TEMAT: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci symptomy oraz postępowanie. Spis treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci symptomy oraz postępowanie. Spis treści:"

Transkrypt

1 Materiał szkoleniowy Łódź, 5 stycznia 2006 r. Opracowanie: Anna Pawłowicz Gimnazjum Specjalne nr 6 ul. Roosevelta 11/ Łódź Lider Programu ORTOGRAFFITI Ilona KałuŜna TEMAT: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci symptomy oraz postępowanie Spis treści: 1. Co to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej? 2. Trzy zasadnicze grupy objawów jak sobie z nimi radzić? 3. Zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym. 4. Leczenie farmakologiczne. 1. Co to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej? Nadpobudliwość jest prawdopodobnie najpowszechniejszym lub najpopularniejszym określeniem psychologicznych problemów okresu dzieciństwa, fachowo nazywanych zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. attention-deficit hyperactiviry disorder ADHD). Inne terminy, którymi posługują się specjaliści, to zaburzenia hiperkinetyczne, minimalne dysfunkcje mózgu oraz zaburzenie z deficytem uwagi. Obecnie zaburzenie określa się oficjalnie zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Polega ono na ograniczonej zdolności hamowania zachowań i ma trzy podstawowe cechy: nieuzasadniona rozwojowo nieumiejętność skupienia uwagi, impulsywność i nadruchliwość, mające swój początek przed ukończeniem 7 lat. Amerykańscy naukowcy tworząc klasyfikację DSM IV, stwierdzili, Ŝe nadpobudliwość ruchową i impulsywność często trudno jest od siebie rozgraniczyć. Wyodrębnili więc następujące trzy podtypy ADHD: I. podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi dziecko nie moŝe skupić się na tym, co mówi nauczycielka, zapomina, o czym przed chwilą rozmawiało, a w czasie odrabiania lekcji interesuje się wszystkim dookoła, tylko nie pracą. Takie dzieci są często odbierane przez nauczycieli lub rodziców jako mniej zdolne lub nieradzące sobie z nauką. Zwykle w miarę spokojnie siedzą w ławce czy przy biurku, nie wzbudzając swoim zachowaniem niepokoju dorosłych. Jednak to, Ŝe po kilku minutach wpatrywania się w zeszyty zaczynają zajmować się czymś innym, na klasówkach popełniają niefortunne błędy źle przepisują cyfry lub znaki działań arytmetycznych, nie rozwiązują zadań, bo nie są w stanie przeczytać ich treści do końca powoduje, Ŝe nie wykorzystują swoich potencjalnych moŝliwości. Często kończą swoją karierę szkolną zbyt wcześnie lub z gorszymi wynikami, np. mają gorsze stopnie, poniewaŝ nie potrafią dokończyć Ŝadnego zadania z matematyki albo zamiast liceum ogólnokształcącego wybierają szkołę zawodową. II. podtyp z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej nasz mały bohater biega w kółko, ogląda telewizję, skacząc po wersalce i zmieniając bez przerwy kanały. Jego zachowanie w czasie przerw zyskało mu u nauczycieli opinię małego pershinga. Odpowiednio zmoty-

2 wowany potrafi odrobić całą pracę domową od początku do końca. Te dzieci głównie biegają od momentu, gdy otworzą oczy, do chwili gdy zasną, dawno po tym, jak sąsiedzi połoŝyli się juŝ do łóŝek. Są niezmordowane, ciągle zmieniają miejsce. Najprzyjemniejszą dla nich rozrywką jest wszystko, co kojarzy się z ruchem lub szybkością. Z drugiej jednak strony, jeśli w końcu namówimy te dzieci, by usiadły do lekcji, zainteresujemy je zabawą lub zaprowadzimy w nowe, interesujące miejsce, uda się mam zająć ich uwagę. W szkole nie mają kłopotów z przyswajaniem sobie materiału, ale szybko nudzą się i wstają z ławki. Odpowiadają na kaŝde pytanie nauczyciela, nawet jeśli było skierowane do innego ucznia. W opinii szkoły te dzieci to zdolne wiercipięty, kiepsko dogadujące się z nauczycielem i resztą klasy. III. typ mieszany czyli dwa w jednym. U dziecka występują zarówno nasilone objawy niepokoju ruchowego, słaba kontrola impulsów oraz objawy zaburzeń koncentracji uwagi. Pełny obraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej powoduje, Ŝe dzieciom z ADHD jest najtrudniej radzić sobie z codziennością. Dla nich wszystko, co napisaliśmy powyŝej, stanowi prawdziwy problem. Nie radzą sobie zarówno z uwaŝaniem, pamiętaniem, jak i spokojnym pozostawaniem w miejscu lub czekaniem na swoją kolej. Typ mieszany zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jest najczęstszy. Z wielu badań wynika jednak, Ŝe u kaŝdego dziecka moŝna rozpoznać w kolejnych, przeprowadzanych co kilka lub kilkanaście miesięcy badaniach inny podtyp tego zaburzenia. Wynika to prawdopodobnie z tego, Ŝe w róŝnym wieku bardziej są nasilone i widoczne odmienne problemy. Im mniejsze dziecko, tym bardziej rodzice i otoczenie przejmują się, Ŝe nie moŝe ono spokojnie usiedzieć w miejscu. Gdy robi się starsze i zaczyna chodzić do szkoły, nauczyciele zwracają uwagę, Ŝe juŝ nie tylko nie moŝe spokojnie usiedzieć w miejscu, ale takŝe nie potrafi skupić się na lekcji czy odrabianiu prac domowych w świetlicy. Z czasem chodzenie po klasie zostaje zastąpione przez uczucie niepokoju ruchowego, a na pierwszy plan wysuwają się objawy zaburzeń koncentracji uwagi. TakŜe w róŝny sposób ADHD manifestuje się u kaŝdej z płci u chłopców częściej występuje podtyp mieszany lub z przewagą nadpobudliwości, u dziewczynek zaś podtyp z zaburzeniami koncentracji uwagi. 2. Trzy zasadnicze grupy objawów jak sobie z nimi radzić? Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej układają się w trzy grupy: kłopoty z kontrolą własnej impulsywności, nadmierna aktywność ruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi, a wszystko to nadmiernie nasilone w porównaniu z dziećmi w tym samym wieku oraz do ich rzeczywistego poziomu rozwoju. NADMIERNA IMPULSYWNOŚĆ Impulsywność dzieci nadpobudliwych prowadzi do tego, Ŝe działają one, nie przewidując konsekwencji swojego działania, co z kolei powoduje, Ŝe nie są w stanie dostosować się do zasad panujących w domu. Dzieci nadpobudliwe mają kłopot z zastosowaniem zasad w praktyce, choć zwykle doskonale je znają i chcą przestrzegać. Przypominanie im o umowach i zakazach czy uczenie przestrzegania zasad trzeba powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia i dzień po dniu. JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM? 1. Zawsze omawiamy kaŝde wydarzenie.

3 2. Przypominamy zasadę, która obowiązuje w określonej sytuacji. 3. Zastanawiamy się, dlaczego tak się stało. 4. Omawiamy inny sposób zachowania. 5. JeŜeli zasada została złamana, zawsze wyciągamy konsekwencje. Dziecko z tego rodzaju zaburzeniem nie zastanawia się przed wykonaniem jakiejś czynności, nie stara się przewidzieć jej konsekwencji. Kilka prostych sposobów na zachowania wynikające z nieumiejętności przewidywania: 1. KARTKI I RYSUNKI Obowiązujące zasady zapisujemy na kartkach, które wieszamy w miejscach konfliktogennych ; w przedszkolu sprawdzają się kartki z symbolami, np. przekreślone usta = nie rozmawiamy. Nie wystarczy ich powiesić, naleŝy mieć je zawsze pod ręką i pokazywać za kaŝdym razem, kiedy wystąpi niepoŝądane zachowanie. 2. ODDYCHANIE I LICZENIE Staramy się, aby dziecko przed kaŝdym przedsięwzięciem liczyło do pięciu albo brało kilka wdechów. Celem jest odroczenie działania. Nie moŝemy oczekiwać zbyt szybkich rezultatów. Musimy ciągle przypominać o wprowadzanych zasadach. 3.CO BY BYŁO, GDYBY / CO SIĘ STANIE, JEŚLI? Ćwiczymy umiejętność przewidywania, zadając pytania: Co by się mogło stać, gdyby ktoś wybiegł na jezdnię? albo: Co by było, gdyby ktoś wyszedł z domu wieczorem, nic nikomu nie mówiąc?. NADRUCHLIWOŚĆ O nadruchliwości mówimy wtedy, gdy dziecko cechuje nadmierna, niczym nie uzasadniona aktywność ruchowa, oczywiście w porównaniu z innymi dziećmi w jego wieku. Nadruchliwość zwykle współwystępuje z nadmierną impulsywnością. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w szkole będzie chodzić po klasie lub stale wiercić się w ławce. Biegając na przerwach, potrąci większość uczniów na korytarzu. Dzieci z ADHD mają bardzo duŝą potrzebę ruchu, nie potrafią przez dłuŝszą chwilę pozostać w miejscu. Zwykle nie przewidują konsekwencji swojego postępowania najpierw coś zrobią, a potem pomyślą. JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM? 1. SPORT Rodzice mogą zapisać dziecko na wyczerpujące zajęcia sportowe. 2. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Rozwiązaniem jest takie zorganizowanie dnia, aby umoŝliwić innym członkom rodziny realizację obowiązków i potrzeb, np. mama pisze na komputerze, a tata zabiera dziecko na spacer.

4 1. Musimy określić właściwe miejsce dziecka w klasie. a. Dziecko siedzi z tyłu i często do niego podchodzimy (tzn. co kilka minut). b. Siedzi w pierwszej ławce ze spokojnym uczniem. c. Staramy się nie sadzać dziecka z ADHD w jednej ławce z najlepszym kolegą. 2. Organizacja zajęć pamiętamy, Ŝe dziecko z ADHD musi mieć duŝo okazji do ruchu. a. Wysyłamy je po kredę. b. Prosimy, Ŝeby starło tablicę. c. Wprowadzamy kilkuminutowe przerwy na zorganizowaną gimnastykę. d. Pozwalamy dziecku wiercić się i kręcić (jeśli nie przeszkadza mu to w wykonaniu konkretnego polecenia, a nam w prowadzeniu lekcji). 3. Tworzymy kącik ruchowy wyznaczamy miejsce w klasie, w którym uczeń będzie mógł przebywać przez pięć minut. a. Pamiętamy, Ŝe klasa musi być uprzedzona o pewnych przywilejach ucznia z ADHD. b. Czas, który uczeń moŝe spędzić w kąciku ruchowym, jest ściśle określony w którymś z punktów regulaminu. c. Zanim dziecko pójdzie do kącika albo skorzysta z jakiegokolwiek przywileju, przypominamy mu o zasadzie, która określa ten przywilej, np. wracasz, kiedy mówię: wróć, proszę! pamiętamy o krótkich, konkretnych poleceniach. 4. Dzieci pracują w parach, sprawdzając się wzajemnie. ZABURZENIA UWAGI Dzieci z ADHD mają słabszą zdolność do koncentrowania się na kaŝdym zadaniu. Dotyczy ona zarówno skierowania uwagi (np. zachęcenia do słuchania), jak i jej utrzymania (np. ciągłego słuchania). Dzieci nadpobudliwe mają problemy z: zastosowaniem się do kolejnych instrukcji, skupieniem uwagi na jednej czynności (często z jednej czynności przechodzą do drugiej, nie kończąc poprzedniej), wykonywaniem do końca zadań zleconych przez dorosłych, odrabianiem lekcji lub czytaniem zadanego tekstu (nadmierne roztargnienie w czasie nauki), słuchaniem tego, co się do niego mówi, pamiętaniem o zabraniu wszystkich rzeczy niezbędnych do wykonywania róŝnych czynności, takich jak przybory szkolne, ksiąŝki, zabawki lub narzędzia, z zapamiętaniem tego, co było zadane, z zapisywaniem wszystkiego, co było na lekcjach. Dzieci z ADHD określa się jako marzycielskie, śniące na jawie. One po prostu nie potrafią zogniskować (skupić) swojej uwagi na jednym źródle bodźców (nauczyciel lub rodzic). AngaŜują się więc w bezproduktywne czynności bębnienie palcami po biurku, zabawę przyborami szkolnymi, wyglądanie przez okno.

5 JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM? 1. W określonym czasie dziecko wykonuje określone zadanie. 2. Sprawdzamy prace dziecka z ADHD na końcu wyrównujemy szanse. 3. Włączamy dziecko do aktywnej pracy, która zapobiega bezproduktywnym stanom dekoncentracji. 4. Dzielimy zadania na odcinki i sprawdzamy wykonanie kaŝdego z nich, nie zapominamy krótko pochwalić za kaŝde zakończone zadanie. 5. Kiedy widzimy, Ŝe dziecko zaczyna się rozpraszać, wydajemy polecenia: patrz, uwaŝaj, pisz, otwórz zeszyt. 6. Formułujemy polecenia tak, aby nie stosować w odniesieniu do dziecka partykuły nie, np. zamiast powiedzieć nie odwracaj się, mówimy patrz na tablicę. 7. Zakładamy specjalny zeszyt, w którym zapisujemy dziecku pracę domową, pamiętamy, Ŝe to nasz obowiązek. 3. Zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym Pracując z dziećmi nadpobudliwymi, musimy pamiętać, Ŝe młodsze wymagają natychmiastowej informacji zwrotnej, nagród, które dawane są od razu, bardzo wielu powtórzeń, stosowania upomnień w bardzo zróŝnicowanej formie, np. słownych, obrazkowych. Starsze dzieci moŝemy włączyć w struktury tworzące programy modyfikacji zachowań. Jest to moŝliwe, poniewaŝ starsze dziecko potrafi zrozumieć reguły, zasady, cel działania, moŝemy zawrzeć z nim kontrakt czy umowę. Nie wszystko, co zrobimy, zadziała, często dana metoda pomoŝe jednemu dziecku, a u innego nie spowoduje Ŝadnych zmian. Poza tym musimy dostosować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka. Podczas pracy z dzieckiem nadpobudliwym musimy umieć: Formułować polecenia. Walczyć z nadmierną ruchliwością. Wprowadzać stałe zasady. Wykorzystywać wszystkie moŝliwości poznawcze dziecka uczyć na róŝne sposoby. Modyfikować zachowania niepoŝądane. FORMUŁOWANIE POLECEŃ 1. Dziecko powinno mieć głowę na wysokości naszych ust. 2. Prosimy, aby powtórzyło nasze polecenie. 3. MoŜemy odwrócić je w naszą stronę; waŝne, aby nie ujawniać agresji. 4. Komunikat ma być rzeczowy, to znaczy sprowadzony do sedna. 5. Unikamy nadmiaru emocji, nie podnosimy głosu, bo w ten sposób przykuwamy uwagę do dźwięku, a nie do treści. 6. Nie stawiamy pytań dających wybór. 7. Skracamy i uszczegóławiamy polecenia. W przypadku młodszych dzieci bardzo dobrze sprawdzają się polecenia w formie rysunków, np. przekreślone usta = nie rozmawiamy.

6 WARUNEK: Musimy pokazywać rysunek zawsze, kiedy chcemy, aby dziecko wykonało polecenie, nie wystarczy powieszenie rysunku na drzwiach sali. WALKA Z NADMIERNĄ RUCHLIWOŚCIĄ Szerzej omówiona w punkcie 2 (Trzy zasadnicze grupy objawów jak sobie z nimi radzić?). WPROWADZENIE STAŁYCH ZASAD Pracując z dzieckiem nadpobudliwym, musimy mieć świadomość, Ŝe konsekwentne postępowanie nie oznacza karania. 1. Zasady muszą być jasne i stałe, przestrzegane z Ŝelazną konsekwencją. 2. Ustalamy, co jest waŝne, a co najwaŝniejsze, np. dostrzegamy drobne sukcesy dziecka. 3. Pozwalamy dziecku ponieść konsekwencje jego zachowań, np. jeśli zachowało się nieodpowiednio w stosunku do kolegi, to musi go przeprosić. 4. Musimy przedyskutować zasady z dzieckiem, zanim wprowadzimy je w Ŝycie. WYKORZYSTYWANIE MOśLIWOŚCI POZNAWCZYCH DZIECKA UCZENIE NA RÓśNE SPOSOBY 1. Wykorzystujemy ksiąŝki, filmy np. o przyrodzie, edukacyjne programy komputerowe, ksiąŝki z ilustracjami. 2. Uczymy dziecko korzystania ze słownika, encyklopedii. 3. Organizujemy zajęcia w muzeum, galerii. WaŜne, Ŝeby wycieczka była związana z aktualną lekcją, a nie z tą, która odbyła się tydzień temu. 4. Zadajemy zaskakujące pytania, np. dlaczego mąka jest biała, a trawa zielona? 5. Przygotowujemy plansze, wypisujemy na tablicy kluczowe słowa. 6. Zawsze podkreślamy najwaŝniejsze rzeczy, uczymy tym samym hierarchizacji. 7. Tłumaczymy na bieŝąco wszystkie trudne słowa. ODRABIANIE LEKCJI 1. Ustalamy konkretną godzinę, o której rozpoczynamy zajmowanie się szkolnymi czy przedszkolnymi obowiązkami. 2. Redukujemy liczbę elementów rozpraszających biurko jest idealnie uprzątnięte, okno zamknięte, telewizor wyłączony, nikt się nie kręci. 3. Przeglądamy zadanie, jakie ma dziecko, omawiamy instrukcję i upewniamy się, Ŝe dokładnie rozumie. Zadajemy pytania dodatkowe. 4. Kiedy wyczerpią się moŝliwości koncentracji uwagi, naleŝy pozwolić dziecku odpocząć, ale nie zaczynamy czynności, od których trudno się oderwać. Prosimy, Ŝeby zrobiło herbatę, wykonujemy razem kilka przysiadów. 5. Staramy się zrobić coś nowego, niech zajęcia mają formę opowieści, zgadywanek, krótkie informacje mogą się rymować. MODYFIKACJA ZACHOWAŃ NIEPOśĄDANYCH Zachowania poŝądane, do których naleŝy dąŝyć i za które naleŝy chwalić: 1. Dziecko kończy zadanie.

7 2. Zapytane stara się znaleźć odpowiedź związaną z tematem. 3. Nie zaczepia innych dzieci. 4. Przestrzega zasad obowiązujących w rozmowie. 5. Reaguje spokojnie, kiedy nauczyciel zwróci mu uwagę. 6. Stara się zmieścić z wykonaniem zadania w określonym czasie. 7. Ma porządek na biurku. 8. Słucha przez dłuŝszy czas. 9. Wykonuje polecenie. 1. Koncentrujemy się na jakości zadania. Nie karzemy za objawy. Jeśli dziecko wykonuje polecenie i podśpiewuje pod nosem, powstrzymajmy się od komentarza i uwagi. Musimy pamiętać, Ŝe koncentracja na zadaniu wymaga od niego ogromnego wysiłku. Naszym celem jest zwiększenie efektywności dziecka, nie moŝemy porównywać go do prymusów z pierwszej ławki. 2. Musimy pamiętać, Ŝe zachowanie poŝądane to niekoniecznie takie, które pozwala pracować reszcie grupy, a nam daje chwilę odpoczynku. Musimy zdecydować, czy chcemy, Ŝeby dziecko rysowało cokolwiek i zajęło się czymkolwiek, czy Ŝeby rysowało czarny kwadrat, bo takie jest zadanie. Nie moŝemy nagradzać dziecko za to, Ŝe ma w ręku noŝyczki i siedzi grzecznie, chociaŝ nie wie, jakie było polecenie. Nie wrzeszcz! to za mało jeśli dziecko nie wie, jak inaczej wyrazić swoje Ŝyczenia i pretensje, musimy powtarzać za kaŝdym razem: Podnieś rękę, kiedy chcesz coś powiedzieć. JeŜeli ograniczymy się do nie wrzeszcz, to dziecko, które komunikuje się z nami tak jak umie, będzie dostawało informację zwrotną: nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia. 3. WaŜne jest, abyśmy nie starali się zacząć swojej pracy od najtrudniejszych i najbardziej złoŝonych problemów. PoraŜka odniesiona juŝ na samym początku zniechęci zarówno nas, jak i dziecko, a musimy pamiętać, Ŝe jego samoocena i chęć do pracy nie są zbyt duŝe. 4. Nie moŝemy wzmacniać zachowań niepoŝądanych. Jeśli wymyślamy dziecku zabawy, to jest to dla niego pewna forma nagrody, ale jeśli wymyślamy mu zabawy tylko wtedy, kiedy jest niegrzeczne (Ŝeby mieć je z głowy), to nagradzamy je za niepoŝądaną formę zachowania. Dziecko nauczy się szybko, Ŝe pani w szkole wymyśli coś ciekawego, kiedy tylko zajdę jej za skórę. 5. Podczas opracowywania kolejnych sposobów, metod pomocniczych w procesie wzmacniania lub wygaszania róŝnych form zachowań nie moŝemy zapomnieć o dziecku. WaŜne, abyśmy ustalili, jakie są moŝliwości danego ucznia, np. jeśli nie jest w stanie utrzymać porządku w całej szafce, niech dba zawsze o dwie wybrane półki. Dziecko, które ciągle wdaje się w bójki, nie zacznie ich unikać, ale moŝe bić się rzadziej, a później bardzo rzadko. 4. Leczenie farmakologiczne Kiedy zawiodą techniki wychowawcze i metody psychologiczne, amerykańscy psychiatrzy najczęściej ordynują psychotropowe środki stymulujące metylfenidat lub dekstroamfetaminę zwiększające aktywność struktur mózgowych odpowiedzialnych za kontrolę zachowań i koncentrację uwagi. Psychostymulanty są skuteczne tylko przez kilka godzin po zaaplikowaniu, ich działanie sprowadza się do łagodzenia objawów. Prof. Tomasz Wo-

8 lańczyk porównuje je do okularów, które nie leczą, a jedynie korygują wadę wzroku i są skuteczne tylko wtedy, kiedy są na nosie. Leki stymulujące nie wyleczą z nadpobudliwości, czasem jednak pozwalają skończyć szkołę, przerwać błędne koło kar i wyrzucania z kolejnych szkół, ocalić resztki pozytywnego myślenia o sobie. LITERATURA: 1. Philip C. Kendall, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Sopot Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci: prawie wszytsko co chcielibyście widzieć: ksiąŝka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy, Bofolium, Lublin ElŜbieta Olender, Choroba nieznośnych dzieci, Polityka nr 44/2005.

ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ. /opracowanie: mgr Danuta Piątkowska/

ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ. /opracowanie: mgr Danuta Piątkowska/ ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ /opracowanie: mgr Danuta Piątkowska/ Coraz częściej rodzice, którzy nie dają sobie rady z niespokojnym, łatwo rozpraszającym się dzieckiem, do którego nic nie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych

Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych Trudności wychowawcze mają tak naprawdę najlżejszy ciężar gatunkowy, poważniejsze od nich są zaburzenia emocjonalne, a jeszcze cięższe jest

Bardziej szczegółowo

PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO

PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO ZALECENIA DLA NAUCZYCIELI Wiele informacji napisano już na temat dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Postępowanie z nimi wciąż jednak stanowi ogromny problem

Bardziej szczegółowo

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej...

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej... Zespół nadpobudliwości psychoruchowej..... Jak pracować z dzieckiem z ADHD? opracowała Beata Osial Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD ) to schorzenie w większości przypadków przekazywane dziedzicznie.

Bardziej szczegółowo

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi.

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. Pokochaj i przytul dziecko z ADHD ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. TYPOWE ZACHOWANIA DZIECI Z ADHD: stale wierci się na krześle,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową

Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową Opracowała: Nauczyciel wspierający - Iwona Żak Wstęp Uczniowie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Bardziej szczegółowo

Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze.

Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze. Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze. Plan: Co to jest ADHD? Objawy ADHD Jak odróżnić ADHD od innych problemów zachowania

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania Dr hab. Aneta R. Borkowska Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS Lublin Nadpobudliwość

Bardziej szczegółowo

Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel?

Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel? Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel? Małgorzata Moszyńska-Dumara WSSD OLSZTYN OBJAWY KLINICZNE Brak

Bardziej szczegółowo

ADHD. objawów: nadruchliwości, impulsywności orazzaburzeń uwagi. Objawy zespołu mogą być

ADHD. objawów: nadruchliwości, impulsywności orazzaburzeń uwagi. Objawy zespołu mogą być ADHD Jak pomóc dziecku z zespołem hiperkinetycznym (ADHD) w domu? Na ogół cieszymy się, kiedy nasze dzieci mają dużo energii, tysiąc pomysłów na sekundę i wiele z nich wprowadzają od razu w życie. Wydaje

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ /ADHD/

UCZEŃ Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ /ADHD/ UCZEŃ Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ /ADHD/ ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, występuje na całym świecie, we wszystkich kulturach, zarówno

Bardziej szczegółowo

Czym się różni ADHD od ADD? Przy ADD istnieją dwa symptomy: nieuwaga; impulsywność. Przy ADHD stwierdzamy: nieuwagę; impulsywność; hiperaktywność.

Czym się różni ADHD od ADD? Przy ADD istnieją dwa symptomy: nieuwaga; impulsywność. Przy ADHD stwierdzamy: nieuwagę; impulsywność; hiperaktywność. Mity, fakty, diagnoza i terapia ADHD, to tylko część informacji, z którymi możesz się zapoznać czytając niniejszy artykuł. Sprawdź jak zachowuje się dziecko dotknięte ADHD i co robić, aby pomóc mu odnaleźć

Bardziej szczegółowo

Scenariusz godziny wychowawczej

Scenariusz godziny wychowawczej Scenariusz godziny wychowawczej Temat zajęć: Dlaczego warto się uczyć? Cele: uczeń: - wyjaśnia znaczenie słowa motywacja - podaje motywy uczenia się - zna rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną i ich

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ADHD symptomy i zasady postępowania.

TEMAT: ADHD symptomy i zasady postępowania. Materiał szkoleniowy Katowice, 12 stycznia 2006 r. Małgorzata Woźniak Gimnazjum nr 1 ul. Brzozowa 24, 43-100 Tychy Liderzy Programu ORTOGRAFFITI Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Magdalena Grześkowiak TEMAT:

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Matematyki do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Matematyki do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Matematyki do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1 Uczniowie, którzy uzyskali opinię Poradni Psychologiczno-pedagogicznej o specjalnych

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi GENETYCZNIE UWARUNKOWANA, NEUROLOGICZNA DYSFUNKCJA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEADEKWATNYMI

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

Dyskalkulia - zaburzenie zdolności rozpoznawania liczb i liczenia. Może być wrodzona lub wtórna.

Dyskalkulia - zaburzenie zdolności rozpoznawania liczb i liczenia. Może być wrodzona lub wtórna. Czym jest ADHD ADHD jest sformułowaniem, które coraz częściej słyszymy w szkołach. Stwierdzenie, że dziecko cierpi na ADHD jest często negatywnie odbierane przez rodziców i otoczenie. Zdarza się również,

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI Możliwe objawy dysleksji CZYTANIE Trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie,

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE M Szkoła Podstawowa w Damicach Obszar do wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Wybór zakresu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 1. Charakterystyka objawów Zespół nadpobudliwości psychoruchowej w terminologii medycznej określany jest jako zespół hiperkinetyczny lub zespół ADHD (od angielskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone rady i wskazówki dla rodziców

Sprawdzone rady i wskazówki dla rodziców Sprawdzone rady i wskazówki dla rodziców JeŜeli Twoje dziecko jest w ciągłym ruchu, nie potrafi skoncentrować się dłuŝej na zadaniu, nie umie przewidzieć konsekwencji swojego niebezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zespół hiperkinetyczny lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zespół hiperkinetyczny lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zespół hiperkinetyczny lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej Jedno z najczęstszych zaburzeń wieku rozwojowego. ZauwaŜane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Co to jest ADHD i jak je rozpoznać?

Co to jest ADHD i jak je rozpoznać? Co to jest ADHD i jak je rozpoznać? Opracowanie: Anna Kropiewnicka Nadpobudliwość psychoruchowa ma swój początek zwykle w ciągu pierwszych 5 lat życia dziecka. W tym okresie trudno ją jednak rozpoznać.

Bardziej szczegółowo

Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach

Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach Temat: Dzielenie z resztą Dział: Liczby i działania Klasa: IV szkoły podstawowej Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie za nie oraz rygorystyczne przestrzeganie norm i zasad.

pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie za nie oraz rygorystyczne przestrzeganie norm i zasad. ADHD ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji występuje u około 3-10 % dzieci w młodszym wieku szkolnym, z tego tylko 1/5 poddawana jest leczeniu. ADHD może przejawiać

Bardziej szczegółowo

Ewa Sowińska Kinga Szyca

Ewa Sowińska Kinga Szyca Ewa Sowińska Kinga Szyca Nadruchliwość Zaburzenia koncentracji Nadmierna impulsywność ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD) jest zaburzeniem

Bardziej szczegółowo

ADHD. Opracowanie: Agnieszka Ignatowicz-Witkowska

ADHD. Opracowanie: Agnieszka Ignatowicz-Witkowska ADHD Opracowanie: Agnieszka Ignatowicz-Witkowska Objawy ADHD Zaburzenia uwagi: -selektywność, trwałość, przerzutność, podzielność, rozpiętość Nadruchliwość Impulsywność Zaburzenia uwagi Krótki czas skupienia

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Domy dawno temu i dziś Pożyteczne urządzenia dawniej i dziś Zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk.

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk. Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk. Wkrótce wszyscy nauczyciele uczący w tej klasie mówili tylko o nim i o jego zachowaniach.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROśENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu Przemoc jest to zjawisko wynikające z działalności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) 1. Cele oceniania Systematyczna obserwacja postępów ucznia Uświadomienie uczniowi

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego. Podręczniki: Klasa 2 Echo 1 i Echo 2

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego. Podręczniki: Klasa 2 Echo 1 i Echo 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego Podręczniki: Klasa 2 Echo 1 i Echo 2 Każdy uczeń jest oceniany pod kątem własnej pracy i aktywności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Zespół Szkół w Szubinie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie Ul. Tysiąclecia 1 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny) Ewa Strzyżewska

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wynikającymi z zaburzeń komunikacji językowej Opis przypadku Wychowawczyni klasy IV

Uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wynikającymi z zaburzeń komunikacji językowej Opis przypadku Wychowawczyni klasy IV Uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wynikającymi z zaburzeń komunikacji językowej Opis przypadku Wychowawczyni klasy IV przeglądając dokumenty swoich nowych uczniów, znalazła wśród

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla ucznia Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod ucznia Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, zawiera

Bardziej szczegółowo

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD

Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD Praca z rodzicami dziecka i nastolatka z ADHD K A T A R Z Y N A O R K I S Z S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z D Z I E C I Z N A D P O B U D L I W O Ś C I Ą P S Y C H O R U C H O W Ą Moment narodzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: I TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04 numer dopuszczenia 30/2/2010 Tytuł:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności PRACUJ

Bardziej szczegółowo

1) Najczęstsze problemy dziecka w szkole z ADHD (podtypem mieszanym): nie przestrzega reguł - skłonność do rozkazywania i kierowania

1) Najczęstsze problemy dziecka w szkole z ADHD (podtypem mieszanym): nie przestrzega reguł - skłonność do rozkazywania i kierowania ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne). Jest to choroba przejawiająca problemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it?

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Autorka: Magdalena Miś, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu Scenariusz jest możliwy do realizacji pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY Rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko to wkroczenie w nowy etap życia. Spotyka się ono z sytuacją

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z komunikacji w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon zgodne z WSO

Przedmiotowe zasady oceniania z komunikacji w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon zgodne z WSO Przedmiotowe zasady oceniania z komunikacji w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon zgodne z WSO Opracowała : Małgorzata Grabeusz- Bandurowska 1/ Sposoby informowania uczniów i rodziców o PSO -nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r. Celem doskonalenia sprawności rachunkowej należy: stosować różnorodne ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów; wykorzystywać codzienne okazje do utrwalania

Bardziej szczegółowo

Rola dorosłych w rozwoju dziecka. Spotkanie z rodzicami Opracowanie: Paulina Lica

Rola dorosłych w rozwoju dziecka. Spotkanie z rodzicami Opracowanie: Paulina Lica Rola dorosłych w rozwoju dziecka Spotkanie z rodzicami Opracowanie: Paulina Lica Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dziecka. Rodzicom dane jest codzienne uczestniczenie w tym procesie. Ich

Bardziej szczegółowo

Metody pracy z dzieckiem z zespołem ADHD

Metody pracy z dzieckiem z zespołem ADHD Metody pracy z dzieckiem z zespołem ADHD Materiały informacyjne dla wychowawców, nauczycieli i rodziców gimnazjum Opracowanie mgr Agnieszka Szkutnik pedagog szkolny Czeladź 2006r. 1 Spis Treści: I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

Attention Deficyt Disorder Attention Deficyt Hiperactivity Disorder ADD / ADHD. Oprac. Adam M. Zalepa

Attention Deficyt Disorder Attention Deficyt Hiperactivity Disorder ADD / ADHD. Oprac. Adam M. Zalepa Attention Deficyt Disorder Attention Deficyt Hiperactivity Disorder ADD / ADHD Oprac. Adam M. Zalepa ADHD / ADD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (Attention Deficyt/Hiperactivity

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

W S P Ó Ł P R A C A PRZEDSZKOLA I SZKOŁY Z RODZICAMI SZANSĄ NA SUKCS DZIECKA

W S P Ó Ł P R A C A PRZEDSZKOLA I SZKOŁY Z RODZICAMI SZANSĄ NA SUKCS DZIECKA BoŜena Janiszewska psycholog W S P Ó Ł P R A C A PRZEDSZKOLA I SZKOŁY Z RODZICAMI SZANSĄ NA SUKCS DZIECKA DOM RODZINNY naturalne środowisko wychowawcze dziecka PRZEDSZKOLE instytucjonalne środowiska SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W OLSZTYNIE im. Leona Kruczkowskiego

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W OLSZTYNIE im. Leona Kruczkowskiego REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W OLSZTYNIE im. Leona Kruczkowskiego Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Niewielka partia ostatnio poznanego przez dzieci materiału pojawi się na kartkówkach, które nie muszą być zapowiadane.

Niewielka partia ostatnio poznanego przez dzieci materiału pojawi się na kartkówkach, które nie muszą być zapowiadane. Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego ZałoŜenia ogólne Dzieci mają wiele moŝliwości, aby wykazać się wiedzą, aktywnością i pozytywnym nastawieniem do przedmiotu. NajwaŜniejszą oceną jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA BARANOWSKIEGO

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA BARANOWSKIEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 12 września 2011r. REGULAMIN DOWOZU DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA BARANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel?

Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel? Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel? Małgorzata Moszyńska-Dumara WSSD OLSZTYN OBJAWY KLINICZNE ICD

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat NASZ ŚWIAT. PODRÓŻE PO ŚWIECIE. tygodniowy Temat dnia Poznajemy Wietnam. Hoan opowiada o Wietnamie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety.

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety. Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: matematyczna, muzyczna, ruchowa, Cel/cele zajęć: - rozwijanie zainteresowania dziecięcą matematyką, - wskazanie sposobów rozwiązania problemów, - wyrabianie

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE I ODEJMOWANIE SUM ALGEBRAICZNYCH

DODAWANIE I ODEJMOWANIE SUM ALGEBRAICZNYCH DODAWANIE I ODEJMOWANIE SUM ALGEBRAICZNYCH Cele operacyjne Uczeń umie: budować wyrażenia algebraiczne, opuszczać nawiasy, redukować wyrazy podobne, dodawać i odejmować sumy algebraiczne. Metody nauczania

Bardziej szczegółowo

ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI

ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI Opracowała Emilia Szeliga na podstawie warsztatów organizowanych przez Wydawnictwo MAC w dniu 24.11.2005r. oraz literatury przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

Runda 5: zmiana planszy: < < i 6 rzutów.

Runda 5: zmiana planszy: < < i 6 rzutów. 1. Gry dotyczące systemu dziesiętnego Pomoce: kostka dziesięciościenna i/albo karty z cyframi. KaŜdy rywalizuje z kaŝdym. KaŜdy gracz rysuje planszę: Prowadzący rzuca dziesięciościenną kostką albo losuje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C PROWADZĄCY: DATA : SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C TEMAT: AUTORYTETY I ANTYAUTORYTETY CELE KSZTAŁCENIA Rozwijanie umiejętności: - aktywnego słuchania, - swobodnego wypowiadania się, - pracy

Bardziej szczegółowo

Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna według dr P. Dennisona stopień I i II.

Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna według dr P. Dennisona stopień I i II. Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie kolejny juŝ raz w swojej ofercie proponuje dla nauczycieli wszystkich specjalności warsztaty metodyczne: Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ Badanym obszarem są efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Cele operacyjne Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące sprawdzianu w klasie VI.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące sprawdzianu w klasie VI. Poniżej prezentujemy informacje dotyczące sprawdzianu w klasie VI. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzian odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) część 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany sposobu nauczania dzieci z ADHD

Zmiany sposobu nauczania dzieci z ADHD Zmiany sposobu nauczania dzieci z ADHD Opracowanie: Bożena Watras Nauczyciel w sposób aktywny ma budować kontakt z uczniami - zauważać i wspierać ich mocne strony, ale także w świadomy sposób próbować

Bardziej szczegółowo

Magia słowa, czyli jak zaczarować ucznia?

Magia słowa, czyli jak zaczarować ucznia? dr Mariusz Menz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Magia słowa, czyli jak zaczarować ucznia? Nigdy bez gniewu nie patrzę na przewrotność tych ludzi, którzy nauczycieli mają niemal za nic, choć

Bardziej szczegółowo