Acta Baltico-Slavica. Submissions. Author Guidelines. » Author Guidelines» Copyright Notice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acta Baltico-Slavica. Submissions. Author Guidelines. » Author Guidelines» Copyright Notice"

Transkrypt

1 Acta Baltico-Slavica Submissions» Author Guidelines» Copyright Notice Author Guidelines English version Please submit the manuscript as a single file formatted in accordance with the following guidelines: Basic requirements The file must be in the MS Word (doc, docx) or OpenOffice Writer (odt) format The length of the article must not exceed 40,000 characters (including spaces and punctuation); in very exceptional cases, longer articles will be allowed, if accepted by the board of editors All fonts must be embedded in the document In the case of graphics and illustrations, the source of the material must be provided; the form of the acknowledgement must be agreed with the owner of the material The compensation to the author for reproducing their work are the sole responsibility of the Author and the Institution they are affiliated with The file size must be kept under 50 MB Text formatting Font: Times New Roman, 12 pt, justified Line spacing: 1,5 Section titles: boldface, centred Page margins: left, right and upper 2.5 cm; bottom 3.5 cm Footnotes: continuous numbering, 10 pt font Page numbering: inside the footer, centred Line numbering on; continuous Running head: max. 8 words The first page of the manuscript must contain:

2 the title in English and in the original language (maximum 255 characters for both language version) abstract in English and, if the author is Polish, an abstract in Polish. Authors of texts in languages different than Polish are welcome to include an abstract in Polish, although this is not obligatory; the journal can translate the abstract on request of the author. The abstract must not exceed 600 words as well as contain any in-text citations keywords in English (maximum of 8) Do not include any information identifying author(s), e.g. names, affiliations, in the manuscript file Tables and graphics must be inserted in the manuscript file; the resolution for the graphics must be 300 ppi Titles of books in the running text must be italicised, whereas titles of journals must be placed in quotation marks Quotations and citations Quotations must be put in quotation marks; should a quotation exceed 40 words, it must be included in a separate paragraph Citations must adhere to the APA format, e.g. (Wilson, 1987, p. 22); more information on APA citation style: If the article is submitted in Polish, the author must use Polish abbreviations: redaktor: red. strony [pierwsza i ostatnia strona dokumentu]: s. strony [sumaryczna liczba stron w dokumencie]: ss. w dokumencie macierzystym, po kropce: W: tom: t i inni: i in. wydanie: wyd. in any other case, English abbreviations must be used: editor: ed. pages (first and last page): p. pages (total number of pages): pp. in an edited volume: In: volume: Vol. et alumni: et al. edition: ed. When you are using in-text citations, you must format them accordingly, e.g. (Wilson, 1943), (Wilson, 1999a, 1999b), (Wilson, 1943; Mańkowski, 1889), (Wilson, Mańkowski 2000) If a publication that you are citing was written by 3, 4 or 5 authors, you must give the surnames of all authors in the first citation, e.g. (Wilson, Modrzewski, Mańkowski, Majewski, Marek, 1978); every other citation in the text referring to this book must be formatted as follows: (Wilson et. al.) If a publication that you are citing was written by 6+ writers, the citation must look as follows: (Wilson, et. al.) If there are multiple authors under the same surname, the citation must include the initial of their first name, e.g. (Wilson, J., 1999; Wilson, K., 1998) Bibliography The sources in the bibliography must be listed in alphabetical order Include digital object identifier (DOI) at the end of every bibliographic item that has DOI assigned (DOIs can be found at The bibliography must adhere to the APA style: book: Surname, N. (year). Title. Place of publication: Publisher. doi: xyzxyz [Wilson, J, (1943). Badania nad rolnictwem w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersyteckie. doi: xyzxyz] article in an edited volume: Surname, I. (year). Title. W: I. Surname (red.), Title (Pages). Place of publication: Publisher. doi: xyzxyz [Wilson, J. (1999). Uprawa ziemniaka w PRL. W: A. Mańkowski (red.), Rolnictwo w Polsce (s ).

3 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. doi: xyzxyz] article in a journal: Surname, I. (year). Title of the article. Title of the journal, Vol. number (issue), Pages. doi: xyzxyz [Mankowski, K., Historia rodziny. Socjologia, 2(1), doi: xyzxyz] article on a webpage (without doi): Surname, I. (year). Title. Title of journal/domain, Vol. number (issue), Pages. Retrieved from: [Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, Retrieved from: article on a webpage (with doi): Surname, I. (year). Title. Title of journal/domain, Vol. number (issue), Pages. doi: xyzxyz [Wilens, T. E., & Biederman, J. (2006). Alcohol, drugs, and attention-deficit/hyperactivity disorder: A model for the study of addictions in youth. Journal of Psychopharmacology, 20, doi: / ] Wersja polska Manuskrypty prosimy przesyłać jako jeden plik, zgodnie z następującymi zasadami: Wymagania ogólne Format pliku: MS Word (doc, docx) / OpenOffice Writer (odt) Maksymalna objętość tekstu: 1 arkusz wydawniczy ( znaków łącznie ze spacjami); w szczególnych przypadkach, po akceptacji przez redakcję czasopisma, dopuszczalna jest większa objętość Wymagane jest osadzenie fontów w dokumencie W przypadku ilustracji i wszelkiego typu materiału graficznego konieczne jest podanie źródła w brzmieniu uzgodnionym z właścicielem ilustracji Sprawy finansowe związane z prawem do reprodukcji ilustracji i materiału graficznego pozostają w gestii autora i placówki naukowej, którą reprezentują Maksymalny rozmiar pliku pracy: 50 MB Formatowanie tekstu Czcionka: Times New Roman (wielkość 12 pt, wyrównanie obustronne) Interlinia: 1,5 Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: pogrubione, wyśrodkowane Marginesy: lewy, prawy i górny 2,5 cm, dolny 3,5 cm Numeracja wierszy: włączona (ciągła) Numeracja stron: wyśrodkowana, umieszczona w stopce Przypisy dolne: ciągłe, czcionka 10 pt Tekst żywej paginy maksymalnie 8 słów Na pierwszej stronie prosimy umieścić: tytuł pracy w języku angielskim oraz oryginału (w sumie do 255 znaków) streszczenie w języku angielskim oraz, w przypadku autorów tekstów polskojęzycznych, polskim (autorzy tekstów w języku innym niż polski umieszczają abstrakt w języku polskim dobrowolnie; w razie potrzeby tłumaczenie zostanie wykonane przez redakcję) razem maks. 600 słów; nie należy zamieszczać cytowań w abstrakcie zwroty kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 8 słów) W manuskrypcie nie należy umieszczać żadnych danych identyfikujących autora (autorów), takich jak imię, nazwisko, afiliacja informacje te należy wprowadzić w systemie Tabele i grafikę (o rozdzielczości 300 ppi) należy zamieszczać w pliku manuskryptu Tytuły książek w tekście wyróżniamy kursywą, tytuły czasopism w cudzysłowie Cytaty Cytaty w tekście wyróżnione są cudzysłowem; cytaty liczące ponad 40 słów tworzą oddzielny akapit; cytaty oznaczamy nawiasem z oznaczeniem miejsca: (Wilson, 1987, s. 22) Cytowanie w tekście oraz format bibliografii według standardu APA (6. edycja; więcej o APA:

4 W tekstach polskich skróty bibliograficzne stosujemy w języku polskim: redaktor: red. strony [pierwsza i ostatnia strona dokumentu]: s. strony [sumaryczna liczba stron w dokumencie]: ss. w dokumencie macierzystym, po kropce: W: tom: t i inni: i in. wydanie: wyd. w tekstach pisanych w innych językach skróty w j. angielskim: editor: ed. pages (first and last page): p. pages (total number of pages): pp. in an edited volume: In: volume: Vol. et alumni: et al. edition: ed. Przywołując literaturę w tekście, stosujemy odpowiednie warianty: (Wilson, 1943), (Wilson, 1999a, 1999b), (Wilson, 1943; Mańkowski, 1889), (Wilson, Mańkowski 2000) Przy liczbie autorów od 3 do 5 za pierwszym razem wymieniamy wszystkich (Wilson, Modrzewski, Mańkowski, Majewski, Marek, 1978), następnym razem (Wilson i in.) Przy pracy mającej 6 i więcej autorów stosujemy zapis (Wilson i in., 1999) Jeśli więcej autorów nosi to samo nazwisko, wprowadzamy inicjały (Wilson, J., 1999; Wilson, K., 1998) Bibliografia W bibliografii stosujemy układ alfabetyczny Pozycje bibliograficzne opatrujemy numerem doi, o ile go posiadają Zasady redagowania bibliografii według standardu APA: książka: Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. doi: xyzxyz [Wilson, J, (1943). Badania nad rolnictwem w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersyteckie. doi: xyzxyz] artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko, I. (rok). Tytuł. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo. doi: xyzxyz [Wilson, J. (1999). Uprawa ziemniaka w PRL. W: A. Mańkowski (red.), Rolnictwo w Polsce (s ). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. doi: xyzxyz] artykuł w czasopiśmie: Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr zeszytu), strony. doi: xyzxyz [Mankowski, K., Historia rodziny. Socjologia, 2(1), doi: xyzxyz] artykuł ze strony internetowej (bez doi): Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu(nr zeszytu), strony. Pozyskano z [Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, Pozyskano z artykuł ze strony internetowej (z doi): Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu(nr zeszytu), strony. doi: xyzxyz [Wilens, T. E., & Biederman, J. (2006). Alcohol, drugs, and attention-deficit/hyperactivity disorder: A model for the study of addictions in youth. Journal of Psychopharmacology, 20, doi: / ] Submission Preparation Checklist As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines. 1. The work has not been published in the same form or submitted in the same form to another journal. Each author hereby acknowledges that they have seen and approved

5 2. 3. the final version of the paper and have agreed to its submission for publication (or an explanation has been provided in Comments to the Editor/Publisher section upon submission of the article). [Niniejsza praca ani nie została wcześniej w tej samej formie wydana, ani wysłana do innego czasopisma w celu jej opublikowania. Każdy z autorów pracy potwierdza zarazem, iż zweryfikował jej ostateczną wersję oraz wyraził zgodę na przedłożenie pracy w celu jej opublikowania (lub przesłano odpowiednie wyjaśnienie w Komentarzu do Redaktora podczas składania pracy).] None of the material included in the Work infringes the rights of a third party, or existing copyrights; particularly, the Work shall not contain illegal appropriations of other persons' work. It is the sole responsibility of the authors to obtain the copyright holders' permission for inclusion of the copyrighted material (e.g. graphics) in the submitted articles. [Żadna część pracy nie narusza praw osób trzecich lub wciąż obowiązujących praw autorskich, a w szczególności nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z cudzych utworów. Wyłącznie w gestii autorów leży uzyskanie od posiadaczy praw autorskich pozwolenia na umieszczenie materiału objętego prawem autorskim w składanej pracy (dotyczy np. ilustracji).] Each author declares that they have acquainted themselves with and accept the editorial rules, and that the submitted article fulfils the requirements stipulated in the stylesheet. [Każdy z autorów zapoznał się z zasadami działania redakcji i je akceptuje oraz deklaruje, że przedłożona praca spełnia wymagania zawarte w instrukcji dla autorów.] Copyright Notice English version The Authors, through granting the Institute (the publisher of the journal) the right to publish the Work, accept the terms and conditions of the CC BY 3.0 PL license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/); which allows the Institute to reproduce, distribute, publicly perform, create adaptations, and to commercially use the Work, if stated by the author. The Authors grant the Institute a non-exclusive license to publish the Work in paper form; the number of copies shall not exceed 200. The Institute has the sole right to determine all the technical aspects of the publication, including the price and the form of distribution. Furthermore, the Authors grant the Institute a non-exclusive license to use the Work in the following way: sell and distribute the Work in form other than selling copies, store it in electronic form, distribute parts of or all of the Work for the purpose of the promotion of the Institute via computer networks and other digital media; record the Work in any form, including digital media, and reproduce it in any form, including digital media; record the Work in the memory of public computers located in the office of the Institute (or rooms used by the Institute); lend or lease copies of the Work; make the Work available, and send it through multi-media networks, esp. the Internet and Intranet, on-line, on demand, including making the work publicly available, in order that anyone can obtain access to the Work or its parts wherever and whenever it is convenient for them. Wersja polska Autorzy, udzielając Instytutowi jako wydawcy czasopisma prawa do publikacji utworu, akceptują warunki licencji CC BY 3.0 PL (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), która pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu, na

6 tworzenie utworów zależnych, a także na komercyjne użytkowanie utworu pod warunkiem oznaczenia go w sposób określony przez autora. Autorzy udzielają Instytutowi licencji niewyłącznej na wydanie utworu w tradycyjnej wersji papierowej w nakładzie nie większym niż 200 egzemplarzy. Instytut jest wyłącznie uprawniony do określenia wszelkich technicznych szczegółów wydania utworu, w tym ceny sprzedaży i sposobu dystrybucji. Ponadto Autorzy udzielają Instytutowi licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji: 1. wprowadzenie utworu do obrotu i prawa do jego rozpowszechniania w inny sposób niż poprzez obrót egzemplarzami, wprowadzenie do pamięci komputera, rozpowszechnianie dla celów promocji działalności Instytutu fragmentów lub całości utworu za pomocą sieci komputerowych lub innych nośników cyfrowych; utrwalenie utworu dowolną techniką, w tym techniką cyfrową (digitalizacja) i zwielokrotnienie go dowolną techniką, w tym techniką cyfrową; 2. wprowadzenie utworu do pamięci ogólnodostępnego komputera usytuowanego w siedzibie (pomieszczeniach użytkowanych) Instytutu; 3. wypożyczanie i wynajem egzemplarza utworu; 4. udostępnianie utworu, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu czy jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

PRZEPISY DLA AUTORÓW

PRZEPISY DLA AUTORÓW PRZEPISY DLA AUTORÓW Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego są recenzowanym czasopismem naukowym, które publikuje oryginalne, niepublikowane wcześniej, prace badawcze użyteczne dla wędkarzy, wędkarskiego

Bardziej szczegółowo

Aurox Podręcznik trenera

Aurox Podręcznik trenera Aurox Podręcznik trenera Wojciech Gabor Michał Górniak Przemysław Kasierski Lech Ocaya Gamon 28 sierpnia 2004 roku Copyright c 2004 Wojciech Gabor, Michał Górniak, Przemysław Kasierski, Lech Ocaya Gamon.

Bardziej szczegółowo

Aurox Podręcznik trenera

Aurox Podręcznik trenera Aurox Podręcznik trenera Wojciech Gabor Michał Górniak Przemysław Kasierski Lech Ocaya Gamon 19 grudnia 2004 roku Copyright c 2004 Wojciech Gabor, Michał Górniak, Przemysław Kasierski, Lech Ocaya Gamon.

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do menedżera bibliografii JabRef. Beata Czyż

Krótkie wprowadzenie do menedżera bibliografii JabRef. Beata Czyż Krótkie wprowadzenie do menedżera bibliografii JabRef Beata Czyż Copyright ( ) 2011 Beata Czyż. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY PL ISSN 0033-2100 PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY EPIDEMIOLOGICAL REVIEW ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego

Bardziej szczegółowo

Times New Roman 14 Bold INTERPRETATION OF OPERATION OF SLIDE JOURNAL BEARINGS IN UNSTEADY ENERGETISTIC DESCRIPTION

Times New Roman 14 Bold INTERPRETATION OF OPERATION OF SLIDE JOURNAL BEARINGS IN UNSTEADY ENERGETISTIC DESCRIPTION 4,0 cm 2,5 cm top 1,25 cm header 29,7 cm height 21 cm wide imes New Roman 14 Bold INERPREAION OF OPERAION OF SLIDE JOURNAL BEARINGS IN UNSEADY ENERGEISIC DESCRIPION imes New Roman 12 Bold Jerzy Girtler

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS English version below Wersja 1.0.7 Spis treści I. Postanowienia wstępne... 1 II. Zasady ogólne... 2 III. Ogłoszeniodawca... 2 IV. Konto Ogłoszeniodawca...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji Skrócona instrukcja instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 czerwiec 14, 2013 www.suse.com Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3, należy użyć poniższej procedury.

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (49)2014. grudzień december. ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik. Polish English Bilingual Publication

Nr 4 (49)2014. grudzień december. ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik. Polish English Bilingual Publication Nr 4 (49)2014 grudzień december ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik Polish English Bilingual Publication Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej tom 4(49) grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

BSc thesis guidelines

BSc thesis guidelines BSc thesis guidelines BSc thesis is a final thesis that students write to complete their bachelor degree program. It is compatible with the description of a graduate profile included in the standards of

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 1 (46)2014 ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4 Quote Request No. 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Quote Request No. 4 Warszawa, 14.04.2015 Zapytanie ofertowe nr 4 Quote Request No. 4 Szanowni Państwo! W związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt Wdrożenie elektronicznej platformy B2B w firmie Karolina Boboli Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja szybki start

Instalacja szybki start Instalacja szybki start SUSE Linux Enterprise Server 12 Dokument zawiera spis wymagań systemowych oraz przewodnik krok po kroku po instalacji systemu SUSE Linux Enterprise Server z dysku DVD lub z obrazu

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów Informacje dla Autorów Teksty należy nadsyłać w postaci wydruku (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej preferowany format MS Word*, AmiPro*, WordPerfect z dołączonym oświadczeniem o oryginalności

Bardziej szczegółowo

ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK

ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK 5 IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE LIFE-GIVING DEATH IN MEMORY OF ELIZABETH KÜBLER-ROSS

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Photogenica (UMOWA PTG)

Umowa Licencyjna Photogenica (UMOWA PTG) Umowa Licencyjna Photogenica (UMOWA PTG) Niniejsza umowa licencyjna ( Umowa ) reguluje zasady korzystania z utworów fotograficznych, filmowych i innych ( Utwory ) umieszczonych przez Photogenica Sp. z

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ, OBOWIĄZUJE WERSJA

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń życiowych Matematyka ubezpieczeń życiowych autorzy Wikibooks Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Copyright c 2008 autorzy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Podręcznik obsługi TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Regulamin PL korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Rozdział I Postanowienia Ogólne: 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Journal of the Polish Society of Radiation Oncology, the Czech Society of Radiation Oncology, the Hungarian Society for Radiation Oncology, the Slovenian

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA.

Bardziej szczegółowo

2010-12-11 POLSKA FUNDACJA MEDYTACJI VIPASSANA ZASADY OCHRONY DANYCH

2010-12-11 POLSKA FUNDACJA MEDYTACJI VIPASSANA ZASADY OCHRONY DANYCH 2010-12-11 POLSKA FUNDACJA MEDYTACJI VIPASSANA ZASADY OCHRONY DANYCH Dokument ten dotyczy zbierania, przechowywania i dostępu do informacji podawanych przez uczestników kursów medytacji Vipassana. Dane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. LiDE 120

Podręcznik online. LiDE 120 LiDE 120 Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu Skanowanie Rozwiązywanie problemów polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo