwarzania obrazów dostarczaj dziesi tki ró nych algorytmów do przekształce warto ci kolorów w pikselach i coraz cz ciej s dost pne nieodpłatnie on-line (Cloud Computing)[3,8]. Firma Adobe oprócz desktopowej wersji Photoshopa dostarcza jego wersj on-line działaj c jako witryna WWW [30]. Jako przykład wolnodost powego programu on-line mo e słu y jedna z najdłu ej dost pnych darmowych witryn do cyfrowego przetwarzania obrazów pod nazw SumoPaint (sumo.fm) [35]. Ta ostatnia dostarcza tak e wiele filtrów 3D pozwalaj cych obrazami 2D renderowa powierzchnie 3D. Jako ciekawostk mo na poda, e firma Adobe wprowadziła subskrypcj chmurowej usługi Adobe Creative Cloud zapewniaj cej dost p do wszystkich narz dzi CS6 w najnowszej wersji [12]. Interfejsy

4 20 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych programów graficznych s zorientowane nie tylko na menu, ale tak e na kreatory typu workflow [2]. W wielu przypadkach automatyzuje to wykonywanie przekształce (inteligencja) i przetwarzanie staje si zorientowane na efekty, jakie chcemy otrzyma. W grafice komputerowej kompozycja (compositing) oznacza proces komputerowego ł czenia zdj filmowych z efektami grafiki komputerowej, przeprowadzanymi w fazie postprodukcji (np. Adobe After Effects). Uniwersalne programy graficzne to narz dzia o coraz wi kszych mo liwo- ciach przetwarzania obrazów, co wi e si z konieczno ci poznania procedur post powania prowadz cych do osi gania okre lonych celów. Rozwi zanie tego problemu to wsparcie ze strony programów graficznych w postaci kreatorów typu workflow oraz korzystanie ze specjalizowanych programów ograniczaj cych si to pewnych efektów graficznych na przykład morfingu, warppingu, tweeningu czy panoram. Poni ej przedstawiono wybrane metody wykorzystania fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej dla potrzeb wizualizacji biznesowych. 3. Wybrane przykłady wykorzystania grafiki do wizualizacji biznesowych 3.1. Wizualizacje w postaci panoram cylindrycznych, sferycznych i obiektowych Packshot to termin u ywany w bran y reklamowej okre laj cy przedstawienie danego produktu za pomoc statycznego lub ruchomego obrazu. Interaktywne packshoty, tzw. obrotowe (panoramy), uzyskuje si wykonuj c sekwencj zdj, pokazuj c produkt pod ró nymi k tami lub otoczenie z ró nych stron, która nast pnie jest składana w prezentacj daj c u ytkownikowi wra- enie przestrzenno ci. Tego typu packshoty najcz ciej u ywane s w e-biznesie. Rysunek 1. Pomysłowa wizualizacja obiektu turystycznego [20]

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, Dzisiaj najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie panoramy sferycznej, która zaj ła miejsce panoramy cylindrycznej. Najlepszym jej przykładem jest Google Street View [15]. Wiele firm wykorzystuje na swoich witrynach usług Google. Jako przykład mog słu y firmy zajmuj ce si handlem nieruchomo ci [24]. Dzi ki tej usłudze mo na obejrze nieruchomo do sprzeda- y, ale tak e otoczenie tej nieruchomo ci. Firmy o innym profilu udost pniaj w ten sposób informacje o poło eniu swoich placówek. Ale co zrobi, je eli na witrynie chcemy pozwoli klientom nawigowa po pomieszczeniach hotelu lub restauracji [37]? Odpowiedzi na to pytanie jest oprogramowanie wolnodost powe, jakie dostarcza firma Garden Gnome Software pod nazw Pano2VR [14]. Pozwala ono w prosty sposób wykona panoram cylindryczn i sferyczn z kilku zdj fotograficznych wykonanych w odpowiednich kierunkach. Oprogramowanie to pozwala importowa gotowe aplikacje w ró nych formatach (Adobe Flash, HTML5, Apple QuickTime VR), które pozwalaj u ytkownikowi na interaktywne poruszanie si po sfotografowanych otoczeniach. Firma Google daje nam mo liwo wirtualnego zwiedzania pomieszcze znanych kompleksów budowlanych i muzealnych pod nazw GoogleArtProject [26]. Prezentowanie wirtualne obiektów, które klient mo e ogl da z ró nych stron jest bardzo istotnym problemem w handlu elektronicznym. Pomysłowe rozwi zanie przedstawia nadmorski o rodek wypoczynkowy Amberpol [20]. Zamieszcza on makiet obiektu wypoczynkowego oraz galerie zdj wykonanych z ró nych stron budynku, któr mo na przegl da interaktywnie lub ogl da j w formie prezentacji slajdów synchronizowanych czasem (rys. 1). Rozwi zanie jest pomysłowe, ale wykorzystanie panoramy obiektowej (przedmiotowej) jest bardziej efektowne i przypomina rzeczywisto wirtualn. Fotografia reklamowa jest wykorzystana do prezentacji interaktywnej, w której klient mo e obraca wirtualnie produkt ogl daj c cylindryczn panoram obiektow [39]. Podobnie jak w przypadku tworzenia panoramy sferycznej mo na wykorzysta do tego celu inny produkt wolnodost powego oprogramowania firmy Garden Gnome Software pod nazw Object2VR[13]. Wykonanie serii fotografii 2D obiektu z ró nych stron pozwala wygenerowa aplikacj daj c wra enie wirtualnej rzeczywisto ci, w której ogl damy rzeczywisty produkt (rys. 2).

6 22 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych Rysunek 2. Wizualizacja produktu handlowego w postaci panoramy obiektowej [40] 3.2. Wizualizacje wielkoformatowe Historia reklamy wielkoformatowej si ga pocz tku dwudziestego wieku. W ówczesnych czasach wielkoformatowe reklamy zwane były bilbordami. Obrazowa forma, była do popularna z powodu panuj cego analfabetyzmu społecze stwa. Ta forma reklamy wróciła do łask wraz z rozwojem techniki, czyli mo liwo ci drukowania trwałych i kolorowych plakatów w du ych ilo ciach. Plakat stał si jedn z form współczesnej sztuki. Ma on za zadanie przyci gn uwag potencjalnych klientów. Coraz bardziej zło one i wielobarwne plakaty budz zainteresowanie klientów. W dniu dzisiejszym istnieje wiele mo liwo ci stosowania reklamy wielkoformatowej. Jest ona bardzo popularna i mocno zwi zana z egzystencj człowieka, potencjalnego nabywcy. Mo emy wyodr bni dwa główne obszary jej zastosowa. Pierwszym z nich s bilbordy na ulicach, neony, tablice wietlne. W chwili obecnej jest ona tak popularna, e nie zwracamy na ni a takiej wielkiej uwagi jak kilkana cie lat temu, kiedy była ona dla nas nowym elementem ulicy. Do drugiego obszaru zaliczamy reklam digital signage. Ta technika opiera si na emisji tre ci zgodnie z preferencjami grupy docelowej, miejscem i czasem. Słu y ona głównie komunikacji mi dzy odbiorc a nadawc. Przykładem tego typu jest np.: informacja kolejowa, informacje wietlne w marketach, tablice przylotów i odlotów na lotniskach. Drugi obszar cechuje równie to, i te reklamy s znacznie mniejsze ni telebimy, tre jest o wiele ciekawsza ni na du ych ekranach

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, i przede wszystkim dzi ki zdalnemu sterowaniu szybciej i sprawniej mo emy je zaktualizowa małym kosztem. Rysunek 3. Powi kszenie i interpolacja obrazu metod najbli szego s siada oraz S-Spline[5] Telebimy to najlepsza i najnowsza klasa urz dze do wielkoformatowego masowego przekazu informacji. Ta technologia pozwala na emisj obrazu w wysokiej rozdzielczo ci i cechuje j doskonała widoczno dzi ki zastosowaniu diod LED. Telebim ma znacz c przewag nad projektorami lub wielkoformatowymi ekranami plazmowymi dzi ki du ej jasno ci, co pozwala u ywa go w du ym nasłonecznieniu. Telebimy s składane z modułów, dzi ki czemu mog mie du e rozmiary i kształty. Najwi ksze zbudowane obecnie na wiecie telebimy maj ekrany o długo ci 500 metrów, a ich powierzchnia osi ga kilka tysi cy metrów. Rozdzielczo w aparatach cyfrowych powoli zbli a si do giga pikseli, ale mimo to potrzeba powi kszania fragmentów zdj jest w dalszym ci gu aktualna. Zastosowanie algorytmów interpolacji fotografii cyfrowej [5] pozwala zapewni zmian wymiarów zdj cia bez wyra nej straty jako ci obrazu (rys. 3) Retusz, fotomonta i kola Zdecydowana wi kszo zdj znajduj cych si czy to w sieci czy w dowolnych czasopismach jest poddawana fotomonta owi. Jednak w wielu przypadkach graficy pracuj cy nad fotografi, zmieniaj diametralnie zamysł pracy fotografa. Takie działania jak: retusz czy kola mo na miało nazwa fotomonta em. Słynna stała si reklama z roku 2009 promuj ca najnowszy pakiet oprogramowania biurowego[22]. Gdy była publikowana w Ameryce, na zdj ciu w rodku reklamy wida czarnoskórego m czyzn. Ta sama reklama w Europie przedstawiała m czyzn z twarz biał. Fotomonta został tak niedbale wykonany, e tylko twarz została podmieniona, wynikiem czego mamy białego m czyzn z czarn r k. Wystarczyło jeszcze podmieni r k i prawdopodobnie nikt by fotomonta u nie zauwa ył. Lepsze rozwi zanie polegałoby na zamianie całej postaci na inn. Fotomonta mo e by wykorzystywany dla celów przest pczych [23]. Uregulowania prawne w Polsce oddaj spraw wykrywania przest pstw w tej dziedzinie w r ce biegłych. Jest

8 24 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych mo liwe przest pstwo doskonałe, ale s tak e programy zawieraj ce algorytmy pomagaj ce wyrywa nadu ycia w tej dziedzinie [21]. Ciekawym przykładem on-line fotomonta u i sklepu internetowego jest witryna Taaz (rys. 4), na której po wgraniu zdj cia twarzy mo na wykona makija i wiza z u yciem nie tyle zdefiniowanych kolorów, ale tak e z u yciem kosmetyków i akcesoriów konkretnych firm [36]. Zdj cie rastrowe jest na ró nych etapach przetwarzania poddawane dodatkowo wektoryzacji. Na zdj ciach s automatycznie wykrywane kontury elementów twarzy, a u ytkownik mo e dokonywa korekty. Dodatkow atrakcj tej witryny jest mo liwo wykorzystania jej dla celów fotomonta u samego zdj cia, a zakup w tym e-sklepie jest opcjonalny. Rysunek 4. Widok witryny do fotomonta u dla potrzeb sklepu internetowego Taaz [36] Fotomonta mo e by tak e wykorzystywany przy zakupach internetowych odzie y. Coraz wi cej sklepów udost pnia wirtualne przymierzalnie ubra [27]. Jedn z mo liwo ci okre lenia wygl du kupuj cego jest wykorzystanie galerii przykładowych zdj osób w ró nych grupach wiekowych i o ró nej sylwetce. E-sklep Groszki.pl zapewnia ogl danie fotomonta u przedstawiaj cego osob z fotografii ubran w wybrane okrycia w dwóch widokach: z przodu i tyłu (rys. 5). Mo na sobie tak e wyobrazi sytuacj, w której klient przesyła własne zdj cia z widokami sylwetki z ró nych stron oraz szczegółowe wymiary ciała. Fotomonta zdj pozwoli nast pnie na ogl danie si wirtualne w panoramie obiektowej. Jeszcze ciekawsze jest wykorzystanie kamery i w rzeczywisto ci rozszerzonej udost pnienie monitora komputera, jako lustra, w którym mo emy si dowolnie przegl da [41].

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, Rysunek 5. E-sklep wykorzystuj cy interaktywn grafik 2D [27] Innym sposobem wykorzystania fotografii cyfrowej w e-biznesie jest udost pnienie portalu internetowego pozwalaj cego na darmowy fotomonta fotografii dla celów ludycznych, na przykład zabawy. Mo na wykorzysta do tego celu fotomonta w formie kola u, czyli poddajemy poł czeniu fragmenty kilku zdj lub fragment własnego zdj cia umieszczamy w wybranym szablone grafiki wektorowej lub rastrowej [29]. Ludzie lubi si bawi i cz sto odwiedzaj tego typu witryny. Jest to wspaniała okazja, aby witryna zarabiała na opłatach, jakie uiszczaj reklamodawcy. Głównym celem takich generatorów aplikacji jest idea dostosowania mo liwo ci sytemu oprogramowania do obecnych i przyszłych potrzeb u ytkowników, czyli zasada człowiek i jego potrzeby na pierwszym miejscu (human centered). Tymi lud mi s u ytkownicy systemów oprogramowania, czyli osoby prowadz ce jak działalno oraz ich partnerzy i beneficjenci oraz in ynierowie oprogramowania Animacja komputerowa morfing, warping i tweening Animacja poklatkowa polega na sekwencyjnym wy wietlaniu obrazów zawieraj cych kolejne fazy zmian (poło enia, ruchu, wielko ci, koloru, kształtu, i inne) dotycz cych obiektów graficznych w kadrze. Wystarczy cz stotliwo od kilkunastu do kilkudziesi ciu klatek na sekund, aby oko ludzkie doznało złudzenia zachodzenia zmian w sposób ci gły. Animacja grafiki wektorowej oraz obrazów traktowanych jako integralne obiekty, mo e by generowana w sposób proceduralny czyli poprzez pisanie kodów w j zyku programowania na przykład w j zyku skryptowym ActionScript w Adobe Flash. Inn metod tworzenia animacji jest metoda wizualna (nazywana tweening lub inbetweening) z wykorzystaniem rodowiska grafiki wektorowej Adobe Flash [3]. Polega ona na wybieraniu z listwy czasowej klatek kluczowych i przypisywania im okre lonych poło- e i wła ciwo ci obiektów. Po wymuszeniu animacji mi dzy klatkami rodowisko Flasha w sposób automatyczny generuje klatki po rednie. Jest to w animacja poklatkowa, lecz ze wzgl du na sposób tworzenia klatek po rednich nazywamy j automatyczn lub uzupełnieniow. Animacja

10 26 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych automatyczna jest powszechnie wykorzystywana do produkcji banerów. We Flashu jest tak e dost pny algorytm polegaj cy na generowaniu w sposób automatyczny animacji, obrazuj cej zamian jednego obiektu grafiki wektorowej o danym kształcie na drugi kształt. Flashowa animacja kształtu jest odpowiednikiem rastrowego warpingu. Dodaj c interpolacj koloru w trakcie zmiany kształtu uzyskujemy efekt morfingu, który cz sto mo emy obserwowa w filmach w których jeden obiekt przemienia si w drugi. W przypadku witryn oferuj cych zabiegi chirurgii plastycznej udost pniany jest program Plastic Surgery Simulator [31]. Potencjalni klienci bez znajomo ci narz dzi do przetwarzania grafiki rastrowej mog sami zadecydowa, jakie korekty ciała sobie wyobra aj. Fotografi cyfrow mo na animowa o ywiaj c obiekty na niej wyst puj ce. Program Crazytalk firmy Reallusion [33] pozwala w automatyczny sposób wygenerowa film, w którym obserwujemy animacj obiektów znajduj cych si zdj ciu. Mo na w oparciu o takie programy utworzy awatary wypowiadaj ce słowa w oparciu o tekst i syntezatory mowy. Wersje tego programu pod nazw Crazytalk Animator pozwalaj animowa całe postacie w oparciu o zdj cie fotograficzne Pokazy slajdów i diaporamy Pokazy slajdów (slideshow) s to multimedialne prezentacje oparte na slajdach, czyli klatkach. Klatki mog zawiera ró ne tre ci multimedialne w tym zdj cia fotograficzne. Pokaz slajdów mo e by sterowany czasem lub mo e by interaktywny. Programy do budowy prezentacji slajdów dostarczaj wbudowanych algorytmów animacji przej cia mi dzy slajdami oraz animacji pojawiania si fragmentów slajdów. Pokazy slajdów mog by demonstrowane na witrynach webowych. Odmian pokazu slajdów s albumy (galerie) zdj [16]. S one przystosowane do interaktywnego przegl dania w oparciu o menu miniatur obrazów. Diaporama jest spektaklem audiowizualnym opartym na fotografiach. Mog by wykorzystywane efekty przej ciowe oraz podkład d wi kowy. Diaporamy dawniej zawierały prze rocza ze zdj ciami fotograficznymi o du ej rozdzielczo ci i były głównie przeznaczone do wy wietlania na du ych ekranach. Diaporamy cyfrowe s to filmy z pokazami zdj, bogatymi efektami animacyjnymi oraz podkładem d wi kowym. Do tworzenia diaporam wykorzystane jest dedykowane oprogramowanie [39] Wizualizacje obrazów 2D imituj ce widzenie przestrzenne człowieka Aby w pełni zapewni człowiekowi widzenie przestrzenne nale y dostarczy inne obrazy do ka dego ludzkiego oka widzenie stereoskopowe [18]. Ju w połowie XIX wieku skonstruowano prosty stereoskop zaopatrzony w odpowiednie soczewki pozwalaj cy dostarcza oczom zdj do widzenia przestrzennego. W metodzie anaglifowej obrazy nało one s na siebie i zabarwione s na kolory: czerwony i niebieski. Przy ogl daniu przez okulary o tak samo zabarwionych szkłach nast puje separacja obrazów i pojawia si efekt przestrzenny przy zubo onej kolorystyce. Mo na tak e ogl da obrazy stereoskopowe z okularami migawkowymi. Obrazy s wy wietlane naprzemiennie, raz dla lewego raz dla prawego oka. Polaryzacja szkieł okularów jest zsynchronizowana z wy wietlanymi obrazami, pokazuj c obraz dla wła ciwego oka. W drukach reklamowych, stosowane s stereogramy soczewkowe. Obrazy składaj si z pr ków na przemian prawego i lewego, a na papier nakłada si przezroczyst foli z wytłoczonym z jednej strony rastrem w postaci

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, cylindrycznych soczewek wypukłych. Nało one przezroczyste folie z soczewkami cylindrycznymi zapewniaj separacj obrazów. Zamiast serii obrazów stereoskopowych mo na u y serii faz pochodz cych z przemiany obrazu metod morfingu. Do innych rozwi za nale metody bezokularowe. W przypadku krzy ogl du oczy ustawia si w bardzo silny zez zbie ny, a obrazy s zamienione miejscami. Przy metodzie prostogl du ustawiamy oczy w zezie rozbie nym, aby ka de oko ogl dało odpowiedni obraz stereopary. Stosuj c animacj obrazów mo na wytworzy tak e złudzenie optyczne, e obraz widziany jest stereoskopowo. Toshiba Europe GmbH opracowała technologi pozwalaj c na ogl danie telewizji 3D z du ym ekranem niewymagaj c u ywania specjalnych okularów. Technologia 3D bez okularów oparta jest na stereoskopowej zasadzie wy wietlania obrazu. W technologii 3D bez okularów kluczowe jest, aby obrazy przepuszczane przez specjalny układ soczewek na ekranie trafiały do lewego i prawego oka. Innym obecnie rozwijanym kierunkiem ogl dania 3D jest zastosowanie holografii [19]. Zatem z jednej strony jest rozwijany kierunek grafiki komputerowej 3D, a z drugiej widzenia 3D. 4. Podsumowanie W biznesie, procesach edukacyjnych oraz bran y ICT (Information and Communications Technology) wa na jest kreatywno, innowacyjno i twórcze podej cie. Oprócz wiedzy i umiej tno ci licz si tak e motywacje i kompetencje społeczne. Dobra znajomo zagadnie zwi zanych z wykonywanym zawodem i ich zrozumienie jest kluczem do sukcesu. Współpraca mi dzy specjalistami ró nych dziedzin jest dzisiaj konieczna, aby tworzy konkurencyjne rozwi zania. W e-biznesie musz ze sob współpracowa biznesmeni, specjali ci ICT i PR oraz graficy. W tej pracy dodatkowo zawarto do wiadczenia in ynierów oprogramowania oraz dydaktyków ICT. Biznesmeni pragn od specjalistów ICT i grafików konkurencyjnych rozwi za, a specjali ci ICT i graficy potrzebuj bardzo dobrych programów o nieograniczonych mo liwo ciach i intuicyjnych w obsłudze od in ynierów oprogramowania. U ytkownicy pragn super rozwi za i minimalnych cen. Rynek pracy wymaga z kolei tych wszystkich specjalistów odpowiednio przygotowanych zawodowo, dlatego w procesie edukacyjnym musz by uwzgl dnione wszystkie wy ej sprecyzowane potrzeby. Studenci in ynierii oprogramowania oraz grafiki komputerowej musz by przygotowywani nie tylko w zakresie programowania, ale tak e pod k tem rozumienia potrzeb u ytkowników oraz musz rozumie potrzeby ró nych form biznesu. In ynierowie ICT nie powinni posługiwa si tylko oprogramowaniem jednej wybranej firmy. Monopolizacja rynku w jakie dziedzinie prowadzi do cen nieadekwatnych do warto ci produktu. Po drugie firmy niemaj ce konkurencji oszcz dzaj na rozwoju oprogramowania, przez co dochodzi do spowolnienia doskonalenia oprogramowania w nowych jego wersjach. Zalet korzystania lub znajomo ci wielu programów o podobnych mo liwo ciach jest podpatrywanie ciekawych rozwi za konkurencji. Jest nieprawd, e tylko deweloperzy jednej firmy na wiecie wiedz, co jest nam potrzebne. Trzeba tak e pami ta, e tworz c oprogramowanie musimy tak je dostosowa do potrzeb u ytkowników, aby wzbudzi ich zainteresowanie, a obarczanie win za niepowodzenia oprogramowania u ytkowników jest nieuzasadnione. Cz sto firmy produkuj ce oprogramowanie próbuj nas przekona o przewadze własnego oprogramowania krytykuj c oprogramowanie konkurencji lub metod wykupienia konkurencyjnej firmy. Rynek oprogramowania jest dzisiaj globalny. Oprogramowanie jest sprzedawane w gigantycznych ilo ciach i cena oprogramowania nie odwzorowuje nakładów poniesionych na jego produkcj. Monopolizacja rynku za

12 28 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych wszelk cen mo e przynosi gigantyczne zyski. Wiele firm nie zarabia po rednio na samym oprogramowaniu i udost pnia je jako wolnodost powe [7]. W zakresie popularyzacji oprogramowania wolnodost powego jest jeszcze du o do zrobienia. Przykładem witryny udost pniaj cej za darmo oprogramowanie jest wcze niej omawiana firma Taaz [36], która za darmo udost pnia program on-line do retuszu i wiza u fotografii portretowej. Korzystanie z ró norodnego oprogramowania jest inspiracj do przemy le, jakich rozwi za nale y unika, a jakie s trafione. W przypadku panoram sferycznych mo liwe jest ich wykonanie w bardzo popularnym programie Adobe Flash, ale wykonanie ich w programie Pano2VR firmy Garden Gnome Software jest efektywne i bezpłatne. Dowodem na potrzeb bada nad oprogramowaniem ró nych firm jest wynalazek Microsoftu pod nazw MS Monolingual TTS uniwersalny tłumacz Microsoftu, który przemówi naszym głosem i dodatkowo przetłumaczy nasz wypowied na dowolny j zyk oraz na ekranie zobaczymy nasz twarz z animacj mówi c w przetłumaczonym j zyku [17]. W pewien sposób, jako inspiracj do tego projektu mo na potraktowa program Crazytalk Animator firmy Reallusion [33]. Trudno sobie wyobrazi, e istnieje oprogramowanie uniwersalne i wszystko da si w nim zrobi optymalnie. Bardzo rozbudowane oprogramowanie nie ma cz sto dokładnych cie ek wykonania (workflow) potrzebnych zada i trzeba samemu je zaprojektowa. Warto tak e wykorzystywa oprogramowanie wolnodost powe on-line. Wnioski wynikaj ce z tego opracowania dotycz tak e wykorzystania do budowy atrakcyjnych form prezentacji informacji specjalizowanego oprogramowania. Bardzo popularne, uniwersalne, komercyjne i cz sto drogie oprogramowanie (np. Adobe Flash) mo na zast pi wolnodost powym, dedykowanym do okre lonych celów specjalizowanym oprogramowaniem (np. firma Garden Gnome Software dostarcza oprogramowanie pod nazw Pano2VR do tworzenia panoram sferycznych). Wykonanie panoram sferycznych w dedykowanym do tego celu oprogramowaniu niekomercyjnym jest jednocze nie łatwiejsze i bardziej efektywne i du o ta sze. W pracy pomini to zagadnienia grafiki prezentacyjnej w postaci diagramów [25], wykresów [28] i symulacji komputerowej [32], które s tak e bardzo wa ne w e-biznesie. Oddzielnego opracowania wymaga tak e podrozdział po wi cony widzeniu przestrzennemu przez człowieka wiata rzeczywistego i symulacji takiego widzenia w d eniu do realizmu grafiki komputerowej. Bibliografia [1] Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Kraków [2] Filutowicz Z. i in., Paradygmat programowania wizualnego w in ynierii oprogramowania", Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz Redaktor prof. W. Bojar, Prof. M. Nied wiedzi ski, Bydgoszcz 2011, str [3] Filutowicz, Z., Przybyszewski K., Analiza rozwoju programistycznych technologii dost pu do usług i wymiany danych ze szczególnym uwzgl dnieniem aplikacji Web owych. Wybrane problemy budowy aplikacji dla gospodarki elektronicznej, Monografia pod redakcj M. Nied wiedzi skiego i K. Lange-Sadzi skiej, Łód 2009, str [4] Foley J. D., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001: [5] Go dzik A., Wykorzystanie interpolacji jako metody powi kszania obrazów w grafice rastrowej, praca dyplomowa in ynierska, prom. Z. Filutowicz, SAN Łód 2012.

13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, [6] Jaynes J. T., Noël R., Pot ga obrazu. Podr cznik fotografii cyfrowej, Helion,Gliwice 2008: [7] Loveday L., Niehaus S., E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion 2009: [8] Rosenberg J., Mateos A., Chmura obliczeniowa. Rozwi zania dla biznesu, Helion 2012: [9] Shuen A., Web 2.0 Przewodnik po strategiach, Helion 2009: s [10] Sowa G., Filutowicz Z., Systemy zarz dzania relacjami z klientami geneza i rozwi zania techniczne, Monografia SWSPiZ pod redakcj A. Bartoszewicza, Informatyka w zarz dzaniu szanse i zagro enia, Łód 2011: s [11] Zieli ski T. P., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowa. Wydawnictwa Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa [12] https://creative.adobe.com/. [13] [14] [15] [16] https://picasaweb.google.com/home. [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] _Przymierzaj_pl.html. [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] BMW's Augmented Reality Glasses. [38] [39] [40]

14 30 Z. Filutowicz, K. Przybyszewski, G. Sowa, J. Paszkowski Techniki fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej w wizualizacjach e-biznesowych THE TECHNIQUES OF DIGITAL PHOTOGRAPHY AND COMPUTER GRAPHICS IN THE VISUALIZATION OF E-BUSINESS Summary The role of the shop window on the traditional site is the same as the internet site of e-commerce. In business the first impression which plays a decisive importance. Digital photography provides high quality images that can exhibit a variety of ways: slide shows, diaporama, photomontage, spherical panorama, cylindrical panorama, panoramas, animation, morphing, warping, tweening, avatars, stereo anaglyph, stereoscopy, and others. In the case of the role of e-business website is not only limited to the aesthetic, but also must provide a substitute, offered by actual contact with the goods and the seller. The paper presents the various concepts and methods of visualization photographs and analysis of interesting use cases. Keywords: digital photography, visualization, computer graphics, e-business Zbigniew Filutowicz Krzysztof Przybyszewski Grzegorz Sowa Józef Paszkowski Instytut Technologii Informatycznych Wydział Studiów Mi dzynarodowych i Informatyki Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9, Łód

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Waldemar FURMANEK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane technologie informacyjne dla edukacji zarys problematyki Wst p Wszechobecno techniki, w tym technologii i technologii informacyjno- -komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y

OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y DAMIAN REK, PIOTR SULIKOWSKI Streszczenie Spektakularny rozwój Internetu stał si szans dla rozwoju handlu. Nieustaj ca rywalizacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI WST P Koncepcja klastrów, czyli relacji o

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI ZBIGNIEW KRUSZEWSKI 1,3, TADEUSZ LESZCZY SKI 1,2, ANDRZEJ STRASZAK

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH KRZYSZTOF MAŁECKI JAROSŁAW W TRÓBSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY ZBIGNIEW BUCHALSKI Politechnika Wrocławska Streszczenie W pracy przedstawiono pewn koncepcj systemu ekspertowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER ALEKSANDRA RADZISZEWSKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie W celu okre lenia czynników determinuj cych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE WIEDZY MENED ERSKIEJ Z LOGISTYCZNYCH BAZ DANYCH ZA POMOC TABEL PRZESTAWNYCH MAREK MELANIUK

POZYSKIWANIE WIEDZY MENED ERSKIEJ Z LOGISTYCZNYCH BAZ DANYCH ZA POMOC TABEL PRZESTAWNYCH MAREK MELANIUK POZYSKIWANIE WIEDZY MENED ERSKIEJ Z LOGISTYCZNYCH BAZ DANYCH ZA POMOC TABEL PRZESTAWNYCH MAREK MELANIUK Streszczenie Artykuł wprowadza w zagadnienie pozyskiwania wiedzy mened erskiej z baz danych logistycznych.

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo