RAPORT ROCZNY Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2011"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2011 Wrocław, 4 czerwca 2012 r.

2 1. Pismo Zarządu.3 2. Oświadczenia Zarządu Wybrane dane finansowe 6 4. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 7 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku...8 ZAŁĄCZNIKI: Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia Opinia i Raport biegłego rewidenta 2 S trona

3 1. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze, Pragniemy przedstawić Państwu raport roczny, który stanowi podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych wydarzeń w Spółce w 2011 roku. Miniony rok był dla Spółki okresem nieustannego rozwoju. Osiągnięty w 2011 roku przychód netto w kwocie ,69 zł, okazał się znacznie wyższy niż pierwotnie zakładane prognozy. Do sukcesów ViDiS S.A. w 2011 roku należy zaliczyć podpisanie nowych umów dystrybucyjnych, które będą miały wpływ nie tylko na poziom przyszłych przychodów, ale także na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki. Umowa z firmą ACCO Polska Sp. z o. o. dała Spółce możliwość dystrybucji na obszarze Polski produktów biurowych marek Rexel, GBC, NOBO, a także akcesoriów komputerowych marki Kensington, co pozwoliło Emitentowi nawiązać szereg umów z nowymi Partnerami Handlowymi. Kontrakt z firmą AVerMedia z siedzibą na Tajwanie, ustanowił Emitenta wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem rozwiązań wideokonferencyjnych marki AVerComm oraz wizualizerów AVer w Polsce. W opinii Zarządu Emitenta był to duży krok w kierunku rozszerzenia oferty o bardzo przyszłościowy segment, który według dostępnych Spółce danych cechowała będzie wysoka dynamika wzrostu, wynikająca m.in. z rosnących kosztów podróży służbowych. Najważniejszą spośród nowych umów była jednak ta, dotycząca podjęcia współpracy z firmą Panasonic Marketing Europe GMBH oddział w Polsce w zakresie dystrybucji projektorów multimedialnych. Wysoka waga tej umowy wynika z faktu przejęcia przez korporację Panasonic firmy Sanyo, której produkty dystrybuował do tej pory Emitent. Po decyzji o zlikwidowaniu marki Sanyo większość oferowanych produktów będzie nadal dostępna pod marką Panasonic, co pozwoli Spółce utrzymać podobne wolumeny sprzedaży. Dodatkowo, Spółka uzyskała dostęp do nowych kategorii asortymentowych marki Panasonic, które uzupełnią jej dotychczasową ofertę. Sukcesem było także wydarzenie o charakterze marketingowym, czyli organizowane przez Spółkę już po raz drugi roadshow cykl spotkań z dealerami połączony z prezentacjami sprzętu w wybranych miastach w Polsce. Projekt ten był sporym sukcesem PR-owym dla Spółki, ale wiązał się jednocześnie z wysokimi kosztami, których poniesienie ma uzasadnienie długoterminowe, ale widoczne jest także już w zeszłorocznym wyniku finansowym. Rok 2011 obfitował również w trudne dla Spółki momenty. Pod koniec roku dało się odczuć spadek zamówień ze strony sektora edukacyjnego, związany z polityką oszczędności budżetowych. Na wyniki finansowe Spółki bezpośredni wpływ miała również silna deprecjacja polskiej waluty w ostatnich miesiącach roku, ale przede wszystkim decyzja o odpisie aktualizacyjnym wartość posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce NaviLab Sp. z o.o. o wartości ,00 zł w związku z widocznym ryzykiem utraty wartości udziałów w spółce powiązanej. 3 S trona

4 Istotnym działaniem Emitenta w analizowanym okresie była decyzja o skupie akcji własnych Spółki, wynikająca ze znacznego (w opinii Zarządu Spółki) niedowartościowania akcji. Zdaniem Zarządu Emitenta nabywanie akcji własnych powinno przyczynić się do przywrócenia równowagi między wartością rynkową pozostałych akcji ViDiS S.A. a ich wartością realną. Niezwykłym powodem do dumy było uhonorowanie Spółki po raz trzeci z rzędu tytułem Gazeli Biznesu w kolejnej edycji rankingu przyznawanej przez dziennik Puls Biznesu. Nagroda ta potwierdza wysoką dynamikę rozwoju Spółki. Ponadto firma otrzymała wyróżnienie: Skrzydeł Biznesu 2011 w kategorii małych firm województwa dolnośląskiego oraz Gepardy Biznesu "Skrzydła Biznesu" to ranking najzdrowszych i najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw posiadających najlepsze raporty finansowe. Klasyfikacja została opracowana przez ekspertów z Dziennika Gazety Prawnej, wywiadowni gospodarczej HBI i Krajowego Rejestru Długów. Natomiast "Gepardy Biznesu" stanowią ranking najaktywniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej, liczonej metodą porównania do spółek giełdowych. Organizatorem konkursu był Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma". W roku obrotowym 2012 Spółka zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju polegającą na konsekwentnym umacnianiu jej pozycji w Polsce oraz kontynuować działania związane z eksportem w Europie. Zarząd ViDiS S.A. dziękuje wszystkim Partnerom, Akcjonariuszom, pracownikom i współpracownikom Emitenta za niewątpliwy wkład wniesiony w dynamiczny rozwój Spółki. Jesteśmy przekonani, że poczynione inwestycje w 2011 roku będą miały pozytywny długofalowy charakter, który zaznaczy się szczególnie w wynikach osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach. Z poważaniem, Krzysztof Szymczykowski Tomasz Kliczkowski Bartosz Palusko Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu 4 S trona

5 2. Oświadczenia Zarządu Zarząd ViDiS S.A. ( Emitent ) oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Krzysztof Szymczykowski Tomasz Kliczkowski Bartosz Palusko Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Zarząd ViDiS S.A. ( Emitent ) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. PKF Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17 dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Krzysztof Szymczykowski Tomasz Kliczkowski Bartosz Palusko Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu 5 S trona

6 3. Wybrane dane finansowe 3.1 Rachunek zysków i strat W przypadku pozycji z rachunku zysków i strat przeliczonych na EURO zastosowano średnią ze średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku obrotowego r.: 1 EUR = 4,0044 PLN r.: 1 EUR = 4,1401PLN Wyszczególnienie (rok bieżący) Okres od do PLN (rok ubiegły) Okres od do (rok bieżący) Okres od do EUR (rok ubiegły) Okres od do Przychody netto ze sprzedaży , , , ,43 Amortyzacja , , , ,86 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,01 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,96 Zysk/strata brutto , , , ,58 Zysk/strata netto , , , ,08 Źródło: Emitent 6 S trona

7 3.2 Bilans W przypadku pozycji bilansowych przeliczonych na EURO zastosowano średni kurs NBP z danego dnia bilansowego r.: 1 EUR = 3,9603 PLN r.: 1 EUR = 4,4168 PLN PLN EUR Wyszczególnienie Na dzień Na dzień Na dzień Na dzień Kapitał własny , , , ,43 Należności długoterminowe , , , ,96 Należności krótkoterminowe , , , ,53 Zapasy , , , ,88 Zobowiązania długoterminowe , , , ,92 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,87 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,76 Źródło: Emitent 4. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 zostało sporządzone w sposób określony przez Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.). 7 S trona

8 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku 5.1 Podstawowe dane Spółki Źródło: Emitent Nazwa Siedziba ViDiS S.A. ul. Ojca Beyzyma 7, Wrocław Telefon + 48 (71) Fax + 48 (71) Strona internetowa NIP REGON KAPITAŁ ZAKŁADOWY Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr ,10 PLN KRS nr , Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Emitent został utworzony na mocy uchwały o przekształceniu Spółki ViDiS Sp. z o. o. w ViDiS Spółka Akcyjna z dnia r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS. Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia r. (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i wewnętrznie uchwalonych regulaminów. 5.2 Ogólne informacje o Emitencie Spółka ViDiS S.A. jest wyspecjalizowanym dystrybutorem sprzętu audiowizualnego na terenie Polski i kilku krajów sąsiadujących. Jest jednym z największych dystrybutorów projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych i tablic interaktywnych w Polsce. Jako dystrybutor Emitent zajmuje się sprzedażą produktów wyłącznie do partnerów handlowych, co oznacza że nie prowadzi on sprzedaży detalicznej. Spółka współpracuje głównie z firmami (dostawcami), które nie posiadają swojego biura na terenie Polski, dzięki czemu występuje na rynku jako przedstawiciel danego producenta, zajmując się 8 S trona

9 kompleksowo sprzedażą jego produktów we wszystkich aspektach (marketing, logistyka, serwis i obsługa zamówień dealerów). Emitent posiada własne powierzchnie magazynowe, dzięki czemu realizacja nawet dużych bądź nietypowych zamówień jest możliwa w bardzo krótkim terminie. Co za tym idzie Spółka może współpracować także z mniejszymi podmiotami, realizując zamówienia o niższej wartości i dużej częstotliwości. Emitent oprócz produktów sprowadzanych od zewnętrznych dostawców (producentów), sprzedaje również produkty pod marką własną Avtek, która na rynku obecna jest od 2007 roku. W skład produktów Avtek wchodzą m.in. ekrany projekcyjne, uchwyty do projektorów i tablic interaktywnych, wskaźniki prezentacyjne oraz torby i inne akcesoria. Marka Avtek w ciągu ostatnich 5 lat wyrosła na lidera rynku ekranów w Polsce. Do tej pory produkty Avtek zakupiło blisko 30 tys. klientów. 5.3 Władze Spółki W skład Zarządu ViDiS S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. wchodzili: Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Bartosz Palusko Prezes Zarządu 6 lipca 2010 r. 6 lipca 2015 r. Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu 6 lipca 2010 r. 6 lipca 2015 r. od do Krzysztof Szymczykowski Członek Zarządu 6 lipca 2010 r. 6 lipca 2015 r. Robert Pusz Członek Zarządu 1 lipca 2011 r. 30 kwietnia 2012 r. Źródło: Emitent 9 S trona

10 W skład Rady Nadzorczej ViDiS S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. wchodzili: Imię i nazwisko Hubert Schwarz Piotr Kowalczyk Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kadencja od do 6 lipca 2010 r. 6 lipca 2013 r. 6 lipca 2010 r. 6 lipca 2013 r. Małgorzata Błachnio Członek Rady Nadzorczej 6 lipca 2010 r. 6 lipca 2013 r. Michał Paca Członek Rady Nadzorczej 6 lipca 2010 r. 6 lipca 2013 r. Sebastian Spexard Członek Rady Nadzorczej 6 lipca 2010 r. 6 lipca 2013 r. Źródło: Emitent 5.4 Struktura Akcjonariatu Poniższa tabela i wykres przedstawiają skład akcjonariatu ViDiS S.A. posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z informacjami jakie posiada Spółka na podstawie otrzymanych zawiadomień z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imię i nazwisko/nazwa Liczba akcji/liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bartosz Palusko ,91% 36,91% Tomasz Kliczkowski ,91% 36,91% Bio-Med Investors S.A ,96% 9,96% Pozostali akcjonariusze (free float) ,22% 16,22% SUMA ,00% 100,00% Źródło: Emitent 10 S trona

11 16,22% 36,91% 9,96% Bartosz Palusko Tomasz Kliczkowski Bio-Med Investors S.A. Pozostali 36,91% Ryc. 1. Graficzna prezentacja struktury akcjonariatu ViDiS S.A. Źródło: Emitent 5.5 Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzień 7 stycznia 2011 r. został określony jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B oraz C Spółki. W dn. 31 stycznia 2011 r.. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. (Repertorium A Nr 568/2011), które podjęło uchwałę w przedmiocie zmian Statutu Spółki, uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2010 rok. W dn. 31 stycznia 2011 r. Emitent zawarł z firmą AVerMedia z siedzibą na Tajwanie umowę, której przedmiotem było ustanowienie Spółki wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem rozwiązań wideokonferencyjnych marki AVerComm w Polsce. Dzień 25 lutego 2011 r. został określony jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii D Spółki. W dn. 28 lutego 2011 r. Spółka podpisała umowę partnerską z firmą ACCO Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem było ustanowienie ViDiS S.A. dystrybutorem na obszarze Polski produktów biurowych marek Rexel, GBC oraz NOBO, a także akcesoriów komputerowych marki Kensington. Zawarcie w/w umowy umożliwiło kompleksowe

12 uzupełnienie dotychczasowej oferty produktowej Emitenta. Spółka ViDiS S.A. może oferować klientom szerszy zakres współpracy m.in. dzięki możliwości realizacji dostaw produktów biurowych. W marcu 2011 r. Emitent otrzymał wyróżnienie w ramach programu Rzetelna Firma za wyznaczanie najwyższych zasad prowadzenia firmy i budowania systemu wymiany informacji gospodarczych w Polsce w 2010 roku. W dn. 2 czerwca 2011 r. na mocy uchwały nr 11 Rady Nadzorczej Spółki Robert Pusz został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem r. W dn. 29 czerwca 2011 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. (Repertorium A Nr 4016/2011), które podjęło uchwałę m. in. w przedmiocie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, podziału zysku w tym przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wyrażenia na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Dzień 6 sierpnia 2011 r. dniem ustanowienia prawa do dywidendy za 2010 rok. W dn. 24 sierpnia 2011 r. wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,06 zł za akcję W dn. 19 września 2011 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. (Repertorium A Nr 5754/2011), które podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dn w zakresie podziału zysku netto za 2010 rok oraz terminu wypłaty dywidendy. Podjęto decyzję o wypłacie dywidendy uzupełniającej, w postaci II transzy. W dn. 19 września 2011 r. Spółka podpisała z firmą Panasonic Marketing Europe GMBH oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie umowę partnerską, której przedmiotem było ustanowienie Emitenta przedstawicielem dystrybucji na obszarze Polski profesjonalnych projektorów multimedialnych i akcesoriów do nich. W dn. 23 września 2011 r. Zarząd na podstawie uchwały nr 2 z dnia 19 września 2011 r. Zarządu Spółki ViDiS S.A. oraz w nawiązaniu do uchwały nr 17 ZWZ ViDiS S.A. z dnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, rozpoczął skup akcji własnych. W dn. 23 września 2011 r. ViDiS S.A. poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego, iż z uwagi na niską płynność akcji Spółki, Emitent planuje nabywać akcje własne w ramach 12 S trona

13 "Programu skupu akcji własnych Vidis S.A." w ilości nie przekraczającej dziennie 50 % odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na rynku NewConnect w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia. Dzień 4 października 2011 r. dniem wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 0,01 zł za akcję. W dn. 1 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała oficjalną informację od firmy Sanyo Electric znaczącego dostawcy produktów oferowanych przez Emitenta o wycofaniu z dniem 31 marca 2012 roku ze sprzedaży projektorów multimedialnych. Zarząd ViDiS S.A. w rap. bieżącym nr 30/2011 skomentował zaistniałą sytuację i wyjaśnił, iż Spółka zdążyła przygotować się do zmiany, m. in. poprzez podjęcie szeregu działań mających na celu wypełnienie ewentualnej luki w ofercie oraz inwestycje w rozwój własnej marki Avtek, która w ciągu kilku ostatnich lat znalazła się w ścisłej czołówce rankingu sprzedaży ekranów projekcyjnych i akcesoriów na terenie Polski. Komunikat o oficjalnym zakończeniu produkcji projektorów Sanyo otworzył Spółce drogę do rozmów z innymi producentami. W dn. 27 grudnia 2011 r. Zarząd otrzymał oficjalną informację o wyróżnieniu Spółki po raz trzeci z rzędu w kolejnej edycji rankingu Gazele Biznesu województwa dolnośląskiego, którego miano cechuje firmę jako szczególnie dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Główne kryteria rankingu to nieprzerwany wzrost obrotów w ostatnich trzech latach i wykazanie zysku netto w ciągu minionych 3 lat. W dn. 3 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu informację w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczącą transakcji nabycia przez niego akcji zwykłych ViDiS S.A. po 2,23 zł za każdą akcję. Transakcję zawarto w dn. 30 grudnia 2011 r. w czasie sesji zwykłej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. W dn. 4 stycznia 2012 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. (Repertorium A Nr 61/2012), które podjęło uchwałę m. in. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży oraz zmiany roku obrotowego na okres rozpoczynający się od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2013 roku. W dn. 9 stycznia 2012 r. ViDiS S.A. poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego, iż z uwagi na niską płynność akcji Spółki, Spółka planuje nabywać akcje własne w ramach "Programu skupu akcji własnych Vidis S.A. nr II" w ilości nie przekraczającej dziennie 50 % odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na rynku NewConnect w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia. Na przełomie stycznia i lutego 2012 r. firma ViDiS S.A. zadebiutowała jako pełnoprawny wystawca na największych targach branży AV - Integrated Systems Europe (ISE) 13 S trona

14 w Amsterdamie. W tych dniach miała miejsce europejska premiera produktów własnej marki Avtek przeznaczonych głównie dla klientów z rynku edukacyjnego i biznesowego. Udział w tym wydarzeniu pozwolił Emitentowi wypromować nowoczesne rozwiązania audiowizualne, jakie oferuje marka Avtek, które zdaniem Zarządu zaprocentują rozwojem eksportu sprzętu w kolejnych latach. W dn. 13 marca 2012 r. Spółka znacząco zwiększyła powierzchnię zaplecza magazynowego w celu możliwości realizowania dużych zamówień i zachowania ciągłości dostaw przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z obsługą firm zewnętrznych. W dn. 19 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki, na mocy 11 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Roberta Pusz z pełnienia funkcji członka Zarządu ze skutkiem od dnia r. ze względów organizacyjnych. Spółka ViDiS S.A. kontynuuje współpracę z byłym członkiem Zarządu na płaszczyźnie stosunków gospodarczo handlowych, z wyłączeniem reprezentacji Spółki. W dn. 3 kwietnia 2012 r. Zarząd Emitenta na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki ViDiS S.A. z dn upoważnił Dom Inwestycyjny BRE Bank S.A. do skupu akcji własnych w imieniu Spółki od dnia powzięcia niniejszej uchwały. W dn. 30 maja 2012 r. Zarząd ViDiS S.A. kierując się widocznym ryzykiem utraty wartości spółki powiązanej NaviLab Sp. z o. o. oraz zasadą daleko idącej ostrożności podjął decyzję o 100% odpisie aktualizującym wartości posiadanych przez Emitenta w spółce NaviLab Sp. z o.o. udziałów. Udziały Emitenta w NaviLab Sp. z o.o., które stanowią 51,3% udziału w kapitale zakładowym oraz 51,3% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników NaviLab Sp. z o.o. zostały nabyte w kwocie ,00 zł. Decyzja w sprawie odpisu aktualizującego w powyższej kwocie została podjęta na skutek utraty wartości posiadanych aktywów w Navilab Sp. z o. o., w związku z niewypracowywaniem zysku przez tą spółkę oraz wykazanym ujemnym kapitałem własnym, a także na podstawie przyjętej w Spółce polityki rachunkowości dotyczącej wyceny udziałów w innych jednostkach (zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości), według której udziały te wycenia się na podstawie ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. 5.6 Przewidywany rozwój jednostki Emitent w swojej dalszej działalności zamierza kierować się konsekwentną realizacją przyjętej strategii rozwoju. Głównym jej punktem jest sukcesywne zwiększanie sprzedaży poprzez rozszerzanie oferty produktów, zintensyfikowanie działań marketingowych, pozyskiwanie nowych partnerów handlowych oraz ekspansja geograficzna poprzez eksport. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe założenia wspomnianej strategii rozwoju. 14 S trona

15 Strategia rozwoju: Celem strategicznym ViDiS S.A. w raportowanym okresie oraz w 2012 roku jest rozszerzenie oferty produktowej oraz zwiększenie udziału Spółki w rynku, na którym funkcjonuje. Główne założenia strategii rozwoju Emitenta to: 1. Umocnienie pozycji Spółki poprzez zwiększenie udziału rynkowego w ramach obecnej oferty produktowej. 2. Rozszerzenie oferty produktowej w ramach obecnych grup produktowych. 3. Wprowadzenie do oferty produktowej Spółki nowych grup produktowych, m. in.: a) produktów skierowanych na rynek Digital Signage, b) tablic interaktywnych LCD, c) rozszerzenie asortymentu Avtek o nowe kategorie produktowe, d) usług. 4. Rozwój działu eksportu i sprzedaży na rynkach zagranicznych. 5. Zwiększanie kompetencji pracowników poprzez profesjonalne szkolenia. 6. Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego. 7. Rozwój strategicznej współpracy z firmą Panasonic. 8. Zwiększenie roli produktów ACCO w ofercie produktowej, co pozwoli nie tylko zwiększać sprzedaż tych produktów, ale również dotrzeć do nowych Klientów z segmentu biurowego z dotychczasową ofertą produktów AV. 5.7 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W minionym roku sprawozdawczym Emitent nie prowadził żadnych prac badawczych i rozwojowych. 5.8 Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Emitenta Sytuacja finansowa ViDiS S.A. zarówno w 2011 r. jak i w pierwszych pięciu miesiącach 2012 r. jest na zadowalającym poziomie. Za tym faktem przemawiają osiągnięte w 2011 roku wartości przychodów, przyrost majątku oraz osiągnięte wskaźniki finansowe. W ocenie Zarządu Emitenta wyniki osiągnięte w 2011 roku potwierdzają słuszność przyjętej strategii rozwoju Emitenta. Spółka potwierdza możliwość utrzymywania rentowności prowadzonej działalności przy jednoczesnym, istotnym wzroście skali działalności i generowanych przychodów. 15 S trona

16 Podstawowe wielkości finansowe Spółki: Przychody Przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły w 2011 r ,69 zł i były aż o 12% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Osiągnięcie tak istotnego wzrostu jest wynikiem realizacji strategii rozwoju sprzedaży, opierającej się głównie na sukcesywnym powiększaniu oferowanego asortymentu produktów, rozszerzaniu zakresu działań marketingowych, eksportu oraz na nieustannym pozyskiwaniu nowych partnerów handlowych. Zyski Zysk netto wypracowany przez Emitenta w raportowanym okresie wyniósł ,28 zł. Odnotowana wartość była o około 58% niższa niż w porównywalnym 2010 roku. Jednakże należy zaznaczyć, iż Zarząd kierując się widocznym ryzykiem utraty wartości spółki powiązanej NaviLab Sp. z o. o. oraz zasadą daleko idącej ostrożności podjął decyzję o 100% odpisie aktualizującym wartości posiadanych przez Emitenta w spółce NaviLab Sp. z o.o. udziałów. Udziały Emitenta w NaviLab Sp. z o.o., które stanowią 51,3% udziału w kapitale zakładowym oraz 51,3% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników NaviLab Sp. z o.o. zostały nabyte w kwocie ,00 zł. Ponadto należy mieć na uwadze, iż Spółka w tym czasie znacząco zwiększyła nakłady inwestycyjne związane z realizacją zaplanowanej strategii rozwoju. Na uwagę zasługuje ponad 8% przyrost zysku ze sprzedaży w porównaniu do ubiegłego roku. Zysk ten został wypracowany dzięki sprzedaży produktów o większej marżowości. Podstawowe wskaźniki kondycji finansowej Spółki: Rentowność kapitałów własnych (ROE) [w %] = 8,2% (wynik netto/przeciętny stan kapitałów własnych) *100 Wartość wskaźnika ROE informuje, że Spółka uzyskała ok. 0,08 zł zysku z każdej jednej zainwestowanej złotówki. Odnotowany spadek wskaźnika w 2011 roku w stosunku do 2010 roku nastąpił w rezultacie znacznego obniżenia uzyskanego wyniku finansowego netto w związku z decyzją o odpisie aktualizacyjnym wartości posiadanych przez Emitenta w spółce NaviLab Sp. z o.o. udziałów. 16 S trona

17 Rentowność aktywów (ROA) [w %]= 3,3% (wynik netto/przeciętny stan aktywów) *100 Wskaźnik ROA informuje, że każda zainwestowana w aktywa złotówka przyniosła ok. 0,03 zł zysku. Wartość rentowności aktywów obniżyła się na skutek spadku zysku netto i jednoczesnego przyrostu wartości aktywów. Wskaźniki płynności: Wskaźnik płynności I = 1,6 (aktywa obrotowe/bieżące zobowiązania) Wskaźnik płynności II = 0,9 (aktywa obrotowe zapasy)/bieżące zobowiązania Wskaźnik płynności III = 0,1 (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne)/bieżące zobowiązania Wskaźniki płynności odzwierciedlają zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zaciągniętych zobowiązań. W świetle literatury ekonomicznej wartość zaprezentowanych powyżej wskaźników kształtuje się w większości w przedziałach uznawanych za optymalne. Stan ten jednoznacznie potwierdza możliwości Spółki do bieżącego pokrycia wymaganych zobowiązań. Prognozy finansowe i stanowisko wobec publikowanych prognoz wyników finansowych Emitent prognozował w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C osiągnięcie na koniec 2011 roku 25,5 mln zł przychodów oraz 1,5 mln zł zysku netto. W związku z dynamicznym wzrostem skali prowadzonej działalności, nowymi umowami dystrybucyjnymi oraz ogólną sytuacją rynkową w pierwszym półroczu 2011, pierwotna prognoza została skorygowana raportem bieżącym nr 3/2011 z dn. 21 stycznia 2011 r. oraz raportem nr 7/2012 z dn r., a także raportem nr 19/2012 z dn r. Zaktualizowane prognozy wyników finansowych na 2011 rok na poziomie przychodów netto oszacowano na 33 mln zł, a na poziomie zysku netto początkowo była to wartość 1,1 mln zł, a ostateczna korekta wyniku finansowego wyniosła 450 tys. zł. W odniesieniu do uzyskanych wyników finansowych przez Spółkę ViDiS S.A. na koniec 2011 roku, jak i do przyjętej strategii Emitent oświadcza, iż pierwotna prognoza przychodów ze sprzedaży została przekroczona o ponad 35%. 17 S trona

18 Odnotowany zysk netto okazał się być niższy od pierwotnie zakładanego o 68%. Natomiast w przypadku ostatniej prognozy zaktualizowanej zysk netto został przekroczony o 1,1%. Spółka nie zrealizowała założonej pierwotnej prognozy wyniku finansowe netto przede wszystkim w związku z odpisem aktualizacyjnym wartości posiadanych przez Emitenta w spółce NaviLab Sp. z o.o. udziałów o wartości ,00 zł. Na ten stan miał również wpływ wzrost kursu euro, który spowodował jednocześnie zmniejszenie popytu na oferowany przez Spółkę asortyment, wzrost różnic kursowych wynikających z utrzymywania się na stosunkowo wysokim poziomie cen walut w II półroczu analizowanego roku oraz przeprowadzone przez Spółkę inwestycje. 5.9 Nabycie udziałów (akcji) własnych Emitent od rozpoczęcia skupu akcji własnych tj. od dnia do dnia roku nabył łącznie (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset czternaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 1,78% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Celem nabycia przez Spółkę akcji własnych jest ich umorzenie lub dalsza odsprzedaż w zakresie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 17 z dnia 29 czerwca 2011r., na warunkach i w trybie określonym w uchwale ZWZ ViDiS S.A. oraz art pkt 8 k.s.h. Nabywanie akcji Spółki celem ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży uzasadnia znaczne niedowartościowanie akcji, co natomiast związane jest z obecną sytuacją na rynku kapitałowym. Realizacja programu skupu akcji własnych ma na celu stworzenie możliwości sprzedaży akcji Inwestorom, którzy uznają, że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna. Ponadto, w opinii Zarządu Vidis S.A. nabywanie akcji własnych przyczyni się do przywrócenia równowagi między wartością rynkową pozostałych akcji ViDiS S.A. a ich wartością realną oraz pozwoli na korzystne przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, a nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w ubiegłym roku obrotowym przez Spółkę Posiadane przez Emitenta oddziały (zakłady) Emitent posiada siedzibę firmy, która mieści się we Wrocławiu, przy ul. Ojca Beyzyma 7 oraz oddziały przy ul. Grabiszyńskiej 241d we Wrocławiu i przy ul. Lubelskiej 2c/15 w Puławach (odział ten został zlikwidowany w maju 2012). Na chwilę obecną Spółka nie planuje rozszerzenia w postaci otwarcia nowych oddziałów. 18 S trona

19 5.11 Informacje o instrumentach finansowych w zakresie związanego z nimi ryzyka Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców Każdy z głównych dostawców Spółki operuje na bardzo konkurencyjnym rynku (projektory, produkty interaktywne, monitory), na którym działa od kilku do kilkunastu konkurentów. Stąd nie występuje ryzyko narzucania cen przez te podmioty. Biorąc pod uwagę markę własną (Avtek), to dostawcami są przede wszystkim 5 fabryk z Chin i Spółka stara się rozdzielać obrót wśród nich równomiernie. Na rynku chińskim istnieje jeszcze kilka liczących się fabryk, więc nie występuje ryzyko uzależnienia się od którejkolwiek z tych firm. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców W Spółce nie występuje ryzyko związane z uzależnieniem od poszczególnych odbiorców, dzięki dużej i wciąż rosnącej liczbie kupujących podmiotów. Ryzyko osłabienia koniunktury w branży audiowizualnej (AV) Branża audiowizualna (AV), w której działa ViDiS S.A. znajduje się w fazie wzrostu związanego z niskim nasyceniem rynku w tego typu produkty. Zarówno projektory multimedialne, jak i produkty interaktywne znajdują proporcjonalnie mniej odbiorców niż na rynkach dojrzałych, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Wraz ze wzrostem zamożności naszych obywateli i przedsiębiorstw popyt na rozwiązania AV będzie rósł. Dodatkowym stymulatorem wzrostu jest rynek edukacyjny. W kolejnych latach spodziewany jest wzrost rynku tablic interaktywnych, a także projektorów i mini projektorów, gdyż każda tablica wymaga do działania projektora, co dodatkowo stymuluje ten drugi rynek. Według informacji, jakie posiada Emitent rynek edukacyjny pomagał utrzymać lub osiągać wzrosty obrotów spośród większości odbiorców Spółki. Podobne sygnały płyną z innych krajów europejskich, gdzie wzrosty na rynku edukacyjnym są 2 lub 3 cyfrowe. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu nowych kategorii produktowych, takich jak systemy do wideokonferencji, Spółka zwiększa prawdopodobieństwo pozostania na ścieżce wzrostowej przez najbliższe lata. Rynek wideokonferencji uważany jest za jeden z najbardziej obiecujących rynków AV, ze względu na postępujący rozwój obszaru działania wielu firm oraz rosnące koszty podróży służbowych. Dodatkowym stymulatorem powinny być produkty typu Digital Signage, które na całym świecie cieszą się rosnącą popularnością, zastępując tradycyjne nośniki przekazu reklam i informacji publicznych. Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych Emitent nie korzysta z żadnych zwolnień, ani ulg podatkowych, a oferowane produkty nie są objęte żadnymi ulgami, np. w postaci obniżonego VAT-u, więc nie występują ryzyka związane z regulacjami podatkowymi. 19 S trona

20 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży W branży AV istnieje silna sezonowość sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży Emitent osiąga w IV kwartale każdego roku kalendarzowego i nie spodziewa się szybkiej zmiany tego trendu. W ostatnim kwartale każdego roku obrotowego Spółka przeciętnie generuje ok % przychodów ze sprzedaży produktów. Jednakże mimo zaistniałej zmienności sprzedaży w ciągu roku, Spółka jest na tę powtarzającą się sytuację odpowiednio przygotowana. Dodatkowo w celu minimalizowania opisywanego ryzyka Emitent systematycznie poszerza asortyment oferowanych produktów, których sprzedaż charakteryzuje się mniejszą sezonowością. Ryzyko z zapasami Działalność Emitenta wiąże się z koniecznością utrzymywania wysokich zapasów. Spółka wygrywa z wieloma konkurentami właśnie argumentem natychmiastowej dostępności. Dodatkowo, utrzymywanie wyższych marż (niższych cen zakupu) wiąże się z koniecznością zamawiania towarów w dużych ilościach. Szerokość asortymentu również negatywnie wpływa na stan zapasów, ponieważ ViDiS S.A. stara się mieć większość produktów z oferty w natychmiastowej dostępności. Zapasy nie są narażone na ryzyko szybkiej utraty wartości, związanej z działaniem czynników losowych lub krótkiej przydatności. Zapasy narażone są głównie na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego. Ryzyko związane z procesami produkcyjnymi Spółka nie jest narażona na ryzyka związane z procesami produkcyjnymi. Ryzyko to w pełni ponoszą dostawcy, z którymi podpisane są stosowne umowy gwarancyjne. Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców W opinii Zarządu ryzyko to jest minimalne, bowiem stan niespłaconych należności na dzień jest na bardzo niskim poziomie (0,50%). Ponadto, wszystkie tego rodzaju sprawy są natychmiast kierowane do windykacji. Warto również zaznaczyć, iż Spółka posiada ubezpieczenie kredytu kupieckiego, dzięki czemu ubezpiecza się na wypadek niewypłacalności swoich kredytobiorców. Ryzyko utraty zaufania odbiorców ViDiS S.A. nie dostrzega ryzyka związanego z utratą zaufania odbiorców. Sporadyczne incydenty związane z jakością produktu rozstrzygane są zawsze na korzyść Klienta, a w sytuacji podejrzenia wady produkcyjnej w danej serii sprzedaż danej kategorii jest wstrzymywana. 20 S trona

21 Ryzyko kursu walutowego Blisko 91% zakupów towarów dokonywane jest walutach obcych (EUR i USD), więc Spółka narażona jest na ryzyko związane z kursem walutowym, przed którym jednak zabezpiecza się na kilka sposobów: - transakcje typu FORWARD - cennik produktowy wyrażony jest w PLN, ale jego aktualizacje przeprowadzane są na bieżąco (nawet raz w tygodniu), dzięki czemu Spółka zabezpiecza się przed zmianami kursu walutowego. Ryzyko stóp procentowych Spółka posiada kredyty obrotowe oraz odnawialne oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Jednakże rentowność sprzedaży jest kilkukrotnie wyższa niż oprocentowanie, więc ryzyko wynikające ze zmiany stóp procentowych jest niewielkie. Ryzyko zmiany cen produktów, materiałów i towarów Ceny towarów nabywanych i sprzedawanych przez Spółkę nie są ustalane na rynkach zorganizowanych. Ceny towarów uzależnione są ściśle od mechanizmów wolnorynkowych i od kilku lat systematycznie spadają. Ich wahania nie mają wpływu na sytuację finansową Emitenta. Ryzyko związane z konkurencją Rynek, na którym działa Spółka jest rynkiem rozproszonym podlegającym coraz silniejszej presji na obniżanie cen. Szczególnie widoczne jest to na rynku projektorów. Rynek produktów interaktywnych w dalszym ciągu podlega konkurencji technologicznej, a Klienci są gotowi płacić premię za korzyści związane z zastosowaniem poszczególnych technologii. Nie jest łatwo wskazać firmy bezpośrednio konkurencyjne na rynku polskim, ponieważ nie ma w kraju żadnego dystrybutora AV, który spełniałby łącznie poniższe warunki: posiadałby w wyłącznej dystrybucji 3 marki projektorów, międzynarodową markę produktów interaktywnych (czyli tablic, wizualizerów, tabletów i systemów do głosowania), własną markę ekranów projekcyjnych, a dodatkowo nie prowadził sprzedaży detalicznej. Ryzyko związane z ochroną środowiska Działalność Emitenta nie niesie ze sobą żadnego ryzyka związanego z ochroną środowiska. Importowane produkty podlegają tzw. opłacie produktowej (związanej z ilością wprowadzanych w obieg opakowań) oraz ustawie o recyklingu, z których to obowiązków Spółka się regularnie wywiązuje. Ryzyko utraty kluczowych pracowników Działalność ViDiS S.A. nie jest uzależniona od wiedzy, doświadczenia czy umiejętności poszczególnych pracowników. Spółka nie jest narażona na ryzyko odejścia całych grup 21 S trona

22 pracowników. Powodzenie oferty Emitenta opiera się w przeważającej mierze na podpisanych umowach z dostawcami, a klienci Spółki poszukują konkretnych produktów przez nią oferowanych. Ryzyko utraty koncesji Do prowadzenia działalności Spółki nie są wymagane żadne koncesje, ani zezwolenia. Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi, oraz postępowaniami przed organami administracyjnymi Obecnie Emitent nie jest związany z żadnym postępowaniem sądowym arbitrażowym ani postępowaniami przed organami administracji Polityka dywidendy Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, gdyż akcje te powstały w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje serii A nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 zgodnie z 1 ust. 4 uchwały nr 3/NWZ/2010 z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii B nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 zgodnie z 1 ust. 4 uchwały nr 3/NWZ/2010 z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii C nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia zgodnie z ust. 4 uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2010 r. Akcje serii D nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Akcje serii A, B, C i D są równe w prawach do dywidendy. Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych PLN Zgodnie z art. 395 k.s.h., organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 22 S trona

23 powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art k.s.h.). Do dnia roku Zgromadzenie Wspólników spółki Vidis Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2007 rok i zdecydowało podzielić zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie ,00 zł, w następujący sposób: ,00 zł na wypłatę dywidendy, ,00 zł na zwiększenie kapitału zapasowego. Do dnia roku Zgromadzenie Wspólników spółki Vidis Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2008 rok i zdecydowało podzielić zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie ,18 zł, w następujący sposób: ,00 zł na wypłatę dywidendy, ,18 zł na zwiększenie kapitału zapasowego. Do dnia roku Zgromadzenie Wspólników spółki Vidis Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2009 rok i zdecydowało przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie ,79 zł na zasilenie kapitału zapasowego na cele rozwojowe Spółki. 29 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vidis S.A. zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2010 rok i zdecydowało się przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie ,44 zł w następujący sposób (uwzględniając zmianę podziału zysku na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn r.): ,17 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, ,27 zł na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd Emitenta planuje w najbliższych dwóch latach wypłacać dywidendę w przypadku regularnego zysku - każdorazowo raz w roku wysokość dywidendy ma stanowić ok. 20% wypracowanego zysku netto. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe. 23 S trona

24 5.13 Informacja na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego LP. ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. z pominięciem rejestrowania, transmisji i upubliczniania obrad WZ, gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do przewidywanych kosztów takiego postępowania. W okresie objętym raportem Emitent publikował raporty bieżące, uwzględniając w nich informacje istotne dla Inwestorów. Raporty były publikowane na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty, a także w systemie EBI. 2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Wszystkie bieżące informacje niezbędne dla oceny sytuacji Emitenta i jego perspektyw publikowane są w formie raportu bieżącego. 3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: Korporacyjna strona internetowa Spółki znajduje się pod adresem 24 S trona

25 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 3.2. opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów, W 2011 r. na stronie internetowej Emitenta znajdował się dokładny opisy działalności Emitenta. W związku z faktem, iż Firma zajmuje się głównie dystrybucją pominięto określenie, z której działalności Emitent uzyskuje najwięcej przychodów opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji Emitenta na tym rynku, 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 3.5. powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów NIE NIE DOTYCZY Spółka w 2011 r. nie stosowała tej praktyki, ponieważ informacja ta była trudna do określenia. W ocenie Emitenta nieokreślenie pozycji na rynku jest związane z dynamicznymi zmianami. Życiorysy zawodowe członków organów spółki zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/ Firma/Władze spółki Takie powiązania nie wystąpiły, więc nie opublikowano żadnych informacji w tym zakresie. 25 S trona

26 na walnym zgromadzeniu spółki, 3.6. dokumenty korporacyjne Spółki, 3.7. zarys planów strategicznych Spółki, Dokumenty korporacyjne w postaci Statutu i Regulaminów Spółki znajdują się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje inwestorskie/ Dokumenty Spółki Zarys planów strategicznych został opisany w Dokumencie Informacyjnym z dn r opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy Emitent publikuje prognozy), 3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, Emitent opublikował prognozy wyników finansowych wraz z założeniami oraz korektami do tych prognoz raportami bieżącymi. Niniejsze informacje znajdują się w Zakładce Relacje Inwestorskie/ Firma/Struktura własnościowa. Emitent nie wyznaczył jednej osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie. Wszelkie zapytania kierowane są do osób obsługujących pocztę elektroniczną 26 S trona

27 (skreślony) opublikowane raporty bieżące i okresowe, Raporty bieżące i okresowe znajdują się na stronie a odnośnik do tych raportów jest umieszczany na stronie Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty/Raporty bieżące lub Relacje Inwestorskie/ Raporty/Raporty okresowe kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, (skreślony) Emitent publikował harmonogram raportów okresowych oraz Walnych Zgromadzeń. Nie odnotowano w okresie sprawozdawczym spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. Emitent opublikował informację dotyczącą wypłaty dywidendy na stronie internetowej. 27 S trona

28 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, NIE NIE DOTYCZY (zdarzenie nie wystąpiło) NIE DOTYCZY (zdarzenie nie wystąpiło) W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich dodatkowego protokołowania oraz faktu, iż najczęściej dotyczyły one spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie decydowała się na stosowanie przedmiotowej praktyki. Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w Spółce w raportowanym okresie. Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w Spółce w raportowanym okresie informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji Emitenta, Dane dotyczące Autoryzowanego Doradcy znajdują się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/Kontakt Dane dotyczące podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji Emitenta znajdują się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/Kontakt 28 S trona

29 3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, NIE DOTYCZY (zdarzenie nie wystąpiło) Emitent nie publikował dokumentu informacyjnego w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Ostatni Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem akcji serii D został opublikowany w lutym 2011 roku (skreślony) Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Strona korporacyjna jest czytelna i na bieżąco aktualizowana. 4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim. 5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów Na stronie znajdują się aktualne informacje na temat 29 S trona

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect Str. 01 Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect Oświadczenie Prymus S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 2 II. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 3 III. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY TAK. Z wyłączeniem transmisji oraz upublicznienia obrad TAK TAK TAK TAK życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY TAK. Z wyłączeniem transmisji oraz upublicznienia obrad TAK TAK TAK TAK życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK Oświadczenie DOOK S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY.3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Oświadczenie spółki K&K HERBAL POLAND SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu APN PROMISE Spółka Akcyjna dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu APN PROMISE Spółka Akcyjna dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu APN PROMISE Spółka Akcyjna dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z wprowadzeniem akcji spółki APN Promise S.A. do obrotu w Alternatywnym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Oświadczenie i3d SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Numer zasady OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Zasada Dobrych Praktyk 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2016 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Dobra praktyka 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT INVESTEKO S.A.

ROCZNY RAPORT INVESTEKO S.A. ROCZNY RAPORT INVESTEKO S.A. Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Katowice, 29 maja 2015 r. 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. PISMO ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINASOWE... 4 3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SMS KREDYT HOLDING S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W 2016 ROKU Wrocław, 21 marca 2017 roku Zasada nr Zasada nr Zasada nr Zasada

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK.

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK. Oświadczenie OPEN-NET S.A. o przestrzeganiu zasad zawartych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 OŚWIADCZE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 Pkt. Zasada Deklaracja Uwagi 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ GOVENA LIGHTING S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ GOVENA LIGHTING S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT RAPORT O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK GOVENA LIGHTING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ GOVENA LIGHTING S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Govena Lighting S.A. wdrożyła zasady ładu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

Nr ZASADA TAK/ NIE. Komentarz Zarządu

Nr ZASADA TAK/ NIE. Komentarz Zarządu Informacja Zarządu na temat stosowania przez RAJDY 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (2010)"

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2011 rok

Raport roczny za 2011 rok Innowacyjna nauka języków obcych LANGLOO.COM S.A. Raport roczny za 2011 rok www.langloo.com Warszawa, 16.04.2012 r. Spis treści: I. Pismo Zarządu... 2 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 2 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Raport za 2015 rok RAPORT. za 2015 rok. Wrocław, 30 maja 2016 r.

Raport za 2015 rok RAPORT. za 2015 rok. Wrocław, 30 maja 2016 r. RAPORT za 2015 rok Wrocław, 30 maja 2016 r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd R&C UNION S.A. poniżej przedstawia informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SMS KREDYT HOLDING S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W 2015 ROKU Wrocław, 31 marca 2016 roku Zasada nr Opis Zasady 1 Spółka powinna

Bardziej szczegółowo

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 1 RAPORT ROCZNY Power Price Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU. Sierpień 2014

ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU. Sierpień 2014 ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Sierpień 2014 Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Prognoza na 2014/15 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa

Bardziej szczegółowo

Raport za 2016 rok RAPORT. za 2016 rok. Wrocław, 30 maja 2017r.

Raport za 2016 rok RAPORT. za 2016 rok. Wrocław, 30 maja 2017r. RAPORT za 2016 rok Wrocław, 30 maja 2017r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 7 czerwca 2013 roku 1 Spis treści RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. ZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres r. do r.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres r. do r. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. Wrocław, 13 lutego 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Opole, dnia 18 kwietnia 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2014 Warszawa, dnia 30.04.2015 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, Przekazuję na Państwa ręce raport roczny Prime Minerals S.A. za 2014

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2014 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2014 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014 Midven S.A. Warszawa, maj 2015 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2014... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect.

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Rok

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2013 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport roczny za rok obrotowy 2014 roku 29 maja 2015 r. SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

ROK OBROTOWY Racibórz, dnia r.

ROK OBROTOWY Racibórz, dnia r. RAPORT ROCZNY SUNEX S.A. ROK OBROTOWY 2012 Racibórz, dnia 15.05.2013r. Raport Roczny SUNEX S.A rok obrotowy 2012 2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 2. Pismo Zarządu Spółki... 4 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2014 r.

RAPORT ROCZNY ZA 2014 r. RAPORT ROCZNY ZA 2014 r. Sporządzony zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. ul. Hoża 51 00-681 Warszawa Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 roku PODSTAWA PRAWNA Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro.

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI ELEKTRONARZĘDZI CELMA S.A. 1. Podstawowe dane dotyczące spółki. Fabryka Elektronarzędzi CELMA S.A. z siedzibą w Łodzi (92-312) przy ul. Papierniczej 7 została

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A. RAPORT ROCZNY ROK SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 3 I. Oświadczenie Zarządu Patent Fund S.A.... 4 Oświadczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect.

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Regularny

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, dnia 31 maja 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r. RAPORT ROCZNY jednostkowy r. Paproć, 22 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO)...

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport roczny za rok obrotowy 2015 roku 30 maja 2016 r. SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od r. do r.

RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od r. do r. RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe: Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu Warszawa, dnia 25 maja 2016 r. Oświadczenie Zarządu Zarząd SEKA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY AUXILIA S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY AUXILIA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 3 czerwca 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 29 maja 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r.

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r. FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE Piła, 1 czerwca 2013 r. www.formula8.pl Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Zarząd Formula8 S.A. przedkłada raport z działalności Spółki za 2012r. Rok 2012 był dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA // DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzid przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno

Bardziej szczegółowo

Warszawa 11 maja 2011 r.

Warszawa 11 maja 2011 r. Warszawa 11 maja 2011 r. Oświadczenie Zarządu TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października

Bardziej szczegółowo