TEMAT: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci symptomy oraz postępowanie. Spis treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci symptomy oraz postępowanie. Spis treści:"

Transkrypt

1 Materiał szkoleniowy Łódź, 5 stycznia 2006 r. Opracowanie: Anna Pawłowicz Gimnazjum Specjalne nr 6 ul. Roosevelta 11/ Łódź Lider Programu ORTOGRAFFITI Ilona KałuŜna TEMAT: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci symptomy oraz postępowanie Spis treści: 1. Co to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej? 2. Trzy zasadnicze grupy objawów jak sobie z nimi radzić? 3. Zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym. 4. Leczenie farmakologiczne. 1. Co to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej? Nadpobudliwość jest prawdopodobnie najpowszechniejszym lub najpopularniejszym określeniem psychologicznych problemów okresu dzieciństwa, fachowo nazywanych zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. attention-deficit hyperactiviry disorder ADHD). Inne terminy, którymi posługują się specjaliści, to zaburzenia hiperkinetyczne, minimalne dysfunkcje mózgu oraz zaburzenie z deficytem uwagi. Obecnie zaburzenie określa się oficjalnie zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Polega ono na ograniczonej zdolności hamowania zachowań i ma trzy podstawowe cechy: nieuzasadniona rozwojowo nieumiejętność skupienia uwagi, impulsywność i nadruchliwość, mające swój początek przed ukończeniem 7 lat. Amerykańscy naukowcy tworząc klasyfikację DSM IV, stwierdzili, Ŝe nadpobudliwość ruchową i impulsywność często trudno jest od siebie rozgraniczyć. Wyodrębnili więc następujące trzy podtypy ADHD: I. podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi dziecko nie moŝe skupić się na tym, co mówi nauczycielka, zapomina, o czym przed chwilą rozmawiało, a w czasie odrabiania lekcji interesuje się wszystkim dookoła, tylko nie pracą. Takie dzieci są często odbierane przez nauczycieli lub rodziców jako mniej zdolne lub nieradzące sobie z nauką. Zwykle w miarę spokojnie siedzą w ławce czy przy biurku, nie wzbudzając swoim zachowaniem niepokoju dorosłych. Jednak to, Ŝe po kilku minutach wpatrywania się w zeszyty zaczynają zajmować się czymś innym, na klasówkach popełniają niefortunne błędy źle przepisują cyfry lub znaki działań arytmetycznych, nie rozwiązują zadań, bo nie są w stanie przeczytać ich treści do końca powoduje, Ŝe nie wykorzystują swoich potencjalnych moŝliwości. Często kończą swoją karierę szkolną zbyt wcześnie lub z gorszymi wynikami, np. mają gorsze stopnie, poniewaŝ nie potrafią dokończyć Ŝadnego zadania z matematyki albo zamiast liceum ogólnokształcącego wybierają szkołę zawodową. II. podtyp z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej nasz mały bohater biega w kółko, ogląda telewizję, skacząc po wersalce i zmieniając bez przerwy kanały. Jego zachowanie w czasie przerw zyskało mu u nauczycieli opinię małego pershinga. Odpowiednio zmoty-

2 wowany potrafi odrobić całą pracę domową od początku do końca. Te dzieci głównie biegają od momentu, gdy otworzą oczy, do chwili gdy zasną, dawno po tym, jak sąsiedzi połoŝyli się juŝ do łóŝek. Są niezmordowane, ciągle zmieniają miejsce. Najprzyjemniejszą dla nich rozrywką jest wszystko, co kojarzy się z ruchem lub szybkością. Z drugiej jednak strony, jeśli w końcu namówimy te dzieci, by usiadły do lekcji, zainteresujemy je zabawą lub zaprowadzimy w nowe, interesujące miejsce, uda się mam zająć ich uwagę. W szkole nie mają kłopotów z przyswajaniem sobie materiału, ale szybko nudzą się i wstają z ławki. Odpowiadają na kaŝde pytanie nauczyciela, nawet jeśli było skierowane do innego ucznia. W opinii szkoły te dzieci to zdolne wiercipięty, kiepsko dogadujące się z nauczycielem i resztą klasy. III. typ mieszany czyli dwa w jednym. U dziecka występują zarówno nasilone objawy niepokoju ruchowego, słaba kontrola impulsów oraz objawy zaburzeń koncentracji uwagi. Pełny obraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej powoduje, Ŝe dzieciom z ADHD jest najtrudniej radzić sobie z codziennością. Dla nich wszystko, co napisaliśmy powyŝej, stanowi prawdziwy problem. Nie radzą sobie zarówno z uwaŝaniem, pamiętaniem, jak i spokojnym pozostawaniem w miejscu lub czekaniem na swoją kolej. Typ mieszany zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jest najczęstszy. Z wielu badań wynika jednak, Ŝe u kaŝdego dziecka moŝna rozpoznać w kolejnych, przeprowadzanych co kilka lub kilkanaście miesięcy badaniach inny podtyp tego zaburzenia. Wynika to prawdopodobnie z tego, Ŝe w róŝnym wieku bardziej są nasilone i widoczne odmienne problemy. Im mniejsze dziecko, tym bardziej rodzice i otoczenie przejmują się, Ŝe nie moŝe ono spokojnie usiedzieć w miejscu. Gdy robi się starsze i zaczyna chodzić do szkoły, nauczyciele zwracają uwagę, Ŝe juŝ nie tylko nie moŝe spokojnie usiedzieć w miejscu, ale takŝe nie potrafi skupić się na lekcji czy odrabianiu prac domowych w świetlicy. Z czasem chodzenie po klasie zostaje zastąpione przez uczucie niepokoju ruchowego, a na pierwszy plan wysuwają się objawy zaburzeń koncentracji uwagi. TakŜe w róŝny sposób ADHD manifestuje się u kaŝdej z płci u chłopców częściej występuje podtyp mieszany lub z przewagą nadpobudliwości, u dziewczynek zaś podtyp z zaburzeniami koncentracji uwagi. 2. Trzy zasadnicze grupy objawów jak sobie z nimi radzić? Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej układają się w trzy grupy: kłopoty z kontrolą własnej impulsywności, nadmierna aktywność ruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi, a wszystko to nadmiernie nasilone w porównaniu z dziećmi w tym samym wieku oraz do ich rzeczywistego poziomu rozwoju. NADMIERNA IMPULSYWNOŚĆ Impulsywność dzieci nadpobudliwych prowadzi do tego, Ŝe działają one, nie przewidując konsekwencji swojego działania, co z kolei powoduje, Ŝe nie są w stanie dostosować się do zasad panujących w domu. Dzieci nadpobudliwe mają kłopot z zastosowaniem zasad w praktyce, choć zwykle doskonale je znają i chcą przestrzegać. Przypominanie im o umowach i zakazach czy uczenie przestrzegania zasad trzeba powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia i dzień po dniu. JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM? 1. Zawsze omawiamy kaŝde wydarzenie.

3 2. Przypominamy zasadę, która obowiązuje w określonej sytuacji. 3. Zastanawiamy się, dlaczego tak się stało. 4. Omawiamy inny sposób zachowania. 5. JeŜeli zasada została złamana, zawsze wyciągamy konsekwencje. Dziecko z tego rodzaju zaburzeniem nie zastanawia się przed wykonaniem jakiejś czynności, nie stara się przewidzieć jej konsekwencji. Kilka prostych sposobów na zachowania wynikające z nieumiejętności przewidywania: 1. KARTKI I RYSUNKI Obowiązujące zasady zapisujemy na kartkach, które wieszamy w miejscach konfliktogennych ; w przedszkolu sprawdzają się kartki z symbolami, np. przekreślone usta = nie rozmawiamy. Nie wystarczy ich powiesić, naleŝy mieć je zawsze pod ręką i pokazywać za kaŝdym razem, kiedy wystąpi niepoŝądane zachowanie. 2. ODDYCHANIE I LICZENIE Staramy się, aby dziecko przed kaŝdym przedsięwzięciem liczyło do pięciu albo brało kilka wdechów. Celem jest odroczenie działania. Nie moŝemy oczekiwać zbyt szybkich rezultatów. Musimy ciągle przypominać o wprowadzanych zasadach. 3.CO BY BYŁO, GDYBY / CO SIĘ STANIE, JEŚLI? Ćwiczymy umiejętność przewidywania, zadając pytania: Co by się mogło stać, gdyby ktoś wybiegł na jezdnię? albo: Co by było, gdyby ktoś wyszedł z domu wieczorem, nic nikomu nie mówiąc?. NADRUCHLIWOŚĆ O nadruchliwości mówimy wtedy, gdy dziecko cechuje nadmierna, niczym nie uzasadniona aktywność ruchowa, oczywiście w porównaniu z innymi dziećmi w jego wieku. Nadruchliwość zwykle współwystępuje z nadmierną impulsywnością. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w szkole będzie chodzić po klasie lub stale wiercić się w ławce. Biegając na przerwach, potrąci większość uczniów na korytarzu. Dzieci z ADHD mają bardzo duŝą potrzebę ruchu, nie potrafią przez dłuŝszą chwilę pozostać w miejscu. Zwykle nie przewidują konsekwencji swojego postępowania najpierw coś zrobią, a potem pomyślą. JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM? 1. SPORT Rodzice mogą zapisać dziecko na wyczerpujące zajęcia sportowe. 2. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Rozwiązaniem jest takie zorganizowanie dnia, aby umoŝliwić innym członkom rodziny realizację obowiązków i potrzeb, np. mama pisze na komputerze, a tata zabiera dziecko na spacer.

4 1. Musimy określić właściwe miejsce dziecka w klasie. a. Dziecko siedzi z tyłu i często do niego podchodzimy (tzn. co kilka minut). b. Siedzi w pierwszej ławce ze spokojnym uczniem. c. Staramy się nie sadzać dziecka z ADHD w jednej ławce z najlepszym kolegą. 2. Organizacja zajęć pamiętamy, Ŝe dziecko z ADHD musi mieć duŝo okazji do ruchu. a. Wysyłamy je po kredę. b. Prosimy, Ŝeby starło tablicę. c. Wprowadzamy kilkuminutowe przerwy na zorganizowaną gimnastykę. d. Pozwalamy dziecku wiercić się i kręcić (jeśli nie przeszkadza mu to w wykonaniu konkretnego polecenia, a nam w prowadzeniu lekcji). 3. Tworzymy kącik ruchowy wyznaczamy miejsce w klasie, w którym uczeń będzie mógł przebywać przez pięć minut. a. Pamiętamy, Ŝe klasa musi być uprzedzona o pewnych przywilejach ucznia z ADHD. b. Czas, który uczeń moŝe spędzić w kąciku ruchowym, jest ściśle określony w którymś z punktów regulaminu. c. Zanim dziecko pójdzie do kącika albo skorzysta z jakiegokolwiek przywileju, przypominamy mu o zasadzie, która określa ten przywilej, np. wracasz, kiedy mówię: wróć, proszę! pamiętamy o krótkich, konkretnych poleceniach. 4. Dzieci pracują w parach, sprawdzając się wzajemnie. ZABURZENIA UWAGI Dzieci z ADHD mają słabszą zdolność do koncentrowania się na kaŝdym zadaniu. Dotyczy ona zarówno skierowania uwagi (np. zachęcenia do słuchania), jak i jej utrzymania (np. ciągłego słuchania). Dzieci nadpobudliwe mają problemy z: zastosowaniem się do kolejnych instrukcji, skupieniem uwagi na jednej czynności (często z jednej czynności przechodzą do drugiej, nie kończąc poprzedniej), wykonywaniem do końca zadań zleconych przez dorosłych, odrabianiem lekcji lub czytaniem zadanego tekstu (nadmierne roztargnienie w czasie nauki), słuchaniem tego, co się do niego mówi, pamiętaniem o zabraniu wszystkich rzeczy niezbędnych do wykonywania róŝnych czynności, takich jak przybory szkolne, ksiąŝki, zabawki lub narzędzia, z zapamiętaniem tego, co było zadane, z zapisywaniem wszystkiego, co było na lekcjach. Dzieci z ADHD określa się jako marzycielskie, śniące na jawie. One po prostu nie potrafią zogniskować (skupić) swojej uwagi na jednym źródle bodźców (nauczyciel lub rodzic). AngaŜują się więc w bezproduktywne czynności bębnienie palcami po biurku, zabawę przyborami szkolnymi, wyglądanie przez okno.

5 JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM? 1. W określonym czasie dziecko wykonuje określone zadanie. 2. Sprawdzamy prace dziecka z ADHD na końcu wyrównujemy szanse. 3. Włączamy dziecko do aktywnej pracy, która zapobiega bezproduktywnym stanom dekoncentracji. 4. Dzielimy zadania na odcinki i sprawdzamy wykonanie kaŝdego z nich, nie zapominamy krótko pochwalić za kaŝde zakończone zadanie. 5. Kiedy widzimy, Ŝe dziecko zaczyna się rozpraszać, wydajemy polecenia: patrz, uwaŝaj, pisz, otwórz zeszyt. 6. Formułujemy polecenia tak, aby nie stosować w odniesieniu do dziecka partykuły nie, np. zamiast powiedzieć nie odwracaj się, mówimy patrz na tablicę. 7. Zakładamy specjalny zeszyt, w którym zapisujemy dziecku pracę domową, pamiętamy, Ŝe to nasz obowiązek. 3. Zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym Pracując z dziećmi nadpobudliwymi, musimy pamiętać, Ŝe młodsze wymagają natychmiastowej informacji zwrotnej, nagród, które dawane są od razu, bardzo wielu powtórzeń, stosowania upomnień w bardzo zróŝnicowanej formie, np. słownych, obrazkowych. Starsze dzieci moŝemy włączyć w struktury tworzące programy modyfikacji zachowań. Jest to moŝliwe, poniewaŝ starsze dziecko potrafi zrozumieć reguły, zasady, cel działania, moŝemy zawrzeć z nim kontrakt czy umowę. Nie wszystko, co zrobimy, zadziała, często dana metoda pomoŝe jednemu dziecku, a u innego nie spowoduje Ŝadnych zmian. Poza tym musimy dostosować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka. Podczas pracy z dzieckiem nadpobudliwym musimy umieć: Formułować polecenia. Walczyć z nadmierną ruchliwością. Wprowadzać stałe zasady. Wykorzystywać wszystkie moŝliwości poznawcze dziecka uczyć na róŝne sposoby. Modyfikować zachowania niepoŝądane. FORMUŁOWANIE POLECEŃ 1. Dziecko powinno mieć głowę na wysokości naszych ust. 2. Prosimy, aby powtórzyło nasze polecenie. 3. MoŜemy odwrócić je w naszą stronę; waŝne, aby nie ujawniać agresji. 4. Komunikat ma być rzeczowy, to znaczy sprowadzony do sedna. 5. Unikamy nadmiaru emocji, nie podnosimy głosu, bo w ten sposób przykuwamy uwagę do dźwięku, a nie do treści. 6. Nie stawiamy pytań dających wybór. 7. Skracamy i uszczegóławiamy polecenia. W przypadku młodszych dzieci bardzo dobrze sprawdzają się polecenia w formie rysunków, np. przekreślone usta = nie rozmawiamy.

6 WARUNEK: Musimy pokazywać rysunek zawsze, kiedy chcemy, aby dziecko wykonało polecenie, nie wystarczy powieszenie rysunku na drzwiach sali. WALKA Z NADMIERNĄ RUCHLIWOŚCIĄ Szerzej omówiona w punkcie 2 (Trzy zasadnicze grupy objawów jak sobie z nimi radzić?). WPROWADZENIE STAŁYCH ZASAD Pracując z dzieckiem nadpobudliwym, musimy mieć świadomość, Ŝe konsekwentne postępowanie nie oznacza karania. 1. Zasady muszą być jasne i stałe, przestrzegane z Ŝelazną konsekwencją. 2. Ustalamy, co jest waŝne, a co najwaŝniejsze, np. dostrzegamy drobne sukcesy dziecka. 3. Pozwalamy dziecku ponieść konsekwencje jego zachowań, np. jeśli zachowało się nieodpowiednio w stosunku do kolegi, to musi go przeprosić. 4. Musimy przedyskutować zasady z dzieckiem, zanim wprowadzimy je w Ŝycie. WYKORZYSTYWANIE MOśLIWOŚCI POZNAWCZYCH DZIECKA UCZENIE NA RÓśNE SPOSOBY 1. Wykorzystujemy ksiąŝki, filmy np. o przyrodzie, edukacyjne programy komputerowe, ksiąŝki z ilustracjami. 2. Uczymy dziecko korzystania ze słownika, encyklopedii. 3. Organizujemy zajęcia w muzeum, galerii. WaŜne, Ŝeby wycieczka była związana z aktualną lekcją, a nie z tą, która odbyła się tydzień temu. 4. Zadajemy zaskakujące pytania, np. dlaczego mąka jest biała, a trawa zielona? 5. Przygotowujemy plansze, wypisujemy na tablicy kluczowe słowa. 6. Zawsze podkreślamy najwaŝniejsze rzeczy, uczymy tym samym hierarchizacji. 7. Tłumaczymy na bieŝąco wszystkie trudne słowa. ODRABIANIE LEKCJI 1. Ustalamy konkretną godzinę, o której rozpoczynamy zajmowanie się szkolnymi czy przedszkolnymi obowiązkami. 2. Redukujemy liczbę elementów rozpraszających biurko jest idealnie uprzątnięte, okno zamknięte, telewizor wyłączony, nikt się nie kręci. 3. Przeglądamy zadanie, jakie ma dziecko, omawiamy instrukcję i upewniamy się, Ŝe dokładnie rozumie. Zadajemy pytania dodatkowe. 4. Kiedy wyczerpią się moŝliwości koncentracji uwagi, naleŝy pozwolić dziecku odpocząć, ale nie zaczynamy czynności, od których trudno się oderwać. Prosimy, Ŝeby zrobiło herbatę, wykonujemy razem kilka przysiadów. 5. Staramy się zrobić coś nowego, niech zajęcia mają formę opowieści, zgadywanek, krótkie informacje mogą się rymować. MODYFIKACJA ZACHOWAŃ NIEPOśĄDANYCH Zachowania poŝądane, do których naleŝy dąŝyć i za które naleŝy chwalić: 1. Dziecko kończy zadanie.

7 2. Zapytane stara się znaleźć odpowiedź związaną z tematem. 3. Nie zaczepia innych dzieci. 4. Przestrzega zasad obowiązujących w rozmowie. 5. Reaguje spokojnie, kiedy nauczyciel zwróci mu uwagę. 6. Stara się zmieścić z wykonaniem zadania w określonym czasie. 7. Ma porządek na biurku. 8. Słucha przez dłuŝszy czas. 9. Wykonuje polecenie. 1. Koncentrujemy się na jakości zadania. Nie karzemy za objawy. Jeśli dziecko wykonuje polecenie i podśpiewuje pod nosem, powstrzymajmy się od komentarza i uwagi. Musimy pamiętać, Ŝe koncentracja na zadaniu wymaga od niego ogromnego wysiłku. Naszym celem jest zwiększenie efektywności dziecka, nie moŝemy porównywać go do prymusów z pierwszej ławki. 2. Musimy pamiętać, Ŝe zachowanie poŝądane to niekoniecznie takie, które pozwala pracować reszcie grupy, a nam daje chwilę odpoczynku. Musimy zdecydować, czy chcemy, Ŝeby dziecko rysowało cokolwiek i zajęło się czymkolwiek, czy Ŝeby rysowało czarny kwadrat, bo takie jest zadanie. Nie moŝemy nagradzać dziecko za to, Ŝe ma w ręku noŝyczki i siedzi grzecznie, chociaŝ nie wie, jakie było polecenie. Nie wrzeszcz! to za mało jeśli dziecko nie wie, jak inaczej wyrazić swoje Ŝyczenia i pretensje, musimy powtarzać za kaŝdym razem: Podnieś rękę, kiedy chcesz coś powiedzieć. JeŜeli ograniczymy się do nie wrzeszcz, to dziecko, które komunikuje się z nami tak jak umie, będzie dostawało informację zwrotną: nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia. 3. WaŜne jest, abyśmy nie starali się zacząć swojej pracy od najtrudniejszych i najbardziej złoŝonych problemów. PoraŜka odniesiona juŝ na samym początku zniechęci zarówno nas, jak i dziecko, a musimy pamiętać, Ŝe jego samoocena i chęć do pracy nie są zbyt duŝe. 4. Nie moŝemy wzmacniać zachowań niepoŝądanych. Jeśli wymyślamy dziecku zabawy, to jest to dla niego pewna forma nagrody, ale jeśli wymyślamy mu zabawy tylko wtedy, kiedy jest niegrzeczne (Ŝeby mieć je z głowy), to nagradzamy je za niepoŝądaną formę zachowania. Dziecko nauczy się szybko, Ŝe pani w szkole wymyśli coś ciekawego, kiedy tylko zajdę jej za skórę. 5. Podczas opracowywania kolejnych sposobów, metod pomocniczych w procesie wzmacniania lub wygaszania róŝnych form zachowań nie moŝemy zapomnieć o dziecku. WaŜne, abyśmy ustalili, jakie są moŝliwości danego ucznia, np. jeśli nie jest w stanie utrzymać porządku w całej szafce, niech dba zawsze o dwie wybrane półki. Dziecko, które ciągle wdaje się w bójki, nie zacznie ich unikać, ale moŝe bić się rzadziej, a później bardzo rzadko. 4. Leczenie farmakologiczne Kiedy zawiodą techniki wychowawcze i metody psychologiczne, amerykańscy psychiatrzy najczęściej ordynują psychotropowe środki stymulujące metylfenidat lub dekstroamfetaminę zwiększające aktywność struktur mózgowych odpowiedzialnych za kontrolę zachowań i koncentrację uwagi. Psychostymulanty są skuteczne tylko przez kilka godzin po zaaplikowaniu, ich działanie sprowadza się do łagodzenia objawów. Prof. Tomasz Wo-

8 lańczyk porównuje je do okularów, które nie leczą, a jedynie korygują wadę wzroku i są skuteczne tylko wtedy, kiedy są na nosie. Leki stymulujące nie wyleczą z nadpobudliwości, czasem jednak pozwalają skończyć szkołę, przerwać błędne koło kar i wyrzucania z kolejnych szkół, ocalić resztki pozytywnego myślenia o sobie. LITERATURA: 1. Philip C. Kendall, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Sopot Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci: prawie wszytsko co chcielibyście widzieć: ksiąŝka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy, Bofolium, Lublin ElŜbieta Olender, Choroba nieznośnych dzieci, Polityka nr 44/2005.

ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ. /opracowanie: mgr Danuta Piątkowska/

ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ. /opracowanie: mgr Danuta Piątkowska/ ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ /opracowanie: mgr Danuta Piątkowska/ Coraz częściej rodzice, którzy nie dają sobie rady z niespokojnym, łatwo rozpraszającym się dzieckiem, do którego nic nie

Bardziej szczegółowo

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Przyczyny, diagnoza, zasady terapii.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Przyczyny, diagnoza, zasady terapii. Literka.pl Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Przyczyny, diagnoza, zasady terapii. Data dodania: 2012-04-17 22:43:53 W referacie przedstawiłam, w oparciu o fachową literaturę przedmiotu, definicję

Bardziej szczegółowo

Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Dorota Kalinowska - psycholog

Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Dorota Kalinowska - psycholog Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Dorota Kalinowska - psycholog ADHD - nazewnictwo Wg DSM - IV TR: ADHD Attention Deficit Hyperactiviti Disorder /zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi.

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. Pokochaj i przytul dziecko z ADHD ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. TYPOWE ZACHOWANIA DZIECI Z ADHD: stale wierci się na krześle,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych

Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych Trudności wychowawcze mają tak naprawdę najlżejszy ciężar gatunkowy, poważniejsze od nich są zaburzenia emocjonalne, a jeszcze cięższe jest

Bardziej szczegółowo

PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO

PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO ZALECENIA DLA NAUCZYCIELI Wiele informacji napisano już na temat dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Postępowanie z nimi wciąż jednak stanowi ogromny problem

Bardziej szczegółowo

Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze.

Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze. Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze. Plan: Co to jest ADHD? Objawy ADHD Jak odróżnić ADHD od innych problemów zachowania

Bardziej szczegółowo

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej...

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej... Zespół nadpobudliwości psychoruchowej..... Jak pracować z dzieckiem z ADHD? opracowała Beata Osial Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD ) to schorzenie w większości przypadków przekazywane dziedzicznie.

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową

Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową Opracowała: Nauczyciel wspierający - Iwona Żak Wstęp Uczniowie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Bardziej szczegółowo

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania Dr hab. Aneta R. Borkowska Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS Lublin Nadpobudliwość

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i sposoby pracy z dziećmi z zespołem ADHD

Rozpoznawanie i sposoby pracy z dziećmi z zespołem ADHD Literka.pl Rozpoznawanie i sposoby pracy z dziećmi z zespołem ADHD Data dodania: 2004-08-29 16:00:00 ADHD (Attention Deficyt Hyperacktivity Disorder)- dla tego zespołu objawów stosuje się dwa określenia:

Bardziej szczegółowo

Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel?

Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel? Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel? Małgorzata Moszyńska-Dumara WSSD OLSZTYN OBJAWY KLINICZNE Brak

Bardziej szczegółowo

ADHD. objawów: nadruchliwości, impulsywności orazzaburzeń uwagi. Objawy zespołu mogą być

ADHD. objawów: nadruchliwości, impulsywności orazzaburzeń uwagi. Objawy zespołu mogą być ADHD Jak pomóc dziecku z zespołem hiperkinetycznym (ADHD) w domu? Na ogół cieszymy się, kiedy nasze dzieci mają dużo energii, tysiąc pomysłów na sekundę i wiele z nich wprowadzają od razu w życie. Wydaje

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz godziny wychowawczej

Scenariusz godziny wychowawczej Scenariusz godziny wychowawczej Temat zajęć: Dlaczego warto się uczyć? Cele: uczeń: - wyjaśnia znaczenie słowa motywacja - podaje motywy uczenia się - zna rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną i ich

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji matematyki dn w klasie IIIa Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie.

Konspekt do lekcji matematyki dn w klasie IIIa Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie. Monika Łokaj III Matematyka (licencjat) Konspekt do lekcji matematyki dn. 6.01.2006 w klasie IIIa Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie. Nauczyciel: Prowadzący: Monika Łokaj Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodziców do wspomagania dziecka w uczeniu się nowej roli bycia uczniem

Przygotowanie rodziców do wspomagania dziecka w uczeniu się nowej roli bycia uczniem Przygotowanie rodziców do wspomagania dziecka w uczeniu się nowej roli bycia uczniem Dowiem się wielu ciekawych rzeczy Poznam nowych kolegów Będą ciekawe zajęcia Wiedza i umiejętności Informacja DOBRY

Bardziej szczegółowo

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi GENETYCZNIE UWARUNKOWANA, NEUROLOGICZNA DYSFUNKCJA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEADEKWATNYMI

Bardziej szczegółowo

DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO

DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO Nadpobudliwość psychoruchowa już od wielu lat jest tematem wielu badań, dyskusji i opracowań. To jedno z najczęściej występujących zaburzeń wieku rozwojowego. Badania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji matematyki dn r. w klasie V SP nr 11 w Rzeszowie

Konspekt do lekcji matematyki dn r. w klasie V SP nr 11 w Rzeszowie Monika Łokaj II Matematyka Konspekt do lekcji matematyki dn.12.04.05r. w klasie V SP nr 11 w Rzeszowie Nauczyciel: Prowadzący: Monika Łokaj Temat lekcji: Poznajemy wielokąty Czas trwania: 4ut Cele: 1.

Bardziej szczegółowo

Czym się różni ADHD od ADD? Przy ADD istnieją dwa symptomy: nieuwaga; impulsywność. Przy ADHD stwierdzamy: nieuwagę; impulsywność; hiperaktywność.

Czym się różni ADHD od ADD? Przy ADD istnieją dwa symptomy: nieuwaga; impulsywność. Przy ADHD stwierdzamy: nieuwagę; impulsywność; hiperaktywność. Mity, fakty, diagnoza i terapia ADHD, to tylko część informacji, z którymi możesz się zapoznać czytając niniejszy artykuł. Sprawdź jak zachowuje się dziecko dotknięte ADHD i co robić, aby pomóc mu odnaleźć

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ /ADHD/

UCZEŃ Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ /ADHD/ UCZEŃ Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ /ADHD/ ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, występuje na całym świecie, we wszystkich kulturach, zarówno

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ADHD symptomy i zasady postępowania.

TEMAT: ADHD symptomy i zasady postępowania. Materiał szkoleniowy Katowice, 12 stycznia 2006 r. Małgorzata Woźniak Gimnazjum nr 1 ul. Brzozowa 24, 43-100 Tychy Liderzy Programu ORTOGRAFFITI Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Magdalena Grześkowiak TEMAT:

Bardziej szczegółowo

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją Uczeń, od którego nigdy nie wymaga się nic takiego, czego nie może zrobić, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją Uczeń, od którego nigdy nie wymaga się nic takiego, czego nie może zrobić, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może Jestem rodzicem dziecka z dysleksją Uczeń, od którego nigdy nie wymaga się nic takiego, czego nie może zrobić, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może John Stuart Mill 1 Wskazówki dla rodziców dziecka z dysleksją

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI Możliwe objawy dysleksji CZYTANIE Trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Matematyki do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Matematyki do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Matematyki do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1 Uczniowie, którzy uzyskali opinię Poradni Psychologiczno-pedagogicznej o specjalnych

Bardziej szczegółowo

Dyskalkulia - zaburzenie zdolności rozpoznawania liczb i liczenia. Może być wrodzona lub wtórna.

Dyskalkulia - zaburzenie zdolności rozpoznawania liczb i liczenia. Może być wrodzona lub wtórna. Czym jest ADHD ADHD jest sformułowaniem, które coraz częściej słyszymy w szkołach. Stwierdzenie, że dziecko cierpi na ADHD jest często negatywnie odbierane przez rodziców i otoczenie. Zdarza się również,

Bardziej szczegółowo

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 1. Charakterystyka objawów Zespół nadpobudliwości psychoruchowej w terminologii medycznej określany jest jako zespół hiperkinetyczny lub zespół ADHD (od angielskiej

Bardziej szczegółowo

Niesamowite zajęcia Dla dzieci 5-15 lat

Niesamowite zajęcia Dla dzieci 5-15 lat Niesamowite zajęcia Dla dzieci 5-15 lat Nad czym skupia się nasz program nauczania poprawa koncentracji zwiększenie możliwości pamięciowych umiejętność szybszego rozwiązywania problemów poprawa koordynacji

Bardziej szczegółowo

UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI

UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI Próbujmy przyzwyczaić dziecko do samodzielnego odrabiania lekcji, ograniczając naszą pomoc do tych zadań, przez które dziecko nie będzie mogło przebrnąć samodzielnie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA Nr 337

WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA Nr 337 PLAN WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA Nr 337 JESTEM W GRUPIE, ROZUMIEM SIEBIE I INNYCH, DOSTRZEGAM SIEBIE I SWOJE MOCNE STRONY Cele główne: CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie,

Bardziej szczegółowo

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk.

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk. Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk. Wkrótce wszyscy nauczyciele uczący w tej klasie mówili tylko o nim i o jego zachowaniach.

Bardziej szczegółowo

Oto oryginalne opowiadanie ćwiczymy umiejętność redagowania opowiadania twórczego z użyciem dialogu

Oto oryginalne opowiadanie ćwiczymy umiejętność redagowania opowiadania twórczego z użyciem dialogu Oto oryginalne opowiadanie ćwiczymy umiejętność redagowania opowiadania twórczego z użyciem dialogu 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna zasady tworzenia dialogu i zapisywania go w tekście, zna reguły

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH MAJĄCYCH NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE I NIWELOWANIE PRZEMOCY WŚRÓD UCZNIÓW

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH MAJĄCYCH NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE I NIWELOWANIE PRZEMOCY WŚRÓD UCZNIÓW Załącznik nr 2 do Szkolnego Programu Profilaktyki PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH MAJĄCYCH NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE I NIWELOWANIE PRZEMOCY WŚRÓD UCZNIÓW ZAJĘCIA NR 1 TEMAT : CO TO JEST PRZEMOC

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego. Podręczniki: Klasa 2 Echo 1 i Echo 2

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego. Podręczniki: Klasa 2 Echo 1 i Echo 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego Podręczniki: Klasa 2 Echo 1 i Echo 2 Każdy uczeń jest oceniany pod kątem własnej pracy i aktywności

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: Nauczyciel przedmiotów zawodowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt.: Nauczyciel przedmiotów zawodowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii nr WND- POKL.03.03.02-00-022/08 pt. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody aktywizujące

Wybrane metody aktywizujące Wybrane metody aktywizujące Referat na konferencję Zespołu Nauczycielskiego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu Opracował: mgr Rafał Lazar Racibórz 2008 Podział metod nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE M Szkoła Podstawowa w Damicach Obszar do wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Wybór zakresu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Nie da się sformułować gotowej recepty, jak pomagać dziecku. Do każdego należy podchodzić indywidualnie. Rodzice i nauczyciele

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla ucznia Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod ucznia Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, zawiera

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone rady i wskazówki dla rodziców

Sprawdzone rady i wskazówki dla rodziców Sprawdzone rady i wskazówki dla rodziców JeŜeli Twoje dziecko jest w ciągłym ruchu, nie potrafi skoncentrować się dłuŝej na zadaniu, nie umie przewidzieć konsekwencji swojego niebezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zespół hiperkinetyczny lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zespół hiperkinetyczny lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zespół hiperkinetyczny lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej Jedno z najczęstszych zaburzeń wieku rozwojowego. ZauwaŜane

Bardziej szczegółowo

Metody: pogadanka, pokaz, symulacja, ćwiczenie interaktywne, ćwiczenia praktyczne.

Metody: pogadanka, pokaz, symulacja, ćwiczenie interaktywne, ćwiczenia praktyczne. Scenariusz zajęć nr 13 Temat: Jak mądrze robić zakupy? Cele operacyjne: Uczeń: rozróżnia będące w obiegu monety i banknot 10 zł, odczytuje wartość pieniędzy, wymienia banknoty na bilon, ustala listę zakupów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROśENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu Przemoc jest to zjawisko wynikające z działalności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić?

Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić? PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD UCZNIÓW Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić? Czas trwania: 45 minut Cel główny: kształtowanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych oraz

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) 1. Cele oceniania Systematyczna obserwacja postępów ucznia Uświadomienie uczniowi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI OCENIANIU PODLEGAJĄ: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji, aktywność

Bardziej szczegółowo

Nauka w domu. "Tego się trzeba przede wszystkim strzec, aby nie znienawidził nauki ten, kto jej jeszcze nie może pokochać".

Nauka w domu. Tego się trzeba przede wszystkim strzec, aby nie znienawidził nauki ten, kto jej jeszcze nie może pokochać. Nauka w domu "Tego się trzeba przede wszystkim strzec, aby nie znienawidził nauki ten, kto jej jeszcze nie może pokochać". Kwintylian 1. Warunki, które powinno spełniać miejsce do nauki: Najlepiej gdy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR 1 rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na

Bardziej szczegółowo

ADHD. Opracowanie: Agnieszka Ignatowicz-Witkowska

ADHD. Opracowanie: Agnieszka Ignatowicz-Witkowska ADHD Opracowanie: Agnieszka Ignatowicz-Witkowska Objawy ADHD Zaburzenia uwagi: -selektywność, trwałość, przerzutność, podzielność, rozpiętość Nadruchliwość Impulsywność Zaburzenia uwagi Krótki czas skupienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania: a)poznawcze: Cele ogólne kształcenia: -uczeń umie odejmować ułamki dziesiętne. Aktywności matematyczne:

Cele nauczania: a)poznawcze: Cele ogólne kształcenia: -uczeń umie odejmować ułamki dziesiętne. Aktywności matematyczne: Konspekt lekcji matematyki: Klasa: czwarta Prowadzący: Elżbieta Kruczek, nauczyciel Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu (z wykorzystaniem podręcznika Matematyka z plusem) Temat: Odejmowanie ułamków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna)

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Zespół Placówek Oświatowych W Promniku Szkola Podstawowa im. H. Sienkiewicza 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCHLEWIE

REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCHLEWIE REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCHLEWIE Bezpieczeństwo ma zakaz przynoszenia ze sobą do szkoły przedmiotów ogólnie uznanych za niebezpieczne podczas wycieczek szkolnych ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie umiejętności pozwalających bezpiecznie. Rozwój słownictwa związanego z drogą do szkoły.

Kształtowanie umiejętności pozwalających bezpiecznie. Rozwój słownictwa związanego z drogą do szkoły. Temat ośrodka: Droga do szkoły Cele edukacyjne: Kształtowanie umiejętności pozwalających bezpiecznie poruszać się po ulicy; Rozwój słownictwa związanego z drogą do szkoły. Pojęcia: związane z Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej: 1) wie, że ludzie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej Zaburzenie rozwojowe wpisane w klasyfikację chorób dzieci i młodzieży : ICD 10 raz DSM IV Diagnozowane przez psychiatrę. Ma ono charakter strukturalny i czynnościowy.

Bardziej szczegółowo

Ewa Sowińska Kinga Szyca

Ewa Sowińska Kinga Szyca Ewa Sowińska Kinga Szyca Nadruchliwość Zaburzenia koncentracji Nadmierna impulsywność ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD) jest zaburzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE. W KLASACH IV, V i VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE. W KLASACH IV, V i VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASACH IV, V i VI Dagmara Szarama SPIS TREŚCI: 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 2. Sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności PRACUJ

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 w KROŚNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 w KROŚNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 w KROŚNIE JESTEM W GRUPIE, ROZUMIEM SIEBIE I INNYCH, DOSTRZEGAM SIEBIE I SWOJE MOCNE STRONY CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Cele główne - zapoznanie dzieci

Bardziej szczegółowo

Co to jest ADHD i jak je rozpoznać?

Co to jest ADHD i jak je rozpoznać? Co to jest ADHD i jak je rozpoznać? Opracowanie: Anna Kropiewnicka Nadpobudliwość psychoruchowa ma swój początek zwykle w ciągu pierwszych 5 lat życia dziecka. W tym okresie trudno ją jednak rozpoznać.

Bardziej szczegółowo

Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach

Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach Temat: Dzielenie z resztą Dział: Liczby i działania Klasa: IV szkoły podstawowej Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

TRUDNA! ORTOGRAFIA JEST JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ?

TRUDNA! ORTOGRAFIA JEST JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ? ORTOGRAFIA JEST TRUDNA! JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ? INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Często słyszysz, Ŝe ortografia jest łatwa, Ŝe jeśli tylko się postarasz będziesz bardziej uwaŝny... uda Ci się pisać lepiej.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 3

Scenariusz zajęć nr 3 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 3 Temat dnia: Flaga, godło, hymn. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Realizowany cel podstawy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety.

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety. Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: matematyczna, muzyczna, ruchowa, Cel/cele zajęć: - rozwijanie zainteresowania dziecięcą matematyką, - wskazanie sposobów rozwiązania problemów, - wyrabianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie Kształtujące Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r. Celem doskonalenia sprawności rachunkowej należy: stosować różnorodne ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów; wykorzystywać codzienne okazje do utrwalania

Bardziej szczegółowo

Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna według dr P. Dennisona stopień I i II.

Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna według dr P. Dennisona stopień I i II. Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie kolejny juŝ raz w swojej ofercie proponuje dla nauczycieli wszystkich specjalności warsztaty metodyczne: Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE I ODEJMOWANIE SUM ALGEBRAICZNYCH

DODAWANIE I ODEJMOWANIE SUM ALGEBRAICZNYCH DODAWANIE I ODEJMOWANIE SUM ALGEBRAICZNYCH Cele operacyjne Uczeń umie: budować wyrażenia algebraiczne, opuszczać nawiasy, redukować wyrazy podobne, dodawać i odejmować sumy algebraiczne. Metody nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: I TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04 numer dopuszczenia 30/2/2010 Tytuł:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Zadbanie, aby dziecko miało stałe miejsce do uczenia się, w którym znajdują się wszystkie potrzebne przedmioty. 2. Podczas odrabiania lekcji ważne jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo