Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Poradnik dla nauczycieli i wykładowców.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Poradnik dla nauczycieli i wykładowców."

Transkrypt

1 Adana Rotary Yedipinar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi / Turcja YASPELD - "Zrozumienie i wsparcie młodzieży ze Specyficznymi trudnościami w nauce " - Rok Projekt: IT2-GRU Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie jakichkolwiek informacji w nim zawartych. Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Poradnik dla nauczycieli i wykładowców. Adana Rotary Yedipinar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi / Turcja Wykład pierwszy Czym są specyficzne trudności w uczeniu się (SpLD.)? Specyficzne trudności edukacyjne (lub SpLD.), wpływają na sposób w jaki informacje są przyswajane i przetwarzane. Są one raczej natury neurologicznej (a nie psychologicznej) i występują niezależnie od stopnia inteligencji. Mogą one mieć istotny wpływ na edukację i kształcenie oraz nabywanie umiejętności czytania i pisania. SpLD. to termin ogólny, używany do obejmowania wielu, często współwystępujących trudności takich jak: Dysleksja. Dyspraksja / DCD. Dyskalkulia. A.D.D / A.D.H.D. Zaburzenia przetwarzania słuchowego.

2 SpLD. może także współwystępować z trudnościami występującymi w ramach spektrum autyzmu, takimi jak zespół Aspergera. Należy pamiętać, że podobna terminologia może prowadzić do nieporozumień. Na przykład, termin "Trudności w uczeniu się", jest powszechnie stosowany do osób z ogólnymi (w przeciwieństwie do specyficznych) trudnościami, wskazującymi na niższy poziom potencjału intelektualnego. Na ogół, uczeń może zostać zdiagnozowany jako osoba z SpLD, gdy występuje brak osiągnięć względem wieku i poziomu umiejętności lub duża rozbieżność między osiągnięciami a potencjałem intelektualnym. Niedoświadczony obserwator może stwierdzić, że student z SPLD. jest "leniwy" lub "po prostu nie stara się wystarczająco mocno ". Na przykład, może mieć trudności ze zrozumieniem dużej rozbieżności pomiędzy czytaniem ze zrozumieniem, a biegłością wypowiedzi werbalnej lub między poziomem czytania, a poziomem prac pisemnych. Obserwator widzi tylko wejście i wyjście, a nie proces przetwarzania informacji. Niedostatki w procesie przetwarzania informacji mogą sprawić iż, uczenie się oraz wyrażanie myśli może być zadaniem trudnym lub wręcz niemożliwym. Ze względu na wysoki poziom współwystępowania pomiędzy różnymi osobami z zaburzeniami, ważne jest, aby zrozumieć, że każdy profil jest unikalny dla każdej jednostki i mogą one występować w różnych kombinacjach. Skutki SpLD. objawiają się na różne sposoby dla różnych uczniów i wahają się od łagodnych do bardzo dotkliwych. Może to być trudne do zdiagnozowania i określenia wpływu. Niezidentyfikowana i pozbawiona wsparcia dysleksja i powiązane z nią komplikacje mogą prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, frustracji i niskiej samooceny. Może to spowodować u dziecka wycofanie się lub rozwój różnego rodzaju problemów behawioralnych.

3 Rodzaje specyficznych trudności w uczeniu się: Dysleksja: Dysleksja jest ukrytą niepełnosprawnością, która dotyka około10% populacji. Jest to najczęściej występujące zaburzenie z całej grupy SpLD. Dysleksja jest zwykle dziedziczna. Uczeń z dysleksją może mieszać litery w słowach i wyrazy w obrębie zdań podczas czytania. Może też mieć trudności z poprawną pisownią wyrazów. Jednakże dysleksja to nie tylko trudności dotyczące czytania i pisania, choć akurat te problemy są jej najbardziej widocznym znakiem. Dysleksja wpływa również na sposób, w jaki informacje są przetwarzane, przechowywane i pobierane. Charakteryzuje się też problemami z pamięcią, szybkością przetwarzania, percepcją czasu i przestrzeni oraz trudnościami z organizacją. Niektórzy mogą mieć trudności z określeniem kierunku, lewego i prawego i nawigowaniem. Dyspraksja / DCD: Rozwojowe zaburzenie koordynacji ruchowej(dcd), znane również jako Dyspraksja w Wielkiej Brytanii, jest częstym zaburzeniem naruszającym koordynację ruchową zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Zaburzenie to jest oficjalnie uznawane przez organizacje międzynarodowe, w tym Światową Organizację Zdrowia. DCD jest odmienne od innych zaburzeń motorycznych, takich jak porażenie mózgowe czy udar mózgu. U poszczególnych jednostek przebieg zaburzeń może się różnić; może zmieniać się w czasie w zależności od wymagań środowiskowych oraz doświadczenia życiowego oraz utrzymywać się w życiu dorosłym. Trudności z koordynacją ruchową mogą mieć wpływ na codzienne funkcjonowanie, umiejętności życiowe, edukację, pracę i szanse na zatrudnienie. U dzieci mogą wystąpić trudności z czynnościami samoobsługowymi, pisaniem, jazdą na rowerze, zabawą, jak również innymi edukacyjnymi i rekreacyjnymi

4 działaniami. W dorosłym życiu wiele z tych trudności będzie nadal występowało. Pojawią się także problemy z przyswajaniem nowych umiejętności w domu, w szkole czy w pracy, takich, jak na przykład, prowadzenie samochodu. Może występować wiele różnych trudności, które mogą mieć poważny, negatywny wpływ na codzienne życie. Do tego dochodzą problemy emocjonalne, społeczne jak również problemy z zarządzaniem czasem, planowaniem i organizacją. Dyskalkulia: są to trudności ze zrozumieniem matematycznych pojęć i symboli. Charakteryzuje się niezdolnością do zrozumienia pojęcia liczb i prostych do opanowania, podstawowych umiejętności liczenia. Dzieci z dyskalkulią mają zwykle kłopoty z porównywaniem liczebności zbiorów, odczytywaniem czasu, rozumieniem ilości, cenami i operowaniem pieniędzmi. Trudności z liczeniem i matematyką są również powiązane z dysleksją. A.D.H.D / A.D.D. Zespól nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (nadpobudliwość). Zaburzenia charakteryzujące się nerwowością, impulsywnością, nieobliczalnością, nieprzewidywalnym i nieodpowiednim zachowaniem. Termin ADHD obejmuje zarówno ADHD z zaburzeniami hiperaktywnymi, jak i bez nich u dorosłych i dzieci. Można się spotkać także z terminem ADD (Attention-deficit disorder), który pojawił się jako nazwa zaburzenia jako pierwszy, a także AADD (Adult attention-deficit disorder), czy AADHD określające zaburzenie u osób dorosłych. Jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną aktywnością.

5 Uważa się, że ADHD występuje u 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6 9 lat), głównie chłopców, niezależnie od rasy i kultury. Następnie częstość występowania zmniejsza się o 50% na każde 5 lat, jednakże u 60% dorosłych utrzymują się niektóre lub wszystkie cechy zespołu (zwłaszcza dotyczące deficytów uwagi). Jeżeli nie występuje nadaktywność, należy stosować termin zaburzenie z deficytem uwagi. Niektóre osoby mają szczególne problemy z koncentracją, więc mogą być postrzegane jako "marzycielskie". Uczniowie bardzo łatwo się rozpraszają, zapominają co robią w połowie wykonywanej czynności i mają słabe rozwiniętą umiejętność słuchania. Zwykle nie zwracają uwagi na szczegóły, przez co mogą przegapić kluczowe, najistotniejsze kwestie podczas lekcji czy też wykładu. Należy również dodać, iż zaburzenia te często współwystępują z dysleksją. Zaburzenia przetwarzania słuchowego: często związane z dysleksją, uczniowie mogą mieć trudności ze zrozumieniem podczas słuchania, werbalnym wyrażaniem swoich myśli, czytaniem, zapamiętywaniem instrukcji, rozumieniem komunikatów słownych i utrzymaniem koncentracji. Spektrum autyzmu: cechy autystyczne, takie jak zespół Aspergera, mogą współistnieć z zaburzeniami opisanymi powyżej. Osoby dotknięte autyzmem często wykazują niezwykłe zachowania, nieelastyczne myślenie, nadmierne pielęgnowanie rytuałów, brak umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Niektóre cechy są wspólne z osobnikami cierpiącymi na SpLD. Trudności z zapamiętywaniem. Trudności z organizacją. Trudności z pisaniem. Trudności z przetwarzaniem wzrokowym. Trudności z czytaniem. Trudności z przetwarzaniem słuchowym.

6 z zarządzaniem czasem. Rozproszenie percepcji zmysłowej: niezdolność do filtrowania zewnętrznych bodźców wzrokowych lub słuchowych. Przeciążenia zmysłowe: podwyższona wrażliwość na bodźce wzrokowe i dźwiękowe; Niemożność wykonywania pracy w grupie. Młodzież i dorośli. Objawy SpLD. u osób młodych to: Wolne tempo pisania. Słabe prace pisemne, kłopoty z wyrażaniem myśli. Nawet jeśli dziecko dysponuje dużą wiedzą na konkretny temat, może mieć problemy z wyrażeniem tej wiedzy w formie pisemnej. Problemy z płynnością czytania: płynne czytanie jest umiejętnością czytania tekstu szybko i automatycznie, wymagającą angażowania świadomego wysiłku w niewielkim stopniu. SpLD. u osób dorosłych: Możliwym jest osiągnięcie dorosłości bez rozpoznanych i prawidłowo zidentyfikowanych zaburzeń. Do objawów, które mogą wskazywać na SpLD. należą: unikania czytania i pisania. Próby ukrywania trudności z czytaniem i pisaniem przed innymi ludźmi. pisownią. zarządzaniem czasem i niedostateczne umiejętności organizacyjne. na zapamiętywaniu i zdolnościach werbalnych, w celu uniknięcia czytania lub pisania.

7 WYKŁAD DRUGI Wskazówki dla nauczycieli Terapia edukacyjna Wiele porad i technik stosowanych w celu udzielenia pomocy dzieciom z SpLD. sprawdza się również u osób dorosłych. Wykorzystanie technologii, takich jak edytory tekstu i elektroniczne organizatory, może pomóc w pisaniu i organizowaniu codziennych czynności. Najlepszym sposobem przyswajania wiedzy jest wykorzystanie podejścia wielozmysłowego nabywania informacji. Na przykład, korzystając z rejestratora cyfrowego można nagrać wykład, a następnie go odsłuchać. Zaleca się również dzielenie dużych zadań i działań na mniejsze etapy. Jeśli potrzebujesz sporządzić plan lub zrobić notatkę na dany temat, może się okazać, że warto stworzyć "mapę myśli", zamiast tworzenia listy zadań. Mapy myśli są schematami, które używają obrazów i słów aby stworzyć wizualną reprezentację podmiotu lub planu. Niech pracodawca wie, że masz SpLD. ponieważ może to być wymagane, aby mógł zgodnie z prawem dostosować Twoje miejsce pracy i swoje oczekiwania względem Ciebie. Przykłady uzasadnionych zmian : zapewnienie Państwu pomocnych technologii, takich jak oprogramowanie do rozpoznawania głosu. wydłużenie czasu na wykonanie zadań, które sprawiają szczególne trudności. zapewnienie Państwu niezbędnych informacji w łatwo przyswajalnych formatach.

8 Poza użyciem innowacyjnych materiałów, wsparcie psychologiczne jest bardzo istotnym elementem leczenia SpLD. u dzieci i dorosłych. WYKŁAD TRZECI SpLD. / Ocena i diagnoza edukacyjna. W procesie ewaluacji i diagnozy, minimalne ograniczenia środowiska edukacyjnego i edukacja specjalna ma decydujący wpływ na określanie potrzeb edukacyjnych w odniesieniu do właściwości danej jednostki na całym obszarze jej rozwoju. Ewaluacja danej osoby i diagnostyka jest poparta standardowymi testami i narzędziami pomiarowymi, odpowiednimi względem indywidualnych cech danej jednostki i jest zatwierdzana przez zespół orzekający w dedykowanych do tego celu poradniach. Na ocenę diagnostyczną składa się raport medyczny, charakterystyka rozwoju poznawczego, fizycznego i społecznego oraz zdolności w obszarze dyscyplin akademickich; osiągnięcia w obszarze edukacyjnym oraz sprawozdanie z przebiegu indywidualnego rozwoju. Ewaluacja i diagnoza są powtarzane na wniosek rodziców lub szkoły jeśli zajdzie taka potrzeba. Zasady ewaluacji edukacyjnej i diagnozy. Wymagane dokumenty dotyczące ewaluacji i diagnozy Dla osób poddanych ewaluacji i diagnozie, wymagane są następujące dokumenty: Pisemny wniosek samego zainteresowanego, rodzica, szkoły lub instytucji. Raport rozwoju indywidualnego.

9 WYKŁAD CZWARTY SpLD. / Poradnictwo, Praktyka i Monitorowanie. Poradnictwo jest procesem, który polega na podejmowaniu decyzji środowiska edukacyjnego, bazującej na ewaluacji edukacyjnej i wyniku rozpoznania danej osoby, która wymaga kształcenia specjalnego, a następnie przygotowanie odpowiedniego planu edukacyjnego. Komisja orzekająca bierze pod uwagę potrzebę kształcenia specjalnego i umieszcza osoby tego wymagające w stosownych szkołach lub instytucjach, zgodnie z raportem ewaluacji edukacyjnej. Zespół ten może podjąć decyzję o kontynuowaniu edukacji w placówce specjalnej poprzez łączenie nauki ze swoją obecną szkołą zgodnie z raportem zawierającym wytyczne kształcenia specjalnego oraz wnioskiem rodziców. Następujące czynniki są brane pod uwagę przy umieszczaniu ucznia w odpowiedniej placówce edukacyjnej: a) Umieszczenie jest ukierunkowywane rodzajem i stopniem niepełnosprawności osoby oraz stopniem rozwoju i osiągnięciami w obszarach naukowych, potrzebami edukacyjnymi i zainteresowaniami. b) Personel placówki wraz z samorządem szkolnym ma wpływ na to, gdzie dana osoba ma zostać docelowo umieszczona. c) Pisemna opinii rodzica. d) Ucznia umieszcza się w szkole lub na uczelni jak najbliżej jego miejsca zamieszkania. e) Rodzice ucznia mogą odwołać się od decyzji o umieszczeniu dziecka w placówce do70 dni, począwszy od daty wydania decyzji. f) Decyzja o umieszczeniu dziecka w specjalnej placówce edukacyjnej może zostać podjęta na każdym etapie edukacji, zgodnie z jego rozwojem i osiągnięciami.

10 SpLD. / Edukacja integracyjna Edukacja integracyjna jest rodzajem kształcenia specjalnego, które otrzymują osoby tego wymagające w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich, a także w szkołach wyższych, uczestnicząc w procesie kształcenia wraz ze swymi zdrowymi kolegami i koleżankami oraz mając zapewnione odpowiednie wsparcie, na przykład, w postaci nauczyciela wspomagającego. Nauczanie jest planowane zgodnie z wcześniejszymi osiągnięciami i najważniejszymi potrzebami. Zindywidualizowany program nauczania powstaje w szkołach i instytucjach, które prowadzą klasy integracyjne. W szkołach i placówkach, które stosują edukację integracyjną, przygotowanie fizyczne, społeczne i psychologiczne jest wykonywane zgodnie z niepełnosprawnością ucznia. W tych szkołach i instytucjach, specjalistyczne narzędzia i sprzęt oraz materiały edukacyjne, jak również wsparcie kadry nauczycielskiej są zapewnione w celu efektywnego nauczania osób z zaburzeniami. Personel, inni uczniowie i ich rodzice są informowani o charakterze potrzeb kształcenia specjalnego, przez kompetentnych pracowników wyspecjalizowanych w tej dziedzinie., W szkołach i placówkach, w których prowadzone są oddziały integracyjne, do klas przyporządkowywane są maksymalnie dwie osoby wymagające kształcenia specjalnego. W przedszkolach, na grupę liczącą łącznie 10 osób przypadają 2 osoby z zaburzeniami lub 1, gdy łączna liczba wynosi 20. Na wyższych poziomach instytucji edukacyjnych musi być jedno dziecko, gdzie łączna liczba uczniów wynosi 25 lub 2, gdy 35. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, wydajności edukacyjnej i potrzeb tych uczniów, do pracy włączane są specjalne narzędzia i sprzęt, materiały edukacyjne, metody i techniki oraz pomiary i oceny.

11 SpLD. / Ocena sukcesu Metody, techniki, narzędzia pomiarowe, czas trwania pomiarów i dokonywania ocen, osoby odpowiedzialne za ocenę i środowisko w którym ocena jest dokonywana, są określane przez opinie i sugestie programu rozwoju jednostki w zindywidualizowanej edukacji. Ocena uczniów mających trudności z pisaniem i specyficzne trudności z uczeniem jest dokonywana ustnie, natomiast ocena uczniów mających trudności z ekspresją werbalną, jest wyrażana pisemnie. U osób zmagających się z trudnościami o charakterze zarówno pisemnym jak i ustnym, oceny są dokonywane poprzez obserwację zachowania. Warunki uczestnictwa w egzaminach pisemnych są zróżnicowane w zależności od rodzaju niepełnosprawności, osiągnięć i stopnia indywidualnego rozwoju. Egzaminy przygotowywane są w formie krótkich pytań i odpowiedzi. WYKŁAD PIĄTY SpLD. / Edukacja rodziców Edukacja rodziców jest edukacją zawierającą się we wszystkich rodzajach poradnictwa i doradztwa w celu niesienia pomocy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. a) programy edukacji rodziców są przygotowywane i realizowane adekwatnie do stopnia niepełnosprawności ucznia, charakterystyki jego rozwoju, potrzeb edukacyjnych ucznia i potrzeb rodziców; w zgodzie z zasadami i celami, które mają fundamentalne znaczenie w edukacji rodziców. b) planowanie i koordynacja usług edukacyjnych dla rodziców są wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów. c) programy edukacyjne są przygotowywane i prowadzone przez szkoły zorientowane na kształcenie specjalne, instytucje i szkoły prowadzące grupy integracyjne.

12 d) ) programy edukacyjne dla rodziców są prowadzone indywidualnie, grupowo w szkołach lub też na specjalnych platformach edukacyjnych w sieci w zależności od możliwości i potrzeb. e) programy edukacyjne są planowane na okres jednego roku z udziałem rodziców i wznawiane z roku na rok, zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów i ich rodziców. f) usługi edukacyjne realizowane są w szkołach i instytucjach. Ale w razie konieczności mogą być również realizowane w gospodarstwach domowych.

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych

Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych Redakcja: Dr Ian Smythe Niniejsza książka jest częścią PROJEKTU WŁĄCZANIE (Leonardo Include Project) Ogólnoeuropejskiego projektu sponsorowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Krystyna Sochacka Białystok SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Streszczenie W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej zdjęcie na okładce: www.photogenica.pl 1 Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej? Iwona Fechner-Sędzicka

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Uczeń zdolny analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych

Uczeń zdolny analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych zdjęcie na okładce: www.photogenica.pl Uczeń zdolny analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych Natalia Cybis, Ewa Drop, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI Aleje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r.

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r. Akademi a Pedagogiki Specj alnej im. Marii Grzegorzewskiej Metody rozpoznawania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka dla zapobiegania specyficznym

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi PORADNIK dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. Opracowanie merytoryczne: Grażyna Kozioł, Renata Zaborek

Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. Opracowanie merytoryczne: Grażyna Kozioł, Renata Zaborek Poznań 2012 Opracowanie merytoryczne: Grażyna Kozioł, Renata Zaborek Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej Podręcznik użytkownika modelu Produkt wykonany w ramach i w celu realizacji

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008

RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008 RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008 Raport przygotowany na podstawie bazy danych o przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi prowadzonej w Centrum Metodycznym

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały dla nauczycieli 1 Recenzent: mgr Joanna Wrona Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departament

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo