Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących"

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

2 Poradnik. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą data aktualizacji: r. Poradnik dostępny jest bezpłatnie w serwisie Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 2

3 Spis treści WSTĘP... 5 I. POJĘCIA OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ, OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA... 7 II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB, DLA KTÓRYCH PROWADZENIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI LUB WSPÓŁPRACA PRZY PROWADZENIU TEJ DZIAŁALNOŚCI JEST JEDYNYM TYTUŁEM DO OBJĘCIA UBEZPIECZENIAMI... 8 III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB, DLA KTÓRYCH PROWADZENIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI LUB WSPÓŁPRACA PRZY PROWADZENIU TEJ DZIAŁALNOŚCI NIE JEST JEDYNYM TYTUŁEM DO OBJĘCIA UBEZPIECZENIAMI ZBIEGI TYTUŁÓW UBEZPIECZEŃ A. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i umowa o pracę B. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i umowa-zlecenie C. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej oraz umowa o pracę i umowa-zlecenie D. Kilka rodzajów pozarolniczej działalności E. Współpraca z kilkoma osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność F. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i bycie duchownym G. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i przebywanie na urlopie wychowawczym lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego bądź zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego H. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i pozostawanie w stosunku służbowym I. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i praca nakładcza J. Zbiegi innych tytułów ubezpieczeń (przykłady) K. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i prawo do emerytury lub renty okres od 1 stycznia 1999 r Osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba z nią współpracująca, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, podlega dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym ZAKRES UBEZPIECZEŃ IV. ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK A. Ustalanie podstawy wymiaru składek zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 1999 r B. Ustalanie podstawy wymiaru składek zgodnie z zasadami wprowadzonymi 24 sierpnia 2005 r WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZASADY FINANSOWANIA SKŁADEK TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADEK V. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH OSOBY UBEZPIECZONE PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I ZASADY JEJ FINANSOWANIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE A TYTUŁY UBEZPIECZENIA A. Kilka rodzajów pozarolniczej działalności B. Prowadzenie pozarolniczej działalności przez osobę mającą ustalone prawo do emerytury lub renty C. Prowadzenie pozarolniczej działalności przez osobę mającą ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności D. Prowadzenie pozarolniczej działalności przez osobę duchowną E. Prowadzenie pozarolniczej działalności przez rolnika TERMINY OPŁACANIA SKŁADEK VI. SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 3

4 VII. ZGŁASZANIE I WYREJESTROWYWANIE Z UBEZPIECZEŃ OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH VIII. DOKUMENTY ROZLICZENIOWE IX. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE XI. TRYB DOKONYWANIA WPŁAT Z TYTUŁU SKŁADEK WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 4

5 WSTĘP Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Istotnym elementem poradnika jest część poświęcona zbiegom tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym (patrz: rozdział III). Omówiono w niej m.in. sytuacje, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Ponadto w opracowaniu podane zostały stopy procentowe składek oraz zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność, w tym dla osób, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po 24 sierpnia 2005 r. Wymieniono w nim również obowiązki spoczywające na osobach prowadzących pozarolniczą działalność, a więc obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz obowiązek sporządzania i przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. W opracowaniu poinformowano także o możliwości dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych po ustaniu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, podając jednocześnie obowiązujący w tym zakresie tryb postępowania (patrz: rozdział IX). W dwóch ostatnich rozdziałach poradnika przedstawiono zasady dokonywania wpłat z tytułu składek oraz zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych. I. POJĘCIA OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ, OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA Obowiązujące od 1 stycznia 1999 r. zasady ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą zawarte są w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.). Powołana ustawa, oprócz wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla osób fizycznych, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi, określiła również kogo należy uważać za wymienione osoby. Należy pamiętać, że osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność i osobami współpracującymi przy prowadzeniu tej działalności jeżeli spełniają podane niżej warunki są nie tylko obywatele polscy, ale również obcokrajowcy. 1. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórcę i artystę, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: - w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, - z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od 1 stycznia 2003 r.), wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (od 1 stycznia 2003 r.), osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty (od 1 marca 2009 r.). Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 5

6 osobę prowadzącą publiczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty (od 1 stycznia 2014 r.). Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Osobą prowadzącą pozarolniczą działalność - w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm. ) - jest przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa (np. adwokaci, lekarze) - wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. W rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest działalnością gospodarczą: działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie innych usług związanych z pobytem turystów. Przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną podejmuje działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podjęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym od 31 marca 2009 r., a więc od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. jednego okienka, osoba fizyczna może podjąć wykonywanie działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku o wpis do ewidencji. W niektórych przypadkach podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz uzyskania zezwolenia. Ubezpieczenia społeczne rozpatrywane są również w odniesieniu do tych osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów szczególnych, innych niż przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. Na przykład, od 1 stycznia 2002 r. - w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz z późn. zm.) - osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest komornik. Twórca. Za twórcę uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii, lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. Artysta. Za artystę z kolei uważa się osobę wykonującą zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury. ` Osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu. Za osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu uważa się: osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalając tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym przedstawicieli wolnych zawodów należy brać pod uwagę m.in. formę opodatkowania. Wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy czy też umowy-zlecenia, z której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych, nie jest prowadzeniem działalności w zakresie wolnego zawodu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 6

7 W przypadku bowiem gdy przedstawiciele wolnych zawodów opłacają podatek od przychodów np. ze stosunku pracy lub umowy-zlecenia, dla celów ubezpieczeń społecznych nie są osobami wykonującymi działalność w zakresie wolnego zawodu, lecz odpowiednio pracownikami lub zleceniobiorcami. Osoba prowadząca niepubliczną bądź publiczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Za osoby prowadzące niepubliczną bądź publiczną szkołę, placówkę lub ich zespół uważa się osoby prowadzące przedszkola, szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, szkoły artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, placówki artystyczne ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, biblioteki pedagogiczne. Wychowanie przedszkolne może być prowadzone w formie: przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zespołów wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 2. Osoba współpracująca Osobą współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność - w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - jest małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, macocha i ojczym oraz osoba przysposabiająca, jeżeli pozostaje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności. Jeżeli powyższe kryteria spełnia pracownik, to dla celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak osoba współpracująca. Wymieniona zasada nie ma jednak zastosowania, jeżeli współmałżonek jednego ze wspólników spółki cywilnej zawarł umowę o pracę z tą spółką. Dla ustalenia tytułu ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia fakt, iż zatrudniona w spółce cywilnej osoba pozostaje z jednym ze wspólników tej spółki w związku małżeńskim i prowadzi z nim wspólne gospodarstwo domowe. Osoba ma zawartą umowę o pracę ze spółką cywilną będącą jej pracodawcą (a nie z konkretną osobą prowadzącą pozarolniczą działalność) i podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Ustalając, czy członek rodziny może być uznany za osobę współpracującą nie bierze się pod uwagę ani okresu, przez który współpraca jest wykonywana, ani wymiaru czasu pracy, ani wieku osoby współpracującej. Podana na wstępie definicja osoby współpracującej przy prowadzeniu pozarolniczej działalności nie ma zastosowania do osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uwaga! Pracownik niezdolny do pracy, pobierający świadczenie np. z tytułu choroby bądź przebywający na urlopie wychowawczym, który w trakcie pobierania tego świadczenia lub przebywania na urlopie zawiera związek małżeński ze swoim pracodawcą, do zakończenia pobierania świadczenia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 7

8 przebywania na urlopie wychowawczym nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca. II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB, DLA KTÓRYCH PROWADZENIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI LUB WSPÓŁPRACA PRZY PROWADZENIU TEJ DZIAŁALNOŚCI JEST JEDYNYM TYTUŁEM DO OBJĘCIA UBEZPIECZENIAMI Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyła obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na osoby fizyczne, które na terenie Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy). Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, podlegające z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, objęte są również obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla wymienionych osób dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej. okres podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Począwszy od 7 marca 2009 r. zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych: od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności przez spółkę jawną, komandytową lub partnerską skutkuje ustaniem ubezpieczeń społecznych wszystkich wspólników, na zasadach podanych wyżej. Także w przypadku wspólników spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania działalności w ramach tej spółki skutkuje ustaniem ubezpieczeń społecznych wszystkich wspólników, na podanych wyżej zasadach. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (tj. okresie niepodlegania ubezpieczeniom z tego tytułu) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych: podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na zasadach obowiązujących dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych mogą przystąpić w dowolnym momencie w okresie niepodlegania ubezpieczeniom w związku z zawieszeniem wykonywania działalności, - objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi następuje na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, - ustanie dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych następuje na zasadach określonych w art. 14 ust. 2 powołanej wyżej ustawy, tj. od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony albo od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na te ubezpieczenia albo od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom, nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. Natomiast wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich w okresie zawieszenia wykonywania działalności przez spółkę mogą Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 8

9 dobrowolnie podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na zasadach określonych w art. 7 wymienionej wyżej ustawy. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia oraz zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych w przypadku zawieszenia wykonywania działalności zostały przedstawione dalej. W stanie prawnym obowiązującym od 20 września 2008 r. do 6 marca 2009 r. zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywierało skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych: od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. W konsekwencji od r., w przypadku zawieszenia działalności osoba prowadząca pozarolniczą działalność (w tym jako wspólnik spółki cywilnej) na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej: podlegała ubezpieczeniom społecznym oraz opłacała składki na te ubezpieczenia do ostatniego dnia miesiąca włącznie, w którym dokonała zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, podlegała ubezpieczeniom społecznym oraz opłacała składki na te ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonała zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Przykład Osoba prowadzi działalność gospodarczą od 1 października 2008 r. Zgłoszenia informacji do ewidencji działalności gospodarczej o zawieszeniu wykonywania działalności dokonała w dniu 20 grudnia 2008 r., a zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności - 10 lutego 2009 r. Osoba podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz od 1 marca 2009 r. Przed 20 września 2008 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania działalności. Osoby współpracujące przy prowadzeniu pozarolniczej działalności podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności do dnia zakończenia tej współpracy. okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, ale tylko wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w terminie określonym ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych na dokonanie takiego zgłoszenia (tj, w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń). W pozostałych przypadkach objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Ubezpieczenie chorobowe ustaje: od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na ubezpieczenie chorobowe; jeżeli jednak za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następnego po dniu, za który zasiłek przysługuje, od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom, tj. od dnia zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności. W przypadku ustania ubezpieczenia chorobowego z powodu nieopłacenia w terminie należnej składki, ZUS - w uzasadnionych przypadkach - może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. W tym celu Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 9

10 zainteresowany powinien wystąpić do jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem, podając przyczyny nieopłacenia składki. III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB, DLA KTÓRYCH PROWADZENIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI LUB WSPÓŁPRACA PRZY PROWADZENIU TEJ DZIAŁALNOŚCI NIE JEST JEDYNYM TYTUŁEM DO OBJĘCIA UBEZPIECZENIAMI 1. Zbiegi tytułów ubezpieczeń Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej może być jednym z dwóch lub więcej tytułów do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Osoba prowadząca taką działalność lub wykonująca współpracę może jednocześnie pozostawać w stosunku pracy, może wykonywać pracę na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej rodzącej obowiązek ubezpieczeń, może prowadzić inne rodzaje działalności pozarolniczej, a także być rolnikiem, duchownym, osobą pozostającą w stosunku służby. Dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i posiadających inne tytuły do ubezpieczeń istotne jest m.in. zakwalifikowanie czynności wykonywanych przez tę osobę dla celów podatkowych. Dlatego też, uznanie przez organ podatkowy, że czynności wykonywane w ramach danej umowy są dla celów podatkowych czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy (nie są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) oznacza, że osoba wykonująca tylko taką umowę powinna podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik. Natomiast w sytuacji, gdy osoba wykonująca taką umowę, wykonuje także czynności w ramach pozarolniczej działalności, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wówczas podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, natomiast obowiązek ubezpieczeń z tytułu działalności gospodarczej rozstrzyga się zgodnie z art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (szczegóły dalej). Podobnie w przypadku uznania przez organ podatkowy, że czynności wykonywane w ramach umowyzlecenia są dla celów podatkowych działalnością wykonywaną osobiście (nie są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Osoba wykonująca tylko umowę zlecenia podlega wówczas obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Natomiast w sytuacji, gdy osoba wykonująca taką umowę wykonuje również czynności w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej następuje zbieg tytułów, który rozstrzyga się zgodnie z art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (szczegóły dalej). Jednocześnie należy pamiętać, że po uznaniu przez organ podatkowy, że czynności wykonywane w ramach umowy są dla celów podatkowych działalnością wykonywaną osobiście (nie są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej), w sytuacjach budzących wątpliwości co do rodzaju umowy (umowa-zlecenie lub umowa o dzieło) obowiązek ubezpieczeń społecznych (lub jego brak) ustala się w oparciu o treść umowy oraz warunki świadczenia pracy i wypłaty wynagrodzenia. Pozarolniczą działalność lub współpracę przy niej może prowadzić również osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty. Posiadanie prawa do emerytury lub renty nie jest wprawdzie tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, jednak z uwagi na wpływ tego prawa na charakter i zakres ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności taka sytuacja zostanie również omówiona w tym rozdziale. W związku ze zmianami przepisów - przy omawianiu ubezpieczeń społecznych osób, dla których prowadzenie pozarolniczej działalności lub wykonywanie współpracy jest jednym z tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym - uwzględnione zostały zasady obowiązujące w tym zakresie w różnych okresach. Między innymi omówiono zasady obowiązujące w okresie do i od 30 grudnia 1999 r., tj. okresie przed i po wejściu w życie ustawy z 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 110, poz. 1256). W przypadku m.in. umów-zleceń, umów agencyjnych oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, omówiono uregulowania obowiązujące w okresie do 13 stycznia 2000 r. i po tej dacie oraz w okresie od 1 listopada 2005 r. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy z 23 grudnia 1999 r. do Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 10

11 tego typu umów, zawartych do 13 stycznia 2000 r., odnosi się przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z 23 grudnia 1999 r. W myśl zaś ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 169, poz. 1412) od 1 listopada 2005 r. zmienione zostały m. in. zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność i będących jednocześnie zleceniobiorcami. A. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i umowa o pracę okres od 1 stycznia do 29 grudnia 1999 r. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność bądź osoba z nią współpracująca, która w wymienionym okresie pozostawała jednocześnie w stosunku pracy, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegała z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy. Z tytułu prowadzonej działalności lub wykonywanej współpracy ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dobrowolne; przy czym nie miał tutaj znaczenia wymiar czasu pracy ani przychód wynikający z zawartej umowy o pracę. okres od 30 grudnia 1999 r. Jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba z nią współpracująca pozostaje równocześnie w stosunku pracy, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Do 31 grudnia 2002 r., z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, wymieniona osoba była obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli podstawa wymiaru składek na jej ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, była niższa od najniższego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy była równa lub wyższa od najniższego wynagrodzenia, osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca mogła być objęta ubezpieczeniami z tego tytułu dobrowolnie, na swój wniosek. Począwszy od 1 stycznia 2003 r. - w sytuacji zaistnienia omawianego zbiegu tytułów ubezpieczeń istotne jest, czy podstawa wymiaru z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa, równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Przykład Osoba była zatrudniona od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu. Był to jej pierwszy rok zatrudnienia i otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 1280,00 zł. (tj. w kwocie równej minimalnemu wynagrodzeniu w pierwszym roku pracy w 2013 r.) Od 1 marca 2013 r. dodatkowo podjęła pozarolniczą działalność. Osoba ta w 2013 r. podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Z tytułu pozarolniczej działalności ubezpieczeniom społecznym podlegała na wniosek. Przeliczeniu podlega podstawa wymiaru składek, jeżeli z umowy o pracę wynika, że wynagrodzenie przysługujące z tytułu jej wykonywania przez cały miesiąc jest równe co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia, odpowiedniego dla danego roku pracy (a przed 1 stycznia 2003 r. - kwocie najniższego wynagrodzenia). Przeliczeniu nie podlega podstawa wymiaru składek, jeżeli umowa o pracę wykonywana jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem ustalonym w wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia, odpowiedniego dla danego roku pracy (a przed 1 styczna 2003 r. - najniższego wynagrodzenia). W związku z powyższym przeliczeniu będzie podlegała podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozostawania w stosunku pracy niższa od minimalnego wynagrodzenia, np. z powodu przebywania przez część miesiąca na zasiłku chorobowym lub rozpoczęcia pracy w trakcie miesiąca. W przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca pozostaje jednocześnie w dwóch stosunkach pracy, należy zsumować podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunków pracy. Jeżeli łącznie wynoszą one przynajmniej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie określone dla danego roku pracy, osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca podlega z tego tytułu dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 11

12 Przykład 1 Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednym zakładzie pracy na 1/2 etatu i z tego tytułu jej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 850 zł. Osoba ta jest równocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy z wynagrodzeniem miesięcznym 850 zł. Ponieważ łącznie z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy osiągnie w 2013 r. wynagrodzenie w kwocie 1700 zł (w 2013 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosiła 1600 zł), z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie. Przykład 2 Osoba prowadząca pozarolniczą działalność była w 2013 r. zatrudniona na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu. Był to jej pierwszy rok pracy i z tego tytułu jej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła 640 zł). Ponieważ z tytułu umowy o pracę osiągała w 2013 r. wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w pierwszym roku pracy (w 2013 r. 1280,00 zł), z tytułu pozarolniczej działalności podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. B. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i umowa-zlecenie okres od 1 stycznia 1999 r. do 13 stycznia 2000 r. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba z nią współpracująca, która jednocześnie spełniała warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej, podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, który powstał wcześniej. Z drugiego tytułu podlegała ubezpieczeniom społecznym na swój wniosek. Osobie takiej przysługiwało również prawo do zmiany tytułu ubezpieczeń, z którego podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom. Jednocześnie należy pamiętać, że w wymienionym okresie obowiązek ubezpieczeń społecznych rodziła umowa zawarta z jednym zleceniodawcą na czas dłuższy niż 14 dni lub umowy zawarte z jednym zleceniodawcą na okres krótszy niż 15 dni, jeżeli łączny okres, na jaki umowy zostały zawarte, wynosił co najmniej 15 dni, a przerwy między tymi umowami były krótsze niż 60 dni. okres od 14 stycznia 2000 r. Podane wyżej zasady ubezpieczeń społecznych nie uległy zmianie. Różnica polega natomiast na tym, że obecnie obowiązek ubezpieczeń społecznych rodzi każda zawarta umowa-zlecenie, niezależnie od okresu, na jaki została zawarta. Obowiązek ubezpieczeń społecznych - obok umów-zleceń i umów agencyjnych - rodzą także umowy o świadczenie usług (niezależnie od okresu, na jaki zostały zawarte), do których zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Przykład Osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w dniu 1 grudnia 2007 r. zawarła umowę-zlecenie na 10 dni. Ponieważ pierwszym tytułem do ubezpieczeń społecznych była współpraca przy prowadzeniu działalności, z tego tytułu osoba ta podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Z tytułu zawartej umowy-zlecenia ubezpieczeniom społecznym podlegała natomiast tylko na swój wniosek. Wymieniona osoba mogła oczywiście zmienić tytuł ubezpieczeń i przez 10 dni podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu zawartej umowy-zlecenia, a dobrowolnie - z tytułu współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. W sytuacji, gdy umowa-zlecenie, umowa agencyjna lub umowa o świadczenie usług jest wykonywana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności lub wykonywanej współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, a jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, osoba podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności. Z tytułu wykonywania umowy-zlecenia (agencyjnej lub o świadczenie usług) osoba ta nie jest obejmowana ubezpieczeniami społecznymi ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Zasada ta ma zastosowanie np. wobec osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w postaci biura rachunkowego, która świadczy usługę - prowadzenie rachunkowości różnym zleceniodawcom. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 12

13 Nie ma natomiast zastosowania do osoby wykonującej pracę na podstawie np. umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług), w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W zakresie opłacania podatku dochodowego przychód uzyskiwany z takich umów stanowi bowiem przychód z działalności wykonywanej osobiście. Umowa o zarządzanie jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności pozarolniczej (patrz: wyjaśnienia na wstępie rozdziału III). Dlatego też wymieniona osoba podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania takiej umowy. W przypadku, gdy w ramach posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoba osiąga przychody z działalności pozarolniczej (w rozumieniu przepisów podatkowych) jak również przychody z kontraktu menedżerskiego - następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W konsekwencji osoba mogła wybrać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych wykonywanie działalności gospodarczej lub wykonywanie kontraktu menedżerskiego. Wówczas ubezpieczenia emerytalne i rentowe z drugiego tytułu miały charakter dobrowolny. Zatem, aby umowa-zlecenie, umowa agencyjna lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia mogła być traktowana jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej warunkiem jest, aby przychód uzyskiwany z tej umowy był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. okres od 1 listopada 2005 r. Zmiana dotyczy jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które wykonują jednocześnie pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. W konsekwencji ma zastosowanie również do tych osób, które po dopełnieniu obowiązku uzyskania odpowiedniego wpisu, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, w ramach tej działalności wykonują wolny zawód oraz osób, które działalność gospodarczą prowadzą w ramach spółki cywilnej. Wprowadzona zmiana nie dotyczy natomiast osób wykonujących pracę na podstawie np. umowyzlecenia oraz prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność inną niż działalność gospodarcza lub współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia (umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) lub współpracuje przy wykonywaniu tych umów, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy np. umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoba ta może być dobrowolnie, na swój wniosek, objęta ubezpieczeniami również z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia (bądź umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) albo współpracy przy jej wykonywaniu. Przez obowiązującą daną osobę najniższą podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność rozumie się odpowiednio: 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w odniesieniu do składek należnych za okres do 31 grudnia 2008 r. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale), 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca składki obliczone od podstawy wymiaru określonej art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W przypadku, gdy podstawę wymiaru składek z tytułu np. umowy-zlecenia stanowi przychód, w miesiącach, w których nie jest dokonywana wypłata wynagrodzenia (nie powstaje przychód) przez co podstawa wymiaru składek wynosi 0, osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności. Przedstawioną zasadę stosuje się - począwszy od 1 listopada 2005 r. - także w przypadku gdy działalność gospodarczą prowadzi osoba zatrudniona jednocześnie na podstawie np. umowy-zlecenia - zawartej przed 1 listopada 2005 r. Jednak w przypadku, gdy przed 1 listopada 2005 r. osoba wykonująca np. umowę-zlecenia (z podstawą wymiaru składek niższą od minimalnej podstawy wymiaru składek dla pozarolniczej działalności gospodarczej) i prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nabyła prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wykonywania umowy, obowiązkiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 13

14 ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności mogła być objęta po zakończeniu okresu pobierania świadczenia. Podobnie w przypadku, gdy po 1 listopada 2005 r. osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu np. umowy-zlecenia nabywa prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wykonywania umowy, obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności może zostać objęta po zakończeniu okresu pobierania zasiłku lub świadczenia. W przypadku gdy zasiłek lub świadczenie przysługuje przez część miesiąca kalendarzowego, do ustalenia, z jakiego tytułu osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w pozostałej części miesiąca, należy porównać kwoty podstawy wymiaru składek z umowy-zlecenia w tym miesiącu oraz minimalnej podstawy wymiaru składek z działalności dla tej części miesiąca, za którą osoba nie pobrała zasiłku lub świadczenia z umowy-zlecenia. Podstawę tę ustala się dzieląc kwotę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu (art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W przypadku, osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia (umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług) oraz inny rodzaj pozarolniczej działalności (np. jest wspólnikiem spółki jawnej), ustalając tytuł do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi należy najpierw rozstrzygnąć zbieg tytułów do ubezpieczeń pomiędzy wykonywaniem pracy na podstawie np. umowy-zlecenia a prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (opisany wyżej). Jeżeli w wyniku zbiegu tych dwóch tytułów osoba winna obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, to w związku z równoczesnym prowadzeniem innego rodzaju pozarolniczej działalności, osoba ta może wskazać jako obowiązkowy tytuł ubezpieczenia dowolną z prowadzonych pozarolniczych działalności (tj. działalność gospodarczą lub inną pozarolniczą działalność). Przykład 1 Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od czerwca 2013 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie mogła być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Osoba ta od 1 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. wykonywała również pracę na podstawie umowy-zlecenia. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy w listopadzie 2013 r. wyniosła 1000 zł (tj. mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynoszącego 2227,80 zł). W związku z tym osoba ta w listopadzie 2013 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Mogła również zostać objęta, na swój wniosek, ubezpieczeniami z tytułu wykonywanej umowy. Przykład 2 Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 września 2012 r. i spełnia warunki podane w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia. Osoba ta jednocześnie od 1 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy wyniosła 500 zł (tj. więcej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, w 2013 r. 480,00 zł). W związku z tym osoba ta podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu powstałego wcześniej, tzn. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Mogła również zostać (na swój wniosek) objęta ubezpieczeniami z tytułu wykonywanej umowy lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Przykład 3 Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 lutego 2013 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie mogła być niższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Osoba ta od 1 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. wykonywała pracę na podstawie dwóch umów-zleceń. Z pierwszej umowy podstawa wymiaru składek wynosiła 600 zł, z drugiej zł. W 2013 r. najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności dla tej osoby wynosiła 2227,80 zł. W listopadzie 2013 r. osoba podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mogła także przystąpić dobrowolnie do ubezpieczeń z tytułu obu umów-zleceń. Przykład 4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 14

15 Osoba prowadzi działalność gospodarczą od 1 lutego 2013 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie mogła być niższa od 60% prognozowaneg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Osoba ta od 1 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. wykonywała pracę na podstawie dwóch umów-zleceń. Z pierwszej umowy podstawa wymiaru wynosiła 500 zł, z drugiej zł. W 2013 r. najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności dla tej osoby wynosiła 2227,80 zł. W listopadzie 2013 r. osoba podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności i dobrowolnie z tytułu obu umów-zleceń. Mogła także podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu umowy-zlecenia, z której podstawa wymiaru składek wynosiła 2600 zł i dobrowolnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i z tytułu umowy- zlecenia, z której podstawa wymiaru składek wynosiła 500 zł. Przykład 5 Osoba prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2012 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2013 r. od 480 zł). Osoba ta w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2013 r. wykonywała jednocześnie pracę na podstawie umowy-zlecenia. Z tytułu tej umowy w listopadzie i grudniu 2013 r. osiągnęła przychód w wysokości 500 zł (taka była podstawa wymiaru składek za te miesiące). Osoba w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2013 r. mogła wybrać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: pozarolniczą działalność gospodarczą lub umowę-zlecenie. Przykład 6 Osoba prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2012 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2013 r. od 480 zł). Osoba ta w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2013 r. wykonywała jednocześnie pracę na podstawie umowy-zlecenia. Z tytułu tej umowy w listopadzie 2013 r. osiągnęła przychód w wysokości 100 zł, a w grudniu 2013 r. przychód w wysokości 900 zł (taka była podstawa wymiaru składek za te miesiące). Osoba w listopadzie 2013 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a w grudniu 2013 r. mogła wybrać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: pozarolniczą działalność gospodarczą lub umowę-zlecenie. Przykład 7 Osoba prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2012 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2013 r. od 480 zł). Osoba ta w okresie od 1 października do 30 listopada 2013 r. wykonywała jednocześnie pracę na podstawie umowy-zlecenia. Z tytułu tej umowy w październiku 2013 r. osiągnęła przychód w wysokości 100 zł, w listopadzie 2013 r. przychód w wysokości 100 zł, a w grudniu 2013 r. przychód w wysokości zł (taka była podstawa wymiaru składek za te miesiące). Osoba w październiku i listopadzie 2013 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Również w grudniu 2013 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (w grudniu nie wykonywała już umowy-zlecenia). Przykład 8 Osoba prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2005 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2005 r. od 254,70 zł). Osoba ta w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2005 r. wykonywała umowę-zlecenie. Z tytułu tej umowy osobie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Od 1 sierpnia 2005 r. osoba została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu umowy-zlecenia. W okresie od 1 października do 30 listopada osoba pobierała zasiłek chorobowy. Z tytułu umowy-zlecenia osoba osiągnęła w sierpniu, wrześniu i grudniu przychód w wysokości 200 zł (taka była podstawa wymiaru składek). W październiku i listopadzie 2005 r. podstawa wymiaru składek z tytułu umowy-zlecenia wynosiła 0 zł. Osoba ta w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2005 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenia. Z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej obowiązkowo ubezpieczeniom podlegała w grudniu 2005 r. Przykład 9 Osoba prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2005 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2005 r. od 254,70 zł). Jednocześnie od 1 października 2005 r. wykonuje umowę- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 15

16 zlecenie, z tytułu której przysługuje jej wynagrodzenie w wysokości 1000 zł. Osoba ta od 1 października 2005 r. została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia. W okresie od 1 do 31 grudnia 2005 r. pobierała zasiłek chorobowy z tego tytułu. Z tytułu umowy-zlecenia osoba osiągnęła w październiku i listopadzie przychód w wysokości 1000 zł., w grudniu w wysokości 0 zł, a w styczniu 200 zł (takie były podstawy wymiaru składek). Osoba ta w okresie od 1 października 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenia. Z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej obowiązkowo ubezpieczeniom podlegała dopiero w styczniu 2006 r. Przykład 10 Osoba prowadzi działalność gospodarczą od 1 czerwca 2005 r. Jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia, z której podstawa wymiaru składek wynosi każdego miesiąca 1700 zł. Od 1 czerwca 2005 r. podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywanej umowy. Za okres od 1 do 20 marca 2007 r. pobrała zasiłek z tytułu umowy-zlecenia. Za marzec 2007r. podstawa wymiaru składek z umowy-zlecenia wyniosłaby 500 zł. Natomiast z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 21 do 31 marca 2007 r. minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniosłaby 566,86 zł. Kwota ta została ustalona w następujący sposób: 1597,51 zł : 31 x 11 = 566,86 zł gdzie: 1597,51 zł minimalna podstawa wymiaru składek dla tej osoby za marzec 2007 r., 31 - liczba dni kalendarzowych marca, 11 - liczba dni w marcu 2007r., w których osoba prowadziła działalność i wykonywała umowę-zlecenie. W związku z tym, od 1 do 20 marca 2007 r. osoba podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenia, a od 21 do 31 marca 2007 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Uwaga! Nadal ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności podlegają osoby, które jednocześnie zawarły umowę-zlecenie (agencyjną lub umowę o świadczenie usług) i są studentami lub uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, do ukończenia 26 lat. Studenci i uczniowie wymienionych szkół, do ukończenia 26 lat, nie są bowiem obejmowani ubezpieczeniami społecznymi, ani obowiązkowo, ani dobrowolnie, z tytułu wykonywanej umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Przy czym, dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która: kontynuuje naukę w tej samej szkole, skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września, ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki. Ponadto za ucznia uznawana jest do 30 września osoba, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe. Studentem jest natomiast osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera) lub drugiego stopnia (studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego) albo jednolitych studiach magisterskich (studia magisterskie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego). Osoba jest studentem od daty immatrykulacji, tj. aktu przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania do daty ukończenia studiów, tj. do daty: złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego, złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii, zaliczenia przez studenta ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki w przypadku kierunku farmacja, bądź do daty skreślenia z listy studentów. Jeżeli data formalnej immatrykulacji jest późniejsza niż dzień 1 października danego roku kalendarzowego, wówczas zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń obejmuje także okres między 1 października a dniem immatrykulacji. Z obowiązującego od 1 października 2011 r. art. 167 ust. 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wynika, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Użyte w tym przepisie sformułowanie zachowuje prawa studenta nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy. Oznacza to, że nie zmieniły się zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych tych osób. Zwolniony z obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy-zlecenia (umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług) jest każdy student do ukończenia 26 lat bez względu na obywatelstwo i kraj odbywania studiów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 16

17 C. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej oraz umowa o pracę i umowazlecenie okres od 1 stycznia 1999 r. do 13 stycznia 2000 r. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, zatrudniona jednocześnie na podstawie umowy o pracę i wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia (agencyjnej) rodzącej obowiązek ubezpieczeń (niezależnie od tego, czy umowa ta była zawarta ze zleceniodawcą, który jednocześnie był pracodawcą tej osoby), obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu stosunku pracy. Z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej lub współpracy i zawartej umowy-zlecenia (agencyjnej) była obejmowana ubezpieczeniami tylko na swój wniosek. okres od 14 stycznia 2000 r. W przypadku równoczesnego prowadzenia pozarolniczej działalności lub wykonywania współpracy oraz pracy na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia (agencyjnej, o świadczenie usług) zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca, osoba prowadząca działalność lub z nią współpracująca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Jeżeli jednak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od najniższego wynagrodzenia (a począwszy od 1 stycznia 2003 r. od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dla danego roku pracy), wspomniana osoba podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom również z tytułu prowadzonej działalności (współpracy), o ile tytuł ten powstał wcześniej niż zawarta została umowa-zlecenie (agencyjna, o świadczenie usług). W przedstawionej sytuacji osoba ta może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami także z tytułu wykonywanej umowy-zlecenia (agencyjnej, o świadczenie usług) lub zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń z pozarolniczej działalności na umowę-zlecenie (agencyjną o świadczenie usług). Przykład 1 Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą od 1999 r. jest jednocześnie zatrudniona w ramach stosunku pracy. Z tytułu umowy o pracę osiągnęła w styczniu 2005 r. wynagrodzenie w wysokości 800 zł (minimalne wynagrodzenie w styczniu 2005 r. wynosiło 849 zł). W tym samym miesiącu wykonywała pracę na podstawie umowy-zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca. Osoba, o której mowa, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywanej umowy o pracę. W styczniu 2005 r., z uwagi na wysokość podstawy wymiaru składek z tytułu pozostawania w stosunku pracy, podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym również z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast z tytułu wykonywanej umowy-zlecenia mogła podlegać dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym. Osoba ta mogła jednak także zmienić tytuł ubezpieczeń i w okresie wykonywania umowy-zlecenia podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu tej umowy (i umowy o pracę), natomiast z tytułu prowadzonej działalności - dobrowolnie. Przykład 2 Osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy osiągnęła w marcu 2005 r. wynagrodzenie w wysokości 1000 zł (minimalne wynagrodzenie w 2005 r. wynosiło 849 zł). W tym samym miesiącu wykonywała również pracę na podstawie umowy-zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca. Pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi od 1999 r. W tym przypadku ubezpieczenia społeczne były obowiązkowe z tytułu pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy. Z tytułu prowadzonej działalności i z tytułu wykonywanej umowy-zlecenia wymieniona osoba mogła podlegać ubezpieczeniom dobrowolnie, na swój wniosek. Od 14 stycznia 2000 r. - na podstawie art. 8 ust. 2a wymienionej ustawy - za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 17

18 umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W sytuacji gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność (lub współpracująca) wykonuje równocześnie pracę na podstawie umowy o pracę i zawartej z własnym pracodawcą wskazanej wyżej umowy cywilnoprawnej, obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności jest także uzależniony od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia z tytułu stosunku pracy oraz umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło, z których przychód jest traktowany jak przychód ze stosunku pracy. Jeżeli podstawa ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od najniższego wynagrodzenia (a od 1 stycznia 2003 r. minimalnego wynagrodzenia), ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności (współpracy) są obowiązkowe. Obowiązkowe są także ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę oraz - niezależnie od wysokości podstawy wymiaru składek osiągniętej w ramach stosunku pracy - ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej. Zleceniobiorca jest bowiem w takich przypadkach w myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważany za pracownika. W przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą (podmiot gospodarczy) wykonuje w ramach tej działalności umowę-zlecenie (inną umowę o świadczenie usług bądź umowę o dzieło), której przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności i umowę tę zawarła z pracodawcą, z którym łączy ją stosunek pracy, to jako drugi tytuł do ubezpieczeń społecznych, obok stosunku pracy, należy uznawać prowadzenie działalności gospodarczej (po uwzględnieniu wcześniejszych wyjaśnień). okres od 1 listopada 2005 r. Zmiana dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (w tym także wspólników spółki cywilnej oraz osób wykonujących wolny zawód w ramach działalności gospodarczej po uzyskaniu wpisu do ewidencji), które wykonują jednocześnie pracę na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia (umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) zawartej z innym podmiotem niż pracodawca lub współpracują przy wykonywaniu tego typu umowy, dla których podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywanej umowy o pracę. Drugi obowiązkowy tytuł do podlegania ubezpieczeniom jest ustalany w zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Jeżeli podstawa ta jest niższa od obowiązującej osobą najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, drugim obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń jest prowadzenie działalności. W pozostałych przypadkach drugim tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będzie tytuł, który powstał wcześniej. Osoba może wówczas - na swój wniosek - zostać objęta ubezpieczeniami również z tytułu powstałego później lub zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń (który wystąpi wtedy obok obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu umowy o pracę). Przykład 1 Osoba z tytułu wykonywanej umowy o pracę uzyskuje przychód niższy od minimalnego wynagrodzenia (tj. od 1600 zł w 2013 r.). Osoba ta prowadzi jednocześnie od stycznia 2004 r. pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązująca ją zatem najniższa podstawa wymiaru składek nie mogła być niższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo w listopadzie 2013 r. wykonywała pracę na podstawie umowy-zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca. Z tytułu wykonywania tej umowy podstawa wymiaru składek wynosiła 1000 zł (tj. była niższa od obowiązującej osobę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności, która w 2013 r. wynosiła 2227,80 zł). Osoba ta podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowyzlecenia mogła przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie, na swój wniosek. Przykład 2 Osoba z tytułu wykonywanej umowy o pracę uzyskuje przychód niższy od minimalnego wynagrodzenia (tj. od 1600 zł w 2013 r.). Osoba ta prowadzi równocześnie od stycznia 2004 r. pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązująca ją zatem najniższa podstawa wymiaru składek nie mogła być niższa od 60% Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 18

19 prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo od października do listopada 2013 r. wykonywała pracę na podstawie umowy-zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca, z tytułu której podstawa wymiaru składek wynosiła 2500 zł. Najniższa obowiązująca tę osobę podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności wynosiła w 2013 r., 2227,80 zł. Osoba podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę i z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (tytuł ten powstał wcześniej), a dobrowolnie z tytułu wykonywanej umowyzlecenia. Mogła również zmienić tytuł do ubezpieczeń i podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę i w październiku i listopadzie 2013 r. z tytułu umowy-zlecenia, a dobrowolnie (w październiku i listopadzie 2013 r.) z tytułu prowadzonej działalności. Przykład 3 Osoba z tytułu wykonywanej umowy o pracę uzyskuje przychód niższy od minimalnego wynagrodzenia (tj. od 1600 zł w 2013 r.). Osoba ta prowadzi jednocześnie od września 2012 r. pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązująca ją najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia (tj. od 480 zł w 2013 r.). Dodatkowo w listopadzie 2013 r. wykonywała pracę na podstawie umowy-zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca, z tytułu której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła 250 zł. Osoba ta podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia mogła przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie, na swój wniosek. D. Kilka rodzajów pozarolniczej działalności Osoba prowadząca kilka rodzajów pozarolniczej działalności jest obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi tylko, z jednego, wybranego przez siebie rodzaju działalności. Z tytułu prowadzenia pozostałych rodzajów pozarolniczej działalności nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. E. Współpraca z kilkoma osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność Zasady ubezpieczeń społecznych osób współpracujących z kilkoma osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność nie zmieniły się od stycznia 1999 r. Osoba spełniająca warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułu współpracy przy prowadzeniu kilku rodzajów działalności podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów może być objęta ubezpieczeniami dobrowolnie, na swój wniosek. Osobie tej przysługuje również prawo zmiany tytułu ubezpieczeń. Może podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej współpracy, która nie powstała najwcześniej. F. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i bycie duchownym Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi zarówno z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy niej, jak i bycia duchownym, jest obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał wcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami społecznymi z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Powyższa zasada obowiązuje jednak tylko w przypadku duchownych będących jednocześnie twórcami i artystami, osobami wykonującymi wolny zawód, wspólnikami jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, albo osobami współpracującymi. Jeżeli duchowny prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. G. Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej i przebywanie na urlopie wychowawczym lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego bądź zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński bądź zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, np. z tytułu zatrudnienia, i jednocześnie prowadzące pozarolniczą działalność lub wykonujące współpracę przy niej podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności lub współpracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 19

20 W sytuacji gdy osoba nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego; nawet wówczas, gdy nadal prowadziła działalność poprzez zatrudnienie pracowników lub ustanowienie pełnomocnika. W związku z powyższym brak było obowiązku wyrejestrowania się takiej osoby, prowadzącej pozarolniczą działalność, z ubezpieczeń. Tym samym, jeżeli osoba nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego i nie dokonała wyrejestrowania prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności, była zobowiązana składać co miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA, w której powinna być wykazywana zerowa podstawa wymiaru składek oraz zerowa składka na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli przy prowadzonej pozarolniczej działalności byli zatrudnieni pracownicy, to do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, oprócz raportów za pracowników, należało dołączyć imienny raport miesięczny ZUS RSA, z kodem świadczenia/przerwy 311 za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Przykład Osoba pobierająca zasiłek macierzyński - wypłacany przez pracodawcę z tytułu pozostawania w stosunku pracy - rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności. Obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. Nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Osoba ta zobowiązana była poinformować pracodawcę o posiadaniu innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Na tej podstawie pracodawca zaprzestawał wykazywać tę osobę w imiennych raportach miesięcznych, a składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego nie były finansowane przez budżet państwa. Zasada nie dotyczyła osób pobierających zasiłek macierzyński, które nabyły prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. okres od 1 września 2009 r. Zmiana dotyczy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność lub współpracujące przy prowadzeniu tej działalności, które spełniają jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierani zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej wykonywaniu. Powyższe zasady ubezpieczeń obowiązują niezależnie od posiadania ustalonego prawa do emerytury lub renty. W przypadku wypłacenia po 31 sierpnia 2009 r. zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego należnego za okres sprzed 1 września 2009 r. w zakresie podlegania ubezpieczeniom stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2009 r. Nie uległy zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Przykład Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności. Obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności. Nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Osoba ta zobowiązana jest poinformować pracodawcę o posiadaniu innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Na tej podstawie pracodawca zaprzestaje wykazywać tę osobę w imiennych raportach miesięcznych, a składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie są finansowane przez budżet państwa. Zasady opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które pobierają zasiłek macierzyński z tytułu prowadzenia tej działalności, są omówione w rozdziale V. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014 r. 20

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Elżbieta Szustak UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH WARSZAWA 2010 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentów

Sporządzanie dokumentów REFORMA 2012 Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Kwalifikacja A.65.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK RACHUNKOWOŚCI EGZAMIN ZAWODOWY Podręcznik do nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ubezpieczenia społecznego wyjaśnienia ZUS

Obowiązek ubezpieczenia społecznego wyjaśnienia ZUS prenumerata 2015 Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 11 listopada 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) Za opłacenie prenumeraty Serwisu prawno-pracowniczego na 2015 rok prezenty do wyboru:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Spis treści UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

Spis treści UBEZPIECZENIE EMERYTALNE PUBLIKACJA BEZPŁATNA Spis treści Wstęp...6 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych w Polsce...8 1.1. Wstęp...8 1.2. Kto podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce?...8 1.2.1. Zagadnienia ogólne...8

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo