Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe 2014/S 099-172653. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Muzuem Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny 35 Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Barbara Kendziak Kraków POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Samorządowa Instytucja Kultury Główny przedmiot lub przedmioty działalności Rekreacja, kultura i religia Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul. Szczepańska 2 (wjazd od Placu Szczepańskiego), Kraków lokalizacja Stare Miasto. 1/11

2 2/11 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Kod NUTS PL213 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części. 2. Przedmiotem zamówienia w Części I jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu AV w zakresie: a) systemu wizyjnego, b) systemu nagłośnienia, c) systemu dystrybucji sygnałów AV, d) systemu wideokonferencyjnego, e) systemu nagrywania i streamingu spotkań, f) bezprzewodowego systemu tłumaczeń językowych, g) systemu sterowania urządzeniami multimedialnymi, oświetleniem użytkowym. 3. Przedmiotem zamówienia w Części II jest dostawa oraz częściowa instalacja i uruchomienie urządzeń w zakresie: a) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, b) monitorów i projektorów multimedialnych, c) systemu Digital Signage, d) sprzętu prezentacyjnego, e) centrali telefonicznej, f) urządzeń biurowych. 5. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji zamówienia (w Części I i II) do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego - szczegóły zawarte będą w SIWZ. 6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 1a do siwz (sprzęt AV) i 1b do siwz (sprzęt teleinformatyczny) Formularze cenowe oraz załącznik nr 9a (sprzęt AV) i 9b do siwz (sprzęt teleinformatyczny) Opis przedmiotu zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Informacje o wznowieniach Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 1) Krótki opis 2/11

3 3/11 Przedmiotem zamówienia w Części I jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu AV w zakresie: a) systemu wizyjnego, b) systemu nagłośnienia, c) systemu dystrybucji sygnałów AV, d) systemu wideokonferencyjnego, e) systemu nagrywania i streamingu spotkań, f) bezprzewodowego systemu tłumaczeń językowych, g) systemu sterowania urządzeniami multimedialnymi, oświetleniem użytkowym. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji zamówienia do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego. Warunki szkolenia Część I sprzęt AV: 1) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego minimum 2 szkolenia (w dwóch odrębnych terminach) trwające nie krócej niż 5 godzin dla 10 pracowników. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę osób oraz wyznaczy daty szkoleń na 21 dni przed datą odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Osoba szkoląca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie konfiguracji i funkcjonowania systemu AV objętego przedmiotem zamówienia. Dodatkowo musi posiadać własne urządzenia niezbędne do jego przeprowadzenia w tym minimum 2 zewnętrzne źródła obrazu i dźwięku (np. laptop, odtwarzacz multimedialny), materiał multimedialny na płycie BluRay oraz niezbędne przewody połączeniowe. 3) Szkolenie musi obejmować następujące tematy: Obsługa systemu sterowania urządzeniami multimedialnymi, oświetleniem i roletami, w tym obsługa paneli bezprzewodowych, klawiatur sterujących oraz oprogramowania sterującego na komputerze operatora. Sposób podłączania zewnętrznych źródeł obrazu i dźwięku do przyłączy stołowych i podłogowych. Sposób przełączania sygnałów audio i video ze źródeł zewnętrznych i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu sali (odtwarzacz BluRay, kamery multimedialne, terminal videokonferencyjny) oraz regulacja natężenia dźwięku. Wybór miejsca wyświetlania wybranego obrazu (projektory, monitory boczne, monitory podglądu). Obsługa systemu tłumaczeń symultanicznych. Obsługa systemu videokonferencyjnego. Obsługa rejestratora multimedialnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu teleinformatycznego 1) Krótki opis Przedmiotem zamówienia w Części II jest dostawa oraz częściowa instalacja i uruchomienie urządzeń w zakresie: a) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, b) monitorów i projektorów multimedialnych, 3/11

4 4/11 c) systemu Digital Signage, d) sprzętu prezentacyjnego, e) centrali telefonicznej, f) urządzeń biurowych.wykonawca zobowiązany będzie w ramach zamówienia do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego. Warunki szkolenia Część II Teleinformatyka 1) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego minimum 2 szkolenia (w dwóch odrębnych terminach) trwające nie krócej niż 5 godzin dla 10 pracowników podczas każdego ze szkoleń. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę osób oraz wyznaczy daty szkoleń na 21 dni przed datą odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowe warunki szkolenia w terminie I: a) Osoba szkoląca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie konfiguracji i funkcjonowania systemu Digital Signage oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego b) Szkolenie musi obejmować następujące tematy: System Digital Signage, w tym obsługa oprogramowania zarządzającego w zakresie dokonywania zdalnej zmiany kontentu multimedialnego w urządzeniach odtwarzających, tworzenie layoutów, kalendarza odtwarzania kontentu. Obsługa monitorów dotykowych i urządzeń odtwarzających. Obsługa urządzeń multimedialnych w tym projektorów, tablic interaktywnych oraz systemu nagłośnienia. 3) Szczegółowe warunki szkolenia w terminie II: a) Osoba szkoląca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie konfiguracji i funkcjonowania centrali telefonicznej b) Szkolenie musi obejmować następujące tematy: Obsługa aparatów systemowych w zakresie wykonywania połączeń, wybierania numerów z książki telefonicznej, zawieszania i przekierowania połączenia. Podstawowych informacji w zakresie konfiguracji podstawowych parametrów centrali telefonicznej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I: PLN Część II: PLN 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Szczegółowe warunki dotyczące wadium, określone będą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje, że w celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 4/11

5 5/11 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Część I: 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy. Część II: 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy. - szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia, określone będą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Warunki realizacji zostały określone we wzorach umów stanowiących zał. nr 5a do siwz dla części I (sprzęt AV) oraz 5b do siwz dla części II (sprzęt teleinformatyczny). Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w zakresie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Inne szczególne warunki Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Dla części I: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ustawy pzp. Dla części II: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy pzp. Dla każdej z części: 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca składa: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz 2) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia którego wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz; 3) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 5/11

6 6/11 III.2.2) lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3) 5) i 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 art. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, której wzór stanowi załącznik nr 7 do siwz. Jeżeli Wykonawca, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zdolność ekonomiczna i finansowa 6/11

7 7/11 III.2.3) Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Część I: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Część II: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Część I: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: b) posiadają wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), minimum 2 zamówienia z których każde polegało na dostawie, instalacji i uruchomianiu systemu audiowizualnego (tj. systemu składającego się z systemu nagłaśniającego, projekcyjnego i systemu sterowania) o wartości min PLN brutto każde. W przypadku, kwot wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę złoty polski biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje/posiada: - co najmniej jedną osobę przeszkoloną przez producenta oferowanego systemu sterowania i dystrybucji sygnałów audio-video w zakresie projektowania i integracji systemu, - co najmniej jedną osobę przeszkoloną przez producenta oferowanych projektorów w zakresie kolorystycznej kalibracji tych urządzeń przy użyciu dołączonego do nich oprogramowania. f) potwierdzą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Część II: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: b) posiadają wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie): minimum 2 zamówienia z których każde polegało na dostawie sprzętu komputerowego lub sprzętu multimedialnego o wartości min PLN brutto każde. W przypadku, kwot wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę złoty polski biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu systemu cyfrowej informacji wizualnej ( digital signage ) na min. 25 stanowisk. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje/posiada: co najmniej 2 autoryzowanych instalatorów centrali telefonicznej. f) potwierdzą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej sekcji,wykonawcy muszą złożyć: 7/11

8 8/11 Dla części I: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie należy podać dostawy w zakresie wskazanym w opisie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Dowodami, o których mowa w pkt powyższym są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) specyfikacje techniczne /opisy/ w języku polskim lub angielskim określające szczegółowe parametry oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w siwz przez Zamawiającego - dotyczy sprzętu oznaczonego ** w formularzu cenowym załącznik 1a do siwz Dla części II: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie należy podać dostawy w zakresie wskazanym w opisie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Dowodami, o których mowa w pkt powyższym są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) specyfikacje techniczne /opisy/ w języku polskim lub angielskim określające szczegółowe parametry oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w siwz przez Zamawiającego - dotyczy sprzętu oznaczonego ** w formularzu cenowym załącznik 1b do siwz. Jeżeli Wykonawca, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 8/11

9 9/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP-271-3/14. Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość: Kraków, Rynek Główny 35. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 9/11

10 10/11 VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Priorytet 5 Krakowski Obszar Metropolitarny, Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitarnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego dla projektu pn. Modernizacja obiektu Pałacu pod Krzysztoforami głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, umowa nr MRPO /12-00-XVI/165/ FE/12. Informacje dodatkowe W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Jeśli wykonawcą jest spółka cywilna przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki oraz ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej reprezentacji (art. 866 k.c.). W przypadku, gdy dokumenty ofertowe podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania w sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i nazwie działalność gospodarczą). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu imienny (aktualny na dzień podpisania umowy) certyfikat wystawiony przez producenta zaoferowanego sprzętu potwierdzający, że osoba wskazana do realizacji zamówienia dla części I, na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 dla części I lit. c) tiret pierwszy siwz, została przeszkolona przez producenta oferowanego systemu sterowania i dystrybucji sygnałów audio-video w zakresie projektowania i integracji systemu. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu imienny (aktualny na dzień podpisania umowy) certyfikat producenta oferowanych projektorów w zakresie kolorystycznej kalibracji tych urządzeń przy użyciu dołączonego do nich oprogramowania dla osoby wskazanej do realizacji zamówienia dla części I, na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 dla części I lit. c) tiret drugi SIWZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu imienny (aktualny na dzień podpisania umowy) certyfikat wystawiony przez producenta oferowanej centrali telefonicznej dla dwóch autoryzowanych instalatorów wskazanych do realizacji zamówienia dla części II na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 dla części II lit. c) SIWZ. Certyfikaty opisane wyżej należy złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dla każdej z części tj. I i II, o których mowa w art. 67 ust. 1. pkt. 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego danej części i polegającej na rozszerzeniu dostawy zgodnej z przedmiotem zamówienia podstawowego. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Przepisy dotyczące składania odwołań zawarte są w ustawie z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 10/11

11 11/11 VI.5) Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /11

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282432-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247299-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249119-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275199-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101520-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne rejestratory danych 2014/S 108-189783. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne rejestratory danych 2014/S 108-189783. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189783-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne rejestratory danych 2014/S 108-189783 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291771-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia sieciowe 2015/S 062-108155. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia sieciowe 2015/S 062-108155. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108155-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia sieciowe 2015/S 062-108155 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275254-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324889-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282066-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296331-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109018-2015:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo