Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 dr Urszula Bissinger-Ćwierz Lublin, 21 lutego 2014 r. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej Streszczenie Działające w roku szkolnym 2012/2013 cztery Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne CEA w Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu i Zduńskiej Woli realizowały zadania w zakresie działalności: poradnianej, informacyjno-szkoleniowej i publikacyjno-badawczej. Konsultacje psychologiczne stanowiące trzon działalności poradnianej w największym zakresie udzielane były nauczycielom szkół artystycznych (62%) oraz uczniom szkół muzycznych II st. (53%), w tym uczniom klasy skrzypiec (40%). Głównym tematem konsultacji zarówno nauczycieli jak i uczniów były problemy związane z nauczaniem i uczeniem się przedmiotów artystycznych. Uczniowie najczęściej chcieli uzyskać pomoc psychologiczną w zakresie radzenia sobie z: tremą, niską motywacją do codziennego ćwiczenia, budowaniem psychicznej odporności i adekwatnej samooceny. Konsultacje udzielone nauczycielom głównie dotyczyły: problemów wychowawczych w klasie instrumentalnej, metod psychopedagogicznej pracy z uczniem najmłodszym, technik pomocnych w redukcji tremy ucznia, skutecznych strategii motywowania ucznia zdolnego, aktywizującej metodyki pracy z grupą/klasą oraz warunków i atmosfery pracy w szkole jako czynników wpływających na rezultaty dydaktyczne. Dla rodziców natomiast najważniejszym, bowiem najczęściej poruszanym tematem podczas konsultacji była motywacja dziecka do uczęszczania do szkoły muzycznej i ćwiczenia na instrumencie (65%). Do pozostałych grup problemów zgłaszanych psychologom CEA podczas konsultacji należą: specjalne potrzeby edukacyjne i problemy rodzinne (uczniowie); specjalne potrzeby edukacyjne ucznia, relacje z uczniem/rodzicem, przepisy prawa oświatowego, awans zawodowy, specjalistyczna Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 1

2 literatura (nauczyciele); specjalne potrzeby edukacyjne dziecka, dysfunkcjonalna rodzina, literatura fachowa (rodzice). Z form pomocy terapeutycznej w SPPP CEA w największym wymiarze korzystali uczniowie szkół artystycznych (65%). W ramach działalności informacyjno-szkoleniowej psycholodzy CEA przeprowadzili ponad dwadzieścia warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców szkół artystycznych. Zrealizowano również cztery ogólnopolskie przedsięwzięcia integrujące grupę zawodową psychologów i pedagogów szkolnictwa artystycznego, w tym: Letnią Szkołę, dwa Seminaria oraz Konferencję. Psycholodzy CEA czynnie uczestniczyli w dwóch zagranicznych i trzech krajowych konferencjach. W ramach działalności publikacyjnobadawczej opracowano/zrealizowano następujące przedsięwzięcia: Zeszyty Psychologiczno- Pedagogiczne CEA, projekty badawcze CEA, raporty CEA oraz publikację materiałów psychologicznych. Sprawozdanie W roku szkolnym 2012/2013 działały cztery Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej (SPPP CEA), umiejscowione w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i kierowane przez psychologów CEA, na stałe zatrudnionych na stanowisku psychologa w szkolnictwie artystycznym (tabela1): Tabela 1. SPPP CEA działające w roku szkolnym 2012/2013 PORADNIA PSYCHOLOG ADRES SPPP CEA z siedzibą w Bydgoszczy SPPP CEA z siedzibą w Lublinie dr Anna A. Nogaj Barbara Wojtanowska- Janusz PZSM im. A. Rubinsteina ul. Szwalbego Bydgoszcz OSM I i II st. im. K. Lipińskiego ul. Muzyczna Lublin SPPP CEA z dr Małgorzata Sierszeńska- POSM I st. nr 1 Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 2

3 siedzibą w Poznaniu SPPP CEA z siedzibą w Zduńskiej Woli Leraczyk Elżbieta Olejniczak im. H. Wieniawskiego ul. Solna Poznań Liceum Plastyczne im. K. Kobro ul. Sieradzka Zduńska Wola Podstawowe formy funkcjonowania Poradni CEA to: a) DZIAŁALNOŚĆ PORADNIANA (konsultacje, diagnozowanie, opiniowanie, pomoc terapeutyczna). b) DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA (rady szkoleniowe w różnych regionach CEA, ogólnopolskie warsztaty, konferencje i seminaria). c) DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNO-BADAWCZA ( zeszyty psychologicznopedagogiczne CEA, monografie, projekty badawcze regionalne i ogólnopolskie). W trakcie opracowywania koncepcji działalności Poradni przyjęto operacyjne definicje podstawowych form pracy psychologa CEA. I tak za konsultację uznano: udzielanie rad, wskazówek i wyjaśnień przez specjalistę-psychologa; konsultacja może być zarówno jednokrotna, jak i wielokrotna. Diagnoza to rozpoznanie za pomocą metod i technik psychologicznych (wywiad, obserwacja, standaryzowane testy psychologiczne, konsultacje z rodzicami/nauczycielami i in.) oraz innej dokumentacji (np. dokumentacja szkolna, medyczna, opinie i orzeczenia publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych) poziomu problemów rozwojowych, osobowościowych i emocjonalnych oraz specyficznych trudności artystyczno-wykonawczych z zakresu kształcenia muzycznego, plastycznego i baletowego. Opinia psychologiczna natomiast to pisemne wnioski sprecyzowane na podstawie: a) wykonanej diagnozy psychologicznej, b) dostarczonej innej dokumentacji, c) konsultacji z uczniem, rodziną, nauczycielami. Za terapię psychologiczną uznajemy metodę leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą różnorodnych technik i narzędzi, w oparciu o różne nurty psychoterapeutyczne; terapia wymaga spotkań wielokrotnych. Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 3

4 Liczbę KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH udzielonych w SPPP CEA w roku 2012/2013 ilustruje wykres 1: Liczba spotkań % 60% 62% 50% 40% 30% 20% 20% 18% Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba rodziców 10% 0% A zatem spośród 401 zrealizowanych spotkań z psychologami CEA, z konsultacji skorzystała największa liczba nauczycieli szkół artystycznych (62%), zaś w znacznie mniejszym wymiarze grupa uczniów (20%) i ich rodziców (18%). Liczby procentowe prezentujące typy szkół artystycznych, z których uczniowie, nauczyciele i rodzice zgłaszali się do psychologów naszych Poradni, są następujące (wykres 2): Typy szkół 60% 53% 50% 40% SM I st. SM II st. 30% 20% 25% 19% cykl 4 letni LP 10% 0% 3% Z wykresu wynika, iż to społeczność szkół muzycznych II st. stanowi największy procent klientów Poradni CEA (53%). W drugiej kolejności odnotowani są uczniowie szkół muzycznych I st. cyklu 6-cio letniego (25%), a w następnej uczniowie liceów plastycznych Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 4

5 (19%). Najmniejszy wskaźnik dotyczy uczniów szkół muzycznych I st. cyklu 4-letniego (3%). A oto wskaźniki dotyczące liczby uczniów poszczególnych klas instrumentalnych zgłaszających się na konsultacje psychologiczne do SPPP CEA (wykres 3): 45% 40% 40% Instrumenty 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 22% 8% 6% 6% 18% skrzypce fortepian trąbka flet gitara inne 0% Z usług Poradni CEA w roku szkolnym 2012/2103 skorzystało najwięcej uczniów klas skrzypiec (40%), w następnej kolejności uczniów klas fortepianu (22%). Uczniowie klas instrumentów dętych: trąbki i fletu stanowili odpowiedni 8% i 6% klientów Poradni, a uczniowie klasy gitary - 6%. Konsultacje psychologiczne udzielone w roku 2012/2013 w Poradniach CEA UCZNIOM szkół artystycznych Procentowa klasyfikacja problemów zgłaszanych przez uczniów w trakcie konsultacji psychologicznych w SPPP CEA (wykres 4): Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 5

6 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% Problemy zgłaszane przez uczniów 30% 8% kształcenie artystyczne specjalne potrzeby edukacyjne problemy rodzinne Dane wykresu wyraźnie wskazują, iż to problemy kształcenia artystycznego stanowią główny temat konsultacji uczniów z psychologami CEA (62%), a następnie trudności wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych (30%) oraz problemów rodzinnych (8%). Zakres trudności związanych z kształceniem artystycznym uczniów wygląda następująco: zgłaszanych przez Trema - psychologiczne strategie przygotowania do występów publicznych i radzenia sobie z tremą, wprowadzanie technik wizualizacji, relaksacji, afirmacji i in. Motywacja - metody wspierania i motywowania dziecka do codziennej pracy przy instrumencie, opracowywanie strategii efektywnego ćwiczenia, planowanie ilości czasu przeznaczonego na ćwiczenie gry na instrumencie. Problem ucznia wybitnie zdolnego budowanie psychicznej odporności w sytuacji przeciążeń konkursowych. Problemy samooceny - kształtowanie prawidłowej samooceny oraz umiejętności rozpoznania i rozwijania własnych zasobów. Konsultacje dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów obejmowały: Zaburzenia psychosomatyczne stany depresyjne, samookaleczania, próby samobójcze, nadmierna nieśmiałość i lękowość, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), zaburzenia anorektyczne. Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 6

7 Interwencje kryzysowe współpraca z Sądami Rejonowymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczniów szkół artystycznych. Problemy związane z dysleksją a trudności w nauce gry na instrumentach i na lekcjach teorii muzyki. Adaptacja i inkulturacja - aklimatyzacja uczniów-cudzoziemców do polskiego systemu edukacji; pomoc w koordynacji nauki między IB School (The International Baccalaureate School) a szkołą muzyczną. Udzielane uczniom konsultacje związane z problemami rodzinnymi stanowiły najniższy wskaźnik procentowy i dotyczyły takich trudności, jak: Alkoholizm w rodzinie. Przemoc domowa. Sytuacja rozwodu rodziców. Eurosieroctwo. Konsultacje psychologiczne udzielone w roku 2012/2013 w Poradniach CEA NAUCZYCIELOM szkół artystycznych Jak wynika z wykresu 1 (str.2) to nauczyciele szkół artystycznych stanowią największą grupę klientów Poradni CEA. Problemy zgłaszane przez nich ilustruje wykres 5: Problemy zgłaszane przez nauczycieli 40% 38% 35% 30% 25% 20% 18% 15% 13% 13% 8% 10% 10% 5% 0% nauczanie artystyczne specjalne potrzeby edukacyjne ucznia relacje z uczniem/rodzicami przepisy prawa oświatowego awans zawodowy specjalistyczna literatura Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 7

8 Zgodnie z wykresem to problemy związane z nauczaniem artystycznym były najczęściej zgłaszane przez nauczycieli (38%), a jako drugie uplasowały się trudności wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia (18%). Temat relacji nauczyciela z uczniem, czy też jego rodzicami występował tak często, jak zapotrzebowanie na wskazanie specjalistycznej literatury dotyczącej rozwoju artystycznego dziecka zdolnego i dysfunkcyjnego (13%). Problemy aspektów psychologicznych awansu zawodowego nauczycieli (10%) tylko w niewielkim stopniu przekraczały liczbę konsultacji dotyczącą przepisów prawa oświatowego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (8%). A oto główne zagadnienia związane z nauczaniem artystycznym, które stanowiły przedmiot konsultacji nauczycieli z psychologiem CEA: Praca z małym dzieckiem - wskazówki do pracy z dzieckiem w wieku 5-ciu i 6-ciu lat w zakresie kształtowania motywacji do zabawy i ćwiczenia gry na instrumentach muzycznych. Metodyka instrumentalna - metody pracy wychowawczej w klasie instrumentalnej, kształtowanie psychologicznych kompetencji w relacjach z uczniami; konsultacje dla nauczycieli przygotowujących podręczniki metodyczne do nauki gry na fortepianie dla dzieci 5 i 6-cio letnich. Radzenie sobie z tremą ucznia strategie pomocy uczniom w zakresie optymalnego funkcjonowania w czasie koncertów i egzaminów. Trudności z motywacją ucznia zarówno do uczęszczania do szkoły muzycznej, jak i ćwiczenia gry na instrumentach. Trudności w pracy z grupą metody integracji klasy z wykorzystaniem aktywnych technik pracy z grupą. Warunki pracy w szkole artystycznej wpływ atmosfery szkoły i warunków pracy na rezultaty dydaktyczne. Konsultacje udzielone nauczycielom dotyczące specjalnych potrzeb ucznia i obejmowały szczególnie takie problemy, jak: Realizacja zaleceń opinii psychologicznych - sposoby sprawowania opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami, pomoc w interpretacji wskazówek Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 8

9 zawartych w opiniach wydanych przez rejonowe poradnie psychologicznopedagogiczne. Jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przejawiającymi symptomy ADHD, z diagnozą dysleksji rozwojowej, słabo widzącymi, nieśmiałymi, lękowymi. Relacje nauczycieli z uczniami i ich rodzicami w szczególności dotyczyły: Braku wsparcia edukacji muzycznej obojętna bądź negatywna postawa rodziców wobec edukacji artystycznej dziecka, nadmierna ingerencja rodziców w proces kształcenia artystycznego dziecka. Sytuacji kryzysowej rodziny rozwód, ciężki stan zdrowia rodzica, śmierć rodzica, eurosieroctwo. Zaburzeń relacji interpersonalnych nauczyciela z uczniem zła komunikacja interpersonalna, negatywny stosunek ucznia/rodzica do nauczyciela. Konsultacje psychologiczne udzielone w roku 2012/2013 w Poradniach CEA RODZICOM uczniów szkół artystycznych W ciągu całego roku szkolnego rodzice zgłaszali następujące problemy (wykres 6): 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Problemy zgłaszane przez rodziców 65% 21% 7% 7% motywowanie dziecka do szkoły muzycznej specjalne potrzeby edukacyjne dziecka dysfunkcjonalna rodzina literatura fachowa A zatem to metody skutecznego motywowania dziecka do nauki w szkole artystycznej (muzycznej) w największym wymiarze interesowały rodziców (65%). Prawie trzykrotnie Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 9

10 niższy wskaźnik odnotowano w kontekście konsultacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci (21%). Na równym poziomie rodzice podejmowali problemy dysfunkcjonalnej rodziny oraz zapotrzebowania na fachową literaturę (7%). Zakres tematyczny skutecznego motywowania dziecka do nauki w szkole muzycznej obejmował w szczególności: Czynne uczestnictwo rodzica w kształceniu - wskazywanie potrzeby zaangażowania i obecności rodziców na lekcjach muzyki, szczególnie w początkowej fazie kształcenia, pomoc w zakresie budowania prawidłowych relacji z nauczycielem, strategie motywowania dziecka do ćwiczenia w domu, wskazywanie korzyści jakie dziecko może osiągnąć w wyniku muzycznej edukacji. Motywowanie dziecka wybitnie zdolnego - strategie kształtowania motywacji do nauki muzyki u dziecka wybitnie i wszechstronnie uzdolnionego, wskazanie możliwości korzystania z opieki różnorodnych fundacji działających na rzecz dzieci zdolnych. Rodzice konsultowali również problem wsparcia w rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dziecka z: Dysleksją - udostępnianie materiałów do ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjne uczniów. Nadpobudliwością - rozwijanie i wzmacnianie konstruktywnych sposobów wychowywania i stymulowania rozwoju dziecka uzdolnionego artystycznie. Statystykę dotyczącą PRACY TERAPEUTYCZNEJ realizowanej w SPPP CEA w roku szkolnym 2012/2013 ilustruje wykres 7: Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 10

11 Liczba spotkań % 65% 60% 50% 40% 30% 20% 18% 17% liczba nauczycieli liczba uczniów liczba rodziców 10% 0% Jak można zauważyć, to uczniowie szkół artystycznych przede wszystkim zwracali się do psychologów CEA po pomoc terapeutyczną (65%). Problemy, które stanowiły przedmiot oddziaływań terapeutycznych, to: Analiza i kontrola emocji, myśli i zachowań podczas występów publicznych oraz podczas ćwiczenia. Nadmierna zależność od ocen zewnętrznych, emocjonalny niepokój, lęk, objawy psychosomatyczne. Problemy osobowościowe związane z traumatycznymi przeżyciami w dzieciństwie, natręctwa, zaburzenia snu. Obniżony poziom funkcjonowania intelektualnego a realizacja szkoły artystycznej. W ramach DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-SZKOLENIOWEJ przeprowadzono w ciągu roku 25 warsztatów szkoleniowych w różnych regionach CEA z radami pedagogicznymi szkół artystycznych, uczniami i rodzicami z następujących tematów: Warsztaty dla nauczycieli - Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela szkoły muzycznej, Psychologiczne kompetencje nauczycieli, Autorytet nauczyciela, a jego skuteczność edukacyjna i wychowawcza, Skuteczna komunikacja interpersonalna. Komunikacja werbalna i pozawerbalna, Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach szkolnictwa artystycznego z perspektywy psychologa PPP, Uczeń z dysfunkcjami kształcić czy nie kształcić muzycznie, Specyfika pracy z małym dzieckiem w szkole Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 11

12 muzycznej, Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Wspomaganie ucznia szkoły muzycznej procesie rozwoju i edukacji. Warsztaty dla uczniów - Trema dreszczyk emocji, z którym można sobie poradzić, Pogłębianie integracji zespołu klasowego, Rozwijanie kompetencji osobistych świadomości zasobów osobowościowych, Siła pasji, jak ją szanować. Warsztaty dla rodziców - Moje dziecko uczeń szkoły muzycznej, Rola rodziny dla pomyślnego rozwoju i edukacji dziecka w szkole muzycznej, Rola rodziny w procesie rozwoju ucznia szkoły muzycznej, na różnych etapach edukacji. W zakresie realizacji ogólnopolskich DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH GRUPĘ ZAWODOWĄ psychologów i pedagogów szkolnych szkolnictwa artystycznego przeprowadzono w roku 2012/2013 następujące przedsięwzięcia: 1. Letnia Szkoła Psychologów i Pedagogów Szkolnictwa Artystycznego, Bydgoszcz, 2-7 lipca 2012 r., organizator: dr Anna Nogaj, SPPP CEA z siedzibą w Bydgoszczy. 2. Seminarium otwierające działalność Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej CEA w Zduńskiej Woli, 12 listopada 2012 r., organizator: Elżbieta Olejniczak, SPPP CEA z siedzibą w Zduńskiej Woli. 3. Seminarium: Tradycja i teraźniejszość a wyzwanie przyszłości: drogi wspierania edukacji artystycznej, Poznań, 2 lutego 2013, organizator: dr Małgorzata Sierszeńska- Leraczyk, Akademia Muzyczna w Poznaniu, CEA Regionu Wielkopolskiego. 4. IV Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna Szkolnictwa Artystycznego z udziałem gościa zagranicznego pt. Wspomagająca rola psychologii i pedagogiki w pracy nauczyciela szkoły artystycznej, Bydgoszcz, maja 2013 r., organizator: dr Anna Nogaj, SPPP CEA z siedzibą w Bydgoszczy. Sprawozdania z przebiegu owych przedsięwzięć zamieszczone są na stronie Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 12

13 W ramach CZYNNEGO UDZIAŁU PSYCHOLOGÓW CEA W KONFERENCJACH zagranicznych i krajowych odnotowano w roku 2012/2013 następujące dane: KONFERENCJE ZAGRANICZNE 2 40 Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja SEMPRE Music, Education and Psychology Research Konferencja ECHA Uniwersytet w Londynie University of Munster poster: A Model for the Organizing and Functioning of Psychological Counselling for Art Schools in Poland poster: The role of social support for musically tallented students poster: The Role of Family Environment in the Development of Musical Talents in 21 st Century dr U. Bissinger- Ćwierz dr A. Nogaj dr M. Sierszeńska- Leraczyk KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE 3 Konferencja -Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia Konferencja międzynarodowa ORE/MEN Konferencji Ekspertów ds. podstawy programowej MKiDN, CEA, CENSA Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie Warszawa Miętne referat: Psychologiczna sytuacja ucznia szkoły muzycznej I stopnia referat: Systemowe strategie kształcenia uczniów zdolnych drogą ku edukacji przyszłości referaty: Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży Kształtowanie zdolności ruchowych uczniów szkół baletowych w ujęciu psychologicznopedagogicznym Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej okres adolescencji dr A. Gluska- Nogaj dr M. Sierszeńska- Leraczyk E. Olejniczak N. Lipnicka, J. Noremberg dr U. Bissinger- Ćwierz Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 13

14 (Z)realizowano również w ciągu całego roku szkolnego następujące projekty CEA w zakresie DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNO-BADAWCZEJ: 1. Opracowanie Zeszytów Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, czasopisma poświęconemu teorii i praktyce wspierania ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych (dr Anna Nogaj). 2. W ramach priorytetu MEN Rok Bezpiecznej Szkoły realizacja projektu badawczego CEA pt. Sondaż diagnostyczny szkolnictwa artystycznego Rok bezpiecznej szkoły 2012/2103. Opracowanie i publikacja na stronie internetowej raportu CEA pt. Diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów ogólnokształcących szkół i burs artystycznych. Rok bezpiecznej szkoły 2012/2013 (Barbara Wojtanowska-Janusz, Magdalena Krygier). 3. Opracowanie projektu badawczego CEA pt. Monitoring programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktyki szkolnictwa artystycznego (dr Urszula Bissinger-Ćwierz). 4. Opracowanie i publikacja na stronie internetowej broszur dla rodziców dotyczących korzyści ogólnorozwojowych wynikających z kształcenia artystycznego pt. Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej? (Barbara Wojtanowska-Janusz); Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej? (Magdalena Krygier). Na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 przeprowadzono w Centrum Edukacji Artystycznej ewaluację pracy psychologów SPPP CEA. W jej wyniku zawieszono działalność SPPP CEA w Poznaniu. Poczyniono natomiast przygotowania zmierzające do utworzenia w roku szkolnym 2013/2014 nowej Poradni CEA z siedzibą w Warszawie, którą poprowadzi psycholog Jarosław Mirkiewicz. Poradnia będzie mieściła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, przy ul. Miodowej 22. Planowana jest również organizacja kolejnych Poradni CEA w innych regionach kraju. Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 14

15 Podsumowanie i wnioski Dane z funkcjonowania Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych CEA w roku szkolnym 2012/2013 napawają optymizmem. Zrealizowano znaczącą większość z zaplanowanych działań, a efekty pracy psychologów CEA zostały zauważone nie tylko przez środowisko szkolnictwa artystycznego, lecz również przez organ prowadzący. Nie oznacza to jednak, że nie należy dalej dokładać starań, aby dalej rozwijała się sieć Poradni CEA oraz poszczególne formy ich działalności, ze szczególną dbałością o jakość i rzetelność wykonywanych zadań. Nie sposób również przecenić kontekstu integracji grupy zawodowej psychologów i pedagogów szkolnych szkolnictwa artystycznego. Wspólna realizacja ogólnopolskich przedsięwzięć przynosi korzyści nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale przede wszystkim środowiskowym. Analiza sprawozdania skłania do refleksji dotyczących kilku obszarów funkcjonowania SPPP CEA: 1. W działalności poradnianej bardzo dobrze rozbudowany jest dział konsultacji psychologicznych i w mniejszym wymiarze, aczkolwiek również satysfakcjonującym pomoc terapeutyczna. Natomiast diagnozowanie i opiniowanie pozostaje nadal w fazie początkowej. Złożyły się na to dwie przyczyny: a) brak wyposażenia Poradni w standaryzowane testy psychologiczne, b) specyfika opinii psychologicznych wydawanych przez SPPP CEA. Ad a) Po wstępnym rozpoznaniu warunków pracy psychologów szkół artystycznych stwierdzono, iż w większości przypadków specjaliści ci bądź nie dysponują wcale, bądź w ograniczonym zakresie aktualnymi adaptacjami wystandaryzowanych testów psychologicznych wydanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Tylko użycie takich testów daje gwarancję uzyskania trafności i rzetelności wyników. Inna kwestią jest, które testy byłyby najbardziej odpowiednie dla szkolnictwa artystycznego, bowiem z założeń funkcjonowania Poradni CEA wynika, iż przede wszystkim wspierane mają być obszary bezpośrednio wpływające na rozwój artystyczny uczniów. A zatem wybrane testy powinny badać specyficzne aspekty funkcjonowania uczniów szkół artystycznych, które zwykle nie są Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 15

16 w dostatecznym wymiarze diagnozowane przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ad b) Pisemne opinie wystawiane przez SPPP CEA tworzy się m.in. na podstawie wykonanej przez psychologa CEA diagnozy psychologicznej oraz dostarczonej innej dokumentacji. Psycholog CEA diagnozuje przede wszystkim poziom problemów rozwojowych, osobowościowych i emocjonalnych w kontekście specyficznych trudności artystycznowykonawczych z zakresu kształcenia muzycznego, plastycznego i baletowego. Opinie SPPP CEA nie powodują określonych skutków prawnych, mogą jednak, a raczej powinny być brane pod uwagę przez wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych. Inna dokumentacja dotyczy m.in. opinii i orzeczeń wydawanych przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które skutkują działaniami określonymi prawem. A zatem zalecenia opinii PPP powinny być w całości respektowane przez psychologa CEA. Zachodzi przy tym konieczność ściślej współpracy psychologa CEA z psychologiem PPP w sytuacjach diagnostyki uczniów szkół artystycznych. 2. W zakresie działalności publikacyjno-badawczej należy podkreślić wartość wykonanych w roku 2012/2013 ogólnopolskich diagnoz środowiska szkół artystycznych, w kontekście poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz jakości realizowanych w szkolnictwie artystycznym programów wychowawczych i profilaktyki. Raporty z owych badań stanowią źródło cennych informacji o bieżących problemach wychowawczych naszego szkolnictwa. A zatem należy dalej kontynuować projekty badawcze o wymiarze ogólnopolskim, które dostarczą nam wiedzy na temat psychologicznych i pedagogicznych trudności doświadczanych przez uczniów szkół artystycznych XXI wieku. Świat bowiem zmienił radykalnie swoje oblicze w wyniku rozwoju technologii informatycznych. Zmieniają się też nasi uczniowie i ich funkcjonowanie neuropsychologiczne 1, co może skutkować zupełnie inną strukturą doświadczanych przez nich problemów psychologicznych, niż ta, która charakteryzowała uczniów drugiej połowy ubiegłego wieku. Zachodzi zatem pilna potrzeba dokonywania badań, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i makroregionalnym oraz publikowania wyników w Zeszytach Psychologiczno-Pedagogicznych CEA. Wydawnictwo 1 M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 16

17 tych ostatnich powinno być również zintensyfikowane, bowiem ich merytoryczna wartość dla całego naszego środowiska jest nie do przecenienia. Wnioski operacyjne wynikające z rocznego sprawozdania, które mogą stanowić pomoc w usprawnieniu działalności SPPP CEA w następnym roku szkolnym są następujące: 1. Wyposażenie Poradni CEA w baterię wystandaryzowanych narzędzi diagnostyki psychologicznej, co powinno skutkować zwiększeniem badań diagnostycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. 2. Zintensyfikowanie współpracy psychologów CEA z psychologami PPP w sytuacji diagnozowania uczniów szkół artystycznych. 3. Podejmowanie projektów badawczych środowiska szkolnictwa artystycznego w wymiarze ogólnopolskim i makroregionalnym. 4. Zintensyfikowanie wydawnictwa Zeszytów Psychologiczno-Pedagogicznych CEA. Copyright Centrum Edukacji Artystycznej & dr Urszula Bissinger-Ćwierz 17

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CEA z siedzibą w Bydgoszczy

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CEA z siedzibą w Bydgoszczy Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CEA z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz; 25 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOLOGICZNEJ SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO Wspomagająca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2016/2017 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Forma realizacji - szkolenie - konsultacje

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Forma realizacji - szkolenie - konsultacje 1 PCDNiPPP w Górze Propozycje Poradni PsychologicznoPedagogicznej na spotkania z nauczycielami, rodzicami i uczniami organizowane przez PCDN i PPP w Górze Oferta Poradni PsychologicznoPedagogicznej dla

Bardziej szczegółowo

Problemy z zakresu zdrowia psychicznego uczniów gdańskich szkół z perspektywy pracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Problemy z zakresu zdrowia psychicznego uczniów gdańskich szkół z perspektywy pracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Problemy z zakresu zdrowia psychicznego uczniów gdańskich szkół z perspektywy pracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dr Natalia Chojnacka Lucyna Maculewicz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Współpracujący Uwagi

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Współpracujący Uwagi Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Współpracujący Uwagi I Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla wspierających w świetle projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej Gorzów

Wsparcie dla wspierających w świetle projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej Gorzów Wsparcie dla wspierających w świetle projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej Gorzów Wielkopolski, 28 sierpnia 2017 r. Planowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat Forma zajęć Osoby prowadzące Czas trwania DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA. prezentacja multimedialna + wykład interaktywny

Lp. Temat Forma zajęć Osoby prowadzące Czas trwania DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA. prezentacja multimedialna + wykład interaktywny PROPOZYCJE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Załącznik nr 5 Lp Temat Forma zajęć Osoby prowadzące Czas trwania DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie Plan pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 Opracowała: Olga Kuc psycholog szkolny 1 Motto: Psychologiem jest każdy kto potrafi rozmawiać

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO PEDAGOGICZNEGO. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO PEDAGOGICZNEGO. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2017/2018 PLAN PRACY ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO PEDAGOGICZNEGO w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2017/2018 1 Skład Zespołu Terapeutyczno Pedagogicznego: Agnieszka Pabich logopeda,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 06/07 ZSO nr w Legionowie Opracowała: mgr Edyta Cegłowska Legionowo, września 06 r. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ATUT

Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ATUT Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ATUT WSTĘP Zgodnie z misją naszej szkoły wspomagamy wszystkich uczniów, aby mogli rozwijać swoje kompetencje czy szczególne

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY -

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - I. W skład zespołu wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 Członkowie Rady Pedagogicznej: Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.09.2016r. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO Rawa Mazowiecka, 28-29 września 2012 r. 1 System oświaty wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA. w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. w roku szkolnym 2010/2011

PLAN PRACY PEDAGOGA. w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. w roku szkolnym 2010/2011 PLAN PRACY PEDAGOGA w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie w roku szkolnym 2010/2011 Lp. Działy programowe Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Uwagi I Działalność diagnostyczna Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016-2017 L.p. Zadania Formy realizacji 1. Diagnoza badania diagnostyczne: (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) celem określenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 OPRACOWAŁA KATARZYNA JADWISZCZOK 1 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Gimnazjum nr 5

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r.

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r. Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej stan na 01.09.2017 r. Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/15 Pedagog szkolny: mgr Anna Koprowska ZADANIA DO REALIZACJI SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI I. ZADANIA OGÓLNO-

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO Na rok szkolny 2017/ 2018 w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Plan zawierający

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Pedagoga Szkolnego. w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Pedagoga Szkolnego. w roku szkolnym 2015/2016 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Plan pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 OPRACOWAŁA: Anna Niewęgłowska-Maik Pedagog szkolny Biskupice: 2015/2016 ZADANIA PEDAGOGA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2017/2018. ZSO nr 2 w Legionowie

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2017/2018. ZSO nr 2 w Legionowie PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 07/08 ZSO nr w Legionowie Opracowała: mgr Edyta Cegłowska Legionowo, września 07 r. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Pawłowi - uczniowi z orzeczeniem PPP w Augustowie o potrzebie kształcenia specjalnego - zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI ROZDZIAŁ V ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI 19. 1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni wynika z określonych celów i zadań Poradni zawartych w indywidualnych planach pracy oraz planach pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE 1 W dniu 30 sierpnia 2011 r. zespół zadaniowy do spraw wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 1.Organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla grupy uczniów z trudnościami wychowawczo dydaktycznymi (odp. Psycholog, Pedagog, Logopeda; realizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Działania kierowane do systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach POWER 2015 2020

Działania kierowane do systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach POWER 2015 2020 Działania kierowane do systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach POWER 2015 2020 Obszary planowanych działań Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Wrocław r.

Wrocław r. Wrocław 29.11.2017 r. 1 Podstawy prawne PLACÓWKA przedszkola szkoły podstawowe szkoły ponadpodstawowe ROZPORZĄDZENIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W LMK I PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

System pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie

System pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie System pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie I. Osoby i instytucje, na wniosek których udzielana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna w szkole: uczeń,

Bardziej szczegółowo

Opis projektu. Lublin, dn. 12 czerwca 2015 r.

Opis projektu. Lublin, dn. 12 czerwca 2015 r. Wizytator ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 20-620 Lublin, ul. Muzyczna 8 tel. 81 534 89 22 e-mail: bissinger@cea.art.pl Lublin, dn. 12 czerwca 2015 r. Sprawozdanie z projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo