Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej I Katedra Pediatrii Akademia Medyczna Wrocław Prof. nauk med. Ludwika Sadowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej I Katedra Pediatrii Akademia Medyczna Wrocław Prof. nauk med. Ludwika Sadowska"

Transkrypt

1 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej I Katedra Pediatrii Akademia Medyczna Wrocław Prof. nauk med. Ludwika Sadowska ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) genetyczne przeznaczenie czy zaburzenie rozwojowe dające się korygować w procesie wychowawczym

2 Prawdą jest, że proces rodzenia i wychowywania człowieka odbywa się w bólu i cierpieniu, które zawsze powinno wyzwalać miłość i odpowiedzialność, zarówno opiekunów, jak i samych dzieci. Jan Paweł II mówi, że choroba jest doświadczeniem danym po to ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości (Salvifici doloris, 30). Dzieci z objawami zespołu ADHD najczęściej nie są akceptowane w rodzinie, w grupie rówieśniczej, a ich cierpienie rzutuje na rodziców, wychowawców i nauczycieli, a także na lekarzy, psychologów i terapeutów.

3 Podstawowe zaburzenia u dziecka z ADHD Charakteryzują się występowaniem trwałych wzorców zachowania (przed 7 r.ż., przez co najmniej 6 miesięcy), wynikających z odmiennej pracy mózgu (zaburzenie równowagi procesów pobudzania i hamowania), a nasilających się pod wpływem stresu. ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI NADMIERNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA NADMIERNA IMPULSYWNOŚĆ

4 Opis objawów Zaburzenia koncentracji uwagi Przejawiają się nieumiejętnością wybrania tego, na czym w danym momencie trzeba się skupić oraz bardzo łatwym rozpraszaniem się pod wpływem zewnętrznych bodźców (pochodną zaburzeń uwagi jest stałe gubienie przedmiotów a także zapominanie różnych rzeczy, nieumiejętność zwracania uwagi). nie wykonuje poleceń nie uważa nie słucha zapomina

5 Opis objawów Nadmierna aktywność ruchowa Aktywność dziecka jest dość chaotyczna, nie służy określonemu celowi, biega, wierci się, bazgrze, obgryza paznokcie, ma poczucie wewnętrznego niepokoju, zaczepia innych. Dotyka przedmiotów znajdujących się w zasięgu ręki, ciągle bawi się małymi przedmiotami. Nie może przestać się ruszać, wstaje, wychodzi z ławki, macha nogami, rękoma.

6 Opis objawów Nadmierna impulsywność i nieprawidłowa kontrola zachowań Polega na podjęciu czynności bez przewidywania następstw, trudności w wykonaniu złożonych prac, niekorzystanie z wcześniejszych doświadczeń oraz ogólnych zasad, skrócenie czasu odwlekania działania, nie potrafią czekać na nagrodę lub karę. Mówi bez przerwy, odpowiedzi wyprzedzają pytania. Ujawnia gwałtownie swoje przeżycia nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji. Przejawia trudności w kontaktach z grupą rówieśniczą, zaczepia, przeszkadza, wtrąca się do zabawy.

7 Przyczyny zespołu ADHD Bardzo dużo osób cierpi na ADHD (2-9,5% dzieci w wieku szkolnym), a jego objawy nie zawsze ustępują z wiekiem, jedynie zmieniają swój charakter. Osoby dorosłe mają potem problemy z dostosowaniem się społecznym. Co najmniej trzykrotnie częściej zespół ten występuje u chłopców niż u dziewczynek, a badania genetyczne wskazują na jego uwarunkowania poligenowe. Zaburzenia związane są z niedojrzałością i zmniejszeniem struktur kory przedczołowej, części móżdżku, jąder podkorowych oraz z obniżeniem poziomu dopaminy odpowiedzialnej za hamowanie lub modulowanie czynności neuronów związanych z emocjami i ruchem. Zaburzenia samokontroli oraz utrudnione hamowanie własnych zachowań jest efektem defektów genetycznych warunkujących dojrzewanie strukturalne i funkcjonalne mózgu.

8 Czynniki pozagenetyczne wyjaśniają nie więcej niż 20-30% przypadków Wcześniactwo i niedotlenienie przed- i okołoporodowe. Uwarunkowania psychospołeczne: zaburzone funkcjonowanie rodziny, picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków przez matkę w czasie ciąży. Urazy mózgu, zwłaszcza uszkodzenie kory przedczołowej. Zespół deprywacji w związku z nie wytworzeniem lub zerwaniem więzi między niemowlęciem a rodzicami. Niedożywienie we wczesnym okresie życia (niedobór witamin z grupy B, C, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych), alergia pokarmowa, nadmiar barwników, konserwantów i salicylan w pokarmie, jak również manganu. Ekspozycja na wysokie stężenie ołowiu matki w ciąży, dziecka we wczesnym dzieciństwie i w wieku szkolnym.

9 Współczesne poglądy na etiopatogenezę ADHD Na podstawie nowoczesnych metod medycyny nuklearnej tj. pozytronowa tomografia emisyjna (PET), tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT) oraz czynnościowe badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) stwierdzono, że objawy zespołu ADHD są uwarunkowane zmianami strukturalnymi i czynnościowymi układu przedczołowo-prążkowiowego mózgowia (okolica kory przedczołowej, obręcz, dodatkowe pole ruchowe oraz zwoje podstawy mózgu). Wg Bradshaw ADHD jest sposobem adaptacji człowieka w związku z wymaganiami, ich nowością oraz integracją różnorodnych bodźców w czasie i przestrzeni. Badania genetyczne wskazują na udział ok. 20 genów odpowiedzialnych za procesy neurotransmisji: dopaminy, serotoniny, acetylocholony, noradrenaliny i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA).

10 zaburzenia funkcjonowania rodziny (konflikty, choroby, uzależnienia); nieprawidłowy przebieg ciąży, porodu i okresu noworodkowego (zamartwica, wcześniactwo, skażenie środowiska (Pb), uzależnienia matki i choroby psychiczne matki, krótki okres karmienia piersią); deprywacja potrzeb psychicznych dziecka, deficyty neuropsychologiczne; alergia i nietolerancja pokarmowa, zatrucia metalami ciężkimi (ołowiem i manganem). Współczesne poglądy na etiopatogenezę ADHD Wśród czynników środowiskowych regulujących ekspresję genów ważną rolę w powstawaniu objawów patologicznych zespołu ADHD przypisuje się czynnikom psychospołecznym, biologicznym oraz pokarmowym. Czynniki ryzyka zespołu ADHD:

11 GENETYCZNE Schemat uwarunkowań ADHD ŚRODOWISKOWE IMMUNOLOGICZNE PSYCHOSPOŁECZNE HORMONALNE POKARMOWE BIOLOGICZNE CHEMICZNE zaburzona równowaga neurotransmiterów: dopaminy (DA) serotoniny (5- HT) acetylocholiny (Ach) noradrenaliny (NA) kwasu gamma - aminomasłowego (GABA) nieprawidłowa równowaga między dopaminą i serotoniną Odpowiedzialnych za procesy przekazywania bodźców bioelektrycznych między neuronami fenotyp zachowań dziecka z zespołem ADHD

12 ADHD to zespół objawów, z których czasami się wyrasta, niektóre pozostają, inne można osłabić przez modyfikowanie otoczenia stwarzając dziecku korzystniejsze warunki zdobywania wiedzy Przebieg Objawy typowe dla ADHD związane są z obniżonym poziomem dopaminy i norepinefryny produkowanej przez niedojrzałe neurony odpowiedzialne za kontrolę uwagi, impulsywności i regulację zachowania. Zaburzenia istnieją od momentu narodzin, a pierwsze symptomy pojawiają się w niemowlęctwie, nasilają się z wiekiem z apogeum w okresie wczesnoszkolnym. Po 14 r.ż. zaczynają ustępować (tzw. faza przerwania) wskutek zwiększenia wydzielania neuroprzekaźników w dojrzewających strukturach mózgu. Sukcesy w nauce są poniżej posiadanych potencjalnych możliwości związane z niską samooceną.

13 Rokowanie U pewnej liczby osób dorosłych nie leczonych w dzieciństwie pozostają kłopoty emocjonalne, związane z impulsywnością, z koncentracją uwagi, brakiem samokontroli i refleksji, co utrudnia funkcjonowanie społeczne i zwiększa ryzyko rozwinięcia antyspołecznych zachowań, konfliktu z prawem, uzależnień i zaburzeń psychicznych (depresja, samobójstwa). Duża grupa osób z zespołem objawów ADHD w dzieciństwie prawidłowo prowadzona uzyskuje normalny status społeczny, często wyróżniając się określonymi zdolnościami wynikającymi z indywidualnych cech wysokiej inteligencji. Przykładem mogą być znane postaci jak Albert Einstien, Winston Churchil, Wolfgang Amadeusz Mozart, Henry Ford, Agatha Christie, Thomas Edison, Aleksander Graham Bell, Benjamin Franklin /addadhd.lifetips.com/.

14 Postępowanie wielokierunkowe obejmujące dziecko oraz jego otoczenie, środowisko, w którym żyje Poradnictwo zmniejszenie poczucia winy rodziców. Oddziaływanie psychospołeczne indywidualne dostosowanie metod wychowawczych i nauczania do możliwości i potrzeb dziecka. Psychoterapia rodziny. Farmakoterapia prowadzona przez specjalistę - będąca tylko metodą wspomagania działań psychopedagogicznych, której wymaga zaledwie co dziecko z nasilonymi objawami (ryzyko uzależnienia). Lekami z wyboru są leki psychostymulujące (metylfenidat, ritalin, dekstramfetamina, pemolina, atomoksetyna skuteczność 80-90%), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (imipramina, desipramina) oraz klonidyna.

15 Metody wychowawcze stosowane w terapii dzieci z ADHD Środowisko rodzinne: zadanie czy polecenia winny być jasne i krótkie tworzyć stałe stabilne ramy dla codziennego życia: plan dnia system reguł i zasad postępowania i konsekwentnie go wypełniać usuwać rozpraszające bodźce (nadwrażliwość słuchowa) pracować na pozytywnych wzmocnieniach i nagradzać pozytywne zachowania nie przekraczać możliwości dziecka nagradzać nawet niewielkie osiągnięcia unikać karania dziecka za objawy ADHD

16 Metody wychowawcze stosowane w terapii dzieci z ADHD Środowisko szkolne: klasy mało liczne (max 15 osób) dziecko nadpobudliwe siedzi w pierwszej ławce lub w kręgu mówić do dzieci językiem akceptacji w czasie lekcji sprawdzać postępy pracy ucznia stosować przerwy śródlekcyjne wykorzystując ćw. Denisona dla poprawienia np. koncentracji uwagi sprawdzać czy ważne informacje są zapisane w zeszycie włączyć dziecko z ADHD do akcji służenia pomocą innym potrzebującym pomocy nie etykietować - nie przypinać łatek zauważać i chwalić właściwe zachowania, przypominać o umowach i zakazach, uświadamiać skutki nieprzemyślanych działań co by było gdyby stosować karę tylko w sytuacji świadomego zamierzonego przekroczenia norm lub zasad wcześniej wspólnie ustalonych

17 Potrzeby rodziny dziecka z ADHD w obszarze psychosomatycznym usunięcie dyskomfortu wynikającego z niepewności i braku informacji dotyczących przewidywanych objawów choroby psychosomatycznej i sytuacji kryzysowych; wysłuchanie członków rodziny i zrozumienie ich niepokoju z powodu trudności wychowawczych dziecka; uzyskanie odpowiedzi na pytania, jak radzić sobie z problemami, zrozumieć chorobę i towarzyszące jej emocje; uzyskanie wiary we własne możliwości i wsparcie z zewnątrz.

18 Zaburzenia w obszarze psychosomatycznym konsekwencje zdrowotne, tj. częstsze i poważniejsze urazy, otyłość, brak dostatecznej troski o swoje zdrowie w dorosłym życiu, słabsze osiągnięcia szkolne osiągnięcie niższego wykształcenia, nie podejmowanie odpowiednich do możliwości ról społecznych, konflikty z rówieśnikami i dorosłymi, osobowość antyspołeczna, konflikty z prawem - większe ryzyko trafienia do więzienia, uzależnienia od alkoholu, narkotyków i papierosów, problemy finansowe, długi, depresja, zaburzenia lękowe, samobójstwa.

19 Potrzeby rodziny dziecka z ADHD z obszaru duchowego poczucie wspólnotowości ludzkiego przeżywania; ułatwienie okazywania uczuć; zaufanie; duchowe przeżycie rozstania, agresji; spokojne sumienie, likwidowanie poczucia winy; towarzyszenie i cierpliwe wspomaganie; więź duchowa z człowiekiem cierpiącym; wysłuchanie żalów i odczuć dziecka.

20 Zaburzenia z obszaru duchowego poczucie rzeczywistej lub wyimaginowanej winy, wzmożone odczucie wstydu negatywne bilansowanie własnych osiągnięć i niska samoocena, poczucie bezwartościowości, osamotnienie, brak trwałych przyjaźni, izolacja w grupie rówieśniczej, żal i nienawiść do siebie i innych, brak umiejętności przyjmowania i dawania miłości.

21 10 podstawowych próśb dziecka z ADHD, zawierające wykładnię skutecznego postępowania rodziców i nauczycieli 1. Pomóż mi skupić się na jednej czynności. 2. Chcę wiedzieć co się zdarzy za chwilę. 3. Poczekaj na mnie, pozwól mi się zastanowić. 4. Nie wiem jak to zrobić, pokaż mi wyjście z tej sytuacji. 5. Chcę wiedzieć od razu czy to co robię jest robione dobrze. 6. Dawaj mi tylko jedno polecenie naraz. 7. Dawaj mi małe zadania do wykonania. Gdy cel jest daleki gubię się. 8. Przypomnij mi, żebym się zatrzymał i pomyślał. 9. Chwal mnie choć raz dziennie, bardzo tego potrzebuję. 10.Wiem, że potrafię być męczący, ale czuję, że rosnę, kiedy okazujesz mi, jak mnie kochasz!

22 Jan Paweł II mówi, że choroba jest doświadczeniem danym po to ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości (Salvifici doloris, 30).

23 Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z wrodzonymi i nabytymi dysfunkcjami oun według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU). Rozwój neurofizjologicznych metod usprawniania (zwanych często gimnastyką leczniczą) datuje się zaledwie od 50-ciu lat. Kierunki rozwoju wyznaczają odkrycia naukowe w dziedzinie biologii, fizjologii, patologii, genetyki, ekologii oraz postęp techniczny w naukach medycznych, głównie w dyscyplinach klinicznych.

24 Metody neurorozwojowe usprawniania dzieci z zaburzeniami wrodzonymi i nabytymi w zakresie rozwoju psychomotorycznego od urodzenia dziecka wykorzystują prawa ontogenetycznego rozwoju, bazują na niezakończonym rozwoju mózgu (sieci neuronalnych), jego plastyczności rozwojowej, pamięciowej i naprawczej.

25 Dziecko postrzegane jako jedność psychofizyczna i duchowa od swego początku realizuje zgodnie z kodem genetycznym rozwój swojej osoby w wymiarze somatycznym, psychospołecznym i duchowym w określonych warunkach kulturowych i geograficznych na ziemi. Coraz częściej warunki środowiskowe nie sprzyjają rozwojowi dziecka od jego poczęcia w okresie wewnątrz łonowym, w czasie porodu i po urodzeniu stwarzając ryzyko nieprawidłowego rozwoju.

26 Metody neurorozwojowe stosowane w WMU u dzieci ryzyka nieprawidłowego rozwoju: neurokunezjologiczna Vojty, neuromotoryczna ustno-twarzowa terapia regulacyjna (uttr) Castillo-Moralesa neurorozwojowa-neuro Development Treatment NDT- Bobath filadelfijska zwana metodą Domana-Delacato integracja sensoryczna Ayres kinezjologia edukacyjna Dennisona

27 Metody neurorozwojowe stosowane w WMU u dzieci ryzyka nieprawidłowego rozwoju c.d.: pedagogika lecznicza Montessori metody wspomagające: masaż dziecięcy Shantali ruch rozwijający Sherborn muzykoterapia i arteterapia hipoterapia magnetostymulacja Viofor JPS biofeedback

28 Twórcy i użytkownicy tych metod organizują kursy i konferencje międzynarodowe, gdzie prezentują techniki i sprzęt stosowany w pracy, jak też efektywność poszczególnych sposobów usprawniania. Usprawnianie dziecka z zaburzeniami rozwoju powinno być kompleksowe, systematyczne, ciągłe uwzględniające fizjologiczne etapy rozwoju funkcjonalnego.

29 W opracowaniu modelu uczestniczyły placówki: Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej I Katedra Pediatrii AM we Wrocławiu Zakład Rehabilitacji w Ginekologii, Położnictwie i Pediatrii AWF we Wrocławiu Katedra i Zakład Radiologii AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Patofizjologii AM we Wrocławiu Instytut Pedagogiki UW we Wrocławiu Katedra Psychologii APS w Warszawie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka we Wrocławiu Szkoła Specjalna Nr 111 we Wrocławiu Specjaliści lekarze: okulistyki i laryngologii

30 Podstawa Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU) Podstawą WMU jest wczesna diagnostyka i stymulacja rozwoju psychomotorycznego obejmująca współpracę z rodzicami w procesie pielęgnacji od urodzenia w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb psychospołecznych i duchowych dziecka oraz rodziny. Stymulacja rozwoju jest realizowana głównie przez rodziców dziecka w warunkach domowych pod nadzorem pediatry współpracującego ze specjalistami z zakresu medycyny, rehabilitacji i psychopedagogiki. Dziecko ryzyka po urodzeniu jest zgłaszane do poradni zaburzeń rozwojowych, ośrodka wczesnej interwencji, gdzie prowadzona jest terapia rozwojowa.

31 WMU jako własna koncepcja wczesnej interwencji leczniczej powstał w czasie diagnostyki dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, których etiologia obejmowała uwarunkowania genetyczne (zespół Downa i inne aberacje chromosomalne), wady rozwojowe i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstałe w okresie rozwoju przed-, około- i po urodzeniu dziecka.

32 Program postępowania terapeutycznego obejmuje: 1. Pomoc w kształtowaniu więzi emocjonalnej w rodzinie od urodzenia się dziecka. 2. Wczesną diagnostykę specjalistyczną w zakresie: Rozwojowych zaburzeń somatycznych (wady narządowe) USG, NMR Dysfunkcji zmysłów (wzroku, słuchu) badanie wywołanych potencjałów korowych, pniowych, badanie laryngologiczne i okulistyczne Stanu sprawności narządu artykulacyjnego i poziomu rozwoju mowy badanie logopedyczne Zaburzeń rozwoju psychomotorycznego testami MFDR Diagnostyka neurokinezjologiczna Vojty, NDT-Bobath

33 Program postępowania terapeutycznego c.d. Diagnostyka neurokinezjologiczna Vojty, NDT-Bobath Diagnostyka kinezjologiczna Dennisona Diagnostyka dojrzałości społecznej testami MFDR, lub testami Gunzburga i uspołecznianie w rodzinie, przedszkolu i szkole integracyjnej na turnusach integracyjno-rehabilitacyjnych.

34 Stosowana terapia Medyczna zachowawcza i chirurgiczna Farmakologiczna leki substytucyjne (hormon tarczycy, wzrostu), enzymy trawienne, mega dawki witamin, soli mineralnych i mikroelementów, preparaty stymulujące przekaźnictwo nerwowe(cerebrum, Coenzym, Nootropil), potencje homeopatyczne, wyciągi tkankowe i implantaty komórek płodowych Terapia logopedyczna od urodzenia (karmienie piersią i właściwa pielęgnacja podczas karmienia, noszenie i zabawy, stymulacja obszaru ustno-twarzowego, wyzwalanie odruchu ssania i połykania) Terapia zerwanych lub niewytworzonych więzi uczuciowych

35 Stosowana terapia c.d. Kinezyterapia (neurostymulacja metodą Vojty, Bobath, sensoryczna integracja-si, ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo-Moralesa, stymulacja wzroku-dls i słuchu-trening słuchowy i aparaty słuchowe) Metody wspomagające kinezyterapię (masaż Shantali, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, terapia manualna-ergoterapia, kinezjologia edukacyjna według Paul i Geil Dennison ów gimnastyka mózgu przez zmyślne ruchy doskonalące umysł) Fizykoterapia (magnetostymulacja aparatem Viofor, JPS-MRS 2000, biofeedback)

36 Efektywność WMU Ocena efektywności modelu usprawniania została przeprowadzona na podstawie badań klinicznych, psychofizjologicznych (fale mózgowe, potencjały wywołane, NMR) u dzieci z zespołem Downa i u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (ZOKN, MPD). Wyniki badań publikowano w licznych pracach klinicznych i rozprawach doktorskich na sympozjach, konferencjach oraz w czasopismach naukowych.

37 Dziękujemy za uwagę

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 2 0 1 1 P o m o r s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y w S z c z e c i n i e 72 80 IZABELA KREMPIŃSKA ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością MISJA Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wspomaganie rozwoju małego dziecka ZESZYTY NAUKOWE 1/2014 P E D A G O G I K A Wspomaganie rozwoju małego dziecka pod redakcją Genowefy Pańtak Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. dr hab. Waldemar Woźniak Rdakcja naukowa dr Genowefa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi PORADNIK dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji?

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004 W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? 1 Rola wychowania w społecznym podziale ról według płci. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY nr 1/(28) STYCZEŃ 2013 BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 1, 8 30 PRACA REDAKCYJNA Ludwika Sadowska 1,2, Monika Mysłek-Prucnal 1, Anna Maria Choińska 1, Artur Mazur

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Tarnów, Filia Żabno AUTYZM Całościowe zaburzenie rozwoju dotyczące procesów warunkujących rozwój dziecka w wielu sferach. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Zadania higieny psychicznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży

Zadania higieny psychicznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży POROZMAWIAJMY O ZDROWIU PSYCHICZNYM materiały edukacyjno-informacyjne dla młodzieży przygotowane przez Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium z Mrągowa WITAJ! Broszurka, którą właśnie trzymasz,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Copyright by PSOUU, Warszawa 2002. ISBN 83 905283 8 x

Copyright by PSOUU, Warszawa 2002. ISBN 83 905283 8 x Copyright by PSOUU, Warszawa 2002 ISBN 83 905283 8 x Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02 639 Warszawa, ul. Głogowa 2b tel.: 022 848 82 60, 022 646 03 14 fax.:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek SPIS TREŚCI: 1. Wstęp.......5 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście aktualnych przepisów prawnych 7 3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zasady stosowane w terapii pedagogicznej,

Bardziej szczegółowo

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM POZIOM DIAGNOSTYCZNY mgr Joanna Moleda, mgr Katarzyna Mirosław Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny. Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej

Główny Inspektorat Sanitarny. Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej Warszawa Grudzień

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK 1 Załącznik do uchwały RG.. z dnia... PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK Opatów 2013 r. 2 SPIS TREŚCI I. ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA str. 3 II. WPROWADZENIE str.

Bardziej szczegółowo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo PIOTR PAWLAK DZIECI z i ich rodzeństwo Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzent: dr hab. Stanisław Lipiński, prof. WSEZiNS Adiustacja: Aleksandra Kalinowska Opracowanie typograficzne:

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz

Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz Depresja jako problem społeczny Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2020 roku depresja może stać się drugim co do wielkości - po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo