OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO,"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO, PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNĄ MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZMIERZU DOLNYM Postępowanie o zawarcie umowy w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego: Wybór Partnera prywatnego prowadzącego działalność komercyjną Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U. z 2009 r., nr 19, poz. 100 ze zm.). 1. Nazwa i adres partnera publicznego 1.1 Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19 [NIP , REGON ] tel./fax: , Samorządowa Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie pod numerem Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego 2.1. Nazwa przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego Wybór Partnera prywatnego prowadzącego działalność komercyjną Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym 2.2. Określenie przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz jego wartość Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest prowadzenie działalności komercyjnej Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Partner prywatny zorganizuje sklep (księgarnię muzealną) oraz będzie projektował i wykonywał materiały promocyjne/przedmioty artystyczne z logo Partnera publicznego. Partner prywatny zatrudni personel do obsługi sklepu, informacji. Partner zobowiązuje się do zakupu odpowiedniej ilości biletów wstępu do oddziałów Muzeum na warunkach określonych w osobnej umowie. Materiały promocyjne/przedmioty artystyczne będą projektowane i tworzone w ramach umowy licencyjnej, i będą uzgadniane z Partnerem publicznym pod względem estetycznym, merytorycznym i jakościowym. Partner prywatny będzie dystrybuował wydawnictwa Partnera publicznego. Partner publiczny wynajmie następujące części nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu: 1) Siedziba Główna Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19 parter (część holu) w kształcie kwadratu o wymiarach 7,5 m na 7,3 m. 2) Pomieszczenie na kasę i sklepik w Oddziale Muzeum Przyrodnicze o wymiarach 11,5 m na 5,5 m. 3) Pomieszczenie na kasę i sklepik w Oddziale Zamek w Janowcu o wymiarach 9,5 m na 3,5 m.

2 DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Prowadzenie kawiarni artystycznej w części budynku przy ul. Rynek 19 o wymiarach 13,8 m na 3,15 m, pomieszczenie na zmywalnię przy kawiarni o wymiarach 2,5 m na 1,67 m; dostęp do dwóch toalet jednej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych 1,5 m na 2,2 m oraz toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych (składa się z dwóch pomieszczeń pierwsze, w którym jest umywalka ma wymiary 1,5 m na 1,4 m oraz drugie, w którym jest toaleta ma 1,5 ma na 1,5 m) DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA, PR Prowadzenie punktu informacyjnego w oddziale przez wykwalifikowane osoby, posiadające odpowiednie szkolenie, znajomość języków i podlegające kontroli merytorycznej Partnera publicznego. Aktywna działalność przez media społecznościowe (FB, Twitter, inne), promujące Muzeum. Podobna działalność możliwa poprzez stronę Partnera publicznego. Obsługa i wypożyczanie urządzeń multimedialnych dla zwiedzających (audio/video guide) przy założeniu stworzenia odpowiedniej treści merytorycznej pod nadzorem Partnera publicznego. Hurtowy zakup biletów (w oparciu o osobną umowę) i ich odsprzedaż detaliczna oraz przez internet i portale eventowe. Pozyskiwanie grup zorganizowanych przez mailingi, rozmowy z szkołami, agencjami eventowymi itp. Organizowane i obsługa wycieczek zorganizowanych (zwiedzanie z przewodnikiem, niestandardowe spotkania w Muzeum dla Klientów korporacyjnych i hotelowych). Opcjonalnie, wypożyczalnia rowerów i obsługa trasy rowerowej pomiędzy oddziałami Partnera publicznego z możliwością oddania roweru w dowolnym oddziale. Sprzedaż biletów i promocja innych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Partnera publicznego Charakterystyka Partnera publicznego Informację o działalności Partnera publicznego, jego strukturze organizacyjnej znajdują się na stronie Oferent we własnym zakresie zapozna się z potencjałem Partnera prywatnego. Do dnia złożenia ofert istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z kierownikiem działu administracji Muzeum Nadwiślańskiego, Panią Bożeną Pajduszewską (nr telefonu , mail: 2.4. Termin wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego Okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym: 2 lata. Partner publiczny zastrzega możliwość za zgodą partnera prywatnego przedłużenia umowy o 1 rok. 3. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu O udział w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą się ubiegać zainteresowane podmioty, które zobowiążą się do ponoszenia całkowitych kosztów i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności komercyjnej a ponadto wykazać spełnianie następujących warunków: Strona 2 z 7

3 3.1. Zdolność ekonomiczna i finansowa O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu PPP, w tym w szczególności posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż zł Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: świadczyli lub świadczą w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną z form wspierania działalności komercyjnej instytucji kultury: działalność handlową lub gastronomiczną lub wydawniczą. 4. Dokumenty niezbędne do złożenia przez oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podmiot, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że kandydat nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 5. Wadium Zainteresowany podmiot będzie zobowiązany do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości zł. Wadium może być wniesione również w formie gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy partnera publicznego wskazany w zaproszeniu do składania ofert, natomiast dokument potwierdzający udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej załącza się do składanej oferty. Wadium należy wnieść najpóźniej do r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Muzeum. Wadium podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 6. Kryteria oceny ofert Przy wyborze oferty najkorzystniejszej partner publiczny będzie kierować się niżej wymienionymi kryteriami: 6.1. ocena wstępnej Koncepcji prowadzenia działalności komercyjnej Muzeum opracowana przez podmiot prywatny- waga 40%; Strona 3 z 7

4 Partner publiczny oczekuje wskazania przez oferenta, w zakresie Koncepcji, elementów takich jak: 1) założenia dotyczące przygotowania eventów i imprez dla Klientów korporacyjnych; 2) opis proponowanych działań promocyjnych Muzeum; 3) opis asortymentu, który będzie sprzedawany wraz próbkami tych materiałów; 4) koncepcja wyposażenia i aranżacji wnętrza (estetyka, funkcjonalność, jakość wybranych materiałów) kawiarni artystycznej oraz sklepów. Ocena: Każdy z członków komisji przyzna ocenianej ofercie od 0 do 40 pkt, a następnie przyznana ilość punktów zostanie zsumowana i wyliczona zostanie średnia punktacja w tym kryterium dla poszczególnej oferty wysokość czynszu - waga 10% Partner prywatny powinien zaproponować wysokość miesięcznego czynszu za korzystanie z części nieruchomości wraz z jego infrastrukturą i za pobieranie pożytków. Czynsz powinien być indeksowany o wskaźnik inflacji wg GUS. Sposób oceny: Wysokość czynszu oferty ocenianej... x 100 pkt x waga kryterium 10 % najwyższa wysokość czynszu 6.3. podział przychodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym wraz z przedstawieniem formuły i warunków podziału dochodów -waga 25%; Kryterium to przewiduje zaproponowanie przez partnera prywatnego procentowego udziału w obrotach punktów handlowo - gastronomicznych prowadzonych przez partnera prywatnego w ramach zawartej umowy z Muzeum. Sposób oceny: udział w obrotach oferty ocenianej... x 100 pkt x waga kryterium 25 % najwyższy udział w obrotach Dokonując oceny tego kryterium partner publiczny będzie brał pod uwagę również biznesplan, opracowany przez partnera prywatnego. W związku z powyższym biznesplan powinien uwzględniać m.in. następujące elementy: czynsz najmu, udział partnera publicznego w przychodach; konieczność ponoszenia przez partnera prywatnego podatku od nieruchomości i innych obciążeń publicznych związanych z nieruchomością oraz opis struktury przychodów Plan efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych - waga 5%. Partner publiczny będzie oceniał efektywność wykorzystania części nieruchomości Muzeum przeznaczone, na prowadzenie działalności komercyjnej, propozycje uatrakcyjniania oferty komercyjnej Muzeum, modele współpracy z innymi podmiotami zapewniające optymalizację wykorzystania potencjału Muzeum. Ocena: Każdy z członków komisji przyzna ocenianej ofercie od 0 do 5 pkt, a następnie przyznana ilość punktów zostanie zsumowana i wyliczona zostanie średnia punktacja w tym kryterium dla poszczególnej oferty. Strona 4 z 7

5 6.5. budżet przeznaczony przez partnera prywatnego na całkowite wyposażenie części nieruchomości Muzeum na prowadzenia działalności komercyjnej oraz zakładane wydatki na promocję, działania marketingowe, aranżacja i wyposażenie punktów handlowych i gastronomicznych [zgodnie z założeniami partnera prywatnego określonymi w wstępnej Koncepcji prowadzenia działalności komercyjnej Muzeum]- waga 15%. Partner publiczny będzie oceniał wysokość budżetu przeznaczonego przez partnera prywatnego. Sposób oceny: budżet oferty ocenianej... x 100 pkt x waga kryterium 15 % budżet najwyższy 6.6. rodzaj i wysokość zabezpieczenia ryzyk ponoszonych przez partnera publicznego, w tym w szczególności zapłaty czynszu dzierżawnego przez okres trwania umowy, udziału w przychodach oraz ryzyka związanego z zaprzestaniem działalności partnera prywatnego - waga 5% Partner publiczny oczekuje, że partner prywatny przedstawi należyte zabezpieczenie w wybranej przez siebie formie, w szczególności: 1) cesja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na wiarygodny podmiot trzeci (o określonej zdolności finansowej np. wykazującej odpowiednią wysokość obrotów lub poziom EBITDA) zobowiązany do jej kontynuacji; 2) poręczenie spółki lub spółek o określonej zdolności finansowej (np. wykazującej odpowiednią wysokość obrotów lub poziom EBITDA); 3) hipoteka; zastaw; weksel; 4) polisa ubezpieczeniowa; 5) gwarancja bankowa. Warunki wymienione powyżej, partner publiczny traktuje, jako punkt wyjściowy do negocjacji z zainteresowanymi podmiotami, przy czym partner publiczny pragnie podkreślić, że zakres tych kryteriów może ulec modyfikacji. 7. Warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom partnera publicznego, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania. Za ofertę nieodpowiadającą wymaganiom partnera publicznego zostanie uznana oferta: niespełniająca warunków udziału podmiotu w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 8. Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym może być odwołane w następujących okolicznościach: 1) nie została złożona żadna oferta albo żadna oferta nie została dopuszczona do oceny i porównania; 2) oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie przedmiotu PPP nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; Strona 5 z 7

6 4) w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów prawa, które miało wpływ na wynik tego postępowania; 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 6) nie zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w terminie 50 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej. 9. Uwagi dotyczące przygotowania oferty a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę oraz tłumacza przysięgłego. b) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. c) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. d) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Osoba/osoby udzielająca/udzielające pełnomocnictwa musi/muszą figurować w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. e) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby. f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. g) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz załącznikami muszą być ponumerowane. h) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Oferent nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach nazwy (firmy) i adresu oferty. Stosowne zastrzeżenie oferent powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie Koperta winna być zaadresowana następująco: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym ul. Rynek 19 Kazimierz Dolny oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: Oferta na Wybór Partnera prywatnego prowadzącego działalność komercyjną Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - nie otwierać przed dniem 8 maja 2014 r. przed godz Dostarczyć do godz Oferent powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Partnera publicznego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. UWAGA! W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Partner publiczny nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. Strona 6 z 7

7 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert: Miejsce: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym ul. Rynek 19 Kazimierz Dolny Termin: do dnia 8 maja 2014 r., do godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Miejsce: Siedziba Główna Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19, Gabinet Dyrektora Muzeum Termin: Dnia 8 maja 2014 r., godz Kazimierz Dolny, dnia 17 kwietnia 2014 r. Strona 7 z 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Województwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Prowadzący Sprawę: Pełnomocnik Zamawiającego broker ubezpieczeniowy Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo