Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 dr Urszula Bissinger-Ćwierz Lublin, 21 lutego 2014 r. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej Streszczenie Działające w roku szkolnym 2012/2013 cztery Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne CEA w Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu i Zduńskiej Woli realizowały zadania w zakresie działalności: poradnianej, informacyjno-szkoleniowej i publikacyjno-badawczej. Konsultacje psychologiczne stanowiące trzon działalności poradnianej w największym zakresie udzielane były nauczycielom szkół artystycznych (62%) oraz uczniom szkół muzycznych II st. (53%), w tym uczniom klasy skrzypiec (40%). Głównym tematem konsultacji zarówno nauczycieli jak i uczniów były problemy związane z nauczaniem i uczeniem się przedmiotów artystycznych. Uczniowie najczęściej chcieli uzyskać pomoc psychologiczną w zakresie radzenia sobie z: tremą, niską motywacją do codziennego ćwiczenia, budowaniem psychicznej odporności i adekwatnej samooceny. Konsultacje udzielone nauczycielom głównie dotyczyły: problemów wychowawczych w klasie instrumentalnej, metod psychopedagogicznej pracy z uczniem najmłodszym, technik pomocnych w redukcji tremy ucznia, skutecznych strategii motywowania ucznia zdolnego, aktywizującej metodyki pracy z grupą/klasą oraz warunków i atmosfery pracy w szkole jako czynników wpływających na rezultaty dydaktyczne. Dla rodziców natomiast najważniejszym, bowiem najczęściej poruszanym tematem podczas konsultacji była motywacja dziecka do uczęszczania do szkoły muzycznej i ćwiczenia na instrumencie (65%). Do pozostałych grup problemów zgłaszanych psychologom CEA podczas konsultacji należą: specjalne potrzeby edukacyjne i problemy rodzinne (uczniowie); specjalne potrzeby edukacyjne ucznia, relacje z uczniem/rodzicem, przepisy prawa oświatowego, awans zawodowy, specjalistyczna Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 1

2 literatura (nauczyciele); specjalne potrzeby edukacyjne dziecka, dysfunkcjonalna rodzina, literatura fachowa (rodzice). Z form pomocy terapeutycznej w SPPP CEA w największym wymiarze korzystali uczniowie szkół artystycznych (65%). W ramach działalności informacyjno-szkoleniowej psycholodzy CEA przeprowadzili ponad dwadzieścia warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców szkół artystycznych. Zrealizowano również cztery ogólnopolskie przedsięwzięcia integrujące grupę zawodową psychologów i pedagogów szkolnictwa artystycznego, w tym: Letnią Szkołę, dwa Seminaria oraz Konferencję. Psycholodzy CEA czynnie uczestniczyli w dwóch zagranicznych i trzech krajowych konferencjach. W ramach działalności publikacyjnobadawczej opracowano/zrealizowano następujące przedsięwzięcia: Zeszyty Psychologiczno- Pedagogiczne CEA, projekty badawcze CEA, raporty CEA oraz publikację materiałów psychologicznych. Sprawozdanie W roku szkolnym 2012/2013 działały cztery Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej (SPPP CEA), umiejscowione w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i kierowane przez psychologów CEA, na stałe zatrudnionych na stanowisku psychologa w szkolnictwie artystycznym (tabela1): Tabela 1. SPPP CEA działające w roku szkolnym 2012/2013 PORADNIA PSYCHOLOG ADRES SPPP CEA z siedzibą w Bydgoszczy SPPP CEA z siedzibą w Lublinie dr Anna A. Nogaj Barbara Wojtanowska- Janusz PZSM im. A. Rubinsteina ul. Szwalbego Bydgoszcz OSM I i II st. im. K. Lipińskiego ul. Muzyczna Lublin SPPP CEA z dr Małgorzata Sierszeńska- POSM I st. nr 1 Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 2

3 siedzibą w Poznaniu SPPP CEA z siedzibą w Zduńskiej Woli Leraczyk Elżbieta Olejniczak im. H. Wieniawskiego ul. Solna Poznań Liceum Plastyczne im. K. Kobro ul. Sieradzka Zduńska Wola Podstawowe formy funkcjonowania Poradni CEA to: a) DZIAŁALNOŚĆ PORADNIANA (konsultacje, diagnozowanie, opiniowanie, pomoc terapeutyczna). b) DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA (rady szkoleniowe w różnych regionach CEA, ogólnopolskie warsztaty, konferencje i seminaria). c) DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNO-BADAWCZA ( zeszyty psychologicznopedagogiczne CEA, monografie, projekty badawcze regionalne i ogólnopolskie). W trakcie opracowywania koncepcji działalności Poradni przyjęto operacyjne definicje podstawowych form pracy psychologa CEA. I tak za konsultację uznano: udzielanie rad, wskazówek i wyjaśnień przez specjalistę-psychologa; konsultacja może być zarówno jednokrotna, jak i wielokrotna. Diagnoza to rozpoznanie za pomocą metod i technik psychologicznych (wywiad, obserwacja, standaryzowane testy psychologiczne, konsultacje z rodzicami/nauczycielami i in.) oraz innej dokumentacji (np. dokumentacja szkolna, medyczna, opinie i orzeczenia publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych) poziomu problemów rozwojowych, osobowościowych i emocjonalnych oraz specyficznych trudności artystyczno-wykonawczych z zakresu kształcenia muzycznego, plastycznego i baletowego. Opinia psychologiczna natomiast to pisemne wnioski sprecyzowane na podstawie: a) wykonanej diagnozy psychologicznej, b) dostarczonej innej dokumentacji, c) konsultacji z uczniem, rodziną, nauczycielami. Za terapię psychologiczną uznajemy metodę leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą różnorodnych technik i narzędzi, w oparciu o różne nurty psychoterapeutyczne; terapia wymaga spotkań wielokrotnych. Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 3

4 Liczbę KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH udzielonych w SPPP CEA w roku 2012/2013 ilustruje wykres 1: Liczba spotkań % 60% 62% 50% 40% 30% 20% 20% 18% Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba rodziców 10% 0% A zatem spośród 401 zrealizowanych spotkań z psychologami CEA, z konsultacji skorzystała największa liczba nauczycieli szkół artystycznych (62%), zaś w znacznie mniejszym wymiarze grupa uczniów (20%) i ich rodziców (18%). Liczby procentowe prezentujące typy szkół artystycznych, z których uczniowie, nauczyciele i rodzice zgłaszali się do psychologów naszych Poradni, są następujące (wykres 2): Typy szkół 60% 53% 50% 40% SM I st. SM II st. 30% 20% 25% 19% cykl 4 letni LP 10% 0% 3% Z wykresu wynika, iż to społeczność szkół muzycznych II st. stanowi największy procent klientów Poradni CEA (53%). W drugiej kolejności odnotowani są uczniowie szkół muzycznych I st. cyklu 6-cio letniego (25%), a w następnej uczniowie liceów plastycznych Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 4

5 (19%). Najmniejszy wskaźnik dotyczy uczniów szkół muzycznych I st. cyklu 4-letniego (3%). A oto wskaźniki dotyczące liczby uczniów poszczególnych klas instrumentalnych zgłaszających się na konsultacje psychologiczne do SPPP CEA (wykres 3): 45% 40% 40% Instrumenty 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 22% 8% 6% 6% 18% skrzypce fortepian trąbka flet gitara inne 0% Z usług Poradni CEA w roku szkolnym 2012/2103 skorzystało najwięcej uczniów klas skrzypiec (40%), w następnej kolejności uczniów klas fortepianu (22%). Uczniowie klas instrumentów dętych: trąbki i fletu stanowili odpowiedni 8% i 6% klientów Poradni, a uczniowie klasy gitary - 6%. Konsultacje psychologiczne udzielone w roku 2012/2013 w Poradniach CEA UCZNIOM szkół artystycznych Procentowa klasyfikacja problemów zgłaszanych przez uczniów w trakcie konsultacji psychologicznych w SPPP CEA (wykres 4): Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 5

6 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% Problemy zgłaszane przez uczniów 30% 8% kształcenie artystyczne specjalne potrzeby edukacyjne problemy rodzinne Dane wykresu wyraźnie wskazują, iż to problemy kształcenia artystycznego stanowią główny temat konsultacji uczniów z psychologami CEA (62%), a następnie trudności wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych (30%) oraz problemów rodzinnych (8%). Zakres trudności związanych z kształceniem artystycznym uczniów wygląda następująco: zgłaszanych przez Trema - psychologiczne strategie przygotowania do występów publicznych i radzenia sobie z tremą, wprowadzanie technik wizualizacji, relaksacji, afirmacji i in. Motywacja - metody wspierania i motywowania dziecka do codziennej pracy przy instrumencie, opracowywanie strategii efektywnego ćwiczenia, planowanie ilości czasu przeznaczonego na ćwiczenie gry na instrumencie. Problem ucznia wybitnie zdolnego budowanie psychicznej odporności w sytuacji przeciążeń konkursowych. Problemy samooceny - kształtowanie prawidłowej samooceny oraz umiejętności rozpoznania i rozwijania własnych zasobów. Konsultacje dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów obejmowały: Zaburzenia psychosomatyczne stany depresyjne, samookaleczania, próby samobójcze, nadmierna nieśmiałość i lękowość, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), zaburzenia anorektyczne. Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 6

7 Interwencje kryzysowe współpraca z Sądami Rejonowymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczniów szkół artystycznych. Problemy związane z dysleksją a trudności w nauce gry na instrumentach i na lekcjach teorii muzyki. Adaptacja i inkulturacja - aklimatyzacja uczniów-cudzoziemców do polskiego systemu edukacji; pomoc w koordynacji nauki między IB School (The International Baccalaureate School) a szkołą muzyczną. Udzielane uczniom konsultacje związane z problemami rodzinnymi stanowiły najniższy wskaźnik procentowy i dotyczyły takich trudności, jak: Alkoholizm w rodzinie. Przemoc domowa. Sytuacja rozwodu rodziców. Eurosieroctwo. Konsultacje psychologiczne udzielone w roku 2012/2013 w Poradniach CEA NAUCZYCIELOM szkół artystycznych Jak wynika z wykresu 1 (str.2) to nauczyciele szkół artystycznych stanowią największą grupę klientów Poradni CEA. Problemy zgłaszane przez nich ilustruje wykres 5: Problemy zgłaszane przez nauczycieli 40% 38% 35% 30% 25% 20% 18% 15% 13% 13% 8% 10% 10% 5% 0% nauczanie artystyczne specjalne potrzeby edukacyjne ucznia relacje z uczniem/rodzicami przepisy prawa oświatowego awans zawodowy specjalistyczna literatura Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 7

8 Zgodnie z wykresem to problemy związane z nauczaniem artystycznym były najczęściej zgłaszane przez nauczycieli (38%), a jako drugie uplasowały się trudności wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia (18%). Temat relacji nauczyciela z uczniem, czy też jego rodzicami występował tak często, jak zapotrzebowanie na wskazanie specjalistycznej literatury dotyczącej rozwoju artystycznego dziecka zdolnego i dysfunkcyjnego (13%). Problemy aspektów psychologicznych awansu zawodowego nauczycieli (10%) tylko w niewielkim stopniu przekraczały liczbę konsultacji dotyczącą przepisów prawa oświatowego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (8%). A oto główne zagadnienia związane z nauczaniem artystycznym, które stanowiły przedmiot konsultacji nauczycieli z psychologiem CEA: Praca z małym dzieckiem - wskazówki do pracy z dzieckiem w wieku 5-ciu i 6-ciu lat w zakresie kształtowania motywacji do zabawy i ćwiczenia gry na instrumentach muzycznych. Metodyka instrumentalna - metody pracy wychowawczej w klasie instrumentalnej, kształtowanie psychologicznych kompetencji w relacjach z uczniami; konsultacje dla nauczycieli przygotowujących podręczniki metodyczne do nauki gry na fortepianie dla dzieci 5 i 6-cio letnich. Radzenie sobie z tremą ucznia strategie pomocy uczniom w zakresie optymalnego funkcjonowania w czasie koncertów i egzaminów. Trudności z motywacją ucznia zarówno do uczęszczania do szkoły muzycznej, jak i ćwiczenia gry na instrumentach. Trudności w pracy z grupą metody integracji klasy z wykorzystaniem aktywnych technik pracy z grupą. Warunki pracy w szkole artystycznej wpływ atmosfery szkoły i warunków pracy na rezultaty dydaktyczne. Konsultacje udzielone nauczycielom dotyczące specjalnych potrzeb ucznia i obejmowały szczególnie takie problemy, jak: Realizacja zaleceń opinii psychologicznych - sposoby sprawowania opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami, pomoc w interpretacji wskazówek Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 8

9 zawartych w opiniach wydanych przez rejonowe poradnie psychologicznopedagogiczne. Jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przejawiającymi symptomy ADHD, z diagnozą dysleksji rozwojowej, słabo widzącymi, nieśmiałymi, lękowymi. Relacje nauczycieli z uczniami i ich rodzicami w szczególności dotyczyły: Braku wsparcia edukacji muzycznej obojętna bądź negatywna postawa rodziców wobec edukacji artystycznej dziecka, nadmierna ingerencja rodziców w proces kształcenia artystycznego dziecka. Sytuacji kryzysowej rodziny rozwód, ciężki stan zdrowia rodzica, śmierć rodzica, eurosieroctwo. Zaburzeń relacji interpersonalnych nauczyciela z uczniem zła komunikacja interpersonalna, negatywny stosunek ucznia/rodzica do nauczyciela. Konsultacje psychologiczne udzielone w roku 2012/2013 w Poradniach CEA RODZICOM uczniów szkół artystycznych W ciągu całego roku szkolnego rodzice zgłaszali następujące problemy (wykres 6): 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Problemy zgłaszane przez rodziców 65% 21% 7% 7% motywowanie dziecka do szkoły muzycznej specjalne potrzeby edukacyjne dziecka dysfunkcjonalna rodzina literatura fachowa A zatem to metody skutecznego motywowania dziecka do nauki w szkole artystycznej (muzycznej) w największym wymiarze interesowały rodziców (65%). Prawie trzykrotnie Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 9

10 niższy wskaźnik odnotowano w kontekście konsultacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci (21%). Na równym poziomie rodzice podejmowali problemy dysfunkcjonalnej rodziny oraz zapotrzebowania na fachową literaturę (7%). Zakres tematyczny skutecznego motywowania dziecka do nauki w szkole muzycznej obejmował w szczególności: Czynne uczestnictwo rodzica w kształceniu - wskazywanie potrzeby zaangażowania i obecności rodziców na lekcjach muzyki, szczególnie w początkowej fazie kształcenia, pomoc w zakresie budowania prawidłowych relacji z nauczycielem, strategie motywowania dziecka do ćwiczenia w domu, wskazywanie korzyści jakie dziecko może osiągnąć w wyniku muzycznej edukacji. Motywowanie dziecka wybitnie zdolnego - strategie kształtowania motywacji do nauki muzyki u dziecka wybitnie i wszechstronnie uzdolnionego, wskazanie możliwości korzystania z opieki różnorodnych fundacji działających na rzecz dzieci zdolnych. Rodzice konsultowali również problem wsparcia w rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dziecka z: Dysleksją - udostępnianie materiałów do ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjne uczniów. Nadpobudliwością - rozwijanie i wzmacnianie konstruktywnych sposobów wychowywania i stymulowania rozwoju dziecka uzdolnionego artystycznie. Statystykę dotyczącą PRACY TERAPEUTYCZNEJ realizowanej w SPPP CEA w roku szkolnym 2012/2013 ilustruje wykres 7: Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 10

11 Liczba spotkań % 65% 60% 50% 40% 30% 20% 18% 17% liczba nauczycieli liczba uczniów liczba rodziców 10% 0% Jak można zauważyć, to uczniowie szkół artystycznych przede wszystkim zwracali się do psychologów CEA po pomoc terapeutyczną (65%). Problemy, które stanowiły przedmiot oddziaływań terapeutycznych, to: Analiza i kontrola emocji, myśli i zachowań podczas występów publicznych oraz podczas ćwiczenia. Nadmierna zależność od ocen zewnętrznych, emocjonalny niepokój, lęk, objawy psychosomatyczne. Problemy osobowościowe związane z traumatycznymi przeżyciami w dzieciństwie, natręctwa, zaburzenia snu. Obniżony poziom funkcjonowania intelektualnego a realizacja szkoły artystycznej. W ramach DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-SZKOLENIOWEJ przeprowadzono w ciągu roku 25 warsztatów szkoleniowych w różnych regionach CEA z radami pedagogicznymi szkół artystycznych, uczniami i rodzicami z następujących tematów: Warsztaty dla nauczycieli - Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela szkoły muzycznej, Psychologiczne kompetencje nauczycieli, Autorytet nauczyciela, a jego skuteczność edukacyjna i wychowawcza, Skuteczna komunikacja interpersonalna. Komunikacja werbalna i pozawerbalna, Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach szkolnictwa artystycznego z perspektywy psychologa PPP, Uczeń z dysfunkcjami kształcić czy nie kształcić muzycznie, Specyfika pracy z małym dzieckiem w szkole Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 11

12 muzycznej, Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Wspomaganie ucznia szkoły muzycznej procesie rozwoju i edukacji. Warsztaty dla uczniów - Trema dreszczyk emocji, z którym można sobie poradzić, Pogłębianie integracji zespołu klasowego, Rozwijanie kompetencji osobistych świadomości zasobów osobowościowych, Siła pasji, jak ją szanować. Warsztaty dla rodziców - Moje dziecko uczeń szkoły muzycznej, Rola rodziny dla pomyślnego rozwoju i edukacji dziecka w szkole muzycznej, Rola rodziny w procesie rozwoju ucznia szkoły muzycznej, na różnych etapach edukacji. W zakresie realizacji ogólnopolskich DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH GRUPĘ ZAWODOWĄ psychologów i pedagogów szkolnych szkolnictwa artystycznego przeprowadzono w roku 2012/2013 następujące przedsięwzięcia: 1. Letnia Szkoła Psychologów i Pedagogów Szkolnictwa Artystycznego, Bydgoszcz, 2-7 lipca 2012 r., organizator: dr Anna Nogaj, SPPP CEA z siedzibą w Bydgoszczy. 2. Seminarium otwierające działalność Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej CEA w Zduńskiej Woli, 12 listopada 2012 r., organizator: Elżbieta Olejniczak, SPPP CEA z siedzibą w Zduńskiej Woli. 3. Seminarium: Tradycja i teraźniejszość a wyzwanie przyszłości: drogi wspierania edukacji artystycznej, Poznań, 2 lutego 2013, organizator: dr Małgorzata Sierszeńska- Leraczyk, Akademia Muzyczna w Poznaniu, CEA Regionu Wielkopolskiego. 4. IV Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna Szkolnictwa Artystycznego z udziałem gościa zagranicznego pt. Wspomagająca rola psychologii i pedagogiki w pracy nauczyciela szkoły artystycznej, Bydgoszcz, maja 2013 r., organizator: dr Anna Nogaj, SPPP CEA z siedzibą w Bydgoszczy. Sprawozdania z przebiegu owych przedsięwzięć zamieszczone są na stronie Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 12

13 W ramach CZYNNEGO UDZIAŁU PSYCHOLOGÓW CEA W KONFERENCJACH zagranicznych i krajowych odnotowano w roku 2012/2013 następujące dane: KONFERENCJE ZAGRANICZNE 2 40 Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja SEMPRE Music, Education and Psychology Research Konferencja ECHA Uniwersytet w Londynie University of Munster poster: A Model for the Organizing and Functioning of Psychological Counselling for Art Schools in Poland poster: The role of social support for musically tallented students poster: The Role of Family Environment in the Development of Musical Talents in 21 st Century dr U. Bissinger- Ćwierz dr A. Nogaj dr M. Sierszeńska- Leraczyk KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE 3 Konferencja -Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia Konferencja międzynarodowa ORE/MEN Konferencji Ekspertów ds. podstawy programowej MKiDN, CEA, CENSA Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie Warszawa Miętne referat: Psychologiczna sytuacja ucznia szkoły muzycznej I stopnia referat: Systemowe strategie kształcenia uczniów zdolnych drogą ku edukacji przyszłości referaty: Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży Kształtowanie zdolności ruchowych uczniów szkół baletowych w ujęciu psychologicznopedagogicznym Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej okres adolescencji dr A. Gluska- Nogaj dr M. Sierszeńska- Leraczyk E. Olejniczak N. Lipnicka, J. Noremberg dr U. Bissinger- Ćwierz Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 13

14 (Z)realizowano również w ciągu całego roku szkolnego następujące projekty CEA w zakresie DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNO-BADAWCZEJ: 1. Opracowanie Zeszytów Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, czasopisma poświęconemu teorii i praktyce wspierania ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych (dr Anna Nogaj). 2. W ramach priorytetu MEN Rok Bezpiecznej Szkoły realizacja projektu badawczego CEA pt. Sondaż diagnostyczny szkolnictwa artystycznego Rok bezpiecznej szkoły 2012/2103. Opracowanie i publikacja na stronie internetowej raportu CEA pt. Diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów ogólnokształcących szkół i burs artystycznych. Rok bezpiecznej szkoły 2012/2013 (Barbara Wojtanowska-Janusz, Magdalena Krygier). 3. Opracowanie projektu badawczego CEA pt. Monitoring programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktyki szkolnictwa artystycznego (dr Urszula Bissinger-Ćwierz). 4. Opracowanie i publikacja na stronie internetowej broszur dla rodziców dotyczących korzyści ogólnorozwojowych wynikających z kształcenia artystycznego pt. Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej? (Barbara Wojtanowska-Janusz); Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej? (Magdalena Krygier). Na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 przeprowadzono w Centrum Edukacji Artystycznej ewaluację pracy psychologów SPPP CEA. W jej wyniku zawieszono działalność SPPP CEA w Poznaniu. Poczyniono natomiast przygotowania zmierzające do utworzenia w roku szkolnym 2013/2014 nowej Poradni CEA z siedzibą w Warszawie, którą poprowadzi psycholog Jarosław Mirkiewicz. Poradnia będzie mieściła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, przy ul. Miodowej 22. Planowana jest również organizacja kolejnych Poradni CEA w innych regionach kraju. Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 14

15 Podsumowanie i wnioski Dane z funkcjonowania Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych CEA w roku szkolnym 2012/2013 napawają optymizmem. Zrealizowano znaczącą większość z zaplanowanych działań, a efekty pracy psychologów CEA zostały zauważone nie tylko przez środowisko szkolnictwa artystycznego, lecz również przez organ prowadzący. Nie oznacza to jednak, że nie należy dalej dokładać starań, aby dalej rozwijała się sieć Poradni CEA oraz poszczególne formy ich działalności, ze szczególną dbałością o jakość i rzetelność wykonywanych zadań. Nie sposób również przecenić kontekstu integracji grupy zawodowej psychologów i pedagogów szkolnych szkolnictwa artystycznego. Wspólna realizacja ogólnopolskich przedsięwzięć przynosi korzyści nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale przede wszystkim środowiskowym. Analiza sprawozdania skłania do refleksji dotyczących kilku obszarów funkcjonowania SPPP CEA: 1. W działalności poradnianej bardzo dobrze rozbudowany jest dział konsultacji psychologicznych i w mniejszym wymiarze, aczkolwiek również satysfakcjonującym pomoc terapeutyczna. Natomiast diagnozowanie i opiniowanie pozostaje nadal w fazie początkowej. Złożyły się na to dwie przyczyny: a) brak wyposażenia Poradni w standaryzowane testy psychologiczne, b) specyfika opinii psychologicznych wydawanych przez SPPP CEA. Ad a) Po wstępnym rozpoznaniu warunków pracy psychologów szkół artystycznych stwierdzono, iż w większości przypadków specjaliści ci bądź nie dysponują wcale, bądź w ograniczonym zakresie aktualnymi adaptacjami wystandaryzowanych testów psychologicznych wydanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Tylko użycie takich testów daje gwarancję uzyskania trafności i rzetelności wyników. Inna kwestią jest, które testy byłyby najbardziej odpowiednie dla szkolnictwa artystycznego, bowiem z założeń funkcjonowania Poradni CEA wynika, iż przede wszystkim wspierane mają być obszary bezpośrednio wpływające na rozwój artystyczny uczniów. A zatem wybrane testy powinny badać specyficzne aspekty funkcjonowania uczniów szkół artystycznych, które zwykle nie są Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 15

16 w dostatecznym wymiarze diagnozowane przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ad b) Pisemne opinie wystawiane przez SPPP CEA tworzy się m.in. na podstawie wykonanej przez psychologa CEA diagnozy psychologicznej oraz dostarczonej innej dokumentacji. Psycholog CEA diagnozuje przede wszystkim poziom problemów rozwojowych, osobowościowych i emocjonalnych w kontekście specyficznych trudności artystycznowykonawczych z zakresu kształcenia muzycznego, plastycznego i baletowego. Opinie SPPP CEA nie powodują określonych skutków prawnych, mogą jednak, a raczej powinny być brane pod uwagę przez wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych. Inna dokumentacja dotyczy m.in. opinii i orzeczeń wydawanych przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które skutkują działaniami określonymi prawem. A zatem zalecenia opinii PPP powinny być w całości respektowane przez psychologa CEA. Zachodzi przy tym konieczność ściślej współpracy psychologa CEA z psychologiem PPP w sytuacjach diagnostyki uczniów szkół artystycznych. 2. W zakresie działalności publikacyjno-badawczej należy podkreślić wartość wykonanych w roku 2012/2013 ogólnopolskich diagnoz środowiska szkół artystycznych, w kontekście poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz jakości realizowanych w szkolnictwie artystycznym programów wychowawczych i profilaktyki. Raporty z owych badań stanowią źródło cennych informacji o bieżących problemach wychowawczych naszego szkolnictwa. A zatem należy dalej kontynuować projekty badawcze o wymiarze ogólnopolskim, które dostarczą nam wiedzy na temat psychologicznych i pedagogicznych trudności doświadczanych przez uczniów szkół artystycznych XXI wieku. Świat bowiem zmienił radykalnie swoje oblicze w wyniku rozwoju technologii informatycznych. Zmieniają się też nasi uczniowie i ich funkcjonowanie neuropsychologiczne 1, co może skutkować zupełnie inną strukturą doświadczanych przez nich problemów psychologicznych, niż ta, która charakteryzowała uczniów drugiej połowy ubiegłego wieku. Zachodzi zatem pilna potrzeba dokonywania badań, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i makroregionalnym oraz publikowania wyników w Zeszytach Psychologiczno-Pedagogicznych CEA. Wydawnictwo 1 M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 16

17 tych ostatnich powinno być również zintensyfikowane, bowiem ich merytoryczna wartość dla całego naszego środowiska jest nie do przecenienia. Wnioski operacyjne wynikające z rocznego sprawozdania, które mogą stanowić pomoc w usprawnieniu działalności SPPP CEA w następnym roku szkolnym są następujące: 1. Wyposażenie Poradni CEA w baterię wystandaryzowanych narzędzi diagnostyki psychologicznej, co powinno skutkować zwiększeniem badań diagnostycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. 2. Zintensyfikowanie współpracy psychologów CEA z psychologami PPP w sytuacji diagnozowania uczniów szkół artystycznych. 3. Podejmowanie projektów badawczych środowiska szkolnictwa artystycznego w wymiarze ogólnopolskim i makroregionalnym. 4. Zintensyfikowanie wydawnictwa Zeszytów Psychologiczno-Pedagogicznych CEA. Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 17

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące Kossaka Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu STATUT III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej CZASOPISMO POŚWIĘCONE TEORII I PRAKTYCE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZKOLNICTWIE ARTYSTYCZNYM Zeszyt nr 1 Wybrane zagadnienia z zakresu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej zdjęcie na okładce: www.photogenica.pl 1 Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej? Iwona Fechner-Sędzicka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum 101 Olsztyn Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo