METODOLOGIA SZKOLENIA U O W M ODZIE Y ZA O ONE WY UCZENIEM O ECZNYM I ZAWODOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODOLOGIA SZKOLENIA U O W M ODZIE Y ZA O ONE WY UCZENIEM O ECZNYM I ZAWODOWYM"

Transkrypt

1 METODOLOGIA SZKOLENIA U O W M ODZIE Y ZA O ONE WY UCZENIEM O ECZNYM I ZAWODOWYM

2 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. A A EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

3 METODOLOGIA SZKOLENIA TUTORÓW MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM

4

5 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Wprowadzenie... 5 CZĘŚĆ I. PROGRAM SZKOLEŃ... 8 Tutoring wprowadzenie do metody... 9 Psychologiczne aspekty funkcjonowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Diagnoza w pracy Tutora Bilans Zasobów Efektywna komunikacja Edukacja spersonalizowana Tutor jako coach Tutoriale przygotowanie i prowadzenie Stres i sytuacje trudne w pracy Tutora Dobra praktyka wdrażanie tutoringu CZĘŚĆ II. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ Szkolenie II: Psychologiczne aspekty funkcjonowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ROZWÓJ EGO WEDŁUG KONCEPCJI ERIKA ERIKSONA: rozwiązanie konfliktów, a proces patologizacji jednostki DZIECKO NADPOBUDLIWE DZIECKO NIEŚMIAŁE ZABURZENIA ZACHOWANIA Szkolenie IV: Bilans Zasobów Case do pracy w parach tworzenie Bilansu Zasobów Podopiecznego Szkolenie V: Efektywna komunikacja Edukacja spersonalizowana SPOTKANIE w TUTORINGU ANALIZA TRANSAKCYJNA WYCHOWANIE W UJĘCIU HUMANISTYCZNYM PEDAGOGIKA DIALOGU. ISTOTA I GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE Szkolenie VIII: Stres i sytuacje trudne w pracy Tutora TEST WIEDZY Asertywność i Empatia PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE WARUNKI PRACY Szkolenie IX: Dobra praktyka wdrażanie tutoringu ROZUMIENIE I ISTOTA EDUKACJI PERMANENTNEJ RANKING NIESPRZYJAJĄCE POSTAWY TUTORA I WYCHOWANKA CZĘŚĆ III. POMIAR WEWNĘTRZNY JAKOŚCI PROGRAMU SZKOLEŃ ORAZ JAKOŚCI PRACY TRENERA SZKOLĄCEGO PRZYSZŁYCH TUTORÓW Charakterystyka procesu oceny efektywności szkoleń Narzędzia do oceny efektywności szkoleń I. Krótka charakterystyka podopiecznego II. Założenia pracy tutora III. Sprawozdanie z realizacji pracy tutora IV. Spostrzeżenia i uwagi tutora podsumowanie spotkań (za dany okres sprawozdawczy) Kodowanie danych, przygotowanie do analizy Przykładowa struktura raportu z oceny efektywności szkolenia Literatura zalecana twwp.edu.pl 3

6 WSTĘP Metodologia szkolenia tutorów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym powstała w ramach projektu Metoda Tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego. Jest to jedna z trzech części składająca się na pełen opis przygotowania zarówno przyszłych tutorów, jak również młodzieży do wspólnej drogi. Obok tej części powstały jeszcze: Metodologia przygotowania młodzieży do pracy z tutorem, w oparciu o zrealizowane szkolenia dla młodzieży Załącznik I b. i Poradnik Tutora Załącznik I c. Tak jak w tytule, ta część ma przybliżyć osobom, które będą pracować z przyszłymi tutorami, przygotowując ich do przyszłej pracy indywidualnej z Podopiecznym, metodę prowadzenia warsztatów. Warsztaty i szkolenia zostaną opisane tutaj za pomocą schematu: - rozdział I opisujący ramowy program szkoleń; - rozdział II zawierający materiały dydaktyczne, które nie zostały ujęte w dwóch pozostałych częściach pełnego produktu; - rozdział III opisujący narzędzia do wewnętrznego mierzenia jakości pracy trenera pracującego z przyszłymi tutorami. Ma to na celu ujęcie tematów w jak najbardziej praktyczne ramy, jednocześnie pozwalając na pewną dozę twórczości własnej przyszłych trenerów, ponieważ jest to niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. W zależności od grupy metody stosowane muszą ulegać pewnym przekształceniom. Mamy nadzieję, że niniejsza praca będzie realnym wsparciem dla przyszłych trenerów i dzięki treściom w niej zawartym pobudzi do pracy twórczej, która zaowocuje efektywną, ale też pełną pozytywnych emocji i zaangażowania pracą na sali szkoleniowej. Trzymamy kciuki. Zespół Projektu 4 twwp.edu.pl

7 WPROWADZENIE Głównym zadaniem prezentowanej Metodologii szkolenia tutorów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym jest wyposażenie terapeutów, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, wychowawców w nowe kwalifikacje tutora. Dzięki temu ich działania mogą stać się zuniwersalizowane i bardziej kompleksowe. Zadaniem przyszłych Tutorów jest pomoc ex-ante, a nie jak dotychczas post faktum. Przewaga tego nowego podejścia polega na tym, iż na podstawie diagnozy opartej na zasobach możemy zaplanować działania zapobiegawcze (prewencyjne), w przypadku diagnozy bazującej na brakach tylko działania naprawcze (korygujące), które nie zawsze przynoszą oczekiwany rezultat, gdyż często dysfunkcje odkrywamy po prostu za późno. Druga różnica polega na oparciu procesu wychowawczego i resocjalizacyjnego na budowaniu poczucia własnej wartości, stabilnego świata wartości i poczucia sprawstwa. Ogólnym celem jest: doskonalenie kompetencji i cech osobowościowych nauczyciela niezbędnych w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w szczególności w zakresie budowania relacji wychowawczych w oparciu o zasady pedagogiki dialogu personalnego, Pożądane efekty kształcenia dotyczą, między innymi, następujących zakresów: identyfikacja stresu, metody relaksacji, kotwiczenie pozytywnych emocji, istota, źródło i strategie rozwiązywania konfliktu, kompetencje interpersonalne; kształtowanie tolerancji, odpowiedzialności, niekierowania się uprzedzeniami, metody, formy i techniki pracy we współdziałaniu z młodzieżą, oferta interesujących, atrakcyjnych sytuacji socjalnych, praca w relacji jeden na jeden, psychologiczne aspekty zachowań trudnych i zaburzonych, radzenie sobie z własnymi emocjami w relacjach z młodzieżą, tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju, umiejętności komunikowania się z podopiecznymi w sposób nieformalny, wiedza i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i społecznej, wiedza w zakresie kultury, sztuki, sportu, w szczególności wiedza z obszarów zainteresowań młodzieży, wspomaganie wychowanka w budowaniu planu rozwoju, wspomaganie wychowanka w organizowaniu czasu w efektywny, racjonalny i kulturalny sposób. Kategorie, jakie zostały zawarte to: 1. Tutoring źródła i rozwój metody. 2. Proces i cel tutoringu. 3. Profil kompetencyjny tutora. 4. Ścieżka rozwoju zawodowego. 5. Warsztat narzędzi tutorskich, który ma służyć diagnozowaniu potencjału, mocnych i słabych stron podopiecznego, rozpoznawaniu obszarów rozwojowych, wyznaczaniu zadań, jak również nauki monitorowania i podsumowywania współpracy. twwp.edu.pl 5

8 6. Metoda budowania talentów i budowania mocnych stron. 7. Sens istnienia oraz rozwój zespołów tutorskich. 8. Konsultacje/superwizje z doświadczonymi tutorami. 9. Praktyka tutorska z uczniami etapy. 10. Przygotowanie i prowadzenie tutoriali. 11. Zakłócenia w pracy tutorskiej i sposoby radzenia sobie z nimi. 12. Stworzenie osobistego profilu mocnych stron tutorskich. 13. Sekrety efektywnej relacji mistrz uczeń. 14. Znaczenie tutoringu dla kształcenia resocjalizacji. 15. Prezentacje dotyczące dobrych praktyk na świecie. 16. Metody diagnostyczne kwestionariusze. HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA TUTORÓW Dzień Szkoleniowy: Nazwa szkolenia: Czas trwania I Tutoring wprowadzenie do metody 8h II Psychologiczne aspekty funkcjonowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 8h III Diagnoza w pracy Tutora 8h IV Bilans Zasobów 8h V Efektywna komunikacja Edukacja spersonalizowana 8h VI Tutor jako coach 8h VII Tutoriale przygotowanie i prowadzenie 8h VIII Stres i sytuacje trudne w pracy Tutora 8h IX Dobra praktyka wdrażanie tutoringu 8h X Cykl spotkań superwizyjnych z psychologiem już po rozpoczęciu spotkań z Podopiecznym. 10 x 2h Przeprowadzone szkolenia mają przygotować Tutorów do umiejętności tworzenia cyklu sesji. Jest to zaplanowany proces rozwoju wychowanka następujący na skutek indywidualnej wspierającej relacji z tutorem. W czasie spotkań z tutorem proces zmiany, zwykle spontaniczny i nieuporządkowany, zostaje ustrukturyzowany. Kształt indywidualnych sesji wyznaczony jest przez sześć etapów. 1. Zbudowanie relacji pierwsze spotkania, kontakt i kontrakt: nawiązanie kontaktu służącego rozwojowi i współpracy, czyli zaufania, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji; wzmocnienie zaangażowania, poczucia wpływu i odpowiedzialności podopiecznego za swój rozwój; sformułowanie kontraktu wstępne określenie celów współpracy i jej zasad. 6 twwp.edu.pl

9 2. Odkrywanie potrzeb rozwojowych - określenie, co należy zmienić: wzmocnienie gotowości do zmiany; wyznaczenie kierunku pracy nad rozwojem; określenie potrzeb rozwojowych zdefiniowanie, co należy zmienić w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw podopiecznego; pogłębienie samoświadomości, jako punktu wyjścia do pracy nad rozwojem. 3. Opracowanie planu rozwoju zaplanowanie zmiany rozwojowej, czyli sposoby jej osiągnięcia: sformułowanie celów rozwojowych w ramach programu; wybór narzędzi; opracowanie harmonogramu zmiany; przećwiczenie umiejętności planowania rozwoju. 4. Realizacja planu proces uczenia się, dokonywania zmiany: wsparcie podopiecznego w realizacji planu, tak by podjęte przez niego wobec samego siebie zobowiązania zostały wypełnione; pomoc w pełnym wykorzystaniu podejmowanych działań rozwojowych realizacja zadań, które sobie wyznaczył; wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych problemów, zdobywaniu konkretnych umiejętności. 5. Indywidualna ścieżka rozwoju, czyli samodzielna praca podopiecznego nad długofalowym planem rozwoju: podsumowanie realizacji planu rozwoju, wyciągnięcie wniosków; wsparcie podopiecznego w samodzielnym tworzeniu indywidualnej ścieżki rozwoju. 6. Podsumowanie współpracy: wzajemna informacja zwrotna; sformułowanie planów na przyszłość. Jednym z mierników efektywności Akademii Tutora jest liczba utworzonych przez podopiecznych indywidualnych ścieżek rozwoju. Wskaźnikiem ich powstania jest skonkretyzowanie przez podopiecznych planów edukacyjnych i zawodowych, czyli wybór indywidualnych warsztatów. twwp.edu.pl 7

10 CZĘŚĆ I. PROGRAM SZKOLEŃ W tej części zostaną przedstawione plany poszczególnych zajęć dla przyszłych Tutorów. Część szkoleń oparta jest na materiałach zawartych w Poradniku Tutora nazywanym Załącznik I c. Pozostałe materiały zawarte są w części drugiej niniejszej publikacji. 8 twwp.edu.pl

11 Tutoring wprowadzenie do metody Cel główny szkolenia: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi i jednocześnie najważniejszymi informacjami dotyczącymi tutoringu jako metody pracy z młodzieżą. Cele szczegółowe szkolenia: Poznanie źródeł metody tutoringu. Poznanie procesu oraz celu tutoringu. Portret Tutora profil kompetencyjny. Relacja Tutor Wychowanek pierwsze spotkanie. Materiał dydaktyczny: Załącznik I c str Czas trwania: 8 h. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Zagadnienie Krótki opis zajęć Wykorzystywane materiały i metody dydaktyczne Wstęp koło zapoznawcze, przedstawienie ramowego programu szkolenia. Integracja uczestników budowanie partnerstwa w grupie. Integracja grupy Imiona. Bingo. Moje miejsce w grupie Przekazywanie ruchu Jestem tutaj, bo Techniki rozpoczynające oraz pobudzające aktywność Co to jest tutoring? IV etapy pracy tutorskiej. Tutoring szkolny a Tutoring wychowawczy. Tutor kompetencje. Wymiar indywidualny a instytucjonalny. Trzy fazy: Stymulacji, Modyfikacji, Amplifikacji. Cele ogólne i szczegółowe tutoringu. Motywacja i wiara w sukces - niezbędnik Tutora w pracy z Podopiecznym. Uczestnicy będą wiedzieli, co to jest tutoring oraz zapoznają się ze źródłem pochodzenia danej metody. Zostanie przeprowadzona analiza czterech etapów pracy Tutora. Uczestnicy - w mini grupach - będą tworzyć profil kompetencyjny Tutora: - kompetencje dydaktyczne; - kompetencje psychologiczne; - kompetencje specjalistyczne. Uczestniczy zapoznają się z celami, jakie stawia przed nimi metoda tutoringu oraz analizują w parach jak motywacja ze strony Opiekuna może wpływać na pracę podopiecznego. Miniwykład, prezentacja, praca w parach. Dyskusja na forum grupy. Miniwykład. Ćwiczenia w małych grupach, prezentacja wniosków na forum, burza mózgów. Kolaż najważniejsze kompetencje Mistrza. Miniwykład, prezentacja, konkretne metody kwestionariuszowe, ćwiczenia rozwiązywanie testu i obliczanie wyników Relacja Tutor Wychowanek: nawiązywanie relacji na trzech poziomach. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie warsztatu. Źródło: Opracowanie własne. Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia różnych metod nawiązywania relacji z podopiecznymi z poziomu: - zadaniowego; - interpersonalnego oraz - intrapsychicznego. Klamra zamykająca warsztat Praca w parach studium przypadku, a następnie prezentacja scenek i dyskusja. Ankiety i uwagi, informacje zwrotne o przebytym warsztacie, pytania od Uczestników twwp.edu.pl 9

12 Psychologiczne aspekty funkcjonowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Cel główny szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z możliwymi przyczynami zachowań trudnych wśród młodzieży. Będą w stanie rozpoznawać zachowanie na wczesnym etapie pojawienia się oraz będą potrafili reagować adekwatnie i skutecznie. Cele szczegółowe: Poznanie psychologicznych aspektów powstawania trudności rozwojowych u młodego człowieka; Poznanie typów zaburzeń wieku rozwojowego, w tym adolescencyjnego; Poznanie czynników determinujących zachowania trudne; Przybliżenie wiedzy na temat psychologicznych aspektów pracy w grupie. Czas trwania: 8 h. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Zagadnienie Krótki opis zajęć Wykorzystywane materiały i metody dydaktyczne Wstęp koło zapoznawcze, przedstawienie ramowego programuszkolenia, ustalenie formalnych kwestii. Uczestnicy witają się z prowadzącym. Każdy dzieli się tym, z czym przychodzi na dany warsztat, jak zapatruje się na tematykę szkolenia. Ocenia w skali od 1 do 5 jaki jest zakres jego wiedzy z tej dziedziny. Ćwiczenie rozgrzewające, energetyzujące, pobudzające motywację do uważności podczas trwania zajęć. Poznanie teorii rozwoju Człowieka wg. Koncepcji Erika Eriksona zwrócenie uwagi na rozwiązania konfliktów i ich wpływ na powstanie odpowiednich zaburzeń zachowania u Dziecka. Uczestnicy pracują nad wspólnymi koncepcjami powstawania zaburzeń w zależności od różnych sposobów rozwiązania konfliktów rozwojowych Człowieka na przestrzeni życia do okresu adolescencji. Praca w parach. Burza mózgów. Miniwykład. Dziecko nadpobudliwe. Uczestnicy będą wiedzieli co to jest: ADHD, nadpobudliwość. Poznają objawy od wczesnego dzieciństwa do adolescencji. Poszerzą swój obraz na temat cierpienia osoby ze zdiagnozowaną nadpobudliwością psychoruchową. Miniwykład, prezentacja, dyskusja, studium przypadku. Dziecko nieśmiałe. Uczestnicy będą wiedzieli jak powstaje nieśmiałość u Dzieci, jak przejawia się w wieku nastoletnim. Wpływ rodziny. Miniwykład prezentacja multimedialna, Dyskusja całej grupy. Zaburzenia zachowania Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie warsztatu Źródło: Opracowanie własne. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z kryteriami diagnostycznymi zaburzeń zachowania u młodzieży, obrazu klinicznego, przebiegu i rokowań w tym zaburzeniu. Klamra zamykająca warsztat Burza mózgów, dyskusja, prezentacja, miniwykład Ankiety i uwagi, informacje zwrotne o przebytym warsztacie, pytania od Uczestników 10 twwp.edu.pl

13 Diagnoza w pracy Tutora Cel główny szkolenia: Zapoznanie, bądź pogłębienie wiedzy Uczestników, z tematyką testów psychologicznych w celu umożliwienia im sięgania po te metody diagnostyczne w trakcie trwania projektu według potrzeb. Cele szczegółowe szkolenia: 1. Co to jest test psychologiczny ; 2. Jakie musi spełniać warunki metodologiczne test psychologiczny; 3. Co to jest: zmienna, trafność, rzetelność, przedziały ufności, operacjonalizacja i standaryzacja, jak również normalizacja; 4. Jakie są prawa osoby badanej; 5. Zapoznanie Uczestników z analizą i interpretacją wyników na przykładach konkretnych kwestionariuszy: TAB, SEG, STAI, KompOs; 6. Wady i zalety kwestionariuszy; 7. Inne metody diagnozy. Materiał dydaktyczny: Załącznik I c: str Czas trwania: 8 h. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Zagadnienie Krótki opis zajęć Wykorzystywane materiały i metody dydaktyczne Wstęp koło zapoznawcze, przedstawienie ramowego programu szkolenia, ustalenie formalnych kwestii, Zapoznanie Uczestników z tym co to jest test psychologiczny? Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące określenia czym jest test psychologiczny Miniwykład, prezentacja, dyskusja Co to jest zmienna? Jakie warunki metodologiczne musi spełniać test psychologiczny? Uczestnicy będą wiedzieli co to jest: zmienna, trafność, rzetelność, operacjonalizacja, standaryzacja, normalizacja, przedział ufności i standardowy błąd pomiaru Miniwykład, prezentacja, dyskusja, arkusze konkretnych kwestionariuszy dla przykładu Jakie są prawa osoby badanej? Uczestnicy zapoznają się z tym, jak należy traktować osobę badaną, jakie są jej prawa Ćwiczenia w parach, burza mózgów, prezentacja, miniwykład Zapoznanie się z konkretnymi metodami kwestionariuszowymi Wady i zalety kwestionariuszy, inne metody wykorzystywane w diagnozie psychologicznej Uczestnicy będą wiedzieli do czego stosować konkretne testy psychologiczne, kiedy i jak. Uczestnicy będą mieli możliwość rozpoznania sytuacji, w których warto zastosować kwestionariusz, a kiedy inne metody diagnostyczne byłyby bardziej wskazane Miniwykład, prezentacja, konkretne metody kwestionariuszowe, ćwiczenia rozwiązywanie testu i obliczanie wyników Burza mózgów, dyskusja, prezentacja, mini wykład Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie warsztatu Klamra zamykająca warsztat Ankiety i uwagi, informacje zwrotne o przebytym warsztacie, pytania od Uczestników Źródło: Opracowanie własne. twwp.edu.pl 11

14 Bilans Zasobów Cel główny szkolenia: Rozpoznawanie własnej motywacji do pracy. Diagnozowanie: co mogę zmienić, a czego nie? Kompetencje: indywidualne, społeczne oraz zawodowe. Jak rozpoznać i pracować nad kompetencjami u Podopiecznego. Bilans zasobów. Tworzenie realnego bilansu. Cele szczegółowe szkolenia: 1. Integracja grupy. 2. Praca nad motywacją Tutora. 3. Co Tutor może zmienić, a czego nie obszary trudne u Podopiecznego. 4. Przyswojenie definicji na temat kompetencji w życiu Człowieka. 5. Praktyczna wiedza dotycząca kompetencji indywidualnych, społecznych oraz zawodowych. 6. Bilans zasobów zapoznanie się z techniką. 7. Tworzenie bilansu zasobów we współpracy z Podopiecznym. Materiał dydaktyczny: Załacznik I c: str Czas trwania: 8 h. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Zagadnienie Wstęp koło zapoznawcze, przedstawienie ramowego programu szkolenia, ustalenie formalnych kwestii, Zapoznanie Uczestników z regułami wprowadzania programu w praktykę. Co rozumiemy poprzez koncepcję rozwoju przez całe życie? Profesjonalista podnoszenie własnych kwalifikacji Tutor jakie cechy powinien przejawiać? Kompetencje: indywidualne, społeczne, zawodowe Tworzenie Bilansu Zasobów. Krótki opis zajęć Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące określenia czym mają się zajmować, w jakim wymiarze godzin, jakie są ich ograniczenia i możliwości. Uczestnicy będą wiedzieli jaka jest perspektywa rozwoju w Polsce oraz jak bardzo potrzeba jest motywacja w kadrze nauczycielskiej, żebyśmy byli w stanie podnosić nasze zdolności w świecie. Uczestnicy zapoznają się z tym, jak widzą siebie w nowo nabytej roli Tutora Uczestnicy będą wiedzieli czym są kompetencje w życiu Człowieka i jak nad nimi pracować wraz z Podopiecznym. Wykorzystywane materiały i metody dydaktyczne Miniwykład, prezentacja, dyskusja Miniwykład, prezentacja, dyskusja, konkretne statystyki i informacje ze świata nauki Ćwiczenia w parach, burza mózgów, prezentacja, miniwykład Miniwykład, prezentacja, konkretne metody, ćwiczenia rozwiązywanie fikcyjnych problemów z Podopiecznym (praca w grupach) Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie warsztatu Klamra zamykająca warsztat Ankiety i uwagi, informacje zwrotne o przebytym warsztacie, pytania od Uczestników Źródło: Opracowanie własne. 12 twwp.edu.pl

15 Efektywna komunikacja Edukacja spersonalizowana Cel główny szkolenia: Uczestnicy poznają zasady komunikacji interpersonalnej i dialogu personalnego. Prezentacja głównych założeń edukacji spersonalizowanej. Cele szczegółowe szkolenia: Nabycie umiejętności prowadzenia dialogu personalnego; Umiejętność usuwania barier komunikacyjnych; Zdolność pozyskiwania uwagi podczas rozmowy; Trening aktywnego słuchania; Konstruowanie programu rozwoju talentów w spotkaniu z trudną młodzieżą. Materiały dydaktyczne: Załącznik I c: str Czas trwania: 8 h. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Zagadnienie Przedstawienie ramowego programu szkolenia, ustalenie formalnych kwestii. Spotkanie jako predyktor udanego dialogu z Podopiecznym. Krótki opis zajęć Zdania niedokończone/ Nie wiesz o mnie tego, że Uczestnicy dowiedzą się, jaką mają wiedzę na temat autentycznego i udanego spotkania w procesie tutoringowym. Zapoznają się z teorią na ten temat. Wykorzystywane materiały i metody dydaktyczne Integracja, Bliskość, Zaufanie. Praca w zespołach 3 osobowych, Dyskusja na forum grupy, Prezentacja miniwykład. Dialog personalny Uczestnicy zapoznają się z tym, czym jest dialog personalny. Stosowanie dialogu personalnego w praktyce. Ćwiczenia w parach, Burza mózgów, prezentacja, miniwykład Analiza Transakcyjna Praca domowa Skonstruowanie planu rozwoju talentów Podopiecznego z obszaru resocjalizacji. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie warsztatu Uczestnicy będą wiedzieli na czym polega koncepcja Analizy Transakcyjnej. Ma to na celu przedstawienie poziomów komunikowania się osadzonych nie tylko w koncepcjach filozoficznych, ale również na gruncie psychologii. Uczestnicy będą mieli za zadanie napisanie pracy, która krok po kroku będzie opisywać plan rozwoju talentów konkretnego Podopiecznego. Klamra zamykająca warsztat. Miniwykład - prezentacja, konkretne przykłady gier, Ćwiczenia tworzenie różnych gier komunikacji międzyludzkiej. Praca indywidualna lub w parach decyzja Uczestników szkolenia. Ustalenie ramowych cech Ucznia, którego talenty w pracy będą rozwijane, np. nastolatek, 15 lat, osiowe trudności i zdolności, ogólna sytuacja rodzinna, itp. Ankiety i uwagi, informacje zwrotne o przebytym warsztacie, pytania od Uczestników Źródło: Opracowanie własne. twwp.edu.pl 13

16 Tutor jako coach Cel główny szkolenia: Poznanie założeń psychologii pozytywnej oraz narzędzi coachingowych, które znajdują zastosowanie w tutoringu. Umiejętności / kompetencje: umiejętność stosowania w pracy tutorskiej narzędzi coachingowych. Cele szczegółowe szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z wiedzą z poniższego zakresu: Coaching definicje, modele, obszary zastosowania; Warunki relacji coachingowej na gruncie tutoringu; Kluczowe kompetencje tutora coacha; Proces formułowania celów w oparciu o metodę SMART; Metoda: Koło Życia ; Metoda GROW. Materiały dydaktyczne: Załącznik Ic: str Czas trwania: 8 h. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Zagadnienie Definicje Coachingu. Obszary zastosownia. Coaching w tutoringu. Metoda SMART Model GROW Krótki opis zajęć Uczestnicy nabędą wiedzę na temat coachingu oraz modelu 4 ech poziomów rozwoju wg. Dr K. Blancharda. Zapoznanie się modelem trzech poziomów słuchania. Trening zadawania pytań. Poznanie kluczowych kompetencji tutora coacha. Uczestnicy podejmują próbę ustanawiania celów daną metodą. Uczestniczy będą trenować dotykanie wszystkich kluczowych obszarów na drodze do zmiany. Wykorzystywane materiały i metody dydaktyczne Miniwykład, prezentacja, dyskusja. Praca w parach, Scenki, Burza mózgów, Część wykładowa. Laboratorium edukacji metoda prób i błędów. Poznanie metody poprzez prezentację Prowadzącego. Praca w zespołach 3 osobowych. Koło Życia Dookreślenie celu na wspólną pracę. Pogłębienie samoświadomości w kontekście balansu życiowego, wartości, zarządzania czasem, dotychczasowych i docelowych wyborów. Praca indywidualna podążanie za poleceniami Prowadzącego. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie warsztatu Klamra zamykająca warsztat Ankiety i uwagi, informacje zwrotne o przebytym warsztacie, pytania od Uczestników Źródło: Opracowanie własne. 14 twwp.edu.pl

17 Tutoriale przygotowanie i prowadzenie Cel główny szkolenia: Zaprezentowanie metody prowadzenia tutoriali na bazie eseju tutorskiego, który jest podstawową metodą w pracy Tutora. Cele szczegółowe: Poznanie metody tutorskiej jaką jest esej. Formułowanie tematów esejów w pracy z Podopiecznym. Planowanie i przeprowadzanie tutoriali zdobycie wiedzy praktycznej w tym zakresie. Rozpoznawanie własnych kompetencji, które mogą pomóc w tworzeniu indywidualnych Planów Rozwoju Podopiecznych. Materiał dydaktyczny: Załącznik I c: str Np. Esej tutorski przewodnik : Czas trwania: 8 h. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Zagadnienie Krótki opis zajęć Wykorzystywane materiały i metody dydaktyczne Przywitanie się z grupą, informacja o tematyce szkolenia celach jakie stoją przed Uczestnikami. Rozmowa z Uczestnikami. Prezentacja. Esej tutorski. Uczestnicy zapoznają się z metodą tutoringu esejem. Praca domowa grupa proponuje 3 tematy takiego eseju następnie ich zadaniem jest stworzenie takiej pracy i przyniesienie jej na następne zajęcia do analizy. Miniwykład (prezentacja multimedialna). Burza mózgów. Zadanie indywidualne. Planowanie tutoriali. Uczestnicy mają za zadanie w małych grupach, na bazie studium przypadku danego przez Prowadzącego stworzenie planu jednych zajęć tutoringowych. Następnie prezentacja na forum wypracowanych planów, analiza wspólna oraz dyskusja. Wprowadzanie modyfikacji w planach tam, gdzie zaobserwowano błędy. Ćwiczenia w parach, burza mózgów, prezentacja. Rozpoznawanie własnych kompetencji. Warsztat na bazie ćwiczeń psychodramowych, których zadaniem jest uświadomienie Uczestnikom jakie miejsce zajmują w grupie, jakie emocje im towarzyszą w różnych sytuacjach jeden na jeden, autoprezentacji oraz w sytuacjach, kiedy trzeba rozwiązać jakiś problem. Psychodrama. Burza mózgów, dyskusja, prezentacja, miniwykład. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie warsztatu Klamra zamykająca warsztat Ankiety i uwagi, informacje zwrotne o przebytym warsztacie, pytania od Uczestników Źródło: Opracowanie własne. twwp.edu.pl 15

18 Stres i sytuacje trudne w pracy Tutora Cel główny szkolenia: Uczestnicy poznają różne narzędzia, które umożliwią im znajdowanie rozwiązań w potencjalnie trudnych sytuacjach, nauczą się jak korzystać z narzędzi, które mogą być wykorzystane na spotkaniach tutorskich oraz nabiorą pewności, że poradzą sobie w nietypowych sytuacjach. Nauczą się również jak budować swoją grupę wsparcia do pracy tutorskiej. Cele szczegółowe szkolenia: Zrozumienie wartości empatii i asertywności w sytuacjach trudnych w relacji z Podopiecznym. Przećwiczenie potencjalnych trudnych sytuacji. Opór w relacji tutoringowej. Nabycie umiejętności rozpoznawania własnego stresu. Poznanie kolejnych faz stresu. Umiejętność zastosowania metod relaksacji. Przeciwdziałanie własnemu wypaleniu zawodowemu. Sens istnienia zespołów tutorskich. Superwizje z doświadczonymi tutorami. Stosowane metody: Materiały dydaktyczne: Załącznik Ib: str ; I c: str ; oraz materiał zamieszczony pod ramowym programem szkolenia. Czas trwania: 8 h. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Zagadnienie Wstęp przywitanie się wszystkich Uczestników - przedstawienie ramowego programu szkolenia, ustalenie formalnych kwestii Asertywność i Empatia ich wpływ na relacje z Podopiecznym. Krótki opis zajęć Litera imienia a cechy Rozmowy w dwójkach Powiedz Joannie, że Uczestnicy będą wiedzieli co to jest: asertywność i empatia. W jakich sytuacjach z nich korzystać. Zbadają swój poziom asertywności. Wykorzystywane materiały i metody dydaktyczne Ćwiczenia rozpoczynające, Integracja grupy, Rozluźnienie, Ćwiczenie relaksu, Informacje zwrotne. Test wiedzy z czym rozpoczynam? Miniwykład, prezentacja, dyskusja, arkusze konkretnych kwestionariuszy Mapa Asertywności. Stres co to jest? Tworzenie wspólnej definicji stresu. Czynniki mogące wywoływać stres w pracy Tutora. Klasyfikacja stresorów. Koncepcja stresu wg. Thomasa Holmesa i Richarda Rahe a Uczestnicy zapoznają się z tym, jak należy rozumieć pojęcie stresu, jakie czynniki mogą wywoływać taki stan w miejscu pracy. Ćwiczenia w parach, burza mózgów, prezentacja, miniwykład, ćwiczenie indywidualne omówienie na forum 16 twwp.edu.pl

19 Sfery w życiu Człowieka miniwykład Sfery w życiu Człowieka ćwiczenie w małych grupach Organizacja jako system miniwykład Więzi międzyludzkie w pracy miniwykład 5 cech grupy pracowniczej - ćwiczenie Jak postrzegam siebie, jak postrzegają mnie inni na tle konkurencyjnego i zmieniającego się otoczenia Uczestnicy będą mieli szansę odnalezienia siebie w przestrzeni pracownika. Prezentacja multimedialna wykład. Praca w parach. Panele i ćwiczenia. Wypalenie zawodowe przeciwdziałanie. Zespoły tutorskie. Superwizje. Uczestnicy będą mieli możliwość rozpoznania sytuacji, w których warto tworzyć zespoły tutorskie, jaki jest ich cel. Zapoznają się z różnymi technikami, dzięki którym mogą przeciwdziałać pojawiającym się sygnałom wypalenia zawodowego. Analiza sensowności superwizji praca nad przypadkiem. Ćwiczenia w parach, Burza mózgów, Zainscenizowanie sesji superwizyjnej. Dyskusja. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie warsztatu Klamra zamykająca warsztat. Ankiety i uwagi, informacje zwrotne o przebytym warsztacie, pytania od Uczestników Źródło: Opracowanie własne. twwp.edu.pl 17

20 Dobra praktyka wdrażanie tutoringu Cel główny szkolenia: Uczestnicy będą mieli wiedzę, jak wygląda pełna droga wdrażania programu tutoringowego. Poznają sekrety efektywnej relacji mistrz uczeń. Cele szczegółowe szkolenia: Pomaganie jako proces. Etapy pomagania Uczniowi Zrozumienie ścieżki wdrażania tutoringu wskazówki praktyczne. Rozumienie i istota edukacji permanentnej. Prezentacja dobrych praktyk w Polsce i na świecie. Postawa Tutora w relacji z Podopiecznym. Stosowane metody: Materiały dydaktyczne: Załącznik I c: str Czas trwania: RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Zagadnienie Pomaganie jako proces kolejne etapy. Edukacja permanentna Dobre praktyki w Polsce i na świecie. Postawa Tutora w relacji z Podopiecznym. Postawa Podopiecznego w relacji z Tutorem. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zakończenie warsztatu. Krótki opis zajęć Uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności z zakresu etapu: - nawiązywania relacji; - współpracy; - kończenia współpracy. Uczestnicy będą pracowali nad pełnym zrozumieniem danego terminu. Przedstawienie Uczestnikom rankingu najlepszych uczelni celem pobudzenia refleksji. Uczestnicy będą pracować nad możliwymi błędami w postawie, które mogą negatywnie wpływać na rozwój Wychowanka. Zadanie podobne, jak powyżej, tylko następuje odwrócenie ról. Klamra zamykająca warsztat. Wykorzystywane materiały i metody dydaktyczne Warsztat. Praca w parach, Dyskusja. Prezentacja multimedialna, Dyskusja. Praca w minigrupach, Burza mózgów, Dyskusja. Praca w minigrupach, Burza mózgów, Dyskusja. Ankiety i uwagi, informacje zwrotne o przebytym warsztacie, pytania od Uczestników. Źródło: Opracowanie własne. 18 twwp.edu.pl

21 CZĘŚĆ II. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ twwp.edu.pl 19

22 Szkolenie II: Psychologiczne aspekty funkcjonowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ROZWÓJ EGO WEDŁUG KONCEPCJI ERIKA ERIKSONA: rozwiązanie konfliktów a proces patologizacji jednostki. Teoria Eriksona, dotycząca rozwoju ego, dzieli rozwój tożsamości na osiem okresów, podczas których jednostka ma do pokonania konkretne kryzysy psychospołeczne oraz możliwość osiągnięcia cnót podstawowych. Zostanie przybliżona charakterystyka pięciu faz do momentu zakończenia okresu dojrzewania. Jest to pokierowane tym, że praca dotyczy rozwoju osobowości dziecięcej, natomiast trzy ostatnie okresy życia wyodrębnione przez Eriksona dotyczą człowieka dorosłego zostaną one jedynie wymienione. Pierwszy okres w życiu człowieka, okres niemowlęcy ma za zadanie poradzenie sobie z kryzysem nazwanym: podstawowa ufność a podstawowa nieufność, cnotą jaką dziecko może osiągnąć jest nadzieja. Pierwszym społecznym sukcesem dziecka jest pozwolenie matce na zniknięcie z pola widzenia bez wyrażania lęku i gniewu, ponieważ stała się ona dla niemowlęcia czymś już wewnętrznie pewnym i jednocześnie zewnętrznie przewidywalnym. Taka zgodność, konsekwencja, ciągłość oraz identyczność doświadczeń zapewniają podstawowe poczucie tożsamości ego, które zależy od rozpoznania istnienia wewnętrznej populacji zapamiętanych i oczekiwanych doznań oraz wizerunków, które są mocno skorelowane z zewnętrzną populacją znanych i dających się przewidzieć rzeczy i ludzi. Z tego względu, że konflikt między podstawową ufnością a podstawową nieufnością jest pierwszym zadaniem ego jest to głównie zadanie postawione przed matką. Ważne wydaje się, iż to ile ufności wynosi dziecko ze swoich najwcześniejszych doświadczeń zależy przede wszystkim od jakości kontaktu z matką. Rodzice muszą wypracować pewne metody kierowania dzieckiem poprzez zakazy i przyzwolenia, ale także muszą być w stanie przekazać dziecku głębokie, niemal fizyczne przekonanie, że to co robią, ma sens. Ostatecznie dzieci stają się neurotyczne nie na skutek samych przeżywanych frustracji, ale z braku ich społecznego sensu. 1 Kolejnym okresem jest wczesne dzieciństwo. Tutaj jednostka staje przed zadaniem rozwiązania konfliktu między autonomią, a wstydem i zwątpieniem. Podstawową siłą życiową, jaką niesie ze sobą rozwiązanie tego kryzysu jest wola. Niebezpieczeństwem jest tutaj pozbawienie dziecka stopniowego i dobrze ukierunkowanego doświadczenia wolnego wyboru może to doprowadzić do tego, że skieruje ono całą swoją skłonność do dyskryminacji i manipulacji przeciwko sobie. Faza ta jest decydująca dla proporcji między miłością i nienawiścią, współpracą a samowolą, wolnością wyrażania siebie a jego stłumieniem. Z poczucia samokontroli bez utraty poczucia własnej godności wywodzi się trwała życzliwość wobec innych i duma, natomiast z poczucia utraty kontroli i bycia kontrolowanym przez kogoś innego wyrasta utrzymująca się skłonność do zwątpienia i wstydu. 2 Rozwiązanie konfliktu pomiędzy inicjatywą, a poczuciem winy jest zadaniem dla dziecka w wieku przedszkolnym. Jakość ego, którą jednostka może osiągnąć to stanowczość. Inicjatywa stanowi niezbędny element każdego czynu człowieka, dla dziecka w wieku przedszkolnym podstawową czynnością jest zabawa. Niebezpieczeństwem związanym z tą fazą jest poczucie winy wobec zamierzonych celów oraz czynności podjętych z ogromnej przyjemności posiadania nowych możliwości lokomotorycznych i umysłowych. Chodzi przede wszystkim o akty agresywnej manipulacji i przymusu, w związku z tym, że przekraczają one wydajność zarówno organizmu, jak i umysłu wymagają zastopowania zamierzonej inicjatywy. 3 Inicjatywa prowadzi do rywalizacji. Dziecięca zazdrość i rywalizacja osiągają w tym okresie swą kulminację we współzawodnictwie o uprzywilejowaną pozycję wobec osoby znaczącej (np. matki). Normalna na tym polu porażka prowadzi do poczucia winy i lęku. Dziecko może zacząć pogrążać się w fantazjach,w których jest tygrysem czy olbrzymem, a w snach walczy z przerażeniem o życie. 4 1 Erikson E.H. (2002), Dopełniony cykl życia, Dom Wydawniczy REBIS Poznań. 2 Erikson E.H. (2000), Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy REBIS Poznań 3 Ibidem 4 Ibidem 20 twwp.edu.pl

23 W wieku szkolnym jednostka staje przed zadaniem rozwiązania kryzysu: pracowitość, a poczucie winy, gdzie jego rozwiązanie niesie ze sobą taką cnotę podstawową jak stanowczość. W tym okresie dziecko uczy się zyskiwać uznanie dzięki wykonywaniu pewnych czynności. Rozwija w sobie przemyślność i pracowitość, dopasowuje się do obcych praw rządzących światem. Doprowadzenie rozpoczętych czynności do końca stanowi cel, który stopniowo wypiera zachcianki i pragnienia związane z zabawą. Poszerzają się granice ego, jednostka uczy się czerpać przyjemność z ukończenia pracy, co osiąga dzięki wytężonej uwadze i wytrwałości. 5 Niebezpieczeństwem w tym okresie jest dla dziecka poczucie niższości i niestosowności. Jeśli nie ma ono nadziei na opanowanie pewnych zdolności lub nie ufa swojej pozycji wśród rówieśników, może zniechęcić się do utożsamiania z nimi. Dziecko, które wątpi w swoje wyposażenie zarówno w odniesieniu do świata narzędzi, jak i anatomii uważa się za skazane na mierność i niedopasowanie. Rozwój ulega zakłóceniu, jeśli rodzinie nie uda się przygotować jednostki do życia szkolnego lub, gdy szkoła nie spełni nadziei wcześniejszych faz rozwojowych. 6 W okresie pokwitania powstaje konflikt nazwany przez Eriksona (2000; 2002) jako tożsamość a niepewność roli. Jakość ego, jaką niesie ze sobą jego rozwiązanie jest wierność. Dzieciństwo we właściwym tego słowa znaczeniu dobiega ku końcowi i rozpoczyna się młodość. Rosnący i rozwijający się młody człowiek, w obliczu zachodzącej nim rewolucji fizjologicznej i stojących przed nim dorosłych zadań, zaczyna się przede wszystkim interesować tym, jak wygląda w oczach innych, w porównaniu z tym, za kogo sam się uważa, a także tym, jak połączyć role i umiejętności dotąd kultywowane z aktualnymi wzorcami zachowań. Niebezpieczeństwem związanym z ta fazą jest niepewność roli. Większość młodych ludzi jest gnębiona niemożnością zdecydowania się na jakąś tożsamość zawodową. Jednocześnie mają nadzwyczaj wybujałe poczucie przynależności do konkretnej grupy i potrafią być bardzo okrutni przy wyrzucaniu poza nawias tych, którzy są inni i nie do końca się identyfikują z daną klasą. Można ten okres podsumować jako czas wrażliwego, aczkolwiek ulotnego poczucia własnego istnienia, jak również moment żywego zainteresowania ideologicznymi wartościami wszelkiego rodzaju. Pozostałe trzy okresy dotyczą już wieku dorosłego i będą jedynie wymienione, co zostało zaznaczone już wcześniej: - okres wczesnej dorosłości; tutaj pojawia się konflikt między intymnością, a izolacją, a jego rozwiązanie niesie ze sobą cnotę nazwaną miłość, - faza dorosłości to kryzys: generatywność, a stagnacja i jakość ego, jaką można osiągnąć to troska, - starość: tutaj konflikt, przed jakim staje człowiek to integralność, a rozpacz i rozgoryczenie i zdolność życiowa mądrość. Wedle mądrości planu rozwojowego, w żadnym innym okresie życia poza dzieciństwem człowiek nie poznaje szybciej i zachłanniej, w żadnym nie wzrasta intensywniej w sensie dzielenia się obowiązkami i działaniami. DZIECKO NADPOBUDLIWE I. SYMPTOMATOLOGIA 7 : Kwestia terminologiczna: Należy rozróżnić problemy z uwagą i nadpobudliwością od klinicznych zaburzeń: zaburzenia hiperkinetycznego (ICD-10) i ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, DSM-IV); Określenie: PROBLEMY z nadpobudliwością i uwagą oznacza, że u dzieci występują objawy ze spektrum ADHD, lecz w formie nie patologicznej, o znacznie mniejszym nasileniu (Shaw, Lacourse, Nagin, 2005); 5 Ibidem 6 Erikson E.H. (2002), Dopełniony cykl życia, Dom Wydawniczy REBIS Poznań. 7 Namysłowska, I. (2005). Psychiatria Dzieci i Młodzieży, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa (s ) twwp.edu.pl 21

24 Triada problemów: 1. problemy z utrzymaniem uwagi trudności ze skupieniem się, koncentracją, nieumiejętność modulowania uwagi w zależności od zewnętrznych okoliczności, trudności w wybraniu najważniejszego bodźca w danej chwili, łatwe rozpraszanie się pod wpływem bodźców zewnętrznych; 2. problemy z impulsywnością i kontrolą zachowań wykonywanie przez dziecko czynności bez przewidywania następstw w stosunku do siebie i innych, brak umiejętności uczenia się na podstawie wcześniejszych doświadczeń ogólnych zasad postępowania, częste przerywanie czynności i jej niedokończenie, wykonywanie zadań bez zaznajomienia się z poleceniem czy instrukcją, gadatliwość, przerywanie innym, krótszy okres tolerancji na frustrację; 3. nadruchliwość dziecko jest nadmiernie ruchliwe, nadruchliwość nie jest połączona z celowym wykonywaniem zadania, trudność pozostania w jednym miejscu, aktywność bardzo chaotyczna, często irytująca i dokuczliwa dla otoczenia. II.TYPY ADHD 8 : Z przewagą zaburzeń uwagi Z przewagą nadruchliwości i impulsywności Mieszany III. PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE 9 : Podstawowe pytanie: czy mamy do czynienia z nadpobudliwością patologiczną czy ze zbliżającym się do granic normy wariantem normalnego rozwoju psychoruchowego? Poziom funkcjonowania dziecka nie jest identyczny w każdym otoczeniu np. objawy mogą być niewielkie lub nawet nieobecne, gdy dziecko jest w nowej sytuacji, podczas szczególnie interesującej dziecko aktywności, inaczej dziecko zachowuje się w domu a inaczej podczas wizyty lekarskiej czy u psychologa, gorsza koncentracja może być wynikiem nie zdiagnozowanego upośledzenia dziecka, kłopoty z uwagą czy nadruchliwość mogą pojawić się u zdrowego dziecka po dłuższym zajmowaniu się nudnym lub trudnym zajęciem także u dziecka przestraszonego lub chorego somatycznie, problemy mogą być wynikiem szczególnej sytuacji rodzinnej np. rozwód rodziców czy kłótnie w domu, nieracjonalne oczekiwania dorosłych względem dziecka; Informacje o dziecku należy zbierać z wielu źródeł dom, szkoła, zajęcia pozalekcyjne; Bardzo ważny problem: diagnoza różnicowa. Problemy psychiatryczne Choroby somatyczne Choroby neurologiczne, genetyczne, metaboliczne Działania niepożądane leków Inne Zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania,. Całościowe zaburzenia rozwoju, upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia Nadczynność tarczycy, znaczny przerost migdałka gardłowego, alergia (zwłaszcza pokarmowa), astma, przewlekłe zaburzenie ołowiem, choroba reumatyczna pląsawica Sydenhama Padaczka, zespół Williama, zespół kruchego chromosomu X, zespół Aarskoga, zespół Smitha-Magenis, zespół Klinefeltera, płodowy zespół alkoholowy (nie wyklucza ADHD), bloki enzymatyczne, np. fenyloketonuria, choroby zwyrodnieniowe, np. mukopolisacharydozy Barbiturany, benzodiazepiny, neuroleptyki, bronchodilatatory, leki nootropowe, leki przeciwhistaminowe, steroidy, teofilina Niedosłuch, kłopoty ze wzrokiem (niedowidzenie, daltonizm itd.), aprobowane zachowania ruchliwych dzieci, nudzące się dziecko w klasie 8 Ibidem 9 Ibidem 22 twwp.edu.pl

25 IV. ETIOLOGIA 10 : Lata 50. i 60. mikrouszkodzenia OUN z okresu okołopłodowego w wyniku niedotlenienia; Zatrucie ołowiem, spożywanie kolorowych barwników, konserwantów czy naturalnych salicylanów lata 60.; Nieprawidłowa sytuacja domowa, błędy wychowawcze; Wszystkie te hipotezy raczej czynniki podtrzymujące; Obecnie: Genetyczne uwarunkowania nadpobudliwości nieprawidłowa ekspresja genów powoduje zmiany wielkości, proporcji i funkcjonalne w niektórych rejonach mózgu (kora przedczołowa, jądra podstawy, spoidło wielkie i móżdżek) oraz zaburzenia w dojrzewaniu tych struktur; Dysfunkcja systemu noradrenergicznego i dopaminergicznego zła regulacja reakcji na nowe bodźce; Teoria Barkleya dysfunkcje w płatach czołowych zaburzenia hamowania reakcji oraz zaburzenia funkcji zarządzającej (executive functions) efekt to brak samokontroli zachowania. V. OBRAZ ZABURZEŃ W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU 11 : Zmiany objawów na przestrzeni lat są uwarunkowane zarówno czynnikami zewnętrznymi jak niekorzystne środowisko, nieprawidłowy proces wychowawczy oraz wynikają ze zmian w zachowaniu dziecka związanych z okresami rozwojowymi. Wiek niemowlęcy U dzieci do 3 lat przewaga pobudzenia w postaci znacznej ruchliwości i zmienności uczuciowej jest uważana za cechę fizjologiczną czyli prawidłowość, dopiero znaczne nasilenie objawów to niepokojący znak. Płytki sen Problemy z opanowaniem regularnego rytmu snu Problemy z łaknieniem Krzykliwość i drażliwość Trudności z uspokojeniem Wiek przedszkolny (3 5 r. ż.) Najczęściej wykrywane są pierwsze objawy w tym okresie: Emocje przeżywane są z większą intensywnością Długi okres adaptacji do przedszkola, problem z przyswajaniem norm społecznych Zauważalna nadmierna ruchliwość dziecka ( żywe srebro ) Skrajna impulsywność dziecka może być przyczyną konfliktów z rówieśnikami (bywa agresywne, potrafi uderzyć lub ugryźć) Niechęć do rysowania lub innych czynności wymagających skupienia Różnorodność form przewaga jednej grupy objawów lub ich współwystępowanie 70% zdiagnozowanych w tym okresie, ma objawy też w okresie dorastania 10 Ibidem 11 Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Brzyńska A., (2006). ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP, Gdańsk. twwp.edu.pl 23

26 Wiek szkolny Zaznacza się coraz wyraźniej upośledzenie funkcjonowania dziecka w porównaniu do rówieśników W młodszych klasach: przeważa nadaktywność motoryczna i impulsywność Coraz większy problem: deficyty uwagi i problemy z koncentracją wpływają na naukę (utrudnienia, słabe wyniki) Nadruchliwość zmniejsza się wraz z wzrostem wieku dziecka Nadal duża impulsywność i labilność emocjonalna (łatwo wybucha, prowokowane wdaje się w bójki) trudności w kontaktach społecznych Stopniowo pojawia się obniżona samoocena może prowadzić do stanów depresyjnych Bardziej szczegółowo: nie jest w stanie dostosować się do regulaminu szkolnego, a zwłaszcza do spokojnego siedzenia i uważania na lekcjach; jest bardzo ruchliwe, czyli wszędzie go pełno ; posadzone na krześle kręci się, wierci niespokojnie, co chwilę wstaje, wymachuje nogami, manipuluje przedmiotami znajdującymi się w zasięgu ręki; jest towarzyskie, rozmowne, często gadatliwe, hałaśliwe; żywo interesuje się otoczeniem, ale powierzchownie, często zmienia zainteresowania; trudno mu zająć się na dłużej jedną i tą samą czynnością, dlatego jest niesystematyczne; szybko się zniechęca i często nie kończy rozpoczętego zadania; słucha nieuważnie i nie jest w stanie skupić się na szczegółach; nie pamięta, co miało zrobić; w środku zdania zapomina, o czym mówiło; wyrywa się z odpowiedzią, zanim zostanie zadane pytanie; często przerywa innym; podejmuje pochopne decyzje i łatwo, bez zastanowienia akceptuje cudze pomysły; jest mało spostrzegawcze; często buja w obłokach; ma zmienne nastroje, często wpada w złość lub wybucha płaczem; nie chce wykonywać poleceń dorosłych, a w stosunku do rówieśników jest często konfliktowe i agresywne; lubi koncentrować na sobie uwagę rówieśników; nie umie przegrywać; ma zazwyczaj nie najlepszą pozycję w grupie, często jest samotne; często odgrywa rolę błazna klasowego albo tyranizuje innych. Dzieci nadpobudliwe częściej niż inne mają również kłopoty z powodu: zaburzeń językowych, zaburzeń pamięci, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii. Adolescencja Deficyty uwagi, słaba kontrola impulsów i postępująca niska samoocena podłoże poważnych trudności w szkole Nasilenie pobudliwości emocjonalnej (wzruszeniowość, impulsywność) Nadruchliwość zmienia się w uczucie wewnętrznego niepokoju Trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich działań Nasilone zaburzenia koncentracji uwagi 24 twwp.edu.pl

27 Popełnia liczne błędy w pracach Osiąga gorsze od swoich potencjalnych możliwości wyniki w nauce Słabo organizuje i planuje czynności Ma problemy w wybieraniu i realizacji najważniejszych celów Nie są opanowane umiejętności rozwiązywania problemów i szukania rozwiązań alternatywnych Złe gospodarowanie czasem Niska samoocena Trudności w relacjach z rówieśnikami Ryzyko występowania zachowań antyspołecznych VI. KONSEKWENCJE PSYCHOLOGICZNE 12 Dziecko nadpobudliwe jest często karane za swoje objawy, nieustannie odbiera cały szereg negatywnych informacji o sobie: słyszy, że jest niegrzeczne, leniwe, nie słucha i przeszkadza na tej podstawie tworzy obraz siebie jako osoby gorszej od innych, złej, nieudanej. W zależności od warunków rodzinnych i cech temperamentu może reagować agresją lub wycofaniem się i rezygnacją z wszelkich usiłowań. U części nastolatków objawy zaburzeń są minimalne, a dominuje przekonanie i tak mi się nie uda nabyte w trakcie lat niepowodzeń szkolnych. Współwystępowanie zaburzeń zachowania: 65% dzieci nadpobudliwych zgłaszanych do placówek pomocy, ma trudności z posłuszeństwem i wykonywaniem poleceń (są uparte, wybuchowe, agresywne werbalnie). Kontakty z kolegami przebiegają burzliwie, dziecko wpada w zabawę innych i nie ma umiejętności dostosowania się do jej reguł, chce przeforsować swoje, tak że nawiązywane kontakty są krótkotrwałe. Nadpobudliwe dziecko nie ma wielu przyjaciół i kolegów to znacznie obniża jego samoocenę. Przez grupę jest często postrzegane jako łamaga, fajtłapa, błazen, którego można się pośmiać. VII. PROŚBY NADPOBUDLIWEGO DZIECKA Pomóż mi skupić się na jednej czynności. 2. Chcę wiedzieć, co się zdarzy za chwilę. 3. Poczekaj na mnie, pozwól mi się zastanowić. 4. Jestem w kropce, nie potrafię tego zrobić, pokaż mi wyjście z tej sytuacji. 5. Chciałbym od razu wiedzieć, czy to, co robię, jest zrobione dobrze. 6. Dawaj mi tylko jedno polecenie naraz. 7. Przypomnij mi, żebym się zatrzymał i pomyślał. 8. Dawaj mi małe zadania do wykonania, kiedy cel jest daleko, gubię się. 9. Chwal mnie, choć raz dziennie, bardzo tego potrzebuję. 10. Wiem, że potrafię być męczący, ale czuję, że rosnę, kiedy okazujesz mi, jak mnie kochasz! 12 Ibidem 13 Ibidem twwp.edu.pl 25

28 DZIECKO NIEŚMIAŁE Referat: lęk i nieśmiałość u dzieci 14 Lęk jest procesem wewnętrznym, wzbudzanym na skutek wyobrażenia czy oczekiwania zagrożenia. Jego funkcja przystosowawcza polega na jak najlepszej adaptacji do możliwości wystąpienia zagrożenia. Rodzaje lęków u dzieci: 1) Lęk odtwórczy - związany z wcześniejszymi, negatywnymi doświadczeniami w życiu dziecka, reakcja strachu jest wyzwalana przez bodźce, których dziecko rzeczywiście doświadczyło. 2) Lęk wytwórczy - ma genezę w lękowych wyobrażeniach tj. wywołujące go osoby, zdarzenia, przedmioty, obrazy istnieją tylko w wyobraźni dziecka. A Kępiński 15 systematyzuje czynniki lękotwórcze w klasyfikacji genetycznej poprzez wyróżnianie czterech jego rodzajów: lęk biologiczny - wynikający z zagrożenia dwóch podstawowych praw biologicznych, lęk społeczny - występuje w sytuacji, w której grozi potępienie przez środowiska społeczne, lęk moralny - wywołany zagrożeniem ze strony zinternalizowanego zwierciadła społecznego, lek dezintegracyjny - występujący przy każdym naruszeniu istniejącej struktury interakcji z otoczeniem. U dzieci spotyka się trzy pierwsze z wymienionych rodzajów lęku, przy czym lęki biologiczne przeważnie wkomponowane są w tło społeczne. Nie ma dwojga dzieci, które przeżywałyby ten sam rodzaj lęku. Mimo to na podstawie badań dużych grup dzieci w różnych latach życia stwierdzono, że dzieci w pewnych okresach życia przeżywają charakterystyczne dla danego wieku rodzaje lęku: Okres przedszkolny - obcy ludzie i obce sytuacje, ciemność, wyimaginowane potwory, zwierzęta. Okres szkolny - odrzucenie przez rówieśników, zawstydzenie, trudne sytuacje. Okres dorastania - wygląd, niepowodzenie, sytuacje społeczne. Pozytywna rola lęku (mobilizacja do wysiłku, przezwyciężanie trudności): pełni rolę przystosowawczą, ma mobilizować do działań chroniących przed realnym, przewidywanym, prawdopodobnym zagrożeniem, zabezpieczając przed niezaspokojeniem potrzeb. ułatwia uczenie się zachowań społecznych, pogłębia empatię, uwrażliwia dziecko na to, co dzieje się z innymi. przygotowuje do działania, umożliwia wypracowanie sposobów radzenia sobie w różnych, życiowych sytuacjach. dziecko, które efektywnie radzi sobie z zadaniami i z tych prób wychodzi zwycięsko, nabiera wiary we własne możliwości, wzmacnia się wewnętrznie, kształtuje poczucie własnej wartości oparte na realnych podstawach kompetencjach. Lęk zatem spełnia też pozytywną rolę, mobilizując do wysiłku i przezwyciężania trudności. Lęk patologiczny: gdy stale dominuje w zachowaniu dziecka, jest permanentnie doznawany prowadząc do powstania szeregu zaburzeń (lęk przed separacją w dzieciństwie - po 5 r. ż, fobie dziecięce, lęk społeczny, mutyzm wybiórczy, uogólnione zaburzenia lękowe) reakcje lękowe tracą wówczas swoje przystosowawcze znaczenie, stają się nieadekwatne do bodźców, a niepokój wywołują nawet sytuacje nie mające znamion zagrożenia. wykształcenie się osobowości lękowej, która prowadzi do zaburzonego funkcjonowania dziecka zarówno na zewnątrz, w środowisku, jak i w nim samym doznając nieprzyjemnych uczuć stałego napięcia, ciągłego oczekiwania zagrożenia. 14 Hoffman S.G., Dibartolo P.M. (2010). Social Anxiety: Clinical Developmental and Social Perspective.Elsevier Inc. UK. 15 Kępiński, A. (2012). Lęk. Wydawnictwo Literackie, Kraków. 26 twwp.edu.pl

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi GENETYCZNIE UWARUNKOWANA, NEUROLOGICZNA DYSFUNKCJA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEADEKWATNYMI

Bardziej szczegółowo

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW 8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami w zachowaniu 70 Adresaci: rodzice dzieci i młodzieży zakwalifikowani do Innowacyjnego programu nauczania uczniów z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze.

Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze. Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze. Plan: Co to jest ADHD? Objawy ADHD Jak odróżnić ADHD od innych problemów zachowania

Bardziej szczegółowo

Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Dorota Kalinowska - psycholog

Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Dorota Kalinowska - psycholog Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Dorota Kalinowska - psycholog ADHD - nazewnictwo Wg DSM - IV TR: ADHD Attention Deficit Hyperactiviti Disorder /zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY IV Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Warszawie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne

Blok tematyczny: Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne Blok tematyczny: Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne Doskonalenie analizy rysunku dziecka i możliwości pracy z rysunkiem Agnieszka Nalepa, Urszula Stobnicka Agnieszka Nalepa nauczyciel dyplomowany,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA analiza psychologiczna Beata Dobińska psycholog Zachodniopomorska Szkoła Biznesu CHOROBA PRZEWLEKŁA A FUNKCJONOWANIE DZIECKA 1569,7 tys. dzieci i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 Bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, wrzesień 2013r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSTCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 16 dla młodzieży, rodziców i nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

OFERTA PORADNI PSTCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 16 dla młodzieży, rodziców i nauczycieli na rok szkolny 2017/2018 OFERTA PORADNI PSTCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 16 dla młodzieży, rodziców i nauczycieli na rok szkolny 2017/2018 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, PROFILAKTYKA KONFLIKTÓW I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW (MEDIACJE)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017 Bezpieczna i przyjazna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, 30 wrzesień 2016r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Wybierz zdrowie i wolność

Wybierz zdrowie i wolność O przedsięwzięciu Program profilaktyki uzależnień Wybierz zdrowie i wolność Niniejszy program stanowi wypadkową zdobytej na szkoleniach wiedzy i doświadczeń własnych autorki, które przyniosło kilkanaście

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. NOWOŚĆ: Superwizja Trening umiejętności interpersonalnych Treningu umiejętności komunikacyjnych

Szanowni Państwo. NOWOŚĆ: Superwizja Trening umiejętności interpersonalnych Treningu umiejętności komunikacyjnych Szanowni Państwo Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR oferuje Państwu szkolenia które mają na celu zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników Domów Pomocy Społecznej jak i Środowiskowych Domów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki i tabele... Wstęp do wydania polskiego... Przedmowa... Podziękowania...

Spis treści. Rysunki i tabele... Wstęp do wydania polskiego... Przedmowa... Podziękowania... Spis treści Rysunki i tabele... Wstęp do wydania polskiego... Przedmowa... Podziękowania... XI XIII XV XIX Wprowadzenie... 1 Umiejętności społeczne i dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym...

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? Tutoring to praca z drugim człowiekiem, która pomaga mu w pełni zrealizować swój potencjał potrzebny do wprowadzenia zmiany. W trakcie cyklicznych spotkań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: Nauczyciel przedmiotów zawodowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt.: Nauczyciel przedmiotów zawodowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii nr WND- POKL.03.03.02-00-022/08 pt. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV W naszej szkole realizowane są wyjazdy integracyjne dla uczniów klasy IV. Najczęściej wyjazdy te trwają trzy dni i uczestniczy w nim jeden zespół klasowy. Wyjazd

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

( POMYSŁ WŁASNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW)

( POMYSŁ WŁASNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW) Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu Na kryzys światowy SZOK zawodowy Opracował doradca zawodowy: Andrzej Podorski ( POMYSŁ WŁASNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty.

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty. www.pracowniaterapeutyczna.pl kontakt telefoniczny 501 640 703 OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ Organizujemy szkolenia z naboru indywidualnego oraz przyjmujemy zamówienia dla grup. Realizacja szkoleń następuje po

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każde dziecko jest zdolne!

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE M Szkoła Podstawowa w Damicach Obszar do wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Wybór zakresu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. S. KRASIŃSKIEGO w CHOTOMOWIE (na okres od września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.) PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.01.2003 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ,

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, dyrektorów szkół,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego. L.p. Cel ogólny Adresaci Cele szczegółowe Sposoby realizacji Realizatorzy

PROGRAM PROFILAKTYKI. XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego. L.p. Cel ogólny Adresaci Cele szczegółowe Sposoby realizacji Realizatorzy PROGRAM PROFILAKTYKI XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego L.p. Cel ogólny Adresaci Cele szczegółowe Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Wyjazd integracyjny- integracja klasowa 2. Profilaktyka uzależnieńdostarczanie

Bardziej szczegółowo

TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW

TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW TRAIN THE TRAINER ROCZNA SZKOŁA TRENERÓW Zapraszamy menedżerów, praktykujących trenerów oraz osoby rozpoczynające pracę w zawodzie trenera na roczny, kompleksowy

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Efekt przewidywany: Poprawa funkcjonowania społecznego uczestników w grupie rówieśniczej. Zmniejszenie poziomu agresji, lęku, impulsywności, stresu,

Efekt przewidywany: Poprawa funkcjonowania społecznego uczestników w grupie rówieśniczej. Zmniejszenie poziomu agresji, lęku, impulsywności, stresu, Adresaci: dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do Innowacyjnego programu nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania Czas trwania: 10 20 spotkań po 1,5 godziny dla 1 grupy Cel ogólny: nauka podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI OBSZAR CELE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIE - DZIALNI UWAGI I. Integracja grupy i współdziałanie. 1.Zwiększenie spójności grupy 2.Budowanie relacji z kolegami. 3.Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego. POZIOM ZAAWANSOWANY Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom i personelowi medycznemu technik właściwej komunikacji

Bardziej szczegółowo

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY RODZICEM A NAUCZYCIELEM W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO I EDUKACJI DZIECKA

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY RODZICEM A NAUCZYCIELEM W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO I EDUKACJI DZIECKA PARTNERSKA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY RODZICEM A NAUCZYCIELEM W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO I EDUKACJI DZIECKA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ JAK REAGOWAĆ, KIEDY DZIECKO MA KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH i SPOŁECZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte 81-127 Gdynia, ul. inż. J. Śmidowicza 69, tel./fax 261 626 25 85 Program kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych TUTORING

Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych TUTORING Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych TUTORING Wstęp Program jest adresowany do uczniów z klas IV VI ze Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych, uczęszczających ze wsi Szklary Górne, Obora, Szklary Dolne

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej ...Dobra edukacja to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu R A Z E M Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce czyli jak efektywnie ucząc dzieci mieć z tego przyjemność? Joanna Matejczuk Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczelnie

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? Tutoring W LOS 17 Co to jest tutoring? Proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy rozwój podopiecznego. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

2. Profilaktyka selektywna II stopnia - działania adresowane do dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka

2. Profilaktyka selektywna II stopnia - działania adresowane do dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka Współdziałanie pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców w przeciwdziałaniu powstawania czynników depresjogennych w szkole, otoczeniu szkoły, domach rodzinnych I Poziomy profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnie dla szkół Główne myśli Etap edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z MŁODZIEŻĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE Wprowadzenie do tematyki szkolenia Wiek dorastania wiąże się z szeregiem trudności, które rodzą frustrację rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY Rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko to wkroczenie w nowy etap życia. Spotyka się ono z sytuacją

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE CZY KONFLIKT? O AKCEPTACJI CHOROBY. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NF1 W KONTEKŚCIE RODZINNYM

POROZUMIENIE CZY KONFLIKT? O AKCEPTACJI CHOROBY. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NF1 W KONTEKŚCIE RODZINNYM POROZUMIENIE CZY KONFLIKT? O AKCEPTACJI CHOROBY. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NF1 W KONTEKŚCIE RODZINNYM dr n. med. Magdalena Trzcińska Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy NF1 W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo