Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZP/27 12/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup i instalację oprogramowania typu serwerowa baza danych do ewidencji, zarządzania muzealiami i informacjami na ich temat oraz udostępniania danych na ich temat w Internecie dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Spis treści. 1. Wstęp Założenia ogólne Zastosowana terminologia struktura dokumentu Funkcjonalności Wymagania ogólne Wymagania techniczne Struktura programu Wdrożenie Administracja Użytkownik Inwentarz Kwerenda Historia zmian Ewidencja Konserwacja Archeologia Ruch zabytku Multimedia Zestawienia... 53

2 2.16. Indeksy, listy haseł, słowniki, tezaurusy Wydarzenia Kalendarz Edukacja Kontakty Wystawy Katalog On line Bibliografia Transport Pomieszczenia Wydruki Spis rekordów Rejestr Gospodarczy Dokumentacja zgodności ze standardem SPECTRUM Migracja danych Szkolenia Wstęp Założenia ogólne Celem zamówienia jest zakup serwerowego oprogramowania bazodanowego wraz z instalacją i wdrożeniem, w tym migracją danych, na potrzeby Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość ewidencjonowania i zarządzania zbiorami i multimediami oraz eksportowania danych na serwer strony internetowej w celu prezentacji On line. Pozyskane oprogramowanie ma służyć digitalizacji zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego. Użyty w oprogramowaniu schemat metadanych opisowych ma być zgodny co najmniej z brytyjskim standardem SPECTRUM 3.2 (bądź nowszym). Ponadto uwzględnione zostaną jednostki informacji nie

3 ujęte w standardzie, dotyczące między innymi opisu multimediów, sprzętu pomocniczego i innych. Więcej o standardzie SPECTRUM w punkcie 1.2 Uwaga: zgodnie z warunkami licencji, wykonawca musi samodzielnie pozyskać licencję od Collection Trust na korzystanie ze standardu SPECTRUM w komercyjnym produkcie. Muzeum posiada własną licencję na SPECTRUM. Warunki umowy z Collection Trust zakazują Muzeum udostępniać standardu stronie trzeciej. Program musi umożliwiać eksport danych do schematu LIDO i Dublin Core ES. Program powinien być zgodny z wytycznymi ICOM i MINERVA. Program ma w szczególności służyć: ewidencji obiektów własnych i użyczonych Muzeum, w tym pozyskiwaniu obiektów, ich opracowywaniu oraz kontroli dokumentacji ze stanem faktycznym, zarządzaniu ruchem obiektów zarówno wewnątrz Muzeum (miejsca przechowywania), jak i wypożyczeniami do i z Muzeum, zarządzaniu obiektami na polach: inwentaryzacji, ekspozycji, konserwacji, zarządzaniu wizerunkami obiektów, w tym licencjami (zezwolenie na wykorzystanie wizerunku), przeszukiwaniu zasobu pod kątem przeprowadzania kwerend, do wydruku różnego typu dokumentów i zestawień zaprojektowanych przez Muzeum, generowaniu statystyk i raportów na podstawie informacji wprowadzonych do Programu, dokonywaniu operacji na danych osobowych (wg wskazań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), tj. przetwarzania w Programie, udostępniania i zmieniania informacji na żądanie osoby, której dane znajdują się w Programie, eksportowaniu danych do różnych formatów, eksportowaniu i prezentacji zbiorów w katalogu internetowym, katalogowaniu multimediów, udostępnianiu informacji pracownikom, klientom.

4 Okres gwarancji 24 miesiące Zastosowana terminologia. Dział komórka organizacyjna Muzeum wymieniona w statucie organizacji. W Muzeum jest łącznie 20 działów, z czego 12 jest bezpośrednio związanych z opieką nad zbiorami. Pracownicy tych działów będą stanowili głównych Użytkowników Programu. Doraźnie będą z niego korzystali również pracownicy 3 innych działów. Grupa Informacji zbiór powiązanych ze sobą relacjami Jednostek Informacji standardu SPECTRUM, ułożony w kolejności alfabetycznej, np. Grupy Informacji związane z pozyskaniem Obiektów w terenie, Grupy Informacji powiązanych z identyfikacją Obiektu etc. Hasło zestaw znaków literowych i cyfr, potwierdzający uprawnienia Użytkownika do uruchomienia Programu. Ilość licencji aktywnych określa ilość zalogowanych jednocześnie do Programu Użytkowników, którzy tworzą bądź korzystają z zasobów bazy danych. Indeks alfabetyczny spis haseł bez struktury hierarchicznej. Jednostka Informacji określenie odnoszące się do pojedynczej jednostki metadanych (składającej się z nazwy jak i wpisanej treści), np. Rok produkcji, Opis fizyczny, Aktualne miejsce przechowania, Numer inwentarzowy, Dział Sprawujący Opiekę nad Zabytkiem. Jednostka informacji odpowiada potocznemu określeniu Nazwa pola. Login identyfikator, unikalna nazwa Użytkownika, używana do logowania do Programu. Muzeum Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku z siedzibą główną w spichlerzach na wyspie Ołowiance, wraz z oddziałami: Żuraw w Gdańsku, Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku, Statek Muzeum Sołdek cumujący przy nabrzeżu w Gdańsku, Statek Muzeum Dar Pomorza cumujący przy nabrzeżu w Gdyni, Muzeum Rybołówstwa w Helu, Muzeum Wisły w Tczewie, Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, Brama Żuławska w Gdańsku (formalnie nie stanowi oddziału Muzeum, pracownia Działu Konserwacji Muzealiów). Obowiązujący skrót nazwy Muzeum to CMM. Numer Depozytu unikalny identyfikator nadany obiektowi w Księdze Depozytów Muzeum, składający się ze skrótu nazwy Muzeum, skrótu DEP i numeru z zakresu od 1 do 99999; np. CMM/DEP/1, CMM/DEP/101.

5 Numer Dokumentacji Konserwatorskiej numer nadany dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zabiegów konserwatorskich Numer Ewidencji Gospodarczej unikalny numer identyfikacyjny nadany przedmiotom stanowiącym sprzęt pomocniczy, wyposażenie, elementy scenograficzne i inne. Numer składa się z oznakowań typu CMM/803/82, D III 5 IV/71 72, WOW/6 7 Numer Inwentarzowy unikalny identyfikator nadany obiektowi wpisanemu do Księgi Inwentarzowej określonego Działu, składający się ze skrótu nazwy Muzeum, skrótu Działu sprawującego opiekę nad zabytkiem oraz kolejnego numeru z Księgi, o zmiennej liczbie znaków z zakresu od 1 do 99999; np. CMM/BO/1, CMM/HZ/2500. Numer Księgi Wpływu kolejny numer w Księdze Wpływu przypisany obiektowi włączonemu do zbiorów Muzeum. Do Księgi Wpływu wpisuje się wszystkie obiekty pozyskane do zbiorów Muzeum, wpisane do Ksiąg Inwentarzowych Muzeum, Rejestrów Pomocniczych NW Muzeum i Księgi Depozytu. Numer Polowej Księgi Wpływu kolejny numer w Polowej Księdze Wpływu przypisany obiektowi archeologicznemu pochodzącemu z badań Muzeum. Numer Polowej Księgi Wpływu składa się z dwóch rodzajów oznakowania. Starsze oznakowanie: symbol wraku, kolejny numer porządkowy PKW i rok wpisu (dwucyfrowy) np. W5/460/aa/79, W32/200/98. Aktualny sposób zapisu, dla nowoodkrytych wraków, bazujący na siatce geograficznej, składa się z oznaczenia kwadratu np. F33 i lokalizacji wewnątrz kwadratu np. F.33.2/49/03. Numer Rejestru Pomocniczego NW unikalny identyfikator nadany obiektowi w Rejestrze Pomocniczym NW określonego Działu, składający się ze skrótu nazwy Muzeum, skrótu działu sprawującego opiekę nad zabytkiem, oznakowania NW oraz kolejnego numeru z Rejestru o zmiennej liczbie znaków z zakresu od 1 do 99999; np. CMM/BO/NW/1, CMM/WM/NW/100. Numer Rejestru Pomocniczego PK unikalny identyfikator nadany obiektowi w Rejestrze Pomocniczym PK Muzeum, składający się ze skrótu nazwy Muzeum, skrótu PK (Pomocniczy Konfiskata) oraz kolejnego numeru z Rejestru o zmiennej liczbie znaków z zakresu , np. CMM/PK/1. Obiekt przedmiot, który był, jest lub będzie pod opieką Muzeum, niezależnie od tego, czy jest jego własnością, depozytem, wypożyczeniem bądź jest przechowywany w Muzeum w oparciu o inne podstawy prawne. Pojęcie obejmuje: muzealia, zabytki, dobra kultury, artefakty i inne.

6 Program Serwerowy system bazodanowy dedykowany muzeom, przeznaczony do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi. Umożliwia również udostępnianie zbiorów w Internecie i zarządzanie multimediami. Może mieć postać kilku ściśle ze sobą powiązanych aplikacji. Rekord elektroniczna karta ewidencyjna (może dotyczyć obiektu, pomieszczenia, osoby, podmiotu, miejsca i in.). W dokumencie stosowane są określenia: rekord ewidencyjny obiektu dotyczy ewidencji wszelkich informacji związanych z obiektem; rekord konserwatorski dotyczy ewidencjonowania wszelkich informacji związanych z pracami konserwatorów; rekord ewidencji gospodarczej dotyczy ewidencjonowania przedmiotów z Ewidencji Gospodarczej. Skontrum sprawdzenie (kontrola) stanów zasobów materiałowych danej instytucji, w tym porównanie stanu faktycznego z zapisem w ewidencji muzealnej SPECTRUM stworzony i wydany przez brytyjski Collection Trust standard dokumentacji muzealnej, obejmujący procedury i jednostki informacyjne umożliwiające opis i zarządzanie zbiorami. Zalecany m. in. w publikacjach projektów: ATHENA (m. in. w dokumencie: ECP 2007 DILI Athena, Recommendations and Best practice report regarding the apllication of standards, including recommendations for a harvesting format and fact sheet for dissemination, 2009), Minerva (Minerva Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes, 2008). SPECTRUM stanowił obok pochodnych CDWA (CDWA Lite i MuseumDat) główny standard opisu zbiorów muzealnych, do którego odnoszono się przy tworzeniu schematu LIDO (patrz LIDO Lightweight Information Describing Objects, ver. 1.0, 2010). Standard CDWA stworzono z myślą o dokumentacji dzieł sztuki i dlatego nie odpowiada on potrzebom opisu zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego, ponadto nie uwzględnia w wystarczającym stopniu danych administracyjnych. SPECTRUM został również wskazany w dokumentach ICOM: ICOM CIDOC Statement of principles of museum documentation, v. 6, 2007; oraz w opracowaniu Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, pod red. G. Płoszajskiego, Warszawa, Za każdym razem, gdy mowa jest w dalszej części dokumentu o standardzie SPECTRUM, należy przez to rozumieć wersję SPECTRUM 3.2 bądź nowszą. Tezaurus słownik języka deskryptorowego, którego hasłami są deskryptory i askryptory z wyraźnie określonymi i oznaczonymi relacjami semantycznymi (zgodnie z PN 92/N 09018). Użytkownik pracownik Muzeum korzystający z Programu w zakresie wprowadzania i wyszukiwania danych. Zestawienie wyselekcjonowany w Programie zespół rekordów służący przygotowaniu wystawy bądź wypożyczenia, a także pracy badawczej i innym celom. Zestawienia mogą być tworzone, zapisywane, łączone, udostępniane i likwidowane według doraźnych potrzeb Użytkowników.

7 1.3. struktura dokumentu Zamieszczony poniżej opis usystematyzowano w postaci tabel w ramach bloków tematycznych, obejmujących najważniejsze elementy Programu. Większość bloków składa się z dwóch tabel, pierwsza uwzględnia elementy obligatoryjne, jakie Program musi spełniać, druga elementy opcjonalne, które są przedmiotem oceny oferty.

8 2. Funkcjonalności Kod grupy Nazwa grupy Liczba funkcji Liczba funkcji Liczba punktów funkcji obowiązkowych opcjonalnych do zdobycia 2.1. WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE STRUKTURA PROGRAMU WDROŻENIE ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIK INWENTARZ KWERENDA HISTORIA ZMIAN EWIDENCJA KONSERWACJA ARCHEOLOGIA RUCH ZABYTKU MULTIMEDIA ZESTAWIENIA INDEKSY, LISTY HASEŁ, SŁOWNIKI, TEZAURUSY WYDARZENIA KALENDARZ EDUKACJA KONTY WYSTAWY KATALOG ON LINE BIBLIOGRAFIA TRANSPORT POMIESZCZENIA WYDRUKI SPIS REKORDÓW REJESTR GOSPODARCZY SUMA

9 2.1. Wymagania ogólne Obligatoryjne: KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE Program musi być dedykowany wyłącznie dla muzeów Program w proponowanej wersji musi być wdrożony przynajmniej w 1 Muzeum o zbiorach przekraczających (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk zewidencjonowanych obiektów Program musi posiadać polską wersję językową menu Program umożliwia ewidencję i zarządzanie zbiorami muzealnymi co najmniej zgodnie ze standardem SPECTRUM. W tym celu wykonawca sporządzi i dostarczy Muzeum dokumentację poświadczającą, że wszystkie jednostki informacji standardu SPECTRUM są wprowadzone w programie (więcej o tym na stronie 57). W całym okresie gwarancji i dodatkowego serwisu po upływie 24 miesięcy (jeśli okres serwisowy został uwzględniony w umowie), wykonawca zmieni nazwę dowolnej jednostki informacji w Programie na inną (podaną przez Muzeum) na wniosek Muzeum. Program umożliwia eksport zestawu danych o obiekcie zgodny z: LIDO i Dublin Core SE i posiada gotowe szablony w języku angielskim, w tym w formacie XML Pogram pozwala m.in. na: ewidencjonowanie obiektów własnych i pozyskanych czasowo; ewidencję na potrzeby GUS kwerendy (wyszukiwanie proste i złożone); tworzenie dokumentów (raporty, zestawienia, umowy, protokoły, karty katalogowe etc.); eksport danych do katalogu On line; gromadzenie danych o obiektach i wydarzeniach; gromadzenie danych o osobach zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych; tworzenia powiązań między danymi; kontrolę ruchu muzealiów; grupowanie obiektów w zestawieniach (w tym w grupowanie zabytków na wystawy i do wypożyczeń); generowanie danych i raportów; skontrum; inwentaryzację

10 dokumentację konserwacji; dokumentację stanowiska archeologicznych planowanie i dokumentację wydarzeń Opcjonalne (nieobligatoryjne): KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE WAGA Program posiada polską wersję językową jednostek informacji standardu SPECTRUM Program posiada certyfikat zgodności ze standardem SPECTRUM COMPLIANT wystawiony przez Collection Trust Program posiada przygotowany anglojęzyczny szablon XML standardu SPECTRUM do eksportu pełnego zestawu jednostek informacji o obiekcie z uwzględnieniem podziału na grupy informacji.

11 2.2. Wymagania techniczne Obligatoryjne: KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE Program pracuje na następujących systemach operacyjnych: Windows XP, Vista, 7; Unix (Linux); MacOS Oprogramowanie instalowane na serwerze pracuje na następujących bazach danych: Microsoft SQL wersja 2000 i nowsza, MySQL wersja 5 i nowsza Program korzysta z danych zapisanych na serwerze Program umożliwia wprowadzanie odsyłaczy jedynie do plików umieszczonych na serwerze. Program umożliwia dodawanie różnego rodzaju plików na serwer do domyślnie wskazanego repozytorium, przez Użytkowników o odpowiednich uprawnieniach Program obsługuje nazwy plików i folderów dłuższe niż 8 znaków Program automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu Program ma budowę modułową, umożliwiającą w przyszłości dodawanie nowych elementów Możliwe jest utworzenie minimum 100 kont Użytkowników Ilość aktywnych Użytkowników może być limitowana przez ilość licencji Jeśli licencja obejmuje np. 30 aktywnych Użytkowników, oznacza to, że nie mniej niż 30 Użytkowników może jednocześnie pracować z bazą danych On line Możliwe jest łączenie się z Programem w oddziałach Muzeum za pomocą sieci Internet, w tym tworzenie i korzystanie z zasobów cyfrowych serwerowej bazy danych Program musi umożliwiać łatwy eksport danych do programów pakietu Microsoft Office 97 i nowszych, Open Office Program musi umożliwiać łatwy import otwartego tekstu z programów pakietu Microsoft Office 97 i nowszych, Open Office za pomocą funkcji kopiuj/wklej Program umożliwia publikację zdefiniowanych danych (wybranych rekordów) na nośniku zewnętrznym (CD/DVD/BR/pamięci masowe) w formacie umożliwiającym odtworzenie tych danych np. przez przeglądarki internetowe lub programy Microsoft lub Adobe Acrobat Reader

12 Program umożliwia tworzenie powiązań co najmniej między zapisanymi danymi o: a) obiektach i grupach obiektów; b) osobach, podmiotach, społecznościach, datach, miejscach, adresach, lokalizacjach z danymi o obiektach (i odwrotnie); c) osobach, podmiotach, społecznościach, datach, miejscach, adresach, lokalizacjach z danymi o wydarzeniach, użyczeniach, depozytach, konserwacjach, (i odwrotnie); d) bibliografii z danymi o obiektach (i odwrotnie); e) obiektach z danymi o: wydarzeniach, wrakach, stanowiskach archeologicznych, multimediach, depozytach, konserwacji (i odwrotnie); f) lokalizacjach z danymi o obiektach, które się tam znajdują (i odwrotnie); g) obiektach z danymi o kolegium ds. pozyskiwania zbiorów (i odwrotnie); h) obiektach z danymi o komisji szacunkowej (i odwrotnie); i) multimediach (i samych multimediów) z danymi o wydarzeniach, wrakach, stanowiskach archeologicznych j) obiektach z multimediami Dane, które nie są dostępne dla Użytkownika nie są widoczne na ekranie i nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania Przesyłanie informacji w sieci musi być szyfrowane kluczem co najmniej 128 bitowym Opcjonalne (nieobligatoryjne): KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE WAGA Łączenie z bazą danych przez Użytkownika odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w związku z czym nie ma konieczności instalowania dodatkowej aplikacji klienckiej na stacji roboczej Użytkownika Program musi umożliwiać łatwy eksport danych do plików PDF, RTF, HTML, XML, XLS Program musi umożliwiać łatwy eksport danych (wszystkich lub wybranych dla jednego lub wielu obiektów) do formatki tekstowej lub tabelarycznej w programach Microsoft Office i Open Office realizowany przez funkcję eksportuj do Program musi umożliwiać łatwy import otwartego tekstu z plików PDF, RTF, HTML, XML, XLS za pomocą funkcji kopiuj/wklej NIE 2 NIE 1 NIE 2

13 Na ekranie podstawowym musi być umieszczone przedstawienie ikonograficzne obiektu. Wskazane jest aby w pozostałych modułach/zakładkach było widoczne przedstawienie ikonograficzne obiektu. Przedstawienie ikonograficzne prezentowane w rekordzie jest zaznaczone jako główne spośród zdjęć dołączonych do obiektu Program umożliwia przybliżanie i oddalanie zdjęć powiązanych z rekordami (np.: otwieranie w nowym oknie, opcja zoom lub inne) Program uniemożliwia zapisywanie przez Użytkowników prezentowanych na ekranie plików graficznych przy użyciu poleceń zapisz obraz jako, zapisz element docelowy jako Program umożliwia tworzenie powiązań między zapisanymi danymi o: a) obiektach a kalendarzem (terminy użyczeń, udział w wydarzeniu, wystawie, konserwacja etc.) (i odwrotnie); b) kolegium do spraw pozyskiwania zbiorów a kalendarzem (i odwrotnie); c) o wydarzeniach z kalendarzem (i odwrotnie); d) o wypożyczeniach z kalendarzem (i odwrotnie) Program powinien generować raport w panelu administracyjnym za każdym razem, gdy wystąpi krytyczny błąd Programu Katalog On line utworzony w Internecie lub udostępniony osobom spoza Muzeum na przeznaczonych do tego stanowiskach roboczych ze względów bezpieczeństwa powinien być repliką oryginalnej bazy danych oprogramowania Program umożliwia generowanie kodów kreskowych na podstawie unikalnego oznaczenia numerycznego obiektu (np. Numeru Inwentarzowego). Ma umożliwiać generowanie kodów kreskowych i drukowanie ich na etykietach oraz import kodów kreskowych do programu NIE 1 NIE 2 NIE 2 NIE Program zbudowany jest w oparciu o rozwiązania Open Source

14 2.3. Struktura programu Poniżej zestawiono modelową strukturę Programu. Struktura nie jest obligatoryjna, ponieważ Muzeum ma świadomość, że nabywa przynajmniej częściowo ukończony produkt, w którym nie wszystkie proponowane rozwiązania mogą być zastosowane. KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE WAGA Program umożliwia zarządzanie zbiorami co najmniej poprzez następujące moduły: 1. Obiekt 2. Ruch zbiorów 3. Wydarzenia 4. Podmiot 5. Archeologia 6. Miejsce 7. Inwentarz 8. Konserwacja 9. Pomocnicze Moduł Obiekt obejmuje podgrupy: 1.a. Ewidencja (metadane dotyczące: identyfikacji, powstania, opisu, wartości, udostępniania i podpisów, uwzględniają co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Object Identification Information, Object Production Information, Object Description Information, Object Valuation Information, Object Use Information, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Date Information, Place Information, Person Information, People Information, Organisation Information>; oraz dane dla GUS (patrz punkt ) 1.b. Stan obiektu (metadane dotyczące: stanu zachowania, zaleceń konserwatorskich oraz zabiegów konserwatorskich, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Object Condition and Technical Assessment Information, Object Requirement Information, Object Conservation and Treatment) c. Kontrola obiektu (metadane dotyczące: kontroli zgodności stanu faktycznego obiektu z dokumentacją oraz informacje o uszkodzeniach bądź brakach, uwzględniające co najmniej jednostki

15 informacji z grup informacji SPECTRUM: Object Audit Information, Loss/Damage Information <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Person Information>) 1.d. Pozyskanie/zwrot (metadane dotyczące: pozyskania obiektu w terenie, przyjęcia obiektu <do zbiorów, bądź w depozyt/przechowanie>, zwrotu/wydania zabytku, skreślenia, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Object Collection Information, Object Entry Information, Object Exit Information, Disposal Information, Common Procedural Units, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Date Information, Place Information, Person Information, People Information, Organisation Information>) 1.e. Miejsce przechowania (metadane obejmujące co najmniej jednostki informacji z grupy informacji SPECTRUM: Object Location Information) 1.f. Historia (metadane dotyczące: historii obiektu, powiązań obiektu, informacji o obiekcie od właściciela i odbiorców, w tym badaczy i zwiedzających, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Object History And Association Information, Object Owner s Contribution Information, Object Viewer s Contribution Information, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Date Information, Place Information, Person Information, People Information, Organisation Information>) 1.g. Prawa (metadane dotyczące: praw do zabytku, praw pozyskanych dla CMM, praw udzielonych przez CMM, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Object Rights Information, Objects Rights In Information, Object Rights Out Information, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Person Information, People Information, Organisation Information>) 1.h. Dokumentacja (metadane obejmujące bibliografię i odniesienia, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grupy informacji SPECTRUM: Reference Information; metadane opisujące załączone multimedia) 1.i. Dane o rekordzie (metadane dotyczące: historii zmian, warunków udostępniania informacji z rekordu, informacji o

16 rekordzie, danych kto i kiedy założył rekord, kto i kiedy wypełnił rekord, kto i kiedy zatwierdził rekord; metadane mają uwzględniać jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Amendment History, Use And Provision Of Information, Record Information) Układ jednostek informacji w poszczególnych podgrupach powinien być intuicyjny, a nie alfabetyczny (np. jednostka informacji Tłumaczenie Nazwy, powinna znajdować się blisko jednostki informacji Nazwa) Moduł Ruch Zbiorów obejmuje podgrupy: 2.a. Przeniesienie obiektu (metadane dotyczące planowania przeniesienia obiektu i dokumentacji przeniesienia obiektu bądź obiektów <z możliwością utworzenia listy numerów identyfikacyjnych obiektów>, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Movement Information, Common Procedural Units, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Person Information>) 2.b. Użyczenia i depozyty do CMM (metadane dotyczące: warunków użyczenia do Muzeum, stron użyczenia, odpowiedzialnych osób, gwarancji, poręczeń i ubezpieczeń, <wraz z listą obiektów przewidzianych do użyczenia>, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Loan In Information, Indemnity Information, Insurance Information, Common Procedural Units, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Organisation Information, Person Information, Place Information>) 2.c. Użyczenia i depozyty z CMM (metadane dotyczące: warunków użyczenia z Muzeum, stron użyczenia, odpowiedzialnych osób, gwarancji, poręczeń i ubezpieczeń, <wraz z listą obiektów przewidzianych do użyczenia>, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Loan Out Information, Indemnity Information, Insurance Information, Common Procedural Units, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Organisation Information, Person Information, Place Information>) d. Lokalizacja (metadane dotyczące lokalizacji, w tym stanu lokalizacji, umiejscowienia i panujących warunków <temperatura, wilgotność etc.> oraz przypisanego do lokalizacji obiektu, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji

17 SPECTRUM: Location Information) Układ jednostek informacji w poszczególnych podgrupach powinien być intuicyjny, a nie alfabetyczny Moduł Wydarzenia obejmuje podgrupy: 3.a. Dokumentacja zadania związanego z obiektem (metadane dotyczące: terminów i sposobu realizacji zadania związanego z obiektem, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Process Information, Common Procedural Units, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Organisation Information, Person Information, People Information>) 3.b. Kalendarz (z układem dni i miesięcy w formie tabelarycznej bądź terminarza, z widocznie zaznaczonymi datami, do których odnoszą się użyczenia, wydarzenia i zadania związane z zarządzaniem zbiorami) 3.c. Udostępnianie zbiorów (metadane dotyczące: udostępniania zbiorów na wystawy poza Muzeum, udostępniania zbiorów do badań i użycia (np. uruchomienie zabytkowej maszyny), uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Use Of Collections Information, Common Procedural Units, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Organisation Information, Person Information>) Układ jednostek informacji w poszczególnych podgrupach powinien być intuicyjny, a nie alfabetyczny Moduł Podmiot obejmuje podgrupy: 4.a. Osoba (metadane dotyczące osób związanych z Muzeum i obiektami, w tym artystów, autorów, osób przedstawionych na obiektach bądź z nimi związanych (w tym postacie historyczne), darczyńcy, właściciele, kuratorzy, pracownicy odpowiedzialni za procedury mające miejsce w Muzeum <delegowani bądź odpowiedzialni za realizację opisywanych zadań>, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Person Information, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Date Information, Address Information, Place Information>)

18 4.b. Podmiot [lub Organizacja] (metadane dotyczące podmiotów związanych z Muzeum i obiektami, a w tym: instytucji, firm, przedsiębiorstw, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, spółek, zrzeszeń, także komisje, komitety, rady, etc., uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Person Information, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Date Information, Address Information, Place Information, Person Information>) 4.c. Społeczność (metadane dotyczące społeczności związanych z Muzeum i obiektami społeczności, w tym kultur, cywilizacji, grup językowych, wspólnot i narodów, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grupy informacji SPECTRUM: People Information) Układ jednostek informacji w poszczególnych podgrupach powinien być intuicyjny, a nie alfabetyczny Moduł Archeologia obejmuje podgrupy: 5.a. Wrak 5.b. Podwodne Stanowisko Archeologiczne 5.c. Lądowe Stanowisko Archeologiczne (metadane obejmujące jednostki informacji zgodne z Kartą Ewidencyjną Stanowiska Archeologicznego AZP (opracowana przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków KOBIDZ, obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa NID) Układ jednostek informacji w poszczególnych podgrupach powinien być intuicyjny, a nie alfabetyczny Moduł Miejsce obejmuje podgrupę: 6.a. Miejsce (metadane dotyczące miejsc związanych z obiektem, w tym zwłaszcza miejsca historyczne: miejsce powstania, miejsce pozyskania, miejsce przedstawione na obiekcie bądź z nim związane, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Place Information, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Date Information, Organisation Information, People Information, Person Information> Układ jednostek informacji w poszczególnych podgrupach powinien być intuicyjny, a nie alfabetyczny

19 Moduł Inwentarz obejmuje podgrupy: 7.a. Kolegium (metadane dotyczące Kolegium do Spraw Pozyskiwania Zbiorów, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Object Entry Information, Acquisition Information, Object Exit Information, Common Procedural Units, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Organisation Information, Person Information>) 7.b. Kontrola (metadane dotyczące Kontroli zgodności stanu faktycznego zbiorów z dokumentacją, w tym metoda kontroli, zakres i kontrolujący, nr zarządzenia etc., uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Audit Information, Common Procedural Units, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Organisation Information, Person Information>) 7.c. GUS (metadane obejmujące jednostki informacji zgodne z kategoriami w sprawozdaniu GUS) 7.d. Komisja Szacunkowa (metadane związane z pracami Komisji Szacunkowej Muzeum, w tym skład komisji, nr protokołu, data obrad, wnioski i uwagi, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Valuation Information, Common Procedural Units, <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Organisation Information, Person Information>) Układ jednostek informacji w poszczególnych podgrupach powinien być intuicyjny, a nie alfabetyczny Moduł Konserwacja obejmuje podgrupy: 8.a. Dokumentacja konserwatorska (metadane związane z stanem zachowania, zaleceniami dotyczącymi zabytku, zabiegami konserwatorskimi, opiniami konserwatorskimi, analizami, uwzględniające co najmniej jednostki informacji z grup informacji SPECTRUM: Object Condition and Technical Assessment Information, Condition Check/Technical Assessment Information, Object Requirement Information, Object Conservation and Treatment, Conservation And Treatment Information,

20 <rozbudowane w odpowiednich jednostkach informacji o metadane z grup: Organisation Information, Person Information>) Układ jednostek informacji w poszczególnych podgrupach powinien być intuicyjny, a nie alfabetyczny Moduł Pomocnicze obejmuje podgrupy: 9.a. Rejestr Gospodarczy; 9.b. Edukacja; 9.c. Eksport do modułu On line; Układ jednostek informacji w poszczególnych podgrupach powinien być intuicyjny, a nie alfabetyczny

21 2.4. Wdrożenie Obligatoryjne: KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE W ramach wdrażania Programu muszą być do niego importowane wszystkie dane ze wszystkich dotychczas używanych w Muzeum programów tj. FileMaker Pro i Excel, przeniesienie danych odbędzie się zgodnie ze schematem mapowania dostarczonym przez Muzeum W ramach wdrażania Programu wykonawca uwzględni wszelkie zmiany zalecone przez Muzeum w zakresie użytych nazw jednostek informacji i nazw grup informacji standardu SPECTRUM W ramach wdrażania oprogramowania i migracji danych ze starego oprogramowania, musi istnieć możliwość scalenia wybranych danych dotyczących konkretnego obiektu w jednym rekordzie nowego oprogramowania, podstawę takiego scalenia stanowić będzie numer Inwentarzowy, numer Rejestru Pomocniczego NW bądź numer Polowej Księgi Wpływu, numeru Depozytu, numeru rejestru pomocniczego PK W ramach wdrażania nastąpi masowe przypisanie zdjęć znajdujących się na serwerze Muzeum do rekordów na podstawie numerów Inwentarzowych, numerów Rejestru Pomocniczego NW, numeru Polowej Księgi Wpływu, numeru Depozytu, numeru rejestru pomocniczego PK, ujętych w nazwach plików graficznych, wg schematu: skrót nazwy muzeum skrót nazwy działu numer _ numer nadany przez aparat : CMM BO 1_MG_1234; CMM WM 33_IMG_3565 lub skrót nazwy muzeum skrót nazwy działu skrót NW numer _ numer nadany przez aparat: CMM HZ NW 1300_MG_0725 lub skrót nazwy muzeum skrót DEP numer _ numer nadany przez aparat : CMM DEP 23_MG_9500 lub numer polowej księgi wpływu _ numer nadany przez aparat: W6 460 aa 79_MG_1235; W _IMG_1235 lub skrót nazwy muzeum skrót PK numer _ numer nadany przez aparat : CMM PK_MG_3245 Należy zaznaczyć, że elementem separującym oznaczenie Muzeum od numeru nadanego przez aparat (niezależnie czy jest to IMG_1234, czy MG_1234 bądź inne) jest pierwszy pojedynczy dolny podkreślnik (drugi nadawany jest przez aparat Canon, przy czym, przy użyciu innych aparatów dolny podkreślnik w nazwie zdjęcia nadanej przez urządzenie może w ogóle nie występować ).

22 W wyniku migracji zostanie utworzone rekordów danych dla zabytków (szczegóły w punkcie 4) i ok rekordów dla rejestru gospodarczego W ramach przedmiotu zamówienia powinno zostać zainstalowane minimum 25 aktywnych licencji Program może być instalowany na dowolnej ilości stanowisk roboczych Opcjonalne (nieobligatoryjne): KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE WAGA W ramach wdrożenia zostaną przygotowane szablony kart ewidencyjnych, zgodne z szablonami obowiązującymi w Muzeum

23 2.5. Administracja Obligatoryjne: KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE Administrator administruje Programem w zakresie wszystkich jego funkcji Administrowanie oprogramowaniem odbywa się za pośrednictwem panelu administracyjnego w aplikacji klienckiej Administrator zakłada i usuwa konta Użytkowników Administrator musi mieć możliwość definiowania uprawnień dla każdego z Użytkowników Administrator określa prawa dostępu Użytkownika do przeglądania rekordów Programu, tzn. czy ma dostęp do wszystkich rekordów, czy tylko tych stworzonych w ramach jego Działu lub wybranej grupy Działów Dostęp do każdej z jednostek informacji Programu powinien być definiowany osobno dla każdego z Użytkowników; Administrator określa uprawnienia Użytkowników w zakresie tworzenia i modyfikacji/zmiany treści każdej jednostki informacji, z zastrzeżeniem, że możliwe jest ustawienie następującego parametru: Użytkownik może zmieniać treść jednostki informacji, w zakresie zbioru jednego Działu lub kilku bądź wszystkich Działów Muzeum. Taka konieczność wynika z faktu, że niektórzy Użytkownicy opiekują się zbiorami więcej niż jednego Działu. Administrator określa uprawnienia Użytkowników w zakresie dodawania terminów do słowników zamkniętych, indeksów i tezaurusów; Użytkownik bez odpowiednich uprawnień nie ma możliwości ingerować w strukturę słowników Administrator określa uprawnienia Użytkowników w zakresie tworzenia nowych rekordów Administrator określa uprawnienia Użytkowników w zakresie kasowania rekordów Administrator musi mieć możliwość redefiniowania wszystkich uprawnień w dowolnym momencie użytkowania oprogramowania dla każdego Użytkownika

24 Prawa dostępu powinny być określane przez Użytkownika o pełnych prawach administratora, z możliwością utworzenia większej ilości administratorów o równych lub pomniejszonych prawach Administrator ma możliwość określania okresu ważności hasła i jego długości wyrażonej przez ilość znaków w nim zawartych Program umożliwia tworzenie haseł z wielkich i małych liter, znaków specjalnych oraz cyfr Administrator ma możliwość cofnięcia zmian wprowadzonych w rekordzie lub przywrócenia wykasowanego rekordu przez Użytkownika o ile zapisywana jest historia zmian Opcjonalne (nieobligatoryjne): KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE WAGA Program musi umożliwiać tworzenie statystyk w panelu administracyjnym. Statystyki powinny obejmować ilość rekordów założonych i zmodyfikowanych w określonym czasie w poszczególnych Działach a także w całej bazie. Statystyki powinny uwzględniać poszczególnych Użytkowników Administrator ustala jednostki informacji, dla których prowadzona jest historia zmian. Administrator ma możliwość w dowolnej chwili zmienić dotychczasowe ustawienia dotyczące zapisywania historii zmian, np. dodać nowe jednostki informacji Program zapewnia prosty i przejrzysty sposób przywracania danych Administrator ma możliwość zdefiniowania jednostek informacji, których zawartość jest przenoszona do jednostek informacji IPTC w module zarządzającym zdjęciami Administrator ma możliwość kontroli duplikatów, co pozwala wyeliminować omyłkowo stworzone podwójne i wielokrotne wpisy jednego obiektu; ponadto może określić uprawnienia Użytkowników w tym zakresie (np. ograniczone do rekordów jednego Działu) Administrator ma możliwość zmiany nazwy jednostek informacji w dowolnym momencie użytkowania Administrator ma możliwość zapisywania tworzonych przez siebie szablonów dostępu, wykorzystywanych później przy tworzeniu nowych kont z tymi samymi uprawnieniami/dostępem do jednostek informacji NIE 2 NIE 2

25 Program umożliwia dołączanie i odłączanie słowników (tezaurusów) do poszczególnych jednostek informacji przez administratora

26 2.6. Użytkownik Obligatoryjne: KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE Warunkiem przystąpienia do pracy z Programem jest posiadanie konta oraz wpisanie Loginu (nazwy identyfikacyjnej np. j.kowalski) i hasła Użytkownika. Program nie zapamiętuje hasła. Każdorazowe rozpoczęcie pracy z Programem wymaga wpisania hasła Program powinien umożliwiać ukrywanie zbędnych lub pustych jednostek informacji, nie używanych przez Użytkownika (personalizowanie) Program umożliwia powielanie rekordów z wprowadzonymi danymi, szczególnie przydatne w przypadku wprowadzania do bazy obiektów o bardzo zbliżonych cechach jak np. monety Tworzenie nowego rekordu lub jego modyfikowanie może być przerwane w dowolnym momencie i kontynuowane w późniejszym czasie po ponownym logowaniu, pod warunkiem, że rekord otrzymał unikalny numer identyfikacyjny w postaci numeru: Inwentarzowego, akt (np. Księga Wpływu), Polowej Księgi Wpływu, Rejestru Pomocniczego NW, Rejestru Pomocniczego PK, Rejestru Ewidencji Gospodarczej, Rekonstrukcji, Konserwacji i in. Użytkownik może tworzyć zestawienie rekordów spośród rekordów do których ma dostęp; ponadto ma możliwość udostępnienia tej grupy innym Użytkownikom Program zapewnia możliwość wprowadzenia przez Użytkownika o odpowiednich uprawnieniach wpisu lub zmian wpisu do wybranej jednostki informacji we wszystkich wyszukanych rekordach jednocześnie. Wpis może być np. ograniczony do rekordów obiektów należących do przygotowanego zestawienia związanego z wypożyczeniem lub wystawą w konkretnym Dziale Program musi w prosty sposób umożliwiać Użytkownikom tworzenie dowolnej ilości zestawień, wykazów, list kontrolnych, etykiet/opisów obiektów na wystawie, raportów i umów

27 Opcjonalne (nieobligatoryjne): KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE WAGA Program umożliwia przeskakiwanie do kolejnych jednostek informacji rekordu za pomocą klawisza TAB Program umożliwia ustawienie przez Użytkownika kolejności "przeskakiwania" do kolejnych jednostek informacji modułu za pomocą klawisza TAB (TAB order) Program umożliwia ustawienie przez Użytkownika skrótów klawiszowych dla rozkazów: wyszukaj, przejdź jeden rekord do przodu, przejdź jeden rekord do tyłu, wklej do wszystkich wybranych, zastąp, zastąp we wszystkich wybranych, zaznacz wszystkie informacje w polu, kopiuj, wytnij Użytkownik ma możliwość modyfikacji wielkości czcionek nazw jednostek informacji i kategorii NIE 1 NIE 1 NIE 1 NIE Użytkownika ma możliwość modyfikacji tła Programu NIE 1 Użytkownika ma możliwość modyfikacji układu graficznego Programu NIE 1 Użytkownika ma możliwość modyfikacji paska narzędzi NIE 1 Program umożliwia pracę On line z serwerem, oraz Off line z wcześniej skopiowaną częścią danych. Po ponownym podłączeniu do serwera następuje ujednolicenie/synchronizacja danych we wskazanym kierunku (serwer stanowisko robocze; stanowisko NIE 2 robocze serwer) w zależności od uprawnień Użytkownika do wprowadzania zmian Program posiada funkcję cofnij ostatnią zmianę NIE 2 Użytkownik może określić dokładną listę użytkowników, którym udostępni przygotowane przez siebie zestawienie rekordów NIE 2

28 2.7. Inwentarz Obligatoryjne: KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE [KONTROLA] Program musi umożliwiać zarządzanie okresową kontrolą zgodności dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym. Dla każdej kontroli można określić co najmniej dane zawarte w jednostkach informacji grupy informacji standardu SPECTRUM Audit Information i Common Procedural Units [KONTROLA] Kontrola może być ograniczona do jednego Działu/Oddziału, bądź pomieszczenia [KONTROLA] Kontrola powinna odbywać się w prosty sposób przez zaznaczanie kontrolowanego obiektu na liście lub odczyt kodu kreskowego, co automatycznie przenosi obiekt do kategorii sprawdzone. Po zaznaczeniu kontrolowanego obiektu jako sprawdzony, Program automatycznie wypełnia dane w jednostkach informacji Object Audit Date, Object Audit Type, Object Audit Result, grupy informacji standardu SPECTRUM Object Audit Information oraz jednostce informacji Auditor grupy informacji standardu SPECTRUM Audit Information. Ponadto odnotowywana jest godzina, minuta i sekunda kontroli (moment, w którym oznaczono obiekt jako sprawdzony). Część z tych danych pobierana jest z rekordu kontroli (patrz punkt ), data i godzina generowana jest przez Program, zgodnie z czasem rzeczywistym. Wspomniane jednostki informacji znajdują się w rekordzie ewidencyjnym obiektu [KONTROLA] Rekordy obiektów poddanych kontroli mogą być prezentowane jako spis rekordów w dwóch tabelach: skontrolowane, nieskontrolowane. Spis rekordów umożliwia wskazania jednostek informacji wyświetlanych w poszczególnych kolumnach, przy czym muszą one uwzględniać: numer identyfikacyjny obiektu, jednostki informacji z punktu oraz w ostatniej kolumnie automatycznie przypisywać Użytkownika, który skontrolował obiekt. Musi być możliwe dodanie kolumn z lokalizacją obiektu (jednostka informacji Current Location w grupie informacji standardu SPECTRUM Object Location Information), stanem zachowania (jednostka

29 informacji Condition w grupie informacji standardu SPECTRUM Object Condition And Technical Assessment Information) i stanem inwentarzowym obiektu (patrz punkt ) [KONTROLA] Podczas przeprowadzanej kontroli możliwy jest podgląd rekordu obiektu [KONTROLA] Rekordy poszczególnych kontroli tworzą spis rekordów (patrz punkt 2.27.), gdzie w poszczególnych kolumnach prezentowana jest zawartość wskazanych jednostek informacji rekordów. W spisie rekordów przeprowadzonych i prowadzonych kontroli powinny móc znaleźć się co najmniej jednostki informacji z grupy informacji standardu SPECTRUM Audit Information i Common Procedural Units Program musi umożliwiać sumowanie ilości/liczby (sztuk a także pozycji inwentarzowych) i wartości wszystkich obiektów. Ponadto, Program umożliwia zliczanie obiektów przypisanych do poszczególnych Działów bądź rejestrów, według formy zapisu numeru: Inwentarzowego, Rejestru Pomocniczego NW, Rejestru Pomocniczego PK, Rejestru Ewidencji Gospodarczej Program umożliwia rejestrowanie utraconych bądź wykreślonych obiektów. Informacja o stanie inwentarzowym obiektu (jest, brak, wykreślony) powinna być umieszczona na głównej zakładce rekordu ewidencyjnego obiektu (moduł Obiekt) Program podczas zliczania obiektów, umożliwia pominięcie danych wpisanych w polu liczba sztuk (jednostka informacji Number of Objects standardu SPECTRUM) w rekordach wykreślonych bądź utraconych obiektów Program umożliwia zarządzanie wypożyczeniami poprzez uproszczony system tworzenia zestawień do wypożyczeń, rezerwacji terminów wypożyczenia i zwrotu [GUS] Program umożliwia ewidencjonowanie danych do sprawozdań GUS. Ewidencjonowanie odbywa się na poziomie rekordu ewidencyjnego obiektu (moduł Obiekt, podgrupa Dane dla GUS) i jest klonowane do zakładki GUS (wraz z numerem identyfikacyjnym obiektu: Numerem Inwentarzowym, Numerem Depozytu, Numerem Rejestru Pomocniczego NW, Numerem Rejestru Pomocniczego PK) w module Inwentarz. Program umożliwia wygenerowanie następujących informacji w oparciu o ewidencjonowane dane dotyczące obiektów: (uwaga: dane do sprawozdań GUS podają liczbę pozycji

30 inwentarzowych) Muzealiów ogółem Muzealia ogółem w danym roku Muzealia zdigitalizowane w danym roku Muzealia pozyskane drogą badań w danym roku Muzealia zakupione w danym roku /w kraju/ Muzealia zakupione w danym roku /za granicą/ Muzealia przekazane w darze w danym roku /od osób prywatnych/ Muzealia przekazane w darze w danym roku /od instytucji/ Depozyty ogółem Wpisy do Ksiąg Inwentarzowych w danym roku Skreślenia z Ksiąg Inwentarzowych w danym roku /w tym: a/ skreślenia z powodu kradzieży, b/ skreślenia z powodu zaginięcia, c/ skreślenia z powodu sprzedaży/ Wypożyczenia w danym roku Wypożyczenia w danym roku do innych muzeów Wpisy do Księgi Depozytów w danym roku Skreślenia z Ks. Depozytów w danym roku /w tym: a/ skreślenia z powodu kradzieży, b/ skreślenia z powodu zaginięcia, c/ skreślenia z powodu sprzedaży/ Program umożliwia ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z podziałem na typy według GUS: Sztuka Archeologia Etnografia Historia Militaria Numizmaty Technika Przyroda Geologia Fotografia Kartografia Archiwalia Inne Jednostka informacji dotycząca typu zbiorów w rekordzie ewidencyjnym obiektu (moduł Obiekt) jest klonowana do zakładki GUS

31 w module Inwentarz. Możliwe jest zliczenie liczby obiektów dla każdego typu zbiorów [GUS] Program umożliwia zliczanie pozycji GUS dla całego zbioru, jak również oddziałów i Działów z poziomu zakładki GUS w module Inwentarz [KOLEGIUM] Program umożliwia prowadzenie dokumentacji związanej z odbywającymi się cyklicznie posiedzeniami Kolegium Doradczego ds. Pozyskiwania Zbiorów, w tym spisu obiektów proponowanych do zakupu, darowizn, depozytów. Dokumentacja kolegium obejmuję: numer kolegium datę posiedzenia/obrad skład (wielokrotne: uczestnik i rola) listę prezentowanych obiektów z opisem w formie rekordu Oferowany Obiekt proponowana forma nabycia i ceny uzasadnienie i decyzja o pozyskaniu Metadane związane z pozyskaniem zbiorów powinny być zgodne z jednostkami informacji grupy informacji standardu Spectrum Acquisition Information [KOLEGIUM] Rekordy z poszczególnych kolegiów tworzą spis rekordów (patrz punkt 2.27.), gdzie w poszczególnych kolumnach prezentowana jest zawartość wskazanych pól rekordów Opcjonalne (nieobligatoryjne): KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE WAGA [KOLEGIUM] Jeśli obiekt został pozyskany po zatwierdzeniu na Kolegium ds. Pozyskiwania Zbiorów, nadawany jest mu ręcznie unikalny nr akt (np. Numer Księgi Wpływu), w SPECTRUM jest to jednostka informacji Acquisition Reference Number. Jeśli w rekordzie obiektu (moduł Obiekt) zostanie wprowadzony nr akt, nastąpi automatyczne klonowanie wszystkich danych z rekordu Kolegium ds. Pozyskiwania Zbiorów, które są wymagane Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (wybrane jednostki informacji grupy informacji standardu SPECTRUM: Acqusition Information)

32 [KOLEGIUM] Rekordy z poszczególnych kolegiów tworzą spis rekordów (patrz punkt 2.26.), gdzie w poszczególnych kolumnach prezentowana jest zawartość wskazanych jednostek informacji rekordu Program sugeruje opcjonalne opakowanie dla obiektu, w oparciu o wymiary spośród skatalogowanych opakowań/skrzyń [GUS] Program umożliwia, podczas zliczania pozycji inwentarzowych dla GUS, pominięcie wartości wpisanych w jednostkach informacji rekordów wykreślonych bądź utraconych obiektów Program umożliwia generowanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie wypożyczonych obiektów z uwzględnieniem rodzaju wypożyczenia, instytucji wypożyczającej, ilości i wartości obiektów, pozycji inwentarzowych, z podziałem na oddziały i Działy, z uwzględnieniem nazw obiektów Rekord może być prezentowany w formie tabelarycznej oraz tekstu w formacie HTML NIE 2

33 2.8. Kwerenda Obligatoryjne: KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE Program umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie bazy danych Wyszukiwanie rekordów/danych może potencjalnie odbywać się przy użyciu każdej z jednostek informacji bazy danych. Ograniczenie stanowią prawa dostępu Użytkownika do zastrzeżonych jednostek informacji. Użytkownik nie może definiować wyszukiwania w niedostępnych dla niego jednostkach informacji Program umożliwia wyszukiwanie proste i złożone. Możliwe jest wyszukiwanie obiektu według 5 kryteriów jednocześnie Program umożliwia wykorzystywanie powiązań między wynikami wyszukiwania. Możliwe jest przejście z wyniku wyszukiwania: np. wystawy między 1990 a 2000 r. (wydarzenia) do listy obiektów prezentowanych na tych wystawach Program umożliwia zapisanie wyników wyszukiwania jako zestawienia rekordów Rezultaty wyszukiwania są wyświetlane jako spis rekordów (patrz 2.27.) Wyszukiwanie może być prowadzone z uwzględnieniem struktury podziału zbiorów na Działy Opcjonalne (nieobligatoryjne): KOD OPIS FUNKCJI OBLIGATORYJNE WAGA Rezultaty wyszukiwania mogą być wyświetlane zarówno z wizerunkami (załączone pliki graficzne) jak i bez wizerunków Rezultaty mogą być prezentowane w formie tabelarycznej oraz tekstu w formacie HTML Program umożliwia prowadzenie wyszukiwania w wynikach wyszukiwania Program umożliwia oglądanie rekordów pominiętych w wyniku poprzedniego wyszukiwania Program umożliwia wybór trybu wyszukiwania, z lub bez uwzględnienia wielkości czcionek (wielka/mała litera) Program posiada algorytm przeliczający daty związane z utworzeniem obiektu, na takiej zasadzie, że jeśli w przypadku jednego obiektu podano przedział dat , w przypadku NIE 2 NIE 2 NIE 1

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Wykonawca systemu: Dr inż. Andrzej Łysko

Wykonawca systemu: Dr inż. Andrzej Łysko Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk (58) 523 61 59 katarzyna.wszalek-rozek@biol.ug.edu.pl Wykonawca systemu: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie związany z nowelizacją ustawy z dnia 10 września 2015r. I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne)

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne) Import danych z plików Excel (pracownicy, limity urlopowe i inne) 1. Wstęp BeeOffice umożliwia import z plików Excel kilku rodzajów danych, najczęściej wykorzystywanych podczas tworzenia nowego systemu

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu SERWAL

Instrukcja obsługi systemu SERWAL I. DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Instrukcja obsługi systemu SERWAL Serwal to system informacyjny dla mieszkańców i kontrahentów Urzędu Miasta Bartoszyce umożliwiający: prezentację stanów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Czym są Kilometrówki24.pl? Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Dla kogo skierowany jest ten system? Kilometrówki24.pl skierowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego DHL24 Główny Użytkownik i Przesyłka Serwisowa Dokumentacja użytkownika końcowego Opis: Niniejszy dokument opisuje funkcjonalność Głównego Użytkownika i Przesyłki Serwisowej w aplikacji DHL24 w ujęciu użytkownika

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur Przewodnik użytkownika systemu e-faktur Zawartość 1. Rejestracja na portalu... 4 1.1 Email aktywacyjny... 4 1.2 Siła hasła... 4 1.3 Utrata hasła... 5 1.4 Wygaśnięcie ticketu... 5 2. Logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy 1 Użytkownicy 1.1 Użytkownicy Dostęp do tej karty możliwy jest po przejściu : [Panel Administracyjny->Użytkownicy]. Karta Lista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu. Listę tę można

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo