Mamy wicemistrza Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mamy wicemistrza Polski"

Transkrypt

1 Dar³owo Malechowo Postomino - ucieczka ony burmistrza czêœæ II Bezpieczna Przystañ w nowej siedzibie - sportowcy z gimnazjum na podium - Morsy ci¹gle zapraszaj¹ Nr. 10 (31) cena:1,50z³ r. Tygodnik Znikaj¹ce instytucje Obni a siê ranga S³awna jako miasta powiatowego. W stolicy wybitnie rolniczego regionu jakim jest s³awieñski powiat nie ma ju adnej instytucji dla rolników. W ubieg³ym tygodniu z mapy miasta znikn¹³ Zespó³ Doradców Terenowych Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego. wiêcej wewn¹trz numeru Gabinet Masa u i Fizykoterapii Aneta Dereñ mgr fizjoterapii ul. Rapackiego 14 (budynek GS-u) * Masa * Elektroterapia * Laseroterapia * UltradŸwiêki * Lampa sollux Gabinet czynny od 8.30 do Wizyty po godz ustalane indywidualnie z pacjentem Tel grafika - informacyjna - na samochodach - plansze, szyldy - banery, kasetony - litery z styroduru - konstrukcje noœne - totemy reklamowe - grawerton kolorowy - piecz¹tki - foto kubki - strony www - introligatornia poligrafia - foldery - ulotki - plakaty - wizytówki - pocztówki - samokopia - kalendarze - ploter CAD Foldery A-4 obustronnie pe³ny kolor 2500 szt wizytówek 1000 z³ brutto Dar³owo, Al. Wojska Polskiego 57 (obok ronda) tel./fax poczta.onet.pl. Afera w MPEC Wyszed³ za kaucj¹ Œledztwo w sprawie afery w s³awieñskim Miejskim Przedsiêbiorstwie Energetyki Cieplnej nabra³o tempa. W czwartek przedstawiono dwa zarzuty i zatrzymano w policyjnej izbie zatrzymañ Zdzis³awa R., prezesa MPEC w S³awnie. Jeden zarzut dotyczy nieprawdy w oœwiadczeniu maj¹tkowym prezesa. wiêcej na str 5 Mamy wicemistrza Polski Tytu³ wicemistrza Polski w skoku w dal przywióz³ z zawodów w Grudzi¹dzu s³awieñski lekkoatleta Tadeusz Diak. Startowa³ tam w XVI Halowych Mistrzostwach Polski Weteranów. Oprócz swojej koronnej konkurencji Tadeusz wystartowa³ tak e w pchniêciu kul¹, gdzie do br¹zowego medalu zabrak³o mu 1 centymetra oraz w biegu na 60 metrów w którym zaj¹³ V miejsce. Poradnia Proktologiczna Specjalistyczny Prywatny Gabinet Lekarski Choroby Jelit i Odbytu Lek. med. Maciej Pasieka specjalista chirurg ul. Basztowa 23 Uzgadnianie terminu wizyty codziennie w godz tel AURORA KOMINKI Zatrudniê Pani¹ do salonu sprzeda y w S³upsku wykszta³cenie œrednie tel. Tel KORT. SPRZÊT ORTOPEDYCZNY I REHABILITACYJNY Zak³ad Sprzêtu Ortopedycznego K-ORT Spó³ka z o.o Koszalin, ul. Leœna 3 tel , fax wp.pl ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU W S AWNIE ul. 1-go Pu³ku U³anów 9 tel , czynny: REALIZUJEMY ZLECENIA W ZAKRESIE: ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO WÓZKI INWALIDZKIE BALKONIKI I PODPÓRKI LASKI I KULE GORSETY PROTEZY KONCZYN DOLNYCH APARATY ORTOPEDYCZNE I ORTEZY BUTY ORTOPEDYCZNE I PROFILAKTYCZNE * sprzêt ortopedyczny wykonujemy indywidualnie i produkujemy seryjnie W RAMACH REFUNDACJI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ORAZ SPRZEDA Y DETALICZNEJ BEZP ATNY DOWÓZ DO DOMU PACJENTA ŒRODKÓW POMOCNICZYCH PERUKI PROTEZY PIERSI PASY PRZEPUKLINOWE I BRZUSZNE MATERACE I PODUSZKI PRZECIWODLE YNOWE WORKI STOMIJNE I USTROMIJNE OFERUJEMY MO LIWOŒÆ KONSULTACJI SPECJALISTYCZNEJ ORAZ DOBORU SPRZÊTU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA DYSTRYBUTOR PIELUCHOMAJTEK PIELUCH ANATOMICZNYCH KOSMETYKÓW FIRMY PAUL HARTMANN, TENA I SENI BEZP ATNA INFOLINIA obserwator nr 9 dobry.p , 18:20

2 2 Go³êbiarze mieli walne Wa ne sprawy Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Janiewice. Maj¹ nowego so³tysa Wybory so³eckie ze zmianami Po kilkudziesiêciu latach dosz³o do zmiany so³tysa w Janiewicach. Zajmuj¹cy to stanowisko Zenon Szel¹g musia³ ust¹piæ miejsca Kazimierzowi B³aszczykowi. Wybory odby³y siê w pi¹tek. Dotychczasowy szef rady so³eckiej wcale nie przyst¹pi³ do wyborów. Kontrkandydatem B³aszczyka by³a jego ona Alina. W kilku innych miejscowoœciach gminy te ju odby³y sie wybory. Jak dotychczas, tylko w jednym przypadku, na stanowisku zosta³ stary so³tys (Brzeœcie - Ryszard Arszy³o). Poni ej lista tych co ju zostali wybrani oraz harmonogram wyborów. Dotychczas wybrano: Janiewice - Ryszard B³aszczyk, Gwiazdowo - Ludwika Bogdañska êtowo - Karol Kruk Brzeœcie - Ryszard Arszy³o Harmonogram Zebrañ Wiejskich - Wybory So³tysów I Rad So³eckich 2007 r. Boleszewo r. Bobrowice r. Bobrowiczki r. Kwasowo r. Noskowo r. Rados³aw r. Rzyszczewo r. S³awsko r. Smardzewo r. Stary Kraków r. Tokary r. Tychowo r. Warszkowo r. Warszkówko r. Pomi³owo r. Wrzeœnica r. abno r. ukowo r. Leszek S³owikowski, Andrzej Ruchlewicz i Jan Zdanowski zostali nagrodzeni przez swoje ko³o za osi¹gniêcia sportowe. Wydarzenie mia³o miejsce Dar³owo Konferencja o nadpobudliwoœci ruchowej Jak nas informuje Krystyna M¹dry przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Na dzisiaj" w dniu 22 marca br. zostanie w Dar³owie zorganizowana II Konferencja Szkoleniowa pod has³em "Wiedza o ADHD to jakoœæ ycia dzieci z tym zaburzeniem". Skrót ADHD z angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder oznacza Zespó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest to grupa zaburzeñ charakteryzuj¹cych siê zazwyczaj w pierwszych szeœciu latach ycia brakiem wytrwa³oœci w realizacji zadañ wymagaj¹cych zaanga owania poznawczego. Dzieci z tymi zaburzeniami s¹ bardzo aktywne i co chwilê coœ rozpoczynaj¹, ale nie koñcz¹. Szacuje siê, e liczba takich dzieci. Szkolenie w Starostwie "Niepe³nosprawni S¹ Wœród Nas" Robert Stêpieñ Wicestarosta S³awieñski otworzy³ cykl szkoleñ w zakresie kszta³towania i rozwijania œwiadomoœci spo- ³ecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia potrzeb osób niepe³nosprawnych bêd¹cy kolejnym dzia³aniem w ramach realizowanego projektu pn.: "Niepe³nosprawni s¹ wœród nas". Uczestnikami szkolenia s¹ pracownicy instytucji pomocy spo³ecznej, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych, pracodawców, placówek specjalnych oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Celem szkoleñ jest wyposa enie uczestników w niezbêdn¹ wiedzê przydatn¹ w pracy z niepe³nosprawnym klientem, zapoznanie z nowymi metodami i formami pracy oraz poprawa œwiadomoœci w postrzeganiu osób niepe³nosprawnych. Cykl szkoleniowy podczas walnego spotkania Klubu Hodowców Go³êbi Pocztowych w S³awnie. Spotkanie odby³o siê w S³awieñskim Domu Kultury. g³ównie ch³opców wynosi od 4 do 8 procent. Aby pomóc rodzicom zrozumieæ te zaburzenia, poznaæ objawy i zorganizowaæ odpowiedni¹ terapiê Stowarzyszenie "Na Dzisiaj wspólnie z Grup¹ Wsparcia Rodziców Dzieci z ADHD w ramach kampanii "ADHD - prawie normalne ycie" zaprosi³o na tê konferencjê wybitnego specjalistê w tej dziedzinie dr Artura Ko³akowskiego. Przedstawi on referat pt. "Zespó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej - dlaczego konieczne jest wspó³dzia³anie wielu osób". Drugi referat pt. "Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole" przedstawi znakomity praktyk mgr Stanis³aw Bobula. Konferencja odbêdzie siê w Dar³owie w kinie "Bajka 22 marca o godz Patronat nad konferencj¹ obj¹³ burmistrz Dar³owa Arkadiusz Klimowicz. LW obejmuje 30 godz. roz³o onych na 5 szeœciogodzinnych spotkañ. W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy zapoznali siê z pojêciami niepe³nosprawnoœci, sposobami radzenia sobie z problemem niepe³nosprawnoœci dzieci oraz w formie warsztatowej przeszli trening asertywnoœci. Projekt "Niepe³nosprawni s¹ wœród nas" jest realizowany przez powiat s³awieñski w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Dotychczas w ramach projektu wydawany jest biuletyn informacyjny pt.: "Tacy sami" oraz przeprowadzono kurs jêzyka migowego- KSS 2 poziom II doskonal¹cy, który zakoñczy³ siê egzaminem w m-cu listopadzie 2006 r. Brzeœcie Wzór wiejskiej samorz¹dnoœci W Brzeœciu maj¹ siê czym pochwaliæ. Mieszkañcy wsi aktywnie uczestnicz¹ w ró nego rodzaju imprezach kulturalnych oraz wykonuj¹ szereg prac na rzecz swojej miejscowoœci: zmodernizowali boisko, zbudowali amfiteatr ze scen¹, wybudowano pod³ogê do tañca, kilkakrotnie odnowili przystanek Dar³owo. Podpali³ konkubinê W pijackim zwidzie Ireneusza K. podpali³ swoj¹ konkubinê Joannê R. Kobieta przysz³a do domu. Wspólnie pili alkohol. Dosz³o do awantury. Ireneusz K. kaza³ Pod naszym patronatem Zostañ Dziennikarzem 2007r. Do 30 wrzeœnia potrwa reporterski konkurs Wójta Gminy Dar³owo pod patronatem medialnym Obserwatora Lokalnego zdob¹dÿ tytu³ dziennikarza roku 2007 w Gminie Dar³owo do ciekawego reporta u o dowolnej tematyce do³¹cz przynajmniej jedno zdjêcie (zwyk³e lub cyfrowe) dostarcz do Urzêdu Gminy Dar³owo ul. D¹browskiego 4 (pok. 11 lub 10) lub wyœlij pod adres ugdarlowo.pl tel podnieœ swoje kwalifikacje otrzymuj¹c legitymacje dziennikarsk¹ z r¹k Wójta Gminy Dar³owo uprawniaj¹c¹ do uczestnictwa we wszystkich uroczystoœciach gminnych zdob¹dÿ cenne nagrody o ³¹cznej wartoœci 1000 z³ czytaj swoje reporta e w mediach lokalnych odbierz specjaln¹ nagrodê dziennikarsk¹ od patrona medialnego Obserwatora Lokalnego REGULAMIN - konkurs przeznaczony wy³¹cznie dla mieszkañców zameldowanych w Gminie Dar³owo - udzia³ w konkursie mog¹ braæ wszyscy autobusowy itd. itp. Zespo³y z Brzeœcia z powodzeniem uczestnicz¹ w zawodach sportowych i imprezach kulturalnych na terenie nie tylko s³awieñskiego powiatu. Nic wiêc dziwnego, e so³tys Ryszard Arszy³o zosta³ wybrany na kolejn¹ kadencjê. Dosta³ 51 g³osów, jego kontr kandydatka - Mariola Klawikowska przyjació³ce wynosiæ siê. Gdy ta odmówi³a, mê czyzna... obla³ j¹ benzyn¹ i podpali³. Konkubent trafi³ do aresztu; za ciê kie uszkodzenie cia³a grozi mu do 10 lat wiêzienia mieszkañcy gminy bez bariery wiekowej -przyjmowane bêd¹ prace konkursowe wy³¹cznie podpisane imieniem i nazwiskiem przez autorów reporta y. - warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Urzêdu Gminy Dar³owo fotografii legitymacyjnej lub kontakt osobisty - prace przyjmowane w wersji elektronicznej nie przekraczaj¹ce format A4 o wielkoœci czcionki 12. -og³oszenie zwyciêzców nast¹pi nie wczeœniej jak do 10 paÿdziernika w konkursie do wygrania wiele nagród o ³¹cznej wartoœci 1000z³ -zdjêcia i reporta e przechodz¹ na w³asnoœæ Urzêdu Gminy Dar³owo z mo liwoœci¹ publikacji najciekawszych prac w celach promocyjnych -zakoñczenie konkursu 30 wrzeœnia 2007 r. -w sk³ad 6 osobowej komisji pod przewodnictwem Wójta Gminy Dar³owo wchodz¹: - przewodnicz¹cy Rady Gminy Dar³owo - sekretarz gminy - rzecznik prasowy - informatyk gminny - dziennikarz Obserwatora Lokalnego obserwator nr 9 dobry.p , 18:20

3 Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r.. Konkurs rozstrzygniêty Nie wszyscy dostan¹ dotacje Burmistrz Miasta poda³ do publicznej wiadomoœci rozstrzygniêcie konkursu na realizacjê zadañ publicznych z zakresu upowszechniania kultury i dzia³alnoœci na rzecz osób niepe³nosprawnych. Poni ej lista tych, którzy otrzymali pieni¹dze na dzia³alnoœc oraz tych, którzy od kasy miejskiej odejd¹ z kwitkiem. I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zosta³y przyznane dotacje: 1. Uczniowski Klub Sportowy OSiR Badminton w S³awnie z³. 2. Uczniowski Klub Sportowy "M³odzik" w S³awnie z³. 3. Miejski Klub Sportowy "S³awa" z³. Dar³owo. Zmiana siedziby Miejskie Centrum Profilaktyki i Miejska Œwietlica Œrodowiskowa w Dar³owie : "Bezpieczna Przystañ" w nowej siedzibie. Œwietlica dotychczas opiekowa³a siê dzieæmi w pomieszczeniach bezp³atnie udostêpnionych przez Ojców Franciszkanów. Teraz przeniesiona zosta³a do budynku dawnej siedziby Urzêdu Gminy Dar³owo przy ulicy O.D.Tynieckiego 2. Ca³y parter tego. budynku jest obecnie dzier awiony przez Burmistrza Miasta na podstawie umowy z Wójtem Gminy. Dzieci uzyska³y wiêcej miejsca do odrabiania lekcji, spo ywania posi³ków i zabaw. W pokoju nr 1. na parterze w ka dy pi¹tek od do jest czynny Punkt Terapii dla osób uzale nionych od alkoholu i wspó³uzale nionych. W tym samym Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Dar³owie planuje stopniowo rozszerzaæ segregacjê œmieci. Do tej pory g³ównie przy wiêkszych skupiskach ludzi stoj¹ osobne pojemniki na szk³o i tworzywa sztuczne oraz na pozosta³e œmieci. Wiele osób ju siê przyzwyczai³o i segreguj¹ œmieci na razie na trzy rodzaje. Teraz MPGK maj¹ce swoj¹ siedzibê przy ul. 1 - go Maja 1 bierze siê za makulaturê. Dlatego w³aœnie og³osi³o konkurs dla wszystkich placówek oœwiatowych z terenu miasta i gminy Dar³owo pod has³em "Mistrzowie zbiórki makulatury 2007 r. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i uczniów z problemem sk³adowania odpadów komunalnych, ukazanie mo liwoœci wykorzystania makulatury oraz zmniejszenie stanu zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego. Do konkursu zg³osi³o sie ju 11 szkó³ i przedszkoli z terenu miasta i gminy Dar³owo. Zbiórka makulatury rozpoczê³a siê ju od 1 marca i bêdzie trwaæ do 14 grudnia 2007 r. Zebrana Nie przyznano dotacji: 1. Klub Pi³karski "Têcza" - oferta nie by³a rozpatrywana ze wzglêdu na uchybienia formalne. II. Dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych. Zosta³y przyznane dotacje: 1. Stowarzyszenie "Akson" w S³awnie z³. 2. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Problemami Edukacyjnymi "Razem" w S³awnie z³. Nie przyznano dotacji: 1. Polski Zwi¹zek G³uchych Ko³o Terenowe Terenowy Oœrodek Rehabilitacji i Wsparcia Spo³ecznego dla Osób Nies³ysz¹cych w S³awnie - oferta nie by³a rozpatrywana ze wzglêdu na uchybienia formalne. "Bezpieczna Przystañ" w nowym miejscu Dar³owo miejscu w ka dy wtorek od do udzielana jest pomoc psychospo³eczna i prawna rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy narkotykowe. Tak e wszyscy dotkniêci przemoc¹ domow¹ mog¹ uzyskaæ pomoc w Punkcie konsultacyjnoinformacyjnym dla ofiar przemocy prowadzonym w tym samym miejscu codziennie od do przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Na dzisiaj". Miejskie Centrum Profilaktyki jest te now¹ siedzib¹ Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz pe³nomocnika Burmistrza do spraw profilaktyki. Wkrótce bêdzie tu równie Punkt pomocy psychologicznej. LW Ekologiczny konkurs makulatura powinna byæ czysta i podzielona na trzy grupy. Osobno nale y dostarczaæ: 1 - kartony, 2- czasopisma i gazety, 3 - stare akta i ksi¹ ki. Poszczególne rodzaje makulatury powinny byæ przewi¹zane sznurkiem i dostarczone do MPGK w ostatnim tygodniu ka dego miesi¹ca po uprzednim zg³oszeniu telefonicznym pod numerem Co miesi¹c bêdzie podawana w prasie aktualna klasyfikacja w kategoriach przedszkola i szko³y. Rozstrzygniecie konkursu i og³oszenie ostatecznych wyników nast¹pi do 31 grudnia 2007 roku. Patronat nad konkursem "Mistrzowie zbiórki makulatury" objêli: burmistrz miasta Dar³owa Arkadiusz Klimowicz,. wójt gminy Dar³owo Franciszek Kupracz oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Zarówno zwyciêska szko³a i najlepsze przedszkole otrzymaj¹ nagrody w wysokoœci po z³otych. Pozosta³e placówki oœwiatowe otrzymaj¹ dyplomy i upominki. LW Wydarzenia. S³awieñska Orkiestra Dêta Wizytówka bez wsparcia Cz³onkowie Orkiestry minut¹ ciszy uczcili pamiêæ kolegów, którzy w tym roku odeszli na zawsze Obchody 40-lecia utworzenia, udzia³ w festiwalach i przegl¹dach orkiestr dêtych, 16 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej a tak e kilkadziesi¹t wystêpów w niezliczonych imprezach i uroczystoœciach lokalnych ale tak e odejœcie na zawsze cz³onków Orkiestry (Micha³ Frankiewicz, jeden z za³o ycieli; Jurek Holc) - tak min¹³ 2006 rok w S³awieñskiej Orkiestrze Dêtej. W pi¹tek w siedzibie przy ul. Basztowej odby³o siê walne zebranie sprawozdawcze. Uczestniczy³o w nim kilkudziesiêciu cz³onków Orkiestry oraz zaproszeni goœcie: Robert Stêpieñ, wice starosta s³awieñski (przekaza³ list od Starosty Andrzeja Lewandowskiego) i Henryk Lompert, przedstawiciel w³adz powiatowych Ochotniczych Stra y Po arnych (pomimo zaproszenia nie by³o nikogo z w³adz miejskich ani z wydzia³u promocji UM). - Ci¹gle doskonalimy nasz repertuar, uczestniczymy w wymianie nut z innymi zespo³ami w kraju - mówi Witold Poprawski, kapelmistrz SOD. - Miedzy innymi dziêki temu zostaliœmy sklasyfikowani na 16 miejscu w Polsce. Miniony rok to nie tylko obchody 40-lecia i inne imprezy, ale tak e wa ne inwestycje w siedzibie Orkiestry. Uda³o siê wymieniæ pokrycie dachu oraz zmodernizowaæ centralne ogrzewanie. To powinno zabezpieczyæ bazê na kilkadziesi¹t lat. Wszystkie prace wykonuj¹ w³asnym sumptem. Pomimo, ze Orkiestra jest jedn¹ z wizytówek S³awna od kilku lat nie maj¹ adnego wsparcia ze strony Urzêdu Miasta. - Urzêdnicy twierdz¹, e powinniœmy siê cieszyæ, e mamy siedzibê za któr¹ nie ka ¹ nam p³aciæ czynszu, ale Dar³ówko Miasto Dar³owo podzielone jest na piêæ dzielnic, w których dokonywane s¹ wybory do zarz¹dów osiedli. W dniu 1 marca br. w obecnoœci przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Zbigniewa Grosza i zastêpcy burmistrza miasta Ewy Karliñskiej w Zespole Szkó³ w Dar³ówku odby³y siê wybory do zarz¹du osiedla nr 5. Przewodnicz¹cym 3 zapominaj¹ przy tym, e sami zdobyliœmy budynek w latach 70-tych gdy zosta³a opuszczony przez Pañstwow¹ Stra Po arn¹ i ulega³ dewastacji, wyremontowaliœmy go i co roku p³acimy sporo na jego utrzymanie - mówi¹ stra acy. - Zreszt¹ nie tak dawno podjêto próbê zabrania nam tego budynku i umiejscowienia Orkiestry w S³awieñskim Domu Kultury bo znalaz³ siê kupiec. Na szczêœcie kupiec siê rozmyœli³ i my mo emy byæ tu nadal. Okazuje siê, e SOD siedziby nie ma tak ca³kiem za darmo. W zamian za brak czynszu maj¹ obowi¹zek wystêpowaæ w imprezach wskazanych przez w³adze. W ubieg³ym roku by³a to tylko jedna impreza - inauguracyjny mecz S³awy w rozgrywkach IV ligi pi³karskiej. O ile wspó³praca z UM, z trudnych do zrozumienia wzglêdów, nie nale y do najlepszych to "graj¹cy stra acy" chwal¹ sobie wspó³pracê ze Starostwem Powiatowym i Urzêdem Gminy oraz S³awieñskim Domem Kultury. Nie brakuje te innych k³opotów. Jednym z wiêkszych s¹ braki kadrowe. - Czasy siê zmieniaj¹, coraz mniej m³odzie y garnie siê do nauki gry na instrumentach a jeszcze mniej koñczy tê naukê i gra w orkiestrze - dodaje Witold Poprawski. Pomimo wielu mankamentów maj¹ du e plany na ten rok. Przede wszystkim chc¹ siê zaprezentowaæ w Festiwalu Orkiestr Dêtych w S³awnie (26-27 maja) oraz pojechaæ na podobn¹ imprezê do Che³mna (9-10 czerwca). - Do Che³mna musimy jechaæ bo siê na nas œmiertelnie obrazi tamtejsza orkiestra - us³yszeliœmy na zakoñczenie od cz³onków SOD. Wybrano zarz¹d osiedla zarz¹du osiedla w Dar³ówku wybrano Zbigniewa Klibera. Jego zastêpc¹ zosta³ Bogdan Chruszcz. Poza nimi w sk³ad zarz¹du osiedla nr 5 weszli: Arkadiusz Sip - sekretarz, Krzysztof Libucha - skarbnik oraz cz³onkowie: Anna Michalska, Henryk Wilczyñski i Teresa Rojek. LW obserwator nr 9 dobry.p , 18:20

4 4 Wydarzenia Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Kopañ. Sesja Rady Miasta Uratowali bocianie gniazdo Z udzia³em dzia³aczy Klubu Ekologicznego Eko-Czuwanie i jego szefowej jadwigi Gosiewskiej w Kopaniu przenoszono bocianie gniazdo. Znajdowa³o siê ono na zabytkowym, sztachulcowym budynku. Jego waga zagra a³a konstrukcji. Z inicjatywy Jadwigi Gosiewskiej dosz³o do przeniesienia gniazda w inne miejsce. Teraz bociany bêd¹ mog³y bezpiecznie wróciæ z zagranicznych woja y Podgórki Marsza³ek podziêkowa³ za wybory Mandatu nie wygasz¹ Na poniedzia³ek zaplanowano kolejn¹ sesjê Rady Miasta w S³awnie. Jednym z jej tematów ma byæ podjêcie uchwa³y o nie wygaszaniu mandatu Bo eny Kallaur, by³ej przewodnicz¹cej Rady. Przypomnijmy: jako Przewodnicz¹ca, radna Kallaur spóÿni³a siê ze z³o eniem oœwiadczenia dotycz¹cego jej mê a. Wojewoda zachodniopomorski poda³ do wiadomoœci, e jej mandat ma byæ wygaszony a w S³awnie powinno przeprowadziæ siê powtórne wybory. Powinna to zrobiæ rada miasta. Obecna rada opanowana przez zwolenników Miros³awa Bugajskiego z BIS nie zamierza podporz¹dkowaæ siê obowi¹zuj¹cemu prawu. St¹d projekt uchwa³y, o której mowa powy ej. Innymi tematami omawianymi na sesji maj¹ byæ: informacja Dyrektora Powiatowego. ODR-u ju nie ma Urzêdu Pracy w S³awnie o stanie bezrobocia w mieœcie,, informacja Burmistrza Miasta dotycz¹ca pozyskania œrodków pozabud etowych, podjêcie uchwa³ w sprawie wydzier awienia dzia³ek w trybie bezprzetargowym po³o onych w S³awnie przy ul. I Pu³ku U³anów 16, oddania w u ytkowania wieczyste dzia³ki w drodze bezprzetargowej, pozbawienia kategorii drogi oraz zmiany bud etu miasta na 2007 rok. Ponadto Radni przyjm¹ rezygnacji Jaros³awa Starka z funkcji wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w S³awnie oraz wybior¹ nowego. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, e radni na sesji mog¹ siê spodziewaæ delegacji klubów i organizacji, które pominiêto przy rozdziale dotacji na kulturê fizyczn¹ Rolnicy omin¹ Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wys³uchali prelekcji o wsiach tematycznych D³ugo dyskutowano w Podgórkach na temat pozyskiwania pomocy pozabud etowej dla lokalnych projektów. Okazj¹ do wymiany pogl¹dów by³o spotkanie zorganizowane przez Jana Krawczuka, wice marsza³ka województwa zachodniopomorskiego dla samorz¹dowców z gmin, Malechowo i miasta. - Chcia³em pogratulowaæ wszystkim radnym wybranym do samorz¹dów z tego rejonu a tak e podziêkowaæ za oddanie g³osów na moja osobê i pomoc w wyborach - mówi Jan Krawczuk. Oprócz radnych na spotkanie Kowalewicach Podró w baga niku, Musia³ bardzo siê zdenerwowaæ Andrzej F. na swoich ziomków, skoro jednego z nich pobi³ pod sklepem w Kowalewicach, a drugiego zapakowa³ do baga nika samochodu i wywióz³ kilkaset metrów dalej. Zatrzymany przez policjantów z Dar³owa, przyzna³, e jeden z pobitych zaproszono Mariê i Wac³awa Idziak, animatorów projektu "Wsie tematyczne" (uczestnicz¹ w projekcie m.in. Podgórki i Paproty). Dziêki nim zgromadzeni mogli sporo dowiedzieæ siê o projektach dofinansowuj¹cych wiejskie pomys³y. Z jednego z tych projektów korzystaj¹ Podgórki jako "wieœ rowerowa". To tutaj stworzono s³ynn¹ Podgóreck¹ Grupê Rowerow¹ w skrócie PGR. Uczestnicy spotkania licz¹, e tak e w innych miejscowoœciach naszego regionu narodz¹ siê pomys³y, które przyczynia siê do ich rozwoju. zaszed³ jego bratu za skórê. Za czyn ten móg³ dostaæ nawet 5 lat wiêzienia ale dobrowolnie podda³ siê karze i s¹ skaza³ go na rok w zawieszeniu na trzy lata, grzywnê oraz 800 z³otych na rzecz pokrzywdzonego Tyle zosta³o po siedzibie ZDT ODR w S³awnie Obni a siê ranga S³awna jako miasta przenosin. Byli zaskoczeni pytaniem. Nie powiatowego. W stolicy wybitnie wiedzieli nic. rolniczego regionu jakim jest s³awieñski - Nikt z nami nic nie uzgadnia³, nie powiat nie ma ju adnej instytucji dla informowa³ nas - mówi Ryszard rolników. W ubieg³ym tygodniu z mapy Koz³owski, przewodnicz¹cy Komisji miasta znikn¹³ Zespó³ Doradców Rolnictwa a jednoczeœnie szef Rady Terenowych Wojewódzkiego Oœrodka Powiatowej w S³awnie, Doradztwa Rolniczego. Od Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. - niepamiêtnych czasów znajdowa³ siê w Sprawê tê bêdê chcia³ poruszyæ na S³awnie w jednym z budynków Zespo³u najbli szym walnym zgromadzeniu izby, Szkó³ Agrotechnicznych. Ta wa na dla które odbêdzie siê 15 marca w rolników z ca³ego powiatu instytucja Szczecinie. Niestety jest to ewidentny zosta³a przeniesiona do Dar³owa do przyk³ad braku wspó³pracy pomiêdzy budynku jeszcze nie dawno instytucjami dzia³aj¹cymi na wsi. zajmowanego przez Urz¹d Gminy W tej chwili rolnicy nie maj¹ po co do Dar³owo (ul. Tynieckiego). S³awna przyje d aæ. Wszystkie wa ne - W Dar³owie dostaliœmy pomieszczenia dla nich instytucje s¹ ju w Dar³owie. w znacznie lepszym ni w S³awnie stanie Przypomnijmy; od kilku lat dzia³a tam ju technicznym - mówi Henryk Antosiewicz oddzia³ Agencji Modernizacji i z ODR. - Zreszt¹ polityka Restrukturyzacji Rolnictwa. Jak siê Oœrodka jest taka aby wszystkie zespo³y nieoficjalnie dowiedzieliœmy taka doradców by³y w pobli u Agencji lokalizacja rolniczych instytucji to wynik Modernizacji i Restrukturyzacji porozumieñ pomiêdzy PiS i Rolnictwa. Samoobron¹, której w naszym powiecie Zapytaliœmy cz³onków Komisji Rolnictwa dano wolna rêkê jeœli chodzi o jednostki Rady Powiatu, co wiedz¹ na temat podleg³e Ministrowi Rolnictwa. obserwator nr 9 dobry.p , 18:20

5 Aktualnoœci Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Aktualnoœci. Afera w MPEC Wystarczy³o 100 tys. kaucji Bogate miasto 5 Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, e Urz¹d Miasta zakupi w Bydgoszczy tzw. "witacze", które zostan¹ umieszczone przy rogatkach S³awna. Koszt zakupu ma wynieœæ oko³o 20 tys. z³. Prezes R. skorzysta³ z prawa i z³o y³ do S¹du za alenie na zatrzymanie. Policjanci musieli doprowadziæ go na posiedzenie w tej kwestii. O tym, e MPEC mo e byæ afera ju dawno informowali radni Krzysztof Frankenstein i Maria Poprawska. Nikt na to nie reagowa³. Poprawska i Frankenstein z³o yli doniesienie do Prokuratury Rejonowej w S³awnie. Œledztwo œlimaczy³o siê wyj¹tkowo d³ugo. W czwartek nabra³o tempa. W dniu tym przedstawiono dwa zarzuty i zatrzymano w policyjnej izbie zatrzymañ Zdzis³awa R., prezesa MPEC w S³awnie. Jeden zarzut dotyczy nieprawdy w oœwiadczeniu maj¹tkowym prezesa, który zatai³, e prowadzi³ kot³owniê w Potêgowie (powiat S³upsk). Drugi zarzut jest powa niejszy. Wed³ug prowadz¹cych postêpowanie w MPEC-u, w latach zawy ano wartoœæ rzeczywist¹ spalanego na kot³owni mia³u. Wed³ug ustaleñ mia³ by³ wywo ony ze S³awna, albo zakupiony w kopalni na rachunek MPEC, do S³awna nigdy nie dociera³. W ten sposób "wyparowa³o" kilka tysiêcy ton mia³u o wartoœci oko³o 1,3 mln z³. W tym kontekœcie badana jest rola prywatnej Kalendarium wydarzeñ. W 1999 r. w MPEC zginê³o z³. Sta³o siê to w wyniku zakupienia przez Zdzis³awa R. na przedp³atê mia³u wêglowego, który nigdy do spó³ki nie dotar³. Wed³ug handlarzy wêglem, w tym czasie kopalnie dawa³y nawet pó³ roczne terminy p³atnoœci. W 2003 r. dosz³o do kuriozalnej po yczki, jakiej udzieli³ MPEC-owi Zdzis³aw R. Po yczy³ w³asnej firmie kwotê 500 tys. z³ na 12,95 proc. w skali roku. Potem oprocentowanie zosta³o podniesione do 17 proc. W tym czasie podmioty gospodarcze w bankach otrzymywa³y kredyty oprocentowane poni ej 10 proc. W kwestii tej wypowiada³ siê na ³amach G³osu Pomorza burmistrz Miros³aw Bugajski: "Nie jest prawd¹, e pomog³em prezesowi R. wykorzystaæ jego szczególn¹ pozycjê w spó³ce. Wykorzysta³em tylko to, e jest bogaty i móg³ takie pieni¹dze firmy prezesa w Potêgowie (kilka lat temu przepisa³ j¹ na syna). - W efekcie tej sprawy pokrzywdzonymi mo e byæ kilka tysiêcy mieszkañców S³awna, odbiorców ciep³a w naszym mieœcie - mówi Piotr Wenc, rzecznik s³awieñskiej policji. - Zawy ane spalanie to wy sze rachunki np. za ciep³¹ wodê. W sprawê zamieszanych mo e byæ wiele innych osób ze s³awieñskiego œwiecznika. Organem nadzoruj¹cym MPEC jest zgromadzenie wspólników, które jednoosobowo stanowi Burmistrz Miasta S³awna. Uprawnienia kontrolne ma te Rada Nadzorcza. Pomimo prowadzonych kontroli adna z wy ej wymienionych jednostek nie informowa³a o nieprawid³owoœciach. W sobotê po po³udniu prokurator Piotr Wedman podj¹³ decyzjê, e nie ma potrzeby przetrzymywaæ Zdzis³awa R. w areszcie. Wyznaczy³ 100 tys. kaucji, zatrzymanie paszportu oraz dozór policji. Kaucjê natychmiast wp³aci³ syn podejrzanego. wy³o yæ. Mogê jedynie domniemywaæ, e prezes MPEC z³o y³ swoj¹ ofertê jako ostatni¹ i dostosowa³ j¹ do tego, co proponowa³y banki. Ale czy tak by³o na pewno, nie wie nikt. - To by³ majstersztyk, ale mnie nic do tego." W 2004 r. wysz³a na jaw po yczka z 2003 r. oraz to, e R. prowadzi konkurencyjn¹ dzia³alnoœæ w Potêgowie. Zosta³ zwolniony z MPEC ale rozpisany, przez burmistrza S³awna, kilka dni póÿniej konkurs, zawiera³ takie warunki, e móg³ go wygraæ tylko R. Pomimo obowi¹zku prawnego nigdy zgromadzenie wspólników (burmistrz) nie zawiadomiono organów œcigania o konkurencyjnej dzia³alnoœci w Potêgowie. Zgodnie z Kodeksem Karnym (art. 231 KK) jest to przestêpstwo niedope³nienia obowi¹zków przez funkcjonariusza publicznego zagro one kar¹ 3 lat pozbawienia wolnoœci. - Pomys³ na trwa³e elementy przy wjeÿdzie do miasta ma zwi¹zek, z zakoñczeniem prac na obwodnicy. Chcemy aby, podobnie jak w oœciennych gminach (np. Postomino), wszêdzie by³y one takie same - mówi Marek Gil z Urzêdu Miasta w S³awnie. - Nikt ze S³awna nie z³o y³ oferty wiêc wybraliœmy najlepsz¹ z firmy z Bydgoszczy. Wed³ug miejskich urzêdników nowe "witacze" maj¹ mieæ 4 metry wysokoœci i prawie 3 m szerokoœci. Zrobione bêd¹ ze stali nierdzewnej a tym samym maj¹ byæ bardziej trwa³e ni wykonane z drewna przez miejscowych artystów. Nowy naczelnik Agnieszka Czarnuch, dotychczas pracownik Wydzia³u Oœwiaty i Promocji Starostwa Powiatowego w S³awnie bêdzie pe³ni³a obowi¹zki naczelnika tego wydzia³y. Decyzje tak¹ podj¹³ Starosta po nie rozstrzygniêtym konkursie na to stanowisko. Nowa Pani Naczelnik ma powierzone pe³nienie obowi¹zków na okres kilku miesiêcy do czasu gdy zmianie ulegnie regulamin organizacyjny urzêdu. Podziêkowanie Uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego przy ZSA w S³awnie serdecznie dziêkuj¹ sponsorom za wsparcie finansowe naszej studniówki: Miros³awowi Bugajskiemu, Andrzejowi Lepperowi i firmie Agromor w S³awnie. Wybierz sobie kredyt! Wiele banków w 1 miejscu Kredyty do 20 pensji Okres kredytowania: do 72 miesiêcy Programy redukcji rat: do 50 % ni sze raty Decyzja kredytowa: od 15 min. Dar³owo ul. Rynkowa 2D (przy Restauracji Eryk) Tel Ju jest w S³awnie Nowoœæ Rewelacyjna metoda odchudzania Zadzwoñ i umów siê na wizytê , Dziêkujemy ZAK AD POGRZEBOWY D BEK D BEK Polecamy godne warunki ostatniej pos³ugi Za³atwiamy wszystkie sprawy pogrzebowe zgodnie z Pañstwa yczeniem. Œwiadczymy profesjonaln¹ pomoc w trudnych chwilach a³oby S³u ymy Pañstwu przez ca³¹ dobê Obs³ugujemy ca³y powiat Najni sze ceny Tel. (059) ul. Konopnickiej obserwator nr 9 dobry.p , 18:20

6 6. Amatorski Ruch Artystyczny Szkolne sprawy Wyrecytowali nagrody i wyró nienia Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Wyró nieni w konkursie W sobotê, w S³awieñskim Domu Kultury odby³y siê powiatowe eliminacje Ma³ego Konkursu Recytatorskiego ( dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych) i 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (dla szkó³ ponadgimnazjalnych). ki Impreza zorganizowana by³a w ramach Powiatowego Przegl¹du Amatorskiego Ruchu Artystycznego i finansowana przez Starostwo Powiatowe w S³awnie. W Ma³ym Konkursie Recytatorskim jury pod przewodnictwem Miros³awa Grzegorczyka - teatrologa, Prezesa Wojewódzkiego Zwi¹zku Literatów w Szczecinie zakwalifikowa³o do etapu wojewódzkiego 4 recytatorów: Kopnica "Krajobraz Polski - przesz³oœæ, teraÿniejszoœæ, przysz³oœæ". 49 uczniów z 5 szkó³ z gminy Dar³owo wziê³o udzia³ w przegl¹dzie prac plastycznych na temat krajobrazu Polski. Prace zosta³y ocenione i nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych: I. klasy O - III SP I miejsce: Maksymilian Fortuniak ZS nr 3 w D¹bkach opiekun Marzena Chochla II miejsce: Pamela Garbowska ZS nr 1 w Dobies³awiu opiekun Halina Robak III miejsce: Marta Boryczka ZS nr 1 w Dobies³awiu opiekun Iwona Studziñska Wyró nienia: 1. Milena Krasuska ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Alicja Antosik 2. Weronika Kie³czewska ZS nr 3 w D¹bkach opiekun Marzena Chochla 3. Krzysztof Labuda SP w Je yczkach 4. Maciej Barczyñski ZS nr 2 w Starym Jaros³awiu opiekun Irena awniczak 5. Klaudia Seremak ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Alicja Antosik II. klasy IV - VI SP I miejsce: Pawe³ ysiak ZS nr 3 w D¹bkach opiekun Halina Robak II miejsce: Kinga Pacu³a ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Monika Ferka III miejsce: Beata ukaszewska ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Monika Ferka Wyró nienia: 1. Karolina Brugier ZS nr 4 w Starym - Adriannê Meronk, uczennicê Szko³y Podstawowej w Bobrowicach, któr¹ przygotowa³a El bieta Oleœ. - Konrada Zaworê, ucznia Szko³y Podstawowej nr 3 w S³awnie. Recytatora przygotowa³a Aleksandra Kruszewska - Jacka Kondrasa, ze Szko³y Podstawowej w Korlinie. Ucznia przygotowa³a Edyta Stachowska - Ma³gorzatê Biñczyk z Gimnazjum w S³awsku, któr¹ przygotowa³a Joanna Tutur Jury jednoczeœnie wyró ni³o: w kategorii klasy I -III - Klaudiê Kajak z Zespo³u Szkó³ w Kopnicy, która przygotowa³a Beata Jaros³awiu opiekun Ma³gorzata ³obecka 2. Renata Nowak ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Monika Ferka 3. Szymon Gut ZS nr 3 w D¹bkach opiekun Halina Robak 4. Karolina Pastwa ZS nr 1 w Dobies³awiu opiekun Halina Robak 5. Emilia Zbrojewska ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Monika Ferka 6. Katarzyna Swat ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Monika Ferka III. klasy I - III gimnazjum I miejsce: Paulina ysiak ZS nr 3 w D¹bkach opiekun Halina Robak II miejsce: Klaudia Kowalska ZS nr 1 w Dobies³awiu opiekun Halina Robak III miejsce: Natalia Poro yñska ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Monika Ferka Wyró nienia: 1. Kamila Chaber ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Monika Ferka 2. Kinga Antosik ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Monika Ferka 3. Natalia Staniszewska ZS nr 3 w Dabkach opiekun Halina Robak 4. Hubert Krasuski ZS nr 4 w Kopnicy opiekun Monika Ferka 5. Justyna Komar ZS nr 3 w D¹bkach Halina Robak Przegl¹d gminny zorganizowa³a Monika Ferke Zwyciêzcy konkursu Mielczarska - Igê Nowak ze Szko³y Podstawowej w Staniewicach, nauczyciel przygotowuj¹cy Janina Adamiak w kategorii klasy IV-VI - Wiktoriê Marcinkowsk¹ ze Szko³y Podstawowej w Warszkowie, nauczyciel przygotowuj¹cy Mariola Szyd³owska - Tomasza Wierciocha z Zespo³u Szkó³ w Dobies³awiu. Ucznia przygotowa³a Alicja Kamienniuk w kategorii szkó³ gimnazjalnych - Aleksandrê Berliñsk¹ z Gimnazjum w S³awsku, któr¹ przygotowa³a Joanna Tutur - Aleksandrê Franceson ze Dar³owo. Wystawa na Zamku. We wtorek w Galerii, w Zamku Ksi¹ ¹t Pomorskich w Dar³owie otwarto wystawê Barbary Wrembel p t. "Imiê natury" Wystawa obejmuje oryginalne formy przestrzenne i kompozycje wykonane z naturalnych materia³ów takich jak np.: trzcina, drewno, len, wiklina, jarzêbina, s³oma. Z nich artystka, mieszkanka Trzebiatowa wykonuje pomys³owe i niepowtarzalne formy przestrzenne takie jak np.: ziemia, drzewo ycia, kompozycja z kos¹, œlady podków, S³awieñskiego Domu Kultury, instruktor prowadz¹cy - Beata Walkowska - Monikê Pelê z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w S³awnie, nauczyciel Gra yna Diak W eliminacjach powiatowych 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego wyró niono: Magdalenê Mordacz z Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych w S³awnie, któr¹ przygotowa³ Marian Krakowski Na zakoñczenie konkursów powiatowych, dyplomy i nagrody rzeczowe recytatorom, nauczycielom i instruktorom przygotowuj¹cym uczniów wrêcza³ Starosta S³awieñski Andrzej Lewandowski. Margareta Sadowska Przestrzenne formy poemat o sitowiu, tarcze, kompozycja z pi³ami, œmig³e pstr¹gi, list, ludzkie postacie, palma i inne. Ka da z prac odzwierciedla jej osobiste prze ycia i przykuwa pomys³owoœci¹ uwagê widza. Z eksponowanych form przebija prostota i piêkno. Artystka dopiero od oœmiu lat tworzy swoje formy. Pokazywa³a je g³ównie na Pomorzu oraz dwukrotnie w Szwecji. Wystawa bêdzie czynna do koñca marca br. LW obserwator nr 9 dobry.p , 18:20

7 Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Ḳozioro ec ( ). Teraz musisz zmobilizowaæ wszystkie swoje si³y, aby stan¹æ do walki z nadci¹gaj¹cymi przeciwnoœciami losu. Postaraj siê przy tym nie szar owaæ za mocno, dzia³aæ z rozwag¹, aby przez przypadek nie ponieœæ sromotnej klêski. Straciæ czyjeœ zaufanie jest niezwykle ³atwo - odzyskaæ je zaœ - du o trudniej. Rada: Rusz siê Wodnik ( ) Ciemne chmury na horyzoncie zwiastuj¹ nadchodz¹c¹ burzê, która mo e wstrz¹sn¹æ Tob¹ i twoim otoczeniem. Pamiêtaj jednak, e burza tylko pozornie jest czymœ z³ym, czêsto niesie z sob¹ pomoc i ratunek, a na pewno œwie ¹ porcjê powietrza którym nale y g³êboko oddychaæ. Rada: Nie bój siê. Ryby ( ) Nadchodzi wiosna i Ty to czujesz, dziêki czemu ostatnio jakby wypogodnia³eœ, co raduje twoich przyjació³. Nie daj siê jednak ponieœæ zdradliwym wiatrom, szepcz¹cym ci niekiedy do ucha dziwne rzeczy. Twój spokój jest darem, który nale y wykorzystaæ w sposób jak najbardziej konstruktywny. Rada: S³uchaj serca. Baran ( ) Nadchodzi Ciê ki tydzieñ w Twojej egzystencji. Zacznij w koñcu coœ robiæ a nie tylko mówiæ. Tak¹ bezczynnoœci¹ zra asz do siebie ludzi. Pamiêtaj, ze nie jesteœ pêpkiem œwiata. Licz siê z innymi, poniewa mo esz kiedyœ potrzebowaæ ich pomocy. Rada: Obejrzyj Komedie... Byk ( ) Ten tydzieñ nie bêdzie znacznie ró ni³ siê od poprzedniego. W poniedzia³ek zacznij nie wydawaj za du o pieniêdzy. Natomiast dla odmiany w czwartek wybierz siê na zakupy. Nie zapominaj tak e o swoich krewnych. Zrób im mi³a niespodziankê i odwiedÿ ich. Rada: czytaj ksi¹ ki... BliŸniêta ( ) Mo esz mieæ teraz trudnoœci w kontaktach z niektórymi ludÿmi, co negatywnie wp³ynie na twoje samopoczucie. Bêdziesz teraz znacznie bardziej podatny na choroby. Ale nie martw siê, ka demu zdarzaj¹ siê gorsze chwile yciu, a jak wiadomo po nich z regu³y nastêpuj¹ te lepsze. Rada: Pos³uchaj muzyki... Rak ( ) Postaraj siê opanowaæ gniew. Który ostatnio przys³ania Ci umys³. Pamiêtaj, e Rozrywka 7 zawsze mo esz liczyæ na pomoc swoich przyjació³. Poza tym w poniedzia³ek przygotuj siê na mi³a niespodziankê. Natomiast pod koniec tygodnia zadzwoñ do przyjaciela i umów siê z nim np..na herbatê. Rada: D¹ do spe³nienia marzeñ. Lew ( ) Mo e to jest najlepszy czas aby naprawiæ swoje stare przyjaÿnie? Przemyœl to i zacznij gadaæ. Poza tym zrób sobie trochê odpoczynku od obowi¹zków. W œrodê mo esz spodziewaæ siê telefonu lub wizyty kogoœ kogo dawno nie s³ysza³eœ/widzia³eœ. Natomiast pod koniec tygodniu zanurz siê w ciekawej ksi¹ ce. Rada: S³uchaj... Panna ( ) Im wiêcej dzieje siê wokó³ Ciebie, tym bardziej pragniesz spokoju. Najlepsze co by Ci siê teraz przyda³o to d³ugi samotny spacer. Dziêki temu przewietrzysz umys³ i bêdziesz gotów do dalszego dzia³ania. Ju wkrótce poczujesz nag³y przyp³yw si³. Wykorzystaj ten dar w rozs¹dny sposób. Rada: Odpuœæ sobie. Waga ( ) Jesteœ mocno zadufany w sobie. Nie dopuszczasz do siebie myœli "jak komuœ mog³o siê udaæ, a Tobie nie". Czas ju zmieniæ to z³e nastawienie w stosunku do innych, gdy mo e to siê Ÿle skoñczyæ. W najbli szym czasie spotka Ciê du a przykroœæ, postaraj siê jednak znaleÿæ w niej coœ pozytywnego. Rada: S³uchaj czasami innych. Skorpion ( ) Zacznij w koñcu liczyæ siê z innymi. Najlepszym sposobem na to jest postawienie siê w sytuacji drugiej osoby, oraz wewnêtrzna kontemplacja. Wybierz siê na d³ugi samotny spacer. Poza tym w tym pamiêtaj aby nie przynosiæ pracy do domu, gdy mo e to pogorszyæ twoje stosunki z rodzin¹. Rada: Traktuj innych tak jak byœ sam chcia³ byæ traktowany. Strzelec ( ) Gniew wyzwala Twoje wewnêtrzne, dotychczas skrzêtnie skrywane si³y, lecz nadal brakuje Ci odwagi, aby cokolwiek zmieniæ. Wewnêtrzny rozpad wœród twoich znajomych nie wró y zbyt dobrze na przysz³oœæ. Byæ mo e potrzebuj¹ odpowiedniego przywódcy, ale ty nim nie jesteœ. Co nie znaczy, e nie mo esz im pomóc... Rada: Nie daj siê. Jan Januszek Wanago Na Dzieñ Kobiet" Sztuk¹ jest kobieca p³eæ I sztuk¹ jest kobietê mieæ x x x W tali, w biuœcie, w pasie To kobieta w ca³ej krasie x x x Wszystkie moje Z³ote Panie Kaœki, Zoœki, Manie, Franie JadŸka, Bronia, Ewka, Anka itd. itd. Przyjmijcie ode mnie tê wi¹zankê Ca³ujê i ca³ujê Was poca³unkami Które wczepiam w rymy i miêdzy wierszami. x x x A najpiêkniejsze kwiatki to: Córy, ony, Matki A jeszcze piêkniejsze kwiateczki To s¹ nasze S¹siadeczki x x x I ró wiêdnie w bukiecie przy ka dej kobiecie x x x Dla mnie to te romantyka Jak moja rêka p³eæ eñsk¹ dotyka x x x Balzac jedno z piêknoœci upatrzy³ Kobietê w tañcu My byœmy wiêcej chcieli Widzieæ j¹ w k¹pieli x x x M¹ to g³owa wobec swojej ony ona to szyja co g³ow¹ obraca na strony Super Kobieta- Teœciowa Jak trwoga to do Boga A jak brak pieniêdzy- do teœciowej czym prêdzej. obserwator nr 9 dobry.p , 18:21

8 8 Bêdzie dzia³o siê Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r.. XIV Turniej Teatralny LO to jednak Dziêki konkursowi teatr, choæ na krótki "skutki" owego pomys³u w niezwykle czas umo liwia m³odemu cz³owiekowi Zmagañ dzieje niekrótkie pozytywny sposób oddzia³uj¹ do dziœ. inne spojrzenie na œwiat (niekiedy Mo na uznaæ bowiem, e forma spojrzenie z dystansem). Oprócz tego turnieju sta³a siê "matk¹ sukcesu", dziêki oczywisty staje siê fakt, e "teatr zbli a wyzwoleniu w m³odych twórcach ludzi i jest 'wymiarem', w uczucia smaku rywalizacji, a do tego którym zaistnieæ mo e wszystko, a jego impreza ta odkrywa nowe talenty, a istot¹ jest gra [...] wcielaj¹c siê czêsto zagubionym jednostkom pozwala w sceniczne postacie, tworzymy 'now¹ odnaleÿæ siê w szkolnym œrodowisku. rzeczywistoœæ' ". Tak by³o w tamtym roku. Na zdjêciu inscenizacja Gdzie wrony zawracaj¹ is³oñce zachodzi Jutro kolejna (XIV) teatralna uczta w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w S³awnie im. Jana Henryka D¹browskiego. O godz rozpocznie siê w sali S³awieñskiego Domu Kultury XIV Turniej Teatralny. Nastêpnego dnia - w sobotê na tej samej scenie konkursowe spektakle bêd¹ mogli obejrzeæ mieszkañcy miasta (od godz. 11). Na ten dzieñ serdecznie zapraszamy mi³oœników sztuki teatralnej, absolwentów, przyjació³ naszej szko³y, rodziców uczniów i wszystkich chêtnych. Uczestnicy turnieju przedstawi¹ trzy spektakle: klasa 2a - "Najd³u sza podró " Adama aniewskiego i Marzeny Lamch- aniewskiej, klasa 2b - "Burza w Teatrze GOGO" Andrzeja Maleszki, klasa 2c - "Krawiec" wg S³awomira Mro ka Ka da szko³a chce stworzyæ w³asn¹ tradycjê i okreœliæ swoje miejsce w œrodowisku. Równie Zespó³ Szkó³ im. J. H. D¹browskiego w S³awnie postanowi³ odznaczyæ siê czymœ szczególnym. Ta myœl m.in. przyczyni³a siê do tego, e cz³onkowie dawnego ko³a polonistycznego zaproponowali utworzenie turnieju wiedzy na temat Stanis³awa Wyspiañskiego. Od tamtego czasu tradycja konkursu teatralnego klas trzecich jest przekazywana z roku na rok. Zaœ pierwsze sztuki teatralne uczniowie przy pomocy nauczycieli organizuj¹ ju od l at 70. jak wspomnia³em, na pocz¹tku by³y to turnieje wiedzy o Stanis³awie Wyspiañskim, jego twórczoœæ uznano za bardzo bogat¹ i ró norodn¹, stwierdzono wiêc, e warto j¹ przybli yæ m³odzie y. Podjê³y siê tego klasy trzecie, poniewa uznano, e s¹ to ju ukszta³towane zespo³y klasowe i wspó³praca przy tworzeniu wspólnego dzie³a nie powinna stanowiæ dla nich problemu. Poprzez wprowadzenie turnieju wiedzy o St. Wyspiañskim starano siê stworzyæ coœ, co mobilizowa³oby m³odych ludzi do samodzielnej organizacji pracy, integracji zespo³u, a ponadto sprzyja³o odkrywaniu twórczych indywidualnoœci. I choæ, jak to zaznaczy³ w swoim artykule by³y nauczyciel LO i zarazem inicjator konkursu - pan profesor Eustachy Bindas, "pierwsze dokonania by³y jeszcze niemrawe, budzi³y opory klas, [...] to jednak w tym wszystkim zadzia³a³ duch wielkoœci Wyspiañskiego. A kiedy zbli a³ siê dzieñ 20 listopada szko³a têtni³a yciem''. Wystawiano wtedy g³ównie sceny z "Wesela" Wyspiañskiego, a scenê teatraln¹ stanowi³ ca³y gmach szko³y. Jednak ze wzglêdu na nieustannie wzrastaj¹c¹ liczbê publicznoœci "Wesele" przeniesiono na deski S³awieñskiego Domu Kultury. W yciu szko³y turnieje wiedzy o Wyspiañskim stanowi³y bardzo wa ne wydarzenia, a doznania zwi¹zane z t¹ imprez¹ to wspomnienia, które dla wielu (nie tylko uczestników) pozostan¹ w pamiêci na zawsze. A pan prof. Eustachy Bindas stwierdzi³, e "dziêki temu mogliœmy rozwa aæ wa ne problemy narodu i nie by³a to akademia 'ku czci' ". Jednak z up³ywem czasu inscenizacje "Wesela" nudzi³y siê nieco publicznoœci i od przesz³o dziesiêciu lat inicjatywê dotycz¹c¹ wyboru sztuki do wystawienia pozostawiono uczniom. Inicjatorkami nowej formu³y by³y nauczycielki polonistki: Ewa Miatkowska i Jadwiga Rybakowska. Z tego wzglêdu maj¹ oni jeszcze wiêcej mo liwoœci wykazania siê. Mog¹ bowiem samodzielnie napisaæ sztukê, wcieliæ siê w rolê re ysera, a tak e oddaæ siê twórczym poszukiwaniom, na przyk³ad w bibliotekach czy u fachowców z dziedziny sztuki. Jedyn¹ rzecz¹, na któr¹ czas nie mia³ wp³ywu to emocje, które towarzysz¹ przygotowaniom. M³odzie jak zawsze k³óci siê, sprzecza, ale za to wzajemnie poznaje i tworzy zgrany zespó³, który jest przygotowany na wspólne odniesienie sukcesu b¹dÿ pora ki. Poza tym nie zmieni³o siê równie to, e uczniowie na przygotowanie dzie³a teatralnego musz¹ poœwiêciæ niekiedy mnóstwo wolnego czasu, a w pracê w³o yæ du o wysi³ku. Pomys³ organizacji turnieju wiedzy o Stanis³awie Wyspiañskim, który zrodzi³ siê wiele lat temu na zwyk³ym zebraniu ko³a polonistycznego, by³ naprawdê trafny. Mimo, i wtedy nikt nie przypuszcza³, e regulamin konkursu a w tak znacznym stopniu ulegnie zmianie Turniej teatralny w liczbach: - ponad 100 sponsorów nagród - ponad 1100 aktorów pierwszo- i drugoplanowych minut, 45 godzin ogl¹dania spektakli - 8 w³asnych scenariuszy - 56 sztuki teatralne - 13 nagród publicznoœci - w jury ponad 15 aktorów zawodowych - ponad 500 godzin zmagañ organizatorskich - oko³o 100 re yserów i scenografów - ponad 60 scen fina³owych "Wesela" Wyspiañskiego - ponad 30 lat tradycji Turnieju Na scenie pojawi³y siê takie utwory jak: "Chory z urojenia" Molier 2000 "Babcia i wnuczek, czyli noc cudów" K. I. Ga³czyñski 2000 "Polka prosto z kraju" S. Baliñski 2001 "Wariat i zakonnica" S. J. Witkiewicz 2001 "Przedstawienie Hamleta we wsi G³ucha Dolna" J. Bresan 2001 "Dahlia", scenariusz w³asny oprac. Justyna Mazur 2004 "Pif Paf jesteœ trup" W. Mostosimone 2005 "Jedna Wielka Improwizacja", scenariusz w³asny 2005 "Piaskownica" M. Walczak 2005 "Apokalipsa", scenariusz w³asny 2005 "Igraszki z diab³em" J. Drda 1999 " "Iwona, ksiê niczka Burgunda" W. Gombrowicz 1999 " ycie jak grass", scenariusz w³asny 1999 "Œniadanie" M. Groñski 2000 "O enek" M. Gogol 2000 "Œniæ sen" T. Ró ewicz 2002 "Inna" scenariusz wlasny 2002 "Studio paniki Rolanda Topora" 2002 "Buszuj¹c w zbo u" scenariusz w³asny 2004 "Ottelo umiera" M. Karpiñski 2004 Zmagania uczniów oceni Jury przyznaj¹c nagrody w kategoriach: - najlepszy spektakl - najlepszy re yser - najlepsza pierwszoplanowa rola eñska - najlepsza pierwszoplanowa rola mêska - najlepsza drugoplanowa rola eñska - najlepsza drugoplanowa rola mêska - wyró nienia Nagroda Publicznoœci jest przyznawana w wyniku g³osowania widzów, nad którego przebiegiem czuwaj¹ organizatorzy (w tym roku klasa 1a pod opiek¹ prof. Marioli Ceglarek). Oni w ubieg³ym roku wyst¹pili w przedstawieniu Gotowe na wszystko "Powrót" S. Mro ek 2004 "Ona" scenariusz w³asny 2004 "Burza" scenariusz w³asny 2004 "Larry Thompson - dramat pewnej m³odoœci" Dušan Kovaèeviæ 2003 "Od dziœ bêdziemy dobrzy" P. Sala 2003 "Ostatnia bezludna wyspa" M. Wroñski 2003 "Czarownice z Salem" A. Miller 2003 "Gdyby Adam by³ Polakiem" K. J. Ga³czyñski 2003 "Bóg" W. Allen 1994/1998 "Drzewo" W. Myœliwski 1994 "Dziady" A. Mickiewicz 1994 "Balladyna" J. S³owacki 1995 "Dziewi¹ty sprawiedliwy" J. Jurandot 1995 "Wesele" S. Wyspiañski 1995 "Teatrzyk Zielona Gêœ" K. J. Ga³czyñski 1995 "Tango" S. Mro ek 1996/2001 "Moralnoœæ Pani Dulskiej" G. Zapolska 1996 "Kompot" J. Kofta 1996/2001 "Tradimento e pena, czyli zdrada i kara" Alicji Zygnarowskiej i Krzysztofa Krajewskiego 2005 obserwator nr 9 dobry.p , 18:21

9 Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Nasi najm³odsi Dzia³o siê Jaros³awiec Wypoczynek Morsa 9. Maja Wyros³awska ma 1 rok i 2 miesi¹ce i jest najm³odszym kibicem, którego spotkaliœmy w hali s³awieñskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji Zbyszek Jakuszczonek jak na prawdziwego Morsa przysta³o, po wyjœciu z morza musi siê jeszcze och³odziæ przy oblodzonych ostrogach. Na k¹piele Morsy zapraszaj¹ do Jaros³awca, w ka d¹ niedzielê o godzinie 13.. S³awieñski Dom Kultury Bal z recytacj¹ Magda z mam¹ Asi¹ uczestniczy³a w walnym zgromadzeniu S³awieñskiej Orkiestry Dêtej i bez w¹tpienia by³a jego najm³odsz¹ uczstniczk¹. W Dzieñ Wagarowicza (21.03) koñczy 4 latka Podpatrzone w S³awnie Sprawdzona i niezawodna Józef oœ z Tychowa swoj¹ Syrenk¹ jeÿdzi ju 29 lat. Kupi³ j¹ gdy mia³a 10 lat. Wystarczy o ni¹ zadbaæ a s³u y bez wiêkszych problemów. - twierdzi Pan Józef. Bale w S³awieñskim Domu Kultury maj¹ to do siebie, e nie tylko s¹ zabaw¹ przy muzyce. W holu na m³odych balowiczów czekaj¹ smako³yki a dzieci oprócz zabawy maj¹ okazjê pos³uchaæ ró nych popisów. Na zdjêciu obok Magda Janicka recytuje walentynkowe yczenia. obserwator nr 9 dobry.p , 18:22

10 10 10 Rozmaitoœci Nasz konkurs Zgadnij co to za miejsce? Rozmaitoœci Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Daj 1 procent naszym Wielkimi krokami zbli a siê Nowy Rok a z nim czas rozliczeñ podatkowych. Przypominamy, e ka dy podatnik mo e zrobiæ odpis w wysokoœci 1 proc. na rzecz Organizacji Po ytku Spo³ecznego. Najlepiej gdyby te pieni¹dze zosta³y w powiecie s³awieñskim. Dla u³atwienia podejmowania decyzji w tej kwestii chcemy przedstawiæ kto na naszym terenie posiada status OPP. Dlatego prosimy wszystkie OPP, chc¹ce uzyskaæ odpis podatkowy, o kontakt z Redakcj¹ Obserwatora tel lub Bêdziemy publikowali Wasze dane Stowarzyszenie"Akson" Warsztaty Terapii Zajêciowej Organizacja Po ytku Publicznego KRS ul.che³moñskiego wtz.org.pl KONTO: Kto potrafi odpowiedzieæ co to za miejsce niech dzwoni pod numer a bêdzie mia³ szansê na ksi¹ kow¹ nagrodê. W poprzednim tygodniu pokazaliœmy skrzy owanie ulicy Grottgera i basztowej w pobli u mostu na kanale miejskim. dzisiaj nie ma juz malowniczych kamieniczek po lewej stronie zdjêcia. Tym razem nagrodê wylosowa³ Tomasz Myœliñski ze S³awna. Z teki pañstwa Kluszczyñskich Dawnego S³awna czar Warto przeczytaæ: Zapisane w koœciach - Simon Beckett Bohater Chemii œmierci, najlepszego literackiego thrillera 2006 roku, powraca Jak w Chemii œmierci brytyjski m³ody talent Simon Beckett tworzy studium wszechogarniaj¹cego i parali uj¹cego strachu. W niepowtarzalny sposób pozornie beznamiêtnie relacjonuj¹c fakty, zdarzenia i chemiczne zjawiska obezw³adnia mroczn¹ przejmuj¹c¹ Pocztówka z oko³o 1920 roku przedstawia lew¹ stronê ulicy M.Curie - Sk³odowskiej, biegn¹cej od rynku w kierunku bramy s³upskiej. Z widocznej zabudowy nie pozosta³o do dnia dzisiejszego nic. W tym miejscu znajduje siê obecnie zaniedbany skwer, który a prosi siê o odtworzenie stylowej zabudowy. W jednej z kamieniczek przylegaj¹cych do ulicy mieœci³a siê kawiarnia Heibrich Gamerdt, której fragment wnêtrza widaæ w dolnej czêœci kartki Joanna Kluszczyñska poetyk¹, gdzie ludzkie uczucia wspó³graj¹ z nieprzyjazn¹ i groÿn¹ przyrod¹. Simon Beckett ma rzadki dar budzenia najg³êbszych emocji. Jak w Chemii œmierci ju po trzydziestu sekundach przechodzi ciê dreszcz. Po minucie masz serce w gardle. A kiedy koñczysz czytaæ, dziêkujesz Bogu, e to tylko powieœæ. Fundacja Rodzina Konto w Banku Spó³dzielczym w S³awnie: Ogólne: Stypendialne: Przeka 1% swojego podatku na jedno w wybranych kont. Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych Ich Przyjació³ i Rodzin Na Terenie Ziemi Dar³owskiej i Gmin Oœciennych w Dar³owie Ul. Wieniawskiego 8 Dzienny Oœrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Numer konta, na który mo na przekazaæ 1%:Bank: PKO BP SA Oddzia³ Nr konta: Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - Ko³o w Dar³owie - Dar³owo Adres: Al.Wojska Polskiego 8 lok Dar³owo tel Dom Hospicyjno - Opiekuñczy Caritas im. Biskupa Czes³awa Domina Adres: ul. Wiejska 9, Dar³owo tel dyr- ks. Rafa³ Stasiejko 1% proszê przekazaæ na konto:fundacja Hospicyjna Gdañsk Adres: Chodowieckiego 10, Gdañsk Bank: BOŒ o/gdañskkonto: Repertuar Kina Bajka w Dar³owie Data Godzina i tytu³ Czwartek 19:00 - JASNE, B ÊKITNE OKNA Pi¹tek 17:00 - ARTUR I MINIMKI 19:00 - JASNE, B ÊKITNE OKNA Sobota 17:00 - ARTUR I MINIMKI 19:00 - JASNE, B ÊKITNE OKNA Niedziela 17:00 - ARTUR I MINIMKI 19:00 - JASNE, B ÊKITNE OKNA Kino nieczynne Repertuar Kina przy S³awieñskim Domu Kultury Data godz. Tytu³ Produkcja Re yseria Wykonawcy III BABSKI WIECZÓR Z UDZIA EM KABARETU "DNO" (21 z³) III Rozstania i powroty USA W. Brytania Anthony Juliette Binoche 10 III Minhhella O.T. Fagbenle III do 14 III kino nieczynne III i Dlaczego Nie Polska Ryszard Zaorski Maciek Zakoœcielny Ma³gorzata Ko uchowska, Anna Cieœlak obserwator nr 9 dobry.p , 18:22

11 Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Nasze zdrowie Aby krêgos³up nie bola³ Aneta Dereñ, magister fizjoterapii Mechanizm dzia³ania masa u mo na podzieliæ na dzia³anie miejscowe i ogólne. Dzia³anie miejscowe polega na mechanicznym przep³ywie krwi w naczyniach krwionoœnych oraz ch³onki w naczyniach limfatycznych. Przy wykorzystaniu takich technik, jak g³askanie, rozcieranie, ugniatanie czy oklepywanie zwiêksza siê przemieszczanie p³ynów przez uk³ad naczyniowy. Tarcie wywo³ane podczas masa u doprowadza do rozszerzenia naczyñ krwionoœnych, a w konsekwencji skutkuje to zwiêkszeniem przep³ywu krwi przez miêœnie, przyspieszenie dostarczania substancji od ywczych a równoczeœnie wydalania produktów przemiany materii. Wzmo ony dop³yw Wa ne telefony Telefony informacyjne TP Nazwa serwisu Aktualny numer Biuro numerów TP Inormacja miejska TP 9491 Biuro zleceñ TP 9497 Zamawianie rozmów miêdzymiastowych TP 9050 Zamawianie rozmów miêdzynarodowych TP 9051 Miêdzynarodowe biuro numerów Policja 997 lub oraz Stra Po arna 998 lub Szpital Powiatowy 999 lub Powiatowy Urz¹d Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Urz¹d Pocztowy S¹d Rejonowy Wydzia³ III Rodzinny i Nieletnich Dar³owo Zespó³ Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego tel w. 334 Policja 997 lub Stra Po arna 998 lub tlenu do komórek zwiêksza przemianê tlenow¹ w miêœniach, w zwi¹zku z tym szybciej s¹ usuwane produkty rozpadu powstaj¹ce w czasie pracy miêœni. Wzrost przep³ywu krwi w obwodowych czêœciach cia³a wp³ywa korzystnie na pracê serca i nerek. Dzia³anie ogólne masa u polega na pobudzeniu uk³adu nerwowego, który za pomoc¹ odruchów i czynnoœci koordynacyjnych kory mózgowej jest w stanie wp³yn¹æ na wszystkie narz¹dy i uk³ady naszego organizmu. BodŸce przenoszone do mózgu przez w³ókna nerwowe powoduj¹ szybsze i bardziej sprawne wykonywanie czynnoœci przez narz¹dy ludzkiego cia³a. Obecnie powoli, ale skutecznie zmienia siê podejœcie ludzi do masa u. Do niedawna traktowany by³ ten zabieg jako jeden z wielu stosowanych w schorzeniach krêgos³upa. Obecnie coraz to wiêcej osób poddaje siê tym zabiegom wierz¹c w jego dobroczynne dzia³anie. I s³usznie, bowiem pozytywne oddzia³ywanie masa u na organizm ludzki jest podparte naukowymi badaniami a zdecydowanie siê na taka terapiê skutkuje szybszym poradzeniem sobie z problemem oraz pozwala ograniczyæ spo ywanie bardzo wielu medykamentów, które owszem pomagaj¹, ale jednoczeœnie nara aj¹ organizm na ich uboczne dzia³anie. Koszaliñska Polibuda zaprasza W najbli sz¹ œrodê (14.03) Politechnika Koszaliñska otworzy swoje podwoje dla maturzystów. W godzinach od 10 do 14 na holu g³ównym przy ulicy Œniadeckich 2 odbêd¹ siê otwarte uczelni. Organizatorzy zapraszaj¹ tegorocznych maturzystów oraz absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych. Kontakt z organizatorami lub Nastêpnego dnia (czwartek 15.03) w tym samym budynku odbêd¹ siê V Akademickie Targi Pracy. Pocz¹tek imprezy o godz. 9. Od 11 do 13 odbêd¹ siê szkolenie "Jak szukaæ pracy w UE - nowe kraje- nowe mo liwoœci" (sala 102) oraz "Absolwent na rynku pracy - teoria i praktyka" (sala 103). Informacja: tel Kapitanat Portu Pogotowie Gazowe 992 Pogotowie Energetyczne Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej fax , Dy urny dyspozytor systemu ciep³owniczego codziennie 24h/dobê tel , kom Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych Poczta PKS Informacja Taxi Stra Graniczna Przejœcie Graniczne Postomino Policja 997 lub NZOZ Ars Medica Poczta Apteka Malechowo Policja 997 lub Zak³ad Opieki Zdrowotnej Poczta Apteka Wa ne sprawy Mieszkanie do wynajêcia. Du a kawalerka ok. 40 mkw. w bloku tel lub Ford Fiesta 1,2 benzyna 1998r., sprowadzony, 5 dzrzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy ABS, 2x Air bag, centralny zamek, tel VW Golf III 1,6 benzyna 1995 r. wspomaganie kierownicy, 2x Air bag, centralny zamek tel Praca na umowê zlecenie Dar³owo i okolice tel Zak³ad Ogólnobudowlany przyjmie zlecenie na budowê domu tel Zak³ad Ogólnobudowlany przyjmuje zlecenia na wykonanie us³ug remontowobudowlanych tel Sprzedam dzia³ki budowlane nie uzbrojone w S³awnie przy ul. Koszaliñskiej tel Sprzedam ³ó ko szpitalne i szafkê tel ucznik - maszyna do szycia z napêdem elektrycznym Suzuki Samuraj, pojemnoœæ 1,0 rok produkcji 1989, cabriolet bia³y. Cena 5 tys. z³ Telefon: Toyota Avensis 2,0 stan idealny - sprzedam Tel Kupiê zbo e paszowe tel po 15-tej Przyjmê zlecenie na budowê domu Tanio tel Sprzedam ³ó ko szpitalne + szafka + wózek inwalidzki zwyk³y - ewentualnie materac przeciwodle ynowy tel Sprzedam karte graficzna GeForce4 MX440 - SEw/64MB DDR (128bit) z tvout!!! karta uzywana w 100% sprawna!! mozliwosc przeslania zdjec na adres . kontakt: kontakt: tel: Sprzedam bryczkê - polówkê, jedno; lub dwukonn¹, po kapitalnym remoncie kontakt: tel Sprzedam 4 szt opon Dêbica passio z felgami od forda eskorta/oriona. stan idealny, dwa sezony po pó³ roku kontakt: Pawel Slupsk, mieszkanie w kamienicy 4 pokojowe 117,17m, I pietro, domofon Kupon na bezp³atne og³oszenia drobne 11 cyfrowy, loggia od ulicy i podwórka, po wymienie instalacji, sanitariatow itd, po remoncie, tanie w eksploatacji, ciche, ogrzewanie elektryczne dzienna i nocna taryfa kontakt: Sprzedam Fiata Bravo 1,4 12V, kolor czerwony, alufelgi 15, abs, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zam, podusz.pow.. Okazyja cena. kontakt: Sprzedam Citroena C2 1,6 VTR (2004 r.), srebrny metalik, bogate wyposa enie, ko³a zimowe, przebieg 41 tys. km, pierwszy w³aœciciel. Cena z³. Tel. (0501) Sprzedam VW Polo 1,0 (1996 r.), granatowy. Cena z³. Tel. (0608) Sprzedam VW Passata 1,9 TDI kombi (1995 r.), bia³y, wspomaganie kierownicy, hak, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, bezwypadkowy + komplet opon letnich. Tel. (0694) Sprzedam BMW 520i (1991 r.), czarne, 2 lata w Polsce. Cena 8000 z³. Tel. (0668) Zamienie mieszkanie w³asnoœciowe 2pokojowe 33m2 po kapitalnym remoncie na wiêksze.mo e byæ 2pokojowe wiêksze lub 3pokojowe z dop³at¹,lub wyrównam zad³u enie. kontakt: Sprzedam dzia³kê budowlan¹!! Powierzchnia 1778 m2. Dzia³ka uzbrojona, budowlana pod zabudowê mieszkaniowous³ugow¹.lokalizacja-kobylnica k. S³upska. Dzwoniæ po 16. kontakt: (059) S³upsk. Sprzedam 2 pokojowe, Osiedle Parkowe, 44 mkw, rozk³adowe, loggia, parter, teren ogrodzony, cena: PLN Po³awscy Nieruchomoœci kontakt: , Volkswagen Golf Kombi 1998 TDI,poj.sil.1,9, 140 tys. km. Pe³na elektryka,dwie poduszki, hak, alarm antynapadowy,kolor srebrny metalik,gara owany, stan idealny. Pozosta³e informacje pod numerem telefonu kontakt: Volkswagen Golf Kombi 1998 TDI,poj.sil.1,9, 140 tys. km. Pe³na elektryka, dwie poduszki, hak, alarm antynapadowy, kolor srebrny metalik, gara owany, stan idealny. Pozosta³e informacje pod numerem telefonu kontakt: Sprzedam 2 sztuki w/w opon. Opony s¹ w stanie bardzo dobrym. Kontakt: S³upsk Kupiê Peugoet 307 SW.Z ewentualna informacj¹ dzwonic pod nr tel Rocznik w miare rozs¹dnej cenie :) Pozdrawiam serdecznie. telefon: (Treœæ) (Imiê Nazwisko)... (Adres)... Kupon nale y dostarczyæ do redakcji Obserwatora Lokalnego - (osobiœcie lub listownie) ul. Plac Kardyna³a Wyszyñskiego 2 obserwator nr 9 dobry.p , 18:22

12 12 12 Historia Historia Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Historia magistra vitae est stare ³aciñskie przys³owie mówi, e historia jest nauczycielk¹ ycia. Nie tylko: znajomoœæ dziejów miejsca gdzie yjemy pozwala siê z nim uto samiaæ. Na stronie tej bêdziemy publikowali ró ne przyczynki do dziejów naszego regionu. Tak e i po to, aby ci, którzy st¹d wyje d aj¹ nie tylko zechcieli tu wróciæ, ale aby opowiadali na obczyÿnie o tym sk¹d pochodz¹, bo miejsce to ma swoj¹ historiê i legendê. Mieczys³aw Siwiec Ucieczka ony burmistrza II Jeden ze sposobów wydobywania zeznañ i wykonywania kary czyli tzw. ³amanie ko³em By³ to czas gdy s¹dy w S³awnie sprawowa³ przedstawiciel ksiêcia - tzw. wójt s¹dowy. Co prawda, jeszcze 50 lat wczeœniej, Rada Miasta mia³a pe³niê w³adzy s¹dowej nad wszystkimi sprawami w mieœcie ale w 1485 r. rajcy schwytali i kazali œci¹æ Bernarda von Winterfelda z Grabna, lennika ksiêcia Bogus³awa X. Ksi¹ ê wykorzysta³ ten fakt i nie doœæ, e na³o y³ na miasto ogromny okup (250 guldenów do ksi¹ êcej szkatu³y i 600 grzywien dla rodziny zabitego rycerza) to dodatkowo narzuci³ miastu swojego urzêdnika, który w jego imieniu rozstrzyga³ sprawy i œci¹ga³ 1/3 wszystkich op³at s¹dowych. Jak wczeœniej wspomnia³em, burmistrz Lindenberg mia³ zatargi, z niektórymi cz³onkami rady w sprawie miejskiej szko³y. Nowej szko³y, jako takiej jeszcze nie by³o (wybudowano j¹ w 1565 r.), ale trzy lata przed opisywan¹ histori¹ (1534r.) na Pomorzu zaczêto reformowaæ oœwiatê. Na pocz¹tek postanowiono, e dwóch synów mieszczan, nie zale nie od stanu bêdzie kszta³conych na uniwersytecie w Greifswaldzie na koszt miasta. Lindenberg by³ zwolennikiem opcji, która chcia³a wysy³aæ dzieci najzdolniejsze a nie dzieci najbogatszych mieszczan. Wspomniana reforma zak³ada³a tak e budowê nowej szko³y w mieœcie. Mia³o to byæ w bli ej nie okreœlonej przysz³oœci ale rajcy ju zwietrzyli interes. Dziewiêciu miejskich radnych (tylu rajców liczy³a RM w S³awnie) podzieli³o siê na ugrupowania. Ka de widzia³o now¹ szko³ê w innym miejscu. Jednoczeœnie miano zakazaæ dzia³alnoœci szkó³ pok¹tnych. Cichym w³aœcicielem jednej z nich by³ Marius Lichtfuss, g³ówny oponent Lindenberga w mieœcie. Prawdopodobnie (dzisiaj trudno to jednoznacznie stwierdziæ) to on "podkrêca³" atmosferê wokó³ ony burmistrza oskar onej o czary. Na pomoc onie W chwili gdy zaczyna³o siê pierwsze formalne przes³uchanie Anny Lindenberg, jej m¹ - burmistrz robi³ wszystko aby pomóc ma³ once. Wiedzia³, e sytuacja jest prawie bez wyjœcia ale nie poddawa³ siê. Najpierw próbowa³ rozmawiaæ z córk¹, g³ównym oskar ycielem. Rozmowa nie przynios³a rezultatu. Margaret upiera³a siê, e macocha chcia³a j¹ otruæ i co gorsza mia³o to zwi¹zek z czarami. Burmistrz wiedzia³, e podczas przes³uchañ czêsto podejrzane wskazywa³y na inne osoby zajmuj¹ce siê czarami. S¹d wtedy przerywa³ proces i zajmowa³ siê nowymi przypadkami m.in. po to aby skonfrontowaæ i uœciœliæ zeznania. W przypadku Anny mog³o to daæ czas na wymyœlenie jakiegoœ sposobu na uratowanie jej. Lindenberg postanowi³ porozmawiaæ z Hesse, zaufan¹ s³u ¹c¹ ony, kobiet¹ ju wiekow¹ ale wyj¹tkowo przebieg³¹, która zawsze potrafi³a wykorzystaæ ró ne sytuacje dla swojej korzyœci. Hesse pochodzi³a z Malechowa. W domu Lindenberga Dawna rycina przedstawiaj¹ca proces w Salem (USA) pojawi³a siê wraz z Ann¹. W rodzinnej miejscowoœci pozostawi³a córkê, starszego syna i mê a, których odwiedza³a raz w miesi¹cu. Do S³awna sprowadzi³a ukochanego, m³odszego syna Wilhelma, który wraz z ni¹ zajmowa³ pokoik w domu burmistrza. Byæ mo e jej rozmowa z burmistrzem wygl¹da³a w ten sposób: - Hesse, ona mo e nie wytrzymaæ tortur. To ty przynios³aœ to nieszczêsne zaczarowane piwo, wiêc te nie unikniesz odpowiedzialnoœci. - Mogê siê do czegoœ przyznaæ ale pod warunkiem, ze Wilhelm zostanie wys³any do szkó³... Katowska demonstracja Tymczasem w wie y wiêziennej trwa³o przes³uchanie. Sêdziowie badali nagie cia³o Anny. Kobieta dawno zapomnia³a o wstydzie. Teraz liczy³ siê ból i strach. S³ysza³a o procesach o czary. Widzia³a jak palono na stosie kobiety i wiedzia³a, e jakiekolwiek przyznanie siê do czegokolwiek oznacza œmieræ w cierpieniach. W chwili gdy sêdziaprzewodnicz¹cy wzywa³ do przyznania siê do winy, kat demonstracyjnie rozk³ada³ swoje instrumenty: szczypce do wyrywania paznokci, ig³y, œruby i p³ytki do skrêcania palców, hiszpañskie buty. Wœród katowskich przyborów na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³ tzw. pomorski czepek (specjalnoœæ z naszego rejonu) czyli metalowy pierœcieñ, który zak³adano na g³owê i skrêcano za pomoc¹ œrub. Drêczone kobiety nawet nie mog³y krzyczeæ bo w usta wk³adano im tzw. gruszkê - gruby knebel. Ju sam widok narzêdzi tortur czêsto powodowa³, e domniemane czarownice przyznawa³y siê do winy. - Jeszcze raz w imiê Boga, po dobroci, wzywam ciê abyœ przyzna³a siê wyzna³a swe grzechy - po raz drugi zgodnie z procedur¹ wezwa³ przewodnicz¹cy s¹du. Pods¹dna nie odpowiedzia³a nic. Sêdzia postanowi³ j¹ pouczyæ: - Jak po raz trzeci nie przyznasz siê dobrowolnie do winy i nie wyznasz grzechów na nasze wezwanie, to oddamy ciê w rêce kata. Masz czas do zastanowienia siê, do jutra - oznajmi³ i kaza³ wynieœæ podejrzan¹ wraz z beczk¹ do lochu. Jeszcze tego samego dnia w wiêziennej celi zjawi³ siê burmistrz... ci¹g dalszy za tydzieñ Opisywana obok zbeletryzowana historia wydarzy³a siê naprawdê. Blisko trzysta lat trwa³y na naszym terenie polowanie na czarownice. Stracono dziesi¹tki kobiet. Dzia³o siê to w wyj¹tkowo dramatycznych i okrutnych okolicznoœciach. Tak e oskar enia by³y, delikatnie mówi¹c, absurdalne. Czêsto w taki sposób za³atwiano s¹siedzkie spory albo rodzinne porachunki. Np. w 1663 r. skazano na œmieræ na stosie Annê Voldan z Ruska za to, e spowodowa³a œmieræ Ÿrebiêcia Martena Hoppera oraz, e za jej spraw¹ nie uda³ siê zbiór kapusty; z kolei Dorthe Runow z Runowa S³awieñskiego sp³onê³a (1705r.) bo by³a przyczyn¹ œmierci Ÿrebaka i krowy s¹siada a inny s¹siad oskar y³ j¹, e za jej przyczyn¹ "noc¹ pod jego ³ó kiem brzêcz¹ i lataj¹ komary". Anna Clemenz z Porzecza straci³a w okrutnych okolicznoœciach ycie bo s¹siedzi oskar yli j¹ o œmieræ so³tysa i udzia³ w spotkaniach czarownic. S³awieñski region mia³ swoje Salem*. Rzecz zdarzy³a siê w Kwasowie gdzie w 1692 r. na stos pos³ano 5 kobiet za spiskowanie z diab³em i wyrz¹dzanie krzywd ludziom a tak e zwierzêtom oraz w Tychowie (1694 r.) gdzie tak e spalono 5 kobiet na podstawie identycznych oskar eñ. O czary móg³ byæ oskar ony ka dy a w zasadzie ka da kobieta. Na uniwersytetach istnia³y specjalne fakultety, gdzie uczeni dowodzili s³usznoœci oskar eñ. Czêsto do tych fakultetów zwracali siê sêdziowie z pytaniami co maj¹ czyniæ w trakcie procesu. * miejscowoœæ w Stanach Zjednoczonych w której w 1692 r. za uk³ady z diab³em na stos pos³ano kilkanaœcie kobiet Ostatni proces w Polsce W 1775 roku w Doruchowie k. Ostrowa Wlkp. odby³ siê proces 14 czarownic. Trzy z nich zmar³y podczas tortur, resztê zaœ spalono na stosie. Na sejmie w roku 1776 podjêta zosta³a uchwa³a, która zabrania³a s¹dom stosowaæ tortury i rozpatrywaæ sprawy o czary". Natomiast ostatni na dzisiejszych ziemiach polskich (jednoczeœnie ostatni w Europie) przypadek spalenia domniemanej czarownicy na stosie mia³ miejsce w miejscowoœci Reszel na Warmii w 21 sierpnia 1811roku. Ofiar¹ by³a Barbara Zdunk. Oskar ano j¹ jednak nie tylko o czary, ale przede wszystkim o podpalenie. Bowiem w 1807r. na zamku mia³ miejsce po ar, którego przyczyny pozostaj¹ niejasne. Proces trwa³ 3 lata. Przed spaleniem skazan¹ uduszono. Ostatni proces w Europie Ostatni wyrok w Europie w sprawie o czary zapad³ w Wielkiej Brytanii w sprawie Helen Duncan - znanego medium spirytystycznego. W roku 1946 zosta³a ona skazana na 9 miesiêcy wiêzienia. Wydaje siê, i prawdziw¹ przyczyn¹ by³ fakt, i jako medium przekazywa³a one informacje objête tajemnic¹ pañstwow¹. Nie mog¹c jednak udowodniæ jej ani nielegalnego pozyskiwania tajnych informacji, ani oszustwa, przywo³ano Witchcraft Act z 1735 roku. Ostatecznie czary przesta³y byæ w Wielkiej Brytanii przestêpstwem w roku obserwator nr 9 dobry.p , 18:22

13 Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Malechowo Unihokeistki na pudle Sukces w strefowym turnieju Rozmaitoœci W Redle odby³a siê Gimnazjada Regionu Koszaliñskiego, w którym unihokeistki z Gimnazjum w Malechowie zdoby³y III miejsce. Dziewczêta walczy³y z reprezentacjami Red³a, Goœcina i D¹browy. W pierwszym meczu pokonane zosta³y 2:1 przez. dru ynê D¹browy- ubieg³oroczne finalistki turnieju. Drugi mecz Red³o - Goœcino zakoñczy³ siê wynikiem 3:2. W meczu o trzecie miejsce nasze reprezentantki pokona³y dru ynê Goœcina 6:1, a dru yna Red³a wygra³a 2:0 z D¹brow¹ w meczu o I miejsce. Sk³ad zespo³u unihokeistek z gimnazjum w Malechowie: Gabriela Lichota, Magda Szwed, Kasia Wachowska, Martyna Krasucka, Natalia Zdyr, Justyna Iwañska, Angelika ydek, Marlena Pi¹tkowska, Magda Szamburska, Magda Majchrzak. Badmington Warcaby stupolowe Ca³e pud³o dla warcabistów z Je yczek Aktualne foto Kto pamiêta ten mecz? 13 W Szczecinie odby³ siê turniej warcabowy,,warcabiada 2007", na którym bardzo dobrze zaprezentowali siê m³odzi warcabiœci ze Szko³y Podstawowej w Je yczkach. Wychowankowie Sylwii Dêga, prowadz¹cej z dzieæmi zajêcia warcabowe w Œwietlicy Œrodowiskowej zajêli miêdzy innymi cztery czo³owe miejsca. Pierwsze miejsce wywalczy³ Daniel Skowronek (uczeñ VI klasy), drugie miejsce przypad³o Kacprowi Kornasowi (II klasa), który w ostatniej rundzie rzutem na taœmê (poprzez lepsze wartoœciowanie) wyprzedzi³ Katarzynê Dêga (VI klasa). Miejsce tu za pud³em, tak bardzo nie lubiane przez sportowców w bardzo piêknym stylu wywalczy³ Krzysztof Karasek (II klasa), któremu jako jedynemu uda³o siê zremisowaæ z liderem. Miejsce w pierwszej dziesi¹tce wywalczy³a równie Natalia Ko³odziej (V klasa), która uplasowa³a siê na ósmej pozycji. Natomiast Karolina Ko³odziej zajê³a miejsce osiemnaste. Du ¹ niespodziank¹ dla m³odych warcabistów by³a wizyta na turnieju wielokrotnego mistrza Polski w warcabach Piotra Chmiela. W Szkole Podstawowej nr 64 w Szczecinie panowa³a bardzo mi³a i przyjazna atmosfera miêdzy innymi dziêki osobom Pana Arkadiusza Jedynaka, który prowadzi z dzieæmi zajêcia œwietlicowe w w/w Szkole oraz Pana Jacka Pawlickiego przez którego jest prowadzony cykl rozgrywek,,warcabiada 2007". Dorota Kornas. Karolina Ludwikowska z Mateuszem Dynakiem w mixcie i Magdalen¹ Okupniak w deblu zwyciê yli w Krajowym Turnieju Klasyfikacyjnym Juniorów S³upsk. ukasz Galiñski w KT M³odzików zaj¹³ pierwsze miejsce a Klaudia alejko by³a trzecia. Na zdjêciu trener Krzysztof Michalik z Klaudi¹ alejko, ukaszem Galiñskim i Natali¹ Sosnowsk¹. Igrzyska M³odzie y Szkolnej Mini pi³ka rêczna ch³opców W zawodach startowa³o 116 zawodników Szko³y bior¹ce udzia³ w zawodach i zajête miejsce: 1.Szko³a Podstawowa Postomino 2.Szko³a Podstawowa Pieszcz 3.Szko³a Podstawowa Jaros³awiec 4.Szko³a Podstawowa nr 3 5.Szko³a Podstawowa Niemica 6.Szko³a Podstawowa Warszkowo 7.Szko³a Podstawowa Korlino 8.Szko³a Podstawowa Ostrowiec Do zawodów wojewódzkich zg³oszona zostaje dru yna ch³opców ze Szko³y Podstawowej w Postominie W latach 70. w S³awnie goœci³a dru yna Dynama Berlin, w której gra³o 5 repre- zentantów NRD. S³awa przegra³a 3:0 ale do przerwy by³ bezbramkowy remis. Na zdjêciu zawodnicy ze S³awna z przodu. Mo e ktoœ ich rozpozna. Tel Igrzyska M³odzie y Szkolnej Mini pi³ka rêczna dziewcz¹t W zawodach udzia³ wziê³y 104 zawodniczki. Szko³y bior¹ce udzia³ w zawodach i zajête miejsce: 1.Szko³a Podstawowa Pieszcz 2.Szko³a Podstawowa Lejkowo 3.Szko³a Podstawowa Warszkowo 4.Szko³a Podstawowa Jaros³awiec 5.Szko³a Podstawowa Niemica 6.Szko³a Podstawowa Postomino 7.Szko³a Podstawowa nr 3 8.Szko³a Podstawowa Ostrowiec Do zawodów wojewódzkich zg³oszona zostaje dru yna dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej w Pieszczu obserwator nr 9 dobry.p , 18:22

14 14 14 Sport VII TURNIEJ O GRAND PRIX MIASTA S AWNO W TENISIE STO OWYM 3 marca 2007r. w S³awnie odby³ siê VII Turniej o Grand Prix Miasta w Tenisie Sto³owym. W turnieju wystartowa³o 41 zawodników i zawodniczek, w kilku kategoriach wiekowych. Organizator turnieju: Oœrodek Sportu i Rekreacji w S³awnie. Nastêpny turniej r. Wyniki: Kat. m³odzik - rocznik 1994 i m³odsi Dziewczêta: Gra³y w grupie systemem "ka da z ka d¹. Wystartowa³o 6 dziewczynek. 1. Aneta Bernasiewicz 1994 SP Nr 3 2. Marta Cholewczyñska 1994 SP Nr 3 3. Kamilla Neuman 1994 SP Nr 3 Ch³opcy: Grali w grupie systemem rosyjskim "do dwóch przegranych. Wystartowa³o 17 ch³opców. 1. Arkadiusz Ciesielski 1995 SP Postomino 2. Wojciech Gliszczyñski 1994 SP Nr 1 3. Kamil Pietroñ 1994 SP Nr 1 Kat. kadet - rocznik Dziewczêta: 1. Karolina Litwin 1993 Gimnazjum Miejskie Nr 1 Ch³opcy: Grali w grupie systemem "ka dy z ka dym". Wystartowa³o 6 ch³opców. 1. Aleksander Zdzitowiecki 1991 Gimnazjum Miejskie Nr 1 2. Mariusz Fija³kowski 1992 Gimnazjum Postomino 3. Mateusz ebrowski 1992 Gimnazjum Miejskie Nr 1 Kat. senior - rocznik od 1990 Kobiety: 1. Janina Mikulska Mê czyÿni: Grali w grupach systemem "ka dy z ka dym. Wystartowa³o 10 zawodników. 1. W³odzimierz Wasielewski 1945 S³upsk 2. Zdzis³aw Kwaœniak 1960 S³upsk 3. Mariusz Zdzitowiecki1962 PUNKTACJA GP TENIS STO OWY PO VII TURNIEJACH M ODZIK - ROCZNIK 1994 I M ODSI Dziewczêta 1 Bernasiewicz Aneta SP Olczak Honorata SP 2 Ustka Gabrysiak Katarzyna SP Toszek Anna SP Cholewczyñska Marta SP Neumann Camilla SP Szygenda Aleksandra SP Citak Patrycja SP Koszalin Ch³opcy 1 Ciesielski Arkadiusz SP Postomino Leœniewski Jakub SP Korlino Gliszczyñski Wojciech SP Tomczyk Mateusz SP Ja d ewski Dawid SP Postomino Pietroñ Kamil SP Sieradzki Kamil SP Labuda Tomasz SP Kilijanek Kamil SP ó³tnica Przyby³a Adrian SP Wilk Mateusz SP Walczak Cyprian SP Gawe³ Dariusz SP Mazur Oskar SP Szlendak Mateusz SP Banasik B³a ej SP Putno Maciej SP Idzik Adrian SP Kornak Micha³ SP ó³tnica Putno Bart³omiej SP Œwierczewski Artur SP Pañka Sebastian SP Kruczyñski B³a ej SP Wolko Mateusz SP Sport Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. 25 Kantowicz Mateusz SP Kodz Karol SP ó³tnica Chwastek Oskar SP Ob³oza Przemys³aw SP ó³tnica Kowalski Sebastian SP Walczak Oskar SP Wygaœ Andrzej SP Wiœniewski Tomasz SP Okraszewski Szymon SP Fengler Przemys³aw SP Pilawa Mariusz SOSW Makarewicz Krystian SP Masnyk Patryk SP Miklasiñski Dawid SP Olczyk Pawe³ SP Galeria w ratuszu 7 marca rozpoczê³a siê wystawa prac Wilgi Badowskiej z Sopotu, która maluje g³ównie na jedwabiu w³asn¹ technik¹ batikowo- pastelow¹, a tak e technikami tradycyjnymi takimi jak tempera i pastel. Uprawia grafikê warsztatow¹, rysunek m.in. prasowy, ilustruje ksi¹ ki. Swoj¹ twórczoœæ na ponad 20 wystawach indywidualnych w Polsce i za granic¹. Uczestniczy³a w wielu wystawach zbiorowych. Jej prace znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granic¹- w krajach europejskich, Ameryce Pn., Japonii, Australii. W S³awnie prace Wilgi Bdowskiej wystawiane s¹ pierwszy raz. Od listopada 2003 r. dzia³a Galeria "W Ratuszu". Powsta³a z inicjatywy obecnego burmistrza S³awna i jego wspó³pracowników. Mieœci siê w poszerzonym korytarzu na I piêtrze Urzêdu Miasta. Osob¹ prowadz¹c¹ galeriê jest Kazimierz Babkiewicz, znany artysta s³awieñski zajmuj¹cy siê malarstwem i grafik¹. Pomóg³ on przygotowaæ i wyposa yæ miejsce wystawowe galerii. Galeria dzia³a pod patronatem burmistrza i Okrêgu Koszaliñsko-S³upskiego ZPAP. Inspiracj¹ dla jej powstania by³o istnienie podobnych galerii w wielu innych miastach. W ci¹gu niespe³na 4 lat zaprezentowanych zosta³o 15 wystaw, na których zaprezentowali siê: 1. Kazimierz Babkiewicz ze S³awnamalarstwo i grafika 2. Maria Idziak z Koszalina- pastele 3."Zobaczyæ ¹cko"- wystawa poplenerowa 4. Andrzej S³owik z Koszalina- malarstwo Wardak Mateusz SP Woroniecki Wojciech SP Krukhinets Walenty SP 2 Bia³y Bór Mrowiñski Andrzej SP KADET - ROCZNIK Pela Monika GM Nr Litwin Karolina GM Nr Ma³gorzata Nowak GM Gwda Wielka Wójcicka Roksana GM Nr Maria Gunerka GM Nr Ch³opcy 1 Fija³kowski Mariusz GM Postomino Zdzitowiecki Aleksander GM Nr ebrowski Mateusz GM Nr Jakubik Maciej GM Postomino Walentyna Anopowa z St. Petersburga (Rosja)- malarstwo, grafika, dokumentacja fotograficzna mozaik i malarstwa mnumentalnego 6. W³odymyr Czornobaj z Tarnopola (Ukraina)- grafika 7. Andrzej St. Konieczny z Gdyni-pastele 8. Waldemar uchnicki z Toruniatempery 9.Kazimierz Rajkowski z Herne (Niemcy)-malarstwo, rysunek, grafika 10.Wies³aw Turno z Koñskich-fotografie w technice gumy 11. Marek Basiul z Torunia-linoryty 12. Weronika W³odarczyk z Warszawymalarstwo 13. Rumen Michajo³ow z Ruse (Bu³garia)- ekslibrysy (sucha ig³a) 14. Dimitrij Anopow z Sankt Petersburga (Rosja)- malarstwo olejne, akwarela 15. Trajcze B³a ewski ze Skopje (Macedonia)- ekslibrysy (sucha ig³a) 16. Irena Paraszkewowa z Ruse (Bu³garia)- malarstwo i rysunek obserwator nr 9 dobry.p , 18:22

15 Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Pi³ka No na S³awieñska M³odzie owa Liga Pi³ki No nej TABELA I LIGI PO VI KOLEJCE 1 KOMPLEX-STRA AK : 5 2 GTW III c : 10 3 DARPOL BARZOWICE : 9 4 FC ORBITY : 12 5 BAKU BAKU SQAD : 10 6 IMC KOMPUTERY : 19 7 UKS POSTOMONO I : 24 8 S AWA S AWNO : 29 9 AGROMOR : FC OLYMPIC : r. UKS POSTOMINO I -m FC OLYMPIC 13 : 4 DARPOL BARZOWICE- AGROMOR 10 : 1 FC ORBITY - IMC KOMPUTERY 3 : r. KOMPLEX STRA AK - BAKU BAKU SQUAD 5 : 2 S AWA S AWNO - GTW III C 0 : 4 TW III C - FC OLYMPIC 3 : 2 TABELA II LIGI PO VI KOLEJCE 1 HYDROGEOBUDOWA : 8 2 ALL STARS ODW : 23 3 OBSERWATOR LOKALNY : 10 4 AKI JANIEWICE : 8 5 SZARE WILKI : 13 6 UKS POSTOMINO II : 22 7 POLDAN : 16 8 DOLCE VITA : 31 9 FC B KI : r. OLDAN - OBSERWATOR LOKALNY 2 : 5 ALL STARS ODW - SZARE WILKI 1 : 3 DOLCE VITA - HYDROGEOBUDOWA 0 : 3 AKI JANIEWICE - UKS POSTOMINO II 5 : 3 TABELA STRZELCÓW I LIGA PO VI KOLEJCE LP Nazwisko i imiênazwa dru yny Gole 1 Michalak Bartosz KOMPLEX STRA AK 17 2 Wróbel Mateusz KOMPLEX STRA AK 17 3 Kowalczuk Tomasz DARPOL BARZOWICE 15 4 Pruchnicki Artur IMC KOMPUTERY 10 5 Szejma Rados³aw UKS POSTOMINO I 10 6 Pawe³ek Damian GTW III C 8 7 D¹browski Tomasz IMC KOMPUTERY 7 8 Grzelewski Sebastian FC ORBITY 7 9 Cha³ubinski Krzysztof FC ORBITY 6 10 Kozyra Grzegorz GTW III C 6 11 asek Jakub GTW III C 6 Tabela strzelców II liga po 6 kolejce 1 Iwanisik Igor ALL STARS ODW 17 2 Wilk Bartek HYDROGEOBUDOWA 12 3 Jachimek Kamil UKS POSTOMINO II10 4 Pitu³a Marcin HYDROGEOBUDOWA 10 5 Marchewska ukasz SZARE WILKI 8 6 Rutkowski Przemek ALL STARS ODW 8 7 Mojsym Marek DOLCE VITA 6 8 B³aszczyk Mateusz AKI JANIEWICE 5 9 Galek Mateusz UKS POSTOMINO II5 10 Fraszek Andrzej OBSERWATOR LOKALNY 4 11 Kamiñski Oskar HYDROGEOBUDOWA 4 12 Pasternak Adam UKS POSTOMINO I 6 13 Betka³o Kacper KOMPLEX STRA AK 5 14 Gajzler Jakub BAKU BAKU SQAD 5 15 G³uszek ukasz DARPOL BARZOWICE 5 16 Gronkiewicz Patryk UKS POSTOMINO I 5 17 Kuniczuk Adrian FC ORBITY 5 18 Poprawski Adam GTW III C 4 19 Serewiœ Arkadiusz FC OLYMPIC 4 20 Zbrowski AdamKOMPLEX STRA AK 4 21 Cichy ukasz UKS POSTOMINO I 3 22 Madejczyk Sebastian DARPOL BARZOWICE 3 23 Neubauer Karol BAKU BAKU SQAD 3 24 Telus Adrian S AWA S AWNO 3 Sport Koñcówka halowych rozgrywek 12 Kozio³ Artur HYDROGEOBUDOWA 4 13 Oliwa Damian AKI JANIEWICE 4 14 Suchanowski Artur ALL STARS ODW 4 15 Zuszczyk Alan OBSERWATOR LOKALNY 4 16 Diak Mateusz POLDAN 3 17 Hetflaisz Damian AKI JANIEWICE 3 18 Jaworski Tomasz OBSERWATOR LOKALNY 3 19 Kie³pinski Tomasz SZARE WILKI 3 20 Samulewski Mateusz ALL STARS ODW 3 21 Sobczak Eryk UKS POSTOMINO II3 22 Andrukajtis Szymon ALL STARS ODW 2 23 Kazimierczak Marcin ALL STARS ODW 2 25 Wójcik Mariusz KOMPLEX STRA AK 3 26 Maksajda ukasz FC OLYMPIC 3 27 Kuœ Mateusz DARPOL BARZOWICE 3 28 BŸdzion Dawid S AWA S AWNO 2 29 Dankowski Kamil UKS POSTOMINO I 2 30 Gracz Kamil S AWA S AWNO 2 31 Koæwin Micha³ FC ORBITY 2 32 Krakowski Jan BAKU BAKU SQAD 2 33 Malinowski Piotr GTW III C 2 34 Surówka Tomek FC ORBITY 2 35 Wysocki Oskar GTW III C 2 36 Bator Pawe³ AGROMOR 1 37 Erwardt Micha³ IMC KOMPUTERY 1 38 Jakuszewski Mateusz AGROMOR 1 39 JóŸwik Adam IMC S AWIEÑSKA SZKOLNA LIGA PI KI NO NEJ 15 TABELA PO V KOLEJCE 1 S AWA POLDAN : 1 2 HYDROGEOBUDOWA : 4 3 KRÓLEWSCY SP : 6 4 KS WARSZKOWO : 4 5 SNOW KIDS : 26 6 FC AB WOOD : 19 7 FC MUSZELKI : 26 8 B ÊKITNE ANIO Y : r. S AWA POLDAN - FC AB WOOD 3 : 0 HYDROGEOBUDOWA - KRÓLEWSCY SP 3 2 : 1 SNOW KIDS - FC MUSZELKI 3 : 1 B ÊKITNE ANIO Y - KS WARSZKOWO prze³o ony 24 Leœniewski Adrian FC B KI 2 25 Machalski Marcin UKS POSTOMINO II2 26 Seta Sebastian SZARE WILKI 2 27 Lis Kamil AKI JANIEWICE 2 28 Miklasiñski Rafa³ POLDAN 2 29 Buczkowski Rafa³ HYDROGEOBUDOWA 1 30 Dura Dawid POLDAN 1 31 Góraj Marcin POLDAN 1 32 Klasa Dawid DOLCE VITA 1 33 Kuniczuk Micha³ POLDAN 1 34 Marciniak B³a ej OBSERWATOR LOKALNY 1 35 Rudzki Adrian SZARE WILKI 1 36 Stejubis Przemys³aw UKS POSTOMINO II1 37 Tomczyk Jaros³aw UKS POSTOMINO II1 38 Mizerski MarcinSZARE WILKI 1 S³awieñska M³odzie owa Liga Pi³ki No nej KOMPUTERY 1 40 JóŸwik Artur IMC KOMPUTERY 1 41 Marczyñski Tomasz S AWA S AWNO 1 42 Matelak Damian UKS POSTOMINO I 1 43 Mierzejewski B³a ej BAKU BAKU SQAD 1 44 Omylak Micha³ DARPOL BARZOWICE 1 45 Smyk Damian FC OLYMPIC 1 46 Stêpieñ Wiktor BAKU BAKU SQAD 1 47 Szuba Robert S AWA S AWNO 1 48 Wolowski Aleksy AGROMOR 1 49 Zbrowski Jan AGROMOR 1 50 Malinowski Jacek FC OLYMPIC 1 51 Kêdziñski Mateusz GTW III C 1 52 Zabrowski Szymon DARPOL BARZOWICE 1 obserwator nr 9 dobry.p , 18:22

16 16 16 Sport Nasze dru yny Nauczyciele z Dar³owa Obserwator Lokalny, 08 marzec 2007r. Nauczycielski turniej W miniony¹ sobotê i niedzielê w S³awnie rozegrano Mistrzostwa Polski Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Siatkówce. W finale najlepsza okaza³a sie dru yna z Koszalina przed zespo³em z Grójca. Zespo³y z Dar³owa i S³awna zajê³y dalsze pozycje. Miejsca w Turnieju: 1. Koszalin 2. Grójec 3 Korzybie 4. Pyrzyce 5. Postomino 6. Gryfice 7. Dar³owo 8. Nastêpny turniej za rok. Miejsce wyznaczy ZNP R E K L A M A Integracyjna dru yna nauczycieli naszego powiatu. Formalnie s¹ z Dar³owa ale wœród zawodników widzimy twarze tak e z innych miejscowoœci. Od lewej stoj¹: Jerzy Roszak, Zenon Lesner, Waldemar Woropaj, Tomasz Dassuj, Rados³aw Kosacki, Wojciech Leœniak. Poni ej: Mariusz Biela, Natalia Jêsiek i Aneta Leœniak. Dar³owo Stocznia M&W nie przesz³a Niew uda³ sie wystêp dar³owskich siatkarzy w turnieju kwalifikacyjnym do II ligi. Da³owianie przegrasli wszystkie mecze i o wystêpie w wy szej klasie rozgrywek mkoga tylko pomarzyæ. Mo e wiêcej szczêœcia bêd¹ mieli za rok ale przed tem trzeba bêdzie zdobyæ dobre miejce w III lidze Obserwator Lokalny Wydawca: IMP Dorota Zuszczyk tel , partner ORANGE internet mobilny Data Orange CENRTUM AGD i RTV spó³ka jawna Jacek Szulc, Marcin Paku³a Dar³owo Al. Wojska Polskiego 64 NIP tel Wszystkie znaki towarowe zosta³y u yte tylko w celach informacyjnych i nale ¹ do ich prawowitych w³aœcicieli BIURO TURYSTYCZNE W S AWNIE ul. Jednoœci Narodowej (obok Bulinki oraz w Têczy) Tel Zaprasza codziennie od poniedzia³ku do piatku od 9.00 do oraz w soboty od 9.00 do Oferujemy: * sprzeda biletów autokarowych na przejazdy zagraniczne - ca³a Europa kredyty bankowe * kredyty * og³oszenia prasowe do gazet lokalnych i krajowych ZAUFAJ TYM, KTÓRYCH ZNASZ!!! Adres: St. Wyszyñskiego 4 (na przeciwko koœcio³a) tel , COM-tel COM-tel Bo ena Szulc Dar³owo Al. Wojska Polskiego 64 tel NIP Druk: Media Pomorskie sp. zoo w Koszalinie, drukarnia Rondo Nak³ad: 3000 egzemplarzy Dar³owo, ul. Rzemieœlnicza 10 tel/fax kom budynek-darlowo.pl ul. Armii Krajowej 16A tel fax kom DOMY: 1. Domas³awice - (275 m2) z³. 2.Dar³owo - (170 m2) z³. 3.Karwice - (90 m2) z³. 4.Kopañ - (145 m2) z³. MIESZKANIA: 1. Kosierzewo - parter - (34,51 m2) z³ kamienica I piêtro - (80,55 m2) z³. 3. Sulechówko - I piêtro - (58,70 m2) z³. 4.Dar³owo - kamienica; parter - (49,20 m2) DZIA KI: z³. 1. Nowy Jaros³aw - rolna - ( m2) z³. 2. Bobrowice- budowlana - (3 100 m2) z³. 3.Karwice - budowlana - (1 625 m2) z³. 4. Krupy- rolna - ( m2) z³. GOSPODARSTWA: 1. êtowo - ( m2) z³. 2. Chudaczewo - (3 100 m2) z³. 3. Zakrzewo k/ Lêborka - ( m2) z³. 4. Bobrowiczki - ( m2) z³ OBIEKTY: 1. - lokal u ytkowy - (38,20 m2) z³. 2.Polanów-piekarnia-(638 m2) z³. 3.Dar³owo - budynki magazynowe - (1 934,8 m2) z³. 4.Prusiek k/sanoka - posiad³oœæ - (2 170) z³. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam obserwator nr 9 dobry.p , 18:22

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Zarządzenie Nr;lol{ /2014 Burmistrza Opoczna z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów;

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów; REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW,,Zamiast smucić się i płakać lubię rymy czasem łapać'' PATRONI KONKURSU: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Wroniecki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo